Postup : 2013/0433(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0216/2015

Predkladané texty :

A8-0216/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0285

SPRÁVA     ***I
PDF 919kWORD 488k
25.6.2015
PE 551.999v02-00 A8-0216/2015

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajkyne: Renate Sommer, Giulia Moi

(Spoločná schôdza výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0892),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0002/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 7. júla 2010 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1331/2008 a zrušení nariadenia (ES) č. 258/97 a nariadenia Komisie (ES) č. 1852/2001(1),

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. apríla 2014(2)

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0216/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klonovaní zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely

 

(Prvá časť tejto zmeny, konkrétne zmena zo smernice na nariadenie, sa týka celého textu: jej prijatie si vyžaduje technické zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) Pri vykonávaní politiky EÚ a so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie by sa mala zaručiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a ochrany spotrebiteľa, ako aj vysoká úroveň dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia. Vždy by sa mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti uvedená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 178/20021a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V smernici Rady 98/58/ES14 sa stanovujú všeobecné minimálne normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat chovaných alebo držaných na hospodárske účely. Členské štáty sa v nej vyzývajú, aby sa vyhli zbytočnej bolesti, utrpeniu alebo poraneniu hospodárskych zvierat. Ak klonovanie spôsobuje zbytočnú bolesť, utrpenie alebo poranenie, členské štáty musia konať na vnútroštátnej úrovni, aby sa mu vyhli. Rozdielny prístup jednotlivých členských štátov ku klonovaniu zvierat by mohol viesť k narušeniu trhu. Je preto potrebné zabezpečiť, aby sa rovnaké podmienky vzťahovali na všetkých, ktorí sú zapojení do produkcie a distribúcie živých zvierat v rámci Únie.

(1) Klonovanie zvierat nie je zlučiteľné so smernicou Rady 98/58/ES14, ktorou sa stanovujú všeobecné minimálne normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat chovaných alebo držaných na hospodárske účely. Členské štáty sa v smernici 98/58/ES vyzývajú, aby sa vyhli zbytočnej bolesti, utrpeniu alebo poraneniu hospodárskych zvierat, a konkrétnejšie sa v bode 20 jej prílohy uvádza, že „prirodzené alebo umelé rozmnožovanie alebo rozmnožovacie postupy, ktoré ktorémukoľvek z dotknutých zvierat spôsobujú alebo pravdepodobne spôsobujú utrpenie alebo poranenia, sa nesmú vykonávať“. Rozdielny prístup jednotlivých členských štátov ku klonovaniu zvierat alebo k využívaniu produktov odvodených z klonovania zvierat by mohol viesť k narušeniu trhu. Je preto potrebné zabezpečiť, aby sa rovnaké podmienky vzťahovali na všetkých, ktorí sú zapojení do produkcie a distribúcie živých zvierat a výrobkov zo zvierat v rámci Únie.

__________________

__________________

14 Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23).

14 Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23).

 

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) potvrdil, že náhradné matky používané pri klonovaní trpia najmä dysfunkciami placenty, čo prispieva k zvýšenej miere potratov15. Prispieva to, okrem iného, k nízkej účinnosti tejto techniky, 6 až 15 % v prípade hovädzieho dobytka a 6 % v prípade ošípaných, a k potrebe implantovať embryá klonov niekoľkým matkám na získanie jedného klonu. Okrem toho, abnormality klonov a nezvyčajne veľké mláďatá vedú k ťažkostiam pri pôrode a úmrtiam novonarodených zvierat.

(2) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom stanovisku ku klonovaniu zvierat14a dospel k tomuto záveru: „zistilo sa, že zdravie a dobré životné podmienky veľkej časti klonov ... boli negatívne ovplyvnené, často zásadne a s fatálnymi dôsledkami.“ Konkrétnejšie EFSA potvrdil, že náhradné matky používané pri klonovaní trpia najmä dysfunkciami placenty, čo prispieva k zvýšenej miere potratov15 s možnými negatívnymi následkami na ich zdravie. Prispieva to, okrem iného, k nízkej účinnosti tejto techniky, 6 až 15 % v prípade hovädzieho dobytka a 6 % v prípade ošípaných, a k potrebe implantovať embryá klonov niekoľkým matkám na získanie jedného klonu. Okrem toho, abnormality klonov a nezvyčajne veľké mláďatá vedú k ťažkostiam pri pôrode a úmrtiam novonarodených zvierat. Pre techniky klonovania sú charakteristické vysoké miery úmrtnosti vo všetkých vývinových štádiách15a.

__________________

__________________

 

14a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

15 Vedecké stanovisko vedeckého výboru pre bezpečnosť potravín, zdravie a dobré životné podmienky a environmentálny vplyv zvierat pochádzajúcich z klonovania prostredníctvom prenosu jadier somatických buniek (SCNT) a ich potomstva a produktov získaných z týchto zvierat http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

15 Vedecké stanovisko vedeckého výboru pre bezpečnosť potravín, zdravie a dobré životné podmienky a environmentálny vplyv zvierat pochádzajúcich z klonovania prostredníctvom prenosu jadier somatických buniek (SCNT) a ich potomstva a produktov získaných z týchto zvierat http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01.

 

15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, EFSA zdôrazňuje význam uznania obmedzeného rozsahu základných údajov a vo svojom stanovisku ku klonovaniu zvierat z roku 2008 dospieva k tomuto záveru: „neistoty pri hodnotení rizík vznikajú vzhľadom na obmedzený počet dostupných štúdií, malý počet skúmaných vzoriek a vo všeobecnosti neexistuje jednotný prístup, ktorý by umožnil všetkým otázkam, ktoré sú pre tieto návrhy relevantné, aby sa úspešnejšie riešili.“ EFSA napríklad uviedol, že sú obmedzené informácie, pokiaľ ide o imunologické charakteristiky klonov, a odporučil v tomto stanovisku, že ak budú dostupné dôkazy o zníženej imunitnej schopnosti klonov, mala by sa preskúmať otázka „či, a prípadne do akej miery, konzumácia mäsa a mlieka z klonov alebo ich potomstva môže zvýšiť vystavenie človeka prenosným agensom“.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Pokiaľ ide o možné vplyvy na životné prostredie, úrad EFSA uviedol, že sú k dispozícii obmedzené údaje a so zreteľom na potenciálny vplyv na genetickú rozmanitosť, EFSA upriamil pozornosť na skutočnosť, že mohlo dôjsť k nepriamym účinkom z dôvodu nadmerného využívania obmedzeného počtu zvierat v rámci chovateľských programov, a že zvýšenie homogenity genotypu zvierat v rámci populácie môže zvýšiť citlivosť obyvateľstva na infekcie a iné riziká.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2c) Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách (European Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE) vo svojej osobitnej správe o klonovaní z roku 20081a vyjadrila pochybnosti o tom, či klonovanie zvierat na účely produkcie potravín môže byť odôvodnené „vzhľadom na súčasnú úroveň utrpenia a zdravotných problémov náhradných matiek a zvieracích klonov“.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Etické aspekty klonovania zvierat na zabezpečenie potravín, 16. január 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2d) Jedným z cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky Únie zakotvených v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je „zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporovaním technického pokroku a zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby“. Tento cieľ má okrem iného zlepšiť výrobu a so zreteľom na racionálny rozvoja poľnohospodárskej výroby zahŕňa optimálne využívanie výrobných faktorov, konkrétne primeranú výrobu na účely uvádzania na trh, ktorá berie do úvahy záujmy spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 e (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2e) V súlade s judikatúrou1a Súdneho dvora Európskej únie je článok 43 ZFEÚ vhodným právnym základom pre akékoľvek právne predpisy týkajúce sa výroby a uvádzania na trh poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I ZFEÚ, ktoré prispievajú k dosiahnutiu jedného alebo viacerých cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky uvedených v článok 39 ZFEÚ. Aj v prípade, že takéto právne predpisy by mohli byť smerované na iné ciele než ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré by sa v prípade absencie osobitných ustanovení sledovali na základe článku 114 ZFEÚ, mohli by zahŕňať zosúlaďovanie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v tejto oblasti bez toho, aby bolo potrebné použiť článok 114. Okrem toho môžu opatrenia prijaté v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky mať vplyv aj na dovoz dotknutých produktov.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Veci 68/86 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Rada Európskych spoločenstiev, Zb. 1988, s. 855; C-11/88, Komisia Európskych spoločenstiev/Rada Európskych spoločenstiev, Zb. 1989, s. 3799: C-131/87, Komisia Európskych spoločenstiev/Rada Európskych spoločenstiev, Zb. 1989, s. 3743.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 f (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2f) Ako jasne a opakovane ukazujú spotrebiteľské prieskumy, väčšina občanov Únie neschvaľuje klonovanie na hospodárske účely okrem iného z dôvodu dobrých životných podmienok zvierat a všeobecných etických obáv1a. Klonovanie na hospodárske účely by mohlo viesť k vstupu klonovaných zvierat alebo ich potomkov do potravinového reťazca. Spotrebitelia sa rozhodne stavajú proti konzumácii potravín vyrobených z klonov zvierat a ich potomkov.

 

__________________

 

1a Pozri napríklad správy Eurobarometru z rokov 2008 a 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf a http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2g) Klonovanie zvierat na účely výroby potravín ohrozuje samotnú podstatu európskeho poľnohospodárskeho modelu, ktorý je založený na kvalite výrobkov, bezpečnosti potravín, zdraví spotrebiteľov, prísnych pravidlách v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ako aj na používaní ekologicky vhodných metód.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Vzhľadom na ciele poľnohospodárskej politiky Únie, výsledky najnovších vedeckých posúdení EFSA a požiadavku na dobré životné podmienky zvierat blaha zvierat stanovenú v článku 13 zmluvy je prezieravé dočasne zakázať používanie klonovania určitých druhov zvierat v produkcii zvierat na hospodárske účely.

(3) Vzhľadom na ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky Únie, výsledky najnovších vedeckých posúdení EFSA, ktoré vychádzajú zo všetkých dostupných vedeckých štúdií, na požiadavku na dobré životné podmienky zvierat stanovenú v článku 13 ZFEÚ a na obavy občanov je vhodné zakázať používanie klonovania v produkcii zvierat na poľnohospodárske účely a umiestňovanie zvierat a výrobkov na trh, pri ktorých boli použité techniky klonovania.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Klony zvierat sa neprodukujú na účely produkcie mäsa alebo mlieka, ale skôr na použitie ich zárodočných buniek na účely chovu. Zvieratami na produkciu potravín sa stávajú potomkovia klonov zvierat z pohlavného rozmnožovania. Hoci obavy o dobré životné podmienky zvierat nemusia byť v prípade potomkov klonovaných zvierat zjavné, pretože sa rodia prostredníctvom konvenčného pohlavného rozmnožovania, platí, že na to, aby vôbec existoval potomok, je nutný klonovaný zvierací predok, čo vzbudzuje výrazné obavy o dobré životné podmienky zvierat a obavy v etickej oblasti. Opatrenia zamerané na riešenie obáv o dobré životné podmienky zvierat a reagujúce na to, ako spotrebitelia vnímajú techniku klonovania, by preto vo svojom rozsahu mali zahŕňať zárodočné bunky klonovaných zvierat, potomkov klonovaných zvierat a výrobkov pochádzajúcich z potomkov klonovaných zvierat.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V súčasnosti sa na hospodárske účely pravdepodobne klonuje hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a kone. Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa preto mal obmedziť na používanie klonovania na hospodárske účely v prípade uvedených piatich druhov zvierat.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Pokiaľ ide o uvádzanie poľnohospodárskych produktov na trh, v dôsledku zákazu využívania klonovania a s cieľom reagovať na postoje spotrebiteľov predovšetkým vo vzťahu k dobrým životným podmienkam zvierat, neexistencii dostatočných vedeckých štúdií a všeobecným etickým obavám je potrebné zabezpečiť, aby potraviny pochádzajúce z klonovaných zvierat alebo ich potomkov nevstupovali do potravinového reťazca. Menej reštriktívne opatrenia, napríklad označovanie potravín, by obavy občanov celkom neriešili, keďže by stále bolo povolené uvádzať na trh potraviny vyrobené s pomocou techniky, ktorá zahŕňa utrpenie zvierat.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4b) Klonovanie v produkcii zvierat na poľnohospodárske účely sa v niektorých tretích krajinách už používa. Podľa nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady potraviny dovážané z tretích krajín na uvedenie na trh v Únii musia spĺňať príslušné požiadavky potravinového práva Únie alebo podmienky, ktoré Únia považuje aspoň za rovnocenné týmto požiadavkám. Preto by sa mali prijať opatrenia s cieľom zabrániť dovozu klonovaných zvierat, ich potomkov a produktov získaných z klonovaných zvierat a ich potomkov do EÚ z tretích krajín. Komisia by mala doplniť alebo navrhnúť zmenu príslušných právnych predpisov v oblasti zdravia zvierat a zootechniky s cieľom zaistiť, aby sa v dovozných osvedčeniach pripojených k zvieratám a zárodočným produktom a potravinám a krmivám živočíšneho pôvodu uvádzalo, či ide o klonované zvieratá alebo ich potomkov, prípadne či z nich pochádzajú.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c) Klony zvierat, embriá klonov, potomkov klonovaných zvierat, zárodočné produkty z klonovaných zvierat a z ich potomstva a potraviny a krmivá vyrobené z klonovaných zvierat a ich potomstva sa nemôžu považovať za podobné výrobky ako zvieratá, embryá, zárodočné produkty, potraviny a krmivá, ktoré nepochádzajú z používania techník klonovania v zmysle článku III ods. 4 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT). Okrem toho je zákaz klonovania zvierat a umiestňovania na trh a dovozu klonov zvierat a embryí klonov, potomkov klonovaných zvierat, zárodočných produktov z klonovaných zvierat a ich potomstva a potravín a krmív vyrobených z klonovaných zvierat a ich potomstva opatrením, ktoré je nevyhnutné na ochranu verejnej morálky a na ochranu zdravia zvierat v zmysle článku XX GATT.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4d) Mali by sa prijať kroky na zaistenie toho, aby obchodné dohody, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, nemohli podporovať povoľovanie praktík, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravie spotrebiteľov, poľnohospodárov, životné prostredie či dobré životné podmienky zvierat.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 e (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4e) Uplatňovanie tohto nariadenia môže byť ohrozené, ak sa nedajú vysledovať potraviny získané z klonovaných zvierat a ich potomkov. Preto je podľa zásady predbežnej opatrnosti a na presadzovanie zákazov stanovených v tomto nariadení potrebné, aby sa na základe konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami vytvorili systémy vysledovateľnosti na úrovni Únie. Takéto systémy by umožnili príslušným orgánom a hospodárskym subjektom zber údajov o klonovaných zvieratách, potomkoch klonov zvierat a zárodočných produktov z klonovaných zvierat a ich potomkov, a potravín z klonov zvierat a ich potomkov. Komisia by sa mala usilovať v rámci prebiehajúcich a budúcich obchodných rokovaní na dvojstrannej a mnohostrannej úrovni primäť obchodných partnerov Únie, ktorí vykonávajú klonovanie zvierat na hospodárske účely, k zodpovedajúcim záväzkom.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4f) Vo svojej správe z roku 2010 adresovanej Európskemu parlamentu a Rade Komisia uviedla, že opatrenia na zavedenie vysledovateľnosti dovozu spermy a embryí v záujme vytvorenia databánk potomkov v Únii boli primerané. Komisia by preto mala podľa toho konať.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4g) V súlade so zásadami uvedenými v tomto nariadení by sa zákaz klonovania mal uplatňovať aj na cielené propagačné činnosti Komisie zamerané na podporu vysokokvalitnej európskej produkcie mäsa a chovu hospodárskych zvierat v Únii.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Očakáva sa, že poznatky o vplyve techniky klonovania na dobré životné podmienky používaných zvierat sa zvýšia. Technika klonovania sa pravdepodobne časom zlepší. V dôsledku toho by sa tieto zákazy mali uplatňovať iba dočasne. Táto smernica by sa preto mala v primeranom čase prehodnotiť s prihliadnutím na skúsenosti, ktoré členské štáty získali pri jej vykonávaní, vedecký a technický pokrok a medzinárodný vývoj.

(5) Toto nariadenie by sa malo v primeranom čase prehodnotiť s prihliadnutím na skúsenosti, ktoré členské štáty získali pri jeho uplatňovaní, na vedecký a technický pokrok, vývoj postojov spotrebiteľov a medzinárodný vývoj, najmä na obchodné toky a obchodné vzťahy Únie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra sa väčšina Európanov nedomnieva, že klonovanie zvierat v rámci produkcie potravín je bezpečné pre ich zdravie alebo zdravie ich rodiny. Okrem toho, v oblasti klonovania zvierat je v Európe viacero krajín, ktoré jednoznačne uprednostňujú prijímanie rozhodnutí v prvom rade z hľadiska morálnych a etických otázok a nie na základe vedeckých dôkazov. Preto by Komisia pred revíziou tohto právneho predpisu mala uskutočniť oficiálny prieskum EU-Survey s cieľom opätovne posúdiť vnímanie spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5b) Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ by sa mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel pre systémy vysledovateľnosti klonov zvierat, potomkov klonov zvierat a zárodočných produktov z klonovaných zvierat a ich potomkov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) V tejto smernici sa dodržiavajú základné práva a zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, a najmä sloboda podnikania a sloboda vedeckého bádania. Táto smernica sa musí vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(6) V tomto nariadení sa dodržiavajú základné práva a zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, a najmä sloboda podnikania a sloboda vedeckého bádania. Toto nariadenie sa musí uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6a) Keďže cieľ tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality, ako sa uvádza v uvedenom článku, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) uvádzania embryí klonov a klonov zvierat na trh.

b) uvádzanie a dovoz klonov zvierat, embryí klonov, potomkov klonov zvierat, zárodočných produktov z klonovaných zvierat a ich potomkov, a potravín z klonov zvierat a ich potomkov na trh.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa na hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a kone („zvieratá“) chované a rozmnožované na hospodárske účely.

Uplatňuje sa na všetky druhy zvierat chované a rozmnožované na hospodárske účely.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Cieľ

 

Cieľom tohto nariadenia je riešiť obavy spojené so zdravým a dobrými životnými podmienkami zvierat a s postojmi a etickými úvahami spotrebiteľov vo vzťahu k technike klonovania.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) zvieratá „chované a rozmnožované na hospodárske účely“ sú zvieratá chované a rozmnožované na produkciu potravín, vlny, kože alebo kožušiny alebo na iné hospodárske účely. Nezahŕňa zvieratá chované a rozmnožované výlučne na iné účely, ako sú výskum, výroba liekov a zdravotníckych pomôcok, zachovanie vzácnych plemien alebo ohrozených druhov, športové a kultúrne podujatia,

a) zvieratá „chované a rozmnožované na hospodárske účely“ („zvieratá“) sú zvieratá chované a rozmnožované na produkciu potravín, krmív, vlny, kože alebo kožušiny alebo na iné hospodárske účely. Nezahŕňa zvieratá chované a rozmnožované výlučne na iné účely, ako sú výskum, výroba liekov a zdravotníckych pomôcok a zachovanie ohrozených druhov a vzácnych plemien, ktoré ako také označili príslušné orgány členských štátov, ak nie sú k dispozícii alternatívne metódy,

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) „klonovanie“ je nepohlavné rozmnožovanie zvierat technikou, pri ktorej sa jadro bunky jednotlivého zvieraťa prenáša do oocytu, z ktorého bolo odstránené jadro, s cieľom vytvoriť geneticky identické individuálne embryá (ďalej len „embryá klonov“), ktoré potom možno následne implantovať do náhradných matiek na vytvorenie populácií geneticky identických zvierat („klony zvierat“),

b) „klonovanie“ je nepohlavné rozmnožovanie zvierat s cieľom vytvoriť, okrem iného technikou, pri ktorej sa jadro bunky jednotlivého zvieraťa prenáša do oocytu, z ktorého bolo odstránené jadro, geneticky identické individuálne embryá (ďalej len „embryá klonov“), ktoré potom možno následne implantovať do náhradných matiek na vytvorenie populácií geneticky identických zvierat („klony zvierat“),

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ba) „potomkovia klonovaných zvierat“ sú zvieratá, iné ako klony zvierat, ak aspoň jeden z rodičov je klon zvieraťa;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bb) „zárodočné produkty“ sú sperma, oocyty a embryá odobrané od zvierat alebo vyprodukované zvieratami na účely reprodukcie;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bc) „vysledovateľnosť“ je schopnosť nájsť a sledovať potraviny, krmivá, zvieratá slúžiace na produkciu potravín alebo látky, ktoré sú určené alebo o ktorých sa predpokladá, že sú určené na pridávanie do potravín alebo krmív vo všetkých etapách výroby, spracúvania a distribúcie;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ca) „potravina“ je potravina v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 3 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dočasný zákaz

Zákaz

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty dočasne zakazujú:

Zakazuje sa:

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) uvádzania embryí klonov a klonov zvierat na trh.

b) uvádzanie a dovoz klonov zvierat, embryí klonov, potomkov klonov zvierat, zárodočných produktov z klonovaných zvierat a ich potomkov, a potravín z klonov zvierat a ich potomkov na trh.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3a

 

Podmienky dovozu

 

Zvieratá sa nesmú dovážať z tretích krajín s výnimkou prípadu, keď sprievodné dovozné osvedčenie preukáže, že nie sú klonovaných zvierat alebo z potomstva klonovaných zvierat.

 

Zárodočné produkty a potraviny a krmivá živočíšneho pôvodu sa nesmú dovážať z tretích krajín s výnimkou prípadu, keď sprievodné dovozné osvedčenia preukážu, že nie sú získané z klonovaných zvierat alebo z potomstva klonovaných zvierat.

 

S cieľom zabezpečiť, aby dovozné osvedčenia, ktoré sprevádzajú zvieratá a zárodočné produkty a potraviny a krmivá živočíšneho pôvodu, uvádzali, či sú získané z klonovaných zvierat alebo z potomstva klonovaných zvierat alebo z nich pochádzajú, Komisia prijme osobitné dovozné podmienky podľa článku 48 alebo článku 49 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z... * (ES) č. 882/2004 a v prípade potreby predloží návrh na zmenu iných právnych predpisov v oblasti zdravia zvierat a zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz.

 

__________________

 

* Ú. v., vložte, prosím, dátum: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3b

 

Vysledovateľnosť

 

S cieľom poskytovať príslušným orgánom a hospodárskym subjektom informácie potrebné na uplatňovanie písmena b) článku 3 sa systémy vysledovateľnosti zriadia pre:

 

a) klony zvierat;

 

b) potomkov klonov zvierať;

 

c) zárodočné produkty z klonovaných zvierat a ich potomkov.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 4a cieľom stanoviť podrobné pravidlá zahrnutia informácií uvedených v písmenách a) až c) prvého pododseku do osvedčení ustanovených v oblasti zdravia zvierat a zootechnických predpisov alebo v osvedčení vypracovaných Komisiou na tieto účely. Uvedené delegované akty sa prijmú do ...*.

 

__________________

* Ú. v., vložte, prosím, dátum: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Uložené sankcie musia byť účinné, primeranéodrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do [dátumu transpozície tejto smernice] a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny, ktoré majú na ne vplyv.

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Uložené sankcie účinné, primerané, odrádzajúce a zabezpečia rovnaké podmienky pre všetkých. Členské štáty informujú Komisiu o týchto ustanoveniach do…* a bezodkladne jej oznámia všetky ich následné zmeny.

 

__________________

 

* Ú. v., vložte, prosím, dátum: 1 rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 3a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

__________________

* Ú. v. vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Do [dátum = 5 rokov odo dňa transpozície tejto smernice] členské štáty podávajú Komisii správy o skúsenostiach, ktoré získali pri uplatňovaní tejto smernice.

1. Do... * členské štáty podávajú Komisii správy o skúsenostiach, ktoré získali pri uplatňovaní tohto nariadenia.

 

__________________

* Ú. v., vložte, prosím, dátum: 6 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) vedecký a technický pokrok týkajúci sa najmä aspektov dobrých životných podmienok zvierat , ktoré súvisia s klonovaním,

b) všetky dostupné vedecké a technické dôkazy týkajúce sa najmä aspektov dobrých životných podmienok zvierat, ktoré súvisia s klonovaním, otázky bezpečnosti potravín a pokrok dosiahnutý v oblasti vytvárania dôveryhodných systémov vysledovateľnosti pre klony a potomkov klonov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ba) vývoj spotrebiteľského vnímania klonovania;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) obavy spotrebiteľov súvisiace s verejným zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb) etické otázky, ktoré klonovanie zvierat vyvoláva.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia zabezpečí, aby správa uvedená v odseku 2 bola verejne dostupná.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Prostredníctvom oficiálneho prieskumu EU-Survey Komisia začne verejnú konzultáciu zameranú na posúdenie akýchkoľvek nových trendov v oblasti vnímania potravinových produktov z klonovaných zvierat spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

vypúšťa sa

Transpozícia

 

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dátum = 12 mesiacov odo dňa transpozície tejto smernice]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

 

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

 

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

 

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 7 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nadobudnutie účinnosti

Nadobudnutie účinnosti

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od ...*.

 

_________________

 

* Ú. v., vložte, prosím, dátum: 1 rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

vypúšťa sa

Adresáti

 

Táto smernica je určená členským štátom.

 

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Záverečná časť (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

(1)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA(2010)0266.

(2)

Ú. v. EÚ C 311, 12.9.2014, s. 73.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Klonovanie je formou nepohlavného rozmnožovania zvierat vykonávaného v laboratóriu, v ktorom sú vytvárané zvieratá s použitím genetického materiálu bunky od iného zvieraťa. Klonované zviera má tú istú DNK ako jeho genetický darca. V praxi je hlavnou technikou klonovania tzv. prenos jadier somatických buniek, kde sa jadro normálnej bunky orgánu prenáša do vajíčok (oocytov) z iného zvieraťa, z ktorého bolo odstránené jadro; zmanipulovaný oocyt sa implantuje náhradnej matke, ktorá – ak všetko prebehne v poriadku – porodí klon.

V súčasnosti sa technika klonovania nepoužíva na hospodárske účely v Európskej únii. Využíva sa však v niektorých tretích krajinách, napríklad v USA, Kanade, Argentíne, Brazílii a v Austrálii. Klonovanie sa napríklad môže použiť na rozmnoženie najvýkonnejších plemenných zvierat. Môže znížiť počet zvierat potrebných na šľachtiteľské programy, keďže umožňuje vyrábať vyššie množstvá rozmnožovacieho materiálu s génmi elitných zvierat. Vysokohodnotný reprodukčný materiál z klonov by sa potom použil na plemenitbu zvierat prostredníctvom bežných reprodukčných techník.

Vedecké štúdie preukázali s presvedčivými dôkazmi, že klonovanie zvierat je riziko pre dobré životné podmienky zvierat. Technika prenosu jadier somatických buniek vedie k placentálnym a fetálnym anomáliám, ktoré môžu mať za následok zlé životné podmienky – a často značné bolesti – pre náhradné matky používané pri klonovaní a ich potomkov. To prirodzene vedie aj k etickým otázkam týkajúcim sa odôvodnenia techniky klonovania.

Klonovanie je aj otázka, ktorá je mimoriadne citlivá pre európskych občanov: Napríklad z prieskumu Eurobarometer v roku 2010 vyplýva, že európska verejnosť sa domnieva, že klonovanie zvierat neprináša výhody, pretože je nebezpečné, nespravodlivé a vyvoláva obavy, pričom len 18 % respondentov túto techniku vôbec podporuje. Európsky parlament zastáva pevný negatívny postoj, pokiaľ ide o klonovanie zvierat na hospodárske účely. V nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 3. septembra 2008 o klonovaní zvierat na zabezpečenie potravín, prvý návrh prijatý Parlamentom na riešenie otázky klonovania sa predložil v roku 2008 v kontexte návrhu nariadenia o nových potravinách, a práve klonovanie je otázka, kvôli ktorej spis nakoniec skončil v patovej situácii v zmierovacom konaní v marci 2011. Odvtedy sa vo viacerých prijatých pozíciách Parlament dôsledne usiluje zaviesť do právnych predpisov Únie osobitné ustanovenia o klonovaní, ktoré by riešili obavy občanov.

Európska komisia zverejnila 18. decembra 2013 dva legislatívne návrhy týkajúce sa klonovania zvierat na zabezpečenie potravín: skúmaný návrh a sprievodný návrh smernice Rady o uvádzaní potravín z klonov zvierat na trh (2013/0434 (APP)). Návrhy pozastavujú používanie techniky klonovania v EÚ pre hospodárske zvieratá, uvádzanie na trh živých klonov zvierat a embryí klonov a uvádzanie na trh potravín, ako napríklad mäsa a mlieka z klonov zvierat.

Pozícia spravodajkýň

Spravodajkyne sa domnievajú, že negatívne účinky klonovania okrem iného na dobré životné podmienky zvierat značne prevažujú akékoľvek možné pozitívne účinky. Preto vítajú zákaz techniky klonovania, ktorý predložila Komisia, no sú presvedčené, že návrh náležite nerieši oprávnené obavy, ktoré opakovane vyjadrili občania a Európsky parlament. Konkrétne, Komisia neuvádza žiadne osobitné ustanovenia o potravinách vyrábaných z potomkov klonovaných zvierat ani žiadne opatrenia, pokiaľ ide o reprodukčný materiál z klonov a ich potomkov. Spravodajkyne navrhujú niekoľko pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie s cieľom posilniť a zvýšiť jeho účinnosť v tomto zmysle.

      Potomkovia a zárodočné produkty: Klonovanie zvierat na hospodárske účely sa v súčasnosti v EÚ nevykonáva a v každom prípade je použitie techniky klonovania také nákladné, a jeho miera úspešnosti taká nízka, že jeho použitie na výrobu potravín nie je ziskové. Preto zákazy, ktoré navrhla Komisia, pokiaľ ide o uvádzanie na trh živých klonov zvierat a uvádzanie potravín z klonov zvierat, len presadzujú status quo a neriešia hlavné problémy súvisiace s klonovaním, t. j. výrobu zárodočných produktov (sperma, oocyty a embryá) z klonov, ktoré sa majú použiť na chov zvierat (potomkov klonov) prostredníctvom konvenčných reprodukčných techník.

Technika klonovania je a zostane povolená v niektorých tretích krajinách. Bolo by nekoherentné zakázať klonovanie v EÚ, na základe veľmi významných vedeckých a etických dôvodov, a zároveň povoliť dovážanie hlavných produktov, na ktoré sa táto technika používa, t. j. najmä zárodočných produktov z klonovaných zvierat a potravín z potomkov klonov. S cieľom zabezpečiť súlad právnych predpisov je preto potrebné takisto zakázať dovoz a uvádzanie na trh potomkov klonov zvierat a zárodočných produktov a potravín pochádzajúcich z klonovaných zvierat a ich potomkov. Tento zákaz by tiež riešil obavy spotrebiteľov, pokiaľ ide o možné dlhodobé účinky konzumácie potravín (mäso a mlieko) z potomkov klonov zvierat, o ktorých stále neexistujú dostatočné vedecké údaje.

Na presadenie tohto zákazu bude Komisia musieť prijať osobitné dovozné podmienky podľa nariadenia o úradných kontrolách (ES) č. 882/2004 predtým, ako nadobudne účinnosť navrhovaná legislatíva. Okrem toho sa spravodajkyne domnievajú, že povinná vysledovateľnosť je základnou a uskutočniteľnou požiadavkou v tomto kontexte, keďže uplatňovanie zákazu by bolo ohrozené, ak by sa nedali vysledovať klonované zvieratá, ich potomkov a zodpovedajúce výrobky. Komisia vo svojej správe z roku 2010 o klonovaní zvierat na potravinársku výrobu už prisľúbila vytvoriť osobitné požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti v zootechnických právnych predpisoch. Zatiaľ čo systém vysledovateľnosti by nemal priamy vplyv v rámci Únie, ak bude používanie techniky klonovania zakázané, živé zvieratá, zárodočné produkty a potraviny dovážané do Únie z tretích krajín by mali podliehať minimálne rovnocenným identifikačným podmienkam a požiadavkám týkajúcich sa vysledovateľnosti ako tým, ktoré sú uplatniteľné v Únii. Komisia bude musieť prijať prostredníctvom delegovaných aktov pred dátumom uplatňovania právnych predpisov pravidlá pre zahrnutie požiadaviek na vysledovateľnosť do osvedčení stanovených v právnych predpisoch v oblasti zdravia zvierat a zootechniky.

Spravodajkyne sa domnievajú, že právny základ návrhu, článok 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je vhodný na zavedenie uvedených zmien. V skutočnosti je podľa judikatúry Súdneho dvora článok 43 vhodným právnym základom pre akékoľvek právne predpisy týkajúce sa výroby poľnohospodárskych produktov a ich uvádzania na trh, ktoré prispievajú k dosiahnutiu jedného alebo viacerých cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky, a môže sa použiť aj na prijatie právnych predpisov sledujúcich iné ciele popri spoločnej poľnohospodárskej politike. Okrem toho môžu opatrenia prijaté v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky mať vplyv aj na dovoz dotknutých produktov.

      Rozsah pôsobnosti právneho predpisu: Aj keď nie také významné ako dôkazy týkajúce sa cicavcov, existujú vedecké dôkazy zlých životných podmienok matiek a mláďat pri postupoch klonovania chovaných rýb a súvisiacich transplantačných postupov zárodočných buniek u hydiny. Je preto vhodné, aby sa navrhované opatrenia vzťahovali na všetky chovné zvieratá, a nie iba na hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a kone, ako navrhuje Komisia.

      Dočasný alebo trvalý zákaz: Návrh označuje tieto zákazy používania klonovania ako „dočasné“, a odkazuje na „pozastavenie“ používania techniky. Takáto kvalifikácia však nie je odôvodnená žiadnym podstatným prvkom navrhovaného aktu, a je preto zavádzajúca a mala by sa vypustiť. Okrem toho treba mať na pamäti, že uvádzaná frekvencia škodlivých účinkov na matky a potomkov nepreukázala žiadne podstatné zlepšenie počas uplynulého desaťročia, a že v súčasnosti nie sú k dispozícii efektívnejšie metódy klonovania a zdá byť nepravdepodobné, že by sa mali vyvinúť v blízkej budúcnosti. Spravodajkyne však plne súhlasia s ponechaním ustanovenia o podávaní správ a preskúmaní, ako navrhuje Komisia, berúc do úvahy všetky relevantné aspekty, ako je napríklad vedecký a technický pokrok v tejto oblasti.

      Výber právneho nástroja: Zatiaľ čo Komisia sa domnieva, že smernica je najvhodnejším nástrojom pre tieto právne predpisy, pretože by umožnila členským štátom využívať existujúce kontrolné nástroje na vykonávanie, jadrom návrhu je jednoduchý zákaz používania klonovania a uvádzania na trh príslušných výrobkov, a takýto zákaz by sa lepšie presadzovať nariadením. Použitie nariadenia ako právneho nástroja by zvýšilo právnu istotu a zabezpečilo rozumné a jednotné presadzovanie pri súčasnom dodržiavaní zásady subsidiarity a proporcionality.

Spravodajkyne sa teda domnievajú, že návrh Komisie by sa mal posilniť prostredníctvom zaujatia komplexnejšieho prístupu ku všetkým aspektom týkajúcim sa klonovania zvierat na hospodárske účely. Pozmeňujúce návrhy v tomto návrhu správy sú zamerané na zavedenie účinného a jednotného nariadenia, ktorý rieši oprávnené obavy poľnohospodárskeho odvetvia a európskych občanov vo všeobecnosti.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (28.5.2015)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jude Kirton-Darling

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Klonovanie zvierat („genetické kopírovanie“) na hospodárske účely vyvoláva otázky týkajúce sa zdravia, dobrých životných podmienok zvierat a spotrebiteľského výberu, ako aj etické otázky a predstavuje dlhodobú výzvu z hľadiska právnej regulácie. V súčasnosti sa klonovanie využíva väčšinou na produkciu plemenných zvierat, pričom potraviny, ktoré by sa prípadne uviedli na trh v EÚ, by boli získané z potomstva klonov.

Uvádzanie potravín z klonov na trh si dnes v EÚ pred uvedením na trh vyžaduje schválenie založené na vedeckom posúdení bezpečnosti potravín vystavenom Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), ako je ustanovené v nariadení o nových potravinách (ES) č. 258/1997. Jeho súčasné preskúmanie vylučuje právnu reguláciu klonovania z jeho rozsahu pôsobnosti a je predmetom dvoch samostatných návrhov Komisie z 18. Decembra 2013. Kým tieto právne predpisy o potravinách získaných z klonovaných zvierat a ich potomkov nadobudnú účinnosť, klonovanie bude i naďalej predmetom platného nariadenia o nových potravinách (ES) č. 258/1997. Žiadny prevádzkovateľ podniku v EÚ doposiaľ nepožiadal o povolenie uvádzať na trh potraviny vyrobené pomocou techniky klonovania.

Hoci v EÚ sa zvieratá na účely produkcie potravín neklonujú, komerčné poľnohospodárske klonovanie prebieha vo viacerých krajinách vrátane Argentíny, Austrálie, Brazílie, Kanady a USA a možno aj v Číne, Chile, na Novom Zélande a v Uruguaji, kde pôsobia klonovacie spoločnosti.

Keďže mäso a mlieko z potomstva klonov a samotných klonov začína vstupovať do potravinového dodávateľského reťazca, je nevyhnutné zabezpečiť do budúcnosti právnu reguláciu a rovnaké možnosti v tejto oblasti. Treba poznamenať, že žiadna z tretích krajín nevypracovala pre dovoz potomstva klonov alebo potravín získaných z nich funkčné systémy vysledovateľnosti a označovania ani systémy identifikácie a registrácie.

V záveroch a odporúčaniach Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktoré boli obsiahnuté v jeho stanovisku z roku 2008 a opätovne potvrdené v jeho vyhláseniach z roku 2009 a 2010, boli uznané problémy týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat v dôsledku úmrtnosti súvisiacej s technológiou klonovania. Navrhovaný balík o klonovaní zvierat zohľadňuje otázky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a etické otázky, pričom jeho účelom je zaviesť do tejto oblasti približne do roku 2016 viac právnej istoty.

Súlad s pravidlami WTO

Spravodajkyňa sa domnieva, že je nevyhnutné zabezpečiť súlad právnych predpisov s rámcom WTO – so Všeobecnou dohodou o clách a obchode (GATT), s Dohodou o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS) a Dohodou o technických prekážkach obchodu (TBT) – a rovnaké možnosti v rámci systému založeného na pravidlách.

Technika klonovania v súčasnosti nespĺňa normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, pričom takisto treba zohľadniť obavy občanov EÚ, pokiaľ ide o klonovanie a dobré životné podmienky zvierat. Neexistujú žiadne medzinárodné normy týkajúce sa dohody SPS v oblasti klonovania, ani žiadne vedecky podložené dôkazy o rizikách v oblasti bezpečnosti potravín. Keďže v súvislosti s technológiou klonovania neexistujú žiadne bezprostredné obavy z hľadiska bezpečnosti potravín, ale skôr obavy týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, súčasné návrhy musia byť v súlade s dohodami GATT a TBT.

V článkoch I a III dohody GATT sa zakazujú opatrenia, v dôsledku ktorých dochádza k rozlišovaniu medzi „podobnými výrobkami“. Ak by boli potraviny získané z klonov a ich potomstva prirovnané ku konvenčným potravinám, súlad navrhovaných opatrení s pravidlami WTO by bol odôvodnený na základe výnimiek podľa článku XX dohody GATT.

Návrhy oznámila EÚ v rámci dohody o technických prekážkach obchodu len ako preventívne opatrenie, keďže zákazy uvedenia na trh by na rozdiel od zavedenia požiadaviek týkajúcich sa označovania nepredstavovali „technickú reguláciu“.

Ako sa ukázalo pri spore o výrobkoch z tuleňov (DS400 and DS401), článok XX dohody GATT sa týka ochrany dobrých životných podmienok zvierat a je opodstatnený z morálnych dôvodov, ak nepredstavuje „svojvoľnú a neoprávnenú diskrimináciu“.

Spravodajkyňa je presvedčená, že dočasný zákaz uvádzania na trh klonov zvierat, embryí klonov a potravín na ľudskú spotrebu získaných z klonov zvierat a ich potomstva je primeraným opatrením v reakcii na oprávnené obavy. Alternatívne opatrenia, ako je predchádzajúce povolenie a označovanie, by v tomto prípade celkom nevyriešili etické problémy ani obavy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely

o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje na celý text. Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

Použitie nariadenia ako právneho nástroja zvyšuje právnu istotu a zaručuje jednotné presadzovanie pri súčasnom dodržaní zásady subsidiarity a proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Vzhľadom na ciele poľnohospodárskej politiky Únie, výsledky najnovších vedeckých posúdení EFSA a požiadavku na dobré životné podmienky zvierat blaha zvierat stanovenú v článku 13 zmluvy je prezieravé dočasne zakázať používanie klonovania určitých druhov zvierat v produkcii zvierat na hospodárske účely.

(3) Vzhľadom na ciele poľnohospodárskej politiky Únie, výsledky najnovších vedeckých posúdení EFSA a požiadavku na dobré životné podmienky zvierat blaha zvierat stanovenú v článku 13 zmluvy je prezieravé zakázať používanie klonovania určitých druhov zvierat v produkcii zvierat na hospodárske účely.

 

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Systémy vysledovateľnosti vytvorené pre potraviny z klonov zvierat a zárodočných produktov by mohli podporiť presadzovanie opatrení uvedených v tomto nariadení, a to najmä tým, že by príslušným orgánom a hospodárskym subjektom poskytovali užitočné informácie. Komisia by sa preto mala usilovať v rámci prebiehajúcich a budúcich obchodných rokovaní na dvojstrannej a mnohostrannej úrovni primať obchodných partnerov Únie, ktorí vykonávajú klonovanie zvierat na hospodárske účely, k zodpovedajúcim záväzkom;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Očakáva sa, že poznatky o vplyve techniky klonovania na dobré životné podmienky používaných zvierat sa zvýšia. Technika klonovania sa pravdepodobne časom zlepší. V dôsledku toho by sa tieto zákazy mali uplatňovať iba dočasne. Táto smernica by sa preto mala v primeranom čase prehodnotiť s prihliadnutím na skúsenosti, ktoré členské štáty získali pri jej vykonávaní, vedecký a technický pokrok a medzinárodný vývoj.

(5) Očakáva sa, že poznatky o vplyve techniky klonovania na dobré životné podmienky používaných zvierat sa zvýšia. Technika klonovania sa pravdepodobne časom zlepší. Preto by malo byť možné tieto zákazy v prípade jednoznačných zlepšení uvedenej techniky klonovania prehodnotiť a/alebo aktualizovať. Toto nariadenie by sa preto malo v primeranom čase prehodnotiť s prihliadnutím na skúsenosti, ktoré členské štáty získali pri jeho uplatňovaní, na vedecký a technický pokrok, zmeny postojov spotrebiteľov a medzinárodný vývoj, najmä na obchodné toky a obchodné vzťahy Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5a) Embryá klonov, klony zvierat, potraviny z klonov zvierat, zárodočné produkty z klonov zvierat a potraviny získané z nich nemožno v zmysle článku III Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) považovať za produkty podobné embryám, zvieratám, potravinám zo zvierat, zárodočným produktom a potravinám získaným z nich.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5b) Zákaz klonovania zvierat, uvádzania klonov zvierat a embryí klonov na trh a uvádzania potravín z klonov zvierat, zárodočných produktov a potravín získaných z nich na trh je opatrením, ktoré je potrebné na ochranu verejnej morálky a zdravia zvierat v zmysle článku XX dohody GATT.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) uvádzania embryí klonov a klonov zvierat na trh.

b) uvádzania embryí klonov, klonov zvierat a zárodočných produktov z klonov zvierat na trh.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dočasný zákaz

Zákaz

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty dočasne zakazujú:

1. Zakazuje sa:

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) potraviny získané z klonov zvierat.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade potravín živočíšneho pôvodu dovezených z tretích krajín, v ktorých možno legálne uvádzať na trh alebo vyvážať potraviny z klonov a zárodočné produkty a potraviny získané z nich, členské štáty zabezpečia, aby sa takéto potraviny uvádzali na trh Únie iba v súlade so špecifickými podmienkami dovozu prijatými podľa článkov 48 a 49 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004*. Členské štáty ďalej zabezpečia, aby sa z týchto tretích krajín nedovážali do Únie žiadne potraviny z klonov zvierat alebo zárodočné produkty a potraviny získané z nich.

 

___________________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1b. Členské štáty rovnako zabezpečia, aby sa do Únie nedovážali ani klony zvierat alebo embryá klonov, ani zárodočné produkty z klonov zvierat a aby potraviny dovážané z tretích krajín, v ktorých je povolené klonovať zvieratá na hospodárske účely, spĺňali príslušné požiadavky potravinového práva Únie alebo podmienky, ktoré Únia považuje aspoň za rovnocenné týmto požiadavkám.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) vedecký a technický pokrok týkajúci sa najmä aspektov dobrých životných podmienok zvierat , ktoré súvisia s klonovaním,

b) vedecký a technický pokrok týkajúci sa najmä aspektov dobrých životných podmienok zvierat, ktoré súvisia s klonovaním, a postojov spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh   14

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) vývoj na medzinárodnej úrovni.

c) vývoj na medzinárodnej úrovni a najmä vplyv tohto nariadenia na obchodné toky a obchodné vzťahy Únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

vypúšťa sa

Transpozícia

 

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dátum = 12 mesiacov odo dňa transpozície tejto smernice]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

 

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

 

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

 

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

vypúšťa sa

Adresáti

 

Táto smernica je určená členským štátom.

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

POSTUP

Názov

Klonovanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely

Referenčné čísla

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Gestorské výbory

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

INTA

16.1.2014

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Jude Kirton-Darling

3.9.2014

Článok 55 – spoločné schôdze výborov

dátum oznámenia na schôdzi

       

17.12.2014

Prerokovanie vo výbore

14.4.2015

6.5.2015

 

 

Dátum prijatia

28.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa


POSTUP

Názov

Klonovanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely

Referenčné čísla

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Dátum predloženia v EP

18.12.2013

 

 

 

Gestorské výbory

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

INTA

16.1.2014

ITRE

16.1.2014

IMCO

16.1.2014

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ITRE

22.1.2014

IMCO

24.9.2014

 

 

Spravodajkyne

dátum vymenovania

Renate Sommer

14.7.2014

Giulia Moi

14.7.2014

 

 

Článok 55 – spoločné schôdze výborov

dátum oznámenia na schôdzi

       

17.12.2014

Prerokovanie vo výbore

16.4.2015

26.5.2015

 

 

Dátum prijatia

17.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

82

8

8

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Lynn Boylan, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Angélique Delahaye, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Norbert Erdős, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Beata Gosiewska, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Marijana Petir, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Renata Briano, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Peter Eriksson, Lampros Fountoulis, Emmanouil Glezos, Maria Heubuch, Andrey Kovatchev, Momchil Nekov, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Hannu Takkula, Keith Taylor, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Ángela Vallina

Dátum predloženia

25.6.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia