IZVJEŠĆE o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015. – kao odgovoru na migracijske pritiske

25.6.2015 - (09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial

Postupak : 2015/2121(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0212/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0212/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015. – kao odgovoru na migracijske pritiske

(09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[1], a posebno njezin članak 41.,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., konačno donesen 17. prosinca 2014.[2],

–       uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, u obliku u kojem je konačno donesena 28. travnja 2015.[3],

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[4] (Uredba o VFO-u),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.[5],

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[6],

–       uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 5/2015 koji je Komisija usvojila 13. svibnja 2015. ((COM(2015)0241),

–       uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2015 koje je Vijeće usvojilo 19. lipnja 2015. i proslijedilo Parlamentu isti dan (09768/2015 – C8-0163/2015),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015. o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u[7],

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 13. svibnja 2015. naslovljenu „Europski migracijski program” (COM(2015)0240),

–       uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0212/2015),

A.     budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 5/2015 nastoji povećati sredstva Unije za upravljanje migracijama i tokovima izbjeglica nakon nedavnih tragedija u Sredozemnom moru i povećanja dimenzije migracijskih tokova;

B.     budući da povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosi 75 722 000 EUR;

C.     budući da se povećanje odobrenih sredstava za plaćanja u iznosu od 69 652 000 EUR u potpunosti preraspodjeljuje iz programa Galileo, čime ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2015. ostaje ista;

D.     budući da povećanje koje je predložila Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) iznosi ukupno 26,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja te jednim dijelom potječe iz dodatnih odobrenih sredstava u okviru nacrta izmjene proračuna br. 5/2015, a drugim iz preraspodjele u okviru poglavlja 18 02 (Unutarnja sigurnost) zbog zatvaranja starih dosjea u okviru Fonda za vanjske granice;

E.     budući da su financijsko opterećenje povezano s hitnom situacijom dosad uglavnom snosili nacionalni proračuni južnih obalnih država Unije;

F.     budući da se, u svjetlu makroekonomske prognoze za srednjoročno razdoblje i suprotnih demografskih trendova unutar Unije i u susjednim područjima, a osobito u zapadnoj i srednjoj Africi, povećanje migracija u Europu ne može smatrati privremenom pojavom;

G.     budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 5/2015 također povećava broj zaposlenika triju agencija, odnosno otvara 16 dodatnih radnih mjesta u Frontexu, četiri radna mjesta u Europskom potpornom uredu za azil (EASO) i tri radna mjesta u Europskom policijskom uredu (Europol);

H.     budući da bi, ako se migracijskim tokovima ne bude upravljalo pravodobno i učinkovito, zbog njih moglo doći do znatnih troškova u drugim političkim područjima;

1.      prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 5/2015 koji je podnijela Komisija i stajalište Vijeća o njemu;

2.      pozdravlja spremnost svih institucija da povećaju odobrena proračunska sredstva za migracije i azil s obzirom na to da postoji očita i hitna potreba za njima;

3.      podsjeća na to da je u svom čitanju proračuna za 2015. u listopadu 2014. Parlament već bio pozvao na dodjelu znatno većih odobrenih sredstava za te proračunske linije i na zapošljavanje dodatnog osoblja u navedenim agencijama;

4.      međutim, žali zbog ograničenog iznosa povećanja predloženih u nacrtu izmjene proračuna br. 5/2015, koja ne odgovaraju stvarnim potrebama s obzirom na trenutačnu krizu u Sredozemnom moru koja će se vjerojatno pogoršati, rastući rizik od povećanja broja izbjeglica iz Ukrajine te potrebu za općenitim suočavanjem s izazovima u vezi s migracijama; ipak, naglašava da je potrebna stroža kontrola odredišta tih sredstava te da je, shodno tome, potrebna veća transparentnost kada je riječ o postupcima ugovaranja i podugovaranja, s obzirom na razne istrage o više slučajeva zloupotreba koji su otkriveni u državama članicama;

5.      žali zbog podjela među državama članicama u Vijeću koje su nastale zbog prijedloga Komisije iz „Europskoga migracijskog programa”; podsjeća na to da se, s obzirom na narav migracijskog fenomena, hitna situacija može učinkovitije rješavati na razini Unije;

6.      smatra da u nadležnim agencijama ne bi trebalo doći do smanjivanja broja zaposlenih niti do njihove preraspodjele; smatra da agencije moraju svoje osoblje rasporediti na odgovarajući način kako bi ispunile svoje sve veće odgovornosti;

7.      naglašava da je, zbog velikog broja pridošlica na južnim obalama Unije, povećane uloge EASO-a u upravljanju azilima te jasnog poziva da se podupre anticipativno financiranje uvjeta prihvata, prijedlog da se osoblje u EASO-u poveća za samo četiri nova zaposlenika očito nedovoljan; stoga za EASO traži odgovarajući broj zaposlenika te odgovarajući proračun za 2016. kako bi agencija mogla učinkovito izvršavati svoje zadaće i operacije;

8.      smatra da Komisija treba detaljno analizirati proračunski učinak na Europol kao i učinak dodatnih zadataka uvedenih mjerama predstavljenima u okviru Migracijskog programa EU-a i Programa sigurnosti EU-a kako bi Parlament i Vijeće mogli pravilno prilagoditi proračunske potrebe i broj osoblja Europola; naglašava ulogu Europola u prekograničnoj potpori državama članicama te u razmjeni informacija; ističe potrebu jamčenja odgovarajućeg proračuna i broja zaposlenih kako bi Europol u 2016. mogao učinkovito izvršavati svoje zadaće i operacije;

9.      poziva Komisiju da, u sklopu revizije tijekom provedbe Višegodišnjeg financijskog okvira, provede što detaljniju procjenu potreba Fonda za azil, migracije i integraciju do 2020.; poziva Komisiju da nakon pregleda financijskih perspektiva izradi prijedlog o odgovarajućem povećanju i prilagodbi raspodjele sredstava među raznim programima i metodama provedbe Fonda;

10.    izražava namjeru da se izmijeni proračunska nomenklatura Fonda za azil, migracije i integraciju u interesu transparentnosti i bolje kontrole dodjeljivanja godišnjih odobrenih sredstava među programima te sredstava za provedbu Fonda, kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 516/2014[8];

11.    nadalje, napominje da u nacrtu izmjene proračuna br. 5/2015 nisu predviđena dodatna ukupna odobrena sredstva za plaćanja u proračunu za 2015. nego se samo ponovno poziva na preraspodjelu već postojećih sredstava;

12.    inzistira na tome da se preraspodjela sredstava iz programa Galileo na odgovarajući način nadoknadi u proračunu za 2016.;

13.    usprkos tome, potvrđuje da je zbog hitnosti situacije spreman čim prije usvojiti nacrt izmjene proračuna br. 5/2015 kako ga je predstavila Komisija;

14.    stoga odobrava stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2015;

15.    nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. x/2015 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

16.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

18.6.2015

MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračune

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015. – odgovor na migracijske pritiske

(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2121(BUD))

Izvjestitelj za mišljenje: Péter Niedermüller

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.      pozdravlja nacrt izmjene proračuna br. 5/2015 kao prvi korak u odgovaranju na izazove koje predstavljaju migracijski trendovi i dosad nezabilježena situacija u Sredozemlju; prima na znanje da se u njemu predlaže povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 75 722 000 EUR te prenamjena odobrenih sredstava za plaćanja iz programa Galileo u iznosu od 69 652 000 EUR;

2.      prima na znanje predložene dodatne iznose za agenciju Frontex, osobito za operacije Triton i Poseidon; naglašava da bi spašavanje života na moru trebalo biti glavni cilj tih operacija; poziva Komisiju da zajamči dovoljna financijska sredstva za ispunjenje obveza Unije kad je riječ o traganju i spašavanju; međutim, podsjeća da su potrebna dugoročna rješenja za veće izazove povezane s migracijom i trgovinom ljudima;

3.      pozdravlja povećano financiranje europskih operacija Triton i Poseidon; podsjeća da bi doprinosi akcijama traganja i spašavanja trebali biti prioritet; napominje da se utrostručenje sredstava za operaciju Triton odnosi samo na niži iznos iz proračuna za 2015. a ne na viši iznos iz proračuna za 2014.; žali zbog izostanka transparentnosti u pogledu troškova operacije Triton i traži dodatno objašnjenje Komisije zbog znatnih razlika između iznosa dodijeljenih operaciji Triton u proračunu za 2014. i u proračunu za 2015.; poziva Komisiju i Frontex da dostavljaju pouzdane, sveobuhvatne i redovito ažurirane podatke o troškovima operacija Triton i Poseidon;

4.      pozdravlja pružanje dodatnih sredstava Fondu za azil, migracije i integraciju; smatra da će predložena sredstva biti nedovoljna za potpuno financiranje mehanizma za premještanje i programa za ponovno naseljavanje koje je predložila Komisija, za poboljšanje uvjeta prihvata i integracije tražitelja azila i izbjeglica, te za pružanje podrške svim državama članicama najizloženijima migracijskom pritisku; poziva na to da iznos dodijeljen u proračunu za 2016. bude utemeljen na potrebama i u skladu s brojem zabilježenih dolazaka 2015., uzimajući u obzir povećani broj pridošlica od početka ove godine;

5.      smatra da u nadležnim agencijama ne bi trebalo doći do smanjivanja broja zaposlenih niti do njihove preraspodjele; smatra da agencije moraju svoje osoblje rasporediti na odgovarajući način kako bi ispunile svoje sve veće odgovornosti;

6.      naglašava da je, zbog velikog broja pridošlica na južnim obalama Unije, povećane uloge Europskog potpornog ureda za azil (EASO) u upravljanju azilima te jasnog poziva da se podupre anticipativno financiranje uvjeta prihvata, prijedlog da se osoblje u EASO-u poveća za samo četiri nova zaposlenika očito nedovoljan; stoga za EASO traži odgovarajući broj zaposlenika te odgovarajući proračun za 2016. kako bi agencija mogla učinkovito izvršavati svoje zadaće i operacije;

7.      ističe da se dodatnim dodijeljenim sredstvima također trebaju poduprijeti države članice kako bi učinkovito i brzo obrađivale zahtjeve uz pomoć EASO-a;

8.      smatra da Komisija treba detaljno analizirati proračunski učinak na Europol kao i učinak dodatnih zadataka uvedenih mjerama predstavljenima u okviru Migracijskog programa EU-a i Programa sigurnosti EU-a kako bi Parlament i Vijeće mogli pravilno prilagoditi proračunske potrebe i broj osoblja Europola; naglašava ulogu Europola u prekograničnoj potpori državama članicama te u razmjeni informacija; ističe potrebu jamčenja odgovarajućeg proračuna i broja zaposlenih kako bi Europol u 2016. mogao učinkovito izvršavati svoje zadaće i operacije;

9.      smatra da dodatnih 7 000 000 EUR za regionalne programe razvoja i zaštite u sjevernoj Africi i na Rogu Afrike neće biti dovoljno za suočavanje s izazovima prisutnim na tim područjima; poziva Komisiju da pruži transparentne i ažurirane podatke o upotrebi tih sredstava i o poštovanju temeljnih prava migranata u trećim zemljama, počevši od centara za pritvor;

10.    zaključuje da će srednjoročno i dugoročno biti potrebna veća i predvidljivija financijska sredstva kako bi se spriječili daljnji gubici života na moru i kako bi se potpunije primijenila načela solidarnosti i poštene podjele odgovornosti.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

16.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

7

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Ruža Tomašić, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Fabio Massimo Castaldo, Iris Hoffmann, Peter Lundgren, Marco Valli

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tiziana Beghin, Marco Zullo

 • [1]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [2]  SL L 69, 13.3.2015., str. 1.
 • [3]  SL L ...
 • [4]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
 • [5]  SL L 103, 22.4.2015., str. 1.
 • [6]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
 • [7]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0176.
 • [8]  U skladu s Uredbom (EU) br. 516/2014, iznos ukupnih sredstava dodijeljenih Fondu za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do 2020. iznosi 3 137 milijuna EUR. Taj je iznos dodijeljen na sljedeći način:
  (a) 2 392 milijuna EUR za nacionalne programe (članak 19.);
  (b) 360 milijuna EUR za posebna djelovanja navedena u Prilogu II. (članak 16.), programe za preseljenje (članak 17.) i premještanje (članak 18.);
  (c) 385 milijuna EUR za djelovanja Unije (članak 20.), hitnu pomoć (članak 21.), Europsku migracijsku mrežu (članak 22.) i tehničku pomoć (članak 23.).
  Aktualna proračunska nomenklatura ni na koji način ne odgovara ovoj dodjeli.