Procedură : 2013/0433(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0216/2015

Texte depuse :

A8-0216/2015

Dezbateri :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Voturi :

PV 08/09/2015 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0285

RAPORT     ***I
PDF 978kWORD 515k
25.6.2015
PE 551.999v02-00 A8-0216/2015

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentarăComisia pentru agricultură

și dezvoltare rurală

Raportoare: Renate Sommer, Giulia Moi

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0892),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0002/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere rezoluția sa legislativă din 7 iulie 2010 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei(1),

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 aprilie 2014(2),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și ale Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, în temeiul articolului 55 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și cel al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0216/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole

 

Prima parte a acestui amendament, și anume înlocuirea termenului „directivă” cu „regulament”, se aplică în întregul text. adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) La aplicarea politicii Uniunii și având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ar trebui să se garanteze un grad ridicat de protecție a sănătății umane și a consumatorilor, precum și un grad ridicat de protecție a bunăstării animalelor și a mediului. Ar trebui aplicat în permanență principiul precauției, astfel cum este enunțat în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directiva 98/58/CE a Consiliului14 stabilește standarde minime generale referitoare la bunăstarea animalelor crescute sau reproduse în scopuri agricole. Ea solicită statelor membre să evite durerile, suferințele sau vătămările inutile ale animalelor de fermă. Dacă clonarea determină dureri, suferințe sau vătămări inutile, statele membre trebuie să acționeze la nivel național pentru a o evita. Abordările naționale diferite ale clonării animalelor ar putea determina perturbări ale pieței. Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că, în întreaga Uniune, se aplică aceleași condiții pentru toate părțile implicate în producția și distribuția de animale vii.

(1) Clonarea animalelor nu este în conformitate cu Directiva 98/58/CE a Consiliului14, care stabilește standarde minime generale referitoare la bunăstarea animalelor crescute sau reproduse în scopuri agricole. Directiva 98/58/CE solicită statelor membre să evite durerile, suferințele sau vătămările inutile ale animalelor de fermă afirmând, mai exact, afirmă la punctul 20 din anexă că „nu trebuie să se practice metode de creștere naturale sau artificiale care provoacă sau pot provoca suferințe sau vătămări animalelor în cauză”. Abordările naționale diferite ale clonării animalelor sau utilizării produselor provenite de la animale rezultate din clonare ar putea determina perturbări ale pieței. Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că, în întreaga Uniune, se aplică aceleași condiții pentru toate părțile implicate în producția și distribuția de animale și produse provenite de la animale.

__________________

__________________

14 Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă (JO L 221, 8.8.1998, p. 23).

14 Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă (JO L 221, 8.8.1998, p. 23).

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a confirmat că mamele-surogat utilizate în clonare suferă în special de disfuncții ale placentei, ceea ce contribuie la frecvența mare a avorturilor15. Aceasta contribuie, printre altele, la eficiența mică a tehnicii (6-15 % pentru bovine și 6 % pentru porcine) și la necesitatea de a implanta embrioni rezultați din clonare mai multor mame-surogat pentru a se obține un animal rezultat din clonare. În plus, anomaliile embrionilor rezultați din clonare și dimensiunile neobișnuit de mari ale descendenților determină nașteri dificile și decese neonatale.

(2) În concluziile avizului său din 2008 privind clonarea animalelor14a, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) afirmă că „sănătatea și bunăstarea unui procent semnificativ din animalele clonate (...) au fost afectate negativ, adesea grav și cu consecințe fatale”. Mai concret, EFSA a confirmat că mamele-surogat utilizate în clonare suferă în special de disfuncții ale placentei, ceea ce contribuie la frecvența mare a avorturilor15, cu posibile efecte negative asupra sănătății lor. Aceasta contribuie, printre altele, la eficiența mică a tehnicii (6-15 % pentru bovine și 6 % pentru porcine) și la necesitatea de a implanta embrioni rezultați din clonare mai multor mame-surogat pentru a se obține un animal rezultat din clonare. În plus, anomaliile embrionilor rezultați din clonare și dimensiunile neobișnuit de mari ale descendenților determină nașteri dificile și decese neonatale. Ratele ridicate ale mortalității în toate etapele de dezvoltare sunt specifice tehnicii de clonare15a.

__________________

__________________

 

14a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

 

15 Aviz științific al Comitetului științific pentru siguranța alimentelor, sănătatea și bunăstarea animalelor și impactul asupra mediului determinat de animalele rezultate din clonare prin transfer al nucleului celulelor somatice, de descendenții lor și de produsele obținute de la aceste animale http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

 

15 Aviz științific al Comitetului științific pentru siguranța alimentelor, sănătatea și bunăstarea animalelor și impactul asupra mediului determinat de animalele rezultate din clonare prin transfer al nucleului celulelor somatice, de descendenții lor și de produsele obținute de la aceste animale http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

 

15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În ceea ce privește siguranța alimentară, EFSA a subliniat că este important să se recunoască faptul că baza de date este limitată și a concluzionat în avizul său din 2008 privind clonarea animalelor că: „Incertitudinile din evaluarea riscului sunt determinate de numărul limitat de studii disponibile, de dimensiunile reduse ale eșantioanelor analizate și, în general, de absența unei abordări uniforme care să permită o analiză mai riguroasă a tuturor aspectelor relevante pentru prezentul aviz.” De exemplu, EFSA a afirmat că informațiile referitoare la competența imunologică a clonelor sunt limitate și a recomandat în respectivul aviz ca, în cazul în care apar dovezi legate de competența imunologică redusă a clonelor, chestiunea să fie cercetată pentru a stabili „dacă și în ce măsură consumul de carne și lapte obținute de la animale rezultate din clonare și de la descendenții acestora este susceptibil de a crește expunerea oamenilor la agenți transmisibili”.

 

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În ceea ce privește impactul potențial asupra mediului, EFSA a afirmat că sunt disponibile date limitate, iar în ceea ce privește impactul potențial asupra diversității genetice, EFSA a atras atenția asupra faptului că ar putea exista un efect indirect cauzat de utilizarea excesivă a unui număr limitat de animale în programele de reproducție a animalelor și că gradul ridicat de omogenitate a unui genotip în cadrul unei populații de animale poate crește vulnerabilitatea acelei populații la infecții și alte riscuri.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2c) În raportul său specific din 2008 referitor la clonare1a, Grupul european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii (EGE) a exprimat îndoieli cu privire la posibilitatea de a justifica clonarea animalelor în scopul producției alimentare, „având în vedere nivelul actual al problemelor în materie de suferință și sănătate la mamele-surogat și la animalele rezultate din clonare”.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Aspecte etice ale clonării animalelor în scopul producției alimentare, 16 ianuarie 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2d) Unul din obiectivele politice agricole comune ale Uniunii, consacrat la articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) este „creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole”. Acest obiectiv vizează, printre altele, îmbunătățirea producției și, în ceea ce privește dezvoltarea rațională a producției agricole, implică utilizarea optimă a factorilor de producție, și anume o producție adecvată în scopul comercializării, care ține seama de interesele consumatorilor.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2e) În conformitate cu jurisprudența1a Curții de Justiție a Uniunii Europene, articolul 43 din TFUE reprezintă temeiul juridic corespunzător pentru orice act legislativ privind producerea și comercializarea produselor agricole enumerate în Anexa I la TFUE, care contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective ale politicii agricole comune stabilite la articolul 39 din TFUE. Chiar și atunci când astfel de acte legislative ar putea fi orientate spre alte obiective decât cele ale politicii agricole comune, care, în absența unor dispoziții specifice, ar fi urmărite în temeiul articolului 114 din TFUE, această situație ar putea presupune armonizarea prevederilor legislației naționale în domeniul respectiv fără să fie necesar să se recurgă la articolul 114. În plus, măsurile luate în contextul politicii agricole comune pot afecta, de asemenea, importul produselor în cauză.

 

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Cauza 68/86 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord/Consiliul Comunităților Europene, Rec., 1988, p. 855; Cauza C-11/88, Comisia Comunităților Europene/Consiliul Comunităților Europene, Rec., 1989, p. 3799; Cauza C-131/87, Comisia Comunităților Europene/Consiliul Comunităților Europene, Rec., 1989, p. 3743.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 2 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2f) Așa cum au arătat în mod clar și consecvent studiile efectuate în rândul consumatorilor, majoritatea cetățenilor Uniunii nu sunt de acord cu clonarea în scopuri agricole din cauza preocupărilor generale de ordin etic și legate de bunăstarea animalelor1a, printre altele. Clonarea în scopuri agricole ar putea avea ca efect intrarea în lanțul alimentar a animalelor rezultate din clonare sau a descendenților acestora. Consumatorii se opun ferm consumului de alimente provenite de la animale rezultate din clonare sau de la descendenții acestora.

 

__________________

 

1a A se vedea, de exemplu, rapoartele Eurobarometru din 2008 și 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf și http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 2 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2g) Clonarea animalelor în scopul producției alimentare pune în pericol caracteristicile definitorii ale modelului agricol european, care se bazează pe calitatea produselor, siguranța alimentară, sănătatea consumatorilor, normele stricte în materie de bunăstare a animalelor și utilizarea de metode sigure din punct de vedere ecologic.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Luând în considerare obiectivele politicii agricole a Uniunii, rezultatele recentelor evaluări științifice efectuate de EFSA și cerințele referitoare la bunăstarea animalelor de la articolul 13 din tratat, este prudent să se interzică provizoriu utilizarea clonării anumitor specii în producția animalieră pentru scopuri agricole.

(3) Luând în considerare obiectivele politicii agricole comune a Uniunii, rezultatele evaluărilor științifice efectuate de EFSA pe baza studiilor disponibile, cerințele referitoare la bunăstarea animalelor de la articolul 13 din TFUE și preocupările cetățenilor, este adecvată interzicerea utilizării clonării în producția de animale în scopuri agricole și a introducerii pe piață a animalelor și a produselor rezultate în urma folosirii tehnicii de clonare. .

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Animalele clonate nu sunt produse pentru producția de carne sau lapte, ci, mai degrabă, pentru a folosi materialul lor germinativ în scopuri de reproducere. Descendenții rezultați din reproducerea sexuală a animalelor clonate devin animale de la care se obțin produse alimentare. Deși preocupările legate de bunăstarea animalelor ar putea să nu fie evidente în cazul descendenților animalelor clonate, dat fiind faptul că aceștia sunt născuți prin reproducere sexuală convențională, pentru a exista un descendent este nevoie de un progenitor clonat, ceea ce determină preocupări semnificative de ordin etic și legate de bunăstarea animalelor. Măsurile menite să răspundă preocupărilor legate de bunăstarea animalelor și percepțiilor consumatorilor cu privire la tehnica de clonare ar trebui, prin urmare, să includă în domeniul lor de aplicare materialul germinativ de la animalele rezultate din clonare, descendenții acestora și produsele provenite de la descendenții animalelor rezultate din clonare.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În prezent, bovinele, porcinele, ovinele, caprinele și ecvideele au o anumită probabilitate de a fi clonate în scopuri agricole. Prin urmare, domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui să fie limitat la clonarea în scopuri agricole a respectivelor cinci specii de animale.

eliminat

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În ceea ce privește comercializarea produselor agricole, ca urmare a interzicerii utilizării clonării și pentru a veni în întâmpinarea percepțiilor consumatorilor legate, printre altele, de bunăstarea animalelor, de lipsa studiilor științifice și de preocupările etice generale, este necesar să se asigure faptul că produsele alimentare provenite de la animale rezultate din clonare sau de la descendenții acestora nu intră în lanțul alimentar. Măsurile mai puțin restrictive, cum ar fi etichetarea produselor alimentare, nu ar răspunde în întregime preocupărilor cetățenilor, deoarece comercializarea alimentelor produse prin intermediul unei tehnici care implică suferința animalelor ar fi, totuși, permisă.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4b) Utilizarea clonării în producția de animale în scopuri agricole se realizează deja în anumite țări terțe. În temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, produsele alimentare importate din țări terțe pentru a fi introduse pe piață în Uniune trebuie să respecte cerințele relevante ale Uniunii din legislația privind produsele alimentare sau condițiile recunoscute de Uniune ca fiind cel puțin echivalente cu aceste cerințe. Prin urmare, ar trebui luate măsuri pentru a se evita importul din țări terțe în Uniune al animalelor rezultate din clonare și al descendenților acestora, precum și importul produselor alimentare obținute de la animale rezultate din clonare și de la descendenții acestora. Comisia ar trebui să completeze legislația relevantă din domeniul zootehnic și al sănătății animalelor sau să propună modificarea acesteia pentru a asigura faptul că certificatele de import care însoțesc animalele și materialul germinativ, precum și produsele alimentare sau hrana pentru animale de origine animală indică dacă acestea sunt animale rezultate din clonare sau descendenți ai acestora sau dacă sunt obținute de la animale rezultate din clonare sau descendenți ai acestora.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Animalele rezultate din clonare, embrionii rezultați din clonare, descendenții animalelor rezultate din clonare materialul germinativ al animalelor rezultate din clonare și al descendenților acestora, produsele alimentare și hrana pentru animale obținută de la animale rezultate din clonare sau de la descendenții acestora nu pot fi considerate produse similare animalelor, embrionilor, materialului germinativ, produselor alimentare și hranei pentru animale care nu provin din folosirea tehnicii clonării , în sensul articolului III punctul 4 din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT). De asemenea, interdicția clonării animalelor, a introducerii pe piață și a importării animalelor rezultate din clonare, a embrionilor rezultați din clonare, a descendenților animalelor clonate, a materialului germinativ al animalelor clonate și al descendenților acestora și a produselor alimentare și hranei pentru animale obținute din animale clonate și descendenții acestora este o măsură necesară pentru a proteja moralitatea publică și sănătatea animalelor în sensul articolului XX din GATT.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) Ar trebui să se ia măsuri pentru a garanta că acordurile comerciale în curs de negociere nu încurajează autorizarea de practici care pot avea efecte negative asupra sănătății consumatorilor și agricultorilor, mediului sau bunăstării animalelor.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4e) Aplicarea prezentului regulament poate fi pusă în pericol dacă este imposibil să se asigure trasabilitatea produselor alimentare obținute de la animale rezultate din clonare și de la descendenții acestora. Prin urmare, în conformitate cu principiul precauției și pentru a asigura respectarea interdicțiilor stabilite în prezentul regulament, este necesar să se instituie, după consultarea părților interesate relevante, sisteme de trasabilitate la nivelul Uniunii. Aceste sisteme ar permite autorităților competente și operatorilor economici să colecteze date privind animalele rezultate din clonare, descendenții animalelor rezultate din clonare, materialul germinativ al animalelor rezultate din clonare și al descendenților acestora și produsele alimentare obținute de la animale rezultate din clonare și de la descendenții acestora. Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a obține, în cadrul negocierilor comerciale în curs sau viitoare, atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral, angajamente în acest sens din partea partenerilor comerciali ai Uniunii care realizează clonări de animale în scopuri agricole.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 4 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4f) În raportul său din 2010 adresat Parlamentului European și Consiliului, Comisia a confirmat caracterul adecvat al măsurilor vizând trasabilitatea importurilor de material seminal și embrioni în scopul instituirii de bănci de date privind descendenții în Uniune. Prin urmare, Comisia ar trebui să acționeze în consecință.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Considerentul 4 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4g) În concordanță cu aplicarea interdicției clonării stabilite în prezentul regulament, Comisia Europeană ar trebui să adopte măsuri specifice de promovare a comerțului vizând sprijinirea producției de carne și a creșterii animalelor de calitate superioară în Uniune.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Se estimează că volumul de cunoștințe cu privire la impactul tehnicii de clonare asupra bunăstării animalelor utilizate va crește. Este probabil că tehnica de clonare se va ameliora în timp. În consecință, interdicțiile ar trebui să se aplice doar provizoriu. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să fie revizuită după trecerea unei perioade de timp rezonabile, ținând seama de experiența dobândită de statele membre în punerea sa în aplicare, de progresele tehnice și științifice, precum și de evoluțiile de la nivel internațional.

(5) Prezentul regulament ar trebui să fie revizuit după trecerea unei perioade de timp rezonabile, ținând seama de experiența dobândită de statele membre în punerea sa în aplicare, de progresele tehnice și științifice, de evoluția percepției consumatorilor, precum și de evoluțiile de la nivel internațional, în special de fluxurile comerciale și relațiile comerciale ale Uniunii.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Potrivit ultimului sondaj Eurobarometru, majoritatea europenilor nu consideră că folosirea clonării animalelor în scopul producției de alimente este sigură pentru sănătatea lor și a familiilor lor. În plus, în ceea ce privește clonarea animalelor, există mai multe țări în Europa care exprimă o preferință clară pentru luarea deciziilor pe baza considerațiilor de ordin moral și etic, decât pe baza dovezilor științifice. Prin urmare, înainte de revizuirea acestui act legislativ, Comisia ar trebui să efectueze un sondaj oficial al UE pentru a reevalua percepția consumatorilor.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5b) Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea unor norme pentru sistemele de trasabilitate pentru animalele rezultate din clonare, descendenții animalelor rezultate din clonare și pentru materialul germinativ al animalelor rezultate din clonare și al descendenților acestora. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special libertatea de a desfășura o activitate comercială și libertatea științelor. Prezenta directivă trebuie să fie pusă în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(6) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special libertatea de a desfășura o activitate comercială și libertatea științelor. Prezentul regulament trebuie să fie pus în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) Întrucât obiectivul prezentului regulament nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea respectivului obiectiv.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) introducerea pe piață a embrionilor rezultați din clonare și a animalelor rezultate din clonare.

(b) introducerea pe piață și importarea animalelor rezultate din clonare, a embrionilor rezultați din clonare, a descendenților animalelor rezultate din clonare, a materialului germinativ al animalelor rezultate din clonare și al descendenților acestora, precum și a produselor alimentare și hranei pentru animale obținute de la animale rezultate din clonare și de la descendenții acestora.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directiva se aplică bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor („animalele”) crescute și reproduse în scopuri agricole.

Directiva se aplică tuturor speciilor de animale crescute și reproduse în scopuri agricole.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Obiectiv

 

Obiectivul prezentului regulament este de a aborda preocupările legate de sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și de percepția consumatorilor și considerațiile etice în ceea ce privește tehnica de clonare.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) animale „crescute și reproduse în scopuri agricole” înseamnă animalele crescute și reproduse pentru producția de alimente, lână, piele sau blană sau pentru alte scopuri agricole. Ele nu includ animalele crescute și reproduse exclusiv în alte scopuri cum ar fi: cercetarea, producția de medicamente și de dispozitive medicale, conservarea raselor rare sau a speciilor pe cale de dispariție, sportul și evenimentele culturale;

(a) animale „crescute și reproduse în scopuri agricole” („animale”) înseamnă animalele crescute și reproduse pentru producția de alimente, hrană pentru animale, lână, piele sau blană sau pentru alte scopuri agricole. Ele nu includ animalele crescute și reproduse exclusiv în alte scopuri cum ar fi: cercetarea, producția de medicamente și de dispozitive medicale, precum și conservarea speciilor pe cale de dispariție și a raselor rare, identificate ca atare de autoritățile competente ale statelor membre, în cazul în care nu există metode alternative;

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „clonare” înseamnă reproducerea asexuată a animalelor printr-o tehnică în care nucleul unei celule a unui animal este transferat într-un oocit al cărui nucleu a fost eliminat pentru a crea embrioni identici din punct de vedere genetic („clonă de embrioni”), care pot fi ulterior implantați în mame-surogat pentru a produce populații de animale identice din punct de vedere genetic („animal rezultat din clonare”);

(b) „clonare” înseamnă reproducerea asexuată a animalelor pentru a crea, folosind, printre altele, o tehnică în care nucleul unei celule a unui animal este transferat într-un oocit al cărui nucleu a fost eliminat, embrioni individuali identici din punct de vedere genetic („clonă de embrioni”), care pot fi ulterior implantați în mame-surogat pentru a produce populații de animale identice din punct de vedere genetic („animale rezultate din clonare”);

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) „descendenți ai animalelor rezultate din clonare” înseamnă animalele, altele decât animalele rezultate din clonare, în cazul cărora cel puțin unul dintre progenitori este un animal rezultat din clonare;

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb) „material germinativ” înseamnă material seminal, oocite și embrioni colectați sau produși de la animale în scopul reproducerii;

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bc) „trasabilitate” înseamnă capacitatea de a depista și a urmări un produs alimentar, hrana pentru animale, un animal de la care se obțin produse alimentare sau o substanță destinată încorporării sau care este de așteptat să fie încorporată într-un produs alimentar sau în hrana pentru animale, pe parcursul tuturor etapelor de producție, prelucrare și distribuție;

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ca) „produse alimentare” înseamnă alimente astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Interdicție provizorie

Interdicție

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre interzic provizoriu:

Se interzic următoarele:

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) introducerea pe piață a embrionilor rezultați din clonare și a animalelor rezultate din clonare.

(b) introducerea pe piață și importarea animalelor rezultate din clonare, a embrionilor rezultați din clonare, a descendenților animalelor rezultate din clonare, a materialului germinativ al animalelor rezultate din clonare și al descendenților acestora, precum și a produselor alimentare și hranei pentru animale obținute de la animale rezultate din clonare și de la descendenții acestora.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3a

 

Condiții de import

 

Nu se importă animale din țări terțe dacă certificatele de import care le însoțesc nu dovedesc că nu sunt animale rezultate din clonare sau descendenți ai acestora.

 

Nu se importă material germinativ, precum și produse alimentare și hrană pentru animale de origine animală din țări terțe dacă certificatele de import care le însoțesc nu dovedesc că nu sunt provenite de la animale rezultate din clonare sau descendenți ai acestora.

 

Pentru a garanta că certificatele de import care însoțesc animalele și materialul germinativ, precum și produsele alimentare sau hrana pentru animale de origine animală dovedesc dacă acestea sunt animale rezultate din clonare sau descendenți ai acestora sau dacă sunt obținute de la animale rezultate din clonare sau descendenți ai acestora, Comisia adoptă condiții specifice de import în conformitate cu articolele 48 și 49 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului până la ...* și, dacă este necesar, prezintă o propunere pentru a modifica alte acte legislative în domeniul sănătății animalelor sau al condițiilor zootehnice și genealogice aplicabile importurilor.

 

__________________

 

* JO a se introduce data: 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

 

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3b

 

Trasabilitate

 

Pentru a oferi autorităților competente și operatorilor economici informațiile de care au nevoie în vederea aplicării articolului 3 litera (b), se instituie sisteme de trasabilitate pentru:

 

(a) animalele rezultate din clonare;

 

(b) descendenții animalelor rezultate din clonare;

 

(c) materialul germinativ al animalelor rezultate din clonare și al descendenților acestora.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 4a în vederea stabilirii unor norme detaliate privind includerea informațiilor menționate la primul paragraf literele (a)-(c) în certificatele prevăzute în legislația privind sănătatea animală și din domeniul zootehnic sau în certificatele întocmite de Comisie în aceste scopuri. Respectivele acte delegate sunt adoptate până la ...*.

 

__________________

* JO a se introduce data: 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sunt aplicate. Sancțiunile stabilite trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante. Statele membre notifică Comisiei dispozițiile respective cel târziu până la [data transpunerii prezentei directive] și informează fără întârziere Comisia cu privire la orice modificări ulterioare ale acestora.

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile încălcărilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sunt aplicate. Sancțiunile stabilite sunt eficiente, proporționale, descurajante și garantează condiții de concurență echitabile. Statele membre comunică aceste dispoziții Comisiei până la …* și informează fără întârziere Comisia în legătură cu orice modificare ulterioară.

 

__________________

 

* JO a se introduce data: 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2. Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 3a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la…*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 3a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

__________________

*JO - a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Până la [data = 5 ani de la data transpunerii prezentei directive], statele membre raportează Comisiei cu privire la experiența dobândită de acestea prin aplicarea prezentei directive.

1. Până la ...*, statele membre raportează Comisiei cu privire la experiența dobândită de acestea prin aplicarea prezentului regulament.

 

__________________

* JO a se introduce data: 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) progresele științifice și tehnice, în special în ceea ce privește aspectele clonării legate de bunăstarea animalelor;

(b) toate dovezile științifice și tehnice disponibile privind progresele, în special în ceea ce privește aspectele clonării legate de bunăstarea animalelor și siguranța alimentară și progresele înregistrate în crearea de sisteme de trasabilitate fiabile pentru animalele rezultate din clonare și descendenții acestora;

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) evoluția percepției consumatorilor asupra clonării;

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) preocupările consumatorilor în ceea ce privește sănătatea publică și bunăstarea animalelor;

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) aspectele de ordin etic legate de clonarea animalelor.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. Comisia pune la dispoziția publicului raportul menționat la alineatul (2).

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. Comisia lansează, prin intermediul unui sondaj oficial la nivelul UE, o consultare publică menită să evalueze noile tendințe în ceea ce privește percepțiile consumatorilor legate de produsele alimentare obținute de la animale rezultate din clonare.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Transpunere

 

1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [data = 12 luni de la data transpunerii prezentei directive]. Ele comunică imediat Comisiei textul respectivelor acte.

 

Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

 

2. Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă.

 

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Intrare în vigoare

Intrarea în vigoare

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regulamentul se aplică începând cu data de ...*.

 

_________________

 

* JO a se introduce data: 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

eliminat

Destinatari

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Partea finală (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre.

(1)

Texte adoptate la acea dată, P7_TA(2010)0266.

(2)

JO C311, 12.9.2014, p. 73.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Clonarea este o formă de reproducere asexuată, care are loc în laborator, animalele fiind produse utilizându-se materialul genetic provenit de la o celulă de la un alt animal. Animalul rezultat din clonare are același ADN ca donatorul său genetic. În practică, principala tehnică utilizată pentru clonare este „transferul nucleului celulelor somatice”, prin care nucleul unei celule somatice normale este transferat într-un ovul (oocit) de la alt animal, din care a fost îndepărtat nucleul; oocitul manipulat este implantat într-o mamă-surogat, care, dacă totul merge bine, va naște clona.

În prezent, clonarea nu este utilizată în scopuri agricole în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, este utilizată în anumite țări terțe precum SUA, Canada, Argentina, Brazilia și Australia. De exemplu, clonarea poate fi utilizată pentru multiplicarea celor mai performante animale de reproducție Aceasta poate reduce numărul animalelor necesare pentru programele de reproducție deoarece permite producerea unor cantități mai mari de material reproductiv cu genele animalelor de elită. Materialul reproductiv de mare valoare provenit de la clone ar fi apoi folosit pentru reproducția animalelor prin tehnici convenționale.

Studiile științifice au demonstrat cu dovezi copleșitoare faptul că clonarea animalelor reprezintă un pericol pentru bunăstarea animalelor. Tehnica transferului nucleului celulelor somatice duce la anomalii placentare și fetale care afectează bunăstarea mamelor-surogat folosite pentru clonare și a puilor lor și deseori au ca rezultat dureri foarte mari. În mod natural, acest lucru pune și probleme de ordin etic legate de justificarea tehnicii clonării.

Clonarea este, de asemenea, o chestiune foarte sensibilă pentru cetățenii europeni: de exemplu, un sondaj Eurobarometru din 2010 arată faptul că publicul european consideră că clonarea animalelor nu oferă beneficii, nu prezintă siguranță, este inechitabilă și îngrijorătoare, doar 18 % dintre respondenți fiind de acord cu această tehnică într-o oarecare măsură. Parlamentul European s-a poziționat ferm împotrivă în ceea ce privește clonarea animalelor în scopuri agricole. În urma Rezoluției Parlamentului European din 3 septembrie 2008 referitoare la clonarea animalelor în scopuri legate de producerea alimentelor, prima propunere adoptată de Parlament în vederea abordării subiectului clonării a fost înaintată în contextul propunerii de regulament privind alimentele noi din 2008, iar clonarea reprezintă exact subiectul din cauza căruia dosarul a ajuns în final într-un blocaj în cadrul procedurii de conciliere în martie 2011. De atunci, în cadrul mai multor poziții pe care le-a adoptat, Parlamentul a încercat în mod constant să introducă în legislația Uniunii prevederi specifice referitoare la clonare, pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor.

La 18 decembrie 2013, Comisia Europeană a publicat două propuneri legislative referitoare la clonarea animalelor în scopuri legate de lanțul alimentar: propunerea supusă examinării și propunerea conexă de directivă a Consiliului privind introducerea pe piață a alimentelor provenite de la animale rezultate din clonare (2013/0434(APP)). Propunerile suspendă utilizarea tehnicii clonării în UE pentru animale de fermă, introducerea pe piață a animalelor vii rezultate din clonare și a embrionilor rezultați din clonare și comercializarea produselor alimentare, cum ar fi carnea și laptele, provenite de la animale rezultate din clonare.

Poziția raportoarelor

Raportoarele consideră că efectele negative ale clonării, printre altele asupra bunăstării animalelor, depășesc cu mult orice posibile efecte pozitive. Prin urmare, raportoarele salută interzicerea tehnicii clonării propusă de Comisie, dar consideră că propunerea nu abordează în mod adecvat preocupările legitime exprimate în mod repetat de cetățeni și de Parlamentul European. În special, Comisia nu a inclus nicio prevedere specifică privind produsele alimentare obținute de la descendenții animalelor rezultate din clonare și nici măsuri referitoare la materialul de reproducere provenit de la clone și descendenții acestora. Raportoarele propun, prin urmare, o serie de amendamente la propunerea Comisiei pentru a o consolida și a-i crește eficiența, urmărind aceste direcții:

      Descendenții și materialul germinativ: clonarea animalelor în scopuri agricole nu are loc în prezent în UE și, în orice caz, utilizarea tehnicii clonării are un cost atât de ridicat, iar rata succesului este atât de mică, încât utilizarea sa pentru producția de alimente nu este profitabilă. Prin urmare, interdicțiile propuse de Comisie în ceea ce privește introducerea pe piață a animalelor vii rezultate din clonare și comercializarea de produse alimentare obținute de la animale rezultate din clonare nu fac altceva decât să consolideze starea de fapt și nu răspund principalelor preocupări legate de clonare, și anume producerea de material germinativ (material seminal, oocite și embrioni) provenit de la clone pentru a fi utilizat la reproducerea animalelor (descendenții clonelor) prin intermediul tehnicilor convenționale de reproducere.

Tehnica clonării este și va fi în continuare permisă în anumite țări terțe. Ar fi o atitudine lipsită de consecvență dacă s-ar interzice tehnica clonării în UE, pe baza unor motive semnificative de ordin științific și etic, permițându-se în același timp în continuare importurile principalelor produse pentru care este folosită îndeosebi această tehnică, și anume materialul germinativ provenit de la clone și produse alimentare obținute de la descendenți ai clonelor. Pentru a asigura coerența legislației, este, prin urmare, necesar să se interzică și importul și introducerea pe piață a descendenților animalelor rezultate din clonare, precum și a materialului germinativ și a produselor alimentare obținute de la animale rezultate din clonare și de la descendenții acestora. Această interdicție ar răspunde, de asemenea, preocupărilor consumatorilor legate de posibilele efecte pe termen lung ale consumului de produse alimentare (cum ar fi carnea și laptele) de la descendenții animalelor rezultate din clonare, în privința cărora există încă puține date științifice.

Pentru a asigura aplicarea acestei interdicții, Comisia va trebui să adopte condiții specifice de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale, înainte ca actul legislativ propus să înceapă să se aplice. În plus, raportoarele consideră că trasabilitatea obligatorie este o cerință de bază și realizabilă în acest context, întrucât punerea în aplicare a interdicției ar fi pusă în pericol dacă este imposibil să fie depistate animalele rezultate din clonare, descendenții acestora și produsele corespunzătoare. În cadrul raportului său din 2010 privind clonarea animalelor în scopul producției de alimente, Comisia promisese deja că va stabili cerințe specifice de trasabilitate în legislația din domeniul zootehnic. În timp ce sistemul de trasabilitate nu ar avea niciun efect direct în interiorul Uniunii, unde utilizarea tehnicii clonării va fi interzisă, animalele vii, materialul germinativ și produsele alimentare importate în Uniune din țări terțe ar trebui să facă obiectul unor condiții de identificare și cerințe de trasabilitate cel puțin echivalente cu cele aplicabile în Uniune. Comisia va trebui să adopte, prin intermediul actelor delegate, înainte de data de la care se aplică actul legislativ, norme privind includerea cerințelor de trasabilitate în certificatele prevăzute în legislația privind sănătatea animală și din domeniul zootehnic.

Raportoarele consideră că temeiul juridic al propunerii, articolul 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este adecvat pentru introducerea amendamentelor descrise mai sus. De fapt, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, articolul 43 reprezintă temeiul juridic adecvat pentru orice act legislativ referitor la producția și comercializarea produselor agricole care contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective ale politicii agricole comune și poate fi utilizat și pentru adoptarea de acte legislative care vizează alte obiective pe lângă cele ale politicii agricole comune. În plus, măsurile luate în contextul politicii agricole comune pot afecta, de asemenea, importul produselor în cauză.

      Domeniul de aplicare al actului legislativ: deși nu sunt la fel de substanțiale ca cele privind mamiferele, există dovezi științifice legate de faptul că bunăstarea mamelor-surogat și a puilor este afectată de procedurile de clonare în cazul peștilor de crescătorie și de procedurile conexe de transplant celular în cazul păsărilor domestice. Prin urmare, măsurile propuse ar trebui să se aplice tuturor animalelor de fermă și nu numai bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, așa cum propune Comisia.

      Interdicție temporară sau permanentă: propunerea califică interdicțiile privind utilizarea clonării ca fiind „provizorii”, făcând referire la o „suspendare” a utilizării tehnicii. Cu toate acestea, o astfel de calificare nu se justifică prin intermediul niciunui element de fond din actul propus și, prin urmare, induce în eroare și ar trebui eliminată. În plus, trebuie reținut faptul că frecvența relatărilor privind suferințele cauzate mamelor clonate și puilor lor nu s-a redus în mod semnificativ în ultimul deceniu și că nu este disponibilă în prezent o metodă mai eficientă de clonare și se pare că o astfel de metodă nu va fi dezvoltată în viitorul apropiat. Cu toate acestea, raportoarele sunt în totalitate de acord cu menținerea unei clauze privind raportarea și revizuirea, astfel cum propune Comisia, ținând seama de toate aspectele relevante, cum ar fi progresele tehnice și științifice în acest domeniu.

      Alegerea instrumentului juridic: în sfârșit, în timp ce Comisia consideră că directiva este instrumentul cel mai potrivit pentru acest act legislativ, întrucât le-ar permite statelor membre să utilizeze instrumentele de control existente pentru punerea în aplicare, esența propunerii este o simplă interdicție privind utilizarea clonării și introducerea pe piață a produselor corespunzătoare, iar o astfel de interdicție ar fi mai bine aplicată printr-un regulament. Utilizarea regulamentului ca instrument juridic ar spori securitatea juridică și ar asigura raționalitatea și coerența aplicării, respectând în același timp principiile subsidiarității și proporționalității.

Pe scurt, raportoarele consideră că propunerea Comisiei ar trebui să fie consolidată prin adoptarea unei abordări mai cuprinzătoare privind toate aspectele legate de clonarea animalelor în scopuri agricole. Amendamentele propuse în acest proiect de raport vizează introducerea unui regulament eficient și coerent, care să răspundă preocupărilor legitime ale sectorului agricol și ale cetățenilor europeni în general.


AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (28.5.2015)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Raportoare pentru aviz: Jude Kirton-Darling

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Clonarea animalelor („copierea genetică”) în scopuri agricole ridică întrebări cu privire la sănătatea și bunăstarea animalelor, alegerile consumatorului și etică și reprezintă o provocare pe termen lung în materie de reglementare. În prezent clonarea este folosită, în special, pentru a produce animale de reproducție, iar alimentele care ar putea fi comercializate în UE ar proveni din descendenții clonelor.

În prezent, comercializarea alimentelor provenite din clone necesită o autorizație înainte de introducerea pe piață bazată pe o evaluare științifică a siguranței alimentare realizată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 privind alimentele și ingredientele alimentare noi. Revizuirea în curs a acestui regulament nu cuprinde clonarea în domeniul său de aplicare, aceasta fiind abordată în două propuneri separate ale Comisiei din 18 decembrie 2013. Până la intrarea în vigoare a actelor legislative privind alimentele obținute din animale clonate sau din descendenți ai acestora, clonarea rămâne reglementată în actualul Regulament (CE) nr. 258/97 privind alimentele și ingredientele alimentare noi. Până acum, niciun agent economic nu a solicitat o autorizație pentru a comercializa alimente produse prin folosirea tehnicii clonării în UE.

Chiar dacă în UE animalele nu sunt clonate în scopul producerii de alimente, clonarea agricolă în scopuri comerciale este folosită în mai multe țări, printre care Argentina, Australia, Brazilia, Canada și Statele Unite ale Americii și ar putea fi realizată și în Chile, China, Noua Zeelandă și Uruguay, țări în care funcționează societăți care au ca obiect de activitate clonarea.

Pe măsură ce carnea și laptele obținute de la animale clonate sau descendenți ai acestora încep să intre pe lanțul aprovizionării cu alimente, este absolut necesară asigurarea unei reglementări orientate spre viitor și a unor condiții de concurență echitabile în acest sector. Este important să subliniem că nicio țară terță nu a stabilit un sistem viabil de trasabilitate și etichetare sau sisteme pentru identificarea și înregistrarea importurilor de descendenți ai clonelor și de alimente obținute de la aceștia.

Concluziile și recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cuprinse în avizul său din 2008 și reconfirmate în declarațiile sale din 2009 și 2010, au recunoscut preocupările în materie de sănătate și de bunăstare a animalelor din cauza ratelor mortalității care decurg din folosirea tehnologiei clonării. Pachetul legislativ propus privind clonarea animalelor ține seama de bunăstarea animalelor și preocupările etice, urmărind să amelioreze securitatea juridică în domeniu până în anul 2016 sau în jurul acestui an.

Compatibilitatea cu normele OMC

Raportoarea consideră că este esențial să se asigure coerența în materie de reglementare cu cadrul OMC - Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT), Acordul privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare (SPS) și Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului (BTC) - și condiții de concurență echitabile în sistemul bazat pe reguli.

În prezent, tehnica clonării nu respectă standardele de bunăstare a animalelor, iar preocupările cetățenilor din UE cu privire la clonare și la bunăstarea animalelor trebuie avute în vedere. Nu există standarde internaționale SPS referitoare la clonare, nici dovezi științifice care să demonstreze riscurile pentru siguranța alimentară. Întrucât nu există preocupări directe privind siguranța alimentară legate de tehnologia clonării, ci mai degrabă privind sănătatea și bunăstarea animalelor, actualele propuneri trebuie să treacă testul acordurilor GATT și BTC.

Articolele I și III din GATT interzic măsurile care produc discriminare între produse similare. Dacă alimentele obținute din clone și descendenții acestora ar fi considerate „similare” alimentelor convenționale, coerența măsurilor propuse cu normele OMC ar fi justificabilă în temeiul articolului XX privind derogările GATT.

Propunerile au fost notificate de UE, în temeiul Acordului privind barierele tehnice în calea comerțului, numai ca măsuri de precauție, având în vedere că interdicțiile de introducere pe piață nu vor constitui „o reglementare tehnică”, spre deosebire introducerea cerințelor privind etichetarea.

Așa cum a demonstrat litigiul privind produsele obținute din foci (DS400 și DS401), articolul XX din GATT reglementează protecția bunăstării animalelor, care este justificată de preocupările morale, în cazul în care nu constituie „o discriminare arbitrară sau nejustificabilă”.

Raportoarea își exprimă convingerea că interdicția provizorie a comercializării animalelor clonate și a embrionilor rezultați din clonare, precum și a alimentelor obținute din animale clonate și descendenții acestora este o măsură proporțională care abordează preocupări justificate. Măsuri alternative, cum ar fi autorizarea prealabilă și etichetarea nu ar rezolva pe deplin preocupările etice și cele privind bunăstarea animalelor în acest caz.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole

privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Justificare

Utilizarea regulamentului ca instrument juridic ar spori securitatea juridică și ar asigura coerența aplicării, respectând în același timp principiile subsidiarității și proporționalității.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Luând în considerare obiectivele politicii agricole a Uniunii, rezultatele recentelor evaluări științifice efectuate de EFSA și cerințele referitoare la bunăstarea animalelor de la articolul 13 din tratat, este prudent să se interzică provizoriu utilizarea clonării anumitor specii în producția animalieră pentru scopuri agricole.

(3) Luând în considerare obiectivele politicii agricole a Uniunii, rezultatele recentelor evaluări științifice efectuate de EFSA și cerințele referitoare la bunăstarea animalelor de la articolul 13 din tratat, este prudent să se interzică utilizarea clonării anumitor specii în producția animalieră pentru scopuri agricole.

 

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Sistemele de trasabilitate stabilite pentru alimente obținute din animale clonate și material germinativ ar putea sprijini asigurarea respectării măsurilor din prezentul Regulament, în special furnizând informații utile autorităților competente și operatorilor economici. Comisia ar trebui, prin urmare, să depună eforturi pentru a obține, în cadrul negocierilor comerciale în curs sau viitoare, atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral, angajamente din partea partenerilor comerciali ai Uniunii care realizează clonări de animale în scopuri agricole;

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Se estimează că volumul de cunoștințe cu privire la impactul tehnicii de clonare asupra bunăstării animalelor utilizate va crește. Este probabil că tehnica de clonare se va ameliora în timp. În consecință, interdicțiile ar trebui să se aplice doar provizoriu. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să fie revizuită după trecerea unei perioade de timp rezonabile, ținând seama de experiența dobândită de statele membre în punerea sa în aplicare, de progresele tehnice și științifice, precum și de evoluțiile de la nivel internațional.

(5) Se estimează că volumul de cunoștințe cu privire la impactul tehnicii de clonare asupra bunăstării animalelor utilizate va crește. Este probabil că tehnica de clonare se va ameliora în timp. În consecință, interdicțiile ar putea fi revizuite și/sau actualizate în cazul unor îmbunătățiri evidente ale tehnicii de clonare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie revizuit după trecerea unei perioade de timp rezonabile, ținând seama de experiența dobândită de statele membre în punerea sa în aplicare, de progresele tehnice și științifice, de modificările percepției consumatorilor, precum și de evoluțiile de la nivel internațional, în special de fluxurile comerciale și relațiile comerciale ale Uniunii.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Embrionii rezultați din clonare, animalele rezultate din clonare, alimentele obținute din animale clonate, materialul germinativ al animalelor rezultate din clonare și alimentele provenite de la acestea nu pot fi considerate produse similare embrionilor, animalelor, alimentelor obținute din animale, materialului germinativ și respectiv alimentelor provenite de la acestea, în sensul articolului III punctul 4 din GATT.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5b) Interdicția clonării animalelor, a introducerii pe piață a animalelor rezultate din clonare și a embrionilor rezultați din clonare, a introducerii pe piață a alimentelor obținute din materialul germinativ al animalelor clonate și a alimentelor provenite de la acestea este o măsură necesară pentru a proteja moralitatea publică și sănătatea animalelor în sensul articolului XX din GATT.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) introducerea pe piață a embrionilor rezultați din clonare și a animalelor rezultate din clonare.

(b) introducerea pe piață a embrionilor rezultați din clonare, a animalelor rezultate din clonare și a materialului germinativ al animalelor rezultate din clonare.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Interdicție provizorie

Interdicție

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre interzic provizoriu:

1. Se interzic următoarele:

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) alimentele obținute din animale clonate.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a. În cazul alimentelor provenite din animale importate din țări terțe în care alimentele obținute din clone și materialul germinativ, precum și alimentele provenite de la acestea pot fi introduse pe piață sau exportate în mod legal, statele membre se asigură că aceste alimente sunt introduse pe piața Uniunii numai în conformitate cu condițiile specifice de import de la articolele 48 și 49 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului. Statele membre se asigură, de asemenea, că din respectivele țări terțe nu se exportă către Uniune alimente obținute din animale clonate și material germinativ, precum și alimente provenite de la acestea.

 

___________________________

 

* Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1b. De asemenea, statele membre se asigură că nu sunt importate în Uniune nici animale clonate, nici embrioni rezultați din clonare, nici material germinativ de la animale clonate și că alimentele importate din țări terțe în care este permisă clonarea animalelor în scopuri agricole respectă cerințele relevante ale legislației alimentare a Uniunii sau condițiile pe care Uniunea le recunoaște ca fiind cel puțin echivalente respectivelor cerințe.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) progresele științifice și tehnice, în special în ceea ce privește aspectele clonării legate de bunăstarea animalelor;

(b) progresele științifice și tehnice, în special în ceea ce privește aspectele clonării legate de bunăstarea animalelor și percepția consumatorilor;

Amendamentul 14

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) evoluțiile de pe plan internațional.

(c) evoluțiile de pe plan internațional, în special impactul prezentului regulament asupra fluxurilor comerciale și relațiilor comerciale ale Uniunii.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Transpunere

 

1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [data = 12 luni de la data transpunerii prezentei directive]. Ele comunică imediat Comisiei textul respectivelor acte.

 

Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

 

2. Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă.

 

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

eliminat

Destinatari

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

PROCEDURĂ

Titlu

Clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole

Referințe

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

INTA

16.1.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Jude Kirton-Darling

3.9.2014

Articolul 55 - Reuniuni comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

17.12.2014

Examinare în comisie

14.4.2015

6.5.2015

 

 

Data adoptării

28.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa


PROCEDURĂ

Titlu

Clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole

Referințe

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Data prezentării la PE

18.12.2013

 

 

 

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

16.1.2014

ITRE

16.1.2014

IMCO

16.1.2014

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

22.1.2014

IMCO

24.9.2014

 

 

Raportori

Data numirii

Renate Sommer

14.7.2014

Giulia Moi

14.7.2014

 

 

Articolul 55 - Reuniuni comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

17.12.2014

Examinare în comisie

16.4.2015

26.5.2015

 

 

Data adoptării

17.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

82

8

8

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Lynn Boylan, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Angélique Delahaye, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Norbert Erdős, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Beata Gosiewska, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Marijana Petir, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Laurențiu Rebega, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Renata Briano, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Peter Eriksson, Lampros Fountoulis, Emmanouil Glezos, Maria Heubuch, Andrey Kovatchev, Momchil Nekov, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Hannu Takkula, Keith Taylor, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Ángela Vallina

Data depunerii

25.6.2015

Aviz juridic - Politica de confidențialitate