Eljárás : 2015/2078(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0220/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0220/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 07/07/2015 - 5.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0244

JELENTÉS     
PDF 139kWORD 68k
25.6.2015
PE 557.201v02-00 A8-0220/2015

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 4/2015. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának Románia, Bulgária és Olaszország javára történő igénybe vételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

(09767/2015 – C8‑0162/2015 – 2015/2078(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 4/2015. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának Románia, Bulgária és Olaszország javára történő igénybe vételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

(09767/2015 – C8‑0162/2015 – 2015/2078(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–       tekintettel az 1/2015. számú költségvetés-módosításra, annak 2015. április 28-i, véglegesen elfogadott formájában(3),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet)(4),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosító 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(6),

–       tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(7),

–       tekintettel a Bizottság által 2015. április 15-én benyújtott, 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0161),

–       tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatra (árvizek Romániában, Bulgáriában és Olaszországban), melyet a Bizottság 2015. április 15-én fogadott el (COM(2015)0162),

–       tekintettel a Tanács által 2015. június 19-én elfogadott és a Parlamentnek ugyanazon a napon megküldött, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09767/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0220/2015),

A.     mivel a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) 66 505 850 euró összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat formájában történő igénybevételére irányul, összesen 8 495 950 euró összegű támogatással két romániai árvízzel (2014. tavasz és nyár), összesen 1 983 600 euró összegű támogatással bulgáriai árvizekkel (2014. július/augusztus) és összesen 56 026 300 euró összegű támogatással olaszországi árvizekkel (2014. október/november) kapcsolatban;

B.     mivel az 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy e költségvetési kiigazítás hivatalosan is bekerüljön a 2015. évi költségvetésbe;

1.      tudomásul veszi a Bizottság által benyújtott 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet és a Tanács erről szóló álláspontját;

2.      hangsúlyozza az e természeti katasztrófák által sújtott országoknak szánt pénzügyi segítség EUSZA-n keresztül történő sürgős felszabadításának szükségességét, figyelembe véve, hogy az EUSZA szolidaritást mutat a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával;

3.      emlékeztet rá, hogy a 2015-ös költségvetési tárgyalások keretében a Tanács ragaszkodott ahhoz, hogy az EUSZA 5/2014. és 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetekkel kapcsolatos igénybevételével összefüggő kifizetéseket összesen 126,7 millió euró értékben a 2015-ös költségvetésbe csoportosítsák át;

4.      úgy véli, hogy tekintettel a 3/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetben ismertetett többletre, ezt, az összesen hét EUSZA-esetet lefedő két 2014-es költségvetés-módosítási tervezetet könnyűszerrel fedezni lehetett volna a 2014-es költségvetésből, figyelembe véve, hogy az EUSZA célja az efféle vészhelyzetekre való gyors, hatékony és rugalmas válaszadás;

5.      sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Tanács általában véve hajlamos arra, hogy a jelentős katasztrófával sújtott, és az EUSZA igénybevételének feltételeit kielégítő országok felé fennálló kötelezettségeinek a speciális eszközök által előirányzott módon, többletforrások mobilizálása révén történő teljesítése helyett inkább más programoktól von el pénzeket; üdvözli ugyanakkor, hogy a Tanács nem ezt a megközelítést követte a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet esetében;

6.      különösen hangsúlyozza, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos jelenlegi kritikus helyzet kizárja bármely egyéb, a Bizottság által a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetben felvázolttól eltérő finanszírozási forrás felhasználását; emlékeztet rá, hogy az EUSZA speciális eszköz, amelyhez a többéves pénzügyi keret szerinti vonatkozó plafonértékeken kívül kell a költségvetésben előirányozni megfelelő összegeket;

7.      emlékeztet arra, hogy a 3/2015. számú költségvetés-módosítás elfogadása 1 435 euróval csökkenteni fogja a tagállamoktól az uniós költségvetésbe érkező, a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló hozzájárulást, ezért bőven ellentételezi a 4/2015. számú költségvetés-módosítás finanszírozásához nyújtott hozzájárulásukat; rámutat tehát, hogy mivel politikai szempontból egymáshoz szorosan kötődnek, a két költségvetés-módosítási tervezetet ugyanakkor kell majd elfogadni;

8.      hangsúlyozza, hogy hajlandó mindkét költségvetés-módosítási tervezetet a lehető leghamarabb elfogadni úgy, ahogyan a Bizottság előterjesztette azokat;

9.      jóváhagyja a 4/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

10.    utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a x/2015. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

11.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)

HL C 69., 2015.3.13., 1. o.

(3)

HL L … .

(4)

HL C 347., 2013.12.20., 884. o.

(5)

HL C 103., 2015.4.22., 1. o.

(6)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(7)

HL C 163., 2007.6.23., 17. o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

1

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat