BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2015 for regnskabsåret 2015 – tackling af migrationspresset

  25.6.2015 - (09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

  Budgetudvalget
  Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

  Procedure : 2015/2121(BUD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0212/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0212/2015
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2015 for regnskabsåret 2015 – tackling af migrationspresset

  (09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –       der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[1], særlig artikel 41,

  –       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, endeligt vedtaget den 17. december 2014[2],

  –       der henviser til ændringsbudget nr. 1/2015, endeligt vedtaget den 28. april 2015[3],

  –       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[4],

  –       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[5],

  –       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[6],

  –       der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2015, vedtaget af Kommissionen den 13. maj 2015 (COM(2015)0241),

  –       der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2015, vedtaget af Rådet den 19. juni 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (09768/2015 – C8-0163/2015),

  –       der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker[7],

  –       der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 med titlen "En europæisk dagsorden for migration" (COM(2015)0240),

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

  –       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0212/2015),

  A.     der henviser til, at ændringsbudget nr. 5/2015 har til formål at styrke EU's ressourcer til at tackle migrations- og flygtningestrømmene efter de seneste tragedier i Middelhavet og stigningen i omfanget af migrationsstrømmene;

  B.     der henviser til, at stigningen i forpligtelsesbevillinger beløber sig til 75 722 000 EUR;

  C.     der henviser til, at stigningen i betalingsbevillinger på 69 652 000 EUR fuldt ud er omfordelt fra Galileo-programmet, hvilket betyder, at det samlede niveau for betalingsbevillinger i budgettet for 2015 er uændret;

  D.     der henviser til, at den foreslåede forhøjelse til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) beløber sig til i alt 26,8 mio. EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger, delvist hidrørende fra yderligere bevillinger gennem forslag til ændringsbudget nr. 5/2015 og delvist fra en omfordeling inden for kapitel 18 02 (indre sikkerhed) som følge af lukningen af gamle sager under Fonden for de Ydre Grænser;

  E.     der henviser til, at den finansielle byrde i forbindelse med nødsituationen indtil videre hovedsageligt har hvilet på EU's sydlige kyststaters nationale budgetter;

  F.     der henviser til, at den øgede migration til Europa ikke kan anses for at være et midlertidigt fænomen set i lyset af de makroøkonomiske prognoser på mellemlang sigt og de modsatrettede demografiske tendenser i EU og i de tilstødende områder, især i Vest- og Centralafrika;

  G.     der henviser til, at ændringsbudget 5/2015 også øger personaleniveauet i tre agenturer, nemlig med 16 yderligere stillinger til Frontex, 4 stillinger til Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og 3 stillinger til Den Europæiske Politienhed (Europol);

  H.     der henviser til, at migrationsstrømmene kan medføre betydelige omkostninger på andre politikområder, såfremt de ikke tackles rettidigt og på en effektiv måde;

  1.      noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 5/2015 som forelagt af Kommissionen og Rådets holdning hertil;

  2.      glæder sig over alle institutioners vilje til at forhøje budgetbevillingerne vedrørende migration og asyl i betragtning af det indlysende og presserende behov;

  3.      minder om, at Parlamentet i forbindelse med sin behandling af 2015-budgettet i oktober 2014 allerede havde anmodet om væsentligt større bevillinger til disse budgetposter og om yderligere personale til de pågældende agenturer;

  4.      beklager imidlertid den begrænsede forhøjelse, der er foreslået i forslaget til ændringsbudget nr. 5/2015, som hverken svarer til de faktiske behov i betragtning af den igangværende krise i Middelhavsområdet, som sandsynligvis vil blive forværret, eller til den voksende risiko for en stigning i antallet af flygtninge fra Ukraine og nødvendigheden af at tackle migrationsudfordringerne i almindelighed; understreger imidlertid behovet for en streng kontrol for så vidt angår bestemmelsesstedet for disse midler og dermed også for en øget gennemsigtighed med hensyn til procedurer for kontrakter og underentrepriser i betragtning af de forskellige undersøgelser vedrørende de adskillige tilfælde af misbrug, som er blevet afsløret i medlemsstaterne;

  5.      beklager den splittelse, som er opstået mellem medlemsstaterne i Rådet i forbindelse med Kommissionens forslag, som er indeholdt i "En europæisk dagsorden for migration"; minder om, at nødsituationen i betragtning af migrationsfænomenets karakter kan tackles mere effektivt på EU-plan;

  6.      mener, at de berørte agenturer ikke bør gøres til genstand for personalenedskæringer eller -omplaceringer; mener, at disse agenturer skal fordele deres personale på passende vis med henblik på at leve op til deres øgede ansvarsområder;

  7.      understreger, at forslaget om at forøge EASO's personale med kun fire medarbejdere er klart utilstrækkeligt i betragtning af det store antal ankomster til Unionens sydlige kyster, den tiltagende rolle EASO er nødt til at spille i asylforvaltningen, og den klare anmodning om at støtte en prioritering af modtagelsesvilkårene; anmoder derfor om tilstrækkeligt EASO-personale og -budget for 2016, således at EASO får mulighed for at udføre sine opgaver og operationer på effektiv vis;

  8.      mener, at de budgetmæssige konsekvenser af og de ekstra opgaver i forbindelse med de foranstaltninger, der blev præsenteret som led i EU's dagsorden for migration og EU's sikkerhedsdagsorden, for så vidt angår Europol, bør vurderes i detaljer af Kommissionen, således at Europa-Parlamentet og Rådet får mulighed for at justere Europols budget- og personalebehov ordentligt; fremhæver den rolle, som Europol spiller i grænseoverskridende støtte til medlemsstaterne og i informationsudveksling; understreger, at det er nødvendigt at sikre et passende budget og personaleniveau for Europol for 2016, så det får mulighed for at udføre sine opgaver og operationer på effektiv vis;

  9.      anmoder Kommissionen om i forbindelse med midtvejsevalueringen af den flerårige finansielle ramme at foretage en så præcis evaluering som muligt af Asyl-, Migrations- og Integrationsfondens behov frem til 2020; anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag om en passende forhøjelse og til derefter at fremsætte forslag om en justering af fordelingen af midler mellem de forskellige programmer og metoder til gennemførelse af fonden efter en revision af de finansielle overslag;

  10.    tilkendegiver sin hensigt om at ændre budgetkontoplanens for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden for at sikre gennemsigtighed og bedre kontrol med tildelingen af de årlige bevillinger mellem programmer og midler til gennemførelse af fonden, jf. forordning (EU) nr. 516/2014[8];

  11.    bemærker desuden, at forslag til ændringsbudget nr. 5/2015 ikke forudser yderligere samlede betalingsbevillinger i 2015-budgettet, men blot endnu engang vender tilbage til omfordelingen af allerede eksisterende midler;

  12.    insisterer på, at der for så vidt angår 2016-budgettet skal tages behørigt højde for en kompensation af omfordelingen fra Galileo-programmet;

  13.    bekræfter ikke desto mindre, at det i betragtning af den presserende situation er villig til at vedtage forslag til ændringsbudget nr. 5/2015 hurtigst muligt som forelagt af Kommissionen;

  14.    godkender derfor Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2015;

  15.    pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. .../2015 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  16.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  23.6.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  32

  3

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Tiziana Beghin, Marco Zullo

  • [1]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  EUT L 69 af 13.3.2015, s. 1.
  • [3]  EUT L…
  • [4]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
  • [5]  EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.
  • [6]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
  • [7]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0176.
  • [8]  I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 516/2014 udgør de samlede midler, der er tildelt Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden for perioden 2014-2020 3 137 mio. EUR. Dette beløb er fordelt således:
   a. 2 392 mio. EUR til nationale programmer (artikel 19),
   b. 360 mio. EUR til specifikke aktioner, der er opført i bilag II (artikel 16), genbosættelsesprogrammet (artikel 17) og overførsler (artikel 18),
   c. 385 mio. EUR til EU-aktioner (artikel 20), krisebistand (artikel 21), Det Europæiske Migrationsnetværk (artikel 22) og teknisk bistand (artikel 23).
   Den nuværende kontoplan svarer på ingen måde til denne tildeling.