Postup : 2015/2121(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0212/2015

Předložené texty :

A8-0212/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/07/2015 - 5.11

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0248

ZPRÁVA     
PDF 173kWORD 99k
25.6.2015
PE 557.262v02-00 A8-0212/2015

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 - reakce na migrační tlaky

(09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – reakce na migrační tlaky

(09768/2015 – C8 0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijatý s konečnou platností dne 17. prosince 2014(2),

–       s ohledem na opravný rozpočet č. 1/2015 přijatý s konečnou platností dne 28. dubna 2015(3),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4) (dále jen „nařízení o víceletém finančním rámci“),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(5),

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(6),

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2015, který Komise schválila dne 13. května 2015 (COM(2015)0241),

–       s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015, který Rada přijala dne 19. června 2015 a postoupila Evropskému parlamentu téhož dne (09768/2015 – C8-0163/2015 ),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 29. dubna 2015 o nedávných tragédiích ve Středozemním moři a migrační a azylové politice EU(7),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. května 2015 nazvané „Evropský program pro migraci“ (COM(2015)0240),

–       s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0212/2015),

A.     vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015 je posílit zdroje Unie za účelem řízení toků migrantů a uprchlíků v souvislosti s nedávnými tragédiemi v oblasti Středozemního moře a s nárůstem migračních toků;

B.     vzhledem k tomu, že navýšení prostředků na závazky činí 75 722 000 EUR;

C.     vzhledem k tomu, že navýšení prostředků na platby ve výši 69 652 000 EUR je v plném rozsahu výsledkem převodu prostředků z programu Galileo, díky čemuž zůstává celková úroveň prostředků na platby v rámci rozpočtu na rok 2015 nezměněna;

D.     vzhledem k tomu, že navrhované navýšení prostředků pro Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (FRONTEX) činí celkem 26,8 milionu EUR v prostředcích na platby i prostředcích na závazky, přičemž toto navýšení je zčásti výsledkem dodatečných prostředků získaných prostřednictvím návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015 a částečně převedením prostředků v rámci kapitoly 18 02 (Vnitřní bezpečnost) v důsledku ukončení dřívějších opatření v rámci fondu pro vnější hranice;

E.     vzhledem k tomu, že finanční zátěž spojená s touto mimořádnou situací dosud dopadá zejména na rozpočty států na jižním pobřeží Unie;

F.     vzhledem k tomu, že s ohledem na střednědobý makroekonomický výhled a na protikladné demografické trendy v Unii a sousedních oblastech, zejména v západní a střední Africe, nelze migraci do Evropy považovat za dočasný jev;

G.     vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 rovněž navyšuje počet zaměstnanců ve třech agenturách, konkrétně se jedná o šestnáct dodatečných míst pro FRONTEX, čtyři místa pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) a tři místa pro Evropský policejní úřad (Europol);

H.     vzhledem k tomu, že nebudou-li migrační toky efektivně a včas řízeny, mohou vyvolat značné náklady v dalších oblastech politiky;

1.      bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 v podobě předložené Komisí a postoj Rady k tomuto návrhu;

2.      vítá ochotu všech orgánů k navýšení rozpočtových prostředků týkajících se otázek migrace a azylu s ohledem na zjevnou a naléhavou potřebu;

3.      připomíná, že již při svém čtení rozpočtu na rok 2015 v říjnu 2014 Parlament požadoval výrazně vyšší prostředky v těchto rozpočtových položkách a dodatečné zaměstnance pro dotčené agentury;

4.      vyjadřuje nicméně politování nad omezenými částkami navýšení obsaženými v návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015, které neodpovídají skutečným potřebám s ohledem na probíhající a patrně zhoršující se krizi ve Středozemí, rostoucí riziko nárůstu počtu uprchlíků z Ukrajiny a na nutnost řešit otázky spojené s migrací obecně; zdůrazňuje však, že s ohledem na vyšetřování několika případů zneužití prostředků v členských státech je nutné důsledně kontrolovat, kam se tyto prostředky dostávají, a že je nutné zajistit větší transparentnost, pokud jde o zadávání zakázek dodavatelům a subdodavatelům;

5.      vyjadřuje politování nad tím, že členské státy v Radě zaujaly rozdílná stanoviska k návrhu Komise obsaženému v „evropském programu pro migraci“; připomíná, že vzhledem k povaze migrace lze tuto mimořádnou situaci lépe řešit na úrovni Unie;

6.      domnívá se, že v příslušných agenturách by neměly být snižovány stavy zaměstnanců, ani by jejich pracovníci neměli být přemisťováni; domnívá se, že tyto agentury musí své zaměstnance vhodně zařadit, aby dostály svým stále se rozšiřujícím povinnostem;

7.      zdůrazňuje, že vzhledem k vysokému počtu migrantů na jižním pobřeží Unie, rostoucí úloze EASO při řízení azylových záležitostí a ke zřetelné žádosti o podporu v oblasti podmínek přijímání je návrh zvýšit počet zaměstnanců EASO pouze o čtyři jednoznačně nedostatečný; proto žádá, aby měl tento úřad v roce 2016 k dispozici dostatečné personální a finanční zdroje, které mu umožní účinně plnit své úkoly a provádět svou činnost;

8.      domnívá se, že Komise by měla zevrubně posoudit rozpočtový dopad a dodatečné úkoly Europolu vyplývající z opatření, jež byla představena jako součást programu EU pro migraci a programu EU pro bezpečnost, aby Evropský parlament a Rada mohly náležitě upravit jeho rozpočet a počet zaměstnanců; poukazuje na úlohu Europolu při přeshraniční podpoře členských států a výměně informací; zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby měl Europol v roce 2016 k dispozici odpovídající rozpočet a potřebný počet zaměstnanců, aby mohl účinně plnit své úkoly a provádět svou činnost;

9.      žádá Komisi, aby v rámci přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období co nejpodrobněji vyhodnotila potřeby Azylového, migračního a integračního fondu do roku 2020; žádá Komisi, aby navrhla odpovídající navýšení a následně upravené rozdělení prostředků mezi různými programy a způsoby provádění fondu, a to v návaznosti na revizi finančních výhledů;

10.    vyjadřuje záměr změnit rozpočtovou nomenklaturu Azylového, migračního a integračního fondu v zájmu transparentnosti a lepší kontroly rozdělování ročních příspěvků mezi jednotlivé programy a způsoby provádění fondu, jak stanoví nařízení (EU) č. 516/2014(8);

11.    konstatuje dále, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 nepředpokládá v roce 2015 dodatečné celkové prostředky na platby, ale pouze znovu využívá přesunu v rámci již existujících zdrojů;

12.    trvá na tom, že přesun prostředků z programu Galileo musí být patřičně kompenzován v rozpočtu na rok 2016;

13.    potvrzuje nicméně svou ochotu schválit návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 v podobě předložené Komisí co nejdříve s ohledem na naléhavost situace;

14.    schvaluje proto postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015;

15.    pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. x/2015 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

16.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a parlamentům členských států.

18.6.2015

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – reakce na migrační tlaky

(00000/2015 – C8 – 0000/2015 – 2015/2121(BUD))

Navrhovatel: Péter Niedermüller

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.      vítá návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 (NOR) jako první krok v rámci opatření, která jsou přijímána v reakci na problémy spojené s migračními trendy a bezprecedentní situací ve Středomoří; bere na vědomí, že NOR navrhuje zvýšit prostředky na závazky na 75 722 000 EUR, přičemž prostředky na platby ve výši 69 652 000 EUR mají být získány přesunem z programu Galileo;

2.      bere na vědomí, že agentuře Frontex mají být přiděleny dodatečné prostředky, zejména na operace Triton a Poseidon; trvá na tom, že tyto operace by se měly v první řadě zaměřit na záchranu lidských životů na moři; žádá Komisi, aby zajistila dostatečné finanční zdroje na to, aby Unie mohla plnit své povinnosti v souvislosti s pátracími a záchrannými operacemi; připomíná však, že je zapotřebí přijmout dlouhodobá řešení širšího spektra problémů spojených s migrací a obchodování s lidmi;

3.      vítá zvýšení finančních prostředků na evropské operace Triton a Poseidon; připomíná, že prioritní význam by měly mít příspěvky na pátrací a záchranné akce; poznamenává, že ztrojnásobení finančních prostředků na operaci Triton se týká pouze nižší částky v rozpočtu na rok 2015, a nikoliv vyšší částky v rozpočtu na rok 2014; vyjadřuje politování nad nedostatečnou transparentností nákladů na operaci Triton a žádá Komisi, aby důkladněji vysvětlila významné rozdíly mezi částkami přidělenými na operaci Triton v rozpočtu na rok 2014 a v rozpočtu na rok 2015; vyzývá Komisi a agenturu Frontex, aby poskytovaly spolehlivé, vyčerpávající a pravidelně aktualizované údaje o nákladech na operace Triton a Poseidon;

4.      vítá dodatečné prostředky pro Azylový, migrační a integrační fond; domnívá se, že navržené prostředky nepostačují k plnému financování návrhů Komise na zavedení mechanismu přemisťování žadatelů a programu znovuusídlování, ke zlepšení podmínek přijímání a integrace žadatelů o azyl a uprchlíků, ani k podpoře všech členských států v první linii, které čelí migračním tlakům; žádá, aby finanční prostředky v rozpočtu na rok 2016 vycházely z aktuálních potřeb a aby – s ohledem na vysoký počet imigrantů v tomto roce – odpovídaly počtu migrantů zaznamenanému v roce 2015;

5.      domnívá se, že v příslušných agenturách by neměly být snižovány stavy zaměstnanců, ani by jejich pracovníci neměli být přemisťováni; domnívá se, že tyto agentury musí své zaměstnance vhodně umisťovat tak, aby mohly plnit své rostoucí úkoly;

6.      zdůrazňuje, že vzhledem k vysokému počtu imigrantů, kteří se dostanou na jižní pobřeží Unie, k rostoucí roli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) při řízení azylu a k jasné žádosti o podporu v oblasti podmínek přijímání, je návrh na zvýšení počtu zaměstnanců EASO o čtyři pracovníky jednoznačně nedostatečný; požaduje proto, aby měl EASO v roce 2016 odpovídající počet zaměstnanců a adekvátní rozpočet, aby mohl účinně provádět své úkoly a operace;

7       zdůrazňuje, že další zdroje třeba přidělit také na podporu členských států při účinném a rychlém zpracovávání žádostí za pomoci EASO;

8.      domnívá se, že Komise by měla zevrubně posoudit rozpočtový dopad a dodatečné úkoly Europolu vyplývající z opatření, jež byla představena jako součást programu EU pro migraci a programu EU pro bezpečnost, aby Evropský parlament a Rada mohly náležitě upravit jeho rozpočet a početní stav zaměstnanců; poukazuje na úlohu Europolu při přeshraniční podpoře členských států a výměně informací; zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby měl Europol v roce 2016 k dispozici náležitý rozpočet a potřebné zaměstnance, aby mohl účinně plnit své úkoly a operace;

9.      domnívá se, že 7 000 000 EUR, které byly dodatečně vyčleněny pro regionální programy rozvoje a ochrany pro oblasti severní Afriky a Afrického rohu, nebudou postačovat, uvážíme-li problémy těchto regionů; vyzývá Komisi, aby poskytla transparentní a aktuální údaje o využívání těchto prostředků a o dodržování základních práv migrantů v třetích zemích, počínaje zařízeními pro zajišťování uprchlíků;

10.    dochází k závěru, že má-li se zabránit dalším ztrátám životů na moři a mají-li se i nadále uplatňovat zásady solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti, bude ve střednědobém a dlouhodobém výhledu zapotřebí větších a předvídatelnějších finančních zdrojů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

16.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

7

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Ruža Tomašić, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Fabio Massimo Castaldo, Iris Hoffmann, Peter Lundgren, Marco Valli

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. L ….

(4)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.

(6)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0176.

(8)

V souladu s nařízením (EU) č. 516/2014 činí prostředky přidělené na Azylový, migrační a integrační fond na období 2014–2020 celkem 3137 milionů EUR, přičemž tato částka se přidělí následovně:

a. 2392 milionů EUR na národní programy (článek 19);

b. 360 milionů EUR na specifické akce uvedené v příloze II (článek 16), programy pro znovuusídlení (článek 17), přesuny (článek 18);

c. 385 milionů EUR na akce Unie (článek 20), mimořádnou pomoc (článek 21), Evropskou migrační síť (článek 22), technickou pomoc (článek 23).

(Současná rozpočtová nomenklatura tomuto rozdělení vůbec neodpovídá.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí