Postup : 2014/0002(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0224/2015

Předložené texty :

A8-0224/2015

Rozpravy :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0055

ZPRÁVA     ***I
PDF 1272kWORD 1024k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Heinz K. Becker

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 ROLL-CALL VOTE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0006),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 46 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0015/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. června 2014(1),

–       s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 25. června 2014(2),

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A8-0224/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Svobodný pohyb pracovníků je klíčovým prvkem rozvoje integrovanějšího pracovního trhu Evropské unie, který umožňuje mobilitu pracovníků z oblastí s vysokou nezaměstnaností do oblastí vyznačujících se nedostatkem pracovních sil. Rovněž přispívá k nalezení vhodných dovedností pro volná pracovní místa a odstraňování překážek na trhu práce.

(2) Svobodný pohyb pracovníků je jedním z klíčových prvků rozvoje integrovanějšího pracovního trhu Evropské unie, zejména v přeshraničních regionech, který umožňuje větší mobilitu pracovníků a může přispět ke zvýšení rozmanitosti a k nalezení vhodných dovedností pro volná pracovní místa a odstraňování překážek na trhu práce.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (kodifikované znění)19 zavedla mechanismus pro vyrovnávání nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání a pro výměnu informací a prováděcí rozhodnutí Komise 2012/733/EU ze dne 26. listopadu 2012 obsahuje ustanovení o fungování sítě nazvané EURES (Evropské služby zaměstnanosti) podle uvedeného nařízení. Tento regulační rámec je zapotřebí revidovat tak, aby odrážel nové vzorce mobility, sílící požadavky na spravedlivou mobilitu, změny v technologii pro sdílení údajů o volných pracovních místech, využívání mnoha různých kanálů pro nábor uchazeči o zaměstnání i zaměstnavateli a rostoucí roli dalších zprostředkovatelů na trhu práce při poskytování náborových služeb vedle veřejných služeb zaměstnanosti.

(3) Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (kodifikované znění)19 zavedla mechanismus pro vyrovnávání nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání a pro výměnu informací a prováděcí rozhodnutí Komise 2012/733/EU ze dne 26. listopadu 2012 obsahuje ustanovení o fungování sítě nazvané EURES (Evropské služby zaměstnanosti) podle uvedeného nařízení. Tento regulační rámec je zapotřebí revidovat tak, aby odrážel nové vzorce typů práce, mobility a pracovního života, sílící požadavky na spravedlivou mobilitu, změny v technologii pro sdílení údajů o volných pracovních místech, využívání mnoha různých kanálů pro nábor uchazeči o zaměstnání i zaměstnavateli a rostoucí roli dalších zprostředkovatelů na trhu práce při poskytování náborových služeb vedle veřejných služeb zaměstnanosti.

__________________

__________________

19 Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s.1.

 

19 Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s.1.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) S cílem pomoci pracovníkům, kteří požívají práva na volný pohyb, tohoto práva účinně využívat, je v souladu s článkem 45 Smlouvy pomoc podle tohoto nařízení k dispozici každému občanu Unie, který má právo vykonávat činnost jako zaměstnanec, a jeho rodinným příslušníkům. Členské státy poskytnou v této oblasti stejný přístup všem občanům třetích zemí, kteří mají na základě unijního nebo vnitrostátního práva nárok na stejné zacházení jako jejich vlastní státní příslušníci.

(4) S cílem pomoci pracovníkům, kteří požívají práva na práci na základě volného pohybu, tohoto práva účinně využívat, je v souladu s článkem 45 SFEU pomoc podle tohoto nařízení k dispozici každému občanu Unie, který má právo vykonávat činnost jako zaměstnanec, a jeho rodinným příslušníkům. Členské státy poskytnou v této oblasti stejný přístup všem občanům třetích zemí, kteří mají na základě unijního nebo vnitrostátního práva nárok na stejné zacházení jako jejich vlastní státní příslušníci.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) zastával vždy názor, že volný pohyb pracovníků představuje jeden ze základů Unie, a proto je nutno vykládat ustanovení, jimiž se pojem volný pohyb stanoví, v širokém smyslu1a. Za tímto účelem musí být volný pohyb ve smyslu článku 45 SFEU vykládán tak, že nevyčerpávajícím způsobem vyjmenovává určitá práva přiznávaná občanům Unie v souvislosti s volným pohybem pracovníků a že rovněž zahrnuje právo občanů Unie volně se pohybovat po území jiných členských států a pobývat tam za účelem hledání zaměstnání1b. Podle výkladu Soudního dvora by proto definice pojmu „pracovník“ v tomto nařízení měla zahrnovat uchazeče o zaměstnání. V souladu s výkladem Soudního dvora by kromě výše uvedeného měla tato definice zohledňovat, jsou-li splněny náležité podmínky, rovněž osoby v učňovské přípravě1c nebo stážisty1d.

 

__________________

 

1a Viz zejména rozsudek Soudního dvora ze dne 3. června 1986 ve věci 139/85 Kempf vs. Staatssecretaris van Justitie, bod 13.

 

1b Viz zejména rozsudek ze dne 26. února 1991 ve věci C-292/89, královna vs. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, bod 13. Viz též omezení stanovené rozsudkem ze dne 11. listopadu 2014 ve věci C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano vs. Jobcenter Leipzig.

 

1c Viz zejména rozsudek ze dne 19. listopadu 2002 ve věci C-188/00, Bülent Kurz, roz. Yüce, vs. Land Baden-Württemberg.

 

1d Viz zejména rozsudek ze dne 26. února 1992 ve věci C-3/90, Bernini vs. Minister van Onderwijs en Wetenschappen a rozsudek ze dne 17. března 2005 ve věci C-109/04 Kraneman vs. Land Nordrhein-Westfalen.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Rostoucí vzájemná závislost mezi trhy práce si žádá posílení spolupráce mezi službami zaměstnanosti, aby bylo dosaženo svobody pohybu všech pracovníků prostřednictvím dobrovolné a spravedlivé mobility uvnitř Unie v souladu s čl. 46 písm. a) Smlouvy, a proto by měl být zaveden společný rámec spolupráce mezi členskými státy a Komisí v oblasti mobility práce v rámci Unie. V tomto rámci by měla být soustředěna všechna volná pracovní místa v Unii a tento rámec by měl umožňovat o tato volná místa žádat („vyrovnávání nabídky a poptávky“), měl by definovat poskytování souvisejících podpůrných služeb pracovníkům i zaměstnavatelům a zakotvit společný přístup ke sdílení informací nezbytných k zajištění této spolupráce.

(5) Rostoucí vzájemná závislost mezi trhy práce si žádá posílení spolupráce mezi službami zaměstnanosti, zejména v přeshraničních regionech, aby bylo dosaženo svobody pohybu všech pracovníků prostřednictvím dobrovolné mobility, založené na spravedlivém základě, uvnitř Unie v souladu s čl. 46 písm. a) Smlouvy. A proto by měl být zaveden společný rámec spolupráce mezi členskými státy a Komisí v oblasti mobility práce v rámci Unie. V tomto rámci by měla být soustředěna všechna volná pracovní místa v Unii a tento rámec by měl umožňovat o tato volná místa žádat („vyrovnávání nabídky a poptávky“), měl by definovat poskytování souvisejících podpůrných služeb pracovníkům i zaměstnavatelům a zakotvit společný přístup ke sdílení informací a poskytování personalizovaných poradenských služeb nezbytných k zajištění takové spolupráce.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) S ohledem na rozhodující význam sítě EURES pro podporu zaměstnanosti v Unii by Komise měla zajistit přímé a dostatečné finanční prostředky pro řádné fungování platformy a spolupráci členských států.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Ve svém „Paktu pro růst a zaměstnanost“ Evropská rada požádala o prozkoumání možnosti rozšířit síť EURES i na učňovskou přípravu a stáže; na základě tohoto nařízení by se síť EURES mohla vztahovat rovněž na učňovskou přípravu a stáže, budou-li dotčené osoby považovány za pracovníky z hlediska práv přiznaných občanům na základě článku 45 Smlouvy. Je nutné zavést vhodný způsob výměny všeobecných informací o mobilitě v oblasti učňovské přípravy a stáží v rámci Unie a zajistit dostatečnou pomoc pro kandidáty na tyto pozice na základě mechanismu pro vyrovnávání nabídky a poptávky, pokud bude takové vyrovnávání považováno za možné v souladu s příslušnými standardy a s ohledem na pravomoci členských států.

(6) Ve svém „Paktu pro růst a zaměstnanost“ Evropská rada požádala o prozkoumání možnosti rozšířit síť EURES i na učňovskou přípravu a stáže. Na základě tohoto nařízení by se síť EURES mohla vztahovat rovněž na učňovskou přípravu a stáže, budou-li dotčené osoby považovány za pracovníky z hlediska práv přiznaných občanům na základě článků 45 a 47 SFEU. Podmínky, jimž učňovská příprava a stáže podléhají, by se měly stanovit v rámci stávajících právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů a měly by splňovat minimální sociální a pracovní normy hostitelského členského státu. Členské státy by měly mít možnost vyloučit některá volná místa v programech učňovské přípravy a stáží vzhledem k rozdílům v jejich vzdělávacích systémech a aktivních politikách týkajících se trhu práce. Je nutné zavést vhodný způsob výměny všeobecných informací o mobilitě v oblasti učňovské přípravy a stáží v rámci Unie a zajistit dostatečnou pomoc pro kandidáty na tyto pozice na základě mechanismu pro vyrovnávání nabídky a poptávky, pokud bude takové vyrovnávání považováno za možné v souladu s příslušnými standardy a s ohledem na pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Rozšíření sítě EURES na učňovskou přípravu a stáže by mělo dodržovat doporučení Rady týkající se rámce kvality stáží, aby se zlepšila kvalita stáží, zejména pokud jde o obsahovou stránku učení a odborné přípravy a pracovní podmínky, s cílem usnadnit přechod ze vzdělávání, nezaměstnanosti nebo nečinnosti do pracovního poměru. Pokud jde o stáže, měly by mimo jiné dodržovat pracovní podmínky vztahující se na stážisty podle platných právních předpisů Unie a členských států, dále práva a povinnosti, transparentnost jejich podmínek atd.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Jsou zapotřebí právní předpisy na posílení účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti. Podpora spravedlivých pracovních příležitostí prostřednictvím portálu EURES závisí také na budování kapacit, technické pomoci a na finančních a lidských zdrojích veřejných služeb zaměstnanosti každého členského státu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Síť EURES by měla být natolik flexibilní, aby se přizpůsobovala měnící se povaze a struktuře služeb zaměstnanosti. Zpřístupnění členství v síti EURES by zlepšilo účinnost poskytování služeb pomocí partnerství, zlepšování kvality a zvyšování jejího podílu na trhu. Členem sítě EURES by tedy měla být každá veřejná nebo soukromá organizace nebo organizace terciárního sektoru, která splňuje všechna kritéria stanovená tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Mezinárodní a přeshraniční spolupráci a podporu pro všechny organizace působící v rámci sítě EURES v členských státech by usnadnila struktura na úrovni Unie („Evropský koordinační úřad“), která by měla poskytovat obecné informace, vzdělávací činnost, nástroje a pokyny. Tato struktura by měla rovněž odpovídat za vývoj Evropského portálu pracovní mobility (portálu EURES), společné platformy IT. Její činnost by měla postupovat v souladu s víceletými pracovními programy, které by měly být vytvořeny po konzultacích s členskými státy.

(8) Mezinárodní a přeshraniční partnerství a spolupráci a podporu pro všechny organizace působící v rámci sítě EURES v členských státech by usnadnila struktura na úrovni Unie („Evropský koordinační úřad“), která by měla poskytovat obecné informace, vzdělávací činnost, nástroje a pokyny. Tato struktura by měla rovněž odpovídat za vývoj Evropského portálu pracovní mobility (portálu EURES), společné platformy IT. Její činnost by měla postupovat v souladu s víceletými pracovními programy, které by měly být vytvořeny po konzultacích s členskými státy.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly zřídit koordinační úřady na vnitrostátní úrovni, které by poskytovaly všeobecnou podporu a pomoc všem organizacím na jejich území, které působí v rámci EURES, a podporovat jejich spolupráci s jejich protějšky v ostatních členských státech a s Evropským koordinačním úřadem. Hlavním úkolem těchto koordinačních úřadů by mělo být řešení stížností a problémů s volnými pracovními místy a ověřování otázek souvisejících s dodržováním dobrovolné a spravedlivé pracovní mobility v rámci Unie.

(9) Členské státy by měly zřídit koordinační úřady na vnitrostátní úrovni, které by poskytovaly všeobecnou podporu a pomoc všem organizacím na jejich území, které působí v rámci EURES, a to i přeshraničním partnerstvím, a podporovat jejich spolupráci s jejich protějšky v ostatních členských státech, především v sousedních členských státech, a s Evropským koordinačním úřadem. Hlavním úkolem těchto koordinačních úřadů by mělo být řešení stížností a problémů s volnými pracovními místy a ověřování otázek souvisejících s dodržováním dobrovolné pracovní mobility na spravedlivém základě v rámci Unie.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Zapojení sociálních partnerů do sítě EURES přispívá především k lepší analýze překážek mobility a k podpoře spravedlivé a dobrovolné pracovní mobility v rámci Unie, včetně příhraničních regionů. Zástupci sociálních partnerů by proto měli být zapojeni do celkové struktury řízení sítě EURES na úrovni Unie, zatímco vnitrostátní organizace zaměstnavatelů a odbory mohou žádat o status partnerů sítě EURES.

(10) Zapojení sociálních partnerů do sítě EURES přispívá především k lepší analýze překážek mobility a k podpoře dobrovolné pracovní mobility na spravedlivém základě v rámci Unie, zejména příhraničních regionů. Zástupci sociálních partnerů by proto měli být zapojeni do celkové struktury řízení sítě EURES na úrovni Unie, zatímco vnitrostátní organizace zaměstnavatelů a odbory by měly být zapojeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí a měly by mít možnost žádat o status členů nebo partnerů sítě EURES po splnění příslušných povinností.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Širší členství v síti EURES s sebou přináší sociální, hospodářské i finanční výhody. Zlepšuje účinnost poskytování služeb, neboť usnadňuje vznik partnerství a posiluje doplňkovost a zvyšování kvality. Zvyšuje tržní podíl sítě EURES v míře, v níž noví členové zpřístupňují volná pracovní místa, žádosti o zaměstnání a životopisy. Nadnárodní a přeshraniční spolupráce, která je stěžejním prvkem fungování sítě EURES, by mohla přinést inovativní formy učení a spolupráce mezi službami zaměstnanosti, mimo jiné v oblasti norem kvality pro volná pracovní místa a podpůrné služby. Tím by se posílil význam sítě EURES jako jednoho z klíčových unijních nástrojů, které mají členské státy a Evropská komise k dispozici na podporu konkrétních opatření směřujících k dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti v Unii.

(12) Širší členství v síti EURES s sebou může přinést hospodářské, finanční i sociální výhody. Zlepšuje účinnost poskytování služeb, neboť usnadňuje vznik partnerství a posiluje doplňkovost a zvyšování kvality. Zvyšuje tržní podíl sítě EURES v míře, v níž noví členové zpřístupňují volná pracovní místa, žádosti o zaměstnání a životopisy. Nadnárodní a přeshraniční spolupráce, která je stěžejním prvkem fungování sítě EURES, by mohla přinést inovativní formy učení a spolupráce mezi službami zaměstnanosti, mimo jiné v oblasti norem kvality pro volná pracovní místa a podpůrné služby. Tím by se posílil a upevnil význam sítě EURES jako jednoho z klíčových unijních nástrojů, které mají členské státy a Komise k dispozici na podporu konkrétních opatření směřujících k dosažení vysoké úrovně kvalitní a udržitelné zaměstnanosti v Unii.

 

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Politika trhu práce patří mezi pravomoci členských států, přičemž je v souladu s příslušnými ustanoveními SFEU koordinována a podporována na úrovni Unie. Podpůrná opatření v oblasti mobility musí být v souladu se zásadami zakotvenými ve Smlouvě o Evropské unii (SEU), zejména pokud jde o rovné zacházení, a příslušnými právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Jedním z cílů sítě EURES je podporovat spravedlivou mobilitu pracovníků uvnitř Unie, a minimální společná kritéria pro udělování oprávnění k zapojení organizací do této sítě by tedy měla zahrnovat požadavek, aby se tyto organizace zavázaly plně dodržovat platné pracovní normy a právní požadavky.

(14) Jedním z cílů sítě EURES je podporovat spravedlivou mobilitu pracovníků uvnitř Unie, a minimální společná kritéria pro udělování oprávnění k zapojení organizací do této sítě by tedy měla zahrnovat požadavek, aby se tyto organizace zavázaly plně dodržovat platné pracovní normy, právní požadavky a zásadu nediskriminace.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Členské státy by tudíž měly mít možnost členy a partnery sítě EURES odmítnout nebo zrušit jejich přijetí v případě, že pracovní normy a právní požadavky nedodržují, zejména pokud jde o odměňování a pracovní podmínky. V případě zrušení přijetí na základě nedodržení pracovních norem nebo právních požadavků, zejména pokud jde o odměňování a pracovní podmínky, by měl příslušný národní koordinační úřad informovat Evropský koordinační úřad za účelem předání informací ostatním národním koordinačním úřadům. Pokud dotčený člen nebo partner sítě EURES provozuje svoji činnost, příslušný národní koordinační úřad by měl na svém vlastním území přijmout vhodná opatření v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Členské státy by měly jmenovat veřejné služby zaměstnanosti členy sítě EURES, aniž by musely projít postupem pro přijímání, přičemž by měly splňovat minimální společná kritéria. Mělo by být možné přenést činnosti související s organizací práce sítě EURES na veřejné služby zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b) Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU1a se stanovuje povinnost provádět celkové srovnávání všech veřejných služeb zaměstnanosti založené na faktických poznatcích a zaměřené na výsledky s cílem určit osvědčené postupy, přičemž plný potenciál této spolupráce závisí na nepřetržitém zapojení členských států.

 

___________________

 

1a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 32).

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Aby byly pracovníkům a zaměstnavatelům sdělovány spolehlivé a aktuální informace o různých aspektech pracovní mobility v rámci Unie, měla by síť EURES spolupracovat s dalšími subjekty, službami a sítěmi Unie, které usnadňují mobilitu a informují občany o jejich právech vyplývajících z právních předpisů Unie, jako je portál Vaše Evropa, Evropský portál pro mládež a síť SOLVIT, s organizacemi odpovědnými za uznávání profesních kvalifikací a subjekty odpovědnými za propagaci, analýzu, monitorování a podporu rovného zacházení s pracovníky, jež byly určeny podle směrnice [Evropského Parlamentu a Rady] (EU) č. .../2013 [o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků].

(16) Aby byly pracovníkům a zaměstnavatelům sdělovány spolehlivé a aktuální informace o různých aspektech pracovní mobility a sociální ochrany v rámci Unie, měla by síť EURES spolupracovat s dalšími subjekty, službami a sítěmi Unie, které usnadňují mobilitu a informují občany o jejich právech vyplývajících z právních předpisů Unie, jako je Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízená nařízením (ES) č. 883/20041a, evropská síť orgánů pro rovné zacházení (Equinet), portál Vaše Evropa, Evropský portál pro mládež a síť SOLVIT, s organizacemi zabývajícími se přeshraniční spoluprací a s organizacemi odpovědnými za uznávání profesních kvalifikací a subjekty odpovědnými za propagaci, analýzu, monitorování a podporu rovného zacházení s pracovníky, jež byly určeny podle směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/54/EU1b.

 

______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 159, 28.5.2004, s. 32).

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Všechna veřejně zpřístupněná volná pracovní místa by měla být zveřejněna na portálu EURES v souladu s praxí daného členského státu.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Právní odpovědnost za zajištění kvality (včetně technické kvality) údajů zpřístupněných prostřednictvím společné platformy IT, zejména co se týče údajů o volných pracovních místech, nesou organizace, které dané údaje zpřístupňují v souladu s právními předpisy a normami členských států. Komise by měla usnadňovat spolupráci za účelem včasného zjištění případných podvodů či případů zneužití v souvislosti s výměnou informací na evropské úrovni.

(19) Právní odpovědnost za zajištění kvality (včetně technické kvality) údajů zpřístupněných prostřednictvím společné platformy IT, zejména co se týče údajů o volných pracovních místech, nesou organizace, které dané údaje zpřístupňují v souladu s právními předpisy a normami členských států. Tyto organizace by spolu s Komisí měly usnadňovat spolupráci za účelem zjištění případných podvodů či případů zneužití v souvislosti s výměnou informací na úrovni Unie. Všechny zúčastněné strany by měly zajistit poskytování vysoce kvalitních údajů.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Jedním z nejdůležitějších nástrojů k umožnění podávání žádostí o zaměstnání v rámci Unie on-line je společný systém klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání, a je tudíž nutné dosáhnout spolupráce mezi členskými státy a Evropskou komisí, aby bylo možné dosáhnout interoperability a smysluplně automatizovaného propojování údajů mezi členskými státy, mimo jiné prostřednictvím porovnávání společného systému klasifikací s vnitrostátními systémy. V této souvislosti by se měly využívat i další zavedené evropské formáty a nástroje pro dosažení porovnatelnosti a transparentnosti dovedností a kvalifikací, například evropský rámec kvalifikací a jednotný rámec pro průhlednost v oblasti kvalifikací a kompetencí (Europass).

(20) Jedním z nejdůležitějších nástrojů k umožnění podávání žádostí o zaměstnání v rámci Unie on-line je společný systém klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání, a je tudíž nutné dosáhnout spolupráce mezi členskými státy a Komisí, aby bylo možné dosáhnout interoperability a smysluplně automatizovaného propojování údajů mezi členskými státy, mimo jiné prostřednictvím porovnávání společného systému klasifikací s vnitrostátními systémy. Členské státy by měly být průběžně informovány o vývoji nástroje evropské klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání. V této souvislosti by se měly využívat i další zavedené evropské formáty a nástroje pro dosažení porovnatelnosti a transparentnosti dovedností a kvalifikací, například evropský rámec kvalifikací a jednotný rámec pro průhlednost v oblasti kvalifikací a kompetencí (Europass).

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) Společný systém klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání by měl využívat zkušeností a osvědčených postupů, které již byly získány v návaznosti na provádění evropského rámce kvalifikací a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES1a.

 

 

___________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b) Členské státy by také měly posílit spolupráci v oblasti uznávání diplomů, aby pracovníkům umožnily přístup ke všem pracovním příležitostem v celé Unii.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Měl by být zaveden společný přístup ke službám poskytovaným organizacemi, které se účastní činnosti sítě EURES („podpůrné služby“), a v co největší míře by mělo být zajištěno dodržování zásady rovného zacházení s pracovníky a zaměstnavateli, kteří hledají pomoc ohledně pracovní mobility v Unii, a to bez ohledu na to, na kterém místě Unie se nacházejí, a měly by proto být stanoveny zásady a pravidla týkající se dostupnosti podpůrných služeb na území jednotlivých členských států. Tento společný přístup se týká i učňovské přípravy a stáží považovaných za práci.

(21) Měl by být zaveden společný přístup ke službám poskytovaným organizacemi, které se účastní činnosti sítě EURES („podpůrné služby“), a v co největší míře by mělo být zajištěno dodržování zásady rovného zacházení s pracovníky a zaměstnavateli, kteří hledají pomoc ohledně pracovní mobility v Unii, a to bez ohledu na to, na kterém místě Unie se nacházejí, a měly by proto být stanoveny zásady a pravidla týkající se dostupnosti podpůrných služeb na území jednotlivých členských států. Tento společný přístup se týká i učňovské přípravy a stáží považovaných za práci v souladu s článkem 45 SFEU.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Širší a ucelenější nabídka pomoci, co se týče možností mobility pracovníků v Unii, přináší výhody pracovníkům a je nezbytná ke zvýšení potenciálu sítě EURES, pokud jde o poskytování podpory pracovníkům během celé jejich pracovní kariéry a zajišťování jejich přechodů mezi zaměstnáními a profesní dráhy.

(22) Širší a ucelenější nabídka pomoci, co se týče možností mobility pracovníků v Unii, přináší výhody pracovníkům a je nezbytná ke zvýšení potenciálu sítě EURES, pokud jde o poskytování personalizovaného poradenství a podpory pracovníkům během jejich pracovní kariéry a zajišťování jejich přechodů mezi zaměstnáními a profesní dráhy.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Podpůrné služby pomohou odstraňovat překážky, s nimiž se uchazeči o zaměstnání setkávají při výkonu práv, která mají jako pracovníci na základě práva Unie, a umožní jim účinněji využívat pracovních příležitostí, čímž jim zajistí lepší osobní vyhlídky, co se týče zaměstnání.

(23) Podpůrné služby pomohou odstraňovat překážky, s nimiž se uchazeči o zaměstnání setkávají při výkonu práv, která mají na základě práva Unie, a umožní jim účinněji využívat všech příležitostí v oblasti stáží a učňovské přípravy a pracovních příležitostí, čímž jim zajistí lepší osobní vyhlídky, co se týče zaměstnání.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Pro uplatňování práva pracovníků na volný pohyb v rámci Unie by bylo prospěšné hlubší pochopení poptávky po pracovní síle, pokud jde o povolání, odvětví i potřeby zaměstnavatelů, a podpůrné služby by proto měly zahrnovat kvalitní pomoc pro zaměstnavatele, zejména pak pro malé a střední podniky. Úzká spolupráce mezi službami zaměstnanosti a zaměstnavateli rozšíří soubor volných pracovních míst i počet zprostředkování vhodných kandidátů, zajistí přístupové možnosti pro uchazeče o zaměstnání, zejména uchazeče ze zranitelných skupin, a zlepší informovanost o trhu práce.

(24) Pro uplatňování práva pracovníků na volný pohyb v rámci Unie by bylo prospěšné hlubší pochopení nabídky a poptávky po pracovní síle, pokud jde o sladění odpovídajících dovedností, kvalifikací, povolání, odvětví i potřeb zaměstnavatelů, a podpůrné služby by proto měly zahrnovat kvalitní pomoc pro zaměstnavatele, zejména pak pro malé a střední podniky. Úzká spolupráce mezi službami zaměstnanosti a zaměstnavateli rozšíří soubor volných pracovních míst i počet zprostředkování vhodných kandidátů, zajistí přístupové možnosti pro uchazeče o zaměstnání, zejména uchazeče z řad mladých lidí a ze zranitelných skupin, a zlepší informovanost o trhu práce.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Podpůrné služby ve všech členských státech, by měly být shodně definovány na základě vznikajícího konsenzu o úspěšných postupech členských států v oblasti poskytování informací, poradenství a rad uchazečům o zaměstnání i zaměstnavatelům.

(25) Podpůrné služby ve všech členských státech, by měly být shodně definovány na základě vznikajícího konsenzu o úspěšných postupech členských států v oblasti poskytování informací, personalizovaného poradenství a rad uchazečům o zaměstnání i zaměstnavatelům. Komise by měla zajistit, že podpůrným službám včetně poradců EURES bude zajištěna technická a finanční pomoc.

Odůvodnění

Personalizované služby poskytované poradci EURES hrají klíčovou roli, protože umožňují pracovníkům činit informovaná rozhodnutí při uplatňování svého základního práva na volný pohyb.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Podpůrné služby pro pracovníky souvisejí s výkonem jejich základního práva svobody pohybu na základě práva Unie, a měly by být tudíž poskytovány zdarma. Podpůrné služby pro zaměstnavatele však mohou být zpoplatněny v souladu s praxí v jednotlivých členských státech.

(26) Podpůrné služby pro pracovníky souvisejí s výkonem jejich základního práva svobody pohybu na základě práva Unie, a měly by být tudíž poskytovány zdarma. Podpůrné služby pro zaměstnavatele zapojené do sítě EURES by také měly být poskytovány bezplatně.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře mobility v příhraničních regionech a poskytování služeb přeshraničním pracovníkům, kteří žijí v jednom členském státě a pracují v jiném a musejí se potýkat s rozdílnými vnitrostátními postupy a právními systémy a se specifickými administrativními, právními či daňovými překážkami. Členské státy se mohou rozhodnout zřídit zvláštní podpůrné struktury, které tento typ mobility usnadní. Tyto struktury by se měly v rámci sítě EURES zabývat specifickou potřebou informací, poradenství, přeshraničního zprostředkovávání poptávky po práci a nabídky práce a výsledného umísťování do zaměstnání.

(27) Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře mobility v příhraničních regionech a poskytování služeb přeshraničním pracovníkům, kteří žijí v jednom členském státě a pracují v jiném a musejí se potýkat s rozdílnými vnitrostátními postupy a právními systémy a se specifickými administrativními, právními či daňovými překážkami souvisejícími s mobilitou. Členské státy nebo regionální a místní orgány by měly mít možnost zřídit zvláštní podpůrné struktury, které tento typ mobility usnadní. Tyto struktury by se měly v rámci sítě EURES zabývat specifickou potřebou informací, poradenství, přeshraničního zprostředkovávání poptávky po práci a nabídky práce a výsledného umísťování do zaměstnání. V tomto směru je třeba věnovat zvláštní pozornost přeshraničním partnerstvím sítě EURES.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Transparentnost trhů práce a dostatečná schopnost zprostředkování schopností jsou předpokladem mobility pracovníků v rámci Unie. Lepší rovnováhy mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou lze dosáhnout prostřednictvím účinného systému na úrovni Unie pro výměnu informací o přebytku a nedostatku pracovních sil v rámci jednotlivých států a odvětví, který by měl být zaveden mezi členskými státy a Evropskou komisí a posloužit jako základ pro vytvoření politiky mobility jednotlivých členských států a pro posílení praktické spolupráce v rámci sítě EURES.

(28) Transparentnost trhů práce a dostatečná schopnost zprostředkování schopností, včetně sladění dovedností a kvalifikací s potřebami trhu práce, jsou předpokladem mobility pracovníků v rámci Unie. Lepší rovnováhy mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou pomocí lepšího sladění dovedností a pracovních míst lze dosáhnout prostřednictvím účinného systému na úrovni Unie pro výměnu informací o nabídce a poptávce pracovních sil v rámci jednotlivých států, regionů a odvětví. Tento systém by měl být zaveden mezi členskými státy, měla by mu být nápomocna Komise a měl by posloužit jako základ pro vytvoření politiky mobility jednotlivých členských států a pro posílení praktické spolupráce v rámci sítě EURES.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a) Komise by měla sledovat poptávku a nabídku na unijním trhu práce a průběžně analyzovat vývojové trendy na trhu práce ve spolupráci s Eurostatem a sítí EURES.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Svoboda pohybu pracovníků a vysoká úroveň zaměstnanosti spolu úzce souvisejí. Členské státy proto musí v oblasti mobility vytvářet a uplatňovat politiku, která podpoří lepší fungování trhů práce v Unii. Politika jednotlivých členských států v oblasti mobility by měla být považována za nedílnou součást jejich sociální politiky a politik zaměstnanosti.

(29) Svoboda pohybu pracovníků a vysoká úroveň zaměstnanosti spolu úzce souvisejí. Členské státy proto musí v oblasti mobility vytvářet a uplatňovat politiku, která podpoří lepší fungování trhů práce v Unii. Politika jednotlivých členských států v oblasti mobility by měla být považována za nedílnou součást jejich sociální politiky a politik zaměstnanosti. Komise by měla mít možnost vypracovat seznam osvědčených postupů členských států a odkázat na něj ve svých doporučeních, které pro ně připravuje v rámci evropského semestru.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a) Tyto politiky by také měly vzít v úvahu nepříznivé pracovní prostředí, vysoké riziko vykořisťování a špatné pracovní podmínky, s nimiž se mobilní pracovníci mohou setkat při příchodu na nový trh práce. Stejně tak by měly být zohledněny rodiny těchto pracovníků a jejich příležitost začlenit se na nový trh práce.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Za účelem lepší koordinace činnosti na podporu mobility v Unii by měl být zaveden cyklus plánování programu. Aby bylo plánování programu činností jednotlivých členských států účinné, mělo by zohledňovat údaje o tocích a vzorcích mobility, analýzy údajů o stávajících a předpokládaných budoucích nedostatcích a přebytcích pracovních sil, jakož i zkušenosti a postupy v oblasti náborů v rámci sítě EURES a jeho součástí by měla být i revize stávajících prostředků a nástrojů usnadňujících mobilitu pracovníků v rámci EU, které mají k dispozici organizace v členských státech.

(30) Za účelem lepší koordinace činnosti na podporu mobility v Unii by měl být zaveden cyklus plánování programu. Aby plánování programu činností jednotlivých členských států dokázalo odhalit negativní účinky v souvislosti s geografickou mobilitou v rámci Unie a zabránit jim a zajistilo spravedlivou mobilitu, mělo by zohledňovat údaje o tocích a vzorcích mobility, analýzy údajů o stávající a předpokládané budoucí nabídce a poptávce pracovních sil, jakož i zkušenosti a postupy v oblasti náborů v rámci sítě EURES a jeho součástí by měla být i revize stávajících prostředků a nástrojů usnadňujících mobilitu pracovníků v rámci EU, které mají k dispozici organizace v členských státech.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Sdílení návrhů plánů činností v rámci cyklu plánování programu mezi jednotlivými členskými státy by mělo národním koordinačním úřadům, které jednají jménem členských států, i Evropskému koordinačnímu úřadu umožnit zaměřit se při využívání prostředků sítě EURES na vhodné aktivity a projekty, a směrovat tak rozvoj sítě EURES k formě nástroje více orientovaného na výsledky, který reaguje na potřeby pracovníků v souladu s dynamikou trhů práce.

(31) Sdílení návrhů plánů činností v rámci cyklu plánování programu mezi jednotlivými členskými státy by mělo národním koordinačním úřadům, které jednají jménem členských států, i Evropskému koordinačnímu úřadu a s náležitým zapojením sociálních partnerů umožnit zaměřit se při využívání prostředků sítě EURES na vhodné aktivity a projekty, a směrovat tak rozvoj sítě EURES k formě nástroje více orientovaného na výsledky, který reaguje na potřeby pracovníků v souladu s dynamikou trhu práce Unie.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Za účelem zajištění dostatečných informací pro měření výsledků sítě EURES by měly být zavedeny společné ukazatele. Tyto ukazatele by měly sloužit jako vodítko pro organizace, které jsou zapojeny do sítě EURES, při identifikaci jejich výsledků a měly by umožnit hodnotit dosažený pokrok porovnáním s cíli stanovenými pro síť EURES jako celek, včetně jejího přínosu k provádění koordinované strategie zaměstnanosti v souladu s článkem 145 Smlouvy.

(32) Za účelem zajištění dostatečných informací pro měření výsledků sítě EURES by měly být zavedeny společné kvantitativní a kvalitativní ukazatele, které by v relevantních případech měly být rozčleněny podle pohlaví, a mělo by být provedeno důkladné posouzení dopadu mobility na trhy práce. Tyto ukazatele a posouzení dopadu by měly sloužit jako vodítko pro organizace, které jsou zapojeny do sítě EURES, při identifikaci jejich výsledků a měly by umožnit hodnotit dosažený pokrok porovnáním s cíli stanovenými pro síť EURES jako celek, včetně jejího přínosu k provádění koordinované strategie zaměstnanosti v souladu s článkem 145 SFEU.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) V případě, kdy opatření stanovená tímto nařízením zahrnují zpracovávání osobních údajů20, musí být toto zpracovávání prováděno v souladu s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů a s vnitrostátními předpisy k jejich provedení.

(33) V případě, kdy opatření stanovená tímto nařízením zahrnují zpracovávání osobních údajů20, musí být toto zpracovávání prováděno v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů a s vnitrostátními předpisy k jejich provedení. Osobní údaje by neměly být uchovávány po dobu delší, než jaká je nezbytná pro účel, k němuž byly shromážděny.

__________________

__________________

20 Zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

20 Zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a) Provádění tohoto nařízení umožní vytvořit účinný mechanismus pro lepší integraci vzdělávacích systémů v souladu s potřebami trhu práce a s pracovním trhem obecně.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Vzhledem k tomu, že cíle tohoto nařízení – totiž vytvoření společného rámce pro vzájemnou spolupráci členských států s cílem propojit nabídku volných pracovních míst s možností o tato místa žádat a přispět k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce – nelze uspokojivým způsobem dosáhnout na úrovni členských států, a z důvodu rozsahu a účinků dané činnosti jej lze tedy lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou ve zmíněném článku 5 je působnost tohoto nařízení omezena pouze na prostředky nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(35) Cíle tohoto nařízení – totiž vytvoření společného rámce pro vzájemnou spolupráci členských států s cílem propojit nabídku volných pracovních míst s možností o tato místa žádat a přispět k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce – lze lépe dosáhnout při spolupráci členských států a za pomoci Komise na úrovni Unie. Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 SEU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku je působnost tohoto nařízení omezena pouze na prostředky nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby povinnosti členských států udělovat organizacím oprávnění zapojit se do sítě EURES jako partneři a stanovit společné ukazatele pro výsledky těchto organizací mohly být upraveny na základě zkušeností získaných při jejich uplatňování a s ohledem na vyvíjející se potřeby trhu práce. Je obzvlášť důležité, aby Komise během svých přípravných prací prováděla příslušné konzultace, mimo jiné na expertní úrovni. Komise by při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současné, včasné a vhodné předání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(36) Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU, aby povinnosti členských států udělovat organizacím oprávnění zapojit se do sítě EURES jako partneři a stanovit společné ukazatele pro výsledky těchto organizací mohly být upraveny na základě zkušeností získaných při jejich uplatňování a s ohledem na vyvíjející se potřeby trhu práce a bylo možné změnit rozsah podpůrných služeb pro pracovníky a pro zaměstnavatele. Je obzvlášť důležité, aby Komise během svých přípravných prací prováděla příslušné konzultace, mimo jiné na expertní úrovni. Komise by při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současné, včasné a vhodné předání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

 

 

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro zavedení technických norem a formátů pro vyrovnávání nabídky a poptávky a automatizované zprostředkovávání, jakož i modelů a postupů pro sdílení informací mezi členskými státy, měly by být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí,

(37) Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro zavedení technických norem a formátů pro vyrovnávání nabídky a poptávky a automatizované zprostředkovávání a modelů a postupů pro sdílení informací mezi členskými státy, aby byl přijat seznam dovedností, kompetencí a povolání v rámci evropské kvalifikace, měly by být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20111a,

 

_______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a) Pro účely stanovení složení sítě pro přechodné období a pro účely zajištění kontinuity provozu se sítí zřízenou v rámci nařízení (EU) č. 492/2011 by mělo být organizacím, které byly určeny podle čl. 3 písm. c) prováděcího rozhodnutí Komise 2012/733/EU dne ...+ jako partneři sítě EURES nebo podle čl. 3 písm. d) uvedeného rozhodnutí jako přidružení partneři sítě EURES, dovoleno, aby po dobu přechodného období pokračovaly ve fungování jako členové nebo partneři sítě EURES.

 

_______________

 

+ Úř. věst.: Vložte prosím den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Cílem tohoto nařízení je usnadnit výkon volného pohybu pracovníků v Unii v souladu s článkem 45 SFEU prostřednictvím zřízení společného rámce pro spolupráci mezi členskými státy a Komisí.

1. Cílem tohoto nařízení je usnadnit výkon volného pohybu pracovníků v Unii a odstranit veškerou diskriminaci mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnanost, odměňování a další podmínky práce a zaměstnání v Unii v souladu s článkem 45 SFEU prostřednictvím zřízení společného rámce pro spolupráci mezi členskými státy, sociálními partnery a Komisí.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) činnost členských států v zájmu dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v Unii s cílem přispět k dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti;

b) činnost členských států v zájmu dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v Unii s cílem dosáhnout vysoké úrovně kvalitní a udržitelné zaměstnanosti;

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) fungování Evropské sítě služeb zaměstnanosti mezi členskými státy a Komisí;

c) fungování Evropské sítě služeb zaměstnanosti mezi členskými státy a Komisí s náležitým zapojením sociálních partnerů;

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) služby poskytované uchazečům o zaměstnání za účelem zajištění spravedlivé mobility;

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) účinnou podporu sítě EURES na úrovni Unie prostřednictvím intenzivních komunikačních opatření přijatých Komisí, a zejména členskými státy, s využíváním nástrojů, které zajistí rozsáhlé rozšíření a dostupnost;

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „veřejnými službami zaměstnanosti“ se rozumí organizace členských států, které jsou součástí příslušných ministerstev, veřejných orgánů nebo veřejnoprávních společností a které odpovídají za provádění aktivní politiky trhu práce a za poskytování služeb zaměstnanosti ve veřejném zájmu;

a) „veřejnými službami zaměstnanosti“ se rozumí organizace členských států, které jsou součástí příslušných ministerstev, veřejných orgánů nebo veřejnoprávních společností a které odpovídají za provádění aktivní politiky trhu práce a za poskytování vysoce kvalitních služeb zaměstnanosti ve veřejném zájmu;

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „volným pracovním místem“ se rozumí jakákoli nabídka zaměstnání, včetně nabídek učňovské přípravy a stáží považovaných za práci;

c) „volným pracovním místem“ se rozumí jakákoli nabídka zaměstnání, včetně nabídek učňovské přípravy a stáží, které jsou považovány za práci v souladu s článkem 45 SFEU, jestliže jsou podmínky, za nichž jsou vykonávány, stanoveny v rámci stávajících právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů a v souladu s minimálními sociálními a pracovními normami hostitelského členského státu;

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „společnou platformou IT“ se rozumí infrastruktura IT a související platformy vytvořené na evropské úrovni pro účely vyrovnávání nabídky a poptávky;

e) „společnou platformou IT“ se rozumí infrastruktura IT a související platformy vytvořené, sledované a obecně sdílené na úrovni Unie pro účely vyrovnávání nabídky a poptávky, které musí být také snadno použitelné pro osoby se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) „spravedlivou mobilitou“ se rozumí mobilita, která je dobrovolná a která nevede k porušení pracovního práva, pracovních norem nebo práv pracovníků v Unii;

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) „přeshraničním partnerstvím sítě EURES“ se rozumí dlouhodobá spolupráce mezi regionálními a místními službami zaměstnanosti, sociálními partnery a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami v rámci regionálních struktur, které si tito aktéři zřídí.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zřízení

Reorganizace

Odůvodnění

Síť EURES již funguje a je zapotřebí ji reorganizovat, aby bylo možné zlepšit poskytování služeb potenciálním příjemcům.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje Evropská síť služeb zaměstnanosti („síť EURES“).

Tímto nařízením se reorganizuje a posiluje Evropská síť služeb zaměstnanosti („síť EURES“).

Odůvodnění

Síť EURES již funguje a je zapotřebí ji reorganizovat, aby bylo možné zlepšit poskytování služeb potenciálním příjemcům.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Síť EURES tvoří organizace těchto kategorií:

1. Síť EURES tvoří organizace těchto kategorií:

a) Evropská komise, jejíž povinností je napomáhat síti EURES při výkonu její činnosti prostřednictvím nově zřízeného Evropského koordinačního úřadu;

a) Evropský koordinační úřad zřízený v rámci Komise, jehož povinností je napomáhat síti EURES při výkonu její činnosti;

 

aa) „národní koordinační úřady“, což jsou orgány jmenované členskými státy, které jsou odpovědné za provádění tohoto nařízení v příslušném členském státě; členský stát může jmenovat národním koordinačním úřadem své veřejné služby zaměstnanosti;

b) členské organizace sítě EURES, jimiž jsou orgány jmenované členskými státy odpovědné za provádění tohoto nařízení v příslušném členském státě, tj. „národní koordinační úřady“;

b) členové sítě EURES, jimiž jsou:

 

i) příslušné veřejné služby zaměstnanosti jmenované každým členským státem podle článku 8a; dále

 

ii) veřejné nebo soukromé organizace oprávněné členskými státy poskytovat v souladu s článkem 8 na celostátní, regionální nebo místní úrovni podporu při vyrovnávání nabídky a poptávky nebo poskytování podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům, včetně přeshraničních případů;

c) partneři sítě EURES, jimiž jsou organizace oprávněné členskými státy poskytovat na celostátní, regionální a/nebo místní úrovni podporu při vyrovnávání nabídky a poptávky a/nebo podpůrné služby pracovníkům a zaměstnavatelům.

c) partneři sítě EURES, jimiž jsou veřejné nebo soukromé organizace oprávněné členskými státy poskytovat na celostátní, regionální nebo místní úrovni podporu při vyrovnávání nabídky a poptávky nebo podpůrné služby pracovníkům a zaměstnavatelům, včetně přeshraničních případů.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V souladu se svými příslušnými úlohami a povinnostmi všechny organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES, v úzké vzájemné spolupráci aktivně propagují příležitosti, které mobilita pracovníků v Unii nabízí, a usilují o posilování způsobů a prostředků, jak mohou pracovníci i zaměstnavatelé těchto příležitostí využívat na místní, regionální, vnitrostátní i evropské úrovni.

2. V souladu se svými příslušnými úlohami a povinnostmi všechny organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES, v úzké vzájemné spolupráci aktivně propagují příležitosti, které mobilita pracovníků v Unii nabízí, a usilují o posilování způsobů a prostředků, jak mohou pracovníci i zaměstnavatelé využívat spravedlivé mobility a souvisejících příležitostí na místní, regionální, vnitrostátní i unijní úrovni, včetně přeshraničních případů.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Organizace sociálních partnerů se v souladu s článkem 8 stanou součástí sítě EURES ve funkci členů nebo partnerů.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) provádění koordinované strategie zaměstnanosti v souladu s článkem 145 SFEU;

b) provádění koordinované strategie zaměstnanosti a především podpory kvalifikované, odborně vyškolené a přizpůsobivé pracovní síly v souladu s článkem 145 SFEU;

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) lepší fungování a integrace trhů práce v Unii;

c) fungování, soudržnost a integrace trhů práce v Unii, včetně přeshraničních trhů práce, zajištění nediskriminačního přístupu k pracovním příležitostem a žádostem o zaměstnání a příslušným informacím o trhu práce;

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zvýšená dobrovolná mobilita napříč zeměpisnými územími a povoláními v rámci Unie na spravedlivém základě;

d) zvýšená dobrovolná mobilita napříč zeměpisnými územími a povoláními v rámci Unie, zejména v přeshraničních regionech, na spravedlivém základě;

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) podpora členských států, pokud jde o odstranění všech překážek pro tuto mobilitu v jejich vnitrostátních právních předpisech;

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Článek 5 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) sociální začleňování a integrace osob vyloučených z trhu práce.

e) sociální začleňování a integrace osob vyloučených z trhu práce prováděné v celé Unii, přičemž je zvláštní pozornost věnována nejzranitelnějším skupinám a osobám v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností;

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) větší soudržnost mezi politikami Unie zavedenými za účelem řešení nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí a nerovnosti.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) podpora hladkého přechodu ze vzdělávání do zaměstnání v rámci trhu práce Unie.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) provozu a rozvoje Evropského portálu pracovní mobility („portálu EURES“), a souvisejících služeb IT, včetně systémů a postupů pro výměnu informací o volných pracovních místech, žádostech o zaměstnání a životopisech a podkladových dokumentů, jako jsou znalostní pasy a podobné dokumenty, a dalších informací, ve spolupráci s dalšími příslušnými unijními informačními a poradenskými službami nebo sítěmi a jinými iniciativami,

i) provozu a rozvoje Evropského portálu pracovní mobility („portálu EURES“), a souvisejících služeb IT, u nichž je zajištěna použitelnost a dostupnost, včetně systémů a postupů pro výměnu informací o volných pracovních místech, žádostech o zaměstnání a životopisech a podkladových dokumentů, jako jsou znalostní pasy a podobné dokumenty, a dalších informací, ve spolupráci s dalšími příslušnými unijními informačními a poradenskými službami nebo sítěmi a jinými iniciativami,

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) informačních a komunikačních činností,

ii) informačních a komunikačních činností v celé Unii prostřednictvím platforem oslovujících veškeré možné uživatele, včetně zajištění bezbariérového prostředí,

 

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) společného vzdělávacího programu pro pracovníky sítě EURES,

iii) společného vzdělávacího programu pro pracovníky sítě EURES a jejich průběžného rozvoje, včetně aktuálních informací o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ve smyslu nařízení (ES) č. 883/2004, a odborné přípravy zaměřené na zvýšení informovanosti s cílem řešit různé potřeby specifických skupin pracovníků,

 

iiia) přímo dostupných odborných podpůrných služeb pro poradce sítě EURES,

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv) usnadnění navazování kontaktů, výměny osvědčených postupů a vzájemného učení v rámci sítě EURES;

iv) usnadnění výměny osvědčených postupů a vzájemného učení v rámci sítě EURES;

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 6. – odst. 1 – písm. a – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iva) nejširšího možného nediskriminačního přístupu ke službám sítě EURES;

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) analýzu mobility napříč zeměpisnými územími a povoláními;

b) analýzu poptávky a nabídky na trhu práce v rámci Unie a mobility napříč zeměpisnými územími a povoláními, která zohlední odlišnou situaci v členských státech;

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) rozvoj příslušného rámce pro spolupráci a vyrovnávání nabídky a poptávky v Unii, pokud jde o učňovskou přípravu a stáže, v souladu s tímto nařízením;

c) rozvoj příslušné struktury rámce pro spolupráci a vyrovnávání nabídky a poptávky v Unii, pokud jde o učňovskou přípravu a stáže, a to případně i na přeshraniční úrovni, v souladu s tímto nařízením;

Odůvodnění

V rámci fungování sítě EURES je nutné, aby Evropský koordinační úřad využíval získané zkušenosti a přizpůsobil je místním a regionálním specifikům.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) sledování a hodnocení činnosti sítě EURES a jejích výsledků v oblasti zaměstnanosti, ve spolupráci se členy sítě EURES.

d) sledování a hodnocení činnosti sítě EURES a jejích výsledků a vypracování zpráv pro jednotlivé země;

 

da) spolupráce se Správní komisí pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, sítí SOLVIT a evropskou sítí orgánů pro rovné zacházení (Equinet).

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Evropský koordinační úřad řídí Komise. Své činnosti rozvíjí a provádí v úzké spolupráci se sociálními partnery, přeshraničními partnerstvími a národními koordinačními úřady.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropský koordinační úřad v úzké spolupráci s národními koordinačními úřady vydává výroční přehled uvádějící počet volných pracovních míst, která byla zpřístupněna v jednotlivých členských státech, přičemž zohlední zejména počet obyvatel a velikost hospodářství daných členských států.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Členské státy určí národní koordinační úřady uvedené v článku 4. Členské státy o tomto určení uvědomí Evropský koordinační úřad.

1. Jednotlivé národní koordinační úřady odpovídají za:

1. Jednotlivé národní koordinační úřady odpovídají za:

a) spolupráci s Komisí a jinými členskými státy v oblasti vyrovnávání nabídky a poptávky v rámci stanoveném v kapitole III;

a) spolupráci s Komisí a jinými členskými státy, zejména sousedními členskými státy, v oblasti vyrovnávání nabídky a poptávky v rámci stanoveném v kapitole III;

 

aa) přijetí všech nezbytných opatření s cílem zajistit, aby všechny žádosti o zaměstnání a životopisy dostupné vnitrostátně byly zpřístupněny na portálu EURES;

 

ab) informování Evropského koordinačního úřadu o jakémkoli zjištěném nesouladu mezi počtem oznámených volných pracovních míst a celkovým počtem pracovních míst, která jsou k dispozici na vnitrostátní úrovni;

b) organizaci práce pro EURES v daném členském státě, včetně poskytování podpůrných služeb v souladu s kapitolou IV;

b) organizaci práce pro EURES v daném členském státě, včetně zajištění koordinovaného předávání informací o volných pracovních místech, žádostí o zaměstnání a životopisů portálu EURES v souladu s článkem 14;

c) koordinaci činnosti vyvíjené daným členským státem a s ostatními členskými státy v souladu s kapitolou V.

c) koordinaci činnosti vyvíjené daným členským státem a s ostatními členskými státy v souladu s kapitolou V.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Národní koordinační úřad rovněž organizuje provádění horizontálních podpůrných činností poskytovaných Evropským koordinačním úřadem na vnitrostátní úrovni v souladu s článkem 6; je-li to žádoucí, činí tak v úzké spolupráci s Evropským koordinačním úřadem a dalšími národními koordinačními úřady. Těmito činnostmi horizontální podpory je zejména:

2. Národní koordinační úřad rovněž organizuje a ověřuje provádění horizontálních podpůrných činností poskytovaných Evropským koordinačním úřadem na vnitrostátní úrovni v souladu s článkem 6; je-li to žádoucí, činí tak v úzké spolupráci s Evropským koordinačním úřadem a dalšími národními koordinačními úřady. Těmito činnostmi horizontální podpory je zejména:

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) shromažďování a ověřování informací pro účely zveřejnění, též na portálu EURES, o partnerech sítě EURES, kteří působí na území daného státu, o jejich činnosti a o rozsahu podpůrných služeb, které poskytují pracovníkům a zaměstnavatelům;

a) shromažďování a ověřování aktuálních informací pro účely zveřejnění, též na portálu EURES, o členech a partnerech sítě EURES, kteří působí na území daného státu, o jejich činnosti a o rozsahu podpůrných služeb, které poskytují pracovníkům a zaměstnavatelům;

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Národní koordinační úřad zajistí, aby byl k dispozici dostatečný počet vyškolených poradců sítě EURES a aby poradci byli rovnoměrně rozmístěni po celém území s cílem podporovat síť EURES a učinit z ní nepostradatelný nástroj trhu práce Unie.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Národní koordinační úřad pro účely zveřejnění, též na portálu EURES, v zájmu pracovníků a zaměstnavatelů ověřuje, pravidelně aktualizuje a včas rozšiřuje informace a pokyny dostupné na vnitrostátní úrovni, které se týkají:

3. Národní koordinační úřad pro účely zveřejnění, též na portálu EURES, a v souvislosti s poskytováním individuálně přizpůsobených informací pracovníkům a zaměstnavatelům poradci sítě EURES ověřuje, pravidelně aktualizuje a včas rozšiřuje v úředním jazyce/jazycích členského státu informace a pokyny dostupné na vnitrostátní úrovni, které se týkají:

a) životních a pracovních podmínek;

a) životních a pracovních podmínek, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a daňových odvodů;

b) administrativních postupů souvisejících se zaměstnáním;

b) administrativních postupů souvisejících s přístupem k zaměstnání a nástupem do zaměstnání;

c) pravidel, která se vztahují na pracovníky;

c) pravidel, která se vztahují na pracovníky, např. pravidel, která jsou stanovena v kolektivních smlouvách, pravidel v oblasti náboru, jednotlivých kategorií pracovních smluv a dalších relevantních praktických informací;

 

d) učňovské přípravy a stáží;

d) pravidel, která se vztahují na učňovskou přípravu a stáže v souladu s doporučením Rady o rámci kvality stáží a se stávajícími právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy;

 

da) přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě;

e) je-li to relevantní, situace přeshraničních pracovníků, zejména v příhraničních oblastech.

e) situace přeshraničních pracovníků, zejména v příhraničních oblastech, v úzké spolupráci s přeshraničními partnerstvími sítě EURES.

Národní koordinační úřady mohou ověřovat a šířit informace též ve spolupráci s dalšími informačními a poradenskými službami a sítěmi a příslušnými subjekty na vnitrostátní úrovni, včetně subjektů zmíněných v článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků.

Národní koordinační úřady mohou ověřovat a šířit informace též ve spolupráci s dalšími informačními a poradenskými službami a sítěmi a příslušnými subjekty na vnitrostátní úrovni, včetně subjektů zmíněných v článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků.

 

3a. Národní koordinační úřady si vyměňují informace o mechanismech a normách uvedených v čl. 14 odst. 4 a o normách zabezpečení a ochrany údajů, které jsou významné z hlediska společné platformy IT. Spolupracují mezi sebou a s Evropským koordinačním úřadem, zejména pokud jde o stížnosti a volná pracovní místa, u nichž se má za to, že nesplňují výše uvedené normy stanovené ve vnitrostátních právních předpisech.

 

3b. Národní koordinační úřady a Evropský koordinační úřad zajistí, aby osobní údaje předložené a shromážděné pro účely tohoto nařízení byly uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, k nimž byly shromážděny.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Národní koordinační úřad poskytuje obecnou podporu organizacím, které se na území příslušného státu zapojují do činnosti sítě EURES, pokud jde o spolupráci s jejich protějšky v síti EURES z jiných členských států. To zahrnuje i podporu v případě stížností týkajících se volných pracovních míst a náboru v rámci sítě EURES a rovněž spolupráce s veřejnými orgány, například inspektoráty práce.

4. Národní koordinační úřad poskytuje obecnou podporu organizacím, které se na území příslušného státu zapojují do činnosti sítě EURES, pokud jde o spolupráci s jejich protějšky v síti EURES z jiných členských států. To zahrnuje i podporu v případě stížností týkajících se volných pracovních míst a náboru v rámci sítě EURES a rovněž spolupráce s veřejnými orgány, například inspektoráty práce. Výsledek postupů řešení stížností se poskytne Evropskému koordinačnímu úřadu s cílem sloučit a vyřešit překážky mobility.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Národní koordinační úřady podporují spolupráci s aktéry, jako jsou poradenské služby pro volbu profesní dráhy, vysoké školy, obchodní komory a organizace působící v oblasti programů učňovské přípravy a stáží.

5. Národní koordinační úřady podporují síť EURES a spolupráci s aktéry, jako jsou poradenské služby pro volbu profesní dráhy, instituce odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání, obchodní komory, sociální služby, organizace zastupující zranitelné skupiny na trhu práce a organizace působící v oblasti programů učňovské přípravy a stáží.

 

5a. Národní koordinační úřady naváží v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy pravidelný dialog se sociálními partnery na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby jejich národní koordinační úřady měly dostatek personálu a dalších zdrojů potřebných k výkonu jejich činnosti stanovené tímto nařízením.

6. Členské státy zajistí, aby jejich národní koordinační úřady měly dostatek personálu a veškeré ostatní zdroje potřebné k výkonu jejich činnosti stanovené tímto nařízením a aby národní koordinační úřady poskytovaly včas vysoce kvalitní služby.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Udělování oprávnění partnerům sítě EURES

Udělování oprávnění k členství a partnerství v síti EURES

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zavede systém pro udělování oprávnění partnerům sítě EURES k účasti v této síti, pro sledování jejich činnosti a dodržování vnitrostátních i unijních právních předpisů při provádění tohoto nařízení. Tento systém musí být transparentní a odpovídající a musí zajistit dodržování zásad rovného zacházení s žadatelskými organizacemi a spravedlivé řízení.

1. Každý členský stát zavede systém pro udělování oprávnění k členství a partnerství v síti EURES, respektive pro odnětí těchto oprávnění a pro sledování činnosti členů a partnerů a jejich dodržování unijních i vnitrostátních právních předpisů při provádění tohoto nařízení. Tento systém musí být transparentní a odpovídající a musí zajistit dodržování zásad rovného zacházení s žadatelskými organizacemi a spravedlivé řízení. U služeb zaměstnanosti s výjimkou veřejných služeb zaměstnanosti budou vzaty v úvahu veškeré stávající systémy udělování licencí a oprávnění.

 

1a. Členské státy pro účely systému uvedeného v odstavci 1 vypracují požadavky a kritéria, které jsou předpokladem pro udělení oprávnění k členství a partnerství v síti EURES. Tyto požadavky a kritéria budou přinejmenším tak přísné jako ty, které jsou uvedeny v tomto nařízení a v příloze.

 

1b. V souladu se systémem uvedeným v odstavci 1 mohou o členství v síti EURES požádat organizace. Členové sítě EURES se této sítě účastní v souladu s článkem 9 a provádí své úkoly v plném rozsahu na vnitrostátním či regionálním základě.

 

1c. V souladu se systémem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku mohou služby zaměstnanosti a jiné organizace požádat, aby se staly partnery sítě EURES, pokud se zavážou, že splní všechny obecné povinnosti a alespoň jeden z úkolů uvedených v článku 9.

 

1d. Pokud jsou požadavky a kritéria pro udělení oprávnění k členství nebo partnerství v síti EURES splněny, vydá členský stát danému žadateli příslušné oprávnění.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Evropský koordinační úřad o zavedených vnitrostátních systémech a o partnerech sítě EURES, jimž v souladu s tímto systémem vydaly oprávnění k účasti v síti EURES.

2. Členské státy informují Evropský koordinační úřad o zavedených vnitrostátních systémech uvedených v odstavci 1 tohoto článku, o členech a partnerech sítě EURES, jimž v souladu s tímto systémem vydaly oprávnění k účasti v síti EURES, o veškerých zamítnutích vydání oprávnění z důvodu nedodržení oddílu 1 bodu 1 přílohy a o veškerých zrušeních těchto oprávnění včetně důvodů pro tato zrušení. Evropský koordinační úřad předá tuto informaci ostatním národním koordinačním úřadům.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud se členský stát rozhodne neudělit konkrétní organizaci zprostředkující zaměstnání oprávnění k členství nebo partnerství v síti EURES, má tato organizace možnost se proti takovému rozhodnutí odvolat.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jakákoliv služba zaměstnanosti, která legálně působí v některém z členských států, může v tomto členském státě požádat o zapojení do sítě EURES jako partner sítě EURES, a to za podmínek stanovených tímto nařízením a za podmínek systému zavedeného tímto členským státem.

vypouští se

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Partneři sítě EURES jsou oprávněni účastnit se činnosti sítě EURES v souladu s minimálními společnými kritérii stanovenými v příloze.

vypouští se

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Stanovením minimálních společných kritérií není dotčena možnost členských států uplatňovat další kritéria nebo požadavky, pokud je daný členský stát považuje za nezbytné pro řádné uplatňování pravidel upravujících činnost služeb zaměstnanosti a pro účinné řízení politiky trhu práce na svém území. K zajištění transparentnosti je nezbytné, aby tato kritéria a požadavky byly nedílnou součástí systému popsaného v odstavci 1.

5. Stanovením minimálních společných kritérií není dotčena možnost členských států uplatňovat další kritéria nebo požadavky, pokud je daný členský stát považuje za nezbytné pro řádné uplatňování pravidel upravujících činnost služeb zaměstnanosti a pro účinné řízení politiky trhu práce na svém území. Evropský koordinační úřad bude k zajištění transparentnosti informován o těchto dalších kritériích a požadavcích, které jsou nedílnou součástí systému popsaného v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Partneři sítě EURES mohou za účelem společného splnění kritérií uvedených v příloze zapojovat další partnery sítě EURES či jiné organizace. V těchto případech je pokračování odpovídajícího partnerství další podmínkou účasti v síti EURES.

vypouští se

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Členské státy zruší přijetí členů a partnerů sítě EURES, pokud přestanou splňovat použitelná kritéria nebo požadavky uvedené v odstavcích 1a, 1b, 1c nebo 5.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Za účelem změn přílohy je Komise oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s postupem uvedeným v článku 33.

vypouští se

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Udělování oprávnění k členství v síti EURES veřejným službám zaměstnanosti

 

Členské státy určí své veřejné služby zaměstnanosti za členy sítě EURES a náležitě o tom informují Evropský koordinační úřad. Z titulu svého určení mají tyto veřejné služby zaměstnanosti v rámci sítě EURES zvláštní postavení.

 

Členské státy zajistí, aby veřejné služby zaměstnanosti jakožto členové sítě EURES plnily povinnosti stanovené v tomto nařízení a splňovaly minimálně kritéria uvedená v příloze.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnosti partnerů sítě EURES

Povinnosti členů a partnerů sítě EURES

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Žadatelské organizace si mohou zvolit z následujících možností způsob, jakým se budou podílet na činnosti sítě EURES:

1. Členové sítě EURES se podílí na činnosti sítě EURES v souladu s povinnostmi uvedenými v tomto odstavci a partneři této sítě se podílí v souladu s nejméně jednou z těchto povinností:

a) přispíváním do souboru volných pracovních míst v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a);

a) přispívání do souboru volných pracovních míst v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a);

b) přispíváním do souboru žádostí o zaměstnání a životopisů v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. b);

b) přispívání do souboru žádostí o zaměstnání a životopisů v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. b);

c) poskytováním podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům v souladu s kapitolou IV; nebo

c) poskytování podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům v souladu s kapitolou IV.

d) kombinací písmen a) až c).

 

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Partneři sítě EURES určí jedno nebo více kontaktních míst, například zprostředkovatelské a náborové kanceláře, klientská telefonní střediska, samoobslužné nástroje apod., kam se pracovníci a zaměstnavatelé mohou obracet pro podporu při vyrovnávání nabídky a poptávky a/nebo pro získání přístupu k podpůrným službám v souladu s tímto nařízením. Kontaktní místa mohou vznikat také na základě zaměstnaneckých výměnných programů či vysílání styčných důstojníků a mohou zahrnovat společné zprostředkovatelské agentury.

2. Členové a partneři sítě EURES určí jedno nebo více kontaktních míst dostupných osobám se zdravotním postižením, například zprostředkovatelské a náborové kanceláře, klientská telefonní střediska, samoobslužné nástroje či různé komunikační platformy dostupné co největšímu počtu uživatelů, kam se pracovníci a zaměstnavatelé mohou obracet pro podporu, pokud jde o vyrovnávání nabídky a poptávky a/nebo získání přístupu k podpůrným službám v souladu s tímto nařízením. Kontaktní místa mohou vznikat na základě zaměstnaneckých výměnných programů či vysílání styčných důstojníků a mohou zahrnovat společné zprostředkovatelské agentury.

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou požadovat, aby partneři sítě EURES přispívali k:

4. Při dodržení zásady proporcionality mohou členské státy prostřednictvím svým národních koordinačních úřadů požadovat, aby členové a partneři sítě EURES přispívali k:

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) fungování národního střediska zmíněného v čl. 15 odst. 5 prostřednictvím poplatku nebo jinou formou;

vypouští se

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) shromažďování informací, které budou zveřejněny na portálu EURES;

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy rozhodnou o podobě těchto příspěvků ve svých národních systémech na základě zásady proporcionality a s přihlédnutím k faktorům, jako je správní kapacita daného partnera sítě EURES a míra jeho zapojení do sítě EURES podle odstavce 1.

Členské státy rozhodnou o podobě těchto příspěvků.

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pověřit poskytováním podpůrných služeb uvedených v článcích 21 23 své veřejné služby zaměstnanosti, pokud se tyto služby podílejí na činnosti sítě EURES jako partneři sítě EURES na základě oprávnění podle článku 8 a přílohy tohoto nařízení nebo jako partneři sítě EURES na základě výjimky podle odstavce 3.

2. Členské státy pověří poskytováním podpůrných služeb uvedených v článcích 21, 22 a 23 své veřejné služby zaměstnanosti nebo ministerstva práce.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Po dobu nejvýše pěti let od počátku použitelnosti tohoto nařízení mohou členské státy uplatňovat výjimku, pokud jde o přezkum splnění kritérií článku 8 a přílohy tohoto nařízení, vůči těm veřejným službám zaměstnanosti, které budou v době vstupu tohoto nařízení v platnost součástí sítě EURES v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 2012/733/EU, případně rozhodnutím Komise 2003/8/ES. O udělených výjimkách informují členské státy Komisi.

vypouští se

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Úloha přeshraničních partnerství sítě EURES a jiných podpůrných struktur v přeshraničních regionech

 

1. V přeshraničních regionech mohou být zřízena přeshraniční partnerství sítě EURES a jiné zvláštní podpůrné struktury za účelem usnadnění přeshraniční pracovní mobility.

 

2. Přeshraniční partnerství jsou tvořena organizacemi, které se účastní sítě EURES v souladu s článkem 8, jakož i jinými zúčastněnými stranami a poskytují přeshraniční podpůrné služby v určité přeshraniční oblasti.

 

3. K úkolům přeshraničních partnerství patří zejména poskytování informačních, poradenských, umísťovacích a náborových služeb přeshraničním pracovníkům a zaměstnavatelům, podpora při navazování kontaktů mezi poradci sítě EURES v příhraničních oblastech, koordinace spolupráce mezi partnery, provádění přeshraničních činností za účelem zlepšení transparentnosti na trhu práce a odstranění překážek mobility a příprava vícejazyčných publikací pro přeshraniční pracovníky a zaměstnavatele.

 

4. Členské státy podporují činnost přeshraničních struktur, jakož i zřizování nových partnerství s cílem vyhovět účinněji potřebě koordinace, pokud jde o pracovní mobilitu v přeshraničních oblastech.

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Koordinační skupina se skládá ze zástupců Evropského koordinačního úřadu a národních koordinačních úřadů.

1. Koordinační skupina se skládá ze zástupců Evropského koordinačního úřadu a národních koordinačních úřadů za účasti sociálních partnerů na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rovněž zve k účasti na jednáních zástupce sociálních partnerů na úrovni Unie.

vypouští se

Odůvodnění

Vypouští se, protože sociální partneři jsou členy koordinační skupiny.

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES, zajistí, aby informační a propagační materiály, které poskytují, byly v souladu s celkovou komunikační činností sítě EURES a s informacemi od Evropského koordinačního úřadu.

3. Organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES, zajistí, aby informační a propagační materiály, které poskytují, byly v souladu s celkovou komunikační činností a běžnými standardy vysoké kvality sítě EURES a s informacemi od Evropského koordinačního úřadu.

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropský koordinační úřad zajišťuje spolupráci sítě EURESdalšími informačními a poradenskými službami a sítěmi Unie.

1. Evropský koordinační úřad zajišťuje spolupráci mezi sítí EURESdalšími informačními a poradenskými službami a sítěmi Unie.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Národní koordinační úřady spolupracují se službami a sítěmi zmíněnými v odstavci 1 na unijní, státní, regionální i místní úrovni za účelem sladění činnosti a předcházení jejímu zdvojování a v odůvodněných případech zapojují i partnery sítě EURES.

2. Národní koordinační úřady spolupracují se službami a sítěmi zmíněnými v odstavci 1 na unijní, státní, regionální i místní úrovni za účelem sladění činnosti a předcházení jejímu zdvojování a v odůvodněných případech zapojují i členy a partnery sítě EURES.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V zájmu snížení nezaměstnanosti přijmou členské státy společně s Komisí opatření, která zajistí, že občané Unie se budou na volná pracovní místa moci hlásit za stejných podmínek.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy usilují o vytvoření jediného kontaktního místa pro komunikaci s pracovníky a zaměstnavateli o společné činnosti sítě EURES a uvedených dalších služeb a sítí.

3. Členské státy usilují o vytvoření jediného kontaktního místa, i on-line, pro komunikaci s pracovníky a zaměstnavateli o společné činnosti sítě EURES a uvedených dalších služeb a sítí a zajistí, aby k těmto řešením měly přístup osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Za účelem shromažďování nabídek zaměstnání a žádostí o zaměstnání poskytnou jednotlivé členské státy portálu EURES informace o:

1. Za účelem shromažďování nabídek zaměstnání a žádostí o zaměstnání poskytnou jednotlivé členské státy portálu EURES informace o:

a) všech volných pracovních místech, která evidují jejich veřejné služby zaměstnanosti, a o volných pracovních místech nabízených jejich partnery sítě EURES;

a) všech volných pracovních místech, která evidují jejich veřejné služby zaměstnanosti, a o volných pracovních místech nabízených jinými členy a partnery sítě EURES;

b) všech žádostech o zaměstnání a životopisech, které evidují jejich veřejné služby zaměstnanosti, a o žádostech o zaměstnání a životopisech nabízených jejich partnery sítě EURES, pokud dotčení pracovníci dali souhlas s poskytnutím informací též portálu EURES za podmínek stanovených v odstavci 3.

b) všech žádostech o zaměstnání a životopisech, které evidují jejich veřejné služby zaměstnanosti, a o žádostech o zaměstnání a životopisech nabízených jinými členy sítě EURES a případně partnery sítě EURES, pokud dotčení uchazeči dali souhlas s poskytnutím informací též portálu EURES za podmínek stanovených v odstavci 3.

 

Členské státy mohou umožnit, aby volné pracovní místo nebylo zveřejněno na portálu EURES, pokud to zaměstnavatel řádně odůvodní požadavky na dovednosti a kompetence týkající se daného pracovního místa, a v případě volných pracovních míst, která nejsou zveřejňována. Členské státy mohou i nadále udělovat výjimku učňovským přípravám a stážím, je-li to řádně odůvodněno jejich vnitrostátním vzdělávacím systémem nebo vnitrostátní politikou na trhu práce.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při poskytování údajů o volných pracovních místech portálu EURES členské státy:

2. Při poskytování údajů o volných pracovních místech portálu EURES členské státy:

a) nerozlišují podle povahy a délky smlouvy ani podle náborových záměrů zaměstnavatelů;

a) nerozlišují podle povahy a délky smlouvy ani podle náborových záměrů zaměstnavatelů, ale poskytují náležité a relevantní informace;

b) mohou vyloučit volná pracovní místa, o která se mohou vzhledem k jejich povaze nebo k vnitrostátním pravidlům ucházet pouze státní příslušníci určité země.

b) mohou v rámci svých aktivních politik na trhu práce vyloučit volná pracovní místa týkající se kategorií stáží a učňovských příprav, jež jsou financovány z veřejných prostředků;

 

ba) mohou vyloučit další volná pracovní místa jako řádně odůvodněnou součást svých aktivních politik na trhu práce;

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Souhlas pracovníků zmíněný v odst. 1 písm. b) musí být výslovný, jednoznačný, svobodný, konkrétní a informovaný. Pracovníci jsou oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat a požadovat výmaz nebo opravu jakýchkoli z poskytnutých údajů. Pracovníci si mohou volit mezi několika možnostmi omezení přístupu k jejich údajům nebo k některým prvkům.

3. Souhlas zmíněný v odst. 1 písm. b) musí být výslovný, jednoznačný, svobodný, konkrétní a informovaný. Uchazeči jsou oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat a požadovat výmaz nebo opravu jakýchkoli z poskytnutých údajů. Uchazeči si mohou volit mezi několika možnostmi omezení přístupu k jejich údajům nebo k některým prvkům, například určit, zda jejich data budou dohledatelná pouze přes obecné kategorie údajů, nebo zda jejich životopis a osobní údaje budou přímo k dispozici registrovaným potenciálním zaměstnavatelům.

Odůvodnění

Doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy si vyměňují informace o mechanismech a normách zmíněných v odstavci 4 a o normách zabezpečení a ochrany údajů. Jsou povinny spolupracovat navzájem mezi sebou i s Evropským koordinačním úřadem, zejména v případech stížností a volných pracovních míst, u nichž se má za to, že nejsou v souladu s normami platnými podle vnitrostátních právních předpisů.

vypouští se

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Aby umožnily zprostředkování nabídek zaměstnání a žádostí o zaměstnání, poskytnou jednotlivé členské státy informace uvedené v odstavci 1 v rámci jednotného systému.

7. Aby umožnily zprostředkování nabídek zaměstnání a žádostí o zaměstnání, poskytnou jednotlivé členské státy informace uvedené v odstavci 1 transparentním a jednotným způsobem.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. Portál EURES je dostupný v souladu s přijatou evropskou normou EN 301549 o požadavcích na přístupnost, pokud jde o informační a komunikační technologie.

Odůvodnění

Přijatá norma EU EN 301549 o požadavcích na přístupnost výrobků a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií zahrnuje technické specifikace pro zpřístupnění technologií. Konkrétně bod 9 této normy obsahuje mezinárodně přijatá pravidla WCAG 2.0, úroveň AA, která zaručují občanům, včetně osob se zdravotním postižením, přístup k obsahu on-line. Vytvořením přístupného portálu bude daná norma rovněž v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou EU ratifikovala.

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Veřejné služby zaměstnanosti se zapojí do posílené spolupráce s cílem pomáhat při přeshraničním vyhledávání odpovídajících pracovních míst.

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby příslušní pracovníci měli prostřednictvím interních nástrojů, jež spravují veřejné služby zaměstnanosti členských států, přístup k údajům o veškerých volných pracovních místech, žádostem o zaměstnání a životopisům zpřístupněným na portále EURES, stejně jako mají přístup k vnitrostátním údajům obsaženým v těchto interních databázích.

3. Členské státy zajistí, aby příslušní pracovníci měli prostřednictvím interních nástrojů, jež spravují veřejné služby zaměstnanosti členských států, přístup k údajům o veškerých volných pracovních místech, žádostem o zaměstnání a životopisům zpřístupněným na portále EURES v souladu s článkem 14, stejně jako mají přístup k vnitrostátním údajům obsaženým v těchto interních databázích.

Odůvodnění

Doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dotčení partneři sítě EURES rovněž uplatňují zásady uvedené v odstavcích 1 až 3 v souladu s volbou těchto organizací podle čl. 9 odst. 1.

4. Dotčení členové a partneři sítě EURES rovněž uplatňují zásady uvedené v odstavcích 1 až 3.

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy zřídí vnitrostátní středisko, které umožní předávat portálu EURES informace o volných pracovních místech, žádosti o zaměstnání a životopisy získané od organizací, které jsou ochotny tyto údaje sdílet též na portále EURES.

5. Členské státy zřídí, pokud možno za pomoci již existujících struktur státní správy, vnitrostátní středisko, které umožní předávat portálu EURES informace o volných pracovních místech, žádosti o zaměstnání a životopisy získané od organizací, které jsou ochotny tyto údaje sdílet též na portále EURES.

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Členské státy usilují o vytvoření jediného kontaktního místa pro komunikaci s přeshraničními pracovníky a zaměstnavateli v příhraničních oblastech, v nichž dotčené členské státy společně považují za nutné vytvořit zvláštní struktury pro spolupráci a poskytování služeb.

6. Členské státy v úzké spolupráci s veškerými přeshraničními partnerstvími sítě EURES usilují o vytvoření jediného kontaktního místa, i on-line, pro komunikaci s přeshraničními pracovníky a zaměstnavateli v příhraničních oblastech.

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise vytvoří evropskou klasifikaci dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání. Tato klasifikace je nástrojem, který v Evropské unii usnadňuje podávání žádostí o zaměstnání v jakémkoliv členském státě on-line, a to prostřednictvím vyhledávání odpovídajících pracovních míst, identifikace nedostatkových dovedností, uznávání kvalifikací a poradenství týkajícího se profesní dráhy poskytovaného na portálu EURES.

1. Komise vytvoří evropskou klasifikaci dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (dále jen „evropská klasifikace“). Tato klasifikace je nástrojem, který v Evropské unii usnadňuje podávání žádostí o zaměstnání v jakémkoliv členském státě on-line, a to prostřednictvím vyhledávání odpovídajících pracovních míst, identifikace nedostatkových dovedností, uznávání kvalifikací a poradenství týkajícího se profesní dráhy poskytovaného na portálu EURES.

2. Členské státy spolupracují navzájem mezi sebou a s Evropskou komisí na zajištění interoperability mezi vnitrostátními systémy a klasifikací podle odstavce 1.

2. Členské státy a zvláště členové sítě EURES spolupracují navzájem mezi sebou a s Komisí na zajištění interoperability mezi vnitrostátními systémy a evropskou klasifikací, kterou Komise vytváří. Komise pravidelně informuje o vývoji evropské klasifikace členské státy.

 

2a. Evropská klasifikace zohlední zkušenosti a osvědčené postupy, které již byly nabyty v návaznosti na provádění evropského rámce kvalifikací a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES.

 

2b. Komise přijme a aktualizuje prostřednictvím prováděcích aktů seznam dovedností, kompetencí a povolání evropské klasifikace. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 3.

3. Za tímto účelem jednotlivé členské státy do 1. ledna 2017 vypracují počáteční inventář za účelem porovnání všech svých státních, regionálních a odvětvových klasifikací s klasifikací podle odstavce 1 a po zavedení užívání tohoto inventáře na základě aplikace poskytnuté Evropským koordinačním úřadem pak tento inventář pravidelně aktualizují tak, aby odpovídal vývoji náborových služeb.

3. Jednotlivé členské státy vypracují do tří let od přijetí seznamu uvedeného v odstavci 2b počáteční inventář za účelem porovnání všech svých státních, regionálních a odvětvových klasifikací s tímto seznamem a tento inventář pravidelně aktualizují.

 

3a. Členské státy se mohou rozhodnout, zda nahradí vlastní vnitrostátní klasifikaci evropskou klasifikací, až bude dokončena, nebo si ponechají vlastní interoperabilní vnitrostátní systémy klasifikace.

4. Komise poskytuje technickou podporu členským státům, které se rozhodnou nahradit své vnitrostátní klasifikace klasifikací uvedenou v odstavci 1.

4. Komise poskytne technickou a případně i finanční podporu členským státům, které se rozhodnou nahradit své vnitrostátní klasifikace evropskou klasifikací.

5. Komise přijme formou prováděcích aktů technické normy a formáty nezbytné pro fungování klasifikace uvedené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty Komise přijme v souladu s přezkumným postupem, na nějž odkazuje čl. 34 odst. 3.

5. Komise přijme formou prováděcích aktů technické normy a formáty nezbytné pro fungování automatického zprostředkování pomocí IT platformy s využitím evropské klasifikace a interoperability mezi vnitrostátními systémy a evropskou klasifikací. Tyto prováděcí akty Komise přijme v souladu s přezkumným postupem, na nějž odkazuje čl. 34 odst. 3.

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Veřejné služby zaměstnanosti zajistí, aby si pracovníci, kteří využívají jejich služby tím, že jim poskytují své žádosti o zaměstnání a/nebo životopisy, mohli zvolit, že jim tyto služby zaměstnanosti budou nápomocny při registraci na portálu EURES s využitím národního střediska zmíněného v čl. 15 odst. 5.

1. Členové a partneři sítě EURES zajistí, aby pracovníci, kteří využívají jejich služby tím, že jim poskytují své žádosti o zaměstnání a/nebo životopisy, byli informováni o tom, že si mohou zvolit, že jim tyto služby zaměstnanosti budou nápomocny při registraci na portálu EURES s využitím národního střediska zmíněného v čl. 15 odst. 5. Tato pomoc bude nabízena bez jakékoliv diskriminace a bez prodlení.

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pracovníci a zaměstnavatelé mají přístup k obecným informacím o tom, jak, kdy a kde mohou aktualizovat, změnit či odvolat dotčené údaje.

4. Pracovníci a zaměstnavatelé mají přístup k podrobným informacím o tom, jak, kdy a kde mohou aktualizovat, změnit či odvolat dotčené údaje.

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pracovníci i zaměstnavatelé mohli získat přístup k podpůrným službám na vnitrostátní úrovni.

1. Členské státy zajistí, aby pracovníci i zaměstnavatelé mohli neprodleně získat přístup, ať již on-line, či offline, k podpůrným službám na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy podporují koordinovaný přístup k těmto službám na vnitrostátní úrovni.

2. Členské státy podporují rozvoj koordinovaného přístupu na vnitrostátní úrovni k těmto službám, které mají řešit specifické regionální nebo místní potřeby.

Odůvodnění

Úspěch sítě EURES vyžaduje, aby členské státy podpořily její propojení se specifickými zájmy regionů nebo obcí v EU.

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) prostřednictvím přeshraničních partnerství sítě EURES nebo

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) kombinací písmen a) až c).

d) kombinací písmen a) až ca).

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Podpůrné služby pro pracovníky uvedené v článcích 20, 22 a 23 a pomoc při registraci na portále EURES podle čl. 17 odst. 1 jsou poskytovány zdarma.

5. Podpůrné služby pro pracovníky uvedené v článcích 20, 22 a 23 a pomoc při registraci na portále EURES podle čl. 17 odst. 1 a 2 jsou poskytovány zdarma.

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Podpůrné služby pro zaměstnavatele uvedené v článcích 21 a 22 a pomoc při registraci na portále EURES podle čl. 17 odst. 2 mohou být zpoplatněny. Poplatky za služby sítě EURES a poplatky za jiné srovnatelné služby poskytované příslušnou organizací se nesmí lišit.

vypouští se

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Informace o takovéto podpoře a o veškerých vzniklých nákladech jsou poskytnuty jasným a přesným způsobem jak zaměstnavatelům, tak pracovníkům.

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Dotčení partneři sítě EURES pracovníkům a zaměstnavatelům jasně sdělí, jaký rozsah podpůrných služeb poskytují, kde a jak jsou tyto služby dostupné a za jakých podmínek se poskytuje přístup, a to s použitím svých informačních kanálů. Tyto informace se zveřejní na portálu EURES.

7. Dotčení partneři sítě EURES pracovníkům a zaměstnavatelům jasně sdělí, jaký rozsah podpůrných služeb poskytují, kde a jak jsou tyto služby dostupné a za jakých podmínek se poskytuje přístup, a to s použitím svých informačních kanálů, které by měly být co nejdostupnější. Tyto informace se zveřejní na portálu EURES.

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všem pracovníkům a zaměstnavatelům, kteří žádají o klientské služby poskytované službami zaměstnanosti, byly poskytnuty nebo sděleny základní informace o podpoře mobility dostupné na vnitrostátní úrovni, které:

1. Členské státy zajistí, aby všem pracovníkům a zaměstnavatelům, kteří žádají o klientské služby poskytované službami zaměstnanosti, byly poskytnuty nebo sděleny náležité informace o podpoře mobility dostupné na vnitrostátní úrovni, které:

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) jsou snadno dostupné a prezentované uživatelsky vstřícným způsobem.

b) jsou nediskriminační a snadno dostupné a prezentované uživatelsky vstřícným způsobem a dostupné i osobám se zdravotním postižením.

Odůvodnění

Zásada nediskriminace je základním kamenem inkluzivního a dobře fungujícího trhu práce.

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Všichni uchazeči o zaměstnání mají nárok na vyčerpávající informace ohledně pracovněprávních podmínek, jako například penzijních nároků, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, v zemi a v místě zaměstnání.

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropský koordinační úřad podporuje vytváření základních informací podle tohoto článku a pomáhá členským státům zajistit dostatečné jazykové pokrytí.

3. Evropský koordinační úřad podporuje vytváření základních informací podle tohoto článku a pomáhá členským státům zajistit dostatečné jazykové pokrytí s přihlédnutím k požadavkům trhu práce členských států.

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dotčení partneři sítě EURES iniciativně nabízejí všem pracovníkům, kteří hledají zaměstnání, možnost využít služeb vymezených v tomto článku. Je-li to namístě, tuto nabídku v průběhu hledání pracovního místa opakují.

1. Dotčení členové a partneři sítě EURES bez prodlení iniciativně nabízejí osobám oprávněným pracovat v Unii, které hledají zaměstnání, možnost využít služeb vymezených v tomto článku. Je-li to namístě, tuto nabídku v průběhu hledání pracovního místa opakují.

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Mají-li pracovníci zájem o další pomoc, poskytují jim dotčení partneři sítě EURES informace a rady k jednotlivým pracovním příležitostem a zejména jim nabízejí tyto služby:

2. Mají-li pracovníci zájem o další pomoc, poskytují jim dotčení partneři sítě EURES informace a rady k jednotlivým pracovním příležitostem a zejména jim nabízejí tyto bezplatné a personalizované služby:

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) poskytování informací a poradenství uvedených v čl. 7 odst. 3;

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) poskytování informací o poradenských službách týkajících se pracovních příležitostí pro rodiny pracovníků;

Pozměňovací návrh   144

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) poskytování informací pracovníkům o mezikulturní integraci a jazykové podpoře;

Pozměňovací návrh   145

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc) poskytování informací o pracovněprávních podmínkách v daném členském státě a místě zaměstnání, jako jsou penzijní nároky, sociální zabezpečení, zdanění nebo zdravotní pojištění.

Pozměňovací návrh   146

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) je-li to nutné, poskytují pomoc s nahráváním těchto žádostí o zaměstnání na příslušné vnitrostátní portály pro hledání pracovních míst a na portál EURES;

d) je-li to nutné, poskytují pomoc při využívání portálu EURES, jako je nahrávání žádostí o zaměstnání na portál EURES;

Pozměňovací návrh   147

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) je-li to namístě, odkáží zaměstnavatele na jiného partnera sítě EURES.

f) je-li to namístě, odkáží zaměstnavatele na jiného člena nebo partnera sítě EURES.

Pozměňovací návrh   148

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Mají-li pracovníci zájem o další pomoc a existuje-li dostatečná pravděpodobnost umístění v rámci EU, poskytují dotčení partneři sítě EURES další pomoc při hledání pracovního místa zahrnující služby, jako je výběr vhodných volných míst, pomoc při sestavování žádosti o zaměstnání a životopisu a zajišťování překladů a/nebo zjišťování upřesnění ohledně konkrétních volných pracovních míst v jiných členských státech.

3. Mají-li pracovníci zájem o další pomoc, poskytují dotčení členové a partneři sítě EURES, je-li to namístě, další služby, jako je výběr vhodných volných míst, pomoc při sestavování žádosti o zaměstnání a životopisu a zajišťování překladů a zjišťování upřesnění ohledně konkrétních volných pracovních míst v jiných členských státech.

 

 

Pozměňovací návrh   149

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dojde-li k přijetí pracovníka v jiném členském státě díky službám poskytovaným v souladu s tímto článkem, poskytne dotčený partner sítě EURES příslušné osobě kontaktní údaje organizací v cílovém členském státě, které mohou poskytovat pomoc po přijetí pracovníka do zaměstnání.

4. Dojde-li k přijetí pracovníka v jiném členském státě díky službám poskytovaným v souladu s tímto článkem, poskytne dotčený člen či partner sítě EURES příslušné osobě kontaktní údaje organizací, včetně sociálních partnerů, v cílovém členském státě, které mohou poskytovat pomoc po přijetí pracovníka do zaměstnání.

Pozměňovací návrh   150

Návrh nařízení

Článek 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dotčení partneři sítě EURES poskytují informace a rady zaměstnavatelům, kteří mají zájem o nábor pracovníků z jiných členských států, a nabízejí jim zejména tyto služby:

1. Dotčení členové a partneři sítě EURES poskytují informace a rady zaměstnavatelům, kteří mají zájem o nábor pracovníků z jiných členských států, a nabízejí jim zejména tyto služby:

 

a) poskytování informací o specifických pravidlech vztahujících se na zaměstnávání těchto pracovníků;

a) poskytování informací o specifických pravidlech vztahujících se na zaměstnávání osob z jiných členských států a o různých typech pracovních smluv;

b) propagace používání sítě EURES a databáze životopisů na portálu EURES jako nástroje vhodného pro obsazování volných pracovních míst;

b) propagace, zejména on-line, používání sítě EURES a databáze životopisů na portálu EURES jako nástroje vhodného pro obsazování volných míst;

c) poskytování informací a rad ohledně faktorů, které mohou usnadnit nábor pracovníků, a jak podporovat jejich integraci;

c) poskytování informací a rad ohledně faktorů, které mohou usnadnit nábor pracovníků, a jak podporovat jejich integraci;

d) jsou-li o to požádány, poskytují informace a pokyny k tomu, jak formulovat jednotlivé požadavky na uchazeče o volná pracovní místa způsobem srozumitelným pro evropské uchazeče;

d) jsou-li o to požádány, poskytují konkrétní informace a individuální pokyny k tomu, jak formulovat požadavky na volná místa;

e) jsou-li o to požádány, poskytují pomoc při formulování nabídky volného pracovního místa v souladu s evropskými technickými normami a formáty zmíněnými v čl. 14 odst. 8 a čl. 16 odst. 5;

e) jsou-li o to požádány, poskytují pomoc při formulování nabídky volného pracovního místa v souladu s evropskými technickými normami a formáty zmíněnými v čl. 14 odst. 8 a čl. 16 odst. 5;

f) v případě potřeby poskytují pomoc s registrací zaměstnavatele na portálu EURES;

f) v případě potřeby poskytují pomoc s používáním portálu EURES, konkrétně s registrací zaměstnavatele na portálu EURES;

g) je-li to namístě, odkáží zaměstnavatele na jiného partnera sítě EURES.

g) je-li to namístě, odkáží zaměstnavatele na jiného člena nebo partnera sítě EURES.

2. Mají-li zaměstnavatelé zájem o další pomoc a existuje-li dostatečná pravděpodobnost náboru pracovníka v rámci EU, poskytují dotčení partneři sítě EURES další pomoc, která spočívá v poskytování služeb, jako je předběžný výběr vhodných kandidátů a pomoc při zajišťování překladů a/nebo zjišťování upřesnění ohledně konkrétních žádostí o zaměstnání.

2. Mají-li zaměstnavatelé zájem o další pomoc, poskytují dotčení členové a partneři sítě EURES, je-li to na místě, další služby, jako je předběžný výběr vhodných kandidátů a pomoc při zajišťování překladů a/nebo zjišťování upřesnění ohledně konkrétních žádostí o zaměstnání.

3. Dojde-li k přijetí pracovníka z jiného členského státu díky službám poskytovaným v souladu s tímto článkem, poskytnou dotčení partneři sítě EURES příslušnému zaměstnavateli kontaktní údaje organizací, které mohou poskytovat pomoc s integrací nově přijatých pracovníků z jiných členských států.

3. Dojde-li k přijetí pracovníka z jiného členského státu díky službám poskytovaným v souladu s tímto článkem, poskytnou dotčení členové nebo partneři sítě EURES příslušnému zaměstnavateli kontaktní údaje organizací, které mohou poskytovat pomoc s integrací nově přijatých pracovníků z jiných členských států.

4. Veřejné služby zaměstnanosti usilují o uzavření dohod s jinými službami zaměstnanosti, které působí na území daného členského státu, za účelem:

4. Veřejné služby zaměstnanosti usilují o uzavření dohod s jinými službami zaměstnanosti, které působí na území daného členského státu, za účelem:

a) společné propagace registrace zaměstnavatelů v síti EURES na území tohoto členského státu a využívání společné platformy pro vyrovnávání nabídky a poptávky v EU ze strany zaměstnavatelů;

a) společné propagace registrace zaměstnavatelů v síti EURES na území tohoto členského státu a pobídkám k ní a k využívání společné platformy pro vyrovnávání nabídky a poptávky v EU ze strany zaměstnavatelů;

b) sdílení informací a osvědčených postupů v oblasti podpůrných služeb pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o získání zaměstnanců z jiných členských států.

b) sdílení informací a osvědčených postupů v oblasti podpůrných služeb pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o získání zaměstnanců z jiných členských států.

Pozměňovací návrh   151

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dotčení partneři sítě EURES na žádost pracovníků a zaměstnavatelů poskytují obecné informace o pomoci po přijetí pracovníka a o tom, kde lze získat takovou pomoc, například školení v mezikulturní komunikaci, jazykové kurzy a pomoc při integraci.

1. Dotčení členové a partneři sítě EURES pracovníkům a zaměstnavatelům poskytují informace o pomoci po přijetí pracovníka a o tom, kde lze získat takovou pomoc, například školení v mezikulturní komunikaci, jazykové kurzy a pomoc týkající se integrace.

Pozměňovací návrh   152

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 18 odst. 4 mohou partneři sítě EURES nabízet pracovníkům pomoc uvedenou v odstavci 1 za poplatek.

vypouští se

Pozměňovací návrh   153

Návrh nařízení

Čl. 23 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprostředkování přístupu k informacím a službám v oblasti sociálního zabezpečení

Zprostředkování přístupu k informacím a službám v oblasti zdravotní péče, sociálního zabezpečení a zdanění

Pozměňovací návrh   154

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí koordinaci mezi podpůrnými službami podle tohoto nařízení a službami poskytovanými v oblasti sociálního zabezpečení příslušnými orgány.

1. Členské státy zajistí koordinaci mezi podpůrnými službami podle tohoto nařízení a službami poskytovanými v oblasti zdravotní péče, sociálního zabezpečení, pojištění pro případ nezaměstnanosti a zdanění ze strany příslušných orgánů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni a prostřednictvím struktur přeshraniční spolupráce a usilují o předcházení problémům souvisejícím s rozdílnými ustanoveními na regionální a místní úrovni v jejich zemích.

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 členské státy podpoří vytvoření integrovaného on-line přístupu jako prvního zdroje informací pro pracovníky, přeshraniční pracovníky a zaměstnavatele.

2. Pro účely odstavce 1 členské státy podpoří vytvoření integrovaného on-line přístupu jako prvního zdroje informací pro pracovníky, přeshraniční pracovníky a zaměstnavatele a další personalizované služby poskytované poradci EURES.

Odůvodnění

Personalizované služby poskytované poradci EURES hrají klíčovou roli, protože umožňují pracovníkům činit informovaná rozhodnutí při uplatňování svého základního práva na volný pohyb.

Pozměňovací návrh   156

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Na žádost pracovníků, přeshraničních pracovníků a zaměstnavatelů poskytují dotčení partneři sítě EURES obecné informace o právech v oblasti sociálního zabezpečení a zavazují se postupovat takové žádosti o specifické informace příslušným orgánům a v relevantních případech též dalším orgánům, které poskytují podporu pracovníkům při výkonu jejich práv v rámci volného pohybu.

3. Dotčení členové a partneři sítě EURES poskytují obecné informace o právech v oblasti sociálního zabezpečení, pojištění pro případ nezaměstnanosti a zdanění příjmů. Přeshraniční partnerství dále poskytují zvláštní vícejazyčné informace o konkrétních druzích zaměstnání. Tyto informace mimo jiné obsahují informace o minimálních standardech pracovního práva, ochraně zaměstnání a zdraví a minimální mzdě. Žádosti o specifické informace se postoupí příslušným orgánům a dalším orgánům, které poskytují podporu pracovníkům při výkonu jejich práv v rámci volného pohybu.

Odůvodnění

Lidé, kteří chtějí pracovat v jiné zemi, tyto informace potřebují, aby se mohly rozhodnout na základě plné znalosti situace.

Pozměňovací návrh   157

Návrh nařízení

Článek 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát nesmí omezovat přístup k opatřením na vnitrostátním trhu práce výhradně z toho důvodu, že pracovník žádá o tuto pomoc s cílem nalézt zaměstnání na území jiného členského státu.

V souladu s nařízením (EU) č. 492/2011 nesmí členský stát omezovat přístup k aktivním opatřením na vnitrostátním trhu práce poskytujícím pracovníkům pomoc s hledáním zaměstnání pouze z toho důvodu, že pracovník žádá o tuto pomoc s cílem nalézt zaměstnání na území jiného členského státu. Členský stát však může vyloučit použití některých opatření, která jsou součástí jeho aktivních politik na trhu práce a jsou financována z veřejných zdrojů.

Pozměňovací návrh   158

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise a členské státy sledují toky a vzorce mobility pracovních sil v Unii na základě statistik Eurostatu a dostupných vnitrostátních údajů.

Komise sleduje a zveřejňuje toky a vzorce mobility pracovních sil v Unii na základě statistik Eurostatu a dostupných vnitrostátních údajů.

Pozměňovací návrh   159

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé členské státy shromažďují a analyzují zejména informace o:

1. Jednotlivé členské státy shromažďují a analyzují zejména informace členěné podle pohlaví o:

Pozměňovací návrh   160

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nedostatku a přebytku pracovních sil na vnitrostátních a odvětvových trzích práce a o tom, do jaké míry je může vyřešit mobilita pracovních sil;

a) nedostatku a přebytku pracovních sil na vnitrostátních a odvětvových trzích práce a o tom, do jaké míry je může vyřešit mobilita pracovních sil, přičemž je zvláštní pozornost věnována nejohroženějším skupinám na trhu práce a regionům nejvíce postiženým nezaměstnaností;

Pozměňovací návrh   161

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) potřebách a tendencích trhu práce v zájmu vytvoření možné spolupráce mezi zaměstnavateli a univerzitami nebo učňovskými středisky s cílem řešit nesoulad mezi dovednostmi a volnými místy;

Pozměňovací návrh   162

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) činnosti sítě EURES na vnitrostátní úrovni;

b) činnosti sítě EURES na vnitrostátní a případně i přeshraniční úrovni v zájmu identifikace nových možností pro politické iniciativy;

Pozměňovací návrh   163

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) postavení sítě EURES na trhu náborových služeb na vnitrostátní úrovni celkově.

c) postavení sítě EURES na trhu náborových služeb na vnitrostátní úrovni celkově a případně i na přeshraniční úrovni;

Pozměňovací návrh   164

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. S ohledem na výměnu informací a společnou analýzu utvářejí členské státy svoji politiku mobility jako nedílnou součást své politiky zaměstnanosti. Tato politika mobility stanoví rámec, na jehož základě členské státy provádějí plánování programu podle článku 28.

3. S ohledem na výměnu informací a společnou analýzu mohou členské státy utvářet svoji politiku mobility jako nedílnou součást své politiky zaměstnanosti. Tato politika mobility stanoví rámec, na jehož základě členské státy provádějí plánování programu podle článku 28.

Pozměňovací návrh   165

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy se zavážou, že ze svých vnitrostátních právních předpisů odstraní ustanovení určená ke zpomalení nebo omezení pohybu pracovníků napříč Unií.

Pozměňovací návrh   166

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Všechny organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES a které jsou vymezeny v článku 4, sdílejí a vyměňují si informace o situaci v členských státech, co se týče životních a pracovních podmínek, správních postupů a pravidel, která se vztahují na pracovníky z jiných členských států, a poskytují tak rady pracovníkům i zaměstnavatelům.

1. Všechny organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES a které jsou vymezeny v článku 4, sdílejí a vyměňují si informace o situaci v členských státech, co se týče životních a pracovních podmínek, správních postupů a pravidel, která se vztahují na pracovníky z jiných členských států, a poskytují tak nezbytné rady pracovníkům i zaměstnavatelům.

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Jednotlivé národní koordinační úřady vyhodnotí zprávu a doporučení Evropského koordinačního úřadu týkající jednotlivých zemí a sdílí je se členy a partnery sítě EURES.

Pozměňovací návrh   168

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé národní koordinační úřady každoročně vypracují pracovní program pro organizace, které se na území daného členského státu účastní činnosti sítě EURES.

1. Jednotlivé národní koordinační úřady vypracují roční pracovní program zohledňující zprávu a doporučení Evropského koordinačního úřadu pro jednotlivé země, jenž bude určen organizacím, které se na území daného členského státu účastní činnosti sítě EURES.

Pozměňovací návrh   169

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) základní činnosti, které mají být v souladu s tímto nařízením uskutečněny;

a) základní činnosti, které mají být v souladu s tímto nařízením uskutečněny na vnitrostátní úrovni celkově a případně i na přeshraniční úrovni;

Pozměňovací návrh   170

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise prostřednictvím Evropského koordinačního úřadu zajistí, aby financování činností sítě EURES odpovídalo vnitrostátním pracovním programům a bylo v souladu s ustanoveními programu EaSI, přičemž ustanovení o financování činností sítě EURES zajistí součinnost s financováním z programu INTERREG 2014–2020.

Pozměňovací návrh   171

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) výsledky v oblasti účinnosti a kvality služeb získané ze standardizovaného dotazníku vyplněného poradci EURES.

Pozměňovací návrh   172

Návrh nařízení

Článek 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská komise předloží každé dva roky Evropskému parlamentu, Radě, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o pracovní mobilitě v Unii a o službách poskytovaných pracovníkům s cílem usnadnit jim využívání svobody pohybu v souladu s článkem 46 SFEU, přičemž přihlédne k informacím shromážděným na základě této kapitoly.

Komise předloží každý rok Evropskému parlamentu, Radě, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o pracovní mobilitě v Unii a o službách poskytovaných pracovníkům s cílem usnadnit jim využívání svobody pohybu v souladu s článkem 46 SFEU, přičemž přihlédne k informacím shromážděným na základě této kapitoly.

Pozměňovací návrh   173

Návrh nařízení

Čl. 32 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru následné hodnocení fungování a účinků tohoto nařízení pět let po jeho vstupu v platnost.

Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů následné hodnocení fungování a účinků tohoto nařízení do …* [dva roky po vstupu v platnost tohoto nařízení].

Pozměňovací návrh   174

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 8 a 29 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje datem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo jiným datem, které určí zákonodárce.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 29 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje datem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo jiným datem, které určí zákonodárce.

Pozměňovací návrh   175

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 8 a 29 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 29 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   176

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené působnosti přijatý podle článků 8 a 29 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené působnosti přijatý podle článku 29 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

(1)

Úř. věst. C 424, 26.11.2014, s. 27.

(2)

Úř. věst. C 271, 19.8.2014, s. 70.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Volný pohyb pracovní sil v rámci EU je nedílnou součástí volného pohybu jako jedné ze čtyř základních svobod Evropské unie a tím podstatným prvkem evropského občanství. Právě z důvodu velké nezaměstnanosti v některých regionech Evropy je nutné mobilitu pracovních sil v rámci EU posílit, zlepšit pracovní příležitosti pro zaměstnance a zaměstnavatelům pomoci lépe a rychleji obsadit volná pracovní místa. To napomůže rozvoji evropského trhu práce s vysokou úrovní zaměstnanosti. Vzhledem k velikosti trhu práce a počtu obyvatel v produktivním věku je pracovní mobilita v EU poměrně nízká – míra mobility v EU 27 činí pouze 0,29 %.

Cílem tohoto nařízení je učinit ze sítě EURES účinný nástroj pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele, kteří mají na mobilitě pracovních sil v rámci EU zájem, tím, že poskytne co nejobsáhlejší celoevropsky přístupný a transparentní soubor údajů o volných pracovních místech a profilů uchazečů o zaměstnání. Do celoevropské sítě bude rovněž zahrnuta učňovská příprava a stáže, u nichž se požaduje řádný služební vztah.

Výslovně se uvádí, že politika trhu práce včetně všech podpůrných opatření zůstává v pravomoci členských států. Přitom je nutné nadále dodržovat zásadu místa bydliště.

Musí být zaručeno, že všichni uchazeči o zaměstnání obdrží rozsáhlé informace o pracovněprávních podmínkách a službách v místě zaměstnání.

Platforma musí být snadno přístupná a uživatelsky co nejvstřícnější.

Pro úspěch sítě EURES budou na jedné straně rozhodující veřejné služby zaměstnanosti a soukromí zprostředkovatelé práce v rámci sítě v členských státech a na druhé straně cílené informování o síti v celoevropském měřítku prostřednictvím intenzivních, široce účinných komunikačních opatření ze strany Komise a zejména ze strany členských států.

Veřejné služby zaměstnanosti by měly mít v síti EURES přednostní postavení a měly by být členskými státy automaticky jmenovány členy, kteří jsou pověřeni prováděním tohoto nařízení.

Kromě toho mohou členské státy udělit členství v EURES dalším zprostředkovatelům práce a pověřit další zařízení, aby se podílela na síti EURES jako partneři, například soukromé zprostředkovatele práce, agentury, nevládní organizace atd., pokud splňují vymezené požadavky sítě EURES.

Při obsazování volných pracovních míst by členské státy a Komise měly dbát na to, aby tato místa byla přednostně obsazována státními příslušníky členských států EU, aby tak byla zachována zásada preference občanů Unie.

Účinnost této sítě by měla být pravidelně vyhodnocována, aby se ověřila její efektivita a použitelnost a případně mohla být rychle provedena nutná zlepšení, a síť EURES tak byla trvale a úspěšně provozována.


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (3.3.2015)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Navrhovatelka: Viorica Dăncilă

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Každý den více než 1,1 milionu evropských občanů, kteří žijí v jednom z členských států Unie, překračují hranice, aby se dostali do práce v sousední zemi.

K tomu je nutné připočíst 7 milionů evropských občanů, kteří v roce 2013 žili a pracovali v jiném členském státě a z nichž bylo 78 % ekonomicky aktivních a 68 % mělo práci.

Práce v zahraničí je možná, protože pracovníci z EU mohou volně cestovat za účelem hledání práce v jiném členském státě EU a mohou v dané zemi pracovat, aniž by potřebovali pracovní povolení.

Podle evropských statistických údajů došlo v důsledku rozšíření EU v letech 2004 a 2007 od začátku roku 2005 k nárůstu počtu osob, které žijí v jiném členském státě než v zemi původu přibližně o 60 %, což nicméně představuje pouze 3,1 % pracovních sil v EU. Pohyb pracovníků v rámci Unie v posledních letech v důsledku krize klesl o třetinu.

Celkem se odhaduje, že pohyb pracovních sil od rozšíření přispěl v letech 2004–2009 ke zvýšení HDP v zemích EU-15 přibližně o 1 %.

Na druhé straně existuje v mnoha regionech členských států dokonce nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a řada míst, která je těžké obsadit, a to i přes vysokou míru nezaměstnanosti (více než 25 milionů lidí v EU, z nichž více než 5 milionů tvoří mladí lidé).

Kromě toho od poloviny roku 2009 došlo k nárůstu počtu neobsazených míst, zejména v oblastech rychlého růstu, jako jsou informační a komunikační technologie a ekologické hospodářství.

V této souvislosti představuje portál EURES týkající se pohybu pracovních sil jedinečnou možnost v EU pro ty, kteří hledají práci: je zdarma, nabízí informace o životních a pracovních podmínkách ve všech účastnických zemích, funguje ve 25 jazycích, zprostředkovává kontakt mezi osobami hledajícími práci a zaměstnavateli, kteří hledají určité schopnosti, a to na základě nasměrování těchto osob do oblastí nebo k povoláním, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu, a podporuje programy zaměřené na mobilitu mladých lidí.

Význam sítě EURES dokládá to, že každý měsíc stránku navštíví 4 miliony osob, každý měsíc je navázáno 150 000 kontaktů mezi osobami hledajícími práci a zaměstnavateli, díky ní je zaměstnáno 50 000 osob ročně, je předloženo průměrně 750 000 životopisů měsíčně a v celé Evropě se organizují stovky akcí.

Evropská komise navrhuje reformu sítě EURES, která by vedla ke zvýšení počtu partnerů nabízejících služby na zajištění mobility prostřednictvím sítě EURES, k upevnění spolupráce mezi státními a soukromými organizacemi zprostředkovávajícími práci, aby bylo možné obsadit větší procento volných pracovních míst (v současnosti se toto procento pohybuje mezi 30 a 40 % všech volných pracovních míst) a k většímu zaměření na mladé, kteří jsou ochotnější se přesunout za prací jinam, což znamená, že bude možné nabízet takové formy zaměstnání, které kombinují práci s možností vzdělávání, jako jsou stáže a učňovská příprava.

Podporujeme aktualizaci fungování sítě EURES a její harmonizaci s vývojem společnosti na evropské úrovni, v návrhu Komise však není jasně uveden poměr mezi subjekty, které jsou zapojeny, a způsob koordinace a spolupráce v rámci sítě, úloha sociálních partnerů a metody jejich výběru.

V návrhu Komise chybí také odkaz na spolupráci mezi členskými státy a Švýcarskem, Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem, které se již zapojily do sítě EURES.

Zároveň od členských států získáváme signály, že nová reforma by mohla narušit stávající rovnovážné fungování přeshraničních subjektů v podmínkách, kdy tyto struktury zajišťují největší množství společných opatření zaměřených na poskytování informací a umísťování přeshraničních pracovníků.

Je nutné, aby tato reforma umožnila veřejným službám zaměstnanosti vytvořit základy pevnější spolupráce se vzdělávacími a výchovnými zařízeními, zejména pokud jde o průběžné vzdělávání i v případě osob starších 40 let, aby si pracovníci mohli zvýšit kvalifikaci nebo aby byli schopni inteligentním způsobem používat informační a komunikační technologie.

Na druhé straně je nezbytné zajistit lepší koordinaci mezi ministerstvy, aby bylo možné překonat právní překážky, které existují v případě pracovníků, kteří chtějí pracovat v jiném členském státě EU, protože v současné době mnozí z důvodu nejistoty nebo nedostatku vhodných informací o systémech sociálního zabezpečení, placení daní a o dalších povinnostech v zemi, kde bydlí, váhají s přijetím pracovního místa v jiném členském státě EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Svobodný pohyb pracovníků je klíčovým prvkem rozvoje integrovanějšího pracovního trhu Evropské unie, který umožňuje mobilitu pracovníků z oblastí s vysokou nezaměstnaností do oblastí vyznačujících se nedostatkem pracovních sil. Rovněž přispívá k nalezení vhodných dovedností pro volná pracovní místa a odstraňování překážek na trhu práce.

(2) Svobodný pohyb pracovníků je klíčovým prvkem rozvoje integrovanějšího pracovního trhu Evropské unie, který umožňuje mobilitu pracovníků z oblastí s vysokou nezaměstnaností do oblastí vyznačujících se nedostatkem pracovních sil. Rovněž přispívá k nalezení potřebných zaměstnanců s přiměřenými dovednostmi pro volná pracovní místa a odstraňování překážek na trhu práce.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) V souladu s článkem 174 SFEU by měla být zvláštní pozornost věnována nejvzdálenějším regionům, nejsevernějším regionům s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovům, přeshraničním a horským regionům.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) S cílem pomoci pracovníkům, kteří požívají práva na volný pohyb, tohoto práva účinně využívat, je v souladu s článkem 45 Smlouvy pomoc podle tohoto nařízení k dispozici každému občanu Unie, který má právo vykonávat činnost jako zaměstnanec, a jeho rodinným příslušníkům. Členské státy poskytnou v této oblasti stejný přístup všem občanům třetích zemí, kteří mají na základě unijního nebo vnitrostátního práva nárok na stejné zacházení jako jejich vlastní státní příslušníci.

(4) S cílem pomoci pracovníkům, kteří požívají práva na práci na základě volného pohybu, tohoto práva účinně využívat, je v souladu s článkem 45 Smlouvy pomoc podle tohoto nařízení k dispozici každému občanu Unie, který má právo vykonávat činnost jako zaměstnanec, a jeho rodinným příslušníkům. Členské státy poskytnou v této oblasti stejný přístup všem občanům třetích zemí, kteří mají na základě unijního nebo vnitrostátního práva nárok na stejné zacházení jako jejich vlastní státní příslušníci.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Rostoucí vzájemná závislost mezi trhy práce si žádá posílení spolupráce mezi službami zaměstnanosti, aby bylo dosaženo svobody pohybu všech pracovníků prostřednictvím dobrovolné a spravedlivé mobility uvnitř Unie v souladu s čl. 46 písm. a) Smlouvy, a proto by měl být zaveden společný rámec spolupráce mezi členskými státy a Komisí v oblasti mobility práce v rámci Unie. V tomto rámci by měla být soustředěna všechna volná pracovní místa v Unii a tento rámec by měl umožňovat o tato volná místa žádat („vyrovnávání nabídky a poptávky“), měl by definovat poskytování souvisejících podpůrných služeb pracovníkům i zaměstnavatelům a zakotvit společný přístup ke sdílení informací nezbytných k zajištění této spolupráce.

(5) Rostoucí vzájemná závislost mezi trhy práce a nutnost jejich integrace si žádá posílení spolupráce mezi službami zaměstnanosti, aby bylo dosaženo svobody pohybu všech pracovníků prostřednictvím dobrovolné a spravedlivé mobility uvnitř Unie v souladu s čl. 46 písm. a) Smlouvy, a proto by měl být zaveden společný rámec spolupráce mezi členskými státy a Komisí v oblasti mobility práce v členských státech a mezi členskými státy a Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem. Tento rámec by měl propojit všechna volná pracovní místa v Unii a občany Unie a uvedených čtyř zemí a měl by umožňovat ucházet se o tato volná místa („vyrovnávání nabídky a poptávky“), měl by definovat poskytování souvisejících podpůrných služeb pracovníkům i zaměstnavatelům a zakotvit společný přístup ke sdílení informací nezbytných k zajištění této spolupráce. Unie by měla zejména přijmout nezbytná opatření k zajištění pracovních příležitostí a pracovních práv obecně, a to i pokud jde o třetí země zapojené do sítě EURES.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Ve svém „Paktu pro růst a zaměstnanost“ Evropská rada požádala o prozkoumání možnosti rozšířit síť EURES i na učňovskou přípravu a stáže; na základě tohoto nařízení by se síť EURES mohla vztahovat rovněž na učňovskou přípravu a stáže, budou-li dotčené osoby považovány za pracovníky z hlediska práv přiznaných občanům na základě článku 45 Smlouvy. Je nutné zavést vhodný způsob výměny všeobecných informací o mobilitě v oblasti učňovské přípravy a stáží v rámci Unie a zajistit dostatečnou pomoc pro kandidáty na tyto pozice na základě mechanismu pro vyrovnávání nabídky a poptávky, pokud bude takové vyrovnávání považováno za možné v souladu s příslušnými standardy a s ohledem na pravomoci členských států.

(6) Ve svém „Paktu pro růst a zaměstnanost“ Evropská rada požádala o prozkoumání možnosti rozšířit síť EURES i na učňovskou přípravu a stáže, včetně učňovské přípravy a stáží organizovaných v rámci přeshraničního partnerství. Na základě tohoto nařízení by se síť EURES mohla vztahovat rovněž na učňovskou přípravu a stáže, budou-li dotčené osoby považovány za pracovníky z hlediska práv přiznaných občanům na základě článku 45 Smlouvy. Je nutné zavést vhodný způsob výměny všeobecných informací o mobilitě v oblasti učňovské přípravy a stáží v rámci Unie, které by měly být uznávány obdobně jako diplomy vydávané ve standardních vzdělávacích systémech v členských státech, a zajistit dostatečnou pomoc pro kandidáty na tyto pozice na základě mechanismu pro vyrovnávání nabídky a poptávky, pokud bude takové vyrovnávání považováno za možné v souladu s příslušnými standardy a s ohledem na pravomoci členských států.

Odůvodnění

Při ukončení stáže nebo učňovské přípravy získávají osoby, které se těchto programů účastnily, osvědčení, která musí uznávat i jiné členské státy.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Mezinárodní a přeshraniční spolupráci a podporu pro všechny organizace působící v rámci sítě EURES v členských státech by usnadnila struktura na úrovni Unie („Evropský koordinační úřad“), která by měla poskytovat obecné informace, vzdělávací činnost, nástroje a pokyny. Tato struktura by měla rovněž odpovídat za vývoj Evropského portálu pracovní mobility (portálu EURES), společné platformy IT. Její činnost by měla postupovat v souladu s víceletými pracovními programy, které by měly být vytvořeny po konzultacích s členskými státy.

(8) Meziregionální, mezinárodní a přeshraniční partnerství a spolupráci a podporu pro všechny organizace působící v rámci sítě EURES v členských státech by mělo usnadňovat fungování struktury na úrovni Unie („Evropský koordinační úřad“), která by měla nadále poskytovat služby, například: poskytování obecných informací a poradenství, vzdělávání, nástroje a pokyny. Tato struktura by měla rovněž odpovídat za posilování Evropského portálu pracovní mobility (portálu EURES), společné platformy IT. Její činnost by měla postupovat v souladu s víceletými pracovními programy, které by měly být vytvořeny po konzultacích s členskými státy.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly zřídit koordinační úřady na vnitrostátní úrovni, které by poskytovaly všeobecnou podporu a pomoc všem organizacím na jejich území, které působí v rámci EURES, a podporovat jejich spolupráci s jejich protějšky v ostatních členských státech a s Evropským koordinačním úřadem. Hlavním úkolem těchto koordinačních úřadů by mělo být řešení stížností a problémů s volnými pracovními místy a ověřování otázek souvisejících s dodržováním dobrovolné a spravedlivé pracovní mobility v rámci Unie.

(9) Členské státy by měly zřídit koordinační úřady na vnitrostátní úrovni, které by poskytovaly všeobecnou podporu a pomoc všem organizacím na jejich území, které působí v rámci EURES, a to i příhraničním partnerstvím, a podporovat jejich spolupráci s jejich protějšky v ostatních členských státech a s Evropským koordinačním úřadem. Hlavním úkolem těchto koordinačních úřadů by měla být podpora vytváření nástrojů a postupů pro fungování sítě EURES a řešení stížností a problémů týkajících se volných pracovních míst a administrativních překážek, zejména v oblastech s nedostatkem pracovních sil, kde může vzniknout nerovnováha na pracovním trhu, ověřování otázek souvisejících s dodržováním dobrovolné a spravedlivé pracovní mobility v rámci Unie, vznášení stížností s cílem předcházet odlišným výkladům stávajících právních předpisů a řešení případů diskriminace a ochrany údajů. Členské státy s decentralizovaným systémem by měly zvážit zřízení regionálních koordinačních center.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Zapojení sociálních partnerů do sítě EURES přispívá především k lepší analýze překážek mobility a k podpoře spravedlivé a dobrovolné pracovní mobility v rámci Unie, včetně příhraničních regionů. Zástupci sociálních partnerů by proto měli být zapojeni do celkové struktury řízení sítě EURES na úrovni Unie, zatímco vnitrostátní organizace zaměstnavatelů a odbory mohou žádat o status partnerů sítě EURES.

(10) Zapojení sociálních partnerů do sítě EURES přispívá především k lepší analýze překážek mobility a k podpoře spravedlivé a dobrovolné pracovní mobility v rámci Unie, včetně příhraničních regionů. Zástupci sociálních partnerů by proto měli být zapojeni do celkové struktury řízení sítě EURES na úrovni Unie a vnitrostátní organizace zaměstnavatelů a odbory mohou žádat o status partnerů sítě EURES, přičemž důraz by měl být kladen na účast malých a středních podniků, které jsou hlavním zdrojem zaměstnanosti v EU.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) V přeshraničních regionech mohou být základem pro přeshraniční partnerství stálé struktury, jako jsou pracovní komunity, euroregiony a zejména evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Širší členství v síti EURES s sebou přináší sociální, hospodářské i finanční výhody. Zlepšuje účinnost poskytování služeb, neboť usnadňuje vznik partnerství a posiluje doplňkovost a zvyšování kvality. Zvyšuje tržní podíl sítě EURES v míře, v níž noví členové zpřístupňují volná pracovní místa, žádosti o zaměstnání a životopisy. Nadnárodní a přeshraniční spolupráce, která je stěžejním prvkem fungování sítě EURES, by mohla přinést inovativní formy učení a spolupráce mezi službami zaměstnanosti, mimo jiné v oblasti norem kvality pro volná pracovní místa a podpůrné služby. Tím by se posílil význam sítě EURES jako jednoho z klíčových unijních nástrojů, které mají členské státy a Evropská komise k dispozici na podporu konkrétních opatření směřujících k dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti v Unii.

(12) Širší členství v síti EURES s sebou přináší sociální, hospodářské i finanční výhody. Zlepšuje účinnost poskytování služeb, neboť usnadňuje vznik partnerství a posiluje doplňkovost a zvyšování kvality. Zvyšuje tržní podíl sítě EURES v míře, v níž noví členové zpřístupňují volná pracovní místa, žádosti o zaměstnání a životopisy. Meziregionální, nadnárodní a přeshraniční spolupráce, která je stěžejním prvkem fungování sítě EURES, by měla nadále přinášet inovativní formy učení a spolupráce mezi službami zaměstnanosti, mimo jiné v oblasti norem kvality pro volná pracovní místa a podpůrné služby. Tím by se posílil význam sítě EURES jako jednoho z klíčových unijních nástrojů, které mají členské státy a Evropská komise k dispozici na podporu konkrétních opatření směřujících k dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti v Unii.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) V souladu se svými pravomocemi, co se týče organizace trhů práce, by členské státy měly samy, každý na svém území, odpovídat za udělování oprávnění k účasti organizací na činnosti sítě EURES jako partneři sítě EURES. Oprávnění by se měla udělovat na základě minimálních společných kritérií a postup udělování by měl podléhat omezenému souboru základních pravidel, aby byla v přístupu k síti EURES zajištěna transparentnost a rovné příležitosti, zároveň by však měla být zachována pružnost potřebná k zohlednění různých vnitrostátních modelů a forem spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti a ostatními aktéry trhu práce v jednotlivých členských státech.

(13) V souladu se svými pravomocemi, co se týče organizace trhů práce, by členské státy měly samy, každý na svém území, odpovídat za udělování oprávnění k účasti organizací na činnosti sítě EURES jako partneři sítě EURES. Oprávnění by se měla udělovat na základě minimálních společných kritérií a postup udělování by měl podléhat omezenému souboru základních pravidel, aby byla v přístupu k síti EURES zajištěna transparentnost a rovné příležitosti, zároveň by však měla být zachována pružnost potřebná k zohlednění různých vnitrostátních, regionálních a místních modelů a forem spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti a ostatními aktéry trhu práce v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Aby byly pracovníkům a zaměstnavatelům sdělovány spolehlivé a aktuální informace o různých aspektech pracovní mobility v rámci Unie, měla by síť EURES spolupracovat s dalšími subjekty, službami a sítěmi Unie, které usnadňují mobilitu a informují občany o jejich právech vyplývajících z právních předpisů Unie, jako je portál Vaše Evropa, Evropský portál pro mládež a síť SOLVIT, s organizacemi odpovědnými za uznávání profesních kvalifikací a subjekty odpovědnými za propagaci, analýzu, monitorování a podporu rovného zacházení s pracovníky, jež byly určeny podle směrnice [Evropského Parlamentu a Rady] (EU) č. .../2013 [o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků].

(16) Aby byly pracovníkům a zaměstnavatelům sdělovány spolehlivé a aktuální informace o různých aspektech pracovní mobility v rámci Unie, měla by síť EURES spolupracovat s dalšími subjekty, službami a sítěmi Unie, které usnadňují mobilitu a informují občany o jejich právech vyplývajících z právních předpisů Unie, jako je portál Vaše Evropa, Evropský portál pro mládež a síť SOLVIT, s organizacemi zabývajícími se přeshraniční spoluprací a dalšími organizacemi odpovědnými za uznávání profesních kvalifikací a subjekty odpovědnými za propagaci, analýzu, monitorování a podporu rovného zacházení s pracovníky, jež byly určeny podle směrnice [Evropského Parlamentu a Rady] (EU) č. .../2013 [o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků].

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Pro uplatňování práva pracovníků na volný pohyb v rámci Unie by bylo prospěšné hlubší pochopení poptávky po pracovní síle, pokud jde o povolání, odvětví i potřeby zaměstnavatelů, a podpůrné služby by proto měly zahrnovat kvalitní pomoc pro zaměstnavatele, zejména pak pro malé a střední podniky. Úzká spolupráce mezi službami zaměstnanosti a zaměstnavateli rozšíří soubor volných pracovních míst i počet zprostředkování vhodných kandidátů, zajistí přístupové možnosti pro uchazeče o zaměstnání, zejména uchazeče ze zranitelných skupin, a zlepší informovanost o trhu práce.

(24) Pro uplatňování práva pracovníků na volný pohyb v rámci Unie by bylo prospěšné hlubší pochopení poptávky po pracovní síle, pokud jde o povolání, odvětví i potřeby zaměstnavatelů, a podpůrné služby by proto měly zahrnovat kvalitní pomoc pro zaměstnavatele, zejména pak pro malé a střední podniky, včetně osob, které se věnují řemeslné výrobě. Úzká spolupráce mezi službami zaměstnanosti a zaměstnavateli rozšíří soubor volných pracovních míst i počet zprostředkování vhodných kandidátů, sníží nedostatek pracovních sil, zajistí přístupové možnosti pro uchazeče o zaměstnání, zejména uchazeče ze zranitelných skupin, a zlepší informovanost o trhu práce.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Podpůrné služby pro pracovníky souvisejí s výkonem jejich základního práva svobody pohybu na základě práva Unie, a měly by být tudíž poskytovány zdarma. Podpůrné služby pro zaměstnavatele však mohou být zpoplatněny v souladu s praxí v jednotlivých členských státech.

(26) Podpůrné služby pro pracovníky souvisejí s výkonem jejich základního práva svobody pohybu na základě práva Unie, a měly by být tudíž poskytovány zdarma, stejně jako podpůrné služby pro zaměstnavatele.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře mobility v příhraničních regionech a poskytování služeb přeshraničním pracovníkům, kteří žijí v jednom členském státě a pracují v jiném a musejí se potýkat s rozdílnými vnitrostátními postupy a právními systémy a se specifickými administrativními, právními či daňovými překážkami. Členské státy se mohou rozhodnout zřídit zvláštní podpůrné struktury, které tento typ mobility usnadní. Tyto struktury by se měly v rámci sítě EURES zabývat specifickou potřebou informací, poradenství, přeshraničního zprostředkovávání poptávky po práci a nabídky práce a výsledného umísťování do zaměstnání.

(27) Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře regionů, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami a podpoře mobility v příhraničních regionech a poskytování služeb přeshraničním pracovníkům, kteří žijí v jednom členském státě a pracují v jiném, jejichž počet neustále narůstá a kteří se musejí potýkat s rozdílnými vnitrostátními postupy a právními systémy a se specifickými administrativními, právními či daňovými překážkami. Členské státy by měly nadále podporovat zvláštní podpůrné struktury, které tento typ mobility usnadní a které řeší v rámci sítě EURES specifickou potřebu informací, konzultací a poradenství, přeshraničního zprostředkovávání poptávky po práci a nabídky práce a výsledného umísťování do zaměstnání.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Za účelem lepší koordinace činnosti na podporu mobility v Unii by měl být zaveden cyklus plánování programu. Aby bylo plánování programu činností jednotlivých členských států účinné, mělo by zohledňovat údaje o tocích a vzorcích mobility, analýzy údajů o stávajících a předpokládaných budoucích nedostatcích a přebytcích pracovních sil, jakož i zkušenosti a postupy v oblasti náborů v rámci sítě EURES a jeho součástí by měla být i revize stávajících prostředků a nástrojů usnadňujících mobilitu pracovníků v rámci EU, které mají k dispozici organizace v členských státech.

(30) Za účelem lepší koordinace činnosti na podporu mobility v Unii by měl být zaveden cyklus plánování programu. Aby bylo možné stanovit negativní dopady geografické mobility a předcházet jim v rámci Unie, mělo by plánování programu činností jednotlivých členských států zohledňovat údaje o tocích a vzorcích mobility, analýzy údajů o stávajících a předpokládaných budoucích nedostatcích a přebytcích pracovních sil, jakož i zkušenosti a postupy v oblasti náborů v rámci sítě EURES a jeho součástí by měla být i revize stávajících prostředků a nástrojů usnadňujících mobilitu pracovníků v rámci EU, které mají k dispozici organizace v členských státech.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a) Toto nařízení umožní vytvořit účinný mechanismus pro lepší integraci vzdělávacích systémů v souladu s potřebami trhu práce na jedné straně a celého pracovního trhu na druhé straně.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a) Mělo by být vyřešeno zdanění přeshraničních migrujících pracovníků, neboť chybějící řešení značně omezuje volný pohyb pracovníků v rámci Unie podle článku 45 SFEU. Komise a členské státy by měly zintenzivnit postupy pro odstranění daňové diskriminace, která odrazuje od mobility pracovních sil, jež je klíčovým faktorem hospodářského růstu a zvyšování zaměstnanosti v Unii. Je třeba zajistit větší informovanost veřejnosti o síti EURES v celé EU prostřednictvím intenzivních komunikačních opatření Komise a především vlád členských států. Tato opatření musí směřovat k evropským občanům, zejména cílovým skupinám.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 stanoví toto nařízení cíle, zásady a pravidla pro:

2. Toto nařízení stanoví zásady a pravidla pro rámec spolupráce za účelem snazšího využívání volného pohybu pracovníků v rámci Unie v souladu s článkem 45 SFEU, zejména pokud jde o:

Odůvodnění

Síť EURES již funguje a prokázala svou užitečnost. Je zapotřebí zlepšit poskytování služeb pro potenciální příjemce.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) činnost členských států v zájmu dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v Unii s cílem přispět k dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti;

b) činnost členských států v zájmu dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v Unii s cílem přispět k dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti a se zvláštním zaměřením na přeshraniční regiony;

 

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) fungování Evropské sítě služeb zaměstnanosti mezi členskými státy Komisí;

c) posílení fungování Evropské sítě služeb zaměstnanosti mezi členskými státy, Komisí a Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem;

Odůvodnění

Síť EURES již funguje a prokázala svou užitečnost. Je zapotřebí zlepšit poskytování služeb pro potenciální příjemce.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) související podpůrné služby v oblasti mobility, které mají být poskytovány pracovníkům a zaměstnavatelům.

d) přiměřené podpůrné a poradenské služby v oblasti mobility, které mají být poskytovány pracovníkům a zaměstnavatelům.

Odůvodnění

Síť EURES již funguje a prokázala svou užitečnost. Je zapotřebí zlepšit poskytování služeb pro potenciální příjemce.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „službami zaměstnanosti“ se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která legálně působí v některém z členských států a poskytuje služby osobám hledajícím zaměstnání a zaměstnavatelům hledajícím pracovníky;

b) „službami zaměstnanosti“ se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba veřejnoprávní či soukromoprávní – v tomto případě existující za účelem zisku či nezisková –, která legálně působí v některém z členských států a poskytuje služby osobám hledajícím zaměstnání a zaměstnavatelům hledajícím pracovníky;

Odůvodnění

Regulatory clarity and legal certainty make it necessary to avoid an implicit element in the provision intended to define 'employment services' in the Member States. The purpose is to set out the various forms that these services may take, including the possibility of being for profit and explicitly EGTC. This is consistent with EU case law and with the Commission's understanding of employment services and services of general interest. This wording reflects the idea that any public policy aimed at achieving full employment has to encourage public-private cooperation at all geographical levels, opening up employment information, guidance and mediation services to private agencies.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) „přeshraničním partnerstvím a spoluprací za účelem obsazování pracovních míst“ se rozumí jakákoli činnost v rámci spolupráce mezi příslušnými orgány na úrovni členských států, regionů a obcí za účelem racionalizace poptávky a nabídky s cílem obsadit volné pracovní místo přeshraničním pracovníkem.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zřízení

Reorganizace

Odůvodnění

Síť EURES již funguje a je zapotřebí ji zreorganizovat, aby bylo možné zlepšit poskytování služeb potenciálním příjemcům.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje Evropská síť služeb zaměstnanosti („síť EURES“).

Tímto nařízením se reorganizuje a posiluje Evropská síť služeb zaměstnanosti a přeshraničních kanceláří EURES („síť EURES“).

Odůvodnění

Síť EURES již funguje a je zapotřebí ji zreorganizovat, aby bylo možné zlepšit poskytování služeb potenciálním příjemcům.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) partneři sítě EURES, jimiž jsou organizace oprávněné členskými státy poskytovat na celostátní, regionální a/nebo místní úrovni podporu při vyrovnávání nabídky a poptávky a/nebo podpůrné služby pracovníkům a zaměstnavatelům.

c) partneři sítě EURES, jimiž jsou organizace oprávněné členskými státy poskytovat na celostátní, regionální nebo místní úrovni, a to i na přeshraničním základě, podporu při vyrovnávání nabídky a poptávky nebo podpůrné služby pracovníkům a zaměstnavatelům a přeshraničním partnerům sítě EURES.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V souladu se svými příslušnými úlohami a povinnostmi všechny organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES, v úzké vzájemné spolupráci aktivně propagují příležitosti, které mobilita pracovníků v Unii nabízí, a usilují o posilování způsobů a prostředků, jak mohou pracovníci i zaměstnavatelé těchto příležitostí využívat na místní, regionální, vnitrostátní i evropské úrovni.

2. V souladu se svými příslušnými úlohami a povinnostmi všechny organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES, v úzké vzájemné spolupráci aktivně propagují příležitosti, které mobilita pracovníků v Unii nabízí, a usilují o posilování způsobů a prostředků, jak mohou pracovníci i zaměstnavatelé těchto příležitostí využívat na evropské, celostátní a zejména regionální a místní úrovni, a to i na přeshraničním základě a v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti a omezenou nabídkou pracovních příležitostí. Poskytují také pracovníkům a zaměstnavatelům informace o administrativních překážkách, s nimiž se mohou setkat.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) lepší fungování a integrace trhů práce v Unii;

c) fungování a integrace trhů práce v Unii, včetně přeshraničních trhů práce, zajištění nediskriminačního přístupu k pracovním příležitostem a žádostem o zaměstnání a příslušným informacím o trhu práce;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Článek 5 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) sociální začleňování a integrace osob vyloučených z trhu práce.

e) sociální začleňování a integrace osob ve zranitelné situaci, které jsou vyloučeny z trhu práce.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) získání mladých lidí prostřednictvím systému „Tvoje první práce přes EURES“ podporujícího plynulý přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu na trzích práce v Unii.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) utváření soudržného rámce a poskytování horizontální podpory pro účely sítě EURES, včetně:

a) podporu zavádění soudržného rámce a poskytování horizontální podpory pro účely sítě EURES, včetně:

Odůvodnění

Je nutné, aby Evropský koordinační úřad podporoval síť EURES na základě získaných zkušeností a aby přihlížel k místním a regionálním specifikům.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) informačních a komunikačních činností,

ii) informačních a komunikačních činností, například vypracování komunikační strategie s cílem zvýšit znalosti evropských občanů o síti EURES, zejména pokud jde o osoby, které nemají přístup k internetu;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) společného vzdělávacího programu pro pracovníky sítě EURES,

iii) společného vzdělávacího programu pro pracovníky sítě EURES zahrnujícího školení zaměřené na zvýšení informovanosti s cílem řešit různé potřeby specifických skupin zaměstnanců,

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) analýzu mobility napříč zeměpisnými územími a povoláními;

b) analýzu mobility napříč zeměpisnými územími a povoláními s přihlédnutím k místním a regionálním specifickým rysům;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) rozvoj příslušného rámce pro spolupráci a vyrovnávání nabídky a poptávky v Unii, pokud jde o učňovskou přípravu a stáže, v souladu s tímto nařízením;

c) rozvoj příslušného rámce pro spolupráci a vyrovnávání nabídky a poptávky v Unii, pokud jde o učňovskou přípravu a stáže, a to případně i na přeshraniční úrovni, v souladu s tímto nařízením;

Odůvodnění

V rámci fungování sítě EURES je nutné, aby Evropský koordinační úřad využíval získané zkušenosti a aby přihlížel k místním a regionálním specifikům.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) sledování a hodnocení činnosti sítě EURES a jejích výsledků v oblasti zaměstnanosti, ve spolupráci se členy sítě EURES.

d) sledování a hodnocení činnosti sítě EURES a jejích výsledků v oblasti zaměstnanosti, ve spolupráci se členy sítě EURES a se zvláštním důrazem na regionální nebo místní rozměr a případně včetně navrhování opatření ke zlepšení.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Víceleté pracovní programy úřadu se sestavují na základě konzultací s koordinační skupinou sítě EURES, o níž pojednává článek 11.

2. Evropský koordinační úřad přijímá víceleté pracovní programy sestavené na základě konzultací s koordinační skupinou sítě EURES, o níž pojednává článek 11.

Odůvodnění

Evropský koordinační úřad a úřady členských států společně vypracují víceleté pracovní programy.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jednotlivé národní koordinační úřady odpovídají za:

1. Jednotlivé národní koordinační úřady, které členské státy určí a oznámí Komisi, odpovídají za:

Odůvodnění

O příslušných vnitrostátních úřadech rozhodují členské státy.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) spolupráci s Komisí a jinými členskými státy v oblasti vyrovnávání nabídky a poptávky v rámci stanoveném v kapitole III;

a) spolupráci s Komisí a jinými členskými státy, včetně Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska, v oblasti vyrovnávání nabídky a poptávky v rámci stanoveném v kapitole III;

Odůvodnění

Tyto čtyři země jsou již členy sítě a partnerství s nimi lze zlepšovat ku prospěchu všech příjemců.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) organizaci práce pro EURES v daném členském státě, včetně poskytování podpůrných služeb v souladu s kapitolou IV;

b) organizaci práce pro EURES v daném členském státě, včetně organizace poskytování podpůrných služeb se zvláštním důrazem na regionální nebo místní rozměr a se zapojením sociálních partnerů a dalších příslušných zúčastněných stran v souladu s kapitolou IV;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) koordinaci činnosti vyvíjené daným členským státem a s ostatními členskými státy v souladu s kapitolou V.

c) koordinaci činnosti vyvíjené daným členským státem a s ostatními členskými státy, včetně Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska, v souladu s kapitolou V.

Odůvodnění

Tyto čtyři země jsou již členy sítě a partnerství s nimi lze zlepšovat ku prospěchu všech příjemců.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) životních a pracovních podmínek;

a) životních a pracovních podmínek, včetně daní a příspěvků sociálního zabezpečení;

Odůvodnění

Je nutné, aby byli příjemci nabídek pracovních míst ze sítě EURES informováni i o odvodech a daních, které musejí platit v jiném státě EU, tak aby se mohli na základě znalostí situace v daném místě rozhodnout, zda nabídku přijmou, nebo ne.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) je-li to relevantní, situace přeshraničních pracovníků, zejména v příhraničních oblastech.

e) v oblastech, kde to je relevantní, situace přeshraničních pracovníků, zejména v příhraničních oblastech.

Odůvodnění

Může dojít k nárůstu počtu přeshraničních partnerství, což je ku prospěchu všech místních a regionálních partnerů.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) předávání údajů za účelem nalezení řešení, která jsou pro zaměstnance i zaměstnavatele nejlepší.

Odůvodnění

Je nutné zlepšit výměnu informací mezi partnery.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Národní koordinační úřad poskytuje obecnou podporu organizacím, které se na území příslušného státu zapojují do činnosti sítě EURES, pokud jde o spolupráci s jejich protějšky v síti EURES z jiných členských států. To zahrnuje i podporu v případě stížností týkajících se volných pracovních míst a náboru v rámci sítě EURES a rovněž spolupráce s veřejnými orgány, například inspektoráty práce.

4. Národní koordinační úřad poskytuje obecnou podporu organizacím, které se na území příslušného státu zapojují do činnosti sítě EURES, pokud jde o spolupráci s jejich protějšky v síti EURES z jiných členských států, včetně organizací, které se účastní přeshraničního partnerství, a spolu s partnery v Norsku, na Islandu, ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku. To zahrnuje i podporu v případě stížností týkajících se volných pracovních míst a náboru v rámci sítě EURES a rovněž spolupráce s veřejnými orgány, například inspektoráty práce.

Odůvodnění

Tyto čtyři země jsou již členy sítě a partnerství s nimi, a to i mezi přeshraničními partnery, lze posilovat ku prospěchu všech příjemců.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Národní koordinační úřady podporují spolupráci s aktéry, jako jsou poradenské služby pro volbu profesní dráhy, vysoké školy, obchodní komory a organizace působící v oblasti programů učňovské přípravy a stáží.

5. Národní koordinační úřady podporují spolupráci s aktéry ze všech úrovní veřejné správy a společnosti, jako jsou poradenské služby pro volbu profesní dráhy, vysoké školy, obchodní komory, nevládní organizace a organizace působící v oblasti programů učňovské přípravy a stáží, zaměřené zejména na malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby jejich národní koordinační úřady měly dostatek personálu a dalších zdrojů potřebných k výkonu jejich činnosti stanovené tímto nařízením.

6. Členské státy zajistí, aby jejich národní koordinační úřady měly dostatek personálu a dalších zdrojů potřebných k výkonu jejich činnosti stanovené tímto nařízením, které budou rovněž odpovídat místním a regionálním zájmům.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zavede systém pro udělování oprávnění partnerům sítě EURES k účasti v této síti, pro sledování jejich činnosti a dodržování vnitrostátních i unijních právních předpisů při provádění tohoto nařízení. Tento systém musí být transparentní a odpovídající a musí zajistit dodržování zásad rovného zacházení s žadatelskými organizacemi a spravedlivé řízení.

1. Každý členský stát zavede s přihlédnutím k regionálním a místním subjektům, sociálním partnerům a jiným zúčastněným stranám systém pro udělování oprávnění partnerům sítě EURES k účasti v této síti, pro sledování jejich činnosti a dodržování vnitrostátních i unijních právních předpisů při provádění tohoto nařízení. Tento systém musí být transparentní a odpovídající a musí zajistit dodržování zásad rovného zacházení s žadatelskými organizacemi a spravedlivé řízení. Přeshraniční partnerství EURES jsou vyňata z tohoto vnitrostátního postupu pro udělování oprávnění a jsou podle práva považována za partnery sítě EURES.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Partneři sítě EURES mohou za účelem společného splnění kritérií uvedených v příloze zapojovat další partnery sítě EURES či jiné organizace. V těchto případech je pokračování odpovídajícího partnerství další podmínkou účasti v síti EURES.

6. Partneři sítě EURES mohou za účelem společného splnění kritérií uvedených v příloze zapojovat další partnery sítě EURES či jiné organizace. V těchto případech je pokračování odpovídajícího partnerství, včetně jakéhokoli stávajícího přeshraničního partnerství a partnerství zaměřených zejména na řešení specifických problémů regionů EU a obcí, další podmínkou účasti v síti EURES.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Žadatelské organizace si mohou zvolit z následujících možností způsob, jakým se budou podílet na činnosti sítě EURES:

1. Žadatelské organizace se podílejí na činnosti sítě EURES následujícími způsoby:

Odůvodnění

Možnost, aby si partneři sítě EURES mohli zvolit způsob zapojení, není odůvodněná. Partneři sítě EURES by měli mít stejně jako v současnosti povinnost poskytovat všechny služby uvedené v čl. 9 písm. a)–c).

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) přispíváním do souboru volných pracovních míst v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a);

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) přispíváním do souboru žádostí o zaměstnání a životopisů v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. b);

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) poskytováním podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům v souladu s kapitolou IV; nebo

c) poskytováním podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům v souladu s kapitolou IV.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) kombinací písmen a) až c).

vypouští se

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V zájmu snížení nezaměstnanosti přijmou členské státy společně s Komisí opatření pro zajištění rovného přístupu k občanům EU při obsazování volných pracovních míst.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) všech volných pracovních místech, která evidují jejich veřejné služby zaměstnanosti, a o volných pracovních místech nabízených jejich partnery sítě EURES;

a) všech volných pracovních místech, která evidují jejich veřejné služby zaměstnanosti, a o volných pracovních místech nabízených jejich partnery sítě EURES; mikropodniky a malé podniky mají možnost v řádně odůvodněných případech nezveřejňovat svá volná pracovní místa v síti EURES;

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Veřejné služby zaměstnanosti usilují o dosažení dohody s jinými službami zaměstnanosti, které působí na území příslušného členského státu, tak aby bylo možné zajistit platnost zásady uvedené v odstavci 1 i v případě on-line nástrojů pro vyhledávání pracovních míst, které provozují tyto jiné služby.

2. Veřejné služby zaměstnanosti aktivně usilují o dosažení dohody s jinými službami zaměstnanosti, které působí na území příslušného členského státu, tak aby bylo možné zajistit platnost zásady uvedené v odstavci 1 i v případě on-line nástrojů pro vyhledávání pracovních míst, které provozují tyto jiné služby.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy zřídí vnitrostátní středisko, které umožní předávat portálu EURES informace o volných pracovních místech, žádosti o zaměstnání a životopisy získané od organizací, které jsou ochotny tyto údaje sdílet též na portále EURES.

5. Členské státy zřídí pokud možno za pomoci již existujících struktur státní správy vnitrostátní středisko, které umožní předávat portálu EURES informace o volných pracovních místech, žádosti o zaměstnání a životopisy získané od organizací, které jsou ochotny tyto údaje sdílet též na portále EURES.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy podporují koordinovaný přístup k těmto službám na vnitrostátní úrovni.

2. Členské státy podporují koordinovaný přístup k těmto službám na vnitrostátní úrovni, které mají řešit specifické potřeby regionů nebo obcí.

Odůvodnění

Úspěch sítě EURES vyžaduje, aby členské státy podpořily její propojení se specifickými zájmy regionů nebo obcí v EU.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) jsou snadno dostupné a prezentované uživatelsky vstřícným způsobem.

b) jsou nediskriminační, snadno dostupné a prezentované uživatelsky vstřícným způsobem.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Všichni uchazeči o zaměstnání mají právo na úplné informace o podmínkách zaměstnání, například o nároku na důchod, sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění v zemi a místě, kde se práce nachází.

Odůvodnění

Tento typ informací má pro uchazeče o zaměstnání zásadní význam.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy vytvoří zvláštní informace pro přeshraniční pracovníky v těch příhraničních regionech, v nichž dotčené členské státy společně považují za nutné vytvořit zvláštní struktury pro spolupráci a poskytování služeb.

2. Členské státy vytvoří zvláštní informace pro přeshraniční pracovníky v těch příhraničních regionech, v nichž dotčené členské státy společně považují za nutné vytvořit zvláštní struktury pro spolupráci a poskytování služeb, pokud takové subjekty dosud neexistují.

Odůvodnění

Stávající úřady pro přeshraniční spolupráci se již v mnoha případech osvědčily a jejich zkušenosti mohou využít i jiné podobné subjekty.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dotčení partneři sítě EURES iniciativně nabízejí všem pracovníkům, kteří hledají zaměstnání, možnost využít služeb vymezených v tomto článku. Je-li to namístě, tuto nabídku v průběhu hledání pracovního místa opakují.

1. Dotčení partneři sítě EURES iniciativně nabízejí všem pracovníkům, kteří hledají zaměstnání, se zvláštním zaměřením na zranitelné osoby, možnost využít služeb vymezených v tomto článku. Je-li to namístě, tuto nabídku v průběhu hledání pracovního místa opakují.

Odůvodnění

Je nutné, aby každý občan, který hledá práci, měl přístup k informacím.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Mají-li pracovníci zájem o další pomoc a existuje-li dostatečná pravděpodobnost umístění v rámci EU, poskytují dotčení partneři sítě EURES další pomoc při hledání pracovního místa zahrnující služby, jako je výběr vhodných volných míst, pomoc při sestavování žádosti o zaměstnání a životopisu a zajišťování překladů a/nebo zjišťování upřesnění ohledně konkrétních volných pracovních míst v jiných členských státech.

3. Mají-li pracovníci zájem o další pomoc a existuje-li dostatečná pravděpodobnost umístění v rámci EU, poskytují dotčení partneři sítě EURES další pomoc při hledání pracovního místa zahrnující služby, jako je výběr vhodných volných míst, pomoc při sestavování žádosti o zaměstnání a životopisu a zajišťování překladů a/nebo zjišťování upřesnění ohledně konkrétních volných pracovních míst v jiných členských státech, zejména v oblastech, kde je v daném členském státě významný nedostatek pracovních sil.

Odůvodnění

V současné době existuje řada povolání, která se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných nebo méně kvalifikovaných pracovních sil a která by mohla zajímat osoby z jiného členského státu.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dotčení partneři sítě EURES poskytují informace a rady zaměstnavatelům, kteří mají zájem o nábor pracovníků z jiných členských států, a nabízejí jim zejména tyto služby:

1. Dotčení partneři sítě EURES poskytují informace a rady zaměstnavatelům, kteří mají zájem o nábor pracovníků z jiných členských států, a nabízejí jim pokud možno iniciativně zejména tyto služby:

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Mají-li zaměstnavatelé zájem o další pomoc a existuje-li dostatečná pravděpodobnost náboru pracovníka v rámci EU, poskytují dotčení partneři sítě EURES další pomoc, která spočívá v poskytování služeb, jako je předběžný výběr vhodných kandidátů a pomoc při zajišťování překladů a/nebo zjišťování upřesnění ohledně konkrétních žádostí o zaměstnání.

2. Mají-li zaměstnavatelé zájem o další pomoc a existuje-li dostatečná pravděpodobnost náboru pracovníka v rámci EU, poskytují dotčení partneři sítě EURES další pomoc, která spočívá v poskytování služeb, jako je předběžný výběr vhodných kandidátů a pomoc při zajišťování překladů a/nebo zjišťování upřesnění ohledně konkrétních žádostí o zaměstnání, zejména v oblastech, ve kterých je v dotčeném členském státu významný nedostatek pracovních sil.

Odůvodnění

Zaměstnavatelé se často setkávají s problémy při hledání kvalifikovaných pracovníků ve svých členských státech v případě pracovních míst, která by mohla být zajímavá pro zaměstnance z jiných členských států.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí koordinaci mezi podpůrnými službami podle tohoto nařízení a službami poskytovanými v oblasti sociálního zabezpečení příslušnými orgány.

1. Členské státy zajistí koordinaci mezi podpůrnými službami podle tohoto nařízení a službami poskytovanými v oblasti sociálního zabezpečení příslušnými orgány, a to na celostátní, regionální a místní úrovni a prostřednictvím stávajících a budoucích úřadů pro přeshraniční spolupráci.

Odůvodnění

Osoby, které chtějí pracovat v jiné zemi, musejí mít tyto informace, aby se mohly rozhodnout na základě znalosti situace.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Na žádost pracovníků, přeshraničních pracovníků a zaměstnavatelů poskytují dotčení partneři sítě EURES obecné informace o právech v oblasti sociálního zabezpečení a zavazují se postupovat takové žádosti o specifické informace příslušným orgánům a v relevantních případech též dalším orgánům, které poskytují podporu pracovníkům při výkonu jejich práv v rámci volného pohybu.

3. Na žádost pracovníků, přeshraničních pracovníků a zaměstnavatelů poskytují dotčení partneři sítě EURES informace o právech v oblasti sociálního zabezpečení a zdanění příjmů a zavazují se postupovat takové žádosti o specifické informace příslušným orgánům a v relevantních případech též dalším orgánům, které poskytují podporu pracovníkům při výkonu jejich práv v rámci volného pohybu.

Odůvodnění

Osoby, které chtějí pracovat v jiné zemi, musejí mít tyto informace, aby se mohly rozhodnout na základě znalosti situace.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise a členské státy sledují toky a vzorce mobility pracovních sil v Unii na základě statistik Eurostatu a dostupných vnitrostátních údajů.

Komise a členské státy sledují toky a vzorce mobility pracovních sil v Unii na základě statistik Eurostatu a dostupných vnitrostátních a regionálních údajů.

Odůvodnění

Sledování toků a vzorců mobility pracovních sil přinese přesnější výsledky, pokud bude brát více v úvahu rozdílné charakteristiky regionů EU.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) činnostech sítě EURES na vnitrostátní úrovni;

b) činnostech sítě EURES na vnitrostátní, případně na přeshraniční úrovni;

Odůvodnění

Existují regiony, v nichž se nedostatek nebo nadbytek přeshraničních pracovních sil řeší nejlépe prostřednictvím takovéto spolupráce.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) postavení sítě EURES na trhu náborových služeb na vnitrostátní úrovni celkově.

c) postavení sítě EURES na trhu náborových služeb na vnitrostátní úrovni celkově, případně na přeshraniční úrovni;

Odůvodnění

Existují regiony, v nichž se nedostatek nebo nadbytek přeshraničních pracovních sil řeší nejlépe prostřednictvím takovéto spolupráce.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. S ohledem na výměnu informací a společnou analýzu utvářejí členské státy svoji politiku mobility jako nedílnou součást své politiky zaměstnanosti. Tato politika mobility stanoví rámec, na jehož základě členské státy provádějí plánování programu podle článku 28.

3. S ohledem na výměnu informací a společnou analýzu se členské státy snaží utvářet svou politiku mobility jako nedílnou součást své politiky zaměstnanosti. Tato politika mobility stanoví rámec, na jehož základě členské státy provádějí plánování programu podle článku 28.

Odůvodnění

Ačkoli EU a členské státy formálně sdílejí regulační pravomoci v oblasti politik zaměstnanosti, v praxi je vykonávají členské státy. Ukládat členským státům povinnost utvářet politiku mobility jde nad rámec pouhého stanovení hlavních zásad – čl. 148 odst. 2 SFEU – ze strany unijního zákonodárce, či nad rámec přijetí stimulačních opatření (ze strany tohoto zákonodárce) k podpoře činnosti členských států v oblasti zaměstnanosti – článek 149 ab inicio SFEU –. Podobnou povinnost je nutno nahradit doporučením pro členské státy, aby v tomto smyslu podnikly opatření.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) základní činnosti, které mají být v souladu s tímto nařízením uskutečněny;

a) základní činnosti, které mají být v souladu s tímto nařízením uskutečněny na vnitrostátní a případně na přeshraniční úrovni;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usnadní spolupráci mezi partnery sítě EURES na celostátní, regionální, místní a přeshraniční úrovni. Takovým způsobem budou předpisy týkající se přístupu k finančním prostředkům a jejich využívání stejné pro všechny partnery.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise prostřednictvím Evropského koordinačního úřadu zajistí, aby financování činností sítě EURES bylo v souladu s ustanoveními programu EaSI, přičemž ustanovení o financování činností sítě EURES musí zajistit synergie s financováním z programu INTERREG 2014–2020.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14 odst. 1 až 7 vstoupí v platnost dva roky ode dne vstupu v platnost uvedeného v odstavci 1.

POSTUP

Název

Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce

Referenční údaje

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

REGI

3.2.2014

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Datum přijetí

26.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


ROLL-CALL VOTE

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[EPP]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Greens]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


POSTUP

Název

Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce

Referenční údaje

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Datum předložení EP

14.1.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Zpravodajové

Datum jmenování

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Datum přijetí

23.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

5

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Datum předložení

1.7.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí