Menettely : 2014/2256(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0209/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0209/2015

Keskustelut :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0273

MIETINTÖ     
PDF 212kWORD 147k
24.6.2015
PE 546.580v03-00 A8-0209/2015

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanosta

(2014/2256(INI))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Julia Reda

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanosta

(2014/2256(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4, 26, 34, 114, 118 ja 167 artiklan,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27 artiklan,

–       ottaa huomioon vuonna 1994 tehdyn TRIPS-sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien tietyistä näkökohdista,

–       ottaa huomioon kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä 20. lokakuuta 2005 tehdyn Unescon yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11, 13, 14, 16, 17, 22 ja 52 artiklan,

–       ottaa huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY(1),

–       ottaa huomioon kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskevan Bernin yleissopimuksen ja nimenomaisesti kolmivaiheisen testin,

–       ottaa huomioon 20. joulukuuta 1996 hyväksytyn Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeussopimuksen,

–       ottaa huomioon 20. joulukuuta 1996 hyväksytyn WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen,

–       ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2012 audiovisuaalisten esitysten suojelua koskevassa WIPOn diplomaattikokouksessa Pekingissä hyväksytyn sopimuksen audiovisuaalisista esityksistä,

–       ottaa huomioon Euroopan patenttiviraston (OEB) ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) yhdessä syyskuussa 2013 toteuttaman tutkimuksen teollis- ja tekijänoikeuksista nimeltä ”Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union”,

–       ottaa huomioon julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen,

–       ottaa huomioon 26. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla(2),

–       ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/37/EY(3)julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun neuvoston direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta,

–       ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/28/EU orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista(4),

–       ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY(5)tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta,

–       ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/77/EU tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta(6),

–       ottaa huomioon 27. syyskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/83/ETY tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta(7),

–       ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY(8)teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta,

–       ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/115/EY(9), jolla muutetaan direktiiviä 92/100/ETY(10)vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla,

–       ottaa huomioon 27. syyskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/84/EY(11)alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta jälleenmyyntikorvaukseen,

–       ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman yksityisen kopioinnin maksuista(12),

–       ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman luovien toimialojen ja kulttuurialan edistämisestä talouskasvun ja työpaikkojen luojina(13),

–       ottaa huomioon 11. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa(14),

–       ottaa huomioon 22. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman(15)immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla,

–       ottaa huomioon komission 5. joulukuuta 2013 ja 5. maaliskuuta 2014 välisenä aikana toteuttaman julkisen kuulemisen EU:n tekijänoikeussääntöjen uudelleentarkastelusta,

–       ottaa huomioon 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Britannian kansalaisen Dan Pescodin Euroopan sokeain unionin (EBU) ja Royal National Institute of Blind Peoplen (RNIB) puolesta esittämästä vetoomuksesta nro 0924/2011, joka koskee näkövammaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita(16),

–       ottaa huomioon komission vihreän kirjan audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa: mahdollisuuksia ja haasteita siirryttäessä digitaalisiin sisämarkkinoihin (COM(2011)0427),

–       ottaa huomioon komission vihreän kirjan tekijänoikeudesta osaamistaloudessa (COM(2008)0466),

–       ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat – Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi Euroopassa"(COM(2011)0287),

–       ottaa huomioon 20. syyskuuta 2011 allekirjoitetun sellaisten teosten digitointia ja saataville saattamista koskevista perusperiaatteista, jotka eivät ole kaupallisesti saatavilla, koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka avulla helpotetaan kirjojen ja tieteellisten julkaisujen digitointia eurooppalaisia kirjastoja ja muita vastaavia laitoksia varten,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0000/2015),

A.     toteaa, että direktiivin 2001/29/EY tarkistaminen on keskeisessä asemassa luovuuden ja innovoinnin, kulttuurisen moninaisuuden, talouskasvun, kilpailukyvyn, digitaalisten sisämarkkinoiden edistämisessä sekä tietämyksen ja tiedon saamisessa ja että samalla sillä annetaan kirjallisten ja taiteellisten teosten tekijöille riittävästi tunnustusta ja suojellaan heidän oikeuksiaan;

B.     ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan mukaan unioni myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi ja monimuotoisiksi, erityisesti tukemalla taiteellista ja kirjallista luovaa toimintaa;

C.     ottaa huomioon, että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annettu direktiivi 2001/29/EY oli tarkoitettu tekijänoikeuslainsäädännön ja siihen liittyvien oikeuksien mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen;

D.     ottaa huomioon, että direktiivi 2001/29/EY perustuu myös tietyille kansainvälisestä oikeudesta, muun muassa kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskevasta Bernin yleissopimuksesta, WIPOn tekijänoikeussopimuksesta ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksesta, johtuville velvoitteille;

E.     ottaa huomioon, että komissio ja jäsenvaltiot ovat tehneet huomattavia investointeja eurooppalaisten kulttuuriperintölaitosten monipuolisten kokoelmien digitoimiseksi ja asettamiseksi saataville verkossa, jotta kansalaiset voivat hyödyntää niitä missä tahansa millä tahansa laitteella;

F.     ottaa huomioon, että Euroopan kulttuuriala ja luovat toimialat ovat talouskasvun ja työpaikkojen luomisen moottori EU:ssa ja edistävät huomattavasti EU:n taloutta, koska ne työllistävät yli 7 miljoonaa henkeä ja muodostavat yli 4,2 prosenttia unionin BKT:stä viimeisimpien arvioiden mukaan, ja että kulttuurialalla syntyi työpaikkoja myös vuosien 2008–2012 talouskriisin aikana;

G.     toteaa, että syyskuussa 2013 tehty Euroopan patenttiviraston ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston tutkimus osoittaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti käyttävät alat tuottavat 39 prosenttia unionin taloudellisen toiminnan kokonaismäärästä, jonka vuotuinen arvo on noin 4 700 miljardia euroa, ja lisäksi niiden osuus EU:n työpaikkojen kokonaismäärästä on välittömien työpaikkojen osalta 26 prosenttia (56 miljoonaa työpaikkaa) ja 9 prosenttia välillisten työpaikkojen osalta;

H.     ottaa huomioon, että digitaalinen vallankumous on tuonut mukaan uusia tekniikoita ja viestintävälineitä ja mahdollistanut uusia ilmaisumuotoja, jotka ovat kyseenalaistaneet kolmenvälisen suhteen, joka perinteisesti yhdistää tekijän ja yleisön kulttuurialan yrittäjän kautta, ja siten edistänyt tietoon perustuvan talouden syntymistä, joka luo uusia työpaikkoja ja tukee kulttuuria ja innovointia;

I.      ottaa huomioon, että kaikkien digitaalisia sisämarkkinoita koskevien poliittisten aloitteiden on oltava Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 11, 13, 14, 16, 17 ja 22 artiklan mukaisia;

J.      ottaa huomioon, että kulttuurien ja kielten moninaisuus ylittää valtioiden rajat ja että joitakin eurooppalaisia kieliä puhutaan useissa maissa;

K.     ottaa huomioon, että perusoikeuskirja suojelee sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta sekä taiteen ja tieteen vapautta ja takaa henkilötietojen sekä kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden suojan, oikeuden omaisuuteen sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojan, oikeuden koulutukseen ja elinkeinovapauden;

L.     katsoo, että tekijällä on myös digitaaliaikana oltava oikeus luovan työnsä suojaan;

M.    katsoo, että on harkittava toimia, jotka kehittävät edelleen kulttuurista vuorovaikutusta ja parantavat oikeusvarmuutta alalla; ottaa huomioon, että useita luovia verkkopalveluja on kehitetty direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanon jälkeen ja että kuluttajien saatavilla ei ole koskaan ollut yhtä paljon luovan alan teoksia ja kulttuuriteoksia; katsoo, että käyttäjien saatavilla on oltava laaja, monipuolinen ja laadukas kulttuurisisältö;

N.     panee merkille, että Euroopan digitaalista kirjastoa Europeanaa on laajennettu harmonisesti ja järjestelmällisesti, ja toteaa, että digitaalinen kirjasto perustettiin unionin aloitteella vuonna 2008 ja sen valikoimiin kuuluu teoksia jäsenvaltioiden kirjastoista;

O.     ottaa huomioon, että luovan alan teokset ovat yksi tärkeimmistä lähteistä, joita digitaalinen talous ja tietotekniikka-alan toimijat, kuten hakukoneet, sosiaalinen media tai käyttäjien luoman sisällön foorumit, hyödyntävät toiminnassaan, mutta luovan alan teoksista syntyvä arvo siirtyy lähes kokonaisuudessaan näille digitaalisille välittäjille, jotka joko kieltäytyvät maksamasta lainkaan korvauksia tekijöille tai neuvottelevat erittäin pienet korvaukset;

P.     ottaa huomioon, että direktiivillä 2011/77/EU ja tekijänoikeuden ja direktiivillä 2006/116/EY yhdenmukaistettiin tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien suojan voimassaoloajat säätämällä kunkin teostyypin ja niihin liittyvien oikeuksien suojan voimassaoloajan täydellisestä yhdenmukaistamisesta jäsenvaltioissa;

Q.     katsoo, että on unionin lainsäätäjän tehtävä edistää selkeää ja kaikkien sidosryhmien ja viime kädessä kansalaisten ymmärrettävissä olevaa tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevaa säädöskehystä ja siten taata oikeusvarmuus;

R.     ottaa huomioon joidenkin internetissä toimivien välittäjien kilpailuedun ja kasvavan vallan sekä tämän tilanteen kielteiset vaikutukset tekijöiden luomismahdollisuuksiin ja muiden luovan alan teosten jakajien tarjoamien palvelujen kehitykseen;

S.     ottaa huomioon, että tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien oikeuskehyksen määrittelyssä on otettava huomioon tarve edistää innovatiivisia teollisia ja kaupallisia malleja ja hyödyntää uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia unionin yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi;

T.     ottaa huomioon, että kasvun ja työpaikkojen luominen Euroopassa on komission painopiste ja keskeisellä sijalla sen toimintapoliittisessa ohjelmassa vuosiksi 2014–2019;

1.      muistuttaa, että tekijänoikeus on konkreettinen tapa varmistaa korvaukset luovan työn tekijöille ja luovan työn rahoitus;

2.      pitää myönteisenä tekijänoikeutta käsittelevän kuulemisen järjestämistä koskevaa komission aloitetta, joka herätti suurta kiinnostusta useissa asianomaisissa sidosryhmissä, mukaan luettuina kulttuuriala ja kansalaisyhteiskunta(17);

3.      pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut kehittämään edelleen Euroopan digitaalistrategiaa sekä tekijänoikeuskysymyksiä uuden komission toimikauden aikana; pitää myönteisenä komission vuoden 2015 työohjelmassa annettua lupausta digitaalisen sisämarkkinapaketin antamisesta ja pakettiin sisältyvää lainsäädäntöehdotusta, jonka tavoitteena on tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistaminen niiden mukauttamiseksi digitaaliaikaan;

4.      muistuttaa, että tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojataan ja edistetään uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja markkinointia sekä niiden luovan sisällön luomista ja hyödyntämistä, mikä edistää kilpailukykyä, työllisyyttä ja innovointia useilla teollisuudenaloilla EU:ssa;

5.      korostaa, että tekijänoikeus on ainoastaan yhtä tehokas kuin sen suojaamiseksi käyttöön otetut täytäntöönpanotoimenpiteet ja että kukoistavien ja innovatiivisten luovien alojen varmistamiseksi tekijänoikeuden täytäntöönpanon on oltava määrätietoista;

6.      huomauttaa, että alueperiaate liittyy olennaisesti tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien olemassaoloon; korostaa, että tämä periaate ja toimenpiteet sisältöjen siirron varmistamiseksi eivät ole keskenään ristiriidassa;

7.      tähdentää, että direktiivin 2001/29/EY olisi tarkistamisen jälkeenkin taattava periaate oikeudenhaltijoiden kohtuullisista korvauksista; vaatii, että jatkossakin pidetään voimassa alueperiaate, joka antaa jokaiselle jäsenvaltiolle mahdollisuuden taata tämä periaate kulttuuripolitiikkansa puitteissa;

8.      panee merkille, että laillisesti käyttäjien saatavilla olevien teosten määrä on kasvanut direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanon myötä; toteaa lisäksi, että tekniikan kehityksen kuluttajille tarjoamien käyttötarkoitusten saatavuus rajojen yli voi edellyttää tietoon perustuvia parannuksia nykyisiin lainsäädäntöpuitteisiin, jotta voidaan kehittää edelleen moninaisen kulttuurisisällön ja luovan sisällön laillista tarjontaa verkossa Euroopan kulttuurisen moninaisuuden hyödyntämisen mahdollistamiseksi;

9.      muistuttaa, että kuluttajilta evätään liian usein pääsy tiettyihin sisältöpalveluihin maantieteellisin perustein, mikä on ristiriidassa direktiiviin 2001/29/EY sisältyvän, sisämarkkinoiden neljän vapauden täytäntöönpanoa koskevan tavoitteen kanssa; kehottaa sen vuoksi komissiota ehdottamaan asianmukaisia ratkaisuja, joilla parannetaan kuluttajien mahdollisuutta käyttää palveluja ja tekijänoikeudella suojattua sisältöä valtioiden rajojen yli;

10.    katsoo, että tekijänoikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevan direktiivin 2014/26/EU lähestymistavasta voidaan ottaa oppia muunlaisia sisältöjä varten, mutta siirrettävyyttä ja maarajoituksia koskeviin ongelmiin ei ole yleispätevää ratkaisua, vaan niihin saatetaan tarvita useita erilaisia sääntelyllisiä ja markkinavetoisia toimia;

11.    painottaa, että luovan työn tulokset ovat yksi EU:n suurimmista rikkauksista ja niiden, jotka haluavat nauttia niistä, olisi näin tehdäkseen voitava maksaa niistä, vaikka niitä myytäisiinkin vain toisessa jäsenvaltiossa;

12.    muistuttaa mahdollisuudesta käyttää usean valtion alueen kattavia lisenssejä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista annetussa direktiivissä 2014/26/EU säädetyn mukaisesti, jos jakelijat haluavat kattaa koko unionin alueen;

13.    palauttaa mieliin, että elokuvien ja televisio-ohjelmien rahoitus, tuotanto ja yhteistuotanto riippuvat suuressa määrin alueellisen yksinoikeuden lisensseistä, joita myönnetään Euroopan eri markkinoiden kulttuurisia erityispiirteitä vastaavilla alustoilla toimiville paikallisille jakelijoille; korostaa näin ollen, että sopimusvapaus, joka antaa vapauden valita alueellinen ulottuvuus ja erilaisia jakelukanavia, edistää elokuviin ja televisio-ohjelmiin tehtäviä investointeja sekä kulttuurista moninaisuutta; kehottaa komissiota takaamaan, että mahdollista aloitetta tekijänoikeuksien nykyaikaistamiseksi edeltää kattava vaikutustenarviointi aloitteen vaikutuksista elokuvien ja televisio-ohjelmien tuotannolle, rahoitukselle ja jakelulle sekä kulttuuriselle moninaisuudelle;

14.    korostaa, että toimialan maarajoituskäytännöt eivät saisi estää EU:n jäsenvaltioissa asuvia kulttuurivähemmistöjä käyttämästä omalla kielellään olemassa olevaa sisältöä tai palveluja, jotka ovat joko maksuttomia tai maksullisia;

15.    tukee aloitteita, joiden tavoitteena on parantaa laillisesti hankitun ja laillisesti saataville asetetun sisällön verkkopalvelujen siirrettävyyttä EU:ssa siten, että samalla kunnioitetaan täysin tekijänoikeutta ja oikeudenhaltijoiden etuja;

16.    muistuttaa, että Euroopan kulttuurimarkkinat ovat luonnostaan heterogeeniset kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden vuoksi; toteaa, että tällaista monimuotoisuutta olisi pidettävä pikemminkin etuna kuin esteenä sisämarkkinoilla;

17.    panee merkille alueellisten lisenssien merkityksen EU:ssa erityisesti sellaisen audiovisuaali- ja elokuvatuotannon yhteydessä, joka perustuu etupäässä lähetystoiminnan harjoittajien ennakko-osto- tai ennakkorahoitusjärjestelmiin;

18.    panee huolestuneena merkille laittomien verkkopalvelujen ja laittoman kopioinnin sekä yleisemmin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten lisääntymisen, joka uhkaa vakavasti jäsenvaltioiden talouksia ja luovaa työtä EU:ssa;

19.    korostaa, että tekijänoikeuksia koskevan kehyksen uudistusten olisi perustuttava korkeatasoiseen suojaan, sillä oikeudet ovat keskeisen tärkeitä älylliselle luovuudelle ja ne tarjoavat vakaan, selkeän ja joustavan oikeusperustan, joka edistää investointeja ja kasvua luovalla alalla ja kulttuurialalla, ja että olisi myös hävitettävä oikeudellinen epävarmuus ja epäjohdonmukaisuus, jotka haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa;

20.    pitää digitaalisten sisämarkkinoiden toimivien rakenteiden vahvistamista tärkeänä ja katsoo, että tämän lisäksi on jatkossakin varmistettava analogisten sisämarkkinoiden toiminta;

21.    muistuttaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti käyttävät alat työllistävät yli 7 miljoonaa henkeä EU:ssa; kehottaa näin ollen komissiota varmistamaan, että paremman lainsäädännön periaatteen mukaisesti kaikkia tekijänoikeuksien nykyaikaistamista koskevia lainsäädäntöaloitteita edeltää etukäteen laadittava kattava vaikutustenarviointi aloitteen vaikutuksista kasvulle ja työllisyydelle sekä sen mahdollisesti synnyttämistä kustannuksista ja hyödyistä;

22.    korostaa, että eurooppalaisten tekijänoikeuksien mahdollisen tulevan tarkistamisen on oltava kohdistettua ja asianmukaisesti perusteltua, jotta voidaan taata luovien alojen kehityksen jatkuminen Euroopassa;

23.    toteaa, että tekijänoikeuksia loukkaava kaupallinen toiminta on vakava uhka digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnalle ja moninaisen kulttuurisisällön ja luovan sisällön laillisen tarjonnan kehittymiselle verkossa;

24.    pitää välttämättömänä vahvistaa tekijöiden asemaa ja parantaa heidän korvauksiaan heidän teostensa digitaalisen jakelun ja käytön yhteydessä;

Yksinoikeus

25.    hyväksyy, että kirjailijoilla ja esittävillä taiteilijoilla on oltava oikeudellinen suoja luovaa ja taiteellista työtään varten; toteaa, että kulttuurin ja tiedon levittäminen on yleisen edun mukaista; ymmärtää, että tuottajilla ja kustantajilla on roolinsa teosten saamisessa markkinoille ja että kaikille eri oikeudenhaltijaryhmille on maksettava oikeudenmukaiset ja riittävät korvaukset; kehottaa parantamaan kirjailijoiden ja esiintyjien sopimusasemaa oikeuksien omistajiin ja välittäjiin verrattuna erityisesti siten, että harkitaan kohtuullista oikeudenkäyttöaikaa, jonka tekijät siirtävät kolmansille osapuolille ja jonka jälkeen kyseiset oikeuden raukeavat, sillä sopimusneuvotteluissa osapuolten asemat ovat usein epäsuhtaiset; korostaa tässä yhteydessä sopimusvapauden merkitystä;

26.    toteaa, että tekijänoikeuden alaan kuuluvien teosten ja lähioikeuksien alaan kuuluvan aineiston kohtuullinen suoja on erittäin tärkeä myös kulttuurin kannalta ja että SEUT-sopimuksen 167 artiklan mukaisesti unionia edellytetään ottamaan kulttuuriset näkökohdan huomioon toiminnassaan;

27.    korostaa, että tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden on digitaalisessa ympäristössä saatava samantasoinen asianmukainen korvaus kuin analogisessa ympäristössä;

28.    kehottaa komissiota arvioimaan kohdennettuja ja asianmukaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan oikeusvarmuutta sääntelyn parantamiseen liittyvän komission tavoitteen mukaisesti; kehottaa näin ollen komissiota tutkimaan yhteisen eurooppalaisen tekijänoikeuden vaikutuksia työpaikkoihin ja innovointiin sekä tekijöiden, esiintyjien ja muiden oikeudenomistajien etuihin sekä alueellisen kulttuurisen moninaisuuden saatavuuteen kuluttajan kannalta;

29.    muistuttaa, että yksinoikeudet ja sopimusvapaus ovat luovan alan ja sen rahoituksen haavoittuvan ekosysteemin keskeisiä elementtejä, sillä ne mahdollistavat paremman riskien hajauttamisen, erilaiset toimijat yhteishankkeissa kulttuurisesti monitahoisen yleisön saavuttamiseksi ja investointien houkuttelemisen ammattisisällön tuotantoon;

30.    suosittaa, että yleistä etua puolustaakseen EU:n lainsäätäjä pohtii yksityistietojen suojaa kunnioittaen, miten madalletaan entisestään julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytön esteitä; toteaa, että tällainen mukautus olisi tehtävä siten, että siinä otetaan asianmukaisesti huomioon direktiivi 2013/37/EU, tekijänoikeuden pohjana olevat periaatteet ja Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskeva oikeuskäytäntö;

31.    kehottaa komissiota turvaamaan tehokkaasti vapaasti käytettävissä olevat teokset, jotka määritelmänsä mukaisesti eivät kuulu tekijänoikeussuojan piiriin; kehottaa komissiota näin ollen selkeyttämään sitä, että vapaasti käytettävissä oleva teos, joka digitoidaan niin, että ei synny uutta, muunnettua teosta, pysyy vapaasti käytettävissä; kehottaa komissiota myös selvittämään, missä määrin oikeudenhaltijoille voitaisiin antaa vapaus luopua käyttöoikeuksistaan ja asettaa teoksensa kokonaan tai osittain yleisesti saataville;

32.    kehottaa komissiota lisäksi harmonisoimaan tekijänoikeussuojan voimassaoloajan ja pidättymään voimassaoloajan kaikista pidennyksistä Bernin yleissopimuksessa määriteltyjen kansainvälisten normien mukaisesti; rohkaisee jäsenvaltioita toteuttamaan virtaviivaisesti direktiivien 2006/116/EY ja 2011/77/EU osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen ja täytäntöönpanon;

Poikkeukset ja rajoitukset

33.    kehottaa EU:n lainsäätäjää säilyttämään direktiivissä 2001/29/EY ilmaistun tavoitteen riittävän suojan tarjoamisesta tekijänoikeudelle ja lähioikeuksille, sillä se on yksi tärkeimmistä keinoista varmistaa eurooppalainen kulttuuria luova toiminta, ja tavoitteen eri oikeudenhaltijaryhmien ja suojatun aineiston käyttäjien välisten sekä eri oikeudenhaltijaryhmien välisten oikeuksien ja etujen oikeudenmukaisen tasapainon turvaamisesta; korostaa lisäksi, että alan kaikissa lainsäädäntömuutoksissa olisi varmistettava, että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien avulla suojatut teokset ja palvelut ovat vammaisten henkilöiden saatavilla kaikissa muodoissa;

34.    korostaa, että tekijänoikeus ja lähioikeudet muodostavat oikeudellisen kehyksen Euroopan kulttuurialalle ja luoville toimialoille sekä koulutus- ja tutkimusalalle ja alalle, joka hyötyy näiden oikeuksien poikkeuksista ja rajoituksista, ja toimivat perustana näiden alojen toiminnalle ja työllisyydelle;

35.    huomauttaa, että poikkeuksia ja rajoituksia on sovellettava siten, että otetaan huomioon tarkoitus, jota varten ne on suunniteltu, sekä digitaalisen ympäristön ja analogisen ympäristön erityisominaisuudet ja samalla säilytetään oikeudenhaltijoiden ja yleisen edun välinen tasapaino; kehottaa sen vuoksi komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta tarkastella uudelleen useita olemassa olevia poikkeuksia ja rajoituksia, jotta ne voidaan mukauttaa paremmin digitaaliseen ympäristöön, ottaen huomioon digitaalisen ympäristön meneillään olevan kehityksen ja kilpailukyvyn tarpeen;

36.    korostaa, että on tärkeää poikkeukset ja rajoitukset ovat vammaisten henkilöiden kannalta esteettömiä; panee tässä yhteydessä merkille, että Marrakeshin sopimus helpottaa näkövammaisten mahdollisuutta tutustua kirjoihin, ja kehottaa ratifioimaan sen nopeasti asettamatta EU:n lainsäädäntökehyksen tarkistamista ratifioinnin ehdoksi; pitää sopimusta hyvänä edistysaskeleena mutta katsoo, mutta jäljellä on vielä paljon tekemistä, jotta voidaan parantaa sisällön saatavuutta eri tavoin vammaisten henkilöiden hyväksi;

37.    panee merkille Euroopan kulttuurisen moninaisuuden merkityksen ja toteaa, että jäsenvaltioiden väliset erot poikkeusten täytäntöönpanossa voivat olla haasteellisia sisämarkkinoiden toiminnan, rajat ylittävien toimien kehittämisen sekä EU:n maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ja innovoinnin kannalta ja ne voivat myös aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta tekijöille ja käyttäjille; katsoo, että joihinkin poikkeuksiin ja rajoituksiin voidaan siksi soveltaa yleisempiä sääntöjä; huomauttaa kuitenkin, että erot voivat olla perusteltuja, jotta jäsenvaltiot voivat säätää lakeja omien erityisten kulttuuristen ja taloudellisten etujensa mukaisesti sekä suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita noudattaen;

38.    kehottaa komissiota tarkastelemaan vähimmäisvaatimusten soveltamista poikkeuksissa ja rajoituksissa sekä varmistamaan myös, että direktiivissä 2001/29/EY mainitut poikkeukset ja rajoitukset pannaan asianmukaisesti täytäntöön, jotta sisämarkkinoilla voidaan saada aikaan yhtäläinen oikeus kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja parantaa oikeusvarmuutta;

39.    katsoo, että on tärkeää vahvistaa poikkeuksia, joita voidaan myöntää yleishyödyllisille laitoksille, esimerkiksi kirjastoille, museoille tai ja arkistoille, jotta voidaan edistää kulttuuriperinnön laajamittaista saatavuutta myös verkkosivustojen kautta;

40.    pyytää komissiota varovaisesti harkitsemaan mahdollisuutta tehdä tietyt poikkeukset pakollisiksi, jos tavoitteena on perusoikeuksien suojelu ja erityisesti syrjinnän torjunta tai lehdistönvapauden suojelu; muistuttaa tältä osin, että kyseisistä poikkeuksista olisi suoritettava sopiva hyvitys;

41.    huomauttaa, että kulttuuri- ja luovan alan pk-yrityksillä on suuri merkitys työpaikkojen luomisen ja kasvun kannalta unionissa; korostaa, että valtaosa kulttuuri- ja luovan alan pk-yrityksistä pystyy joustavan tekijänoikeuskehyksen ansiosta tuottamaan kulttuuri- ja luovan alan teoksia, investoimaan niihin ja levittämään niitä mutta myös kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla käyttäjät voivat saada saataviinsa paikallisten markkinoiden mieltymysten ja erityispiirteiden mukaisia luovan alan teoksia verkossa;

42.    panee kiinnostuneena merkille teosten uudet ja transformatiiviset käyttötarkoitukset digitaalisissa verkostoissa ja korostaa tarvetta etsiä ratkaisuja, joissa sovitetaan yhteen tehokas suoja, jossa tekijöille varmistetaan asianmukainen korvaus ja sopiva hyvitys, sekä kulttuurihyödykkeiden ja tietämyksen saatavuutta koskeva yleinen etu;

43.    korostaa, että jos poikkeusta tai rajoitusta jo sovelletaan, tekniikan kehityksen tai uusien tekniikoiden mahdollistamia sisällön uutta käyttöä olisi tulkittava mahdollisimman suuressa määrin olemassa olevien poikkeusten tai rajoitusten mukaisesti edellyttäen, että uusi käyttö on samanlaista kuin jo olemassa oleva, jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta – tähän sovellettaisiin kolmivaiheista testiä; on tietoinen siitä, että tällainen joustavuus poikkeusten ja rajoitusten tulkinnassa voi mahdollistaa kyseisten poikkeusten ja rajoitusten mukauttamisen erilaisiin kansallisiin olosuhteisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin;

44.     korostaa tarvetta varmistaa poikkeusten ja rajoitusten teknologianeutraalius ja soveltuminen tuleviin järjestelmiin ottamalla asianmukaisesti huomioon tiedotusvälineiden yhdentymisen seuraukset ja samalla palvella yleistä etua siten, että se edistää kannustimia uusien teosten luomiseen, rahoittamiseen ja jakeluun sekä näiden teosten asettamiseen yleisön saataville uusin, innovatiivisin ja mukaansatempaavin tavoin;

45.    ehdottaa palveluntarjoajien ja välittäjien vastuun tarkastelua, jotta voidaan selkiyttää niiden tekijänoikeuksiin liittyvää oikeudellista asemaa ja vastuuta, taata, että kaikkialla luovassa prosessissa ja toimitusketjussa noudatetaan asianmukaista huolellisuutta, ja varmistaa tekijöille ja oikeudenhaltijoille oikeudenmukainen korvaus EU:ssa;

46.    katsoo, että valokuvien, videomateriaalin tai muiden fyysisiin julkisiin paikkoihin pysyvästi sijoitettujen teosten kuvien kaupalliseen käyttöön olisi aina saatava tekijöiden tai heidän edustajansa ennakkolupa;

47.    korostaa, että digitaalisten markkinoiden kehittäminen edellyttää kulttuurialan ja luovien alojen kehittämistä;

48.    tähdentää, että karikatyyriä, parodiaa ja pastissia koskeva poikkeus on tärkeä elinvoimaisen demokraattisen keskustelun kannalta; katsoo, että poikkeuksella olisi luotava oikeudenmukainen tasapaino tekijöiden ja alkuperäisten hahmojen etujen ja oikeuksien sekä suojatun teoksen karikatyyriä, parodiaa tai pastissia koskevaa poikkeusta hyödyntävän käyttäjän ilmaisunvapauden välillä;

49.    korostaa, että tekstin ja datan automatisoitujen analysointitekniikoiden (tekstin ja datan louhinta) asianmukainen arviointi on voitava mahdollistaa kaikissa tapauksissa, jos teoksen lukemiseen tarvittava lupa on saatu;

50.    korostaa, että digitaalisten markkinoiden kehittäminen kytkeytyy tiiviisti kulttuurialan ja luovien alojen kehittämiseen, minkä vuoksi menestys pitkällä aikavälillä edellyttää sitä, että molemmat kehittyvät tasapainoisesti rinnakkain;

51.    toteaa, että oikeus yksityisomaisuuteen on yksi nyky-yhteiskunnan kulmakivistä; toteaa myös, että oppimateriaalin ja kulttuurihyödykkeiden saatavuuden parantaminen on äärimmäisen tärkeää tietoon perustuvan yhteiskunnan kehittämiselle ja että lainsäätäjien olisi otettava tämä huomioon;

52.    kehottaa ottamaan käyttöön poikkeuksen tutkimus- ja koulutustarkoituksiin, mikä kattaisi koulujen lisäksi luvanvaraisen koulutus- tai tutkimustoiminnan, mukaan luettuna verkossa tai rajojen yli tapahtuva toiminta, joka liittyy toimivaltaisten viranomaisten tunnustamaan tai kansallisessa lainsäädännössä tunnustettuun kouluun tai oppilaitokseen tai sisältyy koulutusohjelmaan;

53.    korostaa, että kaikkien EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöön sisällytettävien uusien poikkeusten tai rajoitusten on oltava moitteettoman ja puolueettoman taloudellisen ja oikeudellisen analyysin perusteella asianmukaisesti perusteltuja;

54.    tunnustaa kirjastojen merkityksen tiedonsaannin kannalta ja kehottaa komissiota arvioimaan sellaisen poikkeuksen hyväksymistä, jonka avulla julkiset kirjastot ja tutkimuskirjastot voivat lainata laillisesti teoksia yleisölle digitaalisissa muodoissa henkilökohtaiseen käyttöön, rajoitetuksi ajaksi sekä internetin tai kirjastojen verkostojen kautta, jotta niiden yleiseen etuun liittyvä velvollisuus levittää tietoa voidaan täyttää tehokkaasti ja ajantasaisella tavalla; suosittaa, että tekijöille taataan hyvitys e-kirjojen lainauksesta samassa määrin kuin fyysisten kirjojen lainauksesta kansallisten alueellisten rajoitusten mukaisesti;

55.    kehottaa komissiota arvioimaan sellaisen poikkeuksen hyväksymistä, jolla kirjastoille annetaan oikeus muuttaa sisältöjä digitaaliseen muotoon konsultaatiota, luettelointia ja arkistointia varten;

56.    korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon johtopäätökset kustannusalalla toteutettavista lukuisista kokeiluista oikeudenmukaisten, tasapainoisten ja toteuttamiskelpoisten liiketoimintamallien käyttöön ottamiseksi;

57.    toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on otettu käyttöön korvausjärjestelmiä varten tarkoitettuja pakollisia toimilupia; korostaa tarvetta varmistaa, että poikkeuksen mukaan sallittujen toimien olisi säilyttävä sellaisina; muistuttaa, että poikkeusten ja rajoitusten soveltamisesta joutuvia korvauksia olisi harkittava ainoastaan tapauksissa, joissa poikkeuksen myötä sallitut toimet aiheuttavat vahinkoa oikeudenhaltijalle; kehottaa lisäksi teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaista seurantakeskusta tekemään täysimääräisen tieteellisen arvion näistä jäsenvaltioiden toimista ja niiden vaikutusta kuhunkin asianomaiseen sidosryhmään;

58.    palauttaa mieliin tärkeän poikkeuksen, joka koskee yksityistä kopiointia, jota ei voida rajoittaa teknisesti ja johon yhdistetään oikeudenmukainen korvaus tekijöille; kehottaa komissiota analysoimaan tieteellisten tietojen pohjalta 27. helmikuuta 2014 annettua parlamentin päätöslauselmaa yksityisen kopioinnin maksuista(18) sekä komission viimeisimmän sovittelumenettelyn tuloksia(19)ja erityisesti avoimuutta lisäävien toimenpiteiden osalta sellaisten nykyisten toimenpiteiden toteutettavuutta, joiden perusteella oikeudenhaltijoille maksetaan oikeudenmukainen korvaus jäljennöksistä, joita luonnolliset henkilöt ovat tehneet yksityiskäyttöön;

59.    huomauttaa, että yksityistä kopiointia koskevasta oikeudesta on annettava säädöksiä niin, että kansalaisille ilmoitetaan, mikä on kopioiden suurin sallittu määrä, mihin tarkoitukseen saa kopioida ja millä tavalla kopioita saa käyttää;

60.    korostaa, että digitaaliset maksut olisi tehtävä entistä avoimemmiksi ja optimoitava oikeudenhaltijoiden ja kuluttajien oikeuksien turvaamiseksi ja otettava huomioon direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla;

61.    painottaa, että on tärkeää parantaa tekijänoikeusjärjestelmän selkeyttä ja avoimuutta tekijänoikeuksien käyttäjien kannalta, erityisesti käyttäjien luoman sisällön ja tekijänoikeusmaksujen osalta, jotta voidaan edistää luovuutta, kehittää edelleen verkkoalustoja ja varmistaa asianmukainen korvaus tekijänoikeuksien haltijoille;

62.    panee merkille direktiivin 2001/29/EY 6 artiklan 4 kohdan ja korostaa, että sopimuksella tai sopimusehdoilla ei pitäisi estää poikkeusten tai rajoitusten tehokasta käyttöä ja sellaiseen sisältöön tutustumista, joka ei kuulu tekijänoikeuden tai vastaavan oikeussuojan piiriin;

63.    kehottaa jakajia julkaisemaan kaikki tiedot tarvittavista teknisistä toimenpiteistä, joiden avulla voidaan varmistaa niiden sisältöjen yhteentoimivuus;

64.    korostaa, että ohjelmistojen suurempaa yhteentoimivuutta erityisesti ohjelmistojen ja päätelaitteiden osalta on edistettävä, sillä yhteentoimivuuden puute haittaa innovointia, vähentää kilpailua ja vahingoittaa kuluttajaa; katsoo, että yhteentoimivuuden puute johtaa jonkin tietyn tuotteen tai palvelun hallitsevaan markkina-asemaan, mikä vuorostaan rajoittaa kilpailua ja unionin kuluttajien valinnanvaraa;

65.    huomauttaa, että tekniikan nopea kehitys digitaalisilla markkinoilla edellyttää tekijänoikeuksia koskevaa teknologianeutraalia lainsäädäntökehystä;

66.    toteaa oikeasuhteisen ja vaikuttavan täytäntöönpanon merkityksen tekijöiden, oikeudenhaltijoiden ja kuluttajien tukemisessa;

67.    pyytää komissiota ja EU:n lainsäätäjää harkitsemaan ratkaisuja arvon siirtämiseksi sisällöistä palveluihin; korostaa, että välittäjän määritelmää on tarpeen mukauttaa nykyisessä digitaalisessa ympäristössä;

68.    tähdentää, että kuluttajat kohtaavat usein monia rajoituksia ja että tekijänoikeusjärjestelmästä puuttuu hyvin usein kuluttajien oikeuksien käsite; kehottaa komissiota arvioimaan nykyisen tekijänoikeuslainsäädännön vaikuttavuutta kuluttajien näkökulmasta ja kehittämään joukon selkeitä ja kattavia kuluttajien oikeuksia;

o

o o

69.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

20.4.2015

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta

tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanosta

(2014/2256(INI))

Valmistelija: José Blanco López

EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää tärkeänä Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta, joka tarjoaa sisämarkkinoilla pikemmin mahdollisuuksia kuin esteitä, ja korostaa, että Euroopan kulttuuriala ja luovat toimialat ovat talouskasvun, innovoinnin ja työpaikkojen luomisen moottori unionissa, koska ne työllistävät yli 7 miljoonaa henkeä ja muodostavat yli 4,2 prosenttia unionin BKT:stä; tähdentää, että kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla syntyi työpaikkoja myös vuosien 2008–2012 talouskriisin aikana ja niillä on ollut tärkeä rooli unionin kilpailukyvyn parantamisessa; painottaa, että verkkoon on luotu uusia liiketoimintamalleja ja innovatiivisia palveluja;

2.  painottaa, että kulttuuri ja luovat sisällöt verkossa edistävät keskeisellä tavalla informaatioyhteiskunnan ja informaatioteknologioiden kehitystä ja lisäävät digitaaliseen infrastruktuuriin ja palveluihin tehtäviä investointeja, jotka siten vahvistavat innovointia, kasvua ja luovuutta;

3.  korostaa, että tekijänoikeus ja lähioikeudet muodostavat oikeudellisen kehyksen Euroopan kulttuurialalle ja luoville toimialoille ja toimivat perustana, joka mahdollistaa talouskasvun tuottamisen, kilpailukyvyn, työllistymisen, luovuuden ja innovoinnin mainituilla aloilla; korostaa, että alan tuottavuuden kasvu jatkuu, ja painottaa, että nykyinen hajanainen ja vanhentunut järjestelmä haittaa Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden täysipainoista kehittymistä ja toimivuutta;

4.  pitää myönteisenä unionin kansalaisten osoittamaa suurta kiinnostusta ja myös heidän panostaan komission julkiseen kuulemiskierrokseen EU:n tekijänoikeussääntöjen uudelleentarkastelusta;

5.  korostaa, että tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien olisi muodostettava tasapainoinen oikeudellinen kehys Euroopan kulttuurialalle ja luoville toimialoille talouskasvun tuottamiseksi ja työllistämiseksi; painottaa kuitenkin, että nykyinen hajanainen ja vanhentunut maksujärjestelmä aiheuttaa suuria ongelmia Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehitykselle ja uhkaa siten kasvua ja talouskehitystä;

6.  korostaa, että tekijänoikeus ja lähioikeudet muodostavat oikeudellisen kehyksen Euroopan kulttuurialalle ja luoville toimialoille ja toimivat perustana, joka mahdollistaa talouskasvun tuottamisen ja työllistymisen mainituilla aloilla; korostaa, että vaikka kulttuurialan ja luovien toimialojen tuottavuus kasvaa edelleen, alan oikeudenhaltijoiden tulot ovat vähentymässä;

7.  korostaa, että tekijänoikeus ja lähioikeudet muodostavat oikeudellisen kehyksen Euroopan kulttuurialalle ja luoville toimialoille sekä koulutus- ja tutkimusalalle ja alalle, joka hyötyy näiden oikeuksien poikkeuksista ja rajoituksista, ja toimivat perustana näiden alojen toiminnalle ja työllisyydelle;

8.  katsoo, että tekijänoikeus ja lähioikeudet ovat oikeuksia, joille kaikki luovat toimialat ja niihin liittyvä arvoketju perustuvat; kehottaa siksi komissiota tukemaan ja suojelemaan tekijöiden tekijänoikeuksia, jotta luovat toimialat voivat kukoistaa Euroopassa;

9.  pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut Euroopan digitaalistrategian edelleen kehittämiseen, johon kuuluu myös tavoite tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamisesta; toteaa, että direktiiviä 2001/29/EY on tarkasteltava uudelleen, jotta voidaan varmistaa tekijöiden, esittäjien ja muiden oikeudenhaltijoiden oikeudenmukaiset korvaukset, kyseisten oikeuksien asianmukainen suojelu ja oikeudenmukainen tasapaino Euroopan kulttuuritalouden eri toimijoiden (pk-yritykset, kuluttajat, käyttäjät, luojat ja oikeudenhaltijat) välillä digitaalisella aikakaudella, sekä mukautua jatkuvasti kehittyvään teknologiseen ympäristöön, joka muuttaa käyttäjien käyttäytymistä ja luo sekä mahdollisuuksia että haasteita; katsoo, että tällaisessa uudelleen tarkastelussa olisi huolehdittava tarvittavasta oikeudellisesta selvyydestä ja vakaudesta ja oikeusvarmuudesta sekä joustavuudesta, jota tarvitaan investointien ja kasvun edistämiseen luovilla toimialoilla ja kulttuurialalla; katsoo, että samalla on poistettava oikeudellista epävarmuutta ja epäjohdonmukaisuutta aiheuttavat kohdat, jotka haittaavat digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa; edellyttää myös sitoutumaan lujasti periaatteeseen, jonka mukaan sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi 2000/31/EY käsitellään yhdenmukaisuuden vuoksi uudelleen mahdollisimman pian; katsoo, että yhtenä uudelleentarkastelun tärkeimmistä tavoitteista olisi oltava tekijänoikeuksien uudenaikaistaminen, jotta helpotetaan palvelujen ja sisällön rajatylittävää saatavuutta säilyttäen samalla teollis- ja tekijänoikeuksien korkeatasoinen suoja, joka edistää kehitystä ja kulttuurista monimuotoisuutta;

10. korostaa, että nykyisten tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistaminen on oleellinen osa digitaalitaloutta;

11. tähdentää, että luovuutta ja teknologista edistystä koskevat innovaatiot voivat vaikuttaa huomattavasti ihmisten elämään, kun erilaiset ryhmät voivat kommunikoida luovalla tavalla ja toimia yhteistyössä ja siten parantaa luovien ihmisten olemassa olevia taitoja ja tuoda lisäarvoa; katsoo, että tämä edistää kilpailukykyä, työllisyyttä ja innovointia kaikkialla Euroopassa;

12. toteaa, että tekijänoikeuksia loukkaava kaupallinen toiminta on vakava uhka digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnalle ja moninaisen kulttuurisisällön ja luovan sisällön laillisen tarjonnan kehittymiselle verkossa;

13. kehottaa komissiota arvioimaan erilaiset yksityiset selviytymismekanismit Euroopassa ottaen huomioon maksujen tehokkuus ja avoimuus ja muutokset yksityisen kopioinnin käytössä; katsoo, että komission olisi käsiteltävä yksityisten kopiointimekanismien monia eri muotoja, jotta varmistetaan tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla, kohtuulliset korvaukset luovasta sisällöstä ja kulttuurisisällöstä ja helpotetaan uusien ja innovatiivisten liiketoimintamallien kehitystä;

14. tähdentää, että unionin tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisella olisi edelleen vahvistettava Euroopan kulttuurialaa ja luovia toimialoja parantamalla oikeusvarmuutta digitaalisessa ympäristössä kaikkien asianomaisten osalta, mukaan lukien oikeudenhaltijat, yritykset ja käyttäjät, sekä luomalla kannustimia innovoiville verkkolisenssijärjestelmille ja uusille sisällön verkkojakelua koskeville liiketoimintamalleille, minkä johdosta ala voisi hyötyä digitaalisesta vallankumouksesta ja samalla säilyttää tasapuolisen arvoketjun;

15. muistuttaa, että tekijänoikeusjärjestelmän yhtenä päänäkökohtana ovat tekijänoikeuden rajaamiseen ja tekijänoikeutta koskeviin poikkeuksiin liittyvät odotukset ja että myös laitokset, jotka hyödyntävät tekijänoikeuden poikkeuksia ja rajoituksia, osallistuvat huomattavalla tavalla EU:n talouskasvuun, innovointiin ja työpaikkojen luomiseen; kehottaa komissiota ehdottamaan poikkeuksia ja rajoituksia koskevaa yhdenmukaistettua kehystä, jolla puututaan hajanaisiin markkinoihin, parannetaan oikeusvarmuutta ja edistetään tekijänoikeudella suojatun sisällön saatavuutta rajojen yli, saadaan aikaan yhtäläinen oikeus kulttuuriseen monimuotoisuuteen kaikkialla EU:ssa ja vastataan kuluttajien odotuksiin; muistuttaa, että kun jäsenvaltiot säätävät poikkeuksista ja rajoituksista, niiden olisi varmistettava, että ne eivät ole ristiriidassa työn tai aineiston tavanomaisen hyödyntämisen kanssa eivätkä kohtuuttomasti haittaa oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja; vaatii arvioimaan uudelleen tutkimus- ja koulutustarkoituksiin liittyviä poikkeuksia, mikä kattaisi koulutus- tai tutkimustoiminnan, joka liittyy kansallisten viranomaisten tunnustamaan tai kansallisessa lainsäädännössä tunnustettuun kouluun tai oppilaitokseen tai sisältyy koulutus- tai tutkimusohjelmaan; kehottaa komissiota etsimään tapoja, joilla yleiset kirjastot ja tutkimuskirjastot voivat käyttöpaikasta riippumatta lainata kirjoja yleisölle digitaalisessa muodossa henkilökohtaiseen käyttöön varmistaen samalla oikeudenmukaisen korvauksen oikeudenhaltijoille;

16. kehottaa hyväksymään pakollisen poikkeuksen, jolla yleisille ja tutkimuskirjastoille annetaan oikeus lainata kirjoja yleisölle digitaalisissa muodoissa henkilökohtaiseen käyttöön käyttöpaikasta riippumatta;

17. toteaa, että direktiivin 2001/29/EY asianmukainen mukauttaminen digitaaliaikaan voi synnyttää uutta yrittäjyyttä ja uusia liiketoimintamalleja ja siten edistää innovointia ja työllisyyttä;

18. kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta lyhentää huomattavasti tekijänoikeuksien suojan yhdenmukaistettujen voimassaoloaikojen kestoa uuden kauppapolitiikkaa koskevan asialistan puitteissa;

19. korostaa sopimusvapauden merkitystä kaikille oikeudenhaltijoille, joiden pitäisi voida vapaasti käyttää oikeuksiaan; pitää tarpeellisena kehittää näyttöön perustuva oikeudellinen kehys ottaen huomioon kaikkien asianomaisten sidosryhmien kokemus, samalla kun myös lujitetaan luovan työn tekijöiden neuvottelu- ja sopimusasemaa muihin oikeuksien omistajiin ja välittäjiin nähden;

20. ehdottaa palveluntarjoajien ja välittäjien vastuun tarkastelua, jotta voidaan selkiyttää niiden tekijänoikeuksiin liittyvää oikeudellista asemaa ja vastuuta, taata, että kaikkialla luovassa prosessissa ja toimitusketjussa noudatetaan asianmukaista huolellisuutta, ja varmistaa tekijöille ja oikeudenhaltijoille oikeudenmukainen korvaus unionissa;

21. katsoo, että tekijänoikeuksien kattavan uudistuksen yhteydessä on otettava käyttöön myös toimia, joilla lisätään digitaalisen sisällön rajatylittävää tarjontaa ja saatavuutta, kuten esimerkiksi uusia säännöksiä kuluttajansuojasta, sähköisen kaupan kehityksestä, alv-prosenttien lähentämisestä ja digitaalisten verkkojen tehostamisesta;

22. pitää tarpeellisena tarjota kulttuuria vaaliville laitoksille selkeä ja ajantasaistettu kehys, joka antaa kirjastoille mahdollisuuden sähköiseen lainaamiseen, ja kirjastoille, arkistoille ja museoille mahdollisuuden tarjota verkossa suojattuja teoksia, jotka eivät enää ole kaupallisessa jakelussa;

23. katsoo, että kansalaisten olisi voitava saada ja ostaa verkossa toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevaa sisältöä ja että verkkosisällön saatavuuden rajoittaminen käyttäjien sijainnin perusteella haittaa digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä; pitää direktiivin 2014/26/EU mukaista monta aluetta kattavaa oikeuksien lisensiointia myönteisenä esimerkkinä hajanaisia sisämarkkinoita varteen kehitetystä ratkaisusta; kannustaa kehittämään kulttuurisesta monimuotoisuudesta huolehtien tasapainoisia, joustavia ja markkinavetoisia ratkaisuja nykyisiin esteisiin, jotka koskevat tuotteiden ja palvelujen saatavuutta yli rajojen, esimerkiksi kehittämään mekanismeja, joilla turvataan laillisesti hankitun ja saataville asetetun audiovisuaalisen sisällön siirrettävyys rajojen yli;

24. katsoo, että käytäntö, jossa verkkosisällön saatavuutta rajoitetaan käyttäjien sijainnin perusteella, vaikka kyseiset käyttäjät olivat aiemmin maksaneet kyseisen sisällön käytöstä, haittaa verkkojen toimintaa ja estää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä;

25. huomauttaa, että tekniikan nopea kehitys ja liiketoimintamallien muuttuminen digitaalisilla markkinoilla edellyttävät tekijänoikeutta koskevaa teknologianeutraalia lainsäädäntökehystä; korostaa, että tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien suojaa on kunnioitettava sekä verkossa että verkon ulkopuolella, ja toteaa myös, että digitaalinen ympäristö ei ole sama kuin analoginen, ja korostaa, että olisi tarkoin tutkittava poikkeusten ja rajoitusten luetteloa ja harkittava, tarvitaanko tämän takia tekijänoikeuksien lisäsuojaa tai vaihtoehtoista suojaa, jotta voidaan edistää talouskasvua ja kilpailukykyä ja saattaa loppuun digitaaliset sisämarkkinat;

26. panee merkille alueellisten lisenssien merkityksen EU:ssa erityisesti sellaisen audiovisuaali- ja elokuvatuotannon yhteydessä, joka perustuu etupäässä lähetystoiminnan harjoittajien ennakko-osto- tai ennakkorahoitusjärjestelmiin;

27. korostaa, että digitaaliset maksut olisi tehtävä entistä avoimemmiksi ja optimoitava oikeudenhaltijoiden ja kuluttajien oikeuksien turvaamiseksi ja ottaen huomioon 26. heinäkuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla;

28. kehottaa komissiota tarkastelemaan ja ehdottamaan ratkaisuja tekstin ja datan automaattisia analysointimenetelmiä varten (tekstin ja datan louhinta) tieteellisiin ja etenkin ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että on jo saatu lupa teoksen lukemiseen ja että on otettu huomioon vaihtoehdot, kuten eräissä jäsenvaltioissa jo kehitetty lisenssijärjestelmä, millä pyritään siihen, että tutkijat kykenisivät säilyttämään Euroopan kilpailukykyedun globaalisessa ympäristössä;

29. korostaa, että ohjelmistojen suurempaa yhteentoimivuutta erityisesti ohjelmistojen ja päätelaitteiden osalta on edistettävä, sillä yhteentoimivuuden puute haittaa innovointia, vähentää kilpailua ja vahingoittaa kuluttajaa; katsoo, että yhteentoimivuuden puute johtaa jonkin tietyn tuotteen tai palvelun hallitsevaan markkina-asemaan, mikä vuorostaan rajoittaa kilpailua ja unionin kuluttajien valinnanvaraa;

30. panee merkille, että internetin peiton laajentuminen on antanut sysäyksen teosten uudenlaisten käyttömuotojen kehittymiseen; kehottaa ottamaan käyttöön asianmukaisia korvausjärjestelyjä oikeudenhaltijoille digitaalisessa ympäristössä ja varmistamaan, että kansalaisilla on mahdollisuus saada kulttuurihyödykkeitä ja -tietoa;

31. kehottaa komissiota tutkimaan toissijaisuusperiaatetta täysimääräisesti kunnioittaen, ovatko nykyiset toimenpiteet, joilla varmistetaan oikeudenhaltijoille oikeudenmukainen korvaus jäljennöksistä, joita luonnolliset henkilöt ovat tehneet yksityiskäyttöön, ajan tasalla ja tehokkaita;

32. kannustaa kirjastoja ja arkistoja tekemään oikeudenhaltijoiden kanssa vapaaehtoisia sopimuksia, jotka antaisivat kirjastoille ja arkistoille mahdollisuuden täyttää julkisen tehtävänsä digitaaliyhteiskunnassa, kunnioittaen samalla oikeudenhaltijoiden oikeuksia;

33. painottaa, että kaikissa lainsäädännön muutoksissa tällä alalla on taattava kaikille ja erityisesti vammaisille henkilöille mahdollisuus käyttää tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattuja tuotteita ja palveluja ja että muutoksissa olisi siten varmistettava sopeutuminen digitaaliseen ympäristöön; toteaa, että vammaisten käyttäjien kyvyttömyys ostaa sisältöä soveltuvassa muodossa voi muodostaa kaupankäynnin esteen yrityksille ja supistaa myös eri jäsenvaltioissa saatavilla olevaa kulttuurista tuotosta ja sisältötarjontaa; kehottaa unionia ratifioimaan julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakechin sopimuksen, jossa määrätään muuta kuin kaupallista käyttöä koskevasta vammaisia henkilöitä hyödyttävästä pakollisesta poikkeuksesta, joka liittyy suoraan vammaisuuteen siinä määrin, kuin tietty vamma tällaista poikkeusta edellyttää;

34. toteaa, että tekijänoikeus on ainoastaan niin tehokas kuin sen suojaamiseksi käyttöön otetut täytäntöönpanotoimenpiteet, ja katsoo siksi, että tekijänoikeuden on oltava vahva, jos sillä aiotaan varmistaa, että Euroopan kulttuuriala ja luovat toimialat voivat kukistaa ja suojella innovointia;

35. kehottaa komissiota ottamaan tekijänoikeusjärjestelmän uudelleen tarkastelussa huomioon internetissä nopeasti yleistyvän luovien teosten käytön käyttäjien luomissa sisällöissä ja sosiaalisen median foorumeilla ja sen, että on tärkeää parantaa käyttäjien tietoja kaikkien niiden velvoitteista, jotka tietoisesti tarjoavat hyperlinkkejä luvanvastaiseen sisältöön tai linkkejä, joilla kierretään maksumuureja; toteaa, että kaikissa uusissa ehdotuksissa olisi pyrittävä suojelemaan teollis- ja tekijänoikeuksia ja loppukäyttäjiä samalla, kun edistetään dynaamista internetiä siten, että teknologia ja internetyhteys voivat jatkossakin parantaa yksityishenkilöiden mahdollisuuksia innovointiin ja luomiseen; katsoo, että komissio voisi myös ehdottaa "vapaasti käytettävissä olevien" teosten oikeudellista määritelmää ja varmistaa, että tällaisia teoksia suojellaan yksityiseltä anastamiselta joko digitalisoimalla tai muulla tavoin;

36. panee huolestuneena merkille, että tekijänoikeuksilla suojattujen teosten hyödyntämisellä digitaalitaloudessa luotu arvo ei jakaudu oikeudenmukaisesti oikeudenhaltijoille ja että tämä johtuu muun muassa palveluntarjoajien verotusjärjestelmästä; kehottaa komissiota tutkimaan tämän internetin välittäjien hyväksi tapahtuvan arvonsiirron laajuuden ja vaikutuksen;

37. kehottaa komissiota transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevien neuvottelujen yhteydessä jatkamaan vuoropuhelua ja yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa niiden tekijänoikeuksia koskevista lainsäädäntökehyksistä, jotta voidaan käsitellä potentiaalisia markkinoillepääsyn ja kaupan esteitä;

38. kehottaa komissiota mukauttamaan ja yhdenmukaistamaan analogisen ympäristön sääntelykehyksessä sovitut poikkeukset ja rajoitukset digitaaliseen ympäristöön ja erityisesti pilvipalveluteknologiaan;

39. katsoo, että EU:ssa olisi pyrittävä yhteisin toimin torjumaan tekijänoikeuden loukkauksia, jotta voidaan varmistaa tekijänoikeuden suoja ja oikeudenmukainen korvaus; korostaa, että kuluttajia on valistettava tekijänoikeuden ja lähioikeuksien loukkaamisen seurauksista, ja edellyttää asianmukaista ratkaisua, jolla varmistetaan, että kukaan ei saa voittoa tekijänoikeuden loukkaamisesta;

40. muistuttaa, että julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 26. kesäkuuta 2013 annetussa direktiivissä 2013/37/EU säädetään yhteisestä lainsäädäntökehyksestä julkisen sektorin hallussa olevan tiedon unionin laajuisille markkinoille ja direktiivi sisältää myös säännöksiä avoimuudesta ja kilpailusta;

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

14.4.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

11

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Arimont, José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Pavel Telička, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

25.3.2015

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanosta

(2014/2256(INI))

Valmistelija: Catherine Stihler

EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut kehittämään edelleen Euroopan digitaalistrategiaa sekä tekijänoikeuskysymyksiä uuden komission toimikauden aikana; pitää myönteisenä komission vuoden 2015 työohjelmassa annettua lupausta digitaalisen sisämarkkinapaketin antamisesta ja pakettiin sisältyvää lainsäädäntöehdotusta, jonka tavoitteena on tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistaminen niiden mukauttamiseksi digitaaliaikaan;

2.  korostaa, että tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntökehystä on mukautettava, jotta varmistetaan oikeudenmukainen korvaus tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoille sekä oikeudenhaltijoiden asianmukainen suoja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan mukanaan tuomien uusien kulutustarpeiden ja haasteiden johdosta; korostaa lisäksi, että nykyaikaistetuilla tekijänoikeussäännöillä olisi turvattava oikeudenmukainen tasapaino kaikkien asianomaisten eli kuluttajien, käyttäjien, tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden välillä;

3.  korostaa, että digitaalimarkkinoiden kattava ja johdonmukainen sääntely on talouskasvun ehdoton edellytys;

4.  toteaa, että direktiivi 2001/29/EY (tietoyhteiskuntadirektiivi) hyväksyttiin vuonna 2001 ja että tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitaalinen käyttö ja tarjonta ovat sen jälkeen muuttuneet ja lisääntyneet dramaattisesti; painottaa, että komission on reagoitava tekniseen kehitykseen ja mukautettava nykyinen lainsäädäntö olemassa oleviin ja uusiin haasteisiin;

5.  korostaa, että jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen erot aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta, joka haittaa digitaalisten sisämarkkinoiden luomista ja mahdollisuutta käyttää tekijänoikeudella suojattua sisältöä valtioiden rajojen yli;

6.  muistuttaa, että tekijänoikeudella suojatuista teoksista digitaalitaloudessa saatava arvo olisi jaettava tasapuolisesti oikeudenhaltijoiden kanssa; kehottaa komissiota arvioimaan tämän digitaalitekniikoiden välittäjien hyväksi tapahtuvan arvonsiirron laajuuden ja vaikutuksen;

7.  muistuttaa, että tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla on keskeinen rooli, koska niillä suojataan ja edistetään uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja markkinointia sekä niiden luovan sisällön luomista ja hyödyntämistä, mikä edistää kilpailukykyä, työllisyyttä ja innovointia useilla teollisuudenaloilla EU:ssa, joten tekijänoikeuden yhdenmukaistamisen on perustuttava suojan korkeaan tasoon, ja siinä on otettava huomioon käyttäjien käyttäytymisen muutokset; huomauttaa, että direktiivin 2001/29/EY välttämätön mukauttaminen digitaaliaikaan johtaa todennäköisesti sellaisten uusien yritysten ja starttiyritysten syntymiseen, jotka työllistävät tulevaisuudessa nuoria;

8.  korostaa, että tekijänoikeus on ainoastaan yhtä tehokas kuin sen suojaamiseksi käyttöön otetut täytäntöönpanotoimenpiteet ja että kukoistavien ja innovatiivisten luovien alojen varmistamiseksi tekijänoikeuden täytäntöönpanon on oltava määrätietoista; korostaa lisäksi, että tekijänoikeussääntöjen täytäntöönpanon olisi oltava oikeasuhteista ja että kaikki käyttäjien oikeuksien rajoitukset on vahvistettava laissa;

9.  katsoo, että tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistaminen EU:ssa jää kesken, ellei samalla saateta ajan tasalle sähköisestä kaupankäynnistä annettua direktiiviä 2000/31/EY, ja ehdottaa, että komission olisi harkittava tämänsuuntaisia toimia;

10. toteaa, että tekijänoikeuden tarkoituksena on kaikkien oikeudenhaltijoiden oikeuksien parempi suojaaminen, jotta oikeudenhaltijat voivat saada asianmukaisen korvauksen ponnisteluistaan toisten käyttäessä heidän teostaan, ja siten luovuuden edistäminen tulevaisuudessa; muistuttaa, että vaikka kulttuuri- ja luovat alat työllistävät yli seitsemän miljoonaa henkilöä ja niiden osuus EU:n vuosittaisesta BKT:stä on 4,5 prosenttia ja huolimatta siitä, että Euroopan yhdentymisestä saatavaa lisäarvoa koskevan Euroopan parlamentin tutkimuksen mukaan digitaalisilla sisämarkkinoilla luodaan 223 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä ja sellaisten palvelujen, teknologioiden ja vaihtoehtojen määrä kasvaa päivittäin, joiden ansiosta suuri yleisö pystyy käyttämään luovan työn tuloksia , oikeudenhaltijoiden tulot vähenevät edelleen kulttuuri- ja luovilla aloilla; korostaa tehokkaan tekijänoikeussuojan merkitystä ja tarvetta valistaa kuluttajia tekijänoikeuden ja lähioikeuksien rikkomisen seurauksista;

11. korostaa, että on tarpeen vahvistaa tekijöiden ja luovan työn tekijöiden neuvotteluasemaa arvoketjussa digitaaliaikana;

12. korostaa, että jäsenvaltioiden tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevat säännökset eroavat toisistaan huomattavasti ja että tekijänoikeuden haltijalleen suoma yksinoikeus pätee periaatteessa vain oikeuden myöntäneen jäsenvaltion rajojen sisäpuolella; katsoo, että tällaiset alueelliset rajoitukset voivat usein johtaa markkinoiden pirstoutumiseen ja täytäntöönpanossa esiintyviin merkittäviin eroihin EU:ssa; muistuttaa, että unionin markkinat eivät ole yhtenäiset ja että kansalliset markkinat kehittyvät eri tahtiin; muistuttaa niin ikään, että kuluttajien mieltymykset ja kulutusmallit ja siten myös sisältö vastaavat kunkin jäsenvaltion kuluttajille ominaisia odotuksia;

13. korostaa, että on tärkeää tiedottaa kuluttajille selkeästi heidän ostamansa sisällön toimivuudesta kuluttajien oikeuksista annetun EU:n direktiivin mukaisesti;

14. katsoo, että EU:ssa olisi pyrittävä yhteisin toimin torjumaan tekijänoikeusloukkauksia, jotta voidaan varmistaa tekijänoikeuden suoja ja oikeudenmukainen korvaus tekijänoikeudella suojatun verkkosisällön tekijöille;

15. korostaa, että alueellisen pirstoutumisen seurauksena käyttäjät, jotka haluavat tarjota sisältöpalveluja EU:n alueella, saattavat joutua hankkimaan useita lupia; korostaa, että rajoitusten ja poikkeusten eroista aiheutuu liian usein ylimääräisiä oikeudenkäyntikuluja ja oikeudellista epävarmuutta, jotka hankaloittavat innovointia ja investointeja ja johtavat joissakin tapauksissa markkinoiden keskittymistä; kehottaa sen vuoksi komissiota selvittämään, mitkä direktiivissä 2001/29/EY tarkoitetuista valinnaisista poikkeuksista ja rajoituksista voitaisiin muuttaa pakollisiksi, jotta saadaan kulttuurinen monimuotoisuus kaikkien ulottuville rajojen yli sisämarkkinoilla ja parannetaan oikeusvarmuutta;

16. muistuttaa, että kuluttajilta evätään liian usein pääsy tiettyihin sisältöpalveluihin maantieteellisin perustein, mikä on ristiriidassa direktiiviin 2001/29/EY sisältyvän, sisämarkkinoiden neljän vapauden täytäntöönpanoa koskevan tavoitteen kanssa; kehottaa sen vuoksi komissiota ehdottamaan asianmukaisia ratkaisuja, joilla parannetaan kuluttajien mahdollisuutta käyttää palveluja ja tekijänoikeudella suojattua sisältöä valtioiden rajojen yli;

17. katsoo, että kuluttajien olisi voitava ostaa verkkosisältöä toisesta jäsenvaltiosta; korostaa, että kuluttajille olisi annettava digitaalisen sisällön lisenssin ostohetkellä selkeää tietoa myös sisällön käyttöä koskevista maantieteellisistä rajoituksista, kunnes ne poistetaan; korostaa, että Euroopan luova tuotos on yksi sen rikkaimmista resursseista ja että halukkaiden olisi voitava nauttia siitä maksua vastaan silloinkin, kun sitä myydään ainoastaan toisessa jäsenvaltiossa;

18. katsoo, että vaikka on löydettävä ratkaisuja, joilla varmistetaan palvelujen siirrettävyys kuluttajien matkustaessa jäsenvaltiosta toiseen, on äärimmäisen tärkeää turvata kuluttajien valinnanmahdollisuus, kun kyse on pääsystä erilaiseen, myös erikieliseen, kulttuuriseen sisältöön;

19. painottaa, että on tärkeää parantaa tekijänoikeusjärjestelmän selkeyttä ja avoimuutta tekijänoikeuksien käyttäjien kannalta, erityisesti käyttäjien luoman sisällön ja tekijänoikeusmaksujen osalta, jotta voidaan edistää luovuutta, kehittää edelleen verkkoalustoja ja varmistaa asianmukainen korvaus tekijänoikeuksien haltijoille;

20. muistuttaa sellaisen nykyaikaisen, kilpailumyönteisen ja kuluttajaystävällisen tekijänoikeusjärjestelmän merkityksestä, joka vastaa digitaalisen ympäristön haasteisiin; toteaa, että tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamista on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti siten, että puututaan tämänhetkiseen markkinoiden pirstoutumiseen erityisesti verkko-oikeuksien hallinnoinnissa ja taataan turvallinen, asianmukainen ja suojattu ympäristö kuluttajille, luovan työn tekijöille ja tekijänoikeuksien käyttäjille;

21. suhtautuu sen vuoksi myönteisesti tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista annettuun direktiiviin 2014/26/EU, jossa luodaan oikea tasapaino kulttuuriteoksia koskevien yleisön käyttöoikeuksien, käyttäjien kannalta vaivattoman oikeuksien hankkimisen ja luovan työn tekijöille maksettavien asianmukaisten korvausten välille, ja katsoo, että tämän direktiivin täytäntöönpano auttaa luomaan selkeämmät EU:n laajuiset normit, jotka tekevät eri käyttötarkoituksiin mukautetusta lisensioinnista nopeampaa ja joustavampaa; toteaa kuitenkin, että pirstoutumista esiintyy edelleen ja että myös yhteisten toimintatapojen alalla on etsittävä ratkaisuja, jotka tarjoavat teosten vaihtoa valtioiden rajojen yli koskevia kohdennettuja poikkeuksia, mikä on tarpeen digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi;

22. uskoo, että on tarpeen löytää tasapainoisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan helpottaa ja/tai kehittää mahdollisuutta käyttää tuotteita ja palveluja valtioiden rajojen yli sekä tuotteiden ja palvelujen siirrettävyyttä, mikä on olennaista, jotta kuluttajilla on halutessaan mahdollisuus saada palveluja ja tuotteita laillisesti ja luvallisesti missä ja milloin vain viimeisimpien kulutustarpeiden mukaisesti; katsoo, että Euroopan kulttuurinen monimuotoisuus on eurooppalaisen identiteetin ytimessä ja että sitä olisi vaalittava ja edistettävä jäsenvaltioiden välillä;

23. tähdentää, että kuluttajat kohtaavat usein monia rajoituksia ja että tekijänoikeusjärjestelmästä puuttuu hyvin usein kuluttajien oikeuksien käsite; kehottaa komissiota arvioimaan nykyisen tekijänoikeuslainsäädännön vaikuttavuutta kuluttajien näkökulmasta ja kehittämään joukon selkeitä ja kattavia kuluttajien oikeuksia;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään korkeampaa yhdenmukaistamisen tasoa ja tasapainoista poikkeusten ja rajoitusten kehystä, joka ei aiheuta vahinkoa oikeudenhaltijoille, joka on kuluttajien odotusten mukainen, joka edistää luovuutta ja innovointia ja mukautuu tekniikan edistysaskeleisiin digitaalisessa ympäristössä; kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään poikkeuksia kohdennetusti ja teknologianeutraalisti; korostaa, että tutkimus-, koulutus- ja opetustarkoituksiin yleisen edun nimissä tehdyillä poikkeuksilla ja rajoituksilla on tärkeä rooli tiedonsaannin mahdollistamisessa sekä kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen kannustamisessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan e-kirjojen sisällyttämistä osaksi julkisia lainausjärjestelmiä sillä ehdolla, että on päästy tai pyritty sopimukseen kaikista tarvittavista asioista oikeudenmukaisen korvauksen varmistamiseksi oikeudenhaltijoille ja oikeudenhaltijoiden oikeuksien kunnioittamiseksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan järjestelmän, jonka perusteella kirjastot, arkistot ja museot voivat asettaa saataville verkkoon yleisön käyttöön kokoelmissaan olevia suojattuja teoksia, joita niiden oikeudenhaltijat eivät enää hallinnoi;

25. pitää tervetulleena komission vuonna 2013 käynnistämää eurooppalaista lisensointiprosessia koskevaa sidosryhmien jäsenneltyä vuoropuhelua; katsoo sen vuoksi, että asiaankuuluvien sidosryhmien osallistuminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen on olennaista, mikäli tekijänoikeuslakien soveltamisesta EU:n alueella halutaan tehdä yhtenäisempää ja näyttöön perustuvaa; kehottaa komissiota seuraamaan eurooppalaisessa lisensointiprosessissa annettujen sitoumusten täytäntöönpanoa ja raportoimaan siitä;

26. korostaa paremman yhteentoimivuuden edistämisen merkitystä, sillä yhteentoimivuuden puute vähentää kilpailua EU:ssa ja jarruttaa innovointia; toteaa, että yhteentoimivuuden puute estää uusien sisältöpalvelujen kehittämistä niiden taiteilijoiden vahingoksi, jotka haluavat laajentaa yleisöään koko Euroopassa; uskoo, että yhteentoimivuuden puute saattaa johtaa jonkin tietyn tuotteen hallitsevaan markkina-asemaan, mikä vuorostaan rajoittaa kilpailua ja kuluttajien valinnanvaraa EU:ssa;

27. painottaa sellaisten tekijänoikeutta koskevien poikkeusten merkitystä, joiden avulla voidaan parantaa vammaisten mahdollisuutta käyttää digitaalista sisältöä; toteaa, että se, että vammaisilla käyttäjillä ei ole mahdollisuutta ostaa sisältöä asianmukaisessa muodossa, luo myös kaupankäynnin esteen yrityksille; toteaa lisäksi, että se, että sisältöä ei ole mahdollista ostaa asianmukaisessa muodossa, jolla voidaan tukea vammaisia käyttäjiä, supistaa eri jäsenvaltioissa saatavilla olevaa kulttuurista tuotosta ja sisältötarjontaa; painottaa sen vuoksi, että kaikissa lainsäädännön muutoksissa tällä alalla olisi varmistettava vammaisten mahdollisuus käyttää tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattuja teoksia ja palveluja ja että muutokset olisi mukautettava digitaaliseen ympäristöön.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.3.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

16.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Cecilia Wikström

(1)

 EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.

(2)

 EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72.

(3)

 EUVL L 175, 27.6.2013, s. 1.

(4)

 EUVL L 299, 27.10.2012, s. 5.

(5)

EUVL L 372, 27.12.2006, s. 12.

(6)

 EUVL L 265, 11.10.2011, s. 1.

(7)

EUVL L 248, 6.10.1993, s. 15.

(8)

EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45.

(9)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28.

(10)

EUVL L 346, 27.11.1992, s. 61.

(11)

EUVL L 272, 13.10.2001, s. 32.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0179.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0368.

(14)

EUVL C 353 E, 3.12.2013, s. 64.

(15)

EUVL C 50 E, 21.2.2012, s. 48.

(16)

EUVL C 249 E, 30.8.2013, s. 49.

(17)

Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto, Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, heinäkuu 2014.

(18)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0179.

(19)

António Vitorinon 31. tammikuuta 2013 komission viimeisimmän sovittelumenettelyn jälkeen antamat suositukset yksityiseen käyttöön tapahtuvasta kopioinnista ja reprografista kopiointia koskevista maksuista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö