RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2015 kohta – Rändesurvele reageerimine

25.6.2015 - (09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial

Menetlus : 2015/2121(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0212/2015
Esitatud tekstid :
A8-0212/2015
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2015 kohta – Rändesurvele reageerimine

(09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–       võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002[1], eriti selle artiklit 41,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2014. aastal[2],

–       võttes arvesse paranduseelarvet nr 1/2015, mis võeti lõplikult vastu 28. aprillil 2015. aastal[3],

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[4] (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus”),

–       võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/623, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[5],

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[6],

–       võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 5/2015, mille komisjon võttis vastu 13. mail 2015. aastal (COM(2015)0241),

–       võttes arvesse 19. juunil 2015. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 5/2015 kohta (09768/2015 – C8‑0163/2015),

–       võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsiooni Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta[7],

–       võttes arvesse komisjoni 13. mai 2015. aasta teatist „Euroopa rände tegevuskava” (COM(2015)0240),

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0212/2015),

A.     arvestades, et paranduseelarve projekti nr 5/2015 eesmärk on tugevdada liidu ressursse, et juhtida pärast Vahemerel hiljuti aset leidnud traagilisi sündmusi ning rändevoogude olulist suurenemist rände- ja pagulasvooge;

B.     arvestades, et kulukohustuste assigneeringuid suurendatakse 75 722 000 euro võrra;

C.     arvestades, et maksete assigneeringute suurendamine 69 652 000 euro võrra toimub täielikult tänu ümberpaigutamistele Galileo programmist, mistõttu üldine maksete assigneeringute tase 2015. aasta eelarves jääb muutumatuks;

D.     arvestades, et Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) kulukohustuste ja maksete assigneeringuid kavatsetakse suurendada 26,8 miljoni euro võrra, mis osaliselt kaetakse paranduseelarve projektiga nr 5/2015 saadavatest lisaassigneeringutest ja osaliselt peatüki 18 02 (sisejulgeolek) siseste ümberpaigutustega, sest Välispiirifondi vanad juhtumid suletakse;

E.     arvestades, et hädaolukorraga seotud rahaline koormus on seni langenud peamiselt liidu lõunaranniku riikide eelarvele;

F.     arvestades, et keskpika perspektiivi makromajandusprognoosi ning liidu ja naabruses asuvate piirkondade (eelkõige Lääne- ja Kesk-Aafrika) vastupidiste demograafiliste suundumuste valguses ei saa suurenenud rännet Euroopasse pidada ajutiseks nähtuseks;

G.     arvestades, et paranduseelarvega nr 5/2015 suurendatakse ka kolme asutuse töötajate arvu, nimelt lisandub 16 ametikohta Frontexis, 4 ametikohta Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis (EASO) ja 3 ametikohta Euroopa Politseiametis (Europol);

H.     arvestades, et kui rändevooge ei hallata tõhusalt ja õigeaegselt, võivad need kaasa tuua märkimisväärsed kulud muudes poliitikavaldkondades;

1.      võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 5/2015 ja nõukogu seisukoha selle kohta;

2.      peab tervitatavaks kõigi institutsioonide valmisolekut suurendada rände ja varjupaigaga seotud eelarveassigneeringuid, sest vajadus selle järele on ilmne ja pakiline;

3.      tuletab meelde, et juba 2015. aasta eelarve lugemisel 2014. aasta oktoobris nõudis parlament nende eelarveridade jaoks märkimisväärselt suuremaid assigneeringuid ja asjaomastele asutustele lisatöötajaid;

4.      peab kahetsusväärseks, et paranduseelarve projektis nr 5/2015 kavandatav assigneeringute suurendamine on siiski piiratud ega vasta Vahemere jätkuva ja tõenäoliselt süveneva kriisiga seotud tegelikele vajadustele, Ukrainast saabuvate põgenike arvu kasvu suurenevale ohule ning vajadusele tegeleda rändega seotud probleemidega üldiselt; rõhutab siiski vajadust neid vahendeid sihtkohas rangelt kontrollida ning seega tagada suurem läbipaistvus seoses hanke- ja allhankemenetlustega, võttes arvesse mitmeid uurimisi, mis puudutavad mitmeid liikmesriikides avastatud kuritarvitusi;

5.      peab kahetsusväärseks, et nõukogus on liikmesriikide vahel ilmnenud erimeelsused seoses „Euroopa rände tegevuskavas” sisalduva komisjoni ettepanekuga; tuletab meelde, et rände olemuse tõttu on võimalik seda hädaolukorda paremini käsitleda liidu tasandil;

6.      on seisukohal, et asjaomaste ametite personali ei tohiks vähendada ega ümber paigutada; on seisukohal, et need ametid peavad oma töötajaid asjakohaselt kasutama, et tulla toime suurenenud kohustustega;

7.      rõhutab, et arvestades liidu lõunarannikule saabuvate inimeste suurt arvu ning suuremat rolli, mida EASO peab varjupaigaküsimuste haldamisel täitma, samuti selget vajadust pakkuda vastuvõtutingimuste jaoks eelnevat toetust, on ettepanek suurendada EASO töötajate arvu vaid nelja võrra selgelt ebapiisav; taotleb seetõttu EASO-le 2016. aastaks asjakohast ametikohtade loetelu ja eelarvet, et võimaldada EASO-l viia tulemuslikult ellu talle antud ülesandeid ja tegevusi;

8.      on seisukohal, et komisjon peaks üksikasjalikult hindama ELi rände tegevuskava ja ELi julgeoleku tegevuskava raames esitatud meetmete mõju eelarvele ja sellega lisanduvaid ülesandeid Europolile, et Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid nõuetekohaselt korrigeerida Europoli eelarvevajadusi ja vajalikku töötajate arv; toonitab Europoli rolli liikmesriikidele antava piiriülese toetuse ja teabevahetuse osas; toonitab, et Europolile tuleb tagada 2016. aastaks asjakohane eelarve ja töötajate arv, et võimaldada ametil viia tulemuslikult ellu talle antud ülesandeid ja tegevusi;

9.      palub komisjonil seoses mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamisega hinnata võimalikult täpselt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vajadusi aastani 2020; palub komisjonil teha pärast finantsperspektiivi läbivaatamist ettepanek fondi rahaliste vahendite piisavaks suurendamiseks ja vajadusel kohandatud jagamiseks eri programmide ja rakendamismeetodite vahel;

10.    kinnitab kavatsust muuta Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi eelarve liigendust, et tagada parem läbipaistvus ja suurem kontroll iga-aastaste assigneeringute eraldamise üle fondi programmidele ja rakendamise meetmetele, nagu on täpsustatud määruses (EL) nr 516/2014[8];

11.    märgib, et paranduseelarve projektiga nr 5/2015 ei nähta ette maksete assigneeringute kogusumma suurendamist 2015. aasta eelarves, vaid pöördutakse taas tagasi juba olemasolevate vahendite ümberpaigutamise juurde;

12.    nõuab, et ümberpaigutamine Galileo programmist hüvitataks täielikult 2016. aasta eelarves;

13.    arvestades olukorra kiireloomulisust, kinnitab siiski oma valmisolekut paranduseelarve projekt nr 5/2015 vastu võtta, niipea kui komisjon on selle esitanud;

14.    kiidab seega nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 5/2015 kohta heaks;

15.    teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr x/2015 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

16.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

 • [1]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [2]  ELT L 69, 13.3.2015, lk 1.
 • [3]  ELT L ...
 • [4]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
 • [5]  ELT L 103, 22.4.2015, lk 1.
 • [6]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
 • [7]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0176.
 • [8]  Vastavalt määrusele (EL) nr 516/2014 on Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondile aastateks 2014–2020 eraldatud koguvahendid 3 137 miljonit eurot. See summa on jagatud järgmiselt:
  a. 2 392 miljonit eurot riiklikele programmidele (artikkel 19);
  b. 360 miljonit eurot II lisas loetletud erimeetmetele (artikkel 16), ümberasustamisprogrammidele (artikkel 17) ja üleviimisteks (artikkel 18);
  c. 385 miljonit eurot liidu meetmetele (artikkel 20), erakorraliseks abiks (artikkel 21), Euroopa rändevõrgustikule (artikkel 22) ja tehniliseks abiks (artikkel 23).
  Praegune eelarve liigendus ei vasta mingil viisil sellele jaotusele.

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (18.6.2015)

eelarvekomisjonile

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2015 kohta – Rändesurvele reageerimine
(00000/2015 – C8 0000/20115 – 2015/2121(BUD))

Arvamuse koostaja: Péter Niedermüller

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.      väljendab heameelt paranduseelarve projekti nr 5/2015 üle, mis on esimene samm rändesuundumustest ning Vahemerel valitsevast enneolematust olukorrast tingitud suurtele probleemidele reageerimiseks; märgib, et paranduseelarves tehakse ettepanek suurendada kulukohustusi 75 722 000 euro võrra ning paigutada 69 652 000 euro ulatuses maksete assigneeringuid ümber Galileo programmist;

2.      võtab teadmiseks Frontexile ning eriti operatsioonidele Triton ja Poseidon kavandatavad lisasummad; rõhutab, et nimetatud operatsioonide põhieesmärk peaks olema elude päästmine merel; kutsub komisjoni üles tagama piisavad rahalised vahendid otsingu- ja päästetegevusega seotud liidu kohustuste täitmiseks; tuletab siiski meelde, et tuleb leida pikaajalised lahendused rände ja inimkaubandusega seotud ulatuslikumate probleemide lahendamiseks;

3.      peab kiiduväärseks Euroopa operatsioonide Triton ja Poseidon suuremat rahastamist; tuletab meelde, et otsingu- ja päästetegevusele kaasaaitamine peaks olema esmatähtis; märgib, et operatsiooni Triton rahastamise kolmekordistamine on seotud üksnes 2015. aasta eelarve väiksema summaga, mitte 2014. aasta suurema summaga; peab kahetsusväärseks operatsiooni Triton kuludega seotud läbipaistmatust ja palub komisjonil selgitada olulisi erinevusi summades, mis on eraldatud operatsioonile Triton 2014. aasta ja2015. aasta eelarves; palub komisjonil ja Frontexil esitada usaldusväärsed, terviklikud ja korrapäraselt ajakohastatavad andmed operatsioonide Triton ja Poseidon kulude kohta;

4.      väljendab heameelt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi täiendava rahastamise üle; on seisukohal, et kavandatavatest summadest ei piisa, et võimaldada komisjoni ümberpaigutamismehhanismi ja ümberasustamisprogrammi ettepanekute täielikku rahastamist ning parandada varjupaigataotlejate ja pagulaste vastuvõtu- ja integreerimistingimusi ning toetada kõiki rändesurve all olevaid piiriäärseid liikmesriike; nõuab, et rahastamine 2016. aasta eelarvest oleks vajaduspõhine ja kooskõlas 2015. aastal registreeritud saabumiste arvuga, võttes arvesse käesoleva aasta algusest alates suurenenud saabumiste arvu;

5.      on seisukohal, et asjaomaste ametite personali ei tohiks vähendada ega ümber paigutada; on seisukohal, et need ametid peavad oma töötajaid asjakohaselt kasutama, et tulla toime suurenenud kohustustega;

6.      rõhutab, et arvestades liidu lõunarannikule saabuvate inimeste suurt arvu ning aktiivsemat rolli, mida Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) peab varjupaigaküsimuste haldamisel etendama, samuti selget vajadust pakkuda vastuvõtutingimuste jaoks eelnevat toetust, on ettepanek suurendada EASO töötajate arvu vaid nelja võrra selgelt ebapiisav; taotleb seetõttu EASO-le 2016. aastaks asjakohast töötajate arvu ja eelarvet, et võimaldada EASO-l viia tulemuslikult ellu talle antud ülesanded ja tegevused;

7       rõhutab, et täiendavaid vahendeid tuleb eraldada ka liikmesriikide toetamiseks taotluste tõhusa ja otstarbeka läbivaatamise tagamiseks EASO abiga;

8.      on seisukohal, et komisjon peaks üksikasjalikult hindama ELi rände tegevuskava ja ELi julgeoleku tegevuskava raames esitatud meetmete mõju eelarvele ja sellega lisanduvaid ülesandeid Europolile, et Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid nõuetekohaselt korrigeerida Europoli eelarvevajadusi ja vajalikku töötajate arv; toonitab Europoli rolli liikmesriikidele antava piiriülese toetuse ja teabevahetuse osas; toonitab, et Europolile tuleb tagada 2016. aastaks asjakohane eelarve ja töötajate arv, et võimaldada ametil viia tulemuslikult ellu talle antud ülesandeid ja tegevusi;

9.      on seisukohal, et Põhja-Aafrika ja Aafrika Sarve piirkondlikele arengu- ja kaitseprogrammidele täiendavalt eraldatav summa 7 000 000 eurot on ebapiisav, arvestades nende piirkondade probleeme; kutsub komisjoni üles esitama läbipaistvad ja ajakohased andmeid selle kohta, kuidas neid vahendeid kasutatakse ja kuidas austatakse rändajate põhiõigusi kolmandates riikides, alates kinnipidamiskeskustest;

10.    on seisukohal, et uute hukkumiste ärahoidmiseks merel ning solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõtete edasiseks rakendamiseks on keskpikas ja pikas perspektiivis vaja suuremaid ja prognoositavamaid rahalisi vahendeid.

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

7

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Ruža Tomašić, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Fabio Massimo Castaldo, Iris Hoffmann, Peter Lundgren, Marco Valli

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Tiziana Beghin, Marco Zullo