Procedure : 2015/2121(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0212/2015

Ingediende teksten :

A8-0212/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/07/2015 - 5.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0248

VERSLAG     
PDF 156kWORD 85k
25.6.2015
PE 557.262v02-00 A8-0212/2015

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - Ingaan op migratiedruk

(09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - Ingaan op migratiedruk

(09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(1), met name artikel 41,

–       gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, definitief vastgesteld op 17 december 2014(2),

–       gezien gewijzigde begroting nr. 1/2015, definitief goedgekeurd op dinsdag 28 april 2015(3),

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(4),

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 2015/623 van 21 april 2015 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(5),

–       gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(6),

–       gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015, goedgekeurd door de Commissie op 13 mei 2015 (COM(2015)0241),

–       gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015, vastgesteld door de Raad op 19 juni 2015 en toegezonden aan het Europees Parlement op dezelfde dag (09768/2015 – C8-0163/2015),

–       gezien zijn resolutie van 29 april 2015 over de recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU(7),

–       gezien de mededeling van de Commissie van 13 mei 2015 "Een Europese migratieagenda" (COM(2015)0240),

–       gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0212/2015),

A.     overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 betrekking heeft op een verhoging van de middelen van de Unie om migratie- en vluchtelingenstromen te beheren, naar aanleiding van de recente tragische gebeurtenissen in de Middellandse Zee en de omvang van de migratiestromen;

B.     overwegende dat de verhoging van de vastleggingskredieten neerkomt op 75 722 000 EUR;

C.     overwegende dat de verhoging van de betalingskredieten ter hoogte van 69 652 000 EUR volledig verkregen zal worden door een herschikking van kredieten van Galileo, waarmee het totale niveau van betalingskredieten op de begroting 2015 ongewijzigd zal blijven;

D.     overwegende dat de voorgestelde verhoging voor het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (FRONTEX) neerkomt op in totaal 26,8 miljoen EUR aan zowel vastleggings- als betalingskredieten, deels afkomstig van extra kredieten door middel van ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 en deels van een herschikking binnen hoofdstuk 18 02 (Interne veiligheid), in verband met de afsluiting van oude dossiers in het kader van het Buitengrenzenfonds;

E.     overwegende dat het tot nu toe voornamelijk de nationale begrotingen van de zuidelijke kuststaten van de Unie zijn geweest die de financiële last van deze rampsituatie hebben gedragen;

F.     overwegende dat, in het licht van de macro-economische verwachting voor de middellange termijn en de tegenovergestelde demografische trends in de Unie en de naburige gebieden, in het bijzonder in West- en Centraal-Afrika, de toename van de migratie naar Europa niet als een tijdelijk verschijnsel kan worden beschouwd;

G.     overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 tevens de uitbreiding van het personeel van 3 agentschappen inhoudt, te weten 16 extra posten voor FRONTEX, 4 posten voor het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) en 3 posten voor EUROPOL;

H.     overwegende dat, indien niet doeltreffend en tijdig gemanaged, migratiestromen tot aanzienlijke kosten op andere beleidsterreinen kunnen leiden;

1.      neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015, zoals door de Commissie ingediend, en van het standpunt van de Raad daarover;

2.      verwelkomt de bereidheid van alle instellingen om de begrotingskredieten voor migratie en asiel te verhogen, gezien de duidelijke en dringende noodzaak daartoe;

3.      herinnert eraan dat het Parlement in zijn lezing van de begroting 2015 in oktober 2014 reeds opriep tot een aanzienlijke verhoging van de kredieten voor deze begrotingslijnen en tot uitbreiding van het personeel van de betreffende agentschappen;

4.      betreurt echter de beperkte verhoging zoals voorgesteld in ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015, die niet overeenkomt met de feitelijke behoeften gezien de huidige en waarschijnlijk nog erger wordende crisis in het Middellandse Zeegebied, het toenemende risico van de toestroom van meer vluchtelingen uit Oekraïne en de noodzaak om de migratieproblematiek in het algemeen aan te pakken; onderstreept evenwel het belang van goed toezicht op het gebruik van die middelen en dus van meer transparantie met betrekking tot procedures voor contracten en subcontracten, rekening houdend met de verschillende lopende onderzoeken in verband met gevallen van misbruik in de lidstaten;

5.      betreurt de verdeeldheid die in de Raad tussen de lidstaten is ontstaan over het voorstel van de Commissie in de Europese agenda voor migratie; herinnert eraan dat deze noodsituatie, gezien de aard van het migratieverschijnsel, doeltreffender op het niveau van de Unie kan worden aangepakt;

6.      is van oordeel dat de agentschappen in kwestie niet met personeelsverminderingen en/of -verschuivingen zouden moeten worden geconfronteerd; is van oordeel dat deze agentschappen hun personeel passend moeten inzetten, teneinde tegemoet te kunnen komen aan hun toenemende verantwoordelijkheden;

7.      onderstreept dat, gezien de grote aantallen mensen die op de zuidelijke kusten van de Unie aankomen, de steeds grotere rol die het EASO bij het asielbeheer zal moeten vervullen en de duidelijke roep om steun voor de vroegtijdige beschikbaarstelling van opvangfaciliteiten, het voorstel om het EASO-personeel met vier personen uit te breiden duidelijk onvoldoende is; dringt dan ook aan op voldoende personele en begrotingsmiddelen voor het EASO voor 2016, teneinde het EASO in staat te stellen zijn taken en werk doeltreffend uit te voeren;

8.      is van mening dat de begrotingsimpact en de extra taken als gevolg van de maatregelen die als onderdeel van de Europese agenda voor migratie en de Europese agenda voor veiligheid met betrekking tot Europol zijn gepresenteerd, in detail door de Commissie moeten worden beoordeeld om het Europees Parlement en de Raad in staat te stellen de budgettaire en personele behoeften van Europol naar behoren bij te stellen; wijst nadrukkelijk op de rol van Europol in de grensoverschrijdende ondersteuning van de lidstaten en in de informatie-uitwisseling; benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat Europol in 2016 over voldoende financiële en personele middelen beschikt om zijn taken en werkzaamheden effectief te kunnen verrichten;

9.      vraagt de Commissie in de context van de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader een zo nauwkeurig mogelijke evaluatie te maken van de behoeften van het asiel-, migratie- en integratiefonds in de jaren tot 2020; verzoekt de Commissie een voorstel te presenteren voor een passende verhoging en, in voorkomend geval, een aangepaste verdeling van de middelen over de verschillende programma's en tenuitvoerleggingsmethoden van het fonds, in het verlengde van de herziening van de financiële vooruitzichten;

10.    spreekt zijn voornemen uit om de begrotingsnomenclatuur van het asiel-, migratie- en integratiefonds met het oog op transparantie en beter toezicht op de toewijzing van de jaarlijkse kredieten aan de programma's en de tenuitvoerleggingsmethoden van het fonds, te wijzigen als bedoeld in Verordening (EU) nr. 516/2014(8);

11.    wijst er verder op dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 geen verhoging van de totale betalingskredieten op de begroting 2015 inhoudt, maar slechts opnieuw gebruik maakt van herschikking van reeds bestaande middelen;

12.    wijst erop dat de herschikking van Galileo-middelen op afdoende wijze gecompenseerd moet worden op de begroting 2016;

13.    bevestigt niettemin bereid te zijn ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015, als gepresenteerd door de Commissie, zo snel mogelijk goed te keuren, gezien de spoedeisendheid van de situatie;

14.    keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 dan ook goed;

15.    verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. x/2015 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

16.    verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Rekenkamer en de nationale parlementen.

18.6.2015

ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Begrotingscommissie

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, overige afdelingen

(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2121(BUD))

Rapporteur voor advies: Péter Niedermüller

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.      Welcomes Draft amending budget No 5/2015 as a first step in response to the challenges posed by migration trends, and the unprecedented situation in the Mediterranean; notes that it proposes an increase in commitments of EUR 75 722 000, with payments of EUR 69 652 000 to be redeployed from the Galileo programme;

2.      Notes the additional amounts proposed for Frontex, especially for Triton and Poseidon operations; insists that saving lives at sea should be the primary focus of those operations; calls on the Commission to ensure that sufficient financial resources are made available to fulfil Union’s obligations regarding search and rescue; recalls, however, that long-term solutions to the wider challenges faced with regard to migration and trafficking in human beings are required;

3.      Welcomes the increased funding for the European operations Triton and Poseidon; recalls that contributions to SAR should be a priority; notes that the tripling of funding for the Triton operation relates only to the lower figure of the 2015 budget and not the higher figure of the 2014 budget; regrets the lack of transparency regarding the costs of the Triton operation and seeks further clarification from the Commission on the significant differences between the amounts allocated for the Triton operation in the 2014 budget and in the 2015 budget; calls on the Commission and Frontex to provide reliable, comprehensive and regularly updated data on the costs of Triton and Poseidon operations;

4.      Welcomes the additional funding for the Asylum, Migration and Integration Fund; considers that the proposed funding will be insufficient to allow for full financing of the Commission’s relocation-mechanism and resettlement-programme proposals, to improve reception and integration conditions for asylum seekers and refugees, and to support all frontline Member States experiencing migratory pressure; calls for the funding from the 2016 budget to be needs-based and in line with the number of recorded arrivals in 2015, given the increased numbersof arrivals since the beginning of this year;

5.      Considers that the relevant agencies should not be subject to reduction or redeployment of staff; considers that those agencies must allocate their staff appropriately with the aim of meeting their increasing responsibilities;

6.      Stresses that, given the large number of arrivals on the Union’s southern shores, the increasing role EASO has to play in the management of asylum, and the clear call for support in frontloading reception conditions, the proposal to increase EASO staff by only 4 is clearly insufficient; therefore requests appropriate EASO staffing and budget for 2016 in order to allow EASO to effectively fulfil its tasks and operations;

7       Stresses that additional allocated resources are also required to support Member States in the efficient and expedient processing of applications with the assistance of EASO;

8.      Believes that the budgetary impact and the additional tasks of the measures presented as part of the EU Agenda on Migration and the EU Agenda on Security with regard to Europol should be assessed in detail by the Commission to allow the European Parliament and the Council to properly adjust Europol’s budgetary and staff needs; stresses the role of Europol in cross-border support for Member States and in information exchange; underlines the need to ensure an appropriate budget and level of staffing for Europol for 2016, in order to allow it to effectively fulfil its tasks and operations;

9.      Considers that the extra EUR 7 000 000 for Regional Development and Protection Programmes in North Africa and the Horn of Africa will be inadequate given the challenges faced in those regions; calls on the Commission to provide transparent and up-to-date data on how those funds are used and how the fundamental rights of migrants are respected in third countries, beginning with the detention centres;

10.    Concludes that to prevent further loss of lives at sea and to further implement the principles of solidarity and fair sharing of responsibility, greater and more predictable financial resources will be required in the medium and long term.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

16.6.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

7

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Ruža Tomašić, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Fabio Massimo Castaldo, Iris Hoffmann, Peter Lundgren, Marco Valli

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.6.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

3

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(2)

PB L 69 van 13.3.2015, blz. 1.

(3)

PB L ...

(4)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(5)

PB L 103 van 22.4.2015, blz. 1.

(6)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(7)

Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0176.

(8)

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 516/2014 is het bedrag van de globale middelen die aan het asiel-, migratie- en integratiefonds worden toegewezen voor de jaren 2014-2020 EUR 3 137 miljoen; Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

a. EUR 2 392 miljoen voor nationale programma's (artikel 19);

b. EUR 360 miljoen voor specifieke acties als bedoeld in bijlage II (artikel 16), het hervestigingsprogramma (artikel 17) en overbrengen (artikel 18);

c. EUR 385 miljoen voor acties van de Unie (artikel 20), noodhulp (artikel 21), het Europees Migratienetwerk (artikel 22) en technische bijstand (artikel 23).

De huidige begrotingsnomenclatuur komt hier in de verste verte niet mee overeen;

Juridische mededeling - Privacybeleid