Procedura : 2013/0433(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0216/2015

Teksty złożone :

A8-0216/2015

Debaty :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Głosowanie :

PV 08/09/2015 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0285

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 976kWORD 486k
25.6.2015
PE 551.999v02-00 A8-0216/2015

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawczynie: Renate Sommer, Giulia Moi

(Wspólne posiedzenia komisji – art. 55 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0892),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0002/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rezolucję ustawodawczą PE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001(1),

–       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 30 kwietnia 2014 r.(2),

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0216/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

 

(Pierwsza część tej poprawki, a mianowicie zastąpienie dyrektywy rozporządzeniem, dotyczy całego tekstu. jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1) W realizacji polityki unijnej, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony konsumentów, jak również wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Zawsze należy stosować zasadę ostrożności określoną w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W dyrektywie Rady 98/58/WE14 ustanowiono ogólne minimalne standardy dobrostanu zwierząt hodowanych lub utrzymywanych do celów chowu. W dyrektywie wzywa się też państwa członkowskie do unikania narażania zwierząt gospodarskich na niepotrzebne cierpienie, ból lub zranienie. Jeżeli klonowanie powoduje niepotrzebne cierpienie, ból lub zranienie państwa członkowskie muszą podjąć działania na szczeblu krajowym, aby go uniknąć. Różne krajowe praktyki w zakresie klonowania zwierząt mogą prowadzić do zakłóceń rynku. Należy więc zapewnić, aby te same warunki obowiązywały w odniesieniu do wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję i dystrybucję żywych zwierząt w całej Unii.

(1) Klonowanie zwierząt jest niezgodne z dyrektywą Rady 98/58/WE14, która ustanawia ogólne minimalne standardy dobrostanu zwierząt hodowanych lub utrzymywanych do celów chowu. W dyrektywie 98/58/WE wzywa się państwa członkowskie do unikania narażania zwierząt gospodarskich na niepotrzebne cierpienie, ból lub zranienie, a ponadto wyraźnie stanowi się w pkt 20 jej załącznika, że „naturalna i sztuczna hodowla lub procedury dotyczące hodowli, które powodują lub mogą spowodować cierpienie lub zranienie danych zwierząt, nie mogą być praktykowane”. Różne krajowe praktyki w zakresie klonowania zwierząt lub wykorzystywania produktów pochodzących z klonowania mogą prowadzić do zakłóceń rynku. Należy więc zapewnić, aby te same warunki obowiązywały w odniesieniu do wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję i dystrybucję zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w całej Unii.

__________________

__________________

14 Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt gospodarskich (Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 23).

14 Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt gospodarskich (Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 23).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził, że matki zastępcze wykorzystywane przy klonowaniu doświadczają w szczególności dysfunkcji łożyska przyczyniających się do zwiększenia liczby poronień15. Powoduje to m.in. niską efektywność techniki (6-15 % w przypadku bydła i 6 % w przypadku świń) oraz potrzebę wszczepiania zarodków klonalnych u kilku matek, aby uzyskać jeden klon. Ponadto występujące u klonów wady rozwojowe i wyjątkowo duże potomstwo skutkują trudnymi porodami i zgonami neonatalnymi.

(2) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził w opinii z 2008 r. na temat klonowania zwierząt14a, że „odkryto, negatywny, często poważny i prowadzący do śmierci wpływ (...) na zdrowie i dobrostan znacznej liczby sklonowanych zwierząt”. Ponadto EFSA potwierdziła, że matki zastępcze wykorzystywane przy klonowaniu doświadczają w szczególności dysfunkcji łożyska przyczyniających się do zwiększenia liczby poronień15, co ma potencjalnie szkodliwy wpływ na ich zdrowie. Powoduje to m.in. niską efektywność techniki (6-15 % w przypadku bydła i 6 % w przypadku świń) oraz potrzebę wszczepiania zarodków klonalnych u kilku matek, aby uzyskać jeden klon. Ponadto występujące u klonów wady rozwojowe i wyjątkowo duże potomstwo skutkują trudnymi porodami i zgonami neonatalnymi. Technikę klonowania cechuje wysoka śmiertelność we wszystkich stadiach rozwoju15a.

__________________

__________________

 

14a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

15 Opinia naukowa Komitetu Naukowego na temat bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz wpływu na środowisko naturalne zwierząt klonowanych poprzez przeniesienie jądra komórki somatycznej, ich potomstwa oraz produktów otrzymanych z tych zwierząt http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

15 Opinia naukowa Komitetu Naukowego na temat bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz wpływu na środowisko naturalne zwierząt klonowanych poprzez przeniesienie jądra komórki somatycznej, ich potomstwa oraz produktów otrzymanych z tych zwierząt http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

 

15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Co się tyczy bezpieczeństwa żywności, EFSA podkreśla, iż ważne, aby zdawać sobie sprawę, że baza danych jest ograniczona, i stwierdza w opinii z 2008 r. na temat klonowania zwierząt, co następuje (tłumaczenie nieoficjalne): „Niepewność w ocenie ryzyka wynika z ograniczonej liczby dostępnych badań, małej liczebności zbadanej próby i ogółem z braku jednolitego podejścia, które umożliwiłoby bardziej satysfakcjonujące rozpatrzenie wszystkich kwestii istotnych z punktu widzenia niniejszej opinii.” EFSA stwierdziła na przykład, że informacje o kompetencji immunologicznej klonów są ograniczone i zaleciła w tejże opinii, aby gdy dowody na zmniejszoną kompetencję immunologiczną klonów zostaną udostępnione problem ten został zbadany, aby stwierdzić, „czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, spożywanie mięsa i mleka pochodzącego od klonów lub ich potomstwa może prowadzić do większego narażenia ludzi na czynniki przenośne.”

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Jeśli chodzi o potencjalne skutki dla środowiska EFSA stwierdziła, że dostępne dane są ograniczone, a jeśli chodzi o potencjalny wpływ na różnorodność genetyczną zwraca uwagę na fakt, że mogą wystąpić skutki pośrednie spowodowane zbyt częstym wykorzystywaniem ograniczonej liczby zwierząt w programach hodowli oraz że większa jednorodność genotypu w ramach populacji zwierząt może zwiększać podatność tej populacji na zakażenia i inne ryzyko.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2c) W szczegółowym sprawozdaniu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE) w sprawie klonowania z 2008 r.1a wyrażono wątpliwości, czy klonowanie zwierząt do celów produkcji żywności może być uzasadnione, „biorąc pod uwagę obecny poziom cierpienia i problemów zdrowotnych matek zastępczych i klonów zwierząt”.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Etyczne aspekty klonowania zwierząt do celów zaopatrzenia w żywność, 16 stycznia 2008 r.: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2d) Jednym z celów wspólnej polityki rolnej Unii zapisanych w art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) jest „zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego” i „racjonalny rozwój produkcji rolnej”. Celem jest, między innymi, poprawa wydajności, a odnośnie do racjonalnego rozwoju produkcji rolnej wiąże się z optymalnym wykorzystaniem czynników produkcji, czyli wytwarzaniem mającym na uwadze cele marketingowe i uwzględniającym interesy konsumentów.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2e) Z orzecznictwa1a Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że art. 43 TFUE jest właściwą podstawą prawną dla wszelkich aktów prawnych dotyczących produkcji i obrotu produktami rolnymi wymienionymi w załączniku I do TFUE, przyczyniających się do osiągnięcia co najmniej jednego celu wspólnej polityki rolnej wymienionego w art. 39 TFUE. Nawet jeśli takie akty prawne miałyby inne cele niż te związane ze wspólną polityką rolną, które to cele byłyby, wobec braku konkretnych przepisów, realizowane na podstawie art. 114 TFUE, omawiane akty prawne mogą dotyczyć harmonizacji przepisów prawa krajowego w tym obszarze bez konieczności sięgania po art. 114. Ponadto środki przyjęte w kontekście wspólnej polityki rolnej mogą także wpływać na przywóz odnośnych produktów.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Sprawa C-68/86 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich, Rec. 1988 00855; Sprawa C-11/88, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich, Rec. 1989 03799; Sprawa C-131/87, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich, Rec. 1989 03743.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 f (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2f) Jak jasno i konsekwentnie wykazały badania konsumenckie większość obywateli Unii nie popiera klonowania do celów chowu z uwagi na między innymi dobrostan zwierząt i ogólne zastrzeżenia etyczne1a. Klonowanie do celów chowu mogłoby prowadzić do wprowadzenia do łańcucha żywnościowego klonów zwierząt lub ich potomstwa. Konsumenci są zdecydowanie przeciwni spożywaniu żywności uzyskanej z klonów zwierząt lub z ich potomstwa.

 

__________________

 

1a Zob. np. sprawozdania Eurobarometru z lat 2008 i 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf and http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2g) Klonowanie zwierząt do celów produkcji żywności zagraża samej istocie europejskiego modelu rolnictwa, który opiera się na jakości produktów, bezpieczeństwie żywnościowym, zdrowiu konsumentów, ścisłych zasadach dobrostanu zwierząt, a także na poszanowaniu środowiska naturalnego.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Uwzględniając cele unijnej polityki rolnej, wyniki ostatnich ocen naukowych EFSA oraz wymóg w zakresie dobrostanu zwierząt ustanowiony w art. 13 Traktatu, rozsądne jest tymczasowe zakazanie stosowania klonowania niektórych gatunków w produkcji zwierzęcej do celów chowu.

(3) Uwzględniając cele unijnej wspólnej polityki rolnej, wyniki ostatnich ocen EFSA, opartych na dostępnych badaniach naukowych oraz wymóg w zakresie dobrostanu zwierząt ustanowiony w art. 13 TFUE i obawy obywateli, właściwe jest zakazanie stosowania klonowania w produkcji zwierzęcej do celów chowu oraz wprowadzania do obrotu zwierząt i produktów będących rezultatem stosowania techniki klonowania..

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Klonów zwierząt nie tworzy się do celów produkcji mięsa lub mleka, lecz w celu wykorzystania ich materiału biologicznego do celów hodowlanych. Zwierzętami służącymi do produkcji żywności staje się potomstwo klonów zwierząt, powstałe w wyniku rozmnażania płciowego. Wprawdzie problemy związane z dobrostanem zwierząt mogą nie być oczywiste w przypadku potomstwa klonów zwierząt, gdyż rodzi się ono w wyniku konwencjonalnego rozmnażania płciowego, jednak aby w ogóle mogło zaistnieć jakiekolwiek potomstwo, potrzebny jest przodek będący klonem zwierzęcia, co prowadzi do istotnych problemów dotyczących dobrostanu zwierząt i problemów natury etycznej. Środki mające na celu uregulowanie kwestii związanych z dobrostanem zwierząt oraz postrzeganiem techniki klonowania przez konsumentów powinny zatem obejmować swoim zakresem wykorzystywany do rozrodu materiał biologiczny pochodzący od klonów zwierząt, potomstwo klonów zwierząt i produkty pochodzące od potomstwa klonów zwierząt.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Obecnie prawdopodobne jest klonowanie do celów chowu zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni. Zakres niniejszej dyrektywy powinien być zatem ograniczony do stosowania klonowania do celów chowu pięciu wymienionych gatunków.

skreślony

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) W odniesieniu do obrotu produktami rolnymi, w związku z zakazem wykorzystywania klonowania oraz aby uwzględnić poglądy konsumentów związane z klonowaniem dotyczące, między innymi, dobrostanu zwierząt, braku dostatecznych badań naukowych i ogólnych zastrzeżeń etycznych, konieczne jest dopilnowanie, aby żywność pochodząca od klonów zwierząt i ich potomstwa nie trafiała do łańcucha żywnościowego. Mniej restrykcyjne środki, takie jak oznakowanie żywności, nie rozwiałyby w pełni obaw obywateli, ponieważ nadal dozwolony byłby obrót żywnością produkowaną techniką, która powoduje cierpienie zwierząt.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4b) Klonowanie w produkcji zwierzęcej do celów chowu jest już stosowane w niektórych państwach trzecich. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 żywność przywożona z państw trzecich w celu wprowadzenia do obrotu na terenie Unii musi spełniać odpowiednie unijne wymagania prawa żywnościowego lub warunki uznane przez Unię za co najmniej równoważne z tymi wymaganiami. W związku z tym należy przyjąć środki w celu uniknięcia przywozu do Unii z krajów trzecich klonów zwierząt i ich potomstwa oraz produktów pochodzących od klonów zwierząt i ich potomstwa. Komisja powinna uzupełnić odnośne przepisy dotyczące zdrowia zwierząt i zootechniki lub zaproponować w nich zmiany w celu zapewnienia, aby świadectwa przywozowe towarzyszące zwierzętom i wykorzystywanemu do rozrodu materiałowi biologicznemu oraz żywności i paszy pochodzenia zwierzęcego informowały, czy są one klonami zwierząt lub pochodzą od klonów zwierząt lub potomstwa klonów zwierząt.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c) Klony zwierząt, zarodki klonalne, potomstwo klonów zwierząt, wykorzystywany do rozrodu materiał biologiczny pochodzący od klonów zwierząt i ich potomstwa oraz żywność i pasza pochodzące od klonów zwierząt i ich potomstwa nie mogą być uważane za produkty, w rozumieniu art. III. 4 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), podobne do zwierząt, zarodków, materiału biologicznego, żywności i paszy, które nie są pochodnymi stosowania techniki klonowania. Ponadto zakaz klonowania zwierząt oraz wprowadzania do obrotu i przywozu klonów zwierząt, zarodków klonalnych, potomstwa klonów zwierząt, wykorzystywanego do rozrodu materiału biologicznego pochodzącego od klonów zwierząt i ich potomstwa oraz żywności i paszy pochodzącej od klonów zwierząt i ich potomstwa to konieczny środek służący ochronie moralności publicznej i zdrowia zwierząt w rozumieniu art. XX GATT.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d) Należy zagwarantować, że umowy handlowe, które są obecnie w trakcie negocjacji, nie będą mogły sprzyjać zezwalaniu na praktyki, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów, rolników, na stan środowiska czy dobrostan zwierząt.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4e) Stosowanie niniejszego rozporządzenia może być utrudnione tam, gdzie niemożliwe jest monitorowanie żywności uzyskanej z klonów zwierząt i ich potomstwa. W związku z tym zgodnie z zasadą ostrożności i aby wzmocnić zakazy zawarte w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić, po zasięgnięciu opinii odpowiednich zainteresowanych stron, systemy identyfikacji pochodzenia na szczeblu Unii. Takie systemy umożliwiłyby odpowiednim organom i podmiotom gospodarczym gromadzenie danych o klonach zwierząt, ich potomstwie i wykorzystywanym do rozrodu materiale biologicznym pochodzącym od klonów zwierząt i ich potomstwa oraz o żywności pochodzącej od klonów zwierząt i ich potomstwa. Komisja powinna, w ramach trwających i przyszłych negocjacji handlowych, zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych, starać się uzyskać zobowiązania w tym względzie od partnerów handlowych Unii, u których klonuje się zwierzęta do celów chowu.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4f) W sprawozdaniu z 2010 r. dla Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja stwierdziła, że środki mające na celu zapewnienie identyfikacji pochodzenia przywożonego nasienia i zarodków w celu utworzenia baz danych potomstwa są właściwe. Komisja powinna zatem podjąć odpowiednie działania.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4g) Zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu zakaz klonowania powinien również odnosić się do ukierunkowanych działań wspierających Komisji, których celem jest utrzymanie produkcji mięsa oraz hodowli w Unii na wysokim poziomie jakości.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Oczekuje się, że wzrośnie stan wiedzy na temat skutków techniki klonowania dla dobrostanu wykorzystywanych zwierząt. Technika klonowania prawdopodobnie ulegnie poprawie z biegiem czasu. W związku z tym zakaz powinien być stosowany jedynie tymczasowo. Niniejsza dyrektywa powinna zatem zostać poddana przeglądowi w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte przez państwa członkowskie w ramach jej wdrożenia, postęp naukowy i techniczny oraz zmiany na arenie międzynarodowej.

(5) Niniejsze rozporządzenie powinno zostać poddane przeglądowi w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte przez państwa członkowskie w ramach jego stosowania, postęp naukowy i techniczny, ewolucję w poglądach konsumentów oraz zmiany na arenie międzynarodowej, zwłaszcza przepływy handlowe i stosunki handlowe Unii.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Według ostatniego badania Eurobarometru większość Europejczyków nie uważa, by klonowanie zwierząt do celów produkcji żywności było bezpieczne dla ich zdrowia i zdrowia ich rodzin. Ponadto jeżeli chodzi o klonowanie zwierząt, istnieje w Europie więcej krajów, w których wyraźnie preferuje się podejmowanie decyzji z punktu widzenia moralnego i etycznego, a nie na podstawie wyników badań naukowych. Dlatego przed przeglądem niniejszego aktu prawnego Komisja powinna przeprowadzić oficjalny sondaż opinii na poziomie UE, aby ponownie zbadać poglądy konsumentów na te kwestie.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5b) Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do ustanowienia przepisów o systemach identyfikacji pochodzenia dotyczących klonów zwierząt, ich potomstwa i materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu pochodzącego od klonów zwierząt i ich potomstwa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza zasadą wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz wolności nauk. Niniejsza dyrektywa powinna być wykonywana zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(6) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z zasadą wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz wolności nauk. Niniejsze rozporządzenie musi być stosowane z poszanowaniem tych praw i zasad.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6a) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wprowadzania do obrotu zarodków klonalnych i klonów zwierząt.

b) wprowadzania do obrotu i przywozu klonów zwierząt, zarodków klonalnych, potomstwa klonów zwierząt, materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu pochodzącego od klonów zwierząt i ich potomstwa oraz żywności i paszy pochodzącej od klonów zwierząt lub ich potomstwa.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni („zwierzęta”) utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich gatunków zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Cel

 

Celem niniejszego rozporządzenia jest uregulowanie kwestii związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz z postrzeganiem techniki klonowania przez konsumentów i z odnośnymi względami etycznymi.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „zwierzę utrzymywane i rozmnażane do celów chowu” oznacza zwierzęta utrzymywane i rozmnażane w celu produkcji żywności, wełny, skóry lub futra lub do innych celów chowu. Nie należą do nich zwierzęta utrzymywane i rozmnażane do innych celów, takich jak badania naukowe, wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zachowanie rzadkich ras lub zagrożonych gatunków, wydarzenia sportowe i kulturalne;

a) „zwierzę utrzymywane i rozmnażane do celów chowu” („zwierzę”) oznacza zwierzęta utrzymywane i rozmnażane w celu produkcji żywności, paszy, wełny, skóry lub futra lub do innych celów chowu. Nie należą do nich zwierzęta utrzymywane i rozmnażane do innych celów, takich jak badania naukowe, wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz zachowanie zagrożonych gatunków i rzadkich ras zidentyfikowanych jako takie przez właściwe organy państw członkowskich, jeżeli brak jest innych alternatywnych metod;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „klonowanie” oznacza rozmnażanie bezpłciowe zwierząt techniką, w której jądro komórki pojedynczego zwierzęcia zostaje przeniesione do oocytu, z którego usunięto jądro, w celu utworzenia indywidualnych genetycznie identycznych zarodków („zarodków klonalnych”), które mogą następnie zostać wszczepione matkom zastępczym w celu wytworzenia populacji genetycznie identycznych zwierząt („klonów zwierząt”);

b) „klonowanie” oznacza rozmnażanie bezpłciowe zwierząt między innymi wykorzystując technikę, w której jądro komórki pojedynczego zwierzęcia zostaje przeniesione do oocytu, z którego usunięto jądro, w celu utworzenia genetycznie identycznych indywidualnych zarodków („zarodków klonalnych”), które mogą następnie zostać wszczepione matkom zastępczym w celu wytworzenia populacji genetycznie identycznych zwierząt („klonów zwierząt”);

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ba) „potomstwo klonów zwierząt” oznacza zwierzęta, inne niż klony zwierząt, w przypadku których przynajmniej jeden z przodków jest klonem zwierzęcia;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bb) „materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu” oznacza nasienie, oocyty i zarodki pobrane od zwierząt lub wytworzone w wyniku pobrania od zwierząt do celów rozrodu;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bc) „identyfikowalność” oznacza możliwość monitorowania i kontrolowania przemieszczania się żywności, paszy, zwierzęcia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodania lub która może być dodana do żywności lub paszy, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ca) „żywność” oznacza żywność zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Tymczasowy zakaz

Zakaz

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie tymczasowo zakazują:

Zakazuje się:

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wprowadzania do obrotu klonów zwierząt i zarodków klonalnych.

b) wprowadzania do obrotu i przywozu klonów zwierząt, zarodków klonalnych, potomstwa klonów zwierząt, wykorzystywanego do rozrodu materiału biologicznego pochodzącego od klonów zwierząt i ich potomstwa oraz żywności i paszy pochodzącej od klonów zwierząt lub ich potomstwa.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3a

 

Warunki przywozu

 

Zwierzęta nie mogą być przywożone z krajów trzecich, chyba że świadectwa przywozowe im towarzyszące wskazują, że nie są one klonami zwierząt ani potomstwem klonów zwierząt.

 

Wykorzystywany do rozrodu materiał biologiczny oraz żywność i pasza nie mogą być przywożone z krajów trzecich, chyba że świadectwa przywozowe im towarzyszące wskazują, że nie pochodzą one od klonów zwierząt ani od potomstwa klonów zwierząt.

 

Aby zapewnić, że świadectwa przywozowe towarzyszące zwierzętom i wykorzystywanemu do rozrodu materiałowi biologicznemu oraz żywności i paszy pochodzenia zwierzęcego informują, czy są one lub pochodzą od klonów zwierząt lub potomstwa klonów zwierząt Komisja przyjmuje szczególne warunki przywozu zgodnie z art. 48 lub art. 49 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 do ...* i, w razie potrzeby, przedkłada wniosek dotyczący zmiany innych przepisów dotyczących zdrowia zwierząt i zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących przywozu.

 

__________________

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3b

 

Identyfikowalność

 

W celu zapewnienia właściwym organom i podmiotom gospodarczym informacji niezbędnych do stosowania art. 3 lit. b) należy ustanowić systemy identyfikacji pochodzenia dla:

 

a) klonów zwierząt;

 

b) potomstwa klonów zwierząt;

 

c) materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu pochodzącego od klonów zwierząt i ich potomstwa.

 

Zgodnie z art. 4a Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, aby ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące uwzględnienia informacji, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) do c), w certyfikatach wymaganych w prawie weterynaryjnym i przepisach zootechnicznych lub w certyfikatach sporządzonych przez Komisję do tych celów. Te akty delegowane przyjmuje się do dnia ...*.

 

__________________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji nakładanych w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Najpóźniej w dniu [date for transposition of the Directive] r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach, a następnie niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich zmianach mających wpływ na te przepisy.

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji nakładanych w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz powinny zapewniać równe warunki konkurencji. Państwa członkowskie zgłaszają te przepisy do Komisji do dnia …* i bezzwłocznie informują o wszelkich późniejszych zmianach do nich.

 

__________________

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 1 rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia …*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3a wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

__________________

* Dz.U. proszę podać datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do dnia [date = 5 years after the date of transposition of this Directive] r. państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdania dotyczące zgromadzonych doświadczeń związanych ze stosowaniem niniejszej dyrektywy.

1. Do dnia ... r.* państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdania dotyczące zgromadzonych doświadczeń związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

 

__________________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 6 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) postęp naukowy i techniczny, w szczególności w odniesieniu do aspektów klonowania związanych z dobrostanem zwierząt;

b) wszystkie dostępne dowody postępu naukowego i technicznego, w szczególności w odniesieniu do aspektów klonowania związanych z dobrostanem zwierząt oraz problematyki bezpieczeństwa żywności i postępy dokonane przy tworzeniu wiarygodnych systemów identyfikacji pochodzenia klonów i potomstwa klonów;

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ba) ewolucję poglądów konsumentów na temat klonowania;

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) obawy konsumentów dotyczące zdrowia publicznego i dobrostanu zwierząt;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) kwestie etyczne związane z klonowaniem zwierząt.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Komisja podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Poprzez oficjalny sondaż na poziomie UE Komisja rozpocznie konsultacje społeczne mające na celu ocenę nowych tendencji w poglądach konsumentów na temat produktów spożywczych pochodzących od klonów zwierząt.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

skreślony

Transpozycja

 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia [date = 12 month after the date of transposition of this Directive] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

 

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wejście w życie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stosuje się je od dnia ...*.

 

_________________

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 1 rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

skreślony

Adresaci

 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

 

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Zakończenie (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i ma bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich.

(1)

Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2010)0266.

(2)

Dz.U. C 311 z 12.9.2014, s.73.


UZASADNIENIE

Kontekst

Klonowanie to metoda bezpłciowego rozmnażania stosowana w laboratorium, dzięki której produkuje się zwierzęta przez wykorzystanie materiału genetycznego pobranego z komórki innego zwierzęcia. Klon zwierzęcia ma takie samo DNA jak jego dawca genetyczny. W praktyce główną techniką stosowaną w klonowaniu jest przeniesienie jądra komórki somatycznej, podczas którego jądro normalnej komórki organizmu jest przenoszone do jaja (oocytu) pobranego od innego zwierzęcia, z którego to jaja usunięto jądro; tak spreparowany oocyt jest wszczepiany matce zastępczej, która – jeśli wszystko pójdzie dobrze – urodzi klona.

Aktualnie klonowanie nie jest stosowane w Unii Europejskiej do celów chowu. Jest jednak stosowane w niektórych państwach trzecich, takich jak USA, Kanada, Argentyna, Brazylia i Australia. Klonowanie może być na przykład wykorzystywane, aby rozmnożyć najbardziej wydajne zwierzęta hodowlane. Dzięki temu może zmniejszyć się liczba zwierząt potrzebnych w programach hodowlanych, ponieważ możliwa jest produkcja większej liczby materiału reprodukcyjnego z genami najlepszych zwierząt. Wysokiej jakości materiał reprodukcyjny pochodzący od klonów jest wtedy wykorzystywany do hodowli zwierząt za pomocą konwencjonalnych technik reprodukcyjnych.

Badania naukowe wykazały niezbicie, że klonowanie zwierząt stanowi zagrożenie dla dobrostanu zwierząt. Technika przenoszenia jądra komórki somatycznej prowadzi do nieprawidłowości w rozwoju łożyska i płodu, które powodują niski dobrostan – a często także znaczny ból – u matek zastępczych wykorzystywanych do klonowania i u ich potomstwa. Rodzi to oczywiście także wątpliwości etyczne dotyczące uzasadnienia dla stosowania techniki klonowania.

Klonowanie to także wysoce drażliwa kwestia dla Europejczyków: sondaż Eurobarometer z 2010 r. pokazał na przykład, że europejska opinia publiczna postrzega klonowanie zwierząt jako nieprzynoszące korzyści, niebezpieczne, niesprawiedliwe i powodujące obawy, a tylko 18% ogółu respondentów poparło tę technikę. Parlament Europejski zajmuje negatywne stanowisko, jeśli chodzi o klonowanie zwierząt do celów chowu. Po rezolucji Parlamentu z dnia 3 września 2008 r. w sprawie klonowania zwierząt w celu produkcji żywności pierwszy wniosek przyjęty przez Parlament dotyczący kwestii klonowania został przedstawiony w kontekście wniosku z 2008 r. w sprawie rozporządzenia o nowej żywności, a klonowanie jest właśnie powodem, dla którego wniosek ten ostatecznie utknął w komitecie pojednawczym w marcu 2011 r. Od tamtego czasu Parlament – w kilku przyjętych stanowiskach – wciąż usiłował wprowadzić do unijnego prawodawstwa specjalne przepisy dotyczące klonowania, aby rozwiać obawy obywateli.

W dniu 18 grudnia 2013 r. Komisja Europejska opublikowała dwa wnioski ustawodawcze w sprawie klonowania zwierząt w celu produkcji żywności: omawiany tu wniosek i towarzyszący mu wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzania do obrotu żywności pochodzącej od klonów zwierząt (2013/0434(APP)). Wnioski te zawieszają wykorzystywanie techniki klonowania w UE w odniesieniu do zwierząt hodowlanych, wprowadzanie do obrotu żywych klonów zwierząt i zarodków klonalnych oraz obrót żywnością, taką jak mięso i mleko, pochodzącą od klonów zwierząt.

Stanowisko sprawozdawczyń

Sprawozdawczynie są zdania, że negatywne skutki klonowania, między innymi dla dobrostanu zwierząt, zdecydowanie przeważają nad ewentualnymi skutkami pozytywnymi. W związku z tym sprawozdawczynie z zadowoleniem przyjmują zakaz klonowania, który proponuje Komisja, ale uważają, że wniosek nie odpowiada wyczerpująco na uzasadnione obawy, które wielokrotnie zgłaszali obywatele i Parlament Europejski. W szczególności Komisja nie wprowadziła żadnych konkretnych przepisów dotyczących żywności pochodzącej od potomstwa klonów zwierząt, ani też środków dotyczących materiału reprodukcyjnego pochodzącego od klonów i ich potomstwa. Sprawozdawczynie proponują zatem pewne zmiany we wniosku Komisji, aby zwiększyć i ugruntować jego skuteczność, w następujących kwestiach:

      Potomstwo i materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu: klonowanie zwierząt do celów chowu nie jest obecnie stosowane w UE, a w każdym razie wykorzystywanie techniki klonowania jest tak kosztowne, a jego szanse powodzenia tak niewielkie, że wykorzystywanie go do produkcji żywności nie jest opłacalne. W związku z tym zaproponowany przez Komisję zakaz wprowadzania do obrotu żywych klonów zwierząt i sprzedaży żywności pochodzącej od klonów zwierząt tylko potwierdza status quo i nie rozwiewa najważniejszych obaw związanych z klonowaniem, a mianowicie z produkcją materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu (nasienia, oocytów i zarodków) pochodzącego od klonów, który zostanie wykorzystany do hodowli zwierząt (potomstwa klonów) za pomocą konwencjonalnych technik reprodukcyjnych.

Technika klonowania jest i pozostanie dozwolona w niektórych państwach trzecich. Niespójnym byłoby zakazanie stosowania techniki klonowania w UE, w oparciu o bardzo istotne argumenty naukowe i etyczne, a jednocześnie dopuszczanie przywozu najważniejszych produktów, w przypadku których technika ta jest przede wszystkim stosowana, a mianowicie materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu pochodzącego od klonów i żywności pochodzącej od potomstwa klonów. Aby zapewnić spójność ustawodawstwa należy zatem zakazać także przywozu i wprowadzania do obrotu potomstwa klonów zwierząt i materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu oraz żywności pochodzących od klonów zwierząt i ich potomstwa. Zakaz ten rozwiałby także obawy konsumentów, jeśli chodzi o ewentualne długotrwałe skutki spożywania żywności (takiej jak mięso i mleko) pochodzącej od potomstwa klonów zwierząt, co do których dane naukowe są wciąż skąpe.

Aby wyegzekwować ten zakaz Komisja będzie musiała przyjąć szczególne warunki przywozu w ramach rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych, zanim proponowane przepisy zaczną być stosowane. Ponadto sprawozdawczynie uważają, że obowiązkowa identyfikowalność to podstawowy i wykonalny wymóg w tym kontekście, ponieważ stosowanie zakazu byłoby utrudnione, jeśli niemożliwa byłaby identyfikacja klonów zwierząt, ich potomstwa i odnośnych produktów. W sprawozdaniu z 2010 r. w sprawie klonowania zwierząt do celów produkcji żywności Komisja obiecała już ustanowić specjalne wymogi dotyczące identyfikowalności w ramach przepisów zootechnicznych. Choć system identyfikacji pochodzenia nie miałby bezpośrednich skutków w Unii, w której wykorzystywanie techniki klonowania będzie zakazane, żywe zwierzęta, materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu i żywność przywożona do Unii z państw trzecich powinna podlegać co najmniej równoważnym warunkom identyfikacji pochodzenia i wymogom dotyczącym identyfikowalności jak te mające zastosowanie w Unii. Komisja będzie musiała przyjąć – w drodze aktów delegowanych przed datą wdrożenia ustawodawstwa – przepisy dotyczące uwzględnienia wymogów dotyczących identyfikowalności w certyfikatach wymaganych w prawie weterynaryjnym i przepisach zootechnicznych.

Sprawozdawczynie uważają, że podstawa prawna wniosku, art. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest właściwa dla wprowadzenia powyżej opisanych zmian. W istocie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, art. 43 jest właściwą podstawą prawną dla wszelkich aktów prawnych dotyczących produkcji i obrotu produktami rolnymi przyczyniających się do osiągnięcia co najmniej jednego celu wspólnej polityki rolnej i może być także wykorzystywany do przyjmowania aktów prawnych dotyczących innych celów niż te związane ze wspólną polityką rolną. Ponadto środki przyjęte w kontekście wspólnej polityki rolnej mogą także wpływać na przywóz odnośnych produktów.

      Zakres ustawodawstwa: choć brak jest tak mocnych dowodów jak te dotyczące ssaków, istnieją dowody naukowe na niski dobrostan samic i ich potomstwa spowodowany procedurami klonowania u ryb hodowlanych i drobiu, u którego stosowano procedury przeszczepiania zarodków. W związku z tym właściwe jest, aby proponowane środki stosowały się do wszystkich zwierząt hodowlanych, a nie tylko do zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni, jak proponuje Komisja.

      Przejściowy lub stały zakaz: we wniosku zakaz wykorzystywania klonowania określono jako „tymczasowy”, odnosząc się w ten sposób do „zawieszenia” stosowania tej techniki. Takie określenie nie znajduje jednak uzasadnienia w żadnym z istotnych elementów proponowanego wniosku, a zatem jest mylące i powinno zostać usunięte. Ponadto należy pamiętać, że zgłaszana częstotliwość szkód wyrządzanych klonowanym matkom i potomstwu nie uległa znaczącej poprawie w ciągu ostatniej dekady, a bardziej skutecznej metody klonowania aktualnie brak, ani też nie wygląda na to, żeby w najbliższej przyszłości została opracowana. Sprawozdawczynie w pełni zgadzają się jednak z utrzymaniem proponowanej przez Komisję klauzuli dotyczącej sprawozdawczości i przeglądu, uwzględniwszy wszystkie istotne aspekty, takie jak postęp naukowy i techniczny w tym obszarze.

      Wybór instrumentu prawnego: ponadto, mimo że Komisja uważa, że dyrektywa to najwłaściwszy instrument w przypadku omawianego aktu prawnego, ponieważ umożliwi państwom członkowskim stosowanie dotychczasowych narzędzi kontroli w celu jej wdrożenia, sedno wniosku to zwykły zakaz stosowania klonowania i wprowadzania do obrotu odnośnych produktów, a taki zakaz można lepiej egzekwować za pomocą rozporządzenia. Zastosowanie rozporządzenia jako instrumentu prawnego zwiększyłoby pewność prawa i zapewniłoby racjonalność i spójność egzekwowania zakazu przy jednoczesnym poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Podsumowując, sprawozdawczynie uważają, że wniosek Komisji należy wzmocnić przez przyjęcie szerzej zakrojonego podejścia do wszystkich aspektów związanych z klonowaniem zwierząt do celów chowu. Celem poprawek zaproponowanych w niniejszym projekcie sprawozdania jest skuteczne i spójne rozporządzenie, które odpowiada na uzasadnione obawy sektora rolnego i obywateli Europy ogółem.


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (28.5.2015)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jude Kirton-Darling

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Klonowanie zwierząt („kopiowanie genetyczne”) do celów chowu budzi zastrzeżenia związane ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz wyborem konsumenta, jak również zastrzeżenia etyczne, a także stanowi długoterminowe wyzwanie regulacyjne. Klonowanie jest obecnie wykorzystywane głównie do produkcji zwierząt hodowlanych, a żywność potencjalnie sprzedawana w UE pochodziłaby od potomstwa klonów.

Obecnie w UE wprowadzanie do obrotu żywności pochodzącej od klonów wymaga zatwierdzenia przed wprowadzeniem do obrotu na podstawie naukowej oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności, którą przeprowadza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nowej żywności (WE) nr 258/1997. W trakcie aktualnego przeglądu rozporządzenia, który jest przedmiotem dwóch oddzielnych wniosków Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r., wykluczono z jego zakresu regulowanie klonowania. Do czasu wejścia w życie tych przepisów dotyczących żywności pochodzącej od klonowanych zwierząt i ich potomstwa klonowanie regulowane jest dotychczasowym rozporządzeniem w sprawie nowej żywności (WE) nr 258/1997. Jak na razie żaden podmiot gospodarczy w UE nie złożył wniosku o zezwolenie na wprowadzanie do obrotu żywności wyprodukowanej z zastosowaniem techniki klonowania.

Chociaż w UE nie klonuje się zwierząt dla produkcji żywności, w wielu krajach, w tym w Argentynie, Australii, Brazylii, Kanadzie i USA, dokonuje się klonowania w rolnictwie w celach handlowych i działania takie mogą być podejmowane również w Chile, Chinach, Nowej Zelandii i Urugwaju, gdzie funkcjonują przedsiębiorstwa zajmujące się klonowaniem.

Ponieważ mięso i mleko pochodzące od potomstwa klonów i od samych klonów zaczynają wchodzić do łańcucha dostaw żywności, konieczne jest zapewnienie perspektywicznej regulacji i równych warunków działania w tej dziedzinie. Należy zauważyć, że żadne państwo trzecie nie stworzyło realnych systemów identyfikacji pochodzenia i etykietowania czy systemów identyfikacji i rejestracji dla przywozu potomstwa klonów czy uzyskanej z nich żywności.

W konkluzjach i zaleceniach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, zawartych w opinii Urzędu z 2008 r. i potwierdzonych w oświadczeniach Urzędu w latach 2009 i 2010, uznano obawy dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt wynikające ze współczynnika umieralności związanego z techniką klonowania. Proponowany pakiet dotyczący klonowania zwierząt uwzględnia obawy związane z dobrostanem zwierząt oraz obawy etyczne i ma na celu zapewnienie większej pewności prawa w tej dziedzinie mniej więcej do 2016 r.

Zgodność z zasadami WTO

Sprawozdawczyni uważa za konieczne zapewnienie spójności regulacyjnej z ramami WTO – Układem ogólnym w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), Porozumieniem w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) oraz Porozumieniem w sprawie barier technicznych w handlu (TBT) – a także równych warunków działania w ramach systemu opierającego się na zasadach.

Technika klonowania nie spełnia obecnie norm dotyczących dobrostanu zwierząt i należy uwzględnić obawy obywateli UE dotyczące klonowania i dobrostanu zwierząt. Nie istnieją międzynarodowe normy SPS dotyczące klonowania ani naukowe dowody dotyczące zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Ponieważ obawy związane z techniką klonowania nie dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa żywności, ale raczej zdrowia i dobrostanu zwierząt, obecne wnioski muszą dowieść zgodności z porozumieniami GATT i TBT.

Artykuły I i III GATT zakazują środków prowadzących do dyskryminacji produktów podobnych. Jeśli żywność uzyskana z klonów i ich potomstwa byłaby „przyrównana” do tradycyjnej żywności, spójność proponowanych środków z zasadami WTO byłaby uzasadniona na mocy art. XX GATT dotyczącego odstępstw.

Wnioski zostały zgłoszone przez UE na mocy Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu tylko jako środek zabezpieczający, ponieważ zakazy wprowadzania na rynek nie stanowiłyby „regulacji technicznej” w przeciwieństwie do wprowadzenia jakichkolwiek wymogów dotyczących etykietowania.

Jak pokazał spór dotyczący produktów z fok (DS400 i DS401), art. XX GATT obejmuje ochronę dobrostanu zwierząt i jest uzasadniony z uwagi na obawy moralne, jeśli nie stanowi „arbitralnej lub nieuzasadnionej dyskryminacji”.

Sprawozdawczyni jest przekonana, że tymczasowy zakaz wprowadzania do obrotu klonów zwierząt, zarodków klonalnych i żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, uzyskanej z klonów zwierząt i ich potomstwa, to proporcjonalny środek w odpowiedzi na uzasadnione obawy. Środki alternatywne, jak uprzednie zezwolenie i etykietowanie, nie rozwiałyby w tym przypadku w pełni obaw etycznych i obaw związanych z dobrostanem zwierząt.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

Zastosowanie rozporządzenia jako instrumentu prawnego zwiększa pewność prawa i zapewnia spójność egzekwowania przepisów przy jednoczesnym poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Uwzględniając cele unijnej polityki rolnej, wyniki ostatnich ocen naukowych EFSA oraz wymóg w zakresie dobrostanu zwierząt ustanowiony w art. 13 Traktatu, rozsądne jest tymczasowe zakazanie stosowania klonowania niektórych gatunków w produkcji zwierzęcej do celów chowu.

(3) Uwzględniając cele unijnej polityki rolnej, wyniki ostatnich ocen naukowych EFSA oraz wymóg w zakresie dobrostanu zwierząt ustanowiony w art. 13 Traktatu, rozsądne jest zakazanie stosowania klonowania niektórych gatunków w produkcji zwierzęcej do celów chowu.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Systemy identyfikacji pochodzenia ustanowione dla żywności pochodzącej od klonów zwierząt oraz materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu mogłyby wesprzeć egzekwowanie środków zawartych w niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza poprzez zapewnianie właściwym organom i podmiotom gospodarczym przydatnych informacji. Komisja powinna zatem, w ramach trwających i przyszłych negocjacji handlowych, zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych, starać się uzyskać zobowiązania w tym względzie od partnerów handlowych Unii, u których klonuje się zwierzęta do celów chowu.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Oczekuje się, że wzrośnie stan wiedzy na temat skutków techniki klonowania dla dobrostanu wykorzystywanych zwierząt. Technika klonowania prawdopodobnie ulegnie poprawie z biegiem czasu. W związku z tym zakaz powinien być stosowany jedynie tymczasowo. Niniejsza dyrektywa powinna zatem zostać poddana przeglądowi w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte przez państwa członkowskie w ramach jej wdrożenia, postęp naukowy i techniczny oraz zmiany na arenie międzynarodowej.

(5) Oczekuje się, że wzrośnie stan wiedzy na temat skutków techniki klonowania dla dobrostanu wykorzystywanych zwierząt. Technika klonowania prawdopodobnie ulegnie poprawie z biegiem czasu. W związku z tym zakaz można by poddać przeglądowi lub aktualizacji w przypadku oczywistego udoskonalenia wspomnianej techniki klonowania. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zostać poddane przeglądowi w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte przez państwa członkowskie w ramach jego stosowania, postęp naukowy i techniczny, zmiany w poglądach konsumentów oraz zmiany na arenie międzynarodowej, zwłaszcza przepływy handlowe i stosunki handlowe Unii.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5a) Zarodki klonalne, klony zwierząt, żywność pochodząca od klonów zwierząt, materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu pochodzący od klonów zwierząt i żywność z niego uzyskana nie mogą być uważane za produkty, w rozumieniu art. III. 4 GATT, podobne odpowiednio do zarodków, zwierząt, żywności pochodzącej od zwierząt, materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu i żywności z niego uzyskanej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5b) Zakaz klonowania zwierząt, wprowadzania do obrotu klonów zwierząt i zarodków klonalnych oraz wprowadzania do obrotu żywności pochodzącej od klonów zwierząt, materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu i żywności z niego uzyskanej to konieczny środek służący ochronie moralności publicznej i zdrowia zwierząt w rozumieniu art. XX GATT.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wprowadzania do obrotu zarodków klonalnych i klonów zwierząt.

b) wprowadzania do obrotu zarodków klonalnych, klonów zwierząt i wykorzystywanego do rozrodu materiału biologicznego pochodzącego od klonów zwierząt.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Tymczasowy zakaz

Zakaz

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie tymczasowo zakazują:

1. Zakazuje się:

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) żywności pochodzącej od klonów zwierząt.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. W przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego przywożonej z państw trzecich, w których żywność pochodząca od klonów zwierząt oraz materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu i żywność z niego uzyskana mogą być legalnie wprowadzane do obrotu lub wywożone, państwa członkowskie dopilnowują, by taka żywność była wprowadzana na rynek Unii wyłącznie po spełnieniu wszelkich szczegółowych warunków przywozu przyjętych na mocy art. 48 i 49 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady*. Państwa członkowskie dopilnowują ponadto, by żadna żywność pochodząca od klonów zwierząt lub materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu i żywność z niego uzyskana nie były przywożone do Unii z tych państw trzecich.

 

___________________________

 

* Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1b. Podobnie państwa członkowskie dopilnowują, by do Unii nie były przywożone ani klony zwierząt czy zarodki klonalne, ani materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu pochodzący od klonów zwierząt, a także by żywność przywożona z państw trzecich, w których dozwolone jest klonowanie zwierząt do celów chowu, spełniała odpowiednie wymagania unijnego prawa żywnościowego lub warunki uznane przez Unię za co najmniej równoważne z tymi wymaganiami.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) postęp naukowy i techniczny, w szczególności w odniesieniu do aspektów klonowania związanych z dobrostanem zwierząt;

b) postęp naukowy i techniczny, w szczególności w odniesieniu do aspektów klonowania związanych z dobrostanem zwierząt, i poglądy konsumentów;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zmiany na arenie międzynarodowej.

c) zmiany na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza wpływ niniejszego rozporządzenia na przepływy handlowe i stosunki handlowe Unii.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

skreślony

Transpozycja

 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia [date = 12 month after the date of transposition of this Directive] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

 

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

skreślony

Adresaci

 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

 

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

PROCEDURA

Tytuł

Klonowanie zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

Odsyłacze

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

16.1.2014

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Jude Kirton-Darling

3.9.2014

Art. 55 – Wspólne posiedzenia komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

17.12.2014

Rozpatrzenie w komisji

14.4.2015

6.5.2015

 

 

Data przyjęcia

28.5.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa


PROCEDURA

Tytuł

Klonowanie zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

Odsyłacze

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Data przedstawienia w PE

18.12.2013

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

16.1.2014

ITRE

16.1.2014

IMCO

16.1.2014

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

22.1.2014

IMCO

24.9.2014

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Renate Sommer

14.7.2014

Giulia Moi

14.7.2014

 

 

Art. 55 – Wspólne posiedzenia komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

17.12.2014

Rozpatrzenie w komisji

16.4.2015

26.5.2015

 

 

Data przyjęcia

17.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

82

8

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Lynn Boylan, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Angélique Delahaye, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Norbert Erdős, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Beata Gosiewska, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Marijana Petir, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Renata Briano, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Peter Eriksson, Lampros Fountoulis, Emmanouil Glezos, Maria Heubuch, Andrey Kovatchev, Momchil Nekov, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Hannu Takkula, Keith Taylor, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ángela Vallina

Data złożenia

25.6.2015

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności