Procedure : 2014/0002(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0224/2015

Indgivne tekster :

A8-0224/2015

Forhandlinger :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0055

BETÆNKNING     ***I
PDF 1022kWORD 817k
1.7.2015
PE 544.332v01-00 A8-0224/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne

(COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Heinz K. Becker

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne

(COM(2014)0006 – C8‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0006),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 46 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0015/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. juni 2014(1),

–       der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 25. juni 2014(2),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0224/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er et centralt element i udviklingen af et mere integreret EU-arbejdsmarked, der giver arbejdstagere mulighed for at flytte fra områder med høj arbejdsløshed til områder, der kendetegnes af mangel på arbejdskraft. Den bidrager også til at finde de rette færdigheder til ledige stillinger og til at afhjælpe flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet.

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er et af de centrale elementer i udviklingen af et mere integreret EU-arbejdsmarked, navnlig i grænseoverskridende regioner, som giver arbejdstagere øget mulighed for at flytte og kan bidrage til at øge diversiteten og finde de rette færdigheder til ledige stillinger og til at afhjælpe flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (kodifikation)19 etablerede mekanismer til formidling og udligning og informationsudveksling, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/733/EU af 26. november 2012 fastlagde bestemmelserne for driften af et net ved navn Eures (det europæiske arbejdsformidlingsnet) i henhold til nævnte forordning. Der er behov for en revision af denne lovramme for at afspejle de nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til fair mobilitet, ændringer i teknologien til deling af oplysninger om ledige stillinger, jobsøgendes og arbejdsgiveres brug af en række forskellige rekrutteringskanaler og andre arbejdsmarkedsmægleres voksende rolle side om side med de offentlige arbejdsformidlinger ("PES"), når det gælder levering af rekrutteringstjenester.

(3) Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (kodifikation)19 etablerede mekanismer til formidling og udligning og informationsudveksling, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/733/EU af 26. november 2012 fastlagde bestemmelserne for driften af et net ved navn Eures (det europæiske arbejdsformidlingsnet) i henhold til nævnte forordning. Der er behov for en revision af denne lovramme for at afspejle de nye typer af arbejds-, mobilitets- og arbejdslivsmønstre, styrkede krav til fair mobilitet, ændringer i teknologien til deling af oplysninger om ledige stillinger, jobsøgendes og arbejdsgiveres brug af en række forskellige rekrutteringskanaler og andre arbejdsmarkedsmægleres voksende rolle side om side med de offentlige arbejdsformidlinger ("PES"), når det gælder levering af rekrutteringstjenester.

__________________

__________________

19 EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1.

19 EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Med henblik på at hjælpe de arbejdstagere, der har ret til fri bevægelighed, til rent faktisk at udnytte denne ret i praksis, har enhver statsborger i Unionen ret til bistand i henhold til nærværende forordning, når vedkommende ønsker at tage og udøve lønnet beskæftigelse, og ligeledes dennes familiemedlemmer, jf. artikel 45 i traktaten. Medlemsstaterne skal give samme adgang til statsborgere fra tredjelande, der i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning har ret til samme behandling som deres egne statsborgere på dette område.

(4) Med henblik på at hjælpe de arbejdstagere, der på grundlag af den fri bevægelighed har ret til rent faktisk at udnytte sit ret til at arbejde, har enhver statsborger i Unionen og dennes familiemedlemmer ret til bistand i henhold til nærværende forordning, når vedkommende ønsker at tage og udøve lønnet beskæftigelse, jf. artikel 45 i TEUF. Medlemsstaterne skal give samme adgang til statsborgere fra tredjelande, der i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning har ret til samme behandling som deres egne statsborgere på dette område.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen) har konsekvent fastslået, at arbejdskraftens frie bevægelighed er en af hjørnestenene i EU, og at bestemmelserne derom skal fortolkes bredt 1a. Med henblik herpå skal den frihedsrettighed, som er fastsat i artikel 45 TEUF, fortolkes således, at den på en ikke-udtømmende måde omfatter visse rettigheder til fordel for unionsborgerne inden for rammerne af arbejdskraftens frie bevægelighed, og at denne frihedsrettighed også omfatter unionsborgernes ret til at bevæge sig frit i andre medlemsstater og opholde sig dér med henblik på at søge beskæftigelse 1b. I overensstemmelse med Domstolens fortolkning bør definitionen af udtrykket "arbejdstager" i denne forordning derfor omfatte jobsøgende. Denne fortolkning bør desuden – og ligeledes i overensstemmelse med Domstolens fortolkning – også omfatte personer, som gennemgår en lærlingeuddannelse1c eller et praktikophold1d, når betingelserne herfor er opfyldt.

 

__________________

 

1a Jf. navnlig Domstolens dom af 3. juni 1986 i sag C-139/85, R. H. Kempf mod Staatssecretaris van Justitie, præmis 13.

 

1b Jf. navnlig Domstolens dom af 26. februar 1991 i sag C-292/89, The Queen mod Immigration Appeal Tribunal, ex parte: Gustaff Desiderius Antonissen, præmis 13. Jf. ligeledes de rammer, der er udstukket af Domstolens dom af 11. november 2014 i sag C-333/13, Elisabeta Dano og Florin Dano mod Jobcenter Leipzig.

 

1c Jf. navnlig Domstolens dom af 19. november 2002 i sag C-188/00, Bülent Kurz, født Yüce mod Land Baden-Württemberg.

 

1d Jf. navnlig Domstolens dom af 26. februar 1992 i sag C-3/90, M. J. E. Bernini mod Minister van Onderwijs en Wetenschappen og af 17. marts 2005 i sag C-109/04, Kraneman mod Land Nordrhein-Westfalen.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Den stadig større gensidige afhængighed mellem arbejdsmarkederne kræver et styrket samarbejde mellem arbejdsformidlingerne for at sikre fri bevægelighed for alle arbejdstagere gennem frivillig og fair arbejdskraftmobilitet inden for Unionen i overensstemmelse med artikel 46, litra a), i traktaten, og derfor bør der indføres en fælles ramme for samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen om arbejdskraftmobilitet inden for Unionen. Denne ramme bør samle ledige stillinger fra hele Unionen og give mulighed for at søge disse ledige stillinger ("formidling og udligning"), definere levering af tilhørende støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere samt sikre en fælles tilgang til deling af oplysninger, der er nødvendige for at lette dette samarbejde. I vækst- og beskæftigelsespakken bad Det Europæiske Råd om at få foretaget en undersøgelse af mulighederne for at udvide Eures-nettet til at omfatte lærlingepladser og praktikpladser;

(5) Den stadig større gensidige afhængighed mellem arbejdsmarkederne kræver et styrket samarbejde mellem arbejdsformidlingerne, navnlig i grænseoverskridende regioner, for at sikre fri bevægelighed for alle arbejdstagere gennem frivillig arbejdskraftmobilitet på et fair grundlag inden for Unionen i overensstemmelse med artikel 46, litra a), i traktaten. Der bør derfor indføres en fælles ramme for samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen om arbejdskraftmobilitet inden for Unionen. Denne ramme bør samle ledige stillinger fra hele Unionen og give mulighed for at søge disse ledige stillinger ("formidling og udligning"), definere levering af tilhørende støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere samt sikre en fælles tilgang til at dele de oplysninger og yde de personlige rådgivningstjenester, der er nødvendige for at lette et sådant samarbejde.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) I lyset af den store betydning, som Euresnettet har i forhold til at fremme beskæftigelsen i Unionen, bør Kommissionen sikre direkte og tilstrækkelig finansiering af en korrekt fungerende platform og af medlemsstaternes samarbejde.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) I vækst- og beskæftigelsespakken bad Det Europæiske Råd om at få foretaget en undersøgelse af mulighederne for at udvide Eures-nettet til at omfatte lærlingepladser og praktikpladser; lærlingepladser og praktikpladser kan være omfattet af denne forordning, forudsat at de pågældende betragtes som arbejdstagere, jf. de rettigheder, som tillægges borgerne i artikel 45 i traktaten. Der bør indføres hensigtsmæssig udveksling af generelle oplysninger om mobilitet for lærlingepladser og praktikpladser inden for Unionen, og der bør ydes passende bistand til kandidater til disse pladser på grundlag af en mekanisme for formidling og udligning af tilbud, når dette anses for gennemførligt i henhold til hensigtsmæssige standarder og under skyldig hensyntagen til medlemsstaternes beføjelser.

(6) I "vækst- og beskæftigelsespagten" anmodede Det Europæiske Råd om en undersøgelse af muligheden for at udvide Eures til også at dække lærlingeuddannelser og praktikophold. Lærlingepladser og praktikpladser kan være omfattet af denne forordning, forudsat at de pågældende betragtes som arbejdstagere, jf. de rettigheder, som tillægges borgerne i henhold til artikel 45 og 47 i TEUF. Betingelserne for disse lærlingeuddannelser og praktikophold bør fastlægges inden for rammerne af den eksisterende EU-lovgivning og national lovgivning og bør overholde de sociale og arbejdsretlige standarder i værtslandet. Medlemsstaterne bør kunne udelukke visse ledige stillinger fra lærlingepladser og praktikpladser på grund af forskellene i deres uddannelsessystemer og deres aktive arbejdsmarkedspolitikker. Der bør indføres hensigtsmæssig udveksling af generelle oplysninger om mobilitet for lærlingepladser og praktikpladser inden for Unionen, og der bør ydes passende bistand til kandidater til disse pladser på grundlag af en mekanisme for formidling og udligning af tilbud, når dette anses for at være gennemførligt i henhold til hensigtsmæssige standarder og under skyldig hensyntagen til medlemsstaternes beføjelser.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Udvidelsen af Euresnettet til også at omfatte lærlingepladser og praktikpladser bør ske i overensstemmelse med Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold for at øge kvaliteten af praktikpladser, navnlig med hensyn til undervisnings- og uddannelsesindholdet og arbejdsforholdene, med det formål at lette overgangen fra uddannelse, arbejdsløshed eller inaktivitet til arbejde. Praktikpladserne bør bl.a. respektere de arbejdsvilkår, rettigheder og forpligtelser, samt gennemsigtigheden i de vilkår og betingelser mv., der gælder for praktikanter i henhold til den gældende lovgivning i Unionen og den nationale lovgivning.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Der er behov for lovgivning for at effektivisere de offentlige arbejdsformidlinger. Fremme af retfærdige beskæftigelsesmuligheder gennem Euresportalen afhænger også af de enkelte medlemsstaters offentlige arbejdsformidlingers kapacitetsopbygning, tekniske bistand og finansielle og menneskelige ressourcer.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Euresnettet bør være tilstrækkeligt fleksibelt til at kunne tilpasse sig arbejdsformidlingernes skiftende karakter og struktur. At åbne op for deltagelse i Euresmedlemskabet ville øge effektiviteten af leveringen af tjenesteydelser gennem partnerskaber og kvalitetsforbedringer samt øge Euresnettets markedsandel. Et Euresmedlem bør derfor være enhver offentlig eller privat organisation eller en organisation fra frivilligsektoren, som opfylder alle de kriterier, der er fastsat i nærværende forordning.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det tværnationale og grænseoverskridende samarbejde og støtten til alle organisationer, der arbejder for Eures i medlemsstaterne, kan gøres lettere med en struktur på EU-plan ("Det Europæiske Koordineringsbureau"), som kan levere fælles information, uddannelsesaktiviteter, redskaber og vejledning. Denne struktur bør også være ansvarlig for udviklingen af den europæiske portal for jobmobilitet (Eures-portalen), den fælles IT-platform. Der bør udarbejdes flerårige arbejdsprogrammer i samråd med medlemsstaterne som retningslinjer for dens arbejde.

(8) De tværnationale og grænseoverskridende partnerskaber og det tværnationale og grænseoverskridende samarbejde samt støtten til alle organisationer, der arbejder for Eures i medlemsstaterne, kan lettes ved hjælp af en struktur på EU-plan ("Det Europæiske Koordineringsbureau"), som skal levere fælles information, uddannelsesaktiviteter, redskaber og vejledning. Denne struktur bør også være ansvarlig for udviklingen af den europæiske portal for jobmobilitet (Euresportalen), som er den fælles IT-platform. Som retningslinje for dens arbejde bør der udarbejdes flerårige arbejdsprogrammer i samråd med medlemsstaterne.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør etablere koordineringsbureauer på nationalt plan for at yde overordnet støtte og bistand til alle organisationer på deres område, der arbejder for Eures, og støtte samarbejdet med deres modparter i de øvrige medlemsstater og med Det Europæiske Koordineringsbureau. Disse koordineringsbureauer bør navnlig have til opgave at håndtere klager og problemer med ledige stillinger samt kontrollere overholdelse af bestemmelserne i forbindelse med frivillig og fair arbejdskraftmobilitet inden for Unionen.

(9) Medlemsstaterne bør etablere koordineringsbureauer på nationalt plan for at yde overordnet støtte og bistand til alle organisationer på deres område, der arbejder for Eures, herunder grænseoverskridende partnerskaber, og støtte samarbejdet med deres modparter i de øvrige medlemsstater, navnlig i nabomedlemsstater, og med Det Europæiske Koordineringsbureau. Disse koordineringsbureauer bør navnlig have til opgave at håndtere klager og problemer med ledige stillinger samt kontrollere overholdelse af bestemmelserne i forbindelse med frivillig og fair arbejdskraftmobilitet inden for Unionen.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Arbejdsmarkedsparternes deltagelse i Eures-nettet bidrager især til analysen af hindringer for mobiliteten samt fremme af en fair og frivillig arbejdskraftmobilitet inden for Unionen, herunder i grænseområder. Derfor bør repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan inddrages i den overordnede styringsstruktur for Eures-nettet, mens nationale arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger kan ansøge om at blive Eures-partnere.

(10) Arbejdsmarkedsparternes deltagelse i Euresnettet bidrager især til analysen af hindringer for mobiliteten samt til fremme af en frivillig og fair arbejdskraftmobilitet inden for Unionen, navnlig i de grænseoverskridende regioner. Derfor bør repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan inddrages i den overordnede styringsstruktur for Euresnettet, mens nationale arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger bør inddrages på nationalt og regionalt plan i overensstemmelse med national lovgivning og praksis og bør kunne ansøge om at blive Euresmedlem eller Eurespartner, når alle relevante forpligtelser er opfyldt.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) En bredere medlemsbase i Eures-nettet har sociale, økonomiske og finansielle fordele. Dette forbedrer effektiviteten ved levering af tjenester ved at fremme partnerskaber, styrke komplementariteten og forbedre kvaliteten. Det øger Eures-nettets markedsandel, idet nye medlemmer tilføjer ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er. Tværnationalt og grænseoverskridende samarbejde, som er en central funktion i driften af Eures-nettet, kan føre til innovative former for læring og samarbejde mellem arbejdsformidlinger, herunder kvalitetsstandarder for ledige stillinger og støttetjenester. Eures-nettet vil derfor opnå større relevans som et af Unionens vigtigste værktøjer, som medlemsstaterne og Europa-Kommissionen har adgang til, når de ønsker at yde støtte til konkrete foranstaltninger med henblik på at sikre et højt beskæftigelsesniveau inden for Unionen.

(12) Et bredere medlemskab af Euresnettet har potentielle økonomiske, finansielle og sociale fordele. Dette forbedrer effektiviteten ved levering af tjenester ved at fremme partnerskaber, styrke komplementariteten og forbedre kvaliteten. Det øger Euresnettets markedsandel, idet nye medlemmer tilføjer ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er. Tværnationalt og grænseoverskridende samarbejde, som er en central funktion i driften af Euresnettet, kan føre til innovative former for læring og samarbejde mellem arbejdsformidlinger, herunder kvalitetsstandarder for ledige stillinger og støttetjenester. Euresnettet vil derfor opnå større og konsolideret relevans som et af Unionens vigtigste værktøjer, som medlemsstaterne og Kommissionen har adgang til, når de ønsker at yde støtte til konkrete foranstaltninger med henblik på at sikre et højt kvalitetsniveau og bæredygtig beskæftigelse inden for Unionen.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Arbejdsmarkedspolitik er underlagt medlemsstaternes kompetence og koordineret i henhold til og støttet af Unionen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i TEUF. Mobilitetsrelaterede tilskyndelsesforanstaltninger skal være i overensstemmelse med principperne i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU"), navnlig princippet om lige behandling, og den relevante EU-lovgivning.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Et af målene med Eures-nettet er at støtte fair arbejdskraftmobilitet inden for Unionen, og derfor bør de fælles minimumskriterier for at give organisationer tilladelse til at tilslutte sig omfatte kravet om, at disse organisationer forpligter sig til fuldt ud at overholde gældende arbejdsnormer og retlige krav.

(14) Et af målene med Euresnettet er at støtte fair arbejdskraftmobilitet inden for Unionen, og derfor bør de fælles minimumskriterier for at give organisationer tilladelse til at tilslutte sig omfatte kravet om, at disse organisationer forpligter sig til fuldt ud at overholde gældende arbejdsnormer og retlige krav samt princippet om forbud mod forskelsbehandling.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Medlemsstaterne bør kunne give afslag på eller tilbagekalde en godkendelse af et Euresmedlem eller en Eurespartner, der overtræder arbejdsmarkedsnormerne eller de retlige krav, navnlig for så vidt angår aflønning og arbejdsvilkår. I tilfælde af afslag på godkendelse baseret på manglende overholdelse af arbejdsmarkedsnormerne og de retlige krav, navnlig for så vidt angår aflønning og arbejdsvilkår, bør det relevante nationale koordineringsbureau underrette Det Europæiske Koordineringsbureau med henblik på at videregive oplysningerne til de øvrige nationale koordineringsbureauer. Hvis Euresmedlemmet eller Eurespartneren har aktiviteter der, bør det relevante nationale koordineringsbureau træffe de nødvendige foranstaltninger på sit eget område i overensstemmelse med national ret og praksis.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Offentlige arbejdsformidlinger bør af medlemsstaterne udpeges som Euresmedlemmer uden krav om, at de skal gennemgå en adgangsprocedure, samtidig med at de opfylder de fælles minimumskriterier. Det bør være muligt at uddelegere aktiviteter vedrørende tilrettelæggelsen af Eures' arbejde til de offentlige arbejdsformidlinger.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU1a gør det muligt at foretage en inklusiv, evidensbaseret og resultatorienteret sammenligning af alle offentlige arbejdsformidlinger med henblik på at identificere bedste praksis, hvis fulde potentiale ligger i den vedvarende inddragelse af medlemsstaterne.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 28.5.2014, s 32).

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Med henblik på at formidle pålidelige og ajourførte oplysninger til arbejdsgivere og arbejdstagere om de forskellige aspekter af arbejdskraftmobilitet inden for Unionen bør Eures-nettet samarbejde med andre organer, tjenester og EU-net, der fremmer mobilitet og informerer borgerne om deres rettigheder i henhold til EU-lovgivningen, såsom Your Europe-portalen, Den Europæiske Ungdomsportal og SOLVIT, organisationer, der er ansvarlige for anerkendelse af faglige kvalifikationer, og organer til fremme, analyse og overvågning af samt støtte til ligebehandling af arbejdstagere, som er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ../2013 (EU) [om foranstaltninger til fremme af udøvelsen af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed].

(16) Med henblik på at formidle pålidelige og ajourførte oplysninger til arbejdsgivere og arbejdstagere om de forskellige aspekter af arbejdskraftmobilitet og social beskyttelse inden for Unionen bør Euresnettet samarbejde med andre organer, tjenester og EU-net, der fremmer mobilitet og informerer borgerne om deres rettigheder i henhold til EU-lovgivningen, såsom Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, oprettet ved forordning (EF) nr. 883/20041a, det europæiske netværk af ligestillingsorganer (Equinet), Your Europe-portalen, Den Europæiske Ungdomsportal og SOLVIT, organisationer, der arbejder for grænseoverskridende samarbejde og organisationer, der er ansvarlige for anerkendelse af faglige kvalifikationer, samt de organer, som fremmer, analyserer, overvåger og yder støtte til ligebehandling af arbejdstagere, og som er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 32).

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Alle ledige stillinger, der er offentligt tilgængelige, bør offentliggøres på Euresportalen i overensstemmelse med praksis i de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Det retlige ansvar for at sikre den iboende og tekniske kvalitet af de oplysninger, der bliver gjort tilgængelige for den fælles IT-platform, navnlig for så vidt angår data om ledige stillinger, ligger hos den organisation, der stiller oplysningerne til rådighed i overensstemmelse med medlemsstaternes love og/eller de standarder, de har fastsat. Kommissionen bør fremme samarbejde for at gøre det muligt tidligt at afsløre svig eller misbrug i forbindelse med udveksling af oplysninger på europæisk plan.

(19) Det retlige ansvar for at sikre den iboende og tekniske kvalitet af de oplysninger, der bliver gjort tilgængelige for den fælles IT-platform, navnlig for så vidt angår data om ledige stillinger, ligger hos den organisation, der stiller oplysningerne til rådighed i overensstemmelse med medlemsstaternes love og/eller de standarder, de har fastsat. Disse organisationer bør sammen med Kommissionen fremme samarbejde med henblik på at afsløre svig eller misbrug i forbindelse med udveksling af oplysninger på EU-plan. Alle involverede parter bør sikre, at de tilvejebragte data er af høj kvalitet.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Et fælles klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv udgør et af de vigtigste værktøjer for onlinejobansøgninger i Unionen, og derfor er det nødvendigt at udvikle samarbejdet mellem medlemsstaterne og Europa-Kommissionen for at opnå interoperabilitet og en meningsfuld automatisk matchning på tværs af grænserne, bl.a. ved at sammenligne det fælles klassifikationssystem med de nationale klassifikationssystemer. Andre etablerede europæiske formater og værktøjer til sikring af sammenlignelighed og gennemsigtighed af færdigheder og kvalifikationer såsom den europæiske referenceramme for kvalifikationer og den samlede ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) bør også anvendes i denne forbindelse.

(20) Et fælles klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv udgør et af de vigtigste værktøjer for onlinejobansøgninger i Unionen, og derfor er det nødvendigt at udvikle samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen for at opnå interoperabilitet og en meningsfuld automatisk matchning på tværs af grænserne, bl.a. ved at sammenligne det fælles klassifikationssystem med de nationale klassifikationssystemer. Medlemsstaterne bør holdes underrettet om udviklingen af det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO). Andre etablerede europæiske formater og værktøjer til sikring af sammenlignelighed og gennemsigtighed af færdigheder og kvalifikationer såsom den europæiske referenceramme for kvalifikationer og den samlede ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) bør også anvendes i denne forbindelse.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) Det fælles klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv bør kunne udnytte de erfaringer og den bedste praksis, som allerede er opnået efter gennemførelsen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF1a.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b) Medlemsstaterne bør også intensivere samarbejdet for så vidt angår anerkendelse af eksamensbeviser med det formål at sikre arbejdstagerne adgang til samtlige beskæftigelsesmuligheder i hele Unionen.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Der bør indføres en fælles tilgang til de tjenester, der leveres af de organisationer ("støttetjenester"), der deltager i Eures-nettet, og princippet om ligebehandling af arbejdstagere og arbejdsgivere, der søger bistand til arbejdskraftmobilitet inden for Unionen, bør sikres bedst muligt, og derfor bør der indføres principper og regler vedrørende adgang til støttetjenester på de enkelte medlemsstaters område. Denne fælles tilgang dækker også lærlingepladser og praktikpladser, der betragtes som arbejde.

(21) Der bør indføres en fælles tilgang til de tjenester, der leveres af de organisationer ("støttetjenester"), der deltager i Euresnettet, og princippet om ligebehandling af arbejdstagere og arbejdsgivere, der søger bistand til arbejdskraftmobilitet inden for Unionen, bør sikres bedst muligt, og derfor bør der indføres principper og regler vedrørende adgang til støttetjenester på de enkelte medlemsstaters område. Denne fælles tilgang dækker også lærlingepladser og praktikpladser, der betragtes som arbejde, i overensstemmelse med artikel 45 i TEUF.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Et bredere og mere omfattende udvalg af bistand vedrørende mulighederne for arbejdskraftmobilitet inden for Unionen gavner arbejdstagerne, og det er nødvendigt at forbedre Eures-nettets potentiale for at yde støtte til arbejdstagerne gennem hele deres arbejdsliv og sikre deres mulighed for jobskifte og karriere.

(22) Et bredere og mere omfattende udvalg af bistand vedrørende mulighederne for arbejdskraftmobilitet inden for Unionen gavner arbejdstagerne, og det er nødvendigt at forbedre Euresnettets potentiale for at yde personlig rådgivning og støtte til arbejdstagerne gennem deres arbejdsliv og sikre deres mulighed for jobskifte og karriere.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Støttetjenester vil bidrage til at mindske de hindringer, som jobsøgende står over for, når de udøver arbejdstagernes rettigheder i henhold til EU-lovgivningen, og til at udnytte alle jobmuligheder mere effektivt og derigennem sikre bedre beskæftigelsesmuligheder for den enkelte.

(23) Støttetjenester vil bidrage til at mindske de hindringer, som jobsøgende står over for, når de udøver deres rettigheder i henhold til EU-lovgivningen, og til at udnytte alle praktikpladser, lærlingepladser og jobmuligheder mere effektivt og derigennem sikre bedre beskæftigelsesmuligheder for den enkelte.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) En indgående forståelse af efterspørgslen efter arbejdskraft med hensyn til erhverv, sektorer og arbejdsgiveres behov vil gavne arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen, og derfor bør støttetjenesterne omfatte bistand af god kvalitet til arbejdsgiverne, navnlig små og mellemstore virksomheder. Et tæt samarbejde mellem arbejdsformidlinger og arbejdsgivere vil gøre puljen af ledige stillinger større og øge jobmatchning af egnede kandidater, sikre adgang til arbejdsmarkedet, navnlig for jobsøgende fra sårbare grupper, og forbedre arbejdsmarkedsdata.

(24) En indgående forståelse af udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft med hensyn til at matche færdigheder, kvalifikationer, erhverv, sektorer og arbejdsgiveres behov vil gavne arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen, og derfor bør støttetjenesterne omfatte bistand af god kvalitet til arbejdsgiverne, navnlig små og mellemstore virksomheder. Et tæt samarbejde mellem arbejdsformidlinger og arbejdsgivere vil gøre puljen af ledige stillinger større og øge matchningen af egnede kandidater, sikre adgang til arbejdsmarkedet, navnlig for unge og jobsøgende fra sårbare grupper, og forbedre informationen om situationen på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Der bør defineres fælles støttetjenester for alle medlemsstaterne på grundlag af den begyndende enighed om vellykket praksis i medlemsstaterne, for så vidt angår information, vejledning og rådgivning til jobsøgende og arbejdsgivere.

(25) Der bør defineres fælles støttetjenester for alle medlemsstaterne på grundlag af den begyndende enighed om vellykket praksis i medlemsstaterne, for så vidt angår information, personlig vejledning og rådgivning til jobsøgende og arbejdsgivere. Kommissionen bør sikre, at der ydes teknisk og finansiel bistand til støttetjenesterne, herunder til Euresrådgiverne.

Begrundelse

Individualiserede tjenester fra Euresrådgivere spiller en vigtig rolle i forhold til at gøre det muligt for arbejdstagere at foretage oplyste valg, når de udøver deres grundlæggende ret til fri bevægelighed.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Støttetjenester til arbejdstagere hænger sammen med udøvelsen af deres grundlæggende bevægelsesfrihed som arbejdstagere i henhold til EU-lovgivningen og bør være gratis. Men støttetjenester til arbejdsgivere kan pålægges et gebyr i henhold til den nationale praksis.

(26) Støttetjenester til arbejdstagere hænger sammen med udøvelsen af deres grundlæggende bevægelsesfrihed som arbejdstagere i henhold til EU-lovgivningen og bør være gratis. Støttetjenester til arbejdsgivere, som er tilknyttet Euresnettet, bør også være gratis.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Man bør være særligt opmærksom på at støtte mobilitet i grænseoverskridende regioner og levere tjenester til grænsearbejdstagere, der bor i én medlemsstat og arbejder i en anden, og som skal håndtere forskellig national praksis og forskellige retssystemer, og som støder på specifikke administrative, retlige eller skattemæssige hindringer for mobilitet. Medlemsstaterne kan vælge at etablere specifikke støttestrukturer for at fremme denne form for mobilitet, og sådanne strukturer bør inden for rammerne af Eures-nettet afhjælpe de specifikke behov for information, vejledning, grænseoverskridende matchning mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft og de deraf følgende placeringer.

(27) Man bør være særligt opmærksom på at støtte mobilitet i grænseoverskridende regioner og levere tjenester til grænsearbejdstagere, der bor i én medlemsstat og arbejder i en anden, og som skal håndtere forskellig national praksis og forskellige retssystemer, og som støder på specifikke administrative, retlige eller skattemæssige hindringer i relation til mobilitet. Medlemsstaterne og/eller regionale og lokale myndigheder bør kunne etablere specifikke støttestrukturer for at fremme denne form for mobilitet, og sådanne strukturer bør inden for rammerne af Euresnettet afhjælpe de specifikke behov for information, vejledning, grænseoverskridende matchning mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft og de deraf følgende placeringer. Der bør i denne henseende rettes særligt fokus mod grænseoverskridende Eurespartnerskaber.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Gennemsigtighed på arbejdsmarkederne og hensigtsmæssige muligheder for matchning er en forudsætning for arbejdskraftmobilitet inden for Unionen. Man kan sikre en bedre balance mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft gennem et effektivt system på EU-plan til udveksling af oplysninger om overskud af og mangel på arbejdskraft nationalt og sektorspecifikt, som bør etableres mellem medlemsstaterne og Europa-Kommissionen og bruges af medlemsstaterne som grundlag for at udvikle deres mobilitetspolitikker og understøtte det praktiske samarbejde inden for Eures-nettet.

(28) Gennemsigtighed på arbejdsmarkederne og hensigtsmæssige muligheder for matchning, herunder matchning af færdigheder og kvalifikationer med arbejdsmarkedets behov, er en forudsætning for arbejdskraftmobilitet inden for Unionen. Man kan sikre en bedre balance mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft gennem bedre matchning af færdigheder og ledige stillinger gennem et effektivt system på EU-plan til udveksling af information om det nationale, regionale og sektorspecifikke udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft. Et sådant system bør etableres mellem medlemsstaterne med hjælp fra Kommissionen og bruges af medlemsstaterne som grundlag for at udvikle deres mobilitetspolitikker og understøtte det praktiske samarbejde inden for Euresnettet.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a) Kommissionen bør løbende overvåge efterspørgsel og udbud på Unionens arbejdsmarked og analysere tendenserne inden for beskæftigelse i samarbejde med Eurostat og Euresnettet.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Arbejdskraftens frie bevægelighed og et højt beskæftigelsesniveau hænger tæt sammen og gør det nødvendigt, at medlemsstaterne udvikler mobilitetspolitikker, der understøtter mere velfungerende arbejdsmarkeder i Unionen. Medlemsstaternes mobilitetspolitikker bør betragtes som en integrerende del af deres arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikker.

(29) Arbejdskraftens frie bevægelighed og et højt beskæftigelsesniveau hænger tæt sammen og gør det nødvendigt, at medlemsstaterne udvikler mobilitetspolitikker, der understøtter mere velfungerende arbejdsmarkeder i Unionen. Medlemsstaternes mobilitetspolitikker bør betragtes som en integrerende del af deres arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikker. Kommissionen bør kunne registrere medlemsstaternes bedste praksis og referere til disse i sine henstillinger til medlemsstaterne i forbindelse med det europæiske semester.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a) Disse politikker bør også tage hensyn til det fjendtlige arbejdsmiljø, den store risiko for udnyttelse og de dårlige arbejdsvilkår, som mobile arbejdstagere kan opleve, når de kommer til et nyt arbejdsmarked. Det samme hensyn bør tages i forbindelse med disse arbejdstageres familier og for så vidt angår de muligheder, de har for at blive integreret på et nyt arbejdsmarked.

 

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Der bør indføres en programmeringscyklus for at støtte samordning af foranstaltninger vedrørende mobilitet inden for Unionen. Programmeringen af medlemsstaternes aktivitetsplaner bør for at være effektiv tage hensyn til oplysninger om mobilitetsstrømme og -mønstre, dataanalyse af eksisterende mangel på og overskud af arbejdskraft og prognoser herfor samt rekrutteringserfaringer og -praksis inden for Eures-nettet, og den bør bestå af en revision af de eksisterende ressourcer og værktøjer, som organisationerne i medlemsstaterne har til rådighed for at fremme arbejdskraftmobilitet inden for EU.

(30) Der bør indføres en programmeringscyklus for at støtte samordning af foranstaltninger vedrørende mobilitet inden for Unionen. Programmeringen af medlemsstaternes aktivitetsplaner bør med henblik på at afdække og forebygge negative virkninger i forbindelse med geografisk mobilitet og for at sikre fair mobilitet internt i Unionen tage hensyn til oplysninger om mobilitetsstrømme og -mønstre, dataanalysen af det eksisterende udbud af og efterspørgslen efter arbejdskraft og prognoser herfor samt til rekrutteringserfaringer og -praksis inden for Euresnettet, og den bør bestå af en revision af de eksisterende ressourcer og værktøjer, som organisationerne i medlemsstaterne har til rådighed for at fremme arbejdskraftmobilitet inden for EU.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) Udveksling af udkast til aktivitetsplaner mellem medlemsstaterne inden for programmeringscyklen bør give de nationale koordineringsbureauer, der handler på medlemsstaternes vegne, mulighed for sammen med Det Europæiske Koordineringsbureau at dirigere Eures-nettets ressourcer i retning af hensigtsmæssige foranstaltninger og projekter og dermed styre udviklingen af Eures-nettet som et mere resultatorienteret værktøj, der kan reagere på arbejdstagernes behov i henhold til dynamikken på arbejdsmarkederne.

(31) Udveksling af udkast til aktivitetsplaner mellem medlemsstaterne inden for programmeringscyklen bør give de nationale koordineringsbureauer, der handler på medlemsstaternes vegne, mulighed for sammen med Det Europæiske Koordineringsbureau og med behørig inddragelse af arbejdsmarkedets parter at dirigere Euresnettets ressourcer i retning af hensigtsmæssige foranstaltninger og projekter og dermed styre udviklingen af Euresnettet som et mere resultatorienteret værktøj, der kan reagere på arbejdstagernes behov i henhold til dynamikken på Unionens arbejdsmarked.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Betragtning 32

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Med henblik på at opnå hensigtsmæssige oplysninger til måling af Eures-nettets resultater bør der indføres fælles indikatorer. Disse indikatorer bør tjene som retningslinjer for de organisationer, der deltager i Eures-nettet, med henblik på at identificere deres resultater og bør bidrage til at vurdere fremskridtene i retning af at nå målene med Eures-nettet som helhed, herunder dets bidrag til gennemførelsen af en samordnet strategi for beskæftigelsen i overensstemmelse med artikel 145 i traktaten.

(32) Med henblik på at opnå tilstrækkelige oplysninger til at måle resultaterne af Euresnettet bør der indføres fælles kvantitative og kvalitative indikatorer, hvor det er nødvendigt opdelt efter køn, og foretages en grundig vurdering af mobilitetens indvirkning på arbejdsmarkederne. Disse indikatorer og denne vurdering af indvirkningen bør tjene som retningslinjer for de organisationer, der deltager i Euresnettet, med henblik på at identificere deres resultater og bør bidrage til at vurdere fremskridtene i retning af at nå målene med Euresnettet som helhed, herunder dets bidrag til gennemførelsen af en samordnet strategi for beskæftigelsen i overensstemmelse med artikel 145 i TEUF.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Når foranstaltningerne i denne forordning indebærer behandling af personoplysninger, skal dette foregå i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger20 samt de nationale gennemførelsesforanstaltninger heraf.

(33) Hvis foranstaltningerne i denne forordning indebærer behandling af personoplysninger, skal dette foregå i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger20 samt de nationale gennemførelsesforanstaltninger heraf. Personoplysninger bør ikke opbevares længere, end det er nødvendigt med hensyn til det formål, som de blev indsamlet til.

__________________

__________________

20 Navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 281 af 23. november 1995) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 8 af 12. januar 2001, s. 1).

20 Navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 281 af 23. november 1995) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 8 af 12. januar 2001, s. 1).

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) Gennemførelsen af denne forordning vil gøre det muligt at skabe en effektiv mekanisme til bedre integration af uddannelsessystemerne i overensstemmelse med behovene på arbejdsmarkedet og på arbejdsmarkedet som helhed.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Målet for denne forordning – nemlig at etablere en fælles ramme for samarbejdet mellem medlemsstaterne med henblik på at samle ledige stillinger og muligheden for at søge disse ledige stillinger samt gøre det lettere at skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet – kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor grund af foranstaltningens omfang og virkning bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(35) Målet for denne forordning – nemlig at etablere en fælles ramme for samarbejdet mellem medlemsstaterne med henblik på at samle ledige stillinger og muligheden for at søge disse ledige stillinger samt gøre det lettere at skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet – kan bedre opfyldes, hvis medlemsstaterne samarbejder med hjælp fra Kommissionen på EU-plan. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter bør delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at sikre, at de forpligtelser, som pålægges medlemsstaterne vedrørende godkendelse af organisationer, der tilslutter sig Eures-nettet som Eures-partnere, og tilvejebringelse af fælles indikatorer for disse organisationers resultater, kan ændres i lyset af erfaringerne med deres anvendelse eller for at tage hensyn til udviklingen i arbejdsmarkedets behov. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(36) Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter bør delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at sikre, at de forpligtelser, som pålægges medlemsstaterne vedrørende godkendelse af organisationer, der tilslutter sig Euresnettet som Eurespartnere, og tilvejebringelse af fælles indikatorer for disse organisationers resultater, kan ændres i lyset af erfaringerne med deres anvendelse eller for at tage hensyn til udviklingen i arbejdsmarkedets behov samt gøre det muligt at ændre omfanget af bistanden til arbejdstagere og arbejdsgivere. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag                      44

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af de gældende tekniske standarder og formater vedrørende formidling og udligning og automatisk matchning samt modeller og procedurer for deling af information mellem medlemsstaterne bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser —

(37) Med henblik på at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af de gældende tekniske standarder og formater vedrørende formidling og udligning og automatisk matchning samt modeller og procedurer for deling af information mellem medlemsstaterne og for at kunne vedtage listen over den europæiske klassifikation af færdigheder, kompetencer og erhverv bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20111a.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a) Med henblik på at fastlægge nettets sammensætning i en overgangsperiode og sikre kontinuitet i arbejdet i det net, som er oprettet inden for rammerne af forordning (EU) nr. 492/2011, bør den organisation, der er udpeget til Eurespartner i henhold til artikel 3, litra c), eller associeret partnere i henhold til artikel 3, litra d), i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/733/EU om … + have lov til at fortsætte som Euresmedlemmer eller Eurespartnere i en overgangsperiode.

 

_______________

 

+EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Formålet med denne forordning er at lette udøvelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen i henhold til artikel 45 i TEUF gennem indførelse af en fælles ramme for samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

1. Formålet med denne forordning er at lette udøvelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen og afskaffe enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af medlemsstaternes arbejdstagere for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår i henhold til artikel 45 i TEUF gennem indførelse af en fælles ramme for samarbejde mellem medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og Kommissionen.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) foranstaltninger truffet af og mellem medlemsstaterne for at sikre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på Unionens arbejdsmarked med henblik på at fremme et højt beskæftigelsesniveau

b) foranstaltninger truffet af og mellem medlemsstaterne for at sikre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på Unionens arbejdsmarked med henblik på at opnå et højt kvalitetsniveau og bæredygtig beskæftigelse

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) hvordan et europæisk arbejdsformidlingsnet mellem medlemsstaterne og Kommissionen fungerer

c) hvordan et europæisk arbejdsformidlingsnet mellem medlemsstaterne og Kommissionen fungerer med den behørige inddragelse af arbejdsmarkedets parter

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) tjenester, der ydes til jobsøgende med henblik på at sikre fair mobilitet

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) effektiv fremme af Euresnettet på unionsplan ved hjælp af intensive kommunikationsforanstaltninger truffet af Kommissionen og især af medlemsstaterne gennem anvendelse af kommunikationsinstrumenter, der sikrer stor udbredelse og anvendelighed

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) "de offentlige arbejdsformidlinger": organisationer i medlemsstaterne, som er en del af relevante ministerier, offentlige organer eller offentligretlige selskaber, der har ansvaret for at gennemføre aktive arbejdsmarkedspolitikker og levere arbejdsformidling i offentlighedens interesse

a) "de offentlige arbejdsformidlinger": organisationer i medlemsstaterne, som er en del af relevante ministerier, offentlige organer eller offentligretlige selskaber, der har ansvaret for at gennemføre aktive arbejdsmarkedspolitikker og levere arbejdsformidling af høj kvalitet i offentlighedens interesse

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) "ledigt job/ledig stilling": tilbud om beskæftigelse, herunder om lærlingepladser og praktikpladser, der betragtes som arbejde

c) "ledigt job/ledig stilling": tilbud om beskæftigelse, herunder om lærlingepladser og praktikpladser, der betragtes som arbejde i overensstemmelse med artikel 45 i TEUF, når de betingelser, på hvilke de gennemføres, er fastlagt inden for rammerne af den eksisterende EU-lovgivning og national lovgivning og overholder de sociale og arbejdsretlige standarder i værtslandet;

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) den "fælles IT-platform": IT-infrastruktur og tilhørende platforme på EU-plan med henblik på formidling og udligning

e) den "fælles IT-platform": IT-infrastruktur og tilhørende platforme, som er etableret, overvåget og i vidt omfang delt på EU-plan med henblik på formidling og udligning, og som også let kan anvendes af handicappede

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) "fair mobilitet": mobilitet, der sker på frivillig basis og ikke giver anledning til tilsidesættelser af Unionens arbejdslovgivning, arbejdsstandarder eller arbejdstagerrettigheder

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga) "grænseoverskridende Eurespartnerskab": et langsigtet samarbejde mellem de regionale og lokale arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører inden for regionale strukturer, der er etableret af disse

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oprettelse

Omstrukturering

Begrundelse

Euresnettet eksisterer allerede, men skal omstruktureres med henblik på at forbedre ydelserne til de potentielle modtagere.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med denne forordning oprettes et europæisk arbejdsformidlingsnet ("Eures-nettet").

Med denne forordning muliggøres en omstrukturering og en styrkelse af det europæiske arbejdsformidlingsnet ("Euresnettet").

Begrundelse

Euresnettet eksisterer allerede, men skal omstruktureres med henblik på at forbedre ydelserne til de potentielle modtagere.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Eures-nettet omfatter følgende kategorier af organisationer:

1. Euresnettet skal omfatte følgende kategorier af organisationer:

(a) Europa-Kommissionen, som har ansvaret for at bistå Eures-nettet med udførelsen af sine aktiviteter gennem "Det Europæiske Koordineringsbureau"

a) "Det Europæiske Koordineringsbureau", som er oprettet inden for rammerne af Kommissionen, og som har ansvaret for at bistå Euresnettet i forbindelse med udførelsen af dets aktiviteter

 

aa) "de nationale koordineringsbureauer", som er de organer, som medlemsstaterne har udpeget, og som har ansvaret for anvendelsen af denne forordning i de respektive medlemsstater; medlemsstaterne kan udpege deres offentlige arbejdsformidlinger til nationale koordineringsbureauer

(b)Eures-medlemmerne, som er organer udpeget af medlemsstaterne, som har ansvaret for at anvende denne forordning i de respektive medlemsstater, dvs. "de nationale koordineringsbureauer"

b) "Euresmedlemmerne", som er:

 

i) de af medlemsstaterne i henhold til artikel 8a udpegede respektive offentlige arbejdsformidlinger

 

ii) de offentlige eller private organisationer, som medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 8 har givet tilladelse til at levere bistand på nationalt, regionalt eller lokalt plan, herunder på grænseoverskridende plan, med henblik på formidling og udligning og støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere.

(c) Eures-partnerne, som er organisationer, som medlemsstaterne giver tilladelse til at levere bistand på nationalt, regionalt og/eller lokalt plan med henblik på formidling og udligning og/eller støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere.

c) Eurespartnerne, som er de offentlige eller private organisationer, som medlemsstaterne har givet tilladelse til at levere bistand på nationalt, regionalt eller lokalt plan, herunder på grænseoverskridende plan, med henblik på formidling og udligning og støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med deres respektive roller og ansvarsområder fremmer alle organisationer, der deltager i Eures-nettet, aktivt i tæt samarbejde de muligheder, som arbejdskraftmobilitet i Unionen tilbyder, og søger at forbedre de måder, hvorpå arbejdstagere og arbejdsgivere kan udnytte disse muligheder på lokalt plan, regionalt plan, nationalt plan og EU-plan.

2. I overensstemmelse med deres respektive roller og ansvarsområder fremmer alle organisationer, der deltager i Euresnettet, i tæt samarbejde aktivt de muligheder, som arbejdskraftmobiliteten i Unionen tilbyder, og søger at forbedre de måder, hvorpå arbejdstagere og arbejdsgivere kan få gavn af fair mobilitet og udnytte disse muligheder på lokalt, regionalt og nationalt plan samt på EU-plan, herunder på grænseoverskridende plan.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Arbejdsmarkedets parter skal være en del af Euresnettet som Euresmedlemmer eller Eurespartnere i overensstemmelse med artikel 8.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) gennemførelse af den koordinerede strategi for beskæftigelsen i overensstemmelse med artikel 145 i TEUF

b) gennemførelsen af den samordnede strategi for beskæftigelsen og især for fremme af en veluddannet, velkvalificeret og smidig arbejdsstyrke i overensstemmelse med artikel 145 i TEUF

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) mere velfungerende og integrerede arbejdsmarkeder i Unionen

c) velfungerende, sammenhængende og integrerede arbejdsmarkeder i Unionen, herunder grænseoverskridende arbejdsmarkeder, der uden forskelsbehandling sikrer adgang til jobmuligheder og -ansøgninger og relevante arbejdsmarkedsoplysninger

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) øget frivillig geografisk og beskæftigelsesmæssig mobilitet i Unionen på et fair grundlag

d) øget frivillig geografisk og beskæftigelsesmæssig mobilitet i Unionen, navnlig i grænseoverskridende regioner, på et fair grundlag

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) tilskyndelse af medlemsstaterne til at fjerne alle hindringer for denne mobilitet i deres nationale lovgivninger

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) social inklusion og integration af personer, der er udelukket fra arbejdsmarkedet.

e) social inklusion og integration på EU-plan af personer, der er udelukket fra arbejdsmarkedet, med særligt fokus på de mest sårbare grupper og personer i de regioner, der er mest påvirkede af arbejdsløshed

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) større sammenhæng mellem de indførte EU-politikker til håndtering af arbejdsløshed, navnlig ungdomsarbejdsløshed, og uligheder

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb) at støtte en smidig overgang fra uddannelse til arbejde på Unionens arbejdsmarked.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) drift og udvikling af en europæisk portal for jobmobilitet, "Eures-portalen", og tilhørende IT-tjenester, herunder systemer og procedurer til udveksling af ledige job, jobansøgninger, CV'er og støttedokumenter som kvalifikationspas o.l. samt andre oplysninger i samarbejde med andre relevante EU-informations- og rådgivningstjenester eller –net og -initiativer

i) drift og udvikling af en europæisk portal for jobmobilitet, "Euresportalen", og tilhørende IT-tjenester, som skal gøres anvendelige og tilgængelige, herunder systemer og procedurer til udveksling af ledige job, jobansøgninger, CV'er og støttedokumenter som kvalifikationspas o.l. samt andre oplysninger i samarbejde med andre relevante EU-informations- og rådgivningstjenester eller –net og -initiativer

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) informations- og kommunikationsaktiviteter

ii) informations- og kommunikationsaktiviteter i hele Unionen ved hjælp af platforme, som når ud til alle eventuelle brugere, herunder sikring af et brugervenligt miljø

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iii) et fælles uddannelsesprogram for Eures-personale

iii) et fælles uddannelsesprogram og fortsat udvikling af Eurespersonale, herunder ajourføring for så vidt angår samordning af socialsikringssystemer, jf. forordning (EF) nr. 883/2004, samt uddannelse med på henblik på at skabe øget bevidsthed at tackle de forskellige behov hos specifikke grupper af arbejdstagere

 

iiia) direkte tilgængelige professionelle støttetjenester for Euresrådgivere

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iv) fremme af netværkssamarbejde, udveksling af bedste praksis og gensidig læring inden for Eures-nettet

iv) fremme af udveksling af bedste praksisser og gensidig læring inden for Euresnettet

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva) den videst mulige adgang til Eurestjenester på et ikkediskriminerende grundlag

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) analyse af geografisk og beskæftigelsesmæssig mobilitet

b) analyse af udbud og efterspørgsel på Unionens arbejdsmarked samt geografisk og beskæftigelsesmæssig mobilitet under hensyntagen til de specifikke situationer i medlemsstaterne

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) udvikling af en hensigtsmæssig ramme for samarbejde og formidling og udligning inden for Unionen vedrørende lærlingepladser og praktikpladser i henhold til denne forordning

c) udvikling af en hensigtsmæssig ramme for en samarbejds‑, formidlings‑ og udligningsstruktur inden for Unionen vedrørende lærlingepladser og praktikpladser, herunder på det grænseoverskridende plan, hvor dette er passende, i henhold til denne forordning

Begrundelse

I forbindelse med Euresnettets funktion bør Det Europæiske Koordineringsbureau anvende den allerede eksisterende erfaring og holde sig de særlige regionale og lokale forhold for øje.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) overvågning og evaluering af Eures-aktivitet og beskæftigelsesresultater heraf i samarbejde med Eures-medlemmer.

d) overvågning og evaluering af Eures' aktiviteter og beskæftigelsesresultater samt udvikling af landespecifikke rapporter

 

da) samarbejde med Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, SOLVIT, og Equinet

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Det Europæiske Koordineringsbureau forvaltes af Kommissionen. Det skal udvikle og udøve sine aktiviteter i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, grænseoverskridende partnerskaber og de nationale koordineringsbureauer.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Det Europæiske Koordineringsbureau udsteder i tæt samarbejde med de nationale koordineringsbureauer en årlig udtalelse om antallet af ledige stillinger, der er stillet til rådighed i de enkelte medlemsstater, navnlig under hensyntagen til befolkningen og størrelsen af deres økonomi

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Medlemsstaterne udpeger de i artikel 4 omhandlede nationale koordineringsbureauer. Medlemsstaterne underretter Det Europæiske Koordineringsbureau om udpegelsen.

1. Hvert nationalt koordineringsbureau er ansvarligt for

1. Hvert nationalt koordineringsbureau er ansvarligt for

(a) samarbejde med Kommissionen og de øvrige medlemsstater om formidling og udligning inden for de rammer, der fastlægges i kapitel III

a) samarbejde med Kommissionen og de øvrige medlemsstater, navnlig nabomedlemsstater, om formidling og udligning inden for de rammer, der fastlægges i kapitel III

 

aa) at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at alle jobansøgninger og CV'er, der er tilgængelige nationalt, gøres tilgængelige på Euresportalen

 

ab) at informere Det Europæiske Koordineringsbureau om alle kendte uoverensstemmelser mellem antallet af ledige stillinger, der er blevet indberettet, og det samlede antal ledige stillinger på nationalt plan

(b) tilrettelæggelse af arbejdet for Eures i medlemsstaten, herunder levering af støttetjenester i overensstemmelse med kapitel IV

b) tilrettelæggelse af arbejdet for Eures i medlemsstaten, herunder sikring af en koordineret overførsel af oplysninger om ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er til Euresportalen i overensstemmelse med artikel 14

(c) koordinering af foranstaltninger, der gennemføres af den pågældende medlemsstat og i samarbejde med andre medlemsstater i henhold til kapitel V.

c) koordinering af foranstaltninger, der gennemføres af den pågældende medlemsstat og i samarbejde med andre medlemsstater i henhold til kapitel V.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det nationale koordineringsbureau tilrettelægger også gennemførelsen på nationalt plan af de horisontale støtteaktiviteter, der tilbydes af Det Europæiske Koordineringsbureau, jf. artikel 6, i givet fald i tæt samarbejde med Det Europæiske Koordineringsbureau og andre nationale koordineringsbureauer. Disse horisontale støtteaktiviteter er navnlig:

2. Det nationale koordineringsbureau tilrettelægger og efterprøver også gennemførelsen på nationalt plan af de horisontale støtteaktiviteter, der tilbydes af Det Europæiske Koordineringsbureau, jf. artikel 6, i givet fald i tæt samarbejde med Det Europæiske Koordineringsbureau og andre nationale koordineringsbureauer. Disse horisontale støtteaktiviteter er navnlig:

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) med henblik på offentliggørelse, herunder på Eures-portalen, indsamling og validering af oplysninger om Eures-partnere, der opererer fra dets nationale område, deres aktiviteter og omfanget af de støttetjenester, de leverer til arbejdstagere og arbejdsgivere

a) med henblik på offentliggørelse, herunder på Euresportalen, indsamling og validering af ajourførte oplysninger om Euresmedlemmer og Eurespartnere, der opererer fra dets nationale område, deres aktiviteter og omfanget af de støttetjenester, de leverer til arbejdstagere og arbejdsgivere

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det nationale koordineringsbureau sikrer, at der uddannes og findes tilstrækkeligt mange uddannede Euresrådgivere fordelt ligeligt over hele området med henblik på at fremme Euresnettet og på længere sigt gøre det til et undværligt værktøj for Unionens arbejdsmarked.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Med henblik på offentliggørelse, herunder på Eures-portalen, og i arbejdstagernes og arbejdsgivernes interesse skal det nationale koordineringsbureau validere, regelmæssigt ajourføre og rettidigt formidle information og vejledning på nationalt plan om:

3. Med henblik på offentliggørelse, herunder på Euresportalen, og i forhold til at give arbejdstagere og arbejdsgivere skræddersyede oplysninger fra Euresrådgiverne skal det nationale koordineringsbureau validere, regelmæssigt ajourføre og rettidigt formidle information og vejledning på nationalt plan og på medlemsstatens officielle sprog vedrørende:

(a) leve- og arbejdsvilkår

a) leve- og arbejdsvilkår, herunder socialsikringsbidrag og betaling af skatter

(b) administrative procedurer vedrørende beskæftigelse

b) administrative procedurer vedrørende adgang til og påbegyndelse af beskæftigelse

(c) gældende regler for arbejdstagere

c) gældende regler for arbejdstagere, herunder de regler, der er fastlagt i kollektive overenskomster, rekrutteringsregler, forskellige former for ansættelseskontrakter samt andre relevante praktiske oplysninger

(d) lærlingepladser og praktikpladser

d) gældende regler for lærlingepladser og praktikpladser i overensstemmelse med Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold samt den eksisterende nationale lovgivning og EU-lovgivningen

 

da) adgangen til erhvervsuddannelse:

(e) hvor det er relevant, situationen for grænsearbejdstagere, navnlig i grænseoverskridende regioner.

e) situationen for grænsearbejdstagere, navnlig i grænseoverskridende regioner, i tæt samarbejde med de grænseoverskridende Eurespartnerskaber.

Hvor det er relevant, kan det nationale koordineringsbureau validere og formidle oplysningerne i samarbejde med andre informations- og rådgivningstjenester og -net samt relevante instanser på nationalt plan, herunder dem, der er omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/…/EU om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed.

Det nationale koordineringsbureau kan validere og formidle oplysningerne i samarbejde med andre informations- og rådgivningstjenester og -net samt relevante instanser på nationalt plan, herunder dem, der er omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/…/EU om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed.

 

3a. De nationale koordineringsbureauer udveksler oplysninger om de i artikel 14, stk. 4, omhandlede mekanismer og standarder samt om standarder vedrørende datasikkerhed og databeskyttelse, der har relevans for den fælles IT-platform. De samarbejder indbyrdes og med Det Europæiske Koordineringsbureau, navnlig i tilfælde af klager samt i de situationer, hvor ledige stillinger ikke anses for at overholde de gældende standarder i national ret.

 

3b. De nationale koordineringsbureauer og Det Europæiske Koordineringsbureau sikrer, at personoplysninger, der er produceret eller indsamlet i overensstemmelse med denne forordning, højst opbevares for en periode, der ikke er længere end nødvendigt i forhold til det formål, som de er indsamlet til.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Det nationale koordineringsbureau yder generel støtte til de organisationer, der deltager i Eures-nettet, på sit eget område med hensyn til samarbejdet med deres Eures-modparter i andre medlemsstater. Dette omfatter støtte i tilfælde af klager vedrørende ledige job og rekrutteringer via Eures samt samarbejde med offentlige myndigheder som f.eks. arbejdstilsyn.

4. Det nationale koordineringsbureau yder generel støtte til de organisationer, der deltager i Euresnettet, på sit eget område med hensyn til samarbejdet med deres Euresmodparter i andre medlemsstater. Dette omfatter støtte i tilfælde af klager vedrørende ledige job og rekrutteringer via Eures samt samarbejde med offentlige myndigheder som f.eks. arbejdstilsyn. Resultatet af klageproceduren gøres tilgængeligt for Det Europæiske Koordineringsbureau med henblik på at samle og løse hindringer for mobilitet.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Det nationale koordineringsbureau fremmer samarbejdet med interesserede parter som f.eks. karrierevejledningstjenester, universiteter, handelskamre og organisationer, der arbejder med lærlinge- og praktikordninger.

5. Det nationale koordineringsbureau fremmer Euresnettet og samarbejdet med interesserede parter, såsom erhvervsuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner, handelskamre, sociale myndigheder, organisationer, der repræsenterer sårbare grupper på arbejdsmarkedet, og organisationer, der arbejder med lærlinge- og praktikordninger.

 

5a. Det nationale koordineringsbureau etablerer en regelmæssig dialog med arbejdsmarkedets parter på nationalt plan i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Den enkelte medlemsstat sikrer, at dens nationale koordineringsbureau får det nødvendige personale og de nødvendige ressourcer til at udføre sine opgaver som defineret i denne forordning.

6. Den enkelte medlemsstat sikrer, at dens nationale koordineringsbureau får det nødvendige personale og alle de øvrige midler, der er nødvendige for at bureauet kan udføre sine opgaver som defineret i denne forordning, og at de nationale koordineringsbureauer leverer rettidige tjenester af høj kvalitet.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Godkendelse af Eures-partnere

Godkendelse af Euresmedlemmer og Eurespartnere

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et system for godkendelse af Eures-partnere, som skal deltage i Eures-nettet, overvåger deres aktiviteter og deres overholdelse af den nationale lovgivning og EU-lovgivningen i forbindelse med anvendelsen af denne forordning. Dette system skal være gennemsigtigt, forholdsmæssigt og overholde princippet om ligebehandling af ansøgerorganisationer og en retfærdig procedure.

1. Hver medlemsstat opretter et system for godkendelse af de Euresmedlemmer og Eurespartnere, som skal deltage i Euresnettet, for tilbagetrækning af en sådan godkendelse samt for overvågning af deres aktiviteter og deres overholdelse af EU-lovgivningen og den nationale lovgivning i forbindelse med anvendelsen af denne forordning. Dette system skal være gennemsigtigt, forholdsmæssigt og overholde princippet om ligebehandling af ansøgerorganisationer og en retfærdig procedure. Der tages for så vidt angår andre arbejdsformidlinger end de offentlige arbejdsformidlinger hensyn til de eksisterende licens- og godkendelsesordninger.

 

1a. Medlemsstaterne udarbejder med henblik på det i stk. 1 nævnte system kravene og kriterierne til godkendelse af Euresmedlemmer og Eurespartnere. Disse krav og kriterier skal som minimum være i overensstemmelse med de krav og kriterier, som er anført i nærværende forordning og bilaget dertil

 

1b. I overensstemmelse med det i stk. 1 nævnte system kan organisationer ansøge om at blive Euresmedlem. Euresmedlemmer skal deltage i Euresnettet i henhold til artikel 9 og skal varetage deres opgaver fuldt ud på national eller regional basis

 

1c. I overensstemmelse med det i stk. 1 i denne artikel omhandlede system kan arbejdsformidlinger og andre organisationer ansøge om at blive Eurespartner, hvis de forpligter sig til at opfylde alle de generelle forpligtelser og mindst én af de i artikel 9 omhandlede opgaver

 

1d. Såfremt kravene og kriterierne for at blive godkendt som Euresmedlem eller Eurespartner er opfyldt, godkender medlemsstaten ansøgeren.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter Det Europæiske Koordineringsbureau om deres nationale systemer og de Eures-partnere, de har givet tilladelse til at deltage i Eures-nettet.

2. 2. Medlemsstaterne underretter Det Europæiske Koordineringsbureau om deres nationale systemer, jf. stk. 1 i nærværende artikel, og om de Euresmedlemmer og Eurespartnere, som de har givet tilladelse til at deltage i Euresnettet i overensstemmelse med dette system, samt om ethvert afslag på godkendelse som følge af manglende overholdelse af sektion 1, stk. 1, i bilaget og enhver tilbagekaldelse af en sådan godkendelse, herunder med en begrundelse for en sådan tilbagekaldelse. Det Europæiske Koordineringsbureau videregiver disse oplysninger til de øvrige nationale koordineringsbureauer.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis en medlemsstat beslutter ikke at godkende en bestemt beskæftigelsesorganisations deltagelse som Euresmedlem eller Eurespartner, skal denne organisation have mulighed for at klage over afgørelsen.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Enhver arbejdsformidling, der opererer lovligt i en medlemsstat, kan i den pågældende medlemsstat anmode om at måtte deltage i Eures-nettet som Eures-partner i henhold til betingelserne i denne forordning og systemet i den pågældende medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Eures-partnere har tilladelse til at deltage i Eures-nettet i henhold til de fælles minimumkriterier, der fastlægges i bilaget.

udgår

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. De fælles minimumskriterier gælder med forbehold af en medlemsstats anvendelse af yderligere kriterier eller krav, som anses for nødvendige af medlemsstaten med henblik på en korrekt anvendelse af de gældende regler for arbejdsformidlingers aktiviteter og den effektive forvaltning af arbejdsmarkedspolitikkerne på dennes nationale område. For at sikre gennemsigtighed skal sådanne kriterier og krav være en integrerende del at det i stk. 1 omhandlede system.

5. De fælles minimumskriterier gælder med forbehold af en medlemsstats anvendelse af yderligere kriterier eller krav, som anses for nødvendige af medlemsstaten med henblik på en korrekt anvendelse af de gældende regler for arbejdsformidlingers aktiviteter og den effektive forvaltning af arbejdsmarkedspolitikkerne på dennes nationale område. For at sikre gennemsigtighed skal Det Europæiske Koordineringsbureau informeres om sådanne yderligere kriterier og krav, som udgør en integrerende del af det i stk. 1 omhandlede system.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Eures-partnerne kan inddrage andre Eures-partnere eller andre organisationer med henblik på at overholde kriterierne i bilaget. I sådanne tilfælde er den fortsatte eksistens af et hensigtsmæssigt partnerskab en yderligere forudsætning for deltagelse i Eures-nettet.

udgår

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Medlemsstaterne tilbagekalder godkendelsen af Euresmedlemmer og Eurespartnere, hvis de ikke længere opfylder de gældende kriterier eller krav jf. stk. 1a, 1b, 1c eller stk. 5.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 vedrørende ændring af bilaget.

udgår

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Godkendelse af offentlige arbejdsformidlinger som Euresmedlemmer

 

Medlemsstaterne udpeger deres offentlige arbejdsformidlinger til Euresmedlemmer og underretter Det Europæiske Koordineringsbureau derom. I kraft af denne udpegelse får de pågældende offentlige arbejdsformidlinger en særlig status inden for Euresnettet.

 

Medlemsstaterne sikrer, at de offentlige arbejdsformidlinger, som er udpeget som Euresmedlemmer, opfylder de i nærværende forordning nævnte forpligtelser samt de i bilaget anførte kriterier.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eures-partnernes ansvar

Euresmedlemmernes og Eurespartnernes ansvar

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ansøgerorganisationer kan vælge at deltage i Eures-nettet i henhold til følgende muligheder:

1. Euresmedlemmerne skal deltage i Euresnettet i overensstemmelse med de ansvarsområder, der er fastsat i dette stykke, og Eurespartnerne skal deltage i overensstemmelse med mindst et af disse:

(a) at bidrage til puljen af ledige stillinger i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra a)

a) bidrag til puljen af ledige stillinger i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra a)

(b) at bidrage til puljen af jobansøgninger og CV'er i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra b)

b) bidrag til puljen af jobansøgninger og CV'er i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra b)

(c) at levere støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere i overensstemmelse med kapitel IV eller

c) levering af støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere i overensstemmelse med kapitel IV.

(d) en kombination af litra a) til c).

 

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Eures-partnere udpeger et eller flere kontaktpunkter såsom formidlings- og rekrutteringskontorer, callcentre, selvbetjeningsværktøjer og lignende, hvor arbejdstagere og arbejdsgivere kan få hjælp til formidling og udligning og/eller adgang til støttetjenester i overensstemmelse med denne forordning. Kontaktpunkterne kan også udspringe af personaleudvekslingsprogrammer og udstationering af forbindelsesofficerer eller inddrage fælles arbejdsformidlinger.

2. Euresmedlemmer og Eurespartnere udpeger et eller flere kontaktpunkter, som skal være tilgængelige for handicappede, såsom formidlings- og rekrutteringskontorer, callcentre, selvbetjeningsværktøjer og forskellige kommunikationsplatforme, som skal være tilgængelige for så mange brugere som muligt, hvor arbejdstagere og arbejdsgivere kan få hjælp til formidling og udligning og/eller adgang til støttetjenester i overensstemmelse med denne forordning. Kontaktpunkterne kan også udspringe af personaleudvekslingsprogrammer eller udstationering af forbindelsesofficerer og kan ligeledes inddrage fælles arbejdsformidlinger.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan kræve, at Eures-partnere bidrager til

4. Medlemsstaterne kan – under overholdelse af proportionalitetsprincippet – gennem deres nationale koordineringsbureauer kræve, at Euresmedlemmer og Eurespartnere bidrager til:

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) driften af det nationale center, jf. artikel 15, stk. 5, i form af et gebyr eller på anden vis

udgår

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) indsamling af oplysninger, der skal offentliggøres via Euresportalen

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer beslutning om de nærmere bestemmelser for disse bidrag i deres nationale systemer i henhold til proportionalitetsprincippet under hensyntagen til faktorer som Eures-partnerens administrative kapacitet og dennes grad af deltagelse i Eures-nettet, jf. stk. 1.

Medlemsstaterne træffer beslutning om de nærmere bestemmelser for disse bidrag.

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan overdrage leveringen af støttetjenester, jf. artikel 21-23, til deres offentlige arbejdsformidlinger, hvis disse deltager i Eures-nettet, enten som en Eures-partner, der er godkendt i henhold til artikel 8 i og bilaget til denne forordning, eller som en Eures-partner i henhold til undtagelsen i stk. 3.

2. Medlemsstaterne overdrager leveringen af støttetjenester, jf. artikel 21, 22 og 23, til deres offentlige arbejdsformidlinger eller til deres arbejdsministerier.

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. I en periode på højst fem år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato kan medlemsstaterne indføre en undtagelse fra kravet om kontrol af anvendelsen af artikel 8 i og bilaget til nærværende forordning for offentlige arbejdsformidlinger, der deltog i Eures-nettet på ikrafttrædelsesdatoen for nærværende forordning i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/733/EU og/eller i givet fald Kommissionens afgørelse 2003/8/EF. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de meddelte undtagelser.

udgår

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

De grænseoverskridende Eures-partnerskabers og andre støttestrukturers rolle i grænseoverskridende regioner

 

1. Der kan etableres grænseoverskridende Eurespartnerskaber og andre specifikke støttestrukturer i grænseoverskridende regioner med henblik på at lette arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænserne.

 

2. Grænseoverskridende partnerskaber består af organisationer, der deltager i Euresnettet i overensstemmelse med artikel 8, samt af andre interesserede parter og leverer grænseoverskridende støttetjenester inden for et bestemt grænseoverskridende område.

 

3. De grænseoverskridende partnerskabers opgaver omfatter navnlig information og rådgivnings-, placerings- og rekrutteringstjenester for grænsearbejdstagere og arbejdsgivere, støtte til netværksdannelse mellem Euresrådgivere i grænseområder, koordinering af samarbejdet mellem partnerne, udførelse af grænseoverskridende aktiviteter med henblik på at forbedre gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet og fjerne mobilitetshindringer samt udarbejdelse af flersprogede publikationer for grænsearbejdstagere og arbejdsgivere.

 

4. Medlemsstaterne støtter strukturer for grænseoverskridende aktiviteter og tilskynder til etablering af nye partnerskaber med henblik på mere effektivt at kunne opfylde behovet for koordinering for så vidt angår arbejdskraftmobiliteten i grænseoverskridende områder.

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Koordineringsgruppen består af repræsentanter for Det Europæiske Koordineringsbureau og de nationale koordineringsbureauer.

1. Koordineringsgruppen består af repræsentanter for Det Europæiske Koordineringsbureau og de nationale koordineringsbureauer med deltagelse af arbejdsmarkedets parter på EU-plan.

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det inviterer repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan til at deltage i møderne.

udgår

Begrundelse

Slettes, da arbejdsmarkedets parter skal være medlem af koordineringsgruppen

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Organisationer, der deltager i Eures-nettet, sikrer, at det oplysnings- og reklamemateriale, de udleverer, er i overensstemmelse med Eures-nettets overordnede kommunikationsaktiviteter og med oplysninger fra Det Europæiske Koordineringsbureau.

3. Organisationer, der deltager i Euresnettet, sikrer, at det oplysnings- og reklamemateriale, de udleverer, er i overensstemmelse med Euresnettets overordnede kommunikationsaktiviteter og fælles høje kvalitetsstandarder og med oplysninger fra Det Europæiske Koordineringsbureau.

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det Europæiske Koordineringsbureau fremmer Eures-nettets samarbejde med andre EU-oplysnings- og rådgivningstjenester og -net.

1. Det Europæiske Koordineringsbureau fremmer samarbejdet mellem Euresnettet og andre EU-oplysnings- og rådgivningstjenester og -net.

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De nationale koordineringsbureauer samarbejder med de i stk. 1 omhandlede tjenester og net på EU-plan samt på nationalt, regionalt og lokalt plan om at opnå synergier og undgå dobbeltarbejde og inddrager Eures-partnere, når dette er relevant.

2. De nationale koordineringsbureauer samarbejder med de i stk. 1 omhandlede tjenester og net på EU-plan samt på nationalt, regionalt og lokalt plan om at opnå synergier og undgå dobbeltarbejde og inddrager Euresmedlemmer og partnere, når dette er relevant.

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Med henblik på at nedbringe arbejdsløsheden træffer medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen foranstaltninger til at sikre, at der gives lige adgang til EU-borgere, som søger ledige stillinger.

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne søger at udvikle løsninger med kvikskranker til kommunikation med arbejdstagere og arbejdsgivere om Eures-nettets og disse tjenesters og nets fælles aktiviteter.

3. Medlemsstaterne søger at udvikle løsninger med kvikskranker, herunder onlineløsninger, til kommunikation med arbejdstagere og arbejdsgivere om Euresnettets og disse tjenesters og nets fælles aktiviteter og sikrer, at sådanne løsninger er tilgængelige for handicappede.

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at formidle og udligne tilbud om beskæftigelse med ansøgninger om ansættelse stiller den enkelte medlemsstat følgende til rådighed for Eures-portalen:

1. Med henblik på at matche ledige stillinger med jobansøgninger stiller den enkelte medlemsstat følgende til rådighed for Euresportalen:

(a) alle tilgængelige ledige stillinger hos sine offentlige arbejdsformidlinger samt ledige stillinger, der indberettes af Eures-partnerne

a) alle tilgængelige ledige stillinger hos dennes offentlige arbejdsformidlinger samt de ledige stillinger, der indberettes af andre Euresmedlemmer og Eurespartnere

(b) alle jobansøgninger og CV'er, der ligger hos dennes offentlige arbejdsformidlinger, og som indberettes af Eures-partnerne, hvis de pågældende arbejdstagere har indvilliget i også at stille oplysningerne til rådighed for Eures-portalen på de i stk. 3 anførte vilkår.

b) alle jobansøgninger og CV'er, der ligger hos dennes offentlige arbejdsformidlinger, samt dem, som indberettes af andre Euresmedlemmer og, hvis det er relevant, af Eurespartnerne, hvis de pågældende ansøgere har indvilliget i også at stille oplysningerne til rådighed for Euresportalen på de i stk. 3 anførte vilkår

 

Medlemsstaterne kan tillade, at en ledig stilling ikke bliver offentliggjort på Euresportalen, hvis en arbejdsgiver har givet en behørig begrundelse for, at det pågældende job kræver særlige færdigheder og kompetencer og i tilfælde af ikke-offentliggjorte ledige stillinger. Medlemsstaterne kan fortsætte med at fritage lærlingeuddannelser og praktikophold, hvor dette er behørigt begrundet i overensstemmelse med det nationale uddannelsessystem eller den nationale arbejdsmarkedspolitik.

 

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når medlemsstaterne stiller oplysninger om ledige job til rådighed for Eures-portalen,

2. Når medlemsstaterne stiller oplysninger om ledige stillinger til rådighed for Euresportalen:

(a) foretager de ingen sondring, for så vidt angår kontrakternes art og varighed eller arbejdsgivernes rekrutteringshensigter

a) foretager de ingen sondring for så vidt angår kontrakternes art og varighed eller arbejdsgivernes rekrutteringshensigter, men tilvejebringer passende og relevant information desangående

(b) kan de udelukke ledige stillinger, der som følge af deres art eller som følge af nationale regler, kun kan søges af borgere i et bestemt land.

b) kan de udelukke ledige stillinger, der relaterer til kategorier af praktikophold og lærlingeuddannelser, der som et led i deres aktive arbejdsmarkedspolitik er offentligt finansieret

 

b a) kan de udelukke andre ledige stillinger, der i medfør af en behørig begrundelse udgør et led i deres aktive arbejdsmarkedspolitik.

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Arbejdstagernes samtykke, jf. stk. 1, litra b), skal være udtrykkelig, utvetydig, frivillig, specifik og givet på et velinformeret grundlag. Arbejdstagerne kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage og kræve nogle af eller alle de oplysninger, der er stillet til rådighed, slettet eller ændret. Arbejdstagerne skal kunne vælge mellem en række muligheder for at begrænse adgangen til deres data eller visse attributter.

3. Samtykket, jf. stk. 1, litra b), skal være udtrykkelig, utvetydig, frivilligt, specifikt og givet på et velinformeret grundlag. Ansøgerne kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage og kræve nogle af eller alle de oplysninger, der er stillet til rådighed, slettet eller ændret. Ansøgerne skal kunne vælge mellem en række muligheder for at begrænse adgangen til deres data eller visse attributter, såsom træffe beslutning om, hvorvidt der kun må kunne søges i deres data via generelle datakategorier, eller hvorvidt deres CV og personoplysninger skal være direkte tilgængelige for registrerede potentielle arbejdsgivere.

 

Begrundelse

Denne anbefaling kommer fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. De udveksler oplysninger om de i stk. 4 omhandlede mekanismer og standarder samt om standarder vedrørende datasikkerhed og databeskyttelse. De samarbejder med hinanden og med Det Europæiske Koordineringsbureau, navnlig i tilfælde af klager og oplysninger om ledige stillinger, der ikke anses for at være i overensstemmelse med de gældende standarder i henhold til den nationale lovgivnings bestemmelser.

udgår

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. For at give mulighed for matchning af udbud af beskæftigelse og ansøgninger om ansættelse leverer den enkelte medlemsstat de i stk. 1 omhandlede oplysninger i henhold til et ensartet system.

7. For at gøre det muligt at matche tilbud om beskæftigelse med ansøgninger om ansættelse leverer den enkelte medlemsstat de i stk. 1 omhandlede oplysninger på en gennemsigtig og ensartet måde.

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Euresportalen skal være tilgængelig og overholde den vedtagne europæiske standard EN 301549 om krav om tilgængelighed for IKT.

Begrundelse

Den gældende EU-standard EN 301549 om krav om tilgængelighed for IKT-produkter og ‑tjenesteydelser omfatter de tekniske specifikationer for at gøre teknologi tilgængelig. Bestemmelse nummer 9 i denne standard indeholder netop de internationalt accepterede WCAG 2.0-retningslinjer, niveau AA, der er et afgørende niveau, som kan gøre det muligt for borgere, inklusive handicappede, at få adgang til onlineindhold. Ved at udarbejde en tilgængelig portal sikres også overholdelsen af FN's konvention om handicappedes rettigheder, der er ratificeret af EU.

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. De offentlige arbejdsformidlinger deltager i udvidet samarbejde for at bistå jobmatchning på tværs af grænserne.

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er, som gøres tilgængelige på Eures-portalen, gøres tilgængelige på linje med nationale data i de interne værktøjer for sagsbehandlere, som administreres af medlemsstaternes offentlige arbejdsformidlinger.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er, som gøres tilgængelige på Euresportalen, jf. artikel 14, gøres tilgængelige på linje med nationale data i de interne værktøjer for sagsbehandlere, som administreres af medlemsstaternes offentlige arbejdsformidlinger.

Begrundelse

Denne anbefaling kommer fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De berørte Eures-partnere anvender også de principper, der er omhandlet i stk. 1 og 3, i overensstemmelse med det valg, som disse organisationer har truffet i henhold til artikel 9, stk. 1.

4. De berørte Euresmedlemmer og Eurespartnere anvender også de principper, der er omhandlet i stk. 1 og 3.

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne etablerer et nationalt center for at give mulighed for at overføre oplysninger til Eures-portalen om ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er, som gøres tilgængelige af enhver organisation, der er villig til at dele disse oplysninger på Eures-portalen.

5. Medlemsstaterne etablerer et nationalt center, om muligt ved brug af allerede eksisterende statslige strukturer, for at give mulighed for at overføre oplysninger til Eures-portalen om ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er, som gøres tilgængelige af enhver organisation, der er villig til at dele disse oplysninger på Eures-portalen.

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne søger at udvikle kvikskrankeløsninger til kommunikation med grænsearbejdstagere og arbejdsgivere i disse grænseoverskridende regioner, når de pågældende medlemsstater anser det for nødvendigt at etablere specifikke samarbejds- og tjenestestrukturer.

6. Medlemsstaterne tilstræber i tæt samarbejde med ethvert grænseoverskridende Eurespartnerskab at udvikle kvikskrankeløsninger, herunder onlineløsninger, til kommunikation med grænsearbejdstagere og arbejdsgivere i grænseoverskridende regioner.

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen udvikler en europæisk klassifikation af færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv. Denne klassifikation er et redskab, der letter onlinejobsøgning på tværs af grænserne i Den Europæiske Union ved at udføre jobmatchning, identificere mangel på færdigheder, anerkende kvalifikationer og levere karrierevejledning på Eures-portalen.

1. Kommissionen udvikler en europæisk klassifikation af færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv ("europæisk klassifikation). Denne klassifikation er et redskab, der letter onlinejobsøgning på tværs af grænserne i Den Europæiske Union ved at udføre jobmatchning, identificere mangel på færdigheder, anerkende kvalifikationer og levere karrierevejledning på Euresportalen.

2. Medlemsstaterne samarbejder med hinanden og med Europa-Kommissionen vedrørende interoperabilitet mellem nationale systemer og den i stk. 1 omhandlede klassifikation.

2. Medlemsstaterne, og navnlig Euresmedlemmerne, samarbejder med hinanden og med Kommissionen vedrørende interoperabilitet mellem nationale systemer og den europæiske klassifikation, som udvikles af Kommissionen. Kommissionen holder medlemsstaterne underrettet om udviklingen af den europæiske klassifikation.

 

2a. Den europæiske klassifikation skal tage hensyn til de erfaringer og den bedste praksis, som allerede er opnået efter gennemførelsen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF.

 

2b. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtager og opdaterer Kommissionen listen over færdigheder, kompetencer og kvalifikationer i den europæiske klassifikation. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 3.

3. Med henblik herpå udarbejder hver medlemsstat inden den 1. januar 2017 en første fortegnelse med en sammenligning mellem alle sine nationale, regionale og sektorspecifikke klassifikationer og den klassifikation, der er omhandlet i stk. 1, og når fortegnelsen er taget i brug foretager denne en regelmæssig ajourføring af fortegnelsen, for så vidt angår udviklingen af rekrutteringstjenester, på grundlag af en ansøgning, der kommer fra Det Europæiske Koordineringsbureau.

3. Hver medlemsstat udarbejder senest tre år efter vedtagelsen af den i stk. 2a omhandlede liste en første fortegnelse for at kortlægge alle sine nationale, regionale og sektorspecifikke klassifikationer til og fra denne liste og holder den ajourført.

 

3a. Medlemsstaterne kan vælge at erstatte deres nationale klassifikation med den europæiske klassifikation, når den er endeligt udarbejdet, eller beholde deres interoperable nationale klassifikationssystemer.

4. Kommissionen yder teknisk bistand til medlemsstater, der vælger at erstatte nationale klassifikationer med den i stk. 1 omhandlede klassifikation.

4. Kommissionen yder teknisk og, hvor det er muligt, finansiel bistand til medlemsstater, der vælger at erstatte nationale klassifikationer med den i stk. 1 omhandlede europæiske klassifikation.

5. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtager Kommissionen de nødvendige tekniske standarder og formater, der har til formål at indføre den i stk. 1 omhandlede klassifikation. Disse gennemførelsesretsakter vedtages af Kommissionen efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 3.

5. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtager Kommissionen de nødvendige tekniske standarder og formater, der har til formål at indføre den automatiske matchning via den fælles IT-platform ved hjælp af den europæiske klassifikation og interoperabiliteten mellem nationale systemer og den europæiske klassifikation. Disse gennemførelsesretsakter vedtages af Kommissionen efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 3.

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De offentlige arbejdsformidlinger sikrer, at arbejdstagere, der benytter deres tjenester ved at stille deres jobansøgninger og/eller CV'er til rådighed for dem, kan vælge at lade disse arbejdsformidlinger bistå disse arbejdstagere med deres registrering på Eures-portalen ved hjælp af det i artikel 15, stk. 5, omhandlede nationale center.

1. Euresmedlemmerne og Eurespartnerne sikrer, at arbejdstagere, der benytter deres tjenester ved at stille deres jobansøgninger og/eller CV'er til rådighed for dem, oplyses om muligheden for at lade disse arbejdsformidlinger bistå disse arbejdstagere med deres registrering på Euresportalen ved hjælp af det i artikel 15, stk. 5, omhandlede nationale center. Denne bistand skal tilbydes på et ikkediskriminerende grundlag og uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Arbejdstagere og arbejdsgivere skal have adgang til generelle oplysninger om, hvordan, hvornår og hvor de kan ajourføre, revidere og fjerne de pågældende data.

4. Arbejdstagere og arbejdsgivere skal have adgang til detaljerede oplysninger om, hvordan, hvornår og hvor de kan ajourføre, revidere og fjerne de pågældende data.

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere og arbejdsgivere kan få adgang til støttetjenester på nationalt plan.

1. Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere og arbejdsgivere kan få adgang til støttetjenester på nationalt plan uden unødig forsinkelse både online og offline.

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne støtter udviklingen af en koordineret tilgang til sådanne tjenester på nationalt plan.

2. Medlemsstaterne støtter udviklingen af en koordineret tilgang til sådanne tjenester på nationalt plan med det formål at imødekomme specifikke behov på regionalt og/eller lokalt plan.

Begrundelse

Euresnettets succes afhænger af, om medlemsstaterne er i stand til at tage bedre højde for de specifikke interesser på regionalt og/eller lokalt plan i EU.

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) gennem de grænseoverskridende Eurespartnerskaber, eller

 

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) en kombination af litra a)-c).

d) en kombination af litra a)-ca).

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Støttetjenester for arbejdstagere som beskrevet i artikel 20, 22 og 23 og den bistand til registrering på Eures-portalen, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, er gratis.

5. Støttetjenester for arbejdstagere som beskrevet i artikel 20, 22 og 23 og den bistand til registrering på Euresportalen, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2, er gratis.

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. De støttetjenester til arbejdsgivere, der er omhandlet i artikel 21 og 22, og den bistand til registrering på Eures-portalen, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, kan være pålagt gebyr. Ved opkrævning af gebyrer må der ikke gøres forskel mellem gebyrer opkrævet for Eures-tjenester og gebyrer for andre, sammenlignelige tjenester, der leveres af den pågældende organisation.

udgår

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Både arbejdsgivere og arbejdstagere skal oplyses præcist og klart om denne støtte og eventuelle omkostninger i den forbindelse.

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. De berørte Eures-partnere skal klart over for arbejdstagerne og arbejdsgiverne anføre, hvilke støttetjenester de tilbyder, hvor og hvordan der er adgang til disse tjenester samt betingelserne for denne adgang, gennem deres informationskanaler. Disse oplysninger offentliggøres på Eures-portalen.

7. De berørte Eurespartnere skal klart over for arbejdstagerne og arbejdsgiverne anføre, hvilke støttetjenester de tilbyder, hvor og hvordan der er adgang til disse tjenester samt betingelserne for denne adgang, gennem deres informationskanaler, som skal være så tilgængelige som muligt. Disse oplysninger offentliggøres på Euresportalen.

Ændringsforslag  136

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle arbejdstagere og arbejdsgivere, der anmoder om kundetjenester fra arbejdsformidlinger, modtager eller gøres bekendt med grundlæggende oplysninger om tilgængelig mobilitetsstøtte på nationalt plan, der

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle arbejdstagere og arbejdsgivere, der anmoder om kundetjenester fra arbejdsformidlinger, modtager eller gøres bekendt med passende oplysninger om tilgængelig mobilitetsstøtte på nationalt plan, der

Ændringsforslag  137

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) er let tilgængelige og præsenteres på en brugervenlig måde.

b) er ikkediskriminerende og let tilgængelige, og som præsenteres på en brugervenlig måde og er tilgængelige for handicappede.

Begrundelse

Princippet om ikkeforskelsbehandling er en hjørnesten i et inklusivt og velfungerende arbejdsmarked.

Ændringsforslag  138

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Alle arbejdssøgende har krav på omfattende information om de arbejdsretlige vilkår, såsom f.eks. pensionskrav, socialsikring eller sygeforsikring, som gælder i landet og på arbejdspladsen.

Ændringsforslag  139

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det Europæiske Koordineringsbureau støtter udviklingen af grundlæggende oplysninger i henhold til denne artikel og bistår medlemsstaterne med at sikre en hensigtsmæssig sprogdækning.

3. Det Europæiske Koordineringsbureau støtter udviklingen af grundlæggende oplysninger i henhold til denne artikel og bistår medlemsstaterne med at sikre en hensigtsmæssig sprogdækning, der tager hensyn til kravene på medlemsstaternes arbejdsmarkeder.

Ændringsforslag  140

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De berørte Eures-partnere tilbyder proaktivt alle arbejdstagere, der søger beskæftigelse, mulighed for at få adgang til de tjenester, der defineres i denne artikel. Når det er relevant, gentages dette tilbud i løbet af jobsøgningsprocessen.

1. De berørte Euresmedlemmer og Eurespartnere tilbyder uden unødig forsinkelse proaktivt personer, som arbejder lovligt i Unionen, og som søger beskæftigelse, mulighed for at få adgang til de tjenester, der defineres i denne artikel. Hvor det er relevant, gentages dette tilbud i løbet af jobsøgningsprocessen.

Ændringsforslag  141

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis arbejdstagerne er interesseret i yderligere bistand, leverer de berørte Eures-partnere oplysninger og vejledning om individuelle beskæftigelsesmuligheder og tilbyder dem navnlig følgende tjenester:

2. Hvis arbejdstagerne er interesseret i yderligere bistand, leverer de berørte Eurespartnere oplysninger og vejledning om individuelle beskæftigelsesmuligheder og tilbyder dem navnlig følgende individualiserede tjenester gratis:

Ændringsforslag  142

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) at levere oplysninger og vejledning, jf. artikel 7, stk. 3

Ændringsforslag  143

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) at levere oplysninger om rådgivningstjenester angående beskæftigelsesmuligheder for arbejdstagernes familier

Ændringsforslag  144

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) at oplyse arbejdstageren om interkulturel integration og sprogstøtte

Ændringsforslag  145

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc) at levere oplysninger vedrørende ansættelsesvilkår i medlemsstaten og på arbejdsstedet, såsom pensionsrettigheder, social sikring, beskatning eller sygesikring.

Ændringsforslag  146

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) når det er nødvendigt at yde bistand i forbindelse med at uploade sådanne jobansøgninger og vedrørende relevante nationale jobsøgningsportaler og Eures-portalen

d) når det er nødvendigt, at yde bistand til anvendelse af Euresportalen, f.eks. til at uploade jobansøgninger på Euresportalen

Ændringsforslag  147

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f) når det er relevant at henvise til en anden Eures-partner.

f) når det er relevant, at henvise til et andet Euresmedlem eller en anden Eurespartner.

Ændringsforslag  148

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis arbejdstagerne er interesserede i yderligere bistand, og der er en rimelig sandsynlighed for placering inden for EU, yder de berørte Eures-partnere yderligere jobsøgningsbistand i form af tjenester som udvælgelse af egnede ledige stillinger, bistand i forbindelse med udarbejdelse af jobansøgninger og CV'er samt levering af oversættelser og/eller indhentning af præciseringer vedrørende specifikke ledige stillinger i andre medlemsstater.

3. De berørte Euresmedlemmer og Eurespartnere yder yderligere jobsøgningsbistand i form af tjenester, såsom udvælgelse af egnede ledige stillinger, bistand i forbindelse med udarbejdelse af jobansøgninger og CV'er samt levering af oversættelser og/eller indhentning af præciseringer vedrørende specifikke ledige stillinger i andre medlemsstater, såfremt arbejdstagerne er interesseret i at modtage yderligere bistand.

Ændringsforslag  149

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Efter rekruttering af en arbejdstager i en anden medlemsstat som følge af tjenester leveret i overensstemmelse med denne artikel giver de berørte Eures-partnere den pågældende kontaktoplysninger på organisationer i bestemmelsesmedlemsstaten, som kan tilbyde assistance efter rekrutteringen.

4. Efter rekruttering af en arbejdstager i en anden medlemsstat som følge af tjenester leveret i overensstemmelse med denne artikel giver de berørte Euresmedlemmer og Eurespartnere den pågældende kontaktoplysninger på organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, i bestemmelsesmedlemsstaten, som kan tilbyde assistance efter rekrutteringen.

Ændringsforslag  150

Forslag til forordning

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De berørte Eures-partnere leverer oplysninger og vejledning til arbejdsgivere, der er interesserede i at rekruttere arbejdstagere fra andre medlemsstater, og tilbyder dem navnlig følgende tjenester:

1. De berørte Euresmedlemmer og Eurespartnere leverer oplysninger og vejledning til arbejdsgivere, der er interesserede i at rekruttere arbejdstagere fra andre medlemsstater, og tilbyder dem navnlig følgende tjenester:

(a) at levere oplysninger om de specifikke regler, der gælder ved ansættelse af de pågældende arbejdstagere

a) at levere oplysninger om de specifikke regler, der gælder ved ansættelse af personer fra andre medlemsstater og med hensyn til de forskellige former for ansættelseskontrakter

(b) at fremme brugen af Eures-nettet og CV-databasen på Eures-portalen som et redskab, der kan bidrage til at besætte ledige job

b) at fremme brugen, især online, af Euresnettet og CV-databasen på Euresportalen som et redskab, der kan bidrage til at besætte ledige stillinger

(c) at levere oplysninger og vejledning om faktorer, der kan lette rekrutteringen af arbejdstagere, samt støtte til deres integration

c) at levere oplysninger og vejledning om faktorer, der kan lette rekrutteringen af arbejdstagere, samt støtte til deres integration

(d) når de anmodes om det at levere oplysninger om og vejledning i formulering af individuelle jobkrav i forbindelse med et ledigt job, der er forståelige for et europæisk publikum

d) når de anmodes om det at levere specifikke oplysninger om og individuel vejledning i forbindelse med formuleringen af krav til ledige stillinger

(e) når de anmodes om det at yde bistand i forbindelse med udarbejdelsen af stillingsopslag for at sikre overensstemmelse med de i artikel 14, stk. 8, og artikel 16, stk. 5, omhandlede europæiske tekniske standarder og formater

e) når de anmodes om det at yde bistand i forbindelse med udarbejdelsen af stillingsopslag for at sikre overensstemmelse med de i artikel 14, stk. 8, og artikel 16, stk. 5, omhandlede europæiske tekniske standarder og formater

(f) når det er nødvendigt at yde bistand i forbindelse med registrering som arbejdsgiver på Eures-portalen

f) når det er nødvendigt at yde bistand til anvendelse af Euresportalen, navnlig til støtte i forbindelse med registrering som arbejdsgiver på Euresportalen

(g) når det er relevant at henvise til en anden Eures-partner.

g) når det er relevant at henvise til et andet Euresmedlem eller en anden Eurespartner.

2. Hvis arbejdsgiverne er interesserede i yderligere bistand, og der er en rimelig sandsynlighed for rekruttering inden for EU, yder de berørte Eures-partnere yderligere bistand i form af tjenester som forhåndsudvælgelse af egnede kandidater og levering af oversættelser og/eller indhentning af præciseringer om specifikke jobansøgninger.

2. De berørte Euresmedlemmer og Eurespartnere yder, når det er relevant, yderligere bistand i form af tjenester, såsom som forhåndsudvælgelse af egnede kandidater og levering af oversættelser og/eller indhentning af præciseringer om specifikke jobansøgninger, såfremt arbejdstagerne er interesseret i at modtage yderligere bistand.

3. Efter rekruttering af en arbejdstager fra en anden medlemsstat som følge af tjenester leveret i overensstemmelse med denne artikel giver de berørte Eures-partnere den pågældende arbejdsgiver kontaktoplysninger på organisationer, som kan tilbyde bistand i forbindelse med integrationen af nyrekrutterede arbejdstagere fra andre medlemsstater.

3. Efter rekruttering af en arbejdstager fra en anden medlemsstat som følge af tjenester leveret i overensstemmelse med denne artikel giver de berørte Euresmedlemmer eller Eurespartnere den pågældende arbejdsgiver kontaktoplysninger på organisationer, som kan tilbyde bistand i forbindelse med integrationen af nyrekrutterede arbejdstagere fra andre medlemsstater.

4. De offentlige arbejdsformidlinger bestræber sig på at indgå aftaler med andre arbejdsformidlinger, der opererer på den pågældende medlemsstats område

4. De offentlige arbejdsformidlinger bestræber sig på at indgå aftaler med andre arbejdsformidlinger, der opererer på den pågældende medlemsstats område

(a) med henblik på i fællesskab at fremme registreringen af arbejdsgivere på Eures-nettet på den pågældende medlemsstats område og deres anvendelse af den fælles platform for europæisk formidling og udligning

a) med henblik på i fællesskab at fremme og tilskynde til registreringen af arbejdsgivere på Euresnettet på den pågældende medlemsstats område og deres anvendelse af den fælles platform for europæisk formidling og udligning

(b) at dele oplysninger og bedste praksis om støttetjenester for arbejdsgivere, der er interesseret i at rekruttere arbejdstagere fra andre medlemsstater.

b) at dele oplysninger og bedste praksis om støttetjenester for arbejdsgivere, der er interesseret i at rekruttere arbejdstagere fra andre medlemsstater.

Ændringsforslag  151

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De berørte Eures-partnere leverer på anmodning fra arbejdstagere og arbejdsgivere generelle oplysninger om bistand efter rekruttering og om, hvor man kan få bistand efter rekruttering såsom undervisning i interkulturel kommunikation, sprogkurser og støtte til integration.

1. De berørte Euresmedlemmer og Eurespartnere oplyser arbejdstagere og arbejdsgivere om bistand efter rekruttering og om, hvor man kan få bistand efter rekruttering, såsom undervisning i interkulturel kommunikation, sprogkurser og støtte til integration.

Ændringsforslag  152

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I henhold til en undtagelse fra artikel 18, stk. 5, kan Eures-partnere tilbyde den i stk. 1 omhandlede bistand til arbejdstagere mod et gebyr.

udgår

Ændringsforslag  153

Forslag til forordning

Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Lettere adgang til oplysninger og tjenester vedrørende social sikring

Lettere adgang til oplysninger og tjenester vedrørende sundhedsydelser, social sikring og beskatning

Ændringsforslag  154

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer koordinering mellem støttetjenester under denne forordning og tjenester inden for social sikring, som leveres af de kompetente myndigheder.

1. Medlemsstaterne sikrer koordinering mellem støttetjenester i henhold til denne forordning og tjenester, som ydes i forbindelse med sundhedsydelser, social sikring, arbejdsløshedsforsikring og beskatning, der leveres af de kompetente myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan, samt gennem grænseoverskridende samarbejdsstrukturer, og tilstræber at imødegå problemer vedrørende forskellige bestemmelser på regionalt og lokalt plan i deres egne lande.

Ændringsforslag  155

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For så vidt angår stk. 1 støtter medlemsstaterne udviklingen af integreret onlineadgang som en første kilde til information for arbejdstagere, grænsearbejdstagere og arbejdsgivere.

2. For så vidt angår stk. 1 støtter medlemsstaterne udviklingen af integreret onlineadgang som en første kilde til information for arbejdstagere, grænsearbejdstagere og arbejdsgivere og yderligere individualiserede tjenester, der leveres af Euresrådgivere.

Begrundelse

Individualiserede tjenester fra Euresrådgivere spiller en vigtig rolle i forhold til at gøre det muligt for arbejdstagere at foretage oplyste valg, når de udøver deres grundlæggende ret til fri bevægelighed.

Ændringsforslag  156

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Efter anmodning fra arbejdstagere, grænsearbejdstagere og arbejdsgivere leverer de berørte Eures-partnere generelle oplysninger om rettighederne vedrørende social sikring og påtager sig at henvise disse anmodninger om specifikke oplysninger til de kompetente myndigheder og eventuelt til andre organer, der støtter arbejdstagerne med at udøve deres rettigheder inden for rammerne af den frie bevægelighed.

3. De berørte Euresmedlemmer og Eurespartnere leverer generelle oplysninger om rettigheder vedrørende social sikring, arbejdsløshedsforsikring og beskatning. De grænseoverskridende partnerskaber leverer desuden specifikke, flersprogede oplysninger om særlige typer af beskæftigelse. Disse indeholder bl.a. oplysninger om mindstestandarder inden for arbejdsret, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og om mindstelønninger. Anmodninger om specifikke oplysninger henvises til de kompetente myndigheder og til andre organer, der støtter arbejdstagerne med at udøve deres rettigheder inden for rammerne af den frie bevægelighed.

Begrundelse

Personer, som ønsker at arbejde i et andet land, bør være bekendt med disse oplysninger for således at kunne træffe en kvalificeret beslutning.

Ændringsforslag  157

Forslag til forordning

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat ikke begrænse adgangen til nationale arbejdsmarkedsforanstaltninger udelukkende med den begrundelse, at en arbejdstager søger denne bistand med henblik på at finde beskæftigelse på en anden medlemsstats område.

I henhold til forordning (EU) nr. 492/2011 må en medlemsstat ikke begrænse adgangen til aktive nationale arbejdsmarkedsforanstaltninger, som har til formål at yde jobsøgningsbistand til arbejdstagere, udelukkende med den begrundelse, at en arbejdstager søger denne bistand med henblik på at finde beskæftigelse på en anden medlemsstats område. En medlemsstat kan imidlertid udelukke visse offentligt finansierede foranstaltninger, der udgør et led i dens aktive arbejdsmarkedspolitik.

Ændringsforslag  158

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne overvåger strømme og mønstre i arbejdskraftmobilitet i Unionen på grundlag af Eurostat-statistikker og de tilgængelige nationale data.

Kommissionen overvåger og offentliggør oplysninger om mobilitetsstrømme og ‑mønstre i Unionen på grundlag af Eurostat-statistikker og de tilgængelige nationale data.

 

Ændringsforslag  159

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den enkelte medlemsstat indsamler og analyserer navnlig oplysninger om:

1. Den enkelte medlemsstat indsamler og analyserer navnlig kønsopdelte oplysninger om:

Ændringsforslag  160

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) mangel på arbejdskraft og overskud af arbejdskraft på nationale og sektorspecifikke arbejdsmarkeder og i hvilket omfang arbejdskraftmobilitet kan afhjælpe disse problemer

a) mangel på arbejdskraft og overskud af arbejdskraft på nationale og sektorspecifikke arbejdsmarkeder og i hvilket omfang arbejdskraftmobilitet kan afhjælpe disse problemer med særlig opmærksomhed på de mest sårbare grupper på arbejdsmarkedet og de regioner, der er mest berørt af arbejdsløshed

Ændringsforslag  161

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) arbejdsmarkedets behov og tendenser med henblik på at skabe mulige synergier mellem arbejdsgivere og universiteter eller erhvervsuddannelsesinstitutioner for at afhjælpe problemet med misforhold mellem kvalifikationer og ledige stillinger

Ændringsforslag  162

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) Eures-aktiviteter på nationalt plan

b) Euresaktiviteter på nationalt plan og, hvor det er relevant, på grænseoverskridende plan, med henblik på at identificere nye muligheder for politiske initiativer

Ændringsforslag  163

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) Eures-nettets stilling på markedet for rekrutteringstjenester på nationalt plan som helhed.

c) Euresnettets stilling på markedet for rekrutteringstjenester på nationalt plan som helhed og, hvor det er relevant, på grænseoverskridende plan.

Ændringsforslag  164

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Under hensyntagen til informationsudveksling og den fælles analyse udvikler medlemsstaterne mobilitetspolitikker som en integrerende del af deres beskæftigelsespolitikker. Disse mobilitetspolitikker udgør den ramme, som medlemsstaterne anvender til gennemførelsen af den i artikel 28 omhandlede programmering.

3. Medlemsstaterne kan under hensyntagen til informationsudveksling og den fælles analyse udvikle mobilitetspolitikker som en integrerende del af deres beskæftigelsespolitikker. Disse mobilitetspolitikker udgør den ramme, som medlemsstaterne anvender til gennemførelsen af den i artikel 28 omhandlede programmering.

Ændringsforslag  165

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne forpligter sig til i deres nationale lovgivninger at ophæve lovbestemmelser, som har til formål at bremse eller endog hindre arbejdstagernes mobilitet inden for EU.

Ændringsforslag  166

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Alle de organisationer, der deltager i Eures-nettet, jf. artikel 4, skal dele og udveksle oplysninger om situationen i medlemsstaterne vedrørende leve- og arbejdsvilkår, administrative procedurer og de gældende regler for arbejdstagere fra andre medlemsstater og derved give vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere.

1. Alle de organisationer, der deltager i Euresnettet, jf. artikel 4, skal dele og udveksle oplysninger om situationen i medlemsstaterne vedrørende leve- og arbejdsvilkår, administrative procedurer og de gældende regler for arbejdstagere fra andre medlemsstater og derved give den nødvendige vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere.

Ændringsforslag  167

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Hvert nationale koordineringsbureau evaluerer og deler Det Europæiske Koordineringsbureaus landespecifikke rapport og anbefaling med Euresmedlemmerne og Eurespartnerne.

Ændringsforslag  168

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvert nationalt koordineringsbureau udarbejder hvert år et arbejdsprogram for de organisationer, der deltager i Eures-nettet på den pågældende medlemsstats område.

1. Hvert nationalt koordineringsbureau udarbejder et årligt arbejdsprogram, der tager hensyn til Det Europæiske Koordineringsbureaus landespecifikke rapport og anbefaling, for de organisationer, der deltager i Euresnettet på den pågældende medlemsstats område.

Ændringsforslag  169

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) de vigtigste aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med denne forordning

a) de vigtigste aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med denne forordning på nationalt plan som helhed og, hvor det er relevant, på grænseoverskridende plan

Ændringsforslag  170

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen sikrer gennem Det Europæiske Koordineringsbureau, at finansieringen af Eures' aktiviteter er i overensstemmelse med de nationale arbejdsprogrammer og med bestemmelserne i EaSI-programmet, idet bestemmelserne om finansiering af Euresaktiviteter skal sikre synergi med de disponible midler fra INTERREG 2014-2020.

Ændringsforslag  171

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) resultater for tjenesteeffektivitet og ‑kvalitet, der er opnået ved Euresrådgivernes udfyldning af et standardiseret spørgeskema.

Ændringsforslag  172

Forslag til forordning

Artikel 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under hensyntagen til de oplysninger, der indsamles i henhold til dette kapitel, forelægger Europa-Kommissionen hvert andet år en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om arbejdskraftmobilitet inden for Unionen og de tjenester, der stilles til rådighed for arbejdstagerne for at lette udøvelsen af den frie bevægelighed i overensstemmelse med artikel 46 i TEUF.

Under hensyntagen til de oplysninger, der indsamles i henhold til dette kapitel, forelægger Kommissionen hvert år en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om arbejdskraftmobilitet inden for Unionen og de tjenester, der stilles til rådighed for arbejdstagerne for at lette udøvelsen af den frie bevægelighed i overensstemmelse med artikel 46 i TEUF.

Ændringsforslag  173

Forslag til forordning

Artikel 32 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europa-Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en efterfølgende evaluering af anvendelsen og virkningerne af denne forordning fem år efter dens ikrafttrædelse.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en efterfølgende evaluering af anvendelsen og virkningerne af denne forordning senest *[to år efter denne forordnings ikrafttrædelse].

Ændringsforslag  174

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8 og 29, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden eller fra en anden dato fastsat af lovgiveren.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden eller fra en anden dato fastsat af lovgiveren.

Ændringsforslag  175

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i artikel 8 og 29 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 29 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag  176

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8 og 29 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 29 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(1)

EUT C 424 af 26.11.2014, s. 27.

(2)

EUT C 271 af 19.8.2014, s. 70.


BEGRUNDELSE

Det frie beskæftigelsesvalg inden for EU udgør en integreret det af den fri bevægelighed, som er en af de fire grundlæggende frihedsrettigheder i Den Europæiske Union og således et centralt aspekt af EU-borgerskabet. Netop som følge af den store arbejdsløshed, som findes i visse europæiske regioner, gælder det om at styrke arbejdskraftens mobilitet inden for EU, forbedre beskæftigelsesmulighederne for arbejdstagerne og hjælpe arbejdsgiverne med at få besat deres ledige stillinger hurtigere. Dette bidrager til udviklingen af et europæisk arbejdsmarked med et højt beskæftigelsesniveau. Arbejdskraftmobiliteten inden for EU er forholdsvis lav, når den sammenholdes med arbejdsmarkedets størrelse og den erhvervsaktive befolkning i EU – mobilitetsraten i EU27 ligger kun på 0,29 %.

Formålet med denne forordning er at gøre Euresnettet til et effektivt instrument for arbejdssøgende eller for arbejdsgivere, som er interesseret i arbejdskraftmobiliteten inden for EU, ved at sikre adgang til en gennemsigtig og så omfattende pulje af stillingstilbud og profiler fra arbejdssøgende som muligt i hele Europa. Lærlingepladser og praktikpladser skal ligeledes indgå i det EU-dækkende net, hvor der dog skal eksistere et regulært kontraktforhold.

Det fastholdes udtrykkeligt, at arbejdsmarkedspolitikken og alle tilskyndelsesforanstaltninger fortsat forbliver et nationalt anliggende. Bopælsprincippet vil fortsat blive fastholdt.

Alle arbejdssøgende skal garanteres omfattende information om de arbejdsretlige vilkår og tjenester, som gælder på ansættelsesstedet.

Platformen skal være lettilgængelig og så brugervenlig som mulig.

For at Euresnettet kan blive en succes er det nødvendigt, at der dels er effektive offentlige og private arbejdsformidlinger med i nettet, og dels, at Kommissionen og navnlig medlemsstaterne på målrettet vis formidler kendskabet til nettet til hele Europa gennem intensive og omfattende kommunikationsforanstaltninger.

I Euresnettet skal de offentlige arbejdsformidlinger indtage en prioriteret stilling og automatisk udpeges som medlemmer af medlemsstaterne, som er fortrolig med anvendelsen af denne forordning.

Derudover kan medlemsstaterne godkende yderligere arbejdsformidlinger som Euresmedlemmer og andre organisationer som Eurespartnere, såsom f.eks. private arbejdsformidlinger, agenturer, NGO'er osv., såfremt disse opfylder de fastsatte krav i bestemmelserne om Euresnettet.

Ved besættelsen af ledige stillinger skal medlemsstaterne og Kommissionen sikre, at der gives forrang til medlemsstaternes statsborgere, således at der gives præference for EU-borgere.

Nettet skal evalueres regelmæssigt med henblik på at undersøge dets effektivitet og anvendelighed for i givet fald hurtigst muligt at kunne gennemføre nødvendige forbedringer og for at sikre, at Euresnettet bliver en succes på lang sigt.


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (3.3.2015)

fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne (Eures)

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Ordfører for udtalelse: Viorica Dăncilă

KORT BEGRUNDELSE

Hver dag krydser mere end 1,1 mio. unionsborgere, som bor i en EU-medlemsstat, grænserne for at gå på arbejde i et naboland.

Derudover boede og arbejdede mere end 7 mio. unionsborgere i 2013 i en anden medlemsstat, heraf var 78 % økonomisk aktive, mens 68 % havde en arbejdsplads.

Dette er muligt, fordi arbejdstagere i EU kan bevæge sig frit, søge arbejde i en anden medlemsstat og kan arbejde i pågældende medlemsstat uden en arbejdstilladelse.

Ifølge de europæiske statistikker er antallet af unionsborgere, som bor i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland, vokset med næsten 60 % siden 2005, i kølvandet på udvidelserne i 2004 og 2007, hvilket kun udgør 3,1 % af arbejdsstyrken i EU. Mobilitetsstrømmene inden for Unionen er efterfølgende faldet med en tredjedel på grund af krisen.

Samlet set vurderes det, at mobilitetsstrømmene efter udvidelsen har bidraget til en stigning i EU15-landenes bruttonationalprodukter på omkring 1 % i perioden 2004-2009.

Omvendt findes der stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft og stillinger, som er svære at besætte, i mange regioner, selvom der er et højt arbejdsløshedsniveau (over 25 mio. unionsborgere, hvoraf 5 mio. er unge).

Desuden steg antallet af ledige stillinger i anden halvdel af 2009, navnlig i sektorer med hurtig vækst, såsom informations- og kommunikationsteknologi samt grøn økonomi.

Euresportalen er i denne sammenhæng en enestående mulighed i EU, hvad angår arbejdskraftens mobilitet, for de jobsøgende: Den er gratis, den tilbyder oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i samtlige deltagerlande på 25 sprog, den etablerer kontakt mellem jobsøgende og arbejdsgivere, som efterspørger bestemte færdigheder, ved at lede disse personers opmærksomhed på sektorer og erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og støtter mobilitetsprogrammer rettet mod unge.

Dette kan ses af, at hjemmesiden hver måned har 4 mio. besøgende, skaber 150 000 kontakter mellem jobsøgende og arbejdsgivere, genererer mere end 50 000 ansættelser om året, omfatter i gennemsnit 750 000 CV'er månedligt og organiserer hundredvis af begivenheder i hele Europa.

Kommissionen foreslår en reform af Eures, og gennemførelsen af denne vil føre til en stigning i antallet af samarbejdspartnere, som tilbyder tjenester inden for mobilitet gennem Eures, konsolidere samarbejdet mellem offentlige og private arbejdsformidlinger med henblik på at dække en endnu højere procentdel af de ledige stillinger (for øjeblikket svinger denne procentdel mellem 30 % og 40 % af det samlede antal ledige stillinger) og at give de unge, som har bedre mulighed for mobilitet, mere opmærksomhed for at inddrage dem i former for beskæftigelse, som kombinerer arbejde og uddannelsesmuligheder, såsom lærerpladser.

Vi støtter en ajourføring af Eures' virke og en tilpasning af denne til den samfundsmæssige udvikling på europæisk plan, men i Kommissionens forslag fremgår forholdet mellem aktørerne og samarbejdet inden for netværket, såvel som de sociale partneres rolle og måden, hvorpå de udvælges, endnu ikke klart.

Kommissionens forslag nævner slet ikke samarbejdet mellem medlemsstaterne og Schweiz, Island, Norge og Lichtenstein, som allerede deltager i Euresnettet.

Samtidig har der været udmeldinger fra medlemsstaterne om, at den nye reform vil bringe de grænseoverskridende virksomheders nuværende virke ud af balance, selv om det er disse strukturer, som i størst omfang har deltaget i de fælles tiltag med hensyn til oplysning og placering af grænseoverskridende arbejdstagere.

Denne reform bør gøre det muligt for de offentlige arbejdsformidlingstjenester at skabe et grundlag for tættere samarbejde med uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutionerne, navnlig i forbindelse med livslanglæring – også for personer over 40 år – for at muliggøre udvikling af kompetencer og med henblik på en intelligent anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier.

På den anden side er en bedre koordinering mellem ministerierne påkrævet for at kunne løse de lovgivningsmæssige hindringer, som arbejdstagere, der ønsker at arbejde i et anden land, står over for, fordi mange personer for øjeblikket tøver med at acceptere tilbud om ansættelse i en anden medlemsstat på grund af usikkerhed eller manglende oplysninger vedrørende socialsikringsordningerne, betaling af skat og andre forpligtelser i opholdslandet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er et centralt element i udviklingen af et mere integreret EU-arbejdsmarked, der giver arbejdstagere mulighed for at flytte fra områder med høj arbejdsløshed til områder, der kendetegnes af mangel på arbejdskraft. Den bidrager også til at finde de rette færdigheder til ledige stillinger og til at afhjælpe flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet.

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er et centralt element i udviklingen af et mere integreret EU-arbejdsmarked, der giver arbejdstagere mulighed for at flytte fra områder med høj arbejdsløshed til områder, der kendetegnes af mangel på arbejdskraft. Den bidrager også til at finde det nødvendige personale med passende færdigheder til ledige stillinger og til at afhjælpe flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) I overensstemmelse med artikel 174 i TEUF bør der lægges særlig vægt på regionerne i den yderste periferi, de nordligste meget tyndt befolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Med henblik på at hjælpe de arbejdstagere, der har ret til fri bevægelighed, til rent faktisk at udnytte denne ret i praksis, har enhver statsborger i Unionen ret til bistand i henhold til nærværende forordning, når vedkommende ønsker at tage og udøve lønnet beskæftigelse, og ligeledes dennes familiemedlemmer, jf. artikel 45 i traktaten. Medlemsstaterne skal give samme adgang til statsborgere fra tredjelande, der i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning har ret til samme behandling som deres egne statsborgere på dette område.

(4) Med henblik på at hjælpe de arbejdstagere, der har ret til at arbejde på grundlag af den fri bevægelighed, til rent faktisk at udnytte denne ret i praksis, har enhver statsborger i Unionen ret til bistand i henhold til nærværende forordning, når vedkommende ønsker at tage og udøve lønnet beskæftigelse, og ligeledes dennes familiemedlemmer, jf. artikel 45 i traktaten. Medlemsstaterne skal give samme adgang til statsborgere fra tredjelande, der i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning har ret til samme behandling som deres egne statsborgere på dette område.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Den stadig større gensidige afhængighed mellem arbejdsmarkederne kræver et styrket samarbejde mellem arbejdsformidlingerne for at sikre fri bevægelighed for alle arbejdstagere gennem frivillig og fair arbejdskraftmobilitet inden for Unionen i overensstemmelse med artikel 46, litra a), i traktaten, og derfor bør der indføres en fælles ramme for samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen om arbejdskraftmobilitet inden for Unionen. Denne ramme bør samle ledige stillinger fra hele Unionen og give mulighed for at søge disse ledige stillinger ("formidling og udligning"), definere levering af tilhørende støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere samt sikre en fælles tilgang til deling af oplysninger, der er nødvendige for at lette dette samarbejde. I vækst- og beskæftigelsespakken bad Det Europæiske Råd om at få foretaget en undersøgelse af mulighederne for at udvide Eures-nettet til at omfatte lærlingepladser og praktikpladser;

(5) Den stadig større gensidige afhængighed mellem arbejdsmarkederne og behovet for at integrere dem kræver et styrket samarbejde mellem arbejdsformidlingerne for at sikre fri bevægelighed for alle arbejdstagere gennem frivillig og fair arbejdskraftmobilitet inden for Unionen i overensstemmelse med artikel 46, litra a), i traktaten, og derfor bør der indføres en fælles ramme for samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen om arbejdskraftmobilitet på tværs af medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Denne ramme bør samle ledige stillinger fra hele Unionen og borgere i Unionen og i de nævnte fire lande og give mulighed for at søge disse ledige stillinger ("formidling og udligning"), definere levering af tilhørende støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere samt sikre en fælles tilgang til deling af oplysninger, der er nødvendige for at lette dette samarbejde. Unionen bør navnlig træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre beskæftigelsesmuligheder og arbejdstagerrettigheder i almindelighed, herunder for så vidt angår tredjelande, der deltager i Eures-nettet.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) I vækst- og beskæftigelsespakken bad Det Europæiske Råd om at få foretaget en undersøgelse af mulighederne for at udvide Eures-nettet til at omfatte lærlingepladser og praktikpladser; lærlingepladser og praktikpladser kan være omfattet af denne forordning, forudsat at de pågældende betragtes som arbejdstagere, jf. de rettigheder, som tillægges borgerne i artikel 45 i traktaten. Der bør indføres hensigtsmæssig udveksling af generelle oplysninger om mobilitet for lærlingepladser og praktikpladser inden for Unionen, og der bør ydes passende bistand til kandidater til disse pladser på grundlag af en mekanisme for formidling og udligning af tilbud, når dette anses for gennemførligt i henhold til hensigtsmæssige standarder og under skyldig hensyntagen til medlemsstaternes beføjelser.

(6) I vækst- og beskæftigelsespakken bad Det Europæiske Råd om at få foretaget en undersøgelse af mulighederne for at udvide Eures-nettet til at omfatte lærlingepladser og praktikpladser, herunder pladser organiseret af grænseoverskridende partnerskaber. Lærlingepladser og praktikpladser kan være omfattet af denne forordning, forudsat at de pågældende betragtes som arbejdstagere, jf. de rettigheder, som tillægges borgerne i artikel 45 i traktaten. Der bør indføres hensigtsmæssig udveksling af generelle oplysninger om mobilitet for lærlingepladser og praktikpladser inden for Unionen, som bør anerkendes på samme måde som eksamensbeviser udstedt af de almindelige uddannelsessystemer i medlemsstaterne, og der bør ydes passende bistand til kandidater til disse pladser på grundlag af en mekanisme for formidling og udligning af tilbud, når dette anses for gennemførligt i henhold til hensigtsmæssige standarder og under skyldig hensyntagen til medlemsstaternes beføjelser.

Begrundelse

Ved afslutningen af praktik- og lærlingeforløb modtager de personer, som har gennemført disse forløb, et eksamensbevis, som skal anerkendes i de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det tværnationale og grænseoverskridende samarbejde og støtten til alle organisationer, der arbejder for Eures i medlemsstaterne, kan gøres lettere med en struktur på EU-plan ("Det Europæiske Koordineringsbureau"), som kan levere fælles information, uddannelsesaktiviteter, redskaber og vejledning. Denne struktur bør også være ansvarlig for udviklingen af den europæiske portal for jobmobilitet (Eures-portalen), den fælles IT-platform. Der bør udarbejdes flerårige arbejdsprogrammer i samråd med medlemsstaterne som retningslinjer for dens arbejde.

(8) De(t) mellemregionale, tværnationale og grænseoverskridende partnerskaber og samarbejde og støtten til alle organisationer, der arbejder for Eures i medlemsstaterne, bør gøre det lettere at drive en struktur på EU-plan ("Det Europæiske Koordineringsbureau"), som fortsat bør tilbyde ydelser som fælles information og rådgivning, uddannelsesaktiviteter, redskaber og vejledning. Denne struktur bør også være ansvarlig for at styrke den europæiske portal for jobmobilitet (Eures-portalen), den fælles IT-platform. Der bør udarbejdes flerårige arbejdsprogrammer i samråd med medlemsstaterne som retningslinjer for dens arbejde.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør etablere koordineringsbureauer på nationalt plan for at yde overordnet støtte og bistand til alle organisationer på deres område, der arbejder for Eures, og støtte samarbejdet med deres modparter i de øvrige medlemsstater og med Det Europæiske Koordineringsbureau. Disse koordineringsbureauer bør navnlig have til opgave at håndtere klager og problemer med ledige stillinger samt kontrollere overholdelse af bestemmelserne i forbindelse med frivillig og fair arbejdskraftmobilitet inden for Unionen.

(9) (9) Medlemsstaterne bør etablere koordineringsbureauer på nationalt plan for at yde overordnet støtte og bistand til alle organisationer på deres område, der arbejder for Eures, herunder grænseoverskridende partnerskaber, og støtte samarbejdet med deres modparter i de øvrige medlemsstater og med Det Europæiske Koordineringsbureau. Disse koordineringsbureauer bør navnlig have til opgave at støtte etableringen af instrumenter og procedurer for Eures' funktion og håndtere klager og problemer vedrørende ledige stillinger og administrative hindringer, navnlig på områder med store mangel på arbejdskraft, som risikerer at skabe skævheder på arbejdsmarkedet, kontrollere overholdelse af bestemmelserne i forbindelse med frivillig og fair arbejdskraftmobilitet inden for Unionen, træffe afgørelse vedrørende klager for at undgå forskellige fortolkninger af den eksisterende lovgivning og behandle sager om diskrimination og databeskyttelse. Medlemsstater med et decentralt system bør overveje at oprette regionale koordineringsbureauer.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Arbejdsmarkedsparternes deltagelse i Eures-nettet bidrager især til analysen af hindringer for mobiliteten samt fremme af en fair og frivillig arbejdskraftmobilitet inden for Unionen, herunder i grænseområder. Derfor bør repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan inddrages i den overordnede styringsstruktur for Eures-nettet, mens nationale arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger kan ansøge om at blive Eures-partnere.

(10) Arbejdsmarkedsparternes deltagelse i Eures-nettet bidrager især til analysen af hindringer for mobiliteten samt fremme af en fair og frivillig arbejdskraftmobilitet inden for Unionen, herunder i grænseområder. Derfor bør repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan inddrages i den overordnede styringsstruktur for Eures-nettet, mens nationale arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger kan ansøge om at blive Eures-partnere, med fokus på SMV'ers deltagelse, da det først og fremmest er dem, der genererer beskæftigelse i EU.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) I grænseoverskridende regioner kan permanente strukturer som arbejdsfællesskaber, euroregioner og navnlig de europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS) danne grundlag for grænseoverskridende partnerskaber.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) En bredere medlemsbase i Eures-nettet har sociale, økonomiske og finansielle fordele. Dette forbedrer effektiviteten ved levering af tjenester ved at fremme partnerskaber, styrke komplementariteten og forbedre kvaliteten. Det øger Eures-nettets markedsandel, idet nye medlemmer tilføjer ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er. Tværnationalt og grænseoverskridende samarbejde, som er en central funktion i driften af Eures-nettet, kan føre til innovative former for læring og samarbejde mellem arbejdsformidlinger, herunder kvalitetsstandarder for ledige stillinger og støttetjenester. Eures-nettet vil derfor opnå større relevans som et af Unionens vigtigste værktøjer, som medlemsstaterne og Europa-Kommissionen har adgang til, når de ønsker at yde støtte til konkrete foranstaltninger med henblik på at sikre et højt beskæftigelsesniveau inden for Unionen.

(12) En bredere medlemsbase i Eures-nettet har sociale, økonomiske og finansielle fordele. Dette forbedrer effektiviteten ved levering af tjenester ved at fremme partnerskaber, styrke komplementariteten og forbedre kvaliteten. Det øger Eures-nettets markedsandel, idet nye medlemmer tilføjer ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er. Mellemregionalt, tværnationalt og grænseoverskridende samarbejde, som er en central funktion i driften af Eures-nettet, bør fortsat føre til innovative former for læring og samarbejde mellem arbejdsformidlinger, herunder kvalitetsstandarder for ledige stillinger og støttetjenester. Eures-nettet vil derfor opnå større relevans som et af Unionens vigtigste værktøjer, som medlemsstaterne og Europa-Kommissionen har adgang til, når de ønsker at yde støtte til konkrete foranstaltninger med henblik på at sikre et højt beskæftigelsesniveau inden for Unionen.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) I overensstemmelse med medlemsstaternes beføjelser vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdsmarkederne bør de selv have ansvaret for at give organisationer tilladelse til at fungere som Eures-partnere for Eures-nettet på hver deres område. Tilladelserne skal være omfattet af fælles minimumskriterier og et begrænset sæt af grundlæggende regler for godkendelsesprocessen for at sikre gennemsigtighed og lige muligheder, når organisationer bliver medlemmer af Eures-nettet, med forbehold af den nødvendige fleksibilitet for at tage højde for de forskellige nationale modeller og samarbejdsformer mellem offentlige arbejdsformidlinger og andre aktører på arbejdsmarkedet i medlemsstaterne.

(13) I overensstemmelse med medlemsstaternes beføjelser vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdsmarkederne bør de selv have ansvaret for at give organisationer tilladelse til at fungere som Eures-partnere for Eures-nettet på hver deres område. Tilladelserne skal være omfattet af fælles minimumskriterier og et begrænset sæt af grundlæggende regler for godkendelsesprocessen for at sikre gennemsigtighed og lige muligheder, når organisationer bliver medlemmer af Eures-nettet, med forbehold af den nødvendige fleksibilitet for at tage højde for de forskellige nationale, regionale og lokale modeller og samarbejdsformer mellem offentlige arbejdsformidlinger og andre aktører på arbejdsmarkedet i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Med henblik på at formidle pålidelige og ajourførte oplysninger til arbejdsgivere og arbejdstagere om de forskellige aspekter af arbejdskraftmobilitet inden for Unionen bør Eures-nettet samarbejde med andre organer, tjenester og EU-net, der fremmer mobilitet og informerer borgerne om deres rettigheder i henhold til EU-lovgivningen, såsom Your Europe-portalen, Den Europæiske Ungdomsportal og SOLVIT, organisationer, der er ansvarlige for anerkendelse af faglige kvalifikationer, og organer til fremme, analyse og overvågning af samt støtte til ligebehandling af arbejdstagere, som er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv .../2013 (EU) [om foranstaltninger til fremme af udøvelsen af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed].

(16) Med henblik på at formidle pålidelige og ajourførte oplysninger til arbejdsgivere og arbejdstagere om de forskellige aspekter af arbejdskraftmobilitet inden for Unionen bør Eures-nettet samarbejde med andre organer, tjenester og EU-net, der fremmer mobilitet og informerer borgerne om deres rettigheder i henhold til EU-lovgivningen, såsom Your Europe-portalen, Den Europæiske Ungdomsportal og SOLVIT, organisationer, der arbejder for grænseoverskridende samarbejde, og andre organisationer, der er ansvarlige for anerkendelse af faglige kvalifikationer, og organer til fremme, analyse og overvågning af samt støtte til ligebehandling af arbejdstagere, som er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv .../2013 (EU) [om foranstaltninger til fremme af udøvelsen af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed].

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) En indgående forståelse af efterspørgslen efter arbejdskraft med hensyn til erhverv, sektorer og arbejdsgiveres behov vil gavne arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen, og derfor bør støttetjenesterne omfatte bistand af god kvalitet til arbejdsgiverne, navnlig små og mellemstore virksomheder. Et tæt samarbejde mellem arbejdsformidlinger og arbejdsgivere vil gøre puljen af ledige stillinger større og øge jobmatchning af egnede kandidater, sikre adgang til arbejdsmarkedet, navnlig for jobsøgende fra sårbare grupper, og forbedre arbejdsmarkedsdata.

(24) En indgående forståelse af efterspørgslen efter arbejdskraft med hensyn til erhverv, sektorer og arbejdsgiveres behov vil gavne arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen, og derfor bør støttetjenesterne omfatte bistand af god kvalitet til arbejdsgiverne, navnlig små og mellemstore virksomheder, herunder personer, der fremstiller håndværk. Et tæt samarbejde mellem arbejdsformidlinger og arbejdsgivere vil gøre puljen af ledige stillinger større og øge jobmatchning af egnede kandidater, skabe mindre mangel på arbejdskraft, sikre adgang til arbejdsmarkedet, navnlig for jobsøgende fra sårbare grupper, og forbedre arbejdsmarkedsdata.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Støttetjenester til arbejdstagere hænger sammen med udøvelsen af deres grundlæggende bevægelsesfrihed som arbejdstagere i henhold til EU-lovgivningen og bør være gratis. Men støttetjenester til arbejdsgivere kan pålægges et gebyr i henhold til den nationale praksis.

(26) Støttetjenester til arbejdstagere hænger sammen med udøvelsen af deres grundlæggende bevægelsesfrihed som arbejdstagere i henhold til EU-lovgivningen og bør derfor være gratis, hvilket også bør være tilfældet for støttetjenester til arbejdsgivere.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Man bør være særligt opmærksom på at støtte mobilitet i grænseoverskridende regioner og levere tjenester til grænsearbejdstagere, der bor i én medlemsstat og arbejder i en anden, og som skal håndtere forskellig national praksis og forskellige retssystemer, og som støder på specifikke administrative, retlige eller skattemæssige hindringer for mobilitet. Medlemsstaterne kan vælge at etablere specifikke støttestrukturer for at fremme denne form for mobilitet, og sådanne strukturer bør inden for rammerne af Eures-nettet afhjælpe de specifikke behov for information, vejledning, grænseoverskridende matchning mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft og de deraf følgende placeringer.

(27) Man bør være særligt opmærksom på at støtte regioner, der lider under alvorlige og permanente naturbetingede eller demografiske ulemper, og mobilitet i grænseoverskridende regioner og levere tjenester til det støt stigende antal grænsearbejdstagere, der bor i én medlemsstat og arbejder i en anden, og som skal håndtere forskellig national praksis og forskellige retssystemer, og som støder på specifikke administrative, retlige eller skattemæssige hindringer for mobilitet. Medlemsstaterne bør fortsat bakke op om specifikke støttestrukturer, som fremmer denne form for mobilitet, og som inden for rammerne af Eures-nettet afhjælper de specifikke behov for information, vejledning, grænseoverskridende matchning mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft og de deraf følgende placeringer.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Der bør indføres en programmeringscyklus for at støtte samordning af foranstaltninger vedrørende mobilitet inden for Unionen. Programmeringen af medlemsstaternes aktivitetsplaner bør for at være effektiv tage hensyn til oplysninger om mobilitetsstrømme og -mønstre, dataanalyse af eksisterende mangel på og overskud af arbejdskraft og prognoser herfor samt rekrutteringserfaringer og -praksis inden for Eures-nettet, og den bør bestå af en revision af de eksisterende ressourcer og værktøjer, som organisationerne i medlemsstaterne har til rådighed for at fremme arbejdskraftmobilitet inden for EU.

(30) Der bør indføres en programmeringscyklus for at støtte samordning af foranstaltninger vedrørende mobilitet inden for Unionen. Programmeringen af medlemsstaternes aktivitetsplaner bør med henblik på at afdække og forebygge negative virkninger i forbindelse med geografisk mobilitet internt i Unionen tage hensyn til oplysninger om mobilitetsstrømme og -mønstre, dataanalyse af eksisterende mangel på og overskud af arbejdskraft og prognoser herfor samt rekrutteringserfaringer og -praksis inden for Eures-nettet, og den bør bestå af en revision af de eksisterende ressourcer og værktøjer, som organisationerne i medlemsstaterne har til rådighed for at fremme arbejdskraftmobilitet inden for EU.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) Gennemførelsen af denne forordning vil gøre det muligt at skabe en effektiv mekanisme til bedre integration af uddannelsessystemerne i overensstemmelse med behovene på arbejdsmarkedet på den ene side og på arbejdsmarkedet som helhed på den anden.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a) Der bør findes en løsning med hensyn til beskatning af grænseoverskridende vandrende arbejdstagere, da manglen på en sådan løsning i høj grad begrænser arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen i overensstemmelse med artikel 45 i TEUF. Kommissionen og medlemsstaterne bør forbedre procedurerne henblik på at undgå skattemæssig forskelsbehandling, som modvirker arbejdskraftens mobilitet, da denne er en afgørende faktor for økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Unionen. Desuden er det nødvendigt at udbrede kendskabet til Eures-nettet i hele EU ved hjælp af intensive kommunikationsforanstaltninger fra Kommissionen og navnlig fra medlemsstaternes regeringer over for unionsborgerne, specifikt rettet mod målgrupperne.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For så vidt angår stk. 1 fastsættes i denne forordning mål, principper og regler for

2. Denne forordning fastsætter principperne og reglerne for en ramme for samarbejde for at lette udøvelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen i henhold til artikel 45 i TEUF, gennem:

Begrundelse

Eures-nettet fungerer allerede og har bevist sin nytte. Ydelserne for potentielle modtagere bør forbedres.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) foranstaltninger truffet af og mellem medlemsstaterne for at sikre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på Unionens arbejdsmarked med henblik på at fremme et højt beskæftigelsesniveau

(b) foranstaltninger truffet af og mellem medlemsstaterne for at sikre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på Unionens arbejdsmarked med henblik på at fremme et højt beskæftigelsesniveau og med særligt fokus på grænseoverskridende regioner

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) hvordan et europæisk arbejdsformidlingsnet mellem medlemsstaterne og Kommissionen fungerer

(c) Styrkelse af den måde, det europæiske arbejdsformidlingsnet fungerer mellem medlemsstaterne og Kommissionen såvel som Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein

Begrundelse

Eures-nettet fungerer allerede og har bevist sin nytte. Ydelserne for potentielle modtagere bør forbedres.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) tilhørende mobilitetsstøttetjenester for arbejdstagere og arbejdsgivere.

(d) passende mobilitetsstøttetjenester og rådgivning for arbejdstagere og arbejdsgivere.

Begrundelse

Eures-nettet fungerer allerede og har bevist sin nytte. Ydelserne for potentielle modtagere bør forbedres.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) "arbejdsformidlinger": enhver juridisk eller fysisk person, der opererer lovligt i en medlemsstat, og som leverer tjenester, der skal skaffe jobsøgende i arbejde og give arbejdsgivere mulighed for at rekruttere arbejdstagere;

(b) "arbejdsformidlinger": enhver juridisk eller fysisk person, der opererer lovligt i en medlemsstat i den offentlige eller private sektor og i sidstnævnte tilfælde med eller uden gevinst for øje, og som leverer tjenester, der skal skaffe jobsøgende i arbejde og give arbejdsgivere mulighed for at rekruttere arbejdstagere;

Begrundelse

Af hensyn til den normative klarhed og retssikkerheden er det nødvendigt at undgå implicitte elementer i definitionen af "arbejdsformidlinger" i medlemsstaterne. Hensigten er udtrykkeligt at nævne de forskellige former, som disse formidlinger kan antage, samt muligheden, for at de opererer med gevinst for øje. Dette er i overensstemmelse med såvel EU-Domstolens retspraksis som Kommissionens opfattelse af arbejdsformidlingstjenester som tjenester af almen interesse. Denne formulering afspejler den ide, at enhver offentlig politik til opnåelse af fuld beskæftigelse bør fremme offentlig-private partnerskaber på alle territoriale niveauer samt give de private aktører adgang til informations-, rådgivnings- og formidlingstjenester på beskæftigelsesområdet.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga) "grænseoverskridende partnerskaber og samarbejde om placering af grænseoverskridende arbejdstagere": enhver form for samarbejde og koordinering mellem de kompetente myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan med henblik på levering af tjenesteydelser inden for strømlining af arbejdsudbud og -efterspørgsel med det formål at besætte ledige stillinger med grænseoverskridende arbejdstagere.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 - overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oprettelse

Omorganisering

Begrundelse

Eures-nettet fungerer allerede, men behøver en omorganisering for at forbedre ydelserne for potentielle modtagere.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med denne forordning oprettes et europæisk arbejdsformidlingsnet ("Eures-nettet").

Med denne forordning muliggøres en omorganisering og styrkelse af det europæiske arbejdsformidlingsnet og af de grænseoverskridende Eures-kontorer ("Eures-nettet").

Begrundelse

Eures-nettet fungerer allerede, men behøver en omorganisering for at forbedre ydelserne for potentielle modtagere.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) Eures-partnerne, som er organisationer, som medlemsstaterne giver tilladelse til at levere bistand på nationalt, regionalt og/eller lokalt plan med henblik på formidling og udligning og/eller støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere.

(c) Eures-partnerne, som er organisationer, som medlemsstaterne giver tilladelse til at levere bistand på nationalt, regionalt og/eller lokalt plan, herunder på det grænseoverskridende plan, med henblik på formidling og udligning og/eller støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere samt de grænseoverskridende Eures-partnerskaber.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med deres respektive roller og ansvarsområder fremmer alle organisationer, der deltager i Eures-nettet, aktivt i tæt samarbejde de muligheder, som arbejdskraftmobilitet i Unionen tilbyder, og søger at forbedre de måder, hvorpå arbejdstagere og arbejdsgivere kan udnytte disse muligheder på lokalt plan, regionalt plan, nationalt plan og EU-plan.

2. I overensstemmelse med deres respektive roller og ansvarsområder fremmer alle organisationer, der deltager i Euresnettet, aktivt i tæt samarbejde de muligheder, som arbejdskraftmobilitet i Unionen tilbyder, og søger at forbedre de måder, hvorpå arbejdstagere og arbejdsgivere kan udnytte disse muligheder på EU-plan og på nationalt og navnlig lokalt og regionalt plan, herunder på det grænseoverskridende plan og i regioner med høj arbejdsløshed og få beskæftigelsesmuligheder. De giver også arbejdstagere og arbejdsgivere oplysninger om eventuelle administrative hindringer, som de kan støde på.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) mere velfungerende og integrerede arbejdsmarkeder i Unionen

(c) velfungerende og integrerede arbejdsmarkeder i Unionen, herunder grænseoverskridende arbejdsmarkeder, der sikrer adgang til jobmuligheder og -ansøgninger og relevante arbejdsmarkedsoplysninger uden forskelsbehandling

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) social inklusion og integration af personer, der er udelukket fra arbejdsmarkedet.

(e) social inklusion og integration af personer, der er i en sårbar situation, idet de er udelukket fra arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) at fungere som en tiltrækningskraft for unge gennem ordningen "First Job EURES" og herved støtte en smidig overgang fra uddannelse til arbejde på arbejdsmarkederne i Unionen.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) udformning af en sammenhængende ramme for og tilvejebringelse af horisontal støtte til Eures-nettet, herunder

(a) støtte til, at en sammenhængende ramme for og tilvejebringelse af horisontal støtte til Eures-nettet tages i anvendelse, herunder

Begrundelse

Det Europæiske Koordineringsbureau bør støtte Eures-nettet ved at anvende den allerede eksisterende erfaring og holde sig de særlige regionale og lokale forhold for øje.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) informations- og kommunikationsaktiviteter

(ii) informations- og kommunikationsaktiviteter, herunder ved at udarbejde en kommunikationsstrategi for at øge kendskabet til EURES-nettet blandt de europæiske borgere, navnlig personer uden adgang til internettet

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iii) et fælles uddannelsesprogram for Eures-personale

(iii) et fælles uddannelsesprogram for Eures-personale, herunder uddannelse med på henblik på at skabe øget bevidsthed i relation til de forskellige behov hos specifikke grupper af arbejdstagere

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) analyse af geografisk og beskæftigelsesmæssig mobilitet

(b) analyse af geografisk og beskæftigelsesmæssig mobilitet, som tager hensyn til de særlige lokale og regionale forhold

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) udvikling af en hensigtsmæssig ramme for samarbejde og formidling og udligning inden for Unionen vedrørende lærlingepladser og praktikpladser i henhold til denne forordning

(c) udvikling af en hensigtsmæssig ramme for samarbejde og formidling og udligning inden for Unionen vedrørende lærlingepladser og praktikpladser, herunder på det grænseoverskridende plan, hvor dette er passende, i henhold til denne forordning

Begrundelse

I forbindelse med Eures-nettets funktion bør Det Europæiske Koordineringsbureau anvende den allerede eksisterende erfaring og holde sig de særlige regionale og lokale forhold for øje.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) overvågning og evaluering af Eures-aktivitet og beskæftigelsesresultater heraf i samarbejde med Eures-medlemmer.

(d) overvågning og evaluering af Eures-aktivitet og beskæftigelsesresultater heraf i samarbejde med Eures-medlemmer, med særligt fokus på den regionale og lokale dimension, samt formulering af eventuelle relevante forslag til forbedringer.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dets flerårige arbejdsprogrammer udarbejdes i samråd med Eures-koordineringsgruppen, jf. artikel 11.

2. Det Europæiske Koordineringsbureau vedtager flerårige arbejdsprogrammer efter høring af Eures-koordineringsgruppen, jf. artikel 11.

Begrundelse

Det Europæiske Koordineringsbureau og de nationale bureauer udarbejder de flerårige arbejdsprogrammer i fællesskab.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvert nationalt koordineringsbureau er ansvarligt for

1. Hvert nationalt koordineringsbureau, som er udpeget af medlemsstaten, der har orienteret Kommissionen, er ansvarligt for:

Begrundelse

Medlemsstaterne udpeger deres nationale myndigheder

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) samarbejde med Kommissionen og de øvrige medlemsstater om formidling og udligning inden for de rammer, der fastlægges i kapitel III

(a) samarbejde med Kommissionen og de øvrige medlemsstater samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein om formidling og udligning inden for de rammer, der fastlægges i kapitel III

Begrundelse

De fire stater er allerede aktive i netværket og partnerskaberne med disse kan forbedres til gavn for samtlige modtagere.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) tilrettelæggelse af arbejdet for Eures i medlemsstaten, herunder levering af støttetjenester i overensstemmelse med kapitel IV

(b) tilrettelæggelse af arbejdet for Eures i medlemsstaten, herunder tilrettelæggelse af levering af støttetjenester, med særligt fokus på den regionale og lokale dimension, og med deltagelse af arbejdsmarkedets parter og andre relevante interesserede parter, i overensstemmelse med kapitel IV

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) koordinering af foranstaltninger, der gennemføres af den pågældende medlemsstat og i samarbejde med andre medlemsstater i henhold til kapitel V.

(c) koordinering af foranstaltninger, der gennemføres af den pågældende medlemsstat og i samarbejde med andre medlemsstater og med Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein i henhold til kapitel V.

Begrundelse

De fire stater er allerede aktive i netværket og partnerskaberne med disse kan forbedres til gavn for samtlige modtagere.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) leve- og arbejdsvilkår

(a) a) leve- og arbejdsvilkår, herunder skatter og socialsikringsbidrag

Begrundelse

Modtagerne af tilbud om beskæftigelse gennem Eures-nettet skal oplyses om de skatter og afgifter, der skal betales i en anden EU-medlemsstat, således at de kan træffe et kvalificeret valg om at acceptere et tilbud.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) hvor det er relevant, situationen for grænsearbejdstagere, navnlig i grænseoverskridende regioner.

(e) på områder, hvor det er relevant, situationen for grænsearbejdstagere, navnlig i grænseoverskridende regioner.

Begrundelse

Antallet af grænseoverskridende partnerskaber kan øges til gavn for samtlige lokale og regionale partnere.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) overførsel af oplysninger med henblik på at finde de bedste løsninger for arbejdsgivere og arbejdstagere.

Begrundelse

Udveksling af oplysninger mellem samarbejdspartnerne bør forbedres.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Det nationale koordineringsbureau yder generel støtte til de organisationer, der deltager i Eures-nettet, på sit eget område med hensyn til samarbejdet med deres Eures-modparter i andre medlemsstater. Dette omfatter støtte i tilfælde af klager vedrørende ledige job og rekrutteringer via Eures samt samarbejde med offentlige myndigheder som f.eks. arbejdstilsyn.

4. Det nationale koordineringsbureau yder generel støtte til de organisationer, der deltager i Eures-nettet, på sit eget område med hensyn til samarbejdet med deres Eures-modparter i andre medlemsstater, herunder organisationer, der deltager i grænseoverskridende partnerskaber, og med partnere i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Dette omfatter støtte i tilfælde af klager vedrørende ledige job og rekrutteringer via Eures samt samarbejde med offentlige myndigheder som f.eks. arbejdstilsyn.

Begrundelse

De fire stater er allerede aktive i netværket, og partnerskaberne med disse, også på det grænseoverskridende plan, kan forbedres til gavn for samtlige modtagere.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Det nationale koordineringsbureau fremmer samarbejdet med interesserede parter som f.eks. karrierevejledningstjenester, universiteter, handelskamre og organisationer, der arbejder med lærlinge- og praktikordninger.

5. Det nationale koordineringsbureau fremmer samarbejdet med interesserede parter fra alle forvaltnings- og samfundsniveauer som f.eks. karrierevejledningstjenester, universiteter, handelskamre, NGO'er og organisationer, der arbejder med lærlinge- og praktikordninger, med særligt fokus på SMV'er.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Den enkelte medlemsstat sikrer, at dens nationale koordineringsbureau får det nødvendige personale og de nødvendige ressourcer til at udføre sine opgaver som defineret i denne forordning.

6. Den enkelte medlemsstat sikrer, at dens nationale koordineringsbureau får det nødvendige personale og de nødvendige ressourcer til at udføre sine opgaver som defineret i denne forordning, som også repræsenterer de regionale og lokale interesser på behørig vis.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et system for godkendelse af Eures-partnere, som skal deltage i Eures-nettet, overvåger deres aktiviteter og deres overholdelse af den nationale lovgivning og EU-lovgivningen i forbindelse med anvendelsen af denne forordning. Dette system skal være gennemsigtigt, forholdsmæssigt og overholde princippet om ligebehandling af ansøgerorganisationer og en retfærdig procedure.

1. Hver medlemsstat opretter under hensyntagen til de regionale og lokale aktører, arbejdsmarkedets parter og andre relevante interesserede parter et system for godkendelse af Eures-partnere, som skal deltage i Eures-nettet, og for overvågning af deres aktiviteter og deres overholdelse af den nationale lovgivning og EU-lovgivningen i forbindelse med anvendelsen af denne forordning. Dette system skal være gennemsigtigt, forholdsmæssigt og overholde princippet om ligebehandling af ansøgerorganisationer og en retfærdig procedure. De grænseoverskridende Eures-partnerskaber fritages for den pågældende nationale godkendelsesprocedure og betragtes som fuldgyldige Eures-partnere.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Eures-partnerne kan inddrage andre Eures-partnere eller andre organisationer med henblik på at overholde kriterierne i bilaget. I sådanne tilfælde er den fortsatte eksistens af et hensigtsmæssigt partnerskab en yderligere forudsætning for deltagelse i Eures-nettet.

6. Eures-partnerne kan inddrage andre Eures-partnere eller andre organisationer med henblik på at overholde kriterierne i bilaget. I sådanne tilfælde er den fortsatte eksistens af et hensigtsmæssigt partnerskab, herunder alle nuværende grænseoverskridende partnerskaber og de partnerskaber, der har til formål at løse de specifikke problemer på regionalt og lokalt plan i EU, en yderligere forudsætning for deltagelse i Eures-nettet.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ansøgerorganisationer kan vælge at deltage i Eures-nettet i henhold til følgende muligheder:

1. Ansøgerorganisationer deltager i Eures-nettet ved:

Begrundelse

Eures-partnernes mulighed for at vælge ansvarsområder er ikke berettiget. Eures-partnere bør være forpligtet til, som det i øjeblikket er tilfældet, at yde alle de tjenester, der er nævnt i artikel 9, litra a)-c).

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) at bidrage til puljen af ledige stillinger i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra a)

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) at bidrage til puljen af jobansøgninger og CV'er i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra b)

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) at levere støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere i overensstemmelse med kapitel IV eller

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) en kombination af litra a) til c).

udgår

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Med henblik på at nedbringe arbejdsløsheden træffer medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen foranstaltninger til at sikre, at der gives lige adgang til EU-borgere ved besættelse af ledige stillinger.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) alle tilgængelige ledige stillinger hos sine offentlige arbejdsformidlinger samt ledige stillinger, der indberettes af Eures-partnerne

(a) alle tilgængelige ledige stillinger hos sine offentlige arbejdsformidlinger samt ledige stillinger, der indberettes af Eures-partnerne, idet der i behørigt begrundede tilfælde gives mikrovirksomheder og små virksomheder mulighed for ikke at offentliggøre deres ledige stillinger i EURES

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De offentlige arbejdsformidlinger bestræber sig på at indgå aftaler med andre arbejdsformidlinger, der opererer på den pågældende medlemsstats område, for at sikre, at princippet i stk. 1 også finder anvendelse på onlinejobsøgningsværktøjer, som de administrerer.

2. De offentlige arbejdsformidlinger bestræber sig aktivt på at indgå aftaler med andre arbejdsformidlinger, der opererer på den pågældende medlemsstats område, for at sikre, at princippet i stk. 1 også finder anvendelse på onlinejobsøgningsværktøjer, som de administrerer.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne etablerer et nationalt center for at give mulighed for at overføre oplysninger til Eures-portalen om ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er, som gøres tilgængelige af enhver organisation, der er villig til at dele disse oplysninger på Eures-portalen.

5. Medlemsstaterne etablerer et nationalt center, om muligt ved brug af allerede eksisterende statslige strukturer, for at give mulighed for at overføre oplysninger til Eures-portalen om ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er, som gøres tilgængelige af enhver organisation, der er villig til at dele disse oplysninger på Eures-portalen.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne støtter udviklingen af en koordineret tilgang til sådanne tjenester på nationalt plan.

2. Medlemsstaterne støtter udviklingen af en koordineret tilgang til sådanne tjenester på nationalt plan med det formål at imødekomme specifikke behov på regionalt og/eller lokalt plan.

Begrundelse

Eures-nettes succes afhænger af, om medlemsstaterne er i stand til at tage bedre højde for de specifikke interesser på regionalt og/eller lokalt plan i EU.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) er let tilgængelige og præsenteres på en brugervenlig måde.

(b) er ikkediskriminerende og let tilgængelige og præsenteres på en brugervenlig måde.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Alle arbejdssøgende har krav på omfattende information om de arbejdsretlige vilkår, såsom f.eks. pensionskrav, socialsikring eller sygeforsikring, som gælder i landet og på arbejdspladsen.

Begrundelse

Denne form for information er af afgørende betydning for arbejdssøgende.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udvikler specifikke oplysninger for grænsearbejdstagere i grænseoverskridende regioner, når de pågældende medlemsstater anser det for nødvendigt at etablere specifikke samarbejds- og tjenestestrukturer.

2. Medlemsstaterne udvikler specifikke oplysninger for grænsearbejdstagere i grænseoverskridende regioner, når de pågældende medlemsstater anser det for nødvendigt at etablere specifikke samarbejds- og tjenestestrukturer i de tilfælde, hvor der ikke allerede eksisterer sådanne strukturer.

Begrundelse

De nuværende grænseoverskridende koordineringsbureauer har allerede bevist deres værdi i flere tilfælde, og deres erfaring kan være til nytte for andre lignende virksomheder.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De berørte Eures-partnere tilbyder proaktivt alle arbejdstagere, der søger beskæftigelse, mulighed for at få adgang til de tjenester, der defineres i denne artikel. Når det er relevant, gentages dette tilbud i løbet af jobsøgningsprocessen.

1. De berørte Eures-partnere tilbyder proaktivt alle arbejdstagere, der søger beskæftigelse, navnlig for så vidt angår sårbare personer, mulighed for at få adgang til de tjenester, der defineres i denne artikel. Når det er relevant, gentages dette tilbud i løbet af jobsøgningsprocessen.

Begrundelse

Alle arbejdssøgende borgere bør have adgang til oplysningerne.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis arbejdstagerne er interesserede i yderligere bistand, og der er en rimelig sandsynlighed for placering inden for EU, yder de berørte Eures-partnere yderligere jobsøgningsbistand i form af tjenester som udvælgelse af egnede ledige stillinger, bistand i forbindelse med udarbejdelse af jobansøgninger og CV'er samt levering af oversættelser og/eller indhentning af præciseringer vedrørende specifikke ledige stillinger i andre medlemsstater.

3. Hvis arbejdstagerne er interesserede i yderligere bistand, og der er en rimelig sandsynlighed for placering inden for EU, yder de berørte Eures-partnere yderligere jobsøgningsbistand i form af tjenester som udvælgelse af egnede ledige stillinger, bistand i forbindelse med udarbejdelse af jobansøgninger og CV'er samt levering af oversættelser og/eller indhentning af præciseringer vedrørende specifikke ledige stillinger i andre medlemsstater, navnlig i de sektorer, hvor der er en betydelig mangel på arbejdskraft i den pågældende medlemsstat.

Begrundelse

Der er for øjeblikket en række erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret eller mindre kvalificeret arbejdskraft, og som kunne interessere personer fra en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De berørte Eures-partnere leverer oplysninger og vejledning til arbejdsgivere, der er interesserede i at rekruttere arbejdstagere fra andre medlemsstater, og tilbyder dem navnlig følgende tjenester:

1. De berørte Eures-partnere leverer oplysninger og vejledning til arbejdsgivere, der er interesserede i at rekruttere arbejdstagere fra andre medlemsstater, og tilbyder dem navnlig, om muligt proaktivt, følgende tjenester:

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis arbejdsgiverne er interesserede i yderligere bistand, og der er en rimelig sandsynlighed for rekruttering inden for EU, yder de berørte Eures-partnere yderligere bistand i form af tjenester som forhåndsudvælgelse af egnede kandidater og levering af oversættelser og/eller indhentning af præciseringer om specifikke jobansøgninger.

2. Hvis arbejdsgiverne er interesserede i yderligere bistand, og der er en rimelig sandsynlighed for rekruttering inden for EU, yder de berørte Eures-partnere yderligere bistand i form af tjenester som forhåndsudvælgelse af egnede kandidater og levering af oversættelser og/eller indhentning af præciseringer om specifikke jobansøgninger, navnlig i de sektorer, hvor der er en betydelig mangel på arbejdskraft i den pågældende medlemsstat.

Begrundelse

Arbejdsgiverne står ofte over for problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft i deres medlemsstater til stillinger, der kunne være af interesse for arbejdstagere fra andre medlemsstater.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer koordinering mellem støttetjenester under denne forordning og tjenester inden for social sikring, som leveres af de kompetente myndigheder.

1. Medlemsstaterne sikrer koordinering mellem støttetjenester under denne forordning og tjenester inden for social sikring, som leveres af de kompetente myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan samt gennem de eksisterende eller kommende grænseoverskridende bureauer.

Begrundelse

Personer, som ønsker at arbejde i et andet land, bør være bekendt med disse oplysninger for således at kunne træffe en kvalificeret beslutning.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Efter anmodning fra arbejdstagere, grænsearbejdstagere og arbejdsgivere leverer de berørte Eures-partnere generelle oplysninger om rettighederne vedrørende social sikring og påtager sig at henvise disse anmodninger om specifikke oplysninger til de kompetente myndigheder og eventuelt til andre organer, der støtter arbejdstagerne med at udøve deres rettigheder inden for rammerne af den frie bevægelighed.

3. Efter anmodning fra arbejdstagere, grænsearbejdstagere og arbejdsgivere leverer de berørte Eures-partnere oplysninger om rettighederne vedrørende socialsikring og beskatning af indkomster og påtager sig at henvise disse anmodninger om specifikke oplysninger til de kompetente myndigheder og eventuelt til andre organer, der støtter arbejdstagerne med at udøve deres rettigheder inden for rammerne af den frie bevægelighed.

Begrundelse

Personer, som ønsker at arbejde i et andet land, bør være bekendt med disse oplysninger for således at kunne træffe en kvalificeret beslutning.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne overvåger strømme og mønstre i arbejdskraftmobilitet i Unionen på grundlag af Eurostat-statistikker og de tilgængelige nationale data.

Kommissionen og medlemsstaterne overvåger strømme og mønstre i arbejdskraftmobilitet i Unionen på grundlag af Eurostat-statistikker og de tilgængelige nationale og regionale data.

Begrundelse

Overvågningen af strømme og mønstre i arbejdskraftmobilitet vil give mere præcise resultater, hvis den tager nærmere hensyn til EU's regioners forskellige karakteristika.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) Eures-aktiviteter på nationalt plan

(b) Eures-aktiviteter på nationalt plan og på grænseoverskridende plan, hvor det er relevant

Begrundelse

Der findes regioner, hvor mangel på og overskud af grænseoverskridende arbejdskraft nemt tilpasses ved denne type samarbejde.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) Eures-nettets stilling på markedet for rekrutteringstjenester på nationalt plan som helhed.

(c) Eures-nettets stilling på markedet for rekrutteringstjenester på nationalt plan som helhed og på grænseoverskridende plan, hvor det er relevant.

Begrundelse

Der findes regioner, hvor mangel på og overskud af grænseoverskridende arbejdskraft nemt tilpasses ved denne type samarbejde.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Under hensyntagen til informationsudveksling og den fælles analyse udvikler medlemsstaterne mobilitetspolitikker som en integrerende del af deres beskæftigelsespolitikker. Disse mobilitetspolitikker udgør den ramme, som medlemsstaterne anvender til gennemførelsen af den i artikel 28 omhandlede programmering.

3. Under hensyntagen til informationsudveksling og den fælles analyse bestræber medlemsstaterne sig på at udvikle mobilitetspolitikker som en integrerende del af deres beskæftigelsespolitikker. Disse mobilitetspolitikker udgør den ramme, som medlemsstaterne anvender til gennemførelsen af den i artikel 28 omhandlede programmering.

Begrundelse

Selv om lovgivningskompetencen inden for beskæftigelsespolitikken formelt er delt mellem EU og medlemsstaterne, ligger den i praksis fortsat hos sidstnævnte. Det faktum, at EU-lovgiverne har forpligtet medlemsstaterne til at udvikle mobilitetspolitikker, rækker ud over den egentlige formulering af retningslinjer, jf. artikel 148, stk. 2, i TEUF, samt vedtagelsen af tilskyndelsesforanstaltninger, der skal fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtte deres indsats på beskæftigelsesområdet, jf. artikel 149 i TEUF. Forpligtelsen bør erstattes af en henstilling til medlemsstaterne om at gribe ind.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) de vigtigste aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med denne forordning

(a) de vigtigste aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med denne forordning på nationalt plan og på grænseoverskridende plan, hvor det er relevant

Begrundelse

Dette vil fremme samarbejde og koordinering mellem Eures-partnerne på nationalt, regionalt, lokalt og grænseoverskridende plan. Der vil således gælde samme regler for adgang og anvendelse af midlerne for samtlige samarbejdspartnere.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen sikrer gennem Det Europæiske Koordineringsbureau, at finansieringen af Eures' aktiviteter er i overensstemmelse med de nationale arbejdsprogrammer og med bestemmelserne i EaSI-programmet, mens bestemmelserne om finansiering af Eures-aktiviteter sikrer synergi med disponible midler fra INTERREG 2014-2020.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14, stk. 1-7, anvendes to år efter denne forordnings ikrafttrædelse, jf. stk. 1.

PROCEDURE

Titel

Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af de europæiske arbejdsmarkeder

Referencer

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

3.2.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Dato for vedtagelse

26.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


PROCEDURE

Titel

Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af de europæiske arbejdsmarkeder

Referencer

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Dato for høring af EP

14.1.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Ordførere

       Dato for valg

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Dato for vedtagelse

23.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

5

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Dato for indgivelse

1.7.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik