Förfarande : 2013/0433(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0216/2015

Ingivna texter :

A8-0216/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0285

BETÄNKANDE     ***I
PDF 710kWORD 423k
25.6.2015
PE 551.999v02-00 A8-0216/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Renate Sommer, Giulia Moi

(Gemensamma utskottssammanträden – artikel 55 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0892),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0002/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 7 juli 2010 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel, om ändring av förordning (EG) nr 1331/2008 och om upphävande av förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001(1),

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 april 2014(2),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0216/2015),

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

 

(Första delen av denna ändring, alltså att rättsakten ändras från ett direktiv till en förordning, gäller hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Vid genomförandet av unionspolitiken och med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör en hög folkhälso- och konsumentskyddsnivå, liksom också en hög nivå av djurhälsa och miljöskydd garanteras. Försiktighetsprincipen, såsom den fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/20021a, bör genomgående tillämpas.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I rådets direktiv 98/58/EG14 fastställs allmänna miniminormer för välbefinnandet hos de djur som föds upp eller hålls för animalieproduktion. I direktivet uppmanas medlemsstaterna att se till att husdjur inte utsätts för onödig smärta, onödigt lidande eller onödig skada. Om kloning orsakar onödig smärta, onödigt lidande eller onödig skada måste medlemsstaterna agera på nationell nivå för att förhindra detta. Olika nationella strategier när det gäller kloning av djur skulle kunna leda till snedvridning av marknaden. Det är därför nödvändigt att säkerställa att lika villkor gäller för alla som är verksamma inom produktion och distribution av levande djur i hela unionen.

(1) Kloning av djur strider mot rådets direktiv 98/58/EG14, där det fastställs allmänna miniminormer för välbefinnandet hos de djur som föds upp eller hålls för animalieproduktion. I direktiv 98/58/EG uppmanas medlemsstaterna att se till att husdjur inte utsätts för onödig smärta, onödigt lidande eller onödig skada och närmare bestämt står det i punkt 20 i bilagan till det direktivet att ”naturliga eller konstgjorda avelsförfaranden som orsakar eller kan orsaka lidande eller skada för något av de berörda djuren inte får tillämpas”. Olika nationella strategier när det gäller kloning av djur eller användningen av produkter från kloning skulle kunna leda till snedvridning av marknaden. Det är därför nödvändigt att säkerställa att lika villkor gäller för alla som är verksamma inom produktion och distribution av djur och produkter som härrör från djur i hela unionen.

__________________

__________________

14 Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23).

14 Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23).

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har bekräftat att de surrogatmoderdjur som används vid kloning framför allt drabbas av placentadysfunktion som bidrar till ett ökat antal missfall15. Detta är en av orsakerna till teknikens låga effektivitet, 6–15 % för nötkreatur och 6 % för svin, och till att embryokloner måste implanteras i flera moderdjur för att man ska få fram en klon. Dessutom resulterar avvikelser hos klonen och ovanligt stora avkommor i svåra födslar och neonatala dödsfall.

(2) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) drog i sitt yttrande från 2008 över kloning av djur14a den slutsatsen, att man kunnat konstatera en negativ påverkan på hälsan och välbefinnandet hos en avsevärd andel av klonerna och att denna påverkan ofta varit allvarlig och lett till döden. Närmare bestämt har Efsa bekräftat att de surrogatmoderdjur som används vid kloning framför allt drabbas av placentadysfunktion som bidrar till ett ökat antal missfall och kan vara till skada för hälsan15. Detta är en av orsakerna till teknikens låga effektivitet, 6–15 % för nötkreatur och 6 % för svin, och till att embryokloner måste implanteras i flera moderdjur för att man ska få fram en klon. Dessutom resulterar avvikelser hos klonen och ovanligt stora avkommor i svåra födslar och neonatala dödsfall. En hög dödlighet på alla utvecklingsstadier är utmärkande för kloningstekniken15a.

__________________

__________________

 

14a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

15 Scientific Opinion of the Scientific Committee, ”Food Safety, Animal Health and Welfare and Environmental Impact of Animals derived from Cloning by Somatic Cell Nucleus Transfer (SCNT) and their Offspring and Products Obtained from those Animals”, se http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

15 Scientific Opinion of the Scientific Committee, ”Food Safety, Animal Health and Welfare and Environmental Impact of Animals derived from Cloning by Somatic Cell Nucleus Transfer (SCNT) and their Offspring and Products Obtained from those Animals”, se http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

 

15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) I fråga om livsmedelssäkerhet betonar Efsa vikten av att man inser att databasen är begränsad och i sitt yttrande från 2008 över kloning av djur drog Efsa följande slutsats: ”Riskbedömningen är förenad med osäkerhetsmoment på grund av att antalet studier är begränsat och de undersökta stickproven små samt, överlag, på grund av att det saknas ett enhetligt tillvägagångssätt som skulle möjliggöra en mera tillfredsställande behandling av alla de frågor som är av relevans för detta yttrande.” Efsa har exempelvis konstaterat att man endast i begränsad utsträckning känner till vilken immunkompetens som finns hos kloner och rekommenderade i yttrandet att man, ifall man får belägg för nedsatt immunkompetens hos kloner, bör undersöka ”huruvida och i så fall i vilken utsträckning, förtäring av kött och mjölk från kloner eller deras avkomma kan leda till att människor blir mer utsatta för smittämnen”.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) I fråga om eventuell miljöpåverkan har Efsa konstaterat att de tillgängliga uppgifterna är begränsade och när det gäller eventuell påverkan av den genetiska mångfalden har Efsa uppmärksammat att en indirekt påverkan kan tänkas uppstå eftersom ett begränsat antal djur överanvänds i avelsprogrammen och att ett alltmer ensartat genetiskt material inom en djurpopulation kan öka infektionsmottagligheten inom populationen samt leda till andra risker.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2c) I den särskilda rapporten om kloning från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik från 20081a uttrycktes tvivel om huruvida det är möjligt att motivera kloning av djur för livsmedelsproduktion, mot bakgrund av det lidande och de hälsoproblem som surrogatmoderdjur och djurkloner utsätts för i dagsläget.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1aEthhical aspects of animal cloning for food supply, 16 januari 2008, se http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2d) Ett av målen för unionens gemensamma jordbrukspolitik enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är att ”höja produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska framsteg och genom att trygga en rationell utveckling av jordbruksproduktionen”. Det handlar alltså bland annat om att förbättra produktionen och, när det gäller en rationell utveckling av jordbruksproduktionen, om att ett optimalt utnyttjande av produktionsfaktorerna utgör en förutsättning för att produktionen ska lämpa sig för en sådan saluföring där det också tas hänsyn till konsumenternas intressen.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 2e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2e) Enligt Europeiska unionens domstols rättspraxis1a lämpar sig artikel 43 i EUF-fördraget som rättslig grund för all lagstiftning som gäller produktion och saluföring av jordbruksprodukter förtecknade i bilaga I till EUF-fördraget och som bidrar till uppnåendet av ett eller flera av de mål för den gemensamma jordbrukspolitiken vilka fastställs i artikel 39 i EUF-fördraget. Lagstiftningen kan visserligen ha andra mål än målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och, om inte annat föreskrivs, eftersträvas i så fall dess mål på grundval av artikel 114 i EUF-fördraget, men den kan innefatta en harmonisering av nationella rättsföreskrifter inom detta område utan att artikel 114 behöver åberopas. Åtgärder som vidtas inom den gemensamma jordbrukspolitiken kan dessutom påverka importen av de produkter som de berör.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Domstolens dom, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland/Europeiska gemenskapernas råd, 68/86, ECLI:EU:C:1988:855, domstolens dom, Europeiska gemenskapernas kommission/Europeiska unionens råd, 11/86, ECLI:EU:C:1989:3799, domstolens dom, Europeiska gemenskapernas kommission/Europeiska unionens råd, 131/87, ECLI:EU:C:1989:3743.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 2f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2f) Såsom det klart och konsekvent framgått av konsumentforskningen motsätter sig majoriteten av unionens invånare kloning för animalieproduktion, bl. a. av omsorg om djurens välbefinnande och av allmänna etiska skäl1a. Kloning för animalieproduktion kan leda till att djurkloner eller avkomma av djurkloner kommer in i livsmedelskedjan. Konsumenterna motsätter sig starkt förtäring av livsmedel från djurkloner eller deras avkomma.

 

__________________

 

1a Se t.ex. Eurobarometers rapporter från 2008 och 2010 på adresserna http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf och http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 2g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2g) Kloning av djur i livsmedelssyfte äventyrar själva kärnan i den europeiska jordbruksmodellen, som grundar sig på produktkvalitet, livsmedelssäkerhet, konsumenthälsa, strikta regler för djurens välbefinnande och användning av miljöriktiga metoder.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Med beaktande av målen för unionens jordbrukspolitik, resultaten av Efsas senaste vetenskapliga bedömningar och kravet avseende djurs välbefinnande i artikel 13 i fördraget, bör användningen av kloning för produktion av vissa arter av djur för animalieproduktion tillfälligt förbjudas.

(3) Med beaktande av målen för unionens gemensamma jordbrukspolitik, resultaten av Efsas bedömningar, grundade på tillgängliga vetenskapliga studier, och kravet avseende djurs välbefinnande i artikel 13 i EUF-fördraget samt oron från medborgarhåll, är det på sin plats med ett förbud mot kloning för animalieproduktion samt mot utsläppande på marknaden av djur och produkter som härrör från kloningsteknik.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Djurkloner framställs inte för att användas vid kött- eller mjölkproduktion, utan för att deras avelsmaterial ska användas för avelsändamål. Det är djurklonernas avkomma, som tillkommit genom sexuell reproduktion, som blir livsmedelsproducerande djur. Avkomma av klonade djur föranleder kanske inte uppenbara farhågor för djurens välbefinnande, eftersom de tillkommer genom sedvanlig sexuell reproduktion, men sådan avkomma förutsätter ju ett klonat djur såsom förälder, vilket i sin tur skapar avsevärda farhågor ur synvinkel av djurens välbefinnande och ur etisk synvinkel. Åtgärder mot farhågor om djurens välbefinnande och konsumenternas uppfattningar om kloningsteknik bör därför också utsträcka sig till att omfatta avelsmaterial från djurkloner, djurkloners avkomma och produkter från djurkloners avkomma.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För närvarande är det nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som kan komma i fråga för kloning för animalieproduktion. Tillämpningsområdet för detta direktiv bör därför begränsas till användningen av kloning av dessa fem arter för animalieproduktion.

utgår

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Med hänsyn till saluföringen av jordbruksprodukter mot bakgrund av kloningsförbudet och för att beakta konsumenternas åsikter om kloning, vilka berör bl.a. djurens välbefinnande, bristen på tillräcklig vetenskaplig forskning och allmänna etiska skäl, måste det ses till att livsmedel från djurkloner och deras avkomma inte kommer in i livsmedelskedjan. Mindre restriktiva åtgärder, t.ex. märkning av livsmedel, skulle inte helt och hållet bemöta medborgarnas farhågor eftersom det fortfarande skulle vara tillåtet att saluföra livsmedel som framställts med en teknik som medför att djur utsätts för lidande.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4b) Kloning av djur för animalieproduktion förekommer redan i vissa tredjeländer. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 förutsätts livsmedel som importeras till unionen från tredjeländer för att släppas ut på marknaden i unionen uppfylla relevanta krav i unionens livsmedelslagstiftning eller villkor som unionen anser vara minst likvärdiga med dessa krav. Därför bör åtgärder vidtas för att förhindra import från tredjeländer till unionen av djurkloner och deras avkomma samt av produkter från djurkloner och deras avkomma. Kommissionen bör komplettera eller föreslå de ändringar i avelsteknisk lagstiftning och veterinärlagstiftning som behövs för att tillförsäkra att det anges på de importcertifikat som åtföljer djur och avelsmaterial samt livsmedel och foder av animaliskt ursprung huruvida de består av eller härrör från djurkloner eller deras avkomma.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c) Djurkloner, embryokloner, avkomma av djurkloner, avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma samt livsmedel och foder från djurkloner och deras avkomma kan inte likställas med djur, embryon, avelsmaterial samt livsmedel och foder som inte härrör från användning av kloningsteknik, i den bemärkelse som avses i artikel III.4 i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt). Ett förbud mot kloning av djur, mot utsläppande på marknaden av djurkloner, embryokloner, djurkloners avkomma, avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma samt mot utsläppande på marknaden och import av livsmedel och foder från djurkloner och deras avkomma är dessutom en nödvändig åtgärd för att skydda allmän moral och djurs hälsa i den mening som avses i artikel XX i Gatt.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d) Åtgärder bör vidtas för att de handelsavtal som det för närvarande förhandlas om inte ska uppmuntra till godkännande av sådan praxis som kan bli till skada för konsumenthälsan, jordbrukarnas hälsa, miljön eller djurens välbefinnande.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4e) Tillämpningen av denna förordning kan äventyras om det inte går att spåra livsmedel från djurkloner och deras avkomma. Enligt försiktighetsprincipen och för att genomdriva de förbud som fastställs i denna förordning måste därför spårbarhetssystem införas på unionsnivå, i samråd med relevanta berörda parter. Med hjälp av dessa system skulle berörda myndigheter och ekonomiska aktörer kunna samla in uppgifter om djurkloner, djurkloners avkomma och avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma samt om livsmedel från djurkloner och deras avkomma. Kommissionen bör sträva efter att utverka åtaganden i detta hänseende från de av unionens handelspartner som klonar djur för animalieproduktion, inom ramen för pågående och framtida handelsförhandlingar, på både bilateral och multilateral nivå.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f) I sin rapport 2010 till Europaparlamentet och rådet konstaterade kommissionen att det var lämpligt med upprättande av ett spårbarhetssystem för sperma och embryon som importeras så att det kan upprättas databanker för avkommor i EU. Kommissionen bör därför agera i enlighet med detta.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 4g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4g) I överensstämmelse med kloningsförbudet i denna förordning bör också målinriktade säljfrämjande åtgärder från kommissionens sida genomföras, till stöd för köttproduktion och djurhållning av god kvalitet inom unionen.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Kunskapen om effekterna av kloningstekniken på välbefinnandet hos de djur som används förväntas öka. Kloningstekniken kommer troligen att förbättras med tiden. Förbuden bör därför endast vara tillfälliga. Detta direktiv bör därför ses över inom en rimlig tid, med beaktande av medlemsstaternas erfarenheter av direktivets genomförande, de vetenskapliga och tekniska framstegen och den internationella utvecklingen.

(5) Denna förordning bör därför ses över inom en rimlig tid, med beaktande av medlemsstaternas erfarenheter av förordningens genomförande, de vetenskapliga och tekniska framstegen och förändringar avseende konsumenternas uppfattningar och den internationella utvecklingen, särskilt handelsflöden och unionens handelsförbindelser.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen anser flertalet européer att kloning för livsmedelsändamål inte är en trygg metod med tanke på deras och deras familjers hälsa. När det gäller kloning av djur anser dessutom flera länder i Europa klart och tydligt att besluten primärt bör fattas utgående från moraliska och etiska ståndpunkter, snarare än på basis av vetenskapliga rön. Innan denna lagstiftning ses över bör kommissionen därför göra en officiell EU-undersökning för att bedöma konsumenternas uppfattningar på nytt.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5b) Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av bestämmelser för spårbarhetssystem för djurkloner, djurkloners avkomma och avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet samt att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet näringsfriheten och friheten för vetenskapen. Detta direktiv måste genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(6) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet näringsfriheten och friheten för vetenskapen. Förordningen måste tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6a) Eftersom målet för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av sin omfattning och sina verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) utsläppande av embryokloner och djurkloner på marknaden.

b) utsläppande på marknaden och import av djurkloner, embryokloner, djurkloners avkomma, avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma och livsmedel och foder från djurkloner och deras avkomma.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktivet ska tillämpas på nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur (nedan kallade djuren) som hålls och reproduceras för animalieproduktion.

Direktivet ska tillämpas på alla djurarter som hålls och reproduceras för animalieproduktion.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Syfte

 

Syftet med denna förordning är att åtgärda farhågor som gäller djurens hälsa och välbefinnande och konsumenternas uppfattningar och etiska överväganden när det gäller kloningsteknik.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion: djur som som hålls och reproduceras för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för annan typ av animalieproduktion; definitionen ska inte omfatta djur som hålls och reproduceras uteslutande för andra ändamål, såsom forskning, framställning av läkemedel och medicintekniska produkter, bevarande av sällsynta raser eller utrotningshotade arter, sportevenemang och kulturella evenemang.

a) djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (nedan kallade djuren): djur som hålls och reproduceras för produktion av livsmedel, foder, ull, skinn eller pälsar eller för annan typ av animalieproduktion; definitionen ska inte omfatta djur som hålls och reproduceras uteslutande för andra ändamål, såsom forskning, framställning av läkemedel och medicintekniska produkter, samt, om inga alternativa metoder finns att tillgå, för bevarande av utrotningshotade arter och av raser som av medlemsstaternas behöriga myndigheter identifierats som sällsynta.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) kloning: asexuell reproduktion av djur med en teknik som innebär att en cellkärna från ett enskilt djur överförs till en oocyt, ur vilken kärnan tagits bort, för att skapa genetiskt identiska enskilda embryon (nedan kallade embryokloner) som sedan kan implanteras i surrogatmoderdjur för att producera populationer av genetiskt identiska djur (nedan kallade djurkloner).

b) kloning: asexuell reproduktion av djur med hjälp av bland annat en teknik som innebär att en cellkärna från ett enskilt djur överförs till en oocyt, ur vilken kärnan tagits bort, för att skapa genetiskt identiska enskilda embryon (nedan kallade embryokloner) som sedan kan implanteras i surrogatmoderdjur för att producera populationer av genetiskt identiska djur (nedan kallade djurkloner),

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ba) djurkloners avkomma: andra djur än djurkloner, om minst en av progenitorerna är en djurklon.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bb) avelsmaterial: sperma, oocyter och embryon som samlas in från eller produceras av avelsdjur för reproduktionsändamål.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bc) spårbarhet: möjlighet att genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan spåra och följa livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur eller ämnen som är avsedda att eller kan förväntas ingå i ett livsmedel eller ett foder.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ca) livsmedel: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillfälligt förbud

Förbud

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillfälligt förbjuda

Förbud ska råda mot

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) utsläppande av embryokloner och djurkloner på marknaden.

b) utsläppande på marknaden och import av djurkloner, embryokloner, djurkloners avkomma, avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma och livsmedel och foder från djurkloner och deras avkomma.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3a

 

Importvillkor

 

Djur får inte importeras från tredjeländer om inte det framgår av de importcertifikat som åtföljer djuren att de inte är klonade djur eller klonade djurs avkomma.

 

Avelsmaterial och livsmedel och foder av animaliskt ursprung får inte importeras från tredjeländer om inte det framgår av de åtföljande importcertifikaten att de inte härstammar från klonade djur eller klonade djurs avkomma.

 

För att det säkert ska framgå av de importcertifikat som åtföljer djur, avelsmaterial och livsmedel och foder av animaliskt ursprung huruvida de är eller härstammar från djurkloner eller djurkloners avkomma ska kommissionen senast den ...* anta särskilda importvillkor enligt artikel 48 eller 49 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 och, vid behov, lägga fram ett förslag om ändring av annan lagstiftning om djurhälsa eller om avelstekniska och genealogiska importvillkor.

 

__________________

 

* EUT: var vänlig inför datum: sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3b

 

Spårbarhet

 

För att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer ska få den information de behöver för att kunna tillämpa artikel 3 b ska ett spårbarhetssystem inrättas för

 

a) djurkloner,

 

b) djurkloners avkomma,

 

c) avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 4a för att fastställa närmare bestämmelser för hur de uppgifter som avses i första stycket a–c ska tas med i de certifikat som föreskrivs i djurhälsolagstiftningen och den avelstekniska lagstiftningen eller i de certifikat som kommissionen utarbetar för dessa ändamål. Dessa delegerade akter ska antas senast den …*.

 

__________________

* EUT: var vänlig inför datum: sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den [date for transposition of the Directive], och alla senare ändringar som gäller dem så snart som möjligt.

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av denna förordning och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och garantera lika villkor. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den ...*, och alla senare ändringar av dem.

 

__________________

 

* EUT: var vänlig inför datum: Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4a

 

Utövande av delegeringen

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3a ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 3a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

__________________

* EUT: var vänlig inför dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den [date = 5 years after the date of transposition of this Directive] ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av detta direktiv.

1. Senast den ...* ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av denna förordning.

 

__________________

* EUT: var vänlig inför datum: sex år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) de vetenskapliga och tekniska framstegen, särskilt när det gäller de aspekter på kloning som rör djurs välbefinnande,

b) alla tillgängliga belägg för vetenskapliga och tekniska framsteg, särskilt när det gäller de aspekter på kloning som rör djurs välbefinnande och livsmedelssäkerhet, samt de framsteg som gjorts med att skapa tillförlitliga system för spårning av djurkloner och deras avkomma,

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ba) utvecklingen av konsumenternas uppfattningar om kloning,

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) konsumenternas farhågor för folkhälsan och djurens välbefinnande,

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) de etiska frågeställningar som kloning av djur aktualiserar.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska göra den rapport som avses i punkt 2 tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Kommissionen ska, med hjälp av en officiell EU-undersökning, inleda ett offentligt samråd för att bedöma eventuella nya trender i fråga om konsumenternas uppfattningar om livsmedel från klonade djur.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Införlivande

 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [date = 12 month after the date of transposition of this Directive]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

 

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ikraftträdande

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den ...*.

 

_________________

 

* EUT: var vänlig inför datum: ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

utgår

Adressater

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

 

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Avslutande fras (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna.

(1)

Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2010)0266.

(2)

EUT C 311, 12.9.2014, s. 73.


MOTIVERING

Bakgrund

Kloning är en form av asexuell reproduktion som utförs i laboratorium, varvid man ger upphov till djur genom att använda det genetiska materialet i en cell från ett annat djur. Djurklonen har samma DNA som sin genetiska donator. I praktiken utförs kloning i huvudsak med hjälp av kärnöverföring från en kroppscell, vilket innebär att kärnan från en normal kroppscell överförs till en äggcell (oocyt) från ett annat djur än det från vilken cellkärnan avlägsnats. Äggcellen på vilken ingreppet gjorts inplanteras i ett surrogatmoderdjur som, ifall allt går som det ska, kommer att föda klonen.

För närvarande används inte kloning för animalieproduktion i Europeiska unionen. Dock används den i vissa tredjeländer, såsom Förenta staterna, Kanada, Argentina, Brasilien och Australien. Kloning kan användas till exempel för förökning av högeffektiva avelsdjur. Kloningen kan minska antalet djur som behövs för avelsändamål, eftersom den gör det möjligt att producera större mängder avelsmaterial med generna från elitdjuren. Det högvärdiga avelsmaterialet från klonerna används sedan för att avla fram djur med hjälp av konventionell reproduktionsteknik.

Av vetenskapliga undersökningar har det framgått ett överväldigande bevismaterial för att kloning av djur är en risk för djurens välbefinnande. Tekniken med kärnöverföring från en kroppscell leder till missbildningar av placenta och foster och följden av dem blir att både surrogatmoderdjuren som används för kloningsändamål och deras avkomma mår betydligt sämre och ofta åsamkas starka smärtor. Detta leder givetvis också till att man ur etisk synvinkel kan fråga sig om kloning är berättigad eller inte.

Kloningen upplevs också som en mycket känslig fråga av unionsinvånarna. Av en Eurobarometerundersökning 2010 framgick det till exempel att allmänheten i Europa anser att kloning inte är till någon nytta, utan att den är osäker, ojämlik och oroväckande. Över huvud taget var det bara 18 procent av de svarande som stödde tekniken. Europaparlamentet har alltid bestämt motsatt sig kloning av djur för animalieproduktion. Som ett led i uppföljningen av sin resolution av den 3 september 2008 om kloning av djur i livsmedelssyfte antog Europaparlamentet sitt första förslag om kloning i samband med förslaget 2008 om en förordning om nya livsmedel, och det är just till följd av kloningsfrågan som behandlingen av ärendet slutligen hamnade i ett dödläge vid förlikningen i mars 2011. Därefter har parlamentet i flera av sina antagna ståndpunkter konsekvent strävat efter att i unionslagstiftningen få med särskilda bestämmelser om kloning, för att således bemöta farhågorna från medborgarhåll.

Den 18 december 2013 offentliggjorde kommissionen två lagstiftningsförslag om kloning av djur i livsmedelssyfte, nämligen dels det förslag som nu är uppe till behandling, dels ett åtföljande förslag till rådets direktiv om utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden (2013/0434(APP)). Genom förslagen avbryts i EU tillfälligt användning av kloningsteknik för produktionsdjur, utsläppande på marknaden av levande djurkloner och embryokloner och saluföring av livsmedel såsom kött och mjölk från djurkloner.

Föredragandenas ståndpunkt

Föredragandena anser att kloningens skadeverkningar, bl. a. på djurens välbefinnande, flera gånger uppväger all eventuell nytta med den. De välkomnar därför kommissionens förslag om kloningsförbud, men anser att förslaget inte går tillräckligt långt för att åtgärda de legitima farhågor som gång på gång uttryckts, både från medborgarhåll och av Europaparlamentet. Framför allt tog kommissionen inte med vare sig några särskilda föreskrifter om livsmedel från djurkloners avkomma eller några åtgärder i fråga om avelsmaterial från kloner och deras avkomma. Föredragandena föreslår därför ett antal ändringar i kommissionens förslag för att det ska bli kraftfullare och effektivare, enligt mönster av följande:

      Avkomma och avelsmaterial: kloning av djur för animalieproduktion förekommer inte för närvarande i EU och i vilket fall som helst är kloningstekniken så dyr att använda och chanserna för att den ska lyckas så små att det inte lönar sig att använda den för livsmedelsproduktion. Resultatet av de förbud som kommissionen föreslagit när det gäller utsläppande på marknaden av levande djurkloner och saluföring av livsmedel från djurkloner kommer därför bara att befästa den innevarande situationen och förbuden kommer inte åt de huvudsakliga farhågorna i samband med kloning, nämligen att det produceras avelsmaterial (sperma, oocyter och embryon) från kloner för att användas till att avla fram djur (avkomman från kloner) med hjälp av konventionell förökningsteknik.

Kloningstekniken är tillåten i vissa tredjeländer och kommer att förbli det. Det vore inkonsekvent att förbjuda den inom EU, utgående från tungt vägande vetenskapliga och etiska skäl, och samtidigt fortsätta tillåta import av de huvudsakliga produkter som kloningen mest används till, nämligen avelsmaterial från kloner och livsmedel från kloners avkomma. För att lagstiftningen ska bli konsekvent måste man därför också förbjuda import och utsläppande på marknaden av djurkloners avkomma och av avelsmaterial och livsmedel från djurkloner och deras avkomma. På det sättet skulle man också åtgärda konsumenternas oro för vilka effekter det eventuellt kan föra med sig på lång sikt om man konsumerar livsmedel (såsom kött och mjölk) från djurkloners avkomma, något som man ännu inte har särskilt mycket vetenskapliga data om.

För att genomdriva förbudet kommer kommissionen att bli tvungen att anta särskilda importvillkor med stöd av förordning (EG) nr 882/2004 om officiella kontroller, innan den föreslagna lagstiftningen börjar tillämpas. Dessutom anser föredragandena att obligatorisk spårbarhet är ett grundläggande och genomförbart krav i detta sammanhang, eftersom det är fara värt att förbudet inte skulle kunna tillämpas om det inte gick att spåra djurkloner, deras avkomma och de motsvarande produkterna. Kommissionen hade redan i sin rapport från 2010 om kloning av djur för livsmedelsproduktion utlovat att införa särskilda spårbarhetskrav inom den avelstekniska lagstiftningen. Spårbarhetssystemet skulle visserligen inte ha någon direkt verkan inom unionen, där användningen av kloningsteknik kommer att förbjudas, men för levande djur, avelsmaterial och livsmedel som importeras till unionen från tredjeländer bör minst likvärdiga villkor och spårbarhetskrav gälla som inom unionen. Innan lagstiftningen börjar tillämpas kommer kommissionen att få lov att, med hjälp av delegerade akter, anta bestämmelser för hur spårbarhetskraven ska tas med i de certifikat som föreskrivs i djurhälsolagstiftningen och den avelstekniska lagstiftningen.

Föredragandena anser att förslagets rättsliga grund, artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är lämplig för införandet av de ändringar som beskrivits i det föregående. Enligt domstolens rättspraxis är i själva verket artikel 43 en rättslig grund som lämpar sig för all lagstiftning som gäller produktion och saluföring av jordbruksprodukter och som bidrar till uppnåendet av ett eller flera av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och den kan också användas vid antagandet av lagstiftning med andra mål än de som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken. Åtgärder som vidtas inom den gemensamma jordbrukspolitiken kan dessutom påverka importen av de produkter som de berör.

      Lagstiftningens omfattning: Det finns vetenskapliga belägg för att kloningsförfaranden som berör odlad fisk och motsvarande förfaranden för överföring av könsceller hos fjäderfä kan försämra välbefinnandet hos både surrogatmoderdjuren och deras avkomma, låt vara att dessa belägg inte är så handfasta som beläggen när det gäller däggdjur. Det är därför på sin plats att de åtgärder som föreslagits ska tillämpas på alla produktionsdjur och inte bara på nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur, såsom kommissionen föreslagit.

      Tillfälligt eller bestående förbud: I förslaget beskrivs kloningsförbudet som ”tillfälligt” och det talas om ett ”tillfälligt stopp” för användningen av denna teknik. I förslaget till rättsakt finns det dock ingenting som i sak motiverar till detta och därför är det missvisande och bör utgå. Dessutom måste man erinra sig att frekvensen av inrapporterade skador på klonade moderdjur och deras avkomma inte väsentligen utvecklats till det bättre under det gångna årtiondet och att några effektivare kloningsmetoder varken finns att tillgå i dag eller ter sig sannolika att utvecklas i en nära framtid. Föredragandena instämmer dock fullt och fast med kommissionens förslag om att man bör ha kvar en klausul om rapportering och översyn, med hänsyn tagen till alla relevanta aspekter, såsom vetenskapens och teknikens framsteg, inom detta område.

      Valet av regleringsform: Slutligen bör påpekas att kommissionen visserligen anser ett direktiv som lämpligaste rättsakt för denna lagstiftning, eftersom medlemsstaterna då skulle kunna använda befintliga kontrollredskap för genomförandet, men att själva kärnpunkten i förslaget helt enkelt är ett förbud mot kloning och utsläppande på marknaden av motsvarande produkter och att det därför skulle gå bättre att genomdriva förbudet med hjälp av en förordning. Om rättsakten fick formen av en förordning skulle rättssäkerheten förbättras och ett rationellt och konsekvent verkställande av den tillförsäkras, samtidigt som subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna skulle respekteras.

Sammanfattningsvis anser föredragandena att kommissionens förslag bör stärkas genom att man tar ett mera heltäckande grepp på alla aspekter som sammanhänger med kloning av djur för animalieproduktion. Avsikten med de ändringsförslag som lagts fram i detta förslag till betänkande är att vi ska få en effektiv och konsekvent förordning som ett svar på de helt berättigade farhågor som råder inom jordbrukssektorn och bland Europas invånare överlag.


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (28.6.2015)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Föredragande av yttrande: Jude Kirton-Darling

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Kloning av djur för animalieproduktion (”genetisk kopiering”) ger upphov till frågor om djurs hälsa och välbefinnande, konsumentval och etik och är en långsiktig utmaning på lagstiftningsområdet. För närvarande används kloning mest för att producera avelsdjur, och livsmedel som eventuellt saluförs inom EU har framställts av klonade djurs avkomma.

Saluföring inom EU av livsmedel som framställts av klonade djur kräver för närvarande ett godkännande innan de släpps ut på marknaden, vilket ska grunda sig på en vetenskaplig bedömning av livsmedelssäkerheten genomförd av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) enligt förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel. Den nuvarande översynen av förordningen omfattar inte regleringen av kloning, vilken behandlas i två separata kommissionsförslag av den 18 december 2013. Innan denna lagstiftning om livsmedel som framställts av klonade djur och deras avkomma har trätt i kraft omfattas kloning av gällande förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel. Hittills har inget livsmedelsföretag anhållit om tillstånd att inom EU saluföra livsmedel som framställs genom tillämpning av kloningsteknik.

Även om djur inte klonas för livsmedelsproduktion i EU förekommer kommersiell kloning inom jordbrukssektorn i flera länder, däribland Argentina, Australien, Brasilien, Kanada och Förenta staterna, och sådan kloning kan också äga rum i Chile, Kina, Nya Zeeland och Uruguay där kloningsföretagen bedriver verksamhet.

När kött och mjölk från klonade djur och deras avkomma börjar införas i livsmedelskedjan är det synnerligen viktigt att säkerställa framåtblickande reglering och lika villkor inom detta område. Det är viktigt att påpeka att inget tredjeland har inrättat genomförbara system för spårbarhet och märkning eller system för identifiering och registrering vid import av klonade djurs avkomma eller livsmedel som framställts av denna avkomma.

I de slutsatser och rekommendationer som ingick i yttrandet 2008 från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och som på nytt bekräftades i livsmedelsmyndighetens uttalanden 2009 och 2010, uttrycktes oro för djurs hälsa och välbefinnande på grund av dödligheten i samband med kloningsteknik. I det föreslagna paketet om kloning av djur beaktas djurens välbefinnande och etiska aspekter, i syfte att skapa större rättslig säkerhet på området kring år 2016.

Förenlighet med WTO

Föredraganden anser det vara synnerligen viktigt att garantera att lagstiftningen står i överensstämmelse med WTO:s ram – allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), avtal om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS) samt avtalet om tekniska handelshinder (TBT) – och att lika villkor gäller inom det regelbaserade systemet.

För närvarande uppnår inte kloningstekniken djurskyddsnormerna, och EU-medborgarnas oro gällande kloning och djurs välbefinnande måste beaktas. Det finns inga internationella SPS-normer om kloning och inga vetenskapliga bevis för risker när det gäller livsmedelssäkerhet. Eftersom det inte finns några direkta betänkligheter ur livsmedelssäkerhetssynvinkel avseende kloningstekniken, utan snarare oro när det gäller djurs hälsa och välbefinnande, måste de aktuella förslagen uppfylla kriterierna i Gatt- och TBT-avtalen.

I artiklarna I och III i Gatt-avtalet förbjuds åtgärder som leder till diskriminering mellan ”likadana produkter”. Om livsmedel som framställts av klonade djur och deras avkomma ansågs vara ”likadana produkter” som konventionella livsmedel skulle de föreslagna åtgärdernas överensstämmelse med WTO:s regler kunna motiveras inom ramen för artikel XX om undantag i Gatt-avtalet.

EU lade fram förslagen - inom ramen för avtalet om tekniska handelshinder - endast som en säkerhetsåtgärd, eftersom förbud mot utsläppande på marknaden inte skulle utgöra en ”teknisk föreskrift” i motsats till införandet av märkningskrav.

Såsom tvisten om sälprodukter (DS400 och DS401) visade omfattar artikel XX i Gatt-avtalet skydd av djurs välbefinnande och är motiverad av moraliska skäl, förutsatt att det inte rör sig om ”godtycklig eller oberättigad diskriminering”.

Föredraganden är övertygad om att ett tillfälligt förbud mot saluföring av djurkloner, embryokloner och livsmedel som framställts av klonade djur och deras avkomma är en proportionell åtgärd för att bemöta befogad oro. Alternativa åtgärder såsom förhandsgodkännande och märkning skulle inte till fullo kunna lösa frågorna med avseende på etik och djurens välbefinnande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Titel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Om rättsakten har formen av en förordning förbättras rättssäkerheten och ett konsekvent verkställande av den tillförsäkras, samtidigt som subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna respekteras.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Med beaktande av målen för unionens jordbrukspolitik, resultaten av Efsas senaste vetenskapliga bedömningar och kravet avseende djurs välbefinnande i artikel 13 i fördraget, bör användningen av kloning för produktion av vissa arter av djur för animalieproduktion tillfälligt förbjudas.

(3) Med beaktande av målen för unionens jordbrukspolitik, resultaten av Efsas senaste vetenskapliga bedömningar och kravet avseende djurs välbefinnande i artikel 13 i fördraget, bör användningen av kloning för produktion av vissa arter av djur för animalieproduktion förbjudas.

 

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Spårbarhetssystem som införs för livsmedel framställda av djurkloner och avelsmaterial skulle kunna vara till hjälp för tillämpningen av åtgärderna i denna förordning, särskilt genom att tillhandahålla nyttig information till de behöriga myndigheterna och ekonomiska aktörerna. Kommissionen bör därför sträva efter att erhålla åtaganden från de av unionens handelspartner som klonar djur för animalieproduktion, inom ramen för pågående och framtida handelsförhandlingar, på både bilateral och multilateral nivå.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Kunskapen om effekterna av kloningstekniken på välbefinnandet hos de djur som används förväntas öka. Kloningstekniken kommer troligen att förbättras med tiden. Förbuden bör därför endast vara tillfälliga. Detta direktiv bör därför ses över inom en rimlig tid, med beaktande av medlemsstaternas erfarenheter av direktivets genomförande, de vetenskapliga och tekniska framstegen och den internationella utvecklingen.

(5) Kunskapen om effekterna av kloningstekniken på välbefinnandet hos de djur som används förväntas öka. Kloningstekniken kommer troligen att förbättras med tiden. Förbuden skulle därför kunna ses över och/eller uppdateras om det sker tydliga förbättringar av denna kloningsteknik. Denna förordning bör därför ses över inom en rimlig tid, med beaktande av medlemsstaternas erfarenheter av förordningens genomförande, de vetenskapliga och tekniska framstegen och förändringar avseende konsumenternas uppfattningar och den internationella utvecklingen, särskilt handelsflöden och unionens handelsförbindelser.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5a) Embryokloner, djurkloner, livsmedel som framställts av klonade djur, avelsmaterial från djurkloner och livsmedel som framställts av detta kan inte jämföras med embryon, djur, livsmedel som framställts av djur, avelsmaterial och livsmedel som framställts av detta i den mening som avses i artikel III.4 i Gatt.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5b) Ett förbud mot kloning av djur, utsläppande på marknaden av djurkloner och embryokloner, och utsläppande på marknaden av livsmedel som framställts av klonade djur, avelsmaterial och livsmedel som framställts av detta, är en nödvändig åtgärd för att skydda allmän moral och djurs hälsa i den mening som avses i artikel XX i Gatt.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) utsläppande av embryokloner och djurkloner på marknaden.

(b) utsläppande av embryokloner, djurkloner och avelsmaterial från djurkloner på marknaden.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillfälligt förbud

Förbud

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillfälligt förbjuda

1. Förbud ska råda mot

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) livsmedel från djurkloner.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Om livsmedel av animaliskt ursprung som importerats från tredjeländer där livsmedel framställda av klonade djur, avelsmaterial och livsmedel som framställts av detta lagligen får släppas ut på marknaden eller exporteras ska medlemsstaterna se till att dessa livsmedel endast släpps ut på unionsmarknaden enligt de särskilda importvillkor som antagits enligt artiklarna 48 och 49 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004*. Medlemsstaterna ska även säkerställa att inga livsmedel som framställts av klonade djur eller avelsmaterial och livsmedel som framställts av detta exporteras till Europeiska unionen från dessa tredjeländer

 

___________________________

 

*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska även säkerställa att varken djurkloner och embryokloner eller avelsmaterial från djurkloner importeras till unionen samt att livsmedel som importeras från tredjeländer där kloning av djur är tillåtet för animalieproduktion uppfyller relevanta krav i unionens livsmedelslagstiftning eller villkor som unionen anser vara minst likvärdiga med dessa krav.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) de vetenskapliga och tekniska framstegen, särskilt när det gäller de aspekter på kloning som rör djurs välbefinnande,

(b) de vetenskapliga och tekniska framstegen, särskilt när det gäller de aspekter på kloning som rör djurs välbefinnande och konsumenternas uppfattningar,

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) den internationella utvecklingen.

(c) den internationella utvecklingen, och särskilt denna förordnings inverkan på handelsflöden och unionens handelsförbindelser.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Införlivande

 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [date = 12 month after the date of transposition of this Directive]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

 

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

utgår

Adressater

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

 

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

Referensnummer

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Ansvarigt/Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Yttrande från

 

  Tillkännagivande i kammaren

INTA

16.1.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jude Kirton-Darling

3.9.2014

Artikel 55 – Gemensamma utskottssammanträden

               Tillkännagivande i kammaren

       

17.12.2014

Behandling i utskott

14.4.2015

6.5.2015

 

 

Antagande

28.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

Referensnummer

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Framläggande för parlamentet

18.12.2013

 

 

 

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

16.1.2014

ITRE

16.1.2014

IMCO

16.1.2014

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

22.1.2014

IMCO

24.9.2014

 

 

Föredragande

       Utnämning

Renate Sommer

14.7.2014

Giulia Moi

14.7.2014

 

 

Artikel 55 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

17.12.2014

Bestridande av den rättsliga grunden

       JURI:s yttrande

JURI

 

 

 

 

Behandling i utskott

16.4.2015

26.5.2015

 

 

Antagande

17.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

82

8

8

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Lynn Boylan, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Angélique Delahaye, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Norbert Erdős, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Beata Gosiewska, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Marijana Petir, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Renata Briano, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Peter Eriksson, Lampros Fountoulis, Emmanouil Glezos, Maria Heubuch, Andrey Kovatchev, Momchil Nekov, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Hannu Takkula, Keith Taylor, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ángela Vallina

Ingivande

25.6.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy