JELENTÉS az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – Válasz a migrációs nyomásra

25.6.2015 - (09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

Eljárás : 2015/2121(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0212/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0212/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – Válasz a migrációs nyomásra

(09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 41. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió 2015-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére[2], amelyet 2014. december 17-jén fogadtak el véglegesen,

–       tekintettel az 1/2015. számú költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen[3],

–       tekintettel a 2013–2014-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2020. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre („MFF rendelet”)[4],

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosító 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre[5],

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[6],

–       tekintettel a Bizottság által 2015. május 13-án benyújtott, 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0241),

–       tekintettel a Tanács által 2015. június 19-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon megküldött, 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09768/2015 – C8‑0163/2015),

–       tekintettel a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról szóló 2015. április 29-i állásfoglalására[7],

–       tekintettel az „Európai migrációs stratégia” című, 2015. május 13-i bizottsági közleményre (COM(2015)0240),

–       tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8‑0212/2015),

A.     mivel az 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a migrációs és menekülthullámok kezelésére szolgáló uniós erőforrások megerősítése a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiákat és a migrációs hullámok méretének megnövekedését követően;

B.     mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 75 722 000 euróval növekednek;

C.     mivel a kifizetési előirányzatok 69 652 000 eurós növekménye teljes egészében a Galileo programból kerül átcsoportosításra, így a 2015-ös költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatok átfogó szintje változatlan marad;

D.     mivel az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) számára javasolt emelés összesen 26,8 millió euró mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében, amely részben az 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetből eredő további előirányzatokból, részben a 18 02. alcímen (Belső biztonság) belül a Külső Határok Alap alá tartozó régi ügyek lezárása miatti átcsoportosításból származik;

E.     mivel az Unió déli part menti tagállamaiban a sürgősségi intézkedésekkel kapcsolatos pénzügyi teher eddig főként a nemzeti költségvetéseket terhelte;

F.     mivel a középtávú makrogazdasági előrejelzések és az Unión belüli és a szomszédos területeken – különösen Nyugat- és Közép-Afrikában – tapasztalható ellentétes demográfiai trendek miatt az Európába irányuló migráció növekedése nem tekinthető ideiglenes jelenségnek;

G.     mivel az 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet növeli 3 ügynökség létszámát is, nevezetesen 16 további álláshelyet hoz létre a FRONTEX-nél, 4 álláshelyet az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnál (EASO) és 3 álláshelyet az Európai Rendőrségi Hivatalnál (Europol);

H.     mivel ha a migrációs áramlásokat nem kezeljük hatékonyan és kellő időben, akkor jelentős költségekhez fognak vezetni egyéb szakpolitikai területeken;

1.      tudomásul veszi a Bizottság által benyújtott 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet és a Tanács erről szóló álláspontját;

2.      üdvözli minden intézmény azon hajlandóságát, hogy növeljék a migrációhoz és menekültügyhöz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat a nyilvánvaló és sürgős szükségletekre való tekintettel;

3.      emlékeztet arra, hogy a 2015-ös költségvetés 2014. októberi olvasatakor a Parlament már lényegesen magasabb előirányzatokat kért ezekre a költségvetési sorokra, valamint további személyzetet az érintett ügynökségek számára;

4.      sajnálja azonban az 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetben javasolt növekedés korlátozott mértékét, amely nem felel meg a tényleges igényeknek a Földközi-tengeren folyamatosan tapasztalható és valószínűleg romló válságra, az Ukrajnából érkező menekültek számának növekedésére és általában a migrációs kihívások kezelésének szükségességére való tekintettel; hangsúlyozza azonban, hogy az alapok felhasználását illetően szigorú ellenőrzésre és következésképpen nagyobb átláthatóságra van szükség a szerződéses és alvállalkozói eljárások esetén, figyelemmel a tagállamokban feltárt visszaélések kapcsán folyó vizsgálatokra is;

5.      sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanácson belül nézeteltérés alakult ki tagállamok között „A migrációra vonatkozó európai menetrend” keretében megfogalmazott bizottsági javaslat kapcsán; emlékeztet arra, hogy a migrációs jelenség természeténél fogva a vészhelyzeti reagálást hatékonyabban lehet megszervezni uniós szinten;

6.      úgy véli, hogy az érintett ügynökségeknél nem szabad a személyzetet csökkenteni vagy átcsoportosítani; úgy véli, hogy ezen ügynökségeknek – megnövekedett kötelezettségeik teljesítésének elősegítése érdekében – megfelelően kell a személyzetüket elosztaniuk;

7.      hangsúlyozza, hogy az Unió déli partjaira érkezők nagy számára, az EASO menekültügyi rendszer irányításában betöltött növekvő szerepére, valamint a kezdeti fogadási feltételek előmozdítására vonatkozó egyértelmű igényre tekintettel világosan látható, hogy az EASO személyzetének csupán négy fővel történő növelésére irányuló javaslat nem elegendő; ezért megfelelő számú személyzetet és elegendő költségvetést kér az EASO számára 2016-ban, annak érdekében, hogy az hatékonyan elláthassa feladatait és tevékenységeit;

8.      úgy véli, hogy a Bizottságnak mélyrehatóan értékelnie kellene a migrációra és a biztonságra vonatkozó európai menetrendek részeként javasolt intézkedések kapcsán az Europol tekintetében jelentkező költségvetési következményeket és többletfeladatokat, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács megfelelően ki tudja igazítani az Europol költségvetési és személyzeti igényeit; hangsúlyozza az Europol tagállamoknak nyújtott, határokon átnyúló támogatásban és információcserében betöltött szerepét; hangsúlyozza, hogy megfelelő számú személyzetet és elegendő költségvetést kell biztosítani az Europol számára 2016-ban, annak érdekében, hogy az hatékonyan elláthassa feladatait és tevékenységeit;

9.      kéri a Bizottságot, hogy a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata keretében a lehető legpontosabban értékelje a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap finanszírozási igényeit 2020-ig; kéri a Bizottságot, hogy a pénzügyi terv felülvizsgálata alapján tegyen javaslatot a különböző programok finanszírozásának növelésére, illetve adott esetben az Alap végrehajtási módjai finanszírozásának kiigazítására;

10.    kifejezi abbéli szándékát, hogy módosítja a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap költségvetési nómenklatúráját annak érdekében, hogy átláthatóbb és ellenőrizhetőbb legyen az éves előirányzatok felosztása a programok és az Alap az 516/2014/EU rendeletben[8] meghatározott végrehajtási eszközei között;

11.    továbbá megállapítja, hogy az 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet nem irányozza elő a kifizetési előirányzatok teljes összegének növelését a 2015-ös költségvetésben, hanem ismételten csak a már meglévő erőforrások átcsoportosításának eszközéhez nyúl;

12.    ragaszkodik ahhoz, hogy a Galileóból történő átcsoportosítás megfelelően kompenzálásra kerüljön a 2016-os költségvetésben;

13.    mindazonáltal kinyilvánítja azon hajlandóságát, hogy minél előbb elfogadja az 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában a helyzet sürgősségére való tekintettel;

14.    jóváhagyja az 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

15.    utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a x/2015. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

16.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

 • [1]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [2]  HL L 69., 2015.3.13., 1. o.
 • [3]  HL L…
 • [4]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
 • [5]  HL L 103., 2015.4.22., 1. o.
 • [6]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
 • [7]  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0176.
 • [8]  Az 516/2014/EU rendelet értelmében a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap forrásainak összege a 2014 és 2020 közötti időszakra 3 137 millió euró. Ez az összeg az alábbiak szerint került kiszámításra:
  a) 2 392 millió euró a nemzeti programokra (19. cikk);
  b) 360 millió euró a II. mellékletben felsorolt egyedi intézkedésekre (16. cikk), az áttelepítési programokra (17. cikk), az átcsoportosításokra (18. cikk);
  c) 385 millió euró az uniós intézkedésekre (20. cikk), a sürgősségi segítségnyújtásra (21. cikk), az Európai Migrációs Hálózatra (22. cikk), a technikai segítségnyújtásra (23. cikk).
  A jelenlegi költségvetési nómenklatúra egyáltalán nem tükrözi ezt a felosztást).