Procedura : 2015/2121(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0212/2015

Teksty złożone :

A8-0212/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/07/2015 - 5.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0248

SPRAWOZDANIE     
PDF 160kWORD 93k
25.6.2015
PE 557.262v02-00 A8-0212/2015

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2015 na rok budżetowy 2015 – odpowiedź na presję migracyjną

(09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2015 na rok budżetowy 2015 – odpowiedź na presję migracyjną

(09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r.(2),

–       uwzględniając budżet korygujący nr 1/2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 28 kwietnia 2015 r.(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(4) (rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(5),

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(6),

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2015 przyjęty przez Komisję dnia 13 maja 2015 r. (COM(2015)0241),

–       uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2015 przyjęte przez Radę dnia 19 czerwca 2015 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (09768/2015 – C8-0163/2015),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ostatnich tragicznych wydarzeń na Morzu Śródziemnym oraz polityki UE w zakresie migracji i azylu(7),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 maja 2015 r. zatytułowany „Europejski program w dziedzinie migracji” (COM(2015)0240),

–       uwzględniając art. 88 i art. 91 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0212/2015),

A.     mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 5/2015 jest wzmocnienie zasobów Unii na potrzeby zarządzania przepływami migracyjnymi i przepływem uchodźców w związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami na Morzu Śródziemnym oraz większą skalą przepływów migracyjnych;

B.     mając na uwadze, że wzrost środków na zobowiązania wynosi 75 722 000 EUR;

C.     mając na uwadze, że wzrost środków na płatności w wysokości 69 652 000 EUR w całości pochodzi z programu Galileo, dzięki czemu ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2015 r. pozostaje bez zmian;

D.     mając na uwadze, że wzrost środków zaproponowany dla Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) wynosi ogółem 26,8 mln EUR w środkach na zobowiązania i na płatności oraz wynika po części z dodatkowych środków udostępnionych na podstawie projektu budżetu korygującego nr 5/2015, a po części z przesunięć w ramach rozdziału 18 02 (bezpieczeństwo wewnętrzne) w związku z zamknięciem starych dossier Funduszu Granic Zewnętrznych;

E.     mając na uwadze, że obciążenia finansowe związane z sytuacją nadzwyczajną dotyczyły dotychczas głównie budżetów krajowych państw z południa Unii położonych nad brzegiem Morza Śródziemnego;

F.     mając na uwadze, że w świetle średnioterminowej prognozy makroekonomicznej oraz z uwagi na przeciwstawne trendy demograficzne w Unii i w krajach z nią sąsiadujących, zwłaszcza w Afryce Zachodniej i Środkowej, wzrostu liczby migrantów przybywających do Europy nie można uważać za zjawisko przejściowe;

G.     mając na uwadze, że w projekcie budżetu korygującego nr 5/2015 przewidziano również wzrost liczby pracowników w trzech agencjach, mianowicie 16 dodatkowych stanowisk dla Fronteksu, 4 stanowiska dla Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) oraz 3 stanowiska dla Europejskiego Urzędu Policji (Europol);

H.     mając na uwadze, że jeżeli przepływami migracyjnymi nie będzie się zarządzać skutecznie i w odpowiednim czasie, mogą one prowadzić do znacznych kosztów w innych obszarach polityki;

1.      przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 5/2015 w formie przedłożonej przez Komisję oraz stanowisko Rady dotyczące tego projektu;

2.      wyraża zadowolenie z gotowości wszystkich instytucji do podwyższenia środków budżetowych na potrzeby migracji i azylu z uwagi na oczywistą i pilną potrzebę;

3.      przypomina, że już podczas czytania budżetu na 2015 r., które miało miejsce w październiku 2014 r., Parlament apelował o znacznie wyższe środki w tych liniach budżetowych oraz o dodatkowy personel dla odpowiednich agencji;

4.      wyraża jednak ubolewanie z powodu ograniczonej kwoty podwyżek w proponowanym projekcie budżetu korygującego nr 5/2015, która nie odpowiada rzeczywistym potrzebom, jeśli wziąć pod uwagę utrzymujący i prawdopodobnie pogarszający się kryzys w regionie Morza Śródziemnego, rosnące zagrożenie wzrostem liczby uchodźców z Ukrainy, a także konieczność sprostania wyzwaniom migracyjnym w ogóle; podkreśla jednak potrzebę ścisłego kontrolowania przeznaczenia tych funduszy oraz w konsekwencji potrzebę większej przejrzystości w odniesieniu do procedur udzielania zamówień i zlecania prac podwykonawczych z uwagi na różne dochodzenia dotyczące kilku przypadków nadużyć wykrytych w państwach członkowskich;

5.      ubolewa z powodu podziałów, jakie pojawiły się między państwami członkowskimi w Radzie w związku z propozycją Komisji zawartą w „Europejskim programie w dziedzinie migracji”; przypomina, że z uwagi na charakter zjawiska, jakim jest migracja, z sytuacją nadzwyczajną łatwiej jest sobie poradzić na szczeblu Unii;

6.      uważa, że właściwe agencje nie powinny podlegać redukcji ani przesunięciom personelu; jest zdania, że agencje te muszą odpowiednio rozlokować swój personel w celu wywiązania się ze swoich coraz większych zobowiązań;

7.      zaznacza, że z uwagi na znaczną liczbę osób przybywających do południowych wybrzeży Unii, ważniejszą rolę EASO w zarządzaniu kwestiami azylowymi oraz jednoznaczny apel o wsparcie koncentracji wysiłków na kwestii warunków przyjmowania propozycja zwiększenia personelu EASO o zaledwie 4 osoby jest zdecydowanie niewystarczająca; dlatego też domaga się odpowiednich zasobów kadrowych i środków budżetowych dla EASO w 2016 r., aby umożliwić mu skuteczne wypełnianie swoich zadań i prowadzenie działań;

8.      uważa, że Komisja powinna szczegółowo ocenić skutki budżetowe i dodatkowe zadania dla Europolu wynikające ze środków przedstawionych w programie UE w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, aby Parlament Europejski i Rada mogły odpowiednio zareagować na potrzeby budżetowe i kadrowe Europolu; podkreśla rolę Europolu w dziedzinie transgranicznego wsparcia dla państw członkowskich oraz w dziedzinie wymiany informacji; podkreśla potrzebę zagwarantowania odpowiednich zasobów kadrowych i środków budżetowych dla Europolu w 2016 r., aby umożliwić mu skuteczne wypełnianie swoich zadań i prowadzenie działań;

9.      w związku ze średniookresowym przeglądem wieloletnich ram finansowych zwraca się do Komisji o dokonanie jak najdokładniejszej oceny potrzeb Funduszu Azylu, Migracji i Integracji do roku 2020; zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego odpowiedniego zwiększenia i w razie potrzeby dostosowania rozdziału środków finansowych między różne programy i metody służące wdrażaniu Funduszu w wyniku przeglądu perspektywy finansowej;

10.    wyraża zamiar zmodyfikowania nomenklatury budżetowej Funduszu Azylu, Migracji i Integracji z myślą o przejrzystości i lepszej kontroli rozdziału rocznych środków finansowych pomiędzy programy i środki wdrażania Funduszu, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 516/2014(8);

11.    zauważa ponadto, że w projekcie budżetu korygującego nr 5/2015 nie przewiduje się dodatkowych ogólnych środków na płatności w budżecie na rok 2015, lecz jedynie przegrupowuje się po raz kolejny środki już w nim zapisane;

12.    domaga się należytego zrekompensowania środków pobranych z programu Galileo w budżecie na rok 2016;

13.    niemniej jednak potwierdza swoją gotowość do jak najszybszego przyjęcia projektu budżetu korygującego nr 5/2015 w formie przedstawionej przez Komisję z uwagi na naglącą sytuację;

14.    zatwierdza zatem stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2015;

15.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr x/2015 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

16.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 69 z 13.3.2015, s. 1.

(3)

Dz.U. L …

(4)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(5)

Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.

(6)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0176.

(8)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 516/2014 kwota całkowitych zasobów przeznaczonych dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014–2020 wynosi 3137 mln EUR. Kwota ta jest podzielona w następujący sposób:

a) 2392 mln EUR na programy krajowe (art. 19);

b) 360 mln EUR na konkretne działania wymienione w załączniku II (art. 16), programy przesiedleń (art. 17) i transfery (art. 18);

c) 385 mln EUR na działania Unii (art. 20), pomoc nadzwyczajną (art. 21), Europejską Sieć Migracyjną (art. 22) i pomoc techniczną (art. 23);

Obecna nomenklatura budżetowa nie odpowiada temu podziałowi.


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (18.6.2015)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2015 na rok budżetowy 2015 – odpowiedź na presję migracyjną

(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2121(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Péter Niedermüller

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.      z zadowoleniem przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 5/2015 jako pierwszy krok w reakcji na wyzwania związane z tendencjami migracyjnymi oraz na bezprecedensową sytuację na Morzu Śródziemnym; zauważa, że zaproponowano w nim zwiększenie środków na zobowiązania o 75 722 000 EUR, przy czym środki na płatności w wysokości 69 652 000 zostałyby przegrupowane z programu Galileo;

2.      odnotowuje zaproponowane dodatkowe kwoty na rzecz Frontexu, zwłaszcza operacji „Tryton” i „Posejdon”; nalega, aby operacje te koncentrowały się przede wszystkim na ratowaniu życia na morzu; wzywa Komisję, aby zapewniła udostępnienie wystarczających zasobów finansowych w celu wypełnienia obowiązków Unii w zakresie operacji poszukiwawczo-ratowniczych; przypomina jednak, że potrzebne są długofalowe rozwiązania w przypadku o wiele większych wyzwań związanych z migracją i handlem ludźmi;

3.      z zadowoleniem przyjmuje podniesienie środków finansowych przeznaczonych na europejskie operacje „Tryton” i „Posejdon”; przypomina, że wkłady na rzecz działań poszukiwawczo-ratunkowych powinny stanowić priorytet; zauważa, że potrojenie środków finansowych na operację „Tryton” dotyczy jedynie niższej kwoty w budżecie na 2015 r., a nie wyższej kwoty w budżecie na 2014 r.; ubolewa z powodu braku przejrzystości w związku z kosztami operacji „Tryton” i domaga się od Komisji dalszych wyjaśnień w odniesieniu do znacznych różnic między kwotami przeznaczonymi na operację „Tryton” w budżecie na 2014 r. i w budżecie na 2015 r.; wzywa Komisję i Frontex do przedstawiania rzetelnych, wyczerpujących i regularnie aktualizowanych danych dotyczących kosztów operacji „Tryton” i „Posejdon”;

4.      z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe środki z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; uważa, że proponowane środki finansowe nie wystarczą, by umożliwić pełne finansowanie propozycji Komisji dotyczących mechanizmu relokacji i programu przesiedleń, poprawić warunki przyjmowania i integracji osób ubiegających się o azyl i uchodźców oraz wspierać wszystkie państwa członkowskie bezpośrednio borykające się z presją migracyjną; apeluje, aby finansowanie z budżetu na 2016 r. było stosowne do potrzeb i odpowiadało liczbie zarejestrowanych osób, które przybyły w 2015 r., zważywszy na wzrost liczby osób przybywających od początku tego roku;

5.      uważa, że właściwe agencje nie powinny podlegać redukcji ani przesunięciom personelu; uważa, że agencje te muszą odpowiednio rozdysponować personel, aby sprostać zwiększonym obowiązkom;

6.      zaznacza, że z uwagi na znaczną liczbę osób przybywających do południowych wybrzeży Unii, zwiększoną rolę EASO w zarządzaniu kwestiami azylowymi oraz jednoznaczny apel o wsparcie koncentracji wysiłków na kwestii warunków przyjmowania propozycja zwiększenia personelu EASO o zaledwie 4 osoby jest zdecydowanie niewystarczająca; dlatego domaga się odpowiednich zasobów kadrowych i środków budżetowych na 2016 r. dla EASO, aby umożliwić mu skuteczne wypełnianie zadań i prowadzenie działań;

7       podkreśla, że przyznanie dodatkowych zasobów potrzebne jest również w celu wsparcia państw członkowskich w szybkim i sprawnym rozpatrywaniu wniosków z pomocą EASO;

8.      uważa, że wpływ budżetowy oraz dodatkowe zadania wynikające ze środków zaproponowanych w ramach unijnego programu w dziedzinie migracji oraz unijnej agendy bezpieczeństwa powinny zostać szczegółowo ocenione przez Komisję, aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie odpowiednie dostosowanie potrzeb budżetowych i kadrowych Europolu; podkreśla rolę Europolu w transgranicznym wspieraniu państw członkowskich oraz w wymianie informacji; podkreśla potrzebę zapewnienia Europolowi odpowiedniego budżetu i poziomu zatrudnienia w 2016 r., aby umożliwić mu skuteczne wypełnianie zadań i prowadzenie działań;

9.      jest zdania, że dodatkowe 7 000 000 EUR na regionalne programy rozwoju i ochrony w Afryce Północnej i Rogu Afryki to niedostateczna kwota, zważywszy na wzywania, przed jakimi stoją te regiony; wzywa Komisję do przedstawienia przejrzystych i aktualnych danych na temat wykorzystania tych funduszy oraz na temat tego, jak przestrzega się praw podstawowych migrantów w krajach trzecich, począwszy od ośrodków detencyjnych;

10.    stwierdza, że aby zapobiec dalszym śmierciom na morzu i nadal wdrażać zasady solidarności i sprawiedliwego dzielenia się odpowiedzialnością, potrzebne będą większe i dające się lepiej przewidywać środki finansowe w perspektywie średnio- i długoterminowej;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

16.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

7

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Ruža Tomašić, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Fabio Massimo Castaldo, Iris Hoffmann, Peter Lundgren, Marco Valli


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności