Postup : 2015/2078(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0220/2015

Předložené texty :

A8-0220/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/07/2015 - 5.6

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0244

ZPRÁVA     
PDF 142kWORD 66k
25.6.2015
PE 557.201v01-00 A8-0220/2015

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie pro Rumunsko, Bulharsko a Itálii

(09767/2015 – C8-0162/2015 – 2015/2078(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie pro Rumunsko, Bulharsko a Itálii

(09767/2015 – C8-0162/2015 – 2015/2078(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijatý s konečnou platností dne 17. prosince 2014(2),

–       s ohledem na opravný rozpočet č. 1/2015 přijatý s konečnou platností dne 28. dubna 2015(3),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4) (dále jen „nařízení o víceletém finančním rámci“),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(5),

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(6),

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství,

(7)

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2015, který Komise přijala dne 15. dubna 2015 (COM(2015)0161),

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii), který přijala Komise dne 15. dubna 2015 (COM(2015)0162),

–       s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015, který Rada přijala dne 19. června 2015 a téhož dne předala Parlamentu (09767/2015),

–       s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0220/2015),

A.     A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2015 se vztahuje k uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) ve výši 66 505 850 EUR v prostředcích na závazky a platby ve spojitosti se záplavami v Rumunsku na jaře a v létě 2014, v jejichž případě byly podány žádosti o pomoc v celkové výši 8 495 950 EUR, dále se záplavami v Bulharsku v červenci a srpnu 2014, v jejichž případě byly podány žádosti o pomoc v celkové výši 1 983 600 EUR, a se záplavami v Itálii v říjnu a listopadu 2014, v jejichž případě byly podány žádosti o pomoc v celkové výši 56 026 300 EUR;

B.     vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2015;

1.      bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 4/2015 v podobě předložené Komisí a postoj Rady k tomuto návrhu;

2.      zdůrazňuje, že je naléhavě třeba uvolnit finanční pomoc z FSEU zemím zasaženým těmito přírodními katastrofami, neboť FSEU by měl sloužit jako nástroj k projevení solidarity s obyvateli takto postižených regionů;

3.      připomíná, že v rámci rozpočtových jednání v roce 2015 trvala Rada na přesunu plateb týkajících se uvolnění prostředků z SFEU v návrzích opravného rozpočtu č. 5/2014 a 7/2014 do rozpočtu na rok 2015 v celkové výši 126,7 milionu EUR;

4.      domnívá se, že vzhledem k přebytku uvedenému v návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 by mohly být výdaje uvedené v těchto dvou opravných rozpočtech na rok 2014, které se vztahují celkem na sedm případů výdajů hrazených z FSEU, bez problémů uhrazeny z rozpočtu na rok 2014, a to s uvážením faktu, že smyslem FSEU je umožnit rychle, účinně a flexibilně reagovat na nouzové situace;

5.      obecně vyjadřuje politování nad tím, že v Radě existuje tendence plnit závazky vůči zemím, které postihla závažná katastrofa, a které tedy splnily podmínky pro uvolnění prostředků z FSEU, nikoli formou uvolnění doplňkových zdrojů plánovaných v rámci zvláštních nástrojů, ale spíše pomocí finančních prostředků odebraných jiným programům; vítá však skutečnost, že Rada tento přístup neuplatnila na návrh opravného rozpočtu č. 4/2015;

6.      zdůrazňuje zejména, že stávající kritická situace v oblasti plateb vylučuje možnost použít jiný zdroj financování, než navrhuje Komise, jak je uvedeno v návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015; připomíná, že FSEU je zvláštním nástrojem, jehož prostředky se zapisují do rozpočtu mimo příslušné stropy stanovené ve víceletém finančním rámci;

7.      připomíná, že přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 sníží podíl příspěvku členských států podle HND do rozpočtu Unie o 1 435 milionů EUR, a tudíž více než vykompenzuje jejich příspěvek k financování návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015; poukazuje tedy na to, že na tyto dva dokumenty se vztahuje společný harmonogram schvalování, jelikož jsou z politického hlediska velmi úzce provázány;

8.      zdůrazňuje svou ochotu co nejdříve přijmout oba návrhy opravného rozpočtu, jak je předložila Komise;

9.      schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015;

10.    pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. x/2015 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

11.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. L …

(4)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.

(6)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

1

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Právní upozornění - Ochrana soukromí