Процедура : 2014/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0224/2015

Внесени текстове :

A8-0224/2015

Разисквания :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0055

ДОКЛАД     ***I
PDF 1475kWORD 1091k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Хайнц К. Бекер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (EURES)

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0006),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 46 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0015/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 юни 2014 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 25 юни 2014 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по регионално развитие (A8-0224/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Свободното движение на работници е ключов елемент от развитието на по-интегриран пазар на труда на Съюза, който дава възможност за мобилност на работниците от региони с високи нива на безработица към региони, които се характеризират с дефицит на работна ръка. То допринася и за намирането на правилните умения за свободните работни места и преодоляването на трудностите на пазара на труда.

(2) Свободното движение на работници е един от ключовите елементи от развитието на по-интегриран пазар на труда на Съюза, особено в трансграничните региони, който дава възможност за по-голяма мобилност на работниците и може да допринесе за повишаване на разнообразието и намиране на правилните умения за свободните работни места и преодоляването на трудностите на пазара на труда.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Чрез разпоредбите на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (кодифициран текст)19 бяха създадени механизми за комплексно обслужване във връзка със свободни работни места и обмен на информация, а в Решение за изпълнение № 2012/733/EС на Комисията от 26 ноември 2012 г. бяха заложени разпоредби относно функционирането на мрежата, наречена EURES (европейски служби по заетостта) в съответствие с посочения регламент. Необходимо е тази регулаторна рамка да бъде преразгледана с цел отразяване на новите модели на мобилност, повишените изисквания за справедлива мобилност, промените в технологиите за споделяне на данни за свободни работни места, използването на различни канали за наемане на работа от търсещите работа и от работодателите и повишаването на ролята на други брокери на пазара на труда, работещи наравно с публичните служби по заетостта („ПСЗ“) при предоставянето на услуги по наемане на персонал.

(3) Чрез разпоредбите на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (кодифициран текст)19 бяха създадени механизми за комплексно обслужване във връзка със свободни работни места и обмен на информация, а в Решение за изпълнение № 2012/733/EС на Комисията от 26 ноември 2012 г. бяха заложени разпоредби относно функционирането на мрежата, наречена EURES (европейски служби по заетостта) в съответствие с посочения регламент. Необходимо е тази регулаторна рамка да бъде преразгледана с цел отразяване на новите видове работа, мобилност и модели за съчетаване на личен и професионален живот, повишените изисквания за справедлива мобилност, промените в технологиите за споделяне на данни за свободни работни места, използването на различни канали за наемане на работа от търсещите работа и от работодателите и повишаването на ролята на други брокери на пазара на труда, работещи наравно с публичните служби по заетостта („ПСЗ“) при предоставянето на услуги по наемане на персонал.

__________________

__________________

19 Официален вестник на Европейския съюз, 27.5.2011 г., L141, стр. 1.

19 Официален вестник на Европейския съюз, 27.5.2011 г., L141, стр. 1.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С цел да бъде оказано съдействие на работниците, които имат право на свободно движение, ефективно да упражняват това право, помощта в съответствие с настоящия регламент е достъпна за всеки гражданин на Съюза, който има право да извършва дейност като наето лице, и за членове на неговото семейство в съответствие с член 45 от Договора. Държавите членки осигуряват същия достъп на граждани на трети страни, които съгласно законодателството на Съюза или на държавата имат право на равно третиране спрямо техните собствени граждани в тази сфера.

(4) С цел да бъде оказано съдействие на работниците, които имат право да работят на базата на свободното движение, ефективно да упражняват това право, помощта в съответствие с настоящия регламент е достъпна за всеки гражданин на Съюза, който има право да извършва дейност като наето лице, и за членове на неговото семейство в съответствие с член 45 от ДФЕС. Държавите членки осигуряват същия достъп на граждани на трети страни, които съгласно законодателството на Съюза или на държавата имат право на равно третиране спрямо техните собствени граждани в тази сфера.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Съдът на Европейския съюз (Съдът) беше последователен в становището си, че свободата на движение за работниците е един от основните стълбове, на които е основан Съюзът, и следователно разпоредбите, в които се посочва въпросната свобода, трябва да се тълкуват в по-широк смисъл. За целта посочената свобода, заложена в член 45 от ДФЕС, трябва да се тълкува като изброяване, по неизчерпателен начин, на определени права, от които се ползват гражданите на Съюза в контекста на свободното движение на работниците, и посочената свобода включва също така правото на гражданите на Съюза да се придвижват свободно на територията на другите държави членки и да остават на тяхна територия с цел търсене на работа. В съответствие с тълкуването на Съда, определението за „работник“ в настоящия регламент трябва следователно да включва търсещите работа лица. Освен това, и в съответствие с тълкуването на Съда, посоченото определение следва също така да включва, когато са удовлетворени съответните условия, лицата, участващи в професионално обучение или стаж.

 

__________________

 

Вж. по-специално решението от 3 юни 1986 г. по дело 139/85 Kempf/Staatssecretaris van Justitie, параграф 13.

 

Вж. по-специално решението от 26 февруари 1991 г. по дело 292/89, The Queen/The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, параграф 13. Вж. също ограниченията, определени с решението от 11 ноември 2014 г. по дело C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig.

 

Вж. по-специално решението от 19 ноември 2002 г. по дело C-188/00 Bülent Kurz, né Yüce/Land Baden-Württemberg.

 

Вж. по-специално решението от 26 февруари 1992 г. по дело C-3/90 Bernini/Minister van Onderwijs en Wetenschappen и от 17 март 2005 г. по дело C-109/04, Kraneman/Land Nordrhein-Westfalen.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Поради нарастващата взаимозависимост между пазарите на труда е необходимо засилено сътрудничество между службите по заетостта с цел осигуряване на свобода на движение за всички работници посредством доброволна и справедлива мобилност в рамките на Съюза в съответствие с член 46, буква а) от Договора и поради това следва да се създаде обща рамка за сътрудничество между държавите членки и Комисията относно трудовата мобилност в рамките на Съюза. Тази рамка следва да свърже свободните работни места от целия Съюз с възможността за кандидатстване за тях („комплексно обслужване“), да дефинира предоставянето на свързани услуги по подпомагане на работници и работодатели и да осигури общ подход към споделянето на информацията, необходима за улесняването на въпросното сътрудничество.

(5) Поради нарастващата взаимозависимост между пазарите на труда е необходимо засилено сътрудничество между службите по заетостта, по-специално в трансграничните региони, с цел осигуряване на свобода на движение за всички работници посредством доброволна мобилност на справедлив принцип в рамките на Съюза в съответствие с член 46, буква а) от Договора. Поради това следва да се създаде обща рамка за сътрудничество между държавите членки и Комисията относно трудовата мобилност в рамките на Съюза. Тази рамка следва да свърже свободните работни места от целия Съюз с възможността за кандидатстване за тях („комплексно обслужване“), да дефинира предоставянето на свързани услуги по подпомагане на работници и работодатели и да осигури общ подход към споделянето на информацията и предоставянето на персонализирани консултантски услуги, необходими за улесняването на това сътрудничество.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Като се има предвид критичното значение на мрежата EURES за повишаването на заетостта в Съюза, Комисията следва да осигури пряко и подходящо финансиране за доброто функциониране на платформата и за сътрудничеството между държавите членки.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) В Пакта за растеж и работни места Европейският съвет настоява да се разгледа възможността в мрежата EURES да бъдат включени също така професионалните практики и стажовете, които могат да бъдат обхванати от настоящи регламент, при условие че съответните лица се считат за работници по отношение на правата, предоставени на гражданите съгласно член 45 от Договора. Необходимо е да се въведе целесъобразно споделяне на обща информация относно мобилността за професионални практики и стажове в рамките на Съюза и следва да се разработи механизъм за оказване на адекватно съдействие за кандидати за тези позиции, въз основа на механизъм за комплексно обслужване на предложения, след като това комплексно обслужване бъде счетено за реалистично в съответствие с подходящите стандарти и предвид компетенциите на държавите членки.

(6) В „Пакта за растеж и работни места“ Европейският съвет настоява да се разгледа възможността в мрежата EURES да бъдат включени също така професионалната практика и стажовете. Професионалните практики и стажовете могат да бъдат обхванати от настоящия регламент, при условие че съответните лица се считат за работници по отношение на правата, предоставени на гражданите съгласно членове 45 и 47 от ДФЕС. Условията, с които са обвързани тези професионални практики и стажове, следва да се определят в рамките на действащото законодателство на Съюза и национално законодателство и следва да отговарят на минималните социални и трудови стандарти на приемащата държава членка. Държавите членки следва да разполагат с възможността да изключват определени свободни места за професионални практики и стажове с оглед на различията между техните образователни системи и активните им политики за пазара на труда. Необходимо е да се въведе целесъобразно споделяне на обща информация относно мобилността за професионални практики и стажове в рамките на Съюза и следва да се разработи механизъм за оказване на адекватно съдействие за кандидати за тези позиции, въз основа на механизъм за комплексно обслужване на предложения, след като това комплексно обслужване бъде счетено за реалистично в съответствие с подходящите стандарти и предвид компетенциите на държавите членки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Разширяването на мрежата EURES с цел тя да обхване и професионалните практики и стажовете следва да бъде съобразено с препоръката на Съвета относно рамка за качество на стажовете, за да се повиши качеството на стажовете, особено по отношение на съдържанието на учебния материал и на обучението и на условията на труд, с цел да се облекчи преходът от образование, безработица или липса на трудова активност към работа. Наред с другото, стажовете следва да отговарят на изискванията за условията на труд, приложими към стажантите, съгласно приложимото право на Съюза и на държавите членки, да зачитат правата и задълженията, прозрачността на реда и условията и т.н.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Необходимо е законодателство за укрепване на ефективността на публичните служби по заетостта. Насърчаването на справедливи възможности за заетост чрез портала EURES зависи също и от изграждането на капацитет, техническата помощ и финансовите и човешките ресурси на публичните служби по заетостта във всяка държава членка.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Мрежата EURES следва да бъде достатъчно гъвкава, за да се приспособява към променящите се характер и структура на службите по заетостта. Предоставянето на открит достъп до членство в EURES ще подобри ефикасността на обслужването чрез партньорства, подобряване на качеството и ще увеличи пазарния дял на мрежата EURES. Следователно членове на EURES следва да бъдат всички публични и частни организации и организации от третия сектор, отговарящи на критериите, определени с настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Транснационалното и трансграничното сътрудничество и подпомагането на всички организации, които работят за EURES в държавите членки, ще бъдат улеснени от структура на ниво Съюза („Европейско бюро за координация“), която следва да осигурява обща информация, дейности, инструменти и насоки. Тази структура следва също така да носи отговорност за разработването на „Европейски портал за трудова мобилност“ (портал EURES), общата информационно-технологична платформа. С цел насочване на работата й следва да се разработи многогодишна работна програма след консултации с държавите членки.

(8) Транснационалните и трансграничните партньорства и сътрудничество и подпомагането на всички организации, които работят за EURES в държавите членки, ще бъдат улеснени от структура на ниво на Съюза („Европейско бюро за координация“), която следва да осигурява обща информация, дейности, инструменти и насоки. Тази структура следва също така да носи отговорност за разработването на „Европейски портал за трудова мобилност“ (портал EURES), общата информационно-технологична платформа. С цел насочване на работата й следва да се разработи многогодишна работна програма след консултации с държавите членки.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Държавите членки следва да създадат бюра за координация на национално равнище с цел осигуряване на общо подпомагане и съдействие на всички организации на тяхна територия, които работят за EURES, и да подкрепят сътрудничеството с техни еквиваленти в други държави членки и с Европейското бюро за координация. Тези бюра за координация следва по-специално да имат задачата да се заемат с жалби и проблеми, свързани със свободни работни места, и да проверяват съответствието по отношение на доброволната и справедлива мобилност в рамките на Съюза.

(9) Държавите членки следва да създадат бюра за координация на национално равнище с цел осигуряване на общо подпомагане и съдействие на всички организации на тяхна територия, които работят за EURES, в това число трансгранични партньорства, и да подкрепят сътрудничеството с техни еквиваленти в други държави членки, особено в съседните им държави членки, и с Европейското бюро за координация. Тези бюра за координация следва по-специално да имат задачата да се заемат с жалби и проблеми, свързани със свободни работни места, и да проверяват съответствието по отношение на доброволната мобилност на справедлив принцип в рамките на Съюза.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Участието на социалните партньори в мрежата EURES допринася по-специално за анализа на пречките пред мобилността както и пред насърчаването на справедливата и доброволна трудова мобилност в рамките на Съюза, включително и в трансграничните региони. Поради това представители на социалните партньори на равнище Съюза следва да бъдат ангажирани в цялостната управленска структура на мрежата EURES, докато националните работодателски организации и синдикати могат да кандидатстват за партньори на EURES.

(10) Участието на социалните партньори в мрежата EURES допринася по-специално за анализа на пречките пред мобилността, както и за насърчаването на доброволната трудова мобилност на справедлив принцип в рамките на Съюза, особено в трансграничните региони. Поради това представители на социалните партньори на равнище на Съюза следва да бъдат ангажирани в цялостната управленска структура на мрежата EURES, докато националните работодателски организации и синдикати следва да участват в съответствие с националното законодателство и практики и следва да могат да кандидатстват за членове или партньори на EURES, ако изпълнят съответните задължения.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) По-широкото членство в мрежата EURES осигурява социални, икономически и финансови ползи. То подобрява ефективността на предоставянето на услугата, като улеснява партньорствата, увеличава допълняемостта и подобрява качеството. То увеличава пазарния дял на мрежата EURES, доколкото новите членове обявяват свободни работни места, заявления за работа и автобиографии. Транснационалното и трансграничното сътрудничество, които са ключова характеристика за функционирането на мрежата EURES, могат да генерират иновативни форми на обучение и сътрудничество между службите по заетостта, включително и относно стандартите за качество за свободните работни места и услугите за подпомагане. Поради това мрежата EURES следва да увеличи своята значимост като един от ключовите инструменти за Съюза, които са достъпни за държавите членки и Европейската комисия, при подпомагането на конкретни мерки, насочени към постигане на високо ниво на заетост в рамките на Съюза.

(12) По-широкото членство в мрежата EURES осигурява потенциални икономически, финансови и социални ползи. То подобрява ефективността на предоставянето на услугата, като улеснява партньорствата, увеличава допълняемостта и подобрява качеството. То увеличава пазарния дял на мрежата EURES, доколкото новите членове обявяват свободни работни места, заявления за работа и автобиографии. Транснационалното и трансграничното сътрудничество, които са ключова характеристика за функционирането на мрежата EURES, могат да генерират иновативни форми на обучение и сътрудничество между службите по заетостта, включително и относно стандартите за качество за свободните работни места и услугите за подпомагане. Поради това мрежата EURES следва да увеличи и затвърди своята значимост като един от ключовите инструменти за Съюза, които са достъпни за държавите членки и Европейската комисия, при подпомагането на конкретни мерки, насочени към постигане на високо ниво на качествена и устойчива заетост в рамките на Съюза.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Политиката за пазара на труда е от компетентността на държавите членки, като се координира и подпомага от Съюза съгласно приложимите разпоредби на ДФЕС. Свързаните със заетостта мерки да подкрепа следва да бъдат в съответствие с принципите на Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално еднакво третиране, и приложимото законодателство на Съюза.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Една от целите на мрежата EURES е подпомагане на справедливата трудова мобилност в рамките на Съюза и следователно минималните общи критерии за оправомощаване на организации да се присъединят следва да включват изискването тези организации да се ангажират да зачитат изцяло приложимите трудови стандарти и правни изисквания.

(14) Една от целите на мрежата EURES е подпомагане на справедливата трудова мобилност в рамките на Съюза и следователно минималните общи критерии за оправомощаване на организации да се присъединят следва да включват изискването тези организации да се ангажират да зачитат изцяло приложимите трудови стандарти, правните изисквания и принципа на недискриминация.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Държавите членки следва да могат да отказват или да отменят приемането на членове или партньори на EURES, нарушаващи трудовите стандарти или правните изисквания, по-специално по отношение на трудовото възнаграждение и на условията на труд. В случай на отказ на прием, основан на неспазване на трудовите стандарти и на правните изисквания, по-специално по отношение на трудовото възнаграждение и на условията на труд, съответното национално бюро за координация следва да информира Европейското бюро за координация, за да се предаде информацията на останалите национални бюра за координация. Ако въпросният член или партньор на EURES извършва дейност там, съответното национално бюро за координация следва да предприеме подходящите действия на своята територия съобразно националното законодателство и практика.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Публичните служби по заетостта следва да се определят от държавите членки за членове на EURES, без от тях да се изисква да преминават процедура на прием и при спазване на минимални общи критерии. Следва да бъде възможно на публичните служби по заетостта да се делегират дейности, свързани с организацията на работа на EURES.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б) Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a се предвижда извършването на приобщаващо сравнение на всички ПСЗ, основано на данните и ориентирано към резултатите, с цел да се установят най-добрите практики, чийто пълен потенциал се състои в непрекъснатата ангажираност на държавите членки.

 

___________________

 

1a Решение (ЕС) № 573/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 32).

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) С цел съобщаване на надеждна и актуална информация на работниците и работодателите относно различните аспекти на трудовата мобилност в рамките на Съюза мрежата EURES следва да си сътрудничи с други органи, служби и мрежи на Съюза, които улесняват мобилността и информират гражданите относно техните права съгласно законодателството на Съюза, като портала „Вашата Европа“, Европейския младежки портал и SOLVIT, организациите, които отговарят за признаване на професионални квалификации, и органите за насърчаване, анализ, мониторинг и подкрепа на равното третиране на работници, определени в съответствие с Директива …/2013 (ЕС) на [Европейския парламент и на Съвета относно мерките за улесняване на упражняването на права, предоставени на работниците в контекста на свободата на движение на работници].

(16) С цел съобщаване на надеждна и актуална информация на работниците и на работодателите относно различните аспекти на трудовата мобилност и социалната закрила в рамките на Съюза, мрежата EURES следва да търси взаимодействие и да си сътрудничи с други органи, служби и мрежи на Съюза, които улесняват мобилността и информират гражданите относно техните права съгласно законодателството на Съюза, като Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, създадена с Регламент (ЕО) № 883/2004, Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (Equinet), портала „Вашата Европа“, Европейския младежки портал и SOLVIT, , организации, работещи в подкрепа на регионалното сътрудничество, и организациите, които отговарят за признаване на професионални квалификации, и органите за насърчаване, анализ, мониторинг и подкрепа на равното третиране на работници, определени в съответствие с Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

 

______________

 

Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно координацията на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).

 

Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 32).

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) Всички свободни работни места, обявени публично, следва да бъдат публикувани в портала EURES в съответствие със собствените практики на държавите членки.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Юридическата отговорност за гарантирането на качеството по същество и на техническото качество на информацията, предоставяна на общата информационно-технологична платформа, по-специално по отношение на данните за свободните работни места, се носи от организациите, които предоставят информацията, в съответствие със закона и/или в рамките на стандартите, определени от държавите членки. Комисията следва да улеснява сътрудничеството с цел да се даде възможност за ранно разкриване на евентуални измами или злоупотреби във връзка с обмена на информация на европейско равнище.

(19) Юридическата отговорност за гарантирането на качеството по същество и на техническото качество на информацията, предоставяна на общата информационно-технологична платформа, по-специално по отношение на данните за свободните работни места, се носи от организациите, които предоставят информацията, в съответствие със закона и/или в рамките на стандартите, определени от държавите членки. Тези организации, съвместно с Комисията, следва да улесняват сътрудничеството с цел разкриване на евентуални измами или злоупотреби във връзка с обмена на информация на равнището на Съюза. Всички участващи страни следва да гарантират предоставянето на висококачествени данни.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Обща система за класифициране на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите представлява един от най-важните инструменти за предлагане на онлайн кандидатстване за работа в Съюза, поради което е необходимо да се разгърне сътрудничеството между държавите членки и Европейската комисия с цел постигане на оперативна съвместимост и добро автоматично намиране на съответствия между търсени и предлагани умения от различни държави, включително чрез кръстосани препратки към националните системи за класификация. В този контекст следва да се използват и други установени европейски формати и инструменти за съпоставимост и прозрачност на уменията и квалификациите, като европейската рамка за квалификации и единната рамка за прозрачност на квалификациите и компетентностите (Europass).

(20) Обща система за класифициране на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите представлява един от най-важните инструменти за предлагане на онлайн кандидатстване за работа в Съюза, поради което е необходимо да се разгърне сътрудничеството между държавите членки и Комисията с цел постигане на оперативна съвместимост и добро автоматично намиране на съответствия между търсени и предлагани умения от различни държави, включително чрез кръстосани препратки към националните системи за класификация. Държавите членки следва да бъдат редовно информирани за развитието на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) като инструмент. В този контекст следва да се използват и други установени европейски формати и инструменти за съпоставимост и прозрачност на уменията и квалификациите, като европейската рамка за квалификации и единната рамка за прозрачност на квалификациите и компетентностите (Europass).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Общата система за класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите следва да се ползва от опита и най-добрите практики, които вече са налице вследствие на прилагането на Европейската квалификационна рамка и на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

___________________

 

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (OB L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б) Държавите членки следва също така да засилят сътрудничеството в областта на признаването на дипломите, за да позволят на работниците да имат достъп до всички възможности за заетост в целия Съюз.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Следва да се създаде общ подход към услугите, предлагани от организациите, които участват в мрежата EURES, („услуги за подпомагане“), а принципът на равно третиране на работниците и работодателите, които търсят съдействие във връзка с трудова мобилност в рамките на Съюза, независимо от местоположението им в Съюза, следва да се гарантира във възможно най-висока степен и поради това следва да се създадат принципи и правила относно наличието на услуги за подпомагане на територията на отделните държави членки. Този общ подход обхваща и професионалните практики и стажове, които се стичат за полагане на труд.

(21) Следва да се създаде общ подход към услугите, предлагани от организациите, които участват в мрежата EURES, („услуги за подпомагане“), а принципът на равно третиране на работниците и работодателите, които търсят съдействие във връзка с трудова мобилност в рамките на Съюза, независимо от местоположението им в Съюза, следва да се гарантира във възможно най-висока степен и поради това следва да се създадат принципи и правила относно наличието на услуги за подпомагане на територията на отделните държави членки. Този общ подход обхваща и професионалните практики и стажове, които се считат за полагане на труд в съответствие с член 45 от ДФЕС.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) По-широкият и по-комплексният избор на съдействие относно възможностите за трудова мобилност в рамките на Съюза е от полза за работниците; необходимо е да се подобри потенциалът за предоставяне на подкрепа за работниците през целия им професионален живот, като се гарантират преходите и кариерите им.

(22) По-широкият и по-комплексният избор на съдействие относно възможностите за трудова мобилност в рамките на Съюза е от полза за работниците; необходимо е да се подобри потенциалът за предоставяне на персонализирани консултации и подкрепа за работниците през целия им професионален живот, като се гарантират преходите и кариерите им.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Услугите за подпомагане ще помогнат за намаляването на пречките пред търсещите работа, когато упражняват своите права на работници съгласно законодателството на Съюза, както и за по-ефективното използване на всички възможности за работа, като по този начин се осигурят по-добри индивидуални перспективи за заетост.

(23) Услугите за подпомагане ще помогнат за намаляването на пречките пред търсещите работа, когато упражняват своите права съгласно законодателството на Съюза, както и за по-ефективното използване на всички възможности за стаж, професионална практика и работа, като по този начин се осигурят по-добри индивидуални перспективи за заетост.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Задълбоченото познаване на търсенето на пазара на труда по отношение на професии, сектори и нужди на работодатели би било благоприятно за свободното движение на работници в рамките на Съюза и следователно услугите за подпомагане следва да включват съдействие с добро качество за работодатели, и по-специално малки и средни предприятия. Тесните работни взаимоотношения между службите по заетостта и работодателите ще увеличат попълването на свободни работни места и намирането на съответствия за подходящи кандидати, като осигурят развитие за търсещите работа, и по-специално за уязвимите групи, и ще подобрят проучването и изследването на пазара на труда.

(24) Задълбоченото познаване на предлагането и търсенето на пазара на труда по отношение на постигането на съответствие между уменията, квалификациите, професиите, секторите и нуждите на работодателите би било благоприятно за свободното движение на работници в рамките на Съюза и следователно услугите за подпомагане следва да включват съдействие с добро качество за работодатели, и по-специално малки и средни предприятия. Тесните работни взаимоотношения между службите по заетостта и работодателите ще увеличат попълването на свободни места и намирането на съответствия за подходящи кандидати, като осигурят развитие за търсещите работа, и по-специално за младежите и лицата от уязвимите групи, и ще подобрят проучването и изследването на пазара на труда.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Услугите за подпомагане, които са общи за всички държави членки, следва да бъдат дефинирани въз основа на оформящия се консенсус за успешни практики на държавите членки за информиране, насоки и консултиране на търсещите работа и работодателите.

(25) Услугите за подпомагане, които са общи за всички държави членки, следва да бъдат дефинирани въз основа на оформящия се консенсус за успешни практики на държавите членки за информиране, насоки и персонализирано консултиране на търсещите работа и работодателите. Комисията следва да гарантира предоставянето на техническа и финансова помощ за услугите за подпомагане, включително на консултантите на EURES.

Обосновка

Персонализираните услуги, предоставяни от консултантите на EURES, играят ключова роля, давайки възможност на работниците да вземат информирани решения, когато упражняват своето основно право на свободно движение.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Услугите за подпомагане на работници са свързани с упражняването на тяхната основна свобода на движение като работници съгласно законодателството на Съюза и следва да са безплатни. Услугите за подпомагане на работодатели обаче могат да подлежат на такса в съответствие с националните практики.

(26) Услугите за подпомагане на работници са свързани с упражняването на тяхната основна свобода на движение като работници съгласно законодателството на Съюза и следва да са безплатни. Услугите за подпомагане на работодатели, свързани с мрежата EURES, също следва да са безплатни.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Следва да бъде обърнато специално внимание върху подпомагането на мобилността в трансграничните региони и предоставянето на услуги на пограничните работници, които живеят в една държава членка и работят в друга, и трябва да се съобразяват с различни национални практики и правни системи и се сблъскват със специфични административни, правни или данъчни пречки пред мобилността. Държавите членки могат да изберат да създадат специфични структури за подпомагане с цел улесняване на този тип мобилност, като тези структури следва в рамките на мрежата EURES да отговорят на специфичните нужди за информиране, насоки, трансгранично намиране на съответствия между търсенето и предлагането на пазара на труда и произтичащото от това устройване на работа.

(27) Следва да бъде обърнато специално внимание върху подпомагането на мобилността в трансграничните региони и предоставянето на услуги на пограничните работници, които живеят в една държава членка и работят в друга, и трябва да се съобразяват с различни национални практики и правни системи и се сблъскват със специфични административни, правни или данъчни бариери, свързани с мобилността. Държавите членки и/или регионалните и местните органи, следва да могат да създадат специфични структури за подпомагане с цел улесняване на този тип мобилност, като тези структури следва в рамките на мрежата EURES да отговорят на специфичните нужди за информиране, насоки, трансгранично намиране на съответствия между търсенето и предлагането на пазара на труда и произтичащото от това устройване на работа. В тази връзка следва да се постави специален акцент върху трансграничните партньорства в рамките на EURES.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Прозрачността на пазарите на труда и подходящите възможности за намиране на съответствия са предварителните условия за трудова мобилност в рамките на Съюза. Може да бъде постигнат по-добър баланс между предлагането и търсенето на пазара на труда чрез ефективна система на равнище Съюз за обмен на информация относно излишъка и дефицита на работна ръка на национално ниво, които следва да бъдат установени между държавите членки и Европейската комисия и да се използват като основа за държавите членки за развитие на политиките по мобилността и са в основата на практическото сътрудничество в рамките на мрежата EURES.

(28) Прозрачността на пазарите на труда и подходящите възможности за намиране на съответствия, включително между уменията и квалификациите и нуждите на пазара на труда, са предварителните условия за трудова мобилност в рамките на Съюза. По-добър баланс между предлагането и търсенето на пазара на труда посредством по-добро съответствие между уменията и работните места може да бъде постигнат чрез ефективна система на равнището на Съюза за обмен на информация относно търсенето и предлагането на пазара на труда на национално, регионално и секторно ниво. Подобна система следва да бъде установена между държавите членки, подпомагани от Европейската комисия, и да се използва като основа от държавите членки за разработване на политиките по мобилността, и да бъде в основата на практическото сътрудничество в рамките на мрежата EURES.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a) Комисията следва да наблюдава търсенето и предлагането на пазара на труда в ЕС и да анализира непрекъснато тенденциите на пазара на труда в сътрудничество с Евростат и мрежата EURES.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Свободата на движение на работниците и високите нива на заетост са тясно свързани и поради това държавите членки следва да разработят политики по мобилността, които да подпомогнат по-доброто функциониране на пазарите на труда в Съюза. Политиките по мобилността следва да бъдат разглеждани като неделима част от социалните политики и тези по заетостта.

 

(29) Свободата на движение на работниците и високите нива на заетост са тясно свързани и поради това държавите членки следва да разработят политики по мобилността, които да подпомогнат по-доброто функциониране на пазарите на труда в Съюза. Политиките по мобилността следва да бъдат разглеждани като неделима част от социалните политики и тези по заетостта. Комисията следва да може да включва в списък най-добрите практики на държавите членки и да се позовава на тях в своите препоръки за целите на Европейския семестър.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a) Тези политики следва да вземат под внимание и враждебната работна среда, високия риск от експлоатация и лошите условия на труд, на които могат да бъдат изложени мобилните работници, когато пристигат на нов пазар на труда. Същите съображения следва да се прилагат и към семействата на тези работници и наличните възможности за тяхната интеграция на новия пазар на труда.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Следва да се създаде цикъл за програмиране, който да подпомогне координирането на действията в сферата на мобилността в рамките на Съюза. С цел ефективност при програмирането на плановете за дейността на държавите членки следва да се вземат предвид потоците и моделите, анализът на данните за съществуващия и прогнозния дефицит и излишък на работна ръка и опитът и практиките при наемане на работна ръка в мрежата EURES, като те трябва да включват преглед на наличните ресурси и инструменти, които са на разположение на организациите в държавата членка с цел улесняване на трудовата мобилност в рамките на ЕС.

(30) Следва да се създаде цикъл за програмиране, който да подпомогне координирането на действията в сферата на мобилността в рамките на Съюза. С цел да се установят и предотвратят отрицателните последици, възникващи във връзка с географската мобилност в рамките на Съюза, и за да се гарантира справедлива мобилност, при програмирането на плановете за дейността на държавите членки следва да се вземат предвид потоците и моделите, анализът на данните за съществуващия и прогнозното търсене и предлагане на работна ръка и опитът и практиките при наемане на работна ръка в мрежата EURES, като те трябва да включват преглед на наличните ресурси и инструменти, които са на разположение на организациите в държавата членка с цел улесняване на трудовата мобилност в рамките на ЕС.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Споделянето на проектите на планове за дейността по програмния цикъл сред държавите членки следва да позволи на националните бюра за координация, които действат от името на държавите членки — заедно с Европейското бюро за координация — да насочат ресурсите на мрежата EURES към целесъобразни дейности и проекти и по този начин да насочват развитието на мрежата EURES като ориентиран в по-голяма степен към резултатите инструмент, който отговаря на нуждите на работниците съгласно динамиката на пазарите на труда.

(31) Споделянето на проектите на планове за дейността по програмния цикъл сред държавите членки следва да позволи на националните бюра за координация, които действат от името на държавите членки — заедно с Европейското бюро за координация и с подходящото участие на социалните партньори — да насочат ресурсите на мрежата EURES към целесъобразни дейности и проекти и по този начин да насочват развитието на мрежата EURES като ориентиран в по-голяма степен към резултатите инструмент, който отговаря на нуждите на работниците съгласно динамиката на пазара на труда в ЕС.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) С цел получаване на достатъчно информация за измерването на резултатите на мрежата EURES следва да се установят общи показатели. Тези показатели следва да насочват организациите, които участват в мрежата EURES, при идентифицирането на техните резултати и следва да помогнат за оценката на постигнатия напредък спрямо целите, определени за мрежата EURES като цяло, включително приноса ѝ към реализирането на координираната стратегия за заетостта в съответствие с член 145 от Договора.

(32) С цел получаване на достатъчно информация за измерването на резултатите на мрежата EURES следва да се установят общи количествени и качествени показатели, обособени по пол, когато това е целесъобразно, и да се извърши подробна оценка на въздействието на мобилността върху пазарите на труда. Тези показатели и тази оценка на въздействието следва да насочват организациите, които участват в мрежата EURES, при идентифицирането на техните резултати и следва да помогнат за оценката на постигнатия напредък спрямо целите, определени за мрежата EURES като цяло, включително приноса ѝ към реализирането на координираната стратегия за заетостта в съответствие с член 145 от ДФЕС.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Когато мерките, предвидени в настоящия регламент, включват обработката на лични данни, тя трябва да бъде извършена в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на личните данни20 както и националните мерки за прилагането му.

(33) Когато мерките, предвидени в настоящия регламент, включват обработката на лични данни, тя трябва да бъде извършена в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на личните данни20, както и националните мерки за прилагането му. Личните данни следва да не се пазят за по-дълъг срок от необходимия за целта, за която са били събрани.

__________________

__________________

20 И по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

20 И по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a) Прилагането на настоящия регламент ще позволи създаването на ефективен механизъм за по-добра интеграция на образователните системи в съответствие с потребностите на пазара на труда, както и интеграция на пазара на труда като цяло.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Доколкото целта на настоящия регламент — а именно създаването на обща рамка за сътрудничество между държавите членки с цел свързване на свободните работни места и възможността за кандидатстване за тези свободни работни места и улесняването на постигането на баланс между търсенето и предлагането на пазара на заетостта — не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащаба и последиците на предложеното действие, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(35) Целта на настоящия регламент — а именно създаването на обща рамка за сътрудничество между държавите членки с цел свързване на свободните работни места и възможността за кандидатстване за тези свободни работни места и улесняването на постигането на баланс между търсенето и предлагането на пазара на заетостта — може да бъде постигната по-добре, ако с подкрепата на Комисията държавите членки си сътрудничат на равнището на Съюза. Съюзът може да приеме мерки съгласно принципа на субсидиарността, залегнал в член 5 от ДФЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да гарантира, че възложените на държавите членки задължения за издаване на разрешения на организации за присъединяване към мрежата EURES като партньори на EURES, и за предоставяне на общи показатели относно резултатността на тези организации могат да бъдат изменени с оглед на придобития опит при прилагането им или предвид развиващите се нужди на пазара на труда. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и Съвета.

(36) На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за да гарантира, че възложените на държавите членки задължения за издаване на разрешения на организации за присъединяване към мрежата EURES като партньори на EURES, и за предоставяне на общи показатели относно резултатността на тези организации могат да бъдат изменени с оглед на придобития опит при прилагането им или предвид развиващите се нужди на пазара на труда, както и за да има възможност за промяна на обхвата на услугите за подпомагане за работниците и за работодателите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) С цел гарантиране на еднакви условия при прилагането на техническите стандарти и формати, приложими по отношение на комплексното обслужване във връзка със свободни работни места и автоматичното намиране на съответствия, както и модели и процедури за споделяне на информация между държавите членки, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за прилагане. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията,

(37) С цел гарантиране на еднакви условия при прилагането на техническите стандарти и формати, приложими по отношение на комплексното обслужване във връзка със свободни работни места и автоматичното намиране на съответствия, както и модели и процедури за споделяне на информация между държавите членки, и с цел приемане на списъка на уменията, компетентностите и професиите, включени в европейската класификация, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за прилагане. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

_______________

 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a) С цел установяване на състава на мрежата за преходен период и за гарантиране на оперативна приемственост с мрежата, създадена в рамките на Регламент (ЕС) № 492/2011, организациите, определени като партньори на EURES в съответствие с член 3, буква в) или като асоциирани партньори в съответствие с член 3, буква г) от Решение за изпълнение 2012/733/ЕС на Комисията към ...+, следва да имат възможността да продължат да действат като членове или партньори на EURES за преходен период.

 

_______________

 

+OВ: моля въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Целта на настоящия регламент е да улесни упражняването на свободата на движение на работниците в рамките на Съюза в съответствие с член 45 от ДФЕС чрез създаването на обща рамка за сътрудничество между държавите членки и Комисията.

1. Целта на настоящия регламент е да улесни упражняването на свободата на движение на работниците в рамките на Съюза и да премахне всяка проява на дискриминация, основана на гражданство, спрямо работниците от държавите членки по отношение на заетост, възнаграждение и други условия на труд и заетост в рамките на Съюза в съответствие с член 45 от ДФЕС чрез създаването на обща рамка за сътрудничество между държавите членки, социалните партньори и Комисията.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) действията от страна на държавите членки и между тях за улесняване на постигането на баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда на Съюза с оглед на насърчаването на високо ниво на заетост;

б) действията от страна на държавите членки и между тях за улесняване на постигането на баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда на Съюза с оглед на постигането на високо ниво на качествена и устойчива заетост;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) функционирането на европейска мрежа на службите по заетостта между държавите членки и Комисията;

в) функционирането на европейска мрежа на службите по заетостта между държавите членки и Комисията при подходящо участие на социалните партньори;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) услугите, предоставяни на търсещите работа лица, с цел да се гарантира справедлива мобилност;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) ефективното популяризиране на мрежата EURES на европейско равнище чрез засилени мерки за комуникация от страна на Комисията и, по-специално, на правителствата на държавите членки, като се използват инструменти, гарантиращи широко разпространение и достъпност;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) „публични служби по заетостта“ са организации на държавите членки, които като част от съответните министерства, публични органи или корпорации, попадащи в обхвата на публичното право, носят отговорност за прилагането на активните политики по заетостта и предоставянето на услуги за заетост в обществен интерес;

a) „публични служби по заетостта“ или ПСЗ означава организации на държавите членки, които като част от съответните министерства, публични органи или корпорации, попадащи в обхвата на публичното право, носят отговорност за прилагането на активните политики по заетостта и предоставянето на услуги за висококачествена заетост в обществен интерес;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „свободно работно място“ означава всяко предложение за заетост, включително за професионални практики и стажове, считани за полагане на труд;

в) „свободно работно място“ означава всяко предложение за заетост, включително за професионални практики и стажове, считани за полагане на труд в съответствие с член 45 от ДФЕС, когато условията, при които се извършват те, са определени в рамките на действащото законодателство на Съюза и национално законодателство и съответстват на минималните социални и трудови стандарти на приемащата държава членка;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „обща информационно-технологична платформа“ означава информационната инфраструктура и свързаните с нея платформи, създадени на европейско равнище за целите на комплексното обслужване;

д) „обща информационнотехнологична платформа“ означава информационната инфраструктура и свързаните с нея платформи, създадени, наблюдавани и споделяни широко на равнището на Съюза за целите на комплексното обслужване, които следва също така да са лесни за използване от лица с увреждания;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) „справедлива мобилност“ означава само мобилност, която се извършва доброволно и която не води до нарушаване на трудовото законодателство, трудовите стандарти или правата на работниците в Съюза;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) „трансгранични партньорства на EURES“ означава дългосрочно сътрудничество между службите по заетостта на регионално и местно равнище, социалните партньори и други имащи отношение заинтересовани страни в рамките на учредени от тях регионални структури.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Създаване

Преструктуриране

Обосновка

Мрежата EURES вече съществува и се нуждае от преструктуриране с оглед подобряване на услугите за потенциалните бенефициенти.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава европейска мрежа на службите по заетостта („мрежа EURES“).

С настоящия регламент се предвижда преструктурирането и укрепването на европейската мрежа на службите по заетостта EURES („мрежа EURES“).

Обосновка

Мрежата EURES вече съществува и се нуждае от преструктуриране с оглед подобряване на услугите за потенциалните бенефициенти.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Мрежата EURES се състои от следните категории организации:

1. Мрежата EURES се състои от следните категории организации:

a) Европейската комисия, която има отговорността да съдейства на мрежата EURES при извършването на дейностите й посредством Европейското бюро за координация;

a) „Европейското бюро за координация“, създадено в рамките на Комисията, което има отговорността да съдейства на мрежата EURES при извършването на дейностите ѝ;

 

aa) „националните бюра за координация“, които са органите, определени от държавите членки, и които отговарят за прилагането на настоящия регламент в съответната държава членка; държавите членки могат да определят своите ПСЗ за национални бюра за координация;

б) членовете на EURES, които са органи, назначени от държавите членки, които носят отговорност за прилагането на настоящия регламент в съответната държава членка, т.е. националните бюра за координация;

б) членовете на EURES, които са:

 

i) съответните ПСЗ, определени от всяка държава членка съгласно член 8а; както и

 

ii) публичните и частните организации, оправомощени от държавите членки в съответствие с член 8 да предоставят подкрепа на национално, регионално или местно равнище, включително на трансграничен принцип, подкрепа при комплексното обслужване и услуги за подпомагане на работници и работодатели;

в) партньорите на EURES, които са организациите, оправомощени от държавите членки да предоставят подкрепа на национално, регионално и/или местно равнище при комплексното обслужване и/или услуги за подпомагане на работници и работодатели.

в) партньорите на EURES, които са публичните или частни организации, оправомощени от държавите членки да предоставят подкрепа на национално, регионално или местно равнище, включително на трансграничен принцип, при комплексното обслужване и/или услуги за подпомагане на работници и работодатели.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съответствие със съответните им роли и отговорности всички организации, които участват в мрежата EURES, популяризират активно и в тясно сътрудничество възможностите за трудова мобилност в Съюза и се стремят да умножат начините и средствата, с които разполагат работниците и работодателите, за да се възползват от тези възможности на местно, регионално, национално и европейско равнище.

2. В съответствие със съответните им роли и отговорности всички организации, които участват в мрежата EURES, популяризират активно и в тясно сътрудничество възможностите за трудова мобилност в Съюза и се стремят да умножат начините и средствата, с които разполагат работниците и работодателите, за да се ползват от справедлива мобилност и да се възползват от тези възможности на местно, регионално и национално равнище и на равнището на ЕС, включително и на трансграничен принцип.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Организациите на социалните партньори стават част от мрежата EURES като членове или партньори на EURES в съответствие с член 8.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) прилагане на координираната стратегия за заетостта в съответствие с член 145 от ДФЕС;

б) прилагане на координираната стратегия за заетостта, и по-специално за насърчаване на квалифицирана, добре обучена и адаптивна работна сила, в съответствие с член 145 от ДФЕС;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) по-добро функциониране и интегриране на пазарите на труда в Съюза;

в) функционирането, сближаването и интегрирането на пазарите на труда в Съюза, включително трансграничните пазари на труда, като се гарантира недискриминиращ достъп до възможностите за работа и заявленията за работа и подходяща информация за пазара на труда;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) повишена доброволна географска и професионална мобилност в Съюза на справедлива основа;

г) повишена доброволна географска и професионална мобилност в Съюза на справедлива основа, по-специално в трансграничните региони;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 5 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) насърчаване на държавите членки да отстранят всички пречки пред тази мобилност в националното си законодателство;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 5 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) социално приобщаване и интеграция на лицата, изолирани от пазара на труда.

д) обхващащи целия ЕС социално приобщаване и интеграция на лицата, изолирани от пазара на труда, като се обръща особено внимание на най-уязвимите групи на пазара на труда и на лицата в регионите, които са най-силно засегнати от безработицата;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 5 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) по-висока степен на съгласуваност между политиките на Съюза, въведени с цел борба срещу безработицата, по-специално младежката безработица и неравенствата.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 5 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб) подкрепа за плавен преход от образование към трудова заетост на пазара на труда в Съюза.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) експлоатация и разработка на европейски портал за трудова мобилност — „портал EURES“ — и на свързаните с него ИТ услуги, включително системи и процедури за обмен на информация за свободни работни места, заявления за работа, автобиографии и придружаваща документация като паспорти на уменията и други подобни, както и друга информация в сътрудничество с други компетентни информационни и консултантски служби или мрежи на Съюза и с други инициативи;

i) експлоатация и разработка на европейски портал за трудова мобилност — „портал EURES“ — и на свързаните с него ИТ услуги, които са лесни за ползване и достъпни, включително системи и процедури за обмен на информация за свободни работни места, заявления за работа, автобиографии и придружаваща документация като паспорти на уменията и други подобни, както и друга информация в сътрудничество с други компетентни информационни и консултантски служби или мрежи на Съюза и с други инициативи;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) информационни и комуникационни дейности;

ii) информационни и комуникационни дейности в целия ЕС, като се използват платформи, достигащи до всички евентуални ползватели, в това число осигуряването на среда без пречки;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) обща програма за обучение за служители на EURES;

iii) обща програма за обучение и постоянно развитие за служители на EURES, в това число актуална информация за координирането на системите за социална сигурност, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 883/2004, и обучение с цел повишаване на осведомеността, за да се отговори на различните потребности на специфични групи работници;

 

iiia) пряко достъпни услуги за професионално подпомагане за консултантите на EURES;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv) улеснение за създаването на контакти, обмена на добри практики и взаимното обучение в рамките на мрежата EURES;

iv) улеснение за обмена на добри практики и взаимното обучение в рамките на мрежата EURES;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка iv а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iva) най-широкия възможен достъп до услуги на EURES на недискриминационен принцип;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) анализ на географската и професионалната мобилност;

б) анализ на търсенето и предлагането на пазара на труда в рамките на Съюза, както и на географската и професионалната мобилност, като се отчита различното положение в държавите членки;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) разработване — в съответствие с настоящия регламент — на подходяща рамка за сътрудничество и комплексно обслужване в рамките на Съюза във връзка с професионални практики и стажове;

в) разработване — в съответствие с настоящия регламент — на подходяща структура за сътрудничество и комплексно обслужване в рамките на Съюза във връзка с професионални практики и стажове, включително на трансграничен принцип, когато е приложимо;

Обосновка

Като част от една функционираща мрежа EURES, Европейското бюро за координация трябва да се основава на придобития опит и да го адаптира към специфичните местни и регионални особености.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) в сътрудничество с членовете на EURES — наблюдение и оценка на дейността на EURES и на резултатите ѝ за заетостта.

г) наблюдение и оценка на дейността на EURES и на резултатите ѝ, както и разработването на специфични за всяка държава доклади;

 

га) сътрудничество с Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, SOLVIT и Equinet.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Европейското бюро за координация се управлява от Комисията. То разработва и осъществява дейността си в тясно сътрудничество със социалните партньори, трансграничните партньорства и националните бюра за координация.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Европейската служба за координация, в тясно сътрудничество с националните бюра за координация, издава годишен бюлетин, в който се посочва броят на свободните работни места, предложени във всяка държава членка, по-специално като се вземат предвид населението и мащабите на икономиката.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Държавите членки определят националните бюра за координация, посочени в член 4. Държавите членки нотифицират Европейското бюро за координация относно това определяне.

1. Всяко национално бюро за координация отговаря за:

1. Всяко национално бюро за координация отговаря за:

a) сътрудничеството с Комисията и с другите държави членки по отношение на комплексното обслужване в рамките на разпоредбите на глава III;

a) сътрудничеството с Комисията и с другите държави членки, и по-специално със съседните държави членки, по отношение на комплексното обслужване в рамките на разпоредбите на глава III;

 

aa) предприемането на всички необходими мерки с цел да се гарантира, че всички заявления за работа и автобиографии, налични на национално равнище, са предоставени на разположение на портала EURES;

 

aб) информиране на Европейското бюро за координация за всяко установено несъответствие между броя на съобщените свободни работни места и общия брой на работните места, които са на разположение на национално равнище;

б) организацията на работата на EURES в съответната държава членка, включително и предоставянето на услугите за подпомагане в съответствие с глава IV;

б) организацията на работата за EURES в съответната държава членка, включително осигуряването на координирано прехвърляне към портала EURES на информацията относно свободните работни места, заявленията за работа и автобиографиите в съответствие с член 14;

в) координацията на действията на съответната държава членка, също с други държави членки в съответствие с глава V.

в) координацията на действията на съответната държава членка, също с други държави членки в съответствие с глава V.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Националното бюро за координация организира също така извършването на национално равнище на хоризонталните дейности за подпомагане, предвидени от Европейското бюро за координация, както е посочено в член 6, когато е целесъобразно, в тясно сътрудничество с Европейското бюро за координация и с други национални бюра за координация. Хоризонталните дейности за подпомагане са по-специално:

2. Националното бюро за координация организира и проверява също така извършването на национално равнище на хоризонталните дейности за подпомагане, предвидени от Европейското бюро за координация, както е посочено в член 6, когато е целесъобразно, в тясно сътрудничество с Европейското бюро за координация и с други национални бюра за координация. Хоризонталните дейности за подпомагане са по-специално:

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) за целите на публикуването, включително на портала EURES, събирането и проверката на информацията относно партньорите на EURES, които работят на съответната национална територия, техните дейности и обхвата на услугите за подпомагане, които предоставят на работници и работодатели;

a) за целите на публикуването, включително на портала EURES, събирането и проверката на актуалната информация относно членовете и партньорите на EURES, които работят на съответната национална територия, техните дейности и обхвата на услугите за подпомагане, които предоставят на работници и работодатели;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Националното бюро за координация гарантира, че разполага с достатъчен брой обучени консултанти на EURES, разпределени равномерно върху цялата територия, за да се популяризира мрежата EURES и в крайна сметка да се превърне в незаменим инструмент за европейския пазар на труда.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на публикуването, включително на портала EURES, в интерес на работниците и работодателите националните бюра за координация проверяват, редовно актуализират и разпространяват своевременно информация и насоки, налични на национално равнище относно:

3. За целите на публикуването, включително на портала EURES и във връзка с предоставянето на съобразена с потребностите информация на работниците и работодателите от консултантите на EURES, националните бюра за координация проверяват, редовно актуализират и разпространяват своевременно на официалния/официалните език/езици на държавата членка насоки, налични на национално равнище относно:

a) условията на живот и труд;

a) условията на живот и труд, включително социалноосигурителните вноски и плащането на данъци;

б) административните процедури по отношение на заетостта;

б) административните процедури относно достъпа до заетост и встъпването в длъжност;

в) приложимите по отношение на работниците правила;

в) приложимите по отношение на работниците правила, като например предвидените правила в колективните трудови договори, правилата при наемане, индивидуалните категории трудови договори и друга подходяща практическа информация;

г) професионалните практики и стажове;

г) правилата, приложими за професионалните практики и стажове в съответствие с препоръката на Съвета относно рамката за качество на стажовете и действащото законодателство на Съюза и на държавите членки;

 

(га) достъпа до професионално образование и обучение;

д) когато е приложимо, ситуацията на пограничните работници, по-специално в трансграничните региони.

д) ситуацията на пограничните работници, по-специално в трансграничните региони, в тясно сътрудничество с трансграничните партньорства на EURES;

Когато е приложимо, националното бюро за координация може да проверява и разпространява информацията в сътрудничество с други информационни и консултантски служби и мрежи и подходящи органи на национално равнище, включително посочените в член 5 от Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улеснение на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободата на движение на работниците.

Националното бюро за координация може да проверява и разпространява информацията в сътрудничество с други информационни и консултантски служби и мрежи и подходящи органи на национално равнище, включително посочените в член 5 от Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улеснение на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободата на движение на работниците.

 

3a. Националните бюра за координация обменят информация относно механизмите и стандартите, посочени в член 14, параграф 4, както и относно стандартите, свързани със сигурността на данните и защитата на данните, които имат отношение към общата информационно-технологична платформа. Те си сътрудничат помежду си и с Европейското бюро за координация, по-специално при жалби и когато се счита, че свободни работни места не отговарят на тези стандарти съгласно националното право.

 

3б. Националните бюра за координация и Европейското бюро за координация гарантират, че личните данни, генерирани или събрани за целите на настоящия регламент, се съхраняват за срок, не по-дълъг от необходимия за целта, за която се събират.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Националното бюро за координация осигурява подкрепа на организациите, които участват на негова територия в мрежата EURES, по отношение на сътрудничество с техни партньори от EURES в други държави членки. Това включва подкрепа при жалби, свързани със свободни работни места по EURES и наемане на работна ръка чрез EURES, и сътрудничество с публични органи като инспекторати по труда.

4. Националното бюро за координация осигурява подкрепа на организациите, които участват на негова територия в мрежата EURES, по отношение на сътрудничество с техни партньори от EURES в други държави членки. Това включва подкрепа при жалби, свързани със свободни работни места по EURES и наемане на работна сила чрез EURES, и сътрудничество с публични органи като инспекторати по труда. Изходът от процедурите по жалбите се предоставя на Европейското бюро за координация с оглед обобщаване и намиране на решение на пречките пред мобилността.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Националното бюро за координация насърчава сътрудничеството със заинтересовани страни като служби за кариерно ориентиране, университети, търговски палати и организации, ангажирани в схеми за професионални практики и стажове.

5. Националното бюро за координация насърчава мрежата EURES и сътрудничеството със заинтересовани страни като служби за кариерно ориентиране, институции за професионалното образование и обучение, търговски палати, социални служби и организации, представляващи уязвимите групи на пазара на труда, както и организации, ангажирани в схеми за професионални практики и стажове.

 

5a. Националното бюро за координация установява редовен диалог със социалните партньори на национално равнище, в съответствие с националното законодателство и практики.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Всяка държава членка гарантира, че националното ѝ бюро за координация разполага с персонала и другите ресурси, необходими за извършване на задачите, дефинирани в настоящия регламент.

6. Всяка държава членка гарантира, че националното ѝ бюро за координация разполага с персонала и с всички други ресурси, необходими за извършване на задачите, дефинирани в настоящия регламент, и че националните бюра за координация предоставят услуги с високо качество и в подходящи срокове.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оправомощаване на партньорите на EURES

Оправомощаване на членовете и партньорите на EURES

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка създава система за оправомощаване на партньорите на EURES за участие в мрежата EURES, следи техните дейности и съответствието им с националното законодателство и това на ЕС при прилагането на настоящия регламент. Тази система е прозрачна и пропорционална и спазва принципите на равното третиране на кандидатстващите организации и справедливия процес.

1. Всяка държава членка създава система, с която да се оправомощават членовете и партньорите на EURES да участват в мрежата EURES, да се отменя това оправомощаване, както и да се наблюдават техните дейности и съответствието им със законодателството на ЕС и с националното законодателство при прилагането на настоящия регламент. Тази система е прозрачна и пропорционална и спазва принципите на равното третиране на кандидатстващите организации и справедливия процес. По отношение на служби по заетостта, различни от ПСЗ, се вземат предвид действащите системи за лицензиране и разрешителни режими.

 

1a. Държавите членки изготвят за целите на посочената в параграф 1 система изискванията и критериите за оправомощаването на членове и партньори на EURES. Строгостта на тези изисквания и критерии отговаря най-малкото на строгостта на изискванията и критериите, посочени в настоящия регламент и в приложението към него .

 

1б. В съответствие със системата, посочена параграф 1, организации могат да кандидатстват за членове на EURES. Членовете на EURES участват в мрежата EURES в съответствие с член 9 и изпълняват изцяло своите задачи на национално или регионално равнище.

 

1в. В съответствие със системата, посочена в параграф 1 от настоящия член, службите по заетостта и другите организации могат да кандидатстват за партньори на EURES, ако се ангажират да изпълняват всички общи задължения и най-малко една от задачите, посочени в член 9.

 

1г. Ако изискванията и критериите за оправомощаване като член или партньор на EURES са изпълнени, държавата членка може съответно да оправомощи заявителя.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки уведомяват своевременно Европейското бюро за координация относно своите национални системи и относно партньорите на EURES, които са оправомощили да участват в мрежата EURES.

2. Държавите членки уведомяват Европейското бюро за координация относно своите национални системи, посочени в параграф 1 от настоящия член, относно членовете и партньорите на EURES, които са оправомощили да участват в мрежата EURES в съответствие с тази система, за всеки отказ за оправомощаване на основание несъответствие с раздел 1, точка 1 от приложението, както и за всяко оттегляне на такова оправомощаване заедно със съответните основания. Европейското бюро за координация препраща тази информация на останалите национални бюра за координация.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Ако държава членка вземе решение да не оправомощи конкретна организация по заетостта да участва като член или партньор на EURES, на тази организация се предоставя възможността да обжалва решението.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Всяка служба по заетостта, която действа законно в дадена държава членка, може да поиска в тази държава членка участие в мрежата EURES като партньор на EURES, при условие че изпълнява условията, заложени в настоящия регламент, и отговаря на системата, създадена от държавата членка.

заличава се

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Партньорите на EURES имат право да участват в мрежата EURES в съответствие с минималните общи критерии, определени в приложението.

заличава се

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Минималните общи критерии не ограничават прилагането от страна на държавата членка на допълнителни критерии или изисквания, които са счетени за необходими от държавата членка за целите на правилното прилагане на правилата, приложими по отношение на дейностите на службите по заетостта и ефективното управление на политиките на пазара на труда на националната ѝ територия. С цел гарантиране на прозрачността тези критерии и изисквания са неделима част от системата, посочена в параграф 1.

5. Минималните общи критерии не ограничават прилагането от страна на държавата членка на допълнителни критерии или изисквания, които са счетени за необходими от държавата членка за целите на правилното прилагане на правилата, приложими по отношение на дейностите на службите по заетостта и ефективното управление на политиките на пазара на труда на националната ѝ територия. С цел гарантиране на прозрачността Европейското бюро за координация се уведомява за тези допълнителни критерии и изисквания, които са неделима част от системата, посочена в параграф 1.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Партньорите на EURES могат да ангажират други партньори на EURES или други организации с цел съвместно изпълнение на критериите, определени в приложението. В тези случаи съществуването на подходящо партньорство е допълнително условие за участието в мрежата EURES.

заличава се

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Държавите членки отменят приемането на членове и партньори на EURES, които вече не изпълняват приложимите критерии или изисквания, посочени в параграфи 1а, 1б, 1в или 5.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. С цел изменение на приложението на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 33.

заличава се

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Разрешение на ПСЗ за членове на EURES

 

Държавите членки определят своите ПСЗ за членове на EURES и съответно информират Европейското бюро за координация. Така определените ПСЗ се ползват със специален статус в рамките на мрежата EURES.

 

Държавите членки гарантират, че ПСЗ, в ролята си на членове на EURES, изпълняват изискванията на настоящия регламент и отговарят най-малкото на посочените в приложението критерии.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отговорности на партньорите на EURES

Отговорности на членовете и на партньорите на EURES

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Кандидатстващите организации могат да изберат да участват в мрежата EURES съгласно следните варианти:

1. Членовете на EURES участват в мрежата EURES в съответствие с отговорностите, посочени в настоящия параграф, а партньорите на EURES участват в съответствие с най-малко една то тях:

a) да допринасят към базата данни със свободни работни места в съответствие с член 14, параграф 1, буква а);

a) да допринасят към базата данни със свободни работни места в съответствие с член 14, параграф 1, буква а);

б) да допринасят към базата данни със заявления за работа и автобиографии в съответствие с член 14, параграф 1, буква б);

б) да допринасят към базата данни със заявления за работа и автобиографии в съответствие с член 14, параграф 1, буква б);

в) да осигуряват услуги за подпомагане на работници и работодатели в съответствие с глава IV; или

в) да осигуряват услуги за подпомагане на работници и работодатели в съответствие с глава IV.

г) съчетание между букви а) — в).

 

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Партньорите на EURES определят едно или повече звена за контакт, като офиси за наемане, телефонни центрове, инструменти за самообслужване и подобни, където работниците и работодателите могат да получат подкрепа при комплексното обслужване и/или достъп до услуги за подпомагане в съответствие с настоящия регламент. Звената за контакт могат да бъдат и на база програми за обмен на служители, отделяне на служители за връзка или в тях да участват общи агенции за наемане на работа.

2. Членовете и партньорите на EURES определят едно или повече звена за контакт, достъпни за лица с увреждания, като офиси за наемане, телефонни центрове, инструменти за самообслужване, различни комуникационни платформи, достъпни за възможно най-много потребители, където работниците и работодателите могат да получат подкрепа при комплексното обслужване и/или достъп по отношение на услуги за подпомагане в съответствие с настоящия регламент. Звената за контакт могат да бъдат на база програми за обмен на служители или отделяне на служители за връзка и в тях могат да участват общи агенции за наемане на работа.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки могат да поискат от партньорите на EURES да допринасят за:

4. При спазване на принципа на пропорционалност държавите членки могат, чрез своите национални бюра за координация, да поискат от членовете и партньорите на EURES да допринасят за:

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) функционирането на националния център, посочен в член 15, параграф 5 чрез такси или под друга форма;

заличава се

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) събирането на информация, която да се публикува през портала EURES;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В своите национални системи държавите членки определят условията на този принос въз основа на принципа на пропорционалност, като вземат предвид фактори като административния капацитет на партньора на EURES и степента на участието му в мрежата EURES, както е посочено в параграф 1.

Държавите членки определят условията на този принос.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки могат да поверят предоставянето на услугите за подпомагане, посочени в членове 2123 на своите публични служби по заетостта, при условие че последните участват в мрежата EURES като партньор на EURES, оправомощен съгласно член 8 и приложението към настоящия регламент, или като партньор на EURES въз основа на изключението по параграф 3.

2. Държавите членки поверяват предоставянето на услугите за подпомагане, посочени в членове 21, 22 и 23, на своите ПСЗ или на своето министерство на труда.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За максимален срок от пет години от датата на прилагане на настоящия регламент държавите членки могат да освобождават от преглед по отношение на прилагането на член 8 и приложението към настоящия регламент тези публични служби по заетостта, които към момента на влизане в сила на настоящия регламент са били част от мрежата EURES в съответствие с Решение за изпълнение № 2012/733/EС на Комисията и/или — когато е уместно — Решение № 2003/8/ЕО на Комисията. Държавите членки уведомяват Комисията за предоставените освобождавания.

заличава се

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10 а

 

Ролята на трансграничните партньорства на EURES и другите структури за подпомагане в трансграничните региони

 

1. В трансграничните региони могат да бъдат създадени трансгранични партньорства на EURES и други специфични структури за подпомагане, с цел да се улесни трансграничната трудова мобилност.

 

2. Трансграничните партньорства се състоят от организациите, които участват в мрежата EURES в съответствие с член 8, както и от други заинтересовани страни, и предоставят трансгранични услуги за подпомагане в дадена трансгранична зона.

 

3. Задачите на трансграничните партньорства може да включват, по-специално, предоставяне на информация, консултантски услуги и услуги по устройване и наемане на работа за погранични работници и работодатели, подкрепа за създаването на мрежи на консултантите на EURES в пограничните региони, координация на сътрудничеството между партньорите, провеждане на трансгранични дейности за подобряване на прозрачността на пазара на труда и премахване на пречките пред мобилността и изготвяне на многоезични публикации за пограничните работници и работодатели.

 

4. Държавите членки подкрепят дейностите на трансграничните структури и насърчават създаването на нови партньорства с оглед по-ефективно да се отговори на нуждата от координация по отношение на мобилността на работната сила в трансграничните райони.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Групата за координация се състои от представители на Европейското бюро за координация и на националните бюра за координация.

1. Групата за координация се състои от представители на Европейското бюро за координация и на националните бюра за координация, с участието на социалните партньори на равнището на Съюза.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

То кани представители на социалните партньори на равнището на Съюза да присъстват на заседанията.

заличава се

Обосновка

Заличава се, тъй като социалните партньори са членове на групата за координация.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Организациите, които участват в мрежата EURES, гарантират, че информацията и рекламните материали, които осигуряват, са съгласувани с цялостните комуникационни дейности на мрежата EURES и с информацията, подавана от Европейското бюро за координация.

3. Организациите, които участват в мрежата EURES, гарантират, че информацията и рекламните материали, които осигуряват, са съгласувани с цялостните комуникационни дейности и общи висококачествени стандарти на мрежата EURES и с информацията, подавана от Европейското бюро за координация.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейското бюро за координация улеснява сътрудничеството на мрежата EURES с други информационни и консултантски служби и мрежи на Съюза.

1. Европейското бюро за координация улеснява сътрудничеството между мрежата EURES и други информационни и консултантски служби и мрежи на Съюза.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Националните бюра за координация си сътрудничат със службите и мрежите, посочени в параграф 1, на европейско, национално, регионално и местно равнище с цел постигане на синергичен ефект и избягване на припокривания и при възможност ангажират в това партньорите на EURES.

2. Националните бюра за координация си сътрудничат със службите и мрежите, посочени в параграф 1, на европейско, национално, регионално и местно равнище с цел постигане на синергичен ефект и избягване на припокривания и при възможност ангажират в това членовете и партньорите на EURES.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. За да намалят безработицата, държавите членки, съвместно с Комисията, вземат мерки, за да гарантират, че на гражданите на Съюза се осигурява равен достъп при кандидатстване за свободни работни места.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки се стремят да разработят решения за обслужване на едно гише за комуникация с работници и работодатели по отношение на общите дейности на мрежата EURES и тези услуги и мрежи.

3. Държавите членки се стремят да разработят решения за обслужване на едно гише, включително онлайн, за комуникация с работници и работодатели по отношение на общите дейности на мрежата EURES и тези услуги и мрежи и следят тези услуги да са достъпни за лицата с увреждания.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел съпоставянето на предложенията за работа със заявленията за работа всяка държава членка предоставя на портала EURES:

1. С цел съпоставянето на предлагането на работни места със заявленията за работа всяка държава членка предоставя на портала EURES:

a) всички свободни работни места, обявени в публичните служби по заетостта, както и предоставените от партньорите на EURES;

a) всички свободни работни места, обявени в ПСЗ, както и предоставените от други членове и партньори на EURES;

б) всички заявления за работа и автобиографии, които са на разположение на публичните служби по заетостта, както и предоставените от партньорите на EURES, при условие че съответните работници са дали съгласието си за предоставянето на информацията и на портала EURES съгласно определените в параграф 3 условия.

б) всички заявления и автобиографии, които са на разположение на нейните ПСЗ, както и предоставените от други членове на EURES и ако е приложимо, от партньорите на EURES, при условие че съответните кандидати са дали съгласието си за предоставянето на информацията и на портала EURES съгласно определените в параграф 3 условия.

 

Държавите членки могат да разрешат свободно работно място да не се публикува на портала EURES, когато това е надлежно обосновано от работодател въз основа на изискванията за умения и компетенции, свързани с работата, както и за свободните работни места, които не се правят обществено достояние. Държавите членки могат да продължат да правят изключения за професионални практики и стажове, когато това е надлежно обосновано в съответствие с националната образователна система или националната политика относно пазара на труда.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При предоставянето на данни за свободни работни места на портала EURES държавите членки:

2. При предоставянето на данни за свободни работни места на портала EURES държавите членки:

a) не правят разлика според естеството и срока на договорите, нито според намеренията за наемане на работна ръка на работодателите;

a) не правят разлика според естеството и срока на договорите, нито според намеренията за наемане на работна ръка на работодателите, а предоставят подходяща и необходима информация;

б) могат да изключват свободни работни места, които поради естеството си или националните правила са достъпни единствено за гражданите на определена държава.

б) могат да изключват свободни работни места, свързани с категории стажове и професионални стажове, които са предмет на обществено финансиране, като част от политиката си относно пазара на труда;

 

бa) могат да изключват други свободни работни места като надлежно обоснована част от политиката си относно пазара на труда;

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Съгласието на работниците, посочени в параграф 1, буква б), е изрично, недвусмислено, доброволно, конкретно и информирано. Работниците могат да оттеглят по всяко време своето съгласие и да поискат заличаването или промяната на която и да е част от предоставените данни. Работниците имат възможност да избират сред няколко варианта за ограничаване на достъпа до техните данни или до определени техни стойности.

3. Съгласието, посочено в параграф 1, буква б), е изрично, недвусмислено, доброволно, конкретно и информирано. Кандидатите могат да оттеглят по всяко време своето съгласие и да поискат заличаването или промяната на която и да е част от предоставените данни. Кандидатите имат възможност да избират сред няколко варианта за ограничаване на достъпа до техните данни или до определени техни стойности, като например да решават дали техните данни са достъпни само чрез търсене по общи категории или дали тяхната автобиография и личните им данни да са пряко достъпни за регистрирани потенциални работодатели.

Обосновка

Препоръка на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Те обменят информация относно механизмите и стандартите, посочени в параграф 4, както и относно стандартите, свързани със сигурността на данните и защитата на данните. Те си сътрудничат помежду си и с Европейското бюро за координация, по-специално при жалби и по отношение на свободни работни места, за които е установено, че не отговарят на стандартите, приложими съгласно националното законодателство.

заличава се

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. С цел осигуряване на възможност за намиране на съответствия между предложенията за работа и заявленията за работа всяка държава членка осигурява информацията, посочена в параграф 1, в съответствие с единна система.

7. С цел осигуряване на възможност за намиране на съответствия между предложенията за работа и заявленията за работа всяка държава членка осигурява информацията, посочена в параграф 1, по прозрачен и единен начин.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Порталът EURES е достъпен, като съответства на приетия европейски стандарт на ЕС относно изискванията за достъпност на ИКТ.

Обосновка

Установеният стандарт EN 301549 на ЕС относно изискванията за достъпност на продуктите и услугите в областта на ИКТ включва техническите спецификации, гарантиращи достъпността на технологията. По-специално, клауза № 9 от този стандарт включва международно приетите насоки WCAG 2.0, ниво AA — критичното ниво, което дава възможност на гражданите, включително на хората с увреждания, да получат достъп до онлайн съдържание. Чрез разработването на достъпен портал ще се изпълнят и изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от ЕС.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. ПСЗ участват в засилено сътрудничество, с цел да се подпомогне постигането на съответствие между търсенето на работни места и потребностите на пазара на труда на трансгранично равнище.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки гарантират, че по отношение на вътрешните инструменти, с които работят експертите и които се управляват от публичните служби по заетостта, всички свободни работни места, заявления за работа и автобиографии, предоставени на портала EURES, се предоставят при равни условия с националните данни, евентуално съдържащи се в тези инструменти.

3. Държавите членки гарантират, че по отношение на вътрешните инструменти, с които работят експертите и които се управляват от ПСЗ, всички свободни работни места, заявления за работа и автобиографии, предоставени на портала EURES, в съответствие с член 14, се предоставят при равни условия с националните данни, евентуално съдържащи се в тези инструменти.

Обосновка

Препоръка на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Съответните партньори на EURES също спазват принципите, посочени в параграфи 1 и 3, в съответствие с избора на тези организации съгласно член 9, параграф 1.

4. Съответните членове партньори на EURES също спазват принципите, посочени в параграфи 1 и 3.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки създават национален център, който да даде възможност за прехвърлянето към портала EURES на информация за свободни работни места, заявления за работа и автобиографии, предоставени от която и да е организация, която желае да сподели тази информация и на портала EURES.

5. Държавите членки създават национален център, като използват, ако е възможно, вече съществуващи държавни структури, за да се даде възможност за прехвърлянето към портала EURES на информация за свободни работни места, заявления за работа и автобиографии, предоставени от която и да е организация, която желае да сподели тази информация и на портала EURES.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Държавите членки се стремят да развиват решения за обслужване на едно гише за комуникация с пограничните работници и работодателите в трансграничните региони, в които съответните държави членки съвместно сметнат за необходимо да създадат специални структури за сътрудничество и обслужване.

6. Държавите членки, в тясно сътрудничество с трансграничните партньорства на EURES, се стремят да разработват решения за обслужване на едно гише, включително онлайн, за комуникация с пограничните работници и работодателите в трансграничните региони.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията разработва европейска класификация на умения, компетентности, квалификации и професии. Тази класификация е инструмент за улесняване на трансграничното кандидатстване онлайн за работа в рамките на Европейския съюз чрез автоматично намиране на съответствия на търсените и предлаганите умения, идентифициране на дефицита на умения, признаване на квалификациите и осигуряване на кариерно ориентиране на портала EURES.

1. Комисията разработва европейска класификация на умения, компетентности, квалификации и професии (европейска класификация). Тази класификация е инструмент за улесняване на трансграничното кандидатстване онлайн за работа в рамките на Европейския съюз чрез автоматично намиране на съответствия на търсените и предлаганите умения, идентифициране на дефицита на умения, признаване на квалификациите и осигуряване на кариерно ориентиране на портала EURES.

2. Държавите членки сътрудничат помежду си и с Европейската комисия по отношение на оперативната съвместимост на националните системи и класификацията, посочена в параграф 1.

2. Държавите членки, и по-специално членовете на EURES, сътрудничат помежду си и с Европейската комисия по отношение на оперативната съвместимост на националните системи и европейската класификация, разработвана от Комисията. Комисията информира редовно държавите членки за разработването на европейската класификация.

 

2a. Европейската квалификация взема предвид опита и най-добрите практики, които вече са налице вследствие на прилагането на европейската квалификационна рамка и на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

2б. Посредством актове за изпълнение Комисията приема и актуализира списък на уменията, компетентностите и професиите, включени в европейската класификация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 3.

3. За тази цел до 1.1.2017 г. всяка държава членка създава първоначален опис за кръстосано съответствие между всички национални, регионални и браншови класификации и класификацията, посочена в параграф 1, и след въвеждането на описа въз основа на приложение, предоставено от Европейското бюро за координация, редовно го актуализират, за да бъде актуален спрямо развитието на услугите по наемане на работна ръка.

3. В срок от три години от приемането на списъка, посочен в параграф 2 б, всяка държава членка създава първоначален опис за кръстосано съответствие между всички национални, регионални и браншови класификации и редовно го актуализира.

 

3a. Държавите членки могат да избират дали да заменят своите национални класификации с европейската класификация, след като тя бъде завършена, или да запазят своите оперативно съвместими национални системи за класификация.

4. Комисията осигурява техническа подкрепа на държавите членки, избрали да заменят националните си класификации с класификацията, посочена в параграф 1.

4. Комисията осигурява техническа и, когато е възможно, финансова подкрепа на държавите членки, избрали да заменят националните си класификации с европейската класификация.

5. Посредством актове за изпълнение Комисията приема необходимите технически стандарти и формати за функционирането на класификацията, посочена в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат от Комисията в съответствие с процедурата за разглеждане, посочена в член 34, параграф 3.

5. Посредством актове за изпълнение Комисията приема необходимите технически стандарти и формати за функционирането на автоматичното намиране на съответствия чрез общата информационно-технологична система, като се използват европейската класификация и оперативната съвместимост между националните системи и европейската класификация. Тези актове за изпълнение се приемат от Комисията в съответствие с процедурата за разглеждане, посочена в член 34, параграф 3.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Публичните служби по заетостта гарантират, че работниците, които използват техните услуги, като представят заявления за работа и/или автобиографии към тях, могат да изберат тези служби по заетостта да им окажат съдействие при регистрацията им на портала EURES чрез националния център, посочен в член 15, параграф 5.

1. Членовете и партньорите на EURES гарантират, че работниците, които използват техните услуги, като представят заявления за работа и/или автобиографии към тях, са информирани за възможността да изберат тези служби по заетостта да им окажат съдействие при регистрацията им на портала EURES чрез националния център, посочен в член 15, параграф 5. Това съдействие се предлага по недискриминационен начин и без забавяне.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Работниците и работодателите имат достъп до обща информация относно това как, кога и къде могат да актуализират, коригират или заличат съответните данни.

4. Работниците и работодателите имат достъп до подробна информация относно това как, кога и къде могат да актуализират, коригират или заличат съответните данни.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че работниците и работодателите имат достъп до услуги за подпомагане на национално равнище.

1. Държавите членки гарантират, че работниците и работодателите имат достъп онлайн или офлайн до услуги за подпомагане на национално равнище без забавяне.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки подпомагат развитието на съгласуван подход на национално равнище по отношение на тези услуги.

2. Държавите членки подпомагат развитието на съгласуван подход на национално равнище по отношение на тези услуги, който е насочен към удовлетворяване на специфичните регионални и/или местни потребности.

Обосновка

За успеха на мрежата EURES е необходимо държавите членки да насърчават връзките между нея и специфичните интереси на регионите и/или общини в ЕС.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) от трансграничните партньорства на EURES; или

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) комбинация от букви а) — в).

г) комбинация от букви а) — ва).

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Услугите за подпомагане на работници, заложени в членове 20, 22 и 23, и помощта при регистрация на портала EURES, посочена в член 17, параграф 1, са безплатни.

5. Услугите за подпомагане на работници, заложени в членове 20, 22 и 23, и помощта при регистрация на портала EURES, посочена в член 17, параграфи 1 и 2, са безплатни.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Услугите за подпомагане на работодатели, посочени в членове 21 и 22, и помощта при регистрация на портала EURES, посочена в член 17, параграф 2, могат да бъдат таксувани. По отношение на наложените такси не може да се прави разлика между таксите, наложени за услугите на EURES, и тези, приложими по отношение на други сравними услуги, предоставяни от съответната организация.

заличава се

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Точна и ясна информация за тази подкрепа, както и за евентуалната ѝ цена се предоставя както на работодателите, така и на работниците.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Съответните партньори на EURES ясно посочват на работниците и работодателите обхвата на услугите за подпомагане, които предоставят, къде и как са достъпни тези услуги и условията, при които се осигурява достъп, като използват своите канали за информация. Информацията се публикува на портала EURES.

7. Съответните партньори на EURES ясно посочват на работниците и работодателите обхвата на услугите за подпомагане, които предоставят, къде и как са достъпни тези услуги и условията, при които се осигурява достъп, като използват своите канали за информация, които следва да са възможно най-достъпни. Информацията се публикува на портала EURES.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че всички работници и работодатели, които търсят услуги за клиенти от служби по заетостта, получават или се насочват към основна информация относно подпомагането на мобилността на национално равнище, като тази информация:

1. Държавите членки гарантират, че всички работници и работодатели, които търсят услуги за клиенти от служби по заетостта, получават или се насочват към подходяща информация относно подпомагането на мобилността на национално равнище, като тази информация:

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) е лесно достъпна и е представена по лесен за ползване начин.

б) е недискриминационна и лесно достъпна и е представена по лесен за ползване начин, като е достъпна и за хората с увреждания.

Обосновка

Принципът на недискриминация е крайъгълен камък на приобщаващия, добре функциониращ трудов пазар.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Всички търсещи работа лица имат право на изчерпателна информация относно условията за работа, като например право на пенсия, социално осигуряване и здравно осигуряване – в държавата и на местоработата.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европейското бюро за координация подпомага разработването на основна информация съгласно настоящия член и съдейства на държавите членки при представянето ѝ на подходящите езици.

3. Европейското бюро за координация подпомага разработването на основна информация съгласно настоящия член и съдейства на държавите членки при представянето ѝ на подходящите езици, като отчитат търсенето на пазарите на труда на държавите членки.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съответните партньори на EURES активно предлагат на всички работници, които търсят възможност за заетост, достъп до услугите, определени в настоящия член. Когато е уместно, това предложение се представя отново по време на процеса на търсене на работа.

1. Съответните членове и партньори на EURES без забавяне активно предлагат на лицата, които имат законно право да работят в Съюза и търсят възможност за заетост, достъп до услугите, определени в настоящия член. Когато е уместно, такова предложение се представя отново по време на процеса на търсене на работа.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако работниците проявяват интерес към допълнително съдействие, съответните партньори на EURES предоставят информация и насоки относно индивидуалните възможности за заетост, и по-специално им предлагат следните услуги:

2. Ако работниците проявяват интерес към допълнително съдействие, съответните партньори на EURES предоставят информация и насоки относно индивидуалните възможности за заетост, и по-специално им предлагат безплатно следните персонализирани услуги:

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) предоставяне на информация и насоки, посочени в член 7, параграф 3;

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) предоставяне на информация за консултантски услуги относно възможности за заетост за семействата на работниците;

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) предоставяне на работника на информация за междукултурната интеграция и езиковата помощ;

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв) предоставяне на информация относно условията на работа в държавата членка и на местоработата, като например пенсионни права, социална сигурност, данъчно облагане или здравно осигуряване.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) при необходимост — предоставяне на съдействие при качването на тези заявления за работа в съответните национални портали за търсене на работа и на портала EURES;

г) при необходимост — предоставяне на съдействие за използването на портала EURES, като например за качването на заявления за работа на портала EURES;

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) когато е уместно, препращане към друг партньор на EURES.

е) когато е целесъобразно — препращане към друг член или партньор на EURES.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако работниците проявяват интерес към допълнително съдействие и е налице разумна вероятност за устройване на работа в рамките на ЕС, съответните партньори на EURES предоставят допълнително съдействие при търсенето на работа, което се състои от услуги като подбор на подходящи свободни работни места, съдействие при изготвяне на заявления за работа и автобиографии и предоставянето на преводи и/или получаването на разяснения относно конкретни свободни работни места в други държави членки.

3. Съответните членове и партньори на EURES, когато е целесъобразно, предоставят допълнителни услуги като подбор на подходящи свободни работни места, съдействие при изготвяне на заявления за работа и автобиографии и предоставянето на преводи и/или получаването на разяснения относно конкретни свободни работни места в други държави членки, ако работниците проявяват интерес към допълнително съдействие.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. При наемане на работа на работник в друга държава членка в резултат на услугите, предоставени в съответствие с настоящия член, съответните партньори на EURES предоставят на съответното лице данните за контакт на организации в приемащата държава членка, които могат да предложат съдействие след назначаване на работа.

4. При наемане на работа на работник в друга държава членка в резултат на услугите, предоставени в съответствие с настоящия член, съответните членове и партньори на EURES предоставят на съответното лице данните за контакт на организации, включително на социални партньори, в приемащата държава членка, които могат да предложат съдействие след назначаване на работа.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съответните партньори на EURES предоставят информация и насоки на работодателите, които проявят интерес към наемане на работници от други държави членки, и по-специално им предлагат следните услуги:

1. Съответните членове и партньори на EURES предоставят информация и насоки на работодателите, които проявят интерес към наемане на работници от други държави членки, и по-специално им предлагат следните услуги:

a) предоставяне на информация относно конкретните правила, приложими при наемането на тези работници;

a) предоставяне на информация относно конкретните правила, приложими при наемането на лица от други държави членки и по отношение на различните форми на трудови договори;

б) насърчаване на използването на мрежата EURES и базата данни с автобиографии на портала EURES като инструмент при попълване на свободни работни места;

б) насърчаване на използването, по-специално онлайн, на мрежата EURES и базата данни с автобиографии на портала EURES като инструмент при попълване на свободни работни места;

в) предоставяне на информация и насоки относно факторите, които улесняват наемането на работа на работници, и начини за подпомагане на интеграцията им;

в) предоставяне на информация и насоки относно факторите, които улесняват наемането на работа на работници, и начини за подпомагане на интеграцията им;

г) при поискване — предоставяне на информация и насоки относно формулирането на индивидуални изисквания за работното място в обява за работа, разбираема за европейската аудитория;

г) при поискване — предоставяне на конкретна информация и индивидуални насоки относно формулирането на изискванията за обяви за работа;

д) при поискване — предоставяне на съдействие за формулирането на обява за работа съгласно европейските технически стандарти и формати, посочени в член 14, параграф 8 и член 16, параграф 5;

д) при поискване — предоставяне на съдействие за формулирането на обява за работа съгласно европейските технически стандарти и формати, посочени в член 14, параграф 8 и член 16, параграф 5;

е) при необходимост — предоставяне на съдействие относно регистрацията като работодател на портала EURES;

е) при необходимост — предоставяне на съдействие за използването на портала EURES, а именно подкрепа относно регистрацията като работодател на портала EURES;

ж) когато е уместно, препращане към друг партньор на EURES.

ж) когато е целесъобразно — препращане към друг член или партньор на EURES.

2. Ако работодателите проявяват интерес към допълнително съдействие и е налице разумна вероятност от намиране на работна ръка в рамките на ЕС, съответните партньори на EURES предоставят допълнително съдействие, което се състои от услуги като предварителен подбор на подходящи кандидати и предоставяне на преводи и/или получаване на разяснения относно конкретни заявления за работа.

2. съответните членове или партньори на EURES предоставят, по целесъобразност, допълнителни услуги като предварителен подбор на подходящи кандидати и предоставяне на преводи и/или получаване на разяснения относно конкретни заявления за работа, ако работодателите проявяват интерес към допълнително съдействие.

3. При наемане на работа на работник от друга държава членка в резултат на услугите, предоставени в съответствие с настоящия член, съответните партньори на EURES предоставят на въпросния работодател информация за контакт с организациите, които могат да предложат съдействие на новоназначени работници от друга държава членка.

3. При наемане на работа на работник от друга държава членка в резултат на услугите, предоставени в съответствие с настоящия член, съответните членове или партньори на EURES предоставят на въпросния работодател информация за контакт с организациите, които могат да предложат съдействие на новоназначени работници от друга държава членка.

4. Публичните служби по заетостта се стремят да сключат споразумения с други служби по заетостта, които функционират на територията на съответната държава членка:

4. ПСЗ се стремят да сключат споразумения с други служби по заетостта, които функционират на територията на съответната държава членка:

a) с цел съвместно насърчаване на територията на държавата членка на регистрирането на работодатели в мрежата EURES и използването от тяхна страна на обща платформа за европейско комплексно обслужване и

a) с цел съвместно насърчаване и поощряване на територията на държавата членка на регистрирането на работодатели в мрежата EURES и използването от тяхна страна на обща платформа за европейско комплексно обслужване и

б) споделяне на информация и най-добри практики относно услугите за подпомагане на работодатели, които проявят интерес към наемането на работници от други държави членки.

б) споделяне на информация и най-добри практики относно услугите за подпомагане на работодатели, които проявят интерес към наемането на работници от други държави членки.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съответните партньори на EURES предоставят — при поискване — на работниците и работодателите обща информация относно съдействието след наемане на работа и относно това къде се предлага съдействие след наемане на работа, като обучение за междукултурно общуване, езикови курсове и подкрепа за интеграция.

1. Съответните членове и партньори на EURES предоставят на работниците и работодателите информация относно съдействието след наемане на работа и относно това къде се предлага съдействие след наемане на работа, като обучение за междукултурно общуване, езикови курсове и подкрепа за интеграция.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез дерогация от член 18, параграф 5 партньорите на EURES могат да предлагат съдействието, посочено в параграф 1, на работници срещу заплащане на такса.

заличава се

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Улеснен достъп до информация и услуги във връзка със социалната сигурност

Улеснен достъп до информация и услуги във връзка със здравеопазването, социалната сигурност и данъчното облагане

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки осигуряват координация между услугите за подпомагане съгласно настоящия регламент и услугите от сферата на социалната сигурност, предоставяни от компетентните органи.

1. Държавите членки осигуряват координация между услугите за подпомагане съгласно настоящия регламент и услугите от сферата на здравеопазването, социалната сигурност, осигуряването срещу безработица и данъчното облагане, предоставяни от компетентните органи на национално, регионално и трансгранично равнище и посредством структури за трансгранично сътрудничество, и се стремят да предотвратят проблеми, свързани с различни разпоредби, на регионално и местно равнище в собствените си държави.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на параграф 1 държавите членки подпомагат разработването на интегрирания достъп онлайн като първи източник на информация за работниците, пограничните работници и работодателите.

2. За целите на параграф 1 държавите членки подпомагат разработването на интегрирания достъп онлайн като първи източник на информация за работниците, пограничните работници и работодателите, както и допълнително персонализирани услуги, предоставяни от консултантите на EURES.

Обосновка

Персонализираните услуги, предоставяни от консултантите на EURES, играят ключова роля, давайки възможност на работниците да вземат информирани решения, когато упражняват своето основно право на свободно движение.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При поискване съответните партньори на EURES предоставят на работниците, пограничните работници и работодателите обща информация относно правата, свързани със социалната сигурност, и се ангажират да препратят исканията за специфична информация към компетентните органи и — ако е приложимо — към други органи, които подпомагат упражняването на правата на работниците в рамките на свободата на движение.

3. Съответните членовете и партньори на EURES предоставят обща информация относно правата, свързани със социалната сигурност, както и осигуряването срещу безработица и подоходното данъчно облагане. Освен това трансграничните партньорства предоставят специална многоезична информация за определени видове заетост. Тя съдържа, наред с другото, информация относно минималните стандарти в областта на трудовото законодателство, безопасните и здравословни условия на труд и минималните работни заплати. Исканията за специфична информация се препращат към компетентните органи и — ако е приложимо — към други органи, които подпомагат работниците при упражняването на правата им в рамките на свободата на движение.

Обосновка

Лицата, които искат да работят в друга страна, трябва да разполагат с тази информация, за да могат да вземат решение при цялостно познаване на фактите.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Една държава членка не може да ограничава достъпа до национални мерки на пазара на труда поради причината, че работникът търси съответното съдействие с цел намиране на работа на територията на друга държава членка.

Съгласно Регламент (ЕС) № 492/2011 една държава членка не може да ограничава достъпа до национални активни мерки на пазара на труда, които предоставят на работниците съдействие при търсенето на работа, единствено поради причината, че работникът търси съответното съдействие с цел намиране на работа на територията на друга държава членка. Независимо от това, държава членка може да изключи определени публично финансирани мерки, които представляват част от активните политики на пазара на труда.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и държавите членки следят потоците и моделите на трудовата мобилност в Съюза въз основа на статистическите данни на Евростат и наличните национални данни.

Комисията следи и прави публично достъпни потоците и моделите на трудовата мобилност в Съюза въз основа на статистическите данни на Евростат и наличните национални данни.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка събира и анализира по-специално информация относно:

1. Всяка държава членка събира и анализира по-специално информация, разделена по полов признак, относно:

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) дефицита и излишъка на работна ръка на националните и браншовите пазари на труда и степента, в която трудовата мобилност може да реши този проблем;

a) дефицита и излишъка на работна ръка на националните и браншовите пазари на труда и степента, в която трудовата мобилност може да реши този проблем, като се обръща специално внимание на най-уязвимите групи на пазара на труда и на регионите, които са най-силно засегнати от безработица;

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аa) нуждите и тенденциите на пазара на труда, с цел евентуално създаване на взаимодействия между работодатели и университети или професионални институти за обучение, с цел решаване на проблема с несъответствието между уменията и свободните работни места;

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) дейностите на EURES на национално равнище;

б) дейностите на EURES на национално равнище, и по целесъобразност на трансгранично равнище, с цел установяване на нови възможности за политически инициативи;

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) позиционирането на мрежата EURES на пазара за услуги за наемане на работна ръка на национално равнище като цяло.

в) позиционирането на мрежата EURES на пазара за услуги за наемане на работна сила на национално равнище като цяло, и по целесъобразност, на трансгранично равнище.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Като отчитат обмена на информация и съвместния анализ, държавите членки разработват политики в сферата на мобилността като неделима част от своите политики за заетост. Тези политики за мобилност осигуряват рамка, въз основа на която държавите членки извършват програмирането, посочено в член 28.

3. Като отчитат обмена на информация и съвместния анализ, държавите членки могат да разработват политики в сферата на мобилността като неделима част от своите политики за заетост. Тези политики за мобилност осигуряват рамка, въз основа на която държавите членки извършват програмирането, посочено в член 28.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки се задължават да премахнат от националните си законодателства законовите разпоредби, чиято цел е да се забави или дори да се възпрепятства мобилността на работниците в Европейския съюз.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всички организации, които участват в мрежата EURES и са посочени в член 4, споделят и обменят информация относно положението в държавите членки относно условията на живот и на работа, административните процедури и правилата, приложими по отношение на работниците от други държави членки, като по този начин насочват работниците и работодателите.

1. Всички организации, които участват в мрежата EURES и са посочени в член 4, споделят и обменят информация относно положението в държавите членки относно условията на живот и на работа, административните процедури и правилата, приложими по отношение на работниците от други държави членки, като по този начин предоставят необходимите насоки на работниците и работодателите.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 28 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Всяко национално бюро за координация оценява и споделя с членовете и партньорите на EURES изготвените от Европейското бюро за координация доклад за конкретната държава и препоръки.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяко национално бюро за координация изготвя ежегодно работна програма за организациите, които участват в мрежата EURES на територията на съответната държава членка.

1. Всяко национално бюро за координация изготвя, като взема предвид изготвените от Европейското бюро за координация доклад за конкретната държава и препоръки, годишна работна програма за организациите, които участват в мрежата EURES на територията на съответната държава членка.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) основните дейности, които се извършват в съответствие с настоящия регламент;

a) основните дейности, които се извършват в съответствие с настоящия регламент, на национално равнище като цяло, и по целесъобразност – на трансгранично равнище;

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Комисията, посредством Европейското бюро за координация, гарантира, че финансирането на дейностите на EURES е в съответствие с националните работни програми и с разпоредбите на Програма на ЕС за заетост и социални иновации (програма EаSI), като разпоредбите за финансирането на дейностите на EURES осигуряват взаимодействие с наличното по линия на INTERREG 2014-2020 г. финансиране.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) резултати относно ефективността и качеството на услугите, получени чрез попълването на стандартизиран въпросник от консултантите на EURES.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Като отчита информацията, събрана в съответствие с посоченото в настоящата глава, Европейската комисия представя на всеки две години доклад пред Европейския парламент, Съвета, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет относно трудовата мобилност в рамките на Съюза и услугите, предоставени на работници за улесняване на упражняването от тяхна страна на правото на свобода на движение в съответствие с член 46 от ДФЕС.

Като отчита информацията, събрана в съответствие с посоченото в настоящата глава, Комисията всяка година представя доклад пред Европейския парламент, Съвета, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет относно трудовата мобилност в рамките на Съюза и услугите, предоставени на работници за улесняване на упражняването от тяхна страна на правото на свобода на движение в съответствие с член 46 от ДФЕС.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 32 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейската комисия представя пред Европейския парламент, Съвета, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет последваща оценка на действието и ефектите от регламента пет години след влизането му в сила.

Комисията представя пред Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите последваща оценка на действието и резултатите от настоящия регламент до …* [две години след влизането в сила на настоящия регламент].

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 8 и член 29, се възлага на Комисията за неопределен срок от време от датата на влизане в сила на настоящия регламент или от друга дата, посочена от законодателя.

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 29, се възлага на Комисията за неопределен срок от време от датата на влизане в сила на настоящия регламент или от друга дата, посочена от законодателя.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 8 и 29, може да бъде отменено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за отмяна се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението за отмяна влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 29, може да бъде отменено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за отмяна се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението за отмяна влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно членове 8 и 29, влиза в сила само ако Европейският съвет или Съветът не са повдигнали възражение в срок от 2 месеца, след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се увеличава с два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 29, влиза в сила само ако Европейският съвет или Съветът не са повдигнали възражение в срок от 2 месеца, след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се увеличава с два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

(1)

ОВ C 424, 26.7.2014 г., стр. 27.

(2)

ОВ C 271, 19.8.2014 г., стр. 70.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Свободният избор на месторабота в рамките на ЕС е неразделна част от свободата на движение като една от четирите основни свободи на Европейския съюз, което го прави съществен елемент на гражданството на Съюза. Именно с оглед на високите равнища на безработица в някои региони на Европа следва да се засили мобилността на работниците в рамките на ЕС, да се подобрят възможностите за заетост на търсещите работа лица и да се помогне на работодателите да запълват свободните си работни места с по-подходящи служители и по-бързо. Това допринася за развитието на европейски пазар на труда с високо равнище на заетост. Мобилността на работниците в рамките на ЕС е сравнително ниска спрямо размера на пазара на труда и на работната сила в ЕС – делът на мобилността в ЕС-27 е едва 0,29 %.

С този регламент се преследва целта за превръщане на мрежата EURES в ефективен инструмент за търсещите работа лица и за работодателите, които проявяват интерес към мобилност на работната сила в рамките на ЕС, като се създаде една възможно най-изчерпателна, леснодостъпна и прозрачна база данни със свободни работни места и профили на търсещи работа лица в цяла Европа. В тази общоевропейска мрежа следва да бъдат включени също така възможностите за професионални практики и стажове, при които обаче трябва да е налице редовно трудово правоотношение.

Изрично се посочва, че политиката относно пазара на труда, в това число всички насърчителни мерки, продължава да бъде сред правомощията на държавите членки. В тази връзка следва да продължи да се прилага принципът на местопребиваването.

За всички търсещи работа лица трябва да се гарантира получаването на подробна информация относно трудовоправните условия и услуги по месторабота.

Тази платформа трябва да бъде лесно достъпна и възможно най-лесна за използване.

От решаващо значение за успеха на мрежата EURES ще бъдат, от една страна, ефективните публични и частни служби по заетостта в държавите членки от мрежата, както и, от друга страна, целенасоченото популяризиране на мрежата в цяла Европа чрез интензивни и широкообхватни комуникационни мерки от страна на Комисията и особено на държавите членки.

Публичните служби по заетостта следва да заемат приоритетно място в мрежата EURES и да бъдат автоматично определяни от държавите членки за членове, на които е възложено прилагането на регламента.

Освен това държавите членки могат да оправомощават и други служби по заетостта като членове на EURES, както и да разрешават на други организации да участват като партньори в мрежата EURES, например частни служби по заетостта, агенции, НПО и др., доколкото тези организации отговарят на определените изисквания за мрежата EURES.

При запълването на свободни работни места държавите членки и Комисията следва да се стараят да наемат граждани на държавите – членки на ЕС, така че да се отдава приоритет на гражданите на Съюза.

Резултатите от функционирането на тази мрежа следва да се подлагат редовно на оценка, за да се проверяват нейната ефективно и приложимост с цел евентуално спешно да се предприемат необходимите подобрения и по този начин да се гарантира успешното функциониране на мрежата EURES в дългосрочен план.


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (3.3.2015)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъпа на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Докладчик по становище: Виорика Дънчила

КРАТКА ОБОСНОВКА

Всеки ден над 1,1 милиона европейски граждани, които живеят в една държава от ЕС пресичат границата, за да работят в съседна държава.

Освен това, повече от 7 милиона европейски граждани на са живели и работили в друга държава членка през 2013 г., 78 % от които са били икономически активни и 68 % от тях са упражнявали заетост.

Това е възможно поради факта, че работниците и служителите в ЕС могат да се движат свободно, могат да търсят работа в друга държава от ЕС и могат да работят в нея, без да им е необходимо разрешително за работа.

Според европейски статистики, броят на хората, които живеят в държава членка, различна от държавата им на произход се е увеличил с почти 60 % след 2005 г., след разширяванията през 2004 и 2007 г., но все още представлява едва 3,1 % от работната сила в ЕС. Потоците на мобилност в рамките на Съюза впоследствие са намалели с една трета в резултат на кризата.

Като цяло е изчислено, че потоците на мобилност след разширяването е допринесло за увеличаване на БВП на държавите от ЕС- 15 с около 1 % в периода 2004-2009 г.

Въпреки високите равнища на безработица (над 25 милиона души в ЕС, от които повече от 5 милиона са млади хора), все още има недостиг на квалифицирана работна сила трудностите при запълването на свободните работни места в много региони в рамките на държавите членки.

В действителност броят на незаетите работни места се увеличава от средата на 2009 г., особено в сектори със силен растеж като информационните и комуникационните технологии, както и зелената икономика.

В този контекст порталът за трудова мобилност EURES представлява уникална възможност за търсещите работа в ЕС: тя е безплатна, порталът предоставя информация относно условията на живот и труд във всички участващи страни на 25 езика, той свързва търсещите работа с работодатели, търсещи работници специални умения и насочва търсещите работа към сектори и професии, за които има недостиг на квалифицирани работници, и подкрепя програми за мобилност на младите хора.

Значението на схемата EURES се доказва от факта, че неговият уебсайт получава 4 милиона посещения на месец, установява месечно 150 000 контакти между търсещи работа и работодатели, това води до над 50 000 назначения на година, средно той приема 750 000 автобиографии всеки месец и стотици прояви се организират в цяла Европа.

Понастоящем Комисията предлага реформа на EURES, чрез която ще се увеличи броя на партньорите, които предлагат услуги за мобилност чрез EURES, ще се консолидира сътрудничеството между частните и публичните организации по заетостта, за да се обхване още по-висок процент от наличните свободни места (този процент км момента варира между 30 % и 40 % от всички свободни работни места), и ще се постави по-силен акцент върху младите хора, които са по-склонни към мобилност, което означава, че мрежата ще обхване и форми на заетост, които съчетават възможностите за труд и учене, като например професионалните практики и стажове.

Ние подкрепяме актуализирането на функционирането на EURES и привеждането му в съответствие със социалната еволюция на европейско равнище, но предложението на Комисията не прави ясно позоваване на разпределянето на правомощия между участниците и координацията и сътрудничеството в рамките на мрежата, или на ролята на социалните партньори и на методите за подбор, които трябва да бъдат използвани.

Освен това предложението на Комисията не споменава сътрудничеството между държавите членки и Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн – страни, които вече участват в мрежата EURES.

Въпреки това има сигнали от страна на държавите членки, че новата реформа ще наруши равновесието на настоящата работа на трансграничните организации, предвид факта, че тези структури са осъществили най-голямата част от дейностите по информиране и устройване на работа на трансгранични работници.

Тази реформа следва да даде възможност на публичните служби по заетостта да положат основите на по-тясно сътрудничество с институциите за образование и обучение, особено по отношение на по-нататъшното обучение, включително за лицата на възраст над 40 години, за да се даде възможност на лицата, търсещи работа да развиват своите умения и да се използват интелигентно информационните и комуникационните технологии.

Необходимо е също подобряване на междуведомствената координация, за да се преодолеят правните пречки, пред които са изправени работниците, които желаят да работят в друга държава, тъй като понастоящем много хора се колебаят, когато става въпрос да приемат дадено предложение за работа в друга държава – членка на ЕС поради неясноти или липса на съответната информация относно системите за социална сигурност, данъчното облагане и другите задължения, които биха се прилагали в държавата на пребиваване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Свободното движение на работници е ключов елемент от развитието на по-интегриран пазар на труда на Съюза, който дава възможност за мобилност на работниците от региони с високи нива на безработица към региони, които се характеризират с дефицит на работна ръка. То допринася и за намирането на правилните умения за свободните работни места и преодоляването на трудностите на пазара на труда.

(2) Свободното движение на работници е ключов елемент от развитието на по-интегриран пазар на труда на Съюза, който дава възможност за мобилност на работниците от региони с високи нива на безработица към региони, които се характеризират с дефицит на работна ръка. То допринася и за намирането на необходимия персонал с подходящи умения за свободните работни места и преодоляването на трудностите на пазара на труда.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) В съответствие с член 174 от ДФЕС специално внимание следва да се обърне на най-отдалечените региони, най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С цел да бъде оказано съдействие на работниците, които имат право на свободно движение, ефективно да упражняват това право, помощта в съответствие с настоящия регламент е достъпна за всеки гражданин на Съюза, който има право да извършва дейност като наето лице, и за членове на неговото семейство в съответствие с член 45 от Договора. Държавите членки осигуряват същия достъп на граждани на трети страни, които съгласно законодателството на Съюза или на държавата имат право на равно третиране спрямо техните собствени граждани в тази сфера.

(4) С цел да бъде оказано съдействие на работниците, които имат право на работа въз основа на свободното движение, ефективно да упражняват това право, помощта в съответствие с настоящия регламент е достъпна за всеки гражданин на Съюза, който има право да извършва дейност като наето лице, и за членове на неговото семейство в съответствие с член 45 от Договора. Държавите членки осигуряват същия достъп на граждани на трети страни, които съгласно законодателството на Съюза или на държавата имат право на равно третиране спрямо техните собствени граждани в тази сфера.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Поради нарастващата взаимозависимост между пазарите на труда е необходимо засилено сътрудничество между службите по заетостта с цел осигуряване на свобода на движение за всички работници посредством доброволна и справедлива мобилност в рамките на Съюза в съответствие с член 46, буква а) от Договора и поради това следва да се създаде обща рамка за сътрудничество между държавите членки и Комисията относно трудовата мобилност в рамките на Съюза. Тази рамка следва да свърже свободните работни места от целия Съюз с възможността за кандидатстване за тях („комплексно обслужване“), да дефинира предоставянето на свързани услуги по подпомагане на работници и работодатели и да осигури общ подход към споделянето на информацията, необходима за улесняването на въпросното сътрудничество.

(5) Поради нарастващата взаимозависимост между пазарите на труда и необходимостта от тяхното интегриране е необходимо засилено сътрудничество между службите по заетостта с цел осигуряване на свобода на движение за всички работници посредством доброволна и справедлива мобилност в рамките на Съюза в съответствие с член 46, буква а) от Договора и поради това следва да се създаде обща рамка за сътрудничество между държавите членки и Комисията относно трудовата мобилност сред държавите членки и между държавите членки и Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн. Тази рамка следва да свърже свободните работни места от целия Съюз и гражданите на Съюза и тези на посочените четири държави с възможността за кандидатстване за тях („комплексно обслужване“), да дефинира предоставянето на свързани услуги по подпомагане на работници и работодатели и да осигури общ подход към споделянето на информацията, необходима за улесняването на въпросното сътрудничество. Съюзът следва по-конкретно да предприеме необходимите мерки, за да гарантира възможностите за заетост и правата на работниците като цяло, включително по отношение на трети държави, участващи в мрежата на EURES.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) В Пакта за растеж и работни места Европейският съвет настоява да се разгледа възможността в мрежата EURES да бъдат включени също така професионалните практики и стажовете, които могат да бъдат обхванати от настоящи регламент, при условие че съответните лица се считат за работници по отношение на правата, предоставени на гражданите съгласно член 45 от Договора. Необходимо е да се въведе целесъобразно споделяне на обща информация относно мобилността за професионални практики и стажове в рамките на Съюза и следва да се разработи механизъм за оказване на адекватно съдействие за кандидати за тези позиции, въз основа на механизъм за комплексно обслужване на предложения, след като това комплексно обслужване бъде счетено за реалистично в съответствие с подходящите стандарти и предвид компетенциите на държавите членки.

(6) В Пакта за растеж и работни места Европейският съвет настоява да се разгледа възможността в мрежата EURES да бъдат включени професионалните практики и стажовете, включително организираните от трансграничните партньорства. Професионалните практики и стажовете могат да бъдат обхванати от настоящия регламент, при условие че съответните лица се считат за работници по отношение на правата, предоставени на гражданите съгласно член 45 от Договора. Необходимо е да се въведе целесъобразно споделяне на обща информация относно мобилността за професионални практики и стажове в рамките на Съюза, които следва да се признават по начин, подобен на този за дипломите, издадени от стандартната образователна система в държавите членки, и следва да се разработи механизъм за оказване на адекватно съдействие за кандидати за тези позиции, въз основа на механизъм за комплексно обслужване на предложения, след като това комплексно обслужване бъде счетено за реалистично в съответствие с подходящите стандарти и предвид компетенциите на държавите членки.

Обосновка

Лицата, които са взели участие в стажове и стажантите получават удостоверение при приключване на програмата си, и това удостоверение трябва да се признава в другите държави членки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Транснационалното и трансграничното сътрудничество и подпомагането на всички организации, които работят за EURES в държавите членки, ще бъдат улеснени от структура на ниво Съюза („Европейско бюро за координация“), която следва да осигурява обща информация, дейности, инструменти и насоки. Тази структура следва също така да носи отговорност за разработването на „Европейски портал за трудова мобилност“ (портал EURES), общата информационно-технологична платформа. С цел насочване на работата й следва да се разработи многогодишна работна програма след консултации с държавите членки.

(8) Междурегионалните, транснационалните и трансграничните партньорства и сътрудничество и подпомагането на всички организации, които работят за EURES в държавите членки, следва да улесняват функционирането на структура на ниво на Съюза („Европейско бюро за координация“), която следва да продължи да предлага услуги като: предоставяне на обща информация и консултация, образователни дейности, инструменти и насоки. Тази структура следва също така да носи отговорност за укрепването на „Европейски портал за трудова мобилност“ (портал EURES), общата информационно-технологична платформа. С цел насочване на работата й следва да се разработи многогодишна работна програма след консултации с държавите членки.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Държавите членки следва да създадат бюра за координация на национално равнище с цел осигуряване на общо подпомагане и съдействие на всички организации на тяхна територия, които работят за EURES, и да подкрепят сътрудничеството с техни еквиваленти в други държави членки и с Европейското бюро за координация. Тези бюра за координация следва по-специално да имат задачата да се заемат с жалби и проблеми, свързани със свободни работни места, и да проверяват съответствието по отношение на доброволната и справедлива мобилност в рамките на Съюза.

(9) Държавите членки следва да създадат бюра за координация на национално равнище с цел осигуряване на общо подпомагане и съдействие на всички организации на тяхна територия, които работят за EURES, в това число трансграничните партньорства, и да подкрепят сътрудничеството с техни еквиваленти в други държави членки и с Европейското бюро за координация. Тези бюра за координация следва по-специално да имат задачата да подкрепят създаването на инструменти и процедури за функционирането на EURES и да се заемат с жалби и проблеми, отнасящи се до свободни работни места, и да административни пречки, по-конкретно в райони с голям недостиг на работна сила, които създават опасност от създаване на неравновесие на пазара на труда, да проверяват съответствието по отношение на доброволната и справедлива мобилност в рамките на Съюза, да уреждат спорове за избягване на различно тълкуване на действащото законодателство, и да разглеждат случаи на дискриминация и защита на данните. Държавите членки с децентрализирана система следва да обмислят възможността за създаване на регионални бюра за координация.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Участието на социалните партньори в мрежата EURES допринася по-специално за анализа на пречките пред мобилността както и пред насърчаването на справедливата и доброволна трудова мобилност в рамките на Съюза, включително и в трансграничните региони. Поради това представители на социалните партньори на равнище Съюза следва да бъдат ангажирани в цялостната управленска структура на мрежата EURES, докато националните работодателски организации и синдикати могат да кандидатстват за партньори на EURES.

(10) Участието на социалните партньори в мрежата EURES допринася по-специално за анализа на пречките пред мобилността както и пред насърчаването на справедливата и доброволна трудова мобилност в рамките на Съюза, включително и в трансграничните региони. Поради това представители на социалните партньори на равнището на Съюза следва да бъдат ангажирани в цялостната управленска структура на мрежата EURES, докато националните работодателски организации и синдикати могат да кандидатстват за партньори на EURES, като се поставя акцент върху участието на МСП като основни генератори на заетост в Съюза.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) В трансграничните региони постоянните структури като работещи общности, еврорегиони и най-вече Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) могат да бъдат основата на трансграничните партньорства.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) По-широкото членство в мрежата EURES осигурява социални, икономически и финансови ползи. То подобрява ефективността на предоставянето на услугата, като улеснява партньорствата, увеличава допълняемостта и подобрява качеството. То увеличава пазарния дял на мрежата EURES, доколкото новите членове обявяват свободни работни места, заявления за работа и автобиографии. Транснационалното и трансграничното сътрудничество, които са ключова характеристика за функционирането на мрежата EURES, могат да генерират иновативни форми на обучение и сътрудничество между службите по заетостта, включително и относно стандартите за качество за свободните работни места и услугите за подпомагане. Поради това мрежата EURES следва да увеличи своята значимост като един от ключовите инструменти за Съюза, които са достъпни за държавите членки и Европейската комисия, при подпомагането на конкретни мерки, насочени към постигане на високо ниво на заетост в рамките на Съюза.

(12) По-широкото членство в мрежата EURES осигурява социални, икономически и финансови ползи. То подобрява ефективността на предоставянето на услугата, като улеснява партньорствата, увеличава допълняемостта и подобрява качеството. То увеличава пазарния дял на мрежата EURES, доколкото новите членове обявяват свободни работни места, заявления за работа и автобиографии. Междурегионалното, транснационалното и трансграничното сътрудничество, които са ключова характеристика за функционирането на мрежата EURES, следва да продължат да генерират иновативни форми на обучение и сътрудничество между службите по заетостта, включително и относно стандартите за качество за свободните работни места и услугите за подпомагане. Поради това мрежата EURES следва да увеличи своята значимост като един от ключовите инструменти за Съюза, които са достъпни за държавите членки и Европейската комисия, при подпомагането на конкретни мерки, насочени към постигане на високо ниво на заетост в рамките на Съюза.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) В съответствие със своите компетенции относно организирането на пазарите на труда държавите членки сами следва да отговарят за оправомощаването на участието на организации в мрежата EURES като партньори на EURES, всяка държава членка за своята територия. Оправомощаването следва да подлежи на минимални общи критерии и ограничен брой основни правила относно процеса на оправомощаване с цел гарантиране на прозрачността и равните възможности при присъединяване към мрежата EURES, без това да оказва влияние върху гъвкавостта, необходима за вземане предвид на различните национални модели и форми на сътрудничество, между публичните служби по заетостта и други действащи лица на пазара на труда в държавите членки.

(13) В съответствие със своите компетенции относно организирането на пазарите на труда държавите членки сами следва да отговарят за оправомощаването на участието на организации в мрежата EURES като партньори на EURES, всяка държава членка за своята територия. Оправомощаването следва да подлежи на минимални общи критерии и ограничен брой основни правила относно процеса на оправомощаване с цел гарантиране на прозрачността и равните възможности при присъединяване към мрежата EURES, без това да оказва влияние върху гъвкавостта, необходима за вземане предвид на различните национални, регионални и местни модели и форми на сътрудничество, между публичните служби по заетостта и други действащи лица на пазара на труда в държавите членки.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) С цел съобщаване на надеждна и актуална информация на работниците и работодателите относно различните аспекти на трудовата мобилност в рамките на Съюза мрежата EURES следва да си сътрудничи с други органи, служби и мрежи на Съюза, които улесняват мобилността и информират гражданите относно техните права съгласно законодателството на Съюза, като портала „Вашата Европа“, Европейския младежки портал и SOLVIT, организациите, които отговарят за признаване на професионални квалификации, и органите за насърчаване, анализ, мониторинг и подкрепа на равното третиране на работници, определени в съответствие с Директива …/2013 (ЕС) на [Европейския парламент и на Съвета относно мерките за улесняване на упражняването на права, предоставени на работниците в контекста на свободата на движение на работници].

(16) С цел съобщаване на надеждна и актуална информация на работниците и работодателите относно различните аспекти на трудовата мобилност в рамките на Съюза мрежата EURES следва да си сътрудничи с други органи, служби и мрежи на Съюза, които улесняват мобилността и информират гражданите относно техните права съгласно законодателството на Съюза, като портала „Вашата Европа“, Европейския младежки портал и SOLVIT, организациите, работещи в сферата на трансграничното сътрудничество и други организации, които отговарят за признаване на професионални квалификации, и органите за насърчаване, анализ, мониторинг и подкрепа на равното третиране на работници, определени в съответствие с Директива …/2013 (ЕС) на [Европейския парламент и на Съвета относно мерките за улесняване на упражняването на права, предоставени на работниците в контекста на свободата на движение на работници].

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Задълбоченото познаване на търсенето на пазара на труда по отношение на професии, сектори и нужди на работодатели би било благоприятно за свободното движение на работници в рамките на Съюза и следователно услугите за подпомагане следва да включват съдействие с добро качество за работодатели, и по-специално малки и средни предприятия. Тесните работни взаимоотношения между службите по заетостта и работодателите ще увеличат попълването на свободни работни места и намирането на съответствия за подходящи кандидати, като осигурят развитие за търсещите работа, и по-специално за уязвимите групи, и ще подобрят проучването и изследването на пазара на труда.

(24) Задълбоченото познаване на търсенето на пазара на труда по отношение на професии, сектори и нужди на работодатели би било благоприятно за свободното движение на работници в рамките на Съюза и следователно услугите за подпомагане следва да включват съдействие с добро качество за работодатели, и по-специално малки и средни предприятия, в това число и занаятчии. Тесните работни взаимоотношения между службите по заетостта и работодателите ще увеличат попълването на свободни работни места и намирането на съответствия за подходящи кандидати, ще намалят недостига на работна сила, като осигурят развитие за търсещите работа, и по-специално за уязвимите групи, и ще подобрят проучването и изследването на пазара на труда.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Услугите за подпомагане на работници са свързани с упражняването на тяхната основна свобода на движение като работници съгласно законодателството на Съюза и следва да са безплатни. Услугите за подпомагане на работодатели обаче могат да подлежат на такса в съответствие с националните практики.

(26) Услугите за подпомагане на работници са свързани с упражняването на тяхната основна свобода на движение като работници съгласно законодателството на Съюза и следователно би следвало да са безплатни, каквито следва да са и услугите за подпомагане на работодатели.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Следва да бъде обърнато специално внимание върху подпомагането на мобилността в трансграничните региони и предоставянето на услуги на пограничните работници, които живеят в една държава членка и работят в друга, и трябва да се съобразяват с различни национални практики и правни системи и се сблъскват със специфични административни, правни или данъчни пречки пред мобилността. Държавите членки могат да изберат да създадат специфични структури за подпомагане с цел улесняване на този тип мобилност, като тези структури следва в рамките на мрежата EURES да отговорят на специфичните нужди за информиране, насоки, трансгранично намиране на съответствия между търсенето и предлагането на пазара на труда и произтичащото от това устройване на работа.

(27) Следва да бъде обърнато специално внимание върху подпомагането на регионите, засегнати от сериозни и трайни природни или демографски ограничения и на мобилността в трансграничните региони и предоставянето на услуги на пограничните работници, които живеят в една държава членка и работят в друга, чийто брой постоянно се повишава, и които трябва да се съобразяват с различни национални практики и правни системи и се сблъскват със специфични административни, правни или данъчни пречки пред мобилността. Държавите членки следва да продължат да предоставят подкрепа за специфични структури за подпомагане, които улесняват този тип мобилност и които отговарят в рамките на мрежата EURES на специфичните нужди за информиране, консултация, насоки, трансгранично намиране на съответствия между търсенето и предлагането на пазара на труда и произтичащото от това устройване на работа.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Следва да се създаде цикъл за програмиране, който да подпомогне координирането на действията в сферата на мобилността в рамките на Съюза. С цел ефективност при програмирането на плановете за дейността на държавите членки следва да се вземат предвид потоците и моделите, анализът на данните за съществуващия и прогнозния дефицит и излишък на работна ръка и опитът и практиките при наемане на работна ръка в мрежата EURES, като те трябва да включват преглед на наличните ресурси и инструменти, които са на разположение на организациите в държавата членка с цел улесняване на трудовата мобилност в рамките на ЕС.

(30) Следва да се създаде цикъл за програмиране, който да подпомогне координирането на действията в сферата на мобилността в рамките на Съюза. С цел да се установят и предотвратят отрицателните последици, възникващи във връзка с географската мобилност в Съюза, при програмирането на плановете за дейността на държавите членки следва да се вземат предвид потоците и моделите, анализът на данните за съществуващия и прогнозния дефицит и излишък на работна ръка и опитът и практиките при наемане на работна ръка в мрежата EURES, като те трябва да включват преглед на наличните ресурси и инструменти, които са на разположение на организациите в държавата членка с цел улесняване на трудовата мобилност в рамките на ЕС.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a) Прилагането на настоящия регламент ще позволи създаването на ефективен механизъм за по-добра интеграция на образователните системи в съответствие с потребностите на пазара на труда, от една страна, и на пазара на труда като цяло – от друга страна.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a) Следва да бъде намерено решение по отношение на данъчното облагане на трансгранично мигриращите, тъй като липсата на такова решение в значителна степен ограничава свободното движение на работници в рамките на Съюза в съответствие с член 45 от ДФЕС. Комисията и държавите членки следва да засилят процедурите за премахване на данъчната дискриминация, която обезсърчава трудовата мобилност, като се има предвид, че тя е ключов фактор за икономически растеж и повишаване на равнището на заетост в Съюза. Освен това следва да се гарантира засилване на обществения профил на мрежата EURES в Съюза чрез предприемане на интензивни комуникационни мерки, насочени към гражданите на Съюза, по-конкретно към целевите групи, от страна на Комисията, и по-специално от правителствата на държавите членки.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на параграф едно в настоящия регламент са заложени цели, принципи и правила по отношение на:

2. Настоящият регламент установява принципи и правила на рамка за сътрудничество с цел да се улесни упражняването на свободата на движение на работниците в рамките на Съюза в съответствие с член 45 от ДФЕС чрез:

Обосновка

Мрежата EURES вече работи и е доказала своята полезност. Необходимо е услугите за потенциални бенефициенти да бъдат подобрени.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) действията от страна на държавите членки и между тях за улесняване на постигането на баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда на Съюза с оглед на насърчаването на високо ниво на заетост;

б) действията от страна на държавите членки и между тях за улесняване на постигането на баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда на Съюза с оглед на това да се насърчи високо ниво на заетост, и със специален фокус върху трансграничните региони;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) функционирането на европейска мрежа на службите по заетостта между държавите членки и Комисията;

в) засилване на функционирането на европейска мрежа на службите по заетостта между държавите членки, Комисията, както и между Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн;

Обосновка

Мрежата EURES вече работи и е доказала своята полезност. Необходимо е услугите за потенциални бенефициенти да бъдат подобрени.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) свързаните услуги за подпомагане на мобилността, които следва да се предоставят на работниците и работодателите.

г) подходящи услуги за подпомагане на мобилността и съвети, които следва да се предоставят на работниците и работодателите.

Обосновка

Мрежата EURES вече работи и е доказала своята полезност. Необходимо е услугите за потенциални бенефициенти да бъдат подобрени.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „служби по заетостта“ означава юридическо или физическо лице, което законно функционира в държава членка и предоставя услуги за наемане на търсещите работа и за наемане на работници на работодателите;

б) „служби по заетостта“ означава юридическо или физическо лице, което законно функционира в държава членка, било то публично или частно, и в този случай – със стопанска или нестопанска цел, и предоставя услуги за наемане на търсещите работа и за наемане на работници на работодателите;

Обосновка

За целите на яснотата на правните норми и правната сигурност е необходимо в конкретните разпоредби да бъдат избегнати имплицитни елементи, определящи какво представляват „службите по заетостта“ в държавите членки. Целта е да се посочат различните организационни форми, които могат да имат тези служби, както и възможността те да осъществяват стопанска дейност и конкретно ЕГТС. Това съответства както на съдебната практика на ЕС, така и на възприятието на Комисията за това какво представляват службите по заетостта и услугите от общ интерес. Тази формулировка отразява виждането, че всяка публична политика за постигане на пълна заетост следва да благоприятства сътрудничеството между публичния и частния сектор на всички териториални равнища, като дава достъп на частните агенции до услугите, свързани с информация, насочване и посредничество при намиране на работа.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa) „трансгранично партньорство и сътрудничество за осигуряване на заетост за погранични работници“ означава всяка дейност по сътрудничество и взаимно подпомагане между компетентните органи на национално, регионално и местно равнище за предоставяне на услуги, чрез които се рационализира търсенето и предлагането с цел попълване на свободно работно място за пограничните работници.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Създаване

Преструктуриране

Обосновка

Мрежата EURES вече съществува и се нуждае от преструктуриране с оглед подобряване на услугите за потенциалните бенефициенти.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава европейска мрежа на службите по заетостта („мрежа EURES“).

С настоящия регламент се предвижда преструктурирането и укрепването на европейската мрежа на службите по заетостта EURES и трансгранични служби („мрежа EURES“).

Обосновка

Мрежата EURES вече съществува и се нуждае от преструктуриране с оглед подобряване на услугите за потенциалните бенефициенти.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) партньорите на EURES, които са организациите, оправомощени от държавите членки да предоставят подкрепа на национално, регионално и/или местно равнище при комплексното обслужване и/или услуги за подпомагане на работници и работодатели.

в) партньорите на EURES, които са организациите, оправомощени от държавите членки да предоставят подкрепа на национално, регионално и/или местно равнище, включително в трансграничен план, при комплексното обслужване и/или услуги за подпомагане на работници и работодатели, както и на трансграничните партньори на EURES.

 

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съответствие със съответните им роли и отговорности всички организации, които участват в мрежата EURES, популяризират активно и в тясно сътрудничество възможностите за трудова мобилност в Съюза и се стремят да умножат начините и средствата, с които разполагат работниците и работодателите, за да се възползват от тези възможности на местно, регионално, национално и европейско равнище.

2. В съответствие със съответните им роли и отговорности всички организации, които участват в мрежата EURES, популяризират активно и в тясно сътрудничество възможностите за трудова мобилност в Съюза и се стремят да умножат начините и средствата, с които разполагат работниците и работодателите, за да се възползват от тези възможности на европейско, национално и, най-вече на регионално и местно равнище, включително в трансграничен план и в региони с високо равнище на безработица и ограничени възможности за заетост. Те предоставят също така на работниците и работодателите информация за всички административни пречки, с които те могат да се сблъскат.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) по-добро функциониране и интегриране на пазарите на труда в Съюза;

в) функционирането и интегриране на пазарите на труда в Съюза, включително трансграничните пазари на труда, като се гарантира недискриминиращ достъп до възможности за работа и заявления за работа и подходяща информация за пазара на труд;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) социално приобщаване и интеграция на лицата, изолирани от пазара на труда.

д) социално приобщаване и интеграция на лицата в уязвимо положение да се окажат изолирани от пазара на труда.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 5 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) като действа като притегателен център за младите хора чрез системата „Първо работно място EURES“, която подкрепя плавен преход от образование към работи на пазарите на труд в Съюза.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) формулиране на съгласувана рамка и предоставяне на хоризонтална подкрепа в полза на мрежата EURES, включително:

a) подкрепа за прилагането на съгласувана рамка и предоставяне на хоризонтална подкрепа в полза на мрежата EURES, включително:

Обосновка

Европейското бюро за координация трябва да оказва подкрепа на мрежата EURES, като се опира на придобития опит и се адаптира към специфичните местни и регионални характеристики.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) информационни и комуникационни дейности;

ii) информационни и комуникационни дейности, включително чрез изготвянето на комуникационна стратегия с цел повишаване на осведомеността за мрежата EURES сред европейските граждани, особено сред лицата без достъп до интернет;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) обща програма за обучение за служители на EURES;

iii) обща програма за обучение за служители на EURES, включително обучение за повишаване на осведомеността с цел удовлетворяване на различни потребности на определени групи работници.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) анализ на географската и професионалната мобилност;

б) анализ на географската и професионалната мобилност, като се вземат предвид специфичните местни и регионални характеристики;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) разработване — в съответствие с настоящия регламент — на подходяща рамка за сътрудничество и комплексно обслужване в рамките на Съюза във връзка с професионални практики и стажове;

в) разработване — в съответствие с настоящия регламент — на подходяща рамка за сътрудничество и комплексно обслужване в рамките на Съюза във връзка с професионални практики и стажове, включително в трансграничен план, когато е приложимо;

Обосновка

Като част от функционирането на мрежата EURES, Европейското бюро за координация трябва да се основава на придобития опит и да го адаптира към специфичните местни и регионални характеристики.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) в сътрудничество с членовете на EURES наблюдение и оценка на дейността на EURES и на резултатите ѝ за заетостта.

г) в сътрудничество с членовете на EURES наблюдение и оценка на дейността на EURES и на резултатите ѝ за заетостта, като се отделя специално внимание на нейното регионално и местно измерение, както и формулиране при необходимост на предложения за подобрения.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Многогодишните работни програми се изготвят след съгласуване с групата за координация EURES, посочена в член 11.

2. Европейското бюро за координация приема многогодишните работни програми, изготвени след консултация с групата за координация EURES, посочена в член 11.

Обосновка

Европейското бюро за координация и националните бюра изготвят съвместно многогодишни работни програми.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяко национално бюро за координация отговаря за:

1. Всяко национално бюро за координация, във вида, определен от държавите членки и нотифициран на Комисията, отговаря за:

Обосновка

Държавите членки решават относно органите на национално равнище.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) сътрудничеството с Комисията и с другите държави членки по отношение на комплексното обслужване в рамките на разпоредбите на глава III;

a) сътрудничеството с Комисията и с другите държави членки, както и с Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, по отношение на комплексното обслужване в рамките на разпоредбите на глава III;

Обосновка

Тези четири държави вече са активни членове на мрежата и партньорствата с тях биха могли да бъдат подобрени в полза на всички бенефициенти.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) организацията на работата на EURES в съответната държава членка, включително и предоставянето на услугите за подпомагане в съответствие с глава IV;

б) организацията на работата на EURES в съответната държава членка, включително организирането на предоставянето на услугите за подпомагане, като се поставя специален фокус върху регионалното и местното измерение, и с участието на социалните партньори и други заинтересовани лица, в съответствие с глава IV;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) координацията на действията на съответната държава членка, също с други държави членки в съответствие с глава V.

в) координацията на действията на съответната държава членка, също с други държави членки, както и с Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, в съответствие с глава V.

Обосновка

Тези четири държави вече са активни членове на мрежата и партньорствата с тях биха могли да бъдат подобрени в полза на всички бенефициенти.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) условията на живот и труд;

a) условията на живот и труд, включително данъците и социалноосигурителните вноски;

Обосновка

Получателите на предлаганите работни места чрез мрежата EURES трябва да бъдат информирани относно таксите и данъците, дължими в други държави — членки на ЕС, така че те да могат да решат дали да приемат или не дадено предложение при цялостно познаване на фактите.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) когато е приложимо, ситуацията на пограничните работници, по-специално в трансграничните региони.

д) в райони, в които това е приложимо, ситуацията на пограничните работници, по-специално в трансграничните региони.

Обосновка

Броят на трансграничните партньорства може да се увеличи, в полза на всички местни и регионални партньори.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) прехвърлянето на данни за намиране на най-реалистичните решения, подходящи за работодатели и служители.

Обосновка

Обменът на информация между партньорите трябва да бъде подобрен.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Националното бюро за координация осигурява подкрепа на организациите, които участват на негова територия в мрежата EURES, по отношение на сътрудничество с техни партньори от EURES в други държави членки. Това включва подкрепа при жалби, свързани със свободни работни места по EURES и наемане на работна ръка чрез EURES, и сътрудничество с публични органи като инспекторати по труда.

4. Националното бюро за координация осигурява подкрепа на организациите, които участват на негова територия в мрежата EURES, по отношение на сътрудничество с техни партньори от EURES в други държави членки, включително организации, участващи в трансгранични партньорства и с партньори в Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн. Това включва подкрепа при жалби, свързани със свободни работни места по EURES и наемане на работна ръка чрез EURES, и сътрудничество с публични органи като инспекторати по труда.

Обосновка

Тези четири държави вече са активни членове на мрежата и партньорствата с тях, включително между трансгранични партньори, биха могли да бъдат подобрени в полза на всички бенефициенти.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Националното бюро за координация насърчава сътрудничеството със заинтересовани страни като служби за кариерно ориентиране, университети, търговски палати и организации, ангажирани в схеми за професионални практики и стажове.

5. Националното бюро за координация насърчава сътрудничеството със заинтересовани страни от всички нива на управлението и на обществото, като служби за кариерно ориентиране, университети, търговски палати, НПО и организации, ангажирани в схеми за професионални практики и стажове, с особен акцент върху МСП.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Всяка държава членка гарантира, че националното ѝ бюро за координация разполага с персонала и другите ресурси, необходими за извършване на задачите, дефинирани в настоящия регламент.

6. Всяка държава членка гарантира, че националното ѝ бюро за координация разполага с персонала и другите ресурси, необходими за извършване на задачите, дефинирани в настоящия регламент, които също така представляват подходящо регионалните и местните интереси.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка създава система за оправомощаване на партньорите на EURES за участие в мрежата EURES, следи техните дейности и съответствието им с националното законодателство и това на ЕС при прилагането на настоящия регламент. Тази система е прозрачна и пропорционална и спазва принципите на равното третиране на кандидатстващите организации и справедливия процес.

1. Всяка държава членка, като взема предвид регионалните и местните участници, социалните партньори и други важни заинтересовани страни, създава система за оправомощаване на партньорите на EURES за участие в мрежата EURES и следи техните дейности и съответствието им с националното законодателство и това на ЕС при прилагането на настоящия регламент. Тази система е прозрачна и пропорционална и спазва принципите на равното третиране на кандидатстващите организации и справедливия процес. По отношение на трансграничните партньорства на EURES не се прилага националната процедура по оправомощаване и те се считат за партньори по право на EURES.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Партньорите на EURES могат да ангажират други партньори на EURES или други организации с цел съвместно изпълнение на критериите, определени в приложението. В тези случаи съществуването на подходящо партньорство е допълнително условие за участието в мрежата EURES.

6. Партньорите на EURES могат да ангажират други партньори на EURES или други организации с цел съвместно изпълнение на критериите, определени в приложението. В тези случаи съществуването на подходящо партньорство, включително всяко действащо трансгранично партньорство и партньорствата, имащи за цел разрешаването на специфични проблеми на регионите и местните общности в ЕС, е допълнително условие за участието в мрежата EURES.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Кандидатстващите организации могат да изберат да участват в мрежата EURES съгласно следните варианти:

1. Кандидатстващите организации участват в мрежата EURES чрез следните начини:

Обосновка

Възможността партньорите на EURES да избират отговорностите е неоправдана. Партньорите на EURES следва да са задължени – така, както е в момента, да предоставят всички услуги, посочени в член 9, букви а) – в).

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да допринасят към базата данни със свободни работни места в съответствие с член 14, параграф 1, буква а);

a) като допринасят към базата данни със свободни работни места в съответствие с член 14, параграф 1, буква а);

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да допринасят към базата данни със заявления за работа и автобиографии в съответствие с член 14, параграф 1, буква б);

б) като допринасят към базата данни със заявления за работа и автобиографии в съответствие с член 14, параграф 1, буква б);

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да осигуряват услуги за подпомагане на работници и работодатели в съответствие с глава IV; или

в) като осигуряват услуги за подпомагане на работници и работодатели в съответствие с глава IV.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) съчетание между букви а) — в).

заличава се

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. За да намалят безработицата държавите членки, съвместно с Комисията, вземат мерки, за да гарантират, че на гражданите на ЕС се осигурява равен достъп, когато се попълват свободните работни места.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) всички свободни работни места, обявени в публичните служби по заетостта, както и предоставените от партньорите на EURES;

a) всички свободни работни места, обявени в публичните служби по заетостта, както и предоставените от партньорите на EURES; като при надлежно обосновани случаи се предоставя на микропредприятията и на малките предприятия възможност да не публикуват свободните си работни места в EURES;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Публичните служби по заетостта се стремят да сключват споразумения с други служби по заетостта, които действат на територията на съответната държава членка, за да гарантират приложимостта на принципа, посочен в параграф 1, и по отношение на онлайн инструментите за търсене на работа, които последните управляват.

2. Публичните служби по заетостта активно се стремят да сключват споразумения с други служби по заетостта, които действат на територията на съответната държава членка, за да гарантират приложимостта на принципа, посочен в параграф 1, и по отношение на онлайн инструментите за търсене на работа, които последните управляват.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки създават национален център, който да даде възможност за прехвърлянето към портала EURES на информация за свободни работни места, заявления за работа и автобиографии, предоставени от която и да е организация, която желае да сподели тази информация и на портала EURES.

5. Държавите членки създават национален център, като използват, ако е възможно, вече съществуващи държавни структури; този център трябва да даде възможност за прехвърлянето към портала EURES на информация за свободни работни места, заявления за работа и автобиографии, предоставени от която и да е организация, която желае да сподели тази информация и на портала EURES.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки подпомагат развитието на съгласуван подход на национално равнище по отношение на тези услуги.

2. Държавите членки подпомагат развитието на съгласуван подход на национално равнище по отношение на тези услуги, който е насочен към удовлетворяване на специфичните регионални, местни потребности или на двете заедно.

Обосновка

За успеха на мрежата EURES е необходимо държавите членки да насърчават връзките между нея и специфичните интереси на регионите и/или местните общности в ЕС.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) е лесно достъпна и е представена по лесен за ползване начин.

б) е недискриминираща, лесно достъпна и е представена по лесен за ползване начин.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Всички търсещи работа лица имат право на изчерпателна информация относно условията на заетост, като например относно пенсионните права, социалното и здравното осигуряване – както в държавата, така и по месторабота.

Обосновка

Този вид информация е от първостепенна важност за търсещите работа.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки разработват специална информацията за пограничните работници в трансграничните региони, в които съответните държави членки съвместно са сметнали за необходимо да създадат специални структури за сътрудничество и обслужване.

2. Държавите членки разработват специална информацията за пограничните работници в трансграничните региони, в които съответните държави членки съвместно са сметнали за необходимо да създадат специални структури за сътрудничество и обслужване, когато такива все още не съществуват.

Обосновка

Съществуващите трансгранични служби за сътрудничество вече са доказали своите качества в множество случаи и други подобни органи биха могли да се възползват от техния опит.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съответните партньори на EURES активно предлагат на всички работници, които търсят възможност за заетост, достъп до услугите, определени в настоящия член. Когато е уместно, това предложение се представя отново по време на процеса на търсене на работа.

1. Съответните партньори на EURES активно предлагат на всички работници, с особено внимание към уязвимите лица, които търсят възможност за заетост, достъп до услугите, определени в настоящия член. Когато е уместно, това предложение се представя отново по време на процеса на търсене на работа.

Обосновка

Всеки член на обществото, който търси работа, трябва да има достъп до информация.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако работниците проявяват интерес към допълнително съдействие и е налице разумна вероятност за устройване на работа в рамките на ЕС, съответните партньори на EURES предоставят допълнително съдействие при търсенето на работа, което се състои от услуги като подбор на подходящи свободни работни места, съдействие при изготвяне на заявления за работа и автобиографии и предоставянето на преводи и/или получаването на разяснения относно конкретни свободни работни места в други държави членки.

3. Ако работниците проявяват интерес към допълнително съдействие и е налице разумна вероятност за устройване на работа в рамките на ЕС, съответните партньори на EURES предоставят допълнително съдействие при търсенето на работа, което се състои от услуги като подбор на подходящи свободни работни места, съдействие при изготвяне на заявления за работа и автобиографии и предоставянето на преводи и/или получаването на разяснения относно конкретни свободни работни места в други държави членки, особено в области, за които е налице значителен недостиг на работна сила в съответната държава членка.

Обосновка

Понастоящем е налице недостиг на специализирана и полуспециализирана работна сила в редица професии, които биха могли да представляват интерес за хора в други държави членки.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съответните партньори на EURES предоставят информация и насоки на работодателите, които проявят интерес към наемане на работници от други държави членки, и по-специално им предлагат следните услуги:

1. Съответните партньори на EURES предоставят информация и насоки на работодателите, които проявят интерес към наемане на работници от други държави членки, и по-специално им предлагат, по възможност проактивно, следните услуги:

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако работодателите проявяват интерес към допълнително съдействие и е налице разумна вероятност от намиране на работна ръка в рамките на ЕС, съответните партньори на EURES предоставят допълнително съдействие, което се състои от услуги като предварителен подбор на подходящи кандидати и предоставяне на преводи и/или получаване на разяснения относно конкретни заявления за работа.

2. Ако работодателите проявяват интерес към допълнително съдействие и е налице разумна вероятност от намиране на работна ръка в рамките на ЕС, съответните партньори на EURES предоставят допълнително съдействие, което се състои от услуги като предварителен подбор на подходящи кандидати и предоставяне на преводи и/или получаване на разяснения относно конкретни заявления за работа, по-конкретно в сферите, в които има голям недостиг на работна лъка в съответната държава членка.

Обосновка

Работодателите често изпитват затруднения да намират квалифицирани работници в своите държави членки за позициите, които биха могли да представляват интерес за работниците от други държави членки.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки осигуряват координация между услугите за подпомагане съгласно настоящия регламент и услугите от сферата на социалната сигурност, предоставяни от компетентните органи.

1. Държавите членки осигуряват координация между услугите за подпомагане съгласно настоящия регламент и услугите от сферата на социалната сигурност, предоставяни от компетентните органи на национално, регионално и местно равнище, както и чрез съществуващи или бъдещи трансгранични служби за сътрудничество.

Обосновка

Хората, които искат да работят в друга страна, трябва да разполагат с тази информация, за да могат да вземат решение при цялостно познаване на фактите.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При поискване съответните партньори на EURES предоставят на работниците, пограничните работници и работодателите обща информация относно правата, свързани със социалната сигурност, и се ангажират да препратят исканията за специфична информация към компетентните органи и — ако е приложимо — към други органи, които подпомагат упражняването на правата на работниците в рамките на свободата на движение.

3. При поискване съответните партньори на EURES предоставят на работниците, пограничните работници и работодателите информация относно правата, свързани със социалната сигурност и подоходното данъчно облагане, и се ангажират да препратят исканията за специфична информация към компетентните органи и — ако е приложимо — към други органи, които подпомагат упражняването на правата на работниците в рамките на свободата на движение.

Обосновка

Хората, които искат да работят в друга страна, трябва да разполагат с тази информация, за да могат да вземат решение при цялостно познаване на фактите.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и държавите членки следят потоците и моделите на трудовата мобилност в Съюза въз основа на статистическите данни на Евростат и наличните национални данни.

Комисията и държавите членки следят потоците и моделите на трудовата мобилност в Съюза въз основа на статистическите данни на Евростат и наличните национални и регионални данни.

Обосновка

Наблюдението на потоците и моделите на трудовата мобилност ще даде по-точни резултати, ако то отчита в по-голяма степен различните характеристики на регионите в ЕС.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) дейностите на EURES на национално равнище;

б) дейностите на EURES на национално и, по целесъобразност, на трансгранично равнище;

Обосновка

В някои региони, недостига и излишъка на работна сила могат по-лесно да се коригират чрез този вид сътрудничество.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) позиционирането на мрежата EURES на пазара за услуги за наемане на работна ръка на национално равнище като цяло.

в) позиционирането на мрежата EURES на пазара за услуги за наемане на работна сила на национално равнище като цяло, и по целесъобразност, на трансгранично равнище.

Обосновка

В някои региони, недостига и излишъка на работна сила могат по-лесно да се коригират чрез този вид сътрудничество.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Като отчитат обмена на информация и съвместния анализ, държавите членки разработват политики в сферата на мобилността като неделима част от своите политики за заетост. Тези политики за мобилност осигуряват рамка, въз основа на която държавите членки извършват програмирането, посочено в член 28.

3. Като отчитат обмена на информация и съвместния анализ, държавите членки полагат усилия за разработване на политики в сферата на мобилността като неделима част от своите политики за заетост. Тези политики за мобилност осигуряват рамка, въз основа на която държавите членки извършват програмирането, посочено в член 28.

Обосновка

Въпреки че регулаторните компетенции в областта на политиките на заетост официално се поделят между ЕС и държавите членки, на практика те са в ръцете на последните. Да се задължават държавите членки да разработват политики за мобилност излиза извън рамките на формулирането на насоки – член 148, параграф 2 от ДФЕС – от страна на европейския законодател, както и извън приемането от него на мерки в подкрепа на действията на държавите членки в областта на заетостта – член 149 от ДФЕС. Подобно задължение следва да бъде заменено от препоръка към държавите членки да предприемат действия в този смисъл.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) основните дейности, които се извършват в съответствие с настоящия регламент;

a) основните дейности, които се извършват в съответствие с настоящия регламент, на национално, и по целесъобразност, на трансгранично равнище;

Обосновка

Това ще улесни сътрудничеството и взаимната работа на партньорите на EURES на национално, регионално, местно и трансгранично равнище. Следователно правилата, приложими за достъпа до и използването на финансиране ще бъдат едни и същи за всички партньори.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Комисията, посредством Европейското бюро за координация, гарантира, че финансирането на дейностите на EURES е в съответствие с националните работни програми и с разпоредбите на Европейската програма за заетост и социални иновации (EаSI), докато разпоредбите за финансирането на дейностите на EURES осигуряват взаимодействие с наличното по линия на INTERREG 2014-2020 г. финансиране.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14, параграфи 1 – 7 се прилагат две години след датата на влизане в сила, посочена в параграф 1.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда

Позовавания

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

REGI

3.2.2014

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Дата на приемане

26.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[EPP]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Greens]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда

Позовавания

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.1.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Докладчици

       Дата на назначаване

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

5

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Дата на внасяне

1.7.2015

Правна информация - Политика за поверителност