Menettely : 2014/0002(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0224/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0224/2015

Keskustelut :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0055

MIETINTÖ     ***I
PDF 1134kWORD 837k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Heinz K. Becker

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0006),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 46 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0015/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 4. kesäkuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon alueiden komitean 25. kesäkuuta 2014 antaman lausunnon(2),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0224/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus       1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on keskeinen tekijä, jotta voidaan kehittää yhdennetympiä unionin työmarkkinoita, jotka mahdollistavat työntekijöiden liikkuvuuden korkean työttömyyden alueilta työvoimapulasta kärsiville alueille. Sillä edistetään myös oikeiden taitojen löytymistä avointen työpaikkojen täyttämiseksi ja työmarkkinoiden pullonkaulojen poistamiseksi.

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on keskeisiä tekijöitä, kun kehitetään etenkin raja-alueilla yhdennettyjä unionin työmarkkinoita, jotka mahdollistavat työntekijöiden suuremman liikkuvuuden. Sillä voidaan edistää monimuotoisuuden lisäämistä ja oikeiden taitojen löytymistä avointen työpaikkojen täyttämiseksi ja työmarkkinoiden pullonkaulojen poistamiseksi.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/201119 (kodifikaatio) säännöksillä vahvistetaan työpaikkojen ja työhakemusten välittämistä ja tiedonvaihtoa koskevat mekanismit, ja 26 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä 2012/733/EU säädetään Euroopan työnvälityspalvelujen verkoston (eli Eures-verkoston) toiminnasta edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Näitä sääntelypuitteita on tarkistettava, jotta voidaan ottaa huomioon uudet liikkuvuusmallit, oikeudenmukaista liikkuvuutta koskevat vahvistuneet vaatimukset, avoimia työpaikkoja koskevien tietojen jakamiseen tarkoitetun teknologian muutokset, erilaisten rekrytointikanavien käyttö työnhakijoiden ja työnantajien parissa sekä muiden työpaikkojen välittäjien kasvava rooli julkisten työvoimapalvelujen ohella rekrytointipalvelujen tarjoamisessa.

(3) Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/201119 (kodifikaatio) säännöksillä vahvistetaan työpaikkojen ja työhakemusten välittämistä ja tiedonvaihtoa koskevat mekanismit, ja 26 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä 2012/733/EU säädetään Euroopan työnvälityspalvelujen verkoston (eli Eures-verkoston) toiminnasta edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Näitä sääntelypuitteita on tarkistettava, jotta voidaan ottaa huomioon uudet työllisyyden, liikkuvuuden ja työelämän mallit, oikeudenmukaista liikkuvuutta koskevat vahvistuneet vaatimukset, avoimia työpaikkoja koskevien tietojen jakamiseen tarkoitetun teknologian muutokset, erilaisten rekrytointikanavien käyttö työnhakijoiden ja työnantajien parissa sekä muiden työpaikkojen välittäjien kasvava rooli julkisten työvoimapalvelujen ohella rekrytointipalvelujen tarjoamisessa.

__________________

__________________

19 EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1.

19 EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jotta voidaan auttaa työntekijöitä harjoittamaan tehokkaasti oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, tämän asetuksen mukaisesti annettavaa tukea voivat saada perussopimuksen 45 artiklan mukaisesti kaikki unionin kansalaiset, joilla on oikeus ryhtyä palkattuun työhön, ja heidän perheenjäsenensä. Jäsenvaltioiden on tarjottava sama tuki kaikille kolmannen maan kansalaisille, joihin sovelletaan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhdenvertaista kohtelua maan omien kansalaisten kanssa tällä alalla.

(4) Jotta voidaan auttaa työntekijöitä harjoittamaan tehokkaasti oikeuttaan työskennellä vapaan liikkuvuuden periaatteen nojalla, tämän asetuksen mukaisesti annettavaa tukea voivat saada SEUT-sopimuksen 45 artiklan mukaisesti kaikki unionin kansalaiset, joilla on oikeus ryhtyä palkattuun työhön, ja heidän perheenjäsenensä. Jäsenvaltioiden on tarjottava sama tuki kaikille kolmannen maan kansalaisille, joihin sovelletaan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhdenvertaista kohtelua maan omien kansalaisten kanssa tällä alalla.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Euroopan unionin tuomioistuimen (tuomioistuin) vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan työntekijöiden vapaa liikkuvuus kuuluu unionin perusteisiin, ja oikeussääntöjä, joilla tämä vapaus annetaan, on näin ollen tulkittava laajasti1 a. Tästä syystä SEUT-sopimuksen 45 artiklaa, jolla tämä vapaus on annettu, on tulkittava siten, että siinä mainitaan ainoastaan esimerkinomaisesti eräitä oikeuksia, joita unionin kansalaisilla on työntekijöiden vapaan liikkuvuuden yhteydessä, ja että tämä vapaus edellyttää myös unionin kansalaisten oikeutta liikkua vapaasti ja oleskella muiden jäsenvaltioiden alueella työn hakemista varten1 b. Tuomioistuimen tulkinnan mukaisesti tämän asetuksen määritelmään ‘työntekijä’ olisi sisällytettävä myös työnhakijat. Lisäksi ja myös tuomioistuimen tulkinnan mukaisesti kyseiseen määritelmään olisi sisällytettävä, kun asianmukaiset ehdot täyttyvät, myös henkilöt, jolla on oppisopimuspaikka1 c tai harjoittelupaikka1 d.

 

__________________

 

1 a Katso erityisesti 3 päivänä kesäkuuta 1986 annettu tuomio asiassa 139/85 Kempf vastaan Staatssecretaris van Justitie, 13 kohta.

 

1 b Katso erityisesti 26 päivänä helmikuuta 1991 annettu tuomio asiassa C-292/89, The Queen vastaan Immigration Appeal Tribunal, ex parte: Gustaff Desiderius Antonissen, 13 kohta. Katso myös 11. marraskuuta 2014 asiassa C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano vastaan Jobcenter Leipzig annetussa tuomiossa täsmennetyt rajat.

 

1 c Katso erityisesti 19 päivänä marraskuuta 2002 annettu tuomio asiassa C-188/00, Bülent Kurz, né Yüce vastaan Land Baden-Württemberg.

 

1 d Katso erityisesti 26 päivänä helmikuuta 1992 annettu tuomio asiassa C-3/90, Bernini vastaan Minister van Onderwijs en Wetenschappen ja 17 päivänä maaliskuutta 2005 annettu tuomio asiassa C-109/04, Kraneman vastaan Land Nordrhein-Westfalen.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Työmarkkinoiden välinen kasvava keskinäinen riippuvuus edellyttää työvoimapalvelujen tiiviimpää yhteistyötä, jotta kaikilla työntekijöillä olisi mahdollisuus vapaaseen liikkuvuuteen unionissa vapaaehtoisen ja oikeudenmukaisen työntekijöiden liikkuvuuden kautta perussopimuksen 46 artiklan a alakohdan mukaisesti, ja tämän vuoksi olisi perustettava yhteiset puitteet jäsenvaltioiden ja komission väliselle yhteistyölle asioissa, jotka liittyvät työvoiman liikkuvuuteen unionissa. Näillä puitteilla olisi saatettava yhteen avoimet työpaikat unionissa ja mahdollisuus hakea näitä avoimia työpaikkoja, jäljempänä ’välitystoiminta’, määritettävä tähän liittyvien tukipalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työnantajille sekä tarjottava yhteinen lähestymistapa kyseisen yhteistyön helpottamiseksi tarvittavien tietojen jakamiseen. Eurooppa-neuvosto kehotti kasvu- ja työllisyyssopimuksessa tutkimaan mahdollisuutta sisällyttää oppisopimus- ja työharjoittelupaikat Eures-verkoston piiriin;

(5) Työmarkkinoiden välinen kasvava keskinäinen riippuvuus edellyttää työvoimapalvelujen tiiviimpää yhteistyötä etenkin raja-alueilla, jotta kaikilla työntekijöillä olisi mahdollisuus vapaaseen liikkuvuuteen unionissa vapaaehtoisen ja oikeudenmukaisen työntekijöiden liikkuvuuden kautta perussopimuksen 46 artiklan a alakohdan mukaisesti. Tämän vuoksi olisi perustettava yhteiset puitteet jäsenvaltioiden ja komission väliselle yhteistyölle asioissa, jotka liittyvät työvoiman liikkuvuuteen unionissa. Näillä puitteilla olisi saatettava yhteen avoimet työpaikat unionissa ja mahdollisuus hakea näitä avoimia työpaikkoja, jäljempänä ’välitystoiminta’, määritettävä tähän liittyvien tukipalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työnantajille sekä tarjottava yhteinen lähestymistapa kyseisen yhteistyön helpottamiseksi tarvittavien tietojen jakamista ja henkilökohtaisen neuvontapalvelujen tarjoamista varten.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Kun otetaan huomioon Eures-verkoston erityinen merkitys unionin työllisyyden parantamisessa, komission olisi varmistettava suora ja riittävä rahoitus järjestelmän asianmukaiseen toimintaan ja jäsenvaltioiden yhteistyöhön.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) oppisopimuskoulutuksessa ja työharjoittelussa olevat voivat kuulua tämän asetuksen piiriin, kunhan asianomaisia henkilöitä pidetään työntekijöinä kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien nojalla perussopimuksen 45 artiklan mukaisesti. Olisi otettava käyttöön oppisopimuskoulutuksessa ja työharjoittelussa olevien liikkuvuutta unionissa koskevien yleisten tietojen asianmukainen vaihto, ja olisi kehitettävä tällaisiin paikkoihin haluaville tarjottavaa riittävää apua, joka perustuu tarjousten välittämismekanismiin, kunhan tällaista välitystoimintaa pidetään toteuttamiskelpoisena asianmukaisten standardien mukaisesti ja jäsenvaltioiden toimivalta huomioon ottaen.

(6) ”Kasvu- ja työllisyyssopimuksessa” Eurooppa-neuvosto vaati tarkastelemaan mahdollisuutta laajentaa EURES-verkosto koskemaan oppisopimuskoulutusta ja työharjoittelua. Oppisopimuskoulutuksessa ja työharjoittelussa olevat voivat kuulua tämän asetuksen piiriin, kunhan asianomaisia henkilöitä pidetään työntekijöinä kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien nojalla SEUT-sopimuksen 45 ja 47 artiklan mukaisesti. Oppisopimus- ja työharjoittelupaikkoja koskevat ehdot on määriteltävä olemassa olevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja niiden on täytettävä sen jäsenvaltion sosiaaliset ja työtä koskevat vähimmäisnormit, jossa työpaikka sijaitsee. Jäsenvaltioiden olisi voitava jättää ilmoittamatta tiettyjä avoimia oppisopimus- ja työharjoittelupaikkoja niiden koulutusjärjestelmien eroihin ja niiden aktiiviseen työvoimapolitiikkaan liittyvistä syistä. Olisi otettava käyttöön oppisopimuskoulutuksessa ja työharjoittelussa olevien liikkuvuutta unionissa koskevien yleisten tietojen asianmukainen vaihto, ja olisi kehitettävä tällaisiin paikkoihin haluaville tarjottavaa riittävää apua, joka perustuu tarjousten välittämismekanismiin, kunhan tällaista välitystoimintaa pidetään toteuttamiskelpoisena asianmukaisten standardien mukaisesti ja jäsenvaltioiden toimivalta huomioon ottaen.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Eures-verkoston laajentamisessa oppisopimuskoulutukseen ja harjoittelupaikkoihin olisi otettava huomioon neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista, jotta harjoittelun laatua parannetaan erityisesti, kun kyse on oppimisen ja koulutuksen sisällöstä ja työoloista, minkä tavoitteena on helpottaa siirtymistä työhön koulutuksesta, työttömyydestä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta. Harjoittelussa olisi noudatettava muun muassa harjoittelijoihin sovellettavia työolosuhteita, sovellettavan unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, harjoittelijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä harjoittelun ehtojen avoimuutta.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Tarvitaan lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan julkisten työvoimapalvelujen tehokkuutta. Oikeudenmukaisten työllistymismahdollisuuksien edistäminen Eures-portaalin kautta riippuu myös kunkin jäsenvaltion julkisten työvoimapalvelujen valmiuksista, teknisestä avusta sekä taloudellisista resursseista ja henkilöresursseista.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Eures-verkoston olisi oltava riittävän joustava, jotta sitä voidaan mukauttaa vastaamaan työvoimapalvelujen muuttuvaa luonnetta ja rakennetta. Eures-jäsenyyden laajentamisella parannettaisiin palvelujen antamisen tehokkuutta kumppanuuden, laadun parantamisen ja Eures-verkoston markkinaosuuden kasvun kautta. Eures-jäsenenä olisi sen vuoksi voitava olla mikä tahansa julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin organisaatio, joka täyttää kaikki tässä asetuksessa vahvistetut perusteet.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Kansainvälistä ja valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä ja kaikille Eures-verkostossa toimiville organisaatioille jäsenvaltioissa annettavaa tukea helpotetaan unionin tasoisella rakenteella, jäljempänä ’Euroopan koordinointitoimisto’, jonka olisi tarjottava yhteisiä tietoja, koulutustoimia, välineitä ja neuvontaa. Rakenteen pitäisi olla vastuussa myös eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden portaalin, jäljempänä ’Eures-portaalin’, yhteisen tietoteknisen järjestelmän, kehittämisestä. Sen työskentelyn ohjaamiseksi olisi laadittava monivuotisia työohjelmia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

(8) Kansainvälistä ja valtioiden rajat ylittävää kumppanuutta ja yhteistyötä ja kaikille Eures-verkostossa toimiville organisaatioille jäsenvaltioissa annettavaa tukea helpotetaan unionin tasoisella rakenteella, jäljempänä ’Euroopan koordinointitoimisto’, jonka olisi tarjottava yhteisiä tietoja, koulutustoimia, välineitä ja neuvontaa. Rakenteen pitäisi olla vastuussa myös eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden portaalin, jäljempänä ’Eures-portaalin’, yhteisen tietoteknisen järjestelmän, kehittämisestä. Sen työskentelyn ohjaamiseksi olisi laadittava monivuotisia työohjelmia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi perustettava kansallisen tason koordinointitoimistoja antamaan yleistä tukea ja apua kaikille alueellaan toimiville Eures-verkostoon kuuluville organisaatioille ja tukemaan yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden vastaavien organisaatioiden ja Euroopan koordinointitoimiston kanssa. Näiden koordinointitoimistojen tehtävänä olisi erityisesti oltava avoimiin työpaikkoihin liittyvien valitusten ja ongelmien käsittely sekä sen varmentaminen, noudatetaanko unionissa vapaaehtoiseen ja oikeudenmukaiseen työvoiman liikkuvuuteen liittyviä seikkoja.

(9) Jäsenvaltioiden olisi perustettava kansallisen tason koordinointitoimistoja antamaan yleistä tukea ja apua kaikille alueellaan toimiville Eures-verkostoon kuuluville organisaatioille, myös raja-aluekumppanuuksille, ja tukemaan yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden, etenkin naapurijäsenvaltioiden, vastaavien organisaatioiden ja Euroopan koordinointitoimiston kanssa. Näiden koordinointitoimistojen tehtävänä olisi erityisesti oltava avoimiin työpaikkoihin liittyvien valitusten ja ongelmien käsittely ja muun muassa sen varmentaminen, noudatetaanko unionissa oikeudenmukaisuuteen perustuvaa vapaaehtoista työvoiman liikkuvuutta.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Työmarkkinaosapuolten osallistumisella Eures-verkoston toimintaan edistetään etenkin liikkuvuuden esteiden analysointia samoin kuin oikeudenmukaista ja vapaaehtoista työntekijöiden liikkuvuutta unionissa, myös raja-alueilla. Tämän vuoksi työmarkkinaosapuolten unionin tason edustajien olisi oltava mukana Eures-verkoston yleisessä hallintorakenteessa ja kansalliset työnantajaorganisaatiot ja ammattiliitot voivat hakea Eures-yhteistyökumppaniksi.

(10) Työmarkkinaosapuolten osallistumisella Eures-verkoston toimintaan edistetään etenkin liikkuvuuden esteiden analysointia samoin kuin oikeudenmukaista ja vapaaehtoista työntekijöiden liikkuvuutta unionissa, etenkin raja-alueilla. Tämän vuoksi työmarkkinaosapuolten unionin tason edustajien olisi oltava mukana Eures-verkoston yleisessä hallintorakenteessa, kun taas kansallisten työnantajaorganisaatioiden ja ammattiliittojen olisi osallistuttava kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, ja niiden olisi voitava hakea Eures-jäseneksi tai Eures-yhteistyökumppaniksi, jos ne täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Eures-verkoston avaamisesta useammille jäsenille saadaan sosiaalisia ja taloudellisia etuja. Sillä parannetaan palvelujen tarjoamisen tehokkuutta helpottamalla yhteistyökumppanuuksia, vahvistamalla täydentävyyttä ja parantamalla laatua. Eures-verkoston markkinaosuus kasvaa, kunhan uudet jäsenet asettavat avoimet työpaikat, työhakemukset ja ansioluettelot saataville. Kansainvälisellä ja valtioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä, joka on keskeinen tekijä Eures-verkoston toiminnassa, voidaan saada aikaan innovatiivisia oppimis- ja yhteistyömuotoja työnvälityspalvelujen kesken, mukaan luettuna avoimia työpaikkoja ja tukipalveluita koskevat laatustandardit. Eures-verkosto lisäisi näin ollen merkityksellisyyttään ja siitä tulisi yksi jäsenvaltioiden ja Euroopan komission käytettävissä olevista unionin tärkeimmistä välineistä, jolla tuetaan konkreettisia toimia työllisyystason kohottamiseksi unionissa.

(12) Eures-verkoston avaamisesta useammille jäsenille saadaan mahdollisia taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Sillä parannetaan palvelujen tarjoamisen tehokkuutta helpottamalla yhteistyökumppanuuksia, vahvistamalla täydentävyyttä ja parantamalla laatua. Eures-verkoston markkinaosuus kasvaa, kunhan uudet jäsenet asettavat avoimet työpaikat, työhakemukset ja ansioluettelot saataville. Kansainvälisellä ja valtioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä, joka on keskeinen tekijä Eures-verkoston toiminnassa, voidaan saada aikaan innovatiivisia oppimis- ja yhteistyömuotoja työnvälityspalvelujen kesken, mukaan luettuna avoimia työpaikkoja ja tukipalveluita koskevat laatustandardit. Eures-verkosto lisäisi ja vahvistaisi näin ollen merkityksellisyyttään ja siitä tulisi yksi jäsenvaltioiden ja Euroopan komission käytettävissä olevista unionin tärkeimmistä välineistä, joilla tuetaan konkreettisia toimia korkealaatuisen ja kestävän työllisyyden luomiseksi unionissa.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Työvoimapolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, jota unioni koordinoi ja tukee SEUT-sopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti. Liikkuvuuteen liittyvissä tukitoimissa on noudatettava Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) periaatteita, erityisesti yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja asianomaista unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Yhtenä Eures-verkoston tavoitteista on tukea oikeudenmukaista unionin sisäistä työntekijöiden liikkuvuutta, minkä vuoksi osallistuvien organisaatioiden hyväksymiseen sovellettavien yhteisten vähimmäiskriteerien olisi sisällettävä vaatimus, jonka mukaan organisaatiot sitoutuvat noudattamaan sovellettavia työnormeja ja oikeudellisia vaatimuksia täysimääräisesti.

(14) Yhtenä Eures-verkoston tavoitteista on tukea oikeudenmukaista unionin sisäistä työntekijöiden liikkuvuutta, minkä vuoksi osallistuvien organisaatioiden hyväksymiseen sovellettavien yhteisten vähimmäiskriteerien olisi sisällettävä vaatimus, jonka mukaan organisaatiot sitoutuvat noudattamaan sovellettavia työnormeja, oikeudellisia vaatimuksia ja syrjimättömyyden periaatetta täysimääräisesti.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava evätä tai peruuttaa niiden Eures-jäsenten tai ‑kumppanien hyväksyntä, jotka rikkovat työelämän normeja ja oikeudellisia vaatimuksia etenkin palkkauksen ja työolojen osalta. Jos hyväksyntä evätään, koska työelämän normeja ja oikeudellisia vaatimuksia on rikottu etenkin palkkauksen ja työolojen osalta, asianomaisen kansallisen koordinointitoimiston olisi ilmoitettava tästä Euroopan koordinointitoimistolle, jotta tiedot välitetään muille kansallisille koordinointitoimistoille. Asianomaisen koordinointitoimiston olisi toteutettava asianmukaiset toimet omalla alueellaan kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, jos Eures-jäsenellä tai ‑kumppanilla on siellä toimintaa.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä julkiset työvoimapalvelut Eures-jäseniksi ilman, että niiltä vaaditaan hyväksyntämenettelyä tai yhteisiä vähimmäiskriteereitä, jotka niiden olisi täytettävä. Olisi oltava mahdollista siirtää julkisille työvoimapalveluille toimia, jotka liittyvät Eures-verkoston työn organisointiin.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU1 a tarjoaa mahdollisuuden kaikkien julkisten työvoimapalvelujen yhdistettyyn, tietoihin perustuvaan ja tuloksiin suunnattuun sekä parhaiden käytäntöjen tunnistamisen mahdollistavaan vertailuun, jonka tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää jäsenvaltioiden jatkuvaa osallistumista.

 

___________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Jotta työntekijöille ja työnantajille voidaan välittää luotettavia ja ajantasaisia tietoja työvoiman liikkuvuuden eri näkökohdista unionissa, Eures-verkoston olisi tehtävä yhteistyötä muiden sellaisten elinten, palvelujen ja unionin verkostojen kanssa, jotka edistävät liikkuvuutta ja tiedottavat kansalaisille heidän unionin lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan, kuten Sinun Eurooppasi -portaali, Euroopan nuorisoportaali ja SOLVIT, ammattipätevyyksien tunnustamisesta vastaavat organisaatiot sekä elimet, jotka edistävät, analysoivat, seuraavat ja tukevat työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua ja jotka on nimetty [on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of the freedom of movement for workers] annetun [Euroopan parlamentin ja neuvoston] direktiivin ../2013/EU mukaisesti.

(16) Jotta työntekijöille ja työnantajille voidaan välittää luotettavia ja ajantasaisia tietoja työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan eri näkökohdista unionissa, Eures-verkoston olisi tehtävä yhteistyötä muiden sellaisten elinten, palvelujen ja unionin verkostojen kanssa, jotka edistävät liikkuvuutta ja tiedottavat kansalaisille heidän unionin lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan, kuten asetuksella (EY) N:o 883/20041 a perustettu sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta, kansallisten tasa-arvoelinten eurooppalainen verkosto (Equinet), Sinun Eurooppasi -portaali, Euroopan nuorisoportaali ja SOLVIT, rajatylittävää yhteistyötä edistävät organisaatiot ja ammattipätevyyksien tunnustamisesta vastaavat organisaatiot sekä elimet, jotka edistävät, analysoivat, seuraavat ja tukevat työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua ja jotka on nimetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/54/EU1 b mukaisesti.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL 159, 28.5.2014, p. 32).

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Kaikki julkisesti saatavilla olevat avoimet työpaikat olisi julkistettava Eures-portaalissa jäsenvaltioiden omien käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Oikeudellinen vastuu yhteiseen tietotekniseen järjestelmään toimitettujen tietojen, etenkin avoimia työpaikkoja koskevien tietojen, ominaislaadun ja teknisen laadun varmistamisesta, on tiedot toimittaneella organisaatiolla jäsenvaltioiden lainsäädännön ja/tai niiden vahvistamien standardien mukaisesti. Komissio edistää yhteistyötä, jotta Euroopan tasoiseen tietojenvaihtoon liittyvät mahdolliset petokset tai väärinkäytökset voidaan havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

(19) Oikeudellinen vastuu yhteiseen tietotekniseen järjestelmään toimitettujen tietojen, etenkin avoimia työpaikkoja koskevien tietojen, ominaislaadun ja teknisen laadun varmistamisesta, on tiedot toimittaneella organisaatiolla jäsenvaltioiden lainsäädännön ja/tai niiden vahvistamien standardien mukaisesti. Kyseisten organisaatioiden olisi yhdessä komission kanssa edistettävä yhteistyötä, jotta unionin tasoiseen tietojenvaihtoon liittyvät petokset tai väärinkäytökset havaitaan. Kaikkien osapuolten olisi varmistettava korkealaatuisten tietojen tarjonta.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Yhteinen taitojen, osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalainen luokitus on yksi tärkeimmistä välineistä, jolla mahdollistetaan verkkovälitteinen työnhaku unionissa, ja onkin tarpeen tiivistää jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välistä yhteistyötä, jotta päästään yhteentoimivaan ja merkitykselliseen automatisoituun työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteen saattamiseen valtioiden rajojen yli, mukaan luettuna yhteisen luokitusjärjestelmän ja kansallisten luokitusjärjestelmien liittäminen toisiinsa. Tässä yhteydessä olisi hyödynnettävä myös muita taitojen ja pätevyyksien vertailuun ja avoimuuteen liittyviä vakiintuneita eurooppalaisia malleja ja välineitä, kuten eurooppalaista tutkintojen viitekehystä sekä tutkintoja ja pätevyyksiä selkeyttäviä yhteisiä puitteita (Europass).

(20) Yhteinen taitojen, osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalainen luokitus on yksi tärkeimmistä välineistä, jolla mahdollistetaan verkkovälitteinen työnhaku unionissa, ja onkin tarpeen tiivistää jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä, jotta päästään yhteentoimivaan ja merkitykselliseen automatisoituun työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteen saattamiseen valtioiden rajojen yli, mukaan luettuna yhteisen luokitusjärjestelmän ja kansallisten luokitusjärjestelmien liittäminen toisiinsa. Jäsenvaltioille olisi tiedotettava kehityksestä, joka liittyy taitojen, osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalaiseen luokitukseen (ESCO). Tässä yhteydessä olisi hyödynnettävä myös muita taitojen ja pätevyyksien vertailuun ja avoimuuteen liittyviä vakiintuneita eurooppalaisia malleja ja välineitä, kuten eurooppalaista tutkintojen viitekehystä sekä tutkintoja ja pätevyyksiä selkeyttäviä yhteisiä puitteita (Europass).

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) Taitojen, osaamisen, pätevyyksien ja ammattien yhteisessä luokituksessa olisi hyödynnettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY1 a täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

 

___________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 b) Jäsenvaltioiden olisi myös tehostettava yhteistyötä tutkintotodistusten tunnustamisen alalla, jotta voitaisiin taata työntekijöille työsaantimahdollisuudet koko unionin alueella.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Eures-verkostoon osallistuvien organisaatioiden tarjoamia palveluita, jäljempänä ’tukipalvelut’, varten olisi vahvistettava yhteinen lähestymistapa, ja unionin sisäiseen liikkuvuuteen liittyvissä seikoissa apua hakevien työntekijöiden ja työnantajien yhdenvertaisen kohtelun periaate olisi turvattava mahdollisimman hyvin siitä riippumatta, mihin unionin jäsenvaltioon he ovat sijoittautuneet, minkä vuoksi olisi vahvistettava periaatteet ja säännöt tukipalvelujen saatavuudesta kunkin jäsenvaltion alueella. Tämä yhteinen lähestymistapa kattaa myös oppisopimus- ja työharjoittelutilanteet, joita pidetään työntekona.

(21) Eures-verkostoon osallistuvien organisaatioiden tarjoamia palveluita, jäljempänä ’tukipalvelut’, varten olisi vahvistettava yhteinen lähestymistapa, ja unionin sisäiseen liikkuvuuteen liittyvissä seikoissa apua hakevien työntekijöiden ja työnantajien yhdenvertaisen kohtelun periaate olisi turvattava mahdollisimman hyvin siitä riippumatta, mihin unionin jäsenvaltioon he ovat sijoittautuneet, minkä vuoksi olisi vahvistettava periaatteet ja säännöt tukipalvelujen saatavuudesta kunkin jäsenvaltion alueella. Tämä yhteinen lähestymistapa kattaa myös oppisopimus- ja työharjoittelutilanteet, joita pidetään työntekona SEUT-sopimuksen 45 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Unionin sisäiseen liikkuvuuteen liittyviä mahdollisuuksia koskevan avunsaannin laajempi ja kattavampi valinnanvara hyödyttää työntekijöitä, ja sitä tarvitaan, jotta voidaan parantaa Eures-verkoston potentiaalia tarjota tukea työntekijöille koko heidän työelämänsä ajan ja turvata siirtymät työmarkkinoilla ja työurat.

(22) Unionin sisäiseen liikkuvuuteen liittyviä mahdollisuuksia koskevan avunsaannin laajempi ja kattavampi valinnanvara hyödyttää työntekijöitä, ja sitä tarvitaan, jotta voidaan parantaa Eures-verkoston potentiaalia tarjota henkilökohtaista opastusta ja tukea työntekijöille koko heidän työelämänsä ajan ja turvata siirtymät työmarkkinoilla ja työurat.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Tukipalveluilla autetaan vähentämään työnhakijoiden edessä olevia esteitä, kun he harjoittavat unionin lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan, sekä hyödyntämään tehokkaammin kaikki työmahdollisuudet, millä taataan paremmat työllistymisnäkymät.

(23) Tukipalveluilla autetaan vähentämään työnhakijoiden edessä olevia esteitä, kun he harjoittavat unionin lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan, sekä hyödyntämään tehokkaammin kaikki harjoittelu-, oppisopimus- ja työmahdollisuudet, millä taataan paremmat työllistymisnäkymät.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Työvoiman kysynnän perusteellisesta ymmärtämisestä ammatti- ja sektorikohtaisesti sekä työnantajien tarpeiden perusteella olisi etua työntekijöiden vapaata liikkuvuutta unionissa koskevan oikeuden kannalta, minkä vuoksi tukipalveluihin olisi sisällyttävä työnantajille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, annettava laadukas apu. Tiivis yhteistyö työnvälityspalvelujen ja työnantajien välillä lisää avointen työpaikkojen reserviä ja sopivien hakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamista, turvaa työnhakijoiden, etenkin heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien, työhönsiirtymisväylät ja parantaa työmarkkinatietoja.

(24) Työvoiman tarjonnan ja kysynnän perusteellisesta ymmärtämisestä, kun kyse on taitojen, pätevyyden, ammatin, alojen sekä työnantajien tarpeiden yhteensovittamisesta, olisi etua työntekijöiden vapaata liikkuvuutta unionissa koskevan oikeuden kannalta, minkä vuoksi tukipalveluihin olisi sisällyttävä työnantajille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, annettava laadukas apu. Työnvälityspalvelujen ja työnantajien tiiviillä yhteistyöllä lisätään avointen työpaikkojen reserviä ja helpotetaan sopivien hakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamista, turvataan työnhakijoiden, etenkin nuorten ja heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien, työhönsiirtymisväylät ja edistetään työmarkkinoiden kartoittamista.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Kaikille jäsenvaltioille yhteiset tukipalvelut olisi määriteltävä yhteisymmärryksessä työhakijoille ja työnantajille annettavaa tiedotusta, neuvontaa ja opastusta koskevien jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen perusteella.

(25) Kaikille jäsenvaltioille yhteiset tukipalvelut olisi määriteltävä yhteisymmärryksessä työhakijoille ja työnantajille annettavaa tiedotusta, yksilöllistä neuvontaa ja opastusta koskevien jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen perusteella. Komission olisi varmistettava, että tukipalveluihin, myös Eures-neuvojille, annetaan teknistä ja taloudellista tukea.

Perustelu

Eures-neuvojien tarjoamat yksilölliset palvelut ovat keskeisiä, jotta työntekijät voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä harjoittaessaan vapaan liikkuvuuden perusoikeutta.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Koska työntekijöiden tukipalvelut liittyvät vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden harjoittamiseen, niiden olisi oltava maksuttomia. Työnantajien tukipalveluista voidaan kuitenkin periä maksu kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

(26) Koska työntekijöiden tukipalvelut liittyvät vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden harjoittamiseen, niiden olisi oltava maksuttomia. Eures-verkkoon yhteydessä olevien työnantajien tukipalveluiden olisi oltava myös maksuttomia.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Erityishuomiota olisi kiinnitettävä liikkuvuuden tukemiseen raja-alueilla ja palveluiden tarjoamiseen rajatyöntekijöille, jotka asuvat yhdessä jäsenvaltiossa ja työskentelevät toisessa ja joiden on selviydyttävä erilaisista kansallisista käytännöistä ja oikeudellisista järjestelmistä ja joiden liikkuvuutta haittaavat erityiset hallinnolliset, oikeudelliset tai verotukseen liittyvät esteet. Jäsenvaltiot voivat halutessaan perustaa erityisiä tukirakenteita tämäntyyppisen liikkuvuuden helpottamiseksi, ja tällaisten rakenteiden olisi Eures-verkoston puitteissa käsiteltävä tiedotukseen, neuvontaan, työvoiman kysynnän ja tarjonnan rajatylittävään yhteensaattamiseen sekä työhönsijoituksiin liittyviä erityistarpeita.

(27) Erityishuomiota olisi kiinnitettävä liikkuvuuden tukemiseen raja-alueilla ja palveluiden tarjoamiseen rajatyöntekijöille, jotka asuvat yhdessä jäsenvaltiossa ja työskentelevät toisessa ja joiden on selviydyttävä erilaisista kansallisista käytännöistä ja oikeudellisista järjestelmistä ja joiden liikkuvuutta haittaavat erityiset hallinnolliset, oikeudelliset tai verotukseen liittyvät esteet. Jäsenvaltioiden ja/tai alueellisten ja paikallisviranomaisten olisi voitava halutessaan perustaa erityisiä tukirakenteita tämäntyyppisen liikkuvuuden helpottamiseksi, ja tällaisten rakenteiden olisi Eures-verkoston puitteissa käsiteltävä tiedotukseen, neuvontaan, työvoiman kysynnän ja tarjonnan rajatylittävään yhteensaattamiseen sekä työtönsijoitukseen liittyviä erityistarpeita. Eures-raja-aluekumppanuuksiin olisi kiinnitettävä tältä osin erityishuomiota.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Työmarkkinoiden avoimuus ja riittävät valmiudet saattaa yhteen työnhakijat ja avoimet työpaikat ovat ennakkoedellytyksiä työvoiman liikkuvuudelle unionissa. Työvoiman tarjonnan ja kysynnän parempaan tasapainoon voidaan päästä tehokkaalla unionin tasoisella järjestelmällä, joka jäsenvaltioiden ja Euroopan komission olisi perustettava; järjestelmän tarkoituksena olisi vaihtaa tietoja kansallisista ja alakohtaisista työvoiman ylitarjonta- ja puutetilanteista, sitä olisi käytettävä pohjana jäsenvaltioiden kehittäessä liikkuvuuspolitiikkaansa ja sen olisi tuettava käytännön yhteistyötä Eures-verkoston puitteissa.

(28) Työmarkkinoiden avoimuus ja riittävät valmiudet saattaa yhteen työnhakijat ja avoimet työpaikat, mukaan lukien taitojen ja pätevyyksien saattaminen yhteen työmarkkinoiden tarpeiden kanssa, ovat ennakkoedellytyksiä työvoiman liikkuvuudelle unionissa. Työvoiman tarjonnan ja kysynnän parempaan tasapainoon voidaan päästä saattamalla taidot ja työpaikat paremmin yhteen tehokkaan kansallista, alueellista ja alakohtaista työvoiman tarjontaa ja kysyntää koskevaan tietojenvaihtoon liittyvän unionin tason järjestelmän avulla. Jäsenvaltioiden olisi komission avulla perustettava tällainen järjestelmä ja käytettävä sitä pohjana liikkuvuuspolitiikkansa kehittämiselle ja Eures-verkoston käytännön yhteistyön tukemiselle.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a) Komission olisi seurattava unionin työmarkkinoiden kysyntää ja tarjontaa sekä arvioitava työvoimaa koskevia suuntauksia jatkuvasti yhdessä Eurostatin ja Eures-verkoston kanssa.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja korkea työllisyystaso liittyvät tiiviisti toisiinsa ja edellyttävät, että jäsenvaltiot laativat liikkuvuuspolitiikkaa, joka tukee paremmin toimivia työmarkkinoita unionissa. Jäsenvaltioiden liikkuvuuspolitiikkaa olisi pidettävä olennaisena osana niiden sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa.

(29) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja korkea työllisyystaso liittyvät tiiviisti toisiinsa ja edellyttävät, että jäsenvaltiot laativat liikkuvuuspolitiikkaa, joka tukee paremmin toimivia työmarkkinoita unionissa. Jäsenvaltioiden liikkuvuuspolitiikkaa olisi pidettävä olennaisena osana niiden sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa. Näin ollen komissio voisi viitata jäsenvaltioiden hyviin käytäntöihin ja mainita ne suosituksissaan eurooppalaista ohjausjaksoa varten.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a) Kyseisessä politiikassa olisi myös tarkasteltava vihamielistä työympäristöä, korkeaa hyväksikäytön riskiä ja huonoja työoloja, joista liikkuvat työntekijät voivat kärsiä uusille työmarkkinoille saapuessaan. Samoja seikkoja olisi tarkasteltava, kun kyseessä ovat näiden työntekijöiden perheet ja heidän mahdollisuutensa päästä uusille työmarkkinoille.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Olisi vahvistettava ohjelmakausi unionin sisäistä liikkuvuutta koskevien toimien koordinoinnin tueksi. Jotta jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmiin liittyvä ohjelmatyö olisi tehokasta, siinä olisi otettava huomioon liikkuvuusvirtoja ja -malleja koskevat tiedot, nykyistä ja ennustettua työvoiman puutetta ja ylitarjontaa koskevat analyysit sekä Eures-verkoston mukaiset rekrytointikokemukset ja -käytännöt ja tarkasteltava EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta edistävien jäsenvaltioiden organisaatioiden käytettävissä olevia nykyisiä resursseja ja välineitä.

(30) Olisi vahvistettava ohjelmakausi unionin sisäistä liikkuvuutta koskevien toimien koordinoinnin tueksi. Unionin sisäisen maantieteellisen liikkuvuuden mukanaan tuomien kielteisten vaikutusten havaitsemiseksi ja estämiseksi sekä oikeudenmukaisen liikkuvuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmiin liittyvässä ohjelmatyössä olisi otettava huomioon liikkuvuusvirtoja ja -malleja koskevat tiedot, nykyistä ja ennustettua työvoiman tarjontaa ja kysyntää koskevat analyysit sekä Eures-verkoston mukaiset rekrytointikokemukset ja -käytännöt ja tarkasteltava EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta edistävien jäsenvaltioiden organisaatioiden käytettävissä olevia nykyisiä resursseja ja välineitä.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Toimintasuunnitelmaluonnosten jakaminen jäsenvaltioiden kesken ohjelmakauden puitteissa mahdollistaa sen, että kansalliset koordinointitoimistot, jotka toimivat jäsenvaltioiden puolesta yhdessä Euroopan koordinointitoimiston kanssa, pystyvät kohdentamaan Eures-verkoston resurssit asianmukaisiin toimiin ja hankkeisiin ja ohjaamaan näin Eures-verkoston kehitystä niin, että siitä tulisi paremmin tulossuuntautunut väline, joka reagoi työntekijöiden tarpeisiin työmarkkinoiden liikkeiden mukaan.

(31) Toimintasuunnitelmaluonnosten jakaminen jäsenvaltioiden kesken ohjelmakauden puitteissa mahdollistaa sen, että kansalliset koordinointitoimistot, jotka toimivat jäsenvaltioiden puolesta yhdessä Euroopan koordinointitoimiston kanssa, sekä tähän asianmukaisesti osallistuvat työmarkkinaosapuolet, pystyvät kohdentamaan Eures-verkoston resurssit asianmukaisiin toimiin ja hankkeisiin ja ohjaamaan näin Eures-verkoston kehitystä niin, että siitä tulisi paremmin tulossuuntautunut väline, joka reagoi työntekijöiden tarpeisiin unionin työmarkkinoiden liikkeiden mukaan.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(32) Jotta saataisiin riittäviä tietoja Eures-verkoston tulosten mittaamiseksi, olisi vahvistettava yhteiset indikaattorit. Indikaattoreiden olisi ohjattava Eures-verkostoon osallistuvia organisaatioita tulosten kartoittamisessa ja autettava arvioimaan saavutettua edistystä koko Eures-verkostolle asetettuihin tavoitteisiin nähden, mukaan luettuna sen panos koordinoidun työllisyysstrategian täytäntöönpanoon perussopimuksen 145 artiklan mukaisesti.

(32) Jotta saataisiin riittäviä tietoja Eures-verkoston tulosten mittaamiseksi, olisi vahvistettava yhteiset määrälliset ja laadulliset indikaattorit tarvittaessa sukupuolen mukaan jaoteltuina ja tehtävä perusteellinen arviointi liikkuvuuden vaikutuksesta työmarkkinoihin. Indikaattoreiden ja tämän vaikutuksenarvioinnin olisi ohjattava Eures-verkostoon osallistuvia organisaatioita tulosten kartoittamisessa ja autettava arvioimaan saavutettua edistystä koko Eures-verkostolle asetettuihin tavoitteisiin nähden, mukaan luettuna sen panos koordinoidun työllisyysstrategian täytäntöönpanoon SEUT-sopimuksen 145 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Jos tässä asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin liittyy henkilötietojen käsittelyä, se on tehtävä henkilötietojen suojaa koskevan EU:n lainsäädännön20 ja asiaa koskevien kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

(33) Jos tässä asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin liittyy henkilötietojen käsittelyä, se on tehtävä henkilötietojen suojaa koskevan unionin lainsäädännön20 ja asiaa koskevien kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti. Henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty.

__________________

__________________

20 Erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

20 Erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) Tämän asetuksen täytäntöönpano antaa mahdollisuuden luoda tehokas mekanismi, jolla parannetaan koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden yhdentämistä työmarkkinoiden tarpeiden ja koko työmarkkinoiden mukaisesti.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Tämän asetuksen tavoitteita – eli jäsenvaltioiden välisten yhteistyöpuitteiden perustamista, jotta voidaan saattaa yhteen avoimet työpaikat ja mahdollistaa näiden työpaikkojen hakeminen ja edistää kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon saavuttamista työmarkkinoilla – ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten takia toteuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(35) Tämän asetuksen tavoite – eli jäsenvaltioiden välisten yhteistyöpuitteiden perustaminen, jotta voidaan saattaa yhteen avoimet työpaikat ja mahdollistaa näiden työpaikkojen hakeminen ja edistää kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon saavuttamista työmarkkinoilla – voidaan saavuttaa unionin tasolla paremmin, kun jäsenvaltiot tekevät keskenään yhteistyötä komission avustuksella. Unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioille asetettuja velvoitteita, jotka koskevat organisaatioiden hyväksymistä osallistumaan Eures-verkostoon Eures-yhteistyökumppaneina ja yhteisten indikaattoreiden toimittamista organisaatioiden toiminnasta, voidaan muuttaa niiden soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella tai työmarkkinoiden muuttuvien tarpeiden huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(36) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioille asetettuja velvoitteita, jotka koskevat organisaatioiden hyväksymistä osallistumaan Eures-verkostoon Eures-yhteistyökumppaneina ja yhteisten indikaattoreiden toimittamista organisaatioiden toiminnasta, voidaan muuttaa niiden soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella tai työmarkkinoiden muuttuvien tarpeiden huomioon ottamiseksi ja jotta voidaan muuttaa työntekijöiden ja työnantajien tukipalveluiden laajuutta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus                    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37) Jotta voidaan varmistaa, että välitystoimintaan ja automatisoituun työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteen saattamiseen sovellettavat tekniset standardit ja mallit sekä jäsenvaltioiden välisessä tiedonvaihdossa käytettävät mallit ja menettelyt pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti, täytäntöönpanovalta olisi annettava komissiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti,

(37) Jotta voidaan varmistaa, että välitystoimintaan ja automatisoituun työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteen saattamiseen sovellettavat tekniset standardit ja mallit sekä jäsenvaltioiden välisessä tiedonvaihdossa käytettävät mallit ja menettelyt pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti, ja jotta voidaan hyväksyä eurooppalaisen luokituksen luettelo taidoista, pätevyyksistä ja ammateista, täytäntöönpanovalta olisi annettava komissiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 a mukaisesti.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 a) Jotta voidaan määritellä verkoston kokoonpano siirtymäkauden ajaksi ja varmistaa toiminnallinen jatkuvuus asetuksen (EU) 492/2011 puitteissa perustetun verkoston kanssa, …+ annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/733/EU 3 artiklan c kohdassa tarkoitettujen Eures-yhteistyökumppanien tai 3 artiklan d kohdassa tarkoitettujen liitännäiskumppanien olisi annettava jatkaa Eures-jäseninä tai Eures-yhteistyökumppaneina siirtymäkauden ajan.

 

_______________

 

+ Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asetuksen tavoitteena on helpottaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden harjoittamista unionissa SEUT-sopimuksen 45 artiklan mukaisesti perustamalla jäsenvaltioiden ja komission yhteistyölle yhteiset puitteet.

1. Asetuksen tavoitteena on helpottaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden harjoittamista unionissa ja poistaa unionissa kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä työsopimusten tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa työehdoissa SEUT-sopimuksen 45 artiklan mukaisesti perustamalla jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja komission yhteistyölle yhteiset puitteet

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) jäsenvaltioiden toteuttamat ja niiden väliset toimet työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon parantamiseksi unionin työmarkkinoilla, jotta edistetään työllisyyden korkeaa tasoa;

b) jäsenvaltioiden toteuttamat ja niiden väliset toimet työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon parantamiseksi unionin työmarkkinoilla, jotta saavutetaan korkealaatuinen ja kestävä työllisyys;

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston toiminta jäsenvaltioiden ja komission välillä;

c) työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston toiminta jäsenvaltioiden ja komission välillä, johon työmarkkinaosapuolet osallistuvat asianmukaisella tavalla;

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) työnhakijoille tarjotut palvelut oikeudenmukaisen liikkuvuuden varmistamiseksi.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b) Eures-verkoston tekeminen tunnetuksi koko unionissa komission ja erityisesti jäsenvaltioiden hallitusten tehokkaiden viestintätoimien avulla, hyödyntämällä viestintävälineitä, jotka mahdollistavat tiedon laajan levityksen ja saatavuuden.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ’julkisilla työvoimapalveluilla jäsenvaltioiden organisaatioita, jotka osana asiaan liittyviä ministeriöitä, julkisia elimiä tai julkisoikeudellisia organisaatioita vastaavat aktiivisen työmarkkinapolitiikan täytäntöönpanosta ja tarjoavat työvoimapalveluja yleisen edun nimissä;

a) 'julkisilla työvoimapalveluilla' jäsenvaltioiden organisaatioita, jotka osana asiaan liittyviä ministeriöitä, julkisia elimiä tai julkisoikeudellisia organisaatioita vastaavat aktiivisen työmarkkinapolitiikan täytäntöönpanosta ja tarjoavat yleisen edun mukaisia laadukkaita työvoimapalveluja;

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) ’avoimella työpaikalla’ työtarjousta, mukaan luettuna oppisopimus- tai työharjoittelupaikka, jota pidetään työnä;

c) ’avoimella työpaikalla’ työtarjousta, mukaan luettuna oppisopimus- tai työharjoittelupaikka, jota pidetään työnä SEUT-sopimuksen 45 artiklan mukaisesti, jos oppisopimus- tai työharjoittelupaikkaa koskevat ehdot on määritelty olemassa olevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja ne täyttävät sen jäsenvaltion sosiaaliset ja työtä koskevat vähimmäisnormit, jossa työpaikka sijaitsee;

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) ’yhteisellä tietoteknisellä järjestelmällä’ tietoteknistä infrastruktuuria ja siihen liittyviä järjestelmiä, jotka perustetaan Euroopan tasolla välitystoimintaa varten;

e) ’yhteisellä tietoteknisellä järjestelmällä’ myös vammaisten henkilöiden esteettömästi käytettävissä olevaa tietoteknistä infrastruktuuria ja siihen liittyviä järjestelmiä, jotka perustetaan, joita seurataan ja jotka ovat yhteisiä koko unionin tasolla välitystoimintaa varten;

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) ’oikeudenmukaisella liikkuvuudella’ sellaista liikkuvuutta, joka on vapaaehtoista ja jossa noudatetaan työlainsäädäntöä, työelämän normeja sekä työntekijöiden oikeuksia unionissa;

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) ’Eures-raja-aluekumppanuudella’ pysyväksi tarkoitettua yhteistyötä alueellisten ja paikallisten työvoimapalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja muiden asiaankuuluvien tahojen välillä niiden alueellisesti luomissa rakenteissa.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Sijoittautuminen

Uudelleenorganisointi

Perustelu

Eures-verkosto on jo olemassa, ja se on uudelleenorganisoitava, jotta voidaan parantaa mahdollisille edunsaajille tarjottavia palveluja.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, jäljempänä ’Eures-verkosto’.

Tällä asetuksella organisoidaan uudelleen työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, jäljempänä ’Eures-verkosto’, ja vahvistetaan sitä.

Perustelu

Eures-verkosto on jo olemassa, ja se on uudelleenorganisoitava, jotta voidaan parantaa mahdollisille edunsaajille tarjottavia palveluja.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Eures-verkosto muodostuu seuraaviin luokkiin kuuluvista organisaatioista:

1. Eures-verkosto muodostuu seuraaviin ryhmiin kuuluvista organisaatioista:

a) Euroopan komissio, jonka vastuulla on avustaa Eures-verkostoa sen tehtävien suorittamisessa Euroopan koordinointitoimiston kautta;

a) komissioon perustettu Euroopan koordinointitoimisto, jonka vastuulla on avustaa Eures-verkostoa sen tehtävien suorittamisessa;

 

a a) kansalliset koordinointitoimistot, jotka ovat jäsenvaltioiden nimittämiä elimiä ja vastaavat tämän asetuksen soveltamisesta jäsenvaltiossa; jäsenvaltiot voivat nimittää julkisen työvoimapalvelunsa kansalliseksi koordinointitoimistoksi;

b) Eures-jäsenet, jotka ovat jäsenvaltioiden nimittämiä elimiä ja jotka vastaavat asetuksen soveltamisesta jäsenvaltiossa; niitä kutsutaan myös kansallisiksi koordinointitoimistoiksi;

b) Eures-jäsenet, joita ovat

 

i) jäsenvaltioiden nimittämät julkiset työvoimapalvelut 8 a artiklan mukaisesti; sekä

 

ii) julkiset tai yksityiset organisaatiot, joille jäsenvaltiot ovat antaneet 8 artiklan mukaisesti luvan tarjota välitystoimintaa ja tukipalveluja koskevaa kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason, myös rajat ylittävää, tukea työntekijöille ja työnantajille;

c) Eures-yhteistyökumppanit, jotka ovat organisaatioita, joille jäsenvaltiot ovat antaneet luvan tarjota kansallisen, alueellisen ja/tai paikallisen tason tukea välitystoiminnassa ja/tai tukipalveluita työntekijöille ja työnantajille.

c) Eures-yhteistyökumppanit, jotka ovat julkisia tai yksityisiä organisaatioita, joille jäsenvaltiot ovat antaneet luvan tarjota välitystoimintaa ja tukipalveluja koskevaa kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason, myös rajat ylittävää, tukea työntekijöille ja työnantajille.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kaikki Eures-verkostoon osallistuvat organisaatiot edistävät omien tehtäviensä ja vastuualueidensa mukaisesti aktiivisesti ja tiiviissä yhteistyössä työvoiman liikkuvuuden unionissa tarjoamia mahdollisuuksia ja pyrkivät parantamaan tapoja ja keinoja, joilla työntekijät ja työnantajat voivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla.

2. Kaikki Eures-verkostoon osallistuvat organisaatiot edistävät omien tehtäviensä ja vastuualueidensa mukaisesti aktiivisesti ja tiiviissä yhteistyössä työvoiman liikkuvuuden unionissa tarjoamia mahdollisuuksia ja pyrkivät parantamaan tapoja ja keinoja, joilla työntekijät ja työnantajat voivat harjoittaa oikeudenmukaista liikkuvuutta ja hyödyntää näitä mahdollisuuksia paikallisella, alueellisella, kansallisella ja unionin tasolla, myös rajatylittävältä pohjalta.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Työmarkkinajärjestöjen on liityttävä Eures-verkostoon Eures-jäseninä tai Eures-yhteistyökumppaneina 8 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) pannaan täytäntöön koordinoitu työllisyysstrategia SEUT-sopimuksen 145 artiklan mukaisesti;

b) pannaan täytäntöön koordinoitu työllisyysstrategia ja edistetään erityisesti ammattitaitoisen, koulutetun ja sopeutumiskykyisen työvoiman tilannetta SEUT-sopimuksen 145 artiklan mukaisesti;

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) parannetaan EU:n työmarkkinoiden toimintaa ja yhtenäisyyttä;

c) parannetaan unionin työmarkkinoiden, myös rajatylittävien työmarkkinoiden, toimintaa, yhteenkuuluvuutta ja yhtenäisyyttä ja varmistetaan syrjimätön pääsy työmahdollisuuksiin, työnhakuun ja asiaankuuluviin työmarkkinatietoihin;

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) lisätään oikeudenmukaisuuteen perustuvaa vapaaehtoista alueellista ja ammatillista liikkuvuutta unionissa;

d) lisätään oikeudenmukaisuuteen perustuvaa vapaaehtoista alueellista ja ammatillista liikkuvuutta unionissa etenkin raja-alueilla;

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) kehotetaan jäsenvaltioita poistamaan kansallisesta lainsäädännöstään kaikki tämän liikkuvuuden esteet;

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) edistetään sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoilta syrjäytyneiden integroitumista työelämään.

e) edistetään unionin laajuista sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoilta syrjäytyneiden integroitumista työelämään kiinnittämällä erityistä huomiota haavoittuvimmassa asemassa oleviin ryhmiin ja eniten työttömyydestä kärsivien alueiden väestöön.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) vahvistetaan sellaisten unionin politiikkojen johdonmukaisuutta, joilla torjutaan työttömyyttä, erityisesti nuorisotyöttömyyttä, ja epätasa-arvoa.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b) tuetaan sujuvaa siirtymistä opinnoista unionin työmarkkinoille.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden portaalin, jäljempänä ’Eures-portaali’, ja siihen liittyvien tietoteknisten palvelujen pitäminen toiminnassa ja kehittäminen, mukaan luettuina järjestelmät ja menettelyt avointen työpaikkojen, työhakemusten, ansioluetteloiden ja muiden asiakirjojen, kuten osaamispassien ja vastaavien, sekä muun tiedon vaihtamiseksi yhteistyössä muiden asiaan liittyvien unionin tieto- ja neuvontapalvelujen tai -verkostojen sekä aloitteiden kanssa;

i) eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden portaalin, jäljempänä ’Eures-portaali’, ja siihen liittyvien käytettävissä ja saatavilla olevien tietoteknisten palvelujen pitäminen toiminnassa ja kehittäminen, mukaan luettuina järjestelmät ja menettelyt avointen työpaikkojen, työhakemusten, ansioluetteloiden ja muiden asiakirjojen, kuten osaamispassien ja vastaavien, sekä muun tiedon vaihtamiseksi yhteistyössä muiden asiaan liittyvien unionin tieto- ja neuvontapalvelujen tai -verkostojen sekä aloitteiden kanssa;

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) tiedotus- ja viestintätoiminta;

ii) unionin laajuinen tiedotus- ja viestintätoiminta sellaisten portaalien kautta, jotka saavuttavat kaikki mahdolliset käyttäjät, ja esteettömän ympäristön tarjoaminen;

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) yhteinen Eures-henkilöstön koulutusohjelma;

iii) yhteinen Eures-henkilöstön koulutusohjelma ja jatkuva kehittäminen, mukaan lukien sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen päivitys asetuksen (EY) N:o 883/2004 mukaisesti, ja tietoisuutta lisäävä koulutus erityisten työntekijäryhmien erilaisiin tarpeisiin vastaamisesta;

 

iii a) suoraan saatavilla olevat ammatilliset tukipalvelut Eures-neuvojille;

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) verkostumisen, hyvien käytäntöjen ja vastavuoroisen oppimisen helpottaminen Eures-verkostossa;

iv) hyvien käytäntöjen vaihdon ja vastavuoroisen oppimisen helpottaminen Eures-verkostossa;

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iv a) Eures-palvelujen mahdollisimman laaja ja syrjimätön saatavuus;

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden analysointi;

b) unionin työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan sekä alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden analysointi, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet;

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) oppisopimus- ja harjoittelupaikkoja koskevien asianmukaisten yhteistyö- ja selvityspuitteiden kehittäminen unionissa tämän asetuksen mukaisesti;

c) oppisopimus- ja harjoittelupaikkoja koskevien asianmukaisten yhteistyö- ja välitysrakenteiden kehittäminen unionissa, tarvittaessa myös rajatylittävältä pohjalta, tämän asetuksen mukaisesti;

Perustelu

Euroopan koordinointitoimisto on osa EURES-verkostoa, ja sen on hyödynnettävä aikaisempia kokemuksia ja mukautettava niitä paikallisiin ja alueellisiin erityispiirteisiin.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) Eures-toiminnan ja sen työllistämisvaikutusten seuranta ja arviointi yhteistyössä Eures-jäsenten kanssa.

d) Eures-toiminnan ja sen vaikutusten seuranta ja arviointi sekä maakohtaisten selvitysten kehittäminen;

 

d a) yhteistyö sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan, SOLVITin ja tasa-arvovaltuutetun toimiston (Equinet) kanssa.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komissio hallinnoi Euroopan koordinointitoimistoa. Se kehittää ja toteuttaa toimia tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, raja-aluekumppanien ja kansallisten koordinointitoimistojen kanssa.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Euroopan koordinointitoimisto laatii tiiviissä yhteistyössä kansallisten koordinointitoimistojen kanssa vuotuisen selvityksen, jossa ilmoitetaan avoimien työpaikkojen määrä kussakin jäsenvaltiossa ottaen erityisesti huomioon kunkin jäsenvaltion väestö ja talouden koko.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. Jäsenvaltiot nimeävät 4 artiklassa tarkoitetut kansalliset koordinointitoimistot. Jäsenvaltioiden on annettava nimeäminen tiedoksi Euroopan koordinointitoimistolle.

1. Kukin kansallinen koordinointitoimisto vastaa seuraavista:

1. Kukin kansallinen koordinointitoimisto vastaa seuraavista asioista:

a) välitystoimintaan liittyvä yhteistyö komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa III luvussa vahvistettujen puitteiden mukaisesti;

a) välitystoimintaan liittyvä yhteistyö komission ja muiden jäsenvaltioiden, etenkin naapurijäsenvaltioiden, kanssa III luvussa vahvistettujen puitteiden mukaisesti;

 

a a) kaikki tarvittavat toimet, joilla varmistetaan, että kaikki kansallisesti saatavilla olevat työhakemukset ja ansioluettelot asetetaan saataville Eures-portaaliin;

 

a b) tiedottaminen Euroopan koordinointitoimistolle kaikista tiedossa olevista eroista ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrän ja jäsenvaltioissa saatavilla olevien työpaikkojen kokonaismäärän väillä;

b) Eures-verkoston työn organisointi jäsenvaltioissa, mukaan luettuna tukipalvelujen tarjoaminen IV luvun mukaisesti;

b) Eures-verkoston työn organisointi jäsenvaltiossa, mukaan luettuna sen varmistaminen, että avoimia työpaikkoja, työhakemuksia ja ansioluetteloita koskevat tiedot siirretään koordinoidusti Eures-portaaliin 14 artiklan mukaisesti;

c) asianomaisen jäsenvaltion toteuttamien toimien koordinointi ja toimien koordinointi muiden jäsenvaltioiden kanssa V luvun mukaisesti.

c) asianomaisen jäsenvaltion toteuttamien toimien koordinointi ja toimien koordinointi muiden jäsenvaltioiden kanssa V luvun mukaisesti.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Kansallinen koordinointitoimisto myös organisoi kansallisella tasolla 6 artiklassa tarkoitetun Euroopan koordinointitoimiston tarjoamien horisontaalisten tukitoimien täytäntöönpanon tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä Euroopan koordinointitoimiston ja muiden kansallisten koordinointitoimistojen kanssa. Tällaisia horisontaalisia tukitoimia ovat erityisesti seuraavat:

2. Kansallinen koordinointitoimisto myös organisoi ja tarkistaa kansallisella tasolla 6 artiklassa tarkoitetun Euroopan koordinointitoimiston tarjoamien horisontaalisten tukitoimien täytäntöönpanon tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä Euroopan koordinointitoimiston ja muiden kansallisten koordinointitoimistojen kanssa. Tällaisia horisontaalisia tukitoimia ovat erityisesti seuraavat:

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) toimiston alueella toimivia Eures-yhteistyökumppaneita, niiden toimintaa ja niiden työntekijöille ja työnantajille tarjoamien tukipalvelujen laajuutta koskevien tietojen keruu ja validointi julkaisemista varten, mukaan luettuna Eures-portaalilla;

a) toimiston alueella toimivia Eures-jäseniä ja Eures-yhteistyökumppaneita, niiden toimintaa ja niiden työntekijöille ja työnantajille tarjoamien tukipalvelujen laajuutta koskevien ajantasaisten tietojen keruu ja validointi julkaisemista varten, mukaan luettuna Eures-portaalilla;

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kansallisen koordinointitoimiston on huolehdittava, että koulutettuja Eures-neuvojia on käytettävissä riittävästi ja tasapuolisesti koko alueella, jotta voidaan edistää Eures-verkostoa ja tehdä siitä viime kädessä välttämätön työkalu unionin työmarkkinoille.

 

 

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kansallinen koordinointitoimisto validoi, päivittää säännöllisesti ja levittää viipymättä kansallisella tasolla saatavilla olevia tietoja ja neuvoja julkaisemista varten, mukaan luettuna Eures-portaalilla, seuraavista:

3. Jotta Eures-neuvonantajat voivat antaa työntekijöille ja työnantajille räätälöityjä tietoja, kansallisen koordinointitoimiston on validoitava, päivitettävä säännöllisesti ja levitettävä viipymättä jäsenvaltioiden virallisilla kielillä kansallisella tasolla saatavilla olevia tietoja ja neuvoja julkaisemista varten, mukaan luettuna Eures-portaalilla, seuraavista:

a) elin- ja työolot;

a) elin- ja työolot, mukaan lukien sosiaaliturvamaksut ja verot;

b) työllisyyteen liittyvät hallinnolliset menettelyt;

b) työllisyyteen ja työpaikan vastaanottamiseen liittyvät hallinnolliset menettelyt;

c) työntekijöihin sovellettavat säännöt;

c) työntekijöihin sovellettavat säännöt, kuten työehtosopimuksissa määrätyt säännöt, työhön ottamista koskevat säännöt sekä erityyppiset työsopimukset ja muut asiaankuuluvat käytännön tiedot;

d) oppisopimuskoulutus ja harjoittelu;

d) oppisopimuskoulutukseen ja harjoitteluun sovellettavat, harjoittelun laatupuitteista annetun neuvoston suosituksen mukaiset säännöt sekä olemassa oleva unionin ja kansallinen lainsäädäntö;

 

d a) ammatillisen koulutuksen saatavuus;

e) tarpeen mukaan rajatyöntekijöiden tilanne etenkin raja-alueilla.

e) rajatyöntekijöiden tilanne etenkin raja-alueilla tiiviissä yhteistyössä Eures-raja-aluekumppanuuksien kanssa.

Kansallinen koordinointitoimisto voi tarpeen mukaan validoida ja levittää tietoja yhteistyössä muiden tieto- ja neuvontapalvelujen ja -verkostojen ja asianmukaisten elinten kanssa kansallisella tasolla, mukaan luettuina työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/.../EU 5 artiklassa tarkoitetut rakenteet ja elimet.

Kansallinen koordinointitoimisto voi validoida ja levittää tietoja yhteistyössä muiden tieto- ja neuvontapalvelujen ja ‑verkostojen ja asianmukaisten elinten kanssa kansallisella tasolla, mukaan luettuina työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/.../EU 5 artiklassa tarkoitetut rakenteet ja elimet.

 

3 a. Kansalliset koordinointitoimistot vaihtavat tietoja 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista mekanismeista ja standardeista sekä yhteisen tietoteknisen järjestelmän tietoturvaa ja tietosuojaa koskevista standardeista. Niiden on tehtävä yhteistyötä toistensa ja Euroopan koordinointitoimiston kanssa, etenkin kun kyse on valituksista ja sellaisista avoimista työpaikoista, joiden ei katsota täyttävän kansallisen lainsäädännön mukaisesti sovellettavia standardeja.

 

3 b. Kansallisten koordinointitoimistojen ja Euroopan koordinointitoimiston on varmistettava, että tämän asetuksen nojalla tuotettuja tai kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden keräämistarkoituksen perusteella on tarpeen.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Kansallinen koordinointitoimisto tarjoaa yleistä tukea alueellaan Eures-verkoston toimintaan osallistuville organisaatioille siltä osin kuin on kyse yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden vastaavien Eures-organisaatioden kanssa. Tähän sisältyy tuki Eures-verkoston avoimiin työpaikkoihin ja rekrytointeihin liittyvissä valitusasioissa ja yhteistyö viranomaisten, kuten työsuojeluviranomaisten, kanssa.

4. Kansallisen koordinointitoimiston on tarjottava yleistä tukea alueellaan Eures-verkoston toimintaan osallistuville organisaatioille siltä osin kuin on kyse yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden vastaavien Eures-organisaatioden kanssa. Tähän sisältyy tuki Eures-verkoston avoimiin työpaikkoihin ja rekrytointeihin liittyvissä valitusasioissa ja yhteistyö viranomaisten, kuten työsuojeluviranomaisten, kanssa. Valitusmenettelyn tulos on ilmoitettava Euroopan koordinointitoimistolle, jotta se voi laatia yhteenvetoja liikkuvuuden esteistä ja poistaa ne.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Kansallinen koordinointitoimisto edistää yhteistyötä sidosryhmien, kuten ammatinvalintapalvelujen, korkeakoulujen, kauppakamareiden ja oppisopimus- ja harjoittelujärjestelmiin liittyvien organisaatioiden, kanssa.

5. Kansallinen koordinointitoimisto tukee Eures-verkostoa ja yhteistyötä sidosryhmien, kuten ammatinvalintapalvelujen, ammattioppilaitosten ja korkeakoulujen, kauppakamareiden, sosiaalipalvelujen ja haavoittuvia ryhmiä työmarkkinoilla edustavien järjestöjen sekä oppisopimus- ja harjoittelujärjestelmiin liittyvien organisaatioiden, kanssa.

 

5 a. Kansallinen koordinointitoimisto luo säännöllisen keskusteluyhteyden kansallisten työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kansallisella koordinointitoimistolla on henkilöstö ja muut resurssit, jotka se tarvitsee tässä asetuksessa määriteltyjen tehtävien suorittamiseen.

6. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kansallisella koordinointitoimistolla on henkilöstö ja kaikki muut resurssit, jotka se tarvitsee tässä asetuksessa määriteltyjen tehtävien suorittamiseen, ja että kansallinen koordinointitoimisto tarjoaa korkealaatuisia palveluja oikea-aikaisesti.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Eures-yhteistyökumppaneiden hyväksyminen

Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppanien hyväksyminen

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, jolla hyväksytään Eures-yhteistyökumppanit osallistumaan Eures-verkoston toimintaan ja seurataan niiden toimintaa ja sitä, että ne noudattavat kansallista ja unionin lainsäädäntöä soveltaessaan tätä asetusta. Järjestelmän on oltava avoin ja oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava hakijaorganisaatioiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sekä oikeudenmukaista menettelyä.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, jolla hyväksytään Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit osallistumaan Eures-verkoston toimintaan tai jolla osallistuminen perutaan. Järjestelmällä seurataan niiden toimintaa ja sitä, että ne noudattavat unionin ja kansallista lainsäädäntöä tätä asetusta soveltaessaan. Järjestelmän on oltava avoin ja oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava hakijaorganisaatioiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sekä oikeudenmukaista menettelyä. Muissa kuin julkisissa työvoimapalveluissa on otettava huomioon olemassa olevat lupa- ja hyväksymisjärjestelmät.

 

1 a. Jäsenvaltioiden on laadittava 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää varten Eures-jäseneksi ja Eures-yhteistyökumppaniksi hyväksymistä koskevat vaatimukset ja kriteerit. Kyseisten vaatimusten ja kriteereiden on vastattava ainakin tässä asetuksessa ja liitteessä lueteltuja kriteereitä.

 

1 b. 1 kohdassa tarkoitetun järjestelmän kautta organisaatiot voivat hakea Eures-jäsenyyttä. Eures-jäsenten on osallistuttava Eures-verkostoon 9 artiklan mukaisesti ja suoritettava kansalliset tai alueelliset tehtävänsä täysimääräisesti.

 

1 c. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun järjestelmän mukaisesti työvoimapalvelut ja muut organisaatiot voivat hakea Eures-yhteistyökumppanuutta, jos ne sitoutuvat täyttämään kaikki yleiset velvoitteet ja vähintään yhden 9 artiklassa mainituista tehtävistä.

 

1 d. Jos Eures-jäseneksi tai Eures-yhteistyökumppaniksi hyväksymiselle asetetut edellytykset täyttyvät, jäsenvaltion on hyväksyttävä kyseinen hakija.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan koordinointitoimistolle käyttöön otetuista kansallisista järjestelmistä ja niistä Eures-yhteistyökumppaneista, jotka ne ovat hyväksyneet osallistumaan Eures-verkostoon.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan koordinointitoimistolle tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kansallisista järjestelmistään ja järjestelmän mukaisesti Eures-verkostoon osallistumaan hyväksytyistä Eures-jäsenistä ja Eures-yhteistyökumppaneista sekä hyväksynnän mahdollisesta eväämisestä liitteessä olevan 1 jakson 1 kohdan noudattamatta jättämisen perusteella ja tällaisen hyväksynnän mahdollisesta perumisesta ja perumisperusteista. Euroopan koordinointitoimisto jakaa tiedon muille kansallisille koordinointitoimistoille.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos jäsenvaltio päättää, ettei se hyväksy tiettyä työvoimapalveluja tarjoavaa organisaatiota Eures-jäseneksi tai Eures-kumppaniksi, kyseisellä organisaatiolla on oltava mahdollisuus valittaa päätöksestä.

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiossa lainmukaisesti toimivat työnvälityspalvelut voivat pyytää saada osallistua kyseisessä jäsenvaltiossa Eures-verkostoon Eures-yhteistyökumppanina tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja jäsenvaltion perustaman järjestelmän mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Eures-yhteistyökumppanit hyväksytään osallistumaan Eures-verkostoon liitteessä säädettyjen yhteisten vähimmäiskriteerien mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Yhteiset vähimmäiskriteerit eivät estä jäsenvaltiota soveltamasta lisäkriteereitä tai -vaatimuksia, joita jäsenvaltio pitää tarpeellisina työnvälityspalveluja koskevien sääntöjen moitteettoman soveltamisen ja työmarkkinapolitiikan tehokkaan hallinnon vuoksi alueellaan. Avoimuuden takaamiseksi tällaiset kriteerit ja vaatimukset kuuluvat olennaisena osana 1 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään.

5. Yhteiset vähimmäiskriteerit eivät estä jäsenvaltiota soveltamasta lisäkriteereitä tai -vaatimuksia, joita jäsenvaltio pitää tarpeellisina työnvälityspalveluja koskevien sääntöjen moitteettoman soveltamisen ja työmarkkinapolitiikan tehokkaan hallinnon vuoksi alueellaan. Avoimuuden takaamiseksi tällaiset lisäkriteerit ja -vaatimukset on annettava tiedoksi Euroopan koordinointitoimistolle, ja ne kuuluvat olennaisena osana 1 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Eures-yhteistyökumppanit voivat ottaa yhteistyöhön mukaan muita Eures-yhteistyökumppaneita tai muita organisaatioita noudattaakseen liitteessä esitettyjä kriteereitä yhdessä. Tällöin asianmukaisen yhteistyökumppanuuden jatkuminen on lisäedellytys Eures-verkostoon osallistumiselle.

Poistetaan.

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Jäsenvaltioiden on peruttava Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden hyväksyminen, jos nämä eivät enää täytä 1 a, 1 b, 1 c tai 5 kohdassa mainittuja sovellettavia kriteerejä ja vaatimuksia.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 33 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti liitteen muuttamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Julkisten työvoimapalvelujen hyväksyminen Eures-jäseniksi

 

Jäsenvaltioiden on nimettävä julkiset työvoimapalvelunsa Eures-jäseniksi ja ilmoitettava nimeämisistä Euroopan koordinointitoimistolle. Nimettyinä Eures-jäseninä julkisilla työvoimapalveluilla on siten erityisasema Eures-verkostossa.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkiset työvoimapalvelut täyttävät Eures-jäseninä tässä asetuksessa asetetut edellytykset ja ainakin tämän asetuksen liitteessä annetut kriteerit.

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Eures-yhteistyökumppaneiden vastuualueet

Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden vastuualueet

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hakijaorganisaatiot voivat valintansa mukaan osallistua Eures-verkostoon seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

1. Eures-jäsenten on osallistuttava Eures-verkostoon tässä kohdassa säädettyjen vastuualueiden mukaisesti, ja Eures-yhteistyökumppaneiden on osallistuttava vähintään yhden seuraavan vastuualueen mukaisesti:

a) avointen työpaikkojen reservin edistäminen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

a) avointen työpaikkojen reservin edistäminen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

b) työhakemusten ja ansioluetteloiden reservin edistäminen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

b) työhakemusten ja ansioluetteloiden reservin edistäminen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c) tukipalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työnantajille IV luvun mukaisesti; tai

c) tukipalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työnantajille IV luvun mukaisesti.

d) a–c alakohtien yhdistelmä.

 

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Eures-yhteistyökumppanit nimeävät yhden tai useampia yhteyspisteitä, kuten työhönsijoitus- ja rekrytointitoimistoja, puhelinpalvelukeskuksia, itsepalveluvälineitä ja vastaavia, joiden kautta työntekijät ja työnantajat voivat saada tukea välitykseen ja/tai käyttää tukipalveluja tämän asetuksen mukaisesti. Yhteyspisteet voivat perustua myös henkilöstönvaihto-ohjelmiin tai virkamiesten siirtoihin, taikka niissä voivat olla mukana työvoimanvälitystoimistot.

2. Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden on nimettävä yksi tai useampia vammaisille esteettömiä yhteyspisteitä, kuten työhönsijoitus- ja rekrytointitoimistoja, puhelinpalvelukeskuksia, itsepalveluvälineitä sekä useita mahdollisimman monen käyttäjän saatavilla olevia viestintäportaaleja, joiden kautta työntekijät ja työnantajat voivat saada tukea välitykseen ja/tai käyttää tukipalveluja tämän asetuksen mukaisesti. Yhteyspisteet voivat perustua myös henkilöstönvaihto-ohjelmiin tai virkamiesten siirtoihin, ja niissä voivat olla mukana työvoimanvälitystoimistot.

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että Eures-yhteistyökumppanit edistävät seuraavia:

4. Suhteellisuusperiaatetta noudattaen jäsenvaltiot voivat kansallisten koordinointitoimistojensa kautta pyytää Eures-jäseniä ja Eures-yhteistyökumppaneita edistämään seuraavia:

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kansallisen yhteyspisteen toiminta maksua vastaan tai muutoin;

Poistetaan.

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Eures-portaalissa julkaistavien tietojen keruu;

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on päätettävä näitä toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kansallisissa järjestelmissään suhteellisuusperiaatteen perusteella ottaen huomioon erilaisia tekijöitä, kuten Eures-yhteistyökumppaneiden hallinnolliset valmiudet ja osallistuminen Eures-verkostoon 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on päätettävä näitä toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat antaa 21–23 artiklassa tarkoitettujen tukipalvelujen tarjoamisen julkisten työvoimapalvelujensa tehtäväksi, edellyttäen että ne osallistuvat Eures-verkoston toimintaan joko tämän asetuksen 8 artiklan tai liitteen mukaisesti hyväksyttynä Eures-yhteistyökumppanina tai Eures-yhteistyökumppanina 3 kohdan poikkeuksen perusteella.

2. Jäsenvaltioiden on annettava 21, 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen tukipalvelujen tarjoaminen julkisten työvoimapalvelujensa tai työvoimaministeriöidensä tehtäväksi.

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat myöntää enintään viiden vuoden ajaksi tämän asetuksen soveltamispäivästä poikkeuksen tämän asetuksen 8 artiklan ja liitteen soveltamisesta niiden julkisten työvoimapalvelujen osalta, jotka kuuluivat asetuksen voimaantulohetkellä Eures-verkostoon komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/733/EU mukaisesti tai tapauksen mukaan komission päätöksen 2003/8/EY mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava myönnetyistä poikkeuksista komissiolle.

Poistetaan.

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Eures-raja-aluekumppanuuksien ja muiden tukirakenteiden rooli raja-alueilla.

 

1. Raja-alueille voidaan perustaa Eures-raja-aluekumppanuuksia ja muita erityisiä tukirakenteita, joilla voidaan helpottaa rajatylittävää työvoiman liikkuvuutta.

 

2. Eures-verkostoon 8 artiklan mukaisesti osallistuvat organisaatiot ja muut sidosryhmät muodostavat raja-aluekumppanuuksia ja tarjoavat rajatylittäviä tukipalveluita erityisesti raja-alueilla.

 

3. Raja-aluekumppanuuteen on sisällytettävä erityisesti seuraavia tehtäviä: tiedottamiseen, neuvontaan, työhönsijoitukseen ja rekrytointiin liittyvien palveluiden tarjoaminen rajatyöntekijöille ja työnantajille, Eures-neuvojien verkostumisen tukeminen raja-alueilla, kumppaneiden välisen yhteistyön koordinointi, rajatylittävien toimien toteuttaminen työmarkkinoiden avoimuuden lisäämiseksi ja liikkuvuuden esteiden poistamiseksi sekä rajatyöntekijöille ja työnantajille tarkoitettujen monikielisten julkaisujen laatiminen.

 

4. Jäsenvaltioiden on tuettava rajatylittävien rakenteiden toimintaa ja edistettävä uusien kumppanuuksien perustamista, jotta voidaan vastata paremmin työvoiman liikkuvuutta raja-alueilla koskevan koordinoinnin tarpeeseen.

Tarkistus  107

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Koordinointiryhmä muodostuu Euroopan koordinointitoimiston ja kansallisten koordinointitoimistojen edustajista.

1. Koordinointiryhmä on muodostettava Euroopan koordinointitoimiston ja kansallisten koordinointitoimistojen edustajista, ja siihen osallistuvat myös unionin tason työmarkkinaosapuolet.

Tarkistus  108

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Se kutsuu unionin tason työmarkkinaosapuolten edustajia osallistumaan kokouksiin.

Poistetaan.

Perustelu

Poistetaan, koska työmarkkinaosapuolet kuuluvat koordinointiryhmään.

Tarkistus  109

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Eures-verkostoon osallistuvat organisaatiot varmistavat, että niiden toimittama tiedotus- ja viestintäaineisto on yhdenmukaista Eures-verkoston yleisen viestintätoiminnan sekä Euroopan koordinointitoimiston välittämän tiedon kanssa.

3. Eures-verkostoon osallistuvat organisaatiot varmistavat, että niiden toimittama tiedotus- ja viestintäaineisto on yhdenmukaista Eures-verkoston yleisen viestintätoiminnan ja yhteisten korkealaatuisten standardien sekä Euroopan koordinointitoimiston välittämän tiedon kanssa.

Tarkistus  110

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Euroopan koordinointitoimisto edistää Eures-verkoston yhteistyötä muiden unionin tiedotus- ja neuvontapalvelujen ja ‑verkostojen kanssa.

1. Euroopan koordinointitoimisto edistää Eures-verkoston sekä muiden unionin tiedotus- ja neuvontapalvelujen ja ‑verkostojen välistä yhteistyötä.

Tarkistus  111

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kansalliset koordinointitoimistot tekevät yhteistyötä 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen ja verkostojen kanssa unionin, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla synergiaetujen saamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi ja ottavat tarvittaessa toimintaan mukaan Eures-yhteistyökumppanit.

2. Kansalliset koordinointitoimistot tekevät yhteistyötä 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen ja verkostojen kanssa unionin, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla synergiaetujen saamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi ja ottavat tarvittaessa toimintaan mukaan Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit.

Tarkistus  112

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Työttömyyden vähentämiseksi jäsenvaltioiden on yhdessä komission kanssa toteutettava toimia, joilla varmistetaan unionin kansalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hakea avoimia työpaikkoja.

Tarkistus  113

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä kehittämään yhden palvelupisteen ratkaisuja Eures-verkoston yhteisiä toimia ja edellä mainittuja palveluja ja verkostoja koskevaan viestintään työntekijöiden ja työnantajien kanssa.

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä kehittämään yhden palvelupisteen ratkaisuja, myös verkossa, Eures-verkoston yhteisiä toimia ja edellä mainittuja palveluja ja verkostoja koskevaan viestintään työntekijöiden ja työnantajien kanssa sekä varmistettava, että nämä palvelupisteet ovat esteettömiä vammaisille henkilöille.

Tarkistus  114

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Saattaakseen työpaikkatarjoukset yhteen työpaikkahakemusten kanssa kunkin jäsenvaltion on asetettava Eures-portaaliin saataville seuraavat:

1. Saattaakseen työpaikkatarjoukset yhteen työpaikkahakemusten kanssa kunkin jäsenvaltion on asetettava Eures-portaaliin saataville

a) kaikki sen julkisissa työvoimapalveluissa saatavilla olevat ja sen Eures-yhteistyökumppaneiden esittämät avoimet työpaikat;

a) kaikki sen julkisissa työvoimapalveluissa saatavilla olevat sekä muiden Eures-jäsenten ja Eures-kumppanien esittämät avoimet työpaikat;

b) kaikki sen julkisissa työvoimapalveluissa saatavilla olevat ja sen Eures-yhteistyökumppaneiden esittämät työhakemukset ja ansioluettelot, edellyttäen että asianomaiset työntekijät ovat suostuneet asettamaan tiedot saataville myös Eures-portaaliin 3 kohdassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

b) kaikki sen julkisissa työvoimapalveluissa saatavilla olevat sekä muiden Eures-jäsenten ja tarvittaessa Eures-yhteistyökumppaneiden esittämät työhakemukset ja ansioluettelot, edellyttäen että asianomaiset työnhakijat ovat suostuneet asettamaan tiedot saataville myös Eures-portaaliin 3 kohdassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

 

Jäsenvaltio voi jättää työpaikkatarjouksen julkistamatta Eures-portaalissa, jos työnantaja perustelee sen asianmukaisesti työn edellyttämiin taitoihin ja pätevyyteen liittyvillä syillä, tai jos on kyse työpaikkatarjouksesta, jota ei julkisteta. Jäsenvaltio voi edelleen jättää ilmoittamatta oppisopimus- ja työharjoittelupaikat asianmukaisesti perustelluista jäsenvaltion koulutusjärjestelmään tai työvoimapolitiikkaan liittyvistä syistä.

Tarkistus  115

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Asettaessaan avoimia työpaikkoja koskevia tietoja saataville Eures-portaaliin jäsenvaltiot

2. Asettaessaan avoimia työpaikkoja koskevia tietoja saataville Eures-portaaliin jäsenvaltiot

a) eivät saa tehdä eroa työsopimusten luonteen ja keston tai työnantajien rekrytointiaikeiden perusteella;

a) eivät saa tehdä eroa työsopimusten luonteen ja keston tai työnantajien rekrytointiaikeiden perusteella, vaan niiden on tarjottava tätä koskevaa asianmukaista tietoa;

b) voivat jättää ilmoittamatta avoimet työpaikat, jotka luonteensa tai kansallisten sääntöjen mukaan ovat avoimia vain tietyn maan kansalaisille.

b) voivat jättää ilmoittamatta avoimet työpaikat, jotka liittyvät sellaiseen työharjoitteluun tai oppisopimuskoulutukseen, joka on rahoitettu julkisista varoista osana jäsenvaltion aktiivista työvoimapolitiikkaa;

 

b a) voivat jättää ilmoittamatta muita avoimia työpaikkoja, jos ne kuuluvat perustellusti jäsenvaltion aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.

Tarkistus  116

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun työntekijän suostumuksen on oltava nimenomainen, yksiselitteinen, vapaaehtoinen, täsmällinen ja tietoon perustuva. Työntekijän on voitava peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ja vaatia saataville asetettujen tietojen poistamista tai muuttamista. Työntekijän on voitava valita eri vaihtoehdoista, joilla hän voi rajoittaa häntä koskevien yleisten tai tiettyjen määrittelevien tietojen saantia.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun suostumuksen on oltava nimenomainen, yksiselitteinen, vapaaehtoinen, täsmällinen ja tietoon perustuva. Hakijan on voitava peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ja vaatia saataville asetettujen tietojen poistamista tai muuttamista. Hakijan on voitava valita eri vaihtoehdoista, joilla hän voi rajoittaa häntä koskevien yleisten tai tiettyjen määrittelevien tietojen saantia, ja saada muun muassa päättää, ovatko tiedot haettavissa ainoastaan yleisten tietoluokkien kautta vai voivatko ansioluettelo ja henkilötiedot olla suoraan rekisteröityjen mahdollisten työnantajien saatavilla.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun suositus.

Tarkistus  117

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Niiden on vaihdettava tietoja 4 kohdassa tarkoitetuista mekanismeista ja standardeista sekä tietoturvaa ja tietosuojaa koskevista standardeista. Niiden on tehtävä yhteistyötä toistensa ja Euroopan koordinointitoimiston kanssa, etenkin kun kyse on valituksista ja sellaisista avoimista työpaikoista, joiden ei katsota täyttävän kansallisen lainsäädännön mukaisesti sovellettavia standardeja.

Poistetaan.

Tarkistus  118

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Jotta mahdollistetaan työtarjousten ja työhakemusten yhteensaattaminen, kunkin jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot yhtenäisen järjestelmän mukaisesti.

7. Jotta mahdollistetaan työtarjousten ja työhakemusten yhteensaattaminen, kunkin jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot avoimella ja yhtenäisellä tavalla.

Tarkistus  119

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a. Eures-portaalin on oltava esteetön tieto- ja viestintätekniikan esteettömyysvaatimuksia koskevan hyväksytyn eurooppalaisen standardin EN 301549 mukaisesti.

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskeva EU:n standardi EN 301549 sisältää teknisiä eritelmiä teknologian esteettömäksi tekemisestä. Standardin lausekkeessa numero 9 on kansainvälisesti hyväksytyt WCAG 2.0 -ohjeet (taso AA). Tämä on ratkaisevan tärkeä taso verkkosisällön tuomisessa kansalaisten, myös vammaisten henkilöiden, saataville. Esteettömän portaalin luominen on myös EU:n ratifioiman YK:n vammaisyleissopimuksen mukaista.

Tarkistus  120

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Julkisten työvoimapalvelujen on sitouduttava tiiviiseen yhteistyöhön hakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamiseksi yli rajojen.

Tarkistus  121

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisten työvoimapalvelujen hallinnoimissa virkailijoille tarkoitetuissa sisäisissä välineissä olevat kaikki Eures-portaaliin ilmoitetut avoimet työpaikat, työhakemukset ja ansioluettelot ovat saatavilla samalla tavalla kuin kansalliset tiedot näissä välineissä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisten työvoimapalvelujen hallinnoimissa virkailijoille tarkoitetuissa sisäisissä välineissä olevat kaikki Eures-portaaliin 14 artiklan mukaisesti ilmoitetut avoimet työpaikat, työhakemukset ja ansioluettelot ovat saatavilla samalla tavalla kuin kansalliset tiedot näissä välineissä.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun suositus.

Tarkistus  122

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Asianomaisten Eures-yhteistyökumppaneiden on myös sovellettava 1–3 kohdassa tarkoitettuja periaatteita näiden organisaatioiden 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemän valinnan mukaisesti.

4. Asianomaisten Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden on myös sovellettava 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja periaatteita.

Tarkistus  123

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kansallinen yhteyspiste, joka mahdollistaa sellaisten avoimia työpaikkoja, työhakemuksia ja ansioluetteloita koskevien tietojen siirtämisen Eures-portaaliin, jotka on asettanut saataville mikä tahansa organisaatio, joka on halukas jakamaan nämä tiedot myös Eures-portaalilla.

5. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kansallinen yhteyspiste, joka mikäli mahdollista on jo olemassa olevan hallintorakenteen osa ja joka mahdollistaa sellaisten avoimia työpaikkoja, työhakemuksia ja ansioluetteloita koskevien tietojen siirtämisen Eures-portaaliin, jotka on asettanut saataville mikä tahansa organisaatio, joka on halukas jakamaan nämä tiedot myös Eures-portaalilla.

Tarkistus  124

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on pyrittävä kehittämään yhden palvelupisteen ratkaisuja viestintään rajatyöntekijöiden ja -työnantajien kanssa sellaisilla valtioiden rajat ylittävillä alueilla, joilla asianomaiset jäsenvaltiot yhdessä pitävät tarpeellisena erityisten yhteistyö- ja palvelurakenteiden perustamista.

6. Jäsenvaltioiden on läheisessä yhteistyössä Eures-raja-aluekumppanuuksien kanssa pyrittävä kehittämään yhden palvelupisteen ratkaisuja, myös verkossa, viestintään rajatyöntekijöiden ja -työnantajien kanssa valtioiden rajat ylittävillä alueilla.

Tarkistus  125

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio laatii taitojen, osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalaisen luokituksen. Luokituksen avulla voidaan helpottaa verkossa tehtäviä työhakemuksia valtioiden rajojen yli Euroopan unionissa saattamalla yhteen työntekijät ja työpaikat, kartoittamalla ammattitaitovajeet, tunnustamalla tutkinnot ja pätevyydet sekä tarjoamalla ammatinvalinnanohjausta Eures-portaalissa.

1. Komissio laatii taitojen, osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalaisen luokituksen, jäljempänä ’eurooppalainen luokitus’. Luokituksen avulla voidaan helpottaa verkossa tehtäviä työhakemuksia valtioiden rajojen yli Euroopan unionissa saattamalla yhteen työntekijät ja työpaikat, kartoittamalla ammattitaitovajeet, tunnustamalla tutkinnot ja pätevyydet sekä tarjoamalla ammatinvalinnanohjausta Eures-portaalissa.

2. Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä toistensa ja Euroopan komission kanssa kansallisten järjestelmien yhteentoimivuuden ja 1 kohdassa tarkoitetun luokituksen osalta.

2. Jäsenvaltioiden ja erityisesti Eures-jäsenten on tehtävä toistensa ja komission kanssa yhteistyötä, joka koskee kansallisten järjestelmien yhteentoimivuutta ja eurooppalaista luokitusta, jota komissio on laatimassa. Komissio pitää jäsenvaltiot ajan tasalla eurooppalaisen luokituksen kehittymisestä.

 

2 a. Eurooppalaisessa luokituksessa on otettava huomioon eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanon seurauksena saadut kokemukset ja parhaat käytännöt.

 

2 b. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä eurooppalaisen luokituksen taitojen, osaamisen ja ammattien luettelon ja pitää sen ajan tasalla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Tätä varten kunkin jäsenvaltion on 1 päivään tammikuuta 2017 mennessä laadittava alustava luettelo, jossa liitetään kaikki kansalliset, alueelliset ja alakohtaiset luokitukset 1 kohdassa tarkoitettuun luokitukseen, ja luettelon käyttöönoton jälkeen päivitettävä sitä säännöllisesti Euroopan koordinointitoimiston käyttöön antaman sovelluksen avulla, jotta se pysyy ajan tasalla rekrytointipalvelujen kehityksen kanssa.

3. Kunkin jäsenvaltion on kolmen vuoden kuluessa 2 b kohdassa tarkoitetun luettelon hyväksymisestä laadittava alustava luettelo, johon kootaan kaikki kansalliset, alueelliset ja alakohtaiset luokitukset 2 b kohdassa tarkoitettuun luetteloon, ja pidettävä se ajan tasalla.

 

3 a. Jäsenvaltiot voivat päättää korvata kansallisen luokituksensa eurooppalaisella luokituksella sen valmistuttua tai pitää yhteentoimivat kansalliset luokituksensa.

4. Komissio antaa teknistä tukea niille jäsenvaltioille, jotka päättävät korvata kansalliset luokitukset 1 kohdassa tarkoitetulla luokituksella.

4. Komissio antaa teknistä ja mahdollisuuksien mukaan taloudellista tukea niille jäsenvaltioille, jotka päättävät korvata kansalliset luokitukset eurooppalaisella luokituksella.

5. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tekniset standardit ja mallit, jotka ovat tarpeen 1 kohdassa tarkoitetun luokituksen toiminnalle. Komissio antaa kyseiset täytäntöönpanosäädökset 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tekniset standardit ja mallit, jotka ovat tarpeen yhteisen tietoteknisen järjestelmän avulla tapahtuvalle, eurooppalaista luokitusta käyttävälle automatisoidulle työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamiselle sekä kansallisten järjestelmien ja eurooppalaisen luokituksen yhteentoimivuudelle. Komissio antaa kyseiset täytäntöönpanosäädökset 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  126

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Julkisten työvoimapalvelujen on varmistettava, että niiden palveluja käyttävät työntekijät, jotka asettavat työhakemuksia ja/tai ansioluetteloita saataville niiden kautta, voivat halutessaan pyytää kyseistä työvoimapalvelua auttamaan heitä Eures-portaaliin rekisteröitymisessä 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kansallisen yhteyspisteen kautta.

1. Eures-jäsenten ja Eures-kumppanien on varmistettava, että niiden palveluja käyttävät työntekijät, jotka asettavat työhakemuksia ja/tai ansioluetteloita saataville niiden kautta, ovat tietoisia mahdollisuudesta pyytää kyseistä työvoimapalvelua auttamaan heitä Eures-portaaliin rekisteröitymisessä 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kansallisen yhteyspisteen kautta. Tämä palvelu on tarjottava syrjimättä ja viipymättä.

Tarkistus  127

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Työntekijöiden ja työnantajien on saatava yleisiä tietoja siitä, miten, milloin ja missä ne voivat päivittää, tarkistaa ja peruuttaa tietoja.

4. Työntekijöiden ja työnantajien on saatava yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten, milloin ja missä ne voivat päivittää, tarkistaa ja peruuttaa tietoja.

Tarkistus  128

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijät ja työnantajat saavat tukipalveluja kansallisella tasolla.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijät ja työnantajat saavat kansallisia tukipalveluja viipymättä verkossa tai muuten.

Tarkistus  129

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tuettava koordinoidun lähestymistavan kehittämistä tällaisiin palveluihin kansallisella tasolla.

2. Jäsenvaltioiden on tuettava tällaisia palveluita koskevan koordinoidun lähestymistavan kehittämistä siten, että sillä pystytään vastaamaan alueellisiin ja/tai paikallisiin erityistarpeisiin.

Perustelu

Eures-verkoston menestyminen edellyttää, että jäsenvaltiot tukevat sen yhteyksiä unionin alue- ja paikallistasojen erityisintresseihin.

Tarkistus  130

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) Eures-raja-aluekumppanuuksien kautta; tai

Tarkistus  131

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) a–c alakohtien yhdistelmällä.

d) a–c a alakohtien yhdistelmällä.

Tarkistus  132

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Työntekijöiden tukipalvelut, joita tarkoitetaan 20, 22 ja 23 artiklassa, ja avustaminen rekisteröitymisessä Eures-portaaliin, jota tarkoitetaan 17 artiklassa, on tarjottava maksuttomasti.

5. Työntekijöiden tukipalvelut, joita tarkoitetaan 20, 21, 22 ja 23 artiklassa, ja avustaminen rekisteröitymisessä Eures-portaaliin, jota tarkoitetaan 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa, on tarjottava maksuttomasti.

Tarkistus  133

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Työnantajien tukipalvelut, joita tarkoitetaan 21 ja 22 artiklassa, ja avustaminen rekisteröitymisessä Eures-portaaliin, jota tarkoitetaan 17 artiklassa, voivat olla maksullisia. Veloitetut maksut eivät saa erota Eures-palveluista perittävistä maksuista ja muista maksuista, joita sovelletaan asianomaisen organisaation tarjoamiin vastaaviin palveluihin.

Poistetaan.

Tarkistus  134

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Tuesta ja sen mahdollisista kustannuksista annetaan tarkat ja selvät tiedot sekä työnantajille että työntekijöille.

Tarkistus  135

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Asianomaisten Eures-yhteistyökumppaneiden on ilmoitettava selvästi tiedotuskanaviensa kautta työntekijöille ja työnantajille tarjoamiensa tukipalvelujen valikoima, se missä ja miten palvelut ovat saatavilla ja palvelujen saantia koskevat edellytykset. Nämä tiedot julkaistaan Eures-portaalissa.

7. Asianomaisten Eures-yhteistyökumppaneiden on ilmoitettava selvästi mahdollisimman laajalti saatavilla olevien tiedotuskanaviensa kautta työntekijöille ja työnantajille tarjoamiensa tukipalvelujen valikoima, se missä ja miten palvelut ovat saatavilla ja palvelujen saantia koskevat edellytykset. Nämä tiedot julkaistaan Eures-portaalissa.

Tarkistus  136

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki työntekijät ja työnantajat, jotka pyytävät asiakaspalvelua työnvälityspalveluista, saavat liikkuvuuteen liittyvästä tuesta kansallisella tasolla saatavilla olevat perustiedot tai heille tiedotetaan näistä perustiedoista, jotka

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki työntekijät ja työnantajat, jotka pyytävät asiakaspalvelua työnvälityspalveluista, saavat liikkuvuuteen liittyvästä tuesta kansallisella tasolla saatavilla olevat asianmukaiset tiedot tai heille tiedotetaan näistä perustiedoista, jotka

Tarkistus  137

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ovat helposti saatavilla ja esitetään helppokäyttöisellä tavalla.

b) ovat syrjimättömästi ja helposti saatavilla ja esitetään helppokäyttöisellä ja vammaisille esteettömällä tavalla.

Perustelu

Syrjimättömyyden periaate on osallistavien, toimivien työmarkkinoiden perusta.

Tarkistus  138

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Kaikilla työnhakijoilla on oikeus saada kattavasti tietoa työehdoista, kuten eläkeoikeudesta, sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta siinä maassa ja sillä paikkakunnalla, jossa työpaikka sijaitsee.

Tarkistus  139

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan koordinointitoimisto tukee perustietojen kehittämistä tämän artiklan mukaisesti ja avustaa jäsenvaltioita, jotta taataan kattavuus riittävän useilla kielillä.

3. Euroopan koordinointitoimisto tukee perustietojen kehittämistä tämän artiklan mukaisesti ja avustaa jäsenvaltioita, jotta taataan kattavuus riittävän useilla kielillä, jäsenvaltioiden työmarkkinoiden kysynnän huomioon ottaen.

Tarkistus  140

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit tarjoavat aktiivisesti kaikille työtä hakeville työntekijöille mahdollisuuden saada tässä artiklassa määritettyjä palveluita. Tarjous toistetaan tarpeen mukaan työnhakuprosessin aikana.

1. Asianomaisten Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden on tarjottava aktiivisesti unionissa laillisesti työskentelemään oikeutetuille ja työtä hakeville henkilöille mahdollisuus saada tässä artiklassa määritettyjä palveluita. Tarjous on toistettava tarpeen mukaan työnhakuprosessin aikana.

Tarkistus  141

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos työntekijät haluavat lisäapua, asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit tarjoavat tietoja ja ohjausta yksittäisistä työpaikkamahdollisuuksista ja etenkin seuraavia palveluita:

2. Jos työntekijät haluavat lisäapua, asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit tarjoavat tietoja ja ohjausta yksittäisistä työpaikkamahdollisuuksista ja etenkin seuraavia yksilöityjä ja maksuttomia palveluita:

Tarkistus  142

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) tarjotaan 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja ja neuvoja;

Tarkistus  143

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) tarjotaan tietoa neuvontapalveluista, jotka koskevat työntekijän perheen työllistymismahdollisuuksia;

Tarkistus  144

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b) tarjotaan työntekijälle tietoa kulttuurienvälisestä integroitumisesta ja kielituesta;

Tarkistus  145

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b c) tarjotaan tietoa työehdoista, kuten eläkeoikeuksista, sosiaaliturvasta, verotuksesta ja sairausvakuutuksesta, siinä jäsenvaltiossa ja sillä paikkakunnalla, jossa työpaikka sijaitsee.

Tarkistus  146

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) annetaan tarvittaessa apua työhakemusten lataamisessa ja kansallisten työnhakuportaalien ja Eures-portaalin käyttämisessä;

d) annetaan tarvittaessa apua Eures-portaalin käytössä, muun muassa työhakemusten lataamisessa Eures-portaaliin;

Tarkistus  147

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) otetaan tarpeen mukaan yhteyttä toiseen Eures-yhteistyökumppaniin.

f) otetaan tarpeen mukaan yhteyttä toiseen Eures-jäseneen tai Eures-yhteistyökumppaniin.

Tarkistus  148

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos työntekijät haluavat lisäapua ja EU:n sisäinen työhönsijoitus on kohtuullisen todennäköinen, asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit antavat työnhaussa lisäapua, johon sisältyy seuraavanlaisia palveluita: sopivien avointen työpaikkojen valinta, apu työhakemusten ja ansioluetteloiden laadinnassa, käännösten tarjoaminen ja/tai lisätietojen hankkiminen tietyistä avoimista työpaikoista muissa jäsenvaltioissa.

3. Jos työntekijät haluavat lisäapua, asianomaisten Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden on tarvittaessa tarjottava lisäpalveluita, kuten sopivien avointen työpaikkojen valinta, apu työhakemusten ja ansioluetteloiden laadinnassa, käännösten tarjoaminen ja/tai lisätietojen hankkiminen tietyistä avoimista työpaikoista muissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  149

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Kun työntekijä rekrytoidaan toiseen jäsenvaltioon tämän artiklan mukaisesti tarjottujen palvelujen tuloksena, Eures-yhteistyökumppanit antavat kyseiselle henkilölle sellaisten organisaatioiden yhteystiedot, jotka voivat tarjota rekrytoinnin jälkeistä apua määräjäsenvaltiossa.

4. Kun työntekijä rekrytoidaan toiseen jäsenvaltioon tämän artiklan mukaisesti tarjottujen palvelujen tuloksena, Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden on annettava kyseiselle henkilölle sellaisten organisaatioiden, myös työmarkkinaosapuolten, yhteystiedot, jotka voivat tarjota rekrytoinnin jälkeistä apua määräjäsenvaltiossa.§

Tarkistus  150

Ehdotus asetukseksi

21 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Asianomaisten Eures-yhteistyökumppaneiden on tarjottava tietoa ja ohjausta työnantajille, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä muista jäsenvaltioista, ja etenkin seuraavia palveluita:

1. Asianomaisten Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden on tarjottava tietoa ja ohjausta työnantajille, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä muista jäsenvaltioista, ja etenkin seuraavia palveluita:

a) annetaan tietoja säännöistä, joita sovelletaan nimenomaisesti tällaisia työntekijöitä palkattaessa;

a) annetaan tietoja säännöistä, joita sovelletaan nimenomaisesti muista jäsenvaltioista tulevia henkilöitä palkattaessa ja erityyppisten työsopimusten yhteydessä;

b) edistetään Eures-verkoston ja ansioluettelotietokannan käyttöä Eures-portaalilla avointen työpaikkojen täyttämisen apuvälineenä;

b) edistetään erityisesti verkossa Eures-verkoston ja ansioluettelotietokannan käyttöä Eures-portaalilla avointen työpaikkojen täyttämisen apuvälineenä;

c) annetaan tietoja ja neuvoja tekijöistä, jotka voivat helpottaa työntekijöiden rekrytointia ja tukea heidän integroitumistaan;

c) annetaan tietoja ja neuvoja tekijöistä, jotka voivat helpottaa työntekijöiden rekrytointia ja tukea heidän integroitumistaan;

d) annetaan pyydettäessä tietoja ja ohjeita työpaikkaa koskevien vaatimusten muotoilusta avointa työpaikkaa koskevassa ilmoituksessa, niin että se on ymmärrettävissä Euroopan laajuisesti;

d) annetaan pyydettäessä yksityiskohtaisia tietoja ja yksilöllisiä ohjeita avoimia työpaikkoja koskevien vaatimusten muotoilusta;

e) annetaan pyydettäessä apua avointa työpaikkaa koskevien tietojen laatimisessa, jotta varmistetaan 14 artiklan 8 kohdassa ja 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen eurooppalaisten teknisten standardien ja mallien noudattaminen;

e) annetaan pyydettäessä apua avointa työpaikkaa koskevien tietojen laatimisessa, jotta varmistetaan 14 artiklan 8 kohdassa ja 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen eurooppalaisten teknisten standardien ja mallien noudattaminen;

f) annetaan tarvittaessa apua rekisteröitymisessä työnantajaksi Eures-portaaliin;

f) annetaan tarvittaessa apua Eures-portaalin käyttämisessä, erityisesti rekisteröitymisessä työnantajaksi Eures-portaaliin;

g) otetaan tarpeen mukaan yhteyttä toiseen Eures-yhteistyökumppaniin.

g) otetaan tarpeen mukaan yhteyttä toiseen Eures-jäseneen tai Eures-yhteistyökumppaniin.

2. Jos työnantajat haluavat lisäapua ja EU:n sisäinen rekrytointi on kohtuullisen todennäköinen, asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit antavat lisäapua, johon sisältyy seuraavanlaisia palveluita: sopivien hakijoiden esivalinta, apu käännösten tarjoamisessa ja/tai lisätietojen hankkiminen tietyistä työhakemuksista.

2. Jos työnantajat haluavat lisäapua, asianomaisten Eures-jäsenten tai Eures-yhteistyökumppaneiden on tarvittaessa tarjottava lisäpalveluita, kuten sopivien hakijoiden esivalinta, apu käännösten tarjoamisessa ja/tai lisätietojen hankkiminen tietyistä työhakemuksista.

3. Kun työntekijä rekrytoidaan toiseen jäsenvaltioon tämän artiklan mukaisesti tarjottujen palvelujen tuloksena, Eures-yhteistyökumppanit antavat kyseiselle työnantajalle sellaisten organisaatioiden yhteystiedot, jotka voivat tarjota apua muista jäsenvaltioista hiljattain rekrytoitujen työntekijöiden integroitumiseen.

3. Kun työntekijä rekrytoidaan toiseen jäsenvaltioon tämän artiklan mukaisesti tarjottujen palvelujen tuloksena, Eures-jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit antavat kyseiselle työnantajalle sellaisten organisaatioiden yhteystiedot, jotka voivat tarjota apua muista jäsenvaltioista hiljattain rekrytoitujen työntekijöiden integroitumiseen.

4. Julkisten työvoimapalvelujen on pyrittävä tekemään sopimuksia muiden työnvälityspalvelujen kanssa, jotka toimivat kyseisen jäsenvaltion alueella,

4. Julkisten työvoimapalvelujen on pyrittävä tekemään sopimuksia muiden työnvälityspalvelujen kanssa, jotka toimivat kyseisen jäsenvaltion alueella,

a) edistääkseen yhdessä jäsenvaltion alueella työnantajien rekisteröitymistä Eures-verkostoon ja yhteisen järjestelmän käyttöä eurooppalaiseen välitystoimintaan;

a) edistääkseen yhdessä jäsenvaltion alueella työnantajien rekisteröitymistä Eures-verkostoon ja yhteisen järjestelmän käyttöä eurooppalaiseen välitystoimintaan ja kannustaakseen näihin;

b) jakaakseen tietoja ja hyviä toimintatapoja tukipalveluista työnantajille, jotka ovat kiinnostuneita rekrytoimaan työntekijöitä muista jäsenvaltioista.

b) jakaakseen tietoja ja hyviä toimintatapoja tukipalveluista työnantajille, jotka ovat kiinnostuneita rekrytoimaan työntekijöitä muista jäsenvaltioista.

Tarkistus  151

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asianomaisten Eures-yhteistyökumppaneiden on tarjottava työntekijöiden ja työnantajien pyynnöstä yleisiä tietoja rekrytoinnin jälkeisestä avusta ja siitä, mistä rekrytoinnin jälkeistä apua, kuten kulttuurien väliseen viestintään liittyvää koulutusta, kielikursseja ja integroitumiseen liittyvää tukea, on saatavilla.

1. Asianomaisten Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden on tarjottava työntekijöille ja työnantajille tietoa rekrytoinnin jälkeisestä avusta ja siitä, mistä rekrytoinnin jälkeistä apua, kuten kulttuurien väliseen viestintään liittyvää koulutusta, kielikursseja ja integroitumiseen liittyvää tukea, on saatavilla.

Tarkistus  152

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 18 artiklan 5 kohdassa säädetään, Eures-yhteistyökumppanit voivat tarjota 1 kohdassa tarkoitettua apua työntekijöille maksua vastaan.

Poistetaan.

Tarkistus  153

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Sosiaaliturvaa koskevien tietojen helpotettu saanti

Terveydenhuoltoa, sosiaaliturvaa ja verotusta koskevien tietojen ja palvelujen saannin helpottaminen

Tarkistus  154

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän asetuksen mukaisten tukipalvelujen ja toimivaltaisten viranomaisten sosiaaliturvan puitteissa tarjoamien palvelujen välinen koordinointi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän asetuksen mukaisten tukipalvelujen ja toimivaltaisten viranomaisten kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja raja-alueyhteistyön rakenteiden kautta tarjoamien terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan, työttömyysvakuutukseen ja verotukseen liittyvien palvelujen välinen koordinointi ja pyrittävä ehkäisemään ongelmia, jotka liittyvät erilaisiin alue- ja paikallistason määräyksiin niiden omissa maissa.

Tarkistus  155

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on tuettava integroidun verkkoyhteyden kehittämistä ensimmäisenä tietolähteenä työntekijöille, rajatyöntekijöille ja työnantajille.

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on tuettava integroidun verkkoyhteyden kehittämistä ensimmäisenä tietolähteenä työntekijöille, rajatyöntekijöille ja työnantajille sekä Eures-neuvojien tarjoamia yksilöllisiä palveluja.

Perustelu

Eures-neuvojien tarjoamat yksilölliset palvelut ovat keskeisiä, jotta työntekijät voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä harjoittaessaan vapaan liikkuvuuden perusoikeutta.

Tarkistus  156

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Asianomaisten Eures-yhteistyökumppaneiden on työntekijöiden, rajatyöntekijöiden ja työnantajien pyynnöstä tarjottava yleistä tietoa sosiaaliturvaan liittyvistä oikeuksista ja sitouduttava toimittamaan erityisiä tietoja koskevat pyynnöt toimivaltaisille viranomaisille ja tarpeen mukaan muille elimille, jotka tukevat työntekijöiden oikeuksien harjoittamista vapaan liikkuvuuden puitteissa.

3. Asianomaisten Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden on tarjottava yleistä tietoa sosiaaliturvaan, työttömyysvakuutukseen ja tuloverotukseen liittyvistä oikeuksista. Lisäksi raja-aluekumppanuuksien on tarjottava erityistä, monikielistä tietoa tietyistä työtyypeistä. Se pitää sisällään muun muassa tietoa työlainsäädännön vähimmäisstandardeista, työ- ja terveyssuojelusta ja vähimmäispalkoista. Erityisiä tietoja koskevat pyynnöt on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille ja muille elimille, jotka tukevat työntekijöiden oikeuksien harjoittamista vapaan liikkuvuuden puitteissa.

Perustelu

Henkilöiden, jotka haluavat työskennellä toisessa maassa, on saatava nämä tiedot, niin että he voivat tehdä päätöksen kaikki tosiseikat tuntien.

Tarkistus  157

Ehdotus asetukseksi

24 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio ei saa rajoittaa kansallisten työmarkkinatoimenpiteiden piiriin pääsyä pelkästään siksi, että työntekijä hakee apua löytääkseen työtä toisen jäsenvaltion alueelta.

Asetuksen (EU) N:o 492/2011 mukaisesti jäsenvaltio ei saa rajoittaa kansallisten aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden, kuten työhakua koskevan avun tarjonta, piiriin pääsyä pelkästään siksi, että työntekijä hakee apua löytääkseen työtä toisen jäsenvaltion alueelta. Jäsenvaltio voi kuitenkin jättää ilmoittamatta tietyistä julkisista varoista rahoitetuista toimenpiteistä, jotka kuuluvat sen aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.

Tarkistus  158

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot seuraavat työvoiman liikkuvuusvirtoja ja ‑suuntauksia unionissa Eurostatin tilastojen ja käytettävissä olevien kansallisten tietojen perusteella.

Komissio seuraa työvoiman liikkuvuusvirtoja ja -suuntauksia unionissa Eurostatin tilastojen ja käytettävissä olevien kansallisten tietojen perusteella ja julkistaa tietoja niistä.

Tarkistus  159

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on kerättävä ja analysoitava erityisesti seuraavia tietoja:

1. Jokaisen jäsenvaltion on kerättävä ja analysoitava erityisesti seuraavia sukupuolen mukaan jaoteltuja tietoja:

Tarkistus  160

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) työvoiman puute ja ylitarjonta kansallisilla ja alakohtaisilla työmarkkinoilla ja se, missä määrin niihin voidaan puuttua työvoiman liikkuvuudella;

a) työvoiman puute ja ylitarjonta kansallisilla ja alakohtaisilla työmarkkinoilla ja se, missä määrin niihin voidaan puuttua työvoiman liikkuvuudella, kiinnittämällä erityistä huomiota työmarkkinoilla haavoittuvimmassa asemassa oleviin ryhmiin ja työttömyydestä eniten kärsiviin alueisiin;

Tarkistus  161

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) työmarkkinoiden tarpeet ja suuntaukset, jotta voidaan luoda mahdollisia synergiaetuja työnantajien ja yliopistojen tai ammatillisten koulutuslaitosten välille osaamisen ja avointen paikkojen yhteensopimattomuutta koskevan ongelman korjaamiseksi;

Tarkistus  162

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) Eures-toimet kansallisella tasolla;

b) Eures-toimet kansallisella tasolla ja tarvittaessa rajatylittävällä tasolla poliittisten aloitteiden uusien mahdollisuuksien tunnistamiseksi;

Tarkistus  163

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) Eures-verkoston asema rekrytointipalvelujen markkinoilla kansallisella tasolla.

c) Eures-verkoston asema rekrytointipalvelujen markkinoilla kansallisella tasolla ja tarvittaessa rajatylittävällä tasolla.

Tarkistus  164

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ottaen huomioon tietojenvaihto ja yhteinen analyysi jäsenvaltioiden on kehitettävä liikkuvuuspolitiikkaa olennaisena osana työllisyyspolitiikkaansa. Liikkuvuuspolitiikka tarjoaa puitteet, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat tehdä 28 artiklassa tarkoitettua ohjelmatyötä.

3. Ottaen huomioon tietojenvaihto ja yhteinen analyysi jäsenvaltiot voivat kehittää liikkuvuuspolitiikkaa olennaisena osana työllisyyspolitiikkaansa. Liikkuvuuspolitiikka tarjoaa puitteet, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat tehdä 28 artiklassa tarkoitettua ohjelmatyötä.

Tarkistus  165

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltiot sitoutuvat kumoamaan kansallisesta lainsäädännöstään säännökset, joiden tarkoituksena on rajoittaa ja estää työntekijöiden liikkuvuutta unionissa.

Tarkistus  166

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kaikkien 4 artiklassa tarkoitettujen Eures-verkostoon osallistuvien organisaatioiden on jaettava ja vaihdettava tietoja jäsenvaltioiden elin- ja työoloista, hallinnollisista menettelyistä ja muista jäsenvaltioista tuleviin työntekijöihin sovellettavista säännöistä ja annettava näin ohjeita työntekijöille ja työnantajille.

1. Kaikkien 4 artiklassa tarkoitettujen Eures-verkostoon osallistuvien organisaatioiden on jaettava ja vaihdettava tietoja jäsenvaltioiden elin- ja työoloista, hallinnollisista menettelyistä ja muista jäsenvaltioista tuleviin työntekijöihin sovellettavista säännöistä ja annettava siten tarvittavia ohjeita työntekijöille ja työnantajille.

Tarkistus  167

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. Kunkin kansallisen koordinointitoimiston on arvioitava Euroopan koordinointitoimiston maakohtainen raportti ja suositus ja jaettava ne Eures-jäsenten ja Eures-yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tarkistus  168

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kukin kansallinen koordinointitoimisto laatii vuosittain työohjelman niiden organisaatioiden osalta, jotka osallistuvat Eures-verkoston toimintaan kyseisen jäsenvaltion alueella.

1. Kunkin kansallisen koordinointitoimiston on laadittava Euroopan koordinointitoimiston maakohtaiseen raporttiin ja suositukseen perustuva vuosittainen työohjelma niiden organisaatioiden osalta, jotka osallistuvat Eures-verkoston toimintaan kyseisen jäsenvaltion alueella.

Tarkistus  169

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tämän asetuksen mukaisesti toteutettavat pääasialliset toimet;

a) tämän asetuksen mukaisesti kansallisella tasolla ja tarvittaessa rajatylittävällä tasolla toteutettavat pääasialliset toimet;

Tarkistus  170

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Komissio varmistaa Euroopan koordinointitoimiston kautta, että Eures-ohjelmien rahoitus on yhdenmukainen kansallisten työohjelmien ja työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan ohjelman säännösten kanssa, kun taas Eures-toimien rahoittamista koskevilla säännöksillä varmistetaan synergia INTERREG 2014–2020 -ohjelmasta käytössä olevan rahoituksen kanssa.

Tarkistus  171

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) Eures-neuvojien vakiomuotoisen kyselylomakkeen vastauksista saadut palvelun tehokkuutta ja laatua koskevat tulokset.

Tarkistus  172

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ottaen huomioon tämän luvun mukaisesti kerätyt tiedot Euroopan komissio toimittaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen työvoiman liikkuvuudesta unionissa ja työntekijöille tarjotuista palveluista vapaan liikkuvuuden harjoittamisen helpottamiseksi SEUT-sopimuksen 46 artiklan mukaisesti.

Ottaen huomioon tämän luvun mukaisesti kerätyt tiedot komissio toimittaa vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen työvoiman liikkuvuudesta unionissa ja työntekijöille tarjotuista palveluista vapaan liikkuvuuden harjoittamisen helpottamiseksi SEUT-sopimuksen 46 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  173

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle jälkiarvioinnin asetuksen toiminnasta ja vaikutuksista viisi vuotta sen voimaantulon jälkeen.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle jälkiarvioinnin asetuksen toiminnasta ja vaikutuksista viimeistään …* [kaksi vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen].

Tarkistus  174

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 8 ja 29 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä tai muusta lainsäätäjän asettamasta päivästä.

2. Siirretään 29 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä tai muusta lainsäätäjän asettamasta päivästä.

Tarkistus  175

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 ja 29 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 29 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus  176

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä olevan 8 ja 29 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 29 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

(1)

EUVL C 424, 26.11.2014, s. 27.

(2)

EUVL C 271, 19.8.2014, s. 70.


PERUSTELUT

Vapaus valita työpaikka Euroopan unionissa on olennainen osa vapaata liikkuvuutta, joka on yksi unionin neljästä perusvapaudesta ja siten unionin kansalaisuuden keskeinen osatekijä. Koska joillakin Euroopan alueilla vallitsee korkea työttömyys, on syytä vahvistaa työvoiman liikkuvuutta unionissa, parantaa työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia ja auttaa työnantajia täyttämään avoimet työpaikat paremmin ja nopeammin. Näin edistetään eurooppalaisia työmarkkinoita, joilla on korkea työllisyystaso. Unionin sisäinen työvoiman liikkuvuus on suhteellisen vähäistä, kun otetaan huomioon unionin työmarkkinoiden ja työvoiman koko – liikkuvuus 27 jäsenvaltion unionissa on vain noin 0,29 prosenttia.

Käsiteltävänä olevan asetuksen tavoitteena on tehdä Eures-verkostosta toimiva väline työvoiman liikkuvuudesta unionissa kiinnostuneille työnhakijoille ja työnantajille ottamalla Euroopan laajuisesti käyttöön avoin ja mahdollisimman kattava avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden profiilien reservi. Euroopan laajuiseen verkostoon on tarkoitus ottaa myös oppisopimuskoulutus- ja harjoittelupaikat sillä edellytyksellä, että niissä turvataan täysin työntekijän oikeudet.

Työmarkkinapolitiikkapolitiikka sekä kaikki tukitoimenpiteet kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden toimivallan piiriin. Tässä yhteydessä on noudatettava edelleen asuinpaikkaa koskevaa periaatetta.

Kaikille työnhakijoille on taattava kattavat tiedot sen paikkakunnan työehdoista, jolla työpaikka sijaitsee.

Järjestelmän on oltava helposti saatavilla ja mahdollisimman käyttäjäystävällinen.

Eures-verkoston onnistumisen kannalta on ratkaisevaa, että verkostoon kuuluvissa jäsenvaltioissa on toimivat julkiset työvoimapalvelut ja toimivia yksityisiä työnvälityspalveluja ja toisaalta että komissio ja varsinkin jäsenvaltiot tekevät verkostoa tavoitteellisesti tunnetuksi koko Euroopassa tehokkaiden ja laaja-alaisten viestintätoimien avulla.

Julkisille työvoimapalveluille on tarkoitus antaa Eures-verkostossa etuoikeutettu asema, ja jäsenvaltiot nimittävät ne automaattisesti verkoston jäseniksi, joiden tehtävänä on soveltaa tätä asetusta.

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä muitakin työnvälityspalveluita Eures-jäseniksi ja valtuuttaa muita elimiä, esimerkiksi yksityisiä työnvälityspalveluita, virastoja tai kansalaisjärjestöjä, osallistumaan Eures-yhteistyökumppaneina Eures-verkoston toimintaan, jos ne täyttävät Eures-verkoston määritellyt vaatimukset.

Täytettäessä avoimia paikkoja jäsenvaltioiden ja komission on huolehdittava siitä, että niihin valitaan ensisijaisesti jäsenvaltioiden kansalaisia, jotta unionin etuuskohtelun periaate toteutuu.

Verkoston vaikuttavuutta on arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan tarkastella sen tehokkuutta ja sovellettavuutta ja ryhtyä mahdollisesti tarvittaviin parannustoimiin mahdollisimman nopeasti, jotta Eures-verkosto voi jatkuvasti toimia menestyksekkäästi.


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.3.2015)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Valmistelija: Viorica Dăncilă

PERUSTELUT

Joka päivä yli 1,1 miljoonaa jossakin unionin jäsenvaltiossa asuvaa unionin kansalaista ylittää rajan käydäkseen töissä naapurimaassa.

Lisäksi vuonna 2013 yli 7 miljoonaa unionin kansalaista asui ja työskenteli toisessa jäsenvaltiossa, ja heistä 78 prosenttia harjoitti taloudellista toimintaa ja 68 prosentilla oli työpaikka.

Tämä on mahdollista, koska unionissa työntekijät voivat liikkua vapaasti, hakea töitä toisesta unionin maasta ja työskennellä siellä ilman työlupaa.

Unionin tilastojen mukaan jossain toisessa jäsenvaltiossa kuin alkuperämaassaan asuvien ihmisten määrä on kasvanut melkein 60 prosentilla vuoden 2005 jälkeen vuosien 2004 ja 2007 laajentumisten johdosta mutta se on edelleen vain 3,1 prosenttia unionin työvoimasta. Unionin sisäiset liikkuvuusvirrat pienenivät kolmanneksella kriisin vuoksi.

Kokonaisuudessaan laajentumisten jälkeisten liikkuvuusvirtojen on arvioitu kasvattaneen unionin 15 vanhan jäsenvaltion bkt:ta noin yhdellä prosentilla ajanjaksolla 2004–2009.

Korkeista työttömyysluvuista huolimatta (yli 25 miljoonaa henkeä Euroopan unionissa ja näistä yli 5 miljoonaa nuoria) ammattitaitoisesta työvoimasta on edelleen pulaa ja paikkoja ei saada täytettyä monilla alueilla jäsenvaltioissa.

Täyttämättömien työpaikkojen lukumäärä on itse asiassa on ollut kasvussa vuoden 2009 puolivälistä alkaen korkean kasvun aloilla, kuten tieto- ja viestintäteknologian ja vihreän talouden aloilla.

Tässä tilanteessa ammatillisen liikkuvuuden Eures-portaali on ainutlaatuinen mahdollisuus työnhakijoille Euroopan unionissa: se on ilmainen, se tarjoaa tietoa elin- ja työolosuhteista kaikissa osallistujamaissa 25 kielellä, se tarjoaa työnhakijoille yhteyksiä tiettyä ammattitaitoa etsiviin työnantajiin ja opastaa työnhakijoita aloille ja ammatteihin, joissa ammattitaitoisista työnhakijoista on pula. Se myös tarjoaa tukea nuorten liikkuvuusohjelmille.

Euresin merkittävyydestä on osoituksena, että sen verkkosivustolla on joka kuukausi 4 miljoonaa kävijää, se luo kuukausittain 150 000 yhteyttä työnhakijoiden ja työnantajien välille, sen tuloksena yli 50 000 työhakijaa löytää joka vuosi työpaikan, siellä on joka kuukausi keskimäärin 750 000 ansioluetteloa ja ympäri Eurooppaa järjestetään satoja tapahtumia.

Komissio ehdottaa nyt Euresin uudistamista, niin että lisätään Euresin kautta liikkuvuuspalveluja tarjoavien kumppanien määrää, vahvistetaan julkisten ja yksityisten työnvälityspalvelujen välistä yhteistyötä entistäkin suuremman osuuden kattamiseksi avoimista työpaikoista (tällä hetkellä osuus vaihtelee 30 ja 40 prosentin välillä kaikista avoimista työpaikoista) ja keskitytään enemmän nuoriin, jotka ovat halukkaampia liikkumaan, mikä tarkoittaa, että se kattaa myös työn ja oppimismahdollisuuden yhdistävät työn muodot, kuten oppisopimuskoulutuksen ja harjoittelujaksot.

Euresin toiminnan päivittäminen ja sen saattaminen yhteiskunnallisen kehityksen tasalle unionin tasolla on kannatettavaa, mutta komission ehdotuksessa ei viitata selvästi osallistujien voimasuhteisiin ja verkoston koordinointiin ja yhteistyöhön tai työmarkkinaosapuolten asemaan ja käytettäviin valintamenetelmiin.

Komission ehdotuksessa ei myöskään mainita yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Sveitsin, Islannin, Norjan ja Liechtensteinin välillä, vaikka nämä maat osallistuvat jo Eures-verkostoon.

Jäsenvaltioissa on kuitenkin näkynyt merkkejä siitä, että tämä tuore uudistus saattaisi horjuttaa rajatylittävien organisaatioiden nykyistä toimintaa ottaen huomioon, että nämä rakenteet ovat toteuttaneet lukuisia yhteisiä toimia rajatyöntekijöille tiedottamisen ja heidän työhönsijoittamisensa suhteen.

Tällä uudistuksella on annettava julkisille työvoimapalveluille mahdollisuus luoda perusta tiiviimmälle yhteistyölle koulutuslaitosten kanssa, erityisesti täydennyskoulutuksen osalta ja myös yli 40-vuotiaille, jotta työnhakijat voivat kehittää ammattitaitoaan ja käyttää viisaasti tieto- ja viestintäteknologiaa.

Tarvitaan myös parempaa koordinointia ministeriöiden välillä, jotta päästään eroon lainsäädännöllisistä esteistä, joihin toiseen maahan töihin haluavat työntekijät törmäävät. Monet epäröivät ottaa vastaan työtarjouksen toisessa jäsenvaltiossa tiettyjen epävarmuuksien vuoksi tai koska heillä ei ole tietoa sosiaaliturvajärjestelmistä, verotuksesta ja muista velvoitteista, joita asuinmaassa sovellettaisiin.

tarkistukset

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on keskeinen tekijä, jotta voidaan kehittää yhdennetympiä unionin työmarkkinoita, jotka mahdollistavat työntekijöiden liikkuvuuden korkean työttömyyden alueilta työvoimapulasta kärsiville alueille. Sillä edistetään myös oikeiden taitojen löytymistä avointen työpaikkojen täyttämiseksi ja työmarkkinoiden pullonkaulojen poistamiseksi.

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on keskeinen tekijä, jotta voidaan kehittää yhdennetympiä unionin työmarkkinoita, jotka mahdollistavat työntekijöiden liikkuvuuden korkean työttömyyden alueilta työvoimapulasta kärsiville alueille. Sillä edistetään myös taidoiltaan riittävän hyvien työntekijöiden löytymistä avointen työpaikkojen täyttämiseksi ja työmarkkinoiden pullonkaulojen poistamiseksi.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) SEUT-sopimuksen 174 artiklan mukaisesti olisi kiinnitettävä erityistä huomiota syrjäisimpiin alueisiin, pohjoisimpiin alueisiin, joissa väestötiheys on erittäin matala, saariin, raja-alueisiin ja vuoristoalueisiin;

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jotta voidaan auttaa työntekijöitä harjoittamaan tehokkaasti oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, tämän asetuksen mukaisesti annettavaa tukea voivat saada perussopimuksen 45 artiklan mukaisesti kaikki unionin kansalaiset, joilla on oikeus ryhtyä palkattuun työhön, ja heidän perheenjäsenensä. Jäsenvaltioiden on tarjottava sama tuki kaikille kolmannen maan kansalaisille, joihin sovelletaan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhdenvertaista kohtelua maan omien kansalaisten kanssa tällä alalla.

(4) Jotta voidaan auttaa työntekijöitä harjoittamaan tehokkaasti oikeuttaan työskennellä vapaan liikkuvuuden periaatteen nojalla, tämän asetuksen mukaisesti annettavaa tukea voivat saada perussopimuksen 45 artiklan mukaisesti kaikki unionin kansalaiset, joilla on oikeus ryhtyä palkattuun työhön, ja heidän perheenjäsenensä. Jäsenvaltioiden on tarjottava sama tuki kaikille kolmannen maan kansalaisille, joihin sovelletaan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhdenvertaista kohtelua maan omien kansalaisten kanssa tällä alalla.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Työmarkkinoiden välinen kasvava keskinäinen riippuvuus edellyttää työvoimapalvelujen tiiviimpää yhteistyötä, jotta kaikilla työntekijöillä olisi mahdollisuus vapaaseen liikkuvuuteen unionissa vapaaehtoisen ja oikeudenmukaisen työntekijöiden liikkuvuuden kautta perussopimuksen 46 artiklan a alakohdan mukaisesti, ja tämän vuoksi olisi perustettava yhteiset puitteet jäsenvaltioiden ja komission väliselle yhteistyölle asioissa, jotka liittyvät työvoiman liikkuvuuteen unionissa. Näillä puitteilla olisi saatettava yhteen avoimet työpaikat unionissa ja mahdollisuus hakea näitä avoimia työpaikkoja, jäljempänä ’välitystoiminta’, määritettävä tähän liittyvien tukipalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työnantajille sekä tarjottava yhteinen lähestymistapa kyseisen yhteistyön helpottamiseksi tarvittavien tietojen jakamiseen. Eurooppa-neuvosto kehotti kasvu- ja työllisyyssopimuksessa tutkimaan mahdollisuutta sisällyttää oppisopimus- ja työharjoittelupaikat Eures-verkoston piiriin;

(5) Työmarkkinoiden välinen kasvava keskinäinen riippuvuus ja tarve niiden yhdistämiseen edellyttävät työvoimapalvelujen tiiviimpää yhteistyötä, jotta kaikilla työntekijöillä olisi mahdollisuus vapaaseen liikkuvuuteen unionissa vapaaehtoisen ja oikeudenmukaisen työntekijöiden liikkuvuuden kautta perussopimuksen 46 artiklan a alakohdan mukaisesti, ja tämän vuoksi olisi perustettava yhteiset puitteet jäsenvaltioiden ja komission väliselle yhteistyölle asioissa, jotka liittyvät työvoiman liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin välillä. Näillä puitteilla olisi saatettava yhteen avoimet työpaikat unionissa ja unionin ja edellä mainittujen neljän maan kansalaiset sekä mahdollisuus hakea näitä avoimia työpaikkoja, jäljempänä ’välitystoiminta’, määritettävä tähän liittyvien tukipalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työnantajille sekä tarjottava yhteinen lähestymistapa kyseisen yhteistyön helpottamiseksi tarvittavien tietojen jakamiseen. Unionin on erityisesti toteutettava tarvittavat toimet, jotta työnsaantimahdollisuudet ja yleisemmin työntekijöiden oikeudet turvataan myös Eures-verkostoon kuuluvissa kolmansissa maissa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Eurooppa-neuvosto kehotti kasvu- ja työllisyyssopimuksessa tutkimaan mahdollisuutta sisällyttää oppisopimus- ja työharjoittelupaikat Eures-verkoston piiriin; oppisopimuskoulutuksessa ja työharjoittelussa olevat voivat kuulua tämän asetuksen piiriin, kunhan asianomaisia henkilöitä pidetään työntekijöinä kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien nojalla perussopimuksen 45 artiklan mukaisesti. Olisi otettava käyttöön oppisopimuskoulutuksessa ja työharjoittelussa olevien liikkuvuutta unionissa koskevien yleisten tietojen asianmukainen vaihto, ja olisi kehitettävä tällaisiin paikkoihin haluaville tarjottavaa riittävää apua, joka perustuu tarjousten välittämismekanismiin, kunhan tällaista välitystoimintaa pidetään toteuttamiskelpoisena asianmukaisten standardien mukaisesti ja jäsenvaltioiden toimivalta huomioon ottaen.

(6) Eurooppa-neuvosto kehotti kasvu- ja työllisyyssopimuksessa tutkimaan mahdollisuutta sisällyttää oppisopimus- ja työharjoittelupaikat, myös rajatylittävien yhteistyökumppanuuksien järjestämät paikat, Eures-verkoston piiriin. Oppisopimuskoulutuksessa ja työharjoittelussa olevat voivat kuulua tämän asetuksen piiriin, kunhan asianomaisia henkilöitä pidetään työntekijöinä kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien nojalla perussopimuksen 45 artiklan mukaisesti. Olisi otettava käyttöön oppisopimuskoulutuksessa ja työharjoittelussa olevien liikkuvuutta unionissa koskevien yleisten tietojen asianmukainen vaihto, joka olisi tunnustettava samaan tapaan kuin jäsenvaltioiden tavanomaisten koulutusjärjestelmien myöntämät tutkintotodistukset, ja olisi kehitettävä tällaisiin paikkoihin haluaville tarjottavaa riittävää apua, joka perustuu tarjousten välittämismekanismiin, kunhan tällaista välitystoimintaa pidetään toteuttamiskelpoisena asianmukaisten standardien mukaisesti ja jäsenvaltioiden toimivalta huomioon ottaen.

Perustelu

Oppisopimuskoulutukseen ja työharjoitteluun osallistuvat henkilöt saavat ohjelman lopussa todistuksen, ja nämä todistukset on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Kansainvälistä ja valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä ja kaikille Eures-verkostossa toimiville organisaatioille jäsenvaltioissa annettavaa tukea helpotetaan unionin tasoisella rakenteella, jäljempänä ’Euroopan koordinointitoimisto’, jonka olisi tarjottava yhteisiä tietoja, koulutustoimia, välineitä ja neuvontaa. Rakenteen pitäisi olla vastuussa myös eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden portaalin, jäljempänä ’Eures-portaalin’, yhteisen tietoteknisen järjestelmän, kehittämisestä. Sen työskentelyn ohjaamiseksi olisi laadittava monivuotisia työohjelmia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

(8) Alueidenvälisillä, kansainvälisillä ja valtioiden rajat ylittävillä kumppanuuksilla ja yhteistyöllä ja kaikille Eures-verkostossa toimiville organisaatioille jäsenvaltioissa annettavalla tuella olisi helpotettava unionin tasoisen rakenteen, jäljempänä ’Euroopan koordinointitoimisto’, toimintaa, jonka olisi jatkossakin tarjottava muun muassa seuraavia palveluja: yhteinen tietojen ja asiantuntijapalvelujen tarjonta, koulutustoimet, välineet ja neuvonta. Rakenteen pitäisi olla vastuussa myös eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden portaalin, jäljempänä ’Eures-portaalin’, yhteisen tietoteknisen järjestelmän, vahvistamisesta. Sen työskentelyn ohjaamiseksi olisi laadittava monivuotisia työohjelmia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi perustettava kansallisen tason koordinointitoimistoja antamaan yleistä tukea ja apua kaikille alueellaan toimiville Eures-verkostoon kuuluville organisaatioille ja tukemaan yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden vastaavien organisaatioiden ja Euroopan koordinointitoimiston kanssa. Näiden koordinointitoimistojen tehtävänä olisi erityisesti oltava avoimiin työpaikkoihin liittyvien valitusten ja ongelmien käsittely sekä sen varmentaminen, noudatetaanko unionissa vapaaehtoiseen ja oikeudenmukaiseen työvoiman liikkuvuuteen liittyviä seikkoja.

(9) Jäsenvaltioiden olisi perustettava kansallisen tason koordinointitoimistoja antamaan yleistä tukea ja apua kaikille alueellaan toimiville Eures-verkostoon kuuluville organisaatioille, myös rajatylittäville kumppanuuksille, ja tukemaan yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden vastaavien organisaatioiden ja Euroopan koordinointitoimiston kanssa. Näiden koordinointitoimistojen tehtävänä olisi erityisesti oltava tukea Eures-verkoston toimintaa palvelevien välineiden ja menettelyjen luomista ja käsitellä avoimiin työpaikkoihin liittyviä valituksia ja ongelmia sekä hallinnollisia esteitä erityisesti alueilla, jotka kärsivät merkittävästä työvoimapulasta, joka saattaa synnyttää epätasapainoa työmarkkinoilla, ja sen varmentaa, noudatetaanko unionissa vapaaehtoiseen ja oikeudenmukaiseen työvoiman liikkuvuuteen liittyviä seikkoja, ratkaista valitukset, jotta vältetään olemassa olevan lainsäädännön erilaiset tulkinnat, ja käsitellä syrjintä- ja tietosuojatapauksia. Jäsenvaltioiden, joiden järjestämä on hajautettu, olisi harkittava alueellisten koordinointitoimistojen perustamista.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Työmarkkinaosapuolten osallistumisella Eures-verkoston toimintaan edistetään etenkin liikkuvuuden esteiden analysointia samoin kuin oikeudenmukaista ja vapaaehtoista työntekijöiden liikkuvuutta unionissa, myös raja-alueilla. Tämän vuoksi työmarkkinaosapuolten unionin tason edustajien olisi oltava mukana Eures-verkoston yleisessä hallintorakenteessa ja kansalliset työnantajaorganisaatiot ja ammattiliitot voivat hakea Eures-yhteistyökumppaniksi.

(10) Työmarkkinaosapuolten osallistumisella Eures-verkoston toimintaan edistetään etenkin liikkuvuuden esteiden analysointia samoin kuin oikeudenmukaista ja vapaaehtoista työntekijöiden liikkuvuutta unionissa, myös raja-alueilla. Tämän vuoksi työmarkkinaosapuolten unionin tason edustajien olisi oltava mukana Eures-verkoston yleisessä hallintorakenteessa ja kansalliset työnantajaorganisaatiot ja ammattiliitot voivat hakea Eures-yhteistyökumppaniksi, ja pk-yritysten osallistumisen olisi oltava keskipisteessä, sillä ne ovat työllisyyden tärkeimpiä luojia unionissa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Raja-alueilla rajakumppanuudet voivat perustua pysyviin rakenteisiin kuten yhteisöihin, euregioihin ja erityisesti eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymiin (EAYY).

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Eures-verkoston avaamisesta useammille jäsenille saadaan sosiaalisia ja taloudellisia etuja. Sillä parannetaan palvelujen tarjoamisen tehokkuutta helpottamalla yhteistyökumppanuuksia, vahvistamalla täydentävyyttä ja parantamalla laatua. Eures-verkoston markkinaosuus kasvaa, kunhan uudet jäsenet asettavat avoimet työpaikat, työhakemukset ja ansioluettelot saataville. Kansainvälisellä ja valtioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä, joka on keskeinen tekijä Eures-verkoston toiminnassa, voidaan saada aikaan innovatiivisia oppimis- ja yhteistyömuotoja työnvälityspalvelujen kesken, mukaan luettuna avoimia työpaikkoja ja tukipalveluita koskevat laatustandardit. Eures-verkosto lisäisi näin ollen merkityksellisyyttään ja siitä tulisi yksi jäsenvaltioiden ja Euroopan komission käytettävissä olevista unionin tärkeimmistä välineistä, jolla tuetaan konkreettisia toimia työllisyystason kohottamiseksi unionissa.

(12) Eures-verkoston avaamisesta useammille jäsenille saadaan sosiaalisia ja taloudellisia etuja. Sillä parannetaan palvelujen tarjoamisen tehokkuutta helpottamalla yhteistyökumppanuuksia, vahvistamalla täydentävyyttä ja parantamalla laatua. Eures-verkoston markkinaosuus kasvaa, kunhan uudet jäsenet asettavat avoimet työpaikat, työhakemukset ja ansioluettelot saataville. Alueidenvälisellä, kansainvälisellä ja valtioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä, joka on keskeinen tekijä Eures-verkoston toiminnassa, olisi jatkossakin saatava aikaan innovatiivisia oppimis- ja yhteistyömuotoja työnvälityspalvelujen kesken, mukaan luettuna avoimia työpaikkoja ja tukipalveluita koskevat laatustandardit. Eures-verkosto lisäisi näin ollen merkityksellisyyttään ja siitä tulisi yksi jäsenvaltioiden ja Euroopan komission käytettävissä olevista unionin tärkeimmistä välineistä, jolla tuetaan konkreettisia toimia työllisyystason kohottamiseksi unionissa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Kun otetaan huomioon työmarkkinoiden organisointiin liittyvä toimivalta, kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava omalla alueellaan vastuu organisaatioiden hyväksymisestä osallistumaan Eures-verkostoon Eures-yhteistyökumppaneina. Hyväksyntään olisi sovellettava yhteisiä vähimmäiskriteereitä ja hyväksymisprosessiin tiettyjä perussääntöjä, jotta varmistetaan avoimuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet Eures-verkostoon liittymisen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvittavaa joustoa, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset kansalliset yhteistyömallit ja -muodot julkisten työvoimapalvelujen ja muiden työmarkkinatoimijoiden välillä jäsenvaltioissa.

(13) Kun otetaan huomioon työmarkkinoiden organisointiin liittyvä toimivalta, kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava omalla alueellaan vastuu organisaatioiden hyväksymisestä osallistumaan Eures-verkostoon Eures-yhteistyökumppaneina. Hyväksyntään olisi sovellettava yhteisiä vähimmäiskriteereitä ja hyväksymisprosessiin tiettyjä perussääntöjä, jotta varmistetaan avoimuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet Eures-verkostoon liittymisen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvittavaa joustoa, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset kansalliset, alueelliset ja paikalliset yhteistyömallit ja -muodot julkisten työvoimapalvelujen ja muiden työmarkkinatoimijoiden välillä jäsenvaltioissa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Jotta työntekijöille ja työnantajille voidaan välittää luotettavia ja ajantasaisia tietoja työvoiman liikkuvuuden eri näkökohdista unionissa, Eures-verkoston olisi tehtävä yhteistyötä muiden sellaisten elinten, palvelujen ja unionin verkostojen kanssa, jotka edistävät liikkuvuutta ja tiedottavat kansalaisille heidän unionin lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan, kuten Sinun Eurooppasi -portaali, Euroopan nuorisoportaali ja SOLVIT, ammattipätevyyksien tunnustamisesta vastaavat organisaatiot sekä elimet, jotka edistävät, analysoivat, seuraavat ja tukevat työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua ja jotka on nimetty [on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of the freedom of movement for workers] annetun [Euroopan parlamentin ja neuvoston] direktiivin ../2013/EU mukaisesti.

(16) Jotta työntekijöille ja työnantajille voidaan välittää luotettavia ja ajantasaisia tietoja työvoiman liikkuvuuden eri näkökohdista unionissa, Eures-verkoston olisi tehtävä yhteistyötä muiden sellaisten elinten, palvelujen ja unionin verkostojen kanssa, jotka edistävät liikkuvuutta ja tiedottavat kansalaisille heidän unionin lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan, kuten Sinun Eurooppasi -portaali, Euroopan nuorisoportaali ja SOLVIT, rajatylittävää yhteistyötä edistävät organisaatiot ja muut ammattipätevyyksien tunnustamisesta vastaavat organisaatiot sekä elimet, jotka edistävät, analysoivat, seuraavat ja tukevat työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua ja jotka on nimetty [on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of the freedom of movement for workers] annetun [Euroopan parlamentin ja neuvoston] direktiivin ../2013/EU mukaisesti.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Työvoiman kysynnän perusteellisesta ymmärtämisestä ammatti- ja sektorikohtaisesti sekä työnantajien tarpeiden perusteella olisi etua työntekijöiden vapaata liikkuvuutta unionissa koskevan oikeuden kannalta, minkä vuoksi tukipalveluihin olisi sisällyttävä työnantajille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, annettava laadukas apu. Tiivis yhteistyö työnvälityspalvelujen ja työnantajien välillä lisää avointen työpaikkojen reserviä ja sopivien hakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamista, turvaa työnhakijoiden, etenkin heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien, työhönsiirtymisväylät ja parantaa työmarkkinatietoja.

(24) Työvoiman kysynnän perusteellisesta ymmärtämisestä ammatti- ja sektorikohtaisesti sekä työnantajien tarpeiden perusteella olisi etua työntekijöiden vapaata liikkuvuutta unionissa koskevan oikeuden kannalta, minkä vuoksi tukipalveluihin olisi sisällyttävä työnantajille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, myös käsityötuotteita valmistaville henkilöille, annettava laadukas apu. Tiivis yhteistyö työnvälityspalvelujen ja työnantajien välillä lisää avointen työpaikkojen reserviä ja sopivien hakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamista, vähentää työvoimapulaa, turvaa työnhakijoiden, etenkin heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien, työhönsiirtymisväylät ja parantaa työmarkkinatietoja.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Koska työntekijöiden tukipalvelut liittyvät vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden harjoittamiseen, niiden olisi oltava maksuttomia. Työnantajien tukipalveluista voidaan kuitenkin periä maksu kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

(26) Työntekijöiden tukipalvelut liittyvät vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden harjoittamiseen, ja niiden olisi siksi oltava maksuttomia, kuten myös työnantajien tukipalvelujen.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Erityishuomiota olisi kiinnitettävä liikkuvuuden tukemiseen raja-alueilla ja palveluiden tarjoamiseen rajatyöntekijöille, jotka asuvat yhdessä jäsenvaltiossa ja työskentelevät toisessa ja joiden on selviydyttävä erilaisista kansallisista käytännöistä ja oikeudellisista järjestelmistä ja joiden liikkuvuutta haittaavat erityiset hallinnolliset, oikeudelliset tai verotukseen liittyvät esteet. Jäsenvaltiot voivat halutessaan perustaa erityisiä tukirakenteita tämäntyyppisen liikkuvuuden helpottamiseksi, ja tällaisten rakenteiden olisi Eures-verkoston puitteissa käsiteltävä tiedotukseen, neuvontaan, työvoiman kysynnän ja tarjonnan rajatylittävään yhteensaattamiseen sekä työhönsijoituksiin liittyviä erityistarpeita.

(27) Erityishuomiota olisi kiinnitettävä ankarista ja pysyvistä luonnonhaitoista tai väestörakenteen muutoksen aiheuttamista esteistä kärsivien alueiden tukemiseen ja liikkuvuuden tukemiseen raja-alueilla ja palveluiden tarjoamiseen rajatyöntekijöille, jotka asuvat yhdessä jäsenvaltiossa ja työskentelevät toisessa, joiden lukumäärä jatkuvasti kasvaa ja joiden on selviydyttävä erilaisista kansallisista käytännöistä ja oikeudellisista järjestelmistä ja joiden liikkuvuutta haittaavat erityiset hallinnolliset, oikeudelliset tai verotukseen liittyvät esteet. Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin annettava tukea erityisille tukirakenteille, jotka helpottavat tämäntyyppistä liikkuvuutta ja jotka käsittelevät Eures-verkoston puitteissa tiedotukseen, ohjaukseen, neuvontaan, työvoiman kysynnän ja tarjonnan rajatylittävään yhteensaattamiseen sekä työhönsijoituksiin liittyviä erityistarpeita.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Olisi vahvistettava ohjelmakausi unionin sisäistä liikkuvuutta koskevien toimien koordinoinnin tueksi. Jotta jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmiin liittyvä ohjelmatyö olisi tehokasta, siinä olisi otettava huomioon liikkuvuusvirtoja ja -malleja koskevat tiedot, nykyistä ja ennustettua työvoiman puutetta ja ylitarjontaa koskevat analyysit sekä Eures-verkoston mukaiset rekrytointikokemukset ja -käytännöt ja tarkasteltava EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta edistävien jäsenvaltioiden organisaatioiden käytettävissä olevia nykyisiä resursseja ja välineitä.

(30) Olisi vahvistettava ohjelmakausi unionin sisäistä liikkuvuutta koskevien toimien koordinoinnin tueksi. Unionin sisäisen maantieteellisen liikkuvuuden mukanaan tuomien kielteisten vaikutusten havaitsemiseksi ja estämiseksi jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmiin liittyvässä ohjelmatyössä olisi otettava huomioon liikkuvuusvirtoja ja -malleja koskevat tiedot, nykyistä ja ennustettua työvoiman puutetta ja ylitarjontaa koskevat analyysit sekä Eures-verkoston mukaiset rekrytointikokemukset ja -käytännöt ja tarkasteltava EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta edistävien jäsenvaltioiden organisaatioiden käytettävissä olevia nykyisiä resursseja ja välineitä.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) Tämän asetuksen täytäntöönpano antaa mahdollisuuden luoda tehokas mekanismi, joka parantaa koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden yhdentämistä toisaalta työmarkkinoiden tarpeisiin ja toisaalta koko työmarkkinoihin.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 a) Olisi löydettävä ratkaisu rajojen yli työskentelevien henkilöiden verotukseen, sillä ratkaisun puuttuminen rajoittaa suuresti SEUT-sopimuksen 45 artiklan mukaista työntekijöiden vapaata liikkuvuutta unionissa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehostettava menettelyjä, joilla poistetaan työvoiman liikkuvuutta haittaavaa verosyrjintää, sillä työvoiman liikkuvuus on yksi unionin talouskasvun ja työllisyysasteen nostamisen avaintekijöistä. Lisäksi on varmistettava, että Eures-verkoston julkisuuskuva paranee kaikkialla unionissa komission ja erityisesti jäsenvaltioiden hallitusten toteuttamilla tehokkailla viestintätoimilla, jotka on suunnattu unionin kansalaisiin ja erityisesti kohdennettuihin ryhmiin.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa säädetään tavoitteista, periaatteista ja säännöistä seuraavien osalta:

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan periaatteet ja säännöt sellaisia yhteistyöpuitteita varten, joilla helpotetaan työntekijöiden vapaan liikkuvuuden harjoittamista unionissa SEUT-sopimuksen 45 artiklan mukaisesti seuraavasti:

Perustelu

EURES-verkosto on jo toiminnassa ja on osoittautunut hyödylliseksi. Mahdollisille edunsaajille tarjottavia palveluja olisi parannettava.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) jäsenvaltioiden toteuttamat ja niiden väliset toimet työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon parantamiseksi unionin työmarkkinoilla, jotta edistetään työllisyyden korkeaa tasoa;

b) jäsenvaltioiden toteuttamat ja niiden väliset toimet työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon parantamiseksi unionin työmarkkinoilla kiinnittäen erityistä huomiota raja-alueisiin, jotta edistetään työllisyyden korkeaa tasoa;

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston toiminta jäsenvaltioiden ja komission välillä;

c) tehostamalla työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston toimintaa jäsenvaltioiden, komission sekä Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin kesken;

Perustelu

EURES-verkosto on jo toiminnassa ja on osoittautunut hyödylliseksi. Mahdollisille edunsaajille tarjottavia palveluja olisi parannettava.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) työvoiman liikkuvuuteen liittyvät tukipalvelut työntekijöille ja työnantajille.

d) asianmukaiset työvoiman liikkuvuuteen liittyvät tuki- ja neuvontapalvelut työntekijöille ja työnantajille.

Perustelu

EURES-verkosto on jo toiminnassa ja on osoittautunut hyödylliseksi. Mahdollisille edunsaajille tarjottavia palveluja olisi parannettava.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’työnvälityspalveluilla’ kaikkia jäsenvaltioissa laillisesti toimivia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka tarjoavat palveluita työnhakijoille työpaikan saamiseksi ja työnantajille työntekijöiden rekrytoimiseksi;

b)työnvälityspalveluilla’ kaikkia jäsenvaltioissa laillisesti toimivia, sekä julkisia että niin voittoa tavoittelevia kuin voittoa tavoittelemattomia yksityisiä luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka tarjoavat palveluita työnhakijoille työpaikan saamiseksi ja työnantajille työntekijöiden rekrytoimiseksi;

Perustelu

Regulatory clarity and legal certainty make it necessary to avoid an implicit element in the provision intended to define 'employment services' in the Member States. The purpose is to set out the various forms that these services may take, including the possibility of being for profit and explicitly EGTC. This is consistent with EU case law and with the Commission's understanding of employment services and services of general interest. This wording reflects the idea that any public policy aimed at achieving full employment has to encourage public-private cooperation at all geographical levels, opening up employment information, guidance and mediation services to private agencies.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) ’rajatyöntekijöiden sijoittamiseen tarkoitetulla rajatylittävällä kumppanuudella ja yhteistyöllä’ toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla sellaisten palvelujen tuottamiseksi, joilla sovitetaan yhteen tarjonta ja kysyntä tavoitteena rajatyöntekijöille tarkoitetun avoimen työpaikan täyttäminen.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Perustaminen

Uudelleenorganisointi

Perustelu

EURES-verkosto on jo olemassa, ja se on uudelleenorganisoitava, jotta voidaan parantaa mahdollisille edunsaajille tarjottavia palveluja.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, jäljempänä ’Eures-verkosto’.

Tällä asetuksella organisoidaan uudelleen työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto ja rajatylittävät Eures-toimistot, jäljempänä ’Eures-verkosto’, ja vahvistetaan niitä.

Perustelu

Eures-verkosto on jo olemassa, ja se on uudelleenorganisoitava, jotta voidaan parantaa mahdollisille edunsaajille tarjottavia palveluja.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) Eures-yhteistyökumppanit, jotka ovat organisaatioita, joille jäsenvaltiot ovat antaneet luvan tarjota kansallisen, alueellisen ja/tai paikallisen tason tukea välitystoiminnassa ja/tai tukipalveluita työntekijöille ja työnantajille.

c) Eures-yhteistyökumppanit, jotka ovat organisaatioita, joille jäsenvaltiot ovat antaneet luvan tarjota myös rajatylittävältä pohjalta kansallisen, alueellisen ja/tai paikallisen tason tukea välitystoiminnassa ja/tai tukipalveluita työntekijöille ja työnantajille sekä Euresin rajatylittäville kumppaneille.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kaikki Eures-verkostoon osallistuvat organisaatiot edistävät omien tehtäviensä ja vastuualueidensa mukaisesti aktiivisesti ja tiiviissä yhteistyössä työvoiman liikkuvuuden unionissa tarjoamia mahdollisuuksia ja pyrkivät parantamaan tapoja ja keinoja, joilla työntekijät ja työnantajat voivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla.

2. Kaikki Eures-verkostoon osallistuvat organisaatiot edistävät omien tehtäviensä ja vastuualueidensa mukaisesti aktiivisesti ja tiiviissä yhteistyössä työvoiman liikkuvuuden unionissa tarjoamia mahdollisuuksia ja pyrkivät parantamaan tapoja ja keinoja, joilla työntekijät ja työnantajat voivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia eurooppalaisella, kansallisella ja erityisesti alueellisella ja paikallisella tasolla, myös rajatylittävältä pohjalta, ja alueilla, joilla työttömyys on suurta ja työllisyysmahdollisuuksia vähän. Niiden on myös annettava työntekijöille ja työnantajille tietoa näiden mahdollisesti kohtaamista hallinnollisista esteistä.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) parannetaan EU:n työmarkkinoiden toimintaa ja yhtenäisyyttä;

c) parannetaan unionin työmarkkinoiden, myös rajatylittävien työmarkkinoiden, toimintaa ja yhtenäisyyttä varmistaen syrjimätön pääsy työmahdollisuuksiin ja työnhakuun ja asiaankuuluviin työmarkkinatietoihin;

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) edistetään sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoilta syrjäytyneiden integroitumista työelämään.

e) edistetään sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoilta syrjäytymisen vuoksi haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden integroitumista työelämään.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) nuorten houkutteleminen ”Eka Eures-työpaikka” -järjestelmän avulla, sujuvan opinnoista työhön siirtymisen tukeminen unionin työmarkkinoilla.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a) yhtenäisten puitteiden muotoilu ja horisontaalisen tuen tarjoaminen Eures-verkostolle, mukaan luettuna seuraavat:

a) yhtenäisten puitteiden täytäntöönpanon tukeminen ja horisontaalisen tuen tarjoaminen Eures-verkostolle, mukaan luettuna seuraavat:

Perustelu

Euroopan koordinointitoimiston on tuettava EURES-verkostoa aikaisempien kokemusten pohjalta ja mukauttamalla niitä paikallisiin ja alueellisiin erityispiirteisiin.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) tiedotus- ja viestintätoiminta;

ii) tiedotus- ja viestintätoiminta, joka toteutetaan erityisesti laatimalla viestintästrategia, jolla pyritään tekemään Eures-verkosto tunnetuksi unionin kansalaisten keskuudessa, erityisesti niiden, joilla ei ole käytössään internetiä;

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) yhteinen Eures-henkilöstön koulutusohjelma;

iii) yhteinen Eures-henkilöstön koulutusohjelma, johon sisältyy tietoisuutta lisäävää koulutusta erityisten työntekijäryhmien erilaisista tarpeista.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden analysointi;

b) alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden analysointi, jossa otetaan huomioon paikalliset ja alueelliset erityispiirteet;

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) oppisopimus- ja harjoittelupaikkoja koskevien asianmukaisten yhteistyö- ja selvityspuitteiden kehittäminen unionissa tämän asetuksen mukaisesti;

c) oppisopimus- ja harjoittelupaikkoja koskevien asianmukaisten yhteistyö- ja selvityspuitteiden kehittäminen unionissa tarvittaessa myös rajatylittävältä pohjalta tämän asetuksen mukaisesti;

Perustelu

Euroopan koordinointitoimisto on osa EURES-verkostoa, ja sen on hyödynnettävä aikaisempia kokemuksia ja mukautettava niitä paikallisiin ja alueellisiin erityispiirteisiin.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) Eures-toiminnan ja sen työllistämisvaikutusten seuranta ja arviointi yhteistyössä Eures-jäsenten kanssa.

d) Eures-toiminnan ja sen työllistämisvaikutusten seuranta ja arviointi yhteistyössä Eures-jäsenten kanssa siten, että kiinnitetään erityistä huomiota sen alueelliseen ja paikalliseen ulottuvuuteen sekä laaditaan tarvittaessa tarkoituksenmukaisia parannusehdotuksia.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Monivuotiset työohjelmat laaditaan yhteistyössä 11 artiklassa tarkoitetun Eures-koordinointiryhmän kanssa.

2. Euroopan koordinointitoimisto hyväksyy monivuotisia työohjelmia kuultuaan 11 artiklassa tarkoitettua Eures-koordinointiryhmää.

Perustelu

Euroopan koordinointitoimisto ja kansalliset toimistot laativat monivuotiset työohjelmat yhdessä.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kukin kansallinen koordinointitoimisto vastaa seuraavista:

1. Kukin kansallinen koordinointitoimisto, jonka jäsenvaltio nimeää ja joka on annettu tiedoksi komissiolle, vastaa seuraavista:

Perustelu

Jäsenvaltiot päättävät kansallisen tason viranomaisista.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) välitystoimintaan liittyvä yhteistyö komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa III luvussa vahvistettujen puitteiden mukaisesti;

a) välitystoimintaan liittyvä yhteistyö komission ja muiden jäsenvaltioiden sekä Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa III luvussa vahvistettujen puitteiden mukaisesti;

Perustelu

Nämä neljä maata ovat jo verkoston aktiivisia jäseniä, ja kumppanuuksien vahvistaminen niiden kanssa voisi hyödyttää kaikkia edunsaajia.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) Eures-verkoston työn organisointi jäsenvaltioissa, mukaan luettuna tukipalvelujen tarjoaminen IV luvun mukaisesti;

b) Eures-verkoston työn organisointi jäsenvaltioissa, mukaan luettuna tukipalvelujen tarjoamisen organisointi IV luvun mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota alue- ja paikallisulottuvuuteen ja työmarkkinaosapuolten ja muiden keskeisten sidosryhmien osallistuessa;

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) asianomaisen jäsenvaltion toteuttamien toimien koordinointi ja toimien koordinointi muiden jäsenvaltioiden kanssa V luvun mukaisesti.

c) asianomaisen jäsenvaltion toteuttamien toimien koordinointi ja toimien koordinointi muiden jäsenvaltioiden sekä Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa V luvun mukaisesti.

Perustelu

Nämä neljä maata ovat jo verkoston aktiivisia jäseniä, ja kumppanuuksien vahvistaminen niiden kanssa voisi hyödyttää kaikkia edunsaajia.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) elin- ja työolot;

a) elin- ja työolot, mukaan lukien verot ja sosiaaliturvamaksut;

Perustelu

EURES-verkoston kautta työtarjouksia vastaanottaville henkilöille on tiedotettava toisessa jäsenvaltiossa suoritettavista maksuista ja veroista, niin että he voivat kaikki tosiseikat tuntien päättää, ottavatko tarjouksen vastaan vai ei.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) tarpeen mukaan rajatyöntekijöiden tilanne etenkin raja-alueilla.

e) soveltuvilla alueilla rajatyöntekijöiden tilanne, etenkin raja-alueilla.

Perustelu

Rajatylittävien kumppanuuksien määrä voi lisääntyä kaikkien paikallisten ja alueellisten kumppaneiden eduksi.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) tiedonvaihto toteuttamiskelpoisimpien työnantajille ja työntekijöille sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

Perustelu

Tiedonvaihtoa kumppanien välillä on parannettava.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Kansallinen koordinointitoimisto tarjoaa yleistä tukea alueellaan Eures-verkoston toimintaan osallistuville organisaatioille siltä osin kuin on kyse yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden vastaavien Eures-organisaatioden kanssa. Tähän sisältyy tuki Eures-verkoston avoimiin työpaikkoihin ja rekrytointeihin liittyvissä valitusasioissa ja yhteistyö viranomaisten, kuten työsuojeluviranomaisten, kanssa.

4. Kansallinen koordinointitoimisto tarjoaa yleistä tukea alueellaan Eures-verkoston toimintaan osallistuville organisaatioille siltä osin kuin on kyse yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden vastaavien Eures-organisaatioiden, myös rajatylittäviin kumppanuuksiin osallistuvien organisaatioiden, sekä Norjassa, Islannissa, Sveitsissä ja Liechtensteinissa sijaitsevien kumppanien kanssa. Tähän sisältyy tuki Eures-verkoston avoimiin työpaikkoihin ja rekrytointeihin liittyvissä valitusasioissa ja yhteistyö viranomaisten, kuten työsuojeluviranomaisten, kanssa.

Perustelu

Nämä neljä maata ovat jo verkoston aktiivisia jäseniä, ja kumppanuuksien vahvistaminen niiden kanssa, rajatylittävät kumppanit mukaan lukien, voisi hyödyttää kaikkia edunsaajia.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Kansallinen koordinointitoimisto edistää yhteistyötä sidosryhmien, kuten ammatinvalintapalvelujen, korkeakoulujen, kauppakamareiden ja oppisopimus- ja harjoittelujärjestelmiin liittyvien organisaatioiden, kanssa.

5. Kansallinen koordinointitoimisto edistää yhteistyötä hallinnon ja yhteiskunnan eri tasoilla toimivien sidosryhmien, kuten ammatinvalintapalvelujen, korkeakoulujen, kauppakamareiden, kansalaisjärjestöjen ja oppisopimus- ja harjoittelujärjestelmiin liittyvien organisaatioiden, kanssa kiinnittäen erityistä huomiota pk-yrityksiin.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kansallisella koordinointitoimistolla on henkilöstö ja muut resurssit, jotka se tarvitsee tässä asetuksessa määriteltyjen tehtävien suorittamiseen.

6. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kansallisella koordinointitoimistolla on henkilöstö ja muut resurssit, jotka se tarvitsee tässä asetuksessa määriteltyjen tehtävien suorittamiseen ja joissa ovat asianmukaisesti edustettuina myös alueelliset ja paikalliset intressit.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, jolla hyväksytään Eures-yhteistyökumppanit osallistumaan Eures-verkoston toimintaan ja seurataan niiden toimintaa ja sitä, että ne noudattavat kansallista ja unionin lainsäädäntöä soveltaessaan tätä asetusta. Järjestelmän on oltava avoin ja oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava hakijaorganisaatioiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sekä oikeudenmukaista menettelyä.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, jolla hyväksytään Eures-yhteistyökumppanit osallistumaan Eures-verkoston toimintaan ja seurataan niiden toimintaa ja sitä, että ne noudattavat kansallista ja unionin lainsäädäntöä soveltaessaan tätä asetusta, ja jossa otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset toimijat, työmarkkinaosapuolet ja muut keskeiset sidosryhmät. Järjestelmän on oltava avoin ja oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava hakijaorganisaatioiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sekä oikeudenmukaista menettelyä. Eures-rajakumppanuudet vapautetaan kyseisestä kansallisesta hyväksyntämenettelystä, ja niitä pidetään oikeutettuina Eures-kumppanin asemaan.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Eures-yhteistyökumppanit voivat ottaa yhteistyöhön mukaan muita Eures-yhteistyökumppaneita tai muita organisaatioita noudattaakseen liitteessä esitettyjä kriteereitä yhdessä. Tällöin asianmukaisen yhteistyökumppanuuden jatkuminen on lisäedellytys Eures-verkostoon osallistumiselle.

6. Eures-yhteistyökumppanit voivat ottaa yhteistyöhön mukaan muita Eures-yhteistyökumppaneita tai muita organisaatioita noudattaakseen liitteessä esitettyjä kriteereitä yhdessä. Tällöin asianmukaisen yhteistyökumppanuuden, mukaan lukien mahdolliset nykyiset rajatylittävät kumppanuudet ja alueiden ja kuntien erityisongelmien ratkaisemiseen tähtäävät kumppanuudet, jatkuminen on lisäedellytys Eures-verkostoon osallistumiselle.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Hakijaorganisaatiot voivat valintansa mukaan osallistua Eures-verkostoon seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

1. Hakijaorganisaatiot osallistuvat Eures-verkostoon seuraavin toimin:

Perustelu

Ei ole perusteltua, että Eures-kumppaneilla on mahdollisuus valita vastuualueensa. Eures-kumppaneiden velvollisuutena pitäisi kuten tälläkin hetkellä olla kaikkien 9 artiklan a-c kohdissa mainittujen palvelujen tarjoaminen.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) avointen työpaikkojen reservin edistäminen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

a) edistämällä avointen työpaikkojen reserviä 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) työhakemusten ja ansioluetteloiden reservin edistäminen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

b) edistämällä työhakemusten ja ansioluetteloiden reserviä 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) tukipalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työnantajille IV luvun mukaisesti; tai

c) tarjoamalla tukipalveluja työntekijöille ja työnantajille IV luvun mukaisesti.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) a–c alakohtien yhdistelmä.

Poistetaan.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Työttömyyden vähentämiseksi jäsenvaltioiden on yhdessä komission kanssa toteutettava toimia, joilla varmistetaan unionin kansalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet vapaisiin työpaikkoihin.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kaikki sen julkisissa työvoimapalveluissa saatavilla olevat ja sen Eures-yhteistyökumppaneiden esittämät avoimet työpaikat;

a) kaikki sen julkisissa työvoimapalveluissa saatavilla olevat ja sen Eures-yhteistyökumppaneiden esittämät avoimet työpaikat; mikroyrityksille ja pienille yrityksille annetaan perustelluissa tapauksissa mahdollisuus olla julkaisematta avoimia työpaikkojaan Eures-verkostossa;

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Julkisten työvoimapalvelujen on pyrittävä tekemään sopimuksia muiden kyseisen jäsenvaltion alueella toimivien työnvälityspalvelujen kanssa sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettua periaatetta sovelletaan myös niiden hallinnoimiin verkkovälitteisiin työnhakuvälineisiin.

2. Julkisten työvoimapalvelujen on pyrittävä aktiivisesti tekemään sopimuksia muiden kyseisen jäsenvaltion alueella toimivien työnvälityspalvelujen kanssa sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettua periaatetta sovelletaan myös niiden hallinnoimiin verkkovälitteisiin työnhakuvälineisiin.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kansallinen yhteyspiste, joka mahdollistaa sellaisten avoimia työpaikkoja, työhakemuksia ja ansioluetteloita koskevien tietojen siirtämisen Eures-portaaliin, jotka on asettanut saataville mikä tahansa organisaatio, joka on halukas jakamaan nämä tiedot myös Eures-portaalilla.

5. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kansallinen yhteyspiste, joka käyttää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia hallintorakenteita ja joka mahdollistaa sellaisten avoimia työpaikkoja, työhakemuksia ja ansioluetteloita koskevien tietojen siirtämisen Eures-portaaliin, jotka on asettanut saataville mikä tahansa organisaatio, joka on halukas jakamaan nämä tiedot myös Eures-portaalilla.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tuettava koordinoidun lähestymistavan kehittämistä tällaisiin palveluihin kansallisella tasolla.

2. Jäsenvaltioiden on tuettava koordinoidun lähestymistavan kehittämistä tällaisiin palveluihin kansallisella tasolla ja pyrittävä etsimään ratkaisuja alueiden ja/tai kuntien erityistarpeisiin.

Perustelu

Eures-verkoston menestyminen edellyttää, että jäsenvaltiot tukevat sen yhteyksiä unionin alue- ja paikallistasojen erityisintresseihin.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ovat helposti saatavilla ja esitetään helppokäyttöisellä tavalla.

b) ovat syrjimättömästi ja helposti saatavilla ja esitetään helppokäyttöisellä tavalla.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Kaikilla työnhakijoilla on oltava oikeus kattavaan tietoon työehdoista, kuten eläkeoikeuksista, sosiaaliturvavakuutuksesta ja sairausvakuutuksesta maassa ja paikassa, jossa työpaikka sijaitsee.

Perustelu

Tällaiset tiedot ovat erittäin tärkeitä työnhakijoille.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava erityistä tiedotusta rajatyöntekijöille sellaisilla valtioiden rajat ylittävillä alueilla, joilla asianomaiset jäsenvaltiot yhdessä pitävät tarpeellisena erityisten yhteistyö- ja palvelurakenteiden perustamista.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava erityistä tiedotusta rajatyöntekijöille sellaisilla valtioiden rajat ylittävillä alueilla, joilla asianomaiset jäsenvaltiot yhdessä pitävät tarpeellisena erityisten yhteistyö- ja palvelurakenteiden perustamista, jos niitä ei ole jo olemassa.

Perustelu

Rajatylittävää yhteistyötä hoitavat toimistot ovat jo osoittaneet arvonsa monissa tilanteissa, ja muut vastaavat elimet voisivat hyödyntää niiden kokemuksia.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit tarjoavat aktiivisesti kaikille työtä hakeville työntekijöille mahdollisuuden saada tässä artiklassa määritettyjä palveluita. Tarjous toistetaan tarpeen mukaan työnhakuprosessin aikana.

1. Asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit tarjoavat aktiivisesti kaikille työtä hakeville työntekijöille, erityisesti heikommassa asemassa oleville henkilöille, mahdollisuuden saada tässä artiklassa määritettyjä palveluita. Tarjous toistetaan tarpeen mukaan työnhakuprosessin aikana.

Perustelu

Kaikkien työtä hakevien saatavilla on oltava tietoa.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos työntekijät haluavat lisäapua ja EU:n sisäinen työhönsijoitus on kohtuullisen todennäköinen, asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit antavat työnhaussa lisäapua, johon sisältyy seuraavanlaisia palveluita: sopivien avointen työpaikkojen valinta, apu työhakemusten ja ansioluetteloiden laadinnassa, käännösten tarjoaminen ja/tai lisätietojen hankkiminen tietyistä avoimista työpaikoista muissa jäsenvaltioissa.

3. Jos työntekijät haluavat lisäapua ja EU:n sisäinen työhönsijoitus on kohtuullisen todennäköinen, asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit antavat työnhaussa lisäapua, johon sisältyy seuraavanlaisia palveluita: sopivien avointen työpaikkojen valinta, apu työhakemusten ja ansioluetteloiden laadinnassa, käännösten tarjoaminen ja/tai lisätietojen hankkiminen tietyistä avoimista työpaikoista muissa jäsenvaltioissa, erityisesti aloilla, joilla kyseisessä jäsenvaltiossa on huomattava työvoimapula.

Perustelu

Joillakin aloilla on pulaa koulutetusta ja keskitason koulutusta saaneesta työvoimasta, ja se saattaisi kiinnostaa ihmisiä toisissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Asianomaisten Eures-yhteistyökumppaneiden on tarjottava tietoa ja ohjausta työnantajille, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä muista jäsenvaltioista, ja etenkin seuraavia palveluita:

1. Asianomaisten Eures-yhteistyökumppaneiden on tarjottava tietoa ja ohjausta työnantajille, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä muista jäsenvaltioista, ja mahdollisuuksien mukaan tarjottava niille proaktiivisesti seuraavia palveluita:

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos työnantajat haluavat lisäapua ja EU:n sisäinen rekrytointi on kohtuullisen todennäköinen, asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit antavat lisäapua, johon sisältyy seuraavanlaisia palveluita: sopivien hakijoiden esivalinta, apu käännösten tarjoamisessa ja/tai lisätietojen hankkiminen tietyistä työhakemuksista.

2. Jos työnantajat haluavat lisäapua ja EU:n sisäinen rekrytointi on kohtuullisen todennäköinen, asianomaiset Eures-yhteistyökumppanit antavat lisäapua, johon sisältyy seuraavanlaisia palveluita: sopivien hakijoiden esivalinta, apu käännösten tarjoamisessa ja/tai lisätietojen hankkiminen tietyistä työhakemuksista erityisesti sellaisilla aloilla, joilla kyseisissä jäsenvaltioissa esiintyy eniten työvoimapulaa.

Perustelu

Työnantajien on usein vaikea löytää koulutettua työvoimaa omasta maastaan sellaisiin työpaikkoihin, joihin muissa jäsenvaltioissa saattaisi olla kiinnostuneita hakijoita.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän asetuksen mukaisten tukipalvelujen ja toimivaltaisten viranomaisten sosiaaliturvan puitteissa tarjoamien palvelujen välinen koordinointi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän asetuksen mukaisten tukipalvelujen ja toimivaltaisten viranomaisten sosiaaliturvan puitteissa tarjoamien palvelujen välinen koordinointi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla sekä olemassa olevien tai tulevien rajatylittävää yhteistyötä hoitavien toimistojen kautta.

Perustelu

Henkilöiden, jotka haluavat työskennellä toisessa maassa, on saatava nämä tiedot, niin että he voivat tehdä päätöksen kaikki tosiseikat tuntien.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Asianomaisten Eures-yhteistyökumppaneiden on työntekijöiden, rajatyöntekijöiden ja työnantajien pyynnöstä tarjottava yleistä tietoa sosiaaliturvaan liittyvistä oikeuksista ja sitouduttava toimittamaan erityisiä tietoja koskevat pyynnöt toimivaltaisille viranomaisille ja tarpeen mukaan muille elimille, jotka tukevat työntekijöiden oikeuksien harjoittamista vapaan liikkuvuuden puitteissa.

3. Asianomaisten Eures-yhteistyökumppaneiden on työntekijöiden, rajatyöntekijöiden ja työnantajien pyynnöstä tarjottava tietoa sosiaaliturvaan ja tuloverotukseen liittyvistä oikeuksista ja sitouduttava toimittamaan erityisiä tietoja koskevat pyynnöt toimivaltaisille viranomaisille ja tarpeen mukaan muille elimille, jotka tukevat työntekijöiden oikeuksien harjoittamista vapaan liikkuvuuden puitteissa.

Perustelu

Henkilöiden, jotka haluavat työskennellä toisessa maassa, on saatava nämä tiedot, niin että he voivat tehdä päätöksen kaikki tosiseikat tuntien.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot seuraavat työvoiman liikkuvuusvirtoja ja -suuntauksia unionissa Eurostatin tilastojen ja käytettävissä olevien kansallisten tietojen perusteella.

Komissio ja jäsenvaltiot seuraavat työvoiman liikkuvuusvirtoja ja -suuntauksia unionissa Eurostatin tilastojen ja käytettävissä olevien kansallisten ja alueellisten tietojen perusteella.

Perustelu

Työvoiman liikkuvuusvirtojen ja -suuntausten seurannasta saadaan tarkempia tuloksia, jos siinä otetaan lähemmin huomioon EU:n alueiden eriävät piirteet.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) Eures-toimet kansallisella tasolla;

b) Eures-toimet kansallisella tasolla ja tarvittaessa rajatylittävällä tasolla;

Perustelu

Joillakin alueilla työvoimapulaa ja työvoiman ylitarjontaa voidaan helpommin säädellä tällaisella yhteistyöllä.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) Eures-verkoston asema rekrytointipalvelujen markkinoilla kansallisella tasolla.

c) Eures-verkoston asema rekrytointipalvelujen markkinoilla kansallisella tasolla ja tarvittaessa rajatylittävällä tasolla.

Perustelu

Joillakin alueilla työvoimapulaa ja työvoiman ylitarjontaa voidaan helpommin säädellä tällaisella yhteistyöllä.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ottaen huomioon tietojenvaihto ja yhteinen analyysi jäsenvaltioiden on kehitettävä liikkuvuuspolitiikkaa olennaisena osana työllisyyspolitiikkaansa. Liikkuvuuspolitiikka tarjoaa puitteet, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat tehdä 28 artiklassa tarkoitettua ohjelmatyötä.

3. Ottaen huomioon tietojenvaihto ja yhteinen analyysi jäsenvaltioiden on pyrittävä kehittämään liikkuvuuspolitiikkaa olennaisena osana työllisyyspolitiikkaansa. Liikkuvuuspolitiikka tarjoaa puitteet, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat tehdä 28 artiklassa tarkoitettua ohjelmatyötä.

Perustelu

Vaikka unioni ja jäsenvaltiot muodollisesti jakavat työllisyyspolitiikkaa koskevan toimivallan, käytännössä se on jäsenvaltioilla. Jäsenvaltioiden velvoittaminen kehittämään liikkuvuuspolitiikkaa menee pidemmälle kuin pelkkä EU:n lainsäätäjän suuntaviivojen vahvistaminen – SEUTin 148 artiklan 2 kohta – tai se, että EU toteuttaa edistämistoimenpiteitä jäsenvaltioiden toiminnan tukemiseksi työllisyyden alalla – SEUTin 149 artiklan alku. Velvoittaminen tulee korvata jäsenvaltioille osoitettavalla suosituksella toimia halutun suuntaisesti.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tämän asetuksen mukaisesti toteutettavat pääasialliset toimet;

a) tämän asetuksen mukaisesti kansallisella tasolla ja tarvittaessa rajatylittävällä tasolla toteutettavat pääasialliset toimet;

Perustelu

Tämä helpottaa yhteistyötä Eures-yhteistyökumppaneiden välillä kansallisella, alueellisella, paikallisella ja rajatylittävällä tasolla. Varojen saatavuutta ja käyttöä koskevat säännöt ovat näin ollen samat kaikille kumppaneille.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Komissio varmistaa Euroopan koordinointitoimiston kautta, että Eures-ohjelmien rahoitus on yhdenmukainen kansallisten työohjelmien ja työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan ohjelman säännösten kanssa, kun taas Eures-toimien rahoittamista koskevilla säännöksillä varmistetaan synergia INTERREG 2014–2020 ‑ohjelmasta käytössä olevan rahoituksen kanssa.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä olevan 14 artiklan 1–7 kohtaa sovelletaan kahden vuoden kuluttua ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta voimaantulopäivästä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

3.2.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Hyväksytty (pvä)

26.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.1.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

5

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.7.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö