Postopek : 2013/0433(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0216/2015

Predložena besedila :

A8-0216/2015

Razprave :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Glasovanja :

PV 08/09/2015 - 5.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0285

POROČILO     ***I
PDF 942kWORD 479k
25.6.2015
PE 551.999v02-00 A8-02316/2015

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalca: Renate Sommer, Giulia Moi

(Skupne seje odborov – člen 55 Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za mednarodno trgovino
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0892),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7–0002/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 7. julija 2010 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih, spremembi Uredbe (ES) št. 1331/2008 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 in Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001(1),

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. aprila 2014(2),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju skupne razprave Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v skladu s členom 55 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A8-0216/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kloniranju živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

 

(Prvi del tega predloga spremembe, in sicer sprememba iz direktive v uredbo, se uporablja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno spremeniti celotno besedilo.)

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Pri izvajanju politike Unije in ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije bi bilo treba zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in varstva potrošnikov ter dobrobiti živali in varstva okolja. Dosledno bi bilo treba uporabljati previdnostno načelo, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Direktiva Sveta št. 98/58/ES14 določa splošne minimalne standarde za dobrobit živali, rejenih ali vzrejenih za kmetijske namene. Prav tako poziva države članice, da preprečijo nepotrebno bolečino, trpljenje ali poškodbe rejnih živali. Če kloniranje povzroča nepotrebno bolečino, trpljenje ali poškodbe, morajo države članice ukrepati na nacionalni ravni, da se temu izognejo. Različni nacionalni pristopi h kloniranju živali bi lahko privedli do izkrivljanja trga. Zato je treba zagotoviti, da se za vse udeležence pri pridobivanju in distribuciji živih živali po vsej Uniji uporabljajo isti pogoji.

(1) Kloniranje živali ni v skladu z Direktivo Sveta 98/58/ES14, ki določa splošne minimalne standarde za dobrobit živali, rejenih ali vzrejenih za kmetijske namene. Direktiva 98/58/ES poziva države članice, naj preprečijo nepotrebno bolečino, trpljenje ali poškodbe rejnih živali, v točki 20 Priloge k tej direktivi pa je podrobneje določeno, da „metode ekstenzivne ali intenzivne reje, ki povzročajo ali lahko povzročijo trpljenje ali poškodbo katere koli zadevne živali, niso dovoljene“. Različni nacionalni pristopi h kloniranju živali ali uporabi proizvodov iz kloniranih živali bi lahko privedli do izkrivljanja trga. Zato je treba zagotoviti, da se za vse udeležence pri pridobivanju in distribuciji živali in proizvodov živalskega izvora po vsej Uniji uporabljajo isti pogoji.

__________________

__________________

14 Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L 221, 8.8.1998, str. 23).

14 Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L 221, 8.8.1998, str. 23).

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je potrdila, da nadomestne matere, ki se uporabljajo pri kloniranju, trpijo zlasti zaradi disfunkcij placente, kar povzroča pogostejše splave. To med drugim pomeni tudi, da je učinkovitost te tehnike nizka, in sicer od 6 do 15 % pri govedu in 6 % pri prašičih, in da je treba zarodkovne klone vsaditi v več mater za pridobitev enega klona. Poleg tega anomalije klonov in neobičajno veliki potomci povzročijo težka rojstva in smrti novorojencev.

(2) Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je v svojem mnenju o kloniranju živali iz leta 200814a ugotovila, da sta „zdravje in dobrobit precejšnjega deleža klonov [...] pogosto močno in življenjsko ogrožena“. Agencija je pravzaprav potrdila, da nadomestne matere, ki se uporabljajo pri kloniranju, trpijo zlasti zaradi disfunkcij placente, kar povzroča pogostejše splave, poleg tega lahko škoduje njihovemu zdravju. To med drugim pomeni tudi, da je učinkovitost te tehnike nizka, in sicer od 6 do 15 % pri govedu in 6 % pri prašičih, in da je treba zarodkovne klone vsaditi v več mater za pridobitev enega klona. Poleg tega anomalije klonov in neobičajno veliki potomci povzročijo težka rojstva in smrti novorojencev. Za tehniko kloniranja15a je značilna visoka stopnja smrtnosti v vseh fazah razvoja.

__________________

__________________

 

14a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

15 Znanstveno mnenje Znanstvenega odbora o varnosti hrane, zdravju in dobrobiti živali ter okoljskem vplivu živali, kloniranih s prenosom jedra somatskih celic, in njihovih potomcev ter proizvodov, pridobljenih iz navedenih živali http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

15 Znanstveno mnenje Znanstvenega odbora o varnosti hrane, zdravju in dobrobiti živali ter okoljskem vplivu živali, kloniranih s prenosom jedra somatskih celic, in njihovih potomcev ter proizvodov, pridobljenih iz navedenih živali (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01).

 

15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Evropska agencija za varnost hrane je poudarila, da se je treba zavedati omejene razpoložljivosti podatkov na področju varnosti hrane, in v svojem mnenju iz leta 2008 ugotovila naslednje: Ocena tveganja je nezanesljiva zaradi omejenega števila razpoložljivih študij in majhnega obsega raziskanih vzorcev ter na splošno zaradi pomanjkanja enotnega pristopa, na podlagi katerega bi lahko v mnenju ustrezneje obravnavali vsa relevantna vprašanja. EFSA je na primer navedla, da so informacije o imunski sposobnosti klonov omejene, in v tem mnenju priporočila, da bi morali v primeru, da bodo na voljo dokazi o zmanjšani imunski sposobnost klonov, raziskati, ali oziroma v kolikšni meri lahko uživanje mesa in mleka, pridobljenih iz klonov in njihovih potomcev, poveča človeško izpostavljenost prenosljivim povzročiteljem bolezni.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) EFSA je navedla, da so v zvezi s potencialnimi vplivi na okolje na voljo omejeni podatki, v zvezi s potencialnimi učinki na gensko raznovrstnost pa opozorila, da bi lahko čezmerna uporaba omejenega števila živali v rejskih programih imela posredne učinke ter da bi lahko povečana homogenost genotipa v živalski populaciji povečala njeno izpostavljenost okužbam in drugim tveganjem.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2c) Evropska skupina za etiko v znanosti in novih tehnologijah (EGE) je v posebnem poročilu o kloniranju iz leta 20081a izrazila dvome o upravičenosti kloniranja živali za namene proizvodnje hrane glede na trenutno stopnjo trpljenja in zdravstvenih težav nadomestnih mater in živalskih klonov.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Etični vidiki kloniranja živali za preskrbo s hrano, 16. januar 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2d) Eden od ciljev skupne kmetijske politike Unije, zapisan v členu 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je „povečati kmetijsko produktivnost s pospeševanjem tehničnega napredka in zagotavljanjem racionalnega razvoja kmetijske proizvodnje“. Namen tega cilja je med drugim izboljšati proizvodnjo, v zvezi z racionalnim razvojem kmetijske proizvodnje pa zahteva optimalno uporabo proizvodnih dejavnikov, in sicer ustrezno proizvodnjo za namene trženja, ki upošteva tudi interese potrošnika.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2e) V skladu s sodno prakso1a Sodišča Evropske unije je člen 43 PDEU ustrezna pravna podlaga za vso zakonodajo o proizvodnji in trženju kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I PDEU, ki prispeva k doseganju enega ali več ciljev skupne kmetijske politike, določenih v členu 39 PDEU. Tudi če bi lahko takšno zakonodajo preusmerili na druge cilje, kot je skupna kmetijska politika, ki se, če ni posebnih določb, uresničuje na podlagi člena 114 PDEU, bi to morda pomenilo harmonizacijo predpisov nacionalne zakonodaje na tem področju brez uporabe člena 114. Poleg tega lahko ukrepi, sprejeti v okviru skupne kmetijske politike, vplivajo na uvoz zadevnih proizvodov.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Zadeva 68/86 Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Svetu Evropskih skupnosti [1988] Recueil 855; zadeva C-11/88, Komisija Evropskih skupnosti proti Svetu Evropske skupnosti [1989] Recueil 3799: zadeva C-131/87, Komisija Evropskih skupnosti proti Svetu Evropske skupnosti [1989] Recueil 3743.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2f) Večina državljanov Unije ne odobrava kloniranja za kmetijske namene, kar jasno in dosledno dokazujejo potrošniške raziskave, med drugim zaradi pomislekov glede dobrobiti živali in splošnih etičnih pomislekov1a. Kloniranje za kmetijske namene bi lahko povzročilo, da bi živalski kloni ali njihovi potomci vstopili v prehransko verigo. Potrošniki odločno nasprotujejo uživanju hrane iz živalskih klonov ali njihovih potomcev.

 

__________________

 

1a Gl. npr. poročili Eurobarometera iz let 2008 in 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf in http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2g) Kloniranje živali za proizvodnjo hrane ogroža bistvo evropskega kmetijskega modela, ki temelji na kakovosti proizvodov, varnosti hrane, zdravju potrošnikov, strogih predpisih o dobrobiti živali in uporabi okolju prijaznih metod.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Ob upoštevanju ciljev kmetijske politike Unije, rezultatov nedavne znanstvene ocene EFSA in zahteve za dobrobit živali iz člena 13 Pogodbe je preudarno začasno prepovedati uporabo kloniranja pri pridobivanju nekaterih vrst živali za kmetijske namene.

(3) Ob upoštevanju ciljev skupne kmetijske politike Unije, rezultatov znanstvene ocene EFSA na podlagi razpoložljivih študij, zahteve za dobrobit živali iz člena 13 PDEU in pomislekov državljanov je primerno prepovedati uporabo kloniranja pri pridobivanju nekaterih vrst živali za kmetijske namene in dajanje živali in proizvodov, pridobljenih z uporabo tehnike kloniranja, na trg. .

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Živalski kloni se ne proizvajajo za namene proizvodnje mesa ali mleka, temveč za to, da se njihov zarodni material uporabi za vzrejne namene. Potomci, ki nastanejo s spolnim razmnoževanjem živalskih klonov, pa so živali za proizvodnjo hrane. Pomisleki glede dobrobiti živali morda ne zadevajo potomcev kloniranih živali, ki nastanejo z običajnim spolnim razmnoževanjem, vendar teh potomcev ne more biti brez kloniranega živalskega starša, to pa vzbuja velike pomisleke glede dobrobiti živali in etične pomisleke. Ukrepi, s katerimi bi se odzvali na pomisleke glede dobrobiti živali in mnenje potrošnikov v zvezi s tehniko kloniranja, bi torej morali veljati za zarodni material živalskih klonov, potomce živalskih klonov in proizvode, pridobljene iz potomcev živalskih klonov.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Trenutno se za kmetijske namene najverjetneje klonirajo govedo, prašiči, ovce, koze in enoprsti kopitarji. Področje uporabe te direktive bi bilo torej treba omejiti na kloniranje navedenih pet vrst za kmetijske namene.

črtano

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) V zvezi s trženjem kmetijskih proizvodov je treba zaradi prepovedi uporabe kloniranja in za upoštevanje mnenja potrošnikov o kloniranju, med drugim v zvezi z dobrobitjo živali, pomanjkanjem zadostnih znanstvenih študij in splošnimi etičnimi pomisleki, zagotoviti, da hrana iz živalskih klonov in njihovih potomcev ne bo vstopala v prehransko verigo. Z manj omejevalnimi ukrepi, kot je označevanje hrane, ne bi v celoti upoštevali pomislekov državljanov, saj bi bilo še naprej dovoljeno trženje hrane, proizvedene s tehniko, ki vključuje trpljenje živali.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4b) V nekaterih tretjih državah že uporabljajo kloniranje pri pridobivanju živali za kmetijske namene. Da se lahko hrana, uvožena iz tretjih držav, da na trg v Uniji, mora v skladu z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta izpolnjevati ustrezne zahteve živilske zakonodaje Unije ali pogoje, ki jih Unija priznava kot vsaj enakovredne tem zahtevam. Zato bi bilo treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi preprečili uvoz živalskih klonov in njihovih potomcev ter proizvodov, pridobljenih iz živalskih klonov in njihovih potomcev, iz tretjih držav v Unijo. Komisija bi morala dopolniti ustrezno zootehnično zakonodajo in zakonodajo na področju zdravja živali ali predlagati spremembe te zakonodaje, da bi zagotovila, da bi bilo na priloženem uvoznem potrdilu za žival in zarodni material ter krmo živalskega izvora navedeno, ali so to živalski kloni ali njihovi potomci oziroma so pridobljeni iz živalskih klonov ali njihovih potomcev.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c) Živalskih klonov, zarodkovnih klonov, potomcev živalskih klonov, zarodnega materiala živalskih klonov in njihovih potomcev ter hrane in krme iz živalskih klonov in njihovih potomcev ni mogoče enačiti z živalmi, zarodki, zarodnim materialom, hrano in krmo, ki niso bili proizvedeni z uporabo tehnike kloniranja, v smislu člena III.4 Splošni sporazum o carinah in trgovini (GATT). Poleg tega je za varovanje javne morale in zdravja živali v smislu člena XX sporazuma GATT potreben ukrep prepovedi kloniranja živali ter dajanja živalskih in zarodkovnih klonov, potomcev živalskih klonov, zarodnega materiala živalskih klonov in njihovih potomcev ter hrane in krme iz živalskih klonov in njihovih potomcev na trg ter njihovega uvoza.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d) Zagotoviti bi bilo treba, da trgovinski sporazumi, o katerih potekajo pogajanja, ne bi spodbujali odobritve praks, ki bi lahko negativno vplivale na zdravje potrošnikov in kmetov, okolje in dobrobit živali.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4e) Uporaba te uredbe je lahko ogrožena, kadar ni možna sledljivost hrane, pridobljene iz živalskih klonov in njihovih potomcev. Zato je treba v skladu s previdnostnim načelom in za uveljavitev prepovedi, določene v tej uredbi, ter v posvetovanju z ustreznimi deležniki, določiti sisteme sledljivosti na ravni Unije. Takšni sistemi bi lahko pristojnim organom in gospodarskim subjektom omogočili zbiranje podatkov o živalskih klonih, potomcih živalskih klonov in zarodnem materialu živalskih klonov in njihovih potomcev ter hrani iz živalskih klonov in njihovih potomcev. Komisija bi si morala v okviru tekočih in prihodnjih trgovinskih pogajanj na dvostranski in večstranski ravni prizadevati za to, da bi trgovinske partnerice Unije, v katerih se klonirajo živali za kmetijske namene, sprejele zaveze glede tega.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4f) Komisija je v svojem poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu iz leta 2010 potrdila ustreznost ukrepov, s katerimi bi zagotovili sledljivost uvoženega semena in zarodkov, da bi vzpostavili banke podatkov o potomcih v Uniji. Komisija bi zato morala ravnati v skladu s tem.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4g) V skladu z izvajanjem prepovedi kloniranja, določene v tej uredbi, bi bilo treba v podporo visokokakovostni proizvodnji mesa in živinoreje v Uniji uporabljati namenske ukrepe spodbujanja trgovine, ki jih je sprejela Komisija.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Pričakuje se, da se bo znanje o vplivih tehnike kloniranja na dobrobit uporabljenih živali še izboljšalo. Tehnika kloniranja se bo sčasoma verjetno izboljšala. Zato bi bilo treba prepovedi uporabljati le začasno. To direktivo bi zato bilo treba pregledati v razumnem roku ob upoštevanju izkušenj držav članic pri njenem izvajanju, znanstvenega in tehničnega napredka ter razvoja dogodkov na mednarodni ravni.

(5) To uredbo bi bilo treba pregledati v razumnem roku ob upoštevanju izkušenj držav članic pri njeni uporabi, znanstvenega in tehničnega napredka, spremembe mnenja potrošnikov ter razvoja dogodkov na mednarodni ravni, zlasti trgovinskih tokov in trgovinskih odnosov Unije.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Po najnovejši raziskavi Eurobarometra večina Evropejcev meni, da kloniranje živali za proizvodnjo hrane ni varno za njihovo zdravje in zdravje njihove družine. Poleg tega več držav v Evropi želi, da se odločitve na področju kloniranja živali sprejemajo predvsem na podlagi moralnih in etičnih stališč in ne na podlagi znanstvenih dokazov. Zato bi morala Komisija pred pregledom te zakonodaje opraviti uradno raziskavo na ravni EU, s katero bi ponovno ocenila mnenje potrošnikov.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5b) Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi z določitvijo pravil za sisteme sledljivosti živalskih klonov, potomcev živalskih klonov in zarodnega materiala živalskih klonov in njihovih potomcev. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, in zlasti svobodo gospodarske pobude in svobodo znanosti. To direktivo je treba izvajati v skladu s temi pravicami in načeli –

(6) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, in zlasti svobodo gospodarske pobude in svobodo znanosti. To uredbo je treba uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli –

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6a) Ker države članice cilja te uredbe ne morejo zadovoljivo doseči, temveč ga je zaradi obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta uredba v skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dajanju zarodkovnih in živalskih klonov na trg.

(b) dajanju na trg in uvozu živalskih klonov, zarodkovnih klonov, potomcev živalskih klonov, zarodnega materiala živalskih klonov in njihovih potomcev ter hrane in krme iz živalskih klonov in njihovih potomcev.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se za živali vrste goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev (v nadaljnjem besedilu: živali), rejene in reproducirane za kmetijske namene.

Uporablja se za vse živalske vrste, rejene in reproducirane za kmetijske namene.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Cilj

 

Cilj te uredbe je obravnavati pomisleke glede zdravja in dobrobiti živali ter mnenje potrošnikov in etične vidike v zvezi s tehniko kloniranja.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „živali, rejene in reproducirane za kmetijske namene“ pomeni živali, rejene in reproducirane za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali za druge kmetijske namene. Ne vključujejo živali, rejene in reproducirane izključno za druge namene, kot so raziskave, proizvodnja zdravil in medicinskih pripomočkov, ohranjanje redkih pasem ali ogroženih vrst, športni in kulturni dogodki;

(a) „živali, rejene in reproducirane za kmetijske namene“ („živali“) pomeni živali, rejene in reproducirane za proizvodnjo hrane, krme, volne, kož, krzna ali za druge kmetijske namene. Ne vključujejo živali, rejene in reproducirane izključno za druge namene, kot so raziskave, proizvodnja zdravil in medicinskih pripomočkov ter ohranjanje ogroženih vrst in redkih pasem, ki so jih kot take opredelili pristojni organi držav članic, če alternativne metode niso na voljo;

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „kloniranje“ pomeni nespolno reprodukcijo živali s tehniko, pri kateri se jedro celice posamezne živali prenese v jajčno celico, iz katere je bilo jedro odstranjeno, da se ustvarijo genetsko identični posamezni zarodki („zarodkovni kloni“), ki se lahko potem vsadijo v nadomestne matere za pridobivanje populacije genetsko identičnih živali („živalski klon“);

(b) „kloniranje“ pomeni nespolno reprodukcijo živali, da se, med drugim z uporabo tehnike, pri kateri se jedro celice posamezne živali prenese v jajčno celico, iz katere je bilo jedro odstranjeno, ustvarijo genetsko identični posamezni zarodki („zarodkovni kloni“), ki se lahko potem vsadijo v nadomestne matere za pridobivanje populacije gensko identičnih živali („živalski kloni“);

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) „potomci živalskih klonov“ pomeni živali, ki niso živalski kloni in pri katerih je vsaj eden od prednikov živalski klon;

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bb) „zarodni material“ pomeni semena, jajčne celice in zarodke, odvzete ali pridobljene od živali za reprodukcijske namene ;

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bc) „sledljivost“ pomeni možnost sledenja in spremljanja hrane, krme, živali za proizvodnjo hrane ali snovi, ki je namenjena za uporabo v hrani ali krmi ali se zanjo pričakuje, da bo uporabljena v hrani ali krmi, skozi vse faze pridelave, predelave in distribucije;

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ca) „hrana“ pomeni hrano, kakor je opredeljena v členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Začasna prepoved

Prepoved

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice začasno prepovejo:

Prepovedano je naslednje:

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dajanju zarodkovnih in živalskih klonov na trg.

(b) dajanju na trg in uvozu živalskih klonov, zarodkovnih klonov, potomcev živalskih klonov, zarodnega materiala živalskih klonov in njihovih potomcev ter hrane in krme iz živalskih klonov in njihovih potomcev.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3a

 

Uvozni pogoji

 

Živali se ne uvozijo iz tretjih držav, če iz priloženega uvoznega potrdila ni razvidno, da niso živalski kloni ali potomci živalskih klonov.

 

Zarodni material ter hrana in krma živalskega izvora se ne uvozijo iz tretjih držav, če iz priloženega uvoznega potrdila ni razvidno, da niso pridobljeni iz živalskih klonov ali potomcev živalskih klonov.

 

Da bo na priloženih uvoznih potrdilih za živali in zarodni material ter hrano in krmo živalskega izvora zagotovo navedeno, ali so to živalski kloni ali potomci živalskih klonov oziroma so pridobljeni iz živalskih klonov ali potomcev živalskih klonov, Komisija do ...* sprejme posebne uvozne pogoje v skladu s členom 48 ali členom 49 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in po potrebi pripravi predlog o spremembi druge zakonodaje na področju zdravja živali in zootehniških in genealoških pogojev za uvoz.

 

__________________

 

* UL, vstavite datum: šest mesecev od začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3b

 

Sledljivost

 

Da se pristojnim organom in gospodarskim subjektom zagotovijo informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje točke (b) člena 3, se uvedejo sistemi sledljivosti za:

 

(a) živalske klone,

 

(b) potomce živalskih klonov,

 

(c) zarodni material živalskih klonov in njihovih potomcev.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4a za določitev podrobnih pravil za vključevanje informacij iz točk (a) do (c) prvega pododstavka v potrdila, ki jih določa zakonodaja na področju zdravja živali in zootehnična zakonodaja, ali potrdila, ki jih v ta namen pripravi Komisija. Delegirani akti se sprejmejo do ...*.

 

__________________

* UL, vstavite datum: šest mesecev od začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo obvestijo o navedenih določbah najpozneje [datum prenosa te direktive] in ji nemudoma sporočijo vse naknadne spremembe, ki vplivajo nanje.

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo uporabo. Predvidene kazni so učinkovite, sorazmerne, odvračilne in zagotavljajo enake konkurenčne pogoje. Države članice Komisijo obvestijo o navedenih določbah najpozneje do… in ji nemudoma sporočijo vse njihove naknadne spremembe.

 

__________________

 

* UL, vstavite datum: eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4a

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …*. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3. Pooblastilo iz člena 3a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

__________________

* UL, vstaviti datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice do [datum = 5 let po datumu prenosa te direktive] Komisiji poročajo o izkušnjah v zvezi z uporabo te direktive.

1. Države članice do ...* Komisiji poročajo o izkušnjah v zvezi z uporabo te uredbe.

 

__________________

* UL, vstavite datum: šest let po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) znanstveni in tehnični napredek, zlasti v zvezi z vidiki dobrobiti živali pri kloniranju;

(b) vse razpoložljive znanstvene in tehnične dokaze o napredku, zlasti v zvezi z vidiki dobrobiti živali pri kloniranju in vprašanji varnosti hrane, in napredek pri vzpostavljanju zanesljivih sistemov sledljivosti za klone in njihove potomce.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) spremembe mnenja potrošnikov o kloniranju;

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) pomisleke potrošnikov glede javnega zdravja in dobrobiti živali;

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) etična vprašanja, povezana s kloniranjem živali.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Komisija zagotovi, da je poročilo iz odstavka  2 javno dostopno.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Komisija z uradno raziskavo na ravni EU začne javno posvetovanje, da bo ocenila morebitne nove trende v zvezi z mnenjem potrošnikov o živilih, pridobljenih iz kloniranih živali.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Prenos

 

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do [datum = 12 mesecev po datumu prenosa te direktive]. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

 

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

 

2. Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

 

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Začetek veljavnosti

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od … *.

 

_________________

 

* UL, vstavite datum: eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

črtano

Naslovniki

 

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

 

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Končni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se v državah članicah neposredno uporablja.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0266.

(2)

UL C 311, 12.9.2014, str. 73.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Kloniranje je oblika nespolne reprodukcije v laboratoriju, kjer se proizvajajo živali z uporabo genskega materiala iz celice druge živali. Klonirana žival ima enak DNK kot njen genetski darovalec. Dejansko je glavna tehnika, uporabljena za kloniranje, prenos jedra somatskih celic, ko se jedro normalne telesne celice živali prenese v jajčno celico druge živali, iz katere je bilo jedro odstranjeno. Manipulirana jajčna celica se vsadi v nadomestno mater, ki bo, če bo šlo vse po sreči, skotila klon.

Zaenkrat se v Evropski uniji kloniranje za kmetijske namene ne uporablja. Se pa uporablja v nekaterih tretjih državah, denimo v ZDA, Kanadi, Argentini, Braziliji in Avstraliji. Kloniranje se na primer lahko uporablja za razmnoževanje najkakovostnejših plemenskih živali. Lahko zmanjša število živali za plemenske programe, saj omogoča proizvodnjo večje količine reprodukcijskega materiala z geni elitnih živali. Visokokakovostni reprodukcijski material iz klonov bi se nato lahko uporabil za razmnoževanje živali s konvencionalnimi reprodukcijskimi tehnikami.

Znanstvene študije so zelo očitno pokazale, da kloniranje predstavlja tveganje za dobrobit živali. Pri tehniki prenosa jedra somatskih celic prihaja do anomalij placente in zarodka, kar je slabo za dobrobit in pogosto povzroča precejšno bolečino nadomestnim materam, ki se uporabljajo za kloniranje, in njihovim mladičem. To običajno sproži tudi etična vprašanja v zvezi z upravičenostjo tehnike kloniranja.

Kloniranje je tudi zelo občutljivo vprašanje za evropske državljane: anketa Eurobarometra za leto 2010 je na primer pokazala, da evropska javnost meni, da kloniranje živali ne prinaša koristi, ni varno, je nepravično in zaskrbljujoče, in le 18 % vprašanih podpira to tehniko. Evropski parlament ima do kloniranja živali za kmetijske namene odločno negativno mnenje. Na podlagi resolucije Parlamenta z dne 3. septembra 2008 o kloniranju živali za preskrbo s hrano je Parlament obravnaval vprašanje kloniranja in o tem sprejel prvi predlog v okviru predloga uredbe o novih živilih iz leta 2008, prav kloniranje pa je bilo vprašanje, zaradi katerega je marca 2011 v spravnem postopku zadeva pristala na mrtvi točki. Od takrat si je Parlament v svojih številnih sprejetih stališčih vztrajno prizadeval, da bi se v zakonodajo Unije vnesle posebne določbe o kloniranju, ki bi odražale zaskrbljenost državljanov.

Evropska komisija je 18. decembra 2013 objavila dva zakonodajna predloga o kloniranju živali za preskrbo s hrano: obravnavani predlog in spremljajoči predlog direktive Sveta o dajanju hrane iz živalskih klonov na trg (2013/0434(APP)). Predloga sta v EU ustavila uporabo tehnike kloniranja za rejne živali, dajanje živih živalskih klonov in zarodkovnih klonov na trg, trženje hrane iz kloniranih živali, na primer mesa in mleka.

Stališče poročevalk

Poročevalki menita, da negativni učinki kloniranja, med drugim na dobrobit živali, v veliki meri odtehtajo vsakršen pozitiven učinek. Zato pozdravljata prepoved tehnike kloniranja, ki jo predlaga Komisija, vendar menita, da predlog še vedno ne obravnava utemeljenih pomislekov državljanov in Evropskega parlamenta ustrezno. Komisija namreč ni vključila posebnih določb o hrani iz potomcev kloniranih živali ter ukrepov v zvezi z reprodukcijskim materialom kloniranih živali in njihovih potomcev. Poročevalki zato predlagata številne spremembe k predlogu Komisije, da se ta okrepi in se poveča njegova učinkovitost v zvezi s naslednjim:

      Potomci in zarodni material: v EU se trenutno ne izvaja kloniranje živali za kmetijske namene, vsekakor pa je uporaba tehnike kloniranja tako draga in odstotek njene uspešnosti tako nizek, da njena uporaba za proizvodnjo hrane ni donosna. Prepoved, ki jo predlaga Komisija v zvezi z dajanjem živih živalskih klonov na trg in trženjem hrane iz živalskih klonov, torej le potrjuje status quo in ne obravnava glavnih vprašanj v zvezi s kloniranjem, zlasti proizvodnje zarodnega materiala (semen, jajčnih celic in zarodkov) iz klonov za uporabo pri vzreji živali (potomcev živalskih klonov) s pomočjo konvencionalnih reprodukcijskih tehnik.

Tehnika kloniranja je in bo še naprej dovoljena v nekaterih tretjih državah. Ne bi bilo razumljivo, da bi to tehniko v EU iz zelo pomembnih znanstvenih in etičnih razlogov prepovedali, obenem pa še vedno dovolili uvoz glavnih proizvodov, za katere se pretežno uporablja ta tehnika, in sicer zarodnega materiala iz klonov ter hrane iz potomcev klonov. Da se zagotovi skladnost z zakonodajo, je torej treba prepovedati tudi uvoz živalskih klonov ter zarodnega materiala in hrane iz kloniranih živali in njihovih potomcev in njihovo dajanje na trg. Ta prepoved bi tudi pomirila potrošnike, ki jih skrbijo možne dolgoročne posledice uživanja hrane (kot sta meso in mleko) iz potomcev živalskih klonov, saj je o tem še vedno malo znanstvenih podatkov.

Da se bo ta prepoved uveljavila, bo morala Komisija sprejeti posebne uvozne pogoje iz Uredbe (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora, preden se bo začela predlagana zakonodaja uporabljati. Še več, poročevalki menita, da je v tem kontekstu osnovna in izvedljiva zahteva obvezna sledljivost, saj bi bilo uveljavljanje prepovedi ogroženo, če bi bilo nemogoče slediti živalskim klonom, njihovim potomcem in podobnim proizvodom. Komisija je v svojem poročilu o kloniranju živali za proizvodnjo hrane iz leta 2010 že obljubila, da bo v zootehniški zakonodaji določila posebne zahteve za sledljivost. Ker sistem sledljivosti ne bo imel neposrednega učinka znotraj Unije, kjer bo uporaba tehnike kloniranja prepovedana, bodo morale žive živali, zarodni material in hrana, uvoženi v Unijo iz tretjih držav, ustrezati najmanj enakovrednim zahtevam za identifikacijo in sledljivost, kot so tiste, ki veljajo v Uniji. Komisija bo morala pred začetkom uporabe zakonodaje z delegiranimi akti sprejeti pravila za vključitev zahtev glede sledljivosti v potrdila, ki jih določa zakonodaja o zdravju živali in zootehniška zakonodaja.

Poročevalki menita, da je pravna podlaga predloga, člen 43 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ustrezna za uvedbo zgoraj omenjenih predlogov sprememb. Pravzaprav je glede na ustaljeno sodno prakso Sodišča Evropske unije člen 43 ustrezna pravna podlaga za katero koli zakonodajo o proizvodnji in trženju kmetijskih proizvodov, ki prispeva k doseganju enega ali več ciljev skupne kmetijske politike, in se lahko uporabi tudi za sprejetje zakonodaje, ki zadeva druge cilje, poleg ciljev skupne kmetijske politike. Poleg tega lahko ukrepi, sprejeti v okviru skupne kmetijske politike, vplivajo na uvoz zadevnih proizvodov.

      Področje uporabe zakonodaje: čeprav zdravstveni dokazi o slabem počutju nadomestnih mater in mladičev niso tako očitni kot pri sesalcih, pa je znanstveno dokazano, da postopki kloniranja povzročajo slabo počutje tudi pri gojenih ribah, postopki za presaditev zarodnih celic pa pri perutnini. Zato morajo vsi predlagani ukrepi veljati za vse rejne živali in ne le za živali vrste goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, kot predlaga Komisija.

      Začasna ali stalna prepoved: predlog označuje prepoved uporabe kloniranja kot „začasenˮ ukrep in se sklicuje na „opustitevˮ uporabe tehnike kloniranja. Vendar pa te opredelitve niso utemeljene z nobenim bistvenim elementom v predlaganem aktu, kar je zavajajoče, zato jo je treba črtati. Še več, vedeti moramo, da glede na pogostost prijavljenih poškodb kloniranih mater in mladičev ni videti, da bi v zadnjih desetih letih bistveno napredovali na tem področju, in da učinkovitejša metodologija kloniranja ni na voljo in tudi ne kaže, da bi se razvila v bližnji prihodnosti. Vendar se poročevalki popolnoma strinjata s tem, da se klavzula o poročanju in pregledovanju ohrani, kot predlaga Komisija, pri čemer je treba upoštevati vse pomembne vidike, kot je znanstveni in tehnični napredek na tem področju.

      Izbira pravnega instrumenta: in nazadnje, čeprav Komisija meni, da je direktiva najustreznejši instrument za to zakonodajo, saj bi državam članicam pri izvajanju omogočila uporabo veljavnih instrumentov nadzora, pa je srž predloga enostavna prepoved uporabe kloniranja in dajanja proizvodov, ki na podlagi tega nastanejo, na trg, taka prepoved pa bi se boljše izvajala z uredbo. Z uporabo uredbe kot pravnega instrumenta bi okrepili pravno varnost in zagotovili racionalnost in doslednost pri izvrševanju, obenem pa upoštevali načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.

Skratka, poročevalki menita, da bi bilo treba predlog Komisije okrepiti s sprejetjem bolj celostnega pristopa do vseh vidikov, ki zadevajo kloniranje živali za kmetijske namene. Namen predlogov sprememb v tem osnutku poročila je oblikovati učinkovito in dosledno uredbo, ki bo upoštevala legitimno zaskrbljenost kmetijskega sektorja in evropskih državljanov na splošno.


MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (28.5.2015)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hranein Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

(COM(2013)0892 – C8‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Pripravljavka mnenja: Jude Kirton-Darling

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Kloniranje živali (genetsko kopiranje) za kmetijske namene zbuja pomisleke glede zdravja in dobrobiti živali ter izbire potrošnikov in etična vprašanja ter pomeni dolgoročen regulativni izziv. Trenutno se kloniranje uporablja predvsem za vzrejne živali, hrana, ki bi se potencialno tržila v EU, pa bi prišla od potomcev klonov.

Za trženje hrane iz klonov v EU je trenutno potrebna odobritev pred trženjem na podlagi znanstvene ocene varnosti hrane, ki jo opravi Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), kot je določeno v uredbi o novih živilih (ES) št. 258/1997. Kloniranje ni zajeto v področje revizije te uredbe, obravnava pa se v dveh ločenih predlogih Komisije z dne 18. decembra 2013. Dokler zakonodaja o hrani iz kloniranih živali in njihovih potomcev ne začne veljati, kloniranje ureja veljavna uredba o novih živilih (ES) št. 258/1997. Doslej še noben nosilec dejavnosti ni zaprosil za dovoljenje za trženje hrane, ki izhaja iz uporabe kloniranja v EU.

Čeprav se v EU živali ne klonirajo za proizvodnjo hrane, se komercialno kmetijsko kloniranje izvaja v številnih državah, med drugim v Argentini, Avstraliji, Braziliji, Kanadi in v ZDA, lahko pa tudi v Čilu, na Kitajskem, na Novi Zelandiji in v Urugvaju, kjer obratujejo podjetja za kloniranje.

Ker meso in mleko od potomcev klonov in samih klonov začenjata vstopati v verigo preskrbe s hrano, je nujno treba zagotoviti v prihodnost usmerjeno ureditev in enake konkurenčne pogoje na tem področju. Poudariti je treba, da nobena od tretjih držav ni vzpostavila ustreznega sistema sledljivosti in označevanja ali sistemov za identifikacijo in registracijo pri uvozu potomcev klonov ali hrane, pridobljene iz njih.

V sklepih in priporočilih, ki jih je Evropska agencija za varnost hrane navedla v svojem mnenju iz leta 2008 ter ponovila v svojih izjavah iz leta 2009 in 2010, so bili izpostavljeni pomisleki glede zdravja in dobrobiti živali zaradi stopnje umrljivosti, povezane s tehnologijo kloniranja. Predlagani sveženj o kloniranju živali upošteva dobrobit živali in etična vprašanja ter si prizadeva za zagotovitev večje pravne varnosti na tem področju nekje do leta 2016.

Skladnost s pravili STO

Pripravljavka mnenja meni, da je nujno treba zagotoviti regulativno skladnost z okvirom STO, torej s Splošnim sporazumom o tarifah in trgovini (GATT), Sporazumom o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (SPS) in Sporazumom o tehničnih ovirah v trgovini (TBT), in enake konkurenčne pogoje v sistemu, ki temelji na pravilih.

Tehnika kloniranja trenutno ne ustreza standardom glede dobrobiti živali, poleg tega je treba upoštevati pomisleke državljanov EU glede kloniranja in dobrobiti živali. Mednarodni sanitarni in fitosanitarni standardi za kloniranje ne obstajajo, prav tako ni znanstvenih dokazov o tveganjih za varnost hrane. Ker obstajajo pomisleki glede zdravja in dobrobiti živali, ni pa neposrednih dvomov glede varnosti hrane, povezanih s tehnologijo kloniranja, morajo biti sedanji predlogi združljivi s sporazumoma GATT in TBT.

Člena I in III sporazuma GATT prepovedujeta ukrepe, ki povzročajo diskriminacijo med podobnimi proizvodi. Če je hrana, ki izhaja iz klonov ali njihovih potomcev, podobna konvencionalni hrani, bi bila skladnost predlaganih ukrepov s pravili STO upravičena glede na izjeme iz člena XX sporazuma GATT.

EU je predloge priglasila v okviru Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini le kot previdnostni ukrep, saj prepoved dajanja na trg ne bi bila tehnični predpis, v nasprotju z uvedbo zahtev o označevanju.

Kot se je izkazalo pri sporu glede izdelkov iz tjulnjev (DS400 in DS401), člen XX sporazuma GATT ureja zaščito dobrobiti živali, njegova uporaba pa je upravičena na podlagi moralnih zadržkov, če ne pomeni samovoljne in neutemeljene diskriminacije.

Pripravljavka mnenja je prepričana, da je začasna prepoved trženja živalskih in zarodkovnih klonov ter hrane za prehrano ljudi, pridobljene iz živalskih klonov in njihovih potomcev, sorazmeren ukrep, ki obravnava upravičene pomisleke. Alternativni ukrepi, kot sta predhodna izdaja dovoljenja in označevanje, v tem primeru ne bi v celoti odpravili etičnih pomislekov in skrbi glede dobrobiti živali.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hranein Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojna odbora, da obravnavata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

 

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno spremeniti celotno besedilo.)

Obrazložitev

Z uporabo uredbe kot pravnega instrumenta se poveča pravna varnost in zagotovi dosledno izvrševanje, ob spoštovanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Ob upoštevanju ciljev kmetijske politike Unije, rezultatov nedavne znanstvene ocene EFSA in zahteve za dobrobit živali iz člena 13 Pogodbe je preudarno začasno prepovedati uporabo kloniranja pri pridobivanju nekaterih vrst živali za kmetijske namene.

(3) Ob upoštevanju ciljev kmetijske politike Unije, rezultatov nedavne znanstvene ocene EFSA in zahteve za dobrobit živali iz člena 13 Pogodbe je preudarno prepovedati uporabo kloniranja pri pridobivanju nekaterih vrst živali za kmetijske namene.

 

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Sistemi sledljivosti za hrano iz živalskih klonov in zarodnega materiala bi lahko podprli izvrševanje ukrepov iz te uredbe, zlasti z zagotavljanjem uporabnih informacij pristojnim organom in gospodarskim subjektom. Zato bi si morala Komisija v okviru tekočih in prihodnjih trgovinskih pogajanj na dvostranski in večstranski ravni prizadevati za to, da bi trgovinske partnerice Unije, v katerih se klonirajo živali za kmetijske namene, sprejele zaveze glede tega.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Pričakuje se, da se bo znanje o vplivih tehnike kloniranja na dobrobit uporabljenih živali še izboljšalo. Tehnika kloniranja se bo sčasoma verjetno izboljšala. Zato bi bilo treba prepovedi uporabljati le začasno. To direktivo bi zato bilo treba pregledati v razumnem roku ob upoštevanju izkušenj držav članic pri njenem izvajanju, znanstvenega in tehničnega napredka ter razvoja dogodkov na mednarodni ravni.

(5) Pričakuje se, da se bo znanje o vplivih tehnike kloniranja na dobrobit uporabljenih živali še izboljšalo. Tehnika kloniranja se bo sčasoma verjetno izboljšala. Zato bi bilo mogoče prepovedi pregledati in/ali posodobiti, če bi se navedena tehnika kloniranja dokazano izboljšala. To uredbo bi zato bilo treba pregledati v razumnem roku ob upoštevanju izkušenj držav članic pri njeni uporabi, znanstvenega in tehničnega napredka, sprememb dojemanja potrošnikov ter razvoja dogodkov na mednarodni ravni, zlasti trgovinskih tokov in trgovinskih odnosov Unije.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5a) Zarodkovnih klonov, živalskih klonov, hrane iz živalskih klonov, zarodnega materiala živalskih klonov in iz tega pridobljene hrane ni mogoče enačiti z zarodki, živalmi, hrano iz živali, zarodnim materialom in iz tega pridobljeno hrano v smislu člena III.4 sporazuma GATT.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5b) Prepoved kloniranja živali, dajanja živalskih in zarodkovnih klonov na trg ter dajanja hrane iz kloniranih živali, zarodnega materiala in iz tega pridobljene hrane na trg je ukrep, ki je potreben za zaščito javne morale in zdravja živali v smislu člena XX sporazuma GATT.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dajanju zarodkovnih in živalskih klonov na trg.

(b) dajanju zarodkovnih in živalskih klonov ter zarodnega materiala živalskih klonov na trg.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Začasna prepoved

Prepoved

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice začasno prepovejo:

1. Prepovedano je naslednje:

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) hrano iz živalskih klonov.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Države članice v primeru hrane živalskega izvora, uvožene iz tretjih držav, kjer se lahko hrana iz klonov in zarodni material ter iz tega pridobljena hrana zakonito da na trg ali izvozi, zagotovijo, da se ta hrana da na trg v Uniji le v skladu s posebnimi uvoznimi pogoji, sprejetimi v skladu s členoma 48 in 49 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta*. Poleg tega države članice zagotovijo, da se hrana iz živalskih klonov ali zarodni material in iz tega pridobljena hrana ne uvozijo v Unijo iz teh tretjih držav.

 

___________________________

 

* Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1b. Države članice prav tako zagotovijo, da se živalski ali zarodkovni kloni ali zarodni material živalskih klonov ne uvozijo v Unijo in da hrana, ki se uvozi iz tretje države, v kateri je živalsko kloniranje za kmetijske namene dovoljeno, izpolnjuje ustrezne zahteve iz zakonodaje Unije o živilih ali pogoje, ki so v Uniji priznani kot vsaj enakovredni tem zahtevam.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) znanstveni in tehnični napredek, zlasti v zvezi z vidiki dobrobiti živali pri kloniranju;

(b) znanstveni in tehnični napredek, zlasti v zvezi z vidiki dobrobiti živali pri kloniranju in dojemanjem potrošnikov;

Predlog spremembe 14

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) razvoj dogodkov na mednarodni ravni.

(c) razvoj dogodkov na mednarodni ravni in zlasti učinek te uredbe na trgovinske tokove in trgovinske odnose Unije.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Prenos direktive

 

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do [datum = 12 mesecev po datumu prenosa te direktive]. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

 

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

 

2. Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

 

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

črtano

Naslovniki

 

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

 

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

POSTOPEK

Naslov

Kloniranje goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

Referenčni dokumenti

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

16.1.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jude Kirton-Darling

3.9.2014

Člen 55 – skupne seje odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

17.12.2014

Obravnava v odboru

14.4.2015

6.5.2015

 

 

Datum sprejetja

28.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa


POSTOPEK

Naslov

Kloniranje goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene

Referenčni dokumenti

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Datum predložitve EP

18.12.2013

 

 

 

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

16.1.2014

ITRE

16.1.2014

IMCO

16.1.2014

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

22.1.2014

IMCO

24.9.2014

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Renate Sommer

14.7.2014

Giulia Moi

14.7.2014

 

 

Člen 55 – skupne seje odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

17.12.2014

Obravnava v odboru

16.4.2015

26.5.2015

 

 

Datum sprejetja

17.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

82

8

8

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Lynn Boylan, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Angélique Delahaye, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Norbert Erdős, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Beata Gosiewska, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Marijana Petir, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Guillaume Balas, Renata Briano, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Peter Eriksson, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Emanuil (Manolis) Glezos (Emmanouil Glezos), Maria Heubuch, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Momčil Nekov (Momchil Nekov), Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Hannu Takkula, Keith Taylor, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Tom Vandenkendelaere

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ángela Vallina

Datum predložitve

25.6.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov