Eljárás : 2013/0433(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0216/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0216/2015

Viták :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Szavazatok :

PV 08/09/2015 - 5.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0285

JELENTÉS     ***I
PDF 901kWORD 480k
25.6.2015
PE 551.999v02-00 A8-0216/2015

a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági BizottságMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Renate Sommer, Giulia Moi

(Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0892 – C8‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0892),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0002/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az új élelmiszerekről, az 1331/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló első olvasatbeli tanácsi álláspontról szóló, 2010. július 7-i jogalkotási állásfoglalására(1),

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. április 30-án véleményére(2),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel az eljárási szabályzat 55. cikke alapján a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által folytatott közös tanácskozásokra,

–       tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A8‑0216/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított állatok klónozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

 

(E módosítás első része, azaz az irányelv rendeletre történő megváltoztatása a szövegben mindenütt alkalmazandó. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt meg kell tenni a szükséges változtatásokat.)

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az uniós politika végrehajtása során és az Európai Unió működéséről szóló szerződés tiszteletben tartása révén biztosítani kell az emberi egészség és a fogyasztók magas szintű védelmét, valamint a magas szintű állatjólétet és környezetvédelmet is. Mindenkor alkalmazni kell a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletbenl1a meghatározott elővigyázatossági elvet.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 178-L 28/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.1.2., 1. o.).

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 98/58/EK tanácsi irányelv14 jóléti minimumkövetelményeket határoz meg a mezőgazdasági céllal tartott vagy tenyésztett állatokra vonatkozóan. Felszólítja a tagállamokat, hogy szükségtelenül ne okozzanak fájdalmat, szenvedést vagy sérülést a tenyésztett állatoknak. Ha a klónozás szükségtelen fájdalommal, szenvedéssel vagy sérüléssel jár, a tagállamoknak nemzeti szinten kell cselekedniük, hogy ezt elkerüljék. Az állatklónozásra vonatkozó különböző nemzeti megközelítések a piac torzulásához vezethetnek. Ezért biztosítani kell, hogy az egész Unióban az élő állatok tenyésztésében és forgalmazásában részt vevő valamennyi szereplőre ugyanazok a feltételek vonatkozzanak.

(1) Az állatok klónozása nem áll összhangban a 98/58/EK tanácsi irányelvvel14, amely jóléti minimumkövetelményeket határoz meg a mezőgazdasági céllal tartott vagy tenyésztett állatokra vonatkozóan. A 98/58/EK irányelv felszólítja a tagállamokat, hogy szükségtelenül ne okozzanak fájdalmat, szenvedést vagy sérülést a tenyésztett állatoknak, és mellékletének 20. pontjában kifejezetten előírja, hogy „tilos olyan természetes vagy mesterséges tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az érintett állatok szenvedését vagy sérülését okozzák vagy okozhatják”. Az állatklónozásra vagy a klónozott állatok feldolgozásából származó termékek felhasználására vonatkozó különböző nemzeti megközelítések a piac torzulásához vezethetnek. Ezért biztosítani kell, hogy az állatok tenyésztésében és forgalmazásában, valamint az állatok feldolgozásából származó termékek előállításában és forgalmazásában részt vevő valamennyi szereplőre az Unióban mindenütt ugyanazok a feltételek vonatkozzanak.

__________________

__________________

14 A Tanács 1998. július 20-I 98/58/EK irányelve a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről (HL L 221., 1998.8.8., 23. o.).

14 A Tanács 1998. július 20-I 98/58/EK irányelve a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről (HL L 221., 1998.8.8., 23. o.).

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) megerősítette, hogy a klónozáshoz igénybe vett recipiens anyaállatokat különösen a méhlepény működési zavarai érintik, amelyek hozzájárulnak a vetélések számának megnövekedéséhez15. Többek között ennek is szerepe van a technika alacsony hatékonyságában (a szarvasmarhafélék esetében 6‒15 %, a házisertés-fajták esetében 6 %), így több anyaállat testébe kell embriót beültetni ahhoz, hogy egyetlen klónt kapjunk. Ezenkívül a klónok rendellenességei és az utód szokatlanul nagy mérete nehezebb ellést és az újszülött állat elhullását eredményezik.

(2) Az EFSA kifejezetten megerősítette, hogy a klónozáshoz igénybe vett recipiens anyaállatok különösen a méhlepény működési zavaraitól szenvednek, amelyek hozzájárulnak a vetélések számának megnövekedéséhez15, ami káros hatással lehet az egészségükre. Többek között ennek is szerepe van a technika alacsony hatékonyságában (a szarvasmarhafélék esetében 6‒15%, a házisertés-fajták esetében 6%), és hogy több anyaállat testébe kell embriót beültetni ahhoz, hogy egyetlen klónt kapjunk. Ezenkívül a klónok rendellenességei és az utód szokatlanul nagy mérete nehezebb ellést és az újszülött állat elhullását okozzák. A klónozási technikára a fejlődés minden szakaszában magas halálozási arányok jellemzők15a.

__________________

__________________

 

14a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

15 A szomatikus sejtek maganyagának átvitelén (SCNT) alapuló klónozással létrehozott állatok, utódaik és a belőlük származó termékek élelmiszer-biztonsági, állategészségügy és –jóléti, valamint környezeti vonatkozásaival foglalkozó tudományos bizottság tudományos véleménye: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

15 A szomatikus sejtek maganyagának átvitelén (SCNT) alapuló klónozással létrehozott állatok, utódaik és a belőlük származó termékek élelmiszer-biztonsági, állategészségügy és –jóléti, valamint környezeti vonatkozásaival foglalkozó tudományos bizottság tudományos véleménye: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

 

15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az élelmezésbiztonság tekintetében az EFSA hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az adatbázis korlátozott jellegét el kell ismerni, és az állatok klónozásáról szóló 2008-as véleményében arra a következtetésre jutott, hogy „a kockázatértékelés során bizonytalanságok keletkeznek a rendelkezésre álló tanulmányok korlátozott száma, a vizsgált minták szűk keresztmetszete és általában véve az olyan egységes megközelítés hiánya miatt, amely lehetővé tenné az e vélemény tárgyát képező valamennyi érdemleges vonatkozás kielégítő vizsgálatát”. Az EFSA például megállapította, hogy a klónok immunológiai kompetenciája tekintetében a rendelkezésre álló információk korlátozottak, és véleményében azt ajánlotta, hogy amennyiben bizonyítottá válik a klónok csökkent immunológiai kompetenciája, úgy meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy „a klónozott állatok és utódaik húsának és tejének fogyasztása növelheti-e az emberek fertőző kórokozóknak való kitettségét, és ha igen, akkor milyen mértékben”.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A környezetre gyakorolt lehetséges hatások tekintetében az EFSA megállapította, hogy adatok csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, a genetikai sokféleségre gyakorolt lehetséges hatások tekintetében pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a tenyésztési programokba csupán korlátozott számban bevont állatok túlzottan intenzív használatából fakadóan közvetlen hatás keletkezhet, és hogy egy állatállományban valamely genotípus erőteljesebb homogenitása fokozza annak esélyét, hogy nő a szóban forgó állomány fertőzéseknek és más kockázatoknak való kitettsége.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

2 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2c) A tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport (EGE) klónozásról szóló 2008-as különjelentése1a kételyeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy az állatok élelmiszer-termelési célú klónozása „a kihordó anyaállatok és a klónozott állatok szenvedésének és egészségügyi problémáinak jelenlegi mértékét tekintve” indokolt lehet-e.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Az állatok élelmiszer-ellátási célú klónozásának etikai szempontjai, 2008. január 16.: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

 

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

2 d preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2d) Az Unió közös agrárpolitikájának az Európai Unió működéséről szóló szerződés 39. cikkében rögzített egyik célja „a mezőgazdasági termelékenység növelése a műszaki fejlődés előmozdítása, valamint a mezőgazdasági termelés ésszerű fejlesztésének biztosítása révén”. E célkitűzés többek között a termelés növelésére irányul, és a mezőgazdasági termelés ésszerű fejlesztésére tekintettel maga után vonja a termelési tényezők lehető legjobb hasznosítását, nevezetesen a forgalmazási szempontból megfelelő termelést, amely figyelembe veszi a fogyasztók érdekeit.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

2 e preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2e) Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával1a összhangban az EUMSZ 43. cikke a megfelelő jogalap az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek termelésére és fogalomba hozatalára vonatkozó bármely jogszabály esetében, amely hozzájárul a közös agrárpolitikára vonatkozóan az EUMSZ 39. cikkében rögzített célok eléréséhez. Még ha előfordulhat is, hogy az ilyen jogszabály a közös agrárpolitika céljaitól eltérő célokra is alkalmazható – amelyek egyedi rendelkezések hiányában egyébként az EUMSZ 114. cikkének jogalapja alá tartoznának –, e téren a nemzeti jog rendelkezéseinek harmonizálásához nem szükségszerű a 114. cikk igénybe vétele. Ezen kívül, a közös agrárpolitika keretében hozott intézkedések befolyással lehetnek az érintett termékek behozatalára is.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Lásd az alábbi ügyeket: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai Közösségek Tanácsa, 68/86. sz. ügy, EBHT 1988. 855. o.; Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Unió Tanácsa, C-11/88. sz. ügy, EBHT 1989. 3799. o.; Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Unió Tanácsa, C-131/87. sz. ügy, EBHT 1989. 3743. o.;

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

2 f preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2f) Miként azt a fogyasztók körében végzett kutatások világosan és következetesen kimutatták, az Unió polgárainak többsége többek között állatjóléti megfontolásokból és általános etikai aggályok miatt ellenzi a mezőgazdasági célú klónozást1a. A mezőgazdasági célú klónozás következményeként állati klónok vagy azok utódai bekerülhetnek az élelmiszerláncba. A fogyasztók határozottan elzárkóznak az állati klónokból vagy azok utódaiból származó élelmiszerek fogyasztásától.

 

__________________

 

1a Lásd például az Eurobarométer 2008. és 2010. évi jelentését: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf és http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

2 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2g) Az állatok élelmiszer-ipari célú klónozása veszélybe sodorja az európai mezőgazdasági modell lényegét, amely a termékek minőségén, az élelmezésbiztonságon, a fogyasztók egészségén, szigorú állatjóléti szabályokon és környezetbarát módszerek alkalmazásán alapul.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Unió mezőgazdasági szakpolitikájának célkitűzéseit, az EFSA legújabb tudományos értékeléseinek eredményeit és a Szerződés 13. cikkének állatjóléti követelményeit figyelembe véve a tenyésztés céljából tartott állatok bizonyos fajtái esetében ésszerű a klónozás alkalmazásának ideiglenes betiltása.

(3) tekintettel az Unió közös agrárpolitikájának célkitűzéseire, az EFSA által a rendelkezésre álló tudományos tanulmányok alapján végzett értékeléseinek eredményeire, az EUMSZ 13. cikkének állatjóléti követelményeire és a polgárok aggályaira, a helyes intézkedés a tenyésztés céljából tartott állatok klónozásának, valamint a klónozási technika alkalmazásával létrejött állatok és a belőlük készített termékek piaci forgalmazásának betiltása. .

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A klónozott állatokat nem közvetlenül hús- vagy tejtermelés céljából, hanem inkább a belőlük származó szaporítóanyag-termékek tenyésztési célokra történő felhasználása érdekében hozzák létre. A klónozott állatok szexuális úton szaporított utódai azok, amelyeket élelmiszer-termelési célra szánnak. Noha lehetséges, hogy a klónozott állatok utódai esetében az állatok jólétével kapcsolatos aggodalmak nem nyilvánvalóak, hiszen a hagyományos szexuális reprodukciós módszerekkel jöttek a világra, azonban ilyen utódok csak akkor jöhetnek létre, ha valamelyik szülőjük klónozott állat, ami állatjóléti és etikai szempontból komoly aggodalmakra ad okot. Ezért az állatjóléttel kapcsolatos aggályokra és a klónozási technikára vonatkozó fogyasztói felfogásra választ adó intézkedések hatályát ki kell terjeszteni az állati klónokból származó szaporítóanyag-termékekre, az állati klónok utódaira és az állati klónok utódaiból származó termékekre is.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Jelenleg valószínűsíthetően szarvasmarhaféléket, házisertés-fajtákat, juh- és kecskeféléket, valamint lóféléket klónozhatnak mezőgazdasági céllal. Az irányelv hatáskörét ezért ezen öt csoport mezőgazdasági célú klónozására indokolt korlátozni.

törölve

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A mezőgazdasági termékek forgalmazása tekintetében a klónozás alkalmazásának betiltása következtében, valamint a fogyasztók klónozásra vonatkozó, többek között az állatok jólétével, az elegendő tudományos vizsgálat hiányával és általános etikai aggályokkal összefüggő nézeteinek figyelembevétele érdekében biztosítani kell, hogy állati klónokból vagy azok utódaiból származó élelmiszerek ne kerüljenek be az élelmiszerláncba. Kevésbé megszorító –például az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos – intézkedések nem oszlatnák el teljes mértékben az állampolgárok aggályait, mivel az állatok szenvedését előidéző technikával előállított élelmiszerek forgalmazása továbbra is megengedett maradna.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4b) Bizonyos harmadik országokban a mezőgazdasági célú állattenyésztésben a klónozást már alkalmazzák. Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete értelmében az Unió területére az Unió piacán történő forgalomba hozatal céljából behozott élelmiszereknek meg kell felelniük az uniós élelmiszerjog követelményeinek, illetve olyan feltételeknek, amelyeket az Unió e jog követelményeivel legalább egyenértékűnek ismer el. Ezért intézkedéseket kell hozni annak elkerülése érdekében, hogy állati klónok és azok utódai, valamint állati klónokból és azok utódaiból előállított termékek harmadik országokból behozatalra kerüljenek az Unióba. A Bizottságnak ki kell egészítenie a vonatkozó tenyésztéstechnikai és állat-egészségügyi jogszabályokat vagy azok módosítására javaslatot kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy az állati termékeket, a szaporítóanyag-termékeket, valamint az állatokból készített élelmiszereket és takarmányokat kísérő importigazolások feltüntessék, hogy állati klónokról vagy utódaikról, illetve állati klónokból vagy utódaikból előállított termékekről van-e szó.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) Állati klónok, embrióklónok, állati klónok utódai, állati klónokból és azok utódaiból származó szaporítóanyag-termékek, valamint állati klónokból és azok utódaiból származó élelmiszerek és takarmányok nem tekinthetők az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) III. cikkének 4. pontja értelmében vett, klónozási technika alkalmazása nélkül létrehozott állatoknak és állati termékeknek, embrióknak, szaporítóanyag-termékeknek, élelmiszereknek és takarmányoknak. Ezen kívül, az állatok klónozásának, továbbá állati klónok, embrióklónok, állati klónok és utódaik, állati klónokból és utódaikból származó szaporítóanyagok, valamint állati klónokból és utódaikból származó élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának és behozatalának betiltása a közerkölcs és a GATT XX. cikke értelmében vett állati egészség védelme érdekében szükséges intézkedés.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d) Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a jelenleg tárgyalási szakaszban lévő kereskedelmi megállapodások ne kedvezzenek az olyan gyakorlatok engedélyezésének, amelyek negatív hatással lehetnek a fogyasztók és a mezőgazdasági termelők egészségére, a környezetre vagy az állatok jólétére.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4e) E rendelet alkalmazását veszélyeztetheti, ha az állati klónokból és azok utódaiból előállított élelmiszerek nyomon követése lehetetlen. Ezért az elővigyázatosság elvét követve és az e rendeletben előírt tilalmak végrehajtásának biztosítása érdekében az érintett szereplőkkel való konzultáció mellett uniós szintű nyomon követési rendszereket kell létrehozni. Az ilyen rendszerek lehetővé tennék az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők számára az állati klónokra és azok utódaira, az állati klónokból és azok utódaiból származó szaporítóanyagokra, valamint az állati klónokból és azok utódaiból származó élelmiszerekre vonatkozó információk gyűjtését. A Bizottságnak arra kell törekednie, hogy a kétoldalú és többoldalú szinten folyamatban lévő és jövőbeli kereskedelmi tárgyalások keretében az állatok mezőgazdasági céllal történő klónozását gyakorló kereskedelmi partnereitől kötelezettségvállalásokat kapjon e tekintetben;

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f) A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács számára készített 2010. évi jelentésében kijelentette, hogy intézkedni kell a spermium- és embrióbehozatal nyomon követhetőségének kialakításáról az Unióban világra jött utódokra vonatkozó adatbázisok létrehozása céljából. A Bizottságnak tehát ennek megfelelően kell cselekednie.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

4 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4g) A klónozás e rendeletben elrendelt tilalmának végrehajtásával következetes összhangban az Európai Bizottság által elfogadott célzott kereskedelemtámogatási intézkedéseket kell alkalmazni a magas színvonalú európai hústermelés és állattenyésztés támogatása érdekében az Unióban.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A klónozási technikának a felhasznált állatok jólétére gyakorolt hatásáról rendelkezésre álló tudásanyag várhatóan bővülni fog. A klónozási technika idővel valószínűleg fejlődni fog. Következésképpen a tiltásokat csak átmenetileg indokolt alkalmazni. Ezért ezt az irányelvet ésszerű időn belül felül kell vizsgálni, figyelembe véve a tagállamok végrehajtás során szerzett tapasztalatait, a tudományos és technikai haladást és a nemzetközi fejleményeket.

(5) Ezért ezt a rendeletet ésszerű időn belül felül kell vizsgálni, figyelembe véve a tagállamok alkalmazás során szerzett tapasztalatait, a tudományos és technikai haladást, a fogyasztói felfogás alakulását és a nemzetközi fejleményeket, különösen a kereskedelmi forgalmat és az Unió kereskedelmi kapcsolatait.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az Eurobarométer legutóbbi felmérése szerint az európaiak többsége úgy véli, hogy az állati klónozás élelmiszer-termelésben való alkalmazása nem biztonságos technika az ő és családjuk egészségére nézve. Ezen túlmenően, több európai ország egyértelműen kifejezésre juttatta azt a véleményét, hogy az állati klónozás kérdésében mindenekelőtt morális és etikai megfontolások – és kevésbé a tudományos bizonyítékok – alapján kell dönteni. Ezért a Bizottságnak a jogszabály felülvizsgálata előtt uniós léptékű hivatalos közvélemény-kutatást kell lefolytatnia a fogyasztók felfogásának újraértékelése céljából.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5b) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a jogkörrel, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az állati klónok és azok utódai, valamint az állati klónokból és azok utódaiból származó szaporítóanyagok nyomon követését biztosító rendszerekre vonatkozó jogszabályok meghatározása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítése és szövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, különös tekintettel a vállalkozás szabadságára és a tudomány szabadságára. Ezt az irányelvet az említett jogokkal és alapelvekkel összhangban kell végrehajtani.

(6) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, és különösen a vállalkozás szabadságát és a tudomány szabadságát. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Mivel e rendelet célját a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban terjedelme vagy hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az embrió- és állati klónok forgalomba hozatala.

b) állati klónok, embrióklónok, állati klónok utódai, állati klónoknak és azok utódainak szaporítóanyagai, valamint állati klónokból és azok utódaiból előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatala és behozatala.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irányelvet a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélékre, házisertés-fajtákra, juh- és kecskefélékre, valamint lófélékre (a továbbiakban: állatok) kell alkalmazni.

A rendeletet a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított valamennyi állatfajtára alkalmazni kell.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Cél

 

E rendelet célja, hogy figyelembe vegye az állatok egészségével és jólétével kapcsolatos aggodalmakat, valamint a fogyasztóknak a klónozási technikával kapcsolatos felfogását és etikai megfontolásait.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „mezőgazdasági céllal tartott és szaporított” állatok: élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállítása, vagy egyéb mezőgazdasági célból tartott és szaporított állatok. A fogalom nem foglalja magában a kizárólag más célból, például kutatási célból, gyógyszerek és gyógyászati eszközök kifejlesztése, ritka vagy veszélyeztetett fajok megőrzése, sport- és kulturális események céljából tartott és szaporított állatokat.

a) „mezőgazdasági céllal tartott és szaporított” állatok (a továbbiakban: „az állatok”): élelmiszer, takarmány, gyapjú, bőr vagy szőrme előállítása, vagy egyéb mezőgazdasági célból tartott és szaporított állatok. A fogalom nem foglalja magában a kizárólag más célokra – például kutatásra, gyógyszerek és gyógyászati eszközök előállítására – használt, valamint a tagállamok hatóságai által ritkának vagy veszélyeztetettnek nyilvánított és védelem alá helyezett fajtákat, amennyiben alternatív módszerek is rendelkezésre állnak.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „klónozás”: állatok aszexuális reprodukciója olyan technikával, amelynek során egy állat egy sejtjének magját magtalanított petesejtbe ültetik be genetikailag azonos embriók („embrióklónok”) létrehozása céljából, amelyeket aztán be lehet ültetni a recipiens anyaállatokba azzal a céllal, hogy genetikailag azonos állatpopulációk jöjjenek létre („állati klónok”).

 

b) „klónozás”: állatok aszexuális reprodukciója többek között olyan technika alkalmazásával, amelynek során egy állat egy sejtjének magját magtalanított petesejtbe ültetik be genetikailag azonos embriók („embrióklónok”) létrehozása céljából, amelyeket aztán be lehet ültetni a recipiens anyaállatokba azzal a céllal, hogy genetikailag azonos állatpopulációk jöjjenek létre („állati klónok”).

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba) „állati klónok utódai”: az állati klónoktól eltérő olyan állatok, amelyeknek legalább az egyik szülője állati klón;

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bb) „szaporítóanyagok”: sperma, petesejtek és embriók, amelyeket állatokból nyertek ki vagy állítottak elő szaporítás céljából;

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bc) „nyomon követhetőség”: lehetőség arra, hogy nyomon követhető legyen az olyan állat vagy anyag, amelyből élelmiszert vagy takarmányt kívánnak előállítani, illetve amelyet élelmiszer vagy takarmány előállítása során felhasználásra szánnak vagy ilyen felhasználásuk feltételezhető a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás bármely szakaszában;

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ca) „élelmiszer”: a 2/2002/EK rendelet 178. cikkében meghatározott élelmiszer.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Átmeneti tilalom

Tilalom

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok átmenetileg megtiltják:

Tilos:

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az embrió- és állati klónok forgalomba hozatala.

b) állati klónok, embrióklónok, állati klónok utódai, állati klónoknak és azok utódainak szaporítóanyagai, valamint állati klónokból és azok utódaiból előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatala és behozatala.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3a. cikk

 

Behozatali feltételek

 

Nem hozhatók be harmadik országokból állatok abban az esetben, ha nem kíséri azokat olyan importigazolás, amely kimutatja, hogy nem állati klónokról vagy állati klónok utódairól van szó.

 

Nem hozhatók be harmadik országokból szaporítóanyag-termékek, valamint állati eredetű élelmiszerek és takarmányok abban az esetben, ha nem kíséri azokat olyan importigazolás, amely kimutatja, hogy azok nem állati klónokból vagy állati klónok utódaiból származnak.

 

Annak biztosítása érdekében, hogy az állatokat, a szaporítóanyag-termékeket, valamint az állati eredetű élelmiszereket és takarmányokat kísérő importigazolások feltüntessék, hogy azok állati klónok vagy azok utódai-e, illetve előállításuk állati klónokból vagy azok utódaiból történt-e, a Bizottság legkésőbb ... –ig* egyedi behozatali feltételeket fogad el a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. vagy 49. cikke szerint, és szükség esetén javaslatot terjeszt elő az állategészségügy terén hatályos egyéb jogszabályok, illetve a behozatalokra vonatkozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételek módosítása tekintetében.

 

__________________

 

*HL kérjük, illessze be a dátumot: e rendelet hatálybalépését követő hat hónap.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

3 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3b. cikk

 

Nyomon követhetőség

 

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők rendelkezésére álljon a 3. cikk b) pontjának alkalmazásához szükséges valamennyi információ, nyomon követési rendszereket kell felállítani az alábbiak tekintetében:

 

a) állati klónok;

 

b) állati klónok utódai;

 

c) állati klónoknak és azok utódainak szaporítóanyagai.

 

A Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a 4a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdés a)–c) pontjaiban említett információknak az állategészségügyi vagy tenyésztéstechnikai jogszabályok által előírt, illetve a Bizottság által e célokra készített engedélyekbe való felvételére vonatkozó részletes szabályok megállapítása tekintetében. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat ...*-ig kell elfogadni.

 

__________________

*HL kérjük, illessze be a dátumot: e rendelet hatálybalépését követő hat hónap.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghatározzák az irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok e rendelkezésekről legkésőbb [az irányelv átültetésére előírt határidő], minden későbbi módosításukról pedig haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó büntetésekre vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok alkalmazásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, továbbá egyenlő versenyfeltételeket kell teremteniük. A tagállamok …-ig értesítik a Bizottságot az említett rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik azok bármely későbbi módosításáról is.

 

__________________

 

*HL kérjük, illessze be a dátumot: Ezen irányelv hatálybalépésétől számított egy év.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottságot az e cikkben meghatározott feltételek mellett felruházzák felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásának jogkörével.

 

(2) A Bizottság a …-tól/-től* kezdődő ötéves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 3a. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3a. cikkben megállapított felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

 

(5) A 3a. cikk szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

 

__________________

kérjük, egészítsék ki a rendelet hatálybalépésének időpontjával.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamoknak [dátum = 5 évvel az irányelv átültetése után]-ig jelentést kell tenniük a Bizottságnak az irányelv alkalmazása során általuk szerzett tapasztalatokról.

(1) A tagállamoknak ... –ig* jelentést kell tenniük a Bizottságnak az e rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalataikról.

 

__________________

*HL kérjük, illessze be a dátumot: Ezen irányelv hatálybalépésétől számított hat év.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tudományos és technikai előrehaladás, különös tekintettel a klónozás állatjóléti vonatkozásaira;

b) minden rendelkezésre álló bizonyított tény a tudományos és technikai előrehaladás tekintetében, különös tekintettel a klónozás állatjóléti vonatkozásaira és az élelmiszerbiztonsági kérdésekre, továbbá a klónokkal és a klónok utódaival kapcsolatos megbízható nyomon követési rendszerek kialakítása terén történt előrehaladás;

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba) a klónozással kapcsolatos fogyasztói felfogás alakulása;

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a fogyasztók közegészséggel és állatjóléttel kapcsolatos aggodalmai;

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) az állati klónozással kapcsolatos etikai kérdések.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) A Bizottság a (2) bekezdés szerinti jelentést elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A Bizottság az egész Unióra kiterjedő hivatalos közvélemény-kutatás révén nyilvános konzultációt kezdeményez annak felmérése céljából, hogy milyen új tendenciák figyelhetők meg a fogyasztók állati klónokból származó élelmiszerekkel kapcsolatos véleménye tekintetében.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

törölve

Átültetés

 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek [dátum = az irányelv átültetésének dátuma után 12 hónappal]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

 

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

 

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hatálybalépés

A magyar nyelvi változatot nem érinti

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet …-tól/-től* kell alkalmazni.

 

_________________

 

*HL kérjük, illessze be a dátumot: Ezen irányelv hatálybalépésétől számított egy év.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

törölve

Címzettek

 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

 

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

Záró rész (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

(1)

E napon elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0266.

(2)

HL C 311., 2014.9.12., 73. o.


INDOKOLÁS

Háttér

A klónozás az aszexuális reprodukció laboratóriumban megvalósított formája, amelynek lényege állatok létrehozása egy másik állat sejtjéből származó genetikai anyag felhasználásával. Az állati klón és a genetikai donor DNS-e megegyezik. A gyakorlatban a klónozáshoz használt fő technika „a szomatikus sejtek maganyagának átvitele”, amelynek során egy állat egy sejtjének magját egy másik állat magtalanított petesejtjébe helyezik át; a manipulált petesejtet egy pótanya-állatba ültetik, amely – ha minden jól megy – megelli a klónt.

Jelenleg a klónozást mezőgazdasági célokra az Európai Unióban nem használják. Bizonyos harmadik országok azonban élnek ezzel a lehetőséggel, többek között az Egyesült Államok, Kanada, Argentína, Brazília és Ausztrália. Klónozás alkalmazható például kitűnő tulajdonságú tenyészállatok szaporítására. Ez csökkentheti a tenyésztési programokhoz szükséges állatok számát, mivel a kiváló egyedek génállományát tartalmazó szaporítóanyag nagyobb mennyiségben történő előállítását teszi lehetővé. A klónokból származó nagy értékű szaporítóanyagot ezután a megszokott szaporítási technikák alkalmazásával használják fel az állattenyésztés céljaira.

Tudományos tanulmányok sokasága bizonyította, hogy az állati klónozás az állatok jóléte szempontjából kockázatos. A szomatikus sejtek maganyagának átvitelén alapuló technika a méhlepény és a magzat rendellenességeihez vezet, ennek következtében erősen romlik a klónozáshoz használt kihordó anyaállatok és utódaik jóléte, és gyakran erős fájdalom is fellép. Ez természetesen etikai szempontokat is felvet a klónozási technika indokoltságával kapcsolatban.

A klónozás egyúttal olyan kérdés, amely erősen foglalkoztatja az európai polgárokat: az Eurobarométer 2010-ben végzett felmérése kimutatta, hogy az európai közvélemény szerint az állatok klónozása nem kínál előnyöket, nem biztonságos, nem méltányos és aggodalomra ad okot, s a válaszadók mindössze 18%-a támogatta ezt a technikát. Az Európai Parlament irányvonala határozottan elutasító az állatok mezőgazdasági céllal történő klónozásával szemben. A Parlament 2008. szeptember 3-i, az állatok élelmiszer-ellátási célzattal történő klónozásáról szóló állásfoglalását követően a Parlament a klónozás tekintetében elfogadott első javaslatát az új élelmiszerekről szóló rendelet tárgyában 2008-ban benyújtott javaslattal összefüggésben terjesztette elő, és pontosan a klónozás kérdése volt, ami miatt a szóban forgó jogalkotási aktus ügye az egyeztetés szakaszában végül elakadt. A Parlament azóta számos elfogadott álláspontjában következetesen törekedett arra, hogy a polgárok aggályainak eloszlatása érdekében az uniós jogban a klónozásra vonatkozó egyedi rendelkezések kerüljenek bevezetésre.

Az Európai Bizottság 2013. december 18-án két jogalkotási javaslatot tett közzé az állatok élelmiszer-ellátási célzattal történő klónozásáról: a jelenleg vizsgálat alatt álló javaslatot, valamint annak kíséretében az állati klónokból származó élelmiszerek forgalomba hozataláról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (2013/0434(APP)). A javaslatok felfüggesztik a klónozási technika használatát az EU-ban a haszonállatok esetében, az élő állati klónok és embrióklónok forgalomba hozatalát, valamint az állati klónokból származó élelmiszer, közöttük a hús és a tej kereskedelmi forgalmazását.

Az előadók álláspontja

Az előadók véleménye szerint a klónozás többek között az állati jólétre gyakorolt negatív következményei összehasonlíthatatlanul nagyobb jelentőségűek, mint bármely lehetséges pozitív hatása. Az előadók ezért üdvözlik a Bizottság által a klónozási technikára vonatkozóan előterjesztett tilalmat, azonban úgy vélik, hogy a javaslatban nem sikerült megfelelő választ adni a polgárok és az Európai Parlament által ismételten kifejezésre juttatott jogos aggodalmakra. Kiemelkedő hiányosságok, hogy a Bizottság nem javasolt egyedi rendelkezéseket a klónozott állatok utódaiból származó húsra vonatkozóan, sem pedig intézkedéseket a klónokból és utódaikból származó szaporítóanyagok tekintetében. Az előadók ezért a Bizottság javaslatának megerősítése és hatékonyságának növelése érdekében a következő irányvonalak mentén számos módosítást javasolnak.

      Utódok és szaporítóanyag-termékek: az állatok mezőgazdasági céllal történő klónozására az EU-ban jelenleg nem kerül sor, és a klónozási technika egyébként is olyannyira költséges, sikerének aránya pedig olyannyira alacsony, hogy élelmiszer-termelési célra történő felhasználása nem nyereséges. Az élő állati klónok forgalomba hozatala, valamint az állati klónokból származó élelmiszer kereskedelmi forgalma tekintetében a Bizottság által javasolt tilalmak ennélfogva csupán megerősítik a már eleve fennálló helyzetet, és nem adnak választ a klónozással kapcsolatos legfőbb aggályokra, nevezetesen a klónokból származó szaporítóanyag-termékek (sperma, petesejtek és embriók) előállítására az állattenyésztésben, a szokványos szaporítási technikákkal történő felhasználásuk céljából.

A klónozási technika bizonyos harmadik országokban megengedett, és ez a jövőben sem fog megváltozni. Következetlen volna a klónozási technikát komoly tudományos és etikai érvek alapján betiltani az EU-ban, és emellett továbbra is megengedni az e technika használatának elsődleges tárgyát képező fő termékek, azaz a klónokból származó szaporítóanyag-termékek és az állati klónok utódaiból származó élelmiszer behozatalát. A szabályozás koherenciának biztosítása érdekében ezért ugyancsak be kell tiltani az állati klónok utódai, a szaporítóanyagok, valamint az állati klónokból és azok utódaiból származó élelmiszerek behozatalát és forgalomba hozatalát. Ez a tilalom egyúttal választ ad az állati klónok utódaiból származó élelmiszerek (többek között hús és tej) fogyasztásának hosszú távú következményeivel kapcsolatos fogyasztói aggodalmakra is, e következmények tekintetében ugyanis csak kevés tudományos adat áll rendelkezésre.

A Bizottság a tilalom érvényre juttatása érdekében a javasolt jogszabály hatályba lépését megelőzően egyedi behozatali feltételeket fogad majd el a hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet keretében. Az előadók ezenkívül úgy vélik, hogy a kötelező nyomon követhetőség a fentiekkel összefüggésben alapvető és megvalósítható követelmény, mivel a tilalom alkalmazását veszélyeztetné, ha nem volna lehetséges az állati klónok, azok utódai és a kapcsolódó termékek nyomon követése. A Bizottság az élelmiszer-termelési céllal történő klónozásról szóló 2010-es jelentésében már ígéretet tett egyedi nyomon követési követelmények felállítására a tenyésztéstechnikai szabályozás keretében. A nyomon követési rendszernek nem volna közvetlen hatása az Unión belül, ahol a klónozási technikát tiltani fogják, a harmadik országokból az Unió területére behozott élő állatokat, szaporítóanyag-termékeket és élelmiszereket azonban legalább az Unióban alkalmazott azonosítási feltételekkel egyenértékű feltételeknek és nyomon követési követelményeknek kell alávetni. A Bizottság feladata lesz, hogy a jogszabályok hatálybalépése előtt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szabályokat fogadjon el a nyomon követési követelményeknek az állategészségügyi vagy tenyésztéstechnikai jogszabályok által előírt engedélyekbe történő felvétele tekintetében.

Az előadók véleménye szerint a javaslat jogalapja, az Európai unió működéséről szóló szerződés 43. cikke megfelelő a fent említett módosítások bevezetéséhez. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint ugyanis a 43. cikk a megfelelő jogalap a közös agrárpolitika egy vagy több célkitűzésének megvalósításához hozzájáruló mezőgazdasági termékek termelésére és forgalmazására vonatkozó minden jogszabály esetében, és emellett ugyancsak felhasználható olyan jogszabályok elfogadásához is, amelyek a közös agrárpolitika célkitűzéseitől eltérő célok elérésére irányulnak. Ezen kívül, a közös agrárpolitika keretében hozott intézkedések befolyással lehetnek az érintett termékek behozatalára is.

      A jogszabály hatálya: jóllehet az emlősökre vonatkozó tudományos bizonyítékoknál kevésbé lényegi jelentőségűek, vannak tudományos bizonyítékok arra is, hogy a haltenyészetekben alkalmazott klónozási eljárások és a baromfikeltetőkben alkalmazott csírasejt-átültetési eljárások jelentősen rontják mind az anyaállatok, mind utódaik jólétét. Helyénvaló tehát a javasolt intézkedéseknek minden haszonállatra – azaz a Bizottság javaslatától eltérően nem csupán a szarvasmarhafélékre, házisertés-fajtákra, juh- és kecskefélékre és lófélékre – történő alkalmazása.

      Ideiglenes vagy állandó tilalom: a javaslat a klónozás alkalmazására vonatkozó tilalmakat „átmenetinek” minősíti, és a klónozási technika használatának „felfüggesztésére” hivatkozik. Ezt a minősítést azonban a javasolt jogi aktus egyetlen lényeges eleme sem indokolja, ezért félrevezető és törlendő. Ezen túlmenően szem előtt kell tartani azt is, hogy a klónozott anyaállatok és utódaik sérülésének gyakoriságára vonatkozó bejelentések szerint az elmúlt évtizedben nem történt lényeges javulás, és mindmáig nem áll rendelkezésre hatékonyabb klónozási módszer, sőt, a jelek szerint ilyen módszer kifejlesztése a közeli jövőben sem valószínű. Az előadók mindazonáltal egyetértenek a Bizottság azon javaslatával, hogy a jelenéstételre és a felülvizsgálatra vonatkozóan záradékot kell fenntartani, tekintetbe véve minden érdemleges vonatkozást, többek között az e téren bekövetkező tudományos és technikai fejlődést is.

      A választott jogi eszköz: végezetül a Bizottság megítélése szerint az új szabályok bevezetésének legmegfelelőbb eszköze az irányelv, mivel lehetővé teszi a tagállamok számára a végrehajtásra vonatkozó meglévő ellenőrzési eszközök használatát, ugyanakkor azonban a javaslat magja a klónozás használatára és a klónozásból származó termékek forgalomba hozatalára vonatkozó egyszerű tilalom, amelynek végrehajtását egy rendelet hatékonyabban biztosítaná. A rendelet jogi eszközként történő használata fokozná a jogbiztonságot és garantálná az ésszerű és következetes végrehajtást, tiszteletben tartva egyúttal a szubszidiaritás és az arányosság elvét.

Összegzésképpen az előadók úgy vélik, hogy a bizottsági javaslatot meg kell erősíteni, átfogóbb megközelítést követve az állatok tenyésztés céljából történő klónozásával kapcsolatos valamennyi vonatkozás tekintetében. Az e jelentéstervezetben javasolt módosítások célja olyan hatékony és koherens rendelet bevezetése, amely választ ad az agrárágazat és a széles körű európai közvélemény jogos aggodalmaira.


VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (28.5.2015)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0892 – C8‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

A vélemény előadója: Jude Kirton-Darling

RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

Az állatok mezőgazdasági célú klónozása („genetikai másolás”) állat-egészségügyi és állatjóléti, a fogyasztók választási szabadságával kapcsolatos és erkölcsi kérdéseket vet fel, és hosszú távú szabályozási kihívást támaszt. A klónozást jelenleg főként tenyészállatok létrehozására alkalmazzák, és az Unióban potenciálisan forgalomba hozott élelmiszer a klónok utódaiból származna.

Az EU-ban jelenleg a klónokból származó élelmiszerek forgalomba hozatalának feltétele az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által az új élelmiszerekről szóló 258/1997/EK rendelet szerint elvégzett tudományos élelmiszer-biztonsági értékelésen alapuló, forgalomba hozatal előtti jóváhagyás. A rendelet jelenlegi felülvizsgálata kizárja a klónozás szabályozását a rendelet hatálya alól, ezzel két külön, 2013. december 18-i bizottsági javaslat foglalkozik. A klónokból és leszármazottaikból származó élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok hatályba lépéséig a klónozás továbbra is a 258/1997/EK rendelet hatálya alá tartozik. Az Unióban mindeddig egyetlen ipari vállalkozó sem nyújtott be engedélyezésre irányuló kérelmet klónozási technika alkalmazásával előállított élelmiszerek forgalomba hozatala vonatkozásában.

Báz az Unióban élelmiszer-termelési célból nem klónoznak állatokat, kereskedelmi célú mezőgazdasági klónozást több országban is végeznek, többek között Argentínában, Ausztráliában, Brazíliában, Kanadában és az Egyesült Államokban, de elképzelhető, hogy Chilében, Kínában, Új-Zélandon és Uruguayban is, ahol a klónozással foglalkozó vállalatok működnek.

Mivel a klónok leszármazottaiból és magukból a klónokból származó hús- és tejtermékek kezdenek megjelenni az élelmiszer-ellátási láncban, e területen fontos előretekintő szabályokat és egyenlő versenyfeltételeket biztosítani. Fontos megjegyezni, hogy egyetlen harmadik ország sem alakított ki életképes nyomon követési és címkézési rendszereket vagy azonosítási és nyilvántartásba vételi rendszereket a klónozott állatok leszármazottai vagy a belőlük származó élelmiszerek behozatala terén.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2008-as véleményében foglalt – és 2009-es és 2010-es nyilatkozataiban ismét megerősített – következtetések és ajánlások elismerték, hogy az állategészségüggyel és állatjóléttel kapcsolatos aggályok a halálozási arány miatt a klónozási technológiára vezethetők vissza. Az állatklónozásról javasolt csomag figyelembe veszi az állatjólétet és az etikai megfontolásokat, és célja, hogy megközelítőleg 2016-ra nagyobb jogbiztonságot teremtsen a területen.

A WTO-val való összeegyeztethetőség

Az előadó alapvetően fontosnak tartja a WTO keretrendszerével – az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménnyel (GATT), az állat- és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodással (SPS) és a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodással (TBT) – való szabályozási következetesség, illetve a szabályokon alapuló rendszeren belüli egyenlő versenyfeltételek biztosítását.

A klónozási technika jelenleg nem felel meg az állatjóléti szabványoknak, és figyelembe kell venni az uniós polgárok klónozással és állatjóléttel kapcsolatos aggályait is. Nincsenek a klónozásra vonatkozó állat- és növény-egészségügyi szabványok és az élelmiszer-biztonsági kockázatokra nincs tudományos alapú bizonyíték. Mivel a klónozási technológiával kapcsolatban csak az állat-egészségüggyel és állatjóléttel kapcsolatos aggályok merülnek fel, közvetlen élelmiszer-biztonsági aggályok nem, ezért a jelenlegi javaslatoknak meg kell felelniük a GATT és a TBT-megállapodás követelményeinek.

A GATT I. és II. cikke tiltja az olyan intézkedéseket, amelyek „hasonló termékek” megkülönböztetését eredményezik. Ha a klónokból és leszármazottaikból származó élelmiszereket „összehasonlítanánk” a hagyományos élelmiszerekkel, a javasolt intézkedések WTO-szabályokkal való összeegyeztethetősége indokolható lenne a GATT XX. cikkének kivételei szerint.

A javaslatokat az EU a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodásban csak elővigyázatossági intézkedésként jelentette be, mivel a forgalomba hozatallal kapcsolatos tilalmak „műszaki előírásnak” számítanának, szemben a címkézési kötelezettségek bevezetésével.

Amint azt a fókatermékekkel kapcsolatos vita (DS400 és DS401) is megmutatta, a GATT XX. cikke az állatok jólétének védelmére vonatkozik és erkölcsi aggályok miatt igazolható, amennyiben nem jelent „önkényes és indokolatlan megkülönböztetést”.

Az előadó meggyőződése, hogy az állati klónok, embrióklónok, valamint az állati klónokból vagy leszármazottaikból származó, emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek forgalmazásának ideiglenes tiltása a megalapozott aggályokra választ adó arányos intézkedés. Olyan alternatív intézkedések, mint az előzetes engedélyezés és címkézés ebben a kérdésben nem szüntetnék meg teljes mértékben az etikai és állatjóléti aggályokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról

a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

A rendelet jogi eszközként történő használata fokozza a jogbiztonságot és garantálja a következetes végrehajtást, tiszteletben tartva egyúttal a szubszidiaritás és az arányosság elvét.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Unió mezőgazdasági szakpolitikájának célkitűzéseit, az EFSA legújabb tudományos értékeléseinek eredményeit és a Szerződés 13. cikkének állatjóléti követelményeit figyelembe véve a tenyésztés céljából tartott állatok bizonyos fajtái esetében ésszerű a klónozás alkalmazásának ideiglenes betiltása.

(3) Az Unió mezőgazdasági szakpolitikájának célkitűzéseit, az EFSA legújabb tudományos értékeléseinek eredményeit és a Szerződés 13. cikkének állatjóléti követelményeit figyelembe véve a tenyésztés céljából tartott állatok bizonyos fajtái esetében ésszerű a klónozás alkalmazásának betiltása.

 

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az állati klónokból és szaporítóanyagaikból származó élelmiszerekre vonatkozásában létrehozott nyomon követhetőségi rendszerek támogathatják az e rendelet által tartalmazott intézkedések érvényesítését különösen azáltal, hogy hasznos információkat biztosítanak az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők számára. A Bizottságnak ezért arra kell törekednie, hogy a kétoldalú és többoldalú szinten folyamatban lévő és jövőbeli kereskedelmi tárgyalások keretében kötelezettségvállalásokat kapjon e tekintetben az Unió azon kereskedelmi partnereitől, amelyek az állatok klónozását mezőgazdasági célból végzik;

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A klónozási technikának a felhasznált állatok jólétére gyakorolt hatásáról rendelkezésre álló tudásanyag várhatóan bővülni fog. A klónozási technika idővel valószínűleg fejlődni fog. Következésképpen a tiltásokat csak átmenetileg indokolt alkalmazni. Ezért ezt az irányelvet ésszerű időn belül felül kell vizsgálni, figyelembe véve a tagállamok végrehajtás során szerzett tapasztalatait, a tudományos és technikai haladást és a nemzetközi fejleményeket.

(5) A klónozási technikának a felhasznált állatok jólétére gyakorolt hatásáról rendelkezésre álló tudásanyag várhatóan bővülni fog. A klónozási technika idővel valószínűleg fejlődni fog. Következésképpen a tiltások felülvizsgálhatók és/vagy naprakésszé tehetők az említett klónozási módszerben észlelt egyértelmű javulások esetén. Ezért ezt a rendeletet ésszerű időn belül felül kell vizsgálni, figyelembe véve a tagállamok alkalmazás során szerzett tapasztalatait, a tudományos és technikai haladást, a fogyasztók benyomásaiban bekövetkezett változásokat és a nemzetközi fejleményeket, különösen a kereskedelmi forgalmat és az Unió kereskedelmi kapcsolatait.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Az embrióklónok, állati klónok, az állati klónokból származó élelmiszerek, az állati klónok szaporítóanyagai, illetve az azokból származó élelmiszerek a GATT III. cikke (4) bekezdésének értelmében nem tekinthetők az embriókhoz, állatokhoz, az állatokból származó élelmiszerekhez, a szaporítóanyagokhoz, illetve az azokból származó élelmiszerekhez hasonló termékeknek.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5b) Az állatok klónozására, az állati klónok és embrióklónok forgalomba hozatalára, valamint az állati klónokból származó élelmiszerek, a szaporítóanyagok, illetve az azokból származó élelmiszerek forgalomba hozatalára vonatkozó tiltás a közerkölcs és az állati egészség védelme érdekében szükséges intézkedés a GATT XX. cikke értelmében.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az embrió- és állati klónok forgalomba hozatala.

b) az embrióklónok, állati klónok és az állati klónok szaporítóanyagainak forgalomba hozatala.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Átmeneti tilalom

Tilalom

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok átmenetileg megtiltják:

(1) Tilos:

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az állati klónokból származó élelmiszereket.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Az olyan állati eredetű élelmiszerek esetében, amelyek olyan harmadik országból származnak, ahol a klónokból származó élelmiszerek, a szaporítóanyagok, illetve az azokból származó élelmiszerek legálisan forgalomba hozhatók vagy exportálhatók, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezek csak a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. és 49. cikkének vonatkozó importfeltételei szerint kerülhessenek forgalomba az Unióban*. A tagállamok gondoskodnak továbbá arról, hogy semmilyen állati klónokból származó élelmiszert, szaporítóanyagokat, illetve az azokból származó élelmiszert ne exportáljanak az Európai Unióba e harmadik országokból.

 

___________________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 882-L 29/2004/EK rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.30.4., 1. o.).

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b) Hasonlóképp, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy sem állati klónokat vagy embrióklónokat, se állati klónok szaporítóanyagait ne hozzák be az Unióba, és hogy az olyan harmadik országokból behozott élelmiszer, amelyekben engedélyezett az állatok mezőgazdasági célú klónozása, megfeleljen az uniós élelmiszerjog követelményeinek vagy az azokkal az Unió által legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tudományos és technikai előrehaladás, különös tekintettel a klónozás állatjóléti vonatkozásaira;

b) a tudományos és technikai előrehaladás, különös tekintettel a klónozás állatjóléti vonatkozásaira és a fogyasztók benyomásaira;

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) nemzetközi fejlemények.

c) nemzetközi fejlemények, és különösen e rendelet által a kereskedelmi forgalomra és az Unió kereskedelmi kapcsolataira gyakorolt hatás.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

törölve

Átültetés

 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek [dátum = az irányelv átültetésének dátuma után 12 hónappal]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

 

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

 

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

törölve

Címzettek

 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

 

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

ELJÁRÁS

Cím

A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertésfajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozása

Hivatkozások

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Illetékes bizottságok

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

16.1.2014

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Jude Kirton-Darling

3.9.2014

55. cikk - Közös bizottsági ülések

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

17.12.2014

Vizsgálat a bizottságban

14.4.2015

6.5.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

28.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa


ELJÁRÁS

Cím

A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertésfajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozása

Hivatkozások

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

18.12.2013

 

 

 

Illetékes bizottságok

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

16.1.2014

ITRE

16.1.2014

IMCO

16.1.2014

 

Nem nyilvánított véleményt

A határozat dátuma

ITRE

22.1.2014

IMCO

24.9.2014

 

 

Előadók

A kijelölés dátuma

Renate Sommer

14.7.2014

Giulia Moi

14.7.2014

 

 

55. cikk - Közös bizottsági ülések

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

17.12.2014

A jogalap vizsgálata

A JURI véleményének dátuma

JURI

 

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.4.2015

26.5.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

17.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

82

8

8

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Lynn Boylan, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Angélique Delahaye, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Norbert Erdős, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Beata Gosiewska, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Marijana Petir, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Renata Briano, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Peter Eriksson, Lampros Fountoulis, Emmanouil Glezos, Maria Heubuch, Andrey Kovatchev, Momchil Nekov, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Hannu Takkula, Keith Taylor, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ángela Vallina

Benyújtás dátuma

25.6.2015

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat