Menettely : 2015/2121(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0212/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0212/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/07/2015 - 5.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0248

MIETINTÖ     
PDF 146kWORD 80k
25.6.2015
PE 557.262v02-00 A8-0212/2015

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2015 varainhoitovuodeksi 2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen

(09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2015 varainhoitovuodeksi 2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen

(09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(2),

–       ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2015(3),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623(5),

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(6),

–       ottaa huomioon komission 13. toukokuuta 2015 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2015 (COM(2015)0241),

–       ottaa huomioon neuvoston 19. kesäkuuta 2015 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2015 (09768/2015 – C8-0163/2015),

–       ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikasta(7),

–       ottaa huomioon 13. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Euroopan muuttoliikeagenda” (COM(2015)0240),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0212/2015),

A.     ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 5/2015 tarkoituksena on lisätä unionin resursseja muutto- ja pakolaisvirtojen hallitsemiseksi Välimerellä viime aikoina tapahtuneiden tragedioiden ja muuttovirtojen lisääntymisen vuoksi;

B.     ottaa huomioon, että maksusitoumusmäärärahojen lisäys on 75 722 000 euroa;

C.     ottaa huomioon, että maksumäärärahojen 69 652 000 euron lisäys toteutetaan kokonaan kohdentamalla uudelleen Galileo-ohjelman määrärahoja, joten maksumäärärahojen kokonaistaso vuoden 2015 talousarviossa säilyy ennallaan;

D.     ottaa huomioon, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin on ehdotettu 26,8 miljoonan euron lisäystä, josta osa on peräisin lisätalousarviosta nro 5/2015 saatavista lisämäärärahoista ja osa määrärahojen uudelleenkohdentamisesta luvussa 18 02 (Sisäinen turvallisuus) ulkorajarahaston vanhojen tapausten päättämisen vuoksi;

E.     huomauttaa, että hätätilanteesta aiheutuva taloudellinen taakka on toistaiseksi kohdistunut lähinnä unionin eteläisten rannikkovaltioiden kansallisiin talousarvioihin;

F.     katsoo, että lisääntynyttä muuttoliikettä Eurooppaan ei voida pitää tilapäisenä ilmiönä, kun otetaan huomioon keskipitkän aikavälin makrotaloudelliset ennusteet sekä vastakkaiset väestökehityssuuntaukset unionissa ja sen naapurialueilla, varsinkin Länsi- ja Keski-Afrikassa;

G.     ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 5/2015 myös lisätään kolmen viraston henkilöstöä siten, että Frontexiin perustetaan kuusitoista uutta tointa, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoon (EASO) neljä uutta tointa ja Euroopan poliisivirastoon (Europol) kolme uutta tointa;

H.     toteaa, että jollei muuttovirtoja hallita tehokkaasti ja ajoissa, ne voivat johtaa huomattaviin kustannuksiin muilla toimintalohkoilla;

1.      panee merkille komission antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2015 ja neuvoston kannan siihen;

2.      on tyytyväinen kaikkien toimielinten halukkuuteen lisätä maahanmuuttoa ja turvapaikka-asioita koskevia talousarviomäärärahoja ilmeisen kiireellisen tarpeen vuoksi;

3.      muistuttaa kehottaneensa lisäämään huomattavasti kyseisten budjettikohtien määrärahoja ja kyseisten virastojen henkilöstöä jo käsitellessään vuoden 2015 talousarviota lokakuussa 2014;

4.      pitää kuitenkin valitettavana, että lisätalousarvioesityksessä nro 5/2015 esitetyt lisäykset ovat pieniä eivätkä vastaa todellisia tarpeita, jotka johtuvat käynnissä olevasta ja todennäköisesti pahenevasta kriisistä Välimerellä, Ukrainasta tulevien pakolaisten määrän lisääntymistä koskevasta kasvavasta riskistä sekä tarpeesta puuttua yleisesti muuttoliikkeisiin liittyviin haasteisiin; korostaa kuitenkin, että näiden varojen käyttöä on valvottava huolellisesti ja sopimus- ja alihankintamenettelyjen avoimuutta on lisättävä, sillä jäsenvaltioissa on havaittu useita väärinkäytöksiä, joita tutkitaan;

5.      pitää valitettavana, että jäsenvaltioiden välille on muodostunut näkemyseroja neuvostossa Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvästä komission ehdotuksesta; toteaa, että muuttoliikeilmiön luonteen vuoksi tämä hätätilanne voidaan hoitaa tehokkaammin unionin tasolla;

6.      katsoo, että asiasta vastaavien erillisvirastojen henkilöstöä ei saisi vähentää tai siirtää toisiin tehtäviin; katsoo, että kyseisten virastojen on kohdennettava henkilöresurssinsa asianmukaisesti voidakseen hoitaa lisääntyvät tehtävänsä;

7.      korostaa, että unionin eteläisille rannoille saapuu suuri määrä maahanpyrkijöitä, turvapaikka-asioiden tukiviraston rooli turvapaikka-asioiden hallinnoinnissa kasvaa ja vastaanottoedellytysten etupainotteiselle luomiselle on selvästi pyydetty tukea, joten ehdotus lisätä viraston henkilöstöä vain neljällä henkilöllä on selvästi riittämätön; vaatii näin ollen turvapaikka-asioiden tukivirastolle riittävää henkilöstöä ja riittäviä määrärahoja vuodeksi 2016, jotta se voi hoitaa tehtävänsä ja operaationsa asianmukaisesti;

8.      katsoo, että komission olisi arvioitava yksityiskohtaisesti Euroopan muuttoliikeagendan ja Euroopan turvallisuusagendan osana esitettyjen toimenpiteiden talousarviovaikutukset ja Europolille aiheutuvat lisätehtävät, jotta parlamentti ja neuvosto voivat asianmukaisesti mukauttaa Europolin talousarvio- ja henkilöstötarpeita; korostaa Europolin roolia jäsenvaltioille annettavan rajatylittävän tuen ja tietojenvaihdon yhteydessä; korostaa, että Europol tarvitsee riittäviä määrärahoja ja riittävää henkilöstöä vuodeksi 2016, jotta se voi hoitaa tehtävänsä ja operaationsa asianmukaisesti;

9.      pyytää komissiota arvioimaan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä mahdollisimman tarkasti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tarpeet vuoteen 2020 saakka; pyytää komissiota tekemään ehdotuksen riittävästä lisäyksestä ja mahdollisesti mukauttamaan rahoituksen jakautumista rahaston eri ohjelmien ja toteutusmenetelmien välillä rahoitusnäkymien tarkistamisen jälkeen;

10.    ilmaisee haluavansa muuttaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston budjettinimikkeistöä, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja parantaa valvontaa vuotuisten määrärahojen kohdentamisessa rahaston eri ohjelmien ja toteutusmenetelmien välillä asetuksen (EU) N:o 516/2014 mukaisesti(8);

11.    panee myös merkille, että lisätalousarvioesityksessä nro 5/2015 ei esitetä vuoden 2015 talousarvion maksumäärärahojen kokonaismäärän lisäämistä vaan siinä ainoastaan kohdennetaan jälleen kerran uudelleen jo käytettävissä olevia määrärahoja;

12.    katsoo ehdottomasti, että Galileo-ohjelman määrärahojen uudelleenkohdentaminen on korvattava asianmukaisesti vuoden 2016 talousarviossa;

13.    vahvistaa kuitenkin halukkuutensa hyväksyä komission antama esitys lisätalousarvioksi nro 5/2015 mahdollisimman pian tilanteen kiireellisyyden vuoksi;

14.    hyväksyy näin ollen neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 5/2015;

15.    kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro x/2015 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

16.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL L 298, 20.12.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

EUVL L ..., s. ...

(4)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.

(6)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0176.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 516/2014 mukaisesti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kokonaismäärärahat kaudella 2014–2020 ovat 3 137 miljoonaa euroa. Määrä jakautuu seuraavasti:

a. 2 392 miljoonaa euroa kansallisiin ohjelmiin (19 artikla)

b. 360 miljoonaa euroa liitteessä II lueteltuihin erityistoimiin (16 artikla), uudelleensijoittamisohjelmaan (17 artikla) ja siirtoihin (18 artikla)

c. 385 miljoonaa euroa unionin toimiin (20 artikla), hätäapuun (21 artikla), Euroopan muuttoliikeverkostoon (22 artikla) ja tekniseen apuun (23 artikla).

(Nykyinen budjettinimikkeistö ei millään tavoin vastaa tätä jakaumaa.)


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.6.2015)

budjettivaliokunnalle

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2015 varainhoitovuodeksi 2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen

(2015/2121(BUD))

Valmistelija: Péter Niedermüller

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.   suhtautuu myönteisesti lisätalousarvioesitykseen nro 5/2015 ja pitää sitä ensimmäisenä vaiheena pyrittäessä vastaamaan muuttoliikkeiden aiheuttamiin haasteisiin sekä ennennäkemättömään tilanteeseen Välimerellä; panee merkille, että lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan maksusitoumusten lisäämistä 75 722 000 eurolla ja maksujen lisäämistä 69 652 000 eurolla kohdentamalla määrärahoja uudelleen Galileo-ohjelmasta;

2.   panee merkille Frontexille varsinkin Triton- ja Poseidon-operaatioita varten ehdotetut lisämäärät; katsoo ehdottomasti, että kyseisten operaatioiden ensisijaisena tarkoituksena olisi oltava ihmishenkien pelastaminen merellä; kehottaa komissiota varmistamaan riittävät rahoitusresurssit, jotta voidaan täyttää etsintään ja pelastukseen liittyvät unionin velvollisuudet; toteaa kuitenkin jälleen, että edessä oleviin muuttoliikettä ja ihmiskauppaa koskeviin laajempiin haasteisiin tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisuja;

3.   suhtautuu myönteisesti unionin Triton- ja Poseidon-operaatioiden rahoituksen lisäämiseen; palauttaa mieliin, että etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä tehtyä kansainvälistä yleissopimusta koskevien rahoitusosuuksien olisi oltava painopiste; toteaa, että Triton-operaation rahoituksen kolminkertaistuminen johtuu ainoastaan siitä, että vuoden 2015 talousarviossa oli pienempi määrä, ei siitä, että määrä olisi ollut suurempi vuoden 2014 talousarviossa; pitää valitettavana Triton-operaation kustannuksia koskevaa avoimuuden puutetta ja pyytää komissiolta lisäselvennystä merkittävistä eroista Triton-operaatiolle vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa osoitetuissa määrissä; kehottaa komissiota ja Frontexia antamaan Triton- ja Poseidon-operaatioiden kustannuksista luotettavaa, kattavaa ja säännöllisesti päivitettyä tietoa;

4.   on tyytyväinen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolle myönnettyyn lisärahoitukseen; katsoo, että ehdotettu rahoitus ei riitä rahoittamaan kokonaan komission ehdottamaa uudelleensijoittamismekanismia ja uudelleensijoittamisohjelmaa, parantamaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen edellytyksiä eikä tukemaan kaikkia ulkorajalla olevia jäsenvaltioita, joihin kohdistuu maahanmuuttopainetta; pyytää ottamaan vuoden 2016 talousarviosta saatavassa rahoituksessa huomioon tarpeet ja vuonna 2015 rekisteröityjen maahanpyrkijöiden määrän, koska se on noussut vuoden alusta lähtien;

5.   katsoo, että asiasta vastaavien erillisvirastojen henkilöstöä ei saisi vähentää tai siirtää toisiin tehtäviin; katsoo, että kyseisten virastojen on kohdennettava henkilöresurssinsa asianmukaisesti voidakseen hoitaa lisääntyvät tehtävänsä;

6.   korostaa, että unionin eteläisille rannoille saapuu suuri määrä maahanpyrkijöitä, turvapaikka-asioiden tukiviraston rooli turvapaikka-asioiden hallinnoinnissa kasvaa ja vastaanottoedellytysten etupainotteiselle luomiselle on selvästi pyydetty tukea, joten ehdotus lisätä viraston henkilöstöä vain neljällä henkilöllä on selvästi riittämätön; vaatii näin ollen turvapaikka-asioiden tukivirastolle riittävää henkilöstöä ja riittäviä määrärahoja vuodeksi 2016, jotta se voi hoitaa tehtävänsä ja operaationsa asianmukaisesti;

7.   korostaa, että lisäresursseja tarvitaan myös tukemaan jäsenvaltioita hakemusten tehokkaassa ja nopeassa käsittelyssä turvapaikka-asioiden tukiviraston tuella;

8.   katsoo, että komission olisi arvioitava yksityiskohtaisesti Euroopan muuttoliikeagendan ja Euroopan turvallisuusagendan osana esitettyjen toimenpiteiden talousarviovaikutukset ja Europolille aiheutuvat lisätehtävät, jotta parlamentti ja neuvosto voivat asianmukaisesti mukauttaa Europolin talousarvio- ja henkilöstötarpeita; korostaa Europolin roolia jäsenvaltioille annettavan rajatylittävän tuen ja tietojenvaihdon yhteydessä; korostaa, että Europol tarvitsee riittäviä määrärahoja ja riittävää henkilöstöä vuodeksi 2016, jotta se voi hoitaa tehtävänsä ja operaationsa asianmukaisesti;

9.   katsoo, ettei Pohjois-Afrikan ja Afrikan sarven alueellisiin kehitys- ja suojeluohjelmiin myönnetty 7 000 000 euron lisärahoitus ole riittävä alueiden haasteiden vuoksi; kehottaa komissiota antamaan avointa ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka kyseisiä varoja käytetään ja kuinka maahanmuuttajien perusoikeuksia kunnioitetaan kolmansissa maissa vastaanottokeskuksista alkaen;

10. toteaa näin ollen, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tarvitaan enemmän ja paremmin ennakoitavissa olevia rahoitusresursseja, jotta merellä ei enää menetettäisi ihmishenkiä ja jotta voidaan edelleen noudattaa yhteisvastuun ja vastuun oikeudenmukaisen jakamisen periaatteita.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

16.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

7

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Ruža Tomašić, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Fabio Massimo Castaldo, Iris Hoffmann, Peter Lundgren, Marco Valli

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

16.6.2015

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

41

7

6

Members present for the final vote

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Substitutes present for the final vote

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Ruža Tomašić, Axel Voss

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Fabio Massimo Castaldo, Iris Hoffmann, Peter Lundgren, Marco Valli


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö