Förfarande : 2014/2256(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0209/2015

Ingivna texter :

A8-0209/2015

Debatter :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0273

BETÄNKANDE     
PDF 213kWORD 141k
24.6.2015
PE 546.580v03-00 A8-0209/2015

om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

(2014/2256(INI))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Julia Reda

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

(2014/2256(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artiklarna 4, 26, 34, 114, 118 och167 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–       med beaktande av artikel 27 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter från 1994 (Trips-avtalet),

–       med beaktande av Unescos konvention av den 20 oktober 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar,

–       med beaktande av artiklarna 11, 13, 14, 16, 17, 22 och 52 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället(1),

–       med beaktande av Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, och uttryckligen trestegstestet,

–       med beaktande av Wipos (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) fördrag av den 20 december 1996 om upphovsrätt,

–       med beaktande av Wipos fördrag av den 20 december 1996 om framföranden och fonogram,

–       med beaktande av Wipos fördrag om audiovisuella framföranden, som Wipos diplomatkonferens om skydd av audiovisuella framträdanden antog i Peking den 24 juni 2012,

–       med beaktande av 2013 års gemensamma studie från Europeiska patentverket och Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (EPO/KHIM) om immaterialrättsintensiva branscher (Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe),

–       med beaktande av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden(2),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk(4),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter(5).

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 2011 om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter(6),

–       med beaktande av rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel(7),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter(8),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG(9) av den 12 december 2006 om ändring av direktiv 92/100/EEG(10) om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)(11),

–       med beaktande av sin resolution av den 27 februari 2014 om avgifter för privatkopiering(12),

–       med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om att främja de europeiska kulturella och kreativa sektorerna som källor till ekonomisk tillväxt och sysselsättning(13),

–       med beaktande av sin resolution av den 11 september 2012 om distribution på internet av audiovisuella verk inom EU(14),

–       med beaktande av sin resolution av den 22 september 2010 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter på den inre marknaden(15),

–       med beaktande av det offentliga samråd om översynen av EU:s bestämmelser om upphovsrätt som kommissionen genomförde mellan den 5 december 2013 och den 5 mars 2014,

–       med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2012 om framställning 0924/2011 från Dan Pescod (brittisk medborgare) för European Blind Union (EBU)/ Royal National Institute of Blind People (RNIB), om blinda personers tillgång till böcker och andra trycksaker(16),

–       med beaktande av kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar med en digital inre marknad (COM(2011)0427),

–       med beaktande av kommissionens grönbok Upphovsrätten i kunskapsekonomin (COM(2008)0466),

–       med beaktande av meddelandet från kommissionen En inre marknad för immateriella rättigheter – Att genom att främja kreativitet och innovation skapa ekonomisk tillväxt, högkvalitativa arbetstillfällen och förstklassiga produkter och tjänster i Europa (COM(2011)0287),

–       med beaktande av samförståndsavtalet av den 20 september 2011 om huvudprinciperna för digitalisering och tillgängliggörande av utgångna verk som syftar till att underlätta digitalisering och tillgängliggörande av böcker och vetenskapliga tidskrifter för de europeiska biblioteken och liknande institutioner,

–       med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0209/2015), och av följande skäl:

A.     Översynen av direktiv 2001/29/EG är av central betydelse för att främja kreativitet och innovation, kulturell mångfald, ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och den digitala inre marknaden, för att få tillgång till kunskap och information och samtidigt också för att ge upphovsmän till litterära och konstnärliga verk tillräckligt erkännande och skydd av deras rättigheter.

B.     I artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) anges det att EU ska bidra till kulturens utveckling och mångfald i medlemsstaterna, särskilt genom konstnärligt och litterärt skapande.

C.     Direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället syftade till att anpassa lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter till utvecklingen på det tekniska området.

D.     Direktiv 2001/29/EG behandlar också ett antal skyldigheter som unionen har enligt internationell rätt, däribland bestämmelserna i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, Wipos fördrag om upphovsrätt och Wipos fördrag om framföranden och fonogram.

E.     Kommissionen och medlemsstaterna gör betydande investeringar för att digitalisera och göra de värdefulla samlingarna i Europas kulturarvsinstitutioner tillgängliga online, så att medborgarna kan få tillgång till dem var som helst och på vilken enhet som helst.

F.     De kulturella och kreativa sektorerna i Europa är en motor för ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i EU och ger ett viktigt bidrag till EU:s ekonomi, eftersom de sysselsätter över 7 miljoner människor och genererar över 4,2 procent av EU:s BNP enligt de senaste uppskattningarna. Den kulturella sektorn fortsatte att skapa sysselsättning under den ekonomiska krisen mellan 2008 och 2012.

G.     EPO:s och KHIM:s gemensamma undersökning från september 2013 visar att ungefär 39 procent av den totala ekonomiska verksamheten i EU, till ett värde av cirka 4 700 miljarder euro per år, genereras av immaterialrättsintensiva industrier, liksom dessutom 26 procent av de direkta arbetstillfällena (eller 56 miljoner arbetstillfällen) och ytterligare 9 procent av de indirekta arbetstillfällena av det totala antalet arbetstillfällen i EU.

H.     Den digitala revolutionen förde med sig ny teknik och nya kommunikationsmedel och möjliggjorde nya former av uttryck som, trots att de ifrågasatte den traditionella trepartsrelationen mellan kulturskapare, kulturella entreprenörer och användare, har främjat uppkomsten av en kunskapsbaserad ekonomi genom att skapa nya arbetstillfällen och bidra till att främja kultur och innovation.

I.      Alla politiska initiativ som rör den digitala inre marknaden måste respektera Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 11, 13, 14, 16, 17 och 22.

J.      Den kulturella och språkliga mångfalden sträcker sig över de nationella gränserna, och en del europeiska språk talas i flera länder.

K.     Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna skyddar yttrande- och informationsfriheten och friheten för konsten och vetenskapen, och garanterar rätten till skydd för personuppgifter och till kulturell och språklig mångfald, äganderätten och immateriella rättigheter, rätten till utbildning och näringsfriheten.

L.     Även i den digitala tidsåldern måste upphovsmän ha rätt att skydda sina kreativa verk.

M.    Åtgärder som bidrar till att ytterligare utveckla det kulturella utbytet och förbättra rättssäkerheten inom sektorn måste beaktas. Ett stort antal kreativa onlinetjänster har utvecklats sedan direktiv 2001/29/EG började tillämpas, och konsumenterna har aldrig tidigare haft tillgång till ett så brett utbud av kreativa och kulturella verk. Användarna måste ha tillgång till ett brett och varierat kulturutbud av hög kvalitet.

N.     En harmonisk och systematisk utveckling av det digitala biblioteket Europeana, som skapades år 2008 inom ramen för ett EU-initiativ, har skapat tillgång till verk från bibliotek i medlemsländerna.

O.     Kreativa verk är en av de viktigaste källorna som ger näring till den digitala ekonomin och aktörerna inom IT-branschen, såsom sökmotorer, sociala medier och plattformar för användargenererat innehåll, men nästan hela det värde som genereras av de kreativa verken överförs till digitala mellanhänder, som inte ger upphovsmännen ersättning eller förhandlar fram extremt låga ersättningar.

P.     Direktiv 2011/77/EU och direktiv 2006/116/EG harmoniserade skyddstiden för upphovsrätt och närstående rättigheter genom att införa en fullständig harmonisering av skyddstiden för varje typ av verk och varje närstående rättighet i medlemsstaterna.

Q.     Det är EU:s lagstiftningsmyndigheters uppgift att främja en tydlig rättslig ram för upphovsrätt och närstående rättigheter, som är begriplig för alla berörda parter, i synnerhet för allmänheten, och som garanterar rättssäkerhet.

R.     Vissa mellanhänder på internet har en konkurrensfördel och allt större makt, vilket inverkar negativt på upphovsmännens kreativa potential och på utvecklingen av de tjänster som erbjuds av andra distributörer av kreativa verk.

S.     Vid definitionen av den rättsliga ramen om upphovsrätt och närstående rättigheter bör hänsyn tas till behovet av att främja innovativa industriella modeller och affärsmodeller, med hjälp av de möjligheter som erbjuds av ny teknik, i syfte att öka EU-företagens konkurrenskraft.

T.     Främjandet av tillväxt och sysselsättning i Europa är det centrala målet i kommissionens politiska program för 2014–2019.

1.      Europaparlamentet påpekar att upphovsrätten är ett konkret sätt att säkerställa att upphovsmännen får ersättning och att den kreativa processen finansieras.

2.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att genomföra ett samråd om upphovsrätt, vilket rönte stort intresse hos ett brett spektrum av intressenter, däribland den kulturella sektorn och det civila samhället(17).

3.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att ytterligare utveckla EU:s digitala agenda, som omfattar upphovsrättsfrågor, under den nya kommissionens mandatperiod. Parlamentet gläder sig över kommissionens arbetsprogram för 2015, eftersom det föreskriver utarbetandet av ett paket om den digitala inre marknaden, som kommer att omfatta ett lagstiftningsförslag om moderniseringen av upphovsrättsreglerna i syfte att anpassa dem till den digitala tidsåldern.

4.      Europaparlamentet påminner om att upphovsrätt och närstående rättigheter skyddar och främjar både utveckling och marknadsföring av nya varor och tjänster och skapande och utnyttjande av deras kreativa innehåll, och bidrar därmed till ökad konkurrenskraft, sysselsättning och innovation inom flera olika sektorer i EU.

5.      Europaparlamentet betonar att upphovsrätten inte är mer effektiv än de genomförandeåtgärder som har införts för att skydda den, och att det krävs ett kraftfullt genomförande av upphovsrätten för att säkra en blomstrande och innovativ kreativ sektor.

6.      Europaparlamentet påpekar att territorialitetsprincipen är en inneboende egenskap i upphovsrätten och närstående rättigheter. Parlamentet understryker att det inte finns någon motsättning mellan denna princip och åtgärder för att säkerställa portabiliteten för innehåll.

7.      Europaparlamentet understryker att direktiv 2001/29/EG även efter en eventuell översyn måste säkerställa principen om rimliga ersättningar till rättsinnehavare. Parlamentet kräver att man bekräftar territorialitetsprincipen, som ger varje medlemsstat möjlighet att garantera principen om rimliga ersättningar inom ramen för sin egen kulturpolitik.

8.      Europaparlamentet noterar att de verk som lagligen är tillgängliga för användarna har ökat sedan genomförandet av direktiv 2001/29/EG. Parlamentet noterar vidare att gränsöverskridande tillgång till de olika användningsformer som de tekniska framstegen erbjuder konsumenterna kan kräva faktabaserade förbättringar av den nuvarande rättsliga ramen, i syfte att ytterligare utveckla det lagliga utbudet av diversifierat kulturellt och kreativt innehåll online och därmed möjliggöra tillgång till den europeiska kulturella mångfalden.

9.      Europaparlamentet påminner om att konsumenterna alltför ofta nekas tillgång till vissa innehållstjänster av geografiska skäl, vilket strider mot syftet med direktiv/2001/29/EG om genomförandet av den inre marknadens fyra friheter. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå lämpliga lösningar för att förbättra konsumenternas gränsöverskridande tillgång till tjänster och upphovsrättsskyddat innehåll.

10.    Europaparlamentet anser att lärdomar för andra typer av innehåll kan dras från den strategi som följs i direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsätt, men att frågor om portabilitet och geoblockering inte kan åtgärdas med en allomfattande lösning utan kan kräva flera olika insatser, både regleringsmässiga och marknadsbaserade.

11.    Europaparlamentet betonar att EU:s kreativa produktion är en av unionens största resurser, och att de som vill få tillgång till denna produktion bör kunna betala för det, även om den enbart säljs i en annan medlemsstat.

12.    Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande licensiering, i enlighet med direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, är en möjlighet när programföretagen vill täcka in hela EU:s territorium.

13.    Europaparlamentet påpekar att finansiering, produktion och samproduktion av film och tv-innehåll till stor del är beroende av territoriella exklusiva licenser, som beviljas lokala distributörer via olika plattformar utformade i enlighet med de olika europeiska marknadernas kulturella särdrag. Parlamentet understryker därför att möjligheten, inom ramen för principen om avtalsfrihet, att välja territoriell räckvidd och olika distributionsplattformar, främjar investeringar i film och tv-innehåll och den kulturella mångfalden. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att alla initiativ till modernisering av upphovsrätten föregås av en omfattande undersökning av dess sannolika konsekvenser för produktionen, finansieringen och distributionen av film och tv-innehåll samt för den kulturella mångfalden.

14.    Europaparlamentet betonar att den geografiska blockeringen inom branschen inte får hindra kulturella minoriteter i EU:s medlemsstater från att få tillgång till befintligt innehåll eller tjänster på det egna språket, som antingen är gratis eller betaltjänster.

15.    Europaparlamentet stöder de initiativ som syftar till att öka möjligheten att inom EU ta med sig onlinetjänster med lagligen förvärvat och lagligen tillhandahållet innehåll, med full respekt för upphovsrätter och rättsinnehavarnas intressen.

16.    Europaparlamentet erinrar om att de europeiska kulturmarknaderna till följd av den kulturella och språkliga mångfalden i Europa är naturligt heterogena. Parlamentet konstaterar att denna mångfald bör betraktas som en tillgång snarare än ett hinder för den inre marknaden.

17.    Europaparlamentet noterar betydelsen av territoriella licenser i EU, särskilt när det gäller audiovisuell produktion och filmproduktion, som i huvudsak bygger på programföretagens system för förköp eller förfinansiering.

18.    Europaparlamentet noterar med oro ökningen av olagliga onlinetjänster, piratkopiering och intrång i immateriella rättigheter i allmänhet, vilket utgör ett allvarligt hot mot medlemsstaternas ekonomier och mot kreativiteten i EU.

19.    Europaparlamentet betonar att man i varje reform av ramen för upphovsrätt bör ha en hög skyddsnivå som grund, eftersom rättigheter är viktiga för intellektuellt skapande och ger en stabil, tydlig och flexibel rättslig grund som främjar investeringar och tillväxt i de kreativa och kulturella sektorerna, samtidigt som man undanröjer rättsliga osäkerheter och inkonsekvenser som inverkar negativt på den inre marknadens funktion.

20.    Europaparlamentet betonar vid sidan av den viktiga utbyggnaden av fungerande strukturer för den digitala inre marknaden, att åtgärder också måste vidtas för att säkerställa att den analoga inre marknaden även i fortsättningen fungerar korrekt.

21.    Europaparlamentet påpekar att över 7 miljoner människor i EU är anställda inom immaterialrättsintensiva industrier. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att i enlighet med principerna för bättre lagstiftning säkerställa att alla lagstiftningsinitiativ om modernisering av upphovsrätten föregås av en heltäckande bedömning av effekterna på tillväxt och sysselsättning, liksom av de potentiella kostnaderna och fördelarna.

22.    Europaparlamentet understryker att varje översyn av den europeiska upphovsrätten måste vara målinriktad och faktabaserad, i syfte att säkerställa en fortsatt utveckling av de kreativa sektorerna i Europa.

23.    Europaparlamentet är medvetet om att kommersiella verksamheter som gör intrång i upphovsrätt utgör ett allvarligt hot mot den digitala inre marknadens funktion och utvecklingen av ett lagligt utbud av diversifierat kulturellt och kreativt innehåll online.

24.    Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att stärka upphovsmännens ställning och förbättra deras ersättning för den digitala distributionen och användningen av deras verk.

Ensamrätter

25.    Europaparlamentet är medvetet om vikten av att författares och utövande konstnärers kreativa och konstnärliga arbete skyddas rättsligt. Parlamentet medger att det ligger i allmänhetens intresse att kultur och kunskap sprids. Parlamentet inser den roll som producenter och förläggare spelar när det gäller att få ut verken på marknaden, liksom behovet av en rimlig och adekvat ersättning till alla kategorier av rättsinnehavare. Parlamentet efterlyser förbättringar av författares och utövande konstnärers avtalsmässiga ställning i förhållande till andra rättsinnehavare och mellanhänder, särskilt genom att överväga en rimlig period för utnyttjandet av de rättigheter som en författare har överlåtit till en tredje part, efter vilken dessa rättigheter skulle upphöra att gälla, eftersom avtalsmässiga utbyten kan präglas av en maktobalans. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av avtalsfrihet.

26.    Europaparlamentet konstaterar att det också är mycket viktigt ur kulturellt hänseende att säkra ett korrekt skydd för upphovsrättsliga verk och alster som omfattas av närstående rättigheter, och att unionen i enlighet med artikel 167 i fördraget ska beakta de kulturella aspekterna i sin verksamhet.

27.    Europaparlamentet betonar att författare och utövande konstnärer måste få en skälig ersättning både i den digitala miljön och i den analoga miljön.

28.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera målinriktade och lämpliga åtgärder för att förbättra rättssäkerheten, i överensstämmelse med kommissionens mål om bättre lagstiftning. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka konsekvenserna av en samlad lagstiftning om upphovsrätt för sysselsättning och innovation, för författares, utövande konstnärers och andra rättsinnehavares intressen och för främjandet av konsumenternas tillgång till regional kulturell mångfald.

29.    Europaparlamentet påminner om att ensamrätter och avtalsfrihet är grundläggande beståndsdelar i den känsliga strukturen för skapande och finansiering av skapande, eftersom de gör det möjligt att bättre fördela riskerna, engagera olika aktörer i gemensamma projekt till förmån för en kulturellt diversifierad publik och främja investeringar i produktion av professionellt innehåll.

30.    Europaparlamentet rekommenderar EU:s lagstiftare att, för att skydda både allmänintresset och personuppgifter, undersöka hur man ytterligare kan begränsa hindren för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Parlamentet noterar att en sådan anpassning av lagstiftningen bör göras med vederbörlig hänsyn till direktiv 2013/37/EU, de vägledande principerna om upphovsrätt och relevant rättspraxis från EU-domstolen.

31.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att effektivt skydda offentligt tillgängliga verk, vilka per definition inte skyddas upphovsrättsligt. Kommissionen uppmanas därför att klargöra att, när ett verk har blivit offentligt tillgängligt, kommer varje digitalisering av verket som inte utgör ett nytt verk i form av en omgestaltning att fortsätta att vara offentligt tillgänglig. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att undersöka huruvida rättsinnehavare kan få rätt att låta sina verk helt eller delvis bli offentligt tillgängliga.

32.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare harmonisera skyddstiden, utan att förlänga den, i enlighet med de internationella standarder som fastställs i Bernkonventionen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullborda införlivandet och genomförandet av direktiv 2006/116/EG och direktiv 2011/77/EU på ett enhetligt sätt.

Undantag och inskränkningar

33.    Europaparlamentet uppmanar EU:s lagstiftare att respektera målet enligt direktiv 2001/29/EG att tillhandahålla ett tillräckligt skydd av upphovsrätten och närstående rättigheter som ett av de främsta sätten att säkra det europeiska kulturskapandet och upprätthålla en skälig balans mellan de olika kategorierna av rättsinnehavare och användare av skyddade alster samt mellan de olika kategorierna av rättsinnehavare. Parlamentet betonar vidare att varje förändring av lagstiftningen på detta område måste garantera tillgång för personer med funktionsnedsättning till verk och tjänster som skyddas av upphovsrätten och närstående rättigheter i alla former.

34.    Europaparlamentet understryker att upphovsrätt och närstående rättigheter utgör de rättsliga ramarna för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa, liksom för utbildnings- och forskningssektorn och för den sektor som drar nytta av undantag och inskränkningar av dessa rättigheter, och ligger till grund för dessas verksamhet och för sysselsättningen.

35.    Europaparlamentet konstaterar att undantag och inskränkningar måste tillämpas på ett sätt som beaktar det syfte för vilket de utformades och de särdrag som kännetecknar den digitala och den analoga miljön, och som samtidigt upprätthåller balansen mellan rättsinnehavarnas intressen och allmänintresset. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka möjligheten att se över ett antal befintliga undantag och inskränkningar i syfte att bättre anpassa dem till den digitala miljön, med beaktande av den pågående utvecklingen av den digitala miljön och behovet av att säkra konkurrenskraft.

36.    Europaparlamentet understryker vikten av att undantag och inskränkningar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet noterar i detta avseende ingåendet av Marrakechfördraget, som kommer att underlätta tillgången till böcker för synsvaga personer, och uppmuntrar till en snabb ratificering av detta fördrag, utan att underställa ratificeringen en översyn av EU:s rättsliga ram. Parlamentet ser fördraget som ett stort steg framåt, men framhåller att mycket arbete fortfarande återstår för att säkra tillgång till innehåll för personer med andra funktionsnedsättningar.

37.    Europaparlamentet noterar betydelsen av den europeiska kulturella mångfalden, och betonar att skillnaderna i medlemsstaternas tillämpning av undantag kan skapa problem för den inre marknadens funktion med hänsyn till utvecklingen av gränsöverskridande verksamhet och konkurrenskraft och innovation i EU, och kan också leda till rättslig osäkerhet för upphovsmän och användare. Parlamentet anser att vissa undantag och inskränkningar därför kan gagnas av mer gemensamma regler. Parlamentet konstaterar dock att skillnaderna kan vara motiverade för att ge medlemsstaterna möjlighet att lagstifta enligt deras specifika kulturella och ekonomiska intressen, och i linje med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna.

38.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka tillämpningen av minimistandarder för alla undantag och inskränkningar, och att se till att de undantag och inskränkningar som avses i direktiv 2001/29/EG genomförs ordentligt, för att säkra lika tillgång till kulturell mångfald över gränserna inom den inre marknaden och öka den rättsliga säkerheten.

39.    Europaparlamentet anser det nödvändigt att stärka undantagen för offentliga institutioner, såsom bibliotek, museer och arkiv, för att främja en bred tillgång till kulturarvet även genom webbplattformar.

40.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga överväga möjligheten att göra vissa undantag obligatoriska när syftet är att skydda de grundläggande rättigheterna, och i synnerhet att bekämpa diskriminering och skydda pressfriheten. Parlamentet erinrar i detta sammanhang om att undantagen bör omfattas av rimlig kompensation.

41.    Europaparlamentet erinrar om de små och medelstora företagens betydelse inom de kulturella och kreativa sektorerna för att skapa sysselsättning och tillväxt i EU. Parlamentet betonar att det stora flertalet små och medelstora företag i de kulturella och kreativa sektorerna gagnas av flexibiliteten i den upphovsrättsliga ramen när det gäller att producera, investera i och sprida kulturella och kreativa verk, men också när det gäller att utveckla innovativa lösningar som gör det möjligt för användarna att få tillgång online till kreativa verk som är anpassade till de lokala marknadernas preferenser och särdrag.

42.    Europaparlamentet noterar med intresse att nya former av användning av verk i digitala nätverk håller på att utvecklas, i synnerhet användning som bygger på förändring, och betonar behovet av att finna lösningar som kombinerar ett effektivt skydd som ger upphovsmännen skälig och rättvis ersättning med allmänhetens intresse av att få tillgång till kulturella varor och kunskap.

43.    Europaparlamentet betonar att om ett undantag eller en inskränkning redan tillämpas, bör nya former av användning som blir möjliga genom tekniska framsteg eller nya former av användning av teknik i största möjliga utsträckning utformas i linje med befintliga undantag och inskränkningar, förutsatt att de nya formerna av användning kan likställas med de befintliga, i syfte att förbättra den rättsliga säkerheten – detta skulle omfattas av trestegstestet. Parlamentet konstaterar att denna flexibilitet i tolkningen av undantag och inskränkningar kan möjliggöra en anpassning av de berörda undantagen och inskränkningarna till olika nationella förhållanden och sociala behov.

44.     Europaparlamentet understryker behovet av att säkerställa teknisk neutralitet och framtida kompatibilitet för undantag och inskränkningar genom att vederbörligen beakta konsekvenserna av mediekonvergens, och samtidigt tillmötesgå allmänintresset genom att främja incitament för att skapa, finansiera och distribuera nya verk och göra dessa verk tillgängliga för allmänheten på nya, innovativa och övertygande sätt.

45.    Europaparlamentet föreslår en översyn av tjänsteleverantörernas och mellanhändernas ansvar för att klargöra deras rättsliga ställning och ansvar med avseende på upphovsrätt, se till att tillbörlig aktsamhet iakttas under hela den kreativa processen och distributionskedjan och garantera en skälig ersättning åt upphovsmän och rättsinnehavare i EU.

46.    Europaparlamentet anser att kommersiell användning av fotografier på, videosekvenser med och andra bilder av verk som är permanent placerade på fysiska offentliga platser alltid bör kräva förhandstillstånd av upphovsmännen eller ett ombud som företräder dem.

47.    Europaparlamentet betonar att utvecklingen av de kulturella och kreativa sektorerna är en förutsättning för utvecklingen av den digitala marknaden.

48.    Europaparlamentet betonar att undantaget för karikatyrer, parodier och pastischer är ett viktigt inslag i en livskraftig demokratisk debatt. Parlamentet anser att undantaget ska iaktta en skälig avvägning mellan å ena sidan intressena och rättigheterna för upphovsmännen och ursprungliga karaktärer och å andra sidan yttrandefriheten för en användare av ett skyddat verk som stöder sig på undantaget för karikatyrer, parodier och pastischer.

49.    Europaparlamentet framhåller behovet av bedöma användningen av automatiska analystekniker för text och andra uppgifter (t.ex. ”text- och datautvinning” eller ”innehållsutvinning”) i forskningssyfte, under förutsättning att rätten att läsa verket har förvärvats.

50.    Europaparlamentet betonar att utvecklingen av den digitala marknaden är nära kopplad till utvecklingen av de kulturella och kreativa sektorerna, vilket innebär att långsiktiga goda förhållanden endast kan uppnås genom en jämn parallell utveckling inom dessa båda områden.

51.    Europaparlamentet konstaterar att rätten till privat egendom är en av det moderna samhällets grundprinciper. Parlamentet konstaterar också att underlättande av tillgången till utbildningsmaterial och kulturvaror är ytterst viktigt för utvecklingen av samhällets kunskapsbas, och att detta bör beaktas av lagstiftarna.

52.    Europaparlamentet efterlyser ett brett undantag för forsknings- och utbildningsändamål som bör omfatta inte bara läroanstalter, utan även ackrediterad utbildnings- och forskningsverksamhet, även onlineverksamhet och gränsöverskridande verksamhet, som är knuten till en utbildningsanstalt eller en institution som är erkänd av behöriga myndigheter eller i lagstiftning, eller inom ett utbildningsprogram.

53.    Europaparlamentet betonar att eventuella nya undantag eller inskränkningar som införs i EU:s upphovsrättssystem vederbörligen måste motiveras med en välgrundad och objektiv ekonomisk och rättslig analys.

54.    Europaparlamentet inser bibliotekens betydelse för tillgången till kunskap, och uppmanar kommissionen att överväga antagandet av ett undantag som gör det möjligt för offentliga bibliotek och forskningsbibliotek att låna ut böcker för privat bruk till allmänheten i digitala format, för en begränsad period, via internet eller biblioteksnätverket, så att deras skyldighet i allmänhetens intresse att sprida kunskap kan uppfyllas på ett effektivt och uppdaterat sätt. Parlamentet rekommenderar att författare ges en skälig ersättning för e-utlåning, som motsvarar ersättningen vid utlåning av fysiska böcker i enlighet med nationella eller territoriella inskränkningar.

55.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga antagandet av ett undantag som gör det möjligt för bibliotek att digitalisera innehåll för konsultations-, katalogiserings- samt arkivändamål.

56.    Europaparlamentet betonar vikten av att ta hänsyn till slutsatserna av de många försök som bokindustrin har gjort att skapa rättvisa, balanserade och livskraftiga affärsmodeller.

57.    Europaparlamentet noterar att lagstadgade licenser har införts i vissa medlemsstater för kompensationsordningar. Parlamentet framhäver behovet av att säkerställa att handlingar, som är tillåtna inom ramen för ett undantag, förblir tillåtna. Parlamentet påminner om att kompensation för utövandet av undantag och inskränkningar endast bör övervägas i fall där de handlingar som anses omfattas av ett undantag skadar rättsinnehavaren. Parlamentet uppmanar vidare Europeiskt observationscentrum avseende intrång i immateriella rättigheter att utföra en fullständig vetenskaplig utvärdering av dessa medlemsstaters åtgärder och deras konsekvenser för var och en av de berörda parterna.

58.    Europaparlamentet framhåller att undantaget för privatkopiering, som inte kan begränsas tekniskt, bör kopplas till en skälig ersättning till upphovsmännen. Parlamentet uppmanar kommissionen att, på grundval av vetenskapliga fakta, analysera parlamentets resolution av den 27 februari 2014 om avgifter för privatkopiering(18) och resultatet av kommissionens senaste medling(19), genomförbarheten av befintliga åtgärder för en skälig ersättning till rättsinnehavare för reproduktioner som görs av fysiska personer för privat bruk, särskilt när det gäller transparens.

59.    Europaparlamentet påpekar att rätten till avgift för privatkopiering måste utformas på så sätt att medborgarna informeras om avgiftens faktiska belopp och ändamål samt om hur den ska användas.

60.    Europaparlamentet framhåller att digitala avgifter bör göras mer transparenta och optimeras för att skydda rättsinnehavare och konsumenträttigheter, bland annat genom att ta hänsyn till direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden.

61.    Europaparlamentet betonar vikten av att göra upphovsrättsreglerna tydligare och mer transparenta för dem som använder upphovsrättsskyddat material, framför allt när det gäller användargenererat innehåll och upphovsrättsavgifter, så att man främjar kreativitet och ytterligare utveckling av plattformar på nätet och säkerställer adekvat ersättning för rättighetshavare.

62.    Europaparlamentet noterar betydelsen av artikel 6.4 i direktiv 2001/29/EG och betonar att en effektiv tillämpning av undantag och inskränkningar och tillgång till innehåll som inte skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter, inte får hindras av avtal eller avtalsvillkor.

63.    Europaparlamentet uppmanar utgivare att offentliggöra all information om de tekniska åtgärder som krävs för att säkra driftskompatibilitet för deras innehåll.

64.    Europaparlamentet betonar behovet av att främja ökad driftskompatibilitet, särskilt för programvara och terminaler, eftersom bristande driftskompatibilitet hindrar innovation, minskar konkurrensen och skadar konsumenterna. Parlamentet menar att bristande driftskompatibilitet kan leda till att en viss produkt eller tjänst dominerar marknaden, vilket i sin tur hämmar konkurrensen och begränsar konsumenternas valmöjligheter i EU.

65.    Europaparlamentet påpekar att den snabba tekniska utvecklingen på den digitala marknaden kräver en teknikneutral rättslig ram för upphovsrätter.

66.    Europaparlamentet erkänner den betydelse som en proportionerlig och effektiv kontroll av efterlevnad har för stödet för kulturskapare, rättsinnehavare och konsumenter.

67.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU-lagstiftaren att överväga lösningar när det gäller förflyttning av värdet från innehållet till tjänsterna. Parlamentet framhåller behovet av att anpassa definitionen av ställningen som mellanhand i den nuvarande digitala miljön.

68.    Europaparlamentet betonar att konsumenter ofta möter olika begränsningar och att konsumenternas rättigheter ofta saknas i det upphovsrättsliga regelverket. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur effektiv den gällande upphovsrättslagstiftningen är ur ett konsumentperspektiv och att ta fram en uppsättning tydliga och heltäckande konsumenträttigheter.

o

o o

69.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas parlament och regeringar.

(1)

 EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.

(2)

 EUT L 84, 20.3.2014, s. 72.

(3)

 EUT L 175, 27.6.2013, s. 1.

(4)

 EUT L 299, 27.10.2012, s. 5.

(5)

EUT L 372, 27.12.2006, s. 12.

(6)

 EUT L 265, 11.10.2011, s. 1.

(7)

EGT L 248, 6.10.1993, s. 15.

(8)

EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.

(9)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 28.

(10)

EGT L 346, 27.11.1992, s. 61.

(11)

EGT L 272, 13.10.2001, s. 32.

(12)

Antagna texter, P7_TA(2014)0179.

(13)

Antagna texter, P7_TA(2013)0368.

(14)

EUT C 353 E, 3.12.2013, s. 64.

(15)

EUT C 50 E, 21.2.2012, s. 48.

(16)

EUT C 249 E, 30.8.2013, s. 49.

(17)

Kommissionen, GD MARKT, Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, juli 2014.

(18)

Antagna texter, P7_TA(2014)0179.

(19)

António Vitorinos rekommendationer av den 31 januari 2013 till följd av kommissionens senaste medling om avgifter för privatkopiering och reprografi.


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (20.4.2015)

till utskottet för rättsliga frågor

över genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

(2014/2256(INI))

Föredragande av yttrande: José Blanco López

FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.      Europaparlamentet konstaterar betydelsen av Europas kulturella och språkliga mångfald, som innebär möjligheter snarare än hinder för den inre marknaden, och betonar att de kulturella och kreativa sektorerna i Europa är en motor för ekonomisk tillväxt, innovation och skapande av arbetstillfällen i EU, eftersom de sysselsätter över 7 miljoner människor och genererar över 4,2 procent av EU:s BNP. Parlamentet framhåller att de kulturella och kreativa sektorerna fortsatte att skapa arbetstillfällen under den ekonomiska krisen 2008–2012 och har spelat en viktig roll för att öka EU:s konkurrenskraft. Parlamentet betonar att nya affärsmodeller och innovativa onlinetjänster har skapats.

2.      Europaparlamentet betonar att kulturellt och kreativt innehåll online är viktiga drivkrafter för utvecklingen av informationssamhället, informationsteknik och investeringar i digitala infrastrukturer och tjänster, vilket därmed främjar innovation, tillväxt och kreativitet.

3.      Europaparlamentet understryker att upphovsrätt och närstående rättigheter utgör de rättsliga ramarna för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och ligger bakom dessas förmåga att skapa ekonomisk verksamhet, konkurrenskraft, sysselsättning, kreativitet och innovation. Parlamentet understryker att sektorns produktivitet fortfarande tilltar, men betonar det nuvarande fragmenterade och föråldrade systemet hindrar den europeiska digitala inre marknaden från att utvecklas fullt ut och fungera väl.

4.      Europaparlamentet välkomnar EU-medborgarnas stora intresse för och bidrag till kommissionens offentliga samråd om översynen av EU:s bestämmelser om upphovsrätt.

5.      Europaparlamentet understryker att upphovsrätt och närstående rättigheter bör utgöra en balanserad rättslig ram för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa, så att dessa kan skapa ekonomisk verksamhet och sysselsättning. Parlamentet understryker dock att det nuvarande fragmenterade och föråldrade avgiftssystemet skapar stora problem för utvecklingen av den europeiska digitala inre marknaden och därför utgör ett hot mot tillväxt och ekonomisk utveckling.

6.      Europaparlamentet understryker att upphovsrätt och närstående rättigheter utgör de rättsliga ramarna för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och ligger bakom dessas förmåga att skapa ekonomisk verksamhet och sysselsättning. Även om produktiviteten inom de kulturella och kreativa sektorerna fortsätter att öka framhåller parlamentet att inkomsterna för rättsinnehavarna inom området minskar.

7.      Europaparlamentet understryker att upphovsrätt och närstående rättigheter utgör de rättsliga ramarna för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa, liksom för utbildnings- och forskningssektorn och för den sektor som drar nytta av undantag och inskränkningar av dessa rättigheter, och de ligger till grund för dessas verksamhet och för sysselsättningen.

8.      Upphovsrätt och närstående rättigheter är de rättigheter som alla kreativa sektorer och denna värdekedja bygger på. Därför uppmanar Europaparlamentet kommissionen att stödja och skydda upphovsmännens immateriella rättigheter i syfte att låta de kreativa sektorerna i Europa blomstra.

9.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att vidareutveckla EU:s digitala agenda, bland annat målet att modernisera upphovsrättsreglerna. Parlamentet erkänner behovet av att se över direktiv 2001/29/EG för att säkra skälig ersättning åt upphovsmän, utövande konstnärer och andra upphovsrättsinnehavare samt lämpligt skydd för dessa rättigheter, och en rättvis balans i Europas kulturekonomi mellan alla berörda parter (små och medelstora företag, konsumenter, användare, kulturskapare och rättsinnehavare) i en digital tidsålder som innebär en föränderlig teknisk miljö i ständig utveckling och medför förändringar i användarnas beteende, med möjligheter och utmaningar. En sådan översyn bör erbjuda den nödvändiga rättssäkerheten, stabiliteten och tydligheten och den flexibilitet som behövs för att främja investeringar och tillväxt i den kreativa och kulturella sektorn, samtidigt som man undanröjer rättsliga osäkerheter och inkonsekvenser som inverkar negativt på den inre marknadens funktionssätt. Parlamentet efterlyser även ett starkt engagemang för principen att så snart som möjligt för enhetlighetens skull se över direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel. Ett av de främsta målen för denna översyn bör vara att modernisera upphovsrätten i syfte att underlätta gränsöverskridande tillgång till tjänster och innehåll, samtidigt som en hög skyddsnivå för immateriella rättigheter bevaras, till nytta för utveckling och kulturell mångfald.

10.    Europaparlamentet understryker att moderniseringen av de befintliga upphovsrättsreglerna är en integrerande del av den digitala ekonomin.

11.    Europaparlamentet anser att innovation inom kreativitet och tekniska framsteg kan ha en betydande inverkan på människors liv genom att den gör det möjligt för olika grupper att kommunicera kreativt och samarbeta, så att kreativa människors befintliga färdigheter förbättras och mervärde skapas. Detta bidrar till förbättrad konkurrenskraft, sysselsättning och innovation i hela Europa.

12.    Europaparlamentet är medvetet om att kommersiella verksamheter som gör intrång i upphovsrätt utgör ett allvarligt hot mot den digitala inre marknadens funktionssätt och utvecklingen av ett lagligt utbud av diversifierat kulturellt och kreativt innehåll online.

13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en bedömning av de olika privatkopieringsmekanismerna i Europa, med beaktande av ändamålsenligheten för och insynen i avgifterna samt förändringar i användningen av privatkopiering. Parlamentet anser att kommissionen bör ta itu med skillnaderna i privatkopieringmekanismerna i syfte att säkra den fria rörligheten för varor och tjänster på den inre marknaden och trygga en skälig ersättning för kreativt och kulturellt innehåll samt underlätta utvecklingen av nya och innovativa affärsmodeller.

14.    Europaparlamentet betonar att en reform av EU:s upphovsrättsregelverk bör fortsätta att stärka Europas kulturella och kreativa sektorer genom att öka säkerheten om rättsläget på det digitala området för alla berörda parter, inbegripet rättsinnehavare, företag och användare, och genom att ge incitament till innovativa licensieringssystem online och nya affärsmodeller för onlinedistribution av innehåll, för att på så vis ge sektorn möjlighet att dra nytta av den digitala revolutionen samtidigt som en balanserad värdekedja bevaras.

15.    Europaparlamentet påminner om att undantag från och inskränkningar av upphovsrätten är en central aspekt av upphovsrättssystemet och att betydande bidrag till ekonomisk tillväxt, innovation och skapande av arbetstillfällen i EU också genereras av institutioner som är beroende av undantag från och inskränkningar av upphovsrätten. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en harmoniserad ram för undantag och inskränkningar för att ta itu med den fragmenterade marknaden, förbättra rättssäkerheten och främja gränsöverskridande tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll, i syfte att möjliggöra lika tillgång till kulturell mångfald i hela EU och uppfylla konsumenternas förväntningar. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna när de föreskriver undantag och inskränkningar bör se till att dessa inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller alstret och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarens legitima intressen. Parlamentet efterlyser en ny utvärdering av undantag för forsknings- och utbildningsändamål, vilket bör omfatta utbildnings- och forskningsverksamhet som är knuten till en utbildningsanstalt eller en utbildningsinstitution som är erkänd av de nationella myndigheterna eller i lagstiftningen, eller inom ramen för ett utbildnings- eller forskningsprogram. Kommissionen uppmanas med kraft att hitta sätt för offentliga bibliotek och forskningsbibliotek att låna ut böcker för privat bruk till allmänheten i digitala format, oberoende av vilken plats låntagaren befinner sig på, och garantera en skälig ersättning åt rättsinnehavarna.

16.    Europaparlamentet efterlyser ett obligatoriskt undantag som gör det möjligt för offentliga bibliotek och forskningsbibliotek att låna ut böcker för privat bruk till allmänheten i digitala format, oberoende av vilken plats låntagaren befinner sig på.

17.    Europaparlamentet ser att en lämplig anpassning av direktiv 2001/29/EG till den digitala tidsåldern kan ge upphov till entreprenörskap och nya affärsmodeller, vilket främjar innovation och sysselsättning.

18.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforska möjligheten att avsevärt förkorta de harmoniserade skyddstiderna för upphovsrätt inom ramen för en modern handelspolitisk agenda.

19.    Europaparlamentet understryker vikten av avtalsfrihet för alla rättsinnehavare, vilka bör ha möjlighet att fritt utöva sina rättigheter. Det är nödvändigt att utarbeta rättsliga ramar som är evidensbaserade och beaktar erfarenheterna från alla berörda parter, samtidigt som de stärker förhandlings- och avtalspositionen för alla kulturskapare i förhållande till andra rättsinnehavare och mellanhänder.

20.    Europaparlamentet föreslår en översyn av tjänsteleverantörernas och mellanhändernas ansvar, för att klargöra deras rättsliga ställning och ansvar med avseende på upphovsrätt, se till att tillbörlig aktsamhet iakttas under hela den kreativa processen och distributionskedjan och garantera en skälig ersättning åt upphovsmän och rättsinnehavare i EU.

21.    Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att, inom ramen för en övergripande reform av upphovsrätten, även införa åtgärder för att gränsöverskridande öka utbudet och tillgängligheten när det gäller digitalt innehåll, till exempel ny lagstiftning om konsumentskydd, utveckling av elektronisk handel, tillnärmning av mervärdesskattesatser samt utbyggnad av digitala nät.

22.    Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att tillhandahålla en tydlig och uppdaterad ram för kulturinstitutioner som kommer att göra det möjligt för bibliotek att bedriva e-utlåning och för bibliotek, arkiv och museer att på nätet tillgängliggöra skyddade verk som inte längre finns i handeln.

23.    Europaparlamentet anser att medborgarna bör kunna ha tillgång till och köpa onlineinnehåll från en annan medlemsstat och att praxis att begränsa tillgång till onlineinnehåll baserat på var användarna befinner sig hindrar utvecklingen av den digitala inre marknaden. Parlamentet välkomnar gränsöverskridande licensiering av rättigheter i enlighet med direktiv 2014/26/EU som en förebild och ett sätt att övervinna fragmenteringen på den inre marknaden. Parlamentet uppmuntrar utvecklingen av balanserade, flexibla och marknadsrelaterade lösningar som kan bidra till att övervinna de befintliga hindren för den gränsöverskridande tillgången till och tillgängligheten av produkter och tjänster, samtidigt som den kulturella mångfalden respekteras, inbegripet en utveckling av mekanismer som gör det möjligt att inom EU ta med sig lagligen förvärvat audiovisuellt innehåll över gränserna.

24.    Europaparlamentet anser att praxis att begränsa tillgång till onlineinnehåll för användare som tidigare betalat för att få tillgång till sådant innehåll, på grundval av var dessa befinner sig, är skadlig för nätens funktion och hindrar utvecklingen av den digitala inre marknaden.

25.    Europaparlamentet påpekar att den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna inom affärsmodellerna på den digitala marknaden kräver en teknikneutral rättslig ram för upphovsrätter. Parlamentet betonar att skyddet av upphovsrätten och närstående rättigheter måste respekteras både på och utanför nätet, men konstaterar också att den digitala miljön inte är identisk med den analoga världen, och betonar behovet att noga undersöka förteckningen över undantag och inskränkningar samt frågan om ytterligare eller alternativa former av upphovsrättsskydd behövs för att hantera ämnet och bidra till ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och en fullständig utveckling av den digitala inre marknaden.

26.    Europaparlamentet noterar betydelsen av territoriella licenser i EU, särskilt när det gäller audiovisuell produktion och filmproduktion, som i huvudsak bygger på programföretagens system för förköp eller förfinansiering.

27.    Europaparlamentet framhåller att digitala avgifter bör göras öppnare och optimeras för att skydda rättsinnehavare och konsumenträttigheter, bland annat genom att ta hänsyn till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden.

28.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera och föreslå lösningar för automatisk text- och datautvinning för icke-kommersiella vetenskapliga forskningsändamål, förutsatt att tillstånd för läsning av verket beviljats, med beaktande av alternativ såsom licensieringsmodellen, som redan utvecklats i vissa medlemsstater, i syfte att göra det möjligt för forskarna att upprätthålla Europas konkurrensposition i en global miljö.

29.    Europaparlamentet betonar behovet att främja ökad driftskompatibilitet, särskilt för programvara och terminaler, eftersom bristande driftskompatibilitet hindrar innovation, minskar konkurrensen och skadar konsumenterna. Parlamentet menar att bristande driftskompatibilitet kan leda till att en viss produkt eller tjänst dominerar marknaden, vilket i sin tur hämmar konkurrensen och konsumenternas valmöjligheter i EU.

30.    Europaparlamentet konstaterar att den stora utbyggnaden av internettäckningen har lett till nya former av användning av verk, och efterlyser adekvata kompensationslösningar för rättsinnehavarna i den digitala miljön, som också säkrar medborgarnas tillgång till kulturvaror och kunskap.

31.    Med full respekt för subsidiaritetsprincipen uppmanar Europaparlamentet kommissionen att undersöka huruvida de befintliga åtgärderna för att garantera skälig ersättning åt rättsinnehavare för mångfaldigande utfört av fysiska personer för privat bruk, såsom privatkopieringsavgifterna, är aktuella och effektiva lösningar.

32.    Europaparlamentet uppmuntrar bibliotek och arkiv att ingå frivilliga avtal med rättsinnehavare, vilket skulle göra det möjligt för dem att uppfylla sitt offentliga uppdrag i det digitala samhället, samtidigt som rättsinnehavarnas rättigheter respekteras.

33.    Europaparlamentet betonar att alla lagstiftningsförändringar på området bör trygga tillgången för alla, särskilt för personer med funktionsnedsättning, till produkter och tjänster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter, och de bör således säkra en anpassning till den digitala miljön. Att användare med funktionsnedsättning inte kan köpa innehåll i lämpligt format kan utgöra ett handelshinder för företag och minska den kulturella produktionen och innehållsutbudet i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar EU att ratificera Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för synskadade personer och personer med läshandikapp, som kräver ett obligatoriskt undantag för icke-kommersiell användning för funktionshindrade, om användningen har direkt samband med funktionshindret, i den utsträckning som krävs med hänsyn till funktionshindret i fråga.

34.    Europaparlamentet betonar att upphovsrättens effektivitet beror på effektiviteten hos de genomförandeåtgärder som har införts för att skydda den, och att genomförandet av upphovsrätten måste vara robust för att en blomstrande och innovativ kulturell och kreativ sektor i Europa ska säkras.

35.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta den snabbt ökande användningen av kreativt innehåll i användarskapat innehåll och på plattformar för sociala medier på internet, och att vid översynen av upphovsrättsliga regler förbättra användarinformation om skyldigheter för den som medvetet tillhandahåller hyperlänkar till icke-godkänt innehåll eller länkar som kringgår betalväggar. Alla nya förslag bör syfta till att skydda immateriella rättigheter och slutanvändarna samt främja ett dynamiskt internet, där tekniken och internettillgången kan fortsätta att ge individer möjlighet att vara innovativa och kreativa. Vidare skulle kommissionen kunna föreslå en rättslig definition av ”offentligt tillgängliga verk” och se till att dessa verk skyddas mot privat bemäktigande, antingen genom digitalisering eller med hjälp av andra medel.

36.    Europaparlamentet noterar med oro att det värde som genereras i den digitala ekonomin från utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade verk inte är rättvist delat med rättsinnehavarna, bland annat på grund av systemet för beskattning av tjänsteleverantörer. Parlamentet uppmanar kommissionen att utreda omfattningen och konsekvenserna av denna värdeöverföring till internetmellanhänderna.

37.    Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta dialogen och samarbetet med Förenta staterna om parternas respektive upphovsrättsliga regelverk, inom ramen för förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, för att åtgärda potentiella hinder för marknadstillträde och handelshinder

38.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa och standardisera de undantag och inskränkningar som tillåts enligt regelverket i den analoga miljön till den nya digitala situationens kontext och i synnerhet till tekniken med datormoln.

39.    Europaparlamentet anser att det krävs gemensamma insatser för att bekämpa upphovsrättsliga intrång i EU i syfte att garantera skyddet för upphovsrätten och en skälig ersättning. Parlamentet understryker behovet att öka konsumenternas medvetenhet om konsekvenserna av intrång i upphovsrätten och närstående rättigheter och kräver en korrekt lösning som ser till att ingen kan tjäna på upphovsrättsliga intrång.

40.    Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, som erbjuder en gemensam rättslig ram för en EU-marknad för uppgifter som innehas av myndigheter (information från den offentliga sektorn) och även innehåller bestämmelser om öppenhet och konkurrens.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

14.4.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Arimont, José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Pavel Telička, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (25.3.2015)

till utskottet för rättsliga frågor

över genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

(2014/2256(INI))

Föredragande av yttrande: Catherine Stihler

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande om att ytterligare utveckla EU:s digitala agenda och upphovsrättsfrågorna under den nya kommissionens mandat. Parlamentet gläds även över att kommissionens arbetsprogram för 2015 utlovar ett paket om den gemensamma digitala marknaden som ska innehålla ett lagstiftningsförslag med målet att modernisera upphovsrättsreglerna och anpassa dem till den digitala tidsåldern.

2.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att anpassa lagstiftningsramarna avseende upphovsrätt för att garantera innehavarna av upphovsrätt och närstående rättigheter lämplig ersättning och ett adekvat skydd inför de nya konsumtionskrav och utmaningar som den digitala ekonomin och det digitala samhället medför. Parlamentet betonar också att de moderniserade upphovsrättsreglerna bör upprätthålla en rättvis balans mellan alla berörda parter: konsumenter, användare, upphovsmän och rättighetshavare.

3.  Europaparlamentet betonar att en heltäckande och konsekvent reglering av den digitala marknaden är en nödvändig förutsättning för ekonomisk tillväxt.

4.  Europaparlamentet noterar att direktiv 2001/29/EG (om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället) antogs 2001 och att den digitala användningen av upphovsrättsbelagt material har förändrats och dramatiskt ökat sedan dess. Parlamentet framhåller att kommissionen måste bemöta de tekniska utmaningarna och anpassa den gällande lagstiftningen till befintliga och kommande utmaningar.

5.  Europaparlamentet framhåller att skillnaderna mellan medlemsstaternas lagstiftning skapar en rättsosäkerhet som hindrar förverkligandet av en digital inre marknad och gränsöverskridande tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll.

6.  Europaparlamentet påminner om att det värde som upphovsrättsskyddade verk genererar i den digitala ekonomin måste fördelas på ett rättvist sätt mellan rättighetshavarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera omfattningen och konsekvenserna av denna värdeöverföring till digitala tekniska mellanhänder.

7.  Europaparlamentet påminner om att upphovsrätt och närstående rättigheter spelar en nyckelroll, eftersom dessa rättigheter skyddar och stimulerar såväl utveckling och marknadsföring av nya varor och tjänster som skapande och utnyttjande av dessa varors och tjänsters kreativa innehåll, och därmed bidrar till ökad konkurrenskraft, sysselsättning och innovation inom flera olika industrisektorer i EU. All harmonisering av upphovsrätten måste därför omfattas av en hög skyddsnivå och ta hänsyn till förändringar i användarnas beteende. Parlamentet påpekar att den nödvändiga anpassningen av direktiv 2001/29/EG till den digitala tidsåldern kan generera nya företag som kommer att utgöra en källa till framtida sysselsättning för ungdomar.

8.  Europaparlamentet betonar att upphovsrättens effektivitet beror på effektiviteten hos de genomförandeåtgärder som har införts för att skydda den, och att genomförandet av upphovsrätten måste vara robust för att en blomstrande och innovativ kreativ sektor ska säkerställas. Parlamentet betonar även att genomförandet av upphovsrättsbestämmelserna bör vara väl avvägt, och att alla begränsningar av användarnas rättigheter måste vara stadfästa i lag.

9.  Europaparlamentet anser att moderniseringen av EU:s upphovsrättsbestämmelser inte skulle vara fullständig utan en uppdatering av direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel och att kommissionen bör överväga åtgärder i detta avseende.

10. Europaparlamentet konstaterar att upphovsrättens syfte är se till att alla kategorier av rättighetshavare ges bättre skydd för sina rättigheter, så att rättighetshavarna kan få adekvat ersättning för sitt arbete när andra använder deras verk, och så att framtida kreativitet därigenom uppmuntras. De kulturella och kreativa sektorerna anställer mer än sju miljoner människor och står varje år för 4,5 % av EU:s BNP, och enligt Europaparlamentets studie om kostnaderna för uteblivna åtgärder på EU-nivå kommer 223 000 arbetstillfällen att skapas av den digitala inre marknaden fram till 2020, och de tjänster, den teknik och de alternativ som står till den breda allmänhetens förfogande för att få tillgång till kreativa verk ökar och utvecklas varje dag. Ändå fortsätter inkomsterna att minska för rättighetshavarna i den kulturella och den kreativa sektorn. Parlamentet understryker vikten av ett effektivt upphovsrättsskydd och behovet av att öka konsumenternas medvetenhet om konsekvenserna av intrång i upphovsrätten och närstående rättigheter.

11. Europaparlamentet understryker behovet av att stärka författares och upphovsmäns förhandlingsposition i den digitala tidsålderns värdekedja.

12. Europaparlamentet påpekar att medlemsstaternas bestämmelser avseende upphovsrätt och närstående rättigheter är helt olikartade, och att den ensamrätt som ägaren ges genom upphovsrätten i princip är begränsad till de territoriella gränserna för den medlemsstat där rätten beviljats. Parlamentet anser att sådana territoriella begränsningar ofta leder till att marknaden inom EU splittras upp. Parlamentet påminner om att den inre marknaden inte är homogen och att de nationella marknaderna utvecklas i olika takt. Parlamentet påminner dessutom om att konsumenternas preferenser och konsumtionsmönstren, och därför även innehållet, motsvarar de specifika förväntningarna i varje enskild medlemsstat.

13. Europaparlamentet framhåller vikten av tydlig kommunikation till konsumenterna om hur det innehåll de köper fungerar, i enlighet med EU:s konsumenträttsdirektiv.

14. Europaparlamentet anser att det krävs gemensamma insatser för att bekämpa upphovsrättsintrång i EU för att säkerställa upphovsrättsskyddet och en rättvis ersättning för upphovsmän till upphovsrättsskyddat innehåll på nätet.

15. Europaparlamentet betonar att territoriell fragmentering kan tvinga användare som vill erbjuda innehållsrelaterade tjänster inom EU att skaffa sig flera olika licenser. Skillnader när det gäller inskränkningar och undantag skapar alltför ofta extra kostnader och rättslig osäkerhet, vilket undergräver innovation och investeringar och i vissa fall leder till marknadskoncentration. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka vilka av de valfria undantag och inskränkningar som avses i direktiv 2001/29/EG som kan omvandlas till obligatoriska, för att möjliggöra lika tillgång till den kulturella mångfalden över gränserna inom den inre marknaden och förbättra den rättsliga säkerheten.

16. Europaparlamentet påminner om att konsumenterna alltför ofta nekas tillgång till vissa innehållstjänster av geografiska skäl, vilket strider mot syftet med direktiv/2001/29/EG om genomförandet av den inre marknadens fyra friheter. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå lämpliga lösningar för att förbättra konsumenternas gränsöverskridande tillgång till tjänster och upphovsrättsskyddat innehåll.

17. Europaparlamentet anser att konsumenterna bör kunna köpa innehåll på nätet från en annan medlemsstat. Parlamentet betonar att konsumenterna när de köper en licens som avser digitalt innehåll bör ges tydlig information, inklusive om de geografiska begränsningarna för användningen av innehållet, så länge sådana begränsningar kvarstår. Parlamentet framhåller dessutom att Europas kreativa produktion är en av dess största tillgångar, och att de som vill njuta av denna produktion borde kunna betala för det, även när innehållet endast säljs i en annan medlemsstat.

18. Europaparlamentet anser att det behövs lösningar för att garantera tjänsteportabilitet när konsumenter reser mellan olika medlemsstater, men att det ändå är oerhört viktigt att konsumenternas valmöjligheter bevaras i fråga om tillgång till olika slag av, inklusive språkligt olika, kulturellt innehåll.

19. Europaparlamentet betonar vikten av att göra upphovsrättsreglerna tydligare och mer transparenta för dem som använder upphovsrättsskyddat material, framför allt när det gäller användargenererat innehåll och upphovsrättsavgifter, så att man främjar kreativitet, ytterligare utveckling av plattformar på nätet och säkerställer adekvat ersättning för rättighetshavare.

20. Europaparlamentet upprepar vikten av ett konkurrenspositivt och konsumentvänligt upphovsrättsligt regelverk som kan möta utmaningarna i den digitala miljön. Parlamentet uppmärksammar behovet av en heltäckande syn på moderniseringen av upphovsrättsreglerna för att åtgärda den befintliga fragmenteringen av marknaden, framför allt för förvaltning av rättigheter på nätet, och för att garantera en trygg, adekvat och säker miljö för konsumenter, upphovsmän och användare av upphovsrättsskyddat material.

21. Europaparlamentet välkomnar därför antagandet av direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter, vilket skapar rätt balans mellan allmänhetens tillgång till kulturella verk, enklare rättighetsklarering för användare och adekvat ersättning till upphovsmän, och tror att tillämpningen av detta direktiv kommer att leda till en tydligare uppsättning EU-omfattande normer som innebär snabbare och mer flexibel infrastruktur för licensiering som är anpassad till den specifika användningen. Parlamentet noterar dock att fragmenteringen kvarstår och att man måste försöka finna lösningar, till exempel genom gemensamma strategier som tillhandahåller riktade undantag för utbyte av verk över gränserna, vilket är nödvändigt för att den gemensamma digitala marknaden ska fullbordas.

22. Europaparlamentet anser att det finns ett behov av balanserade lösningar som kan bidra till att övervinna och/eller förbättra tillgången till varor och tjänster över gränserna och varornas och tjänsternas portabilitet, vilket är grundläggande för att konsumenterna ska kunna få de varor och tjänster som de vill ha, på den plats och den tidpunkt de önskar, på ett lagligt och godkänt sätt och i enlighet med de senaste konsumentkraven. Parlamentet anser att Europas kulturella mångfald utgör kärnan i den europeiska identiteten och bör gynnas och främjas mellan medlemsstaterna.

23. Europaparlamentet betonar att konsumenter ofta möter olika begränsningar och att konsumenternas rättigheter ofta saknas i det upphovsrättsliga regelverket. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur effektiv den gällande upphovsrättslagstiftningen är ur ett konsumentperspektiv och att ta fram en uppsättning tydliga och heltäckande konsumenträttigheter.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att verka för en högre harmoniseringsnivå och ett balanserat ramverk för undantag och inskränkningar som inte orsakar rättighetshavarna någon skada, som överensstämmer med konsumenternas förväntningar, som främjar både kreativitet och innovation och som anpassas till de tekniska framstegen i den digitala miljön. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda undantag på ett riktat och teknologineutralt sätt. Parlamentet betonar att de undantag och inskränkningar som man enats om för allmänintressets bästa, till exempel när det gäller användning inom forskning, skola och utbildning, spelar en viktig roll för att ge tillgång till kunskap och för att få människor att delta i kultur- och samhällsliv. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att låta e-böcker ingå i de offentliga utlåningssystemen, förutsatt att man först har ingått eller försökt ingå alla nödvändiga avtal med de berörda rättighetshavarna, så att de garanteras rättvis ersättning och respekt för sina rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla en mekanism som gör det möjligt för bibliotek, arkiv och museer att göra skyddade verk som finns i deras samlingar men som inte längre förvaltas av rättighetshavarna tillgängliga för allmänheten på nätet.

25. Europaparlamentet välkomnar den strukturerade dialogen med berörda aktörer om licenser för Europa, som kommissionen lanserade 2013. Parlamentet anser att det är helt nödvändigt att involvera berörda aktörer och dela bästa praxis om man ska kunna uppnå en mer homogen och evidensbaserad tillämpning av upphovsrättslagarna i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka och rapportera om genomförandet av de löften som gavs i dialogen om licenser för Europa.

26. Europaparlamentet påpekar vikten av att främja ökad interoperabilitet, eftersom bristande kompatibilitet minskar konkurrensen i EU och bromsar innovationen. Bristande kompatibilitet hindrar dessutom utveckling av nya innehållstjänster och missgynnar upphovsmän som är måna om att nå ut till en bredare publik inom hela EU. Parlamentet menar att bristande kompatibilitet kan leda till att en viss produkt dominerar marknaden, vilket i sin tur hämmar konkurrensen och konsumenternas valmöjligheter i EU.

27. Parlamentet framhåller vikten av undantag från upphovsrättsreglerna som möjliggör ökad tillgång till digitalt innehåll för människor med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmärksammar att det faktum att användare med funktionsnedsättning inte kan köpa innehåll i ett lämpligt format även skapar handelshinder för företag. Parlamentet uppmärksammar vidare att det faktum att användare med funktionsnedsättning inte kan köpa innehåll i ett lämpligt format minskar den kulturproduktion och det innehållsmässiga utbud som är tillgängligt i medlemsstaterna. Parlamentet framhåller därför att varje lagstiftningsförändring på detta område måste garantera funktionsnedsatta människors tillgång till upphovsrättsskyddade verk och tjänster och närstående tjänster samt vara anpassad efter den digitala miljön.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.3.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

16.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Cecilia Wikström

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy