Procedūra : 2015/2121(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0212/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0212/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 07/07/2015 - 5.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0248

ZIŅOJUMS     
PDF 174kWORD 99k
25.6.2015
PE 557.262v02-00 A8-0212/2015

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu — reakcija uz migrācijas spiedienu

(09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Eider Gardiazabal Rubial

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu — reakcija uz migrācijas spiedienu

(09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2014. gada 17. decembrī(2),

–       ņemot vērā budžeta grozījumu Nr. 1/2015, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 28. aprīlī(3),

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4) (DFS regula),

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) 2015/623, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(5),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(6),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 13. maijā (COM(2015)0241),

–       ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu, ko Padome pieņēma 2015. gada 19. jūnijā un tajā pašā dienā nosūtīja Parlamentam (09768/2015 – C8-0163/2015),

–       ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par pēdējā laikā notikušajām traģēdijām Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas nostādnēm(7),

–       ņemot vērā Komisijas 2015. gada 13. maija paziņojumu „Eiropas programma migrācijas jomā” (COM(2015)0240),

–       ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0212/2015),

A.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projekta mērķis ir palielināt migrācijas un bēgļu plūsmu pārvaldībai paredzētos Savienības resursus, ņemot vērā nesenās traģēdijas Vidusjūras reģionā un migrācijas plūsmu palielināšanos;

B.     tā kā saistību apropriācijas tiek palielinātas par EUR 75 722 000;

C.     tā kā maksājumu apropriāciju palielinājums EUR 69 652 000 apmērā tiek pilnībā pārvietots no programmas Galileo, tādējādi nemainot 2015. gada budžeta kopējo maksājumu apropriāciju apmēru;

D.     tā kā ierosinātais palielinājums Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) ir kopumā EUR 26,8 miljoni saistību un maksājumu apropriācijās un tas daļēji tiek finansēts no papildu apropriācijām, kuras iegūst, izmantojot budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu, un daļēji — no līdzekļu pārvietojuma 18 02. nodaļā (Iekšējā drošība), slēdzot vecas ar Ārējo robežu fondu saistītas lietas;

E.     tā kā ar ārkārtas situāciju saistītais finansiālais slogs līdz šim galvenokārt ir skāris Savienības dienvidu piekrastes valstu budžetus;

F.     tā kā, ņemot vērā makroekonomisko prognozi vidējam termiņam un pretrunīgās demogrāfiskās tendences Savienībā un tās kaimiņapgabalos, īpaši Rietumāfrikā un Centrālāfrikā, migrācijas uz Eiropu palielināšanos nevar uzskatīt par pārejošu parādību;

G.     tā kā ar budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu tiek arī palielināts darbinieku skaits 3 aģentūrās, proti, Frontex — 16 papildu štata vietas, Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) — 4 štata vietas un Eiropas Policijas birojā (Eiropolā) — 3 štata vietas;

H.     tā kā migrācijas plūsmas, ja tās netiek efektīvi un laicīgi pārvaldītas, var radīt ievērojamas izmaksas citās politikas jomās,

1.      pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu un Padomes nostāju attiecībā uz to;

2.      atzinīgi vērtē visu iestāžu gatavību palielināt budžeta apropriācijas, kas saistītas ar migrāciju un patvērumu, ņemot vērā acīmredzamo un steidzamo nepieciešamību;

3.      atgādina, ka Parlaments jau 2015. gada budžeta lasījumā 2014. gada oktobrī prasīja ievērojami lielākas apropriācijas šajās budžeta pozīcijās un papildu darbiniekus attiecīgajām aģentūrām;

4.      tomēr pauž nožēlu par budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektā ierosināto ierobežoto palielinājumu, kas neatbilst faktiskajām vajadzībām, ņemot vērā pašreizējo krīzi Vidusjūras reģionā un tās iespējamo padziļināšanos, aizvien lielāko risku, ka pieaugs bēgļu skaits no Ukrainas, kā arī nepieciešamību risināt ar migrāciju saistītās problēmas kopumā; tomēr uzsver, ka ir stingri jākontrolē, kur šie līdzekļi nonāk, un līdz ar to ir vajadzīga lielāka pārredzamība attiecībā uz līgumu un apakšlīgumu slēgšanas procedūrām, ņemot vērā dažādās izmeklēšanas par nopietniem pārkāpumiem, kas atklāti dalībvalstīs;

5.      pauž nožēlu par dalībvalstu nevienprātību Padomē, kas radusies saistībā ar Komisijas priekšlikumu, kurš iekļauts Eiropas programmā migrācijas jomā; atgādina — ņemot vērā migrācijas raksturu, ārkārtas situācijas efektīvāk var risināt Savienības līmenī;

6.      uzskata, ka nevajadzētu samazināt iesaistīto aģentūru darbinieku skaitu vai pārcelt tos citā amatā; uzskata, ka šīm aģentūrām ir jāsadala darbinieki tā, lai tiktu galā ar pienākumiem, kuru apjoms arvien palielinās;

7.      uzsver — ņemot vērā lielo skaitu ierašanās gadījumu Savienības dienvidu piekrastē, aizvien lielāko lomu, kas EASO jāuzņemas patvēruma jautājumu pārvaldībā un nepārprotamo prasību agrāk piešķirt līdzekļus, lai uzlabotu uzņemšanas apstākļus, priekšlikums palielināt EASO darbinieku skaitu tikai par 4 darbiniekiem nenoliedzami neatbilst vajadzībām; tāpēc prasa 2016. gadā paredzēt EASO pienācīgus cilvēkresursus un finansējumu, lai tas varētu efektīvi pildīt savus uzdevumus un īstenot savas operācijas;

8.      uzskata, ka Komisijai būtu detalizēti jāizvērtē ietekme uz budžetu un papildu uzdevumi, ko rada pasākumi, kuri ES programmā migrācijas jomā un ES programmā drošības jomā ierosināti saistībā ar Eiropolu, lai Eiropas Parlaments un Padome varētu atbilstoši pielāgot Eiropolam vajadzīgo budžetu un darbiniekus; uzsver Eiropola nozīmi pārrobežu atbalstā dalībvalstīm un informācijas apmaiņā; uzsver, ka 2016. gadā ir jānodrošina Eiropolam pienācīgs finansējums un cilvēkresursi, lai tas varētu efektīvi pildīt savus uzdevumus un īstenot savas operācijas;

9.      aicina Komisiju saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatīšanu veikt pēc iespējas precīzāku novērtējumu par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vajadzībām līdz 2020. gadam; aicina Komisiju pēc finanšu plāna pārskatīšanas iesniegt priekšlikumu par atbilstošu palielinājumu un, ja nepieciešams, koriģēt līdzekļu sadalījumu starp dažādām programmām un fonda izmantošanas metodes;

10.    pauž nodomu mainīt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda budžeta nomenklatūru saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 516/2014(8) norādīto, lai veicinātu pārredzamību un uzlabotu kontroli pār to, kā gada apropriācijas tiek sadalītas programmām un kā tiek izmantots fonds;

11.    turklāt norāda, ka budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektā nav paredzēts iekļaut 2015. gada budžetā papildu maksājumu apropriācijas, bet gan kārtējo reizi tiek veikta jau piešķirtu resursu pārdalīšana;

12.    uzstāj, ka līdzekļu pārdali no Galileo ir pienācīgi jākompensē 2016. gada budžetā;

13.    tomēr apstiprina gatavību pēc iespējas drīzāk pieņemt Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu, ņemot vērā situācijas steidzamību;

14.    tādēļ apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu;

15.    uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. x/2015 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

16.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

18.6.2015

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinums

Budžeta komitejai

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu — reakcija uz migrācijas spiedienu

(00000/2015 – C8‑0000/2015 – 2015/2121(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Péter Niedermüller

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.      atzinīgi vērtē budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu kā pirmo soli, reaģējot uz problēmām, kuras izraisa migrācijas tendences un nepieredzētā situācija Vidusjūras reģionā; norāda, ka tajā ir ierosināts palielināt saistību apropriācijas par EUR 75 722 000 un pārvietot maksājumu apropriācijas EUR 69 652 000 apmērā no programmas Galileo;

2.      norāda uz papildu summām, ko ierosināts piešķirt Frontex, īpaši operācijām Triton un Poseidon; stingri norāda, ka dzīvību glābšanai jūrā vajadzētu būt galvenajam šo operāciju mērķim; aicina Komisiju nodrošināt pietiekamu finanšu resursu pieejamību Savienības saistību izpildei attiecībā uz meklēšanu un glābšanu; tomēr atgādina, ka ir nepieciešami ilgtermiņa risinājumi plašākajām problēmām, ko rada migrācija un cilvēku tirdzniecība;

3.      atzinīgi vērtē finansējuma palielināšanu Eiropas operācijām Triton un Poseidon; atgādina, ka ieguldījumiem meklēšanā un glābšanā vajadzētu būt prioritātei; norāda, ka trīskāršojot operācijai Triton paredzēto finansējumu, par pamatu ir ņemta 2015. gada budžetā iekļautā mazākā summa, nevis 2014. gada budžetā iekļautā lielākā summa; pauž nožēlu par pārredzamības trūkumu attiecībā uz operācijas Triton izmaksām un vēlas, lai Komisija sniegtu sīkāku skaidrojumu par summu, kas operācijai Triton piešķirtas 2014. gada budžetā un 2015. gada budžetā, nozīmīgo atšķirību; aicina Komisiju un Frontex sniegt uzticamu, visaptverošu un regulāri atjauninātu informāciju par operāciju Triton un Poseidon izmaksām;

4.      atzinīgi vērtē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam paredzēto papildu finansējumu; uzskata, ka ierosinātais finansējums nebūs pietiekams, lai būtu iespējams pilnībā finansēt Komisijas priekšlikumus attiecībā uz pārvietošanas mehānismu un pārvietošanas programmu, uzlabot patvēruma meklētāju un bēgļu uzņemšanas un integrēšanas apstākļus un palīdzēt visām dalībvalstīm, kam ir Savienības ārējās robežas un kas izjūt migrācijas spiedienu; prasa, lai 2016. gada budžetā iekļautais finansējums atbilstu vajadzībām un 2015. gadā reģistrētajam ierašanās gadījumu skaitam, ņemot vērā tā pieaugumu kopš gada sākuma;

5.      uzskata, ka nevajadzētu samazināt iesaistīto aģentūru darbinieku skaitu vai pārcelt tos citā amatā; uzskata, ka šīm aģentūrām ir jāsadala darbinieki tā, lai tās varētu izpildīt savus pienākumus, kuru apjoms arvien palielinās;

6.      uzsver — ņemot vērā lielo skaitu ierašanās gadījumu Savienības dienvidu piekrastē un EASO pieaugošo nozīmi patvēruma jautājumu pārvaldībā, kā arī nepārprotamo prasību agrāk piešķirt līdzekļus, lai uzlabotu uzņemšanas apstākļus, priekšlikums palielināt EASO darbinieku skaitu tikai par 4 darbiniekiem nenoliedzami neatbilst vajadzībām; tāpēc prasa 2016. gadā paredzēt EASO pienācīgus cilvēkresursus un finansējumu, lai tas varētu efektīvi pildīt savus uzdevumus un īstenot savas operācijas;

7.      uzsver, ka ir nepieciešams arī piešķirt papildu resursus, lai palīdzētu dalībvalstīm efektīvi un ātri izskatīt pieteikumus ar EASO palīdzību;

8.      uzskata, ka Komisijai būtu detalizēti jāizvērtē ietekme uz budžetu un papildu uzdevumi, ko rada pasākumi, kuri ES programmā migrācijas jomā un ES programmā drošības jomā ierosināti saistībā ar Eiropolu, lai Eiropas Parlaments un Padome varētu atbilstoši pielāgot Eiropolam vajadzīgo budžetu un darbiniekus; uzsver Eiropola nozīmi pārrobežu atbalstā dalībvalstīm un informācijas apmaiņā; uzsver, ka 2016. gadā ir jānodrošina Eiropolam pienācīgs finansējums un cilvēkresursi, lai tas varētu efektīvi pildīt savus uzdevumus un īstenot savas operācijas;

9.      uzskata, ka reģionālās attīstības un aizsardzības programmām Ziemeļāfrikā un Āfrikas ragā paredzētie papildu EUR 7 000 000 nebūs pietiekami, ņemot vērā problēmas, ar ko nākas saskarties šiem reģioniem; aicina Komisiju sniegt pārredzamus un aktuālus datus par to, kā šo finansējumu izmanto un kā trešās valstīs, sākot ar aizturēšanas centriem, ievēro migrantu pamattiesības;

10.    uzskata — lai novērstu turpmākus bojāejas gadījumus jūrā un turpinātu ievērot solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma principus, vidējā termiņā un ilgtermiņā būs nepieciešams lielāks un paredzamāks finansējums.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

16.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

7

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Ruža Tomašić, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Fabio Massimo Castaldo, Iris Hoffmann, Peter Lundgren, Marco Valli

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 69, 13.3.2015., 1. lpp.

(3)

OV L …

(4)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(5)

OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.

(6)

OV L 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0176.

(8)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 516/2014 kopējais finansējums, kas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam paredzēts laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, ir EUR 3137 miljoni. Šī summa tiek sadalīta šādi:

a) EUR 2392 miljoni valsts programmām (19. pants);

b) EUR 360 miljoni II pielikumā uzskaitītām konkrētām darbībām (16. pants), pārvietošanas programmām (17. pants), pārsūtīšanai (18. pants);

c) EUR 385 miljoni Savienības darbībām (20. pants), ārkārtas palīdzībai (21. pants), Eiropas migrācijas tīklam (22. pants), tehniskajai palīdzībai (23. pants).

Pašreizējā budžeta nomenklatūra nekādi neatbilst šādam sadalījumam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika