Postup : 2015/2125(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0210/2015

Predkladané texty :

A8-0210/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0262

SPRÁVA     
PDF 205kWORD 124k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Petri Sarvamaa

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–   so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–   so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0210/2015),

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C. keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D. keďže Fínsko predložilo žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 568 pracovníkov v podniku Broadcom Communications Finland, ktorého činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 46 („Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov“)(4) a u dvoch dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Fínsko je preto oprávnené na finančný príspevok vo výške 1 365 000 EUR podľa tohto nariadenia;

2.  poznamenáva, že fínske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 30. januára 2015 a že Komisia sprístupnila svoje hodnotenie 2. júna 2015; víta rýchle vypracovanie hodnotenia za menej než päť mesiacov;

3.  pripomína, že v prvom desaťročí po roku 2000 sa počet zamestnancov vo fínskych dcérskych spoločnostiach na všetkých kontinentoch zvýšil, zatiaľ čo Ázia sa stala najväčším zamestnávateľom v elektronickom a elektrotechnickom priemysle v roku 2004 a počet pracovníkov v Európe začal klesať; domnieva sa, že prepúšťanie v podniku Broadcom čiastočne súvisí s trendom, ktorý ovplyvňuje celý fínsky elektronický priemysel a vyvrcholil oznámením Nokie o rozsiahlom prepúšťaní v roku 2011; konštatuje však, že tieto udalosti výrazne súvisia s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie;

4.   konštatuje, že toto prepúšťanie povedie k ďalšiemu zvýšeniu nezamestnanosti, najmä v regióne Severná Ostrobotnia (časť regiónu na úrovni NUTS(5) 2 FI1a), kde prepustili 424 z celkového počtu 568 prepustených pracovníkov; konštatuje, že v tomto regióne je miera nezamestnanosti stále o niekoľko percentuálnych bodov vyššia ako celoštátny priemer; berie na vedomie, že v auguste 2014, keď celoštátna miera nezamestnanosti dosahovala 12,2 %, bola v Severnej Ostrobotnii na úrovni 14,1 % a v najpostihnutejšom meste Oulu na úrovni 16,1 % a že práve tento región bol výrazne postihnutý rozsiahlym prepúšťaním v Nokii od roku 2011;

5.   domnieva sa, že prieskumy a návštevy podnikov sú činnosti, ktoré môžu byť prínosné nielen pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť, ale môžu prispieť aj k rozvoju vedomostí o otázkach zamestnanosti v tomto odvetví v súvislosti s budúcim prepúšťaním; konštatuje, že tieto osobitné akcie sú už pokračovaním podobného opatrenia uskutočneného počas skoršieho prípadu EGF vo Fínsku (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  konštatuje, že v súčasnosti je sektor „Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov“ predmetom ďalšej žiadosti o príspevok z EGF (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), ktorá je takisto založená na kritériu globalizácie;

7.   s uspokojením konštatuje, že s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc fínske orgány rozhodli, že personalizované služby sa dotknutým pracovníkom začnú poskytovať 11. augusta 2014, teda v značnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred predložením žiadosti o túto podporu;

8.   konštatuje, že Fínsko plánuje tri typy opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) pomoc pri prechode do nového zamestnania, ii) pomoc pri začatí vlastného podnikania a iii) poskytovanie odbornej prípravy alebo vzdelávania;

9.   konštatuje, že orgány plánujú využiť 17,46 % všetkých nákladov na príspevky a stimuly vo forme mzdových dotácií (ako súčasť platu v rámci každého pracovnoprávneho vzťahu nadviazaného s dotknutým pracovníkom) a príspevkov na cestovanie, prenocovanie a sťahovanie, čo predstavuje polovicu povoleného maxima 35 % všetkých nákladov na takéto opatrenia;

10.  víta postupy, ktoré fínske orgány dodržiavajú pri konzultáciách s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami, sociálnymi partnermi, ako aj miestnymi a regionálnymi orgánmi;

11. pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

12. pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a tento návrh by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

13. víta doplnkovosť navrhovanej intervencie EGF s ostatnými opatreniami financovanými z vnútroštátnych finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov Únie;

14. konštatuje, že informácie poskytované o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že orgány Fínska potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov vo svojich výročných správach s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

15. oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

16. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

17. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(6), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(7), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej svetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)      EGF nemá prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(8).

(3)      Dňa 30. januára 2015 Fínsko predložilo žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v podniku Broadcom Communications Finland a u jeho dvoch dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov vo Fínsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)      Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Fínskom mal EGF mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 365 000 EUR.

(5)      S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 1 365 000 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia tohto rozhodnutia].

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(9), a článku 15 nariadenia (ES) č. 1309/2013(10) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(11) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Žiadosť Broadcom a návrh Komisie

Komisia prijala 2. júna 2015 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Fínska s cieľom podporiť opätovné začlenenie do trhu práce pracovníkov prepustených z podniku Broadcom, ktorý pôsobí v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 46 („Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov“), a u dvoch dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov.

Toto je dvanásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2015 a týka sa mobilizácie celkovej sumy 1 365 000 EUR z EGF v prospech Fínska. Týka sa 500 z 568 pracovníkov prepustených v podniku Broadcom a u dvoch dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov. Žiadosť bola Komisii zaslaná 30. januára 2015 a do 27. marca 2015 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF.

Fínske orgány uviedli, že podnetom, ktorý spôsobil prepúšťanie v podniku Broadcom, je ukončenie všetkých jeho činností vo Fínsku. Toto ukončenie činností dávajú do súvislosti s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie pripomenutím, že v prvom desaťročí po roku 2000 sa počet zamestnancov vo fínskych dcérskych spoločnostiach na všetkých kontinentoch zvýšil, zatiaľ čo Ázia sa stala najväčším zamestnávateľom v elektronickom a elektrotechnickom priemysle v roku 2004. Toto viedlo k poklesu počtu zamestnancov v Európe. Pokiaľ ide o ich domácu situáciu, fínske orgány poukazujú na trend, ktorý ovplyvňuje celý fínsky elektronický priemysel a vyvrcholil oznámením Nokie o rozsiahlom prepúšťaní v roku 2011.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, pozostávajú z troch typov opatrení: i) pomoc pri prechode do nového zamestnania, ii) pomoc pri začatí vlastného podnikania a iii) poskytovanie odbornej prípravy alebo vzdelávania.

Podľa Komisie predstavujú opísané opatrenia aktívne opatrenia trhu práce zahrnuté do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Fínske orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že:

–      zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie sa budú rešpektovať v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní;

–      boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania;

–      podnik Broadcom Communications Finland, ktorý po prepúšťaní v činnostiach pokračuje, splnil svoje právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a prijal primerané opatrenia týkajúce sa svojich zamestnancov;

–      navrhované opatrenia nebudú predmetom finančnej podpory z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému financovaniu;

–      navrhovanými opatreniami sa doplnia opatrenia financované zo štrukturálnych fondov;

–      finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a materiálnymi pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Fínsko oznámilo Komisii, že zdroje vnútroštátneho predbežného financovania alebo spolufinancovania pochádzajú predovšetkým z rozpočtového riadku určeného na verejné služby zamestnanosti, ktorý vytvorila administratíva ministerstva práce a hospodárstva. Niektoré služby budú financované aj z prevádzkových výdavkov stredísk pre hospodársky rozvoj, dopravu a životné prostredie (strediská ELY) a úradov pre zamestnanosť a hospodársky rozvoj.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond predložila Komisia rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 1 365 000 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Toto je dvanásty návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol doteraz predložený rozpočtovému orgánu počas roka 2015.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o mobilizáciu fondu.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/jb

D(2015)28432

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2015/001 FI/Broadcom (COM(2015)0232)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali uvoľnenie prostriedkov z EGF v prípade žiadosti EGF/2015/001 FI/Broadcom a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Rozhodnutie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A) keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 568 pracovníkov podniku Broadcom Communications Finland a jej dvoch dcérskych spoločností, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 46 (Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) vo všetkých regiónoch Fínska na úrovni NUTS 2 (okrem Alandov), v referenčnom období od 11. augusta 2014 do 11. decembra 2014;

B) keďže s cieľom určiť súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie fínske orgány tvrdia, že prepúšťanie v podniku Broadcom súvisí s trendom, ktorý ovplyvňuje celý fínsky elektronický priemysel a vyvrcholil oznámením Nokie o rozsiahlom prepúšťaní v roku 2011;

C) keďže na začiatku nového tisícročia vykazovali zamestnanci fínskeho elektronického a elektrotechnického priemyslu sídliaceho vo Fínsku, ako aj v zahraničných dcérskych spoločnostiach, stabilný rozvoj, ale od roku 2007 došlo k výraznej zmene v súvislosti s rastúcim počtom zahraničných dcérskych spoločností, pričom počet podnikov sídliacich vo Fínsku sa začal kontinuálne znižovať;

D) keďže prepúšťanie v podniku Broadcom spôsobilo rozhodnutie ukončiť činnosť v odbore procesorov základného pásma, čo sa celosvetovo dotklo 3 000 ľudí, z toho 600 vo Fínsku; Broadcom ukončuje všetky svoje činnosti vo Fínsku; keďže vývoj sád čipov pre mobilné telefóny podnik Broadcom presunul a plánuje ho v budúcnosti realizovať v Spojených štátoch a v Ázii;

E) keďže 88,4 % pracovníkov, ktorým sú opatrenia určené, sú muži, a 11,6 % tvoria ženy; keďže veľká väčšina pracovníkov (94 %) je vo veku od 30 do 54 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia v súvislosti so žiadosťou Fínska tieto návrhy:

1.   súhlasí s Komisiou, že žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013; súhlasí preto, aby bol EGF mobilizovaný s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 365 000 EUR v súvislosti so žiadosťou Fínska;

2.  víta doplnkovosť navrhovanej intervencie EGF s ostatnými opatreniami financovanými z vnútroštátnych finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov Únie;

3.  konštatuje, že orgány plánujú využiť 17,46 % všetkých nákladov na príspevky a stimuly vo forme mzdových dotácií (ako súčasť platu v rámci každého pracovnoprávneho vzťahu nadviazaného s dotknutým pracovníkom) a príspevkov na cestovanie, prenocovanie a sťahovanie, čo predstavuje polovicu povoleného maxima 35 % všetkých nákladov na takéto opatrenia;

4.  berie na vedomie, že odhadované náklady na dotácie na mzdy môžu dosahovať až 6 000 EUR na prijímateľa a uplatňujú sa na pomerne malú skupinu spomedzi všetkých dotknutých pracovníkov (62 prijímateľov);

5.  domnieva sa, že prieskumy a návštevy podnikov sú činnosti, ktoré môžu byť prínosné nielen pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť, ale môžu prispieť aj k rozvoju vedomostí o otázkach zamestnanosti v tomto odvetví v súvislosti s budúcim prepúšťaním; konštatuje, že tieto osobitné akcie sú už pokračovaním podobného opatrenia uskutočneného počas skoršieho prípadu EGF vo Fínsku (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  víta postupy, ktoré fínske orgány dodržiavajú pri konzultáciách s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami, sociálnymi partnermi, ako aj miestnymi a regionálnymi orgánmi;

7.   pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné.

S úctou

Marita ULVSKOG,

úradujúca predsedníčka, prvá podpredsedníčka

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vážený pán Arthuis,

Vec:    Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 23. júna 2015:

         COM(2015)0232 obsahuje návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 1 365 000 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 568 pracovníkov, ktorí boli prepustení v odvetví veľkoobchod (okrem motorových vozidiel a motocyklov) v regiónoch na úrovni NUTS 2 vo Fínsku (okrem Alandov), pričom najviac postihnutým regiónom je Severná Ostrobotnia.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru vyhodnotili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko väčšiny členov tohto výboru, ktorí nemajú žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006 , ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. L. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

             Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. L. EÚ L 310, 9.11.2012, s 34).

(6)

             Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(7)

             Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

              Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(9)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(10)

Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2013, s. 855.

(11)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia