Διαδικασία : 2014/0002(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2015

Συζήτηση :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0055

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1546kWORD 1114k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Heinz K. Becker

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας

(COM(2014)0006 – C8‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0006),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 46 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0015/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 4 Ιουνίου 2014(1),

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που δημοσιεύθηκε στις 25 Ιουνίου 2014(2),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0224/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης ενωσιακής αγοράς εργασίας, η οποία θα καταστήσει δυνατή την κινητικότητα των εργαζομένων από τις περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού δυναμικού. Συμβάλλει επίσης στην εύρεση των σωστών δεξιοτήτων για την κάλυψη κενών θέσεων και την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης της αγοράς εργασίας.

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης ενωσιακής αγοράς εργασίας, ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές, η οποία θα καταστήσει δυνατή την υψηλότερη κινητικότητα των εργαζομένων και ενδέχεται να συμβάλει στην αύξηση της ποικιλομορφίας και στην εύρεση των σωστών δεξιοτήτων για την κάλυψη κενών θέσεων και την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι διατάξεις του κανονισμού αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο)19, θεσπίζουν μηχανισμούς για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης και την ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ η εκτελεστική απόφαση 2012/733/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (ονομαζόμενο EURES) σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα κινητικότητας, τις ενισχυμένες απαιτήσεις περί δίκαιης κινητικότητας, τις τεχνολογικές εξελίξεις για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τη χρήση ποικίλων διαύλων προσλήψεων και τον ενισχυόμενο ρόλο άλλων παραγόντων διαμεσολάβησης της αγοράς εργασίας πέραν των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) για την παροχή υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού.

(3) Οι διατάξεις του κανονισμού αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο)19, θεσπίζουν μηχανισμούς για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης και την ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ η εκτελεστική απόφαση 2012/733/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (ονομαζόμενο EURES) σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα εργασίας, κινητικότητας, και συμφιλίωσης εργασίας και ιδιωτικής ζωής, τις ενισχυμένες απαιτήσεις περί δίκαιης κινητικότητας, τις τεχνολογικές εξελίξεις για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τη χρήση ποικίλων διαύλων προσλήψεων και τον ενισχυόμενο ρόλο άλλων παραγόντων διαμεσολάβησης της αγοράς εργασίας πέραν των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) για την παροχή υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού.

__________________

__________________

ΕΕ της 27.5.2011, L141, σ. 1

ΕΕ της 27.5.2011, L141, σ. 1

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Για να βοηθηθούν οι έχοντες το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζόμενοι να το ασκήσουν με αποτελεσματικό τρόπο, η παροχή συνδρομής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αφορά κάθε υπήκοο της Ένωσης που δικαιούται να ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης. Τα κράτη μέλη παρέχουν την ίδια πρόσβαση στους υπηκόους τρίτων χωρών που δικαιούνται, βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, ισότιμης μεταχείρισης με τους δικούς τους υπηκόους στο συγκεκριμένο τομέα.

(4) Για να βοηθηθούν οι έχοντες το δικαίωμα της εργασίας βάσει της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζόμενοι να το ασκήσουν με αποτελεσματικό τρόπο, η παροχή συνδρομής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αφορά κάθε υπήκοο της Ένωσης που δικαιούται να ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη παρέχουν την ίδια πρόσβαση στους υπηκόους τρίτων χωρών που δικαιούνται, βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, ισότιμης μεταχείρισης με τους δικούς τους υπηκόους στο συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Δικαστήριο) έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα θεμέλια της Ένωσης και, κατά συνέπεια, οι διατάξεις που το κατοχυρώνουν πρέπει να τυγχάνουν ευρείας ερμηνείας. Προς τούτο, η ελευθερία αυτή, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 45 ΣΛΕΕ, πρέπει να ερμηνεύεται ότι απαριθμεί, όχι εξαντλητικά, ορισμένα δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουν οι πολίτες της Ένωσης στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και ότι η ελευθερία αυτή συνεπάγεται επίσης το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να μετακινούνται ελεύθερα εντός της επικράτειας των άλλων κρατών μελών και να παραμένουν εκεί για αναζήτηση απασχόλησης. Σύμφωνα με την ερμηνεία του Δικαστηρίου, ο ορισμός του «εργαζόμενου» στον παρόντα κανονισμό πρέπει κατά συνέπεια να περιλαμβάνει τους αναζητούντες εργασία. Επιπλέον, και επίσης σύμφωνα με την ερμηνεία του Δικαστηρίου, ο ορισμός αυτός πρέπει επίσης να περιλαμβάνει, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, τα άτομα που βρίσκονται σε καθεστώς μαθητείας1γ ή πρακτικής άσκησης.

 

__________________

 

1a Βλ. ιδίως την απόφαση της 3ης Ιουνίου 1986 στην υπόθεση 139/85 Kempf κατά Staatssecretaris van Justitie, παράγραφος 13.

 

Βλ. ιδίως την απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 1991 στην υπόθεση C-292/89, The Queen κατά The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, παράγραφος 13. Βλ. επίσης τα όρια που θέτει η απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2014 στην υπόθεση C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano κατά Jobcenter Leipzig.

 

Βλ. ιδίως την απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2002 στην υπόθεση C-188/00 Bülent Kurz, το γένος Yüce κατά Land Baden-Württemberg.

 

Βλ. ιδίως την απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992 στην υπόθεση C-3/90 Bernini κατά Minister van Onderwijs en Wetenschappen και της 17ης Μαρτίου 2005 στην υπόθεση C-109/04, Kraneman κατά Land Nordrhein-Westfalen.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η συνεχώς μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ των αγορών εργασίας απαιτεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας για κάθε εργαζόμενο μέσω της εθελούσιας και δίκαιης εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) της Συνθήκης. Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα της ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας. Το πλαίσιο αυτό θα συνδυάζει τη συγκέντρωση των κενών θέσεων εργασίας από ολόκληρη την Ένωση με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων («αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας»), θα καθορίζει την παροχή σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες και παρέχει μια κοινή προσέγγιση για την ανταλλαγή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της προαναφερθείσας συνεργασίας.

(5) Η συνεχώς μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ των αγορών εργασίας απαιτεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, ιδίως σε διασυνοριακές περιφέρειες, για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας για κάθε εργαζόμενο μέσω της εθελούσιας εργασιακής κινητικότητας σε δίκαιη βάση εντός της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) της Συνθήκης. Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα της ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας. Το πλαίσιο αυτό θα συνδυάζει τη συγκέντρωση των κενών θέσεων εργασίας από ολόκληρη την Ένωση με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων («αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας»), θα καθορίζει την παροχή σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες και παρέχει μια κοινή προσέγγιση για την ανταλλαγή των πληροφοριών και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών καθοδήγησης που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της εν λόγω συνεργασίας.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Λαμβάνοντας υπόψη την καίρια σημασία του δικτύου EURES για την τόνωση της απασχόλησης στην Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την άμεση και επαρκή χρηματοδότηση για την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας και για τη συνεργασία των κρατών μελών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Στο «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τη διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης του δικτύου EURES ώστε να καλύπτει τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι θεωρούνται εργαζόμενοι με βάση τα δικαιώματα που παρέχει στους πολίτες σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης. Πρέπει να καθιερωθεί κατάλληλη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κινητικότητα στον τομέα της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης εντός της Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθεί η κατάλληλη βοήθεια για τους υποψηφίους για αυτές τις θέσεις, βάσει μηχανισμού για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης, εφόσον η αντιστάθμιση αυτή θεωρείται εφικτή σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και τηρούνται δεόντως οι αρμοδιότητες των κρατών μελών.

(6) Στο «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τη διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης του δικτύου EURES ώστε να καλύπτει τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης Οι περίοδοι μαθητείας και πρακτικής άσκησης μπορούν να καλύπτονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι θεωρούνται εργαζόμενοι με βάση τα δικαιώματα που παρέχει στους πολίτες σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 47 της ΣΛΕΕ. Οι όροι στους οποίους υπόκεινται οι εν λόγω περίοδοι μαθητείας και πρακτικής άσκησης πρέπει να καθορίζονται στο πλαίσιο της υφιστάμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα του κράτους μέλους υποδοχής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση από ορισμένες κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές στα εκπαιδευτικά τους συστήματα και τις ενεργές πολιτικές τους για την αγορά εργασίας.

Πρέπει να καθιερωθεί κατάλληλη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κινητικότητα στον τομέα της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης εντός της Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθεί η κατάλληλη βοήθεια για τους υποψηφίους για αυτές τις θέσεις, βάσει μηχανισμού για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης, εφόσον η αντιστάθμιση αυτή θεωρείται εφικτή σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και τηρούνται δεόντως οι αρμοδιότητες των κρατών μελών.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Η επέκταση του δικτύου EURES στη μαθητεία και την πρακτική άσκηση θα πρέπει να τηρεί τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της πρακτικής άσκησης, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο εκμάθησης και κατάρτισης και τις συνθήκες εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση, την ανεργία ή την αδράνεια στην εργασία. Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να σέβεται, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν για τους ασκούμενους, δυνάμει της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τη διαφάνεια των όρων και προϋποθέσεων κ.λπ.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Απαιτείται νομοθεσία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Η προώθηση δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης μέσω της πύλης EURES εξαρτάται επίσης από τη δημιουργία ικανοτήτων, την τεχνική συνδρομή και τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Το δίκτυο EURES θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως στον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα και δομή των υπηρεσιών απασχόλησης.

Η διεύρυνση των μελών του EURES θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητα της παροχής υπηρεσιών μέσω συμπράξεων και βελτιώσεων όσον αφορά την ποιότητα, και θα αύξανε το μερίδιο αγοράς του δικτύου. Συνεπώς, τα μέλη του EURES θα πρέπει να είναι οργανισμοί του δημοσίου, του ιδιωτικού ή τρίτου τομέα που πληρούν όλα τα κριτήρια που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και η στήριξη όλων των οργανισμών των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του EURES αναμένεται να διευκολυνθεί από μια δομή ενωσιακού επιπέδου («Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού») που θα παρέχει κοινή ενημέρωση, δραστηριότητες κατάρτισης, εργαλεία και καθοδήγηση. Η δομή αυτή θα ευθύνεται επίσης για τη δημιουργία της κοινής πλατφόρμας ΤΠ που θα ονομάζεται «ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα» (EURES). Για την καθοδήγηση των εργασιών του φορέα αυτού θα πρέπει να καταρτίζονται πολυετή προγράμματα εργασιών σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη.

(8) Η διακρατική και διασυνοριακή εταιρική σχέση και συνεργασία καθώς και η στήριξη όλων των οργανισμών των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του EURES αναμένεται να διευκολυνθεί από μια δομή ενωσιακού επιπέδου («Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού») που θα παρέχει κοινή ενημέρωση, δραστηριότητες κατάρτισης, εργαλεία και καθοδήγηση. Η δομή αυτή θα ευθύνεται επίσης για τη δημιουργία της κοινής πλατφόρμας ΤΠ που θα ονομάζεται «ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα» (EURES). Για την καθοδήγηση των εργασιών του φορέα αυτού θα πρέπει να καταρτίζονται πολυετή προγράμματα εργασιών σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν γραφεία συντονισμού σε εθνικό επίπεδο για την παροχή γενικής στήριξης και συνδρομής σε όλους τους οργανισμούς που βρίσκονται στην επικράτειά τους και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του EURES, καθώς και για την υποστήριξη της συνεργασίας με τους ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη και με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού. Ειδικότερα, αυτά τα γραφεία συντονισμού θα πρέπει να ασχολούνται με καταγγελίες και προβλήματα σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και να ελέγχουν θέματα συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά την εθελοντική και δίκαιη εργασιακή κινητικότητα εντός της Ένωσης.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν γραφεία συντονισμού σε εθνικό επίπεδο για την παροχή γενικής στήριξης και συνδρομής σε όλους τους οργανισμούς που βρίσκονται στην επικράτειά τους και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του EURES, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων, καθώς και για την υποστήριξη της συνεργασίας με τους ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη, ιδίως στα γειτονικά κράτη μέλη, και με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού. Ειδικότερα, αυτά τα γραφεία συντονισμού θα πρέπει να ασχολούνται με καταγγελίες και προβλήματα σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και να ελέγχουν θέματα συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά την εθελοντική εργασιακή κινητικότητα σε δίκαιη βάση εντός της Ένωσης.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο δίκτυο EURES συμβάλλει ειδικότερα στην ανάλυση των εμποδίων ως προς την κινητικότητα, καθώς επίσης και στην προώθηση της δίκαιης και εθελοντικής ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας, μεταξύ άλλων στις διασυνοριακές περιφέρειες. Κατά συνέπεια, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να συμμετέχουν στη γενική δομή διακυβέρνησης του δικτύου EURES, ενώ οι εθνικές οργανώσεις εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν εταίροι του EURES.

(10) Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο δίκτυο EURES συμβάλλει ειδικότερα στην ανάλυση των εμποδίων ως προς την κινητικότητα, καθώς επίσης και στην προώθηση της ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας σε δίκαιη βάση, ιδίως στις διασυνοριακές περιφέρειες. Κατά συνέπεια, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να συμμετέχουν στη γενική δομή διακυβέρνησης του δικτύου EURES, ενώ οι εθνικές οργανώσεις εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές και πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν εταίροι του EURES μετά την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων..

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η ευρύτερη συμμετοχή μελών στο δίκτυο EURES συνεπάγεται κοινωνικά, οικονομικά και χρηματοπιστωτικά οφέλη. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών διευκολύνοντας τη δημιουργία συμπράξεων και ενισχύοντας τη συμπληρωματικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας. Αυξάνει το μερίδιο αγοράς του δικτύου EURES στο βαθμό που τα νέα μέλη υποβάλλουν κενές θέσεις εργασίας, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα. Η διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία, που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του δικτύου EURES, θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων μορφών μάθησης και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, μεταξύ άλλων για τα πρότυπα ποιότητας των κενών θέσεων και των υπηρεσιών υποστήριξης. Συνεπώς, αναμένεται ότι το δίκτυο EURES θα ενισχύσει τον σημαντικό ρόλο του ως ένα από τα βασικά ενωσιακά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης εντός της Ένωσης.

(12) Η ευρύτερη συμμετοχή μελών στο δίκτυο EURES έχει δυνητικά οικονομικά, χρηματοπιστωτικά και κοινωνικά οφέλη. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών διευκολύνοντας τη δημιουργία συμπράξεων και ενισχύοντας τη συμπληρωματικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας. Αυξάνει το μερίδιο αγοράς του δικτύου EURES στο βαθμό που τα νέα μέλη υποβάλλουν κενές θέσεις εργασίας, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα. Η διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία, που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του δικτύου EURES, θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων μορφών μάθησης και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, μεταξύ άλλων για τα πρότυπα ποιότητας των κενών θέσεων και των υπηρεσιών υποστήριξης. Συνεπώς, αναμένεται ότι το δίκτυο EURES θα ενισχύσει και θα εδραιώσει τον σημαντικό ρόλο του ως ένα από τα βασικά ενωσιακά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και η Επιτροπή για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης εντός της Ένωσης.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Η πολιτική για την αγορά εργασίας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών που συντονίζεται και στηρίζεται από την Ένωση με βάση τις σχετικές διατάξεις της ΣΛΕΕ. Τα μέτρα στήριξης που συνδέονται με την κινητικότητα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αρχές της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ»), ιδίως την αρχή της ίσης μεταχείρισης, και με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Ένας από τους στόχους του δικτύου EURES είναι η υποστήριξη της δίκαιης ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας. Κατά συνέπεια, τα ελάχιστα κοινά κριτήρια για την έγκριση της συμμετοχής των οργανισμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποχρέωση των οργανισμών αυτών να δεσμευθούν να τηρούν αυστηρά τα ισχύοντα πρότυπα εργασίας και τις νομικές απαιτήσεις.

(14) Ένας από τους στόχους του δικτύου EURES είναι η υποστήριξη της δίκαιης ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας. Κατά συνέπεια, τα ελάχιστα κοινά κριτήρια για την έγκριση της συμμετοχής των οργανισμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποχρέωση των οργανισμών αυτών να δεσμευθούν να τηρούν αυστηρά τα ισχύοντα πρότυπα εργασίας, τις νομικές απαιτήσεις και την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αρνούνται ή να ανακαλούν την εισδοχή μελών ή εταίρων του δικτύου EURES που παραβιάζουν τα εργασιακά πρότυπα ή τις εργασιακές νομικές απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας. Σε περίπτωση άρνησης εισδοχής λόγω μη συμμόρφωσης προς τα εργασιακά πρότυπα και τις εργασιακές νομικές απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας, το αρμόδιο εθνικό γραφείο συντονισμού πρέπει να ενημερώνει το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού προκειμένου να διαβιβασθούν οι πληροφορίες στα υπόλοιπα εθνικά γραφεία συντονισμού. Εάν το μέλος ή ο εταίρος του δικτύου EURES δραστηριοποιείται εκεί, το αρμόδιο εθνικό γραφείο συντονισμού θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες στην επικράτειά του σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Οι ΔΥΑ πρέπει να ορίζονται από τα κράτη μέλη ως μέλη του EURES, χωρίς να υποχρεούνται να υποστούν διαδικασία εισδοχής και με ελάχιστα κοινά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ανατίθενται δραστηριότητες σχετικές με την οργάνωση του έργου του EURES σε ΔΥΑ.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β) Η απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a προβλέπει μια χωρίς αποκλεισμούς σύγκριση των ΔΥΑ, η οποία θα βασίζεται σε δεδομένα και θα επικεντρώνεται στα αποτελέσματα προκειμένου να εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές το πλήρες δυναμικό των οποίων βρίσκεται στη συνεχή συμμετοχή των κρατών μελών.

 

___________________

 

Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Για την παροχή αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών στους εργαζομένους και τους εργοδότες σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης, το δίκτυο EURES θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους φορείς, άλλες υπηρεσίες και άλλα δίκτυα της Ένωσης που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τη νεολαία και το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT), οι οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και οι φορείς για την προώθηση, ανάλυση, παρακολούθηση και υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, που καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία ../2013 (ΕΕ) του [Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων που χορηγούνται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας τους].

(16) Για την παροχή αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών στους εργαζομένους και τους εργοδότες σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εργασιακής κινητικότητας και της κοινωνικής προστασίας εντός της Ένωσης, το δίκτυο EURES θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους φορείς, άλλες υπηρεσίες και άλλα δίκτυα της Ένωσης που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως η διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, που έχει συγκροτηθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, το ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων για την ισότητα (Equinet), η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τη νεολαία και το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT), οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται για τη διασυνοριακή συνεργασία και οι οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και οι φορείς για την προώθηση, ανάλυση, παρακολούθηση και υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, που καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

______________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1).

 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Όλες οι κενές θέσεις εργασίας που δημοσιοποιούνται θα πρέπει να δημοσιεύονται στην πύλη EURES, σύμφωνα με την πρακτική του κράτους μέλους.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τη νομική ευθύνη για την εξασφάλιση της εγγενούς ποιότητας και της τεχνικής ποιότητας των πληροφοριών που διατίθενται στην κοινή πλατφόρμα ΤΠ, ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα για τις κενές θέσεις εργασίας, την έχουν οι οργανισμοί οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τη νομοθεσία και/ή τα πρότυπα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία ώστε να καταστεί δυνατό να εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν απάτες ή καταχρήσεις που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(19) Τη νομική ευθύνη για την εξασφάλιση της εγγενούς ποιότητας και της τεχνικής ποιότητας των πληροφοριών που διατίθενται στην κοινή πλατφόρμα ΤΠ, ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα για τις κενές θέσεις εργασίας, την έχουν οι οργανισμοί οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τη νομοθεσία και/ή τα πρότυπα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω οργανισμοί θα πρέπει να διευκολύνουν, μαζί με την Επιτροπή, τη συνεργασία ώστε να εντοπίζονται τυχόν απάτες ή καταχρήσεις που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών σε ενωσιακό επίπεδο. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να διασφαλίσουν την παροχή δεδομένων υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Το κοινό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία για τις επιγραμμικές αιτήσεις εργασίας στην Ένωση. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και η ουσιαστική αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση σε διασυνοριακό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της χαρτογράφησης από και προς το κοινό και τα εθνικά συστήματα ταξινόμησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλοι καθιερωμένοι ευρωπαϊκοί μορφότυποι και μέσα για τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και το ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass).

(20) Το κοινό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία για τις επιγραμμικές αιτήσεις εργασίας στην Ένωση. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και η ουσιαστική αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση σε διασυνοριακό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της χαρτογράφησης από και προς το κοινό και τα εθνικά συστήματα ταξινόμησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούνται ενήμερα για την ανάπτυξη του εργαλείου Ευρωπαϊκής ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλοι καθιερωμένοι ευρωπαϊκοί μορφότυποι και μέσα για τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και το ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass).

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Το κοινό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων θα πρέπει να αξιοποιεί τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη αποκτηθεί μετά τη θέση σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .

 

___________________

 

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22).

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β) Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της αναγνώρισης των πτυχίων με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των εργαζομένων σε όλες τις ευκαιρίες απασχόλησης σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Θα πρέπει να καθιερωθεί μια κοινή προσέγγιση για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι οργανισμοί («υπηρεσίες υποστήριξης») που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES και η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και των εργοδοτών που ζητούν συνδρομή σχετικά με την ενδοενωσιακή εργασιακή κινητικότητα, ανεξάρτητα από το μέρος της Ένωσης στο οποίο βρίσκονται, θα πρέπει να διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καθιερωθούν αρχές και να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υποστήριξης στην επικράτεια του κάθε κράτους μέλους. Αυτή η κοινή προσέγγιση καλύπτει επίσης περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης που θεωρούνται ως εργασία.

(21) Θα πρέπει να καθιερωθεί μια κοινή προσέγγιση για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι οργανισμοί («υπηρεσίες υποστήριξης») που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES και η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και των εργοδοτών που ζητούν συνδρομή σχετικά με την ενδοενωσιακή εργασιακή κινητικότητα, ανεξάρτητα από το μέρος της Ένωσης στο οποίο βρίσκονται, θα πρέπει να διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καθιερωθούν αρχές και να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υποστήριξης στην επικράτεια του κάθε κράτους μέλους. Αυτή η κοινή προσέγγιση καλύπτει επίσης περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης που θεωρούνται ως εργασία σύμφωνα με το άρθρο 45 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Η ευρύτερη και πιο σφαιρική επιλογή συνδρομής σχετικά με τις ευκαιρίες ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας ωφελεί τους εργαζομένους. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη για τη ενίσχυση του δυναμικού του δικτύου EURES η παροχή υποστήριξης στους εργαζομένους σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου τους, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα μεταβατικά στάδια και τη σταδιοδρομία τους.

(22) Η ευρύτερη και πιο σφαιρική επιλογή συνδρομής σχετικά με τις ευκαιρίες ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας ωφελεί τους εργαζομένους. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη για τη ενίσχυση του δυναμικού του δικτύου EURES η παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και υποστήριξης στους εργαζομένους σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου τους, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα μεταβατικά στάδια και τη σταδιοδρομία τους.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα συμβάλουν στη μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που αναζητούν εργασία κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης για τους εργαζόμενους, καθώς επίσης και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των ευκαιριών απασχόλησης εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερες ατομικές προοπτικές απασχόλησης.

(23) Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα συμβάλουν στη μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που αναζητούν εργασία κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, καθώς επίσης και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των ευκαιριών πρακτικής άσκησης, μαθητείας και απασχόλησης εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερες ατομικές προοπτικές απασχόλησης.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Θεωρείται ότι η βαθιά κατανόηση της ζήτησης εργατικού δυναμικού ανάλογα με τα επαγγέλματα, τους τομείς και τις ανάγκες των εργοδοτών θα ωφελήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Συνεπώς, οι υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να προσφέρουν συνδρομή καλής ποιότητας στους εργοδότες, και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι στενές επαφές μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των εργοδοτών θα αυξήσουν τη συγκέντρωση κενών θέσεων και την αντιστοίχιση των θέσεων με κατάλληλους υποψηφίους, θα προσφέρουν ασφαλείς διόδους για τα άτομα που αναζητούν εργασία, και ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και θα βελτιώσουν την ενημέρωση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

(24) Θεωρείται ότι η βαθιά κατανόηση της προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού ανάλογα με τις αντίστοιχες δεξιότητες, τα προσόντα, τα επαγγέλματα, τους τομείς και τις ανάγκες των εργοδοτών θα ωφελήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Συνεπώς, οι υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να προσφέρουν συνδρομή καλής ποιότητας στους εργοδότες, και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι στενές επαφές μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των εργοδοτών θα αυξήσουν τη συγκέντρωση κενών θέσεων και την αντιστοίχιση των θέσεων με κατάλληλους υποψηφίους, θα προσφέρουν ασφαλείς διόδους για τα άτομα που αναζητούν εργασία, και ιδιαίτερα για τους νέους και όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και θα βελτιώσουν την ενημέρωση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τη συναίνεση που θα προκύψει σχετικά με τις επιτυχείς πρακτικές των κρατών μελών στον τομέα της πληροφόρησης, της καθοδήγησης και της παροχής συμβουλών σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες.

(25) Οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τη συναίνεση που θα προκύψει σχετικά με τις επιτυχείς πρακτικές των κρατών μελών στον τομέα της πληροφόρησης, της εξατομικευμένης καθοδήγησης και της παροχής συμβουλών σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες. Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να παρέχεται τεχνική και χρηματοδοτική συνδρομή στις υπηρεσίες υποστήριξης, μεταξύ άλλων και στους συμβούλους του δικτύου EURES.

Αιτιολόγηση

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τους συμβούλους του EURES διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στους εργαζομένους συνδέονται με την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία τους ως εργαζόμενοι σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Ωστόσο, για τις υπηρεσίες υποστήριξης προς τους εργοδότες ενδέχεται να απαιτείται η καταβολή τέλους σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές.

(26) Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στους εργαζομένους συνδέονται με την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία τους ως εργαζόμενοι σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Οι υπηρεσίες υποστήριξης προς τους εργοδότες που συνδέονται με το δίκτυο EURES θα πρέπει επίσης να παρέχονται δωρεάν.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη της κινητικότητας στις διασυνοριακές περιφέρειες και την παροχή υπηρεσιών σε μεθοριακούς εργαζομένους που ζουν σε ένα κράτος μέλους και εργάζονται σε άλλο, έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικές εθνικές πρακτικές και διαφορετικά νομικά συστήματα και συναντούν συγκεκριμένα διοικητικά, νομικά ή φορολογικά εμπόδια ως προς την κινητικότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να δημιουργήσουν ειδικές δομές υποστήριξης για τη διευκόλυνση αυτού του είδους κινητικότητας. στο πλαίσιο του δικτύου EURES οι δομές αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες ενημέρωσης, καθοδήγησης, διασυνοριακής αντιστοίχισης της ζήτησης και προσφοράς εργασίας και της επακόλουθης εύρεσης εργασίας.

(27) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη της κινητικότητας στις διασυνοριακές περιφέρειες και την παροχή υπηρεσιών σε μεθοριακούς εργαζομένους που ζουν σε ένα κράτος μέλους και εργάζονται σε άλλο, έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικές εθνικές πρακτικές και διαφορετικά νομικά συστήματα και συναντούν συγκεκριμένα διοικητικά, νομικά ή φορολογικά εμπόδια που συνδέονται με την κινητικότητα. Τα κράτη μέλη και/ή οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να δημιουργήσουν ειδικές δομές υποστήριξης για τη διευκόλυνση αυτού του είδους κινητικότητας. Στο πλαίσιο του δικτύου EURES οι δομές αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες ενημέρωσης, καθοδήγησης, διασυνοριακής αντιστοίχισης της ζήτησης και προσφοράς εργασίας και της επακόλουθης εύρεσης εργασίας. Εν προκειμένω, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές συμπράξεις EURES.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Η διαφάνεια των αγορών εργασίας και οι επαρκείς δυνατότητες αντιστοίχισης αποτελούν προϋποθέσεις για την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ένωσης. Η καλύτερη εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός αποδοτικού συστήματος σε επίπεδο Ένωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά και τομεακά πλεονάσματα και τις ελλείψεις εργασίας το οποίο θα πρέπει να θεσπιστεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή και να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη ως βάση για την ανάπτυξη των πολιτικών τους για την κινητικότητα και την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου EURES.

(28) Η διαφάνεια των αγορών εργασίας και οι επαρκείς δυνατότητες αντιστοίχισης, συμπεριλαμβανομένης της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και προσόντων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αποτελούν προϋποθέσεις για την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ένωσης. Η καλύτερη εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας μέσω της καλύτερης αντιστοίχισης δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός αποδοτικού συστήματος σε επίπεδο Ένωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εθνική, περιφερειακή και τομεακή προσφορά και ζήτηση. Θα πρέπει να θεσπιστεί από τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια της Επιτροπής, ένα τέτοιο σύστημα και να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη ως βάση για την ανάπτυξη των πολιτικών τους για την κινητικότητα και την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου EURES.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τη ζήτηση και την προσφορά στην ενωσιακή αγορά εργασίας και να αναλύει σε διαρκή βάση τις τάσεις της αγοράς εργασίας, σε συνεργασία με την Eurostat και το δίκτυο EURES.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης είναι δύο άρρηκτα συνδεδεμένα στοιχεία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές για την κινητικότητα προκειμένου να υποστηρίξουν την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας εντός της Ένωσης. Οι πολιτικές των κρατών μελών για την κινητικότητα θα πρέπει να θεωρούνται ως αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης.

(29) Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης είναι δύο άρρηκτα συνδεδεμένα στοιχεία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές για την κινητικότητα προκειμένου να υποστηρίξουν την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας εντός της Ένωσης. Οι πολιτικές των κρατών μελών για την κινητικότητα θα πρέπει να θεωρούνται ως αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να καταρτίζει κατάλογο με τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών και να παραπέμπει σε αυτές κατά τις συστάσεις της με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α) Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, τους υψηλούς κινδύνους εκμετάλλευσης και τις άσχημες συνθήκες εργασίας που μπορεί να βιώσουν οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι όταν φθάνουν σε μια νέα αγορά εργασίας. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και για τις οικογένειες των εν λόγω εργαζομένων και τις ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους για να ενσωματωθούν στη νέα αγορά εργασίας.

Τροπολογία   37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Πρέπει να καθιερωθεί ένας κύκλος προγραμματισμού για την υποστήριξη του συντονισμού των ενωσιακών δράσεων σχετικά με την κινητικότητα. Για να είναι αποτελεσματικός, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων δραστηριοτήτων των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα σε σχέση με τις ροές και τα πρότυπα κινητικότητας, την ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργασίας και τις εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με τις προσλήψεις στο πλαίσιο του δικτύου EURES. Θα πρέπει επίσης να εξετάζει τους πόρους και τους μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί των κρατών μελών για τη διευκόλυνση της ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας.

(30) Πρέπει να καθιερωθεί ένας κύκλος προγραμματισμού για την υποστήριξη του συντονισμού των ενωσιακών δράσεων σχετικά με την κινητικότητα. Για τον εντοπισμό και την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η ενδοενωσιακή γεωγραφική κινητικότητα και για την εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων δραστηριοτήτων των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα σε σχέση με τις ροές και τα πρότυπα κινητικότητας, την ανάλυση των δεδομένων σχετικά με την υφιστάμενη και την προβλεπόμενη προσφορά και ζήτηση και τις εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με τις προσλήψεις στο πλαίσιο του δικτύου EURES. Θα πρέπει επίσης να εξετάζει τους πόρους και τους μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί των κρατών μελών για τη διευκόλυνση της ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Η κοινοποίηση μεταξύ των κρατών μελών των προτεινόμενων προγραμμάτων δραστηριοτήτων για κάθε κύκλο προγραμματισμού θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στα εθνικά γραφεία συντονισμού, που ενεργούν για λογαριασμό των κρατών μελών, καθώς και στο ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού να διοχετεύσουν τους πόρους του δικτύου EURES σε κατάλληλες δράσεις και προγράμματα, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του δικτύου EURES ως μηχανισμού περισσότερο προσανατολισμένου στην επίτευξη αποτελεσμάτων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων ανάλογα με τη δυναμική των αγορών εργασίας.

(31) Η κοινοποίηση μεταξύ των κρατών μελών των προτεινόμενων προγραμμάτων δραστηριοτήτων για κάθε κύκλο προγραμματισμού θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στα εθνικά γραφεία συντονισμού, που ενεργούν για λογαριασμό των κρατών μελών, καθώς και στο ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού και με τη δέουσα συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων να διοχετεύσουν τους πόρους του δικτύου EURES σε κατάλληλες δράσεις και προγράμματα, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του δικτύου EURES ως μηχανισμού περισσότερο προσανατολισμένου στην επίτευξη αποτελεσμάτων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων ανάλογα με τη δυναμική της ενωσιακής αγοράς εργασίας.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Θα πρέπει να προσδιοριστούν κοινοί δείκτες για τη συλλογή επαρκών στοιχείων για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων του δικτύου EURES. Οι δείκτες αυτοί θα καθοδηγούν τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους και θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της σημειωθείσας προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του δικτύου EURES γενικά, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του για την υλοποίηση συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 145 της Συνθήκης.

(32) Προκειμένου να συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του δικτύου EURES, θα πρέπει να προσδιοριστούν κοινοί ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, όπου αρμόζει με ανάλυση ανάλογα με το φύλο, και να διενεργηθεί ενδελεχής εκτίμηση των επιπτώσεων της κινητικότητας στις αγορές εργασίας. Οι δείκτες αυτοί και η εν λόγω εκτίμηση των επιπτώσεων θα καθοδηγούν τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους και θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της σημειωθείσας προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του δικτύου EURES γενικά, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του για την υλοποίηση συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 145 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Στις περιπτώσεις που τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός συνεπάγονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων20, καθώς και τα σχετικά εθνικά εκτελεστικά μέτρα.

(33) Στις περιπτώσεις που τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός συνεπάγονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων20, καθώς και τα σχετικά εθνικά εκτελεστικά μέτρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

__________________

__________________

20Ειδικότερα, η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, της 23.11.1995, σ. 31) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.01.2001, σ. 1).

20Ειδικότερα, η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, της 23.11.1995, σ. 31) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.01.2001, σ. 1).

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α) H εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα επιτρέψει την δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την καλύτερη ολοκλήρωση αφενός των εκπαιδευτικών συστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και αφετέρου της αγοράς εργασίας στο σύνολό της.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η καθιέρωση κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη συγκέντρωση κενών θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις αυτές, καθώς και τη διευκόλυνση της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της παροχής και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και συνεπώς μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 5, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού.

(35) Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η καθιέρωση κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη συγκέντρωση κενών θέσεων και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις αυτές, καθώς και τη διευκόλυνση της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της παροχής και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα όταν τα κράτη μέλη συνεργάζονται, με τη συνδρομή της Επιτροπής, σε ενωσιακό επίπεδο. Η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ανατεθεί η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα κράτη μέλη σχετικά με την έγκριση των οργανισμών, προκειμένου να συμμετάσχουν στο δίκτυο ως εταίροι του EURES και να παράσχουν κοινούς δείκτες σχετικά με τις επιδόσεις των οργανισμών αυτών, μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την αποκτηθείσα εμπειρία σχετικά με την εφαρμογή τους ή για να συνεκτιμηθούν οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, κατά την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(36) Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ανατεθεί η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα κράτη μέλη σχετικά με την έγκριση των οργανισμών, προκειμένου να συμμετάσχουν στο δίκτυο ως εταίροι του EURES και να παράσχουν κοινούς δείκτες σχετικά με τις επιδόσεις των οργανισμών αυτών, μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την αποκτηθείσα εμπειρία σχετικά με την εφαρμογή τους ή για να συνεκτιμηθούν οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς επίσης για να καταστεί δυνατή η αλλαγή του φάσματος υπηρεσιών υποστήριξης οι οποίες παρέχονται στους εργαζόμενους και στους εργοδότες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, κατά την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία               44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των τεχνικών προτύπων και μορφοτύπων που ισχύουν για την αντιστάθμιση και την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση, καθώς επίσης και για τα μοντέλα και τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(37) Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των τεχνικών προτύπων και μορφοτύπων που ισχύουν για την αντιστάθμιση και την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση, καθώς επίσης και για τα μοντέλα και τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, και προκειμένου να θεσπιστεί ο κατάλογος δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων της ευρωπαϊκής ταξινόμησης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α.

 

_______________

 

1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(37α) Για τους σκοπούς του καθορισμού της σύνθεσης του δικτύου για μεταβατικό διάστημα, καθώς και της διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας με το δίκτυο το οποίο συνεστήθη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, στις …+, πρέπει να επιτραπεί στους οργανισμούς που ορίζονται ως εταίροι του EURES δυνάμει του άρθρου 3 στοιχείο γ) ή ως συνδεδεμένοι εταίροι δυνάμει του άρθρου 3 στοιχείο δ) της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 2012/733/ΕΕ να εξακολουθήσουν να αποτελούν μέλη ή εταίρους του EURES για μεταβατικό διάστημα.

 

_______________

 

+OJ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ μέσω της θέσπισης κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της Ένωσης και της κατάργησης των διακρίσεων λόγω εθνικότητας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών όσον αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και άλλες συνθήκες εργασίας και απασχόλησης εντός της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ μέσω της θέσπισης κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και της Επιτροπής.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τις δράσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ή σε συνεργασία μεταξύ τους για τη διευκόλυνση της εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας της Ένωσης με στόχο την προώθηση των υψηλών επιπέδων απασχόλησης·

β) τις δράσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ή σε συνεργασία μεταξύ τους για τη διευκόλυνση της εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας της Ένωσης με στόχο την επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης·

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή·

γ) τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, με τη δέουσα συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων·

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) τις υπηρεσίες που παρέχονται στους αναζητούντες εργασία για να διασφαλίζεται η δίκαιη κινητικότητα·

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δβ) ουσιαστική προώθηση του δικτύου EURES σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω εντατικών δράσεων επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως των κυβερνήσεων των κρατών μελών, με χρήση μέσων που επιτρέπουν την ευρεία διάδοση και την προσιτότητα·

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) «δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης»: οργανισμοί των κρατών μελών, που υπάγονται στα αρμόδια υπουργεία, δημόσιους φορείς ή εταιρείες που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο και είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και με την παροχή υπηρεσιών απασχόλησης προς το δημόσιο συμφέρον·

α) «δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης» ή «ΔΥΑ»: οργανισμοί των κρατών μελών, που υπάγονται στα αρμόδια υπουργεία, δημόσιους φορείς ή εταιρείες που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο και είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και με την παροχή υπηρεσιών απασχόλησης υψηλής ποιότητας προς το δημόσιο συμφέρον·

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) «κενή θέση εργασίας»: κάθε προσφορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας υπό μορφή μαθητείας και πρακτικής άσκησης, που θεωρούνται ως εργασίας·

γ) «κενή θέση εργασίας»: κάθε προσφορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας υπό μορφή μαθητείας και πρακτικής άσκησης, που θεωρείται ότι αποτελεί εργασία σύμφωνα με το άρθρο 45 ΣΛΕΕ, όπου οι συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνουν χώρα καθορίζονται στο πλαίσιο της υφιστάμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και συμμορφώνονται με τα ελάχιστα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα στο κράτος μέλος υποδοχής·

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) «κοινή πλατφόρμα ΤΠ»: υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών και σχετικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επίτευξη της αντιστάθμισης·

ε) «κοινή πλατφόρμα ΤΠ»: υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών και σχετικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί, παρακολουθούνται και υφίστανται μερισμό σε ενωσιακό επίπεδο για την επίτευξη της αντιστάθμισης, οι οποίες επιδέχονται επίσης άμεση χρήση από άτομα με αναπηρία·

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α) «δίκαιη κινητικότητα»: η μορφή κινητικότητας που πραγματοποιείται οικειοθελώς και κατά την οποία τηρούνται το εργασιακό δίκαιο, τα εργασιακά πρότυπα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζα) «διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις EURES»: μακρόπνοη συνεργασία των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών εμπλεκομένων στο πλαίσιο περιφερειακών δομών που έχουν δημιουργηθεί από αυτούς·

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύσταση

Αναδιοργάνωση

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και απαιτείται η αναδιοργάνωσή του προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης («δίκτυο EURES»).

Ο παρών κανονισμός προβλέπει την αναδιοργάνωση και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης και των διασυνοριακών γραφείων EURES («δίκτυο EURES»).

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και απαιτείται η αναδιοργάνωσή του προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το δίκτυο EURES απαρτίζεται από τις ακόλουθες κατηγορίες οργανισμών:

1. Το δίκτυο EURES θα απαρτίζεται από τις ακόλουθες κατηγορίες οργανισμών:

α) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παροχή συνδρομής στο δίκτυο EURES μέσω του «ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού» για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του·

α) το «Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού» που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής και είναι επιφορτισμένο με την παροχή συνδρομής στο δίκτυο EURES για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του·

 

αα) τα «Εθνικά Γραφεία Συντονισμού», δηλαδή τους φορείς που ορίζουν τα υπεύθυνα κράτη μέλη και οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο αντίστοιχο κράτος μέλους· τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν τις ΔΥΑ τους ως Εθνικά Γραφεία Συντονισμού·

β) τα μέλη του EURES, που είναι οι φορείς που ορίζουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο αντίστοιχο κράτος μέλους, ήτοι τα «εθνικά γραφεία συντονισμού»·

β) τα «μέλη του EURES» δηλαδή:

 

(i) τις ΔΥΑ που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8α· και

 

(ii) τους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 από τα κράτη μέλη οργανισμούς για την παροχή στήριξης σε εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό επίπεδο, καθώς και σε διασυνοριακή βάση, σχετικά με την αντιστάθμιση και/ή τις υπηρεσίες υποστήριξης στους εργαζομένους και τους εργοδότες.

γ) τους εταίρους του EURES, δηλαδή τους εγκεκριμένους από τα κράτη μέλη οργανισμούς για την παροχή στήριξης σε εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό επίπεδο σχετικά την αντιστάθμιση και/ή τις υπηρεσίες υποστήριξης στους εργαζομένους και τους εργοδότες.

γ) τους εταίρους του EURES, δηλαδή τους εγκεκριμένους από τα κράτη μέλη δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς για την παροχή στήριξης σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και σε διασυνοριακή βάση, σχετικά με την αντιστάθμιση ή τις υπηρεσίες υποστήριξης στους εργαζομένους και τους εργοδότες.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES προωθούν ενεργά και στο πλαίσιο στενής συνεργασίας τις ευκαιρίες εργασιακής κινητικότητας στην Ένωση και επιδιώκουν την ενίσχυση των τρόπων και των μέσων αξιοποίησης των ευκαιριών αυτών από τους εργαζομένους και τους εργοδότες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES προωθούν ενεργά και στο πλαίσιο στενής συνεργασίας τις ευκαιρίες εργασιακής κινητικότητας στην Ένωση και επιδιώκουν την ενίσχυση των τρόπων και των μέσων προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να απολαμβάνουν δίκαιη κινητικότητα και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες αυτές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και σε διασυνοριακή βάση.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων εντάσσονται στο δίκτυο EURES ως μέλη ή εταίροι του EURES σύμφωνα με το άρθρο 8.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την εφαρμογή της συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 145 της ΣΛΕΕ,

β) την εφαρμογή της συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και δη για την προαγωγή εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με το άρθρο 145 της ΣΛΕΕ,

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη βελτίωση της λειτουργίας και της ενοποίησης των αγορών εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

γ) τη λειτουργία, τη συνοχή και την ενοποίηση των αγορών εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών αγορών εργασίας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε ευκαιρίες εργασίας, αιτήσεις και συναφείς πληροφορίες για την αγορά εργασίας·

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) την αύξηση της προαιρετικής γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δίκαια πλαίσια,

δ) την αύξηση της προαιρετικής γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε διασυνοριακές περιφέρειες, σε δίκαια πλαίσια,

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) την παρακίνηση των κρατών μελών να καταργήσουν κάθε εμπόδιο για την εν λόγω κινητικότητα στο πλαίσιο των εθνικών νομοθεσιών τους·

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση ατόμων αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας.

ε) την πανενωσιακή κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση ατόμων αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες και άτομα στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία·

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα) μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των ενωσιακών πολιτικών που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων, και των ανισοτήτων.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εβ) την υποστήριξη της ομαλής μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) λειτουργία και ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα («πύλη EURES»), και συναφείς υπηρεσίες ΤΠ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων και διαδικασιών για την ανταλλαγή κενών θέσεων, αιτήσεων εργασίας, βιογραφικών σημειωμάτων και δικαιολογητικών, όπως τα διαβατήρια δεξιοτήτων κ.τ.ό., και άλλων πληροφοριών, σε συνεργασία με άλλες σχετικές ενημερωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή δίκτυα και πρωτοβουλίες της Ένωσης·

(i) λειτουργία και ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα («πύλη EURES»), και συναφείς υπηρεσίες ΤΠ, οι οποίες θα καταστούν εύχρηστες και προσιτές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων και διαδικασιών για την ανταλλαγή κενών θέσεων, αιτήσεων εργασίας, βιογραφικών σημειωμάτων και δικαιολογητικών, όπως τα διαβατήρια δεξιοτήτων κ.τ.ό., και άλλων πληροφοριών, σε συνεργασία με άλλες σχετικές ενημερωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή δίκτυα και πρωτοβουλίες της Ένωσης·

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας,

(ii) δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε ολόκληρη την Ένωση, μέσα από πλατφόρμες που απευθύνονται στο σύνολο των δυνητικών χρηστών, μεταξύ άλλων με την παροχή ενός περιβάλλοντος χωρίς φραγμούς·

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii) κοινό πρόγραμμα κατάρτισης για το προσωπικό του EURES,

(iii) κοινό πρόγραμμα κατάρτισης και συνεχιζόμενης ανάπτυξης για το προσωπικό του EURES, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, και κατάρτισης στην ευαισθητοποίηση ώστε να καλύπτονται οι διάφορες ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων εργατών·

 

(iiia) άμεσα διαθέσιμες υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης για συμβούλους του EURES·

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iv) διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της αμοιβαίας μάθησης στα πλαίσια του δικτύου EURES,

(iv) διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της αμοιβαίας μάθησης στα πλαίσια του δικτύου EURES,

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ivα) την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτύου EURES χωρίς διακρίσεις·

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ανάλυση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας,

β) ανάλυση της ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας της Ένωσης, καθώς και της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις στα κράτη μέλη·

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για τη συνεργασία και την αντιστάθμιση σε επίπεδο Ένωσης σε ό,τι αφορά τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

γ) ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για τη δομή συνεργασίας και αντιστάθμισης σε επίπεδο Ένωσης σε ό,τι αφορά τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, κατά περίπτωση και σε διασυνοριακή βάση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι αποτελεί μέρος του υφιστάμενου δικτύου EURES, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού πρέπει να αντλεί διδάγματα από τις εμπειρίες του παρελθόντος και να τα προσαρμόζει στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του EURES και επιδόσεων ως προς την απασχόληση σε συνεργασία με τα μέλη του EURES.

δ) παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του EURES και των επιδόσεων του και κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων ανά χώρα·

 

δα) συνεργασία με τη διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, με το SOLVIT και με το Equinet.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Αναπτύσσει και διεξάγει τις δραστηριότητές του σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις διασυνοριακές συμπράξεις και τα Εθνικά Γραφεία Συντονισμού.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού εκδίδει, σε στενή συνεργασία με τα εθνικά γραφεία συντονισμού, ετήσια δήλωση σχετικά με τον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας που κατέστησαν διαθέσιμες σε κάθε κράτος μέλος, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον πληθυσμό και το μέγεθος της οικονομίας τους.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα Εθνικά Γραφεία Συντονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τον ορισμό στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού.

1. Τα εθνικά γραφεία συντονισμού είναι υπεύθυνα για τα εξής:

1. Τα εθνικά γραφεία συντονισμού είναι υπεύθυνα για τα εξής:

α) συνεργασία με την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας εντός του πλαισίου που καθορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ·

α) συνεργασία με την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη, ιδίως όμορα κράτη μέλη, για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας εντός του πλαισίου που καθορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ·

 

αα) λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, σε εθνικό επίπεδο, για να διασφαλίζεται ότι καθίστανται διαθέσιμες στην πύλη EURES όλες οι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο αιτήσεις εργασίας και όλα τα βιογραφικά σημειώματα·

 

αβ) ενημέρωση των εθνικών γραφείων συντονισμού για οποιαδήποτε γνωστή αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των γνωστοποιημένων κενών θέσεων εργασίας και του συνολικού αριθμού διαθέσιμων θέσεων εργασίας σε εθνικό επίπεδο·

β) οργάνωση των εργασιών του EURES σε επίπεδο κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σύμφωνα με το κεφάλαιο IV·

β) οργάνωση των εργασιών του EURES σε επίπεδο κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης συντονισμένης μεταφοράς στην πύλη EURES των πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με κενές θέσεις εργασίας, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα, σύμφωνα με το άρθρο 14·

γ) συντονισμός των δράσεων στο επίπεδο του οικείου κράτους μέλους, αλλά και με τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το κεφάλαιο V.

γ) συντονισμός των δράσεων στο επίπεδο του οικείου κράτους μέλους, αλλά και με τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το κεφάλαιο V.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το εθνικό γραφείο συντονισμού οργανώνει επίσης την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των οριζόντων δραστηριοτήτων υποστήριξης που παρέχει το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, κατά περίπτωση, σε στενή συνεργασία με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού και τα άλλα εθνικά γραφεία συντονισμού. Ειδικότερα, αυτές οι οριζόντιες δραστηριότητες υποστήριξης περιλαμβάνουν τα εξής:

2. Το εθνικό γραφείο συντονισμού οργανώνει επίσης και επαληθεύει την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των οριζόντων δραστηριοτήτων υποστήριξης που παρέχει το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, σε στενή συνεργασία με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού και τα άλλα εθνικά γραφεία συντονισμού. Ειδικότερα, αυτές οι οριζόντιες δραστηριότητες υποστήριξης περιλαμβάνουν τα εξής:

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) συλλογή και επικύρωση πληροφοριών για τους εταίρους του EURES που δραστηριοποιούνται στην εθνική του επικράτεια, τις δραστηριότητές τους και το εύρος των υπηρεσιών απασχόλησης που παρέχουν στους εργαζομένους και τους εργοδότες, με στόχο την δημοσιοποίηση, μεταξύ άλλων στην πύλη EURES·

α) συλλογή και επικύρωση επικαιροποιημένων πληροφοριών για τα μέλη και τους εταίρους του EURES που δραστηριοποιούνται στην εθνική του επικράτεια, τις δραστηριότητές τους και το εύρος των υπηρεσιών απασχόλησης που παρέχουν στους εργαζομένους και τους εργοδότες, με στόχο την δημοσιοποίηση, μεταξύ άλλων στην πύλη EURES·

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το εθνικό γραφείο συντονισμού πρέπει να μεριμνά για την κατάρτιση και τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού συμβούλων EURES, καθώς και για τη δίκαιη κατανομή τους στο σύνολο της επικράτειας, με στόχο τη διασφάλιση της προώθησης του δικτύου EURES και, εντέλει, την αναγωγή του σε απαραίτητο εργαλείο της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τον σκοπό της δημοσιοποίησης, μεταξύ άλλων στην πύλη EURES, προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών, το εθνικό γραφείο συντονισμού επικυρώνει, επικαιροποιεί τακτικά και κοινοποιεί εγκαίρως τις πληροφορίες και την καθοδήγηση που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο σχετικά με:

3. Για τον σκοπό της δημοσιοποίησης, μεταξύ άλλων στην πύλη EURES, και σε σχέση με την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών σε εργαζομένους και εργοδότες από τους συμβούλους του EURES, το εθνικό γραφείο συντονισμού επικυρώνει, επικαιροποιεί τακτικά και κοινοποιεί εγκαίρως, στην επίσημη γλώσσα (στις επίσημες γλώσσες) του κράτους μέλους, τις πληροφορίες και την καθοδήγηση που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο σχετικά με:

α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας,

α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, περιλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων,

β) τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την απασχόληση,

β) τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την πρόσβαση στην απασχόληση και την ανάληψη απασχόλησης,

γ) τους κανόνες που ισχύουν για τους εργαζομένους,

γ) τους κανόνες που ισχύουν για τους εργαζομένους, όπως εκείνοι που προβλέπονται σε συλλογικές συμβάσεις, οι κανόνες πρόσληψης, οι επιμέρους κατηγορίες συμβάσεων απασχόλησης και άλλες πρακτικές πληροφορίες·

δ) τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης,

δ) τους κανόνες που ισχύουν για τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση και την υφιστάμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία·

 

δα) την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση:

ε) κατά περίπτωση, την κατάσταση των μεθοριακών εργαζομένων, ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές.

ε) την κατάσταση των μεθοριακών εργαζομένων, ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές, σε στενή συνεργασία με τις διασυνοριακές συμπράξεις EURES.

Κατά περίπτωση, το εθνικό γραφείο συντονισμού δύναται να επικυρώνει και να διαδίδει πληροφορίες σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δίκτυα πληροφόρησης και παροχής συμβουλών και κατάλληλους φορείς σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2013/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων που χορηγούνται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας τους.

Το εθνικό γραφείο συντονισμού δύναται να επικυρώνει και να διαδίδει πληροφορίες σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δίκτυα πληροφόρησης και παροχής συμβουλών και κατάλληλους φορείς σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2013/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων που χορηγούνται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας τους.

 

3α. Τα εθνικά γραφεία συντονισμού ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς και τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4, καθώς επίσης και σχετικά με τα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων που έχουν σημασία για την κοινή πλατφόρμα ΤΠ. Συνεργάζονται μεταξύ τους και με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, ιδίως σε περίπτωση καταγγελιών και κενών θέσεων εργασίας που θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

 

3β. Τα εθνικά γραφεία συντονισμού και το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που προσκομίζονται και συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού διατηρούνται για περίοδο όχι μεγαλύτερη από αυτή που είναι αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το εθνικό γραφείο συντονισμού υποστηρίζει γενικά τους συμμετέχοντες στο δίκτυο EURES οργανισμούς της επικράτειάς του σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται η υποστήριξη σε περίπτωση καταγγελιών σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και τις προσλήψεις μέσω EURES και τη συνεργασία με δημόσιες αρχές, όπως οι υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας.

4. Το εθνικό γραφείο συντονισμού υποστηρίζει γενικά τους συμμετέχοντες στο δίκτυο EURES οργανισμούς της επικράτειάς του σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται η υποστήριξη στην περίπτωση καταγγελιών σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και τις προσλήψεις μέσω EURES και τη συνεργασία με δημόσιες αρχές, όπως οι υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας. Η έκβαση των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών καθίσταται διαθέσιμη στο ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού με σκοπό τη σύνοψη και την επίλυση των εμποδίων ως προς την κινητικότητα.

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το εθνικό γραφείο συντονισμού προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, όπως οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, τα πανεπιστήμια, τα εμπορικά επιμελητήρια και οι οργανισμοί που ασχολούνται με προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης.

5. Το εθνικό γραφείο συντονισμού προωθεί την πύλη EURES και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, όπως οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης και ανώτατης εκπαίδευσης, τα εμπορικά επιμελητήρια, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι οργανισμοί που αντιπροσωπεύουν ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας και οι οργανισμοί που ασχολούνται με προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης.

 

5α. Το εθνικό γραφείο συντονισμού εγκαθιδρύει τακτικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το εθνικό του γραφείο συντονισμού διαθέτει το προσωπικό και τους λοιπούς πόρους που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το εθνικό του γραφείο συντονισμού διαθέτει το προσωπικό, και όλους τους λοιπούς πόρους που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό, και ότι το εθνικό γραφείο συντονισμού παρέχει εγκαίρως υπηρεσίες σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έγκριση εταίρων του EURES

Έγκριση μελών και εταίρων του EURES

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα για την έγκριση των εταίρων που θα συμμετάσχουν στο δίκτυο του EURES και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της συμμόρφωσής τους με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το σύστημα αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αναλογικότητα και να τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων οργανισμών και τη δέουσα νομική διαδικασία.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα για την έγκριση των μελών και εταίρων που θα συμμετάσχουν στο δίκτυο του EURES, για την απόσυρση της εν λόγω έγκρισης και για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της συμμόρφωσής τους με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το σύστημα αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αναλογικότητα και να τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων οργανισμών και τη δέουσα νομική διαδικασία. Για υπηρεσίες απασχόλησης εκτός των ΔΥΑ λαμβάνονται υπόψη τα υφιστάμενα συστήματα αδειοδότησης και καθεστώτα έγκρισης.

 

1a. Για τους σκοπούς του συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για την έγκριση των μελών και των εταίρων του EURES. Οι εν λόγω απαιτήσεις και τα κριτήρια πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με εκείνα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στο παράρτημα.

 

1β. Σύμφωνα με το σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οργανισμοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν μέλη του EURES. Τα μέλη του EURES συμμετέχουν στο δίκτυο EURES σύμφωνα με το άρθρο 9 και εκτελούν τα καθήκοντά τους στο ακέραιο, σε εθνική ή περιφερειακή βάση.

 

1γ. Σύμφωνα με το σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι υπηρεσίες απασχόλησης και άλλοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν εταίροι του EURES εφόσον αναλάβουν τη δέσμευση να εκπληρώνουν όλες τις γενικές υποχρεώσεις και τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 9.

 

1δ. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις και τα κριτήρια έγκρισης ως μέλους ή εταίρου του EURES, το κράτος μέλος εγκρίνει αναλόγως την αίτηση.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αναλόγως το ευρωπαϊκό κέντρο συντονισμού σχετικά με τα εθνικά συστήματα που θεσπίζουν και τους εταίρους του EURES που έχουν λάβει έγκριση για τη συμμετοχή τους δίκτυο.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το ευρωπαϊκό κέντρο συντονισμού σχετικά με τα εθνικά συστήματα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σχετικά με τα μέλη και τους εταίρους του EURES που έχουν λάβει έγκριση για τη συμμετοχή τους στο δίκτυο σύμφωνα με αυτό το σύστημα, σχετικά με οποιαδήποτε άρνηση έγκρισης για λόγους μη συμμόρφωση με την ενότητα Ι(1) του παραρτήματος, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε ανάκληση τέτοιας έγκρισης και τους σχετικούς λόγους. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα εθνικά γραφεία συντονισμού.

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μην εγκρίνει έναν ορισμένο φορέα παροχής υπηρεσιών απασχόλησης ως μέλος ή εταίρο του EURES, ο εν λόγω φορέας πρέπει να είναι σε θέση να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής.

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι υπηρεσίες απασχόλησης που λειτουργούν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος μπορούν να ζητήσουν στο εν λόγω κράτος μέλος να συμμετάσχουν στο δίκτυο EURES ως εταίροι του EURES, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός και σύμφωνα με το σχετικό σύστημα που έχει καθιερώσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η συμμετοχή των εταίρων του EURES στο δίκτυο εγκρίνεται σύμφωνα με τα ελάχιστα κοινά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα.

διαγράφεται

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα ελάχιστα κοινά κριτήρια δεν θίγουν την εφαρμογή από ένα κράτος μέλος των επιπρόσθετων κριτηρίων ή απαιτήσεων που θεωρεί αναγκαία(ες) για την ορθή εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών απασχόλησης και την αποτελεσματική διαχείριση των πολιτικών για την αγορά εργασίας στην εθνική του επικράτεια. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, τα εν λόγω κριτήρια και οι απαιτήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

5. Τα ελάχιστα κοινά κριτήρια δεν θίγουν την εφαρμογή από ένα κράτος μέλος των επιπρόσθετων κριτηρίων ή απαιτήσεων που θεωρεί αναγκαία(ες) για την ορθή εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών απασχόλησης και την αποτελεσματική διαχείριση των πολιτικών για την αγορά εργασίας στην εθνική του επικράτεια. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, τα εν λόγω επιπρόσθετα κριτήρια και οι απαιτήσεις περιέρχονται σε γνώση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι εταίροι του EURES δύνανται να συνεργάζονται με άλλους εταίρους του EURES ή άλλους οργανισμούς με στόχο την από κοινού συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια του παραρτήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνεχής ύπαρξη κατάλληλης σύμπραξης αποτελεί επιπλέον προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο δίκτυο EURES.

διαγράφεται

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6 α. Τα κράτη μέλη ανακαλούν την εισδοχή μελών και εταίρων του EURES σε περίπτωση που πάψουν να πληρούν τα εφαρμοστέα κριτήρια ή τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1α, 1β, 1γ ή 5.

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Για την τροποποίηση του παραρτήματος, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33.

διαγράφεται

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Έγκριση των ΔΥΑ ως μελών του EURES

 

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις ΔΥΑ τους που θα είναι μέλη του EURES και ενημερώνουν σχετικά το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού. Δυνάμει του ορισμού τους, αυτές οι ΔΥΑ απολαύουν ειδικού καθεστώτος στο δίκτυο EURES.

 

Tα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΥΑ, στο πλαίσιο του ρόλου τους ως μελών EURES, πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και τουλάχιστον τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα.

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αρμοδιότητες των εταίρων του EURES

Αρμοδιότητες των μελών και των εταίρων του EURES

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στο δίκτυο EURES σύμφωνα με τις εξής δυνατότητες:

1. Τα μέλη του EURES συμμετέχουν στο δίκτυο EURES σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, οι δε εταίροι του EURES συμμετέχουν σύμφωνα με μία τουλάχιστον από αυτές:

α) συμβολή στη συγκέντρωση κενών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

α) συμβολή στη συγκέντρωση κενών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β) συμβολή στη συγκέντρωση αιτήσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

β) συμβολή στη συγκέντρωση αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

γ) παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες σύμφωνα με το κεφάλαιο IV ή

γ) παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες σύμφωνα με το κεφάλαιο IV.

δ) συνδυασμός των α) έως γ).

 

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι εταίροι του EURES ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, όπως γραφεία εύρεσης εργασίας και πρόσληψης, κέντρα κλήσης, μέσα αυτοεξυπηρέτησης και άλλα, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να λάβουν υποστήριξη σχετικά με την αντιστάθμιση και/ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα σημεία επαφής μπορεί επίσης να βασίζονται σε προγράμματα ανταλλαγής προσωπικού, στην απόσπαση υπαλλήλων-συνδέσμων, ή να περιλαμβάνουν κοινά γραφεία εύρεσης εργασίας.

2. Τα μέλη και οι εταίροι του EURES ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες, όπως γραφεία εύρεσης εργασίας και πρόσληψης, κέντρα κλήσης, μέσα αυτοεξυπηρέτησης, διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να λάβουν υποστήριξη σχετικά με την αντιστάθμιση και/ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα σημεία επαφής μπορεί επίσης να βασίζονται σε προγράμματα ανταλλαγής προσωπικού, ή στην απόσπαση υπαλλήλων-συνδέσμων και μπορεί να περιλαμβάνουν κοινά γραφεία εύρεσης εργασίας.

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτήσουν από τους εταίρους του EURES να συμβάλουν:

4. Σεβόμενα την αρχή της αναλογικότητας, τα κράτη μέλη, μέσω των οικείων εθνικών γραφείων συντονισμού, δύνανται να απαιτήσουν από τα μέλη και τους εταίρους του EURES να συμβάλουν:

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) στη λειτουργία του εθνικού κόμβου που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 με την καταβολή τέλους ή με άλλο τρόπο,

διαγράφεται

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αα) στη συλλογή πληροφοριών που θα δημοσιευθούν μέσω της πύλης EURES,

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμβολής αυτής στο πλαίσιο των εθνικών τους συστημάτων με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η διοικητική ικανότητα του εταίρου του EURES και το επίπεδο συμμετοχής του στο δίκτυο EURES κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμβολής αυτής.

Τροπολογία  104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να αναθέσουν την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης που αναφέρονται στα άρθρα 21 έως 23 στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες τους αυτές συμμετέχουν στο δίκτυο EURES, είτε ως εγκεκριμένοι εταίροι σύμφωνα με το άρθρο 8 και το παράρτημα του παρόντος κανονισμού είτε ως εταίροι του EURES με βάση την εξαίρεση της παραγράφου 3.

2. Τα κράτη μέλη αναθέτουν την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης που αναφέρονται στα άρθρα 21, 22 και 23 στις ΔΥΑ τους ή στο Υπουργείο Εργασίας.

Τροπολογία  105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για περίοδο διάρκειας έως και πέντε ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάξουν από την επανεξέταση της εφαρμογής του άρθρου 8 και του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού συμμετείχαν στο δίκτυο EURES δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης 2012/733/ΕΕ της Επιτροπής και/ή της απόφασης 2003/8/EΚ της Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις χορηγηθείσες απαλλαγές.

διαγράφεται

Τροπολογία  106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Ο ρόλος των διασυνοριακών συμπράξεων EURES και άλλων δομών υποστήριξης σε διασυνοριακές περιοχές.

 

1. Διασυνοριακές συμπράξεις EURES και άλλες ειδικές δομές υποστήριξης μπορεί να συγκροτούνται σε διασυνοριακές περιφέρειες προκειμένου να διευκολύνουν τη διασυνοριακή κινητικότητα της εργασίας.

 

2. Οι διασυνοριακές συμπράξεις απαρτίζονται από οργανισμούς που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES σύμφωνα με το άρθρο 8 καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους και παρέχουν υπηρεσίες διασυνοριακής υποστήριξης σε μια συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή.

 

3. Τα καθήκοντα των διασυνοριακών συμπράξεων περιλαμβάνουν ιδίως την παροχή ενημέρωσης, συμβουλών, υπηρεσιών τοποθέτησης και πρόσληψης για τους μεθοριακούς εργαζόμενους και εργοδότες, την υποστήριξη της δικτύωσης των συμβούλων του EURES σε συνοριακές περιοχές, τον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ εταίρων, την εκτέλεση διασυνοριακών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση ης διαφάνειας της αγοράς εργασίας και την άρση εμποδίων στην κινητικότητα, και τη σύνταξη πολύγλωσσων εκδόσεων για μεθοριακούς εργαζόμενους και εργοδότες.

 

4. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των διασυνοριακών δομών και ενθαρρύνουν την εγκαθίδρυση νέων συμπράξεων με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη της ανάγκης συντονισμού σε σχέση με την εργασιακή κινητικότητα σε διασυνοριακές περιοχές.

Τροπολογία  107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η ομάδα συντονισμού απαρτίζεται από αντιπροσώπους του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού και των εθνικών γραφείων συντονισμού.

1. Η ομάδα συντονισμού απαρτίζεται από αντιπροσώπους του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού και των εθνικών γραφείων συντονισμού, με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία  108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, καλεί τους αντιπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται καθώς οι κοινωνικοί εταίροι είναι μέλη της ομάδας συντονισμού.

Τροπολογία  109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES εξασφαλίζουν ότι το υλικό ενημέρωσης και προβολής που παρέχουν είναι σύμφωνο με τις συνολικές επικοινωνιακές δραστηριότητες του δικτύου και με τις πληροφορίες που παρέχει το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού.

3. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES εξασφαλίζουν ότι το υλικό ενημέρωσης και προβολής που παρέχουν είναι σύμφωνο με τις συνολικές επικοινωνιακές δραστηριότητες και με τα κοινά, υψηλής ποιότητας πρότυπα του δικτύου και με τις πληροφορίες που παρέχει το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού.

Τροπολογία  110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού διευκολύνει τη συνεργασία του δικτύου EURES με άλλες υπηρεσίες και δίκτυα πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε ενωσιακό επίπεδο.

1. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ του δικτύου EURES και άλλων υπηρεσιών και δικτύων πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία  111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα εθνικά γραφεία συντονισμού συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και τα δίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία συμπράξεων και την αποφυγή επικαλύψεων. Στη συνεργασία αυτή συμμετέχουν κατά περίπτωση και οι εταίροι του EURES.

2. Τα εθνικά γραφεία συντονισμού συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και τα δίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία συμπράξεων και την αποφυγή επικαλύψεων. Στη συνεργασία αυτή συμμετέχουν κατά περίπτωση και τα μέλη και οι εταίροι του EURES.

Τροπολογία  112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Προκειμένου να μειωθεί η ανεργία, τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την ισότητα πρόσβασης στις προσφορές απασχόλησης για τους πολίτες της ΕΕ.

Τροπολογία  113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ανάπτυξη λύσεων θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης για την επικοινωνία με τους εργαζομένους και τους εργοδότες σχετικά με τις κοινές δραστηριότητες του δικτύου EURES και των εν λόγω υπηρεσιών και δικτύων.

3. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ανάπτυξη λύσεων θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών, για την επικοινωνία με τους εργαζομένους και τους εργοδότες σχετικά με τις κοινές δραστηριότητες του δικτύου EURES και των εν λόγω υπηρεσιών και δικτύων και διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω λύσεις είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία  114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τη συγκέντρωση προσφορών και αιτήσεων εργασίας κάθε κράτος μέλος αναρτά στην πύλη EURES:

1. Για τη συγκέντρωση προσφορών εργασίας αιτήσεων εργασίας κάθε κράτος μέλος αναρτά στην πύλη EURES:

α) όλες τις κενές θέσεις που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησής του, καθώς επίσης και εκείνες που παρέχουν οι εταίροι του EURES του εκάστοτε κράτους·

α) όλες τις κενές θέσεις που παρέχουν οι ΔΥΑ του, καθώς επίσης και εκείνες που παρέχουν άλλα μέλη και εταίροι του EURES·

β) όλες τις αιτήσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα που διαθέτουν δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησής του, καθώς επίσης και εκείνες που παρέχουν οι εταίροι του EURES, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι έχουν συναινέσει στην κοινοποίηση των πληροφοριών και στην πύλη EURES υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3.

β) όλες τις αιτήσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα που διαθέτουν οι οικείες του ΔΥΑ, καθώς επίσης και εκείνες που παρέχουν άλλα μέλη και, όπου αρμόζει, εταίροι του EURES, με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν συναινέσει στην κοινοποίηση των πληροφοριών και στην πύλη EURES υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3.

 

Τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέψουν να μη δημοσιευτεί μια κενή θέση στην πύλη EURES όταν τούτο δικαιολογείται δεόντως από έναν εργοδότη με βάση τις απαιτήσεις προσόντων και δεξιοτήτων της θέσης απασχόλησης, καθώς και στην περίπτωση κενών θέσεων που δεν δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη μπορεί να συνεχίσουν να εξαιρούν τις θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως σύμφωνα με το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή την εθνική πολιτική για την αγορά εργασίας.

Τροπολογία  115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά την κοινοποίηση δεδομένων σχετικά με κενές θέσεις εργασίας στην πύλη του EURES, τα κράτη μέλη:

2. Κατά την κοινοποίηση δεδομένων σχετικά με κενές θέσεις εργασίας στην πύλη του EURES, τα κράτη μέλη:

α) δεν προβαίνουν σε καμία διάκριση σύμφωνα με το είδος και τη διάρκεια των συμβάσεων ή τις προσθέσεις των εργοδοτών σχετικά με την πρόσληψη·

α) δεν προβαίνουν σε καμία διάκριση σύμφωνα με το είδος και τη διάρκεια των συμβάσεων ή τις προθέσεις των εργοδοτών σχετικά με την πρόσληψη, αλλά παρέχουν επαρκή και βάσιμη ενημέρωση·

β) δύνανται να εξαιρούν κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες μόνο για πολίτες μιας συγκεκριμένης χώρας λόγω το είδους τους ή λόγω εθνικών κανόνων.

β) δύνανται να εξαιρούν κενές θέσεις που αφορούν κατηγορίες μαθητείας υπό δημόσια χρηματοδότηση, στο πλαίσιο των ενεργών πολιτικών τους για την αγορά εργασίας·

 

(βα) μπορούν να εξαιρούν άλλες κενές θέσεις εργασίας στο πλαίσιο των ενεργών πολιτικών τους για την αγορά εργασίας.

Τροπολογία  116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η συγκατάθεση των εργαζομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) είναι ρητή, σαφής, συγκεκριμένη και παρέχεται κατόπιν ενημέρωσης και ελεύθερα. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε και να απαιτήσουν τη διαγραφή ή την τροποποίηση οποιωνδήποτε από τα κοινοποιηθέντα δεδομένα. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα επιλέξουν από μια σειρά επιλογών για τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα τους ή ορισμένα χαρακτηριστικά.

3. Η συγκατάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) είναι ρητή, σαφής, συγκεκριμένη και παρέχεται κατόπιν ενημέρωσης και ελεύθερα. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε και να απαιτήσουν τη διαγραφή ή την τροποποίηση οποιωνδήποτε από τα κοινοποιηθέντα δεδομένα. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια σειρά επιλογών για τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα τους ή σε ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως να αποφασίζουν αν τα δεδομένα τους θα αναζητούνται μόνο μέσω γενικών κατηγοριών δεδομένων ή αν το βιογραφικό σημείωμα και τα προσωπικά δεδομένα τους θα είναι απευθείας διαθέσιμα σε εγγεγραμμένους πιθανούς εργοδότες.

Αιτιολόγηση

Σύσταση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Τροπολογία  117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς και τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4, καθώς επίσης και σχετικά με τα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Συνεργάζονται μεταξύ τους και με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, ιδίως σε περίπτωση καταγγελιών και κενών θέσεων εργασίας που θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

διαγράφεται

Τροπολογία  118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Για να καταστεί δυνατή η αντιστοίχιση των προσφορών με τις αιτήσεις εργασίας, κάθε κράτος μέλος παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο πλαίσιο ενιαίου συστήματος.

7. Για να καταστεί δυνατή η αντιστοίχιση των προσφορών με τις αιτήσεις εργασίας, κάθε κράτος μέλος παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά διαφανή και ομοιόμορφο τρόπο.

Τροπολογία  119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7 α. Η πύλη EURES είναι προσβάσιμη και συμμορφώνεται με το εγκριθέν ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 301549 περί απαιτήσεων προσβασιμότητας για ΤΠΕ.

Αιτιολόγηση

Το καθιερωθέν πρότυπο της ΕΕ ΕΝ 301549 περί απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές για να καθίσταται η τεχνολογία προσβάσιμη. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 9 του εν λόγω προτύπου περιλαμβάνει τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές WCAG 2.0, Επίπεδο ΑΑ, που αποτελεί το κρίσιμης σημασίας επίπεδο προκειμένου να έχουν οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο. Σχεδιάζοντας μια προσβάσιμη πύλη, συμμορφώνεται επίσης με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία έχει επικυρώσει η ΕΕ.

Τροπολογία  120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. Οι ΔΥΑ αναπτύσσουν ενισχυμένη συνεργασία με σκοπό τη συμβολή στην αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία  121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στα εσωτερικά εργαλεία για κοινωνικούς λειτουργούς, τα οποία διαχειρίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης όλες οι κενές θέσεις εργασίας, οι αιτήσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα, που έχουν αναρτηθεί στην πύλη EURES, διατίθενται με τον ίδιο τρόπο με τα εθνικά δεδομένα των κρατών μελών σε αυτά τα εργαλεία.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στα εσωτερικά εργαλεία για κοινωνικούς λειτουργούς, τα οποία διαχειρίζονται οι ΔΥΑ, όλες οι κενές θέσεις εργασίας, οι αιτήσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα που έχουν αναρτηθεί στην πύλη EURES σύμφωνα με το άρθρο 14, διατίθενται με τον ίδιο τρόπο με τα εθνικά δεδομένα σε αυτά τα εργαλεία.

Αιτιολόγηση

Σύσταση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Τροπολογία  122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι οικείοι εταίροι του EURES εφαρμόζουν επίσης τις αρχές που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 ανάλογα με την επιλογή στη οποία έχουν προβεί δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1.

4. Οι οικείοι εταίροι και τα μέλη του EURES εφαρμόζουν επίσης τις αρχές που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3

Τροπολογία  123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δημιουργούν εθνικό κόμβο για τη διαβίβαση στην πύλη EURES των πληροφοριών για τις κενές θέσεις, των αιτήσεων εργασίας και των βιογραφικών σημειωμάτων που διατίθενται από τις οργανώσεις που επιθυμούν την ανταλλαγή αυτών των δεδομένων και στην πύλη EURES.

5. Τα κράτη μέλη, ει δυνατόν κάνοντας χρήση ήδη υφισταμένων κυβερνητικών δομών, δημιουργούν εθνικό κόμβο για τη διαβίβαση στην πύλη EURES των πληροφοριών για τις κενές θέσεις, των αιτήσεων εργασίας και των βιογραφικών σημειωμάτων που διατίθενται από τις οργανώσεις που επιθυμούν την ανταλλαγή αυτών των δεδομένων και στην πύλη EURES.

Τροπολογία  124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ανάπτυξη λύσεων θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης για την επικοινωνία με τους μεθοριακούς εργαζομένους και τους εργοδότες στις διασυνοριακές περιφέρειες όπου το οικείο κράτος μέλος θεωρεί ότι απαιτείται να δημιουργηθούν ειδικές δομές συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών.

6. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν, σε στενή συνεργασία με διασυνοριακές συμπράξεις EURES, την ανάπτυξη λύσεων θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης, μεταξύ άλλων επιγραμμικές, για την επικοινωνία με τους μεθοριακούς εργαζομένους και τους εργοδότες στις διασυνοριακές περιφέρειες.

Τροπολογία  125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Η ταξινόμηση αυτή αποτελεί μέσο διευκόλυνσης των διασυνοριακών επιγραμμικών αιτήσεων εργασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αντιστοίχισης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, του προσδιορισμού των ελλείψεων δεξιοτήτων, της αναγνώρισης των προσόντων και της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού στην πύλη EURES.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων («Ευρωπαϊκή ταξινόμηση»). Η ταξινόμηση αυτή αποτελεί μέσο διευκόλυνσης των διασυνοριακών επιγραμμικών αιτήσεων εργασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αντιστοίχισης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, του προσδιορισμού των ελλείψεων δεξιοτήτων, της αναγνώρισης των προσόντων και της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού στην πύλη EURES.

2. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων και την ταξινόμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη και ιδίως τα μέλη του EURES συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων και της ευρωπαϊκής ταξινόμησης που εκπονείται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή τηρεί ενήμερα τα κράτη μέλη σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταξινόμησης.

 

2 α. Η ευρωπαϊκή ταξινόμηση λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη αποκομισθεί κατόπιν της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

2 β. Η Επιτροπή καταρτίζει και επικαιροποιεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τον κατάλογο δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων της ευρωπαϊκής ταξινόμησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3.

3. Για τον σκοπό αυτό, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017, κάθε κράτος μέλος προβαίνει σε αρχική καταγραφή για τη χαρτογράφηση των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών ταξινομήσεών του από και προς την ταξινόμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και μετά την εισαγωγή της χρήσης της καταγραφής με βάση μια εφαρμογή που διατίθεται από το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, επικαιροποιούν τακτικά την καταγραφή, ώστε να περιλαμβάνει κάθε εξέλιξη των υπηρεσιών προσλήψεων.

3. Κάθε κράτος μέλος, εντός τριών ετών από την έγκριση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β, καταρτίζει αρχική απογραφή για τη χαρτογράφηση όλων των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών ταξινομήσεών του από και προς τον εν λόγω κατάλογο και τον διατηρεί ενημερωμένο.

 

3 α. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να αντικαταστήσουν την εθνική ταξινόμησή τους με την ευρωπαϊκή ταξινόμηση, αφού αυτή ολοκληρωθεί, ή να διατηρήσουν τα διαλειτουργικά εθνικά συστήματα ταξινόμησης.

4. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη που επιλέγουν να αντικαταστήσουν τις εθνικές ταξινομήσεις με την ταξινόμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και, ει δυνατόν, οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη που επιλέγουν να αντικαταστήσουν τις εθνικές ταξινομήσεις με την ευρωπαϊκή ταξινόμηση.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων τα απαραίτητα τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους για την επίτευξη της ταξινόμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων τα απαραίτητα τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους για τη λειτουργία της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης μέσω της κοινής πλατφόρμας ΤΠ που χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή ταξινόμηση και για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων και της ευρωπαϊκής ταξινόμησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3.

Τροπολογία  126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους κοινοποιώντας αιτήσεις εργασίας και/ή βιογραφικά σημειώματα μπορούν να επιλέξουν να ζητήσουν από αυτές τις υπηρεσίες τους βοηθήσουν να εγγραφούν στην πύλη EURES, χρησιμοποιώντας τον εθνικό κόμβο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφο 5.

1. Τα μέλη και οι εταίροι του EURES διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους κοινοποιώντας αιτήσεις εργασίας και/ή βιογραφικά σημειώματα ενημερώνονται για τη δυνατότητά τους να ζητήσουν από αυτές τις υπηρεσίες να τους βοηθήσουν να εγγραφούν στην πύλη EURES, χρησιμοποιώντας τον εθνικό κόμβο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφο 5. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται χωρίς διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία  127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες έχουν πρόσβαση στις γενικές πληροφορίες σχετικά με το πώς, πότε και πού μπορούν να επικαιροποιούν, να αναθεωρούν και να αποσύρουν τα εν λόγω δεδομένα.

4. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς, πότε και πού μπορούν να επικαιροποιούν, να αναθεωρούν και να αποσύρουν τα σχετικά δεδομένα.

Τροπολογία  128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση, είτε ηλεκτρονική είτε συμβατική, σε υπηρεσίες υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία  129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης σε εθνικό επίπεδο για τις υπηρεσίες αυτές.

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης σε εθνικό επίπεδο για τις υπηρεσίες αυτές, με στόχο την επίλυση των ιδιαίτερων αναγκών του περιφερειακού ή/και του τοπικού επιπέδου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτύχει το δίκτυο EURES, τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν τη σύνδεσή του με τα ιδιαίτερα συμφέροντα των περιφερειών ή/και των δήμων της ΕΕ.

Τροπολογία  130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) μέσω των διασυνοριακών συμπράξεων του EURES· ή

Τροπολογία  131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) με συνδυασμό των α) έως γ).

δ) με συνδυασμό των α) έως γα).

Τροπολογία  132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι υπηρεσίες υποστήριξης για τους εργαζομένους σύμφωνα με τα άρθρα 20, 22 και 23 και η βοήθεια για την εγγραφή στην πύλη EURES που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 παρέχονται δωρεάν.

5. Οι υπηρεσίες υποστήριξης για τους εργαζομένους σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 και η βοήθεια για την εγγραφή στην πύλη EURES που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 παρέχονται δωρεάν.

Τροπολογία  133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι υπηρεσίες υποστήριξης για τους εργοδότες που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 22 και η βοήθεια για την εγγραφή στην πύλη EURES που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 ενδέχεται να υπόκεινται στην καταβολή τέλους. Δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των τελών που επιβάλλονται για τις υπηρεσίες του EURES και εκείνων που επιβάλλονται σε άλλες συγκρίσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από τον οικείο οργανισμό.

διαγράφεται

Τροπολογία  134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζομένους παρέχεται ακριβής και σαφής πληροφόρηση σχετικά με την εν λόγω υποστήριξη καθώς και σχετικά με το ενδεχόμενο κόστος της.

Τροπολογία  135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Οι οικείοι εταίροι του EURES υποδεικνύουν σαφώς στους εργαζόμενους και τους εργοδότες τη γκάμα των υπηρεσιών που παρέχουν, τον τόπο και τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές και τις προϋποθέσεις χορήγησης πρόσβασης χρησιμοποιώντας τους διαύλους ενημέρωσής τους. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη EURES.

7. Οι οικείοι εταίροι του EURES υποδεικνύουν σαφώς στους εργαζόμενους και τους εργοδότες την γκάμα των υπηρεσιών που παρέχουν, τον τόπο και τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές και τις προϋποθέσεις χορήγησης πρόσβασης χρησιμοποιώντας τους διαύλους ενημέρωσής τους και καθιστώντας τους όσο το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμους. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη EURES.

Τροπολογία  136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες που ζητούν την παροχή υπηρεσιών προς πελάτες από τις υπηρεσίες απασχόλησης λαμβάνουν - ή ενημερώνονται για την ύπαρξή τους - βασικές πληροφορίες για την στήριξη της κινητικότητας που διατίθεται σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες που ζητούν την παροχή υπηρεσιών προς πελάτες από τις υπηρεσίες απασχόλησης λαμβάνουν - ή ενημερώνονται για την ύπαρξή τους - κατάλληλες πληροφορίες για την στήριξη της κινητικότητας που διατίθεται σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες

Τροπολογία  137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) είναι εύκολα προσβάσιμες και παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό προς το χρήστη.

β) δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι εύκολα προσβάσιμες και παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό προς το χρήστη, ενώ παράλληλα είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο μιας εύρυθμα λειτουργούσας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Τροπολογία  138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία έχουν δικαίωμα σε εκτεταμένη πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες που προβλέπονται στο εργατικό δίκαιο, όπως για παράδειγμα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την κοινωνική ασφάλιση ή την ασφάλιση ασθενείας στη χώρα και τον τόπο της θέσης εργασίας.

Τροπολογία  139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού υποστηρίζει την ανάπτυξη των βασικών πληροφοριών βάσει του παρόντος άρθρου και επικουρεί τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της κατάλληλης γλωσσικής κάλυψης.

3. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού υποστηρίζει την ανάπτυξη των βασικών πληροφοριών βάσει του παρόντος άρθρου και επικουρεί τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση επαρκούς γλωσσικής κάλυψης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των αγορών εργασίας των κρατών μελών.

Τροπολογία  140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES προσφέρουν με προδραστικό τρόπο σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η προσφορά αυτή επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.

1. Οι οικείοι εταίροι και τα μέλη του EURES προσφέρουν, χωρίς καθυστέρηση, με προδραστικό τρόπο σε όλα τα άτομα που έχουν εκ του νόμου το δικαίωμα να εργάζονται στην Ένωση και που αναζητούν εργασία, τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, μια τέτοια προσφορά επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.

Τροπολογία  141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω βοήθεια, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με τις μεμονωμένες ευκαιρίες απασχόλησης και ειδικότερα τους προσφέρουν τις εξής υπηρεσίες:

2. Εάν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω βοήθεια, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με μεμονωμένες ευκαιρίες απασχόλησης και, ειδικότερα, τους προσφέρουν τις εξής εξατομικευμένες υπηρεσίες δωρεάν:

Τροπολογία  142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) ενημέρωση και καθοδήγηση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 3·

Τροπολογία  143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) ενημέρωση σχετικά με συμβουλευτικές υπηρεσίες περί ευκαιριών απασχόλησης για τις οικογένειες των εργαζομένων·

Τροπολογία  144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ββ) προσφορά πληροφοριών στους εργαζομένους σχετικά με τη διαπολιτισμική ολοκλήρωση και τη γλωσσική στήριξη·

Τροπολογία  145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βγ) παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους απασχόλησης στο κράτος μέλος και στον τόπο εργασίας, όπως για παράδειγμα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία ή την ασφάλιση ασθενείας.

Τροπολογία  146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) όπου είναι απαραίτητο, παροχή συνδρομής για την ανάρτηση τέτοιων αιτήσεων εργασίας σε σχετικές εθνικές πύλες αναζήτησης εργασίας και την πύλη EURES·

δ) όπου είναι απαραίτητο, παροχή συνδρομής σχετικά με τη χρήση της πύλης EURES, όπως για παράδειγμα σχετικά με την ανάρτηση αιτήσεων εργασίας στην πύλη EURES·

Τροπολογία  147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) κατά περίπτωση, παραπομπή σε άλλον εταίρο του EURES.

στ) κατά περίπτωση, παραπομπή σε άλλο μέλος ή εταίρο του EURES.

Τροπολογία  148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη πιθανότητα εύρεσης εργασίας στο εσωτερικό της Ένωσης, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν περαιτέρω βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η επιλογή κατάλληλων κενών θέσεων, η βοήθεια με τη σύνταξη αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων και η παροχή μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων σχετικά με συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας σε άλλα κράτη μέλη.

3. Οι οικείοι εταίροι και τα μέλη του EURES παρέχουν, όπου αρμόζει επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως η επιλογή κατάλληλων κενών θέσεων, η βοήθεια στη σύνταξη αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων και η παροχή μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων σχετικά με συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας σε άλλα κράτη μέλη, εάν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω βοήθεια.

Τροπολογία  149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Μετά την πρόσληψη ενός εργαζόμενου σε άλλο κράτος μέλος χάρη στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν στον ενδιαφερόμενο τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών του κράτους μέλους προορισμού που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια μετά την πρόσληψη.

4. Μετά την πρόσληψη ενός εργαζόμενου σε άλλο κράτος μέλος χάρη στις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οικείοι εταίροι και τα μέλη του EURES παρέχουν στον ενδιαφερόμενο τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, του κράτους μέλους προορισμού που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια μετά την πρόσληψη.

Τροπολογία  150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση σε εργοδότες που ενδιαφέρονται για την πρόσληψη εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη και ειδικότερα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Τα οικεία μέλη και οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση σε εργοδότες που ενδιαφέρονται για την πρόσληψη εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη και ειδικότερα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) παροχή υπηρεσιών σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν κατά την πρόσληψη των εργαζομένων αυτών·

α) παροχή υπηρεσιών σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν κατά την πρόσληψη ατόμων από άλλα κράτη μέλη και σχετικά με τις διάφορες μορφές συμβάσεων εργασίας·

β) προώθηση της χρήσης του δικτύου EURES και της βάσης δεδομένων βιογραφικών σημειωμάτων της πύλης EURES ως εργαλείο που συμβάλλει στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας·

β) προώθηση, ιδίως επιγραμμικά, της χρήσης του δικτύου EURES και της βάσης δεδομένων βιογραφικών σημειωμάτων της πύλης EURES ως εργαλείου που συμβάλλει στην κάλυψη κενών θέσεων·

γ) παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης σχετικά με παράγοντες που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσληψη εργαζομένων και τον τρόπο υποστήριξης της ένταξής τους·

γ) παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης σχετικά με παράγοντες που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσληψη εργαζομένων και τον τρόπο υποστήριξης της ένταξής τους·

δ) εφόσον ζητηθεί, παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης σχετικά με τη διαμόρφωση επιμέρους εργασιακών απαιτήσεων σε περίπτωση κενής θέσης εργασίας που μπορεί να τροποποιηθεί για να απευθύνεται σε ευρωπαϊκό κοινό·

δ) εφόσον ζητηθεί, παροχή συγκεκριμένης πληροφόρησης και εξατομικευμένης καθοδήγησης σχετικά με τη διαμόρφωση απαιτήσεων για κενές θέσεις·

ε) εφόσον ζητηθεί, παροχή συνδρομής σχετικά με τη διαμόρφωση μιας κενής θέσης εργασίας, ώστε να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους ευρωπαϊκούς μορφότυπους που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 8 και το άρθρο 16 παράγραφος 5·

ε) εφόσον ζητηθεί, παροχή συνδρομής σχετικά με τη διαμόρφωση μιας κενής θέσης εργασίας, ώστε να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους ευρωπαϊκούς μορφότυπους που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 8 και το άρθρο 16 παράγραφος 5·

στ) όπου είναι απαραίτητο, παροχή συνδρομής για την εγγραφή των εργοδοτών στην πύλη EURES·

στ) όπου είναι απαραίτητο, παροχή συνδρομής σχετικά με τη χρήση της πύλης EURES, ιδίως παροχή υποστήριξης σχετικά με την εγγραφή των εργοδοτών στην πύλη EURES·

ζ) κατά περίπτωση, παραπομπή σε άλλον εταίρο του EURES.

ζ) κατά περίπτωση, παραπομπή σε άλλο μέλος ή εταίρο του EURES.

2. Εάν οι εργοδότες ενδιαφέρονται για περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη πιθανότητα πρόσληψης στο εσωτερικό της Ένωσης, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν περαιτέρω βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η προεπιλογή κατάλληλων υποψηφίων και η παροχή μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων σχετικά με συγκεκριμένες κενές αιτήσεις εργασίας.

2. Οι οικείοι εταίροι και τα μέλη του EURES παρέχουν, όπου αρμόζει, επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως η επιλογή κατάλληλων κενών θέσεων, η βοήθεια στη σύνταξη αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων και η παροχή μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων σχετικά με συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας σε άλλα κράτη μέλη, εάν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω βοήθεια.

3. Μετά την πρόσληψη ενός εργαζόμενου από άλλο κράτος μέλος χάρη στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν στον εργοδότη τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών που μπορούν να παράσχουν συνδρομή σχετικά με την ένταξη των νεοπροσληφθέντων εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη.

3. Μετά την πρόσληψη ενός εργαζόμενου από άλλο κράτος μέλος χάρη στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οικείοι εταίροι ή τα μέλη του EURES παρέχουν στον εργοδότη τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών που μπορούν να παράσχουν συνδρομή σχετικά με την ένταξη των νεοπροσληφθέντων εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη.

4. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης επιδιώκουν τη σύναψη συμφωνιών με άλλες υπηρεσίες απασχόλησης που λειτουργούν στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους με στόχο

4. Οι ΔΥΑ επιδιώκουν τη σύναψη συμφωνιών με άλλες υπηρεσίες απασχόλησης που λειτουργούν στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους με στόχο

α) την από κοινού προώθηση στην επικράτεια του κράτους μέλους της εγγραφής των εργοδοτών στο δίκτυο EURES και τη χρήση της κοινής πλατφόρμας αντιστάθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

α) την από κοινού προώθηση και ενθάρρυνση στην επικράτεια του κράτους μέλους της εγγραφής των εργοδοτών στο δίκτυο EURES και τη χρήση της κοινής πλατφόρμας αντιστάθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

β) για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στους εργοδότες που ενδιαφέρονται για πρόσληψη εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη.

β) για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στους εργοδότες που ενδιαφέρονται για πρόσληψη εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία  151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν, κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων και των εργοδοτών, γενικές πληροφορίες σχετικά με την παροχή συνδρομής μετά την πρόσληψη και το πού μπορεί κανείς να αναζητήσει τη συνδρομή αυτή, όπως κατάρτιση σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία, μαθήματα γλωσσών και υποστήριξη σχετικά με την ένταξη.

1. Τα οικεία μέλη και οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν στους εργαζομένους και τους εργοδότες πληροφορίες σχετικά με την παροχή συνδρομής μετά την πρόσληψη και το πού μπορεί κανείς να αναζητήσει τη συνδρομή αυτή, όπως κατάρτιση σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία, μαθήματα γλωσσών και υποστήριξη σχετικά με την ένταξη.

Τροπολογία  152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18 παράγραφος 5, οι εταίροι του EURES δύνανται να παρέχουν τη συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους εργαζόμενους έναντι καταβολής τέλους.

διαγράφεται

Τροπολογία  153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διευκόλυνση πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση

Διευκόλυνση πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία

Τροπολογία  154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών υποστήριξης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται για την κοινωνική ασφάλιση από τις αρμόδιες αρχές.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών υποστήριξης δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των υπηρεσιών που παρέχονται για την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία από τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και μέσω δομών διασυνοριακής συνεργασίας, και επιδιώκουν να αποτρέπουν προβλήματα που σχετίζονται με διαφορετικές διατάξεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στις χώρες τους.

Τροπολογία  155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης επιγραμμικής πρόσβασης ως πρώτης πηγής πληροφόρησης για τους εργαζομένους, τους μεθοριακούς εργαζομένους και τους εργοδότες.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης επιγραμμικής πρόσβασης ως πρώτης πηγής πληροφόρησης για τους εργαζομένους, τους μεθοριακούς εργαζομένους και τους εργοδότες, καθώς και την ανάπτυξη περαιτέρω εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχουν οι σύμβουλοι του EURES.

Αιτιολόγηση

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τους συμβούλους του EURES διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Τροπολογία  156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων, των μεθοριακών εργαζομένων και των εργοδοτών, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν γενική πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και αναλαμβάνουν την παραπομπή των αιτημάτων για ειδικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, σε άλλους φορείς που υποστηρίζουν τους εργαζομένους που ασκούν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας.

3. Τα οικεία μέλη και οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν γενική πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και την ασφάλιση ανεργίας και τη φορολογία εισοδήματος. Επιπλέον, στο πλαίσιο των διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων, διατίθενται ειδικές πολυγλωσσικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα είδη απασχόλησης. Οι πληροφορίες αυτές περιέχουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα που αφορούν το εργατικό δίκαιο, την προστασία της εργασίας και της υγείας και τον κατώτατο μισθό. Τα αιτήματα για ειδικές πληροφορίες παραπέμπονται στις αρμόδιες αρχές και σε άλλους φορείς που υποστηρίζουν τους εργαζομένους που ασκούν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Αιτιολόγηση

Τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε διαφορετική χώρα πρέπει να ενημερώνονται ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Τροπολογία  157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν την πρόσβαση στα εθνικά μέτρα για την αγορά εργασίας μόνον για το λόγο ότι ο εργαζόμενος ζητεί τη συνδρομή αυτή με στόχο την εύρεση εργασίας στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011, τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν την πρόσβαση στα εθνικά ενεργά μέτρα για την αγορά εργασίας που παρέχουν στους εργαζομένους συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας μόνο για τον λόγο ότι ένας εργαζόμενος ζητεί τη συνδρομή αυτή με στόχο την εύρεση εργασίας στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους. Ωστόσο, ένα κράτος μέλος μπορεί να εξαιρεί ορισμένα δημοσίως χρηματοδοτούμενα μέτρα που αποτελούν τμήμα των ενεργών πολιτικών του για την αγορά εργασίας.

Τροπολογία  158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρακολουθούν τις ροές και τα πρότυπα της εργασιακής κινητικότητας στο εσωτερικό της Ένωσης με βάση στατιστικά στοιχεία της Eurostat και τα διαθέσιμα εθνικά δεδομένα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί και δημοσιοποιεί τις ροές και τα πρότυπα της εργασιακής κινητικότητας στο εσωτερικό της Ένωσης με βάση στατιστικά στοιχεία της Eurostat και τα διαθέσιμα εθνικά δεδομένα.

Τροπολογία  159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος συλλέγει και αναλύει ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με:

1. Κάθε κράτος μέλος συλλέγει και αναλύει ειδικότερα χωριστές πληροφορίες ανά φύλο σχετικά με:

Τροπολογία  160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργασίας στις εθνικές και τομεακές αγορές εργασίας και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν από την κινητικότητα του εργασιακού δυναμικού,

α) τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργασίας στις εθνικές και τομεακές αγορές εργασίας και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν από την κινητικότητα του εργασιακού δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες της αγοράς εργασίας και στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,

Τροπολογία  161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) τις ανάγκες και τάσεις της αγοράς εργασίας προκειμένου να δημιουργηθούν πιθανές συνέργειες μεταξύ εργοδοτών και πανεπιστημίων ή ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης για την αντιμετώπιση του προβλήματος αναντιστοιχίας μεταξύ δεξιοτήτων και κενών θέσεων·

Τροπολογία  162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τις δραστηριότητες του EURES σε εθνικό επίπεδο,

β) τις δραστηριότητες του EURES σε εθνικό και, όπου αρμόζει, σε διασυνοριακό, επίπεδο προκειμένου να εντοπισθούν νέες δυνατότητες για πολιτικές πρωτοβουλίες·

Τροπολογία  163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη γενική θέση του δικτύου EURES στην αγορά υπηρεσιών προσλήψεων σε εθνικό επίπεδο.

γ) τη γενική θέση του δικτύου EURES στην αγορά υπηρεσιών προσλήψεων σε εθνικό επίπεδο και, όπου αρμόζει, σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία  164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή των πληροφοριών και την κοινή ανάλυση, τα κράτη μέλη καταρτίζουν πολιτικές κινητικότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των πολιτικών τους για την απασχόληση. Οι εν λόγω πολιτικές κινητικότητας αποτελούν το πλαίσιο με βάση το οποίο τα κράτη μέλη προβαίνουν στον προγραμματισμό που αναφέρεται στο άρθρο 28.

3. Λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή των πληροφοριών και την κοινή ανάλυση, τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν πολιτικές κινητικότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των πολιτικών τους για την απασχόληση. Οι εν λόγω πολιτικές κινητικότητας αποτελούν το πλαίσιο με βάση το οποίο τα κράτη μέλη προβαίνουν στον προγραμματισμό που αναφέρεται στο άρθρο 28.

Τροπολογία  165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να καταργήσουν στις εθνικές τους νομοθεσίες τις νομικές διατάξεις που αποσκοπούν στην επιβράδυνση ή στην παρεμπόδιση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία  166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο EURES οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 μοιράζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες για την κατάσταση στα κράτη μέλη σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, τις διοικητικές διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τους εργαζόμενους από άλλα κράτη μέλη, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο καθοδήγηση στους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

1. Όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο EURES οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 μοιράζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες για την κατάσταση στα κράτη μέλη σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, τις διοικητικές διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τους εργαζόμενους από άλλα κράτη μέλη, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο την αναγκαία καθοδήγηση στους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Τροπολογία  167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Κάθε εθνικό γραφείο συντονισμού αξιολογεί και ανταλλάσσει την ανά χώρα έκθεση και σύσταση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού με τα μέλη και τους εταίρους του EURES.

Τροπολογία  168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε εθνικό γραφείο συντονισμού καταρτίζει ετησίως πρόγραμμα εργασιών για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.

1. Κάθε εθνικό γραφείο συντονισμού καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών λαμβάνοντας υπόψη την ανά χώρα έκθεση και σύσταση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία  169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) βασικές δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

α) βασικές δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε εθνικό επίπεδο συνολικά και, όπου αρμόζει, σε διασυνοριακό επίπεδο·

Τροπολογία  170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η Επιτροπή, μέσω του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού εξασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του EURES συμβιβάζεται με τα εθνικά προγράμματα εργασίας και είναι σύμμορφη με τις διατάξεις του προγράμματος EaSI, ενώ οι διατάξεις για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του EURES εξασφαλίζουν τη συνέργεια με την χρηματοδότηση στο πλαίσιο της INTERREG 2014-2020.

Τροπολογία  171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) αποτελέσματα για την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών, τα οποία λαμβάνονται με συμπλήρωση ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου από τους συμβούλους του EURES.

Τροπολογία  172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει κάθε δύο έτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της Ένωσης και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους εργαζομένους για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 46 της ΣΛΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο, η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της Ένωσης και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους εργαζομένους για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 46 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εκ των υστέρων αξιολόγηση σχετικά με τη λειτουργία και τις συνέπειες του παρόντος κανονισμού πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών εκ των υστέρων αξιολόγηση σχετικά με τη λειτουργία και τις συνέπειες του παρόντος κανονισμού έως τις …* [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία  174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αναφερόμενη στα άρθρα 8 και 29 εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που καθορίζεται από τον νομοθέτη.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 29 εκχωρείται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που καθορίζεται από τον νομοθέτη.

Τροπολογία  175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 8 και 29 δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 29 δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Τροπολογία  176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 29 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 29 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(1)

ΕΕ C 424 της 26.11.2014, σ. 27.

(2)

ΕΕ C 271 της 19.8.2014, σ. 70.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

H ελεύθερη επιλογή της θέσης εργασίας στο εσωτερικό της ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ελεύθερης κυκλοφορίας ως μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, βασικό στοιχείο της ιδιότητας του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά υπό το φως της υψηλής ανεργίας που παρατηρείται σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης, το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί η εργασιακή κινητικότητα εντός της ΕΕ, να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους εργαζόμενους και να παρασχεθεί βοήθεια στους εργοδότες, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας. Τούτο συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με υψηλό επίπεδο απασχόλησης. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς εργασίας και του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εξελιχθεί το δίκτυο EURES σε αποτελεσματικό μέσο για τα άτομα που αναζητούν εργασία ή τους εργοδότες, που ενδιαφέρονται για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της ΕΕ, προσφέροντας σε ευρωπαϊκή κλίμακα ένα όσο το δυνατόν πιο πλήρες απόθεμα κενών θέσεων εργασίας και προφίλ ατόμων που αναζητούν εργασία με προσιτό και διαφανή τρόπο. Στο πανευρωπαϊκό αυτό δίκτυο προβλέπεται να συμπεριληφθούν και θέσεις μαθητείας κα πρακτικής άσκησης, οι οποίες να προϋποθέτουν την σύναψη κανονικής σύμβασης εργασίας.

Ορίζεται ρητά ότι η πολιτική για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των μέτρων στήριξης, θα εξακολουθήσει να εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα. Εν προκειμένω, πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η αρχή του τόπου διαμονής.

Για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρης ενημέρωση σχετικά με τους όρους εργασίας και τις παροχές που προβλέπονται στην εργατική νομοθεσία του τόπου στο οποίο βρίσκεται η θέση εργασίας.

Η πλατφόρμα πρέπει να είναι προσιτή και όσον το δυνατόν πιο εύχρηστη.

Η επιτυχία του δικτύου EURES θα εξαρτηθεί από την ενσωμάτωση στο δίκτυο αποδοτικών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας στα κράτη μέλη, και από στοχευμένες πανενωσιακές προσπάθειες για την αύξηση της προβολής του δικτύου, μέσω εντατικών και ευρείας εμβέλειας δράσεων επικοινωνίας της Επιτροπής και των κρατών μελών που θα αποβλέπουν στο ευρύ κοινό.

Στο δίκτυο EURES προνομιακή θέση θα έχουν και θα ορίζονται αυτόματα μέλη του δικτύου από τα κράτη μέλη, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ), με βάση την εξοικείωσή τους με τις ρυθμίσεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν και άλλα γραφεία εύρεσης εργασίας ως μέλη του EURES και να επιτρέπουν σε άλλους φορείς να συμμετέχουν στο EURES ως εταίροι, όπως για παράδειγμα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας, πρακτορεία, MKO κλπ., εφόσον οι φορείς αυτοί πληρούν τις προκαθορισμένες προδιαγραφές του δικτύου EURES.

Κατά την κάλυψη των κενών θέσεων, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να μεριμνούν ώστε οι θέσεις αυτές να καλύπτονται κατά προτεραιότητα από υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της ενωσιακής προτίμησης.

Η αποτελεσματικότητα αυτού του δικτύου πρέπει να αξιολογείται σε τακτική βάση, ούτως ώστε να εξετάζονται η αποδοτικότητα και η δυνατότητα εφαρμογής, να πραγματοποιούνται με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό οι αναγκαίες βελτιώσεις και να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο σε διαρκή βάση η επιτυχής λειτουργία του δικτύου EURES.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (3.3.2015)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Viorica Dăncilă

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε καθημερινό επίπεδο, περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν σε μια χώρα της ΕΕ διασχίζουν τα σύνορα προκειμένου να εργαστούν σε γειτονική χώρα.

Επιπλέον, περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες ζούσαν και εργάζονταν σε άλλο κράτος μέλος το 2013, εκ των οποίων το 78% ήταν οικονομικά ενεργοί και το 68% εργάζονταν.

Αυτό κατέστη εφικτό λόγω της δυνατότητας των εργαζόμενων στην ΕΕ να μετακινούνται ελεύθερα, να αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ και να εργάζονται στην εν λόγω χώρα χωρίς να χρειάζονται άδεια εργασίας.

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη χώρα προέλευσής τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 60% περίπου μετά το 2005, σε συνέχεια των διευρύνσεων του 2004 και του 2007, όμως εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 3,1% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ. Η κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ μειώθηκε κατά ένα τρίτο ως απόρροια της κρίσης.

Συνολικά, εκτιμάται ότι η κινητικότητα μετά τη διεύρυνση συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕγχΠ στις χώρες της ΕΕ των 15 κατά περίπου 1% στην περίοδο 2004-2009.

Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (περισσότεροι από 25 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων άνω των 5 εκατομμυρίων είναι νέοι), εξακολουθούν να παρατηρούνται ελλείψεις ειδικευμένων εργαζομένων και δυσκολία κάλυψης κενών θέσεων εργασίας σε πολλές περιφέρειες στο εσωτερικό των κρατών μελών.

Για την ακρίβεια, ο αριθμός των κενών θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί, καταγράφει αύξηση από τα μέσα του 2009, ιδίως σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη, όπως οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και η πράσινη οικονομία.

Εν προκειμένω, η δικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES αποτελεί μοναδική ευκαιρία για όσους αναζητούν εργασία στην ΕΕ: είναι δωρεάν, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες σε 25 γλώσσες, φέρνει τους αναζητούντες εργασία σε επαφή με τους εργοδότες που ψάχνουν συγκεκριμένες δεξιότητες και καθοδηγεί τους αναζητούντες εργασία προς τομείς και επαγγέλματα όπου παρουσιάζεται έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων, ενώ στηρίζει επίσης τα προγράμματα κινητικότητας των νέων.

Η σημασία του προγράμματος EURES καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ο δικτυακός του τόπος δέχεται 4 εκατομμύρια επισκέψεις ανά μήνα, συμβάλλει σε 150 000 επαφές σε μηνιαία βάση μεταξύ αναζητούντων εργασία και εργοδοτών, οδηγεί σε περισσότερες από 50 000 καλύψεις θέσεων εργασίας ετησίως και φιλοξενεί κατά μέσο όρο 750 000 βιογραφικά μηνιαίως· καταδεικνύεται επίσης από τις εκατοντάδες διοργανώσεις που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Επιτροπή προτείνει τώρα μεταρρύθμιση του EURES, η οποία θα συμβάλει σε αύξηση του αριθμού των εταίρων που παρέχουν υπηρεσίες κινητικότητας μέσω του EURES, θα ενοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών απασχόλησης με σκοπό την κάλυψη ακόμα υψηλότερου ποσοστού διαθέσιμων θέσεων εργασίας (το ποσοστό αυτό κυμαίνεται επί του παρόντος μεταξύ 30% και 40% επί του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων), και θα εστιάζει περισσότερο στους νέους που είναι περισσότερο πρόθυμοι να μετακινούνται, πράγμα που σημαίνει ότι θα καλύπτει επίσης μορφές απασχόλησης που συνδυάζουν δυνατότητες εργασίας και εκπαίδευσης, όπως περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης.

Τασσόμαστε υπέρ της επικαιροποίησης της λειτουργίας του EURES και της εναρμόνισής του με τις κοινωνικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει καμία σαφή αναφορά στον λόγο ισχύος μεταξύ των συμμετεχόντων και του συντονισμού και της συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου ή στον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και στις μεθόδους επιλογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ελβετίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν, χωρών που μετέχουν ήδη στο δίκτυο EURES.

Εντούτοις, υπάρχουν ενδείξεις από τα κράτη μέλη ότι η ισορροπία της ισχύουσας λειτουργίας των διασυνοριακών οργανισμών θα μπορούσε να ανατραπεί από αυτή τη νέα μεταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές αυτές έχουν προβεί σε μεγάλο αριθμό κοινών δράσεων για την ενημέρωση και την τοποθέτηση διασυνοριακών εργαζομένων σε θέσεις εργασίας.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα επιτρέψει στις δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας να θέσουν τα θεμέλια για τη στενότερη συνεργασία με τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά την επιμόρφωση, περιλαμβανομένων των ατόμων ηλικίας άνω των 40 ετών, γεγονός που θα επιτρέψει στους αναζητούντες εργασία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αξιοποιήσουν με έξυπνο τρόπο τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Απαιτείται επίσης καλύτερος διυπουργικός συντονισμός προκειμένου να υπερκεραστούν τα νομικά εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη χώρα, επειδή επί του παρόντος πολλοί άνθρωποι διστάζουν να δεχτούν μια προσφορά εργασίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ λόγω αβεβαιότητας ή έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, φορολόγησης και τις λοιπές υποχρεώσεις που θα υπέχουν στη χώρα κατοικίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης ενωσιακής αγοράς εργασίας, η οποία θα καταστήσει δυνατή την κινητικότητα των εργαζομένων από τις περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού δυναμικού. Συμβάλλει επίσης στην εύρεση των σωστών δεξιοτήτων για την κάλυψη κενών θέσεων και την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης της αγοράς εργασίας.

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης ενωσιακής αγοράς εργασίας, η οποία θα καταστήσει δυνατή την κινητικότητα των εργαζομένων από τις περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού δυναμικού. Συμβάλλει επίσης στην εύρεση του απαραίτητου προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες για την κάλυψη κενών θέσεων και την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στις υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και στις νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Για να βοηθηθούν οι έχοντες το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζόμενοι να το ασκήσουν με αποτελεσματικό τρόπο, η παροχή συνδρομής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αφορά κάθε υπήκοο της Ένωσης που δικαιούται να ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης. Τα κράτη μέλη παρέχουν την ίδια πρόσβαση στους υπηκόους τρίτων χωρών που δικαιούνται, βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, ισότιμης μεταχείρισης με τους δικούς τους υπηκόους στο συγκεκριμένο τομέα.

(4) Για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι που έχουν το δικαίωμα εργασίας με βάση την ελεύθερη κυκλοφορία να ασκήσουν με αποτελεσματικό τρόπο το δικαίωμα αυτό, η παροχή συνδρομής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αφορά κάθε υπήκοο της Ένωσης που δικαιούται να ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης. Τα κράτη μέλη παρέχουν την ίδια πρόσβαση στους υπηκόους τρίτων χωρών που δικαιούνται, βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, ισότιμης μεταχείρισης με τους δικούς τους υπηκόους στο συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η συνεχώς μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ των αγορών εργασίας απαιτεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας για κάθε εργαζόμενο μέσω της εθελούσιας και δίκαιης εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) της Συνθήκης. Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα της ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας. Το πλαίσιο αυτό θα συνδυάζει τη συγκέντρωση των κενών θέσεων εργασίας από ολόκληρη την Ένωση με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων («αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας»), θα καθορίζει την παροχή σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες και παρέχει μια κοινή προσέγγιση για την ανταλλαγή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της προαναφερθείσας συνεργασίας.

(5) Η συνεχώς μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ των αγορών εργασίας και η ανάγκη ολοκλήρωσής τους απαιτούν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας για κάθε εργαζόμενο μέσω της εθελούσιας και δίκαιης εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) της Συνθήκης. Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα της ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας σε όλα τα κράτη μέλη και μεταξύ των κρατών μελών και της Nορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν. Το πλαίσιο αυτό θα συνδυάζει τη συγκέντρωση κενών θέσεων εργασίας από ολόκληρη την Ένωση και πολιτών της Ένωσης και των εν λόγω τεσσάρων χωρών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων («αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας»), θα καθορίζει την παροχή σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες και παρέχει μια κοινή προσέγγιση για την ανταλλαγή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της προαναφερθείσας συνεργασίας. H Ένωση οφείλει, συγκεκριμένα, να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί τις προοπτικές απασχόλησης και, εν γένει, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τούτο δε και έναντι των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Στο «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τη διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης του δικτύου EURES ώστε να καλύπτει τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι θεωρούνται εργαζόμενοι με βάση τα δικαιώματα που παρέχει στους πολίτες σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης. Πρέπει να καθιερωθεί κατάλληλη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κινητικότητα στον τομέα της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης εντός της Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθεί η κατάλληλη βοήθεια για τους υποψηφίους για αυτές τις θέσεις, βάσει μηχανισμού για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης, εφόσον η αντιστάθμιση αυτή θεωρείται εφικτή σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και τηρούνται δεόντως οι αρμοδιότητες των κρατών μελών.

(6) Στο «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τη διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης του δικτύου EURES ώστε να καλύπτει τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οργανώνονται από τις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις· οι περίοδοι μαθητείας και πρακτικής άσκησης μπορούν να καλύπτονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι θεωρούνται εργαζόμενοι με βάση τα δικαιώματα που παρέχει στους πολίτες σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης. Πρέπει να καθιερωθεί κατάλληλη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κινητικότητα στον τομέα της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης εντός της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να αναγνωρίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως και τα διπλώματα που εκδίδονται από τα συνήθη εκπαιδευτικά συστήματα στα κράτη μέλη, ενώ θα πρέπει να αναπτυχθεί η κατάλληλη βοήθεια για τους υποψηφίους για αυτές τις θέσεις, βάσει μηχανισμού για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης, εφόσον η αντιστάθμιση αυτή θεωρείται εφικτή σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και τηρούνται δεόντως οι αρμοδιότητες των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Στο τέλος των περιόδων πρακτικής άσκησης και μαθητείας οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να αναγνωρίζεται σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και η στήριξη όλων των οργανισμών των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του EURES αναμένεται να διευκολυνθεί από μια δομή ενωσιακού επιπέδου («Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού») που θα παρέχει κοινή ενημέρωση, δραστηριότητες κατάρτισης, εργαλεία και καθοδήγηση. Η δομή αυτή θα ευθύνεται επίσης για τη δημιουργία της κοινής πλατφόρμας ΤΠ που θα ονομάζεται «ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα» (EURES). Για την καθοδήγηση των εργασιών του φορέα αυτού θα πρέπει να καταρτίζονται πολυετή προγράμματα εργασιών σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη.

(8) Η διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και οι διασυνοριακές συμπράξεις, καθώς και η στήριξη όλων των οργανισμών των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του EURES αναμένεται να διευκολύνουν τη λειτουργία μιας δομής ενωσιακού επιπέδου («Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού») που θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες όπως: κοινή παροχή πληροφοριών και συμβουλών, δραστηριοτήτων κατάρτισης, εργαλείων και καθοδήγησης. Η δομή αυτή θα ευθύνεται επίσης για την ενίσχυση της κοινής πλατφόρμας ΤΠ που θα ονομάζεται «ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα» (EURES). Για την καθοδήγηση των εργασιών του φορέα αυτού θα πρέπει να καταρτίζονται πολυετή προγράμματα εργασιών σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν γραφεία συντονισμού σε εθνικό επίπεδο για την παροχή γενικής στήριξης και συνδρομής σε όλους τους οργανισμούς που βρίσκονται στην επικράτειά τους και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του EURES, καθώς και για την υποστήριξη της συνεργασίας με τους ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη και με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού. Ειδικότερα, αυτά τα γραφεία συντονισμού θα πρέπει να ασχολούνται με καταγγελίες και προβλήματα σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και να ελέγχουν θέματα συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά την εθελοντική και δίκαιη εργασιακή κινητικότητα εντός της Ένωσης.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν γραφεία συντονισμού σε εθνικό επίπεδο για την παροχή γενικής στήριξης και συνδρομής σε όλους τους οργανισμούς που βρίσκονται στην επικράτειά τους και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του EURES, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών συμπράξεων, καθώς και για την υποστήριξη της συνεργασίας με τους ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη και με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού. Ειδικότερα, αυτά τα γραφεία συντονισμού θα πρέπει να υποστηρίζουν την δημιουργία μέσων και διαδικασιών για την λειτουργία του δικτύου EURES και να ασχολούνται με καταγγελίες και προβλήματα που αφορούν τις κενές θέσεις εργασίας και τους διοικητικούς φραγμούς, ιδίως σε τομείς με μεγάλες ελλείψεις εργατικού δυναμικού, οι οποίοι απειλούν να δημιουργήσουν ανισορροπίες στην αγορά εργασίας, να ελέγχουν θέματα συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά την εθελοντική και δίκαιη εργασιακή κινητικότητα εντός της Ένωσης, να αποφαίνονται επί των ενστάσεων προς αποφυγή διαφορετικών ερμηνειών της ισχύουσας νομοθεσίας και να ασχολούνται με περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης και προστασίας των δεδομένων. Tα κράτη μέλη με αποκεντρωμένα συστήματα θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ίδρυσης περιφερειακών γραφείων συντονισμού.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο δίκτυο EURES συμβάλλει ειδικότερα στην ανάλυση των εμποδίων ως προς την κινητικότητα, καθώς επίσης και στην προώθηση της δίκαιης και εθελοντικής ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας, μεταξύ άλλων στις διασυνοριακές περιφέρειες. Κατά συνέπεια, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να συμμετέχουν στη γενική δομή διακυβέρνησης του δικτύου EURES, ενώ οι εθνικές οργανώσεις εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν εταίροι του EURES.

(10) Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο δίκτυο EURES συμβάλλει ειδικότερα στην ανάλυση των εμποδίων ως προς την κινητικότητα, καθώς επίσης και στην προώθηση της δίκαιης και εθελοντικής ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας, μεταξύ άλλων στις διασυνοριακές περιφέρειες. Κατά συνέπεια, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να συμμετέχουν στη γενική δομή διακυβέρνησης του δικτύου EURES, ενώ οι εθνικές οργανώσεις εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν εταίροι του EURES. Επίσης, πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εφόσον είναι οι κύριοι πάροχοι εργασίας στην Ένωση.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Στις διασυνοριακές περιοχές, οι μόνιμες δομές όπως οι κοινότητες εργασίας, οι ευρωπεριφέρειες και ειδικότερα οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), μπορούν να αποτελέσουν την βάση για διασυνοριακές συμπράξεις.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η ευρύτερη συμμετοχή μελών στο δίκτυο EURES συνεπάγεται κοινωνικά, οικονομικά και χρηματοπιστωτικά οφέλη. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών διευκολύνοντας τη δημιουργία συμπράξεων και ενισχύοντας τη συμπληρωματικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας. Αυξάνει το μερίδιο αγοράς του δικτύου EURES στο βαθμό που τα νέα μέλη υποβάλλουν κενές θέσεις εργασίας, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα. Η διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία, που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του δικτύου EURES, θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων μορφών μάθησης και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, μεταξύ άλλων για τα πρότυπα ποιότητας των κενών θέσεων και των υπηρεσιών υποστήριξης. Συνεπώς, αναμένεται ότι το δίκτυο EURES θα ενισχύσει τον σημαντικό ρόλο του ως ένα από τα βασικά ενωσιακά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης εντός της Ένωσης.

 

(12) Η ευρύτερη συμμετοχή μελών στο δίκτυο EURES συνεπάγεται κοινωνικά, οικονομικά και χρηματοπιστωτικά οφέλη. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών διευκολύνοντας τη δημιουργία συμπράξεων και ενισχύοντας τη συμπληρωματικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας. Αυξάνει το μερίδιο αγοράς του δικτύου EURES στο βαθμό που τα νέα μέλη υποβάλλουν κενές θέσεις εργασίας, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα. Η διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία, που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του δικτύου EURES, θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στη δημιουργία καινοτόμων μορφών μάθησης και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, μεταξύ άλλων για τα πρότυπα ποιότητας των κενών θέσεων και των υπηρεσιών υποστήριξης. Συνεπώς, αναμένεται ότι το δίκτυο EURES θα ενισχύσει τον σημαντικό ρόλο του ως ένα από τα βασικά ενωσιακά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης εντός της Ένωσης.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους σε σχέση με την οργάνωση των αγορών εργασίας, τα ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την έγκριση της συμμετοχής των οργανισμών και των εταίρων του EURES στο δίκτυο EURES, το καθένα στην επικράτειά του. Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων κοινών κριτηρίων και μιας περιορισμένης ομάδας βασικών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία της έγκρισης, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών κατά την είσοδο στο δίκτυο EURES, με την επιφύλαξη της απαραίτητης ευελιξίας για τη συνεκτίμηση των διαφόρων εθνικών μοντέλων και μορφών συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων φορέων της αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη.

(13) Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους σε σχέση με την οργάνωση των αγορών εργασίας, τα ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την έγκριση της συμμετοχής των οργανισμών και των εταίρων του EURES στο δίκτυο EURES, το καθένα στην επικράτειά του. Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων κοινών κριτηρίων και μιας περιορισμένης ομάδας βασικών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία της έγκρισης, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών κατά την είσοδο στο δίκτυο EURES, με την επιφύλαξη της απαραίτητης ευελιξίας για τη συνεκτίμηση των διαφόρων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών μοντέλων και μορφών συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων φορέων της αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Για την παροχή αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών στους εργαζομένους και τους εργοδότες σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης, το δίκτυο EURES θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους φορείς, άλλες υπηρεσίες και άλλα δίκτυα της Ένωσης που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τη νεολαία και το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT), οι οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και οι φορείς για την προώθηση, ανάλυση, παρακολούθηση και υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, που καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία ../2013 (ΕΕ) του [Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων που χορηγούνται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας τους].

(16) Για την παροχή αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών στους εργαζομένους και τους εργοδότες σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης, το δίκτυο EURES θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους φορείς, άλλες υπηρεσίες και άλλα δίκτυα της Ένωσης που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τη νεολαία και το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT), οι οργανισμοί που ασχολούνται με την διασυνοριακή συνεργασία και αυτοί που είναι αρμόδιοι για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και οι φορείς για την προώθηση, ανάλυση, παρακολούθηση και υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, που καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία ../2013 (ΕΕ) του [Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων που χορηγούνται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας τους].

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Θεωρείται ότι η βαθιά κατανόηση της ζήτησης εργατικού δυναμικού ανάλογα με τα επαγγέλματα, τους τομείς και τις ανάγκες των εργοδοτών θα ωφελήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Συνεπώς, οι υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να προσφέρουν συνδρομή καλής ποιότητας στους εργοδότες, και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι στενές επαφές μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των εργοδοτών θα αυξήσουν τη συγκέντρωση κενών θέσεων και την αντιστοίχιση των θέσεων με κατάλληλους υποψηφίους, θα προσφέρουν ασφαλείς διόδους για τα άτομα που αναζητούν εργασία, και ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και θα βελτιώσουν την ενημέρωση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

(24) Θεωρείται ότι η βαθιά κατανόηση της ζήτησης εργατικού δυναμικού ανάλογα με τα επαγγέλματα, τους τομείς και τις ανάγκες των εργοδοτών θα ωφελήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Συνεπώς, οι υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να προσφέρουν συνδρομή καλής ποιότητας στους εργοδότες, και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ασχολούνται με την παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων. Οι στενές επαφές μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των εργοδοτών θα αυξήσουν τη συγκέντρωση κενών θέσεων και την αντιστοίχιση των θέσεων με κατάλληλους υποψηφίους, θα μειώσουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού, θα προσφέρουν ασφαλείς διόδους για τα άτομα που αναζητούν εργασία, και ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και θα βελτιώσουν την ενημέρωση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στους εργαζομένους συνδέονται με την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία τους ως εργαζόμενοι σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Ωστόσο, για τις υπηρεσίες υποστήριξης προς τους εργοδότες ενδέχεται να απαιτείται η καταβολή τέλους σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές.

(26) Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στους εργαζομένους συνδέονται με την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία τους ως εργαζόμενοι σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης και συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν όπως και οι υπηρεσίες υποστήριξης προς τους εργοδότες.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη της κινητικότητας στις διασυνοριακές περιφέρειες και την παροχή υπηρεσιών σε μεθοριακούς εργαζομένους που ζουν σε ένα κράτος μέλους και εργάζονται σε άλλο, έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικές εθνικές πρακτικές και διαφορετικά νομικά συστήματα και συναντούν συγκεκριμένα διοικητικά, νομικά ή φορολογικά εμπόδια ως προς την κινητικότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να δημιουργήσουν ειδικές δομές υποστήριξης για τη διευκόλυνση αυτού του είδους κινητικότητας. στο πλαίσιο του δικτύου EURES οι δομές αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες ενημέρωσης, καθοδήγησης, διασυνοριακής αντιστοίχισης της ζήτησης και προσφοράς εργασίας και της επακόλουθης εύρεσης εργασίας.

(27) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά προβλήματα και στην κινητικότητα στις διασυνοριακές περιφέρειες και την παροχή υπηρεσιών σε μεθοριακούς εργαζομένους που ζουν σε ένα κράτος μέλος και εργάζονται σε άλλο, ο αριθμός των οποίων παρουσιάζει σταθερή αύξηση, και οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικές εθνικές πρακτικές και διαφορετικά νομικά συστήματα και συναντούν συγκεκριμένα διοικητικά, νομικά ή φορολογικά εμπόδια ως προς την κινητικότητα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη σε ειδικές δομές υποστήριξης που διευκολύνουν αυτού του είδους την κινητικότητα και που, στο πλαίσιο του δικτύου EURES, καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες ενημέρωσης, παροχής συμβουλών, καθοδήγησης, διασυνοριακής αντιστοίχισης της ζήτησης και προσφοράς εργασίας και της επακόλουθης εύρεσης εργασίας.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Πρέπει να καθιερωθεί ένας κύκλος προγραμματισμού για την υποστήριξη του συντονισμού των ενωσιακών δράσεων σχετικά με την κινητικότητα. Για να είναι αποτελεσματικός, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων δραστηριοτήτων των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα σε σχέση με τις ροές και τα πρότυπα κινητικότητας, την ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργασίας και τις εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με τις προσλήψεις στο πλαίσιο του δικτύου EURES. Θα πρέπει επίσης να εξετάζει τους πόρους και τους μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί των κρατών μελών για τη διευκόλυνση της ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας.

(30) Πρέπει να καθιερωθεί ένας κύκλος προγραμματισμού για την υποστήριξη του συντονισμού των ενωσιακών δράσεων σχετικά με την κινητικότητα. Για τον εντοπισμό και την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η ενδοενωσιακή γεωγραφική κινητικότητα ο σχεδιασμός των προγραμμάτων δραστηριοτήτων των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα σε σχέση με τις ροές και τα πρότυπα κινητικότητας, την ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργασίας και τις εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με τις προσλήψεις στο πλαίσιο του δικτύου EURES. Θα πρέπει επίσης να εξετάζει τους πόρους και τους μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί των κρατών μελών για τη διευκόλυνση της ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α) H εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα επιτρέψει την δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την καλύτερη ολοκλήρωση αφενός των εκπαιδευτικών συστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και αφετέρου της αγοράς εργασίας στο σύνολό της.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(37α) Είναι ανάγκη να βρεθεί λύση όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς των διασυνοριακών διακινούμενων εργαζομένων, δεδομένου ότι η απουσία μιας λύσης αυτού του είδους περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ. H Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τις διαδικασίες για την εξάλειψη των φορολογικών διακρίσεων, οι οποίες αποθαρρύνουν την κινητικότητα των εργαζομένων, δεδομένου ότι η τελευταία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην Ένωση. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί η ευρεία γνωστοποίηση του δικτύου EURES σε ολόκληρη την Ένωση μέσω εντατικών δράσεων επικοινωνίας της Επιτροπής και κυρίως των κυβερνήσεων των κρατών μελών, απευθυνόμενων στους πολίτες της Ένωσης, και ειδικότερα στις ομάδες-στόχους.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τον σκοπό της πρώτης παραγράφου, ο παρών κανονισμός προβλέπει στόχους, αρχές και κανόνες σχετικά με:

2. O παρών κανονισμός καθορίζει τις αρχές και κανόνες για την καθιέρωση πλαισίου συνεργασίας προς διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 45 ΣΛΕΕ, μέσα από:

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του. Οι υπηρεσίες που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους πρέπει να βελτιωθούν.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τις δράσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ή σε συνεργασία μεταξύ τους για τη διευκόλυνση της εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας της Ένωσης με στόχο την προώθηση των υψηλών επιπέδων απασχόλησης·

β) τις δράσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ή σε συνεργασία μεταξύ τους για τη διευκόλυνση της εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας της Ένωσης με στόχο την προώθηση των υψηλών επιπέδων απασχόλησης και με ιδιαίτερη εστίαση στις διασυνοριακές περιοχές·

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή·

γ) την ενίσχυση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής, καθώς και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν·

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του. Οι υπηρεσίες που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους πρέπει να βελτιωθούν.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης για την κινητικότητα που θα παρασχεθούν σε εργαζομένους και εργοδότες.

δ) κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης και παροχής συμβουλών για την κινητικότητα που θα παρασχεθούν σε εργαζομένους και εργοδότες.

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του. Οι υπηρεσίες που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους πρέπει να βελτιωθούν.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) «υπηρεσίες απασχόλησης»: κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος και παρέχει υπηρεσίες εύρεσης εργασίας σε άτομα που αναζητούν εργασία και υπηρεσίες προσλήψεων σε εργοδότες·

β) «υπηρεσίες απασχόλησης»: κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και, στη δεύτερη περίπτωση, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος και παρέχει υπηρεσίες εύρεσης εργασίας σε άτομα που αναζητούν εργασία και υπηρεσίες προσλήψεων σε εργοδότες·

Αιτιολόγηση

Χάριν κανονιστικής σαφήνειας και νομικής ασφάλειας, θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση ενός απόρρητου στοιχείου στην διάταξη που αποσκοπεί να προσδιορίσει τις "υπηρεσίες απασχόλησης" στα κράτη μέλη. Στόχος είναι να αναφέρονται ρητώς οι διάφορες νομικές μορφές που μπορούν να λάβουν οι υπηρεσίες αυτές, καθώς και η δυνατότητα να είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ρητώς ένας ΕΟΕΣ . Τούτο συνάδει τόσο με την κοινοτική νομολογία όσο και με την αντίληψη της ίδιας της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες απασχόλησης ως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η διατύπωση αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι κάθε δημόσια πολιτική που αποσκοπεί στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης οφείλει να ενθαρρύνει την συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα, την ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την απασχόληση, υπηρεσίες παροχής συμβουλών και διαμεσολάβησης στους ιδιωτικούς οργανισμούς.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζα) «διασυνοριακές συμπράξεις και συνεργασίες για την τοποθέτηση διασυνοριακών εργαζομένων σε θέσεις εργασίας»: κάθε δραστηριότητα συνεργασίας και σύμπραξης των αρμόδιων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό τον εξορθολογισμό της προσφοράς και της ζήτησης με στόχο την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας από μεθοριακούς εργαζομένους·

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Establishment

Αναδιοργάνωση

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και απαιτείται η αναδιοργάνωσή του προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης («δίκτυο EURES»).

Ο παρών κανονισμός προβλέπει την αναδιοργάνωση και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης και των διασυνοριακών γραφείων EURES («δίκτυο EURES»).

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και απαιτείται η αναδιοργάνωσή του προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τους εταίρους του EURES, δηλαδή τους εγκεκριμένους από τα κράτη μέλη οργανισμούς για την παροχή στήριξης σε εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό επίπεδο σχετικά την αντιστάθμιση και/ή τις υπηρεσίες υποστήριξης στους εργαζομένους και τους εργοδότες.

γ) τους εταίρους του EURES, δηλαδή τους εγκεκριμένους από τα κράτη μέλη οργανισμούς για την παροχή στήριξης σε εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό επίπεδο, καθώς και σε διασυνοριακή βάση, σχετικά με την αντιστάθμιση και/ή τις υπηρεσίες υποστήριξης στους εργαζομένους και τους εργοδότες και στις διασυνοριακές συμπράξεις EURES.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES προωθούν ενεργά και στο πλαίσιο στενής συνεργασίας τις ευκαιρίες εργασιακής κινητικότητας στην Ένωση και επιδιώκουν την ενίσχυση των τρόπων και των μέσων αξιοποίησης των ευκαιριών αυτών από τους εργαζομένους και τους εργοδότες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES προωθούν ενεργά και στο πλαίσιο στενής συνεργασίας τις ευκαιρίες εργασιακής κινητικότητας στην Ένωση και επιδιώκουν την ενίσχυση των τρόπων και των μέσων αξιοποίησης των ευκαιριών αυτών από τους εργαζομένους και τους εργοδότες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και, ιδίως, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε διασυνοριακή βάση και σε περιφέρειες με υψηλό επίπεδο ανεργίας και λίγες θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον ενημερώνουν τους εργαζόμενους και τους εργοδότες σχετικά με πιθανά διοικητικά εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη βελτίωση της λειτουργίας και της ενοποίησης των αγορών εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

γ) την λειτουργία και την ενοποίηση των αγορών εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών αγορών εργασίας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε ευκαιρίες εργασίας, αιτήσεις και συναφείς πληροφορίες για την αγορά εργασίας·

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση ατόμων αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας.

ε) την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση ατόμων που βρίσκονται στην ευάλωτη κατάσταση του αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα) την προσέλκυση νέων με το σύστημα «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES», υποστηρίζοντας έτσι την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία στις αγορές εργασίας της Ένωσης.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) διαμόρφωση συνεκτικού πλαισίου και παροχή οριζόντιας στήριξης προς όφελος του δικτύου EURES, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

α) στήριξη για την εφαρμογή συνεκτικού πλαισίου και παροχή οριζόντιας στήριξης προς όφελος του δικτύου EURES, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού πρέπει να παρέχει στήριξη στο δίκτυο EURES με γνώμονα τις εμπειρίες του παρελθόντος και τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας,

(ii) δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω της διαμόρφωσης μιας στρατηγικής επικοινωνίας που θα στοχεύει στη γνωστοποίηση της ύπαρξης του δικτύου EURES στους ευρωπαίους πολίτες και κυρίως στους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο·

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii) κοινό πρόγραμμα κατάρτισης για το προσωπικό του EURES,

(iii) κοινό πρόγραμμα κατάρτισης για το προσωπικό του EURES, το οποίο να περιλαμβάνει εκπαίδευση για ευαισθητοποίηση στις διαφορετικές ανάγκες των επιμέρους ομάδων εργαζομένων.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ανάλυση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας,

β) ανάλυση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων·

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για τη συνεργασία και την αντιστάθμιση σε επίπεδο Ένωσης σε ό,τι αφορά τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

γ) ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για τη συνεργασία και την αντιστάθμιση σε επίπεδο Ένωσης σε ό,τι αφορά τις περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, κατά περίπτωση και σε διασυνοριακή βάση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι αποτελεί μέρος του υφιστάμενου δικτύου EURES, το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού πρέπει να αντλεί διδάγματα από τις εμπειρίες του παρελθόντος και να τα προσαρμόζει στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του EURES και επιδόσεων ως προς την απασχόληση σε συνεργασία με τα μέλη του EURES.

δ) παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του EURES και των επιδόσεων του ως προς την απασχόληση σε συνεργασία με τα μέλη του EURES, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή και τοπική τους διάσταση, καθώς και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης, εάν συντρέχει περίπτωση.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα πολυετή προγράμματα εργασίας του καταρτίζονται σε συνεννόηση με την ομάδα συντονισμού του EURES που αναφέρεται στο άρθρο 11.

2. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού εγκρίνει πολυετή προγράμματα εργασίας που καταρτίζονται έπειτα από συνεννόηση με την ομάδα συντονισμού του EURES που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού και τα εθνικά γραφεία καταρτίζουν από κοινού τα πολυετή προγράμματα εργασίας.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα εθνικά γραφεία συντονισμού είναι υπεύθυνα για τα εξής:

1. Τα εθνικά γραφεία συντονισμού, τα οποία ορίζονται από τα κράτη μέλη και κοινοποιούνται στην Επιτροπή, είναι υπεύθυνα για τα εξής:

Αιτιολόγηση

Αρμόδια για θέματα που αφορούν τις εθνικές αρχές είναι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) συνεργασία με την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας εντός του πλαισίου που καθορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ·

α) συνεργασία με την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη, καθώς και με τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας εντός του πλαισίου που καθορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι αυτές οι τέσσερις χώρες είναι ήδη ενεργά μέλη του δικτύου, οι συμπράξεις με αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν προς όφελος όλων των δικαιούχων.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) οργάνωση των εργασιών του EURES σε επίπεδο κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σύμφωνα με το κεφάλαιο IV·

β) οργάνωση των εργασιών του EURES σε επίπεδο κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή και τοπική διάσταση και με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, σύμφωνα με το κεφάλαιο IV·

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) συντονισμός των δράσεων στο επίπεδο του οικείου κράτους μέλους, αλλά και με τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το κεφάλαιο V.

γ) συντονισμός των δράσεων στο επίπεδο του οικείου κράτους μέλους, αλλά και με τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και με τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, σύμφωνα με το κεφάλαιο V.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι αυτές οι τέσσερις χώρες είναι ήδη ενεργά μέλη του δικτύου, οι συμπράξεις με αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν προς όφελος όλων των δικαιούχων.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας,

α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, περιλαμβανομένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

Αιτιολόγηση

Οι αποδέκτες προσφορών για θέσεις εργασίας μέσω του δικτύου EURES πρέπει να ενημερώνονται για τις επιβαρύνσεις και τους φόρους που καταβάλλονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να μπορούν να αποφασίζουν με πλήρη γνώση των γεγονότων εάν θα αποδεχθούν ή όχι τη θέση εργασίας.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) κατά περίπτωση, την κατάσταση των μεθοριακών εργαζομένων, ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές.

ε) στις περιοχές στις οποίες ενδείκνυται, την κατάσταση των μεθοριακών εργαζομένων, ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές.

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των διασυνοριακών συμπράξεων μπορεί να αυξηθεί, προς όφελος όλων των τοπικών και περιφερειακών εταίρων.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα) μεταφορά δεδομένων για την εξεύρεση των πλέον βιώσιμων λύσεων που να ικανοποιούν εργοδότες και εργαζόμενους.

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων πρέπει να βελτιωθεί.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το εθνικό γραφείο συντονισμού υποστηρίζει γενικά τους συμμετέχοντες στο δίκτυο EURES οργανισμούς της επικράτειάς του σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται η υποστήριξη σε περίπτωση καταγγελιών σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και τις προσλήψεις μέσω EURES και τη συνεργασία με δημόσιες αρχές, όπως οι υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας.

4. Το εθνικό γραφείο συντονισμού υποστηρίζει γενικά τους συμμετέχοντες στο δίκτυο EURES οργανισμούς της επικράτειάς του σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που συμμετέχουν σε διασυνοριακές συμπράξεις, και με εταίρους στη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται η υποστήριξη σε περίπτωση καταγγελιών σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και τις προσλήψεις μέσω EURES και τη συνεργασία με δημόσιες αρχές, όπως οι υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι αυτές οι τέσσερις χώρες είναι ήδη ενεργά μέλη του δικτύου, οι συμπράξεις με αυτές, καθώς και μεταξύ διασυνοριακών εταίρων, θα μπορούσαν να ενισχυθούν προς όφελος όλων των δικαιούχων.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το εθνικό γραφείο συντονισμού προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, όπως οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, τα πανεπιστήμια, τα εμπορικά επιμελητήρια και οι οργανισμοί που ασχολούνται με προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης.

5. Το εθνικό γραφείο συντονισμού προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης και της κοινωνίας, όπως οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, τα πανεπιστήμια, τα εμπορικά επιμελητήρια, οι MKO και οι οργανισμοί που ασχολούνται με προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης, με ιδιαίτερη εστίαση στα MMΕ.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το εθνικό του γραφείο συντονισμού διαθέτει το προσωπικό και τους λοιπούς πόρους που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το εθνικό του γραφείο συντονισμού διαθέτει το προσωπικό και τους λοιπούς πόρους που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό, και ότι εκπροσωπεί επαρκώς τα περιφερειακά και τοπικά συμφέροντα.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα για την έγκριση των εταίρων που θα συμμετάσχουν στο δίκτυο του EURES και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της συμμόρφωσής τους με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το σύστημα αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αναλογικότητα και να τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων οργανισμών και τη δέουσα νομική διαδικασία.

1. Κάθε κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τους περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες, κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, θεσπίζει σύστημα για την έγκριση των εταίρων που θα συμμετάσχουν στο δίκτυο του EURES και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της συμμόρφωσής τους με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το σύστημα αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αναλογικότητα και να τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων οργανισμών και τη δέουσα νομική διαδικασία. Οι διασυνοριακοί εταίροι του EURES εξαιρούνται από την εν λόγω εθνική διαδικασία έγκρισης και θεωρούνται αυτοδικαίως ως εταίροι EURES.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι εταίροι του EURES δύνανται να συνεργάζονται με άλλους εταίρους του EURES ή άλλους οργανισμούς με στόχο την από κοινού συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια του παραρτήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνεχής ύπαρξη κατάλληλης σύμπραξης αποτελεί επιπλέον προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο δίκτυο EURES.

6. Οι εταίροι του EURES δύνανται να συνεργάζονται με άλλους εταίρους του EURES ή άλλους οργανισμούς με στόχο την από κοινού συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια του παραρτήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνεχής ύπαρξη κατάλληλης σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σημερινών διασυνοριακών συμπράξεων και των συμπράξεων που επιδιώκουν ειδικά να επιλύσουν τα ιδιαίτερα προβλήματα των περιφερειών και των δήμων της ΕΕ, αποτελεί επιπλέον προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο δίκτυο EURES.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στο δίκτυο EURES σύμφωνα με τις εξής δυνατότητες:

1. Οι αιτούντες οργανισμοί συμμετέχουν στο δίκτυο EURES με τα εξής μέσα:

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επιλογής των αρμοδιοτήτων από τους εταίρους του EURES δεν δικαιολογείται. Οι εταίροι του EURES θα πρέπει να υποχρεούνται, όπως συμβαίνει επί του παρόντος, να παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημεία α-γ.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) συμβολή στη συγκέντρωση κενών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) συμβολή στη συγκέντρωση αιτήσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε εργαζομένους και εργοδότες σύμφωνα με το κεφάλαιο IV ή

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) συνδυασμός των α) έως γ).

διαγράφεται

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Προκειμένου να μειωθεί η ανεργία, τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την ισότητα πρόσβασης στις προσφορές απασχόλησης για τους πολίτες της ΕΕ.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) όλες τις κενές θέσεις που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησής του, καθώς επίσης και εκείνες που παρέχουν οι εταίροι του EURES του εκάστοτε κράτους·

α) όλες τις κενές θέσεις που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησής του, καθώς επίσης και εκείνες που παρέχουν οι εταίροι του EURES του εκάστοτε κράτους· σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις παρέχεται στις πολύ μικρές και στις μικρές επιχειρήσεις η δυνατότητα να μην δημοσιεύουν τις κενές θέσεις τους στο EURES·

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης επιδιώκουν τη σύναψη συμφωνιών με άλλες υπηρεσίες απασχόλησης που λειτουργούν στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για τα επιγραμμικά εργαλεία αναζήτησης εργασίας που διαχειρίζονται εκείνες.

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης επιδιώκουν ενεργά τη σύναψη συμφωνιών με άλλες υπηρεσίες απασχόλησης που λειτουργούν στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για τα επιγραμμικά εργαλεία αναζήτησης εργασίας που διαχειρίζονται εκείνες.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δημιουργούν εθνικό κόμβο για τη διαβίβαση στην πύλη EURES των πληροφοριών για τις κενές θέσεις, των αιτήσεων εργασίας και των βιογραφικών σημειωμάτων που διατίθενται από τις οργανώσεις που επιθυμούν την ανταλλαγή αυτών των δεδομένων και στην πύλη EURES.

5. Τα κράτη μέλη, ει δυνατόν κάνοντας χρήση ήδη υφισταμένων κυβερνητικών δομών, δημιουργούν εθνικό κόμβο για τη διαβίβαση στην πύλη EURES των πληροφοριών για τις κενές θέσεις, των αιτήσεων εργασίας και των βιογραφικών σημειωμάτων που διατίθενται από τις οργανώσεις που επιθυμούν την ανταλλαγή αυτών των δεδομένων και στην πύλη EURES.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης σε εθνικό επίπεδο για τις υπηρεσίες αυτές.

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης σε εθνικό επίπεδο για τις υπηρεσίες αυτές, με στόχο την επίλυση των ιδιαίτερων αναγκών των περιφερειών, των δήμων ή αμφότερων.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτύχει το δίκτυο EURES, τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν τη σύνδεσή του με τα ιδιαίτερα συμφέροντα των περιφερειών ή/και των δήμων της ΕΕ.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) είναι εύκολα προσβάσιμες και παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό προς το χρήστη.

β) δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι εύκολα προσβάσιμες και παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό προς το χρήστη.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία έχουν δικαίωμα σε εκτεταμένη πληροφόρηση σχετικά με τους όρους που προβλέπονται στο εργατικό δίκαιο, όπως για παράδειγμα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η κοινωνική ασφάλιση ή η ασφάλιση ασθενείας στη χώρα και τον τόπο όπου βρίσκεται η θέση εργασίας.

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι υψίστης σημασίας για τα άτομα που αναζητούν εργασία

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν ειδική πληροφόρηση για τους μεθοριακούς εργαζομένους στις συγκεκριμένες διασυνοριακές περιοχές όπου τα οικεία κράτη μέλη κρίνουν από κοινού ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ειδικών δομών συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών.

2. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν ειδική πληροφόρηση για τους μεθοριακούς εργαζομένους στις συγκεκριμένες διασυνοριακές περιοχές όπου τα οικεία κράτη μέλη κρίνουν από κοινού ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ειδικών δομών συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών όπου δεν υπάρχουν ήδη.

Αιτιολόγηση

Τα υφιστάμενα γραφεία διασυνοριακής συνεργασίας έχουν επανειλημμένα αποδείξει την αξία τους, και άλλοι παρεμφερείς φορείς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες των γραφείων αυτών.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES προσφέρουν με προδραστικό τρόπο σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η προσφορά αυτή επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES προσφέρουν με προδραστικό τρόπο σε όλα τα άτομα, και ιδίως στα ευάλωτα, που αναζητούν εργασία τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η προσφορά αυτή επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας.

Αιτιολόγηση

Όλοι όσοι αναζητούν εργασία πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη πιθανότητα εύρεσης εργασίας στο εσωτερικό της Ένωσης, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν περαιτέρω βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η επιλογή κατάλληλων κενών θέσεων, η βοήθεια με τη σύνταξη αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων και η παροχή μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων σχετικά με συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας σε άλλα κράτη μέλη.

3. Εάν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη πιθανότητα εύρεσης εργασίας στο εσωτερικό της Ένωσης, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν περαιτέρω βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η επιλογή κατάλληλων κενών θέσεων, η βοήθεια με τη σύνταξη αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων και η παροχή μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων σχετικά με συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως σε τομείς όπου παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων και ημι-ειδικευμένων εργαζομένων σε διάφορα επαγγέλματα τα οποία θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν άτομα από άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση σε εργοδότες που ενδιαφέρονται για την πρόσληψη εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη και ειδικότερα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση σε εργοδότες που ενδιαφέρονται για την πρόσληψη εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη και ειδικότερα, ει δυνατόν προληπτικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν οι εργοδότες ενδιαφέρονται για περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη πιθανότητα πρόσληψης στο εσωτερικό της Ένωσης, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν περαιτέρω βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η προεπιλογή κατάλληλων υποψηφίων και η παροχή μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων σχετικά με συγκεκριμένες κενές αιτήσεις εργασίας.

2. Εάν οι εργοδότες ενδιαφέρονται για περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη πιθανότητα πρόσληψης στο εσωτερικό της Ένωσης, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν περαιτέρω βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η προεπιλογή κατάλληλων υποψηφίων και η παροχή μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων σχετικά με συγκεκριμένες κενές αιτήσεις εργασίας, ιδίως στους τομείς στους οποίους παρατηρείται μείζων έλλειψη στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Οι εργοδότες αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα για την εξεύρεση εξειδικευμένων υπαλλήλων στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν για θέσεις που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών υποστήριξης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται για την κοινωνική ασφάλιση από τις αρμόδιες αρχές.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών υποστήριξης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται για την κοινωνική ασφάλιση από τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω των υφιστάμενων ή μελλοντικών γραφείων διασυνοριακής συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε διαφορετική χώρα πρέπει να ενημερώνονται ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων, των μεθοριακών εργαζομένων και των εργοδοτών, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν γενική πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και αναλαμβάνουν την παραπομπή των αιτημάτων για ειδικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, σε άλλους φορείς που υποστηρίζουν τους εργαζομένους που ασκούν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας.

3. Κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων, των μεθοριακών εργαζομένων και των εργοδοτών, οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία εισοδήματος, και αναλαμβάνουν την παραπομπή των αιτημάτων για ειδικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, σε άλλους φορείς που υποστηρίζουν τους εργαζομένους που ασκούν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Αιτιολόγηση

Τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε διαφορετική χώρα πρέπει να ενημερώνονται ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρακολουθούν τις ροές και τα πρότυπα της εργασιακής κινητικότητας στο εσωτερικό της Ένωσης με βάση στατιστικά στοιχεία της Eurostat και τα διαθέσιμα εθνικά δεδομένα.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρακολουθούν τις ροές και τα πρότυπα της εργασιακής κινητικότητας στο εσωτερικό της Ένωσης με βάση στατιστικά στοιχεία της Eurostat και τα διαθέσιμα εθνικά και περιφερειακά δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση των ροών και των σχημάτων της εργασιακής κινητικότητας θα έχει πιο ακριβή αποτελέσματα εάν λαμβάνει περισσότερο υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των περιφερειών της ΕΕ.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τις δραστηριότητες του EURES σε εθνικό επίπεδο,

β) τις δραστηριότητες του EURES σε εθνικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε διασυνοριακό επίπεδο·

 

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιφέρειες, οι συνεργασίες αυτού του είδους διευκολύνουν την προσαρμογή των ελλείψεων και των πλεονασμάτων στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη γενική θέση του δικτύου EURES στην αγορά υπηρεσιών προσλήψεων σε εθνικό επίπεδο.

γ) τη γενική θέση του δικτύου EURES στην αγορά υπηρεσιών προσλήψεων σε εθνικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε διασυνοριακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιφέρειες, οι συνεργασίες αυτού του είδους διευκολύνουν την προσαρμογή των ελλείψεων και των πλεονασμάτων στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή των πληροφοριών και την κοινή ανάλυση, τα κράτη μέλη καταρτίζουν πολιτικές κινητικότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των πολιτικών τους για την απασχόληση. Οι εν λόγω πολιτικές κινητικότητας αποτελούν το πλαίσιο με βάση το οποίο τα κράτη μέλη προβαίνουν στον προγραμματισμό που αναφέρεται στο άρθρο 28.

3. Λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή των πληροφοριών και την κοινή ανάλυση, τα κράτη μέλη προσπαθούν να καταρτίσουν πολιτικές κινητικότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των πολιτικών τους για την απασχόληση. Οι εν λόγω πολιτικές κινητικότητας αποτελούν το πλαίσιο με βάση το οποίο τα κράτη μέλη προβαίνουν στον προγραμματισμό που αναφέρεται στο άρθρο 28.

Αιτιολόγηση

Αν και επισήμως η ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα των πολιτικών απασχόλησης, μοιράζεται μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών στην πράξη η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στα τελευταία. Η επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να καταρτίζουν πολιτικές κινητικότητας υπερβαίνει την απλή διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών (άρθρο 148 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ) εκ μέρους του κοινοτικού νομοθέτη και τη θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης για την υποστήριξη της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης (αρχή του άρθρου 149 της ΣΛΕΕ). Αυτή η υποχρέωση πρέπει να αντικατασταθεί από μια σύσταση που καλεί τα κράτη μέλη να επεμβαίνουν σε αυτόν τον τομέα.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) βασικές δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

α) βασικές δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε εθνικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε διασυνοριακό επίπεδο·

Αιτιολόγηση

Tούτο θα διευκολύνει την ανάπτυξη συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ των εταίρων του EURES σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την πρόσβαση και τη χρήση της χρηματοδότησης για όλους τους εταίρους.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η Επιτροπή, μέσω του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού εξασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του EURES συμβιβάζεται με τα εθνικά προγράμματα εργασίας και είναι σύμμορφη με τις διατάξεις του προγράμματος EaSI, ενώ οι διατάξεις για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του EURES εξασφαλίζουν τη συνέργεια με την χρηματοδότηση στο πλαίσιο της INTERREG 2014-2020.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το άρθρο 14, παράγραφοι 1 έως 7 τίθεται σε εφαρμογή δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και παραιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

3.2.2014

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Искра Михайлова, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[EPP]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Greens]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Λάμπρος Φουντούλης]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και παραιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.1.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

5

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Ημερομηνία κατάθεσης

1.7.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου