Postup : 2014/2210(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0223/2015

Predkladané texty :

A8-0223/2015

Rozpravy :

PV 07/09/2015 - 26
CRE 07/09/2015 - 26

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.10
CRE 08/09/2015 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0290

SPRÁVA     
PDF 220kWORD 195k
30.6.2015
PE 544.219v02-00 A8-0223/2015

o rodinných podnikoch v Európe

(2014/2210(INI))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Angelika Niebler

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosťsociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žienrodovú rovnosť
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rodinných podnikoch v Európe

(2014/2210(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 17 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na kritériá vymedzenia malých a stredných podnikov (MSP) stanovené Európskou komisiou v roku 2003,

–       so zreteľom na akčný plán Európskej komisie pre podnikanie 2020 (COM(2012)0795),

–       so zreteľom na správu skupiny expertov z roku 2009 pre Európsku komisiu s názvom Prehľad dôležitých otázok súvisiacich s rodinnými podnikmi: výskum, politické opatrenia a existujúce štúdie,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2013 o zlepšení prístupu MSP k financiám(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť(2),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Najskôr myslieť v malom“: Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu (COM(2008)0394),

–       so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0223/2015),

A.     keďže majetok treba chrániť v súlade s článkom 17 Charty základných práv Európskej únie;

B.     keďže rodinné podniky v minulosti značne prispeli k rastu európskeho hospodárstva a zohrávajú významnú úlohu v rámci hospodárskeho rastu a sociálneho rozvoja, ako aj pri znižovaní nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi, a investovaní do ľudského kapitálu; keďže viacgeneračný charakter rodinných podnikov posilňuje stabilitu hospodárstva; keďže rodinné podniky zvyčajne zohrávajú kľúčovú úlohu v regionálnom rozvoji, pokiaľ ide o zamestnanosť, prenos poznatkov a regionálnu organizáciu; keďže politiky orientované na rodinné podniky by mohli podporiť podnikanie a mohli by byť pre európske rodiny motiváciou k tomu, aby si založili rodinný podnik;

C.     keďže podľa ročenky 2014 Ernst and Young Family Business 85 % všetkých európskych podnikov tvoria rodinné podniky, ktoré poskytujú 60 % pracovných miest v súkromnom sektore;

D.     keďže rodinné podniky majú rôznu veľkosť, v dôsledku čoho sú vystavené odlišným ťažkostiam a problémom;

E.     keďže hoci v prípade rodinných podnikov ide väčšinou o MSP, rodinné podniky môžu byť malé, stredné alebo veľké, kótované na burze alebo nekótované; keďže sa všeobecne zaraďovali medzi MSP, pričom sa opomínala skutočnosť, že medzi rodinnými podnikmi sú aj veľmi veľké nadnárodné spoločnosti; keďže v niektorých členských štátoch EÚ vytvára niekoľko rodinných podnikov veľkú časť celkového obratu všetkých podnikov, čím významne prispieva k zachovaniu pracovných miest aj v období krízy, ku kreativite a rastu, ako aj k hospodárskemu úspechu príslušnej krajiny; keďže mnohé rodinné podniky, ktoré už nespadajú do definície MSP, ale zároveň sú veľmi ďaleko od definície veľkého podniku, nemôžu využívať osobitné možnosti financovania ani niektoré administratívne výnimky; keďže to nevyhnutne vedie k zbytočnej byrokracii, ktorá je veľkou záťažou najmä pre tieto rodinné podniky so strednou trhovou kapitalizáciou;

F.     keďže značné množstvo rodinných podnikov pôsobí vo viac než jednej krajine, čo znamená, že model rodinného podnikania má nadnárodný rozmer;

G.     keďže priame zdaňovanie a dedičské právo patria do právomoci členských štátov a keďže niektoré členské štáty prijali opatrenia na podporu rodinných podnikov a riešia ich obavy;

H.     keďže rodinné podniky sa vnímajú ako podniky vyznačujúce sa vysokou integritou a hodnotami, ktorými sa riadi činnosť ich podniku, a zavádzajú prísne normy v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov vzťahujúce sa na ich zamestnancov a životné prostredie, čo zároveň predstavuje priaznivé prostredie pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom; keďže rodinné podniky zvyčajne zaručujú odovzdávanie vedomostí a zručností a v niektorých prípadoch zohrávajú dôležitú úlohu pre sociálne väzby;

I.      keďže v poľnohospodárstve sú rodinné farmy najbežnejším obchodným modelom a významne prispievajú k prevencii vyľudňovania vidieka a v mnohých prípadoch predstavujú jediný zdroj zamestnanosti v európskych regiónoch, ktorých rozvoj zaostáva, najmä v menej industrializovaných regiónoch; keďže rodinné farmy môžu ponúkať šablónu na úspech, pretože vo všeobecnosti uvádzajú do praxe zásadu ekologicky a sociálne udržateľného obehového hospodárstva a pretože ženy vo vedúcich pozíciách v tejto súvislosti prispievajú nielen svojím podnikateľským zmýšľaním, ale aj špecifickými komunikačnými a sociálnymi zručnosťami;

J.      keďže práca expertnej skupiny Komisie týkajúca sa rodinných podnikov sa už skončila pred viac ako piatimi rokmi a odvtedy sa na úrovni EÚ nezačala nijaká nová európska iniciatíva; keďže výskum a údaje na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktoré by umožnili pochopiť osobitné potreby a štruktúry rodinných podnikov, sú stále nedostatočné;

K.     keďže neexistuje nijaká celoeurópska, právne záväzná, konkrétna, jednoduchá a harmonizovaná definícia rodinných podnikov;

L.     keďže pre neexistujúcu definíciu nemožno zhromažďovať porovnateľné údaje v členských štátoch EÚ, aby sa mohla upriamiť pozornosť na osobitnú situáciu, potreby a hospodárske úspechy rodinných podnikov; keďže tento nedostatok spoľahlivých a porovnateľných údajov môže brzdiť prijímanie politických rozhodnutí a môže znamenať, že sa neuspokoja potreby rodinných podnikov;

M.    keďže rodinné podniky majú nielen hospodársky význam, ale zohrávajú dôležitú úlohu aj zo sociálneho hľadiska;

N.     keďže nie vo všetkých 28 členských štátoch EÚ sú vytvorené združenia alebo iné štruktúry zastupujúce záujmy skupín, ktoré by sa starali výslovne o potreby rodinných podnikov;

O.     keďže úsilie na úrovni EÚ o stimuláciu podnikania a zakladania nových podnikov by sa malo zvýšiť a doplniť s väčším zreteľom na uľahčenie a stimuláciu dlhodobého prežitia rodinných podnikov;

P.     keďže model rodinného podniku je v členských štátoch rozšírený nerovnomerne; keďže značná časť rodinných podnikov v Európe má nadnárodný rozmer a vykonáva svoju činnosť v rôznych členských štátoch;

Q.     keďže v EÚ je hodinová mzda žien v priemere o 16 % nižšia než hodinová mzda mužov a keďže vo vysokých funkciách a na vedúcich pozíciách je nedostatok žien, pričom na mužov sa neuplatňujú rovnaké pracovné postupy a mzdové systémy ako na ženy, v dôsledku čoho je pre ženy ťažšie byť finančne nezávislé, plne sa zapájať do trhu práce a dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

R.     keďže ženy často plnia úlohu, ktorá je neviditeľná, alebo úlohu nastrčenej bábky, a keďže nie sú primerane ohodnotené ani čo sa týka pracovného, ani platového postavenia, čo má závažný dosah na úroveň ich príspevkov na sociálne zabezpečenie, dôchodkov a nárokov na sociálne dávky, ako aj na uznanie ich zručností, ako to vyplýva z údajov o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a rozdieloch v ich dôchodkoch(3);

Význam pre hospodárstvo

1.      zdôrazňuje, že rodinné podniky majú tendenciu vykazovať voči svojim zamestnancom vysoký stupeň sociálnej zodpovednosti a riadia zdroje aktívnym a zodpovedným spôsobom, pričom majú všeobecne udržateľné a dlhodobé úvahy o hospodárskej budúcnosti podniku (konajúc ako „poctivý obchodník“, zodpovedný majiteľ alebo správca), a preto významne prispievajú k životu miestnych komunít, ako aj ku konkurencieschopnosti Európy a vytvárajú a udržiavajú kvalitné pracovné miesta;

2.      zdôrazňuje, že rodinné podniky sú na základe vlastnej histórie veľmi späté s miestom, a preto vytvárajú a udržiavajú pracovné miesta aj vo vidieckych a znevýhodnených oblastiach, čím prispievajú k boju proti procesu starnutia a vyľudňovania, ktorý zasiahol mnohé oblasti v EÚ; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby poskytli potrebnú nákladovo efektívnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť, obnovu, rast a udržateľnosť týchto podnikov, najmä mikropodnikov a začínajúcich podnikov, ako aj uľahčiť medziodvetvovú a cezhraničnú spoluprácu, a tým im pomôcť rásť a presadiť sa na medzinárodnej scéne;

3.      uznáva, že rodinné podniky sú jediným najväčším zdrojom pracovných miest v súkromnom sektore a že všetko, čo je prospešné pre kontinuitu, obnovu a rast v sektore rodinných podnikov, preto vedie ku kontinuite, obnove a rastu európskeho hospodárstva;

4.      konštatuje, že najmä vysokošpecializované rodinné podniky majú dôležité postavenie ako dodávatelia pre väčšie podniky a ako ich inovátori a na základe svojej dlhodobej a medzigeneračne založenej hospodárskej činnosti poskytujú spoločnostiam, ktoré zásobujú, hmotné zabezpečenie, a tým významne prispievajú k hospodárskemu rastu;

5.      pripomína Komisii skutočnosť, že väčšina rodinných podnikov sú MSP(4) a že prvoradé je teda uplatňovanie zásady „najskôr myslieť na malých“, aby sa právne predpisy EÚ lepšie prispôsobili realite a potrebám týchto podnikov, aby sa im umožnilo využívať programy financovania a aby sa znížila byrokratická záťaž;

6.      konštatuje, že rodinné podniky môžu zohrávať dôležitú úlohu v povzbudzovaní menšín a nedostatočne zastúpených skupín k vyššej účasti na miestnom hospodárstve;

7.      poukazuje na to, že vďaka vyššej miere dôvery medzi rodinnými príslušníkmi sú rodinné podniky veľmi pružné a schopné rýchlo sa prispôsobiť zmenám v ekonomicko-sociálnom prostredí; skutočnosť, že rodinné podniky pôsobia v okrajových segmentoch trhu dlhšie obdobia, im zároveň umožňuje vynikať v identifikácii nových príležitostí a inovácii;

Financovanie

8.      konštatuje, že rodinné podniky vykazujú často výrazne vyšší podiel vlastného kapitálu než nerodinné podniky a že tento vysoký podiel vlastného kapitálu ovplyvňuje hospodársku stabilitu podniku a hospodárstva ako celku a zároveň vytvára priestor na ďalšie investície do podniku, a preto by sa nemal obmedzovať;

9.      vyzýva preto členské štáty, aby s prihliadnutím na túto skutočnosť zabezpečili, aby vnútroštátne predpisy o zdaňovaní dedičstva a darov, o dlhoch a vlastnom kapitále a o zdaňovaní podnikov mali skôr podporný než diskriminačný vplyv na financovanie vlastného kapitálu, ktoré je pre rodinné podniky také dôležité; pripomína, že priame zdaňovanie a dedičské právo patria do právomoci členských štátov; vyzýva preto členské štáty, aby preskúmali zvýhodňovanie dlhu vo svojich daňových zákonoch tým, že zhodnotia jeho vplyv na štruktúru financovania podnikov a mieru investícií, a aby zabezpečili, aby sa ku kapitálovému financovaniu pristupovalo rovnako ako k dlhovému financovaniu s cieľom nebrániť prevodu vlastníckych práv a dlhodobej perspektíve rodinných podnikov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali akúkoľvek daňovo motivovanú diskrimináciu kapitálového financovania v súvislosti so spravodlivou hospodárskou súťažou;

10.    zdôrazňuje, že dlhodobé zabezpečovanie financovania podnikov sa stalo ústredným konkurenčným faktorom; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam stabilných medzinárodných štruktúr finančného trhu; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v rámci regulácie finančného trhu nebude zbytočne zaťažovať podniky;

11.    vyzýva Komisiu, aby zvážila rozšírenie prístupu ku všetkým existujúcim nástrojom určeným MSP a/alebo podnikateľom, najmä COSME, na rodinné podniky so strednou trhovou kapitalizáciou;

12.    zdôrazňuje, že z dôvodu finančnej krízy a nepriaznivého hospodárskeho cyklu sú mnohé funkcie rodinných podnikov nedostatočne financované a že je dôležité, aby rodinné podniky mali otvorený a ľahký prístup k alternatívnym zdrojom financovania;

13.    v tejto súvislosti poukazuje na dôležitosť podpory alternatívnych foriem úverovania rodinných podnikov, napríklad úverových združení;

Výzvy

14.    konštatuje, že 35 % podnikov, ktoré neinvestujú na zahraničných trhoch, tak robí na základe nedostatočných znalostí o týchto trhoch a nedostatočných skúseností s internacionalizáciou; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby najmä menším rodinným podnikom poskytovali informácie o možnostiach internacionalizácie prostredníctvom portálu pre internacionalizáciu MSP a Európskej platformy pre spoluprácu klastrov a zabezpečovali lepšiu výmenu skúseností a najlepších postupov vrátane možností internacionalizácie prostredníctvom internetu; ďalej vyzýva členské štáty, aby poskytovali podporné služby podnikom, ktoré plánujú investovať na medzinárodnej úrovni, napríklad vo forme informačných služieb pre podniky alebo záruk na vývozné úvery, odstraňovania obchodných bariér a presadzovania osobitného vzdelávania v záujme kultúry podnikateľstva v rodinných podnikoch;

15.    konštatuje, že intenzívnejšia internacionalizácia rodinných podnikov vytvára väčšie príležitosti na hospodársky rast a zvýšenú tvorbu pracovných miest; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby menším rodinným podnikom zabezpečili možnosť lepšieho využitia digitálnej infraštruktúry;

16.    uznáva, že fiškálne, právne a administratívne prostredie, v ktorom rodinné podniky (a podniky riadené majiteľom) pôsobia, je definované spojeným účinkom právnych predpisov týkajúcich sa obchodných spoločností a súkromného práva;

17.    konštatuje, že 87 % rodinných podnikov je presvedčených, že udržanie kontroly nad podnikom je jedným z kľúčových faktorov úspechu(5); konštatuje, že podľa akčného plánu Komisie pre podnikanie 2020(6) je prevod vlastníckych práv podniku, ako aj prevod riadenia podniku z jednej generácie na druhú najväčšou možnou výzvou pre rodinné podniky;

18.    poznamenáva, že pre malé a stredné rodinné podniky je neprestajnou výzvou potreba inovácií a prilákania správnych zručností a talentu; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby poskytli menším rodinným podnikom podnety, ktorými ich povzbudia k tomu, aby podstupovali riziká v prospech svojho rastu, poskytovali zamestnancom odbornú prípravu a využívali prístup k externým znalostiam;

19.    vyzýva členské štáty, aby zjednodušili administratívne postupy a daňové systémy, pričom zohľadnia predovšetkým osobitné výzvy, ktorým čelia malé a stredné podniky a rodinné podniky;

20.    naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na rozvoj digitálneho podnikania a digitálnych zručností s cieľom zabezpečiť, aby rodinné podniky v plnej miere využívali digitálne technológie;

21.    vyzýva preto členské štáty, aby zlepšili právny rámec na prevod rodinných podnikov a vytvorili osobitné finančné nástroje na prenos, a tak zabránili nedostatku likvidity, čím by sa zabezpečila ďalšia existencia rodinných podnikov a zabránilo by sa núteným predajom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali osobitné vzdelávanie pre rodinné podniky týkajúce sa prevodov podnikov, riadiacich štruktúr, ako aj vlastníckych stratégií a stratégie v oblasti inovácií, najmä v krajinách, v ktorých z historických dôvodov nie je koncepcia rodinného podniku tak dobre etablovaná, čo by prispelo k ich dlhodobému úspechu, najmä z hľadiska prevodu podnikov;

22.    zdôrazňuje, že je potrebné, aby rodinné podniky mali priame spojenie s akademickými činnosťami, vďaka čomu sú neustále informované o špičkových postupoch dobrého podnikového riadenia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rodinné podniky rozhodujúcou mierou prispievajú k úspechu reforiem odborného vzdelávania a k zvyšovaniu počtu učňovských stáží; poznamenáva, že z dlhodobého hľadiska by mohli byť fungujúce systémy odbornej prípravy nápomocné pri boji proti nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty by mali posilniť výmenu najlepších postupov tak, aby mohli systémy odbornej prípravy vytvoriť to najlepšie možné prostredie, aby mohli rodinné podniky investovať do učňovskej prípravy

23.    konštatuje, že je nevyhnutné riešiť ďalšie výzvy, ktorým čelia rodinné podniky, napríklad ťažkosti s nájdením a udržaním kvalifikovaných pracovníkov, a že je dôležité posilňovať vzdelávanie v oblasti podnikania a odbornú prípravu v oblasti riadenia zameranú osobitne na rodinné podniky;

24.    zdôrazňuje význam programov odbornej prípravy, ktoré financuje EÚ, pre podnikateľov z malých podnikov, ktoré umožnia majiteľom rodinných podnikov, aby svoje podniky prispôsobili rýchlo sa meniacemu prostrediu, ktoré ovplyvňuje rastúca globálna hospodárska integrácia, vznik nových technológií a zameranie sa na nízkouhlíkové a ekologickejšie hospodárstvo;

25.    poznamenáva, že propagácia podnikateľstva na školách a v iných vzdelávacích zariadeniach má kľúčový význam pre rozvoj podnikateľského ducha; ďalej konštatuje, že vzdelávanie by malo zhŕňať osobitné otázky týkajúce sa rodinných podnikov, ako je vlastníctvo, dedičstvo a rodinné spravovanie, spolu so všeobecnejšími informáciami, napr. informáciami o význame inovácií ako prostriedku na pretvorenie podnikov;

26.    naliehavo žiada členské štáty, aby vzali do úvahy formálnu a neformálnu príležitostnú a neviditeľnú prácu, ktorú vykonávajú rodinní príslušníci, a to aj v rodinných podnikoch, a vyzýva ich, aby poskytli jasný právny rámec;

27.    zdôrazňuje, že prínos rodinných podnikov k inováciám by sa dal posilniť podporou ich účasti vo verejno-súkromných partnerstvách a klastroch a podnecovaním ich spolupráce s výskumnými ústavmi;

Perspektívy

28.    vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s lepšou právnou reguláciou pristúpila k analýze existujúcich právnych predpisov, ktoré majú dosah na rodinné podniky, s cieľom identifikovať problémy a prekážky brániace rastu;

29.    vyzýva Komisiu, aby zadala vypracovanie pravidelných a primerane financovaných štúdií, v ktorých sa bude analyzovať význam vlastníctva pre úspech a prežitie podniku, pričom sa zdôraznia špecifické výzvy pre rodinné podniky, a aby Európskemu parlamentu a členským štátom predložila štatisticky spracovateľnú definíciu rodinných podnikov vypracovanú v spolupráci s Eurostatom, v rámci ktorej by sa zohľadnili rôzne okolnosti v jednotlivých členských štátoch; ďalej vyzýva Komisiu, aby využila existujúcu pracovnú skupinu pre údaje o malých a stredných podnikoch na zozbieranie dostatočných údajov, a to aj o rodinných podnikoch vo všetkých členských štátoch, s cieľom umožniť porovnanie situácie rodinných podnikov, ako aj porovnanie rodinných a nerodinných podnikov, aby podporovala šírenie informácií a výmenu príkladov know-how a osvedčených postupov v celej EÚ, napríklad zriadením kontaktného miesta pre rodinné podniky v Komisii a čo najlepším využívaním programov, ako je Erasmus pre mladých podnikateľov, a aby umožnila poskytovanie lepšie zameranej pomoci;

30.    vyzýva Komisiu, aby vypracovala posúdenie vplyvu, v ktorom sa vyhodnotí, do akej miery by bolo možné rozšírenie európskej definície MSP z roku 2003 z výlučne kvantitatívnych kritérií na kvalitatívne kritériá, v ktorých by sa zohľadnilo aj vlastníctvo spoločnosti vzhľadom na vzájomnú závislosť vlastníctva, kontroly a riadenia, skutočnosť, že riziko a zodpovednosť znáša výlučne rodina, sociálna zodpovednosť spoločnosti a všeobecný osobný charakter riadenia podniku, a to aj vo vzťahu k účasti zamestnancov na riadení činností podniku, a aký vplyv by to mohlo mať na rodinné podniky, napríklad pri poskytovaní štátnej pomoci a vo vzťahu k oprávnenosti týchto podnikov;

31.    vyzýva Komisiu, aby medzičasom v rámci hodnotenia vplyvu právnych predpisov vykonala štúdiu uskutočniteľnosti „testu rodinných podnikov“ (pre politiky týkajúce sa napríklad vlastníctva, štruktúr riadenia či súkromia) vypracovaného podľa vzoru testu MSP a aby ho v prípade, že štúdia preukáže jeho uskutočniteľnosť, čo najskôr zaviedla do praxe s cieľom vopred stanoviť účinok niektorých právnych aktov o rodinných podnikoch a zabrániť tak zbytočnej byrokracii a zaťažujúcim prekážkam pre rodinné podniky, pričom sa treba zamerať najmä na spojený účinok podnikového práva a súkromného práva;

32.    konštatuje, že rozdiely v susediacich krajinách, napríklad v daňových právnych predpisoch, systémoch dotácií či pri vykonávaní európskych právnych predpisov, môžu spôsobiť problémy podnikateľom v pohraničných regiónoch, napríklad podnikateľom v rodinných podnikoch; žiada preto členské štáty, aby preskúmali navrhované vnútroštátne právne predpisy a navrhovanú metódu uplatňovania európskych právnych predpisov s cieľom zistiť, aký vplyv by mali na podnikateľov v pohraničných regiónoch, napríklad na podnikateľov v rodinných podnikoch;

33.    vyzýva Komisiu, aby zriadila stálu internú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá osobitne potrebami a charakteristikami rodinných podnikov, pravidelne predkladá správy Parlamentu a členským štátom, povzbudzuje výmeny najlepších postupov medzi organizáciami rodinných podnikov členských štátov a šíri usmernenia a štandardné texty a riešenia, ktoré pomáhajú rodinným podnikom prekonať ich osobitné problémy, a aby vymedzila jej právomoci; vyzýva Komisiu, aby zriadila jednotné kontaktné miesto pre podniky, ktoré je k dispozícii rodinným podnikom a záujmovým skupinám z radov rodinných podnikov ako kontaktné miesto na európskej úrovni a poskytla im pomoc v prípade konkrétnych otázok týkajúcich sa najmä európskych právnych predpisov a prístupu k finančnej podpore EÚ;

34.    zdôrazňuje podnikateľskú úlohu žien v rodinných podnikoch; žiada Komisiu, aby uskutočnila štúdiu o pôsobení žien v rodinných podnikoch v Európe a aby zhodnotila príležitosti, ktoré ponúkajú rodinné podniky z hľadiska zlepšenia postavenia žien, rovnakých príležitostí a rovnováhy medzi súkromím a prácou; zdôrazňuje, že je nevyhnutné chrániť právo žien na nástupníctvo v rodinných podnikoch rovnocenné mužom tým, že sa bude podporovať kultúra rovnoprávnosti žien a mužov, ktorá posilňuje podnikateľskú úlohu žien v rodinných podnikoch, a to aj vo vedúcich pozíciách; zdôrazňuje tiež, že rodinné podniky by mali dodržiavať právne ustanovenia týkajúce sa sociálneho poistenia, dôchodkových príspevkov a noriem bezpečnosti práce;

35.    znovu pripomína členským štátom a miestnym a regionálnym orgánom, že je dôležité, aby boli v dostatočnej miere zabezpečené vysokokvalitné a dostupné služby starostlivosti o deti, seniorov a iné závislé osoby, daňové stimuly pre podniky a iná kompenzácia na pomoc ženám a mužom pracujúcim ako zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby alebo ako manažéri v rodinných podnikoch, aby dosiahli zosúladenie svojich rodinných a pracovných záväzkov;

36.    zdôrazňuje, že sú potrebné samostatné a riadne odmeňované obdobia materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky, ktoré spĺňajú potreby zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb a podnikateľov;

37.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili Európsku sieť „veľvyslankýň” spomedzi podnikateliek a Európsku sieť mentorov pre podnikateľky v záujme ich zviditeľnenia;

38.    konštatuje, že keďže rodinné farmy vlastnia pôdu, sú späté s konkrétnou lokalitou; preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že prežitie rodinných fariem nebude ohrozené najmä nadmernou byrokraciou; upozorňuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú ženy pri prevádzke rodinných poľnohospodárskych podnikov, a vyzýva členské štáty, aby podporovali odbornú prípravu v oblasti podnikania zameranú najmä na ženy v poľnohospodárstve s cieľom ešte viac posilniť účasť žien na práci v rodinných poľnohospodárskych podnikoch;

39.    vyzýva Komisiu, aby v rámci celej EÚ podporovala posilňovanie podnikania, pričom nesmie opomenúť význam rodinných podnikov v hospodárstve EÚ, a aby vytvárala prostredie pre vynikajúce výsledky v oblasti podnikania;

40.    vyzýva Komisiu, aby urýchlene vypracovala oznámenie, v ktorom sa analyzuje úloha rodinných podnikov s ohľadom na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu hospodárstva EÚ do roku 2020, a aby vypracovala plán obsahujúci zoznam opatrení, ktorými sa dá posilniť hospodárske prostredie a rozvoj rodinných podnikov v EÚ, zvýšiť povedomie o osobitných výzvach spojených s rodinnými podnikmi, ako aj zlepšiť ich konkurencieschopnosť, medzinárodné vyhliadky a potenciál tvorby pracovných miest;

41.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0036.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0032.

(3)

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_sk.pdf

(4)

Záverečná správa expertnej skupiny Európskej komisie s názvom PREHĽAD O DÔLEŽITÝCH OTÁZKACH SÚVISIACICH S RODINNÝMI PODNIKMI, november 2009.

(5)

European Family Business Barometer (Európsky barometer rodinného podnikania), jún 2014.

(6)

COM(2012)0795.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podpora zamestnanosti, rastu a investícií je najvyššou prioritou politických usmernení pre budúcu Európsku komisiu – ako sa vyjadril predseda Komisie Jean-Claude Juncker na začiatku svojho funkčného obdobia v lete 2014 – a to z dobrého dôvodu: finančná a hospodárska kríza viedla k tomu, že v celej EÚ je stále nezamestnaných približne 25 miliónov ľudí, pričom počet nezamestnaných mladých ľudí do 25 rokov je vyše 5 miliónov. Hrubý domáci produkt poklesol počas krízy v niektorých členských štátoch EÚ o dvojciferné čísla(1).

Už možno zistiť prvé, aj keď malé úspechy prísnejšieho hospodárskeho a rozpočtového riadenia v EÚ a európske hospodárstvo sa pomaly posilňuje. Prognóza Komisie týkajúca sa rastu hrubého domáceho produktu (HDP) bola na rok 2015 vo výške 1,3 percenta (v porovnaní s 1,1 percenta v minulom roku) a na rok 2016 vo výške 1,9 percenta (v porovnaní s 1,7 percenta v minulom roku). Európa však dokáže ešte viac, náš potenciál nie je ani zďaleka vyčerpaný. Dôležité je, aby sa pre naše podniky vytvorilo priaznivé investičné prostredie a aby sa všeobecne podporoval zmysel pre podnikanie v celej EÚ.

Najmä naše rodinné podniky môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení finančnej a hospodárskej krízy a pri oživovaní hospodárstva. Vyše 60 % všetkých podnikov v Európskej únii sú rodinné podniky, ktoré predstavujú asi 40 – 50 % pracovných miest v súkromnom sektore. K tomuto výsledku dospela skupina expertov Európskej komisie už vo svojej záverečnej správe z roku 2009.

Rodinné podniky rozmýšľajú v dlhodobejšom horizonte než podniky, ktoré neriadi vlastník, pretože chcú zabezpečiť, aby bol podnik hospodársky úspešný aj pod vedením ďalších generácií. V mnohých členských štátoch EÚ existujú rodinné podniky, ktoré jedna rodina spravuje už tri, štyri či päť generácií. V tomto úspešnom príbehu treba, samozrejme, pokračovať. Mnohé rodinné podniky sú vzhľadom na svoju minulosť mimoriadne verné svojmu sídlu. Prispievajú tak rozhodujúcou mierou k zabezpečeniu konkurencieschopnosti v Európe a vytváraniu pracovných miest.

Rodinné podniky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pre naše hospodárstvo, ale politici im venujú len malú pozornosť. Európska komisia už v roku 2003 určila definíciu malých a stredných podnikov (MSP) na európskej úrovni. Skupina expertov Európskej komisie sa snažila v roku 2009 nasledovať tento príklad a určiť definíciu rodinných podnikov. Táto definícia však nie je právne záväzná a v jednotlivých členských štátoch sa neuplatňuje. V dôsledku toho mnohé rodinné podniky, ktoré už nespadajú do definície MSP a zároveň sú aj veľmi ďaleko od definície veľkého podniku, nemôžu využívať osobitné možnosti financovania ani niektoré výnimky. To nevyhnutne vedie k zbytočnej byrokracii, ktorá je veľkou záťažou najmä pre rodinné podniky.

Okrem toho sa mnohé rodinné podniky zúfalo snažia ostať pod prahovou hodnotou, ktorú stanovila Komisia v rámci kritérií pre MSP, čo má predvídateľné následky: neprijímajú sa ďalší zamestnanci, zamedzuje sa zvyšovaniu ziskov, resp. obratu, a tým automaticky aj ďalšiemu rastu.

Ďalší problém, ktorý vyplýva z chýbajúcej definície, spočíva v tom, že situácia rodinných podnikov vo všetkých členských štátoch EÚ sa len ťažko dá porovnávať. Skupina expertov Komisie v rámci svojho mandátu v roku 2009 stanovila, že v celej EÚ existuje vyše 90 rôznych definícií rodinných podnikov. Porovnanie osobitostí, ťažkostí a podobne je teda nemožné.

Všetky rodinné podniky však skôr či neskôr stoja pred kľúčovým problémom: pred otázkou, kto prevezme vedenie podniku. Každý rok sa v celej Európe uskutoční asi 450 000 prevodov podnikov, ktoré dohromady zamestnávajú približne 2 milióny osôb. Vzhľadom na mnohé ťažkosti spojené s takýmito prevodmi podnikov sa musí každý rok zatvoriť odhadom až 150 000 podnikov, pričom zanikne približne 600 000 pracovných miest(2). V rámci politiky sa musia vytvoriť vhodné rámcové podmienky, aby sa zabránilo týmto stratám pracovných miest. Prevody podnikov v rámci rodiny sa komplikujú najmä vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa zdaňovania dedičstva, darov a podnikov. Mnoho rodinných podnikov sa rozhodne pre riešenie vo forme nadácie alebo „nákupu“ externých konateľov. Tým sa však rodina musí do značnej miery vzdať kontroly nad podnikom. Udržanie tejto kontroly je však z pohľadu podniku jedným z kľúčových faktorov úspechu.

Po vyše 6 rokoch od skončenia práce skupiny expertov Komisie zameranej na rodinné podniky sa preto treba urýchlene opäť sústrediť na túto významnú skupinu podnikov. Naliehavo potrebujeme ďalšie údaje, fakty a čísla z jednotlivých členských štátov, aby sme lepšie chápali problémy a výzvy, s ktorými sa stretávajú rodinné podniky, a podporili výmenu najlepších postupov. Je dosť nepravdepodobné, že by sme potrebovali konkrétne legislatívne predpisy na európskej úrovni (odhliadnuc od vnútroštátnych predpisov o daňových otázkach). Ide skôr o nasmerovanie pozornosti politikov na tieto významné skupiny podnikateľov a poskytovanie pomoci tam, kde je potrebná. Jednou z možností by mohlo byť napríklad (prechodné) zavedenie „testu rodinných podnikov“ uskutočneného v rámci posúdenia vplyvu, aby sa zistilo, či plánované zmeny právnych predpisov EÚ majú vplyv na rodinné podniky a ich štruktúry, a ak áno, aký.

(1)

Estónsko, Lotyšsko a Litva, Zdroj: Komisia.

(2)

Akčný plán pre podnikanie 2020, COM(2012)0795.


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosťsociálne veci (11.5.2015)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k rodinným podnikom v Európe

(2014/2210(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marita Ulvskog

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže pod rodinou sa rozumejú príbuzní až do štvrtého stupňa príbuzenstva a keďže príbuzní, ktorí nežijú spoločne, oddelene žijúci manželia a partneri podľa zvykového práva sa tiež považujú za rodinných príslušníkov;

B.  keďže rodinné podniky môžu mať aj formu korporácií a keďže práca v rodinných podnikoch nie je bezplatná;

C. keďže rodinné podniky predstavujú viac ako 60 % všetkých európskych spoločností, zabezpečujú 40 % až 50 % všetkých pracovných miest a vyskytujú sa vo formách od malých firiem po korporácie, čo znamená, že problémy a ťažkosti, ktorým čelia, sa líšia; keďže veľká väčšina rodinných podnikov sú MSP, ktoré zamestnávajú dve tretiny zamestnancov v Európskej únii a vytvárajú 85 % nových pracovných miest v Európe; keďže nové podniky vytvárajú v priemere dve nové pracovné miesta a rozširovanie existujúcich podnikov vytvára v priemere päť nových pracovných miest;

D. keďže väčšina rodinných podnikov sú MSP a keďže veľkosť rodinného podniku by mala byť jedným z ústredných prvkov, ktorý by sa mal brať do úvahy pri definovaní takéhoto podniku;

E.  keďže rodinné podniky zohrávajú kľúčovú úlohu v regionálnom rozvoji, pokiaľ ide o zamestnanosť a regionálne plánovanie;

F.  keďže rodinné podniky sú skôr dlhodobo orientované a zásadným spôsobom prispievajú do hospodárstva, čím prinášajú dlhodobú stabilitu vďaka svojej spoločenskej zodpovednosti, vysokej miere zodpovednosti ako vlastníci, osobitnému stupňu angažovanosti v miestnej a regionálnej komunite a hospodárstve, ako aj pevným hodnotám zakoreneným v európskej tradícii „ctihodného obchodníka“, a keďže vo všeobecnosti, aj keď sú výrazne postihnuté hospodárskou krízou, prekonávajú ju rozhodnejším spôsobom, a preto majú sklon pomalšie pristupovať k prepúšťaniu pracovníkov; keďže v tomto smere Európska únia podporuje rodinné podniky iniciatívami, ako sú tzv. rodinné pakty; keďže rodinné podniky zásadným spôsobom prispievajú k prevencii vyľudňovania vidieka a v mnohých prípadoch predstavujú jediný zdroj zamestnanosti v európskych regiónoch, ktorých rozvoj najviac zaostáva, najmä v menej industrializovaných regiónoch;

G. keďže úsilie na úrovni EÚ o stimuláciu podnikania a zakladania nových podnikov by sa malo zvýšiť a doplniť s väčším zreteľom na uľahčenie a stimuláciu dlhodobého prežitia rodinných podnikov;

H. keďže je mimoriadne dôležité zlepšiť právne prostredie pre nástupníctvo (prevod podniku v rámci rodiny), najmä pokiaľ ide o rozsah a mieru rozličných prístupov k daniam z dedičstva a pozostalosti v rámci EÚ, pretože každý rok sa v EÚ prevádza 480 000 spoločností, čo má vplyv na viac ako 2 milióny pracovných miest; keďže vzhľadom na mnohé ťažkosti spojené s takýmito prevodmi je každý rok nútených ukončiť činnosť odhadom 150 000 podnikov, pričom zanikne 600 000 pracovných miest(1);

I.   keďže dane z dedičstva sú vážnym problémom najmä pre malé a stredné podniky v rodinnom vlastníctve, čo v prípade niektorých z nich vedie dokonca k zredukovaniu alebo likvidácii;

J.   keďže spoločná európska definícia rodinného podniku je nutná nielen na zlepšenie kvality zberu štatistických údajov o výkonnosti tohto odvetvia, ale aj ako prostriedok pre tvorcov politiky na lepšie riešenie potrieb rodinných podnikov a spoločnosti;

K. keďže rodinné podniky zaručujú odovzdávanie vedomostí a zručností a keďže v niektorých regiónoch zohrávajú dôležitú úlohu pre sociálne väzby;

L.  keďže rodinné poľnohospodárske podniky sú rodinné podniky, ktoré sú vzormi úspechu, pretože uvádzajú do praxe zásadu ekologicky a sociálne udržateľného obehového hospodárstva;

M. keďže vzdelávanie v oblasti podnikania môže významne prispieť k zlepšeniu pracovných vyhliadok pre mladých ľudí, pretože u nich je väčšia pravdepodobnosť, že začnú vlastné podnikanie a ich podniky majú tendenciu byť inovatívnejšie a úspešnejšie ako tie, ktoré vedú osoby bez vzdelania v oblasti podnikania; keďže takíto ľudia sú tiež menej ohrození nezamestnanosťou a častejšie majú stabilné zamestnanie, ako aj lepšie a lepšie platené pracovné miesta;

N. keďže model rodinného podniku je v členských štátoch rozšírený nerovnomerne; keďže značná časť rodinných podnikov v Európe má nadnárodný rozmer a vykonáva svoju činnosť v rôznych členských štátoch;

1.  poznamenáva, že v EÚ existuje viac ako 90 definícií rodinného podniku; víta prácu, ktorá sa vykonáva v súvislosti s definovaním rodinného podniku na úrovni EÚ, a žiada, aby sa vyvíjalo ďalšie úsilie na stanovenie oficiálnej definície, pričom treba zohľadniť právo obchodných spoločností, osobitosti v členských štátoch, pokiaľ ide o pomoc pri zaručení sociálnych práv, sociálneho zabezpečenia, dôchodkových nárokov, pravidiel spolurozhodovania zamestnancov a zdravia a bezpečnosti pri práci; zdôrazňuje, že jednoduchá, jasná, ľahko použiteľná a medzi krajinami porovnateľná definícia by pomohla lepšie porozumieť tomuto javu a problémom, ktorým rodinné podniky čelia, získať jasný obraz o ich prínose pre spoločnosť a umožniť zavedenie konkrétnych a účinných opatrení;

2.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojej práci na stanovení spoločnej definície EÚ pre rodinný podnik vypracovaním posúdenia vplyvu možnej revízie európskej definície MSP z roku 2003, zohľadnením veľkosti rodinného podniku ako jedného z centrálnych prvkov vzhľadom na skutočnosť, že univerzálny regulačný prístup nie je dostatočný na riešenie rozličných potrieb rodinných podnikov v súvislosti so zdaňovaním a prístupom k financovaniu, a vypracovaním, spolu s členskými štátmi, zoznamu spoločných ukazovateľov, na základe ktorých by sa dal charakterizovať rodinný podnik a ktoré by mali umožniť tvorbu štatistík týkajúcich sa príspevku rodinných podnikov k zamestnanosti, s cieľom lepšie pochopiť vlastníctvo a pomôcť vytvárať lepšie politiky, ktoré uľahčujú prístup k trhom a financovaniu pre rodinné podniky; definícia by mala byť jednoduchá, jasná a ľahko použiteľná vo všetkých členských štátoch;

3.  vyzýva tých, ktorí pracujú na definícii rodinného podniku na úrovni EÚ, aby sa uistili, že definícia zohľadní rozmanitosť rodín, ktorá existuje v spoločnostiach v EÚ, a skôr zabezpečí nediskrimináciu rodinných foriem, než ju obmedzí na koncepciu rodiny, ktorú predstavuje muž, žena a ich biologické deti;

4.  keďže vlastníctvo je zásadná otázka pre rodinné podniky, vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie zmien vo svojich daňových systémoch a práve obchodných spoločností, ktoré by umožnili účinnejší a plynulejší prevod alebo zachovanie podnikov v rámci rodín; keďže osvedčené postupy treba vzájomne vymieňať a presadzovať, navrhuje zníženie daní z darovania a dedičstva, zavedenie priaznivého daňového režimu pre reinvestované zisky v porovnaní s režimom pre úverové financovanie, a prednostné používanie akcií bez hlasovacieho práva ako spôsob zlepšenia prístupu k financovaniu bez straty kontroly nad spoločnosťou;

5.  konštatuje, že prevod podniku v rámci rodiny často znamená postúpenie sociálneho a kultúrneho kapitálu a poznatkov získavaných z generácie na generáciu a že by sa mal chrániť a podporovať; zdôrazňuje však, že na základe nedávnych údajov z roku 2011 sa predpokladá, že každý rok asi 450 000 podnikov v EÚ hľadá nástupcov, čo má dosah až na 2 milióny zamestnancov; upozorňuje na skutočnosť, že každý rok EÚ hrozí strata približne 150 000 podnikov a 600 000 pracovných miest v dôsledku neefektívnych prevodov podnikov; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti sú kľúčové osvedčené postupy pre včasné oznamovanie plánov na prevod podniku; navrhuje odkupovanie podnikov zamestnancami ako jedno z možných riešení problému sukcesie podnikov v prípade týchto európskych MSP; zdôrazňuje, že aj vhodne navrhnuté modely dlhodobej finančnej účasti zamestnancov by mohli prispieť k zachovaniu týchto malých firiem a posilneniu regionálnych hospodárstiev a zamestnanosti v celej EÚ;

6.  vyzýva príslušné orgány na úrovni členských štátov, aby podporovali podnikanie a propagovali projekty „minipodnikov“ v školách, a to vzhľadom na vysoký potenciál tvorby pracovných miest rodinnými podnikmi; keďže rodinné podniky predstavujú najväčšiu zásobáreň podnikateľského potenciálu a sú prirodzenými inkubátormi budúcich podnikateľov, je čím ďalej potrebnejšie posilňovať ich inováciu a pokrok; ďalej zdôrazňuje, že v záujme profesionalizácie riadenia rodinných firiem majú zásadný význam podpora vzdelávania v oblasti podnikania v prípade začínajúcich podnikov aj existujúcich rodinných firiem a stimulácia inovácie a pokroku, najmä na úrovni riadenia, ktorá zahŕňa odbornú prípravu v oblasti ľudských zdrojov, kariérneho plánovania a riadiacich schopností, čo prispeje k prilákaniu a udržaniu kvalifikovaných pracovníkov;

7.  so znepokojením konštatuje, že finančná kríza a následná recesia postihli predovšetkým európske mikropodniky a MSP, z ktorých sú mnohé rodinnými podnikmi, a zdôrazňuje význam pomoci EÚ pri obnove hospodárskeho rastu prostredníctvom podpory vytvárania vysokokvalitných pracovných miest a dôležitosť podporovania priaznivého regulačného rámca, najmä pokiaľ ide o prístup k financovaniu, zdaňovanie a inkluzívne sociálne zabezpečenie pre všetkých aktérov v štruktúrach MSP; zdôrazňuje, že dobre cielená podpora zdravých reštrukturalizácií by mohla mať významný pozitívny vplyv na zachovanie pracovných miest, a upozorňuje na význam zjednodušenia administratívnych postupov pre rodinné podniky, a to aj prostredníctvom riešení založených na jednotnom kontaktnom mieste; zdôrazňuje potenciál MSP pre miestnu tvorbu pracovných miest v nových a vznikajúcich odvetviach, ako je napríklad obehové hospodárstvo; keďže hlavným problémom, s ktorým sa rodinné podniky stretávajú, je odovzdávanie podniku z jednej generácie na druhú, zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa členské štáty snažili zlepšiť právny rámec pre prevod rodinných podnikov a prístup k financovaniu na účely týchto prevodov, čím sa predíde problémom s peňažnými tokmi a núteným predajom a zabezpečí sa prežitie rodinných podnikov; zdôrazňuje tiež, že právny rámec nesmie dovoľovať žiadne obmedzenie práv zamestnancov vrátane sociálnych práv;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v záujme podpory životaschopnosti a prosperity rodinných podnikov ako významného zdroja pracovných miest zabezpečili lepšiu informovanosť týchto podnikov o možnostiach rozvoja v medzinárodnom meradle a zlepšovali výmenu skúseností a osvedčených postupov, najmä podporou cezhraničnej mobility na trhoch práce prostredníctvom programu EURES; zdôrazňuje význam služby EURES-T, ktorá poskytuje poradenstvo o možnostiach pracovnej mobility v cezhraničných regiónoch a pomoc cezhraničným pracovníkom so zvládaním právnych, administratívnych a daňových problémov spojených s pracovnou mobilitou;

9.  ďalej konštatuje, že je nevyhnutné riešiť ďalšie výzvy, ktorým čelia rodinné podniky, napríklad ťažkosti s nájdením a udržaním kvalifikovaných pracovníkov, a že je dôležité posilňovať vzdelávanie v oblasti podnikania a odbornú prípravu v oblasti riadenia zameranú osobitne na rodinné podniky;

10. upozorňuje na dôležitú úlohu rodinných poľnohospodárskych podnikov vo vidieckych regiónoch mnohých členských štátov a vyzýva členské štáty, aby podporovali vzdelávanie v oblasti podnikania zamerané špecificky na poľnohospodárov; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva najmä na podporu projektov v oblasti odbornej prípravy mladých podnikateľov, ktorí prevádzkujú rodinné poľnohospodárske podniky, s cieľom zvýšiť ich úspešnú účasť v poľnohospodárskych a regionálnych organizáciách;

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby uľahčovala a stimulovala dlhodobé prežitie rodinných podnikov a kládla väčší dôraz na rozvoj podpory a usmerňovania zameraných na uľahčenie prevodu a sukcesie rodinných podnikov;

12. zdôrazňuje, že rodinné podniky majú z dôvodu prelínania rodinných, vlastníckych a obchodných prvkov isté špecifiká, ktoré by sa mali zohľadniť; zdôrazňuje však, že je nutné riešiť otázky pracovného práva, sociálnej politiky a sociálnych práv, napríklad vyrovnanejšie zastúpenie mužov a žien vo vrcholových orgánoch spoločností, ustanovenia v záujme zosúladenia pracovného a rodinného života a finančnú účasť zamestnancov, a to spravodlivým a sociálne zodpovedným spôsobom;

13. žiada členské štáty, aby našli uplatniteľné a prijateľné riešenia, pokiaľ ide o dane z dedičstva vo vzťahu k podnikom v rodinnom vlastníctve, aby sa zabezpečilo, že uhradenie týchto daní podnik neprivedie k problémom s likviditou ani negatívne neovplyvní počet zamestnancov alebo udržateľný rozvoj podniku v rámci zodpovednosti ďalšej generácie;

14. vyzýva Komisiu, aby naďalej presadzovala lepšie uplatňovanie existujúcich odporúčaní EÚ(2), pokiaľ ide o zjednodušenie daňového a regulačného rámca, v záujme zlepšenia regulačného prostredia pre sukcesiu;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej podporovali výmenu najlepších postupov, najmä pokiaľ ide o regulačné prostredie, s cieľom pomôcť prevodom rodinných podnikov;

16. považuje za vhodné podporovať vstup externých profesionálnych manažérov s cieľom zlepšiť riadenie rodinného podniku;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali finančnú účasť zamestnancov v súlade s rastúcim verejným uznaním jej prínosov v kontexte finančnej a hospodárskej krízy;

18. vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala rodovú rovnosť v rámci rodinných podnikov, pokiaľ ide o podnikateľského ducha, zručnosti, vodcovské schopnosti, prevod a sukcesiu; na tento účel vyzýva na využívanie existujúcich administratívnych štruktúr na úrovni členských štátov s cieľom podporiť zriadenie jednotného kontaktného miesta pre podnikateľky; vyzýva aj na zlepšenie prístupu k starostlivosti o deti pre matky, ktoré sú podnikateľkami;

19. upozorňuje Komisiu na skutočnosť, že väčšina rodinných podnikov sú MSP a že je teda nevyhnutné uplatňovanie zásady „najskôr myslieť na malých“, aby sa právne predpisy EÚ lepšie prispôsobili realite a potrebám týchto podnikov a umožnilo sa im využívať programy financovania a znížiť byrokratickú záťaž;

20. upozorňuje Komisiu na potrebu zabezpečiť vyvážené rovnaké podmienky z hľadiska hospodárskej súťaže pre všetky podniky pôsobiace v EÚ a zároveň rešpektovať a podporovať jedinečnú povahu rodinných podnikov;

21. zdôrazňuje, že aj rodinné podniky sú zodpovedné za ponuku vhodných odborných stáží alebo porovnateľných umiestnení na účely pracovnej skúsenosti a že musia podporovať ďalšiu odbornú prípravu zamestnancov vo svojich podnikoch, aby sa predchádzalo nedostatku zručností a podporovala sa koncepcia celoživotného vzdelávania;

22. zdôrazňuje význam programov odbornej prípravy, ktoré financuje EÚ, pre podnikateľov z malých podnikov, ktoré umožnia majiteľom rodinných podnikov, aby svoje podniky prispôsobili rýchlo sa meniacemu prostrediu, ktoré ovplyvňuje rastúca globálna hospodárska integrácia, vznik nových technológií a zameranie sa na nízkouhlíkové a ekologickejšie hospodárstvo;

23. vyzýva Komisiu, aby vypracovala nelegislatívnu európsku rodinnú stratégiu, v ktorej sa plne zohľadní úloha rodičov v rodinných podnikoch vrátane sociálneho a hospodárskeho významu matiek – podnikateliek a ich konkrétneho prínosu k uplatňovaniu zásad, na ktorých spočíva spravodlivé vedenie, sociálna zodpovednosť pri podnikaní a nová, udržateľná kultúra práce;

24. vyzýva Komisiu, aby v rámci GR pre podnikanie zriadila špecializované oddelenie na podporu a informovanie rodinných podnikov vrátane jednotného kontaktného miesta v každom členskom štáte s cieľom pomôcť s prístupom k finančným prostriedkom z EÚ a financovaniu a poskytovať podnikateľské poradenstvo;

25. vyzýva Komisiu, aby do európskeho semestra zaradila odporúčania členským štátom týkajúce sa toho, ako vytvoriť spravodlivé prostredie ústretové voči rodinným podnikom, najmä v oblasti zdaňovania, prevodu podnikov a vzdelávania v oblasti podnikania;

26. vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala a šírila informácie o modeli rodinného podniku v celej EÚ, napríklad zriadením kontaktného miesta pre rodinné podniky v Komisii, podporou transferu know-how a najlepších postupov medzi členskými štátmi a tiež čo najlepším využívaním programov, ako je Erasmus pre mladých podnikateľov;

27. nabáda členské štáty, aby vytvorili jasný právny rámec pre formálne a neformálne príležitostné zamestnávanie rodinných príslušníkov;

28. nabáda členské štáty, aby majiteľom a zamestnancom rodinných podnikov poskytovali podobnú ochranu prostredníctvom sociálneho zabezpečenia ako stimul na prevody rodinných podnikov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

7.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

24

20

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato

(1)

Akčný plán pre podnikanie 2020, COM(2012)0795.

(2)

Odporúčanie z roku 1994, oznámenie z roku 1998 a Fórum z Lille, Príručka osvedčených postupov 2003, oznámenie Komisie z roku 2006: Kontinuita prostredníctvom nového začiatku.


STANOVISKO Výboru pre práva žienrodovú rovnosť (3.3.2015)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k rodinným podnikom v Európe

(2014/2210(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Daniela Aiuto

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže čoraz viac žien sa angažuje v rodinných podnikoch a keďže ženy predstavujú dôležitý zdroj pre svoju vysokú úroveň vzdelania a preukázané manažérske schopnosti, pokiaľ ide o určovanie stratégií, prijímanie rozhodnutí, riadenie podnikov a riešenie problémov;

B.  keďže k dispozícii je však málo informácií o ženách zamestnaných v rodinných podnikoch, vzhľadom na to, že skutočný koncept rodinného podnikania je ešte stále pomerne nedostatočne zdokumentovaný;

C. keďže rodinné podniky, nezávislé podniky riadené rodinou a nové podniky tohto druhu predstavujú pre ženy významnú príležitosť kariérneho a osobného rozvoja, hoci táto skutočnosť nie je uznávaná, pretože neexistujú ženské vzory, ktoré by bolo možné nasledovať;

D. keďže ženy sa stretávajú so značnými ťažkosťami, pokiaľ ide o ich pôsobenie v rodinných podnikoch, a sú predmetom vertikálnej i horizontálnej rodovej segregácie, a to aj napriek vysokej úrovni vzdelania žien, ktoré tvoria 60 % všetkých absolventov vysokých škôl;

E.  keďže v mnohých krajinách problém spočíva v tom, že spoločnosti vládne kultúra mužskej dominancie vo všetkých oblastiach života, a nie iba na pracovisku;

F.  keďže rodinné poľnohospodárske podniky ponúkajú vzorec úspechu, pretože uvádzajú do praxe zásadu ekologicky a sociálne udržateľného hospodárstva založeného na modeli kruhového toku a pretože ženy ako vedúce podnikov prispievajú v tejto súvislosti svojím podnikateľským zmýšľaním;

G. keďže v EÚ je hodinová mzda žien v priemere o 16 % nižšia než hodinová mzda mužov a keďže vo vysokopostavených funkciách a na vedúcich pozíciách je nedostatok žien, pričom na mužov sa neuplatňujú rovnaké pracovné postupy a mzdové systémy ako na ženy, v dôsledku čoho je pre ženy ťažšie byť finančne nezávislé, plne sa zapájať do trhu práce a dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

H. keďže ženy často plnia úlohu, ktorá je neviditeľná, alebo úlohu nastrčenej bábky, a že nie sú primerane ohodnotené ani čo sa týka pracovného, ani platového postavenia, čo má závažný dosah na úroveň ich príspevkov na sociálne zabezpečenie, dôchodkov a nárokov na sociálne dávky, ako aj na uznanie ich zručností, ako to vyplýva z údajov o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a rozdieloch v ich dôchodkoch(1);

I.   keďže v mnohých európskych krajinách sa od žien často vyžaduje, aby vystupovali ako nastrčené bábky, a to buď z daňových dôvodov alebo z dôvodu právnych prekážok, ktoré bránia podnikateľovi mužského pohlavia zastávať akúkoľvek pozíciu v podniku alebo zapísať ho na svoje vlastné meno;

J.   keďže ženy narážajú na problémy v otázke nástupníctva v rodinných podnikoch, pretože sa uprednostňujú mužskí potomkovia a dcéry sú veľmi často vylúčené;

K. keďže ženy, ktoré sa snažia zlúčiť svoju úlohu matky a podnikateľky, sú často nútené odsunúť úlohu matky na vedľajšiu koľaj alebo dokonca vzdať sa myšlienky stať sa matkou, aby mohli riadiť podnik;

L.  keďže približne 60 % všetkých podnikov v EÚ tvoria podniky riadené alebo vlastnené rodinami;

M. keďže jedným z hlavných záujmov rodinných podnikov je zabezpečenie kompetentného vedenia zo strany rodiny naprieč generáciami a keďže pri nástupníctve v rodinných podnikoch sa na základe rodových stereotypov uprednostňujú synovia pred dcérami;

N. keďže uznáva zásadne dôležitý príklad riadne fungujúcej správy rodinného podniku a jej význam pre udržateľnosť európskeho hospodárstva a sociálneho trhového hospodárstva v Európe;

1.  vyzýva na efektívne uplatňovanie a vykonávanie opatrení na zabezpečenie rovnakých príležitostí mužov a žien a rovnakého zaobchádzania s nimi, pokiaľ ide o zamestnanie a kariéru, a proaktívnych opatrení na podporu účasti nedostatočne zastúpeného pohlavia, s cieľom zabrániť horizontálnej aj vertikálnej segregácii, diskriminácii, najmä pokiaľ ide o platové a pracovné zaradenie (neviditeľná úloha a úloha nastrčených bábok), a na zabezpečenie rovnakých príležitostí, sociálnych práv, prístupu k zdravotnej starostlivosti, miezd a dôchodkov pre mužov aj ženy;

2.  trvá na tom, že zručnosti, ktoré získali ženy z rodinných podnikov, je nutné uznať tak, aby sa týmto ženám umožnilo ďalej budovať svoju kariéru v iných typoch podnikov;

3.  vyzýva na prijatie jednoznačného vymedzenia rodinných podnikov pre všetky členské štáty, čím sa pre obe pohlavia zabezpečí pevný kariérny základ, ako sa odporúča v záverečnej správe európskej skupiny expertov z roku 2009 s názvom Prehľad dôležitých otázok súvisiacich s rodinnými podnikmi;

4.  zdôrazňuje nutnosť ochrany práva žien na nástupníctvo v rodinných podnikoch tak, aby im toto právo prináležalo rovnako ako mužom, a tým podporovať kultúru rovnosti žien a mužov, ktorá vyzdvihuje podnikateľskú úlohu žien v rodinných podnikoch, zastávajúcich riadiace funkcie, funkcie s veľkou mierou zodpovednosti a vedúce funkcie, a vytvoriť prostredie, v ktorom môžu ženy-podnikateľky a rodinné podniky prosperovať a podnikanie je odmenené;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili Európsku sieť „veľvyslankýň” spomedzi podnikateliek a Európsku sieť mentorov pre podnikateľky, aby ich zviditeľnili;

6.  upozorňuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú ženy pri prevádzke rodinných poľnohospodárskych podnikov, a vyzýva členské štáty, aby podporovali odbornú prípravu v oblasti podnikania zameranú najmä na ženy v poľnohospodárstve, s cieľom ešte viac posilniť účasť žien na práci v rodinných poľnohospodárskych podnikoch; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva najmä na podporu projektov v oblasti vzdelávania pre ženy, ktoré prevádzkujú rodinné poľnohospodárske podniky, s cieľom zvýšiť účasť žien v poľnohospodárstve a regionálnych organizáciách;

7.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť čo najlepšie pracovné podmienky z hľadiska zdravia a bezpečnosti na pracovisku;

8.  žiada, aby sa propagovalo postavenie matky – podnikateľky s cieľom zaručiť právo na materstvo a poskytnúť finančnú pomoc v záujme zosúladenia rodinných a pracovných povinností; požaduje opatrenia na podporu zamestnávania v rodinách a služieb starostlivosti o deti v domácnosti s cieľom umožniť podnikateľkám zosúladiť pracovný a rodinný život;

9.  zdôrazňuje, že ponuka viacerých príležitostí pre ženy v rodinných podnikoch bude prínosom tak pre ženy, ako aj pre podniky;

10. vyzýva na prijatie všetkých možných opatrení s cieľom zabrániť činom zneužívania alebo donútenia, situáciám vedúcim k vydieraniu a/alebo podmaneniu, alebo násiliu na ženách na pracovisku, a potrestať tieto činy, pričom poukazuje na to, že okrem foriem fyzického násilia, odlúčenia a diskriminácie existujú tiež formy psychického týrania alebo psychologickej agresie;

11. znovu pripomína členským štátom a miestnym a regionálnym orgánom, že je dôležité, aby boli v dostatočnej miere zabezpečené vysokokvalitné a dostupné služby starostlivosti o deti, seniorov a iné závislé osoby, daňové stimuly pre podniky a iná kompenzácia na pomoc ženám a mužom pracujúcim ako zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby alebo ako manažéri v rodinných podnikoch, aby dosiahli zosúladenie svojich rodinných a pracovných záväzkov;

12. vyzýva Komisiu, aby začala pracovať na štúdii a štatistickej analýze zastúpenia žien v rodinných podnikoch v Európe;

13. zdôrazňuje, že sú potrebné samostatné a riadne odmeňované obdobia materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky, ktoré spĺňajú potreby zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb a podnikateľov;

14. vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby pri prijímaní právnych predpisov týkajúcich sa rodinných podnikov a najmä smernice o ženách vo vrcholových orgánoch zohľadnili rovnosť príležitostí mužov a žien a aby posúdili a začlenili proaktívne opatrenia na podporu účasti nedostatočne zastúpeného pohlavia, ako aj na podporu prístupu žien k odbornej príprave;

15. zdôrazňuje, že odstránenie všetkých rozdielov medzi mužmi a ženami pracujúcimi v rodinných podnikoch by prinieslo výhody pre hospodárstvo i spoločnosť všeobecne; poukazuje na to, že stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 si kladie za cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti žien na 75 %, čo je cieľ stanovený v stratégii Európa 2020, a že tento údaj zahŕňa skupiny žien s najnižšou mierou zamestnanosti;

16. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť podporné rámce pre podnikateľky, ktoré riadia vlastné rodinné podniky, s cieľom zvýšiť ich sebavedomie a efektívnosť;

17. trvá na tom, aby sa od rodinných podnikov vyžadovalo zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy v práci, pri riadení podniku a na rozhodovaní, a že sa na tento účel musia prijať opatrenia na zabránenie akejkoľvek diskriminácii a na podporu rodovej rovnosti;

18. zdôrazňuje, že sú potrebné konkrétne návrhy s cieľom dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi pracovným, rodinným a súkromným životom, a to podnecovaním mužov a žien k rovnomernejšiemu rozdeľovaniu pracovných, rodinných a sociálnych povinností, najmä pokiaľ ide o pomoc závislým osobám a starostlivosť o deti; konštatuje, že lepšie poskytovanie služieb starostlivosti o deti v materských školách a jasliach závisí nielen od verejných politík týkajúcich sa vytvárania týchto zariadení, ale aj od stimulov pre podniky, aby takéto riešenia ponúkali; konštatuje, že flexibilita, pokiaľ ide o pracovný čas a organizáciu práce, ako aj prácu na čiastočný úväzok, môže predstavovať jeden z prostriedkov na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;

19. vyzýva Radu, aby čo najskôr dospela ku konsenzu a prijala smernicu o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze, aby tak všetky spoločnosti kótované na burze vrátane rodinných podnikov splnili cieľ, že najmenej 40 % členov ich správnych rád budú ženy.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Marc Tarabella

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, José Inácio Faria

(1)

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_sk.pdf


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

16.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

5

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, David Coburn, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marietje Schaake, Bart Staes

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia