Postupak : 2013/0433(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0216/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0216/2015

Rasprave :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Glasovanja :

PV 08/09/2015 - 5.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0285

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 902kWORD 510k
25.6.2015
PE 551.999v02-00 A8-0216/2015

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvjestiteljice: Renate Sommer, Giulia Moi

(Zajedničke sjednice odbora – članak 55. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0892),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0002/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od 7. srpnja 2010. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1331/2008 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001(1),

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 30. travnja 2014.(2),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0216/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.      zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju životinja koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje

 

(Prvi dio ove izmjene, odnosno promjena riječi direktiva u riječ uredba, primjenjuje se na cijeli tekst. Ako se usvoji bit će potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijeli tekst.)

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1) Pri provedbi politike Unije i uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije trebalo bi zajamčiti visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i zaštite potrošača, kao i visoku razinu dobrobiti životinja i zaštite okoliša. U svakom trenutku treba primjenjivati načelo predostrožnosti utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Direktivom Vijeća 98/58/EZ14 utvrđeni su opći minimalni uvjeti dobrobiti životinja za životinje koje se uzgajaju ili drže u svrhu proizvodnje. Njome se pozivaju države članice da izbjegavaju nepotrebnu bol, patnju ili ozljeđivanje životinja iz uzgoja. Ako kloniranje uzrokuje nepotrebnu bol, patnju ili ozljeđivanje, države članice trebaju djelovati na nacionalnoj razini kako bi se to izbjeglo. Različiti nacionalni pristupi kloniranju životinja mogu dovesti do narušavanja tržišta. Zato je potrebno osigurati primjenu jednakih uvjeta na sve uključene u proizvodnju i distribuciju živih životinja diljem Unije.

(1) Kloniranje životinja nije u skladu s Direktivom Vijeća 98/58/EZ14 kojom su utvrđeni opći minimalni uvjeti dobrobiti životinja za životinje koje se uzgajaju ili drže u svrhu proizvodnje. U Direktivi 98/58/EZ pozivaju se države članice da izbjegavaju nepotrebnu bol, patnju ili ozljeđivanje životinja iz uzgoja te se u točki 20. njezina Priloga točnije navodi da se „ne smiju primjenjivati prirodni niti umjetni postupci uzgoja koji uzrokuju ili mogu uzrokovati patnju ili povredu bilo koje životinje”. Različiti nacionalni pristupi kloniranju životinja ili upotrebi proizvoda od kloniranih životinja mogu dovesti do narušavanja tržišta. Zato je potrebno osigurati primjenu jednakih uvjeta na sve uključene u proizvodnju i distribuciju životinja i životinjskih proizvoda diljem Unije.

__________________

__________________

14 Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (SL L 221, 8.8.1998., str. 23.).

14 Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (SL L 221, 8.8.1998., str. 23.).

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) potvrdila je da zamjenske ženke korištene u kloniranju posebno pate od poremećaja posteljice što doprinosi povećanim razinama pobačaja15. To, među ostalim, doprinosi niskoj učinkovitosti tehnike, 6 do 15 % za goveda i 6 % za svinje, i potrebi implantiranja zametaka klonova u nekoliko ženki kako bi se dobio jedan klon. Nadalje, nepravilnosti klonova i neuobičajeno veliko neposredno potomstvo uzrokuju teški porod i smrt novorođenčeta.

(2) Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) zaključila je u svom mišljenju o kloniranju životinja iz 2008.14a da je „utvrđeno da su zdravlje i dobrobit znatnog broja klonova [...] vrlo ugroženi, često ozbiljno i sa smrtnim ishodom”. EFSA je točnije potvrdila da zamjenske ženke korištene u kloniranju posebno pate od poremećaja posteljice, što doprinosi povećanim razinama pobačaja15 s mogućim negativnim učinkom na zdravlje tih ženki. To, među ostalim, doprinosi niskoj učinkovitosti tehnike, 6 do 15 % za goveda i 6 % za svinje, i potrebi implantiranja zametaka klonova u nekoliko ženki kako bi se dobio jedan klon. Nadalje, nepravilnosti klonova i neuobičajeno veliko neposredno potomstvo uzrokuju težak porod i smrt novorođenčeta. Visoka stopa smrtnosti u svim fazama razvoja karakteristika je tehnike kloniranja15a.

__________________

__________________

 

14a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

15 Znanstveno mišljenje Znanstvenog odbora za sigurnost hrane, zdravlje i dobrobit životinja i učinak na okoliš životinja koje su nastale kloniranjem tehnikom prijenosa jezgre somatske stanice (SNCT) i njihovog neposrednog potomstva i proizvoda dobivenih od tih životinja http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

15 Znanstveno mišljenje Znanstvenog odbora za sigurnost hrane, zdravlje i dobrobit životinja i učinak na okoliš životinja nastalih kloniranjem tehnikom prijenosa jezgre somatske stanice (SNCT) te njihovog neposrednog potomstva i proizvoda dobivenih od tih životinja http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

 

15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Uzimajući u obzir sigurnost hrane, EFSA ističe važnost priznavanja ograničenosti baze podataka te u svojem mišljenju o kloniranju životinja iz 2008. zaključuje: „Nesigurnost pri procjeni rizika prouzročena je ograničenim brojem dostupnih studija, malim uzorcima koji se ispituju te općenito nepostojanjem jedinstvenog pristupa kojim bi se omogućilo bolje rješavanje svih pitanja relevantnih za ovo mišljenje.” EFSA je, na primjer, izjavila da postoje ograničene informacije o imunološkoj sposobnosti klonova te je u svojem mišljenju preporučila da ako budu dostupni dokazi o smanjenoj imunološkoj sposobnosti klonova, treba istražiti „može li konzumiranje mesa i mlijeka klonova ili njihova potomstva dovesti do povećane izloženosti ljudi prenosivim agensima i ako može, u kojoj mjeri”.

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) S obzirom na moguće učinke na okoliš EFSA je navela da su dostupni podaci o tome ograničeni, a s obzirom na mogući učinak na genetsku raznolikost skrenula je pozornost na činjenicu da bi moglo doći do neizravnog učinka zbog prekomjernog korištenja ograničenog broja životinja u programima uzgoja te da se zbog povećane homogenosti genotipa u okviru jedne životinjske populacije može povećati podložnost te populacije infekcijama i drugim rizicima.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2c) U svom posebnom izvješću o kloniranju iz 2008.1a Europska skupina za etiku u znanosti i novim tehnologijama (EGE) izrazila je sumnju u to da se kloniranje životinja u svrhu proizvodnje hrane može opravdati „uzimajući u obzir trenutačnu razinu patnje i zdravstvenih problema zamjenskih ženki i klonova životinja”.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Etički aspekti kloniranja životinja radi opskrbe hranom, 16. siječnja 2008. http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2d) Jedan od ciljeva zajedničke poljoprivredne politike Unije iz članka 39. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) je „povećati poljoprivrednu produktivnost promicanjem tehničkog napretka i osiguranjem racionalnog razvoja poljoprivredne proizvodnje”. Taj je cilj između ostalog usmjeren na poboljšanje proizvodnje te s obzirom na racionalni razvoj poljoprivredne proizvodnje podrazumijeva optimalno korištenje proizvodnih faktora, to jest primjerenu proizvodnju u svrhe stavljanja na tržište kojom se uzimaju u obzir interesi potrošača.

Amandman  9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.e (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2e) U skladu sa sudskom praksom1a Suda Europske unije članak 43. UFEU-a predstavlja prikladnu pravnu osnovu za svako zakonodavstvo koje se odnosi na proizvodnju i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. UFEU-u koji pridonosi postizanju jednog ili više ciljeva zajedničke poljoprivredne politike predviđenih člankom 39. UFEU-a. Čak i ako bi takvo zakonodavstvo moglo biti usmjereno na ciljeve različite od onih iz zajedničke poljoprivredne politike, a koji bi se s obzirom na nepostojanje specifičnih odredbi ostvarivali na osnovi članka 114. UFEU-a, ono može uključivati usklađivanje odredbi nacionalnog zakonodavstva u tom području, a da nije potrebna primjena članka 114. Nadalje, mjere koje se poduzimaju u vezi sa zajedničkom poljoprivrednom politikom mogu također utjecati na uvoz proizvoda o kojima je riječ.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Predmeti 68/86, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske protiv Vijeća Europskih zajednica [1988] Zbirka sudske prakse 855; C-11/88 Komisija Europskih zajednica protiv Vijeća Europskih zajednica [1989] Zbirka sudske prakse 3799; C- 131/87 Komisija Europskih zajednica protiv Vijeća Europskih zajednica [1989] Zbirka sudske prakse 3743.

Amandman  10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.f (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2f) Istraživanje među potrošačima jasno je i dosljedno pokazalo da većina građana Unije ne odobrava kloniranje u svrhu proizvodnje između ostalog zbog dobrobiti životinja i općih etičkih pitanja1a. Kloniranje u svrhu proizvodnje moglo bi dovesti do ulaska klonova životinja ili njihova potomstva u prehrambeni lanac. Potrošači se oštro protive potrošnji hrane proizvedene od klonova životinja ili njihova potomstva.

 

__________________

 

Vidi npr. izvješća Eurobarometra iz 2008. i 2010.: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf and http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Amandman  11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2g) Kloniranjem životinja u svrhu proizvodnje hrane dovode se u opasnost osnovna obilježja europskog proizvodnog modela utemeljenog na kvaliteti proizvoda, sigurnosti hrane, zdravlju potrošača, strogim pravilima u pogledu dobrobiti životinja te primjeni ekološki prihvatljivih metoda.

Amandman  12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Uzimajući u obzir ciljeve poljoprivredne politike Unije, rezultati nedavnih znanstvenih ocjena EFSA-e i zahtjeva za dobrobit životinja iz članka 13. Ugovora, razborito je privremeno zabraniti uporabu kloniranja u proizvodnji određenih vrsta životinja u svrhu proizvodnje.

(3) Uzimajući u obzir ciljeve zajedničke poljoprivredne politike Unije, rezultate znanstvenih ocjena EFSA-e utemeljenih na raspoloživim studijama, zahtjev za dobrobit životinja iz članka 13. UFEU-a te zabrinutost potrošača, primjereno je zabraniti kloniranje životinja u svrhu proizvodnje te stavljanje na tržište životinja i proizvoda nastalih primjenom tehnike kloniranja .

Amandman  13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Klonovi životinja ne proizvode se da bi služili kao izvor mesa ili mliječnih proizvoda, nego radi korištenja njihova reprodukcijskog materijala za potrebe uzgoja. Za proizvodnju hrane koriste se potomci kloniranih životinja nastali spolnom reprodukcijom . Iako zabrinutost za dobrobit životinja možda nije očigledna u slučaju potomstva kloniranih životinja jer je nastalo konvencionalnom spolnom reprodukcijom, da bi potomstvo uopće postojalo, potreban je klonirani predak životinje, što dovodi do znatne zabrinutosti u pogledu dobrobiti životinja i etike. Mjere koje se odnose na pitanje zabrinutosti u pogledu dobrobiti životinja i predodžbe potrošača o tehnici kloniranja trebaju stoga u svojem području primjene obuhvaćati reprodukcijski materijal kloniranih životinja, potomke kloniranih životinja i proizvode dobivene od potomstva kloniranih životinja.

Amandman  14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Trenutačno je vjerojatno da će se u svrhu proizvodnje klonirati goveda, svinje, ovce, koze i kopitari. Područje primjene ove Direktive stoga treba ograničiti na upotrebu kloniranja u svrhu proizvodnje tih pet vrsta životinja.

Briše se.

Amandman  15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Kad je riječ o stavljanju na tržište poljoprivrednih proizvoda, u vezi sa zabranom kloniranja i radi odgovaranja na predodžbe potrošača o kloniranju povezane, između ostalog, s dobrobiti životinja, nedostatkom odgovarajućih istraživanja i općim etičkim pitanjima, potrebno je zajamčiti da hrana od klonova životinja i njihova potomstva ne uđe u prehrambeni lanac. Manje strogim mjerama, kao što je označivanje namirnica, ne bi se u potpunosti riješio problem zabrinutosti građana jer bi i dalje bilo dopušteno stavljanje na tržište hrane proizvedene tehnikom koja podrazumijeva patnju životinja.

Amandman  16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4b) Kloniranje u uzgoju životinja radi proizvodnje već se primjenjuje u nekim trećim zemljama. U skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća hrana koja se uvozi iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište unutar Unije mora udovoljavati odgovarajućim zahtjevima propisanima zakonodavstvom o hrani ili uvjetima za koje je Unija utvrdila da su barem jednakovrijedni tim zahtjevima. Stoga treba poduzeti mjere kako bi se izbjegao uvoz klonova životinja i njihova potomstva te hrane dobivene od tih klonova i njihova potomstva iz trećih zemalja u Uniju. Komisija bi trebala dopuniti zootehničko zakonodavstvo i zakonodavstvo o zdravlju životinja ili predložiti potrebne izmjene kako bi osigurala da se na uvoznim certifikatima za životinje i reprodukcijski materijal te za hranu i hranu za životinje koja je životinjskog porijekla naznačuje je li riječ o kloniranim životinjama ili njihovu potomstvu ili je navedeno nastalo od njih.

Amandman  17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4c) Klonovi životinja, klonovi zametaka, potomstvo klonova životinja, reprodukcijski materijal klonova životinja i njihova potomstva te hrana i hrana za životinje dobivena od njih ne mogu se smatrati proizvodima kao što su životinje, zametci, reprodukcijski materijal te hrana i hrana za životinje koji nisu dobiveni primjenom tehnike kloniranja u smislu članka III.4. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT). Osim toga, zabrana kloniranja životinja te stavljanja na tržište i uvoza klonova životinja, klonova zametaka, potomstva kloniranih životinja, reprodukcijskog materijala kloniranih životinja i njihova potomstva, kao i hrane i hrane za životinje dobivene od klonova životinja i njihova potomstva potrebna je mjera kako bi se zaštitio javni moral i zdravlje životinja u smislu članka XX. GATT-a.

Amandman  18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4d) Potrebno je poduzeti mjere kako bi se osiguralo da se trgovinskim sporazumima o kojima se trenutno pregovora ne potakne odobravanje praksi koje mogu negativno utjecati na zdravlje potrošača i poljoprivrednika te na okoliš ili na dobrobit životinja.

Amandman  19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.e (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4e) Primjena ove Uredbe može biti ugrožena ako je nemoguće ući u trag hrani dobivenoj od klonova životinja i njihova potomstva. Stoga je u skladu s načelom predostrožnosti te u cilju jačanja zabrana predviđenih ovom Uredbom u dogovoru s relevantnim dionicima potrebno uspostaviti sustave sljedivosti na razini Unije. Takvim sustavima nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima omogućilo bi se prikupljanje podataka o klonovima životinja, njihovu potomstvu i reprodukcijskom materijalu klonova životinja i njihova potomstva te o hrani dobivenoj od klonova životinja i njihova potomstva. Komisija bi u okviru aktualnih i budućih trgovinskih pregovora trebala raditi na tomu da trgovinski partneri Unije koji primjenjuju kloniranje životinja u svrhu proizvodnje pristanu u tom pogledu preuzeti obveze, kako na bilateralnoj tako i na multilateralnoj razini.

Amandman  20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4f) U svojem izvješću Europskom parlamentu i Vijeću iz 2010. Komisija je navela da su mjere za uspostavljanje sljedivosti uvezenog sjemena i zametaka radi uspostave banaka potomstva u Uniji bile prikladne. Komisija stoga treba postupiti u skladu s time.

Amandman  21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4g) U skladu s primjenom zabrane kloniranja utvrđene ovom Uredbom trebale bi se primjenjivati ciljane trgovinske promotivne mjere koje je donijela Komisija radi potpore visokokvalitetnoj proizvodnji mesa i uzgoju životinja u Uniji.

Amandman  22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Očekuje se da će se znanje o utjecaju tehnike kloniranja na dobrobit životinja povećavati. Vjerojatno je da će se tehnika kloniranja s vremenom unaprijediti. Zbog toga zabrane treba primijeniti samo privremeno. Stoga ovu Direktivu treba preispitati u razumnom roku uzimajući u obzir iskustvo država članica stečeno njezinom provedbom, znanstvenim i tehničkim napretkom i međunarodnom razvoju događaja.

(5) Ovu Uredbu treba preispitati u razumnom roku uzimajući u obzir iskustvo država članica stečeno njezinom provedbom, znanstveni i tehnički napredak, razvoj predodžbi potrošača i međunarodni razvoj događaja, a posebice trgovinske tokove i trgovinske odnose Unije.

Amandman  23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Uzimajući u obzir najnoviju anketu Eurobarometra, većina Europljana smatra da kloniranje životinja za proizvodnju hrane nije sigurno za njihovo zdravlje i zdravlje njihovih obitelji. Osim toga, kad je riječ o kloniranju životinja, više je zemalja u Europi koje izražavaju jasnu sklonost donošenju odluka prvenstveno sa stajališta moralnih i etičkih pitanja nego na temelju znanstvenih dokaza. Stoga bi prije revizije ovoga zakonodavstva Komisija trebala provesti službeno istraživanje na razini EU-a kako bi se ponovno procijenile predodžbe potrošača.

Amandman  24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5b) Ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebala bi se dodijeliti Komisiji u pogledu uspostave pravila za sustave sljedivosti klonova životinja, potomstva klonova životinja te reprodukcijskog materijala klonova životinja i njihova potomstva. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija treba osigurati da se Europskom parlamentu i Vijeću relevantni dokumenti dostavljaju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman  25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Ovom Direktivom poštuju se temeljna prava i pridržavaju se načela priznatih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i osobito u pogledu slobode poduzetništva i slobode znanosti. Ova Direktiva mora se provoditi u skladu s tim pravima i načelima,

(6) Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, a posebno sloboda poduzetništva i sloboda znanosti. Ova se Uredba mora primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

Amandman  26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6a) Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti cilj ove Uredbe, nego ga se zbog njegova opsega i učinaka može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je predviđeno u tom članku, ova Uredba ne premašuje ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman  27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) stavljanju na tržište klonova zametaka i klonova životinja.

(b) stavljanju na tržište i uvozu klonova životinja, klonova zametaka, potomstva klonova životinja, reprodukcijskog materijala klonova životinja i njihova potomstva te hrane i hrane za životinje dobivene od klonova životinja i njihova potomstva.

Amandman  28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se na goveda, svinje, ovce, koze i kopitare („životinje”) koji se drže i proizvode u svrhu proizvodnje.

Primjenjuje se na sve vrste životinja koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje.

Amandman  29

Prijedlog direktive

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Cilj

 

Cilj ove Uredbe rješavanje je pitanja koja se odnose na zdravlje i dobrobit životinja te predodžbe potrošača i etičke aspekte u pogledu tehnike kloniranja.

Amandman  30

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) „životinje koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje” znači životinje koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje hrane, vune, kože ili krzna ili u druge proizvodne svrhe. Ne obuhvaća životinje koje se drže i uzgajaju isključivo u druge svrhe kao što je istraživanje, proizvodnja lijekova i medicinskih proizvoda, očuvanje rijetkih pasmina ili ugroženih vrsta, sportska i kulturna događanja;

(a) „životinje koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje” („životinje”) znači životinje koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje hrane,hrane za životinje, vune, kože ili krzna ili u druge proizvodne svrhe. Time nisu obuhvaćene životinje koje se drže i uzgajaju isključivo u druge svrhe, kao što su istraživanje, proizvodnja lijekova i medicinskih proizvoda te očuvanje ugroženih vrsta i rijetkih pasmina koje kao takve utvrđuju nadležna tijela država članica, kad ne postoje alternativne metode;

Amandman  31

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) „kloniranje” znači nespolno razmnožavanje životinja tehnikom kojom se jezgra stanice pojedinačne životinje prenosi u oocite iz kojih je uklonjena jezgra kako bi se stvorio genetski jednak pojedinačni zametak („klonovi zametka”) koji se nakon toga može implantirati u zamjenske majke za proizvodnju populacije genetski jednakih životinja („klon životinje”);

(b) „kloniranje” znači nespolno razmnožavanje životinja, između ostalog, tehnikom kojom se jezgra stanice pojedinačne životinje prenosi u jajne stanice iz kojih je uklonjena jezgra kako bi se stvorili genetski jednaki pojedinačni zametci („klonovi zametka”) koji se nakon toga mogu implantirati u zamjenske majke radi proizvodnje populacija genetski jednakih životinja („klonovi životinja”);

Amandman  32

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba) „potomstvo klonova životinja” znači životinje različite od klonova životinja, s time da je najmanje jedan od predaka klon;

Amandman  33

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka bb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb) „reprodukcijski materijal” znači sjeme, jajne stanice i zametci prikupljeni ili proizvedeni od životinja u svrhu reprodukcije;

Amandman  34

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka bc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bc) „sljedivost” znači mogućnost ulaženja u trag hrani, hrani za životinje, životinji za proizvodnju hrane ili tvari koja je namijenjena za ugrađivanje ili se očekuje da će se ugraditi u hranu ili hranu za životinje te mogućnost njihova praćenja kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije;

Amandman  35

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ca) „hrana” znači hrana kako je definirana člankom 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Amandman  36

Prijedlog direktive

Članak 3. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Privremena zabrana

Zabrana

Amandman  37

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice privremeno zabranjuju:

Zabranjuje se sljedeće:

Amandman  38

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) stavljanje na tržište životinjskih klonova i klonova embrija.

(b) stavljanje na tržište i uvoz klonova životinja, klonova zametaka, potomstva klonova životinja, reprodukcijskog materijala klonova životinja i njihova potomstva te hrane i hrane za životinje dobivene od klonova životinja i njihova potomstva.

Amandman  39

Prijedlog direktive

Članak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.a

 

Uvjeti uvoza

 

Životinje se ne smiju uvoziti iz trećih zemalja osim ako na popratnim uvoznim certifikatima nije navedeno da to nisu klonovi životinja ili njihovo potomstvo.

 

Reprodukcijski materijal te hrana i hrana za životinje koja je životinjskog porijekla ne smiju se uvoziti iz trećih zemalja osim ako na popratnim uvoznim certifikatima nije navedeno da nisu dobiveni od klonova životinja ili njihova potomstva.

 

Kako bi osigurala da se na uvoznim certifikatima za životinje i reprodukcijski materijal te za hranu i hranu za životinje koja je životinjskog porijekla naznačuje je li riječ o kloniranim životinjama ili njihovu potomstvu ili je navedeno nastalo od njih, Komisija će do… * donijeti posebne uvjete uvoza u skladu s člancima 48. ili 49. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća te po potrebi predstaviti prijedlog izmjene ostalog zakonodavstva u području zdravlja životinja ili zootehničkih i genealoških uvjeta uvoza.

 

__________________

 

* SL upisuje datum: šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  40

Prijedlog direktive

Članak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.b

 

Sljedivost

 

Kako bi se nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima pružile informacije koje su im potrebne za provedbu točke (b) članka 3., uspostavljaju se sustavi sljedivosti za:

 

(a) klonove životinja;

 

(b) potomstvo klonova životinja;

 

(c) reprodukcijski materijal klonova životinja i njihova potomstva.

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 4.a radi utvrđivanja detaljnih pravila za unošenje informacija iz točaka (a) do (c) prvog podstavka u certifikate navedene u zakonodavstvu o zdravlju životinja i zootehničkom zakonodavstvu ili u certifikate koje je Komisija sastavila u tu svrhu. Ti delegirani akti donose se do…* .

 

__________________

* SL upisuje datum: šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  41

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje će se primjenjivati za kršenja nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju sve potrebne mjere da se one provode. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i moraju odvraćati od daljnjeg kršenja. Države članice obavješćuju Komisiju o ovim odredbama najkasnije do [datum prijenosa Direktive] i bez odlaganja izvješćuju o svim njihovim naknadnim izmjenama.

Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje će se primjenjivati za kršenje ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se ona primjenjuju. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i moraju odvraćati te se njima moraju zajamčiti jednaki uvjeti. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama do … * i bez odgađanja je izvješćuju o svim njihovim naknadnim izmjenama.

 

__________________

 

* SL upisuje datum: jedna godina od stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  42

Prijedlog direktive

Članak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.a

 

Izvršavanje delegiranja

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima ovim člankom.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od ...*. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3.a. Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Poništenje proizvodi učinke dan nakon objavljivanja te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Njime se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

 

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 3.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće na njega ne izraze nikakav prigovor u razdoblju od dva mjeseca od dostavljanja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

__________________

* SL upisuje datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  43

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice do [datum = 5 godina nakon datuma prijenosa ove Direktive] izvješćuju Komisiju o iskustvima stečenima primjenom ove Direktive.

1. Države članice do …* izvješćuju Komisiju o iskustvu stečenom primjenom ove Uredbe.

 

__________________

* SL upisuje datum: šest godina od stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  44

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) znanstveni i tehnički napredak, osobito u pogledu aspekata kloniranja koji se odnose na dobrobit životinja;

(b) sve dostupne znanstvene i tehničke dokaze o napretku, osobito u pogledu aspekata kloniranja koji se odnose na dobrobit životinja i sigurnosti hrane, te napredak postignut u uspostavi pouzdanih sustava sljedivosti klonova i njihova potomstva;

Amandman  45

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba) razvoj predodžbi potrošača o kloniranju;

Amandman  46

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) zabrinutost potrošača u pogledu javnog zdravlja i dobrobiti životinja;

Amandman  47

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb) etička pitanja o kloniranju životinja.

Amandman  48

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a. Komisija objavljuje izvješće iz stavka 2.

Amandman  49

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. Komisija službenim istraživanjem na razini EU-a započinje javno savjetovanje radi procjene novih trendova u predodžbama potrošača o prehrambenim proizvodima dobivenim od kloniranih životinja.

Amandman  50

Prijedlog direktive

Članak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Briše se.

Prijenos

 

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom, do [datum = 12 mjeseci nakon datuma prijenosa ove Direktive]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

 

Kada države članice donesu ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

 

2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

 

Amandman  51

Prijedlog direktive

Članak 7. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Stupanje na snagu

Stupanje na snagu

Amandman  52

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od …*.

 

_________________

 

* SL upisuje datum: jedna godina od stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  53

Prijedlog direktive

Članak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Briše se.

Adresati

 

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

 

Amandman  54

Prijedlog direktive

Ending part (new)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama.

(1)

Usvojeni tekstovi s tim datumom, P7_TA(2010)0266.

(2)

SL C311, 12.9.2014., str. 73.


EXPLANATORY STATEMENT

Background

Cloning is a form of asexual reproduction performed in a laboratory where animals are generated by using the genetic material from a cell from another animal. The animal clone shares the same DNA as its genetic donor. In practice, the main technique used for cloning is “somatic cell nuclear transfer”, where the nucleus of a normal body cell is transferred into an egg (oocyte) from another animal from which the nucleus has been removed; the manipulated oocyte is implanted into a surrogate mother who will - if everything goes well - give birth to the clone.

At present, cloning is not used for farming purposes in the European Union. However, it is used in certain third countries, such as the USA, Canada, Argentina, Brazil and Australia. Cloning may for instance be used to multiply top-performing breeding animals. It may reduce the number of animals required for breeding programmes, as it allows the production of higher quantities of reproductive material with the genes of the elite animals. The high-value reproductive material from clones would then be used to breed animals through conventional reproduction techniques.

Scientific studies have demonstrated with overwhelming evidence that animal cloning is a hazard for animal welfare. The somatic cell nuclear transfer technique leads to placental and foetal abnormalities that result in poor welfare – and often substantial pain – to surrogate dams used for cloning and to their offspring. This naturally also leads to ethical issues related to the justification of the cloning technique.

Cloning is also an issue which is highly sensitive for European citizens: for instance, a Eurobarometer survey of 2010 showed that the European public sees animal cloning as not offering benefits, as unsafe, inequitable and worrying, with only 18% of respondents supporting the technique at all. The European Parliament has had a firm negative stance as regards the cloning of animals for farming purposes. Following up on Parliament’s resolution of 3 September 2008 on the cloning of animals for food supply, the first proposal adopted by Parliament to address the issue of cloning was put forward in the context of the 2008 proposal for a regulation on Novel Foods, and cloning is precisely the issue owing to which the dossier ultimately ended in a deadlock in Conciliation in December 2011. Since then, in several of its adopted positions, the Parliament has consistently strived to introduce into the Union’s legislation specific provisions on cloning to address the citizens’ concerns.

On 18 December 2013, the European Commission published two legislative proposals on the cloning of animals for food supply: the proposal under consideration, and an accompanying proposal for a Council Directive on the placing on the market of food from animal clones (2013/0434(APP)). The proposals suspend the use of the cloning technique in the EU for farm animals, the placing on the market of live animal clones and embryo clones, and the marketing of food, such as meat and milk, from animal clones.

The Rapporteurs’ position

The Rapporteurs are of the opinion that the negative effects of cloning, inter alia on animal welfare, greatly outweigh any possible positive effects. They therefore welcome the prohibition of the cloning technique put forward by the Commission, but believe that the proposal falls short of properly addressing the valid concerns that have been repeatedly expressed by the citizens and by the European Parliament. In particular, the Commission did not include any specific provisions on food from the descendants of cloned animals, nor any measures as regards the reproductive material from clones and their descendants. The Rapporteurs propose therefore a number of amendments to the Commission proposal, in order to strengthen it and increase its effectiveness, along the following lines.

   Descendants and germinal products: cloning of animals for farming purposes is not currently taking place in the EU, and in any case the use of the cloning technique is so expensive, and its success rate so low, that its use for food production is not profitable. Hence, the prohibitions proposed by the Commission as regards the placing on the market of live animal clones and the marketing of food from animal clones just enforce the status quo and do not address the main concerns related to cloning, namely the production of germinal products (semen, oocytes and embryos) from clones to be used to breed animals (the descendants of clones) through conventional reproduction techniques.

The cloning technique is and will remain allowed in certain third countries. It would be incoherent to ban the cloning technique in the EU, on the basis of very significant scientific and ethical grounds, while still allowing imports of the main products for which that technique is mainly used, namely germinal products from clones and food from descendants of clones. In order to ensure the coherence of the legislation it is therefore necessary to also prohibit the import and the placing on the market of the descendants of animal clones, and of the germinal products and of the food coming from animal clones and their descendants. That prohibition would also address the worries of consumers as regards the possible long-term effects of the consumption of food (such as meat and milk) from the descendants of animal clones, on which scientific data is still sparse.

To enforce that prohibition, the Commission will have to adopt specific import conditions under the “Official controls” Regulation (EC) No 882/2004, before the proposed legislation starts to apply. Moreover, the Rapporteurs consider that mandatory traceability is a basic and feasible requirement in this context, as the application of the prohibition would be jeopardised if it is impossible to trace animal clones, their descendants and the corresponding products. The Commission, in its 2010 report on animal cloning for food production, had already promised to establish specific traceability requirements within the zootechnical legislation. While the traceability system would have no direct effect inside the Union, where the use of the cloning technique will be prohibited, live animals, germinal products and food imported into the Union from third countries should be subject to at least equivalent identification conditions and traceability requirements as those applicable in the Union. The Commission will have to adopt, by means of delegated acts prior to the date of application of the legislation, rules for the inclusion of traceability requirements into the certificates provided for in animal health and zootechnical legislation.

The Rapporteurs consider that the legal basis of the proposal, Article 43 of the Treaty on the Functioning of the European Union, is appropriate for the introduction of the above-described amendments. In fact, according to case-law of the Court of Justice, Article 43 is the appropriate legal basis for any legislation concerning the production and marketing of agricultural products which contributes to the achievement of one or more of the objectives of the common agricultural policy, and can also be used for the adoption of legislation addressing other objectives besides those of the common agricultural policy. Furthermore, measures taken in the context of the common agricultural policy may also affect the import of the products concerned.

   Scope of the legislation: although not as substantial as the evidence concerning mammals, there is scientific evidence for poor welfare in dams and offspring due to cloning procedures in farmed fish and related germ cell transplantation procedures in poultry. It is therefore appropriate that the proposed measures apply to all farmed animals, and not only to animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species as proposed by the Commission.

   Temporary or permanent prohibition: the proposal qualifies the prohibitions on the use of cloning as “provisional”, referring to a “suspension” of the use of the technique. However, such a qualification is not justified by any substantive element in the proposed act, and is therefore misleading and should be deleted. Moreover, it has to be kept in mind that the reported frequency of harms to cloned mothers and offspring has shown no substantial improvement for the past decade and that a more efficient methodology for cloning is neither currently available nor seems likely to be developed in the near future. However, the Rapporteurs fully agree with keeping a reporting and review clause, as proposed by the Commission, taking into account all relevant aspects, such as the scientific and technical progress in this area.

   Choice of legal instrument: finally, while the Commission considers that a Directive is the most appropriate instrument for this legislation as it would allow Member States to employ existing control tools for the implementation, the core of the proposal is a simple prohibition on the use of cloning and the placing of the market of the corresponding products, and such a prohibition would better be enforced by a Regulation. Using a Regulation as the legal instrument would enhance legal certainty and ensure the rationality and consistency of the enforcement, while respecting the subsidiarity and proportionality principles.

In summary, the Rapporteurs believe that the Commission proposal should be strengthened by adopting a more comprehensive approach to all aspects related to the cloning of animals for farming purposes. The amendments proposed in this draft report aim at putting into place an effective and coherent Regulation that addresses the legitimate concerns of the farming sector and of the European citizens at large.


MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU  (28.5.2015)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Jude Kirton-Darling

SHORT JUSTIFICATION

Background

Animal cloning ("genetic copying") for farming purposes raises animal health and welfare, consumer choice and ethical issues and poses a long-term regulatory challenge. At present cloning is mostly used to produce breeding animals and the food potentially marketed in the EU would be derived from offspring of clones.

Currently in the EU the marketing of food from clones requires a pre-market approval based on a scientific food safety assessment by the European Food Safety Authority (EFSA), as governed under the "Novel Food Regulation" (EC) No 258/1997. Its current review excludes regulation of cloning from its scope and is dealt with in two separate Commission proposals of 18 December 2013. Until this legislation on food derived from cloned animals and their descendants enters into force, cloning remains under the existing "Novel Food Regulation" (EC) No 258/1997. So far, no business operator has applied for an authorisation to market food produced using the cloning technique in the EU.

Although animals are not cloned for food production in the EU, commercial agricultural cloning takes place in several countries, including Argentina, Australia, Brazil, Canada, and the US and may also be undertaken in Chile, China, New Zealand and Uruguay, where cloning companies operate.

As meat and milk from clone descendants and clones themselves start entering the food supply chain, it is imperative to ensure forward-looking regulation and a level-playing field in this domain. It is important to note that none of the third countries have established viable traceability and labelling systems or systems of identification and registration for imports of the offspring of clones or food derived from them.

Conclusions and recommendations of the European Food Safety Authority contained in its 2008 opinion and reconfirmed in its statements in 2009 and 2010 recognised animal health and welfare concerns due to mortality rates associated with the cloning technology. The proposed package on animal cloning takes into account animal welfare and ethical concerns, aiming to bring more legal certainty in the field by around 2016.

WTO compatibility

Your rapporteur deems it essential to ensure regulatory consistency with the WTO framework – the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) and the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)) – and a level-playing field within the rules-based system.

Cloning technique currently does not stand up to the animal welfare standards, and concerns of EU citizens regarding cloning and animal welfare must be taken into account. There are no international SPS standards on cloning and no science-based evidence proving risks on food safety. As there are no direct food safety concerns related to the cloning technology, but rather animal health and welfare ones, current proposals must pass the test of the GATT and TBT Agreements.

Articles I and III of the GATT prohibit measures resulting in discrimination between the “like products”. If food derived from the clones and their offspring would be "likened" to conventional food, the consistency of the proposed measures with the WTO rules would be justifiable under Article XX GATT exceptions.

The proposals were notified by the EU under the Technical Barriers to Trade Agreement only as a precautionary measure, as prohibitions on placing on the market would not constitute "a technical regulation", in contrast to introduction of any labelling requirements.

As demonstrated by the Seals products dispute (DS400 and DS401), Article XX of GATT covers animal welfare protection and is justified for moral concerns, if it does not constitute “arbitrary and unjustifiable discrimination”.

Your rapporteur is convinced that provisional prohibition of marketing of animal clones, embryo clones and food for human consumption derived from animal clones and their offspring is a proportionate measure addressing justified concerns. Alternative measures such as prior authorisation and labelling would not entirely resolve ethical and animal welfare concerns in this case.

AMANDMANI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog direktive

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje

o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

Using a Regulation as the legal instrument enhances legal certainty and ensures consistency of enforcement, while respecting the subsidiarity and proportionality principles.

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Uzimajući u obzir ciljeve poljoprivredne politike Unije, rezultati nedavnih znanstvenih ocjena EFSA-e i zahtjeva za dobrobit životinja iz članka 13. Ugovora, razborito je privremeno zabraniti uporabu kloniranja u proizvodnji određenih vrsta životinja u svrhu proizvodnje.

(3) Uzimajući u obzir ciljeve poljoprivredne politike Unije, rezultate nedavnih znanstvenih ocjena EFSA-e i zahtjeva za dobrobit životinja iz članka 13. Ugovora, razborito je zabraniti uporabu kloniranja u proizvodnji određenih vrsta životinja u svrhu proizvodnje.

 

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Sustavi sljedivosti za hranu od klonova životinja i reprodukcijskog materijala mogli bi pomoći u provedbi mjera sadržanih u ovoj uredbi, posebice pružanjem korisnih informacija nadležnim tijelima i gospodarskim subjektima. Komisija bi stoga u okviru aktualnih i budućih trgovinskih pregovora trebala raditi na tomu da se trgovinski partneri Unije koji dozvoljavaju kloniranje životinja u svrhu proizvodnje pristanu po tom pitanju obvezati, kako na bilateralnim, tako i na multilateralnim razinama;

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Očekuje se da će se znanje o utjecaju tehnike kloniranja na dobrobit životinja povećavati. Vjerojatno je da će se tehnika kloniranja vremenom unaprijediti. Zbog toga zabrane treba primijeniti samo privremeno. Stoga ovu Direktiva treba preispitati u razumnom roku uzimajući u obzir iskustvo država članica stečeno njezinom provedbom, znanstvenim i tehničkim napretkom i međunarodnom razvoju događaja.

(5) Očekuje se da će se znanje o utjecaju tehnike kloniranja na dobrobit životinja povećavati. Vjerojatno je da će se tehnika kloniranja vremenom unaprijediti. Zbog toga se zabrane mogu preispitati i/ili ažurirati u slučaju očitog unapređenja tehnike kloniranja. Stoga ovu uredbu treba preispitati u razumnom roku uzimajući u obzir iskustvo država članica stečeno njezinom provedbom, znanstveni i tehnički napredak, promjene u stajalištima potrošača i međunarodni razvoj događaja, posebice trgovinske tokove i trgovinske odnose Unije.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5a) Klonovi zametaka, klonovi životinja, hrana od klonova životinja, reprodukcijski materijal klonova životinja te hrana dobivena iz njih ne mogu se smatrati istovjetni zamecima, životinjama, hrani od životinja, reprodukcijskom materijalu te hrani dobivenoj iz njih u smislu članka III.4 Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT).

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5b) Zabrana kloniranja životinja i stavljanja na tržište klonova životinja i klonova zametaka te stavljanja na tržište hrane od reprodukcijskog materijala klonova životinja te hrane dobivene iz njih mjera je koja je potrebna kako bi se zaštitio javni moral i zdravlje životinja u smislu članka XX. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT).

Amandman  7

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) stavljanju na tržište klonova zametaka i klonova životinja.

(b) stavljanju na tržište klonova zametaka, klonova životinja i reprodukcijskog materijala klonova životinja.

Amandman  8

Prijedlog direktive

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Privremena zabrana

Zabrana

Amandman  9

Prijedlog direktive

Članak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice privremeno zabranjuju:

1. Zabranjuje se sljedeće:

Amandman  10

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) hrana od klonova životinja.

Amandman  11

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a U slučaju uvoza hrane životinjskog porijekla iz trećih zemalja u kojima je dozvoljeno legalno stavljanje hrane od klonova i reprodukcijskog materijala te hrane dobivene iz njih na tržište ili izvoz te hrane, države članice jamče da se takva hrana stavlja na tržište Unije samo uz pridržavanje posebnih uvjeta uvoza određenih člankom 48. i 49. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća*. Države članice nadalje jamče da se hrana od klonova životinja ili reprodukcijskog materijala te hrana dobivena iz njih neće izvoziti iz tih trećih zemalja u Uniju.

 

___________________________

 

* Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL 165, 30.4.2004., str. 1.).

Amandman  12

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1b. Povrh toga, države članice jamče da se klonovi životinja ili klonovi zametaka te reprodukcijski materijal klonova životinja neće uvoziti u Uniju te da hrana koja se uvozi iz trećih zemalja u kojima je dozvoljeno kloniranje životinja u svrhu proizvodnje udovoljava relevantnim zahtjevima zakonodavstva Unije u vezi s hranom ili uvjetima koje Unija priznaje kao barem jednakovrijedne tim uvjetima.

Amandman  13

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) znanstveni i tehnički napredak, osobito u pogledu aspekata kloniranja koji se odnose na dobrobit životinja;

(b) znanstveni i tehnički napredak, osobito u pogledu aspekata kloniranja koji se odnose na dobrobit životinja i stajališta potrošača;

Amandman 14

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) međunarodni razvoj događaja.

(c) međunarodni razvoj događaja, a posebno učinak ove uredbe na trgovinske tokove i trgovinske odnose Unije.

Amandman  15

Prijedlog direktive

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Briše se.

Prijenos

 

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom, do [datum = 12 mjeseci nakon datuma prijenosa ove Direktive]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

 

Kada države članice donesu ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

 

2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

 

Amandman  16

Prijedlog direktive

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Briše se.

Adresati

 

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

 

Amandman  17

Prijedlog direktive

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.


POSTUPAK

Naslov

Kloniranje goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje

Referentni dokumenti

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

16.1.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jude Kirton-Darling

3.9.2014

Članak 55. - Zajedničke sjednice odbora

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

17.12.2014

Razmatranje u odboru

14.4.2015

6.5.2015

 

 

Datum usvajanja

28.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

POSTUPAK

Naslov

Kloniranje goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje

Referentni dokumenti

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.12.2013

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

16.1.2014

ITRE

16.1.2014

IMCO

16.1.2014

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

22.1.2014

IMCO

24.9.2014

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Renate Sommer

14.7.2014

Giulia Moi

14.7.2014

 

 

Članak 55. - Zajedničke sjednice odbora

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

17.12.2014

Osporavanje pravne osnove

       Datum mišljenja odbora JURI

JURI

 

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.4.2015

26.5.2015

 

 

Datum usvajanja

17.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

82

8

8

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Lynn Boylan, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Angélique Delahaye, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Norbert Erdős, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Beata Gosiewska, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Marijana Petir, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Renata Briano, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Peter Eriksson, Lampros Fountoulis, Emmanouil Glezos, Maria Heubuch, Andrey Kovatchev, Momchil Nekov, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Hannu Takkula, Keith Taylor, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ángela Vallina

Datum podnošenja

25.6.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti