BETÆNKNING om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

  24.6.2015 - (2014/2256(INI))

  Retsudvalget
  Ordfører: Julia Reda


  Procedure : 2014/2256(INI)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0209/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0209/2015
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

  (2014/2256(INI))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til artikel 4, 26, 34, 114, 118 og 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

  –       der henviser til artikel 27 i verdenserklæringen om menneskerettighederne,

  –       der henviser til aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) fra 1994,

  –       der henviser til UNESCO's konvention af 20. oktober 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed,

  –       der henviser til artikel 11, 13, 14, 16, 17, 22 og 52 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet[1],

  –       der henviser til Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker og navnlig til tretrinstesten,

  –       der henviser til Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, WIPO's traktat om ophavsret af 20. december 1996,

  –       der henviser til WIPO's traktat om fremførelser og fonogrammer af 20. december 1996,

  –       der henviser til WIPO-traktaten om audiovisuelle fremførelser vedtaget på WIPO's diplomatiske konference om beskyttelse af audiovisuelle fremførelser i Beijing den 24. juni 2012,

  –       der henviser til den undersøgelse om intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), som Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) i fællesskab gennemførte i september 2013, med titlen "Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union",

  –       der henviser til Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede,

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked[2],

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer[3],

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker[4],

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF af 12. december 2006 om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder[5],

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder[6],

  –       der henviser til Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel[7],

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder[8],

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret[9], som ændrer direktiv 92/100/EØF[10],

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk[11],

  –       der henviser til sin beslutning af 27. februar 2014 om privatkopieringsafgifter[12],

  –       der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om fremme af de europæiske kulturelle og kreative sektorer som kilder til økonomisk vækst og beskæftigelse[13],

         der henviser til sin beslutning af 11. september 2012 om onlinedistribution af audiovisuelle værker i EU[14],

  –       der henviser til sin beslutning af 22. september 2010 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked[15],

  –       der henviser til den offentlige høring om gennemgangen af EU's regler om ophavsret, som Kommissionen gennemførte i perioden fra den 5. december 2013 til 5. marts 2014,

  –       der henviser til sin beslutning af 16. februar 2012 om andragende 0924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for "European Blind Union" (EBU) og "Royal National Institute of Blind People" (RNIB), om blindes adgang til bøger og andre trykte produkter[16],

  –       der henviser til Kommissionens grønbog om onlinedistribution af audiovisuelle værker i Den Europæiske Union: Muligheder og udfordringer hen imod et digitalt indre marked (COM(2011)0427),

  –       der henviser til Kommissionens grønbog af 16. juli 2008 om ophavsret i videnøkonomien (COM(2008)0466),

  –       der henviser til Kommissionens meddelelse "Et indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder – Fremme af kreativitet og innovation med sigte på at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser af høj kvalitet og førsteklasses produkter og tjenester i Europa" (COM(2011)0287),

  –       der henviser til aftalememorandum af 20. september 2011 om de vigtigste principper for digitalisering og tilrådighedsstillelse af "out of commerce"-værker med henblik på at lette digitaliseringen og tilrådighedsstillelsen af værker i form af bøger og fagtidsskrifter for europæiske biblioteker og lignende institutioner,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 52,

  –       der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0209/2015),

  A.     der henviser til, at revisionen af direktiv 2001/29/EF er af afgørende betydning med henblik på at fremme kreativitet og innovation, kulturel mangfoldighed, økonomisk vækst, konkurrenceevne, det digitale indre marked og adgang til viden og information, samtidig med at det giver ophavsmænd til litterære og kunstneriske værker tilstrækkelig anerkendelse og beskytter deres rettigheder;

  B.     der henviser til, at det i artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) hedder, at Den Europæiske Union bidrager til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet de respekterer den nationale og regionale mangfoldighed, navnlig gennem kunstneriske og litterære frembringelser;

  C.     der henviser til, at formålet med direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet var at tilpasse lovgivningen om ophavsret og beslægtede rettigheder, så den afspejlede de teknologiske fremskridt;

  D.     der henviser til, at direktiv 2001/29/EF også omhandler en række af EU's forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder bestemmelserne i Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker, WIPO’s traktat om ophavsret og WIPO’s traktat om fremførelser og fonogrammer;

  E.     der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne foretager betydelige investeringer i digitalisering af og onlineadgang til værdifulde samlinger fra Europas kulturarvsinstitutioner, så borgerne har mulighed for at få adgang hertil fra et hvilket som helst sted på en hvilken som helst enhed;

  F.     der henviser til, at Europas kulturelle og kreative industrier er en drivkraft for økonomisk vækst og jobskabelse i EU og yder et væsentligt bidrag til EU's økonomi, idet de beskæftiger mere end syv millioner mennesker og ifølge de seneste skøn tegner sig for mere end 4,2 % af EU's BNP, og der henviser til, at kulturindustrien fortsatte med at skabe arbejdspladser under den økonomiske krise i 2008-2012;

  G.     der henviser til, at Den Europæiske Patentmyndigheds og Harmoniseringskontorets fælles undersøgelse fra september 2013 viser, at ca. 39 % af den samlede økonomiske aktivitet i EU – som svarer til en værdi af ca. 4 700 mia. EUR om året – genereres af IPR-intensive sektorer, og at det samme gælder for 26 % af den direkte beskæftigelse (eller 56 mio. arbejdspladser), mens den indirekte beskæftigelse tegner sig for cirka 9 % af det samlede antal arbejdspladser i EU;

  H.     der henviser til, at den digitale revolution har skabt nye teknikker og kommunikationsmidler og banet vej for nye udtryksformer, der, samtidig med at der er stillet spørgsmålstegn ved det veletablerede tresidede forhold mellem skabende kunstnere, kulturelle iværksættere og brugere, har ansporet til en videnbaseret økonomi, skabelse af nye job og bidraget til at fremme kultur og innovation;

  I.      der henviser til, at ethvert politisk initiativ vedrørende det digitale indre marked skal være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 11, 13, 14, 16, 17 og 22;

  J.      der henviser til, at kulturel mangfoldighed og sproglig mangfoldighed rækker ud over de nationale grænser, og at visse af de europæiske sprog tales i flere lande;

  K.     der henviser til, at chartret om grundlæggende rettigheder beskytter ytringsfriheden, informationsfriheden og friheden for kunst og videnskab, og garanterer beskyttelse af personoplysninger og af den kulturelle og sproglige mangfoldighed, ejendomsret og beskyttelse af intellektuel ejendom, retten til uddannelse og friheden til at drive forretning;

  L.     der henviser til, at ophavsmandens ret til beskyttelse af vedkommendes kreative værker fortsat skal gælde i den digitale tidsalder;

  M.    der henviser til, at det er nødvendigt at tage højde for foranstaltninger, der bidrager til yderligere udvikling af kulturel udveksling og forbedrer retssikkerheden i sektoren; der henviser til, at der er blevet udviklet mange kreative onlinetjenester siden gennemførelsen af direktiv 2001/29/EF, og at forbrugerne aldrig før har haft adgang til en så bred vifte af kreative og kulturelle værker; der henviser til, at brugerne skal have adgang til et rigt og varieret udbud af indhold af høj kvalitet;

  N.     der henviser til, at en harmonisk og systematisk udvikling af det digitale bibliotek Europeana, som blev oprettet i 2008 som led i et EU‑initiativ, har gjort værker fra medlemsstaternes biblioteker tilgængelige;

  O.     der henviser til, at kreative værker er en af de vigtigste kilder til at give næring til den digitale økonomi og til informationsteknologiaktører, såsom søgemaskiner, sociale medier og platforme for brugerskabt indhold, men at næsten hele den værdi, der genereres af kreative værker, overføres til digitale formidlere, som afviser at betale ophavsmændene eller forhandler ekstremt lave vederlag;

  P.     der henviser til, at direktiv 2011/77/EU og direktiv 2006/116/EF harmoniserede beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder ved at gennemføre en fuldstændig harmonisering af beskyttelsestiden for hver type værk og hver beslægtet rettighed i medlemsstaterne;

  Q.     der henviser til, at EU's lovgivende myndigheder har pligt til at fremme klare retlige rammer for ophavsret og beslægtede rettigheder, som kan forstås af alle berørte parter – navnlig den brede offentlighed – og som sikrer retssikkerhed;

  R.     der henviser til den konkurrencemæssige fordel og den voksende effekt af en række internetformidlere og til denne situations negative effekt for ophavsmandens kreative potentiale og for udviklingen af tjenester, der tilbydes af andre distributører af kreative værker;

  S.     der henviser til, at der ved udarbejdelsen af de retlige rammer for ophavsret og beslægtede rettigheder bør tages hensyn til behovet for at fremme innovative industrielle og kommercielle modeller, som udnytter de muligheder, der ligger i nye teknologier, med henblik på at gøre EU's virksomheder mere konkurrencedygtige;

  T.     der henviser til, at Kommissionens program for 2014-2019 prioriterer og sætter fokus på at skabe vækst og beskæftigelse;

  1.      påpeger, at ophavsretten er et konkret middel til at sikre, at skabere aflønnes, og at den kreative proces finansieres;

  2.      glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at foretage en høring om ophavsret, som tiltrak sig stor interesse fra en lang række interesserede parter, herunder den kulturelle sektor og civilsamfundet[17];

  3.      glæder sig over Kommissionens tilsagn om at videreudvikle EU's digitale dagsorden, herunder ophavsretsanliggender, i løbet af den nye Kommissions mandatperiode; glæder sig over Kommissionens arbejdsprogram for 2015, for så vidt som det lover, at der bliver fremlagt en pakke for det digitale indre marked, som vil omfatte lovforslag om modernisering af ophavsretsreglerne med henblik på at gøre dem egnede til den digitale tidsalder;

  4.      minder om, at ophavsret og beslægtede rettigheder både beskytter og fremmer udviklingen og markedsføringen af nye varer og tjenesteydelser samt skabelsen og udnyttelsen af deres kreative indhold, og derved bidrager til forbedret konkurrenceevne, beskæftigelse og innovation på tværs af mange erhvervssektorer i EU;

  5.      understreger, at ophavsretten kun er så effektiv, som de håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet for at beskytte den, og at en solid håndhævelse af ophavsretten er nødvendig for at sikre en blomstrende og innovativ kreativ sektor;

  6.      påpeger, at ophavsret og beslægtede rettigheder i sagens natur indebærer territorialitet; understreger, at der ikke er nogen modsætning mellem dette princip og foranstaltninger, der sikrer overførsel af indhold;

  7.      understreger, at enhver revision af direktiv 2001/29/EF fortsat bør fastholde princippet om et rimeligt vederlag til rettighedshavere; opfordrer til, at princippet om territorialitet bekræftes for at gøre det muligt for den enkelte medlemsstat at sikre princippet om et rimeligt vederlag inden for rammerne af medlemsstatens egen kulturpolitik;

  8.      bemærker, at omfanget af værker, der er lovligt tilgængelige for brugerne, er steget siden gennemførelsen af direktiv 2001/29/EF; bemærker endvidere, at den grænseoverskridende adgang til de mange former for anvendelse, som den teknologiske udvikling gør mulig for forbrugerne, eventuelt kan nødvendiggøre, at der gennemføres evidensbaserede forbedringer af den nuværende retlige ramme, således at det lovlige udbud af et mangfoldigt kulturelt og kreativt onlineindhold udvikles yderligere med henblik på at sikre adgangen til den europæiske kulturelle mangfoldighed;

  9.      minder om, at forbrugerne alt for ofte nægtes adgang til visse indholdstjenester af geografiske grunde, hvilket strider imod formålet med direktiv 2001/29/EF, nemlig at implementere de fire friheder på det indre marked; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at foreslå hensigtsmæssige løsninger til bedre grænseoverskridende adgang til tjenesteydelser og ophavsretsligt beskyttet indhold for forbrugerne;

  10.    mener, at der – for så vidt angår andre typer af indhold – kan høstes erfaringer fra den i direktiv 2014/26/EU om kollektiv rettighedsforvaltning anvendte tilgang, men at spørgsmål vedrørende overførsel og geoblokering ikke kan løses ved hjælp af én altomfattende løsning, men muligvis kræver flere forskellige – såvel lovgivningsmæssige som markedsbaserede – foranstaltninger;

  11.    fremhæver, at EU's kreative produktion er en af dets rigeste ressourcer, og at de, der ønsker at have gavn heraf, bør være i stand til at betale herfor, også når den kun sælges i en anden medlemsstat;

  12.    henleder opmærksomheden på, at multiterritoriale licenser, jf. direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning af ophavsret, er en mulighed, når TV-selskaber ønsker at dække hele Europa;

  13.    påpeger, at finansiering, produktion og samproduktion af film og TV-indhold i vid udstrækning afhænger af eksklusive territoriale licenser, der gives til lokale distributører på en række platforme, der afspejler de forskellige europæiske markeders kulturelle karakteristika; understreger derfor, at muligheden for i henhold til princippet om aftalefrihed at vælge graden af territorial dækning og typen af distributionsplatform tilskynder til investeringer i film og TV‑indhold og fremmer den kulturelle mangfoldighed; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der forud for ethvert initiativ til at modernisere ophavsrettighederne gennemføres en omfattende undersøgelse af moderniseringens forventelige indvirkning på produktionen, finansieringen og distributionen af film og TV‑indhold, samt på den kulturelle mangfoldighed;

  14.    understreger, at industriens geoblokeringspraksis ikke bør forhindre kulturelle mindretal i EU's medlemsstater i at få adgang til eksisterende indhold eller tjenester på deres eget sprog, der enten er gratis eller betalt for;

  15.    støtter de initiativer, der sigter mod at øge overførligheden inden for EU af onlinetjenester med indhold, der er erhvervet og stillet til rådighed på lovlig vis, samtidig med at ophavsrettigheder og rettighedshavernes interesser respekteres fuldt ud;

  16.    minder om, at de europæiske kulturmarkeder er naturligt heterogene på grund af den europæiske kulturelle og sproglige mangfoldighed; påpeger, at denne mangfoldighed bør betragtes som en fordel i stedet for en hindring for det indre marked;

  17.    noterer sig betydningen af territoriale licenser i EU, særlig for så vidt angår audiovisuel produktion og filmproduktion, som hovedsagelig er baseret på radio- og TV-selskabers forhåndskøbs- eller forfinansieringssystemer;

  18.    bemærker med bekymring det stigende antal ulovlige onlinetjenester og den stigende forekomst af piratkopiering og mere generelt overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, som er en tendens, der udgør en alvorlig trussel mod medlemsstaternes økonomier og kreativiteten i EU;

  19.    understreger, at udgangspunktet for enhver reform af den ophavsretlige ramme bør være baseret på et højt beskyttelsesniveau, da rettigheder er af afgørende betydning for den intellektuelle skabelsesproces og giver et stabilt, klart og fleksibelt retsgrundlag, der fremmer investering og vækst i den kreative og kulturelle sektor, og samtidig fjerner retlige usikkerheder og uoverensstemmelser, som påvirker det indre markeds funktion negativt;

  20.    understreger, at der sideløbende med den vigtige opgave med at udvide det digitale indre markeds fungerende strukturer bør træffes foranstaltninger for at sikre, at det indre marked fortsat fungerer korrekt;

  21.    påpeger, at de ophavsretintensive sektorer beskæftiger mere end syv millioner mennesker i EU; opfordrer derfor Kommissionen til i overensstemmelse med principperne for bedre regulering at sikre, at der forud for ethvert lovgivningsmæssigt initiativ vedrørende modernisering af ophavsretten gennemføres en udtømmende evaluering af disse initiativers indvirkninger med hensyn til vækst og beskæftigelse samt af de potentielle omkostninger og fordele herved;

  22.    understreger, at enhver revision af EU's ophavsretslovgivning skal være tilstrækkeligt målrettet og være baseret på overbevisende data med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af Europas kreative industrier;

  23.    erkender, at kommercielle aktiviteter, der krænker ophavsretten, udgør en alvorlig trussel mod et velfungerende digitalt indre marked og mod udviklingen af det lovlige udbud af diversificeret kulturelt og kreativt onlineindhold;

  24.    finder det absolut nødvendigt at styrke forfatteres og ophavsmænds position og forbedre deres vederlag med hensyn til digital distribution og udnyttelse af deres værker;

  Eksklusive rettigheder

  25.    erkender nødvendigheden af, at ophavsmænd og udøvende kunstnere ydes juridisk beskyttelse af deres kreative og kunstneriske arbejde; erkender, at formidling af kultur og viden er i offentlighedens interesse; anerkender den rolle, som producenter og forlæggere spiller i at bringe disse værker på markedet og behovet for rimelige og behørige godtgørelser til alle kategorier af rettighedshavere; opfordrer til forbedring af ophavsmænds og udøvende kunstneres kontraktmæssige stilling i forhold til andre rettighedshavere og mellemled, især ved at overveje en rimelig frist for anvendelse af rettigheder, som forfattere har overdraget til tredjeparter, hvorefter disse rettigheder udløber, da kontraktlige udvekslinger kan være præget af en magtskævhed; understreger i denne forbindelse betydningen af aftalefrihed;

  26.    bemærker, at en rimelig beskyttelse af ophavsretligt beskyttede værker og andet beskyttet materiale er af stor betydning, herunder også ud fra et kulturelt synspunkt, og at Unionen i henhold til artikel 167 i TEUF er forpligtet til at tage hensyn til kulturelle aspekter i dens aktiviteter;

  27.    understreger, at ophavsmænd og kunstnere både skal modtage en rimelig godtgørelse i det digitale miljø og i den analoge verden;

  28.    opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Kommissionens mål om bedre regulering at evaluere målrettede og passende foranstaltninger med henblik på at forbedre retssikkerheden; opfordrer Kommissionen til at undersøge indvirkningerne af en fælles EU-ophavsretsadkomst på arbejdspladser og innovation, på forfatteres, udøvende kunstnere og andre rettighedshaveres interesser, og på muligheden for at fremme forbrugernes adgang til regional kulturel mangfoldighed;

  29.    påpeger, at eksklusive rettigheder og aftalefrihed inden for rammerne af det skrøbelige økosystem, som producerer og finansierer kreativt arbejde, er centrale elementer, idet de sikrer en bedre risikodeling, som gør det muligt for en vifte af aktører at deltage i fælles projekter for et kulturelt forskelligartet publikum og styrke incitamentet til at investere i produktionen af fagligt indhold;

  30.    anbefaler, at EU's lovgivende myndighed med henblik på at beskytte offentlighedens interesse, samtidig med at personoplysninger beskyttes, overvejer, hvordan man kan sænke indskrænkningerne for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer yderligere; bemærker, at en sådan justering af lovgivningen bør tage behørigt hensyn til direktiv 2013/37/EU, til de principper, der ligger til grund for ophavsretssystemet, og til Den Europæiske Unions Domstols relevante retspraksis;

  31.    opfordrer Kommissionen til at værne om værker i det offentlige rum, der pr. definition ikke er underlagt ophavsretsbeskyttelse; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at præcisere, at enhver digitalisering af et værk, som allerede er i det offentlige rum, og som ikke udgør et nyt og omformet værk, skal forblive i det offentlige rum; opfordrer ligeledes Kommissionen til at undersøge, om rettighedshavere kan få tillagt ret til helt eller delvist at skænke deres værker til det offentlige rum;

  32.    opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med internationale standarder fastsat i Bernerkonventionen at harmonisere gyldighedsperioden af ophavsretsbeskyttelse, samtidig med at den afstår fra enhver yderligere forlængelse af beskyttelsestiden; opfordrer medlemsstaterne til at færdiggøre gennemførelsen af direktiv 2006/116/EF og 2011/77/EU på en strømlinet måde;

  Undtagelser og indskrænkninger

  33.    opfordrer EU's lovgivende myndighed til at holde fast i den målsætning, der er fastsat i direktiv 2001/29/EF om at yde passende beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder som et af de vigtigste redskaber til at sikre europæisk kulturel kreativitet, og om at bevare en rimelig balance mellem de forskellige kategorier af rettighedshavere og brugere af beskyttede frembringelser, såvel som mellem de forskellige kategorier af rettighedshavere; understreger endvidere, at enhver lovgivningsmæssig ændring på dette område bør sikre tilgængelighed for personer med handicap til værker og tjenesteydelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder af enhver slags;

  34.    understreger, at ophavsret og beslægtede rettigheder udgør de retlige rammer for de europæiske kulturelle og kreative sektorer såvel som for uddannelses- og forskningssektoren og for den sektor, som drager fordel af undtagelser fra og indskrænkninger af disse rettigheder og danner grundlag for deres aktivitet og beskæftigelse;

  35.    bemærker, at undtagelser og indskrænkninger skal anvendes på en sådan måde, at der tages hensyn til det formål, til hvilket de blev udformet, og til de respektive egenskaber ved de digitale og analoge miljøer, samtidig med at balancen mellem rettighedshavernes interesser og offentlighedens interesser bevares; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge muligheden for at revidere en række af de eksisterende undtagelser og indskrænkninger for bedre at tilpasse dem til det digitale miljø under hensyntagen til den igangværende udvikling i det digitale miljø og behovet for konkurrenceevne;

  36.    understreger betydningen af, at der findes undtagelser og indskrænkninger, der er tilgængelige for personer med handicap; bemærker i denne forbindelse indgåelsen af Marrakeshtraktaten, som vil lette synshæmmedes adgang til bøger, og tilskynder til, at denne traktat ratificeres hurtigst muligt, uden at ratificeringen gøres betinget af revisionen af EU's juridiske ramme; mener, at traktaten er et godt skridt fremad, men at der stadig er meget arbejde, der skal gøres for at give adgang til indhold for personer med forskellige handicap;

  37.    bemærker vigtigheden af den kulturelle mangfoldighed i Europa, og at forskellene på medlemsstaternes gennemførelse af undtagelser kan være en udfordring for det indre markeds funktion i lyset af udviklingen for så vidt angår grænseoverskridende aktiviteter og EU's globale konkurrenceevne og innovation og også kan føre til retsusikkerhed for ophavsmænd og brugere; mener, at det derfor kan være gavnligt for visse undtagelser og indskrænkninger med flere fælles regler; bemærker dog, at forskelle kan være berettiget med henblik på at tillade medlemsstaterne at lovgive i overensstemmelse med deres særlige kulturelle og økonomiske interesser og i overensstemmelse med principperne om proportionalitet og subsidiaritet;

  38.    opfordrer Kommissionen til at undersøge anvendelsen af minimumsstandarder for så vidt angår alle undtagelser og indskrænkninger og til endvidere at sikre en korrekt gennemførelse af de undtagelser og indskrænkninger, der henvises til i direktiv 2001/29/EF, til at sikre lige adgang til kulturel mangfoldighed på tværs af det indre markeds grænser samt til at forbedre retssikkerheden;

  39.    finder det nødvendigt at styrke undtagelser for institutioner af offentlig interesse, såsom biblioteker, museer og arkiver, med henblik på at fremme bred adgang til kulturarv, herunder gennem internettet;

  40.    opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at overveje muligheden af at gøre visse undtagelser obligatoriske, når formålet er at beskytte grundlæggende rettigheder, navnlig med henblik på at bekæmpe diskrimination eller beskytte pressefriheden; minder i denne forbindelse om, at der bør ydes en rimelig godtgørelse for disse undtagelser;

  41.    minder om betydningen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i de kulturelle og kreative industrier, når det gælder jobskabelse og vækst i EU; understreger, at langt størstedelen af SMV'erne i de kulturelle og kreative sektorer drager fordel af fleksibiliteten i reglerne om ophavsret med hensyn til at producere, investere i og distribuere kulturelle og kreative værker, men også med hensyn til at udvikle innovative løsninger, som giver brugerne mulighed for at få adgang til kreative onlineværker, der er tilpasset de lokale markeders præferencer og særlige forhold;

  42.    bemærker med interesse udviklingen af nye former for anvendelse af værker på digitale netværk, navnlig omformende anvendelse, og understreger behovet for at undersøge løsninger, der forener effektiv beskyttelse, som giver mulighed for en ordentlig godtgørelse og rimelig kompensation til kunstnerne, med offentlighedens interesse i at få adgang til kulturelle varer og viden;

  43.    understreger, at nye anvendelser af indhold – i de tilfælde, hvor en undtagelse eller indskrænkning allerede finder anvendelse – der er mulige som følge af teknologiske fremskridt og nye anvendelser af teknologi, så vidt muligt bør udformes i overensstemmelse med den eksisterende undtagelse eller indskrænkning, forudsat at den nye anvendelse svarer til den eksisterende anvendelse, med henblik på at forbedre retssikkerheden – dette ville blive underlagt "tretrinsprøven"; anerkender, at en sådan fleksibilitet i fortolkningen af undtagelser og indskrænkninger kan muliggøre en tilpasning af de pågældende undtagelser og indskrænkninger til de forskellige nationale forhold og sociale behov;

  44.    fremhæver behovet for at sikre teknologineutralitet og fremtidig kompatibilitet af undtagelser og indskrænkninger ved at tage behørigt hensyn til konsekvenserne af mediekonvergens, samtidig med at offentlighedens interesse tilgodeses gennem fremme af incitamenter til at oprette, finansiere og udbrede nye værker og til at gøre disse værker tilgængelige for offentligheden på nye, innovative og overbevisende måder;

  45.    foreslår at gennemgå tjenesteydernes og mellemmændenes ansvar med henblik på at præcisere deres retlige status og ansvar med hensyn til ophavsret for at sikre, at der udvises rettidig omhu i hele den kreative proces og forsyningskæden og for at sikre et rimeligt vederlag til skabende kunstnere og rettighedshavere i EU;

  46.    er af den opfattelse, at erhvervsmæssig brug af fotografier, videomateriale eller andre billeder af værker, der fysisk befinder sig permanent på offentlige steder, altid bør være underlagt en forudgående tilladelse fra ophavsmændene eller af en fuldmægtig, der handler på deres vegne;

  47.    fastholder, at udviklingen af det digitale marked er umulig, medmindre de kreative og kulturelle industrier udvikles sideløbende hermed;

  48.    understreger betydningen af undtagelsen for karikaturer, parodier og pastiche som en faktor i en levende demokratisk debat; mener, at undtagelsen bør skabe balance mellem skaberes og karikerede personers interesser og rettigheder og ytringsfriheden for brugeren af et beskyttet værk, der påberåber sig undtagelsen for karikaturer, parodier eller pastiche;

  49.    understreger behovet for på passende vis at vurdere automatiserede analyseteknikker for tekst og data (f.eks. "tekst- og dataminering" eller "indholdsminering") i forskningsøjemed, forudsat at der er opnået tilladelse til at læse værket;

  50.    fastholder, at udviklingen af det digitale marked er tæt knyttet til og skal gå hånd i hånd med udviklingen af de kreative og kulturelle industrier, da dette er den eneste vej til varig velstand;

  51.    bemærker, at den private ejendomsret er et af det moderne samfunds fundamenter; bemærker endvidere, at fremme af adgang til undervisningsmateriale og kulturgoder er yderst vigtigt for udviklingen af det videnbaserede samfund, og at lovgiverne bør tage højde herfor;

  52.    opfordrer til at indføre en undtagelse for forsknings- og uddannelsesformål, som ikke blot bør dække uddannelsesinstitutioner, men også akkrediterede undervisnings- eller forskningsaktiviteter, herunder onlineaktiviteter og grænseoverskridende aktiviteter i tilknytning til uddannelsesinstitutioner eller institutioner, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, til lovgivning eller aktiviteter, der er omfattet af et uddannelsesprogram;

  53.    understreger, at alle nye undtagelser eller indskrænkninger, der indføjes i EU's ophavsretlige retssystem, skal være behørigt begrundet ud fra en pålidelig og objektiv økonomisk og juridisk analyse;

  54.    anerkender betydningen af biblioteker for så vidt angår adgang til viden og opfordrer Kommissionen til at vurdere vedtagelsen af en undtagelse, der gør det lovligt for offentlige biblioteker og forskningsbiblioteker at udlåne værker til offentligheden i digitalt format til personlig brug for en begrænset periode – enten via internettet eller via bibliotekernes netværk, således at de på effektiv vis og i en ajourført form kan opfylde deres almennyttige opgave med at formidle viden; anbefaler, at der ydes en rimelig kompensation til forfattere for e-bogsudlån, som svarer til kompensationen for udlån af fysiske bøger i henhold til nationale territoriale indskrænkninger;

  55.    opfordrer Kommissionen til at vurdere indførelsen af en undtagelse, der tillader biblioteker at digitalisere indhold med henblik på høring, katalogisering og arkivering;

  56.    understreger betydningen af at tage hensyn til konklusionerne fra de mange eksperimenter, der foretages af bogindustrien, med henblik på at etablere rimelige, afbalancerede og levedygtige forretningsmodeller;

  57.    bemærker, at der i visse medlemsstater er blevet indført lovbestemte tilladelser med henblik på at indføre kompensationsordninger; understreger behovet for at sikre, at handlinger, der er tilladt i henhold til en undtagelse, bør forblive tilladte; minder om, at kompensation for udøvelsen af undtagelser og indskrænkninger kun bør overvejes i de tilfælde, hvor handlinger, som menes at falde ind under en undtagelse, skader rettighedshaveren; opfordrer endvidere Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder til at gennemføre en fuldstændig videnskabelig evaluering af disse medlemsstaters foranstaltninger og foranstaltningernes indvirkning på de berørte parter;

  58.    minder om betydningen af undtagelsen for privatkopiering, der teknisk set ikke må begrænses, kombineret med en rimelig kompensation til ophavsmænd; opfordrer Kommissionen til på grundlag af videnskabelig evidens at analysere Parlamentets beslutning af 27. februar 2014 om privatkopieringsafgifter[18] og resultaterne af den seneste mæglingsrunde gennemført af Kommissionen[19], levedygtigheden af eksisterende foranstaltninger til rimelig kompensation for rettighedshavere i forbindelse med gengivelser foretaget af fysiske personer til privat brug, navnlig med hensyn til transparens;

  59.    bemærker, at retten til at indføre en privatkopieringsafgift bør reguleres på en sådan måde, at borgerne informeres om det faktiske afgiftsbeløb, afgiftens formål, og hvordan den vil blive anvendt;

  60.    understreger, at de digitale afgifter bør gøres mere gennemsigtige og optimeres med henblik på at beskytte rettighedshaverens rettigheder og forbrugerrettigheder under hensyntagen til direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked;

  61.    understreger betydningen af at tilføre mere klarhed og gennemsigtighed til ophavsretsordningen for ophavsretsbrugere, navnlig hvad angår brugerskabt indhold og ophavsretsafgifter, med henblik på at fremme kreativitet, videreudvikle onlineplatforme og sikre rimelig betaling til rettighedshavere;

  62.    bemærker betydningen af artikel 6, stk. 4, i direktiv 2001/29/EF og understreger, at der ikke i medfør af en kontrakt eller aftalevilkår bør gives afkald på den effektive udøvelse af undtagelser eller indskrænkninger og adgangen til indhold, som ikke er omfattet af ophavsrets- eller beslægtede rettighedsbeskyttelse;

  63.    opfordrer distributører til at offentliggøre alle tilgængelige oplysninger om de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre indholdets interoperabilitet;

  64.    fremhæver behovet for at fremme større interoperabilitet, navnlig for software og terminaler, eftersom utilstrækkelig interoperabilitet hindrer innovation, begrænser konkurrencen og skader forbrugerne; mener, at utilstrækkelig interoperabilitet fører til, at ét produkt får en dominerende stilling på markedet, hvilket kvæler konkurrencen og begrænser forbrugernes valgmuligheder i EU;

  65.    påpeger den hurtige teknologiske udvikling på det digitale marked og opfordrer til at indføre en teknologineutral lovramme for ophavsret;

  66.    anerkender betydningen af en forholdsmæssig og effektiv håndhævelse for så vidt angår ydelse af støtte til ophavsmænd, rettighedshavere og forbrugere;

  67.    opfordrer Kommissionen og EU-lovgiverne til at overveje løsninger til at flytte værdien fra indhold til tjenesteydelser; understreger behovet for at tilpasse definitionen af status som formidler i det nuværende digitale miljø;

  68.    understreger, at forbrugerne ofte konfronteres med forskellige indskrænkninger, og at ideen om forbrugerrettigheder inden for de ophavsretlige rammer meget ofte er fraværende; opfordrer Kommissionen til at vurdere effektiviteten af den nugældende ophavsretslov fra forbrugernes synspunkt og til at udvikle et sæt klare og altomfattende forbrugerrettigheder;

  o

  o   o

  69.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  • [1]  EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.
  • [2]  EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72.
  • [3]  EUT L 175 af 27.6.2013, s. 1.
  • [4]  EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5.
  • [5]  EUT L 372 af 27.12.2006, s. 12.
  • [6]  EUT L 265 af 11.10.2011, s. 1.
  • [7]  EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15.
  • [8]  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45.
  • [9]  EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28.
  • [10]  EFT L 346 af 27.11.1992, s. 61.
  • [11]  EFT L 272 af 13.10.2001, s. 32.
  • [12]  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0179.
  • [13]  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0368.
  • [14]  EUT C 353 E af 3.12.2013, s. 64.
  • [15]  EUT C 50 E af 21.2.2012, s. 48.
  • [16]  EUT C 249 E af 30.8.2013, s. 49.
  • [17]  Kommissionen, GD MARKT, rapport om svar på offentlig høring om revision af EU's regler om ophavsret, juli 2014.
  • [18]  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0179.
  • [19]  António Vitorinos anbefalinger af 31. januar 2013 efter den seneste mæglingsrunde gennemført af Kommissionen vedrørende privatkopierings- og reprografiafgifter.

  UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (20.4.2015)

  til Retsudvalget

  om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet
  (2014/2256(INI))

  Ordfører for udtalelse: José Blanco López

  FORSLAG

  Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.   bemærker betydningen af den europæiske kulturelle mangfoldighed, som skaber muligheder i stedet for hindringer for det indre marked, og understreger, at de europæiske kulturelle og kreative sektorer er en drivkraft for økonomisk vækst, innovation og jobskabelse i EU, da de beskæftiger mere end 7 millioner mennesker og genererer mere end 4,2 % af EU's BNP; understreger, at der fortsat blev skabt job i den kulturelle og kreative sektor under den økonomiske krise i 2008-2012, og at sektoren har spillet en vigtig rolle med hensyn til at styrke Unionens konkurrenceevne; understreger, at der er blevet skabt nye forretningsmodeller og innovative tjenester online;

  2    understreger, at kulturelt og kreativt onlineindhold er en central drivkraft for udviklingen af informationssamfundet, informationsteknologier og investeringer i digital infrastruktur og digitale tjenester, som derved fremmer innovation, vækst og kreativitet;

  3.   understreger, at ophavsret og beslægtede rettigheder udgør de retlige rammer for de europæiske kulturelle og kreative sektorer og danner grundlag for deres evne til at skabe økonomisk aktivitet, konkurrenceevne, beskæftigelse, kreativitet og innovation; understreger, at sektorens produktivitet fortsat er voksende, og understreger, at det nuværende fragmenterede og forældede afgiftssystem hindrer den fuldstændige udvikling og funktion af det europæiske digitale indre marked;

  4.   glæder sig over den store interesse, som EU-borgerne har vist, og de bidrag, som de er kommet med i forbindelse med Kommissionens offentlige høringsrunde om revisionen af EU's ophavsretsregler;

  5.   understreger, at ophavsret og beslægtede rettigheder bør udgøre en afbalanceret retlig ramme for de europæiske kulturelle og kreative sektorer, således at de kan skabe økonomisk aktivitet og beskæftigelse; understreger dog, at det nuværende fragmenterede og forældede afgiftssystem skaber store problemer for udviklingen af det europæiske digitale indre marked og derfor udgør en trussel mod vækst og økonomisk udvikling;

  6.   understreger, at ophavsret og beslægtede rettigheder udgør de retlige rammer for den europæiske kulturelle og kreative sektor og danner grundlag for dens evne til at skabe økonomisk aktivitet og beskæftigelse; fremhæver, at selv om produktiviteten i de kulturelle og kreative sektorer fortsat vokser, oplever rettighedshaverne i sektorerne et fald i deres indkomst;

  7.   understreger, at ophavsret og beslægtede rettigheder udgør de retlige rammer for europæiske kulturelle og kreative sektorer såvel som for uddannelses- og forskningssektoren og for den sektor, som drager fordel af undtagelser for og indskrænkninger af disse rettigheder, og danner grundlag for deres aktivitet og beskæftigelse;

  8.   understreger, at ophavsret og beslægtede rettigheder er de rettigheder, som alle kreative sektorer og den dertil knyttede værdikæde bygger på; opfordrer Kommissionen til at støtte og beskytte ophavsmænds intellektuelle ejendomsrettigheder for at give kreative sektorer i Europa mulighed for at blomstre;

  9.   glæder sig over Kommissionens tilsagn om at videreudvikle EU's digitale dagsorden, herunder målsætningen om at modernisere ophavsretsreglerne; anerkender behovet for at revidere direktiv 2001/29/EF for at sikre en rimelig godtgørelse for forfattere, udøvende kunstnere og andre rettighedshavere og passende beskyttelse af disse rettigheder samt en rimelig balance i den europæiske kulturelle økonomi mellem samtlige berørte parter (SMV'er, forbrugere, brugere, skabende kunstnere og rettighedshavere) i en digital tidsalder, der indebærer et foranderligt teknologisk miljø i konstant udvikling, som medfører ændringer i brugernes adfærd, med muligheder og udfordringer; mener, at en sådan revision bør give den nødvendige retlige klarhed, stabilitet og sikkerhed samt den fleksibilitet, der er nødvendig for at fremme investering og vækst i den kreative og kulturelle sektor, idet den samtidig fjerner retlige usikkerheder og uoverensstemmelser, der indvirker negativt på det digitale indre markeds funktionsevne; efterlyser også et stærkt engagement i forbindelse med princippet om hurtigst muligt af konsekvenshensyn revidere direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel; mener, at et af de primære formål med denne revision bør være en modernisering af ophavsretten med henblik på at lette den grænseoverskridende adgang til tjenester og indhold, samtidig med at der opretholdes et højt niveau for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, og udviklingen og den kulturelle mangfoldighed fremmes;

  10. understreger, at moderniseringen af den eksisterende ophavsretslovgivning er en integreret del af den digitale økonomi;

  11. mener, at innovation inden for kreativitet og teknologiske fremskridt kan have en væsentlig indvirkning på menneskers liv ved at gøre det muligt for forskellige grupper at kommunikere kreativt og samarbejde, således at kreative menneskers eksisterende færdigheder forbedres, og der skabes merværdi; mener, at dette bidrager til øget konkurrenceevne, beskæftigelse og innovation i hele Europa;

  12. erkender, at kommercielle aktiviteter, der krænker ophavsretten, udgør en alvorlig trussel mod et velfungerende digitalt indre marked og mod udviklingen af det lovlige udbud af diversificeret kulturelt og kreativt indhold på internettet;

  13. opfordrer Kommissionen til at foretage en vurdering af de forskellige privatkopieringsmekanismer i Europa under hensyntagen til effektiviteten og gennemsigtigheden af afgifter og ændringerne i anvendelsen af privatkopiering; mener, at Kommissionen bør behandle forskellene i privatkopieringsmekanismerne for at sikre den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser på det indre marked og en rimelig betaling for kreativt og kulturelt indhold samt fremme udviklingen af nye og innovative forretningsmodeller;

  14. understreger, at en reform af EU's gældende ret for ophavsret fortsat bør styrke Europas kulturelle og kreative sektorer ved at forbedre retssikkerheden på det digitale område for alle involverede parter, herunder rettighedshavere, virksomheder og brugere, og ved at fastsætte incitamenter for innovative licensordninger på internettet og nye forretningsmodeller for onlinedistribution af indhold for således at give sektoren mulighed for at drage nytte af den digitale revolution, samtidig med at der sikres en afbalanceret værdikæde;

  15. minder om, at undtagelser fra og begrænsninger af ophavsrettigheder er et centralt aspekt af ophavsretsordningen, og at institutioner, som er afhængige af undtagelser for og indskrænkninger af ophavsret, bidrager væsentligt til den økonomiske vækst, innovationen og jobskabelsen i EU; opfordrer Kommissionen til at foreslå en harmoniseret ramme for undtagelser og indskrænkninger for at gøre noget ved det fragmenterede marked, forbedre retssikkerheden og fremme grænseoverskridende adgang til ophavsretsligt beskyttet indhold, med henblik på at give mulighed for lige adgang til kulturel mangfoldighed i hele EU og tilpasse sig forbrugernes forventninger; minder om, at medlemsstaterne, når de fastsætter undtagelser og indskrænkninger, bør sikre, at disse ikke er i strid med den gængse anvendelse af værket eller den pågældende frembringelse og ikke på urimelig vis skader rettighedshaverens lovlige interesser; opfordrer til, at der foretages en nyvurdering af undtagelserne for forsknings- og uddannelsesformål, som bør omfatte uddannelses- og forskningsaktiviteter med forbindelse til en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af de nationale myndigheder, i den nationale lovgivning eller inden for rammerne af et undervisnings- eller forskningsprogram; opfordrer indtrængende Kommissionen til at identificere måder, hvorpå offentlige biblioteker og forskningsbiblioteker kan udlåne bøger i digitalt format til offentligheden til personlig brug, uanset adgangssted, samtidig med at der sikres et rimeligt vederlag til rettighedshaverne;

  16. opfordrer til, at der vedtages en obligatorisk undtagelse, der giver offentlige biblioteker og forskningsbiblioteker mulighed for at udlåne bøger i digitalt format til offentligheden til privat brug, uanset adgangssted;

  17. anerkender, at en passende tilpasning af direktiv 2001/29/EF til den digitale tidsalder kan give anledning til iværksætteri og nye forretningsmodeller og således fremme innovation og beskæftigelse;

  18. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for væsentligt at afkorte varigheden af den harmoniserede beskyttelsestid for ophavsret inden for rammerne af en moderne dagsorden for handelspolitik;

  19. understreger betydningen af aftalefrihed for alle rettighedshavere, som frit bør kunne udøve deres rettigheder; finder det nødvendigt at udvikle en retlig ramme, som er evidensbaseret, under hensyntagen til alle relevante aktørers erfaring, der samtidig også styrker alle skabende kunstneres forhandlingsposition og kontraktmæssige stilling i relation til andre rettighedshavere og mellemmænd;

  20. foreslår en genovervejelse af tjenesteyderes og mellemmænds ansvar med henblik på at præcisere deres retlige status og ansvar med hensyn til ophavsret for at sikre, at der udvises rettidig omhu i hele den kreative proces og forsyningskæden og sikre et rimeligt vederlag til skabende kunstnere og rettighedshavere i Unionen;

  21. anser det for nødvendigt inden for rammerne af en omfattende reform af ophavsretten ligeledes at indføre foranstaltninger, der kan øge udbuddet og tilgængeligheden af digitalt indhold på tværs af grænserne, såsom nye bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, udvikling af e-handel, indbyrdes tilnærmelse af momssatserne og en styrkelse af de digitale net;

  22. anser det for nødvendigt, at der tilvejebringes klare ajourførte rammer for kulturinstitutioner, der vil give biblioteker mulighed for at gennemføre e-udlån og gøre det muligt for biblioteker, arkiver og museer at stille beskyttede værker, som ikke længere er i kommercielt omløb, til rådighed på internettet;

  23. mener, at borgerne bør have mulighed for at få adgang til og købe indhold fra en anden medlemsstat online, og mener, at praksis med at begrænse adgangen til onlineindhold på grundlag af brugernes opholdssted hindrer udviklingen af det digitale indre marked; glæder sig over de multiterritoriale rettighedslicenser i henhold til direktiv 2014/26/EU som et eksempel og et middel til at overvinde det fragmenterede indre marked; opfordrer til udvikling af afbalancerede, fleksible og markedsdrevne løsninger, der bidrager til at overvinde samtlige af de eksisterende hindringer for grænseoverskridende adgang til og tilgængelighed af varer og tjenesteydelser, idet den kulturelle mangfoldighed respekteres, herunder udvikling af mekanismer, der øger overførslen på tværs af grænserne inden for EU af indhold, der på lovlig vis er erhvervet og gjort tilgængeligt;

  24. mener, at praksis med at begrænse adgangen til onlineindhold, på grundlag af hvor brugerne, som forinden har betalt for at få adgang til det pågældende indhold, befinder sig, er skadelig for nettenes funktion og til hinder for udviklingen af det digitale indre marked;

  25. påpeger, at den hurtige teknologiske udvikling og de ændrede forretningsmodeller på det digitale marked kræver, at der indføres en teknologineutral retlig og lovgivningsmæssig ramme for ophavsret; understreger, at beskyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder skal respekteres både online og offline, men bemærker også, at det digitale miljø ikke er identisk med den analoge verden, og understreger, at det er nødvendigt nøje at undersøge, om der er behov for yderligere eller alternative former for ophavsretsbeskyttelse for at håndtere dette spørgsmål og for at bidrage til den økonomiske vækst, konkurrenceevne og den fuldstændige udvikling af det digitale indre marked;

  26. noterer sig betydningen af territoriale licenser i EU, særlig for så vidt angår audiovisuel produktion og filmproduktion, som hovedsagelig er baseret på radio- og tv-selskabers forhåndskøbs- eller forfinansieringssystemer;

  27. understreger, at de digitale afgifter bør gøres mere gennemsigtige og optimeres med henblik på at beskytte rettighedshaverens rettigheder og forbrugerrettigheder, idet der også tages hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked;

  28. opfordrer Kommissionen til at undersøge og foreslå løsninger for automatiserede analytiske teknikker for tekst og data ("tekst- og datamining") til videnskabelige forskningsformål, især ikkekommercielle formål, forudsat at der er opnået tilladelse til at læse værket, og idet der tages højde for muligheder såsom den licensmodel, der allerede er udviklet i visse medlemsstater, som tager sigte på at gøre det muligt for forskere at opretholde Europas konkurrencefordel i global sammenhæng;

  29. fremhæver behovet for at fremme større interoperabilitet, navnlig for software og terminaler, eftersom utilstrækkelig interoperabilitet hindrer innovation, begrænser konkurrencen og skader forbrugerne; mener, at utilstrækkelig interoperabilitet fører til, at ét produkt får en dominerende stilling på markedet, hvilket kvæler konkurrencen og begrænser forbrugernes valgmuligheder i EU;

  30. erkender, at den store udbygning af internetdækningen har givet anledning til udvikling af nye former for anvendelse af værker, og opfordrer til, at der indføres passende godtgørelsesløsninger for rettighedshaverne i det digitale miljø, samtidig med at borgernes adgang til kulturgoder og kulturel viden sikres;

  31. opfordrer under forudsætning af fuld respekt for nærhedsprincippet Kommissionen til at undersøge, hvorvidt de foranstaltninger, der findes til sikring af rimelig godtgørelse til rettighedshavere for reproduktioner foretaget af fysiske personer til privat brug, såsom privatkopieringsafgifter, er ajourførte og effektive løsninger;

  32. tilskynder biblioteker og arkiver til at indgå frivillige aftaler med rettighedshavere, som vil sætte dem i stand til at udføre deres offentlige opgaver i det digitale samfund, samtidig med at rettighedshavernes rettigheder respekteres;

  33. understreger, at enhver lovgivningsmæssig ændring på dette område bør sikre tilgængelighed for alle og især for personer med handicap til produkter og tjenester, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og derfor bør sikre tilpasning til det digitale miljø; erkender, at den manglende mulighed for brugere med handicap for at købe indhold i et passende format kan skabe handelshindringer for virksomheder samt reducere det kulturelle og indholdsmæssige udbud, der er tilgængeligt i medlemsstaterne; opfordrer indtrængende EU til at ratificere Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer med nedsat syn og personer med læsebesvær, som kræver en obligatorisk undtagelse for ikkekommercielle anvendelser til gavn for personer med handicap, når anvendelsen er direkte forbundet med handicappet og i det omfang, det specifikke handicap kræver det;

  34. mener, eftersom ophavsretten kun er så virkningsfuld som de håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet for at beskytte den, at ophavsretsbeskyttelsen skal være solid, hvis den skal kunne sikre, at den kulturelle og kreative sektor i Europa kan blomstre, og beskytte innovation;

  35. opfordrer indtrængende Kommissionen til i forbindelse med revisionen af ophavsretsbestemmelserne at tage hensyn til den hastigt voksende brug af kreative værker i brugerskabt indhold og sociale medieplatforme samt på internettet til at øge brugerinformation vedrørende forpligtelser for alle, der bevidst giver hyperlinks til uautoriseret indhold eller links, der omgår betalingsmure; mener, at ethvert nyt forslag bør sigte mod at finde en metode til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og slutbrugere, idet man samtidig fremmer et dynamisk internet, hvor teknologi og internetadgang fortsat kan give individer mulighed for at være innovative og kreative; mener, at Kommissionen desuden kunne foreslå en juridisk definition på værker i "det offentlige domæne" og sikre, at sådanne værker beskyttes imod privat tilegnelse gennem digitalisering eller ved hjælp af andre midler;

  36. bemærker med bekymring, at den værdi, der skabes i den digitale økonomi som følge af anvendelse af ophavsretligt beskyttede værker, ikke deles retfærdigt med rettighedshaverne, bl.a. på grund af beskatningsordningen for udbyderne; opfordrer Kommissionen til at undersøge omfanget og virkningerne af denne værdioverførsel til internetformidlerne;

  37. tilskynder Kommissionen til at fortsætte dialogen og samarbejdet med USA om de respektive retlige rammer for ophavsret, inden for rammerne af forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab, med henblik på at tage fat på eventuelle hindringer for markedsadgangen og handelshindringer;

  38. opfordrer Kommissionen til at tilpasse sig og standardisere de undtagelser og begrænsninger, der er tilladt i henhold til regelsættet for den analoge verden, i forhold til det nye scenario repræsenteret ved det digitale paradigme og navnlig ved cloud computing-teknologierne;

  39. mener, at der bør gøres en fælles indsats for at bekæmpe krænkelser af ophavsretten i EU med henblik på at sikre beskyttelse af ophavsretten og et retfærdigt vederlag; understreger nødvendigheden af at øge forbrugernes bevidsthed om følgerne af krænkelser af ophavsret og beslægtede rettigheder og slår kraftigt til lyd for en effektiv løsning for at sikre, at ingen høster gevinst ved krænkelse af ophavsret;

  40. henleder opmærksomheden på direktiv 2013/37/EU af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, der tilvejebringer en fælles retlig ramme for et EU-marked for data, som offentlige organer er i besiddelse af (den offentlige sektors informationer), og som ligeledes indeholder bestemmelser om gennemsigtighed og konkurrence;

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  14.4.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  47

  11

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Pascal Arimont, José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Pavel Telička, Marco Zullo

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

  UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (25.3.2015)

  til Retsudvalget

  om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet
  (2014/2256(INI))

  Ordfører for udtalelse: Catherine Stihler

  FORSLAG

  Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om at videreudvikle EU's digitale dagsorden, herunder ophavsretsanliggender, i løbet af den nye Kommissions mandatperiode; glæder sig over Kommissionens arbejdsprogram for 2015, for så vidt som det lover, at der bliver fremlagt en pakke for det digitale indre marked, som vil omfatte lovforslag om modernisering af ophavsretsreglerne med henblik på at gøre dem egnede til den digitale tidsalder;

  2.  fremhæver nødvendigheden af at tilpasse de retlige rammer for ophavsret med henblik på at sikre retfærdigt vederlag til og tilstrækkelig beskyttelse af indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder i betragtning af nye krav fra forbrugerne og af de udfordringer, som den digitale økonomi og samfundet stiller; fremhæver også, at de moderniserede ophavsretsregler bør sikre en rimelig balance mellem alle interesserede parter: forbrugere, brugere, ophavspersoner og rettighedshavere;

  3.  understreger, at omfattende og sammenhængende regulering af det digitale marked er en ufravigelig forudsætning for økonomisk vækst;

  4.  bemærker, at direktiv 2001/29/EF (Infosoc-direktivet) blev vedtaget i 2001 og at den digitale brug og udbuddet af materiale, der er underlagt ophavsret, har ændret sig og er vokset betydeligt siden da; fremhæver nødvendigheden af, at Kommissionen reagerer på den teknologiske udvikling og tilpasser de gældende love til de aktuelle og kommende udfordringer;

  5.  understreger, at de indbyrdes lovgivningsmæssige forskelle medlemsstaterne imellem skaber juridisk usikkerhed, der lægger hindringer i vejen for oprettelsen af et digitalt indre marked og grænseoverskridende adgang til indhold, der er underlagt ophavsret;

  6.  minder om, at den værdi, som ophavsretligt beskyttede værker skaber i den digitale økonomi, bør deles retfærdigt med rettighedshaverne; opfordrer Kommissionen til at vurdere omfanget og indvirkningen af denne værdioverførsel til fordel for digitale tekniske mellemmænd;

  7.  minder om, at ophavsret og beslægtede rettigheder spiller en central rolle, idet de beskytter og stimulerer udviklingen og markedsføringen af nye varer og tjenesteydelser samt skabelsen og udnyttelsen af deres kreative indhold, og derved bidrager til forbedret konkurrenceevne, beskæftigelse og innovation på tværs af mange erhvervssektorer i EU, hvorfor enhver harmonisering af ophavsret skal træffes på et højt beskyttelsesniveau og anerkende ændringerne i brugernes adfærd; påpeger, at den nødvendige tilpasning af direktiv 2001/29/EF til den digitale tidsalder er tilbøjelig til at føre til etablering af nye virksomheder, som vil være en kilde til fremtidens arbejdspladser for unge;

  8.  understreger, at ophavsretten kun er så virkningsfuld som de håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet for at beskytte den, og at en solid håndhævelse af ophavsretten er nødvendig for at sikre en blomstrende og innovativ kreativ sektor; understreger også, at håndhævelsen af ophavsrettigheder bør være proportionel og at enhver restriktion af brugernes rettigheder skal være fastsat ved lov;

  9.  mener, at moderniseringen af ophavsretsreglerne i EU vil være ufuldstændig, hvis ikke direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel også ajourføres, og foreslår Kommissionen at overveje foranstaltninger i denne henseende;

  10. anerkender, at formålet med ophavsret er at tilsikre bedre beskyttelse af rettigheder for alle kategorier af rettighedshavere for dermed at sikre disse passende betaling for deres arbejde, når andre gør brug af det, og dermed tilskynde til fremtidig kreativitet; minder om, at de kulturelle og kreative brancher beskæftiger mere end syv millioner mennesker og bidrager med 4,5 % af EU's årlige BNP, og at de ifølge Europa-Parlamentets undersøgelse af omkostningerne ved fravær af EU-tiltag vil skabe 223 000 arbejdspladser frem mod 2020, og om at tjenesteydelser, teknologier og valgmuligheder, der giver offentligheden adgang til kreative værker, ganske vist vokser hver dag, men at indkomsten for rettighedshavere i de kulturelle og kreative brancher til stadighed falder; fremhæver betydningen af virkningsfuld ophavsretsbeskyttelse og af at højne forbrugernes bevidsthed om konsekvenserne ved krænkelse af ophavsret og beslægtede rettigheder;

  11. understreger, at det er nødvendigt at styrke ophavsmændenes forhandlingsposition i værdikæden i den digitale tidsalder;

  12. fremhæver, at medlemsstaternes bestemmelser om ophavsret og beslægtede rettigheder i betragtelig grad varierer, og at den eneret, som ophavsretten giver rettighedshaveren i princippet er begrænset til de territoriale grænser for den medlemsstat, hvor den rettighed er blevet tilstået; mener, at sådanne territoriale begrænsninger ofte fører til markedsfragmentering og betydelige uligheder i hele EU; minder om, at det europæiske marked ikke er homogent, og at de nationale markeder udvikler sig i forskelligt tempo; minder ligeledes om, at forbrugerpræferencer og -mønstre og dermed også selve indholdet modsvarer konkrete forventninger i de enkelte medlemsstater;

  13. fremhæver betydningen af, at forbrugerne i overensstemmelse med EU's direktiv om forbrugerrettigheder tydeligt informeres om funktionsevnen af det indhold, de køber;

  14. mener, at der bør gøres en fælles indsats for at bekæmpe krænkelser af ophavsretten i EU med henblik på at sikre beskyttelse af ophavsretten og et retfærdig vederlag til skabere af ophavsretsligt beskyttet indhold på internettet;

  15. fremhæver, at den territoriale fragmentering vil kunne betyde, at brugere, der ønsker at udbyde indholdsrelaterede tjenester på tværs af EU, skal indhente indtil flere tilladelser; fremhæver, at forskellene i begrænsninger og undtagelser alt for ofte skaber yderligere juridiske omkostninger og juridisk usikkerhed, og dermed undergraver innovation og investeringer, og i visse tilfælde bidrager til markedskoncentration; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge, hvilke af de i direktiv 2001/29/EF omhandlede valgfrie undtagelser og begrænsninger, der kan gøres obligatoriske med henblik på at muliggøre lige adgang til kulturel mangfoldighed på tværs af grænser inden for det indre marked og for at forbedre den juridiske klarhed;

  16. minder om, at forbrugerne alt for ofte nægtes adgang til visse indholdstjenester af geografiske grunde, hvilket strider imod formålet med direktiv 2001/29/EF, nemlig at implementere de fire friheder på det indre marked; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at foreslå hensigtsmæssige løsninger til bedre grænseoverskridende adgang til tjenesteydelser og ophavssikret indhold for forbrugerne;

  17. mener, at forbrugerne bør kunne købe online-indhold fra andre medlemsstater; understreger, at forbrugerne bør have klar information, når de køber en digital indholdstilladelse, inklusive om geografisk betingede begrænsninger på anvendelse af indholdet, så længe disse ikke er blevet løst; fremhæver, at Europas kreative produktion er en af dets rigeste ressourcer, og at de, der ønsker at have gavn heraf, bør være i stand til at betale herfor, også når det kun sælges i en anden medlemsstat;

  18. finder, at det til trods for nødvendigheden af at finde løsninger, der vil kunne tilsikre tjenesteoverførlighed – dvs. når forbrugerne rejser mellem medlemsstaterne – er af største betydning at bevare forbrugernes valgmulighed, for så vidt angår adgang til forskelligt kulturelt, herunder sprogligt, indhold;

  19. understreger betydningen af at tilføre mere klarhed og gennemsigtighed til ophavsretsordningen for ophavsretsbrugere, navnlig hvad angår brugerskabt indhold og ophavsretsafgifter, for at fremme kreativitet, videreudvikling af online-platforme og for at sikre rimelig betaling til rettighedshavere;

  20. gentager betydningen af moderne, konkurrencefremmende og forbrugervenlige ophavsretlige rammer, der kan imødegå udfordringerne i det digitale miljø; anerkender behovet for en holistisk tilgang til moderniseringen af ophavsretsreglerne for at imødegå den eksisterende markedsfragmentering, navnlig for forvaltning af onlinerettigheder og for at garantere en sikker, tilstrækkelig og sikre miljø for forbrugere, ophavsmænd og ophavsretsbrugere;

  21. glæder sig derfor over vedtagelsen af direktiv 2014/26/EU om kollektiv rettighedsstyring og multiterritoriale rettighedslicenser, der skaber den rette balance mellem offentlig adgang til kulturelle værker, lettere clearing af ophavsret og tilstrækkelig betaling til ophavsmænd, og mener, at gennemførelsen af dette direktiv vil føre til et klarere sæt af EU-dækkende standarder, der resulterer i en hurtigere og mere fleksibel infrastruktur for licenser tilpasset specifik anvendelse; bemærker dog, at fragmenteringen fortsætter, og at der skal overvejes løsninger, herunder inden for fælles tilgange, der tilsikrer målrettede undtagelser, som påvirker grænseoverskridende udveksling af værker, hvad der er nødvendigt for færdiggørelsen af det digitale indre marked;

  22. mener, at det er nødvendigt at fremkomme med afbalancerede løsninger, der bidrager til at komme ud over og/eller forbedre grænseoverskridende adgang og overførlighed for varer og tjenesteydelser, hvilket er essentielt for at give forbrugerne adgang til varer og tjenesteydelser, hvor og hvornår de ønsker det på lovlig og autoristeret vis, i overensstemmelse med den seneste forbrugerefterspørgsel; mener, at Europas kulturelle mangfoldighed udgør selve kernen i den europæiske identitet og bør fostres og fremmes mellem medlemsstaterne;

  23. understreger, at forbrugerne ofte konfronteres med forskellige begrænsninger, og at ideen om forbrugerrettigheder inden for de ophavsretlige rammer meget ofte er fraværende; opfordrer Kommissionen til at vurdere effektiviteten af den nugældende ophavsretslov fra forbrugernes synspunkt og til at udvikle et sæt klare og altomfattende forbrugerrettigheder;

  24. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme et højere niveau af harmonisering og afbalancerede rammer for undtagelser og begrænsninger, der ikke er til skade for rettighedshavere, som stemmer overens med forbrugernes forventninger, der fostrer både kreativitet og innovation, og som tilpasser sig til teknologiske fremskridt inden for det digitale miljø; tilskynder medlemsstaterne til at gøre brug af undtagelser på en målrettet og teknologineutral måde; understreger den betydelige rolle, som undtagelserne og begrænsningerne, der er aftalt i offentlighedens interesse af hensyn til forskning, uddannelse og undervisning, spiller i at skabe adgang til viden såvel som tilskyndelse til kulturel og samfundsmæssig deltagelse; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde for inkludering af e-bøger i offentligt biblioteksudlån, forudsat at alle fornødne aftaler er blevet indgået eller forsøgt for at sikre rimelig betaling til rettighedshavere og respekt for disses rettigheder; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere en mekanisme, der gør det muligt for biblioteker, arkiver og museer at gøre beskyttede værker, der indgår i deres samlinger og ikke længere forvaltes af deres rettighedshavere, tilgængelige online for offentligheden;

  25. glæder sig over den strukturerede dialog med interessehavere, "Licenser for Europa", som Kommissionen iværksatte i 2013; mener derfor, at de relevante interessehaveres engagement og udveksling af bedste praksis er essentielt for, at der kan opnås en mere homogen og bevisbaseret implementering af ophavsretslovene i EU; opfordrer Kommissionen til at overvåge implementeringen af tilsagnene i "Licenser for Europa" og aflægge rapport herom;

  26. fremhæver betydningen af at fremme større interoperabilitet, idet mangel herpå er hindrende for innovationen og forringer konkurrencen i EU og sænker innovationstempoet; bemærker, at manglen på interoperabilitet er hindrende for udviklingen af nye indholdstjenester til skade for kunstnere, der søger et bredere publikum på tværs af Europa; mener, at utilstrækkelig interoperabilitet kan give ét produkt en markedsdominerende stilling, hvilket derefter kvæler konkurrencen og begrænser forbrugerne valgmuligheder i EU;

  27. fremhæver betydningen af ophavsretsundtagelser, der tillader udvidet adgang til digitalt indhold for personer med handicap; erkender, at den manglende evne til at indkøbe indhold i hensigtsmæssigt format til brugere med handicap også skaber en handelsbarriere for virksomheder; erkender yderligere, at den manglende mulighed for at købe indhold i hensigtsmæssigt format, der kan støtte handicappede brugere, reducerer den kulturelle produktion og udbuddet af indhold i medlemsstaterne; understreger derfor, at enhver lovgivningsmæssig ændring på dette område bør sikre tilgængelighed for personer med handicap til arbejde og tjenesteydelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, og bør tilpasses det digitale miljø.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  24.3.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  34

  3

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  16.6.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  23

  2

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Cecilia Wikström