Procedură : 2014/2210(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0223/2015

Texte depuse :

A8-0223/2015

Dezbateri :

PV 07/09/2015 - 26
CRE 07/09/2015 - 26

Voturi :

PV 08/09/2015 - 5.10
CRE 08/09/2015 - 5.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0290

RAPORT     
PDF 227kWORD 212k
30.6.2015
PE 544.219v02-00 A8-0223/2015

referitor la întreprinderile familiale din Europa

(2014/2210(INI))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Angelika Niebler

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la întreprinderile familiale din Europa

(2014/2210(INI))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere criteriile stabilite în 2003 de Comisia Europeană privind definiția întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri),

–       având în vedere „Planul de acțiune antreprenoriat 2020” al Comisiei Europene (COM(2012)0795),

–       având în vedere raportul din 2009 al grupului de experți ai Comisiei Europene, intitulat „Overview of family-business-relevant issues: research, policy measures and existing studies” (Perspectivă generală asupra problemelor relevante pentru întreprinderile familiale: cercetare, măsuri de politică și studii existente),

–       având în vedere Rezoluția sa din 5 februarie 2013 referitoare la îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității(2),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Gândiți mai întâi la scară mică”: Un „Small Business Act” pentru Europa” (COM(2008)0394);

–       având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0223/2015),

A.     întrucât proprietatea este protejată în temeiul articolului 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

B.     întrucât întreprinderile familiale în general au contribuit în mod semnificativ la redresarea economiei europene și au jucat un rol important în favoarea creșterii economice și a dezvoltării sociale, a reducerii șomajului, în special în rândul tinerilor, și a investițiilor în capitalul uman; întrucât caracterul multigenerațional al întreprinderilor familiale consolidează stabilitatea economiei; întrucât întreprinderile familiale joacă, în general, un rol esențial în cadrul dezvoltării regionale, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, transmiterea know-how-ului și organizarea teritorială; întrucât politicile destinate întreprinderilor familiale ar putea stimula spiritul antreprenorial și motiva familiile europene să își creeze propriile întreprinderi familiale;

C.     întrucât, conform Anuarului privind întreprinderile familiale din 2014, elaborat de Ernst and Young, 85 % din întreprinderile din Europa sunt întreprinderi familiale, care asigură 60 % din locurile de muncă din sectorul privat;

D.     întrucât întreprinderile familiale au dimensiuni diferite, motiv pentru care sunt expuse unor dificultăți și probleme diferite;

E.     întrucât, în vreme ce majoritatea lor sunt IMM-uri, întreprinderile familiale pot fi de dimensiune mică, mijlocie sau mare, cotate sau necotate la bursă; întrucât acestea sunt în general asociate IMM-urilor, trecându-se cu vederea faptul că există și întreprinderi multinaționale foarte mari care sunt întreprinderi familiale; întrucât în unele state membre ale UE există câteva întreprinderi familiale a căror cifră de afaceri reprezintă o mare parte a cifrei de afaceri a tuturor întreprinderilor și care contribuie astfel în mod decisiv la păstrarea locurilor de muncă, inclusiv în situații de criză, la crearea de locuri de muncă și la creștere, precum și la succesul economic al țării respective; întrucât multe întreprinderi familiale cărora nu li se mai aplică definiția IMM-urilor, dar care sunt, totodată, departe de a fi considerate mari corporații, nu au dreptul de a beneficia de anumite posibilități de finanțare și derogări administrative; întrucât toate acestea duc, bineînțeles, la o birocrație inutilă care reprezintă o povară importantă în special pentru aceste întreprinderi familiale cu capitalizare medie;

F.     întrucât un număr semnificativ de întreprinderi familiale își desfășoară activitatea în mai mult de o țară, ceea ce înseamnă că modelul de întreprindere familială are o dimensiune transnațională;

G.     întrucât impozitarea directă și dreptul succesoral țin de competența statelor membre și întrucât unele state membre au adoptat măsuri care sprijină întreprinderile familiale și răspund preocupărilor acestora;

H.     întrucât întreprinderile familiale sunt percepute ca acționând cu un nivel ridicat de integritate și valori în cadrul operațiunilor lor comerciale și întrucât acestea introduc standarde înalte în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor față de angajații lor și de mediu, fapt care creează un mediu favorabil pentru concilierea vieții profesionale cu viața privată; întrucât întreprinderile familiale garantează în general transmiterea de cunoștințe și de competențe și, în anumite cazuri, joacă un rol important în legăturile sociale;

I.      întrucât, în domeniul agricol, fermele familiale reprezintă principalul model de întreprindere și contribuie în mod substanțial la prevenirea depopulării rurale și, în multe cazuri, constituie singura sursă de angajare în regiuni ale Europei în care dezvoltarea înregistrează cele mai mari întârzieri, în special în regiunile cel mai puțin industrializate; întrucât fermele familiale pot reprezenta un model de succes datorită faptului că pun în practică principiul economiei circulare sustenabile din punct de vedere social și ecologic și datorită faptului că, în acest context, femeile, atunci când conduc aceste ferme familiale, contribuie nu doar cu o cultură antreprenorială, ci și cu abilități sociale și de comunicare specifice;

J.      întrucât grupul de experți al Comisiei privind întreprinderile familiale și-a încheiat activitatea cu peste cinci ani în urmă, iar de atunci, la nivelul UE, nu a mai fost luată nicio altă inițiativă europeană; întrucât există în continuare o lipsă de cercetare și de date la nivel național și european cu privire la înțelegerea nevoilor și structurilor speciale ale întreprinderilor familiale;

K.     întrucât nu există, la nivel european, o definiție obligatorie din punct de vedere juridic, concretă, simplă și armonizată a întreprinderilor familiale;

L.     întrucât, din cauza faptului că nu există o astfel de definiție, nu este posibil să se colecteze date comparabile din statele membre ale UE pentru a atrage atenția asupra situației, nevoilor și realizărilor economice deosebite ale întreprinderilor familiale; întrucât această lipsă de date fiabile și comparabile poate afecta procesul decizional în materie de politici și poate conduce la neîndeplinirea nevoilor întreprinderilor familiale;

M.    întrucât întreprinderile familiale, dincolo de semnificația lor economică, joacă un rol important și din punct de vedere social;

N.     întrucât nu există în toate cele 28 de state membre ale UE sindicate sau alte structuri de reprezentare a intereselor care să se ocupe în mod explicit de problemele întreprinderilor familiale;

O.     întrucât eforturile depuse la nivelul UE în ceea ce privește stimularea antreprenoriatului și a întreprinderilor nou-înființate ar trebui să fie consolidate și completate cu o atenție mai mare acordată facilitării și stimulării supraviețuirii pe termen lung a întreprinderilor familiale;

P.     întrucât modelul de întreprindere familială este răspândit în mod inegal la nivelul statelor membre; întrucât o pondere semnificativă a întreprinderilor familiale din Europa au o dimensiune transnațională și își desfășoară activitatea în diferite state membre;

Q.     întrucât femeile din UE câștigă, în medie, cu 16 % mai puțin pe oră decât bărbații și sunt puțin reprezentate în posturile de conducere și de nivel înalt și întrucât femeile și bărbații nu sunt supuși acelorași practici de muncă și nici acelorași sisteme de salarizare, ceea ce afectează independența lor economică, participarea deplină a acestora la piața muncii și concilierea vieții de familie cu viața profesională;

R.     întrucât femeile joacă adesea un rol invizibil sau acționează ca mandatare, fără ca statutul lor profesional sau drepturile salariale să fie recunoscute în mod corespunzător, ceea ce are repercusiuni grave în ceea ce privește contribuțiile la asigurările sociale, pensiile și drepturile lor sociale, precum și recunoașterea competențelor lor, așa cum o demonstrează datele privind diferența de remunerare între femei și bărbați și diferența de pensie(3),

Rolul întreprinderilor familiale pentru economie

1.      subliniază că întreprinderile familiale tind să dea dovadă de multă responsabilitate socială față de angajații lor și să-și gestioneze resursele în mod activ și responsabil și, în principiu, abordează viitorul economic al întreprinderii pe termen lung și durabil (acționând ca niște „comercianți onorabili”, proprietari sau gestionari responsabili) și aduc, prin urmare, o contribuție importantă, atât la nivelul comunităților locale, cât și la nivelul competitivității Europei și al creării și păstrării locurilor de muncă de înaltă calitate;

2.      subliniază că, având în vedere tradiția lor, întreprinderile familiale sunt foarte legate de locul unde se află și creează astfel locuri de muncă în spațiul rural și în zone mai puțin atrăgătoare, contribuind în acest fel la combaterea procesului de îmbătrânire și de depopulare care afectează multe zone din Uniunea Europeană; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să asigure infrastructura necesară și eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru a garanta competitivitatea, reînnoirea, creșterea și durabilitatea acestor întreprinderi, în special a microîntreprinderilor și a întreprinderilor nou-înființate, și pentru a facilita colaborarea transsectorială și transfrontalieră, sprijinind astfel dezvoltarea și internaționalizarea acestora;

3.      recunoaște faptul că întreprinderile familiale oferă cel mai mare număr de locuri de muncă din sectorul privat și că ceea ce este benefic continuității, reînnoirii și creșterii din sectorul întreprinderilor familiale este, prin urmare, benefic și pentru continuitatea, reînnoirea și creșterea economiei europene;

4.      constată faptul că în special întreprinderile familiale foarte specializate au rol important în calitate de furnizori și inovatori pentru întreprinderi mai mari și, având în vedere activitatea lor economică de lungă durată și care trece de la o generație la alta, dau siguranță materială întreprinderilor pe care le aprovizionează și contribuie astfel în mod semnificativ la creșterea economică;

5.      reamintește Comisiei faptul că majoritatea întreprinderilor familiale sunt IMM-uri(4) și că, prin urmare, este esențial să se aplice principiul „a gândi mai întâi la scară mică” pentru o mai bună adaptare a legislației europene la realitățile și nevoile acestor întreprinderi, precum și pentru a le permite să beneficieze de programe de sprijin și de dispozitive de reducere a constrângerilor administrative;

6.      constată că întreprinderile familiale pot juca un rol important în ceea ce privește încurajarea participării minorităților și a grupurilor slab reprezentate la economiile locale;

7.      indică faptul că nivelul mai ridicat de încredere între membrii familiei asigură un grad mai ridicat de flexibilitate întreprinderilor familiale și permite adaptarea lor mai rapidă la modificările din mediul economic și social; în același timp, dacă operează pe piețe de nișă pe perioade lungi de timp, întreprinderile familiale pot excela în identificarea noilor oportunități și a posibilităților de inovare;

Finanțare

8.      constată că întreprinderile familiale au adesea o rată a capitalului propriu mult mai ridicată decât celelalte tipuri de întreprinderi, că această rată ridicată a capitalului propriu duce la stabilitatea economică a întreprinderilor și a întregii economii și lasă, totodată, loc pentru alte investiții în întreprinderea respectivă, care nu ar trebui, prin urmare, să fie limitat și mai mult;

9.      solicită, în acest context, statelor membre să se asigure că normele naționale privind impozitarea succesiunilor și a donațiilor, datoriile și capitalurile și impozitarea întreprinderilor sprijină, și nu îngrădesc finanțarea prin capitaluri proprii, care este atât de importantă pentru întreprinderile familiale; reamintește că impozitarea directă și dreptul succesoral țin de competența statelor membre; solicită, prin urmare, statelor membre să analizeze tendința de îndatorare în contextul codurilor fiscale interne, evaluând impactul acesteia asupra structurii de finanțare a societăților și a nivelului de investiții și să asigure un tratament egal între finanțarea prin capitaluri proprii și finanțarea prin îndatorare pentru a nu împiedica transferul dreptului de proprietate și perspectivele pe termen lung ale întreprinderilor familiale; solicită Comisiei și statelor membre să analizeze, din prisma concurenței loiale, discriminarea fiscală a finanțării prin capitaluri proprii;

10.    subliniază că asigurarea pe termen lung a finanțării întreprinderilor a devenit un factor de competitivitate esențial; evidențiază, în acest context, importanța unor structuri ale pieței financiare stabile la nivel internațional; solicită Comisiei să se asigure că, în cadrul reglementării piețelor financiare, nu creează sarcini inutile pentru întreprinderi;

11.    solicită Comisiei să ia în considerare extinderea categoriei de beneficiari ai tuturor instrumentelor existente pentru IMM-uri și/sau antreprenori, în special COSME, la întreprinderile familiale cu capitalizare medie;

12.    subliniază faptul că, din cauza crizei financiare și a ciclului economic defavorabil, multe dintre funcțiile întreprinderilor familiale sunt insuficient finanțate, precum și că este important ca acestea să beneficieze de acces deschis și ușor la surse de finanțare alternative;

13.    constată, în acest context, importanța promovării de forme alternative de împrumuturi pentru întreprinderile familiale, precum cooperativele de credit;

Provocări

14.    remarcă faptul că 35 % din întreprinderile care nu investesc în piețe din alte țări fac acest lucru din cauza faptului că nu cunosc suficient aceste piețe și a faptului că nu au experiență suficientă în ceea ce privește internaționalizarea; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să pună la dispoziție mai ales pentru micile întreprinderi familiale informații privind posibilitățile de internaționalizare, prin intermediul portalului de internaționalizare al IMM-urilor și al Platformei europene de colaborare între grupuri (ECCP), și să se asigure că acestea au acces la un schimb de experiență și de bune practici îmbunătățit, inclusiv posibilități de internaționalizare prin internet; solicită, de asemenea, statelor membre să pună la dispoziție servicii de asistență pentru planurile de internaționalizare, de exemplu sub forma unor oferte de informare pentru întreprinderi sau a unor garanții pentru credit la export, prin eliminarea barierelor în calea comerțului și prin promovarea educației specifice pentru o cultură a antreprenariatului și a întreprinderilor familiale;

15.    ia act de faptul că internaționalizarea sporită a întreprinderilor familiale oferă mai multe oportunități pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să le furnizeze întreprinderilor familiale mai mici asistența necesară pentru o mai bună utilizare a infrastructurii digitale;

16.    recunoaște că mediul fiscal, juridic și administrativ în care operează întreprinderile familiale (sau întreprinderile administrate de proprietari) este definit de efectul combinat al dreptului societăților comerciale și al dreptului privat;

17.    constată că 87 % dintre proprietarii întreprinderilor familiale au convingerea că deținerea controlului asupra întreprinderii reprezintă unul dintre factorii-cheie ai succesului(5); constată că, în conformitate cu „Planul de acțiune antreprenoriat 2020”(6) al Comisiei, transferul dreptului de proprietate al unei întreprinderi, precum și transferul conducerii de la o generație la următoarea reprezintă cea mai mare provocare pentru întreprinderile familiale;

18.    ia act de faptul că întreprinderile familiale mici și mijlocii se confruntă constant cu provocări cauzate de o nevoie de inovare și de atragerea competențelor și a talentelor potrivite; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să le ofere micilor întreprinderi familiale stimulente pentru a le determina să își asume riscuri pentru a-și asigura creșterea, a implementa formarea profesională a personalului și a-și crea acces la cunoștințe externe;

19.    solicită statelor membre să simplifice procedurile administrative și sistemele de impozitare, luând în considerare, în special, provocările specifice ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale întreprinderilor familiale;

20.    îndeamnă Comisia și statele membre să adopte măsuri în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial digital și a competențelor digitale pentru a le permite întreprinderilor familiale să profite pe deplin de tehnologiile digitale;

21.    solicită, prin urmare, statelor membre să îmbunătățească condițiile-cadru legale pentru transferul întreprinderilor familiale și să creeze instrumente speciale de finanțare a transferului întreprinderilor familiale și să prevină astfel lipsa de lichidități, pentru ca existența întreprinderilor familiale să fie asigurată, iar vânzările de urgență împiedicate; solicită Comisiei și statelor membre să promoveze formarea specifică pentru întreprinderile familiale în ceea ce privește transferurile de întreprindere, structurile de guvernanță, strategiile de proprietar și strategia de inovare, în special în țările în care, din motive istorice, conceptul de întreprindere familială nu este încă suficient de bine încetățenit, această formare putând să contribuie la succesul lor pe termen lung, în special din punctul de vedere al transferurilor de întreprindere;

22.    subliniază necesitatea ca întreprinderile familiale să aibă o legătură directă cu activitățile educaționale care le informează constant cu privire la practicile actuale privind buna gestionare a afacerilor; subliniază, în acest sens, faptul că întreprinderile familiale aduc o contribuție esențială la succesul reformelor privind formarea profesională și la creșterea numărului de ucenicii; ia act de faptul că, pe termen lung, sistemele de formare profesională funcționale pot contribui la combaterea deficitului de specialiști și a șomajului în rândul tinerilor; indică faptul că statele membre și Comisia ar trebui să promoveze un schimb de bune practici cu privire la modul în care sistemele de formare profesională pot oferi întreprinderilor familiale cel mai bun mediu de investiții în ucenicii;

23.    ia act de necesitatea de a se aborda alte provocări cu care se confruntă întreprinderile familiale, cum ar fi dificultățile în identificarea și păstrarea forței de muncă calificate, precum și de importanța consolidării educației antreprenoriale și a formării în materie de competențe de conducere specifice întreprinderilor familiale;

24.    subliniază importanța schemelor de formare finanțate de UE pentru micii antreprenori, care le permit proprietarilor de întreprinderi familiale să își adapteze societățile la un mediu aflat în schimbare rapidă, determinat de integrarea economică mondială în creștere, de apariția unor noi tehnologii și de concentrarea pe o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și mai ecologică;

25.    ia act de faptul că promovarea antreprenoriatului în școli și în alte instituții de învățământ este extrem de importantă pentru dezvoltarea unui spirit mai antreprenorial; consideră, de asemenea, că educația ar trebui să includă aspecte specifice întreprinderii familiale, cum ar fi dreptul de proprietate, succesiunea și gestiunea familială, împreună cu informații mai generale precum importanța inovării ca mijloc de reinventare a întreprinderii;

26.    îndeamnă statele membre să ia în considerare activitățile formale și informale, vizibile și invizibile desfășurate de membrii de familie, inclusiv în cadrul întreprinderilor familiale, și încurajează statele membre să creeze în acest sens un cadru juridic clar;

27.    subliniază faptul că contribuția întreprinderilor familiale la inovare ar putea fi consolidată prin promovarea participării lor la parteneriatele public-private și la clustere, precum și prin promovarea colaborării cu instituțiile de cercetare;

Perspective

28.    solicită Comisiei, în contextul unei mai bune reglementări, să efectueze o analiză a legislației existente care afectează întreprinderile pentru a identifica problemele și barierele în calea creșterii;

29.    solicită Comisiei să ceară efectuarea unor studii periodice și finanțate în mod adecvat, în care să se analizeze importanța proprietății pentru succesul și supraviețuirea unei întreprinderi și care să evidențieze provocările specifice cu care se confruntă întreprinderile familiale, precum și să propună Parlamentului European și statelor membre o definiție, elaborată în colaborare cu Eurostat, a „întreprinderii familiale”, care să fie viabilă din punct de vedere statistic și aplicabilă în întreaga Europă și care să țină seama de diferitele situații existente în statele membre; solicită, în plus, Comisiei să recurgă la grupul de lucru privind datele referitoare la întreprinderile mici și mijlocii pentru a colecta suficient de multe date, în special privind întreprinderile familiale, în toate statele membre, pentru a putea compara situațiile întreprinderile familiale între ele și în raport cu situațiile întreprinderilor de alt tip, pentru a promova diseminarea de informații și schimburile de know-how și de bune practici în întreaga Uniune, de exemplu, prin stabilirea în cadrul Comisiei a unui punct de contact pentru întreprinderile familiale și prin valorificarea unor programe precum „Erasmus pentru tineri antreprenori”, precum și pentru permite o mai bună direcționare a sprijinului acordat;

30.    solicită Comisiei să efectueze un studiu de impact privind măsura în care ar fi posibilă o extindere a definiției IMM-urilor stabilite la nivel european în anul 2003, care să includă, pe lângă criterii pur cantitative, criterii calitative care să țină seama și de proprietatea întreprinderii, luând în considerare interdependența dintre proprietate, control și conducere, faptul că riscul și răspunderea sunt suportate exclusiv de familie, responsabilitatea socială a întreprinderii și, în general, caracterul personal al conducerii unei întreprinderi, inclusiv în relație cu participarea angajaților la gestionarea activităților acesteia, și urmările pe care le-ar putea avea această modificare asupra întreprinderilor familiale, de exemplu în ceea ce privește acordarea unor ajutoare de stat sau eligibilitatea acestor întreprinderi;

31.    solicită Comisiei să realizeze între timp, în cadrul studiului elaborat de aceasta cu privire la impactul unei astfel de măsuri legislative, un studiu de fezabilitate a unui „test privind întreprinderile familiale” (pentru politici referitoare, de exemplu, la proprietate, structuri de gestiune sau confidențialitate) bazat pe testul IMM-urilor, și, dacă studiul dovedește fezabilitatea unui astfel de test, să îl introducă în cel mai scurt timp pentru a putea determina în avans efectul anumitor acte legislative asupra întreprinderilor familiale și a evita astfel birocrația inutilă și obstacolele dificile pentru întreprinderile familiale, concentrându-se în special pe efectele combinate ale dreptului societăților comerciale și ale dreptului privat;

32.    constată, de exemplu, că disparitățile în ceea ce privește legislația fiscală, schemele de subvenționare sau implementarea legislației europene în țările învecinate pot cauza probleme la zona de frontieră pentru antreprenori, de exemplu, pentru cei cu întreprinderi familiale; solicită statelor membre să revizuiască proiectele legislative naționale și metodele propuse pentru implementarea legislației europene, pentru a evalua impactul asupra antreprenorilor, de exemplu asupra celor care dețin întreprinderi familiale, în zonele de frontieră;

33.    solicită Comisiei să înființeze un grup de lucru intern permanent, și să definească domeniul de competențe al acestuia, care să se ocupe în special de nevoile și caracteristicile specifice ale întreprinderilor familiale, să transmită în mod regulat Parlamentului European și statelor membre rapoarte, să încurajeze schimburile de bune practici dintre organizațiile de întreprinderi familiale din statele membre și să difuzeze orientări, precum și texte și soluții standard care să le permită întreprinderilor familiale să își depășească problemele lor specifice; îndeamnă, de asemenea, Comisia să creeze un ghișeu unic pentru întreprinderi, care să servească drept punct de contact la nivel european pentru întreprinderile familiale și grupurile de interese ale întreprinderilor familiale și să ofere asistență cu privire la chestiuni specifice, în special cu privire la legislația europeană și accesul la finanțarea din partea UE;

34.    subliniază rolul antreprenorial al femeilor în întreprinderile familiale; solicită Comisiei să lanseze un studiu privind prezența femeilor în întreprinderile familiale în Europa și să evalueze oportunitățile oferite de întreprinderile familiale pentru emanciparea femeilor, egalitatea de șanse și echilibrul dintre viața profesională și cea de familie; subliniază că este important să fie protejat dreptul femeilor la succesiune în întreprinderile familiale în condiții egale cu bărbații, prin promovarea unei culturi a egalității de drepturi între femei și bărbați, care să stimuleze rolul antreprenorial al femeilor în întreprinderile familiale, inclusiv în poziții de conducere; subliniază, de asemenea, faptul că întreprinderile familiale ar trebui să respecte prevederile legale referitoare la securitatea socială, la contribuțiile la sistemul de pensii și la standardele privind condițiile de lucru în siguranță;

35.    reamintește încă o dată statelor membre și autorităților regionale și locale importanța punerii la dispoziție a unei oferte suficiente de servicii de îngrijire de calitate și la prețuri accesibile pentru copii, persoanele în vârstă și alte persoane dependente, a oferirii de stimulente fiscale pentru întreprinderi și alte compensații pentru a ajuta femeile și bărbații care lucrează ca angajați, ca lucrători care desfășoară o activitate independentă sau ca gestionari ai întreprinderilor familiale, să concilieze viața de familie cu viața profesională;

36.    subliniază necesitatea de a dispune de concedii de maternitate, de paternitate și parentale separate și remunerate în mod corespunzător, care să răspundă nevoilor angajaților, ale lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și ale angajatorilor;

37.    solicită Comisiei Europene și statelor membre să promoveze Rețeaua europeană a ambasadoarelor antreprenoriatului și Rețeaua europeană a mentorilor pentru antreprenorii din rândul femeilor pentru a le spori vizibilitatea;

38.    ia act de faptul că, datorită proprietății terenurilor, exploatațiile familiale sunt legate de un anumit loc; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să se asigure că supraviețuirea exploatațiilor familiale nu este pusă în pericol, în special, de prea multă birocrație; atrage atenția asupra rolului important pe care îl au femeile în ceea ce privește gestionarea exploatațiilor familiale și solicită statelor membre să sprijine formarea în domeniul antreprenorial adresată în special femeilor fermieri, în scopul de a consolida și mai mult implicarea femeilor în exploatațiile familiale;

39.    solicită Comisiei să stimuleze o consolidare a spiritului antreprenorial în întreaga UE, luând în considerare importanța întreprinderilor familiale în ceea ce privește economia UE, și să creeze un cadru favorabil performanțelor economice;

40.    solicită Comisiei să elaboreze în mod urgent o comunicare în care să se analizeze rolul întreprinderilor familiale în ceea ce privește stimularea creșterii și a competitivității economiei europene până în 2020, precum și o foaie de parcurs în care să fie enumerate măsurile care pot consolida cadrul economic și dezvoltarea întreprinderilor familiale din UE, pot spori gradul de sensibilizare cu privire la necesitatea abordării provocărilor specifice cu care se confruntă întreprinderile familiale și pot îmbunătăți competitivitatea, perspectivele internaționale și potențialul de creare de locuri de muncă al acestora;

41.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0036.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0032.

(3)

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_ro.pdf

(4)

Raportul final al Grupului de experți al Comisiei Europene intitulat „OVERVIEW OF FAMILY–BUSINESS–RELEVANT ISSUES” (Studiu general privind aspectele relevante legate de întreprinderile familiale), din noiembrie 2009.

(5)

European Family Business Barometer, iunie 2014.

(6)

COM(2012)0795.


EXPUNERE DE MOTIVE

Promovarea locurilor de muncă, a creșterii și a investițiilor reprezintă prioritatea numărul 1 a orientărilor politice pentru viitoarea Comisie Europeană pe care dl Juncker, Președintele Comisiei Europene, le-a prezentat la începutul mandatului său, în vara anului 2014, și pe bună dreptate: criza financiară și economică a avut ca urmare faptul că în întreaga UE există în continuare aproximativ 25 de milioane de șomeri, numărul tinerilor șomeri cu vârsta sub 25 de ani fiind de peste 5 milioane. Produsul intern brut a ajuns, în timpul crizei, în unele state membre UE, la palierul de două cifre(1).

Guvernanța economică și bugetară mai strictă a UE începe deja să dea roade, chiar dacă nu foarte vizibile, iar economia Europei începe încet să înregistreze din nou creștere. Conform previziunilor Comisiei Europene, în 2015, se va înregistra o creștere de 1,3% a produsului intern brut (PIB) (față de 1,1% în anul anterior) și de 1,9% în 2016 (față de 1,7% în anul anterior). Dar Europa poate mai mult, nu ne-am epuizat nici pe departe potențialul. Ce este important e să creăm pentru întreprinderile noastre un mediu favorabil investițiilor și să consolidăm, în general, spiritul antreprenorial la nivelul întregii UE.

În special întreprinderile familiale pot să aibă un rol decisiv în ceea ce privește depășirea crizei financiare și economice și revitalizarea economiei. Peste 60% din întreprinderile din Uniunea Europeană sunt întreprinderi familiale, asigurând aproximativ 40-50% din locurile de muncă din sectorul privat. La această concluzie a ajuns grupul de experți al Comisiei Europene în raportul său final din anul 2009.

Întreprinderile familiale au o viziune pe termen mai lung decât cele care nu sunt conduse de proprietarii lor, deoarece doresc să se asigure că și generațiile viitoare obțin performanțe economice bune. În multe state membre UE există întreprinderi familiale conduse deja de a treia, a patra sau a cincea generație. Această poveste de succes trebuie, bineînțeles, continuată. Având în vedere tradiția lor, multe întreprinderi familiale sunt foarte legate de locul unde se află. Acestea aduc astfel o contribuție decisivă la asigurarea competitivității Europei și creează locuri de muncă.

Și, deși întreprinderile familiale au un rol atât de important pentru economia noastră, factorii politici le acordă puțină atenție. Comisia Europeană a stabilit deja în anul 2003 o definiție a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la nivel european. În anul 2009, un grup de experți al Comisiei Europene a încercat să urmeze acest exemplu și să stabilească o definiție a întreprinderilor familiale. Această definiție nu are însă caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, iar în unele state membre nici nu se aplică. Prin urmare, multe întreprinderi familiale cărora nu li se mai aplică definiția IMM-urilor, dar care sunt, totodată, departe de a fi considerate concerne, nu se bucură de anumite posibilități de finanțare sau nu sunt scutite de la îndeplinirea anumitor cerințe. Toate acestea duc, bineînțeles, la o birocrație inutilă care reprezintă inclusiv, și mai ales, pentru întreprinderile familiale o problemă mare.

În plus, multe întreprinderi familiale încearcă cu disperare să rămână sub pragul stabilit de criteriile Comisiei pentru IMM-uri, acest lucru având consecințe evidente: întreprinderile familiale încetează să mai recruteze ca să evite o creștere a venitului sau a cifrei de afaceri, fapt ce stopează orice creștere.

O altă problemă pe care o creează lipsa unei definiții constă în faptul că este dificil să se facă o comparație cu privire la situația întreprinderilor familiale din toate statele membre UE. Grupul de experți al Comisiei a constatat, în anul 2009, în cadrul mandatului său, că în UE există peste 90 de definiții diferite ale întreprinderilor familiale. Prin urmare, nu se poate realiza o comparație a caracteristicilor specifice, a dificultăților sau a altor aspecte de acest gen.

Dar, mai devreme sau mai târziu, toate întreprinderile familiale se confruntă cu o provocare fundamentală: problema succesiunii la conducerea întreprinderii. În întreaga Europă au loc, anual, aproximativ 450 000 de transferuri de întreprinderi, unde lucrează, în total, circa 2 milioane de oameni. Din cauza multor dificultăți legate de astfel de transferuri de întreprinderi, aproximativ 150 000 de întreprinderi trebuie să își încheie anual activitatea, ceea ce înseamnă pierderea a circa 600 000 de locuri de muncă(2). În acest caz, factorii politici sunt cei care trebuie să creeze condițiile-cadru adecvate pentru a împiedica pierderea de locuri de muncă. Ce îngreunează în mod deosebit transferurile de întreprinderi în cadrul unei familii sunt reglementările privind impozitarea succesiunilor, a donațiilor și a întreprinderilor. Mulți proprietari de întreprinderi familiale se decid să adopte o soluție sub forma unei fundații sau a unei „achiziționări” de directori executivi externi. În aceste cazuri, familia respectivă trebuie însă să renunțe, în mare parte, la controlul asupra întreprinderii. Dar, din punctul de vedere al întreprinderilor, deținerea controlului constituie unul din factorii decisivi pentru succes.

Prin urmare, acum, la peste 6 ani de la încheierea activității grupului de experți al Comisiei privind întreprinderile familiale, a sosit cu adevărat momentul să ne concentrăm din nou atenția asupra acestei categorii importante de întreprinderi. Avem neapărat nevoie de mai multe date, cifre și fapte din fiecare stat membru pentru a putea înțelege mai bine problemele și provocările cu care se confruntă întreprinderile familiale și a stimula schimbul de bune practici. Este, de fapt, improbabil să avem nevoie, la nivel european, de reglementări legislative concrete (în afară de reglementările naționale privind chestiunile fiscale). Mai degrabă este vorba de a orienta atenția factorilor politici asupra acestei categorii importante de antreprenori și de a ajuta acolo unde este nevoie de ajutor. Un punct de plecare ar fi, de exemplu, introducerea (cu titlu temporar) a unui „test al întreprinderilor familiale”, care să aibă loc în cadrul studiului de impact privind actul legislativ aferent, pentru a putea observa dacă modificarea planificată a dreptului Uniunii are efecte asupra întreprinderilor familiale și a structurilor acestora și, dacă da, care ar fi acestea.

(1)

Estonia, Letonia, Lituania. Sursa: Comisia Europeană.

(2)

Planul de acțiune antreprenoriat 2020, (COM(2012)0795).


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (11.5.2015)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la întreprinderile familiale din Europa

(2014/2210(INI))

Raportoare pentru aviz: Marita Ulvskog

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât „familie” înseamnă rude până la al patrulea grad de rudenie și întrucât rudele care nu coabitează, soții separați și partenerii într-o uniune consensuală sunt considerați tot membri de familie;

B.  întrucât întreprinderile familiale pot lua și forma unor corporații și întrucât activitatea desfășurată într-o întreprindere familială nu este prestată gratuit;

C. întrucât întreprinderile familiale reprezintă mai mult de 60 % din totalitatea întreprinderilor europene, asigurând între 40 % și 50 % din totalul locurilor de muncă și întrucât acestea variază de la firme mici la corporații, ceea ce înseamnă că problemele și dificultățile cu care se confruntă sunt diferite; întrucât marea majoritate a întreprinderilor familiale sunt IMM-uri, care oferă locuri de muncă pentru două treimi din persoanele angajate în Uniunea Europeană și care creează 85 % din noile locuri de muncă în Europa; întrucât noile întreprinderi creează, în medie, două noi locuri de muncă, iar extinderea întreprinderilor existente creează aproximativ cinci noi locuri de muncă;

D. întrucât majoritatea întreprinderilor familiale sunt IMM-uri și întrucât dimensiunea unei întreprinderi familiale ar trebui să fie unul din elementele centrale de luat în considerare în definirea unei astfel de întreprinderi;

E.  întrucât întreprinderile familiale joacă un rol esențial în dezvoltarea regională, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și organizarea teritorială;

F.  întrucât întreprinderile familiale sunt mai predispuse spre orientări pe termen lung și aduc o contribuție esențială economiei, printr-o stabilitate pe termen lung, datorată responsabilității lor sociale, gradului înalt de responsabilitate al proprietarilor, angajamentului special față de economia și comunitățile lor locale și regionale și valorilor puternice înrădăcinate în tradiția europeană a „comerciantului onorabil” și întrucât, în general, deși afectate puternic în timpul crizei economice, întreprinderile familiale fac față crizei în mod mai hotărât și, deci, tind să își concedieze lucrătorii într-un ritm mai lent; întrucât, în această privință, Uniunea Europeană susține întreprinderile familiale cu inițiative precum așa-numitele „pacte familiale”; întrucât întreprinderile familiale contribuie în mod substanțial la prevenirea depopulării rurale și în multe cazuri oferă singura sursă de angajare în regiuni ale Europei în care dezvoltarea înregistrează cele mai mari întârzieri, în special în regiunile cel mai puțin industrializate;

G. întrucât eforturile depuse la nivelul UE în ceea ce privește stimularea antreprenoriatului și a întreprinderilor nou-înființate ar trebui să fie consolidate și completate cu o atenție mai mare acordată facilitării și stimulării supraviețuirii pe termen lung a întreprinderilor familiale,

H. întrucât este esențial să se îmbunătățească cadrul juridic privind succesiunea (transferul societății în cadrul familiei), în special domeniul de aplicare și amploarea diverselor abordări ale impozitelor pe succesiune și ale celor imobiliare la nivelul UE, având în vedere că 480 000 de societăți sunt transferate în UE în fiecare an și că sunt afectate peste două milioane de locuri de muncă; întrucât, din cauza multiplelor dificultăți legate de astfel de transferuri, aproximativ 150 000 de întreprinderi sunt forțate anual să își înceteze activitatea, ducând la pierderea a circa 600 000 de locuri de muncă(1);

I.   întrucât impozitele pe succesiune reprezintă o problemă serioasă, în special pentru întreprinderile familiale mici și mijlocii, determinând chiar reducerea sau lichidarea unora dintre acestea;

J.   întrucât o definiție comună europeană a întreprinderii familiale este necesară nu numai pentru a îmbunătăți calitatea colectării de date statistice privind performanțele sectorului, ci și ca mijloc de abordare îmbunătățită a nevoilor întreprinderilor familiale și ale societății de către factorii de decizie;

K. întrucât întreprinderile familiale garantează transmiterea de cunoștințe și de competențe și întrucât în anumite regiuni acestea reprezintă un factor esențial în legăturile sociale;

L.  întrucât fermele familiale sunt întreprinderi familiale care oferă un model de succes, deoarece pun în practică principiul economiei circulare sustenabile din punct de vedere ecologic și social;

M. întrucât educația antreprenorială poate contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea perspectivelor de ocupare a forței de muncă pentru tineri, deoarece crește probabilitatea ca aceștia să își înceapă propria afacere, iar societățile lor tind să fie mai inovatoare și să aibă mai mult succes decât cele administrate de persoane fără formare antreprenorială; întrucât astfel de persoane sunt, de asemenea, supuse unui risc mai mic de a-și pierde locul de muncă și dispun mai frecvent de locuri de muncă stabile, plătite din ce în ce mai bine;

N. întrucât modelul de întreprindere familială este răspândit în mod inegal la nivelul statelor membre; întrucât o pondere semnificativă a întreprinderilor familiale din Europa au o dimensiune transnațională și își desfășoară activitatea în diferite state membre,

1.  constată că în UE există peste 90 de definiții ale expresiei „întreprindere familială”; salută activitatea desfășurată în direcția unei definiții europene a „întreprinderii familiale” și solicită să fie depuse eforturi suplimentare în ceea ce privește stabilirea unei definiții oficiale, luând în considerare dreptul societăților comerciale, particularitățile din statele membre privind garantarea drepturilor sociale, a securității sociale, a drepturilor de pensie și normele privind codeterminarea și sănătatea și siguranța la locul de muncă; subliniază faptul că o definiție simplă, clară și ușor aplicabilă și comparabilă între țări ar putea contribui la o mai bună înțelegere a fenomenului și a provocărilor cu care se confruntă întreprinderile familiale, la obținerea unei imagini clare a contribuției acestora la societate și la promovarea introducerii unor măsuri specifice și eficace;

2.  invită Comisia să își continue activitatea în direcția elaborării unei definiții comune la nivel UE a ”întreprinderii familiale” prin realizarea unei evaluări de impact privind o eventuală revizuire a definiției europene a IMM-urilor din 2003, prin luarea în considerare a dimensiunii întreprinderii familiale ca element central, având în vedere că o abordare reglementară universal valabilă („one-size-fits-all”) nu este suficientă pentru a răspunde diverselor nevoi ale întreprinderilor familiale în ceea ce privește fiscalitatea și accesul la finanțare și prin elaborarea, împreună cu statele membre, a unei liste de indicatori comuni, în baza cărora ar putea fi descrisă o întreprindere familială și care ar permite realizarea de statistici în ceea ce privește contribuția întreprinderilor familiale la crearea de locuri de muncă, pentru a înțelege mai bine forma de proprietate și pentru a permite elaborarea de politici mai adecvate, care să faciliteze accesul întreprinderilor familiale la piețe și la finanțare; definiția ar trebui să fie simplă, clară și ușor de aplicat în toate statele membre;

3.  solicită celor implicați în elaborarea unei definiții europene a „întreprinderii familiale” să se asigure că definiția respectă diversitatea familiilor din societățile europene și că garantează nediscriminarea formelor familiale, mai degrabă decât să o limiteze la noțiunea de familie reprezentată de un bărbat, o femeie și copiii lor biologici;

4.  deoarece dreptul de proprietate reprezintă o chestiune fundamentală pentru întreprinderile familiale, solicită statelor membre să ia în considerare introducerea unor modificări în sistemul lor fiscal și în dreptul societăților comerciale, care să permită un transfer mai eficace și mai ușor sau menținerea întreprinderii în cadrul familiei; sugerează, ca bune practici de partajat și de promovat, reducerea taxelor pe donații și succesiuni, introducerea unui tratament fiscal favorabil aplicat profiturilor reinvestite față de tratamentul aplicat finanțării datoriilor, precum și favorizarea utilizării stocurilor care nu conferă drept de vot ca metodă de îmbunătățire a accesului la finanțare fără a pierde controlul asupra societății;

5.  ia act de faptul că transferul întreprinderilor în cadrul familiei reprezintă frecvent o succesiune a capitalului social și cultural și a cunoștințelor acumulate de la o generație la alta, și că acesta ar trebui menținut și promovat; subliniază, cu toate acestea, că cifre recente din 2011 estimează că, în fiecare an, circa 450 000 de firme din UE caută succesori, afectând până la două milioane de angajați; atrage atenția asupra faptului că UE riscă să piardă anual circa 150 000 de întreprinderi și 600 000 de locuri de muncă în urma transferurilor ineficiente de întreprinderi; subliniază că bunele practici referitoare la planurile de comunicare în timp util cu privire la transferul unei întreprinderi sunt esențiale în această privință; sugerează preluările de angajați ca fiind una dintre soluțiile posibile la problema succesiunii acestor IMM-uri europene; subliniază că modelele de participare financiară a angajaților pe termen lung, concepute în mod corespunzător, ar putea, de asemenea, contribui la menținerea acestor mici întreprinderi și la consolidarea economiilor regionale și a ocupării forței de muncă în UE;

6.  solicită autorităților competente de la nivelul statelor membre să încurajeze antreprenoriatul și să promoveze în școli proiectele referitoare la „mini-întreprinderi”, luând în considerare potențialul ridicat de creare de locuri de muncă pe care îl oferă întreprinderile familiale; întrucât întreprinderile familiale reprezintă cea mai mare bază de potențial antreprenorial și sunt incubatoare naturale pentru viitorii antreprenori, devine tot mai necesar să se consolideze inovarea și progresul acestora; în plus, subliniază faptul că, pentru a se profesionaliza gestionarea întreprinderilor familiale, este esențial să se promoveze educația antreprenorială, atât pentru întreprinderile nou înființate, cât și pentru întreprinderile familiale existente, precum și să se stimuleze inovarea și progresul, în special la nivel executiv, incluzând formarea în domenii precum resursele umane, planificarea carierei și competențele manageriale, care vor contribui la atragerea și păstrarea forței de muncă calificate;

7.  constată cu îngrijorare că criza financiară și recesiunea care a urmat au afectat negativ în mod special IMM-urile europene, multe dintre acestea fiind întreprinderi familiale, și subliniază importanța unei intervenții a UE decisive pentru relansarea creșterii economice prin sprijinirea creării unor locuri de muncă de înaltă calitate și importanța elaborării unui cadru de reglementare favorabil în ceea ce privește, în special, accesul la finanțare, fiscalitatea și protecția unei securități sociale favorabile incluziunii pentru toți actorii din structurile IMM-urilor; subliniază că un sprijin bine direcționat spre o restructurare sănătoasă ar putea avea efecte pozitive majore asupra păstrării locurilor de muncă și accentuează, în plus, importanța facilitării procedurilor administrative pentru întreprinderile familiale, inclusiv prin utilizarea de soluții de tip ghișeu unic; subliniază potențialul de creare a locurilor de muncă la nivel local al IMM-urilor din sectoarele noi și cele emergente, precum economia circulară; subliniază că, deoarece transferul întreprinderii de la o generație la alta este principala provocare cu care se confruntă întreprinderile familiale, este important ca statele membre să își amelioreze cadrul juridic în ceea ce privește transferul de întreprinderi familiale și să îmbunătățească accesul la finanțarea acestui transfer, evitând astfel problemele legate de fluxul de numerar și vânzările forțate și asigurând continuitatea întreprinderii familiale; subliniază, în același timp, faptul că cadrul juridic nu trebuie să permită nicio restricționare a drepturilor angajaților, inclusiv a drepturilor sociale;

8.  solicită Comisiei și statelor membre să asigure o mai bună informare a întreprinderilor familiale cu privire la posibilitățile de dezvoltare la nivel internațional și să îmbunătățească schimburile de experiență și de bune practici, în special prin programul EURES de sprijinire a mobilității transfrontaliere pe piețele locurilor de muncă, pentru a sprijini viabilitatea și prosperitatea întreprinderilor familiale, care sunt surse importante de noi locuri de muncă; subliniază importanța serviciului EURES-T, care poate oferi consiliere cu privire la posibilitățile de mobilitate profesională în regiuni transfrontaliere și poate ajuta lucrătorii transfrontalieri în soluționarea problemelor juridice, administrative și fiscale legate de mobilitatea profesională;

9.  ia act, de asemenea, de necesitatea de a aborda alte provocări cu care se confruntă întreprinderile familiale, cum ar fi dificultățile în identificarea și păstrarea forței de muncă calificate, precum și de importanța consolidării educației antreprenoriale și a formării în materie de competențe de conducere specifice întreprinderilor familiale;

10. atrage atenția asupra rolului important pe care îl joacă fermele familiale în regiunile rurale din multe state membre și solicită statelor membre să sprijine formarea profesională care vizează în special fermierii; recomandă în mod special, în acest sens, sprijinirea proiectelor de formare pentru tinerii antreprenori care conduc ferme familiale, în vederea creșterii implicării lor cu succes în agricultură și în organizațiile regionale;

11. îndeamnă Comisia să faciliteze și să stimuleze supraviețuirea pe termen lung a întreprinderilor familiale și să se concentreze mai mult pe dezvoltarea sprijinului și a îndrumării în vederea facilitării transferului și succesiunii întreprinderilor familiale;

12. subliniază faptul că, din cauza suprapunerii familiei, a dreptului de proprietate și a elementelor comerciale, întreprinderile familiale au anumite particularități care ar trebui să fie luate în considerare; subliniază, cu toate acestea, necesitatea abordării chestiunilor referitoare la dreptul muncii, politica socială și drepturile sociale, cum ar fi un echilibru mai bun între femei și bărbați în consiliile de conducere, prevederi privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată și participarea financiară a angajaților, într-un mod echitabil și responsabil din punct de vedere social;

13. solicită statelor membre să identifice soluții aplicabile și acceptabile referitoare la impozitele pe succesiune în cazul întreprinderilor familiale, pentru a se asigura că plata acestor impozite nu creează societății probleme de lichiditate, nici nu afectează în mod negativ numărul de angajați sau dezvoltarea sustenabilă a societății sub responsabilitatea generației următoare;

14. solicită Comisiei să urmărească în continuare o punere în aplicare îmbunătățită a recomandărilor(2) UE deja existente în ceea ce privește simplificarea cadrului fiscal și de reglementare, pentru a îmbunătăți cadrul juridic pentru succesiune;

15. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze în continuare schimbul de bune practici pentru a sprijini transferurile de întreprinderi familiale, în special în ceea ce privește cadrul de reglementare;

16. consideră recomandabil să se încurajeze încadrarea de administratori externi profesioniști pentru a îmbunătăți administrarea întreprinderii familiale;

17. solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze participarea financiară a angajaților, în concordanță cu recunoașterea publică în creștere a meritelor sale, în contextul crizei financiare și economice;

18. solicită Comisiei Europene să promoveze în mod activ egalitatea de gen în cadrul întreprinderilor familiale cu privire la antreprenoriat, competențe, conducere, transfer și succesiune; în acest scop, solicită utilizarea structurilor administrative existente la nivelul statelor membre pentru a promova crearea unui ghișeu unic pentru femeile antreprenoare; de asemenea, solicită îmbunătățirea accesului „mamelor antreprenoare” la sprijinul pentru îngrijirea copiilor;

19. atrage atenția Comisiei asupra faptului că majoritatea întreprinderilor familiale sunt IMM-uri și că, prin urmare, este esențial să se aplice principiul „a gândi mai întâi la scară mică” pentru o mai bună adaptare a legislației europene la realitățile și nevoile acestor întreprinderi, precum și pentru a le permite să beneficieze de programe de finanțare și de dispozitive de reducere a sarcinilor administrative;

20. atrage atenția Comisiei asupra necesității unor condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile care operează în UE, respectându-se și promovându-se, în același timp, caracterul unic al întreprinderilor familiale;

21. subliniază că și întreprinderile familiale au responsabilitatea de a pune la dispoziție centre de formare adecvate sau stagii de pregătire comparabile și că trebuie să promoveze formarea continuă a angajaților în întreprinderile lor pentru a împiedica penuria de personal calificat și pentru a sprijini învățarea pe tot parcursul vieții;

22. subliniază importanța schemelor de formare finanțate de UE pentru micii antreprenori, care le permit proprietarilor de întreprinderi familiale să își adapteze societățile la un mediu aflat în schimbare rapidă, determinat de integrarea economică mondială în creștere, de apariția unor noi tehnologii și de concentrarea pe o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și mai ecologică;

23. recomandă Comisiei să elaboreze o strategie fără caracter legislativ privind familia europeană, care să țină seama în totalitate de rolul pe care îl au părinții în întreprinderile familiale, inclusiv de semnificația socială și economică a expresiei „mame-întreprinzătoare” și de contribuția specifică pe care o aduc la punerea în aplicare a principiilor care stau la baza unei conduceri corecte, a unei responsabilități sociale antreprenoriale și a unei culturi noi și sustenabile în ceea ce privește ocuparea forței de muncă;

24. solicită Comisiei să instituie în cadrul DG Întreprinderi și Industrie o unitate dedicată sprijinirii și informării întreprinderilor familiale, inclusiv un ghișeu unic în fiecare stat membru, pentru a facilita accesul la finanțarea din partea UE și pentru a acorda consiliere în domeniul afacerilor;

25. solicită Comisiei să includă în semestrul european recomandări pentru statele membre referitoare la crearea unui mediu echitabil și favorabil întreprinderilor familiale, în special în domeniile fiscalității, al transferului de întreprinderi și al educației antreprenoriale;

26. solicită Comisiei să promoveze și să difuzeze în mod activ informații privind modelul de întreprindere familială la nivelul UE, de exemplu, prin crearea unui ghișeu unic pentru întreprinderile familiale în cadrul Comisiei Europene și prin favorizarea transferului de cunoștințe și de bune practici la nivelul statelor membre, precum și prin utilizarea optimă a programelor precum „Erasmus pentru tineri antreprenori”;

27. încurajează statele membre să ofere un cadru juridic clar pentru încadrarea în muncă temporară formală și informală a membrilor de familie;

28. încurajează statele membre să pună la dispoziția proprietarilor și angajaților de întreprinderi familiale protecții similare în materie de securitate socială, ca stimulent pentru transferurile de întreprinderi familiale.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

7.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

20

3

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato

(1)

Planul de acțiune antreprenoriat 2020, (COM(2012)0795).

(2)

Recomandarea din 1994, Comunicarea din 1998 și Forumul de la Lille, Ghidul de bune practici din 2003, Comunicarea Comisiei din 2006: Continuitate printr-un nou început.


AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (3.3.2015)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la întreprinderile familiale din Europa

(2014/2210(INI))

Raportoare pentru aviz: Daniela Aiuto

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât femeile sunt tot mai prezente în întreprinderile familiale, constituind o resursă importantă prin nivelul lor ridicat de educație și prin capacitatea lor managerială demonstrată de a defini strategii, de a lua decizii, de a condure întreprinderile și de a soluționa problemele;

B.  întrucât datele disponibile privind angajarea femeilor în întreprinderile familiale sunt totuși destul de reduse, având în vedere că însăși conceptul de „întreprindere familială” este încă destul de puțin documentat;

C. întrucât întreprinderile familiale, întreprinderile familiale independente și noile întreprinderi de acest gen constituie o oportunitate profesională și de dezvoltare personală importantă pentru femei, în ciuda necunoașterii acestor perspective din cauza lipsei unor modele feminine de urmat;

D. întrucât femeile întâmpină mari dificultăți în ceea ce privește implicarea lor în întreprinderile familiale și se confruntă cu segregări de gen, atât verticale, cât și orizontale, în ciuda nivelului ridicat de formare a femeilor, care reprezintă 60 % din numărul absolvenților de universitate;

E.  întrucât, în multe țări, problema o reprezintă faptul că societatea este impregnată de o cultură a dominației masculine la toate nivelurile sociale, nu doar la locul de muncă;

F.  întrucât fermele familiale reprezintă un model de succes deoarece ele pun în practică principiul economiei circulare sustenabile din punct de vedere social și ecologic și deoarece în acest context femeile, în calitate de lideri, contribuie cu o cultură antreprenorială;

G. întrucât femeile din UE câștigă, în medie, cu 16 % mai puțin pe oră decât bărbații și sunt puțin reprezentate în posturile de conducere și de nivel înalt și întrucât femeile și bărbații nu sunt supuși acelorași practici de muncă și nici acelorași sisteme de salarizare, ceea ce afectează independența lor economică, participarea deplină a acestora la piața muncii și concilierea vieții de familie cu viața profesională;

H. întrucât femeile joacă adesea un rol invizibil sau acționează ca mandatare, fără ca statutul lor profesional sau drepturile salariale să fie recunoscute în mod corespunzător, ceea ce are repercusiuni grave în ceea ce privește contribuțiile la asigurările sociale, pensiile și drepturile lor sociale, precum și recunoașterea competențelor lor, așa cum o demonstrează datele privind diferența de remunerare între femei și bărbați și diferența de pensie(1);

I.   întrucât în multe țări europene, femeile trebuie să îndeplinească frecvent rolul de mandatar, fie din motive fiscale, fie din cauza imposibilității, din motive juridice, ca antreprenorul de sex masculin să dețină funcții în cadrul întreprinderii sau să înregistreze întreprinderea pe numele său;

J.   întrucât femeile întâmpină dificultăți în a prelua succesiunea în cadrul întreprinderilor familiale, având în vedere că se acordă prioritate băieților și că fetele sunt foarte adesea excluse;

K. întrucât mamele care doresc să fie în același timp antreprenoare sunt adesea constrânse să-și marginalizeze rolul de mamă sau, uneori, chiar să renunțe la dreptul la maternitate pentru a se ocupa de întreprindere;

L.  întrucât în jur de 60% din toate întreprinderile din UE sunt întreprinderi familiale;

M. întrucât asigurarea unei conduceri competente de către familie de-a lungul generațiilor este una dintre principalele preocupări ale întreprinderilor familiale și întrucât stereotipurile de gen privilegiază băieții în detrimentul fetelor în succesiunea din cadrul întreprinderii familiale;

N. recunoscând rolul fundamental de exemplu pe care îl are guvernanța eficace a întreprinderii familiale și importanța ei pentru sustenabilitatea economiei europene și a economiei sociale de piață în Europa,

1.  solicită să se asigure o mai bună aplicare și implementare a măsurilor care garantează egalitatea de șanse și egalitatea de tratament între bărbați și femei în materie de ocupare a forței de muncă și de cariere și să se ia măsuri proactive pentru a promova participarea genului subreprezentat, pentru a evita segregarea orizontală și verticală, discriminarea salarială și profesională (tratarea femeilor ca persoane „invizibile” sau ca mandatare), în special în ceea ce privește sarcinile de management, funcțiile de răspundere și rolurile de conducere, și pentru a asigura egalitatea între femei și bărbați în ceea ce privește oportunitățile, drepturile sociale, accesul la servicii de sănătate, salariile și pensiile;

2.  subliniază necesitatea de a garanta recunoașterea competențelor dobândite de femei în cadrul întreprinderilor familiale, pentru a favoriza parcursul lor profesional în cadrul altor tipuri de întreprinderi;

3.  solicită adoptarea unei definiții neechivoce a întreprinderilor familiale pentru toate statele membre, care să reprezinte o bază solidă de carieră pentru ambele sexe, așa cum se recomandă în raportul final pe 2009 al Grupului european de experți privind trecerea în revistă a aspectelor relevante legate de întreprinderile familiale;

4.  subliniază că este important să se protejeze dreptul femeilor la succesiune în întreprinderile familiale, în condiții egale cu bărbații, prin promovarea unei culturi a echității între femei și bărbați, care să valorizeze rolul antreprenorial al femeilor în întreprinderile familiale în poziții de management, de responsabilitate și de conducere și crearea unui mediu în care femeile antreprenoare și întreprinderile familiale să poată prospera și în care spiritul antreprenorial să fie recompensat;

5.  solicită Comisiei Europene și statelor membre să promoveze Rețeaua europeană a ambasadoarelor antreprenoriatului și Rețeaua europeană a mentorilor pentru antreprenorii din rândul femeilor pentru a le spori vizibilitatea;

6.  atrage atenția asupra rolului important pe care îl au femeile în conducerea fermelor familiale, și recomandă statelor membre să sprijine formarea în domeniul antreprenorial care vizează în special fermierele, în scopul de a întări și mai mult implicarea femeilor în fermele familiale; recomandă în mod special, în acest sens, sprijinirea proiectelor de formare pentru femeile care conduc fermele familiale în vederea creșterii gradului de implicare a acestora în agricultură și în organizațiile regionale;

7.  subliniază nevoia de a asigura cele mai bune condiții de muncă în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă;

8.  recomandă promovarea imaginii de „mamă-întreprinzătoare” pentru a garanta dreptul la maternitate și acordarea de avantaje economice în vederea concilierii vieții de familie cu viața profesională; recomandă luarea de măsuri pentru a sprijini angajarea femeilor în întreprinderile familiale și serviciile de îngrijire a copilului la domiciliu pentru a permite femeilor întreprinzătoare să concilieze viața de familie cu viața profesională;

9.  subliniază faptul că acordarea mai multor oportunități femeilor în întreprinderile familiale va aduce beneficii atât femeilor, cât și întreprinderilor;

10. solicită adoptarea tuturor măsurilor posibile pentru a împiedica și sancționa abuzurile, constrângerile, situațiile de șantaj și/sau de supunere, violențele împotriva femeilor la locul de muncă, amintind că și segregarea și discriminarea reprezintă o formă de violență mentală și psihologică care se adaugă la cazurile de violență fizică;

11. reamintește încă o dată statelor membre și autorităților regionale și locale importanța punerii la dispoziție a unei oferte suficiente de servicii de îngrijire de calitate și la prețuri accesibile pentru copii, persoanele în vârstă și alte persoane dependente, a oferirii de stimulente fiscale pentru întreprinderi și alte compensații pentru a ajuta femeile și bărbații care lucrează ca angajați, ca lucrători care desfășoară o activitate independentă sau ca gestionari ai întreprinderilor familiale, să concilieze viața de familie cu viața profesională;

12. invită Comisia să inițieze un studiu și o analiză statistică privind prezența femeilor în întreprinderile familiale din Europa;

13. subliniază necesitatea de a dispune de concedii de maternitate, de paternitate și parentale separate și remunerate în mod corespunzător, care să răspundă nevoilor angajaților, ale lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și ale angajatorilor;

14. îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să țină seama de egalitatea de șanse între femei și bărbați și să ia în considerare și să includă măsuri proactive pentru a promova participarea genului subreprezentat, precum și pentru a promova accesul femeilor la formare profesională ori de câte ori legiferează cu privire la chestiunile legate de întreprinderile familiale și, în special, în contextul Directivei privind subreprezentarea femeilor în organele de conducere;

15. subliniază că eliminarea totală a diferențelor între bărbații și femeile care lucrează în întreprinderi familiale ar fi benefică pentru economie și pentru societate în general; evidențiază că Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015 are ca obiectiv creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor până la 75 %, obiectiv stabilit de Strategia Europa 2020, și că aceasta include grupurile de femei care înregistrează cele mai mici rate de ocupare a forței de muncă;

16. subliniază necesitatea de a stabili cadre de sprijin pentru femeile manager în propriile întreprinderi familiale pentru a spori încrederea în sine a acestora și eficacitatea personală;

17. insistă ca întreprinderile familiale să fie obligate să respecte egalitatea de tratament și de șanse între bărbați și femei în domeniul muncii, în gestionarea întreprinderii și în luarea de decizii și că, în acest scop, trebuie să adopte măsuri pentru a evita orice tip de discriminare și pentru a promova egalitatea de gen;

18. subliniază necesitatea realizării de propuneri concrete, destinate concilierii vieții profesionale cu viața de familie și viața privată, promovând în același timp o împărțire mai echilibrată a responsabilităților profesionale, familiale și sociale între bărbați și femei, în special în domeniul asistenței acordate persoanelor dependente și al îngrijirii copiilor; ia act de faptul că îmbunătățirea serviciilor de îngrijire și de creșă depinde de politicile publice de creare a infrastructurilor, dar și de măsurile care impulsionează întreprinderile să propună astfel de soluții; ia cat de faptul că flexibilitatea în ceea ce privește orele de muncă și organizarea muncii, precum și munca cu fracțiune de normă, poate fi o modalitate de reconciliere a vieții profesionale și private.

19. solicită Consiliului să ajungă la un acord cât mai curând posibil pentru a putea adopta Directiva privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă, astfel încât toate întreprinderile cotate la bursă, inclusiv întreprinderile familiale, să ajungă la un procentaj de minim de 40 % de femei în consiliile de administrație.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

26.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Marc Tarabella

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Rosa D’Amato, José Inácio Faria

(1)

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_ro.pdf


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

16.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

5

5

Membri titulari prezenţi la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Membri supleanți prezenți la votul final

Michał Boni, David Coburn, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Marietje Schaake, Bart Staes

Aviz juridic - Politica de confidențialitate