JELENTÉS az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről – a 2014-es pénzügyi év többletének bevezetése – szóló tanácsi álláspontról

26.6.2015 - (09765/2015 – C8‑0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

Eljárás : 2015/2077(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0219/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0219/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről – a 2014-es pénzügyi év többletének bevezetése – szóló tanácsi álláspontról

(09765/2015 – C8‑0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 41. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen[2],

–       tekintettel az 1/2015. számú költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen[3],

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[4],

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosító 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre[5],

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[6],

–       tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra[7],

–       tekintettel a Bizottság által 2015. április 15-én elfogadott, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0160),

–       tekintettel a Tanács által 2015. június 19-én elfogadott és a Parlamentnek ugyanazon a napon megküldött, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09765/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8‑0219/2015),

A.     mivel a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2014-es pénzügyi évből származó 1 435 millió EUR összegű többletnek a 2015-ös költségvetésbe történő beállítása;

B.     mivel e többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 1 183 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 142 millió eurós fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek 110 millió eurós egyenlege;

C.     mivel a bevételi oldalon a két fő összetevő a késedelmi kamatok és pénzbírságok (634 millió EUR) és a saját források pozitív eredménye (479 millió EUR);

D.     mivel a kiadási oldalon a fel nem használt előirányzatok mértéke a III. szakasz esetében különösen alacsony – 2014-re vonatkozóan 29 millió euró, a 2013-as áthozatokra vonatkozóan pedig 6 millió euró –, a többi intézmény vonatkozásában azonban 101 millió euróra emelkedett;

E.     mivel a III. szakasz vonatkozásában a fel nem használt előirányzatok nagyon alacsony mértéke kihangsúlyozza a kifizetési előirányzatok folyamatos elégtelenségét, amely a 2015-ös költségvetés végrehajtását illetően is az egyik legfőbb kihívást fogja jelenteni;

1.      tudomásul veszi a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a 2014. évi 1 435 millió euró összegű többletnek a költségvetésbe való bevezetésére vonatkozik, a költségvetési rendelet 18. cikkével és a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban;

2.      emlékeztet arra, hogy a 2015-ös költségvetési tárgyalások keretében a Tanács kitartott az 5/2014. és a 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételéhez kapcsolódó kifizetések 2015-ös költségvetésre való átvitele mellett, összesen 126,7 millió euró értékben;

3.      úgy véli, hogy tekintettel a jelen, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő többletre, az említett két 2014-es költségvetés-módosítási tervezetben szereplő összegeket, amelyek összesen 7 EUSZA-kifizetést fednek le, könnyen ki lehetett volna fizetni a 2014-es költségvetésből;

4.      sajnálatát fejezi ki általában amiatt a tendencia miatt, hogy a Tanács nem úgy tartja be az EUSZA igénybevételére vonatkozó feltételeket teljesítő segítségre szoruló országok felé tett kötelezettségvállalásait, hogy a különleges eszközök vonatkozásában előirányzott módon többletforrásokat mozgósít, hanem inkább úgy, hogy a létező programoktól vesz el pénzeket; üdvözli ugyanakkor, hogy a Tanács nem követte ezt a megközelítést a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet vonatkozásában;

5.      emlékeztet arra, hogy a Bizottság a jelen, 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt egy másik költségvetés-módosítási tervezetet is benyújtott (a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet), amely az EUSZA Románia, Bulgária és Olaszország általi igénybevételéhez kapcsolódik, összesen 66,5 millió euró összegben;

6.      emlékeztet arra, hogy a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet elfogadása 1 435 millió euróval csökkenteni fogja a tagállamoktól az uniós költségvetésbe érkező, a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló hozzájárulás összegét, ezért bőven ellentételezi a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet finanszírozásához nyújtott hozzájárulásukat; ezért hangsúlyozza, hogy mivel politikai szempontból egymáshoz szorosan kötődnek, a két költségvetés-módosítási tervezetet ugyanakkor kell majd elfogadni;

7.      hangsúlyozza, hogy hajlandó mind a 3/2015. számú, mind a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájukban mielőbb elfogadni;

8.      jóváhagyja a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

9.      utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a x/2015. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

10.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [2]  HL L 69., 2015.3.13., 1. o.
  • [3]  HL L…
  • [4]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
  • [5]  HL L 103., 2015.4.22., 1. o.
  • [6]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [7]  HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tiziana Beghin, Marco Zullo