Postup : 2015/2079(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0211/2015

Předložené texty :

A8-0211/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/07/2015 - 5.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0245

ZPRÁVA     
PDF 188kWORD 105k
25.6.2015
PE 554.907v02-00 A8-0211/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii)

(COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Siegfried Mureșan

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii)

(COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0162 – C8-0094/2015),

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–       s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0211/2015),

1.      schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.      pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU (povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)         Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a flexibilně reagovat na mimořádné situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených pohromami.

(2)         Fond nesmí překročit maximální roční částku 500 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)         Rumunsko předložilo dvě žádosti o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav.

(4)         Bulharsko předložilo jednu žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav.

(5)         Itálie předložila jednu žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav.

(6)         Z fondu by tedy měly být uvolněny prostředky s cílem poskytnout finanční příspěvek ve výši 66 505 850 EUR s ohledem na žádosti předložené Rumunskem, Bulharskem a Itálií.

(7)         Aby byla minimalizována doba, která je zapotřebí pro uvolnění prostředků z fondu, mělo by být rozhodnutí použitelné od data svého přijetí.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolní částka ve výši 66 505 850 EUR ve formě prostředků na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum jeho přijetí, které vloží Parlament před zveřejněním v Úředním věstníku].

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3).

(2)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

             Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie na zmírnění dopadů záplav v Rumunsku (na jaře a v létě 2014), v Bulharsku (v létě 2014) a v Itálii (na podzim 2014), a to na základě bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013.

Komise všechny čtyři žádosti důkladně prověřila v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, a zejména s články 2, 3 a 4 tohoto nařízení.

Rumunsko: záplavy na jaře: Záplavy, k nimž došlo v dubnu a květnu 2014, postihly 30 ze 42 rumunských žup. Celkové přímé škody na veřejné a soukromé infrastruktuře, soukromých domovech a zemědělském majetku jsou odhadovány na 167,9 milionu EUR, tj. 0,13 % HND Rumunska. Tato částka je pod prahovou úrovní „závažné přírodní katastrofy“ pro uvolnění prostředků z fondu platnou pro Rumunsko v roce 2014, tj. 783,7 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012, nebo 3 miliard EUR v cenách z roku 2011, podle toho, která z částek je nižší). Žádost však byla vyhodnocena jakožto způsobilá na základě ustanovení čl. 2 odst. 4 o sousední zemi, neboť ve výjimečných případech může být pomoc z fondu rovněž uvolněna v případě katastrofy v daném státě, která byla uznána za závažnou přírodní katastrofu v sousedním státě, navzdory tomu, že se v dotčeném případě nejedná o závažnou či regionální přírodní katastrofu. Rumunské úřady odhadly náklady na základní záchranná opatření, které jsou způsobilé podle čl. 3 odst. 2, na 145,5 milionu EUR.

Rumunsko: záplavy v létě: Mezi pozdním červencem a polovinou srpna 2014 postihly části rumunského regionu Sud-Vest Oltenia záplavy a sesuvy půdy, které způsobily škody na veřejné a soukromé infrastruktuře, podnicích, zemědělském majetku, kulturním dědictví a soukromých domovech. Celkové přímé škody, které jsou odhadovány na 171,9 milionu EUR (0,13 % rumunského HDP), se nacházejí pod prahovou úrovní pro uvolnění prostředků z fondu na závažné katastrofy, žádost však byla uznána za způsobilou na základě kritérií pro regionální katastrofy podle čl. 2 odst. 3. „Regionální přírodní katastrofou“ se rozumí jakákoli přírodní katastrofa, jež má v regionu na úrovni NUTS 2 některého způsobilého státu za následek přímé škody přesahující 1,5 % hrubého domácího produktu daného regionu. Vzhledem k tomu, že uváděné přímé škody činily 171,9 milionu EUR, tj. 1,64 % HDP regionu Sud-Vest Oltenia, byla rumunská žádost uznána za způsobilou pro získání příspěvku z fondu. Rumunské úřady odhadly náklady na základní záchranná opatření na 94 milionů EUR.

Bulharsko: záplavy v létě: Mezi koncem července a začátkem srpna 2014 způsobily vydatné srážky značné škody na veřejné a soukromé infrastruktuře, podnicích, soukromých domovech a majetku a v zemědělství v regionu Severozapaden. Bulharské úřady odhadují celkové přímé škody na 79,3 milionu EUR, což odpovídá 0,20 % HND Bulharska, tj. 34,1 % prahové úrovně pro „závažnou katastrofu“ ve výši 232,5 milionu EUR (0,6 % HND) platné pro Bulharsko v roce 2014. V tomto případě tedy celková škoda zůstává pod prahovou úrovní pro „závažnou katastrofu“. Protože se však žádost týká jediného regionu na úrovni NUTS 2 a celkové škody představují 2,9 % HDP tohoto regionu, žádost o uvolnění prostředků z fondu je způsobilá na základě kritérií pro „regionální katastrofu“. Náklady na základní záchranná opatření se odhadují na 69,1 milionu EUR.

Itálie – záplavy na podzim: Mezi začátkem října a polovinou listopadu došlo v pěti regionech severozápadní Itálie (Emilia-Romagna, Ligurie, Lombardie, Piemont a Toskánsko) k záplavám a sesuvům půdy, které způsobily vážné škody na veřejné a soukromé infrastruktuře, podnicích, soukromých domovech a majetku, zemědělském majetku a životním prostředí a kterým padlo za oběť 11 osob. Události, které lze připsat jedinému meteorologickému jevu, lze považovat za jedinou přírodní katastrofu. Italské úřady odhadují celkovou přímou škodu na 2 241 milionů EUR, což je částka, která se nachází pod prahovou úrovní pro „závažnou katastrofu“ umožňující uvolnit prostředky fondu (tato prahová hodnota činila v roce 2014 pro Itálii 3 184 milionů EUR). Protože však bylo postiženo několik regionů na úrovni NUTS 2 a škody způsobené v pěti postižených regionech představují 1,84 % váženého regionálního HDP, a překračují tedy prahovou hodnotu čl. 2 odst. 3 ve výši 1,5 %, tato žádost je způsobilá na základě kritérií pro „regionální katastrofu“.

Komise navrhuje uplatnit sazbu 2,5 % celkové přímé škody na všechny čtyři uvedené případy, neboť ani jeden z nich nepřekračuje svou příslušnou prahovou hodnotu pro závažnou katastrofu. Toto hodnocení odpovídá minulé praxi v případě regionálních katastrof a katastrof, které byly uznány na základě ustanovení o „sousední zemi“.

Výše pomoci je navrhována takto:

 

 

 

 

 

 

 

(v EUR)

Katastrofa

Přímá škoda

(v milionech EUR)

Uplatněný práh pro regionální katastrofu (v milionech EUR)

Práh pro závažnou katastrofu

(v milionech EUR)

Celkové náklady na způsobilá opatření

(v milionech EUR)

2,5 % z výše přímých škod pod prahem (EUR)

Strop uplatněn

Celková výše navrhované pomoci (EUR)

Rumunsko: záplavy na jaře

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

ne

4 198 175

Rumunsko: záplavy v létě

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

ne

4 297 775

Bulharsko

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

ne

1 983 600

Itálie

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

ne

56 026 300

CELKEM

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Celková navrhovaná výše uvolněných prostředků by si vyžádala změnu v rozpočtu na rok 2015, a to navýšení rozpočtového článku 13 06 01 (Fond solidarity EU – Členské státy) o 66 505 850 EUR v prostředcích na závazky a na platby, které je třeba zapsat do rozpočtu mimo příslušné stropy VFR.

Jedná se o první rozhodnutí o uvolnění prostředků v roce 2015 a celková navrhovaná výše pomoci je v souladu s ustanoveními o stropech Fondu solidarity EU uvedenými v nařízení o VFR, tj. 541,2 milionu EUR (což odpovídá 500 milionům EUR v cenách z roku 2011). V roce 2015 je navíc možné využít nevyužité prostředky z roku 2014 ve výši 403,9 milionu EUR. Protože již bylo uvolněno 50 milionů EUR na potenciální vyplacení záloh a tyto prostředky již byly zaneseny do rozpočtu na rok 2015, zůstávají pro pomoc z fondu v roce 2015 dostupné prostředky v celkové výši 895,1 milionu EUR.

Současně s tímto návrhem uvolnit prostředky z Fondu solidarity EU představila Komise návrh opravného rozpočtu (NOR č. 4/2015 ze dne 15. dubna 2015) s cílem zapsat do rozpočtu na rok 2015 odpovídající prostředky na závazky a platby, jak je stanoveno v bodě 11 interinstitucionální dohody (IIA).

Na základě bodu 11 IIA ze dne 2. prosince 2013, není-li dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, Komise zahájí postup třístranných rozhovorů s cílem dosáhnout dohody mezi oběma rozpočtovými orgány ohledně potřeby uvolnit prostředky z fondu a ohledně požadované částky.

Podle interní dohody s Výborem pro regionální rozvoj (REGI) by měl být tento výbor k uvedenému postupu přidružen s cílem poskytnout konstruktivní podporu k využití Fondu solidarity EU. Po posouzení žádostí vyjádřil výbor REGI Evropského parlamentu svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, který je obsažen ve stanovisku ve formě dopisu připojenému k této zprávě.

Zpravodaj doporučuje schválení návrhu rozhodnutí Komise, který tvoří přílohu této zprávy.


PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Vážený pane předsedo,

Věc:                Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie ve prospěch Rumunska, Bulharska a Itálie

Evropská komise předložila Evropskému parlamentu svůj návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (COM(2015)0162) na základě žádostí o uvolnění prostředků z tohoto fondu, které předložily Rumunsko, Bulharsko a Itálie s ohledem na záplavy, k nimž došlo na jejich území v roce 2014.

Komise navrhuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU, přičemž odhady škod, které vznikly v jednotlivých případech a zemích, jsou následující:

Katastrofa

Přímé škody (v milionech EUR)

Uplatněný práh pro regionální katastrofu (v milionech EUR)

Uplatněný práh pro závažnou katastrofu (v milionech EUR)

Celkové náklady na způsobilá opatření (v milionech EUR)

2,5 % z výše přímých škod pod prahem (EUR)

Strop uplatněn

Celková výše navrhované pomoci (EUR)

RUMUNSKO: záplavy na jaře

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

ne

4 198 175

RUMUNSKO: záplavy v létě

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

ne

4 297 775

BULHARSKO

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

ne

1 983 600

ITÁLIE

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

ne

56 026 300

CELKEM

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Komise dále předkládá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4 k rozpočtu na rok 2015 (COM(2015)0161) s cílem pokrýt výše uvedené uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie zvýšením rozpočtové položky 13 06 01 (Fond solidarity EU – Členské státy) o 66 505 850 EUR, a to jak v prostředcích na závazky, tak prostředcích na platby.

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že většina tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byly z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněny výše uvedené částky navrhované Komisí, a podporuje odpovídající NOR č. 4/2015, jak jej navrhuje Komise.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Právní upozornění - Ochrana soukromí