Postup : 2013/0433(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0216/2015

Předložené texty :

A8-0216/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Hlasování :

PV 08/09/2015 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0285

ZPRÁVA     ***I
PDF 910kWORD 478k
25.6.2015
PE 551.999v02-00 A8-0216/2015

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajky: Renate Sommer, Giulia Moi

(společná schůze výborů – článek 55 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely

(COM(2013)0892 – C8‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0892),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0002/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 7. července 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. 1331/2008 a zrušuje nařízení (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001(1),

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. dubna 2014(2),

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na společná jednání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova podle článku 55 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0216/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely

 

(První část tohoto pozměňovacího návrhu, tj. změna směrnice na nařízení, se vztahuje na celý text. Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude nutné provést příslušné změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh  2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Při provádění politiky Unie a s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a ochrany spotřebitele a také vysokou úroveň dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí. Vždy musí být dodržována také zásada předběžné opatrnosti, jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/20021a.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanovují obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovují postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Rady 98/58/ES20 stanoví obecné minimální normy pro dobré životní podmínky zvířat chovaných pro hospodářské účely. Vyzývá členské státy k tomu, aby zamezily zbytečné bolesti, utrpení nebo poškození hospodářských zvířat. Pokud klonování způsobuje zbytečnou bolest, utrpení nebo poškození, musí členské státy přijmout opatření na vnitrostátní úrovni, aby tomu zamezily. Odlišné vnitrostátní přístupy ke klonování zvířat by mohly vést k narušení trhu. Proto je nutné zajistit, aby se na všechny subjekty zapojené do produkce a distribuce živých zvířat v celé Unii použily tytéž podmínky.

(1) Klonování zvířat je v rozporu se směrnicí Rady 98/58/ES14, která stanovuje obecné minimální normy pro dobré životní podmínky zvířat chovaných pro hospodářské účely. Směrnice Rady 98/58/ES vyzývá členské státy k tomu, aby zamezily zbytečné bolesti, utrpení nebo poškození hospodářských zvířat, a konkrétně v bodě 20 přílohy stanovuje, že „[se] nesmějí [...] používat způsoby přirozeného nebo umělého chovu, které způsobují nebo mohou způsobit utrpení nebo poškození dotčeným zvířatům“. Odlišné vnitrostátní přístupy ke klonování zvířat nebo k používání produktů pocházejících z klonování by mohly vést k narušení trhu. Proto je nutné zajistit, aby se na všechny subjekty zapojené do produkce a distribuce živých zvířat a produktů pocházejících ze zvířat v celé Unii použily tytéž podmínky.

__________________

__________________

14 Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23).

14 Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23).

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) potvrdil, že náhradní matky používané pro účely klonování trpí zejména dysfunkcemi placenty, které přispívají ke zvýšené míře potratů15. To mimo jiné přispívá k nízké účinnosti této techniky (6 až 15 % v případě skotu a 6 % u prasat) a aby bylo možné získat jeden klon, je nutné implantovat embrya klonů do několika náhradních matek. Kromě toho způsobují abnormality klonů a neobvykle velcí potomci obtížné porody a úmrtí novorozenců.

(2) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém stanovisku ke klonování zvířat14a z roku 2008 dospěl k závěru, že „zdraví a dobré životní podmínky značné části klonů [...] byly nepříznivě ovlivněny a často byly provázeny těžkými a smrtelnými následky pro zvířata“. Konkrétně tento úřad potvrdil, že náhradní matky používané pro účely klonování trpí zejména dysfunkcemi placenty, které přispívají ke zvýšené míře potratů15 a mohou mít negativní účinky na jejich zdraví. To mimo jiné přispívá k nízké účinnosti této techniky (6 až 15 % v případě skotu a 6 % u prasat) a aby bylo možné získat jeden klon, je nutné implantovat embrya klonů do několika náhradních matek. Kromě toho způsobují abnormality klonů a neobvykle velcí potomci obtížné porody a úmrtí novorozenců. Vysoká úmrtnost ve všech vývojových stádiích je pro techniku klonování charakteristická15a.

__________________

__________________

 

14a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

15 Vědecké stanovisko vědeckého výboru o dopadu zvířat získaných klonováním metodou přenosu jader somatických buněk (SCNT), jejich potomků a z nich získaných produktů na bezpečnost potravin, zdraví zvířat a životní prostředí („Scientific Opinion of the Scientific Committee on Food Safety, Animal Health and Welfare and Environmental Impact of Animals derived from Cloning by Somatic Cell Nucleus Transfer (SCNT) and their Offspring and Products Obtained from those Animals“) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

15 Vědecké stanovisko vědeckého výboru o dopadu zvířat získaných klonováním metodou přenosu jader somatických buněk (SCNT), jejich potomků a z nich získaných produktů na bezpečnost potravin, zdraví zvířat a životní prostředí („Scientific Opinion of the Scientific Committee on Food Safety, Animal Health and Welfare and Environmental Impact of Animals derived from Cloning by Somatic Cell Nucleus Transfer (SCNT) and their Offspring and Products Obtained from those Animals“) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

 

15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Co se týče bezpečnosti potravin, úřad EFSA zdůrazňuje, že je důležité si uvědomit, že databáze je omezená, a ve svém stanovisku ke klonování zvířat z roku 2008 uvádí: „Nejistoty v hodnocení rizik jsou způsobeny omezeným počtem dostupných studií, malou velikostí zkoumaných vzorků a obecně absencí jednotného přístupu, který by umožňoval uspokojivějším způsobem zkoumat otázky, které jsou pro toto stanovisko relevantní.“ Jako příklad tento úřad uvádí, že informace se týkají pouze imunologické kompetence klonů a doporučuje, aby pokud by se objevily důkazy o snížené imunokompetenci klonů, byla zkoumána otázka „zda, a pokud ano, tak do jaké míry může konzumace masa a mléka pocházejícího z klonů nebo jejich potomků vést ke zvýšenému vystavení člověka přenosným agens.“

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Pokud jde o možné dopady na životní prostředí, EFSA uvádí, že k dispozici jsou pouze omezené údaje, a s ohledem na možný dopad v oblasti genetické rozmanitosti upozorňuje na to, že nadměrné využívání omezeného počtu zvířat ve šlechtitelských programech by mohlo mít nepřímé důsledky a že zvyšující se homogenita genotypu v rámci zvířecí populace by mohla zvýšit náchylnost této populace k infekcím a dalším rizikům.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2c) Ve své zvláštní zprávě o klonování z roku 20081a vyjádřila Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE) pochybnosti o tom, že klonování zvířat pro účely produkce potravin lze „s ohledem na stávající míru utrpení a zdravotních problémů příjemkyň a zvířecích klonů“ ospravedlnit.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Etické aspekty klonování zvířat pro zajištění potravin („Ethical aspects of animal cloning for food supply“), 16. ledna 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2d) Jedním z cílů společné zemědělské politiky Unie dle článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je „zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním racionálního rozvoje zemědělské výroby“. Tento cíl usiluje mimo jiné o zlepšování produkce, a pokud jde o racionální rozvoj zemědělské výroby, vyplývá z něj nutnost zajistit optimální využití výrobních činitelů, totiž přiměřenou produkci pro potřeby trhu s ohledem na zájmy spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2e) Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie1a je článek 43 SFEU vhodným právním základem pro všechny právní předpisy týkající se produkce zemědělských produktů uvedených v příloze I SFEU, které přispívají k dosažení jednoho nebo několika cílů společné zemědělské politiky podle článku 39 SFEU, a jejich uvádění na trh. I v případech, kdy tyto předpisy sledují jiné cíle, než jsou cíle společné zemědělské politiky, které by v případě neexistence zvláštních ustanovení byly plněny na základě článku 114 SFEU, může být nezbytné provést harmonizaci ustanovení právních předpisů členských států v této oblasti bez použití článku 114. Opatření přijatá v rámci společné zemědělské politiky mohou mít vliv také na dovoz daných produktů.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Věci 68/86 Spojené království Velké Británie a Severního Irska vs. Rada Evropských společenství, Sb. rozh. 1988], s. 855; C-11/88, Komise Evropských společenství vs. Rada Evropských společenství, Sb. rozh. 1989, s. 3799; C-131/87, Komise Evropských společenství vs. Rada Evropských společenství, Sb. rozh. 1989, s. 3743.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2f) Jak neustále jasně ukazuje výzkum týkající se spotřebitelů, většina občanů Unie s klonováním pro hospodářské účely nesouhlasí, mimo jiné z důvodů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a z obecných etických důvodů1a. Klonování pro hospodářské účely by mohlo vést k tomu, že se zvířecí klony nebo jejich potomci dostanou do potravinového řetězce. Spotřebitelé jsou rozhodně proti konzumaci potravin ze zvířecích klonů nebo jejich potomků.

 

__________________

 

1a Viz např. zprávy Eurobarometru z let 2008 a 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf and http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2g) Klonování zvířat pro hospodářské účely ohrožuje samotnou podstatu evropského modelu zemědělství, který je založen na kvalitě produktů, bezpečnosti potravin, zdraví spotřebitelů, přísných pravidlech v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a na šetrnosti k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) S přihlédnutím k cílům zemědělské politiky Unie, k výsledkům nedávných vědeckých hodnocení EFSA a k požadavku na dobré životní podmínky zvířat stanovenému v článku 13 Smlouvy je rozumné prozatímně zakázat používání klonování určitých druhů v živočišné produkci pro hospodářské účely.

(3) S přihlédnutím k cílům společné zemědělské politiky Unie, k výsledkům vědeckých hodnocení EFSA, která vycházejí z dostupných studií, k požadavku na dobré životní podmínky zvířat stanovenému v článku 13 SFEU a k obavám občanů je vhodné zakázat používání klonování v živočišné produkci pro zemědělské účely a uvádění zvířat a produktů získaných na základě klonování na trh.

 

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Zvířecí klony nejsou vytvářeny pro účely výroby masa či mléka, nýbrž pro využívání jejich zárodečných produktů k reprodukčním účelům. Zvířaty určenými k produkci potravin se stávají potomci zvířecích klonů počatí pohlavním rozmnožováním. Důvody obav týkajících se dobrých životních podmínek zvířat nemusejí být v případě potomků zvířecích klonů zjevné, protože ti jsou počati konvenčním pohlavním rozmnožováním. Jelikož se však jedná o potomky, musí zde být předek, který je zvířecím klonem, což vyvolává vážné obavy, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat a etické otázky. Do působnosti opatření zaměřených na dobré životní podmínky zvířat a na to, jak spotřebitelé vnímají techniku klonování, by proto měly spadat také zárodečné produkty ze zvířecích klonů, potomci zvířecích klonů a produkty z potomků zvířecích klonů.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V současnosti by se pro hospodářské účely nejspíše klonovala zvířata z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých. Oblast působnosti této směrnice by se proto měla omezit na používání klonování pro hospodářské účely u těchto pěti druhů.

vypouští se

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Co se týče uvádění zemědělských produktů na trh, v souvislosti se zákazem využívání klonování a s cílem zohlednit názory spotřebitelů na klonování, kteří poukazují mimo jiné na dobré životní podmínky zvířat, na nedostatečný vědecký výzkum a na obecné etické výhrady, je nezbytné zajistit, aby se potraviny ze zvířecích klonů a jejich potomků nedostávaly do potravinového řetězce. Méně restriktivní opatření, jako je označování potravin, by v úplnosti neřešila obavy občanů, jelikož uvádění potravin vyráběných způsobem, který způsobuje zvířatům utrpení, na trh by bylo stále povoleno.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4b) V některých třetích zemích již dochází ke klonování v rámci živočišné výroby pro hospodářské účely. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 musejí potraviny dovážené ze třetích zemí za účelem uvedení na trh Unie splňovat odpovídající požadavky potravinového práva EU nebo podmínky, které Unie považuje přinejmenším za rovnocenné těmto požadavkům. Proto by měla být přijata opatření, kterými by se zamezilo dovozu zvířecích klonů a jejich potomků a potravin získaných ze zvířecích klonů a jejich potomků ze třetích zemí do Unie. Komise by měla doplnit příslušné zootechnické předpisy a předpisy týkající se zdraví zvířat nebo předložit návrhy na jejich změnu, aby zajistila, aby bylo na dovozních osvědčeních vztahujících se na zvířata a zárodečné produkty a na potraviny a krmiva živočišného původu uvedeno, zda jsou zvířecími klony či jejich potomky nebo zda z nich pocházejí.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) Zvířecí klony, embrya klonů, potomky zvířecích klonů, zárodečné produkty zvířecích klonů nebo jejich potomků, potraviny nebo krmiva ze zvířecích klonů a jejich potomků nelze považovat za produkty, které jsou totožné se zvířaty, embryi, zárodečnými produkty, potravinami a krmivy, které nevznikají na základě klonování ve smyslu článku III.4 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Zákaz klonování zvířat, uvádění zvířecích klonů, klonů embryí, potomků zvířecích klonů, zárodečných produktů ze zvířecích klonů a potomků zvířecích klonů, a potravin a krmiv ze zvířecích klonů a jejich potomků na trh a jejich dovoz je navíc opatřením, které je nutné v zájmu ochrany veřejných mravů a zdraví zvířat ve smyslu článku XX dohody GATT.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d) Je třeba zaručit, aby obchodní smlouvy, které jsou v současné době ve fázi vyjednávání, nepodporovaly povolování postupů, které mohou mít negativní dopad na zdraví spotřebitelů či zemědělce, na životní prostředí nebo na dobré životní podmínky zvířat.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4e) Uplatňování tohoto nařízení by mohlo být ohroženo, pokud by nebylo možné sledovat potraviny získané ze zvířecích klonů a jejich potomků. V souladu se zásadou předběžné opatrnosti a v zájmu uplatňování zákazů stanovených tímto nařízením je proto nezbytné, aby byly po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami zřízeny systémy jejich sledování na úrovni Unie. Tyto systémy by příslušným orgánům a hospodářským subjektům umožnily shromažďovat údaje o zvířecích klonech, potomcích zvířecích klonů, o zárodečných produktech ze zvířecích klonů a jejich potomků a o potravinách pocházejících ze zvířecích klonů a jejich potomků. Komise by se měla snažit získat v rámci probíhajících a budoucích dvoustranných a vícestranných obchodních jednání od obchodních partnerů z Unie, v nichž probíhá klonování zvířat pro zemědělské účely, odpovídající závazky.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f) Ve své zprávě určené Evropskému parlamentu a Radě z roku 2010 Komise uvedla, že opatření k zavedení systému sledovatelnosti dovozu spermatu a embryí za účelem zřízení databank potomků v Unii jsou přiměřená. Komise by tudíž měla učinit odpovídající kroky.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4g) V souladu s uplatňováním zákazu klonování stanoveného tímto nařízením by se měly používat cílená opatření Komise zaměřená na propagaci obchodu, s cílem podpořit v Unii kvalitní produkci masa a chov zemědělských zvířat.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Očekává se, že množství poznatků o dopadu techniky klonování na dobré životní podmínky zvířat se zvýší. Technika klonování se pravděpodobně časem zdokonalí. Proto by se tyto zákazy měly použít jen prozatímně. Tato směrnice by proto měla být po uplynutí přiměřené doby podrobena přezkumu s přihlédnutím ke zkušenostem, které získají členské státy při jejím provádění, k vědeckému a technickému pokroku a mezinárodnímu vývoji.

(5) Toto nařízení by mělo být po uplynutí přiměřené doby podrobeno přezkumu s přihlédnutím ke zkušenostem, které získají členské státy při jeho uplatňování, k vědeckotechnickému pokroku, změnám v názorech spotřebitelů a mezinárodnímu vývoji, zejména k obchodním tokům a obchodním vztahům Unie.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Podle posledního průzkumu Eurobarometru se většina Evropanů nedomnívá, že by klonování zvířat pro účely produkce potravin bylo bezpečné pro jejich zdraví a zdraví jejich rodiny. Pokud jde o klonování, je v Evropě kromě toho několik zemí, které zjevně dávají přednost tomu, aby se rozhodovalo především s ohledem na morální a etické otázky, spíše než na základě vědeckých důkazů. Proto by před revizí tohoto právního předpisu měla Komise provést oficiální průzkum, v jehož rámci by se postoje spotřebitelů posoudily znovu.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5b) Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o stanovení pravidel pro systémy sledování zvířecích klonů, potomků zvířecích klonů a zárodečných produktů ze zvířecích klonů a jejich potomků. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, zejména svobodu podnikání a svobodu věd. Tato směrnice musí být provedena v souladu s těmito právy a zásadami.

(6) Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, zejména svobodu podnikání a svobodu věd. Toto nařízení musí být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6a) Jelikož cíle tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) uvádění embryí klonů a zvířecích klonů na trh.

b) uvádění zvířecích klonů, embryí klonů, potomků zvířecích klonů, zárodečných produktů ze zvířecích klonů a jejich potomků, a potravin a krmiva ze zvířecích klonů a jejich potomků na trh a jejich dovoz.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se na zvířata z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých (dále jen „zvířata“) chovaná a rozmnožovaná pro hospodářské účely.

Použije se na všechny druhy zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Cíl

 

Cílem tohoto nařízení je zabývat se obavami týkajícími se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a tím, jak spotřebitelé vnímají klonování a jaké jsou jeho etické aspekty.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „zvířaty chovanými a rozmnožovanými pro hospodářské účely“ se rozumí veškerá zvířata chovaná a rozmnožovaná pro účely produkce potravin, vlny, kůže nebo kožešin nebo pro jiné hospodářské účely. Tato definice nezahrnuje zvířata chovaná a rozmnožovaná výlučně pro jiné účely, jako je výzkum, výroba léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, zachování vzácných plemen nebo vyhynulých druhů, sportovní a kulturní akce;

a) „zvířaty chovanými a rozmnožovanými pro hospodářské účely“ (dále jen „zvířata“) se rozumějí veškerá zvířata chovaná a rozmnožovaná pro účely produkce potravin, krmiv, vlny, kůže nebo kožešin nebo pro jiné hospodářské účely. Tato definice nezahrnuje zvířata chovaná a rozmnožovaná výlučně pro jiné účely, jako je výzkum, výroba léčivých přípravků a zdravotnických prostředků zachování ohrožených druhů nebo vzácných plemen, které takto označily příslušné orgány členských států, a to v případě, že nejsou k dispozici alternativní metody;

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „klonováním“ se rozumí nepohlavní reprodukce zvířat technikou, při níž je jádro buňky individuálního zvířete přeneseno do oocytu, z nějž bylo jádro odstraněno, za účelem vytvoření geneticky totožných individuálních embryí (dále jen „embrya klonů“), jež mohou být následně implantována do náhradních matek za účelem produkce populací geneticky identických zvířat (dále jen „zvířecí klony“);

b) „klonováním“ se rozumí nepohlavní reprodukce zvířat mj. technikou, při níž je jádro buňky individuálního zvířete přeneseno do oocytu, z nějž bylo jádro odstraněno, za účelem vytvoření geneticky totožných individuálních embryí (dále jen „embrya klonů“), jež mohou být následně implantována do náhradních matek za účelem produkce populací geneticky identických zvířat (dále jen „zvířecí klony“);

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) „potomky zvířecích klonů“ se rozumějí zvířata, která nejsou zvířecími klony, u nichž však byl alespoň jeden z předků zvířecím klonem;

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. bb (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bb) „zárodečnými produkty“ se rozumějí sperma, oocyty a embrya odebrané nebo pocházející od zvířat za účelem reprodukce;

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bc) „sledovatelností“ se rozumí možnost najít a vysledovat ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potravinu, krmivo, hospodářské zvíře určené k výrobě potravin nebo látku, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva, nebo u níž se očekává, že k nim bude přimísena;

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ca) „potravinami“ se rozumějí potraviny podle definice v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 3 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prozatímní zákaz

Zákaz klonování

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy prozatímně zakáží:

Je zakázáno:

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) uvádění embryí klonů a zvířecích klonů na trh.

b) uvádět zvířecí klony, embrya klonů, potomky zvířecích klonů, zárodečné produkty ze zvířecích klonů a jejich potomků a potraviny a krmiva ze zvířecích klonů a jejich potomků na trh a dovážet je.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3a

 

Podmínky dovozu

 

Nesmějí se dovážet zvířata ze třetích zemí, pokud přiložené dovozní osvědčení nedokládá, že se nejedná o zvířecí klony nebo o potomky zvířecích klonů.

 

Nesmějí se dovážet zárodečné produkty a potraviny a krmiva živočišného původu ze třetích zemí, pokud přiložené dovozní osvědčení nedokládá, že nepocházejí ze zvířecích klonů nebo z potomků zvířecích klonů.

 

Aby bylo zajištěno, že dovozní osvědčení přiložená ke zvířatům, zárodečným produktům, potravinám a krmivům živočišného původu dokládají, zda jsou zvířecími klony nebo potomky zvířecích klonů nebo zda z nich pocházejí, přijme Komise do ...* zvláštní dovozní podmínky podle článku 48 nebo 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a v případě nutnosti předloží návrh na změnu právních předpisů v oblasti zdraví zvířat a zootechnických a genealogických podmínek dovozu.

 

__________________

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 6 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Článek 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3b

 

Vysledovatelnost

 

Aby příslušné orgány a hospodářské subjekty měly informace, které potřebují k uplatňování čl. 3 písm. b), vytvoří se systémy zpětného dohledání:

 

a) zvířecích klonů,

 

b) potomků zvířecích klonů,

 

c) zárodečných produktů ze zvířecích klonů a jejich potomků.

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4a, pokud jde o stanovení podrobných pravidel pro uvádění informací uvedených v písmenech a) až c) prvním pododstavci v osvědčeních požadovaných veterinárními a zootechnickými předpisy nebo v osvědčeních vypracovaných Komisí pro tyto účely. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou do ...*.

 

__________________

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 6 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy uvědomí o takových předpisech Komisi do [date for transposition of the Directive] a neprodleně ji informují také o jakýchkoliv pozdějších změnách těchto předpisů.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a musí zajistit rovné podmínky. Členské státy uvědomí o takových předpisech Komisi do ...* a neprodleně ji informují také o všech pozdějších změnách těchto předpisů.

 

__________________

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 1 rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku v článku 3a je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne …*. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesenou pravomoc uvedenou v článku 3a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm uvedeno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

__________________

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží Komisi do [date = 5 years after the date of transposition of this Directive] zprávu o zkušenostech získaných během uplatňování této směrnice.

1. Členské státy předloží Komisi do ...* zprávu o zkušenostech získaných během uplatňování tohoto nařízení.

 

__________________

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 6 let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vědeckému a technickému pokroku, zejména v souvislosti s aspekty klonování týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat;

b) veškerým dostupným vědeckotechnickým důkazům o pokroku, zejména v souvislosti s aspekty klonování týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat a s problematikou bezpečnosti potravin, a k pokroku dosaženému v oblasti vytváření spolehlivých systémů zpětného dohledávání klonů a jejich potomků;

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) vývoji názorů spotřebitelů na klonování;

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) obavám spotřebitelů souvisejícím s veřejným zdravím a s dobrými životními podmínkami zvířat;

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) etickým otázkám souvisejícím s klonováním zvířat.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Komise zprávu uvedenou v odstavci 2 zveřejní.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Prostřednictvím oficiálního průzkumu EU zahájí Komise veřejnou konzultaci za účelem posouzení nových trendů v oblasti toho, jak spotřebitelé vnímají potraviny ze zvířecích klonů.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Článek 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

vypouští se

Provedení

 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [date = 12 month after the date of transposition of this Directive]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

 

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 7 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vstup v platnost

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení se použije se ode dne …*.

 

_________________

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 1 rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Článek 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

vypouští se

Určení

 

Tato směrnice je určena členským státům.

 

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Závěrečná část (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0266.

(2)

Úř. věst. C 311, 12.9.2014, s. 73.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné souvislosti

Klonování je forma nepohlavní reprodukce prováděná v laboratorních podmínkách, při níž jsou zvířata zplozena za použití genetického materiálu z buňky jiného zvířete. Klon má přitom stejnou DNA jako dárce genetické informace. V praxi se jako hlavní metoda klonování používá „přenos jader somatických buněk“, při němž je jádro normální buňky z těla dárce přeneseno do vajíčka (oocytu), z něhož bylo jádro odstraněno; takto manipulovaný oocyt je poté vložen do dělohy příjemkyně, která – pokud se vše podaří – porodí klon.

V Evropské unii se klonování v současné době nepoužívá pro hospodářské účely. Používá se však v některých třetích zemích, zejména v USA, Kanadě, Argentině, Brazílii a Austrálii. Klonování se využívá například k rozmnožení nejkvalitnějších kusů plemenných zvířat – snižuje počet zvířat v programech šlechtění, neboť umožňuje produkci většího množství reproduktivního materiálu s geny elitních zvířat. Vysoce cenný reproduktivní materiál z klonů se pak používá k chovu zvířat tradičními reprodukčními technikami.

Vědecké studie přinesly přesvědčivé důkazy, že klonování zvířat ohrožuje dobré životní podmínky zvířat. Přenos jader somatických buněk vede k poruchám vývoje placenty a plodu, jejichž důsledkem je to, že příjemkyně používané pro klonování i narozené klony mají nízkou kvalitou života a často i trpí značnými bolesti. To přirozeně vyvolává etické otázky, pokud jde o důvody pro používání techniky klonování.

Klonování je současně otázkou, která je velmi citlivá pro evropské občany: z výzkumu Eurobarometru v roce 2010 kupříkladu vyplynulo, že podle názoru evropské veřejnosti nepřináší klonování žádný prospěch, je nebezpečné, neetické a znepokojivé. Pouze 18 % respondentů vyjádřilo souhlas s touto technologií jako takovou. Evropský parlament zatím vždy zastával ke klonování zvířat pro hospodářské účely důsledně negativní stanovisko. Svůj první návrh týkající se otázky klonování přijal Parlament v rámci projednávání návrhu nařízení o nových potravinách v roce 2008. Učinil tak tehdy v návaznosti na své usnesení ze dne 3. září 2008 o klonování zvířat za účelem výroby potravin, a právě otázka klonování nakonec vedla k patové situaci při dohodovacím řízení v prosinci 2011. Od té doby Parlament v několika svých přijatých textech soustavně prosazoval, aby právní řád Unie obsahoval specifická ustanovení o klonování, která by reagovala na obavy občanů.

Dne 18. prosince 2013 zveřejnila Evropská komise dva legislativní návrhy o klonování zvířat pro účely výroby potravin: projednávaný návrh a s ním související návrh směrnice Rady o uvádění potravin ze zvířecích klonů na trh (2013/0434(APP)). Těmito návrhy se pozastavuje používání techniky klonování v EU pro hospodářské účely, uvádění živých klonovaných zvířat a embryí na trh a uvádění potravin z klonovaných zvířat (masa, mléka ad.) na trh.

Postoj zpravodajek

Zpravodajky zastávají názor, že negativní důsledky klonování, mimo jiné pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, jsou mnohem závažnější než případné přínosy. Zákaz klonování, který navrhuje Komise, proto hodnotí pozitivně, nicméně se domnívají, že návrh dostatečně nereaguje na legitimní obavy, které opakovaně vyjadřují občané i Evropský parlament. Návrh Komise zejména neobsahuje žádná ustanovení o potravinách z potomků klonovaných zvířat ani žádná opatření týkající se reproduktivního materiálu z klonů a jejich potomků. Zpravodajky proto předkládají několik pozměňovacích návrhů, které návrh Komise vylepšují a zvyšují jeho účinnost. Pozměňovací návrhy se týkají těchto oblastí:

   Potomci a zárodečné produkty: klonování zvířat pro hospodářské účely se v EU zatím neprovádí; tato technika je ostatně natolik nákladná a její míra úspěšnosti je natolik nízká, že její využití pro produkci potravin není rentabilní. Zákaz uvádění živých klonovaných zvířat a potravin z nich na trh, jak jej navrhuje Komise, tedy pouze potvrzuje současný stav a neřeší nejdůležitější námitky proti klonování, totiž výrobu zárodečných produktů (spermatu, oocytů a embryí) z klonů pro účely plození zvířat (potomků klonů) tradičními reprodukčními technikami.

V některých třetích zemí je klonování povoleno a tak to i zůstane. Bylo by velmi nedůsledné zakázat v EU klonování na základě velmi významných vědeckých a etických důvodů, ale současně povolit dovoz produktů, k jejichž výrobě se tato technika převážně používá, totiž zárodečných produktů z klonů a potravin z jejich potomků. Má-li být právní úprava koherentní, je proto nezbytné zakázat také dovoz potomků zvířecích klonů a jejich uvádění na trh, stejně jako dovoz a uvádění na trh zárodečných produktů a potravin pocházejících ze zvířecích klonů a jejich potomků. Takový zákaz by rozptýlil obavy spotřebitelů z možných dlouhodobých následků konzumace potravin z potomků zvířecích klonů (masa, mléka ad.), pro něž dosud není dostatek vědeckých údajů.

Uplatnění tohoto zákazu bude vyžadovat, aby Komise před nabytím účinnosti nového předpisu stanovila zvláštní dovozní podmínky podle nařízení (ES) č. 882/2004 (nařízení o úředních kontrolách). Zpravodajky dále soudí, že základním a přitom realistickým požadavkem je v této souvislosti povinné sledování, protože zákaz by bylo obtížné uplatňovat, pokud by nebyla zaručena sledovatelnost zvířecích klonů, jejich potomků a odpovídajících produktů. Komise již ve své zprávě o klonování zvířat pro účely produkce potravin z roku 2010 přislíbila, že stanoví zvláštní požadavky na sledování v rámci zootechnických předpisů. Ačkoli systém sledovatelnosti by neměl uvnitř Unie, kde bude klonování zakázáno, žádný přímý vliv, měla by živá zvířata, zárodečné produkty a potraviny dovážené do Unie ze třetích zemí podléhat přinejmenším stejným požadavkům na identifikaci a sledovatelnost, jaké se uplatňují v Unii. Před datem vstupu směrnice v platnost bude muset Komise přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž stanoví pravidla pro zahrnutí požadavků na sledovatelnost do osvědčení, která jsou vyžadována podle veterinárních a zootechnických předpisů.

Zpravodajky se domnívají, že právní základ návrhu, kterým je článek 43 Smlouvy o fungování Evropské unie, je pro výše uvedené změny vhodný. Podle judikatury Soudního dvora je článek 43 ostatně vhodným právním základech pro jakýkoli předpis týkající se produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, pokud tento předpis přispívá k dosažení jednoho či více cílů společné zemědělské politiky, a může být tedy rovněž použit pro přijetí právního přepisu usilujícího o dosažení jiných cílů kromě společné zemědělské politiky. Opatření přijatá v rámci společné zemědělské politiky mohou mít dále vliv i na dovoz daných produktů.

   Oblast působnosti: jsou k dispozici také vědecké důkazy o tom, že klonovací postupy způsobují špatné životní podmínky chovných samic a potomků klonů také v případě chovaných ryb, a stejně problematické jsou i postupy transplantace zárodečných buněk u drůbeže, i když tyto důkazy nejsou natolik významné jako u savců. Je proto vhodné stanovit, že se navržená opatření vztahují na veškeré chovaná zvířata, a tedy nikoli jen na zvířata z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých, jak navrhuje Komise.

   Dočasný, nebo trvalý zákaz: návrh označuje zákaz klonování za „prozatímní“ a hovoří o „pozastavení“ používání této techniky. Takový výraz se však neopírá o žádný podstatný prvek navrženého aktu, a je proto matoucí a měl by být odstraněn. Je třeba ostatně připomenout, že četnost případů, kdy byla způsobená příjemkyním a klonovaným zvířatům způsobena újma, se za poslední desetiletí nijak výrazně nesnížila. V současné době navíc neexistuje účinnější metoda klonování a ani se nezdá, že by se měla objevit v blízké budoucnosti. Zpravodajky plně souhlasí se zachováním ustanovení o podávání zpráv a o přezkumu, jak je navrhuje Komise, s ohledem na veškeré relevantní aspekty, jako je například vědeckotechnický pokrok v této oblasti.

   Výběr právního nástroje: Komise soudí, že nevhodnější právním nástrojem pro tento předpis je směrnice, která by členským státům umožnila použít k jejímu uplatnění stávající kontrolní nástroje. Podstatou návrhu je nicméně prostý zákaz používání klonování a uvádění souvisejících produktů na trh, a takový zákaz by bylo snazší prosadit formou nařízení. Pokud by bylo použito nařízení, zvýšila by se právní jistota a koherentnost prosazování zákazu, aniž by byly porušeny zásady subsidiarity a proporcionality.

Zpravodajky jsou přesvědčeny, že návrhu Komise by prospělo, kdyby vycházel z komplexnějšího přístupu ke všem aspektům klonování zvířat pro hospodářské účely. Pozměňovací návrhy obsažené v tomto návrhu zprávy mají za cíl dospět k účinnému a koherentnímu nařízení, které by řešilo legitimní námitky zemědělského odvětví i evropské veřejnosti.


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (28.5.2015)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Navrhovatelka: Jude Kirton-Darling

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Klonování zvířat (neboli „genetické kopírování“) pro hospodářské účely vyvolává otázky, pokud jde o zdraví a dobré životní podmínky zvířat, výběr spotřebitelů a etická hlediska, a je dlouhodobým problémem z hlediska regulace. V současnosti se klonování většinou používá k produkci chovných zvířat a potraviny, které by mohly být uváděny na trh v EU, by byly získány z potomků klonů.

Podle podmínek platných nyní v EU je pro uvedení potravin z klonů na trh nutné získat před uvedením na trh povolení na základě vědeckého posouzení rizik v oblasti bezpečnosti potravin, které provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), přičemž celý postup se řídí tzv. „nařízením o nových potravinách“ (ES) č. 258/1997. Jeho nynější přezkum vyjímá úpravu klonování z působnosti tohoto nařízení a ta je nadále předmětem svou samostatných návrhů Komise ze dne 18. prosince 2013. Do doby, než tyto právní předpisy o potravinách získaných z klonovaných zvířat a jejich potomků vstoupí v platnost, setrvává problematika klonování v působnosti stávajícího nařízení o nových potravinách (ES) č. 258/1997. O povolení používání techniky klonování v EU dosud nepožádal žádný hospodářský subjekt.

I když v EU zatím nejsou zvířata klonována pro účely produkce potravin, komerční zemědělské klonování probíhá v několika zemích, např. v Argentině, v Austrálii, v Brazílii, v Kanadě a v USA, a může se používat také v Chile, v Číně, na Novém Zélandu a v Uruguayi, kde působí společnosti provádějící klonování.

Protože se do potravinářského řetězce začíná dostávat maso a mléko z potomků klonů i z klonů samotných, je nezbytně nutné zajistit v této oblasti výhledově orientovanou regulaci a rovné podmínky. Je důležité podotknout, že ani jedna ze třetích zemí zatím nevytvořila funkční systémy vysledovatelnosti nebo označování či systémy identifikace a registrace dovozů potomků klonů nebo potravin získaných z nich.

Závěry a doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin obsažené v jeho stanovisku z roku 2008 a znovu potvrzené v jeho prohlášeních z let 2009 a 2010 hovořily o obavách souvisejících se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat vzhledem k míře úmrtnosti spjaté s technologií klonování. Navrhovaný soubor předpisů týkajících se klonování zvířat bere v potaz obavy související s dobrými životními podmínkami zvířat a s etickými hledisky a má za cíl zajistit větší právní jistotu v této oblasti zhruba do roku 2016.

Soulad s pravidly WTO

Navrhovatelka výboru podkládá za zásadní zajistit soulad právní úpravy s rámcem WTO – s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu (GATT), s Dohodou o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS) a s Dohodou o technických překážkách obchodu (TBT) – a rovné podmínky v rámci systému založeného na pravidlech.

Technika klonování v současnosti nesplňuje normy dobrých životních podmínek zvířat, přičemž je nutné vzít v úvahu obavy občanů EU v souvislosti s klonováním a dobrými životními podmínkami zvířat. Neexistují žádné mezinárodní normy SPS pro klonování ani vědecky podložené důkazy o rizicích pro bezpečnost potravin. Jelikož neexistují žádné bezprostřední obavy z technologie klonování z hlediska bezpečnosti potravin, ale pouze obavy týkající se zdraví a dobrých životních podmínek, musí být u předložených návrhů ověřeno, zda jsou v souladu s dohodami GATT a TBT.

Články I a III dohody GATT zakazují opatření, v jejichž důsledku dochází k různému zacházení s „podobnými výrobky“. Pokud budou potraviny získané z klonů a jejich potomků „připodobněny“ konvenčním potravinám, bude soulad navrhovaných opatření s pravidly WTO možno odůvodnit na základě výjimek podle článku XX dohody GATT.

Návrhy oznámila EU v rámci své oznamovací povinnosti podle Dohody o technických překážkách obchodu pouze jako opatření předběžné opatrnosti, protože zákazy uvádění na trh by na rozdíl od stanovení požadavků na označování nebyly „technickou regulací“.

Jak se ukázalo při sporu o produkty z tuleňů (DS400 a DS401), týká se článek XX dohody GATT ochrany dobrých životních podmínek zvířat a je odůvodněn etickými důvody, pokud se nejedná o „svévolnou a neopodstatněnou diskriminaci“.

Navrhovatelka je přesvědčena, že v reakci na opodstatněné obavy je přiměřeným opatřením prozatímně zakázat uvádět zvířecí klony, embrya klonů a potraviny pro lidskou spotřebu získané ze zvířecích klonů a jejich potomků na trh. Alternativní opatření, jako je předběžné povolování a označování, by v tomto případě úplně nevyřešilo obavy týkající se etického hlediska a dobrých životních podmínek zvířat.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely

o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely

 

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé znění. Bude-li schválen, vyžádá si povídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Pokud by bylo jako právní nástroj použito nařízení, zvýšila by se právní jistota a jednotnost prosazování zákazu, aniž by byly porušeny zásady subsidiarity a proporcionality.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) S přihlédnutím k cílům zemědělské politiky Unie, k výsledkům nedávných vědeckých hodnocení EFSA a k požadavku na dobré životní podmínky zvířat stanovenému v článku 13 Smlouvy je rozumné prozatímně zakázat používání klonování určitých druhů v živočišné produkci pro hospodářské účely.

(3) S přihlédnutím k cílům zemědělské politiky Unie, k výsledkům nedávných vědeckých hodnocení EFSA a k požadavku na dobré životní podmínky zvířat stanovenému v článku 13 Smlouvy je rozumné zakázat používání klonování určitých druhů v živočišné výrobě pro hospodářské účely.

 

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Systémy pro zpětného dohledávání vytvořené pro potraviny ze zvířecích klonů a zárodečných produktů by mohly podpořit prosazování opatření obsažených v tomto nařízení, zejména tím, že by příslušným orgánům a hospodářským subjektům poskytovaly užitečné informace. Komise by se proto měla snažit získat v rámci probíhajících a budoucích dvoustranných a vícestranných obchodních jednání od obchodních partnerů z Unie, v nichž probíhá klonování zvířat pro zemědělské účely, odpovídající závazky;

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Očekává se, že množství poznatků o dopadu techniky klonování na dobré životní podmínky zvířat se zvýší. Technika klonování se pravděpodobně časem zdokonalí. Proto by se tyto zákazy měly použít jen prozatímně. Tato směrnice by proto měla být po uplynutí přiměřené doby podrobena přezkumu s přihlédnutím ke zkušenostem, které získají členské státy při jejím provádění, k vědeckému a technickému pokroku a mezinárodnímu vývoji.

(5) Očekává se, že dojde k rozšíření poznatků o dopadu techniky klonování na dobré životní podmínky zvířat. Časem dojde pravděpodobně také ke zdokonalení techniky klonování. Proto by mělo být možné tyto zákazy v případě zjevného zdokonalení uvedené metody klonování přehodnotit, případně aktualizovat. Toto nařízení by proto mělo být po uplynutí přiměřené doby podrobeno přezkumu s přihlédnutím ke zkušenostem, které získají členské státy při jeho uplatňování, k vědeckotechnickému pokroku, změnám v názorech spotřebitelů a mezinárodnímu vývoji, zejména k obchodním tokům a obchodním vztahům Unie.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a) Embrya klonů, zvířecí klony, potraviny ze zvířecích klonů, zárodečné produkty ze zvířecích klonů a potraviny získané z nich nesmějí být ve smyslu článku III.4 dohody GATT považovány za produkty (embrya, zvířata, potraviny ze zvířat, zárodečné produkty a potraviny získané z nich).

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5b) Zákaz klonování zvířat, uvádění zvířecích klonů a klonů embryí na trh a uvádění potravin ze zvířecích klonů a zárodečných produktů a potravin získaných z nich na trh je ve smyslu článku XX dohody GATT opatřením, které je nezbytné v zájmu ochrany veřejných mravů a zdraví zvířat.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) uvádění embryí klonů a zvířecích klonů na trh.

b) uvádění embryí klonů, zvířecích klonů a zárodečných produktů ze zvířecích klonů na trh.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prozatímní zákaz

Zákaz

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy prozatímně zakáží:

1. Zakazuje se:

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) potraviny ze zvířecích klonů.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. V případě potravin živočišného původu dovážených ze třetích zemí, v nichž je zákonem povoleno uvádět potraviny z klonů, zárodečné produkty a potraviny z nich na trh a vyvážet je, zajistí členské státy, aby byly tyto potraviny uváděny na trh Unie pouze v souladu s veškerými specifickými dovozními podmínkami schválenými v rámci článků 48 a 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004*. Členské státy dále zajistí, aby se z těchto třetích zemí nedovážely do Unie žádné potraviny ze zvířecích klonů nebo zárodečné produkty a potraviny z nich.

 

___________________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1b. Členské státy stejně tak zajistí, aby se do Unie nedovážely zvířecí klony nebo klony embryí ani zárodečné produkty ze zvířecích klonů a aby potraviny dovážené ze třetích zemí, v nichž je povoleno klonovat zvířata pro hospodářské účely, splňovaly příslušné požadavky právních předpisů Unie týkajících se potravin nebo podmínky, které Unie považuje alespoň za rovnocenné těmto požadavkům.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vědeckému a technickému pokroku, zejména v souvislosti s aspekty klonování týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat;

b) vědeckotechnickému pokroku, zejména v souvislosti s aspekty klonování týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat, a k názorům spotřebitelů;

Pozměňovací návrh  14

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) mezinárodnímu vývoji.

c) mezinárodnímu vývoji, a zejména k dopadu tohoto nařízení na obchodní toky a na obchodní vztahy Unie.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

vypouští se

Provedení

 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [date = 12 month after the date of transposition of this Directive]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

 

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

vypouští se

Určení

 

Tato směrnice je určena členským státům.

 

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

POSTUP

Název

Klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely

Referenční údaje

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

16.1.2014

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Jude Kirton-Darling

3.9.2014

Článek 55 – Společné schůze výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

17.12.2014

Projednání ve výboru

14.4.2015

6.5.2015

 

 

Datum přijetí

28.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa


POSTUP

Název

Klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely

Referenční údaje

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Datum předložení EP

18.12.2013

 

 

 

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

16.1.2014

ITRE

16.1.2014

IMCO

16.1.2014

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

22.1.2014

IMCO

24.9.2014

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Renate Sommer

14.7.2014

Giulia Moi

14.7.2014

 

 

Článek 55 – Společné schůze výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

17.12.2014

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

 

 

 

 

Projednání ve výboru

16.4.2015

26.5.2015

 

 

Datum přijetí

17.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

82

8

8

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Lynn Boylan, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Angélique Delahaye, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Norbert Erdős, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Beata Gosiewska, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Marijana Petir, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Renata Briano, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Peter Eriksson, Lampros Fountoulis, Emmanouil Glezos, Maria Heubuch, Andrey Kovatchev, Momchil Nekov, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Hannu Takkula, Keith Taylor, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ángela Vallina

Datum předložení

25.6.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí