Postupak : 2014/0002(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0224/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0224/2015

Rasprave :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0055

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1217kWORD 1101k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Izvjestitelj: Heinz K. Becker

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 POIMENIČNO GLASOVANJE NA KONAČNOM GLASOVANJU
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0006),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 46. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0015/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 4. lipnja 2014.(1),

–       uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 25. lipnja 2014.(2),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A8-0224/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman               1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Slobodno kretanje radnika ključni je element za razvoj integriranog tržišta rada u Uniji koji omogućuje mobilnost radnika iz područja s visokom stopom nezaposlenosti u područja koja obilježava nedostatak radne snage. Time se omogućuje pronalaženje odgovarajućih vještina za ispražnjena radna mjesta i svladavanje uskih grla na tržištu rada.

(2) Slobodno kretanje radnika jedan je od ključnih elemenata za razvoj integriranijeg tržišta rada u Uniji, posebno u pograničnim regijama, koji omogućuje veću mobilnost radnika i može doprinijeti povećanju raznolikosti i pronalaženju odgovarajućih vještina za ispražnjena radna mjesta i svladavanju uskih grla na tržištu rada.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Odredbama Uredbe 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (kodifikacija)19 uspostavljeni su mehanizmi za popunjavanje slobodnih radnih mjesta i razmjenu informacija dok su u Provedbenoj odluci od 26. studenoga 2012. sadržane odredbe o funkcioniranju mreže pod nazivom EURES (Europska služba za zapošljavanje) u skladu s tom uredbom. Potrebno je revidirati taj regulatorni okvir kako bi se uzeli u obzir novi uzorci mobilnosti, veći zahtjevi za pravičnom mobilnosti, promjene u tehnologiji za razmjenu podataka o slobodnim radnim mjestima, korištenje različitih kanala za zapošljavanje za tražitelje zaposlenja i poslodavce te sve veća uloga posrednika na drugim tržištima rada u pružanju usluga zapošljavanja, uz javne službe za zapošljavanje.

(3) Odredbama Uredbe 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (kodifikacija)19 uspostavljeni su mehanizmi za popunjavanje slobodnih radnih mjesta i razmjenu informacija dok su u Provedbenoj odluci od 26. studenoga 2012. sadržane odredbe o funkcioniranju mreže pod nazivom EURES (Europska služba za zapošljavanje) u skladu s tom uredbom. Potrebno je revidirati taj regulatorni okvir kako bi se uzeli u obzir novi oblici rada, mobilnosti i usklađivanja profesionalnog i privatnog života, veći zahtjevi za pravičnom mobilnosti, promjene u tehnologiji za razmjenu podataka o slobodnim radnim mjestima, korištenje različitih kanala za zapošljavanje za tražitelje zaposlenja i poslodavce te sve veća uloga drugih posrednika na tržištu rada u pružanju usluga zapošljavanja, uz javne službe za zapošljavanje.

__________________

__________________

19 SLEU, 27.5.2011., L141, str. 1

19 SLEU, 27.5.2011., L141, str. 1

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kako bi se radnicima pomoglo da učinkovito ostvaruju pravo na slobodu kretanja, pomoć u skladu s ovom Uredbom dostupna je svakom državljaninu države članice Unije koji ima pravo baviti se djelatnošću kao zaposlena osoba, kao i njegovim članovima obitelji, u skladu s člankom 45. Ugovora. Države članice daju jednak pristup državljaninu treće zemlje koji, na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva, ima pravo na jednako postupanje u tom području kao i njihovi državljani.

(4) Kako bi se radnicima pomoglo da učinkovito ostvaruju pravo na rad koji se temelji na slobodi kretanja, pomoć u skladu s ovom Uredbom dostupna je svakom državljaninu države članice Unije koji ima pravo baviti se djelatnošću kao zaposlena osoba, kao i njegovim članovima obitelji, u skladu s člankom 45. UFEU-a. Države članice daju jednak pristup državljaninu treće zemlje koji, na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva, ima pravo na jednako postupanje u tom području kao i njihovi državljani.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Sud Europske unije (Sud) više je puta ustvrdio da je sloboda kretanja radnika jedan od temelja Unije i da posljedično treba dati šire tumačenje odredbama kojima se ona uređuje1a. U tu se svrhu tu slobodu, kako je sadržana u članku 45. UFEU-a, treba tumačiti kao nepotpuni popis pojedinih prava koja građani Unije imaju u kontekstu slobodnog kretanja radnika, a ta sloboda također podrazumijeva pravo građana Unije da se slobodno kreću na teritoriju drugih država članica i da tamo ostanu radi traženja posla1b. Stoga bi, u skladu s tumačenjem Suda, definicija „radnika” u ovoj Uredbi trebala uključivati osobe koje traže posao. Kao dodatak tome, te također u skladu s tumačenjem Suda, ta bi definicija trebala uključivati, kada su ispunjeni uvjeti, i osobe koje su na pripravničkom stažu1c ili naukovanju1d.

 

__________________

 

1a Osobito vidi presudu od 3. lipnja 1986. u predmetu 139/85 Kempf protiv Staatssecretaris van Justitie, stavak 13.

 

1b Osobito vidi presudu od 26. veljače 1991. u predmetu C-292/89, Kraljica protiv Imigracijskog žalbenog suda, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, stavak 13. Također vidi ograničenja utvrđena presudom od 11. studenog 2014. u predmetu C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano protiv Jobcenter Leipzig.

 

1c Osobito vidi presudu od 19. studenog 2002. u predmetu C-188/00 Bülent Kurz, rođen Yüce protiv Savezne države Baden-Württemberg.

 

1d Osobito vidi presudu od 26. veljače 1992. u slučaju C-3/90 Bernini protiv Minister van Onderwijs en Wetenschappen i od 17. ožujka 2005. u predmetu C-109/04 Kraneman protiv Savezne države Nordrhein-Westfalen.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Sve veća međuovisnost između tržišta rada zahtjeva bolju suradnju između službi za zapošljavanje u cilju omogućivanja slobode kretanja za sve radnike na temelju dobrovoljne i pravične mobilnosti unutar Unije u skladu s člankom 46. točkom (a) Ugovora i zato je potrebno uspostaviti zajednički okvir za suradnju između država članica i Komisije u području mobilnosti radne snage u Uniji. Ovim bi se okvirom trebala ujediniti na jednom mjestu sva slobodna radna mjesta u Uniji te mogućnost prijave na ta radna mjesta („popunjavanje slobodnih radnih mjesta“), utvrditi pružanje povezanih usluga podrške radnicima i poslodavcima i osigurati zajednički pristup razmjeni informacija koje su potrebne za olakšavanje navedene suradnje.

(5) Sve veća međuovisnost između tržišta rada zahtjeva bolju suradnju između službi za zapošljavanje, posebno u pograničnim regijama, u cilju omogućivanja slobode kretanja za sve radnike na temelju dobrovoljne mobilnosti unutar Unije na pravičnoj osnovi u skladu s člankom 46. točkom (a) Ugovora. Zato je potrebno uspostaviti zajednički okvir za suradnju između država članica i Komisije u području mobilnosti radne snage u Uniji. Tim bi se okvirom trebala ujediniti na jednom mjestu sva slobodna radna mjesta u Uniji te mogućnost prijave na ta radna mjesta („popunjavanje slobodnih radnih mjesta“), utvrditi pružanje povezanih usluga podrške radnicima i poslodavcima i osigurati zajednički pristup razmjeni informacija i pružanju usluga personaliziranog savjetovanja koje su potrebne za olakšavanje te suradnje.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Uzimajući u obzir ključnu važnost mreže EURES za poticanje zapošljavanja u Uniji, Komisija bi trebala zajamčiti izravno i odgovarajuće financiranje za dobro funkcioniranje platforme i za suradnju država članica.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) U „Programu za rast i radna mjesta“ Europsko vijeće zatražilo je istraživanje mogućnosti širenja mreže EURES na pripravnički staž i naukovanje, s tim da pripravnički staž i naukovanje mogu biti obuhvaćeni postojećom Uredbom, pod uvjetom da se predmetne osobe smatraju radnicima uz upućivanje na prava dana građanima sukladno članku 45. Ugovora. Potrebno je uvesti odgovarajuću razmjenu informacija o mobilnosti za pripravnike i naučnike u Uniji te razviti odgovarajuće usluge podrške za kandidate za ta radna mjesta, na temelju mehanizma za popunjavanje ponuđenih radnih mjesta kada se to smatra izvedivim u skladu s odgovarajućim normama i vodeći računa o nadležnostima država članica.

(6) U „Programu za rast i radna mjesta“ Europsko vijeće zatražilo je istraživanje mogućnosti širenja mreže EURES na pripravnički staž i naukovanje. Pripravnički staž i naukovanje mogu biti obuhvaćeni postojećom Uredbom, pod uvjetom da se predmetne osobe smatraju radnicima uz upućivanje na prava dana građanima sukladno člancima 45. i 47. UFEU-a. Uvjeti kojima su podložni ti pripravnički staževi i ta naukovanja trebali bi se odrediti u okviru postojećeg prava Unije i nacionalnog prava te bi trebali poštovati minimalne socijalne i radne norme države članice koja je domaćin. Države članice trebale bi moći isključiti pojedina slobodna mjesta za pripravničke staževe i naukovanja zbog razlika u njihovim obrazovnim sustavima i njihovim aktivnim politikama tržišta rada. Potrebno je uvesti odgovarajuću razmjenu informacija o mobilnosti za pripravnike i naučnike u Uniji te razviti odgovarajuće usluge podrške za kandidate za ta radna mjesta, na temelju mehanizma za popunjavanje ponuđenih radnih mjesta kada se to smatra izvedivim u skladu s odgovarajućim normama i vodeći računa o nadležnostima država članica.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Proširenje mreže EURES na pripravničke staževe i naukovanja trebalo bi biti u skladu s preporukom Vijeća o kvalitativnom okviru za pripravništvo kako bi se poboljšala kvaliteta pripravničkih staževa, posebno u pogledu sadržaja naobrazbe i osposobljavanja te uvjeta rada, u cilju olakšavanja prijelaza iz obrazovanja, nezaposlenosti ili neaktivnosti na rad. Pripravnički staževi bi, među ostalim, trebali poštovati uvjete rada primjenjive na pripravnike u okviru primjenjivog prava Unije i nacionalnog prava, prava i obveze, transparentnost uvjeta itd.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Potrebno je zakonodavstvo kojim će se ojačati djelotvornost javnih službi za zapošljavanje. Promicanje pravičnih prilika za zapošljavanje preko portala EURES-a također ovisi o izgradnji kapaciteta, tehničkoj pomoći te financijskim i ljudskim resursima javnih službi za zapošljavanje svake države članice.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b) Mreža EURES trebala bi biti dovoljno fleksibilna da se može prilagoditi promjenjivoj naravi i strukturi usluga za zapošljavanje. Otvaranje članstva u EURES-u povećalo bi učinkovitost izvršavanja usluge partnerstvima, poboljšalo kvalitetu i povećalo tržišni udjel mreže EURES. Članica mreže EURES trebala bi stoga biti svaka javna ili privatna organizacija ili organizacija iz trećeg sektora koja ispunjava kriterije iz ove Uredbe.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Transnacionalna i prekogranična suradnja i potpora svim organizacijama koje rade za EURES u državama članicama bila bi olakšana strukturom na razini Unije („Europski koordinacijski ured“) koja bi trebala pružati zajedničke informacije, aktivnosti osposobljavanja, alate i smjernice. Ta bi struktura trebala isto tako biti odgovorna za razvoj Europskog portala za radnu mobilnost (portal EURES), zajedničke IT platforme. Za usmjeravanje rada potrebno je pripremiti višegodišnje programe rada u dogovoru s državama članicama.

(8) Transnacionalna i prekogranična partnerstva te transnacionalna i prekogranična suradnja i potpora svim organizacijama koje rade za EURES u državama članicama bili bi olakšani strukturom na razini Unije („Europski koordinacijski ured“) koja bi trebala pružati zajedničke informacije, aktivnosti osposobljavanja, alate i smjernice. Ta bi struktura trebala isto tako biti odgovorna za razvoj Europskog portala za radnu mobilnost (portal EURES), zajedničke IT platforme. Za usmjeravanje rada potrebno je pripremiti višegodišnje programe rada u dogovoru s državama članicama.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Države članice trebale bi uspostaviti koordinacijske urede na nacionalnoj razini radi pružanja opće potpore i pomoći svim organizacijama na njihovom teritoriju koje rade za EURES i podržati suradnju s istovjetnim organizacijama u drugim državama članicama i s Europskom koordinacijskom uredu. Ti koordinacijski uredi trebali bi u prvom redu imati zadaću rješavati prigovore i probleme u vezi sa slobodnim radnim mjestima te provjeravati pitanja usklađenosti u vezi s dobrovoljnom i pravičnom mobilnosti radnika u Uniji.

(9) Države članice trebale bi uspostaviti koordinacijske urede na nacionalnoj razini radi pružanja opće potpore i pomoći svim organizacijama na njihovom teritoriju koje rade za EURES, uključujući i prekogranična partnerstva, i podržati suradnju s istovjetnim organizacijama u drugim državama članicama, posebno u susjednim državama članicama, te s Europskim koordinacijskim uredom. Ti koordinacijski uredi trebali bi u prvom redu imati zadaću rješavati prigovore i probleme u vezi sa slobodnim radnim mjestima te provjeravati pitanja usklađenosti u vezi s dobrovoljnom mobilnosti radnika u Uniji na pravičnoj osnovi.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Suradnja socijalnih partnera u mreži EURES posebno pridonosi analizi prepreka mobilnosti te promicanju pravične i dobrovoljne mobilnosti radnika u Uniji, uključujući u pograničnim regijama. Predstavnici socijalnih partnera na razini Unije stoga bi trebali biti uključeni u opću strukturu upravljanja mreže EURES, dok nacionalne organizacije poslodavaca i sindikati mogu zatražiti partnerstvo s EURES-om.

(10) Suradnja socijalnih partnera u mreži EURES posebno pridonosi analizi prepreka mobilnosti te promicanju dobrovoljne mobilnosti radnika u Uniji na pravičnoj osnovi, posebno u pograničnim regijama. Predstavnici socijalnih partnera na razini Unije stoga bi trebali biti uključeni u opću strukturu upravljanja mreže EURES, dok bi nacionalne organizacije poslodavaca i sindikati trebali biti uključeni u skladu s nacionalnim pravom i nacionalnim praksama te bi trebali moći zatražiti članstvo u EURES-u ili partnerstvo s EURES-om nakon ispunjenja relevantnih obveza.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Brojnije članstvo u mreži EURES donosi društvene, ekonomske i financijske koristi. Na taj se način povećava učinkovitost u pružanju usluga jer se olakšavaju partnerstva, povećava nadopunjavanje i poboljšava kvaliteta. Njime se povećava tržišni udio mreže EURES jer novi članovi u okviru mehanizama za popunjavanje slobodnih radnih mjesta stavljaju na raspolaganje slobodna radna mjesta, molbe za posao i životopise. Transnacionalna i prekogranična suradnja, koja je ključno obilježje rada EURES mreže, mogla bi pridonijeti stvaranju inovativnih oblika učenja i suradnje između službi za zapošljavanje, uključujući u području standarda kvalitete za slobodna radna mjesta i usluge podrške. Time bi se povećala važnost mreže EURES kao jednog od glavnih alata dostupnih državama članicama i Europskoj komisiji za pružanje potpore konkretnim mjerama za ostvarivanje visoke stope zaposlenosti u Uniji.

(12) Brojnije članstvo u mreži EURES moglo bi donijeti društvene, ekonomske i financijske koristi. Na taj se način povećava učinkovitost u pružanju usluga jer se olakšavaju partnerstva, povećava nadopunjavanje i poboljšava kvaliteta. Njime se povećava tržišni udio mreže EURES jer novi članovi u okviru mehanizama za popunjavanje slobodnih radnih mjesta stavljaju na raspolaganje slobodna radna mjesta, molbe za posao i životopise. Transnacionalna i prekogranična suradnja, koja je ključno obilježje rada EURES mreže, mogla bi pridonijeti stvaranju inovativnih oblika učenja i suradnje između službi za zapošljavanje, uključujući u području standarda kvalitete za slobodna radna mjesta i usluge podrške. Time bi se povećala i konsolidirala važnost mreže EURES kao jednog od glavnih alata dostupnih državama članicama i Europskoj komisiji za pružanje potpore konkretnim mjerama za ostvarivanje visoke razine kvalitetnih i održivih radnih mjesta u Uniji.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) Politika tržišta rada je u nadležnosti država članica, a Unija u okviru relevantnih odredbi iz UFEU-a koordinira i pruža podršku. Mjere podrške povezane s mobilnošću trebaju biti u skladu s načelima Ugovora o Europskoj uniji („UEU”), posebno s načelom jednakog postupanja, i s relevantnim pravom Unije.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Jedan od ciljeva mreže EURES je podržati mobilnost radne snage unutar Unije i stoga bi minimalni zajednički kriteriji za pridruživanje organizacija za odobravanje trebali uključivati zahtjev da se te organizacije moraju obvezati da će potpuno poštovati primjenjive norme na tržištu rada i pravne zahtjeve.

(14) Jedan od ciljeva mreže EURES je podržati mobilnost radne snage unutar Unije i stoga bi minimalni zajednički kriteriji za pridruživanje organizacija za odobravanje trebali uključivati zahtjev da se te organizacije moraju obvezati da će potpuno poštovati primjenjive norme na tržištu rada, pravne zahtjeve i načelo nediskriminacije.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) Države članice trebale bi moći odbiti ili opozvati odobrenje članovima ili partnerima mreže EURES koji krše norme rada ili pravne zahtjeve, posebno u pogledu primitaka od rada i radnih uvjeta. U slučaju odbitka odobrenja na temelju nepoštovanja normi rada i pravnih zahtjeva, posebno u pogledu primitaka od rada i radnih uvjeta, relevantni nacionalni koordinacijski ured obavještava Europski koordinacijski ured kako bi prenio informaciju drugim nacionalnim koordinacijskim uredima. Ako član ili partner mreže EURES tamo djeluje, dotičan nacionalni koordinacijsku ured na svojem teritoriju poduzima odgovarajuće mjere u skladu s nacionalnim pravom i nacionalnim praksama.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) Države članice trebale bi imenovati javne službe za zapošljavanje kao članove EURES-a, bez da te službe moraju prolaziti kroz postupak odobrenja, pod uvjetom da ispunjavaju minimalne zajedničke kriterije. Trebalo bi biti moguće delegirati javnim službama za zapošljavanje aktivnosti povezane s organizacijom rada mreže EURES.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b) Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća br. 573/2014/EU1a predviđena je uključiva usporedba svih javnih službi za zapošljavanje koja se temelji na dokazima i koja je usmjerena na rezultate u cilju utvrđivanja najboljih praksi, čiji se puni potencijal krije u stalnom sudjelovanju država članica.

 

___________________

 

Odluka br. 573/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.).

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kako bi radnicima i poslodavcima mogla davati pouzdane i ažurne informacije o različitim vidovima mobilnosti radne snage u Uniji, mreža EURES bi trebala surađivati s drugim tijelima, službama i mrežama Unije koje olakšavaju mobilnost i informiraju građane o njihovim pravima u skladu sa zakonodavstvom Unije, kao što su portal Vaša Europa, Europski portal za mlade i SOLVIT, organizacije odgovorne za priznavanje stručnih kvalifikacija i tijela za promicanje, analizu, praćenje i potporu jednakom postupanju s radnicima, imenovane u skladu s Direktivom ..2013 (EU) [Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika].

(16) Kako bi radnicima i poslodavcima mogla davati pouzdane i ažurne informacije o različitim vidovima mobilnosti radne snage i socijalne zaštite u Uniji, mreža EURES bi trebala surađivati s drugim tijelima, službama i mrežama Unije koje olakšavaju mobilnost i informiraju građane o njihovim pravima u skladu sa zakonodavstvom Unije, kao što su Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti uspostavljena Uredbom (EZ) br. 883/20041a, europska mreža tijela za jednakost (Equinet), portal Vaša Europa, Europski portal za mlade i SOLVIT, organizacije koje rade na prekograničnoj suradnji i organizacije odgovorne za priznavanje stručnih kvalifikacija i tijela za promicanje, analizu, praćenje i potporu jednakom postupanju s radnicima, imenovane u skladu s Direktivom 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

______________

 

1a Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1.);

 

1b Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.)

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 

(18a) Sva slobodna radna mjesta koja su javno dostupna trebala bi biti objavljena na portalu mreže EURES, u skladu s vlastitim praksama države članice.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Pravnu odgovornost za osiguravanje unutarnje i tehničke kvalitete podataka koji su dostupni zajedničkoj IT platformi, posebno u pogledu podataka o slobodnim radnim mjestima, snose organizacije koje čine dostupnima podatke u skladu sa zakonodavstvom i/ili normama koje određuju države članice. Komisija bi trebala olakšati suradnju kako bi se omogućilo rano otkrivanje svih prijevara ili zlouporabe u vezi s razmjenom podataka na razini Europske unije.

(19) Pravnu odgovornost za osiguravanje unutarnje i tehničke kvalitete podataka koji su dostupni zajedničkoj IT platformi, posebno u pogledu podataka o slobodnim radnim mjestima, snose organizacije koje čine dostupnima podatke u skladu sa zakonodavstvom i/ili normama koje određuju države članice. Te bi organizacije, zajedno s Komisijom, trebale olakšati suradnju kako bi se otkrile sve prijevare ili zlouporabe u vezi s razmjenom podataka na razini Unije. Sve uključene strane trebale bi zajamčiti pružanje podataka visoke kvalitete.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Zajednički sustav klasifikacije vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja jedan je od najvažnijih alata kojim će se u Uniji omogućiti prijavljivanje na posao putem interneta te je stoga nužno razviti suradnju između država članica i Europske komisije radi postizanja interoperabilnosti i smislenog automatskog povezivanja preko granica, uključujući prenošenje iz zajedničkog u nacionalne klasifikacijske sustave i obrnuto. Kada budu uspostavljeni drugi sustavi i alati za usporedivost i transparentnost vještina i kvalifikacija, kao što je Europski kvalifikacijski okvir i jedinstveni okvir za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass), i oni bi se trebali koristiti u tom kontekstu.

(20) Zajednički sustav klasifikacije vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja jedan je od najvažnijih alata kojim će se u Uniji omogućiti prijavljivanje na posao putem interneta te je stoga nužno razviti suradnju između država članica i Komisije radi postizanja interoperabilnosti i smislenog automatskog povezivanja preko granica, uključujući prenošenje iz zajedničkog u nacionalne klasifikacijske sustave i obrnuto. Trebalo bi obavještavati države članice o razvoju alata za Europske vještine, kompetencije, klasifikacije i zanimanja (ESCO). Kada budu uspostavljeni drugi sustavi i alati za usporedivost i transparentnost vještina i kvalifikacija, kao što je Europski kvalifikacijski okvir i jedinstveni okvir za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass), i oni bi se trebali koristiti u tom kontekstu.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a) Zajednički sustav klasifikacije vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja trebao bi iskoristiti iskustva i najbolje prakse iz provedbe Europskog kvalifikacijskog okvira i Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

___________________

 

1a Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005., str. 22.).

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20b) Države članice trebale bi također pojačati suradnju u pogledu priznavanja diploma kako bi se omogućilo radnicima da imaju pristup mogućnostima zapošljavanja diljem Unije.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Potrebno je uspostaviti zajednički pristup uslugama koje pružaju organizacije („usluge podrške“) koje sudjeluju u mreži EURES te u što većoj mjeri osigurati načelo jednakog postupanja prema radnicima i poslodavcima koji traže pomoć u području mobilnosti radne snage u Uniji, bez obzira na to gdje se oni nalaze u Uniji te je stoga potrebno uspostaviti načela i pravila o dostupnosti usluga podrške na državnom području pojedinih država članica. Taj zajednički pristup obuhvaća i pripravništva i naukovanja koja se smatraju zaposlenjem.

(21) Potrebno je uspostaviti zajednički pristup uslugama koje pružaju organizacije („usluge podrške“) koje sudjeluju u mreži EURES te u što većoj mjeri osigurati načelo jednakog postupanja prema radnicima i poslodavcima koji traže pomoć u području mobilnosti radne snage u Uniji, bez obzira na to gdje se oni nalaze u Uniji te je stoga potrebno uspostaviti načela i pravila o dostupnosti usluga podrške na državnom području pojedinih država članica. Taj zajednički pristup obuhvaća i pripravništva i naukovanja koja se smatraju zaposlenjem u skladu s člankom 45. UFEU-a.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Veći i opsežniji izbor usluga podrške u području mobilnosti radnika unutar Unije koristi radnicima i potreban je za povećanje sposobnosti mreže EURES da pruža potporu radnicima za vrijeme cijelog životnog radnog vijeka, osiguravajući njihove prelaske i karijere.

(22) Veći i opsežniji izbor usluga podrške u području mobilnosti radnika unutar Unije koristi radnicima i potreban je za povećanje sposobnosti mreže EURES da pruža personalizirane savjete i potporu radnicima za vrijeme cijelog radnog vijeka, osiguravajući njihove prelaske i karijere.

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Usluga podrške pomoći će smanjiti prepreke s kojima se suočavaju tražitelji zaposlenja prilikom ostvarivanja svojih radničkih prava skladu sa zakonodavstvom Unije te će pridonijeti boljem iskorištavanju svih mogućnosti zapošljavanja i time osigurati bolje izglede za zapošljavanje svakog pojedinca.

(23) Usluga podrške pomoći će smanjiti prepreke s kojima se suočavaju tražitelji zaposlenja prilikom ostvarivanja svojih prava u skladu sa zakonodavstvom Unije te će pridonijeti boljem iskorištavanju svih pripravničkih staževa, naukovanja i mogućnosti zapošljavanja i time osigurati bolje izglede za zapošljavanje svakog pojedinca.

Amandman  29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Duboko razumijevanje potražnje na tržištu rada u odnosu na zanimanja, sektore i potrebe poslodavaca pridonijelo bi pravu na slobodno kretanje radnika u Uniji i stoga bi usluge podrške trebale uključivati kvalitetnu pomoć poslodavcima, posebno malim i srednjim poduzećima. Bliskom suradnjom između službi za zapošljavanje i poslodavaca povećat će se unos slobodnih radnih mjesta i povezivanje prikladnih kandidata s tim radnim mjestima, osigurat će se putovi za tražitelje zaposlenja, posebno one u ranjivim skupinama i poboljšati podaci o tržištu rada.

(24) Duboko razumijevanje ponude i potražnje na tržištu rada u pogledu povezivanja vještina, kvalifikacija, zanimanja, sektora i potreba poslodavaca pridonijelo bi pravu na slobodno kretanje radnika u Uniji i stoga bi usluge podrške trebale uključivati kvalitetnu pomoć poslodavcima, posebno malim i srednjim poduzećima. Bliskom suradnjom između službi za zapošljavanje i poslodavaca povećat će se unos slobodnih radnih mjesta i povezivanje prikladnih kandidata s tim radnim mjestima, osigurat će se putovi za tražitelje zaposlenja, posebno za mlade i one u ranjivim skupinama te poboljšati podaci o tržištu rada.

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Usluge podrške koje su zajedničke svim državama članicama trebale bi biti definirane na temelju dogovora o uspješnoj praksi država članica u području informiranja, usmjeravanja i savjetovanja tražitelja zaposlenja i poslodavaca.

(25) Usluge podrške koje su zajedničke svim državama članicama trebale bi biti definirane na temelju dogovora o uspješnoj praksi država članica u području informiranja, personaliziranog usmjeravanja i savjetovanja tražitelja zaposlenja i poslodavaca. Komisija bi trebala zajamčiti pružanje tehničke i financijske pomoći službama koje pružaju podršku, među ostalima savjetnicima mreže EURES.

Justification

Personalised services provided by EURES advisors play a key role in allowing workers to make informed decisions when exercising their fundamental right of free movement.

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Usluge podrške radnicima povezane su s ostvarivanjem njihova temeljnog prava na kretanje koje imaju kao radnici u skladu sa zakonodavstvom Unije i stoga bi trebale biti besplatne. Međutim, na usluge podrške poslodavcima može se naplaćivati naknada, u skladu s nacionalnom praksom.

(26) Usluge podrške radnicima povezane su s ostvarivanjem njihova temeljnog prava na kretanje koje imaju kao radnici u skladu sa zakonodavstvom Unije i stoga bi trebale biti besplatne. Usluge podrške poslodavcima povezanima s mrežom EURES također bi trebale biti besplatne.

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27) Posebnu pozornost treba posvetiti pružanju podrške mobilnosti u prekograničnim regijama i pružanju usluga pograničnim radnicima koji žive u jednoj državi članici, a rade u drugoj i suočavaju se s različitim nacionalnim praksama i pravnim sustavima te nailaze na posebne administrativne, pravne ili porezne prepreke mobilnosti. Države članice mogu odlučiti uspostaviti posebne strukture podrške za olakšavanje takve vrste mobilnosti, takve bi strukture trebale, u okviru mreže EURES, uzimati u obzir posebne potrebe za informacijama, smjernicama, prekograničnom povezivanju potražnje i ponude na tržištu rada te posljedičnom popunjavanju radnih mjesta.

(27) Posebnu pozornost treba posvetiti pružanju podrške mobilnosti u prekograničnim regijama i pružanju usluga pograničnim radnicima koji žive u jednoj državi članici, a rade u drugoj i suočavaju se s različitim nacionalnim praksama i pravnim sustavima te nailaze na posebne administrativne, pravne ili porezne prepreke povezane s mobilnošću. Države članice i/ili regionalna i lokalna tijela trebali bi moći odlučiti uspostaviti posebne strukture podrške za olakšavanje takve vrste mobilnosti, a takve bi strukture trebale, u okviru mreže EURES, uzimati u obzir posebne potrebe za informacijama, smjernicama, prekograničnim povezivanjem potražnje i ponude na tržištu rada te posljedičnim popunjavanjem radnih mjesta. S tim u vezi, posebna bi pozornost trebala biti posvećena prekograničnim partnerstvima mreže EURES.

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Transparentnost tržišta rada i odgovarajuće sposobnosti povezivanja preduvjeti su za mobilnost radne snage u Uniji. Bolja ravnoteža između ponude i potražnje na tržištu rada može se ostvariti putem učinkovitog sustava na razini Unije za razmjenu informacija o viškovima i manjkovima radne snage na nacionalnoj i sektorskoj razini koji bi se trebali uspostaviti između država članica i Europske komisije i koristiti kao osnova za države članice da razviju svoje politike mobilnosti i pomognu praktičnu suradnju u okviru mreže EURES

(28) Transparentnost tržišta rada i odgovarajuće sposobnosti povezivanja, uključujući povezivanje vještina i kvalifikacija s potrebama tržišta rada, preduvjeti su za mobilnost radne snage u Uniji. Bolja ravnoteža između ponude i potražnje na tržištu rada boljim povezivanjem vještina i radnih mjesta može se ostvariti putem učinkovitog sustava na razini Unije za razmjenu informacija o nacionalnoj, regionalnoj i sektorskoj ponudi i potražnji na tržištu rada. Takav bi se sustav trebao uspostaviti između država članica, uz pomoć Komisije, i koristiti kao osnova za države članice da razviju svoje politike mobilnosti i pomognu praktičnu suradnju u okviru mreže EURES.

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a) Komisija bi trebala pratiti ponudu i potražnju na tržištu rada Unije i neprekidno analizirati trendove na tržištu rada, u suradnji s Eurostatom i mrežom EURES.

Amandman  35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Sloboda kretanja radnika i visok stupanj zaposlenosti usko su povezani i stoga je nužno da države članice razviju politike mobilnosti koje će pridonijeti boljem funkcioniranju tržišta rada u Uniji. Politike mobilnosti u državama članicama trebaju se smatrati sastavnim dijelom njihovih socijalnih politika i politika zapošljavanja.

(29) Sloboda kretanja radnika i visok stupanj zaposlenosti usko su povezani i stoga je nužno da države članice razviju politike mobilnosti koje će pridonijeti boljem funkcioniranju tržišta rada u Uniji. Politike mobilnosti u državama članicama trebaju se smatrati sastavnim dijelom njihovih socijalnih politika i politika zapošljavanja. Komisija bi trebala moći sastaviti popis najboljih praksi država članica i upućivati na njih u svojim preporukama u okviru Europskog semestra.

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a) Tim bi se politikama u obzir trebali uzimati i nepovoljan radni okoliš, visok rizik od iskorištavanja i loši radni uvjeti kojima mobilni radnici mogu biti izloženi kada dođu na novo tržište rada. Na isti način treba uzeti u obzir i obitelji tih radnika i mogućnosti koje su im na raspolaganju kako bi se uključili u novo tržište rada.

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Potrebno je uspostaviti ciklus programiranja radi podržavanja koordinacije djelovanja o mobilnosti unutar Unije. Kako bi programi djelovanja bili učinkoviti, države članice prilikom njihove pripreme moraju uzeti u obzir podatke o tokovima i uzorcima mobilnosti, analizu podataka o postojećim i budućim nedostacima i viškovima radne snage i iskustva te praksu zapošljavanja u okviru mreže EURES te uključivati pregled postojećih resursa i alata koji su na raspolaganju organizacijama u državama članicama za olakšanje mobilnosti radnika unutar EU-a.

(30) Potrebno je uspostaviti ciklus programiranja radi podržavanja koordinacije djelovanja o mobilnosti unutar Unije. Kako bi se otkrili i spriječili negativni učinci nastali u vezi sa zemljopisnom mobilnošću unutar Unije te kako bi se zajamčila pravična mobilnost, države članice prilikom pripreme programa djelovanja moraju uzeti u obzir podatke o tokovima i uzorcima mobilnosti, analizu podataka o postojećoj i budućoj ponudi i potražnji radne snage, ali i iskustva i praksu zapošljavanja u okviru mreže EURES te uključivati pregled postojećih resursa i alata koji su na raspolaganju organizacijama u državama članicama za olakšanje mobilnosti radnika unutar EU-a.

Amandman  38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Razmjenom nacrta planova djelovanja među državama članicama u okviru ciklusa njihove izrade trebalo bi se omogućiti nacionalnim koordinacijskim uredima, koji djeluju u ime država članica, zajedno s Europskim koordinacijskim uredom, da usmjeravaju resurse mreže EURES prema odgovarajućim djelovanjima i projektima te tako pridonose razvoju mreže EURES kao alata usmjerenog prema rezultatima koji je osjetljiv na potrebe radnika u skladu s dinamikom na tržištu rada.

(31) Razmjenom nacrta planova djelovanja među državama članicama u okviru ciklusa njihove izrade trebalo bi se omogućiti nacionalnim koordinacijskim uredima, koji djeluju u ime država članica, zajedno s Europskim koordinacijskim uredom i uz prikladno sudjelovanje socijalnih partnera, da usmjeravaju resurse mreže EURES prema odgovarajućim djelovanjima i projektima te tako pridonose razvoju mreže EURES kao alata usmjerenog prema rezultatima koji je osjetljiv na potrebe radnika u skladu s dinamikom tržišta rada Unije.

Amandman  39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) U cilju stjecanja prikladnih informacija za mjerenje rezultata mreže EURES, potrebno je uspostaviti zajedničke pokazatelje. Ti bi pokazatelji trebali pomoći organizacijama koje sudjeluju u mreži EURES da prepoznaju svoje rezultate i ocijene napredak ostvaren u odnosu na ciljeve mreže EURES u cjelini, uključujući njezin doprinos provedbi koordinirane strategije zapošljavanja u skladu s člankom 145. Ugovora.

(32) U cilju stjecanja prikladnih informacija za mjerenje rezultata mreže EURES, potrebno je uspostaviti zajedničke kvantitativne i kvalitativne pokazatelje, po potrebi razvrstane po rodu, i provesti temeljitu procjenu učinka mobilnosti na tržišta rada. Ti bi pokazatelji i procjene učinka trebali pomoći organizacijama koje sudjeluju u mreži EURES da prepoznaju svoje rezultate i ocijene napredak ostvaren u odnosu na ciljeve mreže EURES u cjelini, uključujući njezin doprinos provedbi koordinirane strategije zapošljavanja u skladu s člankom 145. UFEU-a.

Amandman  40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) Kad god mjere predviđene u ovoj Uredbi podrazumijevaju obradu osobnih podataka, potrebno ih je provoditi u skladu sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti osobnih podataka20 i povezanim nacionalnim provedbenim mjerama.

(33) Kad mjere predviđene u ovoj Uredbi podrazumijevaju obradu osobnih podataka, potrebno ih je provoditi u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti osobnih podataka i povezanim nacionalnim provedbenim mjerama. Osobni podaci ne zadržavaju se duže od razdoblja potrebnog za ispunjenje svrhe u koju su ti podaci prikupljeni.

__________________

__________________

20 Posebno, Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31) i Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka primjenjuju se u kontekstu ove Uredbe (SL L 8, 12.01.2001., str. 1).

20 Posebno, Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31) i Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1).

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a) Provedbom ove Uredbe omogućit će se stvaranje učinkovitog mehanizma za bolju integraciju obrazovnih sustava u skladu s potrebama na tržištu rada i tržišta rada u cjelini.

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) Budući da države članice ne mogu u potpunosti ostvariti cilj ove Uredbe, odnosno uspostavu zajedničkog okvira za suradnju između država članica radi spajanja slobodnih radnih mjesta i mogućnosti prijave na ta slobodna radna mjesta i lakšeg ostvarivanja ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada, on se stoga, zbog opsega i učinka djelovanja, lakše može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u navedenom članku 5., ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

(35) Cilj ove Uredbe, odnosno uspostava zajedničkog okvira za suradnju između država članica radi spajanja slobodnih radnih mjesta i mogućnosti prijave na ta slobodna radna mjesta i lakšeg ostvarivanja ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada, lakše se može ostvariti ako države članice surađuju, uz podršku Komisije, na razini Unije. Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) Ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije potrebno je prenijeti na Komisiju kako bi se osigurala mogućnost izmjene obveza koje su državama članicama određene u vezi s odobravanjem organizacija da postanu članicama mreže EURES kao partneri EURES-a te dostavljanjem zajedničkih pokazatelja za te organizacije u svjetlu iskustava stečenih njihovom primjenom ili uzimanje u obzir promjena na tržištu rada. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih aktivnosti provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja na stručnoj razini. Prilikom izrade i sastavljanja delegiranih akata Komisija treba osigurati istovremenu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu mjerodavnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(36) Ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 290. UFEU-a potrebno je prenijeti na Komisiju kako bi se osigurala mogućnost izmjene obveza koje su državama članicama određene u vezi s odobravanjem organizacija da postanu članicama mreže EURES kao partneri EURES-a te dostavljanjem zajedničkih pokazatelja za te organizacije u svjetlu iskustava stečenih njihovom primjenom ili uzimanje u obzir promjena na tržištu rada, te kako bi se omogućila promjena usluga pružanja pomoći za radnike ili usluga pružanja pomoći za poslodavce. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih aktivnosti provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja na stručnoj razini. Prilikom izrade i sastavljanja delegiranih akata Komisija treba osigurati istovremenu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu mjerodavnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37) Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu tehničkih normi i načina za popunjavanje slobodnih radnih mjesta i automatsko povezivanje te na modele i postupke za razmjenu informacija između država članica, provedbene ovlasti potrebno je prenijeti na Komisiju. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.

(37) Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu tehničkih normi i načina za popunjavanje slobodnih radnih mjesta i automatsko povezivanje te za modele i postupke za razmjenu informacija među državama članicama, te kako bi se usvojio popis vještina, kompetencija i zanimanja europske klasifikacije, provedbene ovlasti potrebno je prenijeti na Komisiju. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_______________

 

1a Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman  45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37a) U svrhu uspostavljanja sastava mreže za prijelazno razdoblje i osiguravanja nastavka poslovanja s mrežom uspostavljenom u okviru Uredbe (EU) br. 492/2011, organizacijama koje se smatraju partnerima EURES-a na temelju članka 3. točke (c) ili pridruženim partnerima na temelju članka 3. točke (d) Provedbene odluke Komisije 2012/733/EU na datum ...+ trebalo bi dopustiti da nastave djelovati kao članovi ili partneri EURES-a tijekom prijelaznog razdoblja.

 

_______________

 

+SL: unijeti datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Cilj je ove Uredbe olakšati ostvarivanje slobode kretanja radnika u Uniji u skladu s člankom 45. UFEU-a uspostavljanjem zajedničkog okvira za suradnju između država članica i Komisije.

1. Cilj je ove Uredbe olakšati ostvarivanje slobode kretanja radnika u Uniji i ukidanje svake diskriminacije na temelju nacionalnosti među radnicima iz država članica u pogledu zapošljavanja, primitaka od rada i drugih uvjeta rada i zapošljavanja unutar Unije u skladu s člankom 45. UFEU-a uspostavljanjem zajedničkog okvira za suradnju među državama članicama, socijalnim partnerima i Komisijom.

Amandman  47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) djelovanjima država članica radi lakšeg ostvarivanja ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada u Uniji, u cilju promicanja visokog stupnja zaposlenosti;

(b) djelovanjima država članica radi lakšeg ostvarivanja ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada u Uniji, u cilju postizanja visoke razine kvalitetnih i održivih radnih mjesta;

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) funkcioniranju Europske mreže službi za zapošljavanje između država članica i Komisije;

(c) funkcioniranju Europske mreže službi za zapošljavanje između država članica i Komisije, uz odgovarajuće sudjelovanje socijalnih partnera;

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) uslugama koje se pružaju osobama koje traže posao u cilju jamčenja pravične mobilnosti;

Amandman  50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db) djelotvornoj promidžbi mreže EURES na razini Unije preko mjera intenzivne komunikacije koje treba poduzeti Komisija i osobito države članice upotrebljavajući instrumente kojima se jamči opsežno širenje i pristupačnost;

Amandman  51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) „javne službe za zapošljavanje“ su organizacije država članica, kao dio mjerodavnih ministarstava, javnih tijela ili korporacija na koje se primjenjuje javno pravo, odgovorne za provedbu aktivnih politika tržišta rada i pružanje usluga zapošljavanja u javnom interesu;

(a) „javne službe za zapošljavanje” znači organizacije država članica, kao dio mjerodavnih ministarstava, javnih tijela ili korporacija na koje se primjenjuje javno pravo, odgovorne za provedbu aktivnih politika tržišta rada i pružanje visokokvalitetnih usluga zapošljavanja u javnom interesu;

Amandman  52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) „slobodno radno mjesto” znači svaka ponuda zaposlenja, uključujući pripravništva i naukovanja koja se smatraju zaposlenjem;

(c) „slobodno radno mjesto” znači svaka ponuda zaposlenja, uključujući pripravništva i naukovanja koja se smatraju zaposlenjem u skladu s člankom 45. UFEU-a, ako su uvjeti u kojima se odvijaju određeni u okviru postojećeg prava Unije i nacionalnog prava i ako poštuju minimalne socijalne i radne norme države članice koja je domaćin;

Amandman  53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) „zajednička IT platforma znači IT infrastruktura i povezane platforme uspostavljene na europskoj razini u svrhu popunjavanja praznih radnih mjesta;

(e) „zajednička IT platforma znači IT infrastruktura i povezane platforme uspostavljene, praćene i opsežno dijeljene na razini Unije u svrhu popunjavanja praznih radnih mjesta, kojima se također trebaju odmah moći koristiti i osobe s invaliditetom;

Amandman  54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) „pravična mobilnost” znači dobrovoljna mobilnost kojom se ne krši zakonodavstvo o zapošljavanju, norme o zapošljavanju ili prava radnika u Uniji;

Amandman  55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) „prekogranična partnerstva mreže EURES” znači dugoročna suradnja između regionalnih i lokalnih službi za zapošljavanje, socijalnih partnera i drugih relevantnih dionika u regionalnim strukturama koje oni osnivaju;

Amandman  56

Prijedlog uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uspostavljanje

Reorganizacija

Justification

The EURES network already exists and requires reorganisation to improve services for potential beneficiaries.

Amandman  57

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja Europska mreža službi za zapošljavanje („mreža EURES“).

Ovom se Uredbom predviđa reorganizacija i jačanje Europske mreže službi za zapošljavanje („mreža EURESˮ).

Justification

The EURES network already exists and requires reorganisation to improve services for potential beneficiaries.

Amandman  58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Mreža EURES obuhvaća sljedeće kategorije organizacija:

1. Mreža EURES obuhvaća sljedeće kategorije organizacija:

(a) Europsku komisiju koja je odgovorna za pružanje pomoći mreži EURES u provedbi njezinih aktivnosti putem Europskog koordinacijskog ureda;

(a) „Europski koordinacijski ured”, osnovan pri Komisiji, koji je odgovoran za pružanje pomoći mreži EURES u provedbi njezinih aktivnosti;

 

(aa) „nacionalne koordinacijske urede” koje imenuju države članice i koji su odgovorni za primjenu ove Uredbe u predmetnoj državi članici; države članice mogu kao nacionalni koordinacijski ured imenovati svoju javnu službu za zapošljavanje;

(b)članove EURES-a kao tijela koja su imenovale države članice odgovorne za primjenu ove Uredbe u predmetnoj državi članici tj. nacionalni koordinacijski uredi;

(b)članove mreže EURES” koji su:

 

(i) javna služba za zapošljavanje koju svaka država članica imenuje u skladu s člankom 8.a; i

 

(ii) javne ili privatne organizacije koje su države članice odobrile u skladu s člankom 8. za pružanje pomoći u popunjavanju slobodnih radnih mjesta i usluga podrške radnicima i poslodavcima na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, među ostalim i prekogranično;

(c) partnere EURES-a koje čine organizacije koje su države članice odobrile za pružanje pomoći u popunjavanju slobodnih radnih mjesta i/ili usluga podrške radnicima i poslodavcima na nacionalnoj, regionalnoj i/ili lokalnoj razini.

(c) partnere EURES-a koje čine javne ili privatne organizacije koje su države članice odobrile za pružanje pomoći u popunjavanju slobodnih radnih mjesta ili usluga podrške radnicima i poslodavcima na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, među ostalim i prekogranično.

Amandman  59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U skladu s njihovim ulogama i odgovornostima, sve organizacije koje sudjeluju u mreži EURES aktivno promiču, blisko surađujući, mogućnosti koje nudi mobilnost radnika unutar Unije i traže načine i sredstva za radnike i poslodavce da iskoriste te mogućnosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

2. U skladu s njihovim ulogama i odgovornostima, sve organizacije koje sudjeluju u mreži EURES aktivno promiču, blisko surađujući, mogućnosti koje nudi mobilnost radnika unutar Unije i traže načine i sredstva za radnike i poslodavce da uživaju pravičnu mobilnost i iskoriste te mogućnosti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te na razini Unije, među ostalim i prekogranično.

Amandman  60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Organizacije koje su socijalni partneri postaju dio mreže EURES kao njezini članovi ili partneri u skladu s člankom 8.

Amandman  61

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) provedba koordinirane strategije zapošljavanja u skladu s člankom 145. UFEU-a;

(b) provedba koordinirane strategije zapošljavanja, a posebno promicanja kvalificirane, obrazovane i prilagodljive radne snage u skladu s člankom 145. UFEU-a;

Amandman  62

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) bolje funkcioniranje i integracija tržišta rada u Uniji;

(c) funkcioniranje, kohezija i integracija tržišta rada u Uniji, uključujući prekogranična tržišta rada, jamčeći pristup bez diskriminacije radnim mjestima i prijavama te relevantnim informacijama o tržištu rada;

Amandman  63

Prijedlog uredbe

Članak 5. − točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) veća dobrovoljna zemljopisna i radna mobilnost u Uniji na pravičnoj osnovi;

(d) veća dobrovoljna zemljopisna i radna mobilnost u Uniji, posebno u prekograničnim regijama, na pravičnoj osnovi;

Amandman  64

Prijedlog uredbe

Article 5 – oint d a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) poticanje država članica da u svojim nacionalnim pravima ukinu sve prepreke toj mobilnosti;

Amandman  65

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) društvena uključenost i integracija osoba isključenih iz tržišta rada.

(e) društvena uključenost i integracija diljem Unije osoba isključenih iz tržišta rada, uz poseban naglasak na najugroženije skupine i osobe u regijama koje su najteže pogođene nezaposlenošću;

Amandman  66

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) veća povezanost među politikama Unije koje su uvedene u cilju suprotstavljanja nezaposlenosti, posebno nezaposlenosti mladih i nejednakostima.

Amandman  67

Prijedlog uredbe

Article 5 – point e b (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb) podržavanje neometanog prijelaza iz obrazovanja u rad na tržištu rada Unije;

Amandman  68

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) funkcioniranje i razvoj Europskog portala za radnu mobilnost, portala EURES i povezanih usluga informacijske tehnologije, uključujući sustave i postupke za razmjenu slobodnih radnih mjesta, molbi za posao, životopisa i popratne dokumentacije, kao što su putovnice vještina i slično te druge informacije, u suradnji s drugim mjerodavnim informativnim, savjetodavnim službama ili mrežama te inicijativama u Uniji;

(i) funkcioniranje i razvoj Europskog portala za radnu mobilnost, portala EURES i povezanih usluga informacijske tehnologije koje moraju biti upotrebljive i pristupačne, uključujući sustave i postupke za razmjenu slobodnih radnih mjesta, molbi za posao, životopisa i popratne dokumentacije, kao što su putovnice vještina i slično te druge informacije, u suradnji s drugim mjerodavnim informativnim, savjetodavnim službama ili mrežama te inicijativama u Uniji;

Amandman  69

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) informacijske i komunikacijske aktivnosti;

(ii) informacijske i komunikacijske aktivnosti diljem Unije, preko platformi kojima se stiže do svih mogućih korisnika, uključujući pružanje okruženja bez prepreka;

Amandman  70

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii) zajednički program osposobljavanja za osoblje EURES-a;

(iii) zajednički program osposobljavanja i stalnog razvoja za osoblje EURES-a, što obuhvaća ažuriranja o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti kao što je predviđeno Uredbom (EZ) br. 883/2004 i osposobljavanja za podizanje razine svijesti kako bi se odgovorilo na različite potrebe specifičnih grupa radnika;

 

(iiia) izravno dostupne usluge stručne podrške za savjetnike EURES-a;

Amandman  71

Prijedlog uredbe

Article 6 – paragraph 1 – point a – point iv

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv) olakšavanje umrežavanja, razmjene najbolje prakse i uzajamnog učenja s mrežom EURE;

(iv) olakšavanje razmjene najboljih praksi i uzajamno učenje u okviru mreže EURES;

Amandman  72

Prijedlog uredbe

Article 6 – paragraph 1 – point a – point iv a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iva) najširi mogući pristup uslugama mreže EURES na nediskriminirajućoj osnovi;

Amandman  73

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) analiza zemljopisne i radne mobilnosti;

(b) analiza ponude i potražnje na tržištu rada unutar Unije, te zemljopisne i radne mobilnosti, uzimajući u obzir različite situacije u državama članicama;

Amandman  74

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) razvoj odgovarajućeg okvira za suradnju i popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Uniji u području pripravničkog staža i naukovanja, u skladu s ovom Uredbom;

(c) razvoj odgovarajućeg okvira za strukturu za suradnju i popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Uniji u području pripravničkog staža i naukovanja, uključujući po potrebi na prekograničnoj osnovi, u skladu s ovom Uredbom;

Justification

As part of a functioning EURES network, the European Coordination Office must draw on past experience and adapt this to specific local and regional characteristics.

Amandman  75

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) praćenje i evaluacija aktivnosti EURES-a i njezinih rezultata u području zapošljavanja, u suradnji s članovima EURES-a.

(d) praćenje i evaluacija aktivnosti mreže EURES i njezinih rezultata i sastavljanje izvješća po državama;

 

(da) suradnja s Administrativnom komisijom za koordinaciju sustavâ socijalne sigurnosti, s mrežom SOLVIT i s mrežom Equinet.

Amandman  76

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a. Europskim koordinacijskim uredom upravlja Komisija. Ured osmišljava i provodi svoje aktivnosti u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima, prekograničnim partnerstvima i nacionalnim koordinacijskim uredima.

Amandman  77

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a. Europski koordinacijski ured, u bliskoj suradnji s nacionalnim koordinacijskim uredima, objavljuje godišnju izjavu u kojoj navodi broj slobodnih radnih mjesta koja su stavljena na raspolaganje u svakoj državi članici, uzimajući posebno u obzir broj stanovnika i veličinu njihova gospodarstva.

Amandman  78

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1. Države članice imenuju nacionalne koordinacijske urede iz članka 4. Države članice obavješćuju Europski koordinacijski ured o tom imenovanju.

1. Svaki nacionalni koordinacijski ured odgovoran je za

1. Svaki nacionalni koordinacijski ured odgovoran je za

(a) suradnju s Komisijom i drugim državama članicama na području popunjavanja slobodnih radnih mjesta u okviru određenom u Poglavlju III.;

(a) suradnju s Komisijom i drugim državama članicama, posebno sa susjednim država članicama, na području popunjavanja slobodnih radnih mjesta u okviru određenom u Poglavlju III.;

 

(aa) poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se zajamčilo da su sve molbe za posao i svi životopisi koji su nacionalno dostupni stavljeni na raspolaganje portalu EURES-a;

 

(ab) obavještavanje Europskog koordinacijskog ureda o svakom poznatom nepodudaranju između broja prijavljenih slobodnih radnih mjesta i ukupnog broja slobodnih radnih mjesta na nacionalnoj razini;

(b) organizaciju rada s EURES-om u državama članicama, uključujući pružanje usluga podrške u skladu s Poglavljem IV.;

(b) organizaciju rada s EURES-om u državama članicama, među ostalim jamčenje koordiniranog prijenosa informacija o slobodnim radnim mjestima, molbama za posao i životopisima na portal EURES-a u skladu s člankom 14.;

(c) koordinaciju djelovanja predmetnih država članica i s drugim državama članicama u skladu s Poglavljem V.

(c) koordinaciju djelovanja predmetnih država članica i s drugim državama članicama u skladu s Poglavljem V.

Amandman  79

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nacionalni koordinacijski ured organizira na nacionalnoj razini provedbu aktivnosti horizontalne potpore koju pruža Europski koordinacijski ured u skladu s člankom 6., ako je potrebno u bliskoj suradnji s Europskim koordinacijskim uredom i drugim Nacionalnim koordinacijskim uredima. Posebno, te aktivnosti horizontalne potpore su:

2. Nacionalni koordinacijski ured organizira i provjerava na nacionalnoj razini provedbu aktivnosti horizontalne potpore koju pruža Europski koordinacijski ured u skladu s člankom 6., ako je potrebno u bliskoj suradnji s Europskim koordinacijskim uredom i drugim Nacionalnim koordinacijskim uredima. Posebno, te aktivnosti horizontalne potpore su:

Amandman  80

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) za potrebe objave, uključujući na portalu EURES, prikupljanje i provjeru informacija o partnerima EURES-a koji djeluju s njihovih državnih područja, o njihovim aktivnostima i opsegu usluga podrške koje pružaju radnicima i poslodavcima;

(a) za potrebe objave, uključujući na portalu EURES, prikupljanje i provjeru najnovijih informacija o članovima i partnerima EURES-a koji djeluju s njihovih državnih područja, o njihovim aktivnostima i opsegu usluga podrške koje pružaju radnicima i poslodavcima;

Amandman  81

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nacionalni koordinacijski ured jamči da postoji dovoljan broj osposobljenih savjetnika EURES-a i da su jednako rasprostranjeni po cijelom području kako bi promovirali mrežu EURES kako bi ona u konačnici postala neophodan instrument za tržište rada Unije.

Amandman  82

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Za potrebe objave, uključujući na portalu EURES, u interesu radnika i poslodavaca, nacionalni koordinacijski ured provjerava, redovno ažurira i pravovremeno širi informacije i smjernice dostupne na nacionalnoj razini o:

3. Za potrebe objave, uključujući na portalu EURES i u pogledu informacija prilagođenih radnicima i poslodavcima koje pružaju savjetnici EURES-a, nacionalni koordinacijski ured redovno provjerava, ažurira i pravovremeno širi na službenom jeziku države članice informacije i smjernice dostupne na nacionalnoj razini o:

(a) životnim i radnim uvjetima;

(a) životnim i radnim uvjetima, uključujući doprinose za socijalno osiguranje i plaćanje poreza;

(b) administrativnim postupcima u vezi sa zapošljavanjem;

(b) administrativnim postupcima u pogledu pristupa zapošljavanju i zapošljavanja

(c) pravilima koja se primjenjuju na radnike;

(c) pravilima koja se primjenjuju na radnike poput onih koji se nalaze u kolektivnim ugovorima, pravilima o zapošljavanju, pojedinačnim kategorijama ugovora o radu i ostalim relevantnim praktičnim informacijama;

(d) naukovanju i pripravničkom stažu;

(d) pravilima koja se primjenjuju na naukovanje i pripravnički staž, u skladu s preporukama Vijeća o kvalitativnom okviru za pripravništvo i postojećim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom;

 

(da) pristupu strukovnom obrazovanju i osposobljavanju;

(e) ako je primjenjivo, o situaciji pograničnih radnika, posebno u pograničnim regijama

(e) o situaciji pograničnih radnika, posebno u prekograničnim regijama, u bliskoj suradnji s prekograničnim partnerstvima EURES-a.

Ako je potrebno, nacionalni koordinacijski ured može provjeriti i širiti informacije u suradnji s drugim informativnim i savjetodavnim službama i mrežama i odgovarajućim tijelima na nacionalnoj razini, uključujući one iz članka 5. Direktive 2013/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava koja su dodijeljena radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika .

Nacionalni koordinacijski ured može provjeriti i širiti informacije u suradnji s drugim informativnim i savjetodavnim službama i mrežama i odgovarajućim tijelima na nacionalnoj razini, uključujući one iz članka 5. Direktive 2013/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava koja su dodijeljena radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika .

 

3a. Nacionalni koordinacijski uredi razmjenjuju informacije o mehanizmima i normama iz članka 14. stavka 4. te o normama o sigurnosti i zaštiti podataka koji su važni za zajedničku IT platformu. Oni surađuju međusobno i s Europskim koordinacijskim uredom, posebno u slučajevima pritužbi i kada se smatra da slobodna radna mjesta nisu u skladu s tim normama u okviru nacionalnog zakonodavstva.

 

3b. Nacionalni koordinacijski uredi i Europski koordinacijski ured jamče da se osobni podaci koji su dati ili prikupljeni u svrhu te Uredbe ne čuvaju duže od razdoblja potrebnog za ispunjenje svrhe u koju su ti podaci prikupljeni.

Amandman  83

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Nacionalni koordinacijski ured pruža opću potporu organizacijama koje sudjeluju na mreži EURES na njegovu teritoriju u području suradnje s njihovim partnerima EURES-a u drugim državama članicama. To uključuje potporu u slučaju pritužbi u vezi sa zapošljavanjem preko EURES-a i slobodnim radnim mjestima iz mreže EURES te suradnju s javnim tijelima kao što su inspektorati rada.

4. Nacionalni koordinacijski ured pruža opću potporu organizacijama koje sudjeluju na mreži EURES na njegovu teritoriju u području suradnje s njihovim partnerima EURES-a u drugim državama članicama. To uključuje potporu u slučaju pritužbi u vezi sa zapošljavanjem preko EURES-a i slobodnim radnim mjestima iz mreže EURES te suradnju s javnim tijelima kao što su inspektorati rada. Ishod postupaka pritužbi dostupan je Europskom koordinacijskom uredu kako bi se apstrahirale i riješile prepreke mobilnosti.

Amandman  84

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Nacionalni koordinacijski ured promiče suradnju s dionicima, kao što su službe za profesionalno savjetovanje, sveučilišta, trgovačke komore i organizacije uključene u programe naukovanja i pripravničkog staža.

5. Nacionalni koordinacijski ured promiče mrežu EURES i suradnju s dionicima, kao što su službe za profesionalno savjetovanje, strukovno obrazovanje i institucije visokog obrazovanja, trgovačke komore, socijalne službe i organizacije koje predstavljaju osjetljive skupine na tržištu rada i organizacije uključene u programe naukovanja i pripravničkog staža.

 

5a. Nacionalni koordinacijski ured uspostavlja redovan dijalog sa socijalnim partnerima na nacionalnoj razini u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksama.

Amandman  85

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Svaka država članica osigurava da njezin nacionalni koordinacijski ured dobije osoblje i druge resurse koji su nužni za izvršavanje njegovih zadaća iz ove Uredbe.

6. Svaka država članica osigurava da njezin nacionalni koordinacijski ured dobije osoblje i sve druge resurse koji su nužni za izvršavanje njegovih zadaća iz ove Uredbe te da ti uredi na pravovremeno pružaju usluge visoke kvalitete.

Amandman  86

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odobravanje partnera EURES-a

Odobravanje članova i partnera EURES-a

Amandman  87

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica uspostavlja sustav za odobravanje partnera EURES-a koji mogu sudjelovati u mreži EURES, nadzirati njihove aktivnosti i usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Unije prilikom primjene ove Uredbe. Taj sustav mora biti transparentan, razmjeran i usklađen s načelima jednakog postupanja prema organizacijama koje podnose prijave i sa zakonom.

1. Svaka država članica uspostavlja sustav za odobravanje članova i partnera EURES-a koji mogu sudjelovati u mreži EURES, za poništenje tih odobrenja te za nadzor njihovih aktivnosti i usklađenosti sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom prilikom primjene ove Uredbe. Taj sustav mora biti transparentan, razmjeran i usklađen s načelima jednakog postupanja prema organizacijama koje podnose prijave i sa zakonom. Za usluge zapošljavanja koje ne uključuju javne službe za zapošljavanje uzimaju se u obzir svi postojeći sustavi licenciranja i odobrenja.

 

1a. U svrhu sustava spomenutog u stavku 1., države članice izrađuju zahtjeve i kriterije za odobrenje članova i partnera u mreži EURES. Ti zahtjevi i kriteriji u najmanju ruku odgovaraju onima koji su navedeni u ovoj Uredbi i Prilogu.

 

1b. U skladu sa sustavom iz stavka 1., organizacije se mogu prijaviti za članstvo u EURES-u. Članovi EURES-a sudjeluju u mreži EURES u skladu s člankom 9. te u potpunosti provode svoje zadaće pokrivajući cijelo državno ili regionalno područje.

 

1c. U skladu sa sustavom iz stavka 1. tog članka, službe za zapošljavanje i druge organizacije mogu se prijaviti za partnerstvo u EURES-u ako se obvežu da će ispuniti sve opće obveze i barem jednu od zadaća iz članka 9.

 

1d. Ako su ispunjeni uvjeti i kriteriji za odobrenje članova ili partnera EURES-a, država članica će u skladu s tim odobriti podnositelja prijave.

Amandman  88

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice obavješćuju Europski koordinacijski ured o svojim nacionalnim sustavima i partnerima EURES-a kojima su odobrili sudjelovanje u mreži EURES.

2. Države članice obavješćuju Europski koordinacijski ured o svojim nacionalnim sustavima prema stavku 1. ovog članka, o članovima i partnerima EURES-a kojima su odobrili sudjelovanje u mreži EURES u skladu s tim sustavom, o svakom odbijenom odobrenju na temelju neusklađenosti s Odjeljkom I(1) Priloga te o svakom opozivu takvog odobrenja i njegovom razlogu. Europski koordinacijski ured te informacije prosljeđuje drugim nacionalnim koordinacijskim uredima.

Amandman  89

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ako država članica odluči da neće odobriti članstvo ili partnerstvo određene organizacije za zapošljavanje u EURES-u, ta organizacija ima pravo žaliti se na tu odluku.

Amandman  90

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Sve službe za zapošljavanje koje zakonito djeluju u državi članici mogu zatražiti da u toj državi članici sudjeluju u mreži EURES kao partneri EURES-a, u skladu s uvjetima iz ove Uredbe i sustavom uspostavljenim u toj državi članici.

Briše se.

Amandman  91

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Partneri EURES-a ovlašteni su sudjelovati u mreži EURES u skladu s minimalnim zajedničkim kriterijima iz Priloga.

Briše se.

Amandman  92

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Minimalni zajednički kriteriji ne dovode u pitanje primjenu dodatnih kriterija ili zahtjeva u državi članici koje država članica smatra nužnima za potrebe ispravne primjene pravila koja se primjenjuju na rad službi za zapošljavanje i na učinkovito upravljanje politikama tržišta rada na njihovom državnom području. Kako bi se osigurala transparentnost, takvi kriteriji i zahtjevi čine sastavni dio sustava iz stavka 1.

5. Minimalni zajednički kriteriji ne dovode u pitanje primjenu dodatnih kriterija ili zahtjeva u državi članici koje država članica smatra nužnima za potrebe ispravne primjene pravila koja se primjenjuju na rad službi za zapošljavanje i na učinkovito upravljanje politikama tržišta rada na njihovom državnom području. Kako bi se osigurala transparentnost, Europski koordinacijski ured bit će obaviješten o takvim dodatnim kriterijima i zahtjevima koji čine sastavni dio sustava iz stavka 1.

Amandman  93

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Partneri EURES-a mogu uključiti druge partnere EURES-a ili druge organizacije kako bi zajednički zadovoljili kriterije iz Priloga. U takvim slučajevima, neprekinuto postojanje prikladnog partnerstva dodatni je uvjet za sudjelovanje u mreži EURES

Briše se.

Amandman  94

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 a. Države članice će opozvati odobrenje članovima ili partnerima EURES-a ako ne budu ispunjavali primjenjive kriterije ili zahtjeve iz stavka 1.a, 1.b, 1.c ili 5.

Amandman  95

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Kako bi izmijenila Prilog, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s postupkom iz članka 33.

Briše se.

Amandman  96

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Odobrenje članstva javnih službi za zapošljavanje u EURES-u

 

Države članice određuju svoje javne službe za zapošljavanje za članstvo u EURES-u te o tome obavještavaju Europski koordinacijski ured. Zahvaljujući tome, te javne službe za zapošljavanje imaju poseban status unutar mreže EURES.

 

Države članice brinu se o tome da javne službe za zapošljavanje kao članovi mreže EURES ispunjavaju uvjete iz ove Uredbe i u najmanju ruku kriterije navedene u Prilogu.

Amandman  97

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odgovornosti partnera EURES-a

Odgovornosti članova i partnera EURES-a

Amandman  98

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Organizacije podnositeljice zahtjeva mogu izabrati sljedeće načine sudjelovanja u mreži EURES na sljedeće načine:

1. Članovi EURES-a sudjeluju u mreži EURES u skladu s obvezama iz ovog stavka, dok se partneri pridržavaju barem jedne od tih obveza:

(a) pridonijeti bazi slobodnih radnih mjesta u skladu s člankom 14. stavkom (1), točkom (a);

(a) pridonošenje bazi slobodnih radnih mjesta u skladu s člankom 14. stavkom (1), točkom (a);

(b) pridonijeti bazi molbi za posao i životopisa u skladu s člankom 14. stavkom (1), točkom (b);

(b) pridonošenje bazi molbi za posao i životopisa u skladu s člankom 14. stavkom (1), točkom (b);

(c) pružiti usluge podrške radnicima i poslodavcima u skladu s Poglavljem IV. ili

(c) pružanje usluga podrške radnicima i poslodavcima u skladu s Poglavljem IV.

(d) kombinacijom točaka (a) do (c).

 

Amandman  99

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Partneri EURES-a određuju jednu ili više kontaktnih točaka, kao što su uredi za zapošljavanje i popunjavanje radnih mjesta, pozivni centri, samoposlužni alati i slično, gdje radnici i poslodavci mogu dobiti pomoć u vezi s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta i/ili pristupom uslugama podrške u skladu s ovom Uredbom. Kontaktne točke mogu se temeljiti na programima razmjene osoblja, upućivanju časnika za vezu ili uključivati zajedničke agencije za popunjavanje radnih mjesta.

2. Članovi i partneri EURES-a određuju jednu ili više kontaktnih točaka, dostupnih osobama s invaliditetom, kao što su uredi za zapošljavanje i popunjavanje radnih mjesta, pozivni centri, samoposlužni alati, razne platforme za komunikaciju dostupne što većem broju korisnika, gdje radnici i poslodavci mogu dobiti pomoć u vezi s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta i/ili pristupom uslugama podrške u skladu s ovom Uredbom. Kontaktne točke mogu se temeljiti na programima razmjene osoblja ili upućivanju službenika za vezu te mogu uključivati zajedničke agencije za popunjavanje radnih mjesta.

Amandman  100

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice mogu tražiti od partnera EURES-a da daju svoj doprinos

4. Poštujući načelo proporcionalnosti, države članice, kroz svoje nacionalne koordinacijske urede, mogu zahtijevati od članova i partnera EURES-a da doprinesu:

Amandman  101

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) funkcioniranju nacionalnih središnjica iz članka 15. stavka 5. na temelju naknada ili u nekom drugom obliku;

Briše se.

Amandman  102

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a) prikupljanju informacija koje će se objaviti na portalu EURES-a;

Amandman  103

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice odlučuju o načinima za davanje tih doprinosa u njihovim nacionalnim sustavima na temelju načela proporcionalnosti, uzimajući u obzir čimbenike kao što su administrativna sposobnost partnera EURES-a i njihova sposobnost suradnje u mreži EURES kako je navedeno u stavku 1.

Države članice odlučuju o načinima davanja tih doprinosa.

Amandman  104

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice mogu povjeriti pružanje usluga podrške iz članaka 21. do 23. svojim javnim službama za zapošljavanje, pod uvjetom da one sudjeluju u mreži EURES, ili kao partneri EURES-a odobreni u skladu s člankom 8. i Prilogom ovoj Uredbi ili kao partneri EURES-a na temelju izuzeća iz stavka 3.

2. Države članice povjeravaju pružanje usluga podrške iz članaka 21. 22. i 23. svojim javnim službama za zapošljavanje ili ministarstvu rada.

Amandman  105

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice mogu, najduže na pet godina od datuma primjene ove Uredbe, izuzeti od revizije primjene članka 8. i priloga ovoj Uredbi one javne službe za zapošljavanje koje su u trenutku stupanja ove Uredbe na snagu bile dio mreže EURES u skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2012/733/EU i/ili, ako je prikladno, Odlukom Komisije 2003/8/EC. Države članice obavješćuju Komisiju o odobrenim izuzećima.

Briše se.

Amandman  106

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

članak 10.a

 

Uloga prekograničnog partnerstva EURES-a i ostale strukture podrške u prekograničnim regijama

 

1. Prekogranično partnerstvo EURES-a i ostale određene strukture podrške mogu se osnovati u prekograničnim regijama kako bi olakšale prekograničnu mobilnost radnika.

 

2. Prekogranična partnerstva čine organizacije koje sudjeluju u mreži EURES u skladu s člankom 8. kao i drugi dionici te pružaju usluge prekogranične podrške u određenom prekograničnom području.

 

3. Zadaće prekograničnih partnerstva su prije svega pružanje informacija, savjeta te usluga popunjavanja radnih mjesta i zapošljavanja za pogranične radnike i poslodavce, podržavanje umrežavanja savjetnika EURES-a u graničnim područjima, koordiniranje suradnje među partnerima, obavljanje prekograničnih aktivnosti radi poboljšanja transparentnosti tržišta rada i uklanjanja prepreka mobilnosti te pripremanje višejezičnih publikacija za pogranične radnike i poslodavce.

 

4. Države članice podržavaju aktivnosti prekograničnih struktura te potiču osnivanje novih partnerstva kako bi se na učinkovitiji način ostvarila potreba za koordinacijom mobilnosti radnika u prekograničnim područjima.

Amandman  107

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Koordinacijska skupina sastoji se od predstavnika Europskog koordinacijskog ureda i Nacionalnih koordinacijskih ureda.

1. Koordinacijska skupina sastoji se od predstavnika Europskog koordinacijskog ureda i nacionalnih koordinacijskih ureda uz sudjelovanje socijalnih partnera na razini Unije.

Amandman  108

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ona poziva predstavnike socijalnih partnera na razini Unije da sudjeluju u sastancima.

Briše se.

Obrazloženje

Deletion as Social Partners shall be member of the Coordination Group 

Amandman  109

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Organizacije koje sudjeluju u mreži EURES osiguravaju da su informacije i promotivni materijali koje objavljuju u skladu s općim komunikacijskim aktivnostima mreže EURES i s informacijama iz Europskog koordinacijskog ureda.

3. Organizacije koje sudjeluju u mreži EURES osiguravaju da su informacije i promotivni materijali koje objavljuju u skladu s općim komunikacijskim aktivnostima i zajedničkim visokim standardima mreže EURES i s informacijama iz Europskog koordinacijskog ureda.

Amandman  110

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Europski koordinacijski ured olakšava suradnju mreže EURES s drugim informativnim i savjetodavnim službama i mrežama Unije.

1. Europski koordinacijski ured olakšava suradnju između mreže EURES i drugih informativnih i savjetodavnih službi i mreža Unije.

Amandman  111

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nacionalni koordinacijski uredi surađuju sa službama i mrežama iz stavka 1. na razini Unije, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u cilju ostvarenja sinergija i izbjegavanja preklapanja te, ako je prikladno, uključuju partnere EURES-a.

2. Nacionalni koordinacijski uredi surađuju sa službama i mrežama iz stavka 1. na razini Unije, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u cilju ostvarenja sinergija i izbjegavanja preklapanja te, ako je prikladno, uključuju članove i partnere EURES-a.

Amandman  112

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Kako bi smanjile nezaposlenost države članice u suradnji s Komisijom poduzimaju mjere kako bi se zajamčilo da se državljanima EU-a omogući jednaki pristup prilikom prijave za posao.

Amandman  113

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice nastoje razviti jedinstvena mjesta za komunikaciju s radnicima i poslodavcima o zajedničkim aktivnostima EURES mreže i tih službi i mreža.

3. Države članice nastoje razviti jedinstvena mjesta, koja uključuju i internet, za komunikaciju s radnicima i poslodavcima o zajedničkim aktivnostima EURES mreže i tih službi i mreža te osiguravaju dostupnost tih rješenja osobama s invaliditetom.

Amandman  114

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U cilju spajanja oglasa za radna mjesta s molbama za posao, svaka država članica mora učiniti dostupnima na portalu EURES-a:

1. U cilju spajanja oglasa za posao s molbama za posao, svaka država članica mora na portalu EURES-a staviti na raspolaganje:

(a) sva dostupna slobodna radna mjesta kod njezinih javnih službi za zapošljavanje te onih koje pružaju partneri EURES-a;

(a) sva slobodna radna mjesta dostupna pri njezinoj javnoj službi za zapošljavanje kao i ona koja nude drugi članovi i partneri EURES-a;

(b) sve molbe za posao i životopise dostupne kod njezinih javnih službi za zapošljavanje te one koje pružaju partneri EURES-a, pod uvjetom da su predmetni radnici pristali da informacije budu dostupne portalu EURES pod uvjetima iz stavka 3.;

(b) sve molbe za posao i životopise dostupne kod njezinih javnih službi za zapošljavanje te one koje podnose drugi članovi EURES-a i, gdje je relevantno, partneri EURES-a, pod uvjetom da su dotični podnositelji pristali da informacije budu dostupne na portalu EURES-a pod uvjetima iz stavka 3.

 

Države članice mogu zabraniti objavljivanje slobodnog radnog mjesta na portalu EURES-a ako to poslodavac propisno opravda na temelju vještina i stručnosti potrebnih za taj posao i u slučaju slobodnih radnih mjesta koja se ne objavljuju. Države članice mogu i dalje izuzimati naukovanja i pripravnički staž ako je to propisno opravdano u skladu s nacionalnim sustavom obrazovanja ili nacionalnom politikom tržišta rada.

Amandman  115

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kada podatke o slobodnim radnim mjestima dostavljaju na portal EURES-a, države članice

2. Kada podatke o slobodnim radnim mjestima dostavljaju na portal EURES-a, države članice:

(a) ne rade nikakve razlike na temelju prirode i trajanja ugovora niti planova poslodavaca za zapošljavanje;

(a) ne rade nikakve razlike na temelju prirode i trajanja ugovora niti planova poslodavaca za zapošljavanje, ali pružaju primjerene i relevantne informacije;

(b) mogu isključiti slobodna radna mjesta koja su, zbog njihove prirode ili nacionalnih pravila, otvorena samo za građane određene zemlje.

(b) mogu isključiti slobodna radna mjesta koja se odnose na javno financirane kategorije pripravničkog staža i naukovanja kao dio njihove aktualne politike tržišta rada;

 

(b a) mogu isključiti ostala slobodna radna mjesta kao dio njihove aktualne politike tržišta rada koji je valjano opravdan.

Amandman  116

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pristanak radnika iz stavka 1. točke (b) mora biti izričit, dvosmislen, slobodno dan, specifičan i informiran. Radnici moraju moći u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak i zatražiti brisanje ili izmjenu nekih ili svih podataka koje su učinili dostupnim. Radnici moraju moći izabrati između niza mogućnosti za ograničavanje pristupa njihovim podacima ili određenim dodacima.

3. Pristanak iz stavka 1. točke (b) mora biti izričit, dvosmislen, slobodno dan, specifičan i informiran. Podnositelji mogu u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak i zatražiti brisanje ili izmjenu nekih ili svih podataka koje su učinili dostupnim. Podnositelji mogu izabrati između niza mogućnosti za ograničavanje pristupa njihovim podacima ili određenim dodacima, a to uključuje mogućnost da se njihovi podaci mogu pretraživati samo preko općih kategorija podataka ili da su životopis i njihovi osobni podaci izravno dostupni potencijalnim registriranim poslodavcima.

Justification

Recommendation of the European Data Protection Supervisor

Amandman  117

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. One razmjenjuju informacije o mehanizmima i normama iz stavka 4. te o normama o sigurnosti i zaštiti podataka. One surađuju međusobno i s Europskim koordinacijskim uredbom, posebno u slučaju pritužbi i slobodnih radnih mjesta za koje se smatra da nisu u skladu s normama primjenjivim u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Briše se.

Amandman  118

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Kako bi se omogućilo povezivanje oglasa za slobodna radna mjesta s molbama za posao, svaka država članica pruža informacije iz stavka 1. u skladu s ujednačenim sustavom.

7. Kako bi se omogućilo povezivanje oglasa za slobodna radna mjesta s molbama za posao, svaka država članica pruža informacije iz stavka 1. na transparentan i ujednačen način.

Amandman  119

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7 a. Portal EURES-a dostupan je i u skladu s usvojenom europskom normom EN 301549 o zahtjevima za dostupnost informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Justification

The established EU standard EN 301549 on accessibility requirements of ICT products and services includes the technical specifications to make technology accessible. Precisely, clause number 9 of this standard includes the internationally accepted WCAG 2.0 guidelines, Level AA, which is the crucial level to enable citizens, including persons with disabilities, to access online content. By designing an accessible portal, it will also comply with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by the EU.

Amandman  120

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a. Javne službe za zapošljavanje pojačano će surađivati kako bi pomogle u usklađivanju prekogranične ponude i potražnje radnih mjesta.

Amandman  121

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice osiguravaju da su u internim alatima za službenike kojima upravljaju javne službe za zapošljavanje sva slobodna radna mjesta, sve molbe za posao i životopisi objavljeni na portalu EURES dostupni pod istim uvjetima kao i svi nacionalni podaci u tim alatima.

3. Države članice osiguravaju da su u internim alatima za službenike kojima upravljaju javne službe za zapošljavanje sva slobodna radna mjesta, sve molbe za posao i životopisi objavljeni na portalu EURES u skladu s člankom 14. dostupni pod istim uvjetima kao i svi nacionalni podaci u tim alatima.

Justification

Recommendation of the European Data Protection Supervisor

Amandman  122

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Partneri EURES-a mogu primjenjivati načela iz stavaka 1. i 3. u skladu s izborom koji su te organizacije izvršile u skladu s člankom 9. stavkom 1.

4. Dotični članovi i partneri EURES-a također primjenjuju načela iz stavaka 1. i 3.

Amandman  123

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Države članice uspostavljaju nacionalne središnjice kako bi omogućile prenošenje na portal EURES informacija o slobodnim radnim mjestima, molbama za posao i životopisima koje je dala na raspolaganje svaka organizacija koja je voljna podijeliti te podatke i na portalu EURES.

5. Države članice uspostavljaju nacionalne središnjice koristeći, ako je moguće, već postojeće strukture vlasti, kako bi omogućile prenošenje na portal EURES informacija o slobodnim radnim mjestima, molbama za posao i životopisima koje je dala na raspolaganje svaka organizacija koja je voljna podijeliti te podatke i na portalu EURES.

Amandman  124

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Države članice nastoje razviti rješenja jedinstvenih mjesta za komunikaciju prema pograničnim radnicima i poslodavcima u pograničnim regijama gdje sve predmetne države članice smatraju da je nužno uspostaviti posebne strukture za suradnju i pružanje usluga.

6. Države članice, uz blisku suradnju s bilo kojim prekograničnim partnerstvom EURES-a, nastoje razviti rješenja za stvaranje jedinstvenih mjesta, koja uključuju i internet, za komunikaciju prema pograničnim radnicima i poslodavcima u prekograničnim regijama.

Amandman  125

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija razvija Europsku klasifikaciju o vještinama, kompetencijama, kvalifikacijama i zanimanjima. Klasifikacija je alat koji olakšava prijave za posao putem interneta preko granica Europske unije pomoću pronalaženja poslova u skladu s kvalifikacijama, utvrđivanjem nedostataka vještina, prepoznavanjem kvalifikacija i pružanjem usluga profesionalne orijentacije na portalu EURES.

1. Komisija razvija Europsku klasifikaciju o vještinama, kompetencijama, kvalifikacijama i zanimanjima („europska klasifikacija”). Klasifikacija je alat koji olakšava prijave za posao putem interneta preko granica Europske unije pomoću pronalaženja poslova u skladu s kvalifikacijama, utvrđivanjem nedostataka vještina, prepoznavanjem kvalifikacija i pružanjem usluga profesionalne orijentacije na portalu EURES.

2. Države članice surađuju međusobno i s Europskom komisijom u cilju uspostave interoperabilnosti između nacionalnih sustava i klasifikacije i stavka 1.

2. Države članice, a osobito članovi EURES-a, surađuju međusobno i s Europskom komisijom u cilju uspostave interoperabilnosti između nacionalnih sustava i europske klasifikacije koju razvija Komisija. Komisija obavještava države članice o razvoju europske klasifikacije.

 

2 a. U europskoj klasifikaciji uzimaju se u obzir iskustva i najbolje prakse iz provedbe Europskog kvalifikacijskog okvira i Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

 

2 b. Komisija donosi i ažurira, putem provedbenih akata, popis vještina i sposobnosti te zanimanja iz europske klasifikacije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 34. stavka 3.

3. U tu svrhu, sve države članice moraju do 1.1.2017. uspostaviti početni inventar kako bi označile odnos svih nacionalnih, regionalnih i sektorskih klasifikacija s klasifikacijom iz stavka 1. te nakon početka korištenja inventara na temelju zahtjeva dostavljenog Europskom koordinacijskom uredu, redovno ažurirati inventar kako bi bilo u skladu s razvojem usluga zapošljavanja.

3. Svaka država članica će, unutar tri godine od usvajanja popisa iz stavka 2.b, uspostaviti početni inventar kako bi označila odnos svih nacionalnih, regionalnih i sektorskih klasifikacija na tom popisu i sa njega te ga ažurira.

 

3 a. Države članice mogu odlučiti da svoje nacionalne klasifikacije zamijene europskom klasifikacijom, nakon što se dovrši, ili da zadrže svoje interoperabilne nacionalne klasifikacijske sustave.

4. Komisija pruža tehničku potporu državama članicama koje odluče zamijeniti nacionalne klasifikacije s klasifikacijom iz stavka 1.

4. Komisija pruža tehničku i, ako je to moguće, financijsku potporu državama članicama koje odluče zamijeniti nacionalne klasifikacije s europskom klasifikacijom.

5. Komisija donosi, putem provedbenih akata, tehničke norme i formate nužne za funkcioniranje klasifikacije iz stavka 1. Komisija donosi te provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 34. stavka 3.

5. Komisija donosi, putem provedbenih akata, tehničke norme i formate potrebne za funkcioniranje automatiziranog povezivanja putem zajedničke IT platforme koristeći europsku klasifikaciju i interoperabilnost između nacionalnih sustava i europske klasifikacije. Komisija donosi te provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 34. stavka 3.

Amandman  126

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Javne službe za zapošljavanje osiguravaju da radnici koji koriste njihove usluge mogu birati žele li da im te službe za zapošljavanje pomognu pri registraciji na portalu EURES tako da mu dostave njihove molbe za posao i/ili životopise, putem nacionalne središnjice iz članka 15. stavka 5.

1. Članovi i partneri EURES-a osiguravaju da su radnici koji koriste njihove usluge obaviješteni o tome da mogu birati žele li da im te službe za zapošljavanje pomognu pri registraciji na portalu EURES tako da mu dostave njihove molbe za posao i/ili životopise putem nacionalne središnjice iz članka 15. stavka 5. Takva pomoć pruža se na nediskriminirajućoj osnovi i bez odgode.

Amandman  127

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Radnici i poslodavci imat će pristup općim informacijama o tome kako, kada i gdje mogu ažurirati, revidirati i povući predmetne podatke.

4. Radnici i poslodavci imat će pristup detaljnim informacijama o tome kako, kada i gdje mogu ažurirati, revidirati i povući predmetne podatke.

Amandman  128

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da radnici i poslodavci dobiju pristup uslugama podrške na nacionalnoj razini.

1. Države članice osiguravaju da radnici i poslodavci bez odgode dobiju pristup, bilo na internetu ili izvan njega, uslugama podrške na nacionalnoj razini.

Amandman  129

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice podržavaju razvoj koordiniranog pristupa takvim uslugama na nacionalnoj razini.

2. Države članice podržavaju razvoj koordiniranog pristupa takvim uslugama na nacionalnoj razini, s ciljem zadovoljavanja posebnih regionalnih i/ili lokalnih potreba.

Justification

The success of the EURES network demands that Member States foster its linkage with the specific interests of the EU's regions and/or municipalities.

Amandman  130

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a) kroz prekogranično partnerstvo EURES-a; or

Amandman  131

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) kombinacijom točaka (a) do (c).

(d) kombinacijom točaka (a) do (c a).

Amandman  132

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Usluge podrške za radnike predviđene u člancima 20., 22., i 23. i pomoć s registracijom na portal EURES iz članka 17. stavka 1. pružaju se besplatno.

5. Usluge podrške za radnike predviđene u člancima 20., 22., i 23. i pomoć s registracijom na portalu EURES-a iz članka 17. stavka 1. i 2. pružaju se besplatno.

Amandman  133

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Na usluge podrške poslodavcima iz članaka 21. i 22. i pomoć s registracijom na portal EURES iz članka 1. stavka 2. može se primjenjivati naknada. Ne smije se razlikovati naknada koja se naplaćuje za usluge EURES-a i one primjenjive na druge usporedive usluge koje pruža predmetna organizacija.

Briše se.

Amandman  134

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. Informacije o takvoj podršci i o svim uključenim troškovima pružaju se poslodavcima i radnicima na jasan i precizan način.

Amandman  135

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Predmetni partneri EURES-a, putem kanala za informiranje, jasno navode radnicima i poslodavcima opseg usluga podrške koje pružaju, gdje i kako mogu pristupiti tim uslugama i uvjete pod kojima se pruža pristup. Te se informacije objavljuju na portalu EURES-a.

7. Predmetni partneri EURES-a, putem kanala za informiranje koji bi trebali biti što dostupniji, jasno navode radnicima i poslodavcima opseg usluga podrške koje pružaju, gdje i kako mogu pristupiti tim uslugama i uvjete pod kojima se pruža pristup. Te se informacije objavljuju na portalu EURES-a.

Amandman  136

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da svi radnici i poslodavci, koji kao klijenti traže usluge od službi za zapošljavanje, dobiju informacije ili budu obaviješteni o podrški mobilnosti koja je dostupna na nacionalnoj razini i koja

1. Države članice osiguravaju da svi radnici i poslodavci, koji kao klijenti traže usluge od službi za zapošljavanje, dobiju primjerene informacije ili budu obaviješteni o potpori mobilnosti koja je dostupna na nacionalnoj razini i koja

Amandman  137

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) je jednostavno dostupna i prikazana na način jednostavan za korištenje.

(b) je nediskriminirajuća i jednostavno dostupna te prikazana na način koji je jednostavan za korištenje i dostupan osobama s invaliditetom.

Justification

The principle of non-discrimination is a cornerstone of an inclusive, well-functioning labour-market.

Amandman  138

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Svi tražitelji posla imaju pravo na potpune informacije o uvjetima zaposlenja kao što su pravo na mirovinu, socijalno ili zdravstveno osiguranje u državi i mjestu zaposlenja.

Amandman  139

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski koordinacijski ured podržava razvoj osnovnih informacija u skladu s ovim člankom i pomaže državama članicama da osiguraju odgovarajuću jezičnu pokrivenost.

3. Europski koordinacijski ured podržava razvoj osnovnih informacija u skladu s ovim člankom i pomaže državama članicama da osiguraju odgovarajuću jezičnu pokrivenost, uzimajući u obzir zahtjeve tržišta rada država članica.

Amandman  140

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Predmetni partneri EURES-a proaktivno svim radnicima koji traže posao nude mogućnost da pristupe uslugama iz ovog članka. Ako je prikladno, ova se ponuda ponavlja za vrijeme postupka traženja zaposlenja.

1. Predmetni članovi i partneri EURES-a proaktivno i bez odgode svim radnicima koji imaju zakonsko pravo rada u Uniji i traže posao nude mogućnost pristupa uslugama iz ovog članka. Po potrebi ova se ponuda ponavlja za vrijeme postupka traženja zaposlenja.

Amandman  141

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako su radnici zainteresirani za daljnju pomoć, predmetni partneri EURES-a pružaju informacije i smjernice o pojedinim mogućnostima zapošljavanja i posebno im nude sljedeće usluge:

2. Ako su radnici zainteresirani za daljnju pomoć, predmetni partneri EURES-a pružaju informacije i smjernice o pojedinim mogućnostima zapošljavanja te im besplatno nude sljedeće pojedinačno prilagođene usluge:

Amandman  142

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a) pružanje informacija i smjernica iz članka 7. stavka 3.;

Amandman  143

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a) pružanje informacija o uslugama savjetovanja koje se odnose na mogućnosti zapošljavanja za članove obitelji radnika;

Amandman  144

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b b) informiranje radnika o međukulturnoj integraciji i pružanje jezične potpore;

Amandman  145

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc) pružanje informacija o uvjetima zaposlenja u državi članici i mjestu rada kao što su mirovinska prava, socijalno osiguranje, oporezivanje ili zdravstveno osiguranje.

Amandman  146

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) ako je nužno, pomoć s učitavanjem molbi za posao na mjerodavne nacionalne portale za traženje posla i na portal EURES-a;

(d) ako je nužno, pomoć s korištenjem portala EURES-a, na primjer za učitavanje molbi za posao na portal EURES-a;

Amandman  147

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) ako je potrebno, upućivanje na drugog partnera EURES-a.

(f) prema potrebi, upućivanje na drugog člana ili partnera EURES-a.

Amandman  148

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako su radnici zainteresirani za daljnju pomoć i postoji razumna vjerojatnost za zaposlenje unutar EU-a, predmetni partneri EURES-a pružaju dodatnu pomoć u potrazi za poslom, koja se sastoji od usluga kao što su odabir odgovarajućih slobodnih raznih mjesta, pomoć s pripremom molbi za posao i životopisa i prijevod i/ili pojašnjenje određenih slobodnih radnih mjesta u drugim državama članicama.

3. Ako su radnici zainteresirani za daljnju pomoć, predmetni članovi i partneri EURES-a po potrebi pružaju dodatne usluge kao što su odabir odgovarajućih slobodnih raznih mjesta, pomoć s pripremom molbi za posao i životopisa i prijevod i/ili pojašnjenje određenih slobodnih radnih mjesta u drugim državama članicama.

Amandman  149

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Nakon zapošljavanja radnika u drugoj državi članici kao rezultat usluga pruženih u skladu s ovim člankom, predmetni partneri EURES-a predmetnoj osobi dostavljaju kontaktne podatke organizacija u odredišnoj državi članici koje mogu pružiti podršku nakon zaposlenja.

4. Nakon zapošljavanja radnika u drugoj državi članici kao rezultat usluga pruženih u skladu s ovim člankom, predmetni članovi i partneri EURES-a predmetnoj osobi, kao i socijalnim partnerima, dostavljaju kontaktne podatke organizacija u odredišnoj državi članici koje mogu pružiti podršku nakon zaposlenja.

Amandman  150

Prijedlog uredbe

Članak 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Predmetni partneri EURES-a pružaju informacije i smjernice poslodavcima zainteresiranima za zapošljavanje radnika iz drugih država članica te im posebno nude sljedeće usluge:

1. Predmetni članovi i partneri EURES-a pružaju informacije i smjernice poslodavcima zainteresiranima za zapošljavanje radnika iz drugih država članica te im posebno nude sljedeće usluge:

(a) davanje informacija o posebnim pravilima koja se primjenjuju na zapošljavanje tih radnika;

(a) davanje informacija o posebnim pravilima koja se primjenjuju na zapošljavanje radnika iz drugih država članica i u pogledu različitih vrsta ugovora o radu;

(b) promicanje uporabe mreže EURES i baze podataka životopisa na portalu EURES kao alat za pomoć u popunjavanju slobodnih radnih mjesta;

(b) promicanje, osobito na internetu, uporabe mreže EURES i baze podataka životopisa na portalu EURES kao alat za pomoć u popunjavanju slobodnih radnih mjesta;

(c) davanje informacija i smjernica o čimbenicima koji mogu olakšati zapošljavanje radnika te o tome kako podržati njihovu integraciju;

(c) davanje informacija i smjernica o čimbenicima koji mogu olakšati zapošljavanje radnika te o tome kako podržati njihovu integraciju;

(d) na zahtjev, dostavljanje informacija i smjernica o oblikovanju pojedinačnih zahtjeva u oglasima za radna mjesta koji su razumljivi europskoj publici;

(d) na zahtjev, dostavljanje posebnih informacija i individualnih smjernica o oblikovanju zahtjeva za radna mjesta;

(e) ako se to od njih traži, pružanje pomoći s izradom molbi za posao i životopisa u cilju osiguranja sukladnosti s europskim tehničkim normama i formatima iz članka 14. stavka 8. i članka 16. stavka 5.;

(e) ako se to od njih traži, pružanje pomoći s izradom molbi za posao i životopisa u cilju osiguranja sukladnosti s europskim tehničkim normama i formatima iz članka 14. stavka 8. i članka 16. stavka 5.;

(f) ako je potrebno, pružanje pomoći prilikom registracije na portalu EURES;

(f) ako je nužno, pomoć s korištenjem portala EURES-a, posebice pomoć prilikom registracije poslodavca na portal EURES-a;

(g) ako je potrebno, upućivanje na drugog partnera EURES-a.

(g) prema potrebi, upućivanje na drugog člana ili partnera EURES-a.

2. Ako su poslodavci zainteresirani za daljnju pomoć i postoji razumna vjerojatnost za popunjavanje radnih mjesta unutar EU-a, predmetni partneri EURES-a pružaju dodatnu pomoć u potrazi za poslom, koja se sastoji od usluga kao što su predodabir odgovarajućih kandidata i pomoć u obliku prijevoda i/ili pojašnjenja određenih slobodnih radnih mjesta u drugim državama članicama.

2. Ako su poslodavci zainteresirani za daljnju pomoć, predmetni članovi ili partneri EURES-a po potrebi pružaju dodatne usluge kao što su predodabir odgovarajućih kandidata i pomoć u obliku prijevoda i/ili pojašnjenja određenih prijava za posao.

3. Nakon zapošljavanja radnika iz druge države članice kao rezultat usluga pruženih u skladu s ovim člankom, predmetni partneri EURES-a predmetnom poslodavcu dostavljaju kontaktne podatke organizacija koje mogu pružiti pomoć s integracijom novih zaposlenika iz drugih država članica.

3. Nakon zapošljavanja radnika iz druge države članice kao rezultat usluga pruženih u skladu s ovim člankom, predmetni članovi ili partneri EURES-a predmetnom poslodavcu dostavljaju kontaktne podatke organizacija koje mogu pružiti pomoć s integracijom novih zaposlenika iz drugih država članica.

4. Javne službe za zapošljavanje nastoje sklopiti sporazume s drugim službama za zapošljavanje koje djeluju na državnom području te države članice

4. Javne službe za zapošljavanje nastoje sklopiti sporazume s drugim službama za zapošljavanje koje djeluju na državnom području te države članice

(a) radi zajedničkog promicanja na državnom području države članice registraciju poslodavaca u mrežu EURES i korištenje zajedničke platforme za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Europi i

(a) radi zajedničkog promicanja i poticanja na državnom području države članice registracije poslodavaca u mrežu EURES i njihovog korištenja zajedničke platforme za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Europi;

(b) razmjene informacija i najbolje prakse o uslugama podrške za poslodavce koji su zainteresirani za zapošljavanje radnika iz drugih država članica.

(b) razmjene informacija i najbolje prakse o uslugama podrške za poslodavce koji su zainteresirani za zapošljavanje radnika iz drugih država članica.

Amandman  151

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Predmetni partneri EURES-a pružaju, na zahtjev radnika i poslodavaca, opće informacije o pomoći nakon zapošljavanja i o tome gdje se može dobiti pomoć nakon zapošljavanja kao što je obrazovanje o komunikaciji s drugim kulturama, tečajevi jezika i pomoć s integracijom.

1. Predmetni članovi i partneri EURES-a radnicima i poslodavcima pružaju opće informacije o pomoći nakon zapošljavanja i o tome gdje se može dobiti pomoć nakon zapošljavanja kao što je obrazovanje o komunikaciji s drugim kulturama, tečajevi jezika i pomoć s integracijom.

Amandman  152

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Odstupajući od članka 18. stavka 5., partneri EURES-a mogu radnicima ponuditi pomoć iz stavka 1. uz naknadu.

Briše se.

Amandman  153

Prijedlog uredbe

Članak 23. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Jednostavniji pristup informacijama o socijalnom osiguranju i uslugama socijalnog osiguranja

Jednostavniji pristup informacijama i uslugama zdravstvenog i socijalnog osiguranja te oporezivanja

Amandman  154

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju koordinaciju između službi podrške u skladu s ovom uredbom i usluga socijalnog osiguranja koje pružaju države članice.

1. Države članice osiguravaju koordinaciju između službi podrške u skladu s ovom uredbom i koje se odnose na usluge zdravstvenog i socijalnog osiguranja, osiguranja u slučaju nezaposlenosti i oporezivanja koje pružaju nadležna tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i kroz prekogranične strukture suradnje te nastoje spriječiti probleme oko različitih odredbi na regionalnim i lokalnim razinama u vlastitim državama.

Amandman  155

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za potrebe stavka 1., države članice podržavaju razvoj integriranog pristupa putem interneta kao prvi izvor informacija za radnike, pogranične radnike i poslodavce.

2. Za potrebe stavka 1., države članice podržavaju razvoj integriranog pristupa putem interneta kao prvi izvor informacija za radnike, pogranične radnike i poslodavce i daljnjih pojedinačno prilagođenih usluga koje pružaju savjetnici EURES-a.

Justification

Personalised services provided by EURES advisors play a key role in allowing workers to make informed decisions when exercising their fundamental right of free movement.

Amandman  156

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Na zahtjev radnika, pograničnih radnika i poslodavaca, predmetni partneri EURES-a pružaju im opće informacije o pravima u vezi sa socijalnom sigurnosti i prosljeđuju njihove zahtjeve za posebnim informacijama nadležnim tijelima i, ako je primjenjivo, drugim tijelima koja pružaju potporu radnicima u ostvarivanju njihovih prava u okviru slobode kretanja.

3. Predmetni članovi i partneri EURES-a pružaju opće informacije o pravima u vezi sa socijalnom sigurnosti te osiguranjem u slučaju nezaposlenosti i oporezivanjem dohotka. Uz to, granično partnerstvo pruža specifične, višejezične informacije o određenim vrstama zaposlenja. Te informacije sadržavaju, između ostalog, podatke o minimalnim normama u radnom zakonodavstvu, zaštiti radnih mjesta i zdravstvenoj zaštiti te minimalnoj plaći. Zahtjevi za posebnim informacijama upućuju se nadležnim tijelima i drugim tijelima koja pružaju potporu radnicima u ostvarivanju njihovih prava u okviru slobode kretanja.

Justification

People wanting to work in a different country need to have this information so that they can make a decision in full knowledge of the facts.

Amandman  157

Prijedlog uredbe

Članak 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica ne ograničava pristup nacionalnim mjerama za tržište rada samo zato što radnik traži pomoć za pronalaženje posla na državnom području druge države članice.

U skladu s Uredbom (EU) br. 492/2011 država članica ne ograničava pristup aktivnim nacionalnim mjerama za tržište rada kojima se radnicima pruža pomoć u traženju posla samo na temelju toga što radnik traži tu pomoć kako bi pronašao posao na teritoriju druge države članice. Međutim, država članica može izuzeti određene javno financirane mjere koje čine dio njezine aktivne politike tržišta rada.

Amandman  158

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i države članice prate tokove i uzorke mobilnosti radne snage u Uniji na temelju statističkih podataka Eurostata i dostupnih nacionalnih podataka.

Komisija prati i objavljuje tokove i obrazac mobilnosti radne snage u Uniji na temelju statističkih podataka Eurostata i dostupnih nacionalnih podataka.

Amandman  159

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica, prikuplja i analizira informacije, posebno o:

1. Svaka država članica, prikuplja i analizira po spolu razvrstane informacije, posebno o:

Amandman  160

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) nedostacima i viškovima radne snage na nacionalnim i sektorskim tržištima rada i o mjeri u kojoj se oni mogu riješiti putem mobilnosti radne snage;

(a) nedostacima i viškovima radne snage na nacionalnim i sektorskim tržištima rada i o mjeri u kojoj se oni mogu riješiti putem mobilnosti radne snage, posebno obraćajući pažnju na najosjetljivije skupine na tržištu rada i na regije koje su najviše pogođene nezaposlenošću;

Amandman  161

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a) potrebama i tendencijama tržišta rada radi mogućeg povezivanja poslodavaca i sveučilišta ili instituta za profesionalno osposobljavanje kako bi se riješio problem neusklađenosti između vještina i slobodnih radnih mjesta;

Amandman  162

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) aktivnostima EURES-a na nacionalnoj razini;

(b) aktivnostima EURES-a na nacionalnoj i, po potrebi, prekograničnoj razini kako bi se pronašle nove mogućnosti za političke inicijative;

Amandman  163

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) položaju mreže EURES na tržištu usluga zapošljavanja na nacionalnoj razini u cjelini.

(c) položaju mreže EURES na tržištu usluga zapošljavanja na nacionalnoj razini u cjelini te, po potrebi, na prekograničnoj razini.

Amandman  164

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Uzimajući u obzir razmjenu informacija i zajedničku analizu, države članice razvijaju politike mobilnosti kao sastavni dio njihovih politika zapošljavanja. Tim se politikama mobilnosti osigurava okvir na temelju kojeg države članice provode izradu programa iz članka 28.

3. Uzimajući u obzir razmjenu informacija i zajedničku analizu, države članice mogu razvijati politike mobilnosti kao sastavni dio njihovih politika zapošljavanja. Tim se politikama mobilnosti osigurava okvir na temelju kojeg države članice provode izradu programa iz članka 28.

Amandman  165

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Države članice se obvezuju da će iz nacionalnog zakonodavstva ukloniti sve odredbe kojima se usporava ili sprječava kretanje radnika u Europskoj uniji.

Amandman  166

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sve organizacije koje sudjeluju u mreži EURES iz članka 4. dijele i razmjenjuju informacije o situaciji u državama članicama na području životnih i radnih uvjeta, administrativnih postupaka i pravila koja se primjenjuju na radnike iz drugih država članica, čime se daju smjernice radnicima i poslodavcima.

1. Sve organizacije koje sudjeluju u mreži EURES iz članka 4. dijele i razmjenjuju informacije o situaciji u državama članicama na području životnih i radnih uvjeta, administrativnih postupaka i pravila koja se primjenjuju na radnike iz drugih država članica, čime se daju potrebne smjernice radnicima i poslodavcima.

Amandman  167

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak - 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1. Svaki nacionalni koordinacijski ured će s članovima i partnerima EURES-a procijeniti i podijeliti izvješće po državama članicama Europskog koordinacijskog ureda i njegovu preporuku.

Amandman  168

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaki nacionalni koordinacijski ured svake godine izrađuje program rada za organizacije koje sudjeluju u mreži EURES na državnom području te države članice.

1. Svaki nacionalni koordinacijski ured izrađuje godišnji program rada uzimajući u obzir izvješće po državama članicama Europskog koordinacijskog ureda i njegovu preporuku za organizacije koje sudjeluju u mreži EURES na državnom području te države članice.

Amandman  169

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) glavne aktivnosti koje će se provoditi u skladu s ovom Uredbom;

(a) glavne aktivnosti koje će se provoditi u skladu s ovom Uredbom na nacionalnoj razini u cjelini te, po potrebi, na prekograničnoj razini;

Amandman  170

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Preko Europskog koordinacijskog ureda Komisija jamči sukladnost financiranja aktivnosti EURES-a s nacionalnim programima rada i sukladnost s odredbama programa EaSI, a odredbama koje se odnose na financiranje aktivnosti EURES-a jamči se sinergija s financiranjem dostupnim iz programa INTERREG 2014. – 2020.

Amandman  171

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a) rezultati učinkovitosti i kvalitete usluge dobiveni standardiziranim upitnikom koji su ispunili savjetnici EURES-a:

Amandman  172

Prijedlog uredbe

Članak 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzimajući u obzir informacije prikupljene na način iz ovog Poglavlja, Europska komisija svake dvije godine dostavlja izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Odboru regija i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o mobilnosti radne snage u Uniji i uslugama koje se pružaju radnicima radi lakšeg ostvarivanja slobode kretanja u skladu s člankom 46. UFEU-a.

Uzimajući u obzir informacije prikupljene na način iz ovog Poglavlja, Europska komisija svake godine dostavlja izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Odboru regija i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o mobilnosti radne snage u Uniji i uslugama koje se pružaju radnicima radi lakšeg ostvarivanja slobode kretanja u skladu s člankom 46. UFEU-a.

Amandman  173

Prijedlog uredbe

Članak 32. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europska komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću, Odboru regija i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru ex post evaluaciju provedbe i učinaka ove Uredbe pet godina nakon njezinog stupanja na snagu.

Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija ex post evaluaciju provedbe i učinaka ove Uredbe …* [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman  174

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Delegacija ovlasti iz članaka 8. i 29. prenosi se na Komisiju na neodređeno vrijeme od datuma stupanja na snagu ove Uredbe ili od bilo kojeg drugog datuma kojeg odredi zakonodavac.

2. Delegacija ovlasti iz članka 29. prenosi se na Komisiju na neodređeno vrijeme od datuma stupanja na snagu ove Uredbe ili od bilo kojeg drugog datuma kojeg odredi zakonodavac.

Amandman  175

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegirane ovlasti iz članaka 8. i 29. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 29. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman  176

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Delegirani akt donesen u skladu s člancima 8 i 29. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne izraze nikakve primjedbe u roku od 2 mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako prije isteka navedenog roka Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da nemaju primjedaba. To se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 29. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne uloži nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(1)

SL C 424 od 26. studenog 2014., str. 27.

(2)

SL C 271 od 19. kolovoza 2014., str. 70.


EXPLANATORY STATEMENT

The freedom to work anywhere in the EU is a key aspect of freedom of movement, one of the four basic freedoms on which the EU is founded, and thus also of EU citizenship. The mass unemployment affecting some parts of Europe provides a compelling argument in favour of improving labour mobility within the EU, creating new employment opportunities for workers and helping employers to fill vacancies more quickly and more effectively. This will contribute to the development of a European labour market with a high level of employment. Intra-EU labour mobility is relatively low when set against the size of the labour market and the active population of the EU - the mobility rate in the EU27 is only 0.29 %.

The aim of this regulation is to turn the EURES network into an effective instrument for jobseekers or employers who have a stake in labour mobility within the EU, by creating the largest possible pool of vacancies and jobseeker profiles which can be consulted EU-wide by anyone. The network should also incorporate apprenticeships and traineeships, provided that these grant the holder full rights as an employee.

The proposal makes absolutely clear that labour market policy, including all support measures, remains a Member State competence. In that connection, the residence principle should also be retained.

Steps must be taken to ensure that all jobseekers can obtain comprehensive information about conditions of employment and the availability of assistance in the place where the job is located.

The platform must be readily accessible and as user-friendly as possible.

The success of the EURES network will hinge on the incorporation into the network of effective public and private employment services in the Member States and on targeted, EU-wide efforts to raise the profile of the network, in the form of intensive Commission and Member State communication measures aimed at the general public.

Public employment services (PES) are to be given preferential status within the EURES network and automatically designated by the Member States as EURES Members, on the basis of their familiarity with the arrangements for applying this regulation.

In addition, Member States can recognise other employment services as EURES Members and authorise other bodies, such as private employment services, other agencies, NGOs, etc., to participate in the network as EURES partners, provided that they meet the relevant requirements.

In the context of the filling of vacancies, the Member States and the Commission should give priority to nationals of the EU Member States, in keeping with the principle of a Union preference.

The effectiveness and relevance of the network should be regularly assessed, so that any improvements required can be made without delay and in order to guarantee the long-term success of the EURES network.


MIŠLJENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ (3.3.2015)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Izvjestiteljica: Viorica Dăncilă

SHORT JUSTIFICATION

Every day, more than 1.1 million European citizens living in one EU country cross the border to work in a neighbouring country.

In addition, more than 7 million European citizens lived and worked in another Member State in 2013, 78% of whom were economically active and 68% of whom had a job.

This is possible because EU workers can move freely, can seek work in a different EU country and can work in that country without needing a work permit.

According to European statistics, the number of people living in a Member State other than their country of origin rose by almost 60% after 2005, following the 2004 and 2007 enlargements, but still constitutes only 3.1% of the EU labour force. Intra-EU mobility flows subsequently dropped by one third as a result of the crisis.

Overall it is estimated that post-enlargement mobility flows helped to increase the GDP of EU-15 countries by around 1% in the 2004-2009 period.

Despite high levels of unemployment (over 25 million people in the EU, more than 5 million of whom are young people), there are still shortages of skilled labour and vacancy bottlenecks in many regions within the Member States.

Indeed, the number of unfilled vacancies has been on the rise since mid-2009, particularly in high-growth areas such as information and communications technologies and the green economy.

In this context, the EURES job mobility portal represents a unique opportunity for job-seekers in the EU: it is free of charge, it offers information on living and working conditions in all participating countries in 25 languages, it puts jobseekers in touch with employers seeking particular skills and guides jobseekers towards sectors and occupations where there is a shortage of skilled workers, and it supports mobility programmes for young people.

The significance of the EURES scheme is demonstrated by the fact that its website receives 4 million visits per month, it sets up 150 000 contacts per month between jobseekers and employers, it leads to over 50 000 placements per year, on average it hosts 750 000 CVs each month, and hundreds of events are organised across Europe.

The Commission is now proposing a reform of EURES which would extend the number of partners offering mobility services through EURES, consolidate cooperation between public and private employment organisations in order to cover an even higher percentage of available vacancies (this percentage currently varies between 30% and 40% of the total vacancies available), and focus more on young people, who are more willing to be mobile, which means that it will also cover forms of employment that combine work and learning opportunities, such as apprenticeships and traineeships.

We are in favour of updating the operation of EURES and bringing it into line with social developments at European level, but the Commission proposal makes no clear reference to the power ratio between those involved and coordination and cooperation in the network, or to the role of the social partners and the selection methods to be used.

The Commission proposal also fails to mention cooperation between the Member States and Switzerland, Iceland, Norway and Liechtenstein, countries that are already involved in the EURES network.

Nevertheless, there are signals from the Member States that the current operation of cross-border organisations could be thrown off balance by this fresh reform, bearing in mind that these structures have carried out a large number of joint measures to inform and place cross-border workers.

This reform must enable public employment services to lay the foundations for closer cooperation with educational and training institutions, particularly as regards further training, including for people over 40, enabling jobseekers to develop their skills and make intelligent use of information and communication technologies.

Better interministerial coordination is also needed in order to overcome the legal obstacles facing workers who wish to work in another country, since at present many people hesitate when it comes to accepting a job offer in another EU Member State owing to uncertainties or a lack of relevant information on social security systems, taxation and other obligations that would apply in the country of residence.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Slobodno kretanje radnika ključni je element za razvoj integriranog tržišta rada u Uniji koji omogućuje mobilnost radnika iz područja s visokom stopom nezaposlenosti u područja koja obilježava nedostatak radne snage. Time se omogućuje pronalaženje odgovarajućih vještina za ispražnjena radna mjesta i svladavanje uskih grla na tržištu rada.

(2) Slobodno kretanje radnika ključni je element za razvoj integriranog tržišta rada u Uniji koji omogućuje mobilnost radnika iz područja s visokom stopom nezaposlenosti u područja koja obilježava nedostatak radne snage. Time se omogućuje pronalaženje potrebnog osoblja s odgovarajućim vještinama za ispražnjena radna mjesta i svladavanje uskih grla na tržištu rada.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) U skladu s člankom 174. UFEU-a posebna bi se pozornost trebala posvetiti najudaljenijim, najsjevernijim regijama s niskom gustoćom naseljenosti te otocima, prekograničnim i planinskim regijama.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kako bi se radnicima pomoglo da učinkovito ostvaruju pravo na slobodu kretanja, pomoć u skladu s ovom Uredbom dostupna je svakom državljaninu države članice Unije koji ima pravo baviti se djelatnošću kao zaposlena osoba, kao i njegovim članovima obitelji, u skladu s člankom 45. Ugovora. Države članice daju jednak pristup državljaninu treće zemlje koji, na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva, ima pravo na jednako postupanje u tom području kao i njihovi državljani.

(4) Kako bi se radnicima pomoglo da učinkovito ostvaruju pravo na rad na temelju slobode kretanja, pomoć u skladu s ovom Uredbom dostupna je svakom državljaninu države članice Unije koji ima pravo baviti se djelatnošću kao zaposlena osoba, kao i članovima njegove obitelji, u skladu s člankom 45. Ugovora. Države članice daju jednak pristup državljaninu treće zemlje koji, na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva, ima pravo na jednako postupanje u tom području kao i njihovi državljani.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Sve veća međuovisnost između tržišta rada zahtjeva bolju suradnju između službi za zapošljavanje u cilju omogućivanja slobode kretanja za sve radnike na temelju dobrovoljne i pravične mobilnosti unutar Unije u skladu s člankom 46. točkom (a) Ugovora i zato je potrebno uspostaviti zajednički okvir za suradnju između država članica i Komisije u području mobilnosti radne snage u Uniji. Ovim bi se okvirom trebala ujediniti na jednom mjestu sva slobodna radna mjesta u Uniji te mogućnost prijave na ta radna mjesta („popunjavanje slobodnih radnih mjesta), utvrditi pružanje povezanih usluga podrške radnicima i poslodavcima i osigurati zajednički pristup razmjeni informacija koje su potrebne za olakšavanje navedene suradnje.

(5) Sve veća međuovisnost između tržišta rada i potreba za njihovom međusobnom integracijom zahtijeva bolju suradnju između službi za zapošljavanje u cilju omogućivanja slobode kretanja za sve radnike na temelju dobrovoljne i pravične mobilnosti unutar Unije u skladu s člankom 46. točkom (a) Ugovora i zato je potrebno uspostaviti zajednički okvir za suradnju između država članica i Komisije u području mobilnosti radne snage u državama članicama te među državama članicama i Norveškom, Islandom, Švicarskom i Lihtenštajnom. Ovim bi se okvirom trebala ujediniti na jednom mjestu sva slobodna radna mjesta u Uniji te građani Unije i te četiri države kao i mogućnost prijave na ta radna mjesta („popunjavanje slobodnih radnih mjesta), utvrditi pružanje povezanih usluga podrške radnicima i poslodavcima i osigurati zajednički pristup razmjeni informacija koje su potrebne za olakšavanje navedene suradnje. Unija bi posebno trebala poduzeti mjere potrebne za jamčenje mogućnosti zapošljavanja i radničkih prava općenito, između ostalog i u pogledu trećih zemalja koje sudjeluju u mreži EURES.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) U „Programu za rast i radna mjesta“ Europsko vijeće zatražilo je istraživanje mogućnosti širenja mreže EURES na pripravnički staž i naukovanje, s tim da pripravnički staž i naukovanje mogu biti obuhvaćeni postojećom Uredbom, pod uvjetom da se predmetne osobe smatraju radnicima uz upućivanje na prava dana građanima sukladno članku 45. Ugovora. Potrebno je uvesti odgovarajuću razmjenu informacija o mobilnosti za pripravnike i naučnike u Uniji te razviti odgovarajuće usluge podrške za kandidate za ta radna mjesta, na temelju mehanizma za popunjavanje ponuđenih radnih mjesta kada se to smatra izvedivim u skladu s odgovarajućim normama i vodeći računa o nadležnostima država članica.

(6) U „Programu za rast i radna mjesta“ Europsko vijeće zatražilo je istraživanje mogućnosti širenja mreže EURES na pripravnički staž i naukovanje, uključujući pripravnički staž i naukovanje u organizaciji prekograničnih partnerstva. Pripravnički staž i naukovanje mogu biti obuhvaćeni postojećom Uredbom, pod uvjetom da se predmetne osobe smatraju radnicima uz upućivanje na prava dana građanima sukladno članku 45. Ugovora. Potrebno je uvesti odgovarajuću razmjenu informacija o mobilnosti za pripravnike i naučnike u Uniji, koja bi trebala biti priznata na način sličan priznavanju diploma koje se izdaju u standardnim obrazovnim sustavima u državama članicama te razviti odgovarajuće usluge podrške za kandidate za ta radna mjesta, na temelju mehanizma za popunjavanje ponuđenih radnih mjesta kada se to smatra izvedivim u skladu s odgovarajućim normama i vodeći računa o nadležnostima država članica.

Justification

People who have taken part in traineeships and apprentices receive a certificate at the end of their programme, and this certificate must be recognised in other Member States.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Transnacionalna i prekogranična suradnja i potpora svim organizacijama koje rade za EURES u državama članicama bila bi olakšana strukturom na razini Unije („Europski koordinacijski ured“) koja bi trebala pružati zajedničke informacije, aktivnosti osposobljavanja, alate i smjernice. Ta bi struktura trebala isto tako biti odgovorna za razvoj Europskog portala za radnu mobilnost (portal EURES), zajedničke IT platforme. Za usmjeravanje rada potrebno je pripremiti višegodišnje programe rada u dogovoru s državama članicama.

(8) Međuregionalnim, transnacionalnim i prekograničnim partnerstvima te suradnjom i potporom svim organizacijama koje rade za EURES u državama članicama trebalo bi se olakšati funkcioniranje strukture na razini Unije („Europski koordinacijski uredˮ) koja bi i dalje trebala nuditi usluge kao što su: zajedničko pružanje informacija i usluge savjetovanja, aktivnosti osposobljavanja, alati i smjernice. Ta bi struktura trebala isto tako biti odgovorna za jačanje Europskog portala za radnu mobilnost (portal EURES), zajedničke IT platforme. Za usmjeravanje rada potrebno je pripremiti višegodišnje programe rada u dogovoru s državama članicama.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Države članice trebale bi uspostaviti koordinacijske urede na nacionalnoj razini radi pružanja opće potpore i pomoći svim organizacijama na njihovom teritoriju koje rade za EURES i podržati suradnju s istovjetnim organizacijama u drugim državama članicama i s Europskom koordinacijskom uredu. Ti koordinacijski uredi trebali bi u prvom redu imali zadaću rješavati prigovore i probleme u vezi sa slobodnim radnim mjestima te provjeravati pitanja usklađenosti u vezi s dobrovoljnom i pravičnom mobilnosti radnika u Uniji.

(9) Države članice trebale bi uspostaviti koordinacijske urede na nacionalnoj razini radi pružanja opće potpore i pomoći svim organizacijama na njihovu teritoriju koje rade za EURES, uključujući i prekogranična partnerstva, i podržati suradnju s istovjetnim organizacijama u drugim državama članicama i s Europskim koordinacijskim uredom. Ti koordinacijski uredi trebali bi u prvom redu imati zadaću podupirati stvaranje instrumenata i postupaka za funkcioniranje EURES-a te rješavati prigovore i probleme u pogledu slobodnih radnih mjesta i administrativnih prepreka, posebno u područjima s velikim nedostatkom radne snage, koja predstavljaju opasnost za stvaranje neravnoteže na tržištu rada, te provjeravati pitanja usklađenosti u vezi s dobrovoljnom i pravičnom mobilnosti radnika u Uniji, rješavati pritužbe kako bi spriječili različita tumačenja postojećeg zakonodavstva i rješavati slučajeve povezane s diskriminacijom i zaštitom podataka. Države članice s decentraliziranim sustavom trebale bi razmisliti o uspostavi regionalnih koordinacijskih ureda.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Suradnja socijalnih partnera u mreži EURES posebno pridonosi analizi prepreka mobilnosti te promicanju pravične i dobrovoljne mobilnosti radnika u Uniji, uključujući u pograničnim regijama. Predstavnici socijalnih partnera na razini Unije stoga bi trebali biti uključeni u opću strukturu upravljanja mreže EURES, dok nacionalne organizacije poslodavaca i sindikati mogu zatražiti partnerstvo s EURES-om.

(10) Suradnja socijalnih partnera u mreži EURES posebno pridonosi analizi prepreka mobilnosti te promicanju pravične i dobrovoljne mobilnosti radnika u Uniji, uključujući u pograničnim regijama. Predstavnici socijalnih partnera na razini Unije stoga bi trebali biti uključeni u opću strukturu upravljanja mreže EURES, dok nacionalne organizacije poslodavaca i sindikati mogu zatražiti partnerstvo s EURES-om, s naglaskom na sudjelovanju malih i srednjih poduzeća kao glavnih pokretača zapošljavanja u Uniji.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) U prekograničnim regijama trajne strukture kao što su radne zajednice, euroregije i posebno Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) mogu biti osnova za prekogranična partnerstva.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Brojnije članstvo u mreži EURES donosi društvene, ekonomske i financijske koristi. Na taj se način povećava učinkovitost u pružanju usluga jer se olakšavaju partnerstva, povećava nadopunjavanje i poboljšava kvaliteta. Njime se povećava tržišni udio mreže EURES jer novi članovi u okviru mehanizama za popunjavanje slobodnih radnih mjesta stavljaju na raspolaganje slobodna radna mjesta, molbe za posao i životopise. Transnacionalna i prekogranična suradnja, koja je ključno obilježje rada EURES mreže, mogla bi pridonijeti stvaranju inovativnih oblika učenja i suradnje između službi za zapošljavanje, uključujući u području standarda kvalitete za slobodna radna mjesta i usluge podrške. Time bi se povećala važnost mreže EURES kao jednog od glavnih alata dostupnih državama članicama i Europskoj komisiji za pružanje potpore konkretnim mjerama za ostvarivanje visoke stope zaposlenosti u Uniji.

(12) Brojnije članstvo u mreži EURES donosi društvene, ekonomske i financijske koristi. Na taj se način povećava učinkovitost u pružanju usluga jer se olakšavaju partnerstva, povećava nadopunjavanje i poboljšava kvaliteta. Njime se povećava tržišni udio mreže EURES jer novi članovi u okviru mehanizama za popunjavanje slobodnih radnih mjesta stavljaju na raspolaganje slobodna radna mjesta, molbe za posao i životopise. Međuregionalna, transnacionalna i prekogranična suradnja, koja je ključno obilježje rada EURES mreže, trebala bi i dalje pridonositi stvaranju inovativnih oblika učenja i suradnje između službi za zapošljavanje, uključujući u području standarda kvalitete za slobodna radna mjesta i usluge podrške. Time bi se povećala važnost mreže EURES kao jednog od glavnih alata dostupnih državama članicama i Europskoj komisiji za pružanje potpore konkretnim mjerama za ostvarivanje visoke stope zaposlenosti u Uniji.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) U skladu s njihovim nadležnostima u vezi s organizacijom tržišta rada, same države članice trebale bi biti, svaka na svom državnom području, nadležne za odobravanje sudjelovanja organizacija kao partnera EURES-a u mreži EURES. Na odobrenja bi se trebali primjenjivati minimalni zajednički kriteriji i ograničen niz osnovnih pravila o postupku odobravanja kako bi se osigurala transparentnost i jednake mogućnosti prilikom ulaska u EURES mrežu, ne dovodeći u pitanje nužnu prilagodljivost u odnosu na različite nacionalne modele i oblike suradnje između javnih službi za zapošljavanje i drugih dionika na tržištu rada u državama članicama.

(13) U skladu s njihovim nadležnostima u vezi s organizacijom tržišta rada, same države članice trebale bi biti, svaka na svom državnom području, nadležne za odobravanje sudjelovanja organizacija kao partnera EURES-a u mreži EURES. Na odobrenja bi se trebali primjenjivati minimalni zajednički kriteriji i ograničen niz osnovnih pravila o postupku odobravanja kako bi se osigurala transparentnost i jednake mogućnosti prilikom ulaska u EURES mrežu, ne dovodeći u pitanje nužnu prilagodljivost u odnosu na različite nacionalne, regionalne i lokalne modele i oblike suradnje između javnih službi za zapošljavanje i drugih dionika na tržištu rada u državama članicama.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kako bi radnicima i poslodavcima mogla davati pouzdane i ažurne informacije o različitim vidovima mobilnosti radne snage u Uniji, mreža EURES bi trebala surađivati s drugim tijelima, službama i mrežama Unije koje olakšavaju mobilnost i informiraju građane o njihovim pravima u skladu sa zakonodavstvom Unije, kao što su portal Vaša Europa, Europski portal za mlade i SOLVIT, organizacije odgovorne za priznavanje stručnih kvalifikacija i tijela za promicanje, analizu, praćenje i potporu jednakom postupanju s radnicima, imenovane u skladu s Direktivom ..2013 (EU) [Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika].

(16) Kako bi radnicima i poslodavcima mogla davati pouzdane i ažurne informacije o različitim vidovima mobilnosti radne snage u Uniji, mreža EURES bi trebala surađivati s drugim tijelima, službama i mrežama Unije koje olakšavaju mobilnost i informiraju građane o njihovim pravima u skladu sa zakonodavstvom Unije, kao što su portal Vaša Europa, Europski portal za mlade i SOLVIT, organizacije koje rade na prekograničnoj suradnji i druge organizacije odgovorne za priznavanje stručnih kvalifikacija i tijela za promicanje, analizu, praćenje i potporu jednakom postupanju s radnicima, imenovane u skladu s Direktivom ../2013 (EU) [Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika].

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Duboko razumijevanje potražnje na tržištu rada u odnosu na zanimanja, sektore i potrebe poslodavaca pridonijelo bi pravu na slobodno kretanje radnika u Uniji i stoga bi usluge podrške trebale uključivati kvalitetnu pomoć poslodavcima, posebno malim i srednjim poduzećima. Bliskom suradnjom između službi za zapošljavanje i poslodavaca povećat će se unos slobodnih radnih mjesta i povezivanje prikladnih kandidata s tim radnim mjestima, osigurat će se putovi za tražitelje zaposlenja, posebno one u ranjivim skupinama i poboljšati podaci o tržištu rada.

(24) Duboko razumijevanje potražnje na tržištu rada u odnosu na zanimanja, sektore i potrebe poslodavaca pridonijelo bi pravu na slobodno kretanje radnika u Uniji i stoga bi usluge podrške trebale uključivati kvalitetnu pomoć poslodavcima, posebno malim i srednjim poduzećima, između ostalog i osobama koje izrađuju rukotvorine. Bliskom suradnjom između službi za zapošljavanje i poslodavaca povećat će se unos slobodnih radnih mjesta i povezivanje prikladnih kandidata s tim radnim mjestima, smanjiti manjak radne snage, osigurat će se putovi za tražitelje zaposlenja, posebno one u ranjivim skupinama i poboljšati podaci o tržištu rada.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Usluge podrške radnicima povezane su s ostvarivanjem njihova temeljnog prava na kretanje koje imaju kao radnici u skladu sa zakonodavstvom Unije i stoga bi trebale biti besplatne. Međutim, na usluge podrške poslodavcima može se naplaćivati naknada, u skladu s nacionalnom praksom.

(26) Usluge podrške radnicima povezane su s ostvarivanjem njihova temeljnog prava na kretanje koje imaju kao radnici u skladu sa zakonodavstvom Unije te bi one stoga trebale biti besplatne, kao i usluge podrške poslodavcima.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27) Posebnu pozornost treba posvetiti pružanju podrške mobilnosti u prekograničnim regijama i pružanju usluga pograničnim radnicima koji žive u jednoj državi članici, a rade u drugoj i suočavaju se s različitim nacionalnim praksama i pravnim sustavima te nailaze na posebne administrativne, pravne ili porezne prepreke mobilnosti. Države članice mogu odlučiti uspostaviti posebne strukture podrške za olakšavanje takve vrste mobilnosti, takve bi strukture trebale, u okviru mreže EURES, uzimati u obzir posebne potrebe za informacijama, smjernicama, prekograničnom povezivanju potražnje i ponude na tržištu rada te posljedičnom popunjavanju radnih mjesta.

(27) Posebnu pozornost treba posvetiti pružanju podrške regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama i mobilnosti u prekograničnim regijama i pružanju usluga pograničnim radnicima koji žive u jednoj državi članici, a rade u drugoj, čiji broj stalno raste, i koji se suočavaju s različitim nacionalnim praksama i pravnim sustavima te nailaze na posebne administrativne, pravne ili porezne prepreke mobilnosti. Države članice trebale bi i dalje pružati potporu posebnim strukturama podrške kojima se olakšava takva vrsta mobilnosti i kojima se, u okviru mreže EURES, uzimaju u obzir posebne potrebe za informacijama, savjetovanjima, smjernicama, prekograničnom povezivanju potražnje i ponude na tržištu rada te posljedičnom popunjavanju radnih mjesta.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Potrebno je uspostaviti ciklus programiranja radi podržavanja koordinacije djelovanja o mobilnosti unutar Unije. Kako bi programi djelovanja bili učinkoviti, države članice prilikom njihove pripreme moraju uzeti u obzir podatke o tokovima i uzorcima mobilnosti, analizu podataka o postojećim i budućim nedostacima i viškovima radne snage i iskustva te praksu zapošljavanja u okviru mreže EURES te uključivati pregled postojećih resursa i alata koji su na raspolaganju organizacijama u državama članicama za olakšanje mobilnosti radnika unutar EU-a.

(30) Potrebno je uspostaviti ciklus programiranja radi podržavanja koordinacije djelovanja o mobilnosti unutar Unije. Kako bi se otkrili i spriječili negativni učinci nastali u vezi sa zemljopisnom mobilnošću unutar Unije, države članice prilikom pripreme programa djelovanja moraju uzeti u obzir podatke o tokovima i uzorcima mobilnosti, analizu podataka o postojećim i budućim nedostacima i viškovima radne snage i iskustva te praksu zapošljavanja u okviru mreže EURES te uključivati pregled postojećih resursa i alata koji su na raspolaganju organizacijama u državama članicama za olakšanje mobilnosti radnika unutar EU-a.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a) Provedbom ove Uredbe omogućit će se stvaranje učinkovitog mehanizma za bolju integraciju obrazovnih sustava u skladu s potrebama na tržištu rada, s jedne strane, i tržišta rada u cjelini, s druge strane.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37a) Trebalo bi pronaći rješenje u vezi s oporezivanjem prekograničnih radnika migranata jer se nepostojanjem takvog rješenja u velikoj mjeri ograničava slobodno kretanje radnika u Uniji u skladu s člankom 45. UFEU-a. Komisija i države članice trebale bi unaprijediti postupke za uklanjanje porezne diskriminacije kojom se obeshrabruje mobilnost radnika s obzirom na činjenicu da je mobilnost radnika ključni faktor gospodarskog rasta i njome se povećava stopa zaposlenosti u Uniji. Nadalje, potrebno je zajamčiti da će Komisija, ali i vlade država članica, uz pomoć intenzivnih mjera komunikacije usmjerenih na građane Unije, a posebno na ciljane skupine, povećati javnu prepoznatljivost mreže EURES u cijeloj Uniji.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za potrebe prvog stavka, ovom se Uredbom propisuju ciljevi, načela i pravila o:

2. Ovom Uredbom utvrđuju se načela i pravila okvira za suradnju za olakšavanje ostvarivanja slobode kretanja radnika unutar Unije u skladu s člankom 45. UFEU-a o:

Justification

The EURES network is already in operation and has proved its usefulness. Services for potential beneficiaries need to be improved.

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) djelovanjima država članica radi lakšeg ostvarivanja ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada u Uniji, u cilju promicanja visokog stupnja zaposlenosti;

(b) djelovanjima država članica radi lakšeg ostvarivanja ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada u Uniji, u cilju promicanja visokog stupnja zaposlenosti i s posebnim naglaskom na prekogranične regije;

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) funkcioniranju Europske mreže službi za zapošljavanje između država članica i Komisije;

(c) jačanju funkcioniranja Europske mreže službi za zapošljavanje između država članica, Komisije te Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna;

Justification

The EURES network is already in operation and has proved its usefulness. Services for potential beneficiaries need to be improved.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) povezanim uslugama podrške koje će se pružati radnicima i poslodavcima.

(d) prikladnim uslugama podrške i savjetovanja koje će se pružati radnicima i poslodavcima.

Justification

The EURES network is already in operation and has proved its usefulness. Services for potential beneficiaries need to be improved.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) „službe za zapošljavanje“ znači pravna ili fizička osoba koja zakonito posluje u državi članici i pruža usluge pronalaženja slobodnih radnih mjesta tražiteljima zaposlenja i poslodavcima usluge zapošljavanja radnika;

(b) „službe za zapošljavanjeˮ znači pravna ili fizička osoba koja zakonito posluje u državi članici, bila ona javna ili privatna te, u slučaju da je privatna, profitna ili neprofitna, i pruža usluge pronalaženja slobodnih radnih mjesta tražiteljima zaposlenja i poslodavcima usluge zapošljavanja radnika;

Obrazloženje

Regulatory clarity and legal certainty make it necessary to avoid an implicit element in the provision intended to define 'employment services' in the Member States. The purpose is to set out the various forms that these services may take, including the possibility of being for profit and explicitly EGTC. This is consistent with EU case law and with the Commission's understanding of employment services and services of general interest. This wording reflects the idea that any public policy aimed at achieving full employment has to encourage public-private cooperation at all geographical levels, opening up employment information, guidance and mediation services to private agencies.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) „prekogranično partnerstvo i suradnja za zapošljavanje pograničnih radnikaˮ znači bilo kakve aktivnosti suradnje između nadležnih tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini radi pružanja usluga za pojednostavljenje ponude i potražnje s ciljem popunjavanja slobodnog radnog mjesta za pogranične radnike.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uspostavljanje

Reorganizacija

Justification

The EURES network already exists and requires reorganisation to improve services for potential beneficiaries.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja Europska mreža službi za zapošljavanje („mreža EURES“).

Ovom se Uredbom predviđa reorganizacija i jačanje Europske mreže službi za zapošljavanje i prekograničnih ureda EURES-a („mreža EURESˮ).

Justification

The EURES network already exists and requires reorganisation to improve services for potential beneficiaries.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) partnere EURES-a koje čine organizacije koje su države članice odobrile za pružanje pomoći u popunjavanju slobodnih radnih mjesta i/ili usluga podrške radnicima i poslodavcima na nacionalnoj, regionalnoj i/ili lokalnoj razini.

(c) partnere EURES-a koje čine organizacije koje su države članice odobrile za pružanje pomoći u popunjavanju slobodnih radnih mjesta i/ili usluga podrške radnicima i poslodavcima te prekograničnim partnerima EURES-a na nacionalnoj, regionalnoj i/ili lokalnoj razini, uključujući pružanje potpore na prekograničnoj osnovi.

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U skladu s njihovim ulogama i odgovornostima, sve organizacije koje sudjeluju u mreži EURES aktivno promiču, blisko surađujući, mogućnosti koje nudi mobilnost radnika unutar Unije i traže načine i sredstva za radnike i poslodavce da iskoriste te mogućnosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

2. U skladu s njihovim ulogama i odgovornostima, sve organizacije koje sudjeluju u mreži EURES aktivno promiču, blisko surađujući, mogućnosti koje nudi mobilnost radnika unutar Unije i traže načine i sredstva za radnike i poslodavce da iskoriste te mogućnosti na europskoj i nacionalnoj razini, a posebno na regionalnoj i lokalnoj razini, između ostalog na prekograničnoj osnovi i u regijama s visokom razinom nezaposlenosti i rijetkim prilikama za zapošljavanje. One također pružaju radnicima i poslodavcima informacije o svim administrativnim preprekama na koje mogu naići.

Amandman  29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) bolje funkcioniranje i integracija tržišta rada u Uniji;

(c) funkcioniranje i integracija tržišta rada u Uniji, uključujući prekogranično tržište rada, jamčeći nediskriminirajući pristup radnim mjestima i prijavama te relevantnim informacijama o tržištu rada;

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) društvena uključenost i integracija osoba isključenih iz tržišta rada.

(e) društvena uključenost i integracija osoba u nepovoljnom položaju s obzirom na to da su isključene iz tržišta rada.

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) djelovanje kao magnet za mlade ljude putem sustava „Prvi posao preko EURES-aˮ podržavajući neometan prijelaz iz obrazovanja na posao na tržištima rada u Uniji.

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) oblikovanje dosljednog okvira i pružanja horizontalne potpore u korist mreže EURES, uključujući

(a) podrška primjeni dosljednog okvira i pružanja horizontalne potpore u korist mreže EURES, uključujući

Justification

The European Coordination Office must support the EURES network by drawing on past experience and adapting this to specific local and regional characteristics.

Amandman  33

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) informacijske i komunikacijske aktivnosti;

(ii) informacijske i komunikacijske aktivnosti; između ostalog i izradom komunikacijske strategije kojom se podiže razina osviještenosti o mreži EURES među europskim građanima, posebno među onima koji nemaju pristup internetu;

Amandman  34

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii) zajednički program osposobljavanja za osoblje EURES-a;

(iii) zajednički program osposobljavanja za osoblje EURES-a, uključujući obuku o osviještenosti kako bi se uzele u obzir različite potrebe određenih skupina radnika.

Amandman  35

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) analiza zemljopisne i radne mobilnosti;

(b) analiza zemljopisne i radne mobilnosti, uzimajući u obzir lokalne i regionalne posebnosti;

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) razvoj odgovarajućeg okvira za suradnju i popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Uniji u području pripravničkog staža i naukovanja, u skladu s ovom Uredbom;

(c) razvoj odgovarajućeg okvira za suradnju i popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Uniji u području pripravničkog staža i naukovanja, uključujući po potrebi one na prekograničnoj osnovi, u skladu s ovom Uredbom;

Justification

As part of a functioning EURES network, the European Coordination Office must draw on past experience and adapt this to specific local and regional characteristics.

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) praćenje i evaluacija aktivnosti EURES-a i njezinih rezultata u području zapošljavanja, u suradnji s članovima EURES-a.

(d) praćenje i evaluacija aktivnosti EURES-a i njegovih rezultata u području zapošljavanja, u suradnji s članovima EURES-a, s posebnim naglaskom na regionalnu i lokalnu dimenziju mreže, i, po potrebi, iznošenje prijedloga za poboljšanje.

Amandman  38

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Višegodišnji programi rada izrađuju se u dogovoru s Koordinacijskom skupinom EURES-a iz članka 11.

2. Europski koordinacijski ured donosi višegodišnje programe rada izrađene nakon savjetovanja s Koordinacijskom skupinom EURES-a iz članka 11.

Justification

The European Coordination Office and the national offices draw up the multi‑annual work programmes together.

Amandman  39

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaki nacionalni koordinacijski ured odgovoran je za

1. Svaki nacionalni koordinacijski ured, koji su imenovale države članice te o tome obavijestile Komisiju, odgovoran je za

Justification

The Member States decide on the national level authorities.

Amandman  40

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) suradnju s Komisijom i drugim državama članicama na području popunjavanja slobodnih radnih mjesta u okviru određenom u Poglavlju III.;

(a) suradnju s Komisijom i drugim državama članicama, kao i Norveškom, Islandom, Švicarskom i Lihtenštajnom, na području popunjavanja slobodnih radnih mjesta u okviru određenom u Poglavlju III.;

Justification

These four countries are already active members of the network and partnerships with them could be enhanced to the advantage of all beneficiaries.

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) organizaciju rada s EURES-om u državama članicama, uključujući pružanje usluga podrške u skladu s Poglavljem IV.;

(b) organizaciju rada s EURES-om u državama članicama, uključujući organizaciju pružanja usluga podrške, s posebnim naglaskom na regionalnoj i lokalnoj dimenziji i uz sudjelovanje socijalnih partnera i drugih relevantnih dionika, u skladu s Poglavljem IV.;

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) koordinaciju djelovanja predmetnih država članica i s drugim državama članicama u skladu s Poglavljem V.

(c) koordinaciju djelovanja predmetnih država članica i s drugim državama članicama, kao i Norveškom, Islandom, Švicarskom i Lihtenštajnom, u skladu s Poglavljem V.

Justification

These four countries are already active members of the network and partnerships with them could be enhanced to the advantage of all beneficiaries.

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) životnim i radnim uvjetima;

(a) životnim i radnim uvjetima, uključujući poreze i doprinose za socijalno osiguranje;

Justification

Recipients of job offers through the EURES network must be informed of the charges and taxes payable in other EU Member States so that they can decide whether or not to accept an offer in full knowledge of the facts.

Amandman  44

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) ako je primjenjivo, o situaciji pograničnih radnika, posebno u pograničnim regijama.

(e) na područjima na kojima je to primjenjivo, o situaciji pograničnih radnika, posebno u pograničnim regijama.

Obrazloženje

The number of cross‑border partnerships may increase, to the benefit of all local and regional partners.

Amandman  45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) prijenosu podataka kako bi se pronašla najodrživija rješenja za poslodavce i zaposlenike.

Justification

Information exchange between partners needs to be improved.

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Nacionalni koordinacijski ured pruža opću potporu organizacijama koje sudjeluju na mreži EURES na njegovu teritoriju u području suradnje s njihovim partnerima EURES-a u drugim državama članicama. To uključuje potporu u slučaju pritužbi u vezi sa zapošljavanjem preko EURES-a i slobodnim radnim mjestima iz mreže EURES te suradnju s javnim tijelima kao što su inspektorati rada.

4. Nacionalni koordinacijski ured pruža opću potporu organizacijama koje sudjeluju na mreži EURES na njegovu teritoriju u području suradnje s njihovim partnerima EURES-a u drugim državama članicama, između ostalog organizacijama koje sudjeluju u prekograničnim partnerstvima te suradnju s partnerima u Norveškoj, Islandu, Švicarskoj i Lihtenštajnu. To uključuje potporu u slučaju pritužbi u vezi sa zapošljavanjem preko EURES-a i slobodnim radnim mjestima iz mreže EURES te suradnju s javnim tijelima kao što su inspektorati rada.

Justification

These four countries are already active members of the network and partnerships with them, including between cross‑border partners, could be enhanced to the advantage of all beneficiaries.

Amandman  47

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Nacionalni koordinacijski ured promiče suradnju s dionicima, kao što su službe za profesionalno savjetovanje, sveučilišta, trgovačke komore i organizacije uključene u programe naukovanja i pripravničkog staža.

5. Nacionalni koordinacijski ured promiče suradnju s dionicima na svim razinama vlasti i društva, kao što su službe za profesionalno savjetovanje, sveučilišta, trgovačke komore, nevladine organizacije i organizacije uključene u programe naukovanja i pripravničkog staža, s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća.

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Svaka država članica osigurava da njezin nacionalni koordinacijski ured dobije osoblje i druge resurse koji su nužni za izvršavanje njegovih zadaća iz ove Uredbe.

6. Svaka država članica osigurava da njezin nacionalni koordinacijski ured dobije osoblje i druge resurse koji su nužni za izvršavanje njegovih zadaća iz ove Uredbe, a koji također na odgovarajući način zastupa lokalne i regionalne interese.

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica uspostavlja sustav za odobravanje partnera EURES-a koji mogu sudjelovati u mreži EURES, nadzirati njihove aktivnosti i usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Unije prilikom primjene ove Uredbe. Taj sustav mora biti transparentan, razmjeran i usklađen s načelima jednakog postupanja prema organizacijama koje podnose prijave i sa zakonom.

1. Svaka država članica, uzimajući u obzir regionalne i lokalne sudionike, socijalne partnere i ostale relevantne dionike, uspostavlja sustav za odobravanje partnera EURES-a koji mogu sudjelovati u mreži EURES te nadzirati njihove aktivnosti i usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Unije prilikom primjene ove Uredbe. Taj sustav mora biti transparentan, razmjeran i usklađen s načelima jednakog postupanja prema organizacijama koje podnose prijave i sa zakonom. Prekogranična partnerstva EURES-a izuzimaju se iz nacionalnog postupka odobravanja te se smatraju punopravnim partnerima EURES-a.

Amandman  50

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Partneri EURES-a mogu uključiti druge partnere EURES-a ili druge organizacije kako bi zajednički zadovoljili kriterije iz Priloga. U takvim slučajevima, neprekinuto postojanje prikladnog partnerstva dodatni je uvjet za sudjelovanje u mreži EURES

6. Partneri EURES-a mogu uključiti druge partnere EURES-a ili druge organizacije kako bi zajednički zadovoljili kriterije iz Priloga. U takvim slučajevima, neprekinuto postojanje prikladnog partnerstva, uključujući važeća prekogranična partnerstva i ona partnerstva koja imaju za cilj rješavanje konkretnih problema regija i općina EU-a, dodatni je uvjet za sudjelovanje u mreži EURES.

Amandman  51

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Organizacije podnositeljice zahtjeva mogu izabrati sljedeće načine sudjelovanja u mreži EURES na sljedeće načine:

1. Organizacije podnositeljice zahtjeva sudjeluju u mreži EURES na sljedeće načine:

Justification

The possibility to choose the responsibilities by the EURES Partners is not justified. EURES Partners should be obliged, as this is the case at the moment, to provide all the services mentioned in the Article 9 points a-c.

Amandman  52

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) pridonijeti bazi slobodnih radnih mjesta u skladu s člankom 14. stavkom (1), točkom (a);

(a) pridonošenjem bazi slobodnih radnih mjesta u skladu s člankom 14. stavkom (1), točkom (a);

Amandman  53

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) pridonijeti bazi molbi za posao i životopisa u skladu s člankom 14. stavkom (1), točkom (b);

(b) pridonošenjem bazi molbi za posao i životopisa u skladu s člankom 14. stavkom (1), točkom (b);

Amandman  54

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) pružiti usluge podrške radnicima i poslodavcima u skladu s Poglavljem IV. ili

(c) pružanjem usluga podrške radnicima i poslodavcima u skladu s Poglavljem IV.

Amandman  55

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) kombinacijom točaka (a) do (c).

Briše se.

Amandman  56

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Radi smanjenja nezaposlenosti države članice u suradnji s Komisijom poduzimaju mjere kako bi se zajamčilo da se državljanima EU-a omogući jednak pristup pri popunjavanju radnih mjesta.

Amandman  57

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) sva dostupna slobodna radna mjesta kod njezinih javnih službi za zapošljavanje te onih koje pružaju partneri EURES-a;

(a) sva dostupna slobodna radna mjesta kod njezinih javnih službi za zapošljavanje te onih koje pružaju partneri EURES-a; mikropoduzećima i malim poduzećima u propisno opravdanim slučajevima dati mogućnost da ne objavljuju slobodna radna mjesta na EURES-u;

Amandman  58

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Javne službe za zapošljavanje nastoje sklopiti sporazume s drugim službama za zapošljavanje na državnom teritoriju te države članice kako bi osigurale primjenjivost načela iz stavka 1. na alate za pretraživanje slobodnih radnih mjesta na internetu kojima oni upravljaju.

2. Javne službe za zapošljavanje aktivno nastoje sklopiti sporazume s drugim službama za zapošljavanje na državnom teritoriju te države članice kako bi osigurale primjenjivost načela iz stavka 1. na alate za pretraživanje slobodnih radnih mjesta na internetu kojima oni upravljaju.

Amandman  59

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Države članice uspostavljaju nacionalne središnjice kako bi omogućile prenošenje na portal EURES informacija o slobodnim radnim mjestima, molbama za posao i životopisima koje je dala na raspolaganje svaka organizacija koja je voljna podijeliti te podatke i na portalu EURES.

5. Države članice uspostavljaju nacionalne središnjice koristeći, ako je moguće, već postojeće strukture vlasti, kako bi omogućile prenošenje na portal EURES informacija o slobodnim radnim mjestima, molbama za posao i životopisima koje je dala na raspolaganje svaka organizacija koja je voljna podijeliti te podatke i na portalu EURES.

Amandman  60

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice podržavaju razvoj koordiniranog pristupa takvim uslugama na nacionalnoj razini.

2. Države članice podržavaju razvoj koordiniranog pristupa takvim uslugama na nacionalnoj razini, s ciljem zadovoljavanja posebnih potreba regija, općina odnosno i regija i općina.

Justification

The success of the EURES network demands that Member States foster its linkage with the specific interests of the EU's regions and/or municipalities.

Amandman  61

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) je jednostavno dostupna i prikazana na način jednostavan za korištenje.

(b) je nediskriminirajuća, jednostavno dostupna i prikazana na način jednostavan za korištenje.

Amandman  62

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Svi tražitelji zaposlenja imaju pravo na pune informacije o uvjetima zaposlenja kao što su pravo na mirovinu, socijalno ili zdravstveno osiguranje u državi i u mjestu rada.

Justification

This type of information is of paramount importance for jobseekers.

Amandman  63

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice nastoje razviti posebne informacije za pogranične radnike i poslodavce u pograničnim regijama gdje sve predmetne države članice smatraju da je nužno uspostaviti posebne strukture za suradnju i pružanje usluga.

2. Države članice nastoje razviti posebne informacije za pogranične radnike i poslodavce u pograničnim regijama gdje sve predmetne države članice smatraju da je nužno uspostaviti posebne strukture za suradnju i pružanje usluga gdje one još ne postoje.

Justification

The existing cross‑border cooperation offices have already proved their worth on many occasions, and other similar bodies could draw upon their experience.

Amandman  64

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Predmetni partneri EURES-a proaktivno svim radnicima koji traže posao nude mogućnost da pristupe uslugama iz ovog članka. Ako je prikladno, ova se ponuda ponavlja za vrijeme postupka traženja zaposlenja.

1. Predmetni partneri EURES-a proaktivno svim radnicima koji traže posao, osobito osobama u nepovoljnom položaju, nude mogućnost da pristupe uslugama iz ovog članka. Ako je prikladno, ova se ponuda ponavlja za vrijeme postupka traženja zaposlenja.

Justification

Every member of the public seeking employment must have access to information.

Amandman  65

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako su radnici zainteresirani za daljnju pomoć i postoji razumna vjerojatnost za zaposlenje unutar EU-a, predmetni partneri EURES-a pružaju dodatnu pomoć u potrazi za poslom, koja se sastoji od usluga kao što su odabir odgovarajućih slobodnih raznih mjesta, pomoć s pripremom molbi za posao i životopisa i prijevod i/ili pojašnjenje određenih slobodnih radnih mjesta u drugim državama članicama.

3. Ako su radnici zainteresirani za daljnju pomoć i postoji razumna vjerojatnost za zaposlenje unutar EU-a, predmetni partneri EURES-a pružaju dodatnu pomoć u potrazi za poslom, koja se sastoji od usluga kao što su odabir odgovarajućih slobodnih radnih mjesta, pomoć s pripremom molbi za posao i životopisa i prijevod i/ili pojašnjenje određenih slobodnih radnih mjesta u drugim državama članicama, posebno u područjima u kojima postoji velik nedostatak radne snage u dotičnoj državi članici.

Justification

There is currently a shortage of skilled and semi‑skilled labour in a set of occupations that could be of interest to people in other Member States.

Amandman  66

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Predmetni partneri EURES-a pružaju informacije i smjernice poslodavcima zainteresiranima za zapošljavanje radnika iz drugih država članica te im posebno nude sljedeće usluge:

1. Predmetni partneri EURES-a pružaju informacije i smjernice poslodavcima zainteresiranima za zapošljavanje radnika iz drugih država članica te im posebno, i ako je moguće proaktivno, nude sljedeće usluge:

Amandman  67

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako su poslodavci zainteresirani za daljnju pomoć i postoji razumna vjerojatnost za popunjavanje radnih mjesta unutar EU-a, predmetni partneri EURES-a pružaju dodatnu pomoć u potrazi za poslom, koja se sastoji od usluga kao što su predodabir odgovarajućih kandidata i pomoć u obliku prijevoda i/ili pojašnjenja određenih slobodnih radnih mjesta u drugim državama članicama.

2. Ako su poslodavci zainteresirani za daljnju pomoć i postoji razumna vjerojatnost za popunjavanje radnih mjesta unutar EU-a, predmetni partneri EURES-a pružaju dodatnu pomoć u potrazi za poslom, koja se sastoji od usluga kao što su predodabir odgovarajućih kandidata i pomoć u obliku prijevoda i/ili pojašnjenja određenih slobodnih radnih mjesta u drugim državama članicama, posebno u područjima u kojima postoji velik nedostatak radne snage u dotičnoj državi članici.

Obrazloženje

Employers often are facing problems in finding skilled workers in their Member States for the posts that could be of interest to the workers from other Member States.

Amandman  68

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju koordinaciju između službi podrške u skladu s ovom uredbom i usluga socijalnog osiguranja koje pružaju države članice.

1. Države članice osiguravaju koordinaciju između službi podrške u skladu s ovom uredbom i usluga socijalnog osiguranja koje pružaju države članice na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te preko postojećih ili budućih ureda prekogranične suradnje.

Justification

People wanting to work in a different country need to have this information so that they can make a decision in full knowledge of the facts.

Amandman  69

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Na zahtjev radnika, pograničnih radnika i poslodavaca, predmetni partneri EURES-a pružaju im opće informacije o pravima u vezi sa socijalnom sigurnosti i prosljeđuju njihove zahtjeve za posebnim informacijama nadležnim tijelima i, ako je primjenjivo, drugim tijelima koja pružaju potporu radnicima u ostvarivanju njihovih prava u okviru slobode kretanja.

3. Na zahtjev radnika, pograničnih radnika i poslodavaca, predmetni partneri EURES-a pružaju im informacije o pravima u vezi sa socijalnom sigurnosti i porezom na dohodak i prosljeđuju njihove zahtjeve za posebnim informacijama nadležnim tijelima i, ako je primjenjivo, drugim tijelima koja pružaju potporu radnicima u ostvarivanju njihovih prava u okviru slobode kretanja.

Justification

People wanting to work in a different country need to have this information so that they can make a decision in full knowledge of the facts.

Amandman  70

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i države članice prate tokove i uzorke mobilnosti radne snage u Uniji na temelju statističkih podataka Eurostata i dostupnih nacionalnih podataka.

Komisija i države članice prate tokove i uzorke mobilnosti radne snage u Uniji na temelju statističkih podataka Eurostata i dostupnih nacionalnih i regionalnih podataka.

Justification

The monitoring of labour mobility flows and patterns will produce more accurate results if it takes closer account of the differing characteristics of the EU's regions.

Amandman  71

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) aktivnostima EURES-a na nacionalnoj razini;

(b) aktivnostima EURES-a na nacionalnoj razini te, po potrebi, na prekograničnoj razini;

Justification

In some regions, labour shortages and surpluses are more easily adjusted through this type of cooperation.

Amandman  72

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) položaju mreže EURES na tržištu usluga zapošljavanja na nacionalnoj razini u cjelini.

(c) položaju mreže EURES na tržištu usluga zapošljavanja na nacionalnoj razini u cjelini te, po potrebi, na prekograničnoj razini.

Justification

In some regions, labour shortages and surpluses are more easily adjusted through this type of cooperation.

Amandman  73

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Uzimajući u obzir razmjenu informacija i zajedničku analizu, države članice razvijaju politike mobilnosti kao sastavni dio njihovih politika zapošljavanja. Tim se politikama mobilnosti osigurava okvir na temelju kojeg države članice provode izradu programa iz članka 28.

3. Uzimajući u obzir razmjenu informacija i zajedničku analizu, države članice nastoje razviti politike mobilnosti kao sastavni dio njihovih politika zapošljavanja. Tim se politikama mobilnosti osigurava okvir na temelju kojeg države članice provode izradu programa iz članka 28.

Justification

Although regulatory competence in the field of employment policies is formally shared between the EU and the Member States, in practice it is retained by the latter. Obliging Member States to develop mobility policies goes further than the mere setting out of guidelines (Article 148(2) TFEU) by EU lawmakers or the adoption by them of measures to support Member States' employment initiatives (Article 149 TFEU). The obligation should be replaced by a simple recommendation to Member States to intervene in this area.

Amandman  74

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) glavne aktivnosti koje će se provoditi u skladu s ovom Uredbom;

(a) glavne aktivnosti koje će se provoditi u skladu s ovom Uredbom na nacionalnoj razini te, po potrebi, na prekograničnoj razini;

Justification

This will facilitate cooperation and collaboration between the EURES Partners at national, regional, local and cross‑border level. The rules applicable to accessing and utilising funding will therefore be the same for all the partners.

Amandman  75

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Preko Europskog koordinacijskog ureda Komisija jamči sukladnost financiranja aktivnosti EURES-a s nacionalnim programima rada i sukladnost s odredbama programa EaSI, a odredbama koje se odnose na financiranje aktivnosti EURES-a jamči se sinergija s financiranjem dostupnim iz programa INTERREG 2014. – 2020.

Amandman  76

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14. stavci od 1. do 7. primjenjuju se dvije godine nakon datuma stupanja na snagu iz stavka 1.

POSTUPAK

Naslov

Europska mreža službi za zapošljavanje, pristup radnika uslugama mobilnosti i daljnja integracija tržišta rada

Referentni dokumenti

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

3.2.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Datum usvajanja

26.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


POIMENIČNO GLASOVANJE NA KONAČNOM GLASOVANJU

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[EPP]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Greens]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


POSTUPAK

Naslov

Europska mreža službi za zapošljavanje, pristup radnika uslugama mobilnosti i daljnja integracija tržišta rada

Referentni dokumenti

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.1.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Datum usvajanja

23.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

5

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Datum podnošenja

1.7.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti