Procedūra : 2013/0433(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0216/2015

Pateikti tekstai :

A8-0216/2015

Debatai :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Balsavimas :

PV 08/09/2015 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0285

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1025kWORD 496k
25.6.2015
PE 551.999v02-00 A8-0216/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ūkiniais tikslais laikomų ir veisiamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjos: Renate Sommer, Giulia Moi

(Bendri komitetų posėdžiai. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ūkiniais tikslais laikomų ir veisiamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo

(COM(2013)0892 – C7 0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0892),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0002/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 7 d. teisėkūros rezoliuciją dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1331/2008 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001(1),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 30 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bendrus svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą bei Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A8-0216/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

Antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ūkiniais tikslais laikomų ir veisiamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ūkiniais tikslais laikomų ir veisiamų gyvūnų klonavimo.

 

(Pirmoji šio pakeitimo dalis – direktyvos pakeitimas reglamentu – taikoma visam tekstui. Jei jis bus priimtas, atitinkamus pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) įgyvendinant Sąjungos politiką ir atsižvelgiant į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, turėtų būti užtikrintas aukštas žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos lygis bei aukštas gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugos lygis. Visuomet turėtų būti taikomas atsargumo principas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/20021a;

 

__________________

 

1a 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Tarybos direktyvoje 98/58/EB14 nustatyti bendri būtiniausi ūkiniais tikslais veisiamų arba laikomų gyvūnų gerovės reikalavimai. Joje valstybės narės raginamos ūkiniams gyvūnams be reikalo nekelti skausmo, kančių arba jų nežaloti. Jei klonavimas kelia gyvūnui bereikalingą skausmą, kančią ar gyvūnas žalojamas, valstybės narės privalo imtis veiksmų nacionaliniu lygiu, kad to būtų išvengta. Skirtinga nacionalinė gyvūnų klonavimo praktika galėtų iškraipyti rinką. Todėl būtina užtikrinti, kad visoms su auginimu ir gyvų gyvūnų platinimu susijusioms šalims visoje Sąjungoje būtų taikomos vienodos sąlygos;

(1) gyvūnų klonavimas yra nesuderinamas su Tarybos direktyva 98/58/EB14, kurioje nustatyti bendri būtiniausi ūkiniais tikslais veisiamų arba laikomų gyvūnų gerovės reikalavimai. Direktyvoje 98/58/EB valstybės narės raginamos ūkiniams gyvūnams be reikalo nekelti skausmo, kančių arba jų nežaloti ir šios direktyvos priedo 20 punkte nurodoma, kad „natūralus ar dirbtinis veisimas arba veisimo tvarka, dėl kurių bet kuris iš atitinkamų gyvūnų yra kankinamas ar sužeidžiamas arba gali būti kankinamas ar sužeidžiamas, neturi būti praktikuojami“. Skirtinga nacionalinė gyvūnų klonavimo ar produktų, pagamintų iš gyvūnų klonų, naudojimo praktika galėtų iškraipyti rinką. Todėl būtina užtikrinti, kad visoms su gyvūnų auginimu ir gyvūnų gautų produktų gamyba bei gyvūnų ir iš gyvūnų gautų produktų platinimu susijusioms šalims visoje Sąjungoje būtų taikomos vienodos sąlygos;

__________________

__________________

14 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkininkavimo reikmėms laikomų gyvūnų apsaugos (OL L 221, 1998 8 8, p. 23).

14 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkininkavimo reikmėms laikomų gyvūnų apsaugos (OL L 221, 1998 8 8, p. 23).

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Europos maisto saugos tarnyba (EMST) patvirtino, kad klonavimui naudojamos surogatinės patelės visų pirma kenčia nuo placentos funkcijos sutrikimų, dėl ko padaugėja persileidimų15. Tai yra viena iš šios technologijos mažo veiksmingumo priežasčių (6–15 proc. galvijams ir 6 proc. kiaulėms) ir viena iš priežasčių, dėl kurių, siekiant gauti vieną kloną, embrionų klonus būtina įsodinti kelioms patelėms. Be to, dėl klonų išsigimimo ir neįprastai didelių pirmos kartos palikuonių patelėms sunku gimdyti ir pasitaiko daugiau naujagimių mirčių;

(2) 2008 m. nuomonėje dėl gyvūnų klonavimo14a Europos maisto saugos tarnyba (EMST) padarė išvadą: „pripažinta, jog daugelio klonuotų gyvūnų sveikatai ir gerovei (...) buvo padarytas neigiamas poveikis, kuris dažnai buvo rimtas ir turėjo lemtingų padarinių“. Konkrečiai EMST patvirtino, kad klonavimui naudojamos surogatinės patelės visų pirma kenčia nuo placentos funkcijos sutrikimų, dėl ko padaugėja persileidimų15 ir galimas neigiamas poveikis jų sveikatai. Tai yra viena iš šios technologijos mažo veiksmingumo priežasčių (6–15 proc. galvijams ir 6 proc. kiaulėms) ir viena iš priežasčių, dėl kurių, siekiant gauti vieną kloną, embrionų klonus būtina įsodinti kelioms patelėms. Be to, dėl klonų išsigimimo ir neįprastai didelių palikuonių patelėms sunku gimdyti ir pasitaiko daugiau naujagimių mirčių. Klonavimo technologijai būdingas didelis mirtingumas visais vystymosi etapais15a;

__________________

__________________

 

14a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

15 Mokslinio komiteto mokslinė nuomonė dėl klonuotų gyvūnų, gautų perkeliant somatinių ląstelių branduolius (SCNT), jų palikuonių ir iš šių gyvūnų gautų produktų maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės ir poveikio aplinkai. http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

15 Mokslinio komiteto mokslinė nuomonė dėl klonuotų gyvūnų, gautų perkeliant somatinių ląstelių branduolius (SCNT), jų palikuonių ir iš šių gyvūnų gautų produktų maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės ir poveikio aplinkai. (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01)

 

15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) maisto saugos atžvilgiu EMST pabrėžė, jog svarbu pripažinti, kad duomenų bazė yra ribota, ir savo 2008 m. nuomonėje dėl gyvūnų klonavimo padarė šią išvadą: „Abejonių dėl rizikos įvertinimo kyla dėl to, kad atlikta nedaug tyrimų, ištirtos nedidelės imtys ir bendrai trūksta vienodo požiūrio, kuris leistų tinkamiau spręsti visus šioje nuomonėje iškeltus klausimus“. Pavyzdžiui, EMST pripažino, kad yra nedaug informacijos apie klonuotų gyvūnų imunologines savybes, ir tuo atveju, jei atsirastų įrodymų apie susilpnėjusias klonuotų gyvūnų imunologines savybes, minėtoje savo nuomonėje rekomendavo išnagrinėti šį klausimą ir ištirti, „ar ir jei taip, tai kokiu mastu, klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių mėsos ir pieno vartojimas galėtų padidinti žmonių sąlytį su infekcijos pernešėjais“;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b) dėl galimo poveikio aplinkai EMST nurodė, kad esama nedaug duomenų1a, o dėl galimo poveikio genetinei įvairovei EMST atkreipė dėmesį į tai, kad gali būti daromas netiesioginis poveikis dėl pernelyg dažno riboto gyvūnų skaičiaus naudojimo veisimo programose ir kad per didelis gyvūnų populiacijos genotipo vienalytiškumas gali padidinti tos populiacijos neatsparumą infekcijoms ir kitai rizikai;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2c) Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupė (EEG) savo specialioje 2008 m. ataskaitoje dėl klonavimo1a išreiškė abejones dėl to, ar, „atsižvelgiant į dabartinį veislinių surogatinių patelių ir gyvūnų klonų kančių ir sveikatos problemų lygį“, galima pateisinti gyvūnų klonavimą maisto produktų gamybai;

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a. Etiniai gyvūnų klonavimo maistui aspektai, 2008 m. sausio 16 d.: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2d) vienas iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 39 straipsnyje įtvirtintų Sąjungos bendros žemės ūkio politikos tikslų yra „didinti žemės ūkio našumą skatinant technikos pažangą bei užtikrinant racionalią žemės ūkio gamybos plėtotę“. Šiuo tikslu siekiama, be kita ko, tobulinti gamybą, o racionalios žemės ūkio gamybos plėtotės klausimu jis apima optimalų gamybos veiksnių panaudojimą, t. y. tinkamą gamybą rinkodaros tikslais, kuria atsižvelgiama į vartotojų interesus;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 e konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2e) pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką1a SESV 43 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas bet kuriam teisės aktui, kuris susijęs su SESV I priede išvardytų žemės ūkio produktų gamyba ir pardavimu, kurie padeda siekti vieno ar kelių SESV 39 straipsnyje išdėstytų bendrosios žemės ūkio politikos tikslų. Net jei tokiais teisės aktais galėtų būti siekiama kitų tikslų nei bendra žemės ūkio politika, kuri, nesant konkrečių nuostatų, būtų vykdoma remiantis SESV 114 straipsniu, juose gali būti numatytas nacionalinės teisės nuostatų suderinimas toje srityje be būtinybės taikyti 114 straipsnį. Be to, priemonės, kurių imtasi pagal bendrą žemės ūkio politiką taip pat gali turėti įtakos atitinkamų produktų importui;

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a. Bylos 68/86, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Bendrijų Tarybą, 1988 m., Rink. p. 855, C-11/88, Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Bendrijų Tarybą, 1989 m., Rink. p. 3799, C-131/87, Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Bendrijų Tarybą, 1989 m., Rink. p. 3743.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 f konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2f) vartotojų nuomonės tyrimai aiškiai ir nuosekliai rodo, kad dauguma Sąjungos piliečių gyvūnų klonavimui ūkiniais tikslais nepritaria dėl, be kita ko, gyvūnų gerovės ir bendrų etinių aspektų1a. Klonavimo ūkiniais tikslais pasekmė gali būti gyvūnų klonų ar jų palikuonių patekimas į maisto grandinę. Vartotojai griežtai nepritaria maisto produktų, pagamintų iš gyvūnų klonų ar jų palikuonių, vartojimui;

 

__________________

 

1a. Žr. Eurobarometro 2008 ir 2010 m. ataskaitas: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf ir http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2g) gyvūnų klonavimas maistui kelia pavojų pačiam ES žemės ūkio modeliui, kuris grindžiamas produktų kokybe, maisto sauga, vartotojų sveikata, griežtomis gyvūnų gerovės taisyklėmis ir aplinką tausojančių metodų taikymu;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) atsižvelgiant į Sąjungos žemės ūkio politikos tikslus, naujus EMST mokslinių vertinimų rezultatus ir į Sutarties 13 straipsnyje numatytus gyvūnų gerovės reikalavimus, tikslinga laikinai uždrausti tam tikrų rūšių gyvūnų klonavimą ūkiniais tikslais;

(3) atsižvelgiant į Sąjungos bendros žemės ūkio politikos tikslus, atliktais tyrimais pagrįstus naujus EMST mokslinių vertinimų rezultatus, SESV 13 straipsnyje numatytus gyvūnų gerovės reikalavimus ir piliečių susirūpinimą tikslinga uždrausti vykdyti gyvūnų klonavimą ūkiniais tikslais ir teikti rinkai gyvūnus ir produktus, išaugintus arba gautus naudojant klonavimo technologiją; .

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) gyvūnų klonai veisiami ne tam, kad būtų naudojami mėsos ar pieno gamybai, bet siekiant panaudoti jų genetinę medžiagą veisimo tikslais. Tačiau gyvūnų klonų palikuonys, pasidauginę lytiniu keliu, yra maisto produktų gamybai skirti gyvūnai. Nors gyvūnų gerovės problemos gali būti ne tokios akivaizdžios gyvūnų klonų palikuonių atveju, nes jie gimsta įprastu lytinio dauginimosi būdu, bet dėl to, kad tų palikuonių pirmtakai turi būti klonuoti gyvūnai, gyvūnų gerovės ir etikos klausimai kelia didelį susirūpinimą. Todėl į priemonių, kuriomis siekiama reaguoti į susirūpinimą dėl gyvūnų gerovės ir vartotojų nuomonę apie klonavimo technologiją, taikymo sritį turėtų patekti ir gyvūnų klonų genetinės medžiagos produktai, gyvūnų klonų palikuoniai ir produktai, gauti iš gyvūnų klonų palikuonių;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) tikėtina, kad šiuo metu ūkiniais tikslais klonuojami galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnai. Todėl šios direktyvos taikymo sritis turėtų būti apribota įtraukiant į ją tik šių penkių rūšių gyvūnų klonavimą ūkiniais tikslais;

Išbraukta.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) prekyboje žemės ūkio produktais dėl draudimo taikyti klonavimą ir siekio atsižvelgti į vartotojų nuomonę apie klonavimą, be kita ko, susijusią su gyvūnų gerovės ir bendrais etiniais aspektais bei pakankamų mokslinių tyrimų trūkumu, būtina užtikrinti, kad maisto produktai, pagaminti iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių, nepatektų į maisto grandinę. Mažiau ribojančiomis priemonėmis, pavyzdžiui, ženklinant maisto produktus, nebūtų visiškai išspręstos piliečiams susirūpinimą keliančios problemos, kadangi prekyba maisto produktais, pagamintais taikant technologiją, gyvūnams sukeliančią kančias, vis dėlto būtų leidžiama;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4b) gyvūnų klonavimas ūkiniais tikslais jau vykdomas tam tikrose trečiosiose šalyse. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, iš trečiųjų šalių importuoti maisto produktai, skirti tiekti rinkai Sąjungos viduje, turi atitikti atitinkamus Sąjungos maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus arba sąlygas, kurias Sąjunga pripažįsta esančias bent jau lygiavertėmis tems reikalavimams. Todėl turėtų būti imamasi priemonių, kad būtų išvengta gyvūnų klonų, jų palikuonių ir iš gyvūnų klonų ar jų palikuonių gautų maisto produktų importo iš trečiųjų šalių į Sąjungą. Komisija turėtų papildyti arba pasiūlyti iš dalies pakeisti atitinkamus zootechnikos ir gyvūnų sveikatos srities teisės aktus, siekdama užtikrinti, kad gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių maisto produktų bei pašarų importo sertifikatuose būtų nurodyta, ar jie yra klonuoti ar yra klonuotų gyvūnų palikuoniai, ar yra gauti iš klonuotų gyvūnų ar jų palikuonių

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c) gyvūnų klonai ir embrionų klonai, gyvūnų klonų palikuoniai, genetinės medžiagos produktai iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių bei maisto produktai ir pašarai, pagaminti iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių negali būti laikomi gyvūnais, embrionais, genetinės medžiagos produktais, maisto produktais ir pašarais, išaugintais ar gautais nenaudojant klonavimo technologijos, kaip numatyta pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) III straipsnio 4 dalį. Be to, draudimas klonuoti gyvūnus, tiekti rinkai ir importuoti gyvūnų klonus, embrionų klonus, gyvūnų klonų palikuonis, genetinės medžiagos produktus iš gyvūnų klonų ar jų palikuonių, iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių pagamintą maistą ir pašarus yra priemonė, būtina visuomenės moralei ir gyvūnų sveikatai apsaugoti, kaip nustatyta GATT susitarimo XX straipsnyje;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4d) reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad prekybos susitarimais, dėl kurių šiuo metu deramasi, nebūtų skatinama leisti taikyti metodus, galinčius sukelti neigiamų padarinių vartotojų, ūkininkų sveikatai, aplinkai ar gyvūnų gerovei.

 

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4e) šio reglamento taikymui gali kilti pavojus, jeigu bus neįmanoma atsekti maisto produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių. Todėl, laikantis atsargumo principo ir siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų draudimų, būtina konsultuojantis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais Sąjungos lygmeniu nustatyti atsekamumo sistemas. Naudojant tokias sistemas kompetentingos valdžios institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai turėtų galimybę rinkti duomenis apie gyvūnų klonus, gyvūnų klonų palikuonis, iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių gautus genetinės medžiagos produktus bei maisto produktus, pagamintus iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių. Komisija turėtų stengtis, kad Sąjungos prekybos partnerės, kuriose gyvūnai klonuojami ūkiniais tikslais, per vykstančias ir būsimas dvišales ir daugiašales prekybos derybas prisiimtų įsipareigojimus šiuo klausimu;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4f) savo 2010 m. ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija pareiškė, kad reikia imtis priemonių siekiant nustatyti importuojamos spermos ir embrionų atsekamumo sistemą, kad prireikus būtų galima sukurti duomenų apie palikuonis Sąjungoje bazę. Todėl Komisija turėtų imtis atitinkamų veiksmų;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4g) laikantis šiame reglamente nustatyto draudimo klonuoti gyvūnus, Komisija turėtų taikyti tikslines prekybos skatinimo priemones, kuriomis būtų siekiama remti aukštos kokybės mėsos gamybą ir gyvūnų auginimą Sąjungoje;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) tikimasi, kad bus įgauta daugiau žinių apie klonavimo technologijų poveikį gyvūnų gerovei. Tikėtina, kad ilgainiui klonavimo technologijos tobulės. Todėl draudimas turėtų būti taikomas tik laikinai. Todėl ši direktyva per pagrįstą laikotarpį turėtų būti peržiūrėta, atsižvelgiant į ją įgyvendinant sukauptą valstybių narių patirtį, į mokslo ir technikos pažangą ir į tarptautinius pokyčius;

(5) šis reglamentas per pagrįstą laikotarpį turėtų būti persvarstytas, atsižvelgiant į jį taikant sukauptą valstybių narių patirtį, mokslo ir technikos pažangą, vartotojų nuomonės ir tarptautinius pokyčius ir ypač į prekybos srautus ir Sąjungos prekybos santykius;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) remiantis naujausia Eurobarometro apklausa, dauguma europiečių nemano, kad gyvūnų klonavimas maisto produktų gamybos tikslais yra jų ir jų šeimų sveikatai saugi technologija. Be to, kalbant apie gyvūnų klonavimą, Europoje yra daugiau šalių, kurios vienareikšmiškai norėtų, kad sprendimai būtų priimami visų pirma atsižvelgiant į moralinius ar etinius vertinimus, o ne remiantis moksliniais duomenimis. Todėl prieš pradedant šio teisės akto persvarstymą Komisija turėtų ES mastu atlikti oficialią apklausą, kad būtų galima iš naujo įvertinti vartotojų nuomonę;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5b) pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai nustatyti taisykles, taikomas gyvūnus klonų, jų palikuonių, iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių gautų genetinės medžiagos produktų atsekamumo sistemoms. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, būtent laisvės užsiimti verslu ir mokslo laisvės principų. Ši direktyva turi būti įgyvendinta remiantis tomis teisėmis ir principais,

(6) šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač laisvės užsiimti verslu ir mokslo laisvės principų. Šis reglamentas turi būti taikomas remiantis tomis teisėmis ir principais;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6a) kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo apimties ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) embrionų klonų ir gyvūnų klonų pateikimo rinkai.

b) tiekti rinkai ir importuoti gyvūnų klonus, embrionų klonus, gyvūnų klonų palikuonis, genetinės medžiagos produktus iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių bei maisto produktus ir pašarus, pagamintus iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ji taikoma ūkiniais tikslais laikomiems ir dauginamiems galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnams (toliau – gyvūnai).

Jis taikomas visų rūšių ūkiniais tikslais laikomiems ir veisiamiems gyvūnams.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Tikslas

 

Šiuo reglamentu siekiama spręsti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su gyvūnų sveikata ir gerove, taip pat atsižvelgti į vartotojų nuomonę ir į etikos aspektus, susijusius su klonavimo technologija.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) ūkiniais tikslais laikomi ir dauginami gyvūnai – gyvūnai, laikomi ir dauginami maisto, vilnos, odos ar kailių gamybai arba kitu ūkiniu tikslu. Ši apibrėžtis neapima gyvūnų, laikomų ir dauginamų išskirtinai kitu tikslu, kaip antai moksliniams tyrimams, vaistų ir medicinos prietaisų gamybai, siekiant išsaugoti retas arba nykstančias rūšis arba sporto ir kultūros renginiams;

a) ūkiniais tikslais laikomi ir veisiami gyvūnai (toliau – gyvūnai) – gyvūnai, laikomi ir veisiami maisto, pašarų, vilnos, odos ar kailių gamybai arba kitu ūkiniu tikslu. Ši apibrėžtis neapima gyvūnų, laikomų ir veisiamų išskirtinai kitu tikslu, kaip antai moksliniams tyrimams, vaistų ir medicinos prietaisų gamybai, siekiant išsaugoti retas arba nykstančias rūšis, kurių sąrašą nustato valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, kai nesama alternatyvių metodų;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) klonavimas – gyvūnų dauginimo nelytiniu būdu metodas, kuomet atskiro gyvūno ląstelės branduolys yra perkeliamas į kiaušialąstę, iš kurios branduolys buvo išimtas, siekiant sukurti genetiškai tapatų embrioną (toliau – embriono klonas), kuris vėliau gali būti įsodinamas į surogatinę motiną, siekiant gauti genetiškai tapačių gyvūnų populiacijas (toliau – gyvūno klonas);

b) klonavimas – gyvūnų dauginimas nelytiniu būdu naudojant, inter alia, metodą, kuomet atskiro gyvūno ląstelės branduolys yra perkeliamas į kiaušialąstę, iš kurios branduolys buvo išimtas, siekiant sukurti genetiškai tapatų embrioną (toliau – embriono klonas), kuris vėliau gali būti įsodinamas į surogatinę motiną, siekiant gauti genetiškai tapačių gyvūnų populiacijas (toliau – gyvūno klonas);

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba) gyvūnų klonų palikuonys – gyvūnai (išskyrus gyvūnų klonus), kurių bent vienas iš protėvių yra gyvūno klonas;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bb) genetinės medžiagos produktai – sperma, oocitai ir embrionai, veisimo tikslais renkami ar gaunami iš gyvūnų;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bc) atsekamumas - galėjimas visuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose surasti arba atsekti maisto produktą, pašarą, maistui skirtą gyvūną arba į maistą ar pašarą skirtą ar numatytą dėti medžiagą;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ca) maisto produktas – maisto produktas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikinas draudimas

Draudimas

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės laikinai uždraudžia:

Draudžiama:

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) embrionų klonų ir gyvūnų klonų pateikimo rinkai.

b) tiekti rinkai ir importuoti gyvūnų klonus, embrionų klonus, gyvūnų klonų palikuonis, genetinės medžiagos produktus iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių bei maisto produktus ir pašarus, pagamintus iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a straipsnis

 

Importo sąlygos

 

Gyvūnai iš trečiųjų šalių gali būti importuojami tik tuo atveju, jei kartu siunčiamuose importo sertifikatuose nurodyta, kad jie nėra gyvūnų klonai arba gyvūnų klonų palikuoniai.

 

Genetinės medžiagos produktai ir gyvūninės kilmės maisto produktai bei pašarai iš trečiųjų šalių gali būti importuojami tik tuo atveju, jei kartu siunčiamuose importo sertifikatuose nurodyta, kad jie nėra gauti iš gyvūnų klonų arba gyvūnų klonų palikuonių.

 

Siekiant užtikrinti, kad kartu su gyvūnais, genetinės medžiagos produktais ir gyvūniniais maisto produktais bei pašarais siunčiamuose importo sertifikatuose būtų nurodoma, ar šie gyvūnai yra gyvūnų klonai ar gyvūnų klonų palikuonys ir ar genetinės medžiagos produktai, maistas ir pašarai yra gauti arba pagaminti iš gyvūnų klonų ar gyvūnų klonų palikuonių, Komisija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 48 straipsnį arba 49 straipsnį ne vėliau kaip ...* patvirtina specialias importo sąlygas ir prireikus pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti kitus zootechnikos ir gyvūnų sveikatos srities teisės aktus bei importui taikomus genealoginius reikalavimus.

 

__________________

 

* OL: prašom įrašyti datą: 6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3b straipsnis

 

Atsekamumas

 

Siekiant kompetentingoms valdžios institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams suteikti informaciją, kuri jiems reikalinga taikant 3 straipsnio b punktą, nustatomos atsekamumo sistemos, taikomos:

 

a) gyvūnų klonams;

 

b) gyvūnų klonų palikuonims;

 

c) genetinės medžiagos produktams iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių.

 

Komisijai pagal 4a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl pirmosios pastraipos a–c punktuose nurodytos informacijos pateikimo sertifikatuose, numatytuose pagal gyvūnų sveikatos ir zootechnikos srities teisės aktus, arba Komisijos tais tikslais parengtuose sertifikatuose. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip ...*.

 

__________________

* OL: prašom įrašyti datą: 6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios. Valstybės narės informuoja Komisiją apie tokias nuostatas ne vėliau kaip iki [direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę data] ir nedelsdamos praneša jai apie vėlesnius tokių nuostatų pakeitimus.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, be to, jomis turi būti užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos. Valstybės narės informuoja Komisiją apie šias nuostatas ne vėliau kaip ...* ir nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius pakeitimus.

 

__________________

 

* OL: prašom įrašyti datą: 1 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 3a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...*. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 3a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

__________________

*OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės iki [data = 5 metai po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę] pateikia Komisijai ataskaitą apie savo patirtį įgyvendinant šią direktyvą.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip ...* pateikia Komisijai ataskaitas apie savo patirtį įgyvendinant šį reglamentą.

 

__________________

* OL: prašom įrašyti datą: 6 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) mokslo ir technikos pažangą, ypač susijusią su klonavimo gyvūnų gerovės aspektais;

b) visus turimus duomenis apie mokslo ir technikos pažangą, ypač susijusią su klonavimo technologijos gyvūnų gerovės aspektais ir maisto saugos klausimais, ir apie pažangą, pasiektą kuriant patikimas klonų ir klonų palikuonių atsekamumo sistemas;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba) vartotojų nuomonės apie klonavimą raidą;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) vartotojų susirūpinimą dėl visuomenės sveikatos ir gyvūnų gerovės;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb) dėl gyvūnų klonavimo kylančius etikos klausimus.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina, kad 2 dalyje nurodyta ataskaita būtų viešai prieinama.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Vykdydama oficialią apklausą ES mastu Komisija pradės viešas konsultacijas, kad įvertintų naujas vartotojų nuomonės apie maisto produktus iš gyvūnų klonų tendencijas.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

Išbraukta.

Perkėlimas į nacionalinę teisę

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi nuo [data = 12 mėnesių po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

 

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

 

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsigaliojimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas).

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo … *.

 

_________________

 

* OL: prašom įrašyti datą: 1 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

Išbraukta.

Adresatai

 

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

 

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

Baigiamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

(1)

Tą dieną priimti tekstai, P7_TA(2010)0266.

(2)

OL C 311, 2014 9 12, p. 73.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendro pobūdžio informacija

Klonavimas yra laboratorijoje vykdomas gyvūnų veisimo nelytiniu būdu metodas, kurį pasitelkus gyvūnai išvedami naudojant genetinę medžiagą iš kito gyvūno ląstelės. Gyvūno klono ir genetinio donoro DNR yra toks pat. Praktiškai pagrindinė klonavimo technologija yra somatinių ląstelių branduolių perkėlimas, kai normalios gyvūno somatinės ląstelės branduolys yra perkeliamas į kito gyvūno kiaušialąstę, iš kurios branduolys buvo išimtas; pakeista kiaušialąstė įsodinama į surogatinę motiną, kuri (jei viskas eisis gerai) atsives kloną.

Šiuo metu klonavimas ūkiniais tikslais Europos Sąjungoje nevykdomas. Tačiau kai kuriose trečiosiose šalyse, pvz., JAV, Kanadoje, Argentinoje, Brazilijoje ir Australijoje, ši praktika taikoma. Pavyzdžiui, klonavimas gali būti taikomas siekiant padauginti geriausių veislinių gyvūnų. Naudojant klonavimą galbūt reikėtų mažiau gyvūnų veisimo programoms, nes taikant šį metodą galima gauti daugiau dauginamosios medžiagos su geriausių gyvūnų genais. Iš klonų gauta didelės vertės dauginamoji medžiaga po to būtų naudojama veisti gyvūnams naudojant įprastus veisimo metodus.

Atlikus mokslinius tyrimus gauta neginčijamų įrodymų, kad gyvūnų klonavimas kelia pavojų gyvūnų gerovei. Taikant somatinių ląstelių branduolių perkėlimo technologiją pastebimos placentos ir vaisiaus anomalijos, dėl kurių nukenčia klonavimui naudojamų surogatinių patelių ir jų palikuonių gerovė (taip pat gyvūnai dažnai jaučia stiprų skausmą). Natūralu, kad dėl to kyla etinių klausimų, susijusių su klonavimo technologijos pateisinimu.

Klonavimas yra labai jautraus pobūdžio klausimas ir ES piliečiams. Pvz., iš 2010 m. Eurobarometro duomenų matyti, kad Europos gyventojai laiko gyvūnų klonavimą nenaudingu, nesaugiu, neteisingu ir keliančiu susirūpinimą ir kad tik 18 proc. respondentų apskritai remia šią technologiją. Europos Parlamento pozicija gyvūnų klonavimo ūkiniais tikslais klausimu yra griežtai neigiama. Remiantis 2008 m. rugsėjo 3 d. Parlamento rezoliucija dėl gyvūnų klonavimo maistui, pirmasis Parlamento pasiūlymas, kuriame nagrinėjamas klonavimo klausimas, buvo parengtas atsižvelgiant į 2008 m. pasiūlymą dėl reglamento dėl naujų maisto produktų. Tada klonavimas ir buvo tas klausimas, dėl kurio ši procedūra galų gale pateko į aklavietę 2011 m. gruodžio mėn. taikinimo posėdyje. Nuo to laiko daugelyje savo priimtų pozicijų Parlamentas nuosekliai siekė į Sąjungos teisės aktus įtraukti konkrečias nuostatas dėl klonavimo, kad būtų išspręstos gyventojams susirūpinimą keliančios problemos.

2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisija paskelbė du pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl gyvūnų klonavimo maistui: svarstomą pasiūlymą ir prie jo pridedamą pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl maisto produktų, pagamintų iš gyvūnų klonų, pateikimo rinkai (2013/0434(APP)). Šiais pasiūlymais sustabdomas klonavimo technologijos naudojimas ES ūkiniams gyvūnams, gyvų gyvūnų klonų ir embrionų klonų tiekimas rinkai, taip pat prekyba maisto produktais (pvz., mėsa ar pienu), pagamintais iš gyvūnų klonų.

Pranešėjų pozicija

Pranešėjos laikosi nuomonės, kad klonavimo neigiamas poveikis, be kita ko, gyvūnų gerovei, yra kur kas didesnis už galimą teigiamą poveikį. Todėl jos palankiai vertina Komisijos pasiūlytą klonavimo technologijos uždraudimą, tačiau mano, kad pasiūlyme nepakankamai atsižvelgiama į problemas, dėl kurių piliečiai ir Europos Parlamentas ne kartą pagrįstai reiškė susirūpinimą. Visų pirma, Komisija neįtraukė konkrečių nuostatų dėl maisto iš klonuotų gyvūnų palikuonių, taip pat neįtraukė priemonių dėl dauginamosios medžiagos iš klonų ir jų palikuonių. Todėl pranešėjos siūlo keletą Komisijos pasiūlymo pakeitimų, kad jis būtų sustiprintas ir padidėtų jo veiksmingumas, vadovaujantis toliau išdėstytais argumentais.

   Palikuonys ir genetinės medžiagos produktai. Gyvūnų klonavimas ūkiniais tikslais šiuo metu ES nevykdomas. Bet kuriuo atveju, klonavimo technologijos naudojimas toks brangus, o sėkmės rodiklis toks mažas, kad jos naudojimas maisto gamybai nėra pelningas. Vadinasi, Komisijos siūlomas draudimas tiekti rinkai gyvus gyvūnus klonus ir prekiauti maisto produktais iš gyvūnų klonų tik patvirtina esamą padėtį, bet nesprendžia pagrindinių susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su klonavimu, būtent dėl genetinės medžiagos produktų (spermos, oocitų ir embrionų) iš klonų, jei tie produktai būtų naudojami veisti gyvūnams (klonų palikuonims) taikant įprastus veisimo metodus.

Klonavimo technologiją leista ir toliau bus leidžiama taikyti tam tikrose trečiosiose šalyse. Būtų nenuoseklu uždrausti klonavimo technologiją ES, remiantis labai svarbiais moksliniais ir etiniais argumentais, tačiau leisti importuoti pagrindinius produktus, kurių gamybai ta technologija daugiausiai naudojama, t. y. genetinės medžiagos produktus iš klonų ir maisto produktus iš klonų palikuonių. Todėl, siekiant užtikrinti teisės aktų nuoseklumą, taip pat būtina uždrausti importuoti ir tiekti rinkai gyvūnų klonų palikuonis ir genetinės medžiagos produktus bei maisto produktus iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių. Šis draudimas išspręstų vartotojams susirūpinimą keliančias problemas dėl ilgalaikio iš gyvūnų klonų palikuonių pagaminto maisto (pavyzdžiui, mėsos ir pieno) vartojimo poveikio, nes dar nėra pakankamai mokslinių duomenų šia tema.

Kad būtų užtikrintas draudimo vykdymas, Komisija prieš įsigaliojant siūlomam teisės aktui turės nustatyti konkrečias importo sąlygas pagal Oficialios kontrolės reglamentą (EB) Nr. 882/2004. Be to, pranešėjos mano, kad šiomis aplinkybėmis privalomo atsekamumo reikalavimas yra esminis ir įgyvendinamas, nes draudimo taikymui kiltų pavojus, jei nebūtų įmanoma atsekti gyvūnų klonų, jų palikuonių ir atitinkamų produktų. Komisija savo 2010 m. ataskaitoje dėl gyvūnų klonavimo maisto produktų gamybai jau pažadėjo zootechnikos teisės aktuose nustatyti konkrečius atsekamumo reikalavimus. Atsekamumo sistema neturėtų tiesioginio poveikio Sąjungos viduje, nes klonavimo technologijai čia galios draudimas, tačiau į Sąjungą iš trečiųjų šalių importuojamiems gyviems gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir maisto produktams turėtų būti taikomi atsekamumo reikalavimai ir identifikavimo sąlygos, bent lygiaverčiai taikomiems Sąjungoje. Komisija prieš įsigaliojant teisės aktui deleguotaisiais aktais turės nustatyti taisykles dėl atsekamumo reikalavimų įtraukimo į sertifikatus, numatytus gyvūnų sveikatos ir zootechnikos teisės aktuose.

Pranešėjos mano, kad pasiūlymo teisinis pagrindas (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnis) yra tinkamas pirmiau nurodytiems pakeitimams nustatyti. Iš tiesų pagal Teisingumo Teismo praktiką 43 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas bet kuriam teisės aktui, kuris susijęs su žemės ūkio produktų gamyba bei pardavimu ir kuris padeda siekti vieno ar kelių bendros žemės ūkio politikos tikslų, be to, jis gali būti naudojamas priimant teisės aktus, kuriais siekiama ne tik bendros žemės ūkio politikos tikslų. Be to, priemonės, kurių imtasi pagal bendrą žemės ūkio politiką taip pat gali turėti įtakos atitinkamų produktų importui.

   Teisės akto taikymo sritis. Nors ir ne taip daug kaip faktų apie žinduolius, esama mokslinių faktų apie ūkiuose auginamų žuvų klonavimo procedūrų ir susijusių naminių paukščių embrioninių ląstelių persodinimo procedūrų žalą patelių ir palikuonims gerovei. Todėl tikslinga, kad siūlomos priemonės būtų taikomos visiems ūkiniams gyvūnams, o ne tik galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnams, kaip siūlo Komisija.

   Laikinas arba nuolatinis draudimas. Pasiūlyme klonavimo draudimas laikomas laikinu ir kalbama apie technologijos naudojimo sustabdymą. Tačiau tokia nuostata nėra pagrįsta jokiais materialiniais siūlomo teisės akto elementais, todėl yra klaidinanti ir turėtų būti išbraukta. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad, remiantis pastarojo dešimtmečio duomenimis, žalos klonuotoms patelėms ir palikuonims dažnumas iš esmės nesumažėjo, o šiuo metu nėra efektyvesnio klonavimo metodo, taip pat vargu, ar jis bus sukurtas artimiausioje ateityje. Vis dėlto pranešėjos visiškai sutinka, kad reikia išsaugoti Komisijos siūlomas ataskaitos teikimo ir peržiūros nuostatas, atsižvelgiant į visus aktualius aspektus, pavyzdžiui, į mokslo ir technikos pažangą šioje srityje.

   Pasirinkta teisinė priemonė. Galiausiai, nors Komisija mano, kad direktyva yra tinkamiausia priemonė šiam teisės aktui, nes sudarytų galimybes valstybėms narėms taikyti esamas įgyvendinimo kontrolės priemones, pasiūlymo esmė yra vien draudimas naudoti klonavimą ir tiekti rinkai atitinkamus produktus, o tokio draudimo vykdymą būtų geriau užtikrinti reglamentu. Kaip teisinę priemonę naudojant reglamentą padidėtų teisinis tikrumas ir būtų užtikrintas vykdymo užtikrinimo racionalumas bei nuoseklumas, kartu laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų.

Apibendrinant, pranešėjos mano, kad Komisijos pasiūlymas turėtų būti stiprinamas taikant visapusiškesnį požiūrį į visus aspektus, susijusius su gyvūnų klonavimu ūkiniais tikslais. Šiame pranešimo projekte siūlomais pakeitimais siekiama priimti veiksmingą ir nuoseklų reglamentą, kuriame atsižvelgiama į teisėtus žemės ūkio sektoriaus ir visų ES piliečių interesus.


Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (28.5.2015)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo

(COM(2013) 0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Nuomonės referentė: Jude Kirton-Darling

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kontekstas

Gyvūnų klonavimas (vadinamasis genetinis kopijavimas) ūkiniais tikslais kelia su gyvūnų sveikata ir gerove, vartotojų pasirinkimu ir etika susijusių klausimų, be to, tai ilgalaikis reglamentavimo iššūkis. Šiuo metu klonavimas daugiausia naudojamas veisliniams gyvūnams veisti, o maistas, kuris bus galimai parduodamas ES, būtų gaminamas iš klonų palikuonių.

Dabar norint ES prekiauti maisto produktais, pagamintais iš klonų, būtina gauti išankstinį leidimą, pagrįstą Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) moksliniu maisto saugos įvertinimu, kaip nustatyta Naujų maisto produktų reglamente (EB) Nr. 258/1997. Klonavimo reglamentavimas į šiuo metu atliekamos jo peržiūros sritį neįtrauktas ir yra nagrinėjamas dviejuose atskiruose 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos pasiūlymuose. Kol šie teisės aktai dėl maisto produktų, gaminamų iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, neįsigalioję, klonavimas tebereglamentuojamas galiojančiu Naujų maisto produktų reglamentu (EB) Nr. 258/1997. Iki šiol nė vienas ūkio subjektas nesikreipė dėl leidimo prekiauti maisto produktais, pagamintais taikant klonavimo technologiją ES.

Nors ES gyvūnai nėra klonuojami maistui gaminti, komercinis klonavimas žemės ūkio tikslais vykdomas ne vienoje šalyje, įskaitant Argentiną, Australiją, Braziliją, Kanadą ir JAV, jis taip pat gali būti vykdomas Čilėje, Kinijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Urugvajuje, kur veikia klonavimo įmonės.

Kadangi klonų palikuonių mėsos ir pieno produktai bei patys klonai ima atsirasti maisto tiekimo grandinėje, nepaprastai svarbu užtikrinti įžvalgų reglamentavimą ir vienodas sąlygas šioje srityje. Svarbu pažymėti, kad nė viena trečioji valstybė nėra nustačiusi praktiškos atsekamumo ir ženklinimo sistemos arba importuojamų klonų palikuonių ar iš jų gaminamų maisto produktų atpažinimo ir registravimo sistemos.

EFSA išvadose ir rekomendacijose, kurios pateiktos jos 2008 m. nuomonėje ir dar kartą patvirtintos jos 2009 m. ir 2010 m. pareiškimuose, pripažįstama, kad mirštamumo rodikliai, siejami su klonavimo technologija, kelia klausimų dėl gyvūnų sveikatos ir gerovės. Siūlomame dokumentų dėl gyvūnų klonavimo rinkinyje atsižvelgiama į gyvūnų gerovės ir etikos problemas, siekiant, kad maždaug iki 2016 m. šioje srityje būtų užtikrintas didesnis teisinį tikrumas.

PPO nuostatų laikymasis

Nuomonės referentė mano, kad nepaprastai svarbu užtikrinti nuoseklų reglamentavimą atsižvelgiant į PPO teisės aktus – Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), Sutartį dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo ir Sutartį dėl techninių prekybos kliūčių – bei vienodas sąlygas taikant taisyklėmis pagrįstą sistemą.

Šiuo metu klonavimo technologija neatitinka gyvūnų gerovės standartų, o į susirūpinimą ES piliečiams keliančius klonavimo ir gyvūnų gerovės klausimus būtina atsižvelgti. Klonavimui netaikomi jokie sanitariniai ir fitosanitariniai standartai ir nesama jokių mokslu pagrįstų pavojaus maisto saugai įrodymų. Kadangi tiesioginių susirūpinimą dėl maisto saugos keliančių klausimų, susijusių su klonavimo technologija, nesama – susirūpinimą kelia gyvūnų sveikatos ir gerovės klausimai – dabartiniai pasiūlymai turi atitikti GATT ir Sutarties dėl techninių prekybos kliūčių nuostatas.

GATT I ir III straipsniuose draudžiamos priemonės, kuriomis diskriminacinės sąlygos būtų taikomos panašiems produktams. Jei maisto produktai, gaminami iš klonų ir jų palikuonių, būtų laikomi panašiais į įprastus maisto produktus, siūlomų priemonių suderinamumas su PPO taisyklėmis būtų pagrįstas vadovaujantis GATT XX straipsnio išimtimis.

ES, atsižvelgdama į Sutartį dėl techninių prekybos kliūčių, pasiūlymus įvardijo tik kaip atsargumo priemonę, kadangi draudimas pateikti produktus rinkai, kitaip nei bet kurių ženklinimo reikalavimų nustatymas, nebūtų laikomas techniniu reguliavimu.

Ginčas dėl produktų, gaminamų iš ruonių (DS400 ir DS401), parodė, kad GATT XX straipsnis apima gyvūnų gerovės apsaugą ir jo taikymas pagrįstas susirūpinimą dėl moralės keliančiais atvejais, jei tai nėra savavališka ir nepateisinama diskriminacija.

Nuomonės referentė įsitikinusi, kad laikinas draudimas prekiauti gyvūnų klonais, embrionų klonais ir iš gyvūnų klonų ir jų palikuonių pagamintais maisto produktais, skirtais vartoti žmonėms, yra proporcinga priemonė pagrįstą susirūpinimą keliantiems klausimams spręsti. Šiuo atveju alternatyviomis priemonėmis, pvz., išankstiniais leidimais ir ženklinimu, susirūpinimą dėl etikos ir gyvūnų gerovės keliantys klausimai iki galo išspręsti nebūtų.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo

dėl ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus, atitinkami pakeitimai turės būti atlikti visame tekste.)

Pagrindimas

Kaip teisinę priemonę naudojant reglamentą, būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas ir nuoseklus vykdymas, kartu laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) atsižvelgiant į Sąjungos žemės ūkio politikos tikslus, naujus EMST mokslinių vertinimų rezultatus ir į Sutarties 13 straipsnyje numatytus gyvūnų gerovės reikalavimus, tikslinga laikinai uždrausti tam tikrų rūšių gyvūnų klonavimą ūkiniais tikslais;

(3) atsižvelgiant į Sąjungos žemės ūkio politikos tikslus, naujus EMST mokslinių vertinimų rezultatus ir į Sutarties 13 straipsnyje numatytus gyvūnų gerovės reikalavimus, tikslinga uždrausti tam tikrų rūšių gyvūnų klonavimą ūkiniais tikslais;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) naudojant sukurtas iš gyvūnų klonų pagaminto maisto ir genetinės medžiagos produktų atsekamumo sistemas būtų galima sustiprinti į šį reglamentą įtrauktų priemonių taikymą, pirmiausia teikiant naudingą informaciją kompetentingoms institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams. Todėl Komisija turėtų stengtis, kad Sąjungos prekybos partnerės, kuriose gyvūnai klonuojami ūkiniais tikslais, per vykstančias ir būsimas prekybos derybas prisiimtų įsipareigojimus šiuo klausimu dvišaliu ir daugiašaliu lygmenimis;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) tikimasi, kad bus įgauta daugiau žinių apie klonavimo technologijų poveikį gyvūnų gerovei. Tikėtina, kad ilgainiui klonavimo technologijos tobulės. Todėl draudimas turėtų būti taikomas tik laikinai. Todėl ši direktyva per pagrįstą laikotarpį turėtų būti peržiūrėta, atsižvelgiant į ją įgyvendinant sukauptą valstybių narių patirtį, į mokslo ir technikos pažangą ir į tarptautinius pokyčius;

(5) tikimasi, kad bus įgauta daugiau žinių apie klonavimo technologijų poveikį gyvūnų gerovei. Tikėtina, kad ilgainiui klonavimo technologijos tobulės. Todėl, jei minėtosios klonavimo technologijos akivaizdžiai patobulėtų, draudimą būtų galima peržiūrėti ir (arba) modifikuoti. Todėl šis reglamentas per pagrįstą laikotarpį turėtų būti peržiūrėtas, atsižvelgiant į jį taikant sukauptą valstybių narių patirtį, į mokslo ir technikos pažangą, vartotojų nuomonės ir tarptautinius pokyčius, ypač į prekybos srautus ir Sąjungos prekybos santykius;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) vadovaujantis tuo, kas išdėstyta GATT III straipsnio 4 dalyje, embrionų klonai, gyvūnų klonai, iš gyvūnų klonų pagamintas maistas, gyvūnų klonų genetinės medžiagos produktai ir iš jų pagamintas maistas negali būti laikomi panašiais į embrionus, gyvūnus, iš gyvūnų pagamintą maistą, gyvūnų genetinės medžiagos produktus ir atitinkamai iš jų pagamintą maistą;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) draudimas klonuoti gyvūnus, teikti rinkai gyvūnų ir embrionų klonus, taip pat teikti rinkai iš gyvūnų klonų pagamintą maistą, genetinės medžiagos produktus ir iš jų pagamintą maistą yra priemonė, būtina visuomenės moralei ir gyvūnų sveikatai apsaugoti, kaip nustatyta GATT XX straipsnyje;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) embrionų klonų ir gyvūnų klonų pateikimo rinkai.

b) embrionų klonų, gyvūnų klonų ir gyvūnų klonų genetinės medžiagos produktų pateikimo rinkai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikinas draudimas

Draudimas

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės laikinai uždraudžia:

1. Draudžiama:

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) iš gyvūnų klonų pagamintas maistas.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės užtikrina, kad gyvūninės kilmės maistas, importuotas iš trečiųjų šalių, kuriose teisėta rinkai teikti arba eksportuoti iš gyvūnų klonų pagamintą maistą ir genetinės medžiagos produktus bei iš jų pagamintą maistą, Sąjungos rinkai būtų teikiamas tik laikantis visų konkrečių importo sąlygų, priimtų vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 48 ir 49 straipsniais*. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad į Sąjungą nebūtų eksportuojamas joks maistas, pagamintas iš gyvūnų klonų, ar genetinės medžiagos produktai ir iš jų pagamintas maistas.

 

___________________________

 

* 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Panašiai valstybės narės užtikrina, kad į Sąjungą nebūtų importuojami nei gyvūnų ar embrionų klonai, nei gyvūnų klonų genetinės medžiagos produktai ir kad iš trečiųjų šalių, kuriose gyvūnų klonavimas leidžiamas ūkiniais tikslais, importuojamas maistas atitiktų reikiamus Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojami maisto produktai, reikalavimus arba sąlygas, kurias Sąjunga pripažįsta bent jau lygiavertėmis tiems reikalavimams.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) mokslo ir technikos pažangą, ypač susijusią su klonavimo gyvūnų gerovės aspektais;

b) mokslo ir technikos pažangą, ypač susijusią su klonavimo gyvūnų gerovės aspektais ir vartotojų nuomone;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) tarptautinius pokyčius.

c) tarptautinius pokyčius ir ypač į šio reglamento poveikį prekybos srautams ir Sąjungos prekybos santykiams.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

Išbraukta.

Perkėlimas į nacionalinę teisę

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi nuo [data = 12 mėnesių po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

 

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

 

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

Išbraukta.

Adresatai

 

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

 

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimas

Nuorodos

COM(2013) 0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

16.1.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jude Kirton-Darling

3.9.2014

55 straipsnis. Bendri komitetų posėdžiai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

17.12.2014

Svarstymas komitete

14.4.2015

6.5.2015

 

 

Priėmimo data

28.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimas

Nuorodos

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.12.2013

 

 

 

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

16.1.2014

ITRE

16.1.2014

IMCO

16.1.2014

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

22.1.2014

IMCO

24.9.2014

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Renate Sommer

14.7.2014

Giulia Moi

14.7.2014

 

 

55 straipsnis. Bendri komitetų posėdžiai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

17.12.2014

Teisinio pagrindo užginčijimas

       JURI nuomonės pateikimo data

JURI

 

 

 

 

Svarstymas komitete

16.4.2015

26.5.2015

 

 

Priėmimo data

17.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

82

8

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Lynn Boylan, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Angélique Delahaye, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Norbert Erdős, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Beata Gosiewska, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Marijana Petir, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Renata Briano, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Peter Eriksson, Lampros Fountoulis, Emmanouil Glezos, Maria Heubuch, Andrey Kovatchev, Momchil Nekov, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Hannu Takkula, Keith Taylor, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ángela Vallina

Pateikimo data

25.6.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika