Postup : 2015/2121(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0212/2015

Predkladané texty :

A8-0212/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.11

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0248

SPRÁVA     
PDF 157kWORD 93k
25.6.2015
PE 557.262v02-00 A8-0212/2015

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – Reakcia na migračné tlaky

(09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – Reakcia na migračné tlaky

(09768/2015 – C8‑0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(2),

–       so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(3),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (nariadenie o VFR),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(6),

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2015, ktorý Komisia prijala 13. mája 2015 (COM(2015)0241),

–       so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015, ktorú Rada prijala 19. júna 2015 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (09768/2015 – C8‑0163/2015),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2015 o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ(7),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. mája 2015 s názvom Európska migračná agenda (COM(2015)0240),

–       so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0212/2015),

A.     keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015 je posilnenie zdrojov Únie na riadenie migračných tokov a tokov utečencov v nadväznosti na nedávne tragédie v Stredozemnom mori a nárast dimenzie migračných tokov;

B.     keďže zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov predstavuje 75 722 000 EUR;

C.     keďže zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v objeme 69 652 000 EUR je v plnej miere presunuté z programu Galileo, čím zostáva celková úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015 nezmenená;

D.     keďže navrhované zvýšenie pre Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex) predstavuje celkovo 26,8 milióna EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch, ktoré pochádzajú čiastočne z dodatočných rozpočtových prostriedkov poskytnutých prostredníctvom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015 a čiastočne z presunu v rámci kapitoly 18 02 (Vnútorná bezpečnosť) v dôsledku uzavretia starých spisov v rámci Fondu pre vonkajšie hranice;

E.     keďže finančná záťaž súvisiaca s núdzovou situáciou sa doteraz prejavila hlavne vo vnútroštátnych rozpočtoch pobrežných štátov na juhu Únie;

F.     keďže vzhľadom na makroekonomickú prognózu v strednodobom horizonte a protichodné demografická tendencie v Únii a v susedných oblastiach, najmä v západnej a strednej Afrike, nemožno nárast migrácie do Európy považovať za dočasný jav;

G.     keďže návrhom opravného rozpočtu č. 5/2015 sa zvyšuje aj počet pracovných miest v troch agentúrach, pričom konkrétne ide o 16 dodatočných pracovných miest pre Frontex, štyri pracovné miesta pre Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a tri pracovné miesta pre Európsky policajný úrad (Europol);

H.     keďže v prípade, že migračné toky nie sú riadené účinne a včas, by mohli viesť k značným nákladom v iných oblastiach politiky;

1.      berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2015, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.      víta ochotu všetkých inštitúcií zvýšiť rozpočtové prostriedky súvisiace s migráciou a azylom vzhľadom na zjavnú a naliehavú potrebu;

3.      pripomína, že Parlament už v rámci svojho čítania rozpočtu na rok 2015 v októbri 2014 žiadal o výrazne vyššie rozpočtové prostriedky v týchto rozpočtových riadkoch a o dodatočných zamestnancov pre dotknuté agentúry;

4.      vyjadruje však poľutovanie nad obmedzenou výškou zvýšení navrhovaných v návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015, ktorá nezodpovedá skutočným potrebám s ohľadom na pretrvávajúcu a pravdepodobne sa zhoršujúcu krízu v Stredozemí, rastúce riziko zvýšenia počtu utečencov z Ukrajiny a potrebu riešiť migračné výzvy vo všeobecnosti; zdôrazňuje však potrebu prísnej kontroly na mieste určenia týchto finančných prostriedkov, a teda väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o dodávateľské a subdodávateľské postupy, a to pri zohľadnení rôznych vyšetrovaní týkajúcich sa viacerých porušení zistených v členských štátoch;

5.      vyjadruje poľutovanie nad rozpormi, ktoré sa objavili medzi členskými štátmi v Rade v súvislosti s návrhom Komisie obsiahnutým v európskej migračnej agende; pripomína, že vzhľadom na povahu javu migrácie možno núdzovú situáciu účinnejšie riešiť na úrovni Únie;

6.      domnieva sa, že v príslušných agentúrach by nemalo dochádzať k znižovaniu počtu zamestnancov ani k ich presunu; domnieva sa, že tieto agentúry musia vyčleniť svojich zamestnancov primeraným spôsobom s cieľom plniť svoje rastúce úlohy;

7.      zdôrazňuje, že vzhľadom na veľký počet migrantov prichádzajúcich na južné pobrežie Únie, narastajúcu úlohu, ktorú úrad EASO musí zohrávať pri riadení azylu, a jasnú výzvu na podporu prednostného uskutočnenia, pokiaľ ide o podmienky prijímania, je návrh na zvýšenie počtu zamestnancov úradu EASO iba o štyroch pracovníkov jednoznačne nedostatočný; preto požaduje primeraný počet zamestnancov a rozpočet úradu EASO na rok 2016 s cieľom umožniť tomuto úradu, aby účinne plnil svoje úlohy a vykonával svoje činnosti;

8.      domnieva sa, že rozpočtový vplyv a dodatočné úlohy opatrení predložených ako súčasť migračnej agendy EÚ a programu EÚ v oblasti bezpečnosti s ohľadom na Europol by mala Komisia podrobne posúdiť, aby umožnila Európskemu parlamentu a Rade správne prispôsobiť rozpočtové a personálne potreby Europolu; zdôrazňuje úlohu Europolu pri cezhraničnej podpore členských štátov a pri výmene informácií; podčiarkuje potrebu zabezpečiť primeraný rozpočet a náležitú úroveň počtu zamestnancov pre Europol na rok 2016 s cieľom umožniť mu, aby účinne plnil svoje úlohy a vykonával svoje činnosti;

9.      žiada Komisiu, aby v kontexte revízie viacročného finančného rámca v polovici obdobia uskutočnila čo najpresnejšie hodnotenie potrieb Fondu pre azyl, migráciu a integráciu do roku 2020; žiada Komisiu, aby predložila návrh na primerané zvýšenie a v prípade, že k nemu dôjde, upravené rozdelenie financovania medzi jednotlivé programy a metódy vykonávania fondu, a to na základe revízie finančného výhľadu;

10.    vyjadruje svoj zámer upraviť rozpočtovú nomenklatúru Fondu pre azyl, migráciu a integráciu v záujme transparentnosti a lepšej kontroly pridelenia ročných rozpočtových prostriedkov medzi programy a prostriedky vykonávania fondu, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 516/2014(8);

11.    ďalej konštatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 nestanovuje dodatočné celkové platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2015, ale opäť využíva len presuny už existujúcich zdrojov;

12.    trvá na tom, že presun z programu Galileo je potrebné náležite kompenzovať v rozpočte na rok 2016;

13.    vzhľadom na naliehavosť situácie však potvrdzuje svoju ochotu čo najskôr prijať návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 predložený Komisiou;

14.    schvaľuje preto pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015;

15.    poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. x/2015 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

16.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L ....

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0176.

(8)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 516/2014 suma celkových zdrojov pridelených Fondu pre azyl, migráciu a integráciu na roky 2014 – 2020 predstavuje 3 137 miliónov EUR. Uvedená suma je pridelená takto:

a) 2 392 miliónov EUR na národné programy (článok 19);

b) 360 miliónov EUR na osobitné opatrenia uvedené v prílohe II (článok 16), programy presídľovania (článok 17), presuny (článok 18);

c) 385 miliónov EUR na opatrenia Únie (článok 20), núdzovú pomoc (článok 21), Európsku migračnú sieť (článok 22), technickú pomoc (článok 23).

Súčasná rozpočtová nomenklatúra v žiadnom prípade tomuto prideleniu prostriedkov nezodpovedá.


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (18.6.2015)

pre Výbor pre rozpočet

k pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – Reakcia na migračné tlaky

(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2121(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Péter Niedermüller

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.      víta návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 (NOR 5/2015) ako prvý krok v reakcii na problémy spojené s migračnými trendmi a bezprecedentnou situáciou v Stredozemí; berie na vedomie, že v NOR sa navrhuje zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 75 722 000 EUR a presun platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 69 652 000 EUR z programu Galileo;

2.      berie na vedomie navrhované pridelenie dodatočných finančných prostriedkov agentúre Frontex, najmä na operácie Triton a Poseidon; trvá na tom, že tieto operácie by sa mali v prvom rade zameriavať na záchranu ľudských životov na mori; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočné finančné zdroje na plnenie záväzkov Únie v oblasti pátracích a záchranných akcií; pripomína však, že sú potrebné dlhodobé riešenia širších výziev spojených s migráciou a obchodovaním s ľuďmi;

3.      víta zvýšenie prostriedkov na financovanie európskych operácií Triton a Poseidon; pripomína, že príspevky na pátracie a záchranné operácie by mali byť prioritou; poznamenáva, že strojnásobenie prostriedkov na operáciu Triton sa týka len nižšej sumy v rozpočte na rok 2015 a nie vyššej sumy v rozpočte na rok 2014; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom transparentnosti, pokiaľ ide o náklady na operáciu Triton, a požaduje ďalšie vysvetlenie Komisie týkajúce sa výrazných rozdielov medzi sumami pridelenými na operáciu Triton v rozpočte na rok 2014 a v rozpočte na rok 2015; vyzýva Komisiu a agentúru Frontex, aby poskytovali spoľahlivé, komplexné a pravidelne aktualizované údaje o nákladoch na operácie Triton a Poseidon;

4.      víta dodatočné prostriedky pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu; domnieva sa, že navrhované prostriedky nebudú postačovať na plné financovanie návrhov Komisie na zavedenie mechanizmu premiestňovania a programu presídľovania a na zlepšenie podmienok prijímania a integrácie žiadateľov o azyl a utečencov, ani na podporu všetkých členských štátov na hraniciach, ktoré sú vystavené migračným tlakom; požaduje, aby vzhľadom na vyšší počet migrantov od začiatku tohto roka financovanie z rozpočtu na rok 2016 vychádzalo z potrieb a aby zodpovedalo počtu zaznamenaných prichádzajúcich migrantov v roku 2015;

5.      domnieva sa, že v príslušných agentúrach by nemalo dochádzať k znižovaniu počtu zamestnancov ani k ich presunu; domnieva sa, že tieto agentúry musia svojich zamestnancov vhodne prideľovať, aby boli schopné plniť svoje rozširujúce sa povinnosti;

6.      zdôrazňuje, že vzhľadom na veľký počet migrantov prichádzajúcich na južné pobrežie Únie, čoraz dôležitejšiu úlohu, ktorú úrad EASO musí zohrávať pri riadení azylu, a jasnú výzvu na podporu prednostného riešenia podmienok prijímania, je návrh na zvýšenie počtu zamestnancov EASO o štyroch pracovníkov jednoznačne nedostatočný; preto požaduje primeraný počet zamestnancov a rozpočet úradu EASO na rok 2016, aby mohol účinne plniť svoje úlohy a vykonávať činnosti;

7       zdôrazňuje, že dodatočné pridelené zdroje sú potrebné aj na podporu členských štátov, pokiaľ ide o efektívne a rýchle vybavovanie žiadostí s podporou EASO;

8.      domnieva sa, že Komisia by mala podrobne posúdiť rozpočtový vplyv a dodatočné úlohy opatrení predložených ako súčasť programu EÚ v oblasti migrácie a programu EÚ v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o Europol, aby Európsky parlament a Rada mohli vhodným spôsobom upraviť rozpočtové a personálne potreby Europolu; zdôrazňuje úlohu Europolu v cezhraničnej podpore pre členské štáty a vo výmene informácií; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť primeraný rozpočet a počet zamestnancov Europolu na rok 2016, aby mohol účinne plniť svoje úlohy a činnosti;

9.      domnieva sa, že dodatočných 7 000 000 EUR vyčlenených na regionálny program rozvoja a ochrany v severnej Afrike a v Africkom rohu nebude vzhľadom na problémy v týchto regiónoch predstavovať adekvátnu sumu; vyzýva Komisiu, aby poskytovala transparentné a aktuálne údaje o tom, ako sa tieto finančné prostriedky používajú a ako sa dodržiavajú základné práva migrantov v tretích krajinách, počínajúc zariadeniami pre zadržiavanie utečencov;

10.    uzatvára, že s cieľom zabrániť ďalším stratám na životoch na mori a pokračovať v uplatňovaní zásad solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti bude potrebné v strednodobom i dlhodobom horizonte poskytnúť väčšie a predvídateľnejšie finančné zdroje.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

16.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

41

7

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Ruža Tomašić, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fabio Massimo Castaldo, Iris Hoffmann, Peter Lundgren, Marco Valli


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nils Torvalds, Derek Vaughan, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia