Postup : 2015/2077(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0219/2015

Predkladané texty :

A8-0219/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.5

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0243

SPRÁVA     
PDF 141kWORD 67k
26.6.2015
PE 557.200v02-00 A8-0219/2015

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2015 na rozpočtový rok 2015 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2014

(09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2015 na rozpočtový rok 2015 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2014

(09765/2015 – C8-0161/2015 – 2015/2077(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2012(2),

–       so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(3),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(6),

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(7),

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2015, ktorý Komisia prijala 15. apríla 2015 (COM(2015)0160),

–       so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015, ktorú Rada prijala 19. júna 2015 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (09765/2015),

–       so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0219/2015),

A.     keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2015 prebytok z rozpočtového roku 2014 vo výške 1 435 miliónov EUR;

B.     keďže hlavnými zložkami uvedeného prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane príjmov vo výške 1 183 miliónov EUR, nevyčerpané výdavky vo výške 142 miliónov EUR a kurzové rozdiely vo výške 110 miliónov EUR;

C.     keďže na strane príjmov sú dvoma hlavnými zložkami úroky z omeškania a pokuty (634 miliónov EUR) a kladný výsledok plnenia vlastných zdrojov (479 miliónov EUR);

D.     keďže na strane výdavkov je nedostatočné čerpanie v oddiele III osobitne nízke, pričom predstavuje 29 miliónov EUR za rok 2014 a 6 miliónov EUR v prípade prenosov z roku 2013, ale v prípade ostatných inštitúcií sa zvýšilo na 101 miliónov EUR;

E.     keďže veľmi nízke nedostatočné čerpanie v oddiele III zdôrazňuje pretrvávajúci nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov, ktorý zostane kľúčovou výzvou pri plnení rozpočtu na rok 2015;

1.      berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 predložený Komisiou, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2014 vo výške 1 435 miliónov EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s pozíciou Rady k návrhu;

2.      pripomína, že v rámci rokovaní o rozpočte na rok 2015 Rada trvala na presunutí platieb súvisiacich s mobilizáciou Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) v návrhoch opravných rozpočtov č. 5/2014 a č. 7/2014 do rozpočtu na rok 2015 v celkovej výške 126,7 milióna EUR;

3.      domnieva sa, že vzhľadom na prebytok uvedený v predloženom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 mohli byť výdavky uvedené v týchto dvoch návrhoch opravných rozpočtov z roku 2014 týkajúcich sa celkovo siedmich prípadov FSEÚ ľahko uhradené z rozpočtu na rok 2014;

4.      vyjadruje poľutovanie nad všeobecnou tendenciou v Rade neplniť si záväzky voči krajinám v núdzi, ktoré splnili podmienky pre mobilizáciu FSEÚ, prostredníctvom mobilizácie dodatočných zdrojov v rámci osobitných nástrojov, ale skôr presunom prostriedkov z existujúcich programov; víta však skutočnosť, že Rada neuplatnila tento prístup na návrh opravného rozpočtu č. 4/2015;

5.      pripomína, že Komisia spolu s aktuálnym návrhom opravného rozpočtu č. 3/2015 predložila aj ďalší návrh opravného rozpočtu č. 4/2015 týkajúci sa mobilizácie FSEÚ v prospech Rumunska, Bulharska a Talianska v celkovej výške 66,5 milióna EUR;

6.      pripomína, že prijatie návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 zníži podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie podľa výšky HND o 1 435 miliónov EUR, a tým viac než vykompenzuje ich príspevok na financovanie návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015; preto zdôrazňuje, že tieto dva spisy podliehajú spoločnému kalendáru prijatia, keďže sú z politického hľadiska pevne prepojené;

7.      zdôrazňuje svoju ochotu prijať návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 aj návrh opravného rozpočtu č. 4/2015 čo najskôr v podobe, v akej ich predložila Komisia;

8.      schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015;

9.      poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. x/2015 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L ….

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(7)

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia