Процедура : 2015/2121(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0212/2015

Внесени текстове :

A8-0212/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/07/2015 - 5.11

Приети текстове :

P8_TA(2015)0248

ДОКЛАД     
PDF 185kWORD 95k
25.6.2015
PE 557.262v02-00 A8-0212/2015

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година – Отговор на миграционния натиск

(09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик по становище: Ейдер Гардиасабал Рубиал

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година – Отговор на миграционния натиск

(09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет окончателно на 17 декември 2014 г.(2),

–       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2015, приет окончателно на 28 април 2015 г.(3),

–       като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 —2020(4) (Регламент за МФР),

–       като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(5),

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(6),

–       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 5/2015, приет от Комисията на 13 май 2015 г. (COM(2015)0241),

–       като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 5/2015, приета от Съвета на 19 юни 2015 г. и предадена на Парламента на същия ден (09768/2015 – C8 0163/2015),

–       като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището(7),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2015 г., озаглавено „Европейска програма за миграцията“ (COM(2015)0240),

–       като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0212/2015),

A.     като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2015 цели увеличаване на ресурсите на Съюза за управление на потоците от мигранти и бежанци след неотдавнашните трагедии в Средиземно море и увеличаването на миграционните потоци;

Б.     като има предвид, че увеличението на бюджетните кредити за поети задължения възлиза на 75 722 000 EUR;

В.     като има предвид, че увеличението на бюджетните кредити за плащания в размер на 69 652 000 EUR е преразпределено изцяло от програмата „Галилео“, като общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2015 г. остава непроменено;

Г.     като има предвид, че предложеното увеличение за Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) възлиза на общо 26,8 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, като то произтича частично от допълнителните бюджетни кредити по проект на коригиращ бюджет № 5/2015 и частично от преразпределението на средства по глава 18 02 (вътрешна сигурност) във връзка с приключването на стари преписки по линия на Фонда за външните граници;

Д.     като има предвид, че финансовата тежест във връзка с извънредното положение досега е била поемана основно от националните бюджети на южните крайбрежни държави от Съюза;

E.     като има предвид, че с оглед на макроикономическата прогноза в средносрочен план и противоположните демографски тенденции в рамките на Съюза и в съседните райони, и по-специално в Западна и Централна Африка, увеличението на миграцията в Европа не може да се счита за временно явление;

Ж.    като има предвид, че с проект на коригиращ бюджет № 5/2015 се увеличава също така персоналът на три агенции, като по-специално се създават 16 допълнителни длъжности за FRONTEX, 4 длъжности за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и 3 длъжности за Европейската полицейска служба (Европол);

З.      като има предвид, че ако миграционните потоци не се управляват ефективно и своевременно, те могат да доведат до значителни разходи в други области на политиката;

1.      отбелязва ПКБ № 5/2015 във вида, в който е представен от Комисията, както и позицията на Съвета във връзка с това;

2.      приветства готовността на всички институции за увеличаване на бюджетните кредити, свързани с миграцията и предоставянето на убежище, предвид очевидната и неотложна необходимост от това;

3.      припомня, че през октомври 2014 г. в рамките на своето четене на бюджета за 2015 г. Парламентът вече беше призовал за значително увеличение на бюджетните кредити по тези бюджетни редове и за осигуряване на допълнителен персонал за съответните агенции;

4.      изразява съжаление обаче за ограниченото увеличение на средствата, предложено в ПКБ № 5/2015, което не отговаря на реалните потребности, предвид продължаващата и вероятно задълбочаваща се криза в Средиземноморието, нарастващия риск от увеличаване на бежанците от Украйна и необходимостта от справяне с миграционните предизвикателства като цяло; все пак подчертава необходимостта от строг контрол по отношение на предназначението на тези финансови средства, и следователно – повече прозрачност във връзка с процедурите за сключване на договори за изпълнение или подизпълнение, като се вземат предвид различните разследвания относно множество злоупотреби, открити в държави членки;

5.      изразява съжаление за разногласията, възникнали между държавите членки в рамките на Съвета, във връзка с предложението на Комисията, съдържащо се в „Европейската програма за миграцията“; припомня, че поради естеството на явлението „миграция“ извънредното положение може да се управлява по-ефективно на равнището на Съюза;

6.      счита, че персоналът в съответните агенции не следва да бъде подлаган на съкращения или пренасочвания; счита, че тези агенции трябва да разпределят своя персонал по подходящ начин с цел да изпълнят нарастващите си отговорности;

7.      подчертава, че предвид големия брой пристигащи лица на южните брегове на Съюза, нарастващата роля на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището при управлението на процеса за предоставяне на убежище и ясния призив за подпомагане във връзка с насочването на усилията към условията за прием, предложението за увеличаване на персонала на службата само с четирима служители е очевидно недостатъчно; поради това отправя искане за подходяща численост на персонала и бюджет на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за 2016 г., за да може службата да изпълнява ефективно своите задачи и дейности;

8.      счита, че Комисията следва да оценява подробно отражението върху бюджета и допълнителните задачи във връзка с мерките, представени като част от програмата на ЕС относно миграцията и Европейската програма за сигурност по отношение на Европол, за да могат Европейският парламент и Съветът да адаптират по подходящ начин бюджетните потребности и нуждите от персонал на Европол; подчертава ролята на Европол в трансграничното подпомагане на държавите членки и в обмена на информация; подчертава необходимостта от осигуряване на подходящ бюджет и численост на персонала за Европол за 2016 г., за да може службата да изпълнява ефективно своите задачи и дейности;

9.      призовава Комисията, в контекста на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка, да извърши възможно най-точна оценка на потребностите във връзка с Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ до 2020 г.; призовава Комисията да изготви предложение за подходящо увеличение и евентуално за коригирано разпределение на средствата между различните програми и методи на изпълнение на фонда, след преразглеждането на финансовите перспективи;

10.    изразява намерението си за промяна на бюджетната номенклатура на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с цел постигане на прозрачност и по-добър контрол върху разпределението на годишните бюджетни кредити между отделните програми и средства за изпълнение на фонда, както е посочено в Регламент (ЕС) № 516/2014(8);

11.    отбелязва освен това, че проект на коригиращ бюджет № 5/2015 не предвижда допълнителни общи бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2015 г., а само се връща още веднъж към преразпределяне на вече съществуващите средства;

12.    настоява, че преразпределението на средства от програмата „Галилео“ трябва да бъде надлежно компенсирано в бюджета за 2016 г.;

13.    все пак потвърждава желанието си за възможно най-бързо приемане на представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 5/2015, предвид неотложността на ситуацията;

14.    следователно одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2015;

15.    възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № х/2015 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

16.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и Сметната палата, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ C 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ C 69, 13.03.2015 г., стр. 1.

(3)

ОВ L…

(4)

ОВ C 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(5)

ОВ C 103, 22.04.2015 г., стр. 1.

(6)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2015)0176.

(8)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 516/2014 сумата на общите средства, отпуснати за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014-2020 г., е 3 137 000 000 EUR. Тази сума е разпределена, както следва:

а. 2 392 000 000 EUR за национални програми (член 19);

б. 360 000 000 EUR за специфични дейности, изброени в приложение II (член 16), програмите за презаселване (член 17) и трансфери (член 18);

в. 385 000 000 EUR за действия на Съюза (член 20), спешна помощ (член 21), Европейската мрежа за миграцията (член 22) и техническа помощ (член 23).

Настоящата бюджетна номенклатура въобще не отговаря на това разпределение.


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (18.6.2015)

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година – Отговор на миграционния натиск

(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2121(BUD))

Докладчик по становище: Петер Нидермюлер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.      приветства проект на коригиращ бюджет № 5/2015 като първа стъпка в отговор на предизвикателствата, породени от тенденциите в миграцията, и безпрецедентната ситуация в Средиземноморието; отбелязва, че в него се предлага увеличение на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 75 722 000 EUR, при което бюджетни кредити за плащания в размер на 69 652 000 EUR ще бъдат преразпределени от програмата „Галилео“;

2.      отбелязва предложените допълнителни суми за Frontex, особено за операциите „Тритон“ и „Посейдон“; настоява, че основният фокус на тези операции следва да бъде спасяването на човешки живот в морето; призовава Комисията да гарантира предоставянето на достатъчно финансови ресурси с оглед на изпълнението на задълженията на Съюза по отношение на издирването и спасяването; въпреки това припомня, че са необходими дългосрочни решения на по-големите предизвикателства в областта на миграцията и трафика на хора;

3.      приветства увеличението на финансирането за европейските операции „Тритон“ и „Посейдон“; припомня, че вноските за операциите по издирване и спасяване следва да бъдат приоритет; отбелязва, че утрояването на финансирането за операцията „Тритон“ е свързано единствено с по-ниската сума на бюджета за 2015 г., а не с по-високата сума на бюджета за 2014 г.; изразява съжаление относно липсата на прозрачност на разходите за операцията „Тритон“ и иска допълнителни разяснения от Комисията за значителните разлики между сумите, разпределени за операцията „Тритон“ в бюджета за 2014 г. и в бюджета за 2015 г.; призовава Комисията и Frontex да предоставят надеждни, подробни и редовно актуализирани данни относно разходите за операциите „Тритон“ и „Посейдон“;

4.      приветства допълнителното финансиране за фонд „Убежище, миграция и интеграция“; счита, че предложеното финансиране няма да бъде достатъчно, за да позволи пълното финансиране на предложенията на Комисията за механизма за преместване и програмата за презаселване, да подобри условията за приемане и интеграция на търсещите убежище лица и бежанците и да подпомогне всички държави членки по външните граници на Съюза, които са обект на миграционен натиск; призовава финансирането от бюджета за 2016 г. да се основава на потребностите и да бъде съобразено с отчетения през 2015 г. брой на пристигащите лица, като се има предвид увеличението на този брой от началото на тази година;

5.      счита, че персоналът в съответните агенции не следва да бъде подлаган на съкращения или пренасочвания; счита, че тези агенции трябва да разпределят своя персонал по подходящ начин с цел да изпълнят нарастващите си отговорности;

6.      подчертава, че предвид големия брой пристигащи лица на южните брегове на Съюза, нарастващата роля на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището при управлението на процеса за предоставяне на убежище и ясния призив за подпомагане във връзка с насочването на усилията към условията за прием, предложението за увеличаване на персонала на службата само с четирима служители е очевидно недостатъчно; поради това отправя искане за подходяща численост на персонала и бюджет на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за 2016 г., за да може службата да изпълнява ефективно своите задачи и дейности;

7       подчертава, че е необходимо да се отпуснат допълнителни ресурси и за подпомагане на държавите членки при ефикасното и бързо обработване на молбите със съдействието на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището;

8.      счита, че Комисията следва да оценява подробно отражението върху бюджета и допълнителните задачи във връзка с мерките, представени като част от програмата на ЕС относно миграцията и Европейската програма за сигурност по отношение на Европол, за да могат Европейският парламент и Съветът да адаптират по подходящ начин бюджетните потребности и нуждите от персонал на Европол; подчертава ролята на Европол в трансграничното подпомагане на държавите членки и в обмена на информация; подчертава необходимостта от осигуряване на подходящ бюджет и численост на персонала за Европол за 2016 г., за да може службата да изпълнява ефективно своите задачи и дейности;

9.      счита, че допълнителните 7 000 000 EUR за регионалните програми за развитие и закрила за Северна Африка и Африканския рог ще бъдат недостатъчни предвид предизвикателствата, пред които са изправени тези региони; призовава Комисията да предостави прозрачни и актуални данни за начина на използване на тези средства и за начина на зачитане на основните права на мигрантите в трети държави, като се започне от центровете за задържане;

10.    заключава, че за да се предотвратят други случаи на загуба на човешки живот в морето и за да продължат да се прилагат принципите на солидарност и справедливо поделяне на отговорността, ще бъдат необходими повече и по-предвидими финансови средства в средносрочен и дългосрочен план.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

7

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Ruža Tomašić, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Fabio Massimo Castaldo, Iris Hoffmann, Peter Lundgren, Marco Valli


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Правна информация - Политика за поверителност