Procedūra : 2014/0002(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0224/2015

Pateikti tekstai :

A8-0224/2015

Debatai :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0055

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1310kWORD 1019k
1.7.2015
PE 544.332v02-00 A8-0224/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos (EURES)

(COM(2014) 0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Heinz K. Becker

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
  Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ
 ROLL-CALL VOTE
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos (EURES)

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0006),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 46 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0015/2014),

–       atsižvelgdamas į SESV 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 25 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą bei į Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A8-0224/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) laisvas darbuotojų judėjimas yra labai svarbus kuriant geriau integruotą Sąjungos darbo rinką, kurioje darbuotojams būtų sudarytos galimybės judėti iš didelio nedarbo zonų į zonas, kuriose darbo jėgos trūksta. Be to, tai padeda į laisvas darbo vietas rasti tinkamų įgūdžių turinčių darbuotojų ir įveikti darbo rinkos kliūtis;

(2) laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš svarbiausių elementų kuriant geriau integruotą Sąjungos darbo rinką (ypač pasienio regionuose), kurioje darbuotojams būtų sudarytos galimybės labiau judėti, ir gali padėti padidinti įvairovę ir į laisvas darbo vietas rasti tinkamų įgūdžių turinčių darbuotojų bei įveikti darbo rinkos kliūtis;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (kodifikuota redakcija)19 nuostatomis sukurti tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams ir keitimosi informacija mechanizmai, o 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 2012/733/ES išdėstytos nuostatos dėl EURES (Europos užimtumo tarnybų tinklu) pavadinto tinklo veikimo pagal tą reglamentą. Šią reglamentavimo sistemą reikia persvarstyti, kad būtų atsižvelgta į naujus judumo modelius, griežtesnius sąžiningam judumui taikomus reikalavimus, keitimosi laisvų darbo vietų duomenimis technologijų pokyčius, darbo ieškotojų ir darbdavių naudojimąsi įvairiais įdarbinimo kanalais ir didėjančią ne tik valstybinių užimtumo tarnybų (VUT), bet ir kitų įdarbinimo paslaugas teikiančių darbo rinkos tarpininkų reikšmę;

(3) 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (kodifikuota redakcija)19 nuostatomis sukurti tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams ir keitimosi informacija mechanizmai, o 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 2012/733/ES išdėstytos nuostatos dėl EURES (Europos užimtumo tarnybų tinklu) pavadinto tinklo veikimo pagal tą reglamentą. Šią reglamentavimo sistemą reikia persvarstyti, kad būtų atsižvelgta į naujus darbo tipus, judumo ir profesinio gyvenimo modelius, griežtesnius sąžiningam judumui taikomus reikalavimus, keitimosi laisvų darbo vietų duomenimis technologijų pokyčius, darbo ieškotojų ir darbdavių naudojimąsi įvairiais įdarbinimo kanalais ir didėjančią ne tik valstybinių užimtumo tarnybų (VUT), bet ir kitų įdarbinimo paslaugas teikiančių darbo rinkos tarpininkų reikšmę;

__________________

__________________

19 OL L 141, 2011 5 27, p. 1.

19 OL L 141, 2011 5 27, p. 1.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant padėti laisvo judėjimo teisę turintiems darbuotojams veiksmingai naudotis ta teise, pagal šiuo metu galiojantį reglamentą teikiamą pagalbą laikantis Sutarties 45 straipsnio gali gauti bet kuris Sąjungos pilietis, turintis teisę įsidarbinti pagal darbo sutartį, ir jo šeimos nariai. Valstybės narės suteikia vienodą prieigą bet kuriam trečiosios šalies piliečiui, pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus šioje srityje traktuojamam taip pat, kaip jų piliečiai;

(4) siekiant padėti laisvo judėjimo teise pagrįstą teisę dirbti turintiems darbuotojams veiksmingai naudotis ta teise, pagal šiuo metu galiojantį reglamentą teikiamą pagalbą laikantis SESV 45 straipsnio gali gauti bet kuris Sąjungos pilietis, turintis teisę įsidarbinti pagal darbo sutartį, ir jo šeimos nariai. Valstybės narės suteikia vienodą prieigą bet kuriam trečiosios šalies piliečiui, pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus šioje srityje traktuojamam taip pat, kaip jų piliečiai;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teismas) nuosekliai tvirtina, kad laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš Sąjungos pagrindų, todėl šią laisvę nustatančios nuostatos turėtų būti aiškinamos plačiai1a. Todėl šią laisvę, kaip įtvirtinta SESV 45 straipsnyje, reikia aiškinti kaip nebaigtinį sąrašą tam tikrų teisių, kurioms suteikiamos Sąjungos piliečiams laisvo darbuotojų judėjimo srityje, be to, ši laisvė taip pat apima Sąjungos piliečių teisę laisvai judėti kitų valstybių narių teritorijoje ir ten apsigyventi siekiant ieškoti darbo1b. Taigi, vadovaujantis Teismo aiškinimu, „darbuotojo“ apibrėžtis šiame reglamente turėtų apimti darbo ieškančius asmenis. Be to, taip pat vadovaujantis Teismo aiškinimu, ši apibrėžtis turėtų apimti, jei tenkinamos atitinkamos sąlygos, ir asmenis, atliekančius pameistrystę1c ar mokomąją praktiką1d;

 

__________________

 

1a Žr., be kita ko, 1986 m. birželio 3 d. sprendimą byloje 139/85 Kempf prieš Staatssecretaris van Justitie (13 punktas).

 

1b Žr. visų pirma 1991 m. vasario 26 d. sprendimą byloje C-292/89, The Queen prieš Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen (13 punktas). Taip pat žr. ribas, nustatytas 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu byloje C-333/13 Elisabeta Dano ir Florin Dano prieš Jobcenter Leipzig.

 

1c Žr. visų pirma 2002 m. lapkričio 19 d. sprendimą byloje C-188/00 Bülent Kurz, né Yüce prieš Land Baden-Württemberg.

 

1d Žr. visų pirma 1992 m. vasario 26 d. sprendimą byloje C-3/90 Bernini prieš Minister van Onderwijs en Wetenschappen ir 2005 m. kovo 17 d. byloje C-109/04 Kraneman prieš Land Nordrhein-Westfalen.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) didėjant darbo rinkų tarpusavio priklausomybei, pagal Sutarties 46 straipsnio a punktą būtinas glaudesnis užimtumo tarnybų bendradarbiavimas, kad visiems darbuotojams pagal savanoriško ir sąžiningo darbo jėgos judumo Sąjungoje principus būtų užtikrinta laisvo judėjimo galimybė, todėl turėtų būti sukurta darbo jėgos judumo Sąjungoje srities bendra valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo sistema. Tokioje sistemoje turėtų būti susietos visos Sąjungos laisvos darbo vietos ir galimybė į jas pretenduoti (tarpininkavimas darbuotojams ir darbdaviams), apibrėžtas susijusių paramos paslaugų teikimas darbuotojams ir darbdaviams ir numatytas bendras požiūris, kad būtų keičiamasi minėtajam bendradarbiavimui palengvinti būtina informacija;

(5) didėjant darbo rinkų tarpusavio priklausomybei, pagal Sutarties 46 straipsnio a punktą būtinas glaudesnis užimtumo tarnybų bendradarbiavimas, ypač pasienio regionuose, kad visiems darbuotojams pagal savanoriško ir sąžiningo darbo jėgos judumo Sąjungoje principus būtų sąžiningomis sąlygomis užtikrinta laisvo judėjimo galimybė. Todėl turėtų būti sukurta bendra valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo darbo jėgos judumo Sąjungoje klausimais sistema. Tokioje sistemoje turėtų būti susietos visos Sąjungos laisvos darbo vietos ir galimybė į jas pretenduoti (toliau – tarpininkavimas darbuotojams ir darbdaviams), apibrėžtas susijusių paramos paslaugų teikimas darbuotojams ir darbdaviams ir numatytas bendras požiūris į keitimąsi tokiam bendradarbiavimui palengvinti būtina informacija ir į šiuo tikslu teikiamas individualizuoto konsultavimo paslaugas;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) atsižvelgdama į tai, kad EURES tinklas itin svarbus užimtumui Sąjungoje padidinti, Komisija turėtų užtikrinti tiesioginį pakankamą tinkamo platformos veikimo ir valstybių narių bendradarbiavimo finansavimą;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europos Vadovų Tarybai paprašius išnagrinėti galimybę į EURES tinklo taikymo sritį įtraukti pameistrystę ir mokomąją praktiką, nustatyta, kad šiuo metu galiojantis reglamentas gali būti taikomas pameistrystei ir mokomajai praktikai, jeigu susiję asmenys laikomi darbuotojais atsižvelgiant į piliečiams pagal Sutarties 45 straipsnį suteiktas teises. Turi būti įdiegtas tinkamas keitimasis bendra informacija apie su pameistryste ir mokomąja praktika susijusį judumą Sąjungoje ir turėtų būti plėtojama kandidatams į tokias darbo vietas skirta tinkama pagalba, grindžiama tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams pagal pasiūlymus mechanizmu, jei toks tarpininkavimas laikomas galimu laikantis atitinkamų standartų ir deramai atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją;

(6) Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europos Vadovų Taryba paprašė išnagrinėti galimybę į EURES tinklo taikymo sritį įtraukti pameistrystę ir mokomąją praktiką. Šiuo metu galiojantis reglamentas gali būti taikomas pameistrystei ir mokomajai praktikai, jeigu susiję asmenys laikomi darbuotojais atsižvelgiant į piliečiams pagal SESV 45 ir 47 straipsnius suteiktas teises. Pameistrystei ir mokomajai praktikai taikomos sąlygos turėtų būti nustatytos pagal galiojančius Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus ir turėtų atitikti būtiniausius priimančiosios valstybės narės socialinius ir darbo standartus. Valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė neleisti skirti tam tikrų laisvų darbo vietų pameistrystei ir mokomajai praktikai, atsižvelgiant į valstybių narių švietimo sistemų ir aktyvios darbo rinkos politikos skirtumus. Turi būti įdiegtas tinkamas keitimasis bendra informacija apie su pameistryste ir mokomąja praktika susijusį judumą Sąjungoje ir turėtų būti plėtojama kandidatams į tokias darbo vietas skirta tinkama pagalba, grindžiama tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams pagal pasiūlymus mechanizmu, jei toks tarpininkavimas laikomas galimu laikantis atitinkamų standartų ir deramai atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) į EURES tinklą įtraukiant pameistrystę ir mokomąją praktiką turėtų būti laikomasi Tarybos rekomendacijos dėl stažuočių kokybės sistemos, kad būtų gerinama mokomosios praktikos kokybė, ypač susijusi su mokymosi ir mokymo turiniu bei darbo sąlygomis. Taip turi būti siekiama palengvinti perėjimą nuo švietimo sistemos, nedarbo ar veiklos nebuvimo prie darbo. Organizuojant mokomąją praktiką, be kita ko, pagal taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę turėtų būti laikomasi stažuotojams taikomų darbo sąlygų, teisių ir pareigų, sąlygų skaidrumo ir kt.;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) reikalingi teisės aktai VUT veiklos veiksmingumui įtvirtinti. Sąžiningų užimtumo galimybių populiarinimas per EURES portalą priklauso ir nuo kiekvienos valstybės narės VUT gebėjimų ugdymo, techninės pagalbos ir finansinių bei žmogiškųjų išteklių;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) EURES tinklas turėtų būti pakankamai lankstus, kad galėtų prisitaikyti prie kintančio užimtumo tarnybų veiklos pobūdžio ir struktūros. Atvėrus galimybes būti EURES tinklo narėmis, paslaugos būtų teikiamos efektyviau, nes būtų pasitelkiama partnerystė, gerinama kokybė ir didinama EURES tinklo aprėpiama rinkos dalis. Todėl EURES tinklo nare turėtų būti bet kokia viešoji, privati ar trečiojo sektoriaus organizacija, atitinkanti šiame reglamente išdėstytus kriterijus;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) bendradarbiauti tarptautiniu bei tarpvalstybiniu lygmeniu ir teikti paramą visoms EURES veiklą valstybėse narėse vykdančioms organizacijoms būtų lengviau sukūrus Sąjungos lygmens darinį (Europos koordinavimo centrą), kuris turėtų teikti bendrą informaciją, rūpintis mokymo veikla, parūpinti priemonių ir rekomendacijų. Tas darinys taip pat turėtų būti atsakingas už bendros IT platformos – Europos profesinio judumo portalo (EURES portalo) – kūrimą. Jo veiklai valdyti reikėtų, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, parengti daugiametes darbo programas;

(8) plėtoti partnerystę ir bendradarbiauti tarptautiniu bei tarpvalstybiniu lygmeniu ir teikti paramą visoms EURES veiklą valstybėse narėse vykdančioms organizacijoms būtų lengviau sukūrus Sąjungos lygmens darinį (Europos koordinavimo centrą), kuris turėtų teikti bendrą informaciją, rūpintis mokymo veikla, parūpinti priemonių ir rekomendacijų. Tas darinys taip pat turėtų būti atsakingas už bendros IT platformos – Europos profesinio judumo portalo (EURES portalo) – kūrimą. Jo veiklai valdyti reikėtų, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, parengti daugiametes darbo programas;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų įsteigti nacionalinius koordinavimo centrus, kurie teiktų bendrą paramą ir pagalbą visoms jų teritorijoje EURES veiklą vykdančioms organizacijoms ir palaikytų jų bendradarbiavimą su atitinkamomis organizacijomis kitose valstybėse narėse ir su Europos koordinavimo centru. Tokiems koordinavimo centrams visų pirma turėtų būti pavesta nagrinėti su laisvomis darbo vietomis susijusius skundus bei problemas ir tikrinti su savanorišku ir sąžiningu darbo jėgos judumu Sąjungoje susijusius atitikties aspektus;

(9) valstybės narės turėtų įsteigti nacionalinius koordinavimo centrus, kurie teiktų bendrą paramą ir pagalbą visoms jų teritorijoje EURES veiklą vykdančioms organizacijoms, įskaitant tarpvalstybines partnerystes, ir palaikytų jų bendradarbiavimą su atitinkamomis organizacijomis kitose, ypač kaimyninėse, valstybėse narėse ir su Europos koordinavimo centru. Tokiems koordinavimo centrams visų pirma turėtų būti pavesta nagrinėti su laisvomis darbo vietomis susijusius skundus bei problemas ir tikrinti su savanorišku ir sąžiningomis sąlygomis grindžiamu darbo jėgos judumu Sąjungoje susijusius atitikties aspektus;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) EURES tinklo veikloje dalyvaujantys socialiniai partneriai visų pirma padeda analizuoti judumo kliūtis, taip pat skatinti sąžiningą ir savanorišką darbo jėgos judumą Sąjungoje, įskaitant pasienio regionus. Todėl Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai turėtų būti įtraukti į bendrą EURES tinklo valdymo sistemą, o nacionalinėms darbdavių organizacijoms ir profesinėms sąjungoms turi būti leista teikti paraišką tapti EURES partnerėmis;

(10) EURES tinklo veikloje dalyvaujantys socialiniai partneriai visų pirma padeda analizuoti judumo kliūtis, taip pat skatinti savanorišką ir sąžiningomis sąlygomis grindžiamą darbo jėgos judumą Sąjungoje, ypač pasienio regionuose. Todėl Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai turėtų būti įtraukti į bendrą EURES tinklo valdymo sistemą, o nacionalinės darbdavių organizacijos ir profesinės sąjungos turėtų dalyvauti pagal nacionalinę teisę ir praktiką ir joms turėtų būti leista įvykdžius atitinkamas prievoles teikti paraišką tapti EURES narėmis ar partnerėmis;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) didesnis EURES tinklo narių skaičius naudingas socialiniu, ekonominiu ir finansiniu atžvilgiu. Dėl to paslaugos teikiamos veiksmingiau, nes lengviau kurti partnerystės ryšius, didėja papildomumas ir gerėja kokybė. EURES tinklo rinkos dalis padidėja tiek, kiek naujos narės pateikia laisvų darbo vietų, darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų. Dėl tarptautinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo, kuris yra viena esminių EURES tinklo veiklos ypatybių, galėtų atsirasti novatoriškų užimtumo tarnybų mokymosi ir bendradarbiavimo formų, įskaitant susijusias su laisvoms darbo vietoms ir paramos paslaugoms taikomais kokybės standartais. Dėl to EURES tinklas taptų dar svarbesnis kaip viena iš pagrindinių Sąjungos priemonių, kuria naudodamosi valstybės narės ir Europos Komisija galėtų palaikyti konkrečias priemones, kuriomis siekiama didelio užimtumo Sąjungoje;

(12) didesnis EURES tinklo narių skaičius gali būti naudingas ekonominiu, finansiniu ir socialiniu atžvilgiu. Dėl to paslaugos teikiamos veiksmingiau, nes lengviau kurti partnerystės ryšius, didėja papildomumas ir gerėja kokybė. EURES tinklo rinkos dalis padidėja tiek, kiek naujos narės pateikia laisvų darbo vietų, darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų. Dėl tarptautinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo, kuris yra viena esminių EURES tinklo veiklos ypatybių, galėtų atsirasti novatoriškų užimtumo tarnybų mokymosi ir bendradarbiavimo formų, įskaitant susijusias su laisvoms darbo vietoms ir paramos paslaugoms taikomais kokybės standartais. Dėl to EURES tinklas taptų ir išliktų dar svarbesnis kaip viena iš pagrindinių Sąjungos priemonių, kuria naudodamosi valstybės narės ir Komisija galėtų palaikyti konkrečias priemones, kuriomis siekiama didelio kokybiško ir tvaraus užimtumo Sąjungoje;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) darbo rinkos politika priklauso valstybių narių kompetencijai, ją koordinuoja ir remia Sąjunga pagal atitinkamas SESV nuostatas. Su judumu susijusios paramos priemonės turi atitikti Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) principus, ypač dėl vienodo požiūrio, ir atitinkamus Sąjungos teisės aktus;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) vienas iš EURES tinklo tikslų – remti sąžiningą darbo jėgos judumą Sąjungoje, todėl į būtiniausius bendrus kriterijus, taikomus organizacijoms suteikiant leidimą prisijungti prie EURES tinklo, turėtų būti įtrauktas reikalavimas, kad tos organizacijos įsipareigotų visapusiškai laikytis taikomų darbo standartų ir teisinių reikalavimų;

(14) vienas iš EURES tinklo tikslų – remti sąžiningą darbo jėgos judumą Sąjungoje, todėl į būtiniausius bendrus kriterijus, taikomus organizacijoms suteikiant leidimą prisijungti prie EURES tinklo, turėtų būti įtrauktas reikalavimas, kad tos organizacijos įsipareigotų visapusiškai laikytis taikomų darbo standartų, teisinių reikalavimų ir nediskriminavimo principo;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) valstybės narės turėtų turėti galimybę atsisakyti suteikti leidimą tapti EURES nare ar partnere arba jį atšaukti organizacijoms, nesilaikančioms darbo standartų arba teisės reikalavimų, ypač susijusių su darbo užmokesčiu ir darbo sąlygomis. Jeigu dėl darbo standartų ir teisės reikalavimų, ypač susijusių su darbo užmokesčiu ir darbo sąlygomis, nesilaikymo atsisakoma suteikti leidimą prisijungti, atitinkamas nacionalinis koordinavimo centras turėtų informuoti Europos koordinavimo centrą, kad informacija būtų perduota kitiems nacionaliniams koordinavimo centrams. Jeigu ten veikia EURES narė ar partnerė, atitinkamas nacionalinis koordinavimo centras, remdamasis nacionalinės teisės aktais ir praktika, savo teritorijoje turėtų imtis atitinkamų veiksmų;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) valstybės narės turėtų skirti VUT EURES narėmis, netaikant reikalavimo vykdyti prisijungimo procedūrą, jei VUT tenkina minimalius bendrus kriterijus. Turėtų būti leidžiama VUT pavesti veiksmus, susijusius su EURES darbo organizavimu;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b) Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 573/2014/ES1a numatytas įtraukus, pagrįstas faktais ir į rezultatus orientuotas visų VUT palyginimą, siekiant nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius, o visos šio palyginimo teikiamos galimybės priklauso nuo nuolatinio valstybių narių dalyvavimo;

 

___________________

 

1a 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (OL L 159, 2014 5 28, p. 32).

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) kad darbuotojams ir darbdaviams būtų teikiama patikima naujausia informacija apie įvairius darbo jėgos judumo Sąjungoje aspektus, EURES tinklas turėtų bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, tarnybomis ir Sąjungos tinklais, gerinančiais judumo sąlygas ir piliečiams teikiančiais informaciją apie jų teises pagal Sąjungos teisės aktus, tokiais kaip portalas „Jūsų Europa“, Europos jaunimo portalas ir SOLVIT, už profesinės kvalifikacijos pripažinimą atsakingomis organizacijomis ir įstaigomis, kurių tikslas – skatinti, analizuoti, stebėti ir palaikyti vienodą požiūrį į darbuotojus, paskirtomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. ../2013 (ES) [dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis];

(16) kad darbuotojams ir darbdaviams būtų teikiama patikima naujausia informacija apie įvairius darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos Sąjungoje aspektus, EURES tinklas turėtų bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, tarnybomis ir Sąjungos tinklais, gerinančiais judumo sąlygas ir piliečiams teikiančiais informaciją apie jų teises pagal Sąjungos teisės aktus, tokiais kaip Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/20041a, Europos lygybės įstaigų tinklas (Equinet), portalas „Jūsų Europa“, Europos jaunimo portalas ir SOLVIT, tarpvalstybinio bendradarbiavimo srityje veikiančiomis ir už profesinės kvalifikacijos pripažinimą atsakingomis organizacijomis ir įstaigomis, kurių tikslas – skatinti, analizuoti, stebėti ir palaikyti vienodą požiūrį į darbuotojus, paskirtomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/54/ES1b;

 

______________

 

1a 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1).

 

1b 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 159, 2014 5 28, p. 32).

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) visos viešai paskelbtos laisvos darbo vietos pagal konkrečios valstybės narės praktiką turėtų būti skelbiamos EURES portale;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) teisinę atsakomybę už bendroje IT platformoje pateikiamos informacijos, ypač susijusios su laisvų darbo vietų duomenimis, turinio ir techninės kokybės užtikrinimą prisiima informaciją teikiančios organizacijos, laikydamosi valstybių narių teisės aktų ir (arba) nustatytų standartų. Komisija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiauti, kad būtų galima kuo anksčiau nustatyti su keitimusi informacija Europos lygmeniu susijusius sukčiavimo ar piktnaudžiavimo atvejus;

(19) teisinę atsakomybę už bendroje IT platformoje pateikiamos informacijos, ypač susijusios su laisvų darbo vietų duomenimis, turinio ir techninės kokybės užtikrinimą prisiima informaciją teikiančios organizacijos, laikydamosi valstybių narių teisės aktų ir (arba) nustatytų standartų. Tos organizacijos kartu su Komisija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiauti, kad būtų galima nustatyti su keitimusi informacija Sąjungos lygmeniu susijusius sukčiavimo ar piktnaudžiavimo atvejus. Visi suinteresuotieji subjektai turėtų užtikrinti, kad būtų teikiami aukštos kokybės duomenys;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) bendra įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikavimo sistema yra viena svarbiausių priemonių, leidžiančių Sąjungoje darbo prašymus teikti internetu, todėl reikia plėtoti valstybių narių ir Europos Komisijos bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas tarpvalstybinio lygmens sąveikumas ir prasminga automatinė tinkamo darbo ar darbuotojo paieška, be kita ko, susiejant bendrą ir nacionalines klasifikavimo sistemas. Šioje srityje turėtų būti naudojami ir kiti nustatyti įgūdžių ir kvalifikacijos palyginimo ir skaidrumo užtikrinimo Europos formatai ir priemonės, pvz., Europos kvalifikacijų sandara ir bendra kvalifikacijos ir gebėjimų skaidrumo užtikrinimo sistema („Europass“);

(20) bendra įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikavimo sistema yra viena svarbiausių priemonių, leidžiančių Sąjungoje darbo prašymus teikti internetu, todėl reikia plėtoti valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas tarpvalstybinio lygmens sąveikumas ir prasminga automatinė tinkamo darbo ar darbuotojo paieška, be kita ko, susiejant bendrą ir nacionalines klasifikavimo sistemas. Valstybės narės turėtų būti nuolat informuojamos apie Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatoriaus (ESCO) plėtotę. Šioje srityje turėtų būti naudojami ir kiti nustatyti įgūdžių ir kvalifikacijos palyginimo ir skaidrumo užtikrinimo Europos formatai ir priemonės, pvz., Europos kvalifikacijų sandara ir bendra kvalifikacijos ir gebėjimų skaidrumo užtikrinimo sistema („Europass“);

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) rengiant bendrą Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių turėtų būti naudojamasi geriausios praktikos pavyzdžiais ir patirtimi, jau įgyta įgyvendinus Europos kvalifikacijų sandarą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB1a;

 

___________________

 

1a 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b) valstybės narės taip pat turėtų sustiprinti bendradarbiavimą diplomų pripažinimo srityje, kad darbuotojams būtų užtikrintos visos galimybės gauti darbą visoje Sąjungos teritorijoje;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) reikėtų nustatyti bendrą požiūrį į EURES tinklo veikloje dalyvaujančių organizacijų teikiamas paslaugas (paramos paslaugas) ir kuo geriau užtikrinti principą, pagal kurį darbuotojai ir darbdaviai, kuriems reikia su darbo jėgos judumu Sąjungoje susijusios pagalbos, būtų traktuojami vienodai, kad ir kur Sąjungoje būtų, todėl reikėtų nustatyti paramos paslaugų prieinamumo atskirų valstybių narių teritorijoje principus ir taisykles. Šis bendras požiūris taip pat taikomas darbu laikomai pameistrystei ir mokomajai praktikai;

(21) reikėtų nustatyti bendrą požiūrį į EURES tinklo veikloje dalyvaujančių organizacijų teikiamas paslaugas (paramos paslaugas) ir kuo geriau užtikrinti principą, pagal kurį darbuotojai ir darbdaviai, kuriems reikia su darbo jėgos judumu Sąjungoje susijusios pagalbos, būtų traktuojami vienodai, kad ir kur Sąjungoje būtų, todėl reikėtų nustatyti paramos paslaugų prieinamumo atskirų valstybių narių teritorijoje principus ir taisykles. Šis bendras požiūris taip pat taikomas pagal SESV 45 straipsnį darbu laikomai pameistrystei ir mokomajai praktikai;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) daugiau ir įvairesnių su darbo jėgos judumo Sąjungoje galimybėmis susijusios pagalbos variantų naudingi darbuotojams ir yra reikalingi siekiant padidinti EURES tinklo potencialą darbuotojams teikti paramą visą jų profesinį gyvenimą, užtikrinant jų galimybes keisti darbą ir siekti karjeros;

(22) daugiau ir įvairesnių su darbo jėgos judumo Sąjungoje galimybėmis susijusios pagalbos variantų naudingi darbuotojams ir yra reikalingi siekiant padidinti EURES tinklo potencialą darbuotojams teikti individualizuotas konsultacijas ir paramą visą jų profesinį gyvenimą, užtikrinant jų galimybes keisti darbą ir siekti karjeros;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) paramos paslaugos padės sumažinti darbo ieškotojams kylančių kliūčių naudojantis pagal Sąjungos teisės aktus suteiktomis darbuotojų teisėmis, taip pat veiksmingiau išnaudoti visas darbo galimybes, ir taip užtikrins geresnes asmens įsidarbinimo perspektyvas;

(23) paramos paslaugos padės sumažinti darbo ieškotojams kylančių kliūčių naudojantis pagal Sąjungos teisės aktus suteiktomis teisėmis, taip pat veiksmingiau išnaudoti visas mokomosios praktikos, pameistrystės ir darbo galimybes, ir taip užtikrins geresnes asmens įsidarbinimo perspektyvas;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) nuodugnus darbo jėgos paklausos: profesijų, sektorių ir darbuotojų poreikių, supratimas būtų naudingas užtikrinant darbuotojų laisvo judėjimo Sąjungoje teisę, todėl paramos paslaugos turėtų apimti aukštos kokybės pagalbą darbdaviams, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Užimtumo tarnyboms ir darbdaviams palaikant glaudžius darbinius ryšius padaugėtų skelbiamų laisvų darbo vietų ir didesniam skaičiui tinkamų kandidatų būtų randamas darbas, darbo ieškotojams, ypač priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, būtų užtikrinami darbo radimo būdai, taip pat būtų pagilintos žinios apie darbo rinką;

(24) nuodugnus darbo jėgos pasiūlos ir paklausos – įgūdžių ir kvalifikacijos, profesijų, sektorių ir darbdavių poreikių derinimo – supratimas būtų naudingas užtikrinant darbuotojų laisvo judėjimo Sąjungoje teisę, todėl paramos paslaugos turėtų apimti aukštos kokybės pagalbą darbdaviams, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Užimtumo tarnyboms ir darbdaviams palaikant glaudžius darbinius ryšius padaugėtų skelbiamų laisvų darbo vietų ir didesniam skaičiui tinkamų kandidatų būtų randamas darbas, darbo ieškotojams, ypač jaunimui ir priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, būtų užtikrinami darbo radimo būdai, taip pat būtų pagilintos žinios apie darbo rinką;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) visų valstybių narių teikiamos paramos paslaugos turėtų būti apibrėžtos remiantis greitai pasieksimu bendru sutarimu dėl valstybių narių sėkmingai taikomos darbo ieškotojų ir darbdavių informavimo, orientavimo ir konsultavimo tvarkos;

(25) visų valstybių narių teikiamos paramos paslaugos turėtų būti apibrėžtos remiantis greitai pasieksimu bendru sutarimu dėl valstybių narių sėkmingai taikomos darbo ieškotojų ir darbdavių informavimo, individualizuoto orientavimo ir konsultavimo tvarkos. Komisija turėtų užtikrinti, kad paslaugoms remti (t. y. ir EURES konsultantams) būtų teikiama techninė ir finansinė pagalba;

Pagrindimas

EURES patarėjų teikiamos individualizuotos paslaugos labai svarbios, kad naudodamiesi savo pagrindine teise laisvai judėti darbuotojai galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) darbuotojams teikiamos paramos paslaugos susijusios su naudojimusi jiems kaip darbuotojams pagal Sąjungos teisės aktus suteikta pagrindine laisvo judėjimo teise, todėl turėtų būti nemokamos. Tačiau mokestis už darbdaviams teikiamas paramos paslaugas gali būti imamas laikantis nacionalinės praktikos;

(26) darbuotojams teikiamos paramos paslaugos susijusios su naudojimusi jiems kaip darbuotojams pagal Sąjungos teisės aktus suteikta pagrindine laisvo judėjimo teise, todėl turėtų būti nemokamos. Prie EURES tinklo prisijungusiems darbdaviams teikiamos paramos paslaugos taip pat turėtų būti nemokamos;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pasienio darbuotojų judumo palaikymui pasienio regionuose ir paslaugų teikimui tokiems darbuotojams, kurie gyvena vienoje valstybėje narėje, o dirba kitoje, taigi turi laikytis skirtingos nacionalinės praktikos ir teisinių sistemų, be to, jiems kyla ypatingų administracinių, teisinių ar mokestinių judumo kliūčių. Tokiam judumui palengvinti valstybės narės gali pasirinkti kurti specialias paramos sistemas – atsižvelgiant į EURES tinkle vykdomą veiklą, jos turėtų padėti tenkinti specialius poreikius, susijusius su informacija, rekomendacijomis, tarpvalstybiniu darbo jėgos paklausos ir pasiūlos susiejimu ir atitinkamais darbo radimo atvejais;

(27) ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pasienio darbuotojų judumo palaikymui pasienio regionuose ir paslaugų teikimui tokiems darbuotojams, kurie gyvena vienoje valstybėje narėje, o dirba kitoje, taigi turi laikytis skirtingos nacionalinės praktikos ir teisinių sistemų, be to, jiems kyla ypatingų administracinių, teisinių ar mokestinių kliūčių, susijusių su judumu. Tokiam judumui palengvinti valstybės narės ir (arba) regioninės ir vietos valdžios institucijos turėti galėti pasirinkti kurti specialias paramos sistemas – atsižvelgiant į EURES tinkle vykdomą veiklą, jos turėtų padėti tenkinti specialius poreikius, susijusius su informacija, rekomendacijomis, tarpvalstybiniu darbo jėgos paklausos ir pasiūlos susiejimu ir atitinkamais darbo radimo atvejais. Šiuo atžvilgiu ypatingą dėmesį reikėtų skirti EURES tarpvalstybinėms partnerystėms;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) darbo rinkų skaidrumas ir pakankamos tinkamo darbo ar darbuotojo paieškos galimybės – būtinos darbo jėgos judumo Sąjungoje sąlygos. Geresnė darbo jėgos pasiūlos ir paklausos pusiausvyra gali būti pasiekta sukūrus veiksmingą bendrą valstybių narių ir Europos Komisijos keitimosi informacija apie nacionalinį ir sektorių darbo jėgos perteklių ir trūkumą Sąjungos lygmens sistemą, kuria remdamosi valstybės narės kurtų savo judumo politikos priemones ir grįstų praktinį bendradarbiavimą EURES tinkle;

(28) darbo rinkų skaidrumas ir pakankamos tinkamo darbo ar darbuotojo paieškos, įskaitant įgūdžių ir kvalifikacijos derinimą su darbo rinkos poreikiais, galimybės – būtinos darbo jėgos judumo Sąjungoje sąlygos. Geresnė darbo jėgos pasiūlos ir paklausos pusiausvyra įgūdžius geriau suderinant su darbo vietomis gali būti pasiekta sukūrus veiksmingą keitimosi informacija apie nacionalinę, regioninę ir sektorių darbo jėgos pasiūlą ir paklausą Sąjungos lygmens sistemą. Tokią sistemą, padedamos Komisijos, tarpusavyje turėtų sukurti valstybės narės, kurios remdamosi šia sistema kurtų savo judumo politikos priemones ir grįstų praktinį bendradarbiavimą EURES tinkle;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a) Komisija, bendradarbiaudama su Eurostatu ir EURES tinklu, turėtų stebėti paklausą ir pasiūlą Sąjungos darbo rinkoje ir nuolat nagrinėti darbo jėgos tendencijas;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) laisvas darbuotojų judėjimas ir didelis užimtumas glaudžiai susiję, taigi valstybės narės turi kurti judumo politikos priemones, kuriomis Sąjungoje būtų palaikomas geresnis darbo rinkų veikimas. Valstybių narių judumo politikos priemonės turėtų būti laikomos neatsiejama jų socialinės ir užimtumo politikos dalimi;

(29) laisvas darbuotojų judėjimas ir didelis užimtumas glaudžiai susiję, taigi valstybės narės turi kurti judumo politikos priemones, kuriomis Sąjungoje būtų palaikomas geresnis darbo rinkų veikimas. Valstybių narių judumo politikos priemonės turėtų būti laikomos neatsiejama jų socialinės ir užimtumo politikos dalimi. Komisija turėtų galėti nurodyti valstybių narių geriausią praktiką ir ja remtis savo rekomendacijose įgyvendinant Europos semestrą;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) tomis politikos priemonėmis taip pat turėtų būti atsižvelgiama į priešišką darbo aplinką, didelę išnaudojimo riziką ir blogas darbo sąlygas, su kuriomis judūs darbuotojai gali susidurti atvykę į naują darbo rinką. Tais pačiais aspektais reikėtų atsižvelgti ir į tų darbuotojų šeimas bei joms prieinamas galimybes integruotis į naująją darbo rinką;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) su judumu susijusių veiksmų koordinavimui Sąjungoje palaikyti reikėtų nustatyti programų rengimo ciklą. Kad programų rengimas būtų veiksmingas, rengiant valstybių narių veiklos planus reikėtų atsižvelgti į judumo srautų ir modelių duomenis, esamo ir numatomo darbo jėgos trūkumo ar pertekliaus duomenų analizę ir įdarbinimo patirtį bei praktiką naudojantis EURES tinklu, be to, į jį turėtų būti įtraukta valstybės narės organizacijų turimų darbo jėgos judumo ES lengvinimo išteklių ir priemonių peržiūra;

(30) su judumu susijusių veiksmų koordinavimui Sąjungoje palaikyti reikėtų nustatyti programų rengimo ciklą. Kad būtų galima nustatyti neigiamą poveikį, atsirandantį dėl geografinio judumo Sąjungos viduje, ir užkirsti jam kelią bei užtikrinti sąžiningą judumą, rengiant programas valstybių narių veiklos planams reikėtų atsižvelgti į judumo srautų ir modelių duomenis, esamo ir numatomo darbo jėgos pasiūlos ir paklausos duomenų analizę ir įdarbinimo patirtį bei praktiką naudojantis EURES tinklu, be to, į jį turėtų būti įtraukta valstybės narės organizacijų turimų darbo jėgos judumo ES lengvinimo išteklių ir priemonių peržiūra;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) per programų rengimo ciklą valstybėms narėms keičiantis veiklos planų projektais turėtų būti sudarytos sąlygos valstybių narių vardu veikiantiems nacionaliniams koordinavimo centrams kartu su Europos koordinavimo centru nukreipti EURES tinklo išteklius tinkamiems veiksmams ir projektams ir taip valdyti EURES tinklo vystymą, kad ši priemonė būtų labiau orientuota į rezultatus ir atitiktų darbuotojų poreikius atsižvelgiant į darbo rinkų dinamiką;

(31) per programų rengimo ciklą valstybėms narėms keičiantis veiklos planų projektais turėtų būti sudarytos sąlygos valstybių narių vardu veikiantiems nacionaliniams koordinavimo centrams kartu su Europos koordinavimo centru ir deramai dalyvaujant socialiniams partneriams nukreipti EURES tinklo išteklius tinkamiems veiksmams ir projektams ir taip valdyti EURES tinklo vystymą, kad ši priemonė būtų labiau orientuota į rezultatus ir atitiktų darbuotojų poreikius atsižvelgiant į Sąjungos darbo rinkos dinamiką;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) siekiant gauti tinkamą informaciją EURES tinklo rezultatams įvertinti, reikėtų nustatyti bendrus rodiklius. Tokie rodikliai turėtų padėti EURES tinklo veikloje dalyvaujančioms organizacijoms nustatyti savo rezultatus, taip pat įvertinti pažangą siekiant visam EURES tinklui nustatytų tikslų, įskaitant jo indėlį pagal Sutarties 145 straipsnį įgyvendinant suderintą užimtumo strategiją;

(32) siekiant gauti tinkamą informaciją EURES tinklo rezultatams įvertinti, reikėtų nustatyti bendrus kiekybinius ir kokybinius rodiklius (atitinkamais atvejais pateikiamus pagal lytį) ir atlikti išsamų judumo poveikio darbo rinkoms vertinimą. Tokie rodikliai ir minėtas poveikio vertinimas turėtų padėti EURES tinklo veikloje dalyvaujančioms organizacijoms nustatyti savo rezultatus, taip pat įvertinti pažangą siekiant visam EURES tinklui nustatytų tikslų, įskaitant jo indėlį pagal SESV 145 straipsnį įgyvendinant suderintą užimtumo strategiją;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) šiame reglamente numatytos priemonės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, turi būti vykdomos laikantis ES teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos20 ir nacionalinių jų įgyvendinimo priemonių;

(33) šiame reglamente numatytos priemonės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, turi būti vykdomos laikantis Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos ir nacionalinių jų įgyvendinimo priemonių. Asmens duomenys neturėtų būti saugomi ilgiau negu reikalinga tam tikslui, kuriam duomenys buvo renkami;

__________________

__________________

20 Visų pirma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

20 Visų pirma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) šio reglamento įgyvendinimas padės sukurti veiksmingą švietimo sistemų geresnės integracijos užtikrinimo mechanizmą, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, ir visos darbo rinkos integraciją;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti bendrą valstybių narių bendradarbiavimo sistemą, kad būtų susietos laisvos darbo vietos ir galimybė į jas pretenduoti ir būtų lengviau pasiekti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą užimtumo rinkoje, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomų veiksmų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(35) šio reglamento tikslo, t. y. sukurti bendrą valstybių narių bendradarbiavimo sistemą, kad būtų susietos laisvos darbo vietos ir galimybė į jas pretenduoti ir būtų lengviau pasiekti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą užimtumo rinkoje, geriau siekti valstybėms narėms bendradarbiaujant Sąjungos lygmeniu ir padedant Komisijai. Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti, kad valstybėms narėms nustatytus įpareigojimus suteikti leidimą organizacijoms prisijungti prie EURES tinklo kaip EURES partnerėms, taip pat pateikti bendrus tokių organizacijų veiksmingumo rodiklius būtų galima iš dalies pakeisti atsižvelgiant į juos taikant įgytą patirtį arba paisant kintančių darbo rinkos poreikių, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(36) siekiant užtikrinti, kad valstybėms narėms nustatytus įpareigojimus suteikti leidimą organizacijoms prisijungti prie EURES tinklo kaip EURES partnerėms, taip pat pateikti bendrus tokių organizacijų veiksmingumo rodiklius būtų galima iš dalies pakeisti atsižvelgiant į juos taikant įgytą patirtį arba paisant kintančių darbo rinkos poreikių, taip pat siekiant suteikti galimybę pakeisti darbuotojams ir darbdaviams teikiamų pagalbos paslaugų apimtį, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas                  44

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) siekiant užtikrinti vienodas tarpininkavimui darbuotojams ir darbdaviams ir automatinei tinkamo darbo ar darbuotojo paieškai taikomų techninių standartų ir formatų, taip pat valstybių narių keitimosi informacija modelių ir procedūrų įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai,

(37) siekiant užtikrinti vienodas tarpininkavimui darbuotojams ir darbdaviams ir automatinei tinkamo darbo ar darbuotojo paieškai taikomų techninių standartų ir formatų, taip pat valstybių narių keitimosi informacija modelių ir procedūrų įgyvendinimo sąlygas bei siekiant patvirtinti Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/20111a;

 

_______________

 

1a 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a) siekiant nustatyti tinklo sudėtį pereinamuoju laikotarpiu ir užtikrinti veiklos tęstinumą įsteigus tinklą pagal Reglamentą (ES) Nr. 492/2011, ...+ EURES partnere pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2012/733/ES 3 straipsnio c punktą arba asocijuotąja EURES partnere pagal to sprendimo 3 straipsnio d punktą paskirtai organizacijai turėtų būti leidžiama pereinamuoju laikotarpiu tęsti veiklą kaip EURES narei arba partnerei;

 

_______________

 

+ OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo dieną.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslas – sudaryti geresnes sąlygas laisvam darbuotojų judėjimui Sąjungoje pagal SESV 45 straipsnį, sukuriant bendrą valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo sistemą.

1. Šio reglamento tikslas – sudaryti geresnes sąlygas laisvam darbuotojų judėjimui Sąjungoje ir bet kokios pilietybe grindžiamos valstybių narių darbuotojų diskriminacijos, susijusios su įdarbinimu, darbo užmokesčiu ir kitomis darbo ir įdarbinimo sąlygomis Sąjungoje, panaikinimui pagal SESV 45 straipsnį, sukuriant bendrą valstybių narių, socialinių partnerių ir Komisijos bendradarbiavimo sistemą.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pavienių ar kelių valstybių narių veiksmams, kuriais gerinama pasiūlos ir paklausos pusiausvyra Sąjungos darbo rinkoje siekiant didelio užimtumo;

b) pavienių ar kelių valstybių narių veiksmams, kuriais gerinama pasiūlos ir paklausos pusiausvyra Sąjungos darbo rinkoje siekiant didelio kokybiško ir tvaraus užimtumo;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) Europos užimtumo tarnybų tinklo, kuriame dalyvauja valstybės narės ir Komisija, veikimui;

c) Europos užimtumo tarnybų tinklo, kuriame dalyvauja valstybės narės ir Komisija ir į kurį tinkamai įtraukiami socialiniai partneriai, veikimui;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) paslaugoms, kurios teikiamos darbo ieškantiems asmenims siekiant užtikrinti sąžiningą judumą;

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db) Sąjungos lygmens EURES tinklo propagavimui, Komisijai ir visų pirma valstybėms narėms taikant intensyvias komunikacijos priemones, kuriomis užtikrinama plati sklaida ir prieinamumas;

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) valstybinės užimtumo tarnybos – ministerijoms, viešosioms įstaigoms arba viešosios teisės reglamentuojamoms korporacijoms priklausančios valstybių narių organizacijos, atsakingos už aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimą ir įdarbinimo paslaugų teikimą užtikrinant viešąjį interesą;

a) valstybinės užimtumo tarnybos (VUT) – ministerijoms, viešosioms įstaigoms arba viešosios teisės reglamentuojamoms korporacijoms priklausančios valstybių narių organizacijos, atsakingos už aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimą ir aukštos kokybės įdarbinimo paslaugų teikimą užtikrinant viešąjį interesą;

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) laisva darbo vieta – bet koks pasiūlymas dirbti, įskaitant pasiūlymus dėl pameistrystės ir mokomosios praktikos, laikomų darbu;

c) laisva darbo vieta – bet koks pasiūlymas dirbti, įskaitant pasiūlymus dėl pameistrystės ir mokomosios praktikos, laikomų darbu pagal SESV 45 straipsnį, jei šios veiklos sąlygos nustatomos pagal galiojančią Sąjungos ir nacionalinę teisę ir atitinka būtiniausius priimančiosios valstybės narės socialinius ir darbo standartus;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) bendra IT platforma – IT infrastruktūra ir su ja susijusios platformos, Europos lygmeniu sukurtos tarpininkauti darbuotojams ir darbdaviams;

e) bendra IT platforma – IT infrastruktūra ir su ja susijusios platformos, sukurtos, stebimos ir plačiai bendrai naudojamos Sąjungos lygmeniu, siekiant tarpininkauti darbuotojams ir darbdaviams, lengvai tinkamos naudotis ir neįgaliesiems;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) sąžiningas judumas – savanoriškas judumas laikantis darbo teisės aktų bei darbo standartų ir paisant darbuotojų teisių Sąjungoje;

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) EURES pasienio partnerystė – ilgalaikis regionų ir vietos užimtumo tarnybų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas jų sukurtose regiono lygmens struktūrose.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsteigimas

Reorganizavimas

Pagrindimas

EURES tinklas jau veikia ir jį reikia pertvarkyti siekiant pagerinti paslaugas galimiems naudos gavėjams.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos užimtumo tarnybų tinklas (toliau – EURES tinklas).

Šiuo reglamentu numatoma reorganizuoti ir stiprinti Europos užimtumo tarnybų tinklą (toliau – EURES tinklas).

Pagrindimas

EURES tinklas jau veikia ir jį reikia pertvarkyti siekiant pagerinti paslaugas galimiems naudos gavėjams.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EURES tinklą sudaro šių kategorijų organizacijos:

1. EURES tinklą sudaro šių kategorijų organizacijos:

a) Europos Komisija, kurios užduotis – per Europos koordinavimo centrą padėti EURES tinklui vykdyti veiklą;

a) Europos koordinavimo centras – Komisijos padalinys, kurio užduotis padėti EURES tinklui vykdyti veiklą;

 

aa) nacionaliniai koordinavimo centrai – valstybių narių paskirtos įstaigos, atsakingos už šio reglamento taikymą atitinkamose valstybėse narėse; valstybės narės gali nacionaliniais koordinavimo centrais paskirti savo VUT;

b)EURES narės – valstybių narių paskirtos įstaigos, atsakingos už šio reglamento taikymą atitinkamose valstybėse narėse, t. y. nacionaliniai koordinavimo centrai;

b) EURES narės yra:

 

i) pagal 8a straipsnį kiekvienos valstybės narės paskirtos VUT, taip pat

 

ii) viešosios ar privačios organizacijos, pagal 8 straipsnį gavusios valstybių narių leidimą nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu (be kita ko, tarpvalstybiniu mastu) teikti paramą siekiant tarpininkauti darbuotojams ir darbdaviams ir teikti paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams;

c) EURES partnerės – organizacijos, valstybių narių įgaliotos nacionaliniu, regioniniu ir (arba) vietos lygmeniu teikti paramą siekiant tarpininkauti darbuotojams ir darbdaviams ir (arba) teikti paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams.

c) EURES partnerės – viešosios ar privačios organizacijos, gavusios valstybių narių leidimą nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu (be kita ko, tarpvalstybiniu mastu) teikti paramą siekiant tarpininkauti darbuotojams ir darbdaviams ir (arba) teikti paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vykdydamos savo funkcijas bei uždavinius ir glaudžiai bendradarbiaudamos, visos EURES tinklui priklausančios organizacijos aktyviai skatina naudotis darbo jėgos judumo Sąjungoje teikiamomis galimybėmis ir ieško geresnių būdų ir priemonių darbuotojams bei darbdaviams pasinaudoti šiomis galimybėmis vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

2. Vykdydamos savo funkcijas bei uždavinius ir glaudžiai bendradarbiaudamos, visos EURES tinklui priklausančios organizacijos aktyviai skatina naudotis darbo jėgos judumo Sąjungoje teikiamomis galimybėmis ir ieško geresnių būdų ir priemonių darbuotojams bei darbdaviams naudotis sąžiningu judumu ir pasinaudoti šiomis galimybėmis vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis (be kita ko, tarpvalstybiniu mastu).

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Socialinių partnerių organizacijos pagal 8 straipsnį gali prisijungti prie EURES tinklo kaip EURES narės arba partnerės.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) įgyvendinti suderintą užimtumo strategiją pagal SESV 145 straipsnį;

b) įgyvendinti suderintą užimtumo ir ypač kvalifikuotos, apmokytos ir sugebančios prisitaikyti darbo jėgos skatinimo strategiją pagal SESV 145 straipsnį;

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) gerinti Sąjungos darbo rinkų veikimą ir integraciją;

c) užtikrinti Sąjungos darbo rinkų, įskaitant tarpvalstybines darbo rinkas, veikimą, sanglaudą ir integraciją, užtikrinti nediskriminacines galimybes įsidarbinti ir pretenduoti į darbo vietas, taip pat gauti reikiamą darbo rinkos informaciją;

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) sąžiningomis sąlygomis didinti savanorišką geografinį ir profesinį darbuotojų judumą Sąjungoje;

d) sąžiningomis sąlygomis didinti savanorišką geografinį ir profesinį darbuotojų judumą Sąjungoje, ypač pasienio regionuose;

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) raginti valstybes nares savo nacionalinės teisės aktuose panaikinti visas šio judumo kliūtis;

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) užtikrinti iš darbo rinkos išstumtų asmenų socialinę įtrauktį ir integraciją.

e) užtikrinti iš darbo rinkos išstumtų asmenų socialinę įtrauktį ir integraciją visoje Sąjungoje, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausioms grupėms ir asmenims regionuose, kuriuose nedarbas didžiausias;

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) užtikrinti didesnę Sąjungos kovos su nedarbu, ypač kovos su jaunimo nedarbu ir nelygybe, politikos priemonių darną;

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb) remti sklandų perėjimą iš švietimo sistemos į darbą Sąjungos darbo rinkoje.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) bendradarbiaujant su kitomis šios srities Sąjungos informacinėmis ir konsultacinėmis tarnybomis ar tinklais, taip pat pasitelkiant kitas iniciatyvas užtikrinti, kad veiktų ir būtų tobulinamas Europos profesinio judumo portalas (toliau – EURES portalas) ir susijusios IT priemonės, įskaitant sistemas ir procedūras, skirtas keistis informacija apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus, gyvenimo aprašymus ir patvirtinamuosius dokumentus, kaip antai įgūdžių pasus ir pan., ir kita informacija;

i) bendradarbiaujant su kitomis šios srities Sąjungos informacinėmis ir konsultacinėmis tarnybomis ar tinklais, taip pat pasitelkiant kitas iniciatyvas užtikrinti, kad veiktų ir būtų tobulinamas Europos profesinio judumo portalas (toliau – EURES portalas) ir prieinamos bei patogios naudoti susijusios IT priemonės, įskaitant sistemas ir procedūras, skirtas keistis informacija apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus, gyvenimo aprašymus ir patvirtinamuosius dokumentus, kaip antai įgūdžių pasus ir pan., ir kita informacija;

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) vykdyti informavimo ir ryšių veiklą;

ii) vykdyti informavimo ir komunikacijos veiklą visoje Sąjungoje naudojant visus galimus naudotojus pasiekiančias platformas, įskaitant aplinkos be kliūčių sudarymą;

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) sukurti EURES darbuotojams skirtą bendrą mokymo programą;

iii) sukurti EURES darbuotojams skirtą bendrą mokymo programą ir nuolat kelti jų kvalifikaciją, įskaitant naują informaciją apie socialinės apsaugos sistemų koordinavimą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 883/2004, ir rengti informuotumo didinimo mokymus siekiant atsižvelgti į skirtingus konkrečių darbuotojų grupių poreikius;

 

iiia) teikti EURES konsultantams tiesiogiai prieinamas profesinės pagalbos paslaugas;

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv) sudaryti geresnes sąlygas užmegzti ryšius, keistis geriausia patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų EURES tinkle;

iv) sudaryti geresnes sąlygas keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir mokytis vieniems iš kitų EURES tinkle;

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iva) suteikti kuo platesnes galimybes nediskriminaciniu pagrindu naudotis EURES paslaugomis;

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) atlikti geografinio ir profesinio darbuotojų judumo analizę;

b) atlikti paklausos ir pasiūlos Sąjungos darbo rinkoje analizę, taip pat geografinio ir profesinio darbuotojų judumo analizę, atsižvelgiant į skirtingas aplinkybes valstybėse narėse;

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) vadovaujantis šiuo reglamentu sukurti tinkamą bendradarbiavimo ir tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams Sąjungoje sistemą pameistrystės ir mokomosios praktikos srityje;

c) vadovaujantis šiuo reglamentu sukurti tinkamą bendradarbiavimo ir tarpininkavimo struktūros darbuotojams ir darbdaviams Sąjungoje sistemą pameistrystės ir mokomosios praktikos srityje, kai taikytina, ir tarpvalstybiniu pagrindu;

Pagrindimas

Būdamas EURES tinklo dalis, Europos koordinavimo centras turėtų remtis ankstesne patirtimi ir pritaikyti ją konkretiems vietos ir regioniniams ypatumams.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) bendradarbiaujant su EURES narėmis stebėti ir vertinti EURES veiklą ir pasiektus užimtumo rezultatus.

d) stebėti ir vertinti EURES veiklą ir pasiektus rezultatus bei rengti konkrečioms šalims skirtas ataskaitas;

 

da) bendradarbiauti su Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracine komisija, SOLVIT ir Equinet.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1 a. Europos koordinavimo centrą administruoja Komisija. Jis savo veiklą plėtoja ir vykdo artimai bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais, tarpvalstybinės partnerystės subjektais ir nacionaliniais koordinavimo centrais.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 a. Europos koordinavimo centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais koordinavimo centrais, skelbia metinį pranešimą, jame nurodydamas kiekvienoje valstybėje narėje atsiradusių laisvų darbo vietų skaičių ir labiausiai atsižvelgdamas į jos gyventojų skaičių ir ekonomikos dydį.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Valstybės narės paskiria 4 straipsnyje nurodytus nacionalinius koordinavimo centrus. Valstybės narės apie tą paskyrimą praneša Europos koordinavimo centrui.

1. Kiekvienas nacionalinis koordinavimo centras:

1. Kiekvienas nacionalinis koordinavimo centras:

a) bendradarbiauja su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams srityje pagal III skyriuje nustatytą sistemą;

a) bendradarbiauja su Komisija ir kitomis (ypač kaimyninėmis) valstybėmis narėmis tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams srityje pagal III skyriuje nustatytą sistemą;

 

aa) imasi visų reikiamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad visi nacionaliniu mastu pateikti darbo prašymai ir gyvenimo aprašymai būtų pateikiami EURES portale;

 

ab) informuoja Europos koordinavimo centrą apie bet kokį paskelbtų laisvų darbo vietų skaičiaus ir bendrą nacionaliniu lygmeniu laisvų darbo vietų skaičiaus neatitikimą;

b) organizuoja EURES darbą savo valstybėje narėje, be kita ko, teikia IV skyriuje nurodytas paramos paslaugas;

b) organizuoja EURES darbą savo valstybėje narėje, be kita ko, užtikrindamas, kad informacija apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus į EURES portalą būtų perduodama koordinuotai, laikantis 14 straipsnio;

c) koordinuoja atitinkamų valstybių narių veiksmus ir sąveiką su kitomis valstybėmis narėmis, kaip nurodyta V skyriuje.

c) koordinuoja atitinkamų valstybių narių veiksmus ir sąveiką su kitomis valstybėmis narėmis, kaip nurodyta V skyriuje.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nacionalinis koordinavimo centras, prireikus glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos koordinavimo centru ir kitais nacionaliniais koordinavimo centrais, taip pat užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu būtų įgyvendintos 6 straipsnyje nurodytos Europos koordinavimo centro teikiamos horizontaliosios paramos priemonės. Šios horizontaliosios paramos priemonės visų pirma yra:

2. Nacionalinis koordinavimo centras, prireikus glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos koordinavimo centru ir kitais nacionaliniais koordinavimo centrais, taip pat užtikrina ir patikrina, kad nacionaliniu lygmeniu būtų įgyvendintos 6 straipsnyje nurodytos Europos koordinavimo centro teikiamos horizontaliosios paramos priemonės. Šios horizontaliosios paramos priemonės visų pirma yra:

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) rinkti ir tikrinti viešai skelbtiną (taip pat EURES portale) informaciją apie valstybių narių teritorijoje veikiančias EURES partneres, jų veiklą ir darbuotojams bei darbdaviams teikiamų paramos paslaugų aprėptį;

a) rinkti ir tikrinti viešai skelbtiną (taip pat EURES portale) naujausią informaciją apie valstybių narių teritorijoje veikiančias EURES nares ir partneres, jų veiklą ir darbuotojams bei darbdaviams teikiamų paramos paslaugų aprėptį;

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nacionalinis koordinavimo centras užtikrina, kad būtų apmokyta pakankamai visoje teritorijoje vienodai pasiskirsčiusių EURES konsultantų siekiant, kad būtų išvystytas EURES tinklas, kuris galiausiai taptų nuo Sąjungos darbo rinkos neatsiejama priemone.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nacionalinis koordinavimo centras, užtikrindamas darbuotojų ir darbdavių interesus, viešo paskelbimo (taip pat EURES portale) tikslu tvirtina, reguliariai atnaujina ir laiku išplatina nacionalinių tarnybų turimą informaciją ir rekomendacijas dėl:

3. Nacionalinis koordinavimo centras, siekdamas per EURES konsultantus teikti asmeniškai pritaikytą informaciją darbuotojams ir darbdaviams, taip pat viešo paskelbimo (be kita ko, EURES portale) tikslu tvirtina, reguliariai atnaujina ir valstybės narės oficialia (-iomis) kalba (-omis) laiku išplatina nacionalinių tarnybų turimą informaciją ir rekomendacijas dėl:

a) gyvenimo ir darbo sąlygų;

a) gyvenimo ir darbo sąlygų, įskaitant socialinės apsaugos įmokas ir mokesčių mokėjimą;

b) administracinių procedūrų užimtumo srityje;

b) administracinių procedūrų užimtumo galimybių ir įsidarbinimo srityje;

c) darbuotojams taikytinų taisyklių;

c) darbuotojams taikytinų taisyklių, pavyzdžiui, išdėstytų kolektyvinėse sutartyse, įdarbinimo taisyklių, atskirų darbo sutarčių kategorijų ir kitos praktinės informacijos;

d) pameistrystės ir stažuočių;

d) pameistrystei ir mokomajai praktikai taikytinų taisyklių laikantis Tarybos rekomendacijos dėl stažuočių kokybės sistemos ir esamų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų;

 

da) profesinio švietimo ir mokymo galimybių;

e) tam tikrais atvejais, ypač pasienio regionuose, dėl pasienio darbuotojų padėties.

e) pasienio darbuotojų padėties, ypač pasienio regionuose, glaudžiai bendradarbiaujant su EURES tarpvalstybinės partnerystės subjektais.

Prireikus nacionalinis koordinavimo centras gali patvirtinti ir išplatinti informaciją bendradarbiaudamas su kitomis informacinėmis ir konsultacinėmis tarnybomis, tinklais ir kompetentingomis nacionalinėmis įstaigomis, įskaitant nurodytąsias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/.../ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis, 5 straipsnyje.

Nacionalinis koordinavimo centras gali patvirtinti ir išplatinti informaciją bendradarbiaudamas su kitomis informacinėmis ir konsultacinėmis tarnybomis, tinklais ir kompetentingomis nacionalinėmis įstaigomis, įskaitant nurodytąsias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/.../ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis, 5 straipsnyje.

 

3a. Nacionaliniai koordinavimo centrai keičiasi informacija apie 14 straipsnio 4 dalyje nurodytus mechanizmus ir standartus, taip pat informacija apie bendrai IT platformai aktualius duomenų saugumo ir duomenų apsaugos standartus. Jie bendradarbiauja tarpusavyje ir su Europos koordinavimo centru, visų pirma nagrinėdami skundus ir atvejus, kai manoma, kad laisvos darbo vietų paskelbtos nesilaikant tų nacionalinėje teisėje nustatytų standartų.

 

3b. Nacionaliniai koordinavimo centrai ir Europos koordinavimo centras užtikrina, kad šio reglamento tikslais parengti ir surinkti asmens duomenys būtų saugomi ne ilgiau nei būtina tikslui, kuriam jie buvo renkami.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Organizacijoms, EURES tinklo veikloje dalyvaujančioms savo šalies teritorijoje, nacionalinis koordinavimo centras teikia bendrą paramą bendradarbiaujant su atitinkamomis EURES bendradarbėmis kitose valstybėse narėse. Be kita ko, tai pagalba nagrinėjant skundus dėl EURES paskelbtų laisvų darbo vietų ir atlikto įdarbinimo, taip pat bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, pvz., darbo inspekcijomis.

4. Organizacijoms, EURES tinklo veikloje dalyvaujančioms savo šalies teritorijoje, nacionalinis koordinavimo centras teikia bendrą paramą bendradarbiaujant su atitinkamomis EURES bendradarbėmis kitose valstybėse narėse. Be kita ko, tai pagalba nagrinėjant skundus dėl EURES paskelbtų laisvų darbo vietų ir atlikto įdarbinimo, taip pat bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, pvz., darbo inspekcijomis. Siekiant susisteminti informaciją apie judumo kliūtis ir jas panaikinti, skundų nagrinėjimo procedūrų rezultatai perduodami Europos koordinavimo centrui.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Nacionalinis koordinavimo centras skatina bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai profesinio orientavimo tarnybomis, universitetais, prekybos rūmais ir pameistrystės bei mokomosios praktikos programas vykdančiomis organizacijomis.

5. Nacionalinis koordinavimo centras populiarina EURES portalą ir skatina bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai profesinio orientavimo tarnybomis, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigomis, prekybos rūmais, socialinėmis tarnybomis, darbo rinkoje pažeidžiamas grupes atstovaujančiomis organizacijomis ir pameistrystės bei mokomosios praktikos programas vykdančiomis organizacijomis.

 

5a. Nacionalinis koordinavimo centras pagal nacionalinę teisę ir praktiką palaiko nuolatinį dialogą su nacionalinio lygmens socialiniais partneriais.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos nacionalinis koordinavimo centras turėtų pakankamai darbuotojų ir kitų išteklių, reikalingų šiame reglamente nustatytoms funkcijoms vykdyti.

6. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos nacionalinis koordinavimo centras turėtų pakankamai darbuotojų ir kitų išteklių, reikalingų šiame reglamente nustatytoms funkcijoms vykdyti, ir kad nacionaliniai koordinavimo centrai teiktų paslaugas laiku ir kokybiškai.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Leidimų EURES partnerėms suteikimas

Leidimų EURES narėms ir partnerėms suteikimas

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria sistemą, pagal kurią EURES partnerėms suteikiamas leidimas dalyvauti EURES tinklo veikloje, stebima jų veikla ir tai, ar taikydamos šį reglamentą jos laikosi nacionalinės ir Sąjungos teisės. Ši sistema turi būti skaidri, proporcinga ir grindžiama vienodo požiūrio į organizacijas pareiškėjas bei tinkamo teisinio proceso principais.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria sistemą, pagal kurią EURES narėms ir partnerėms suteikiamas ir atšaukiamas leidimas dalyvauti EURES tinklo veikloje ir stebima jų veikla ir tai, ar taikydamos šį reglamentą jos laikosi Sąjungos ir nacionalinės teisės. Ši sistema turi būti skaidri, proporcinga ir grindžiama vienodo požiūrio į organizacijas pareiškėjas bei tinkamo teisinio proceso principais. Užimtumo tarnybų, kurios nėra VUT, atveju atsižvelgiama į esamas licencijavimo sistemas ir leidimų suteikimo programas.

 

1a. 1 dalyje nurodytoms sistemoms valstybės narės parengia leidimo EURES narėms ir partnerėms suteikimo reikalavimus ir kriterijus. Šie reikalavimai ir kriterijai turi būti ne mažiau griežti nei nurodyti šiame reglamente ir jo priede.

 

1b. Taikant 1 dalyje nurodytą sistemą, organizacijos gali teikti paraiškas dėl tapimo EURES narėmis. EURES narės dalyvauja EURES tinkle laikydamosi 9 straipsnio nuostatų ir atlieka visas savo užduotis tiek nacionaliniu, tiek regioniniu mastu.

 

1c. Taikant šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sistemą, užimtumo tarnybos ir kitos organizacijos gali teikti paraiškas dėl tapimo EURES partnerėmis, jei jos įsipareigoja vykdyti visus bendruosius įsipareigojimus ir bent vieną iš 9 straipsnyje nurodytų užduočių.

 

1d. Kai įvykdomi reikalavimai ir kriterijai, taikomi leidimui tapti EURES nare ar partnere, valstybė narė suteikia pareiškėjai atitinkamą leidimą.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės praneša Europos koordinavimo centrui apie įdiegtas nacionalines sistemas ir EURES partneres, kurios pagal šias sistemas suteiktas leidimas dalyvauti EURES tinklo veikloje.

2. Valstybės narės praneša Europos koordinavimo centrui apie savo nacionalines sistemas, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, apie EURES nares ir partneres, kurioms valstybės narės suteikė leidimą dalyvauti EURES tinklo veikloje vadovaujantis ta sistema, apie bet kokį atsisakymą suteikti leidimą dėl neatitikties priedo I skirsnio 1 punktui ir bet kokį tokio leidimo atšaukimą, įskaitant jo priežastis. Europos koordinavimo centras perduoda šią informaciją kitiems nacionaliniams koordinavimo centrams.

 

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jeigu valstybė narė nusprendžia tam tikrai užimtumo organizacijai nesuteikti leidimo veikti kaip EURES narei ar partnerei, tokiai organizacijai sudaroma galimybė apskųsti šį sprendimą.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Bet kuri valstybėje narėje teisėtai veikianti užimtumo tarnyba, laikydamasi šiame reglamente nustatytų sąlygų ir pagal tos valstybės narės nustatytą sistemą, gali toje valstybėje narėje paprašyti prisijungti prie EURES tinklo kaip EURES partnerė.

Išbraukta.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. EURES partnerėms leidžiama dalyvauti EURES tinklo veikloje vadovaujantis priede nustatytais būtiniausiais bendrais kriterijais.

Išbraukta.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Be būtiniausių bendrų kriterijų valstybės narės gali taikyti papildomus kriterijus ar reikalavimus, kurie toms valstybėms narės atrodo reikalingi, kad jų teritorijoje būtų tinkamai taikomos užimtumo tarnybų veiklos taisyklės ir veiksmingai valdoma darbo rinkos politika. Siekiant užtikrinti skaidrumą, šie kriterijai ir reikalavimai yra neatsiejama 1 dalyje nurodytos sistemos dalis.

5. Be būtiniausių bendrų kriterijų valstybės narės gali taikyti papildomus kriterijus ar reikalavimus, kurie toms valstybėms narės atrodo reikalingi, kad jų teritorijoje būtų tinkamai taikomos užimtumo tarnybų veiklos taisyklės ir veiksmingai valdoma darbo rinkos politika. Siekiant užtikrinti skaidrumą, apie tokius papildomus kriterijus ir reikalavimus pranešama Europos koordinavimo centrui ir jie yra neatsiejama 1 dalyje nurodytos sistemos dalis.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. EURES partnerės gali pasitelkti kitas EURES partneres ar kitas organizacijas, kad kartu su jomis atitiktų priede nustatytus kriterijus. Tokiais atvejais prisijungti prie EURES tinklo leidžiama tik su papildoma sąlyga, kad ši partnerystė bus išlaikyta.

Išbraukta.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6 a. Valstybės narės atšaukia EURES narių ir partnerių prisijungimą, jei jos nebeatitinka 1a, 1b, 1c arba 5 dalyje nurodytų taikytinų kriterijų ir reikalavimų.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Komisijai pagal 33 straipsnyje nustatytą procedūrą suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priedo pakeitimo.

Išbraukta.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Leidimas VUT tapti EURES narėmis

 

Valstybės narės paskiria savo VUT EURES narėmis ir apie tai informuoja Europos koordinavimo centrą. Paskirtosios VUT EURES tinkle turi specialų statusą.

 

Valstybės narės užtikrina, kad būdamos EURES narėmis VUT vykdytų šiame reglamente išdėstytas pareigas ir atitiktų bent šiame priede nustatytus kriterijus.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EURES partnerių kompetencija

EURES narių ir partnerių užduotys

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Organizacijos, norinčios prisijungti prie EURES tinklo, gali pasirinkti vieną iš šių dalyvavimo jo veikloje galimybių:

1. EURES narės dalyvauja EURES tinklo veikloje vadovaujantis šioje dalyje nustatytomis užduotimis, o EURES partnerės dalyvauja vykdydamos bent vieną iš:

a) pildyti laisvų darbo vietų duomenų bazę pagal 14 straipsnio 1 dalies a punktą;

a) laisvų darbo vietų duomenų bazės pildymas pagal 14 straipsnio 1 dalies a punktą;

b) pildyti darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų duomenų bazę pagal 14 straipsnio 1 dalies b punktą;

b) darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų duomenų bazės pildymas pagal 14 straipsnio 1 dalies b punktą;

c) teikti paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams, kaip nurodyta IV skyriuje arba

c) paramos paslaugos darbuotojams ir darbdaviams, kaip nurodyta IV skyriuje.

d) derinti a–c punktus.

 

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. EURES partnerės paskiria vieną ar kelis informacinius punktus, pavyzdžiui, darbo paieškos ir įdarbinimo tarnybas, skambučių centrus, savitarnos centrus ir pan., kuriuose darbuotojams ir darbdaviams gali būti suteikta tarpininkavimo pagalba ir (arba) šiame reglamente numatytos paramos paslaugos. Informaciniai punktai taip pat gali būti siejami su darbuotojų mainų programomis, ryšių palaikymo pareigūnų tarnyba arba bendromis darbo paieškos agentūromis.

2. EURES narės ir partnerės paskiria vieną ar kelis informacinius punktus, prieinamus neįgaliesiems, pavyzdžiui, darbo paieškos ir įdarbinimo tarnybas, skambučių centrus, savitarnos centrus ir įvairias komunikacijos platformas, prieinamas kuo daugiau naudotojų, kuriose darbuotojams ir darbdaviams gali būti suteikta su tarpininkavimu susijusi pagalba ir (arba) prieiga prie šiame reglamente numatytų paramos paslaugų. Informaciniai punktai gali būti siejami su darbuotojų mainų programomis, ryšių palaikymo pareigūnų tarnyba arba bendromis darbo paieškos agentūromis.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės gali prašyti EURES partnerių dalyvauti:

4. Laikantis proporcingumo principo, valstybės narės, pasitelkdamos savo nacionalinius koordinavimo centrus, gali prašyti EURES narių ir partnerių dalyvauti:

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) užtikrinant 15 straipsnio 5 dalyje nurodyto nacionalinio informacijos centro veiklą – sumokant įmoką ar kitu būdu;

Išbraukta.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) renkant informaciją, kuri bus skelbiama EURES portale;

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl dalyvavimo formos valstybės narės savo sistemoje sprendžia pačios, vadovaudamosi proporcingumo principu ir atsižvelgdamos į tokius veiksnius kaip EURES partnerės administraciniai gebėjimai ir jos dalyvavimo EURES tinklo veikloje aktyvumas, kaip nurodyta 1 dalyje.

Dėl dalyvavimo formos valstybės narės sprendžia pačios.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės savo valstybinėms užimtumo tarnyboms gali pavesti teikti 21–23 straipsniuose nurodytas paramos paslaugas, jeigu šios tarnybos priklauso EURES tinklui kaip pagal šio reglamento 8 straipsnį ir priedą įgaliotos EURES partnerės arba kaip EURES partnerės 3 dalyje nustatytos išimties tvarka.

2. Valstybės narės savo VUT arba darbo ministerijoms paveda teikti 21, 22 ir 23 straipsniuose nurodytas paramos paslaugas.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ne ilgiau kaip penkerius metus nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos valstybės narės gali netaikyti šio reglamento 8 straipsnio ir priedo įgyvendinimo patikrinimo peržiūros toms valstybinėms užimtumo tarnyboms, kurios šio reglamento įsigaliojimo dieną jau priklausė EURES tinklui pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/733/ES ir (arba), tam tikrais atvejais, pagal Komisijos sprendimą 2003/8/EB. Apie pritaikytas išimtis valstybės narės praneša Komisijai.

Išbraukta.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

EURES tarpvalstybinės partnerystės subjektų ir kitų paramos struktūrų vaidmuo pasienio regionuose

 

1. EURES tarpvalstybinės partnerystės subjektus ir kitas specialias paramos struktūras galima steigti pasienio regionuose, siekiant palengvinti tarpvalstybinį darbuotojų judumą.

 

2. Tarpvalstybinės partnerystės subjektus sudaro pagal 8 straipsnį EURES tinklo veikloje dalyvaujančios organizacijos ir kiti suinteresuotieji subjektai. Jie teikia tarpvalstybines paramos paslaugas konkrečiame pasienio regione.

 

3. Tarpvalstybinės partnerystės subjektų užduotys, be kita ko, apima informacijos teikimą, konsultavimą, darbo paieškos ir įdarbinimo paslaugas pasienio darbuotojams ir darbdaviams, paramą pasienio vietovėse esančių EURES konsultantų bendravimui, partnerių bendradarbiavimo koordinavimą, tarpvalstybinę veiklą siekiant padidinti darbo rinkos skaidrumą ir pašalinti kliūtis judumui, daugiakalbių leidinių pasienio darbuotojams ir darbdaviams rengimą.

 

4. Valstybės narės remia tarpvalstybinių struktūrų veiklą ir skatina kurti naujas partnerystes, kad pasienio regionuose būtų veiksmingiau tenkinami koordinavimo poreikiai darbuotojų judumo srityje.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Koordinavimo grupę sudaro Europos koordinavimo centro ir nacionalinių koordinavimo centrų atstovai.

1. Koordinavimo grupę sudaro Europos koordinavimo centro ir nacionalinių koordinavimo centrų atstovai, joje dalyvauja Sąjungos lygmens socialiniai partneriai.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis pakviečia į posėdžius Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Išbraukta, nes socialiniai partneriai turi būti koordinavimo grupės nariai.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. EURES tinklo veikloje dalyvaujančios organizacijos užtikrina, kad jų teikiama informacinė ir reklaminė medžiaga atitiktų EURES tinklo vykdomą bendrąją ryšių politiką ir Europos koordinavimo centro informaciją.

3. EURES tinklo veikloje dalyvaujančios organizacijos užtikrina, kad jų teikiama informacinė ir reklaminė medžiaga atitiktų EURES tinklo vykdomą bendrąją komunikacijos politiką, bendrus aukštos kokybės standartus ir Europos koordinavimo centro informaciją.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos koordinavimo centras sudaro palankias sąlygas EURES tinklo bendradarbiavimui su kitomis Sąjungos informacinėmis ir konsultacinėmis tarnybomis ir tinklais.

1. Europos koordinavimo centras sudaro palankias sąlygas EURES tinklo ir kitų Sąjungos informacinių ir konsultacinių tarnybų ir tinklų bendradarbiavimui.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nacionaliniai koordinavimo centrai su 1 dalyje nurodytomis tarnybomis ir tinklais bendradarbiauja Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis – taip siekiama užtikrinti sinergiją, išvengti dubliavimosi ir prireikus pasinaudoti EURES partnerių paslaugomis.

2. Nacionaliniai koordinavimo centrai su 1 dalyje nurodytomis tarnybomis ir tinklais bendradarbiauja Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis – taip siekiama užtikrinti sinergiją, išvengti dubliavimosi ir prireikus pasinaudoti EURES narių ir partnerių paslaugomis.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Siekdamos sumažinti nedarbą, valstybės narės kartu su Komisija imasi priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti vienodas galimybes ES piliečiams, pateikiantiems prašymus dėl laisvų darbo vietų.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės siekia, kad ryšiai su darbuotojais ir darbdaviais dėl bendros veiklos EURES tinkle ir minėtų tarnybų bei tinklų būtų palaikomi vieno langelio principu.

3. Valstybės narės siekia, kad ryšiai su darbuotojais ir darbdaviais dėl bendros veiklos EURES tinkle ir minėtų tarnybų bei tinklų būtų palaikomi vieno langelio principu (įskaitant internetu), ir užtikrina, kad tokios paslaugos būtų prieinamos neįgaliesiems.

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kad vienoje vietoje būtų kaupiami ir darbo pasiūlymai, ir darbo prašymai, kiekviena valstybė narė EURES portalui pateikia:

1. Kad informacija apie siūlomas darbo vietas būtų kaupiama kartu su darbo prašymais, kiekviena valstybė narė EURES portalui pateikia:

a) duomenis apie visas jos valstybinėms užimtumo tarnyboms žinomas ir jos EURES partnerių nurodytas laisvas darbo vietas;

a) duomenis apie visas jos VUT paskelbtas laisvas darbo vietas, taip pat kitų EURES narių ir partnerių nurodytas laisvas darbo vietas.

b) visus jos valstybinių užimtumo tarnybų gautus ir jos EURES partnerių pateiktus darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus, jeigu juos pateikę darbuotojai sutinka, kad informacija 3 dalyje nustatytomis sąlygomis būtų skelbiama ir EURES portale.

b) visus jos VUT gautus ir kitų EURES narių arba atitinkamais atvejais EURES partnerių pateiktus darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus, jeigu juos pateikę asmenys sutinka, kad informacija 3 dalyje nustatytomis sąlygomis būtų skelbiama ir EURES portale.

 

Valstybės narės gali leisti neskelbti informacijos apie laisvą darbo vietą EURES portale, jei tokį sprendimą deramai pagrindžia darbdavys remdamasis su darbu susijusiais žinių ir gebėjimų reikalavimais arba jei laisvos darbo vietos neskelbiamos viešai. Valstybės narės gali ir toliau neskelbti pameistrystės ir mokomosios praktikos, jei tai deramai pagrindžiama atsižvelgiant į nacionalinę švietimo sistemą arba nacionalinę darbo rinkos politiką.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pateikdamos EURES portalui duomenis apie laisvas darbo vietas, valstybės narės:

2. Pateikdamos EURES portalui duomenis apie laisvas darbo vietas, valstybės narės:

a) neskirsto informacijos pagal darbo sutarties pobūdį ar trukmę arba pagal darbdavių įdarbinimo planus;

a) neskirsto informacijos pagal darbo sutarties pobūdį ar trukmę arba pagal darbdavių įdarbinimo planus, bet teikia atitinkamą aktualią informaciją;

b) gali nenurodyti laisvų darbo vietų, kurias dėl darbo pobūdžio arba nacionalinių taisyklių gali užimti tik tam tikros šalies piliečiai.

b) gali nenurodyti laisvų darbo vietų, susijusių su tam tikrų kategorijų mokomąja praktika ir pameistryste, kurios finansuojamos viešosiomis lėšomis vykdant tos valstybės narės aktyvią darbo rinkos politiką;

 

ba) gali nenurodyti kitų laisvų darbo vietų, kurios deramai pagrįstai yra atitinkamos valstybės narės aktyvios darbo rinkos politikos dalis.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalies b punkte nurodytas darbuotojų sutikimas turi būti aiškus, nedviprasmiškas, savanoriškas, konkretus ir pagrįstas informacija. Šį sutikimą darbuotojai bet kada gali atšaukti ir paprašyti, kad jų pateikti duomenys būtų ištrinti arba pakeisti. Darbuotojai gali pasirinkti vieną iš kelių galimybių apriboti prieigą prie jų duomenų ar tam tikrų jų požymių.

3. 1 dalies b punkte nurodytas sutikimas turi būti aiškus, nedviprasmiškas, savanoriškas, konkretus ir pagrįstas informacija. Šį sutikimą darbo ieškantys asmenys bet kada gali atšaukti ir paprašyti, kad jų pateikti duomenys būtų ištrinti arba pakeisti. Darbo ieškantys asmenys gali pasirinkti vieną iš kelių galimybių apriboti prieigą prie jų duomenų ar tam tikrų jų požymių, pavyzdžiui, nuspręsdami, ar jų duomenų galima ieškoti tik pagal bendrojo pobūdžio duomenų kategorijas, ar jų gyvenimo aprašymas ir asmens duomenys gali būti tiesiogiai prieinami užsiregistravusiems potencialiems darbdaviams.

Pagrindimas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacija.

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jos keičiasi informacija apie 4 dalyje nurodytus mechanizmus ir standartus, taip pat informacija apie duomenų saugumo ir duomenų apsaugos standartus. Jos bendradarbiauja tarpusavyje ir su Europos koordinavimo centru, visų pirma nagrinėjant skundus dėl laisvų darbo vietų, kurios paskelbtos nesilaikant nacionalinėje teisėje nustatytų standartų.

Išbraukta.

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Kad būtų galima susieti darbo pasiūlymus ir darbo prašymus, kiekviena valstybė narė laikydamasi bendros sistemos pateikia 1 dalyje nurodytą informaciją.

7. Kad būtų galima susieti darbo pasiūlymus ir darbo prašymus, kiekviena valstybė narė skaidriai ir vienodai pateikia 1 dalyje nurodytą informaciją.

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. EURES portalas turi būti prieinamas ir atitikti priimtą Europos standartą EN 301549 dėl IRT prieinamumo reikalavimų.

Pagrindimas

Nustatytame ES standarte EN 301549 dėl IRT produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimų nurodytos techninės specifikacijos, kad technologijos būtų prieinamos. Konkrečiai šio standarto 9 sąlygoje nurodytos tarptautiniu mastu pripažįstamos AA lygio WCAG 2.0 gairės – šis lygis yra būtinas, kad visi piliečiai, įskaitant ir neįgalius asmenis, galėtų pasiekti turinį internete. Prieinamo portalo sukūrimas atitiktų ir ES ratifikuotą JT neįgaliųjų teisių konvenciją.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1 a. VUT tvirčiau bendradarbiauja, kad padėtų rasti tinkamą darbą užsienyje.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visos EURES portale paskelbtos laisvos darbo vietos, darbo prašymai ir gyvenimo aprašymai tokiomis pat sąlygomis kaip nacionaliniai duomenys būtų skelbiami socialinės rūpybos darbuotojams skirtose vidaus svetainėse, kurias tvarko valstybinės užimtumo tarnybos.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visos pagal 14 straipsnio nuostatas EURES portale paskelbtos laisvos darbo vietos, darbo prašymai ir gyvenimo aprašymai tokiomis pat sąlygomis kaip nacionaliniai duomenys būtų skelbiami socialinės rūpybos darbuotojams skirtose vidaus svetainėse, kurias tvarko VUT.

Pagrindimas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacija.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Atitinkamos EURES partnerės taip pat taiko 1 ir 3 dalyse nurodytus principus, atsižvelgdamos į tai, kokios 9 straipsnio 1 dalyje išdėstytos galimybės buvo pasirinktos.

4. Atitinkamos EURES narės ir partnerės taip pat taiko principus, nurodytus 1 ir 3 dalyse.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės įsteigia nacionalinį informacijos centrą, kad į EURES portalą būtų perduodama informacija apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus, pateikta bet kurios organizacijos, norinčios ja pasidalyti ir EURES portale.

5. Valstybės narės, jei įmanoma, pasinaudodamos esamomis vyriausybinėmis struktūromis, įsteigia nacionalinį informacijos centrą, kad į EURES portalą būtų perduodama informacija apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus, pateikta bet kurios organizacijos, norinčios pasidalinti šia informacija ir EURES portale.

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Manydamos, kad tam tikruose pasienio regionuose reikalinga speciali bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sistema, atitinkamos valstybės narės stengiasi sukurti šiuose regionuose vieno langelio principu veikiančią informacinę sistemą pasienio darbuotojams ir darbdaviams.

6. Valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su EURES pasienio partnerystės subjektais (jei tokių esama), stengiasi sukurti pasienio regionuose vieno langelio principu veikiančias (įskaitant internetines) informacines sistemas pasienio darbuotojams ir darbdaviams.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija parengia Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių. Šis klasifikatorius yra priemonė, palengvinanti tarpvalstybinę internetinę darbo Europos Sąjungoje paiešką – ji leidžia EURES portale ieškoti tinkamo darbo, nustatyti trūkstamus įgūdžius, pripažinti kvalifikaciją ir teikti profesinio orientavimo konsultacijas.

1. Komisija parengia Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių (toliau – Europos klasifikatorius). Šis klasifikatorius yra priemonė, palengvinanti tarpvalstybinę internetinę darbo Europos Sąjungoje paiešką – ji leidžia EURES portale ieškoti tinkamo darbo, nustatyti trūkstamus įgūdžius, pripažinti kvalifikaciją ir teikti profesinio orientavimo konsultacijas.

2. Valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje ir su Europos Komisija, kad užtikrintų nacionalinių sistemų tarpusavio sąveiką ir jų sąveiką su 1 dalyje nurodytu klasifikatoriumi.

2. Valstybės narės (konkrečiau – EURES narės) bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija, kad užtikrintų nacionalinių sistemų tarpusavio sąveikumą ir jų sąveikumą su Komisijos rengiamu Europos klasifikatoriumi. Komisija nuolat informuoja valstybes nares apie tai, kaip vyksta Europos klasifikatoriaus rengimas.

 

2a. Rengiant Europos klasifikatorių atsižvelgiama į patirtį ir geriausios praktikos pavyzdžius, jau suformuotus įgyvendinus Europos kvalifikacijų sandarą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB.

 

2b. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina ir atnaujina Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3. Tam iki 2017 m. sausio 1 d. visos valstybės narės patvirtina pirminius sąrašus, kuriais nustatomos visų jų nacionalinių, regioninių ir sektorių klasifikatorių ir 1 dalyje nurodyto klasifikatoriaus kategorijų atitiktys, ir, pradėjus taikyti šį sąrašą naudojantis Europos koordinavimo centro pateikta taikomąja programa, reguliariai jį atnaujina, atsižvelgdamos į pokyčius įdarbinimo paslaugų srityje.

3. Visos valstybės narės per trejus metus nuo 2b dalyje nurodyto sąrašo priėmimo patvirtina pirminius sąrašus, kuriais nustatomos visų jų nacionalinių, regioninių ir sektorių klasifikatorių atitiktys tam sąrašui, ir nuolatos jį atnaujina.

 

3 a. Valstybės narės gali nuspręsti pakeisti savo nacionalinius klasifikatorius Europos klasifikatoriumi, kai jis bus baigtas rengti, arba išlaikyti savo sąveikias nacionalines klasifikavimo sistemas.

4. Valstybėms narėms, kurios nusprendžia pakeisti nacionalinius klasifikatorius 1 dalyje nurodytu klasifikatoriumi, Komisija teikia techninę paramą.

4. Valstybėms narėms, kurios nusprendžia pakeisti nacionalinius klasifikatorius Europos klasifikatoriumi, Komisija teikia techninę ir, kai įmanoma, finansinę paramą.

5. Komisija įgyvendinimo aktais priima techninius standartus ir formatus, reikalingus 1 dalyje nurodyto klasifikatoriaus veikimui. Šiuos įgyvendinimo aktus Komisija priima pagal 34 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5. Komisija įgyvendinimo aktais priima techninius standartus ir formatus, reikalingus automatinei tinkamo darbo paieškai pasitelkiant bendrą Europos klasifikatorių naudojančią IT platformą ir nacionalinių sistemų sąveikumui su Europos klasifikatoriumi užtikrinti. Šiuos įgyvendinimo aktus Komisija priima pagal 34 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybinės užimtumo tarnybos užtikrina, kad darbuotojai, kurie naudojasi jų paslaugomis – pateikdami savo darbo prašymus ir (arba) gyvenimo aprašymus, – turėtų galimybę paprašyti tų užimtumo tarnybų pagalbos jiems registruojantis EURES portale per 15 straipsnio 5 dalyje nurodytą nacionalinį informacijos centrą.

1. EURES narės ir partnerės užtikrina, kad darbuotojai, kurie naudojasi jų paslaugomis – pateikdami savo darbo prašymus ir (arba) gyvenimo aprašymus, – būtų informuoti apie galimybę paprašyti tų užimtumo tarnybų pagalbos jiems registruojantis EURES portale per 15 straipsnio 5 dalyje nurodytą nacionalinį informacijos centrą. Tokia paslauga turėtų būti siūloma nediskriminuojant ir nedelsiant.

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Darbuotojai ir darbdaviai gali susipažinti su bendrąja informacija apie tai, kaip, kada ir kur galima atnaujinti, peržiūrėti ir ištrinti atitinkamus duomenis.

4. Darbuotojai ir darbdaviai gali susipažinti su išsamia informacija apie tai, kaip, kada ir kur galima atnaujinti, peržiūrėti ir ištrinti atitinkamus duomenis.

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu darbuotojai ir darbdaviai galėtų gauti paramos paslaugas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu darbuotojai ir darbdaviai galėtų internetu ar kitu būdu nedelsiant gauti paramos paslaugas.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės padeda parengti suderintą nacionalinę tokių paslaugų teikimo koncepciją.

2. Valstybės narės padeda parengti suderintą nacionalinę tokių paslaugų teikimo koncepciją, skirtą konkretiems regionų ir (arba) vietos bendruomenių poreikiams patenkinti.

Pagrindimas

Kad EURES tinklas sėkmingai veiktų, valstybės narės turi labiau atsižvelgti į konkrečius ES regionų ir (arba) vietos bendruomenių interesus.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) EURES tarpvalstybinės partnerystės subjektų arba

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) derinant a–c punktų galimybes.

d) derinant a–ca punktų galimybes.

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. 20, 22 ir 23 straipsniuose nustatytos paramos paslaugos darbuotojams ir 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta pagalba registruojantis EURES portale teikiamos nemokami.

5. 20, 22 ir 23 straipsniuose nustatytos paramos paslaugos darbuotojams ir 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta pagalba registruojantis EURES portale teikiamos nemokami.

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. 21 ir 22 straipsniuose nurodytos paramos paslaugos darbdaviams ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta pagalba registruojantis EURES portale gali būti mokamos. Imami mokesčiai negali skirtis nuo mokesčių už EURES paslaugas ir už kitas panašias tos pačios organizacijos teikiamas paslaugas.

Išbraukta.

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Tiek darbdaviams, tiek darbuotojams teikiama informacija apie šią paramą, taip pat apie susijusias sąnaudas turi būti aiški ir tiksli.

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Atitinkamos EURES partnerės savo informavimo priemonėmis aiškiai nurodo darbuotojams ir darbdaviams, kokias paramos paslaugas teikia, kur ir kaip jų galima prašyti ir kokiomis sąlygomis jos suteikiamos. Ši informacija skelbiama EURES portale.

7. Atitinkamos EURES partnerės savo kuo prieinamesnėmis informavimo priemonėmis aiškiai nurodo darbuotojams ir darbdaviams, kokias paramos paslaugas teikia, kur ir kaip jų galima prašyti ir kokiomis sąlygomis jos suteikiamos. Ši informacija skelbiama EURES portale.

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems darbuotojams ir darbdaviams, prašantiems užimtumo tarnybų paslaugų, būtų suteikta ar kitaip perduota pagrindinė informacija apie nacionaliniu lygmeniu teikiamą paramą judumui, kuri:

1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems darbuotojams ir darbdaviams, prašantiems užimtumo tarnybų paslaugų, būtų suteikta ar kitaip perduota tinkama informacija apie nacionaliniu lygmeniu teikiamą paramą judumui, kuri:

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) yra lengvai prieinama ir pateikiama naudotojui patogiu būdu.

b) yra ne diskriminacinio pobūdžio, lengvai prieinama ir pateikiama naudotojui patogiu būdu ir yra prieinama neįgaliems asmenims.

Pagrindimas

Integracinei ir gerai veikiančiai darbo rinkai būtina laikytis nediskriminavimo principo.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Visi darbo ieškantys asmenys turi teisę gauti išsamią informaciją apie darbo sąlygas (pavyzdžiui, apie teises į pensiją, socialinį draudimą ir sveikatos draudimą) šalyje ir vietovėje, kurioje yra atitinkama darbo vieta.

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos koordinavimo centras remia šiame straipsnyje nurodytos pagrindinės informacijos rengimą ir padeda valstybėms narėms užtikrinti, kad ji būtų teikiama visomis reikiamomis kalbomis.

3. Europos koordinavimo centras remia šiame straipsnyje nurodytos pagrindinės informacijos rengimą ir, atsižvelgdamas į valstybių narių darbo rinkos poreikius, padeda valstybėms narėms užtikrinti, kad ji būtų teikiama visomis reikiamomis kalbomis.

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atitinkamos EURES partnerės aktyviai siūlo visiems darbo ieškantiems darbuotojams pasinaudoti šiame straipsnyje apibrėžtomis paslaugomis. Prireikus šis pasiūlymas atnaujinamas darbo paieškos procesui jau vykstant.

1. Atitinkamos EURES narės ir partnerės nedelsdamos aktyviai siūlo asmenims, kurie turi teisę legaliai dirbti Sąjungoje ir ieško darbo, pasinaudoti šiame straipsnyje apibrėžtomis paslaugomis. Prireikus toks pasiūlymas pakartojamas darbo paieškos procesui jau vykstant.

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu darbuotojai nori gauti daugiau pagalbos, atitinkamos EURES partnerės suteikia informacijos apie individualias įsidarbinimo galimybes ir rekomendacijų, kaip jomis pasinaudoti; visų pirma pasiūlo jiems tokias paslaugas:

2. Jeigu darbuotojai nori gauti daugiau pagalbos, atitinkamos EURES partnerės suteikia informacijos apie individualias įsidarbinimo galimybes ir rekomendacijų, kaip jomis pasinaudoti; visų pirma nemokamai pasiūlo jiems tokias individualizuotas paslaugas:

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) teikia informaciją ir rekomendacijas, kaip nurodyta 7 straipsnio 3 dalyje;

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) suteikia informacijos apie konsultavimo paslaugas dėl įsidarbinimo galimybių darbuotojų šeimoms;

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb) pateikia darbuotojui informaciją apie paramą, susijusią su kultūrų integracija ir kalbomis;

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc) pateikia informaciją apie darbo sąlygas (pavyzdžiui, pensijų teises, socialinį draudimą, mokesčius arba sveikatos draudimą) atitinkamoje valstybėje narėje ir darbo vietos vietovėje;

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) prireikus padeda įkelti tokius darbo prašymus į atitinkamus nacionalinius darbo paieškos portalus ir EURES portalą;

d) prireikus padeda pasinaudoti EURES portalu, pavyzdžiui, įkelti darbo prašymus į EURES portalą;

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) tam tikrais atvejais padeda susisiekti su kita EURES partnere.

f) atitinkamais atvejais padeda susisiekti su kita EURES nare arba partnere.

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu darbuotojai nori gauti daugiau pagalbos ir yra rimto pagrindo tikėtis, kad jiems bus rastas darbas ES, atitinkamos EURES partnerės teikia papildomą pagalbą ieškant darbo, kurią sudaro tokios paslaugos kaip tinkamų laisvų darbo vietų atranka, pagalba rengiant darbo prašymus bei gyvenimo aprašymus ir organizuojant jų vertimus ir (arba) kreipiantis išsamesnės informacijos apie konkrečias laisvas darbo vietas kitose valstybėse narėse.

3. Jeigu darbuotojai nori gauti daugiau pagalbos, atitinkamos EURES narės ir partnerės atitinkamais teikia papildomas paslaugas, pavyzdžiui, atlieka tinkamų laisvų darbo vietų atranką, teikia pagalbą rengiant darbo prašymus bei gyvenimo aprašymus ir organizuojant jų vertimus ir kreipiantis išsamesnės informacijos apie konkrečias laisvas darbo vietas kitose valstybėse narėse.

 

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei darbuotojas kitoje valstybėje narėje įdarbinamas pasinaudojus šiame straipsnyje nurodytomis paslaugomis, atitinkamos EURES partnerės pateikia įdarbintam asmeniui paskirties valstybės narės organizacijų, galinčių suteikti pagalbą po įdarbinimo, kontaktinius duomenis.

4. Jei darbuotojas kitoje valstybėje narėje įdarbinamas pasinaudojus šiame straipsnyje nurodytomis paslaugomis, atitinkamos EURES narės ir partnerės pateikia įdarbintam asmeniui paskirties valstybės narės organizacijų, be kita ko, socialinių partnerių, galinčių suteikti pagalbą po įdarbinimo, kontaktinius duomenis.

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Darbdaviams, norintiems įdarbinti darbuotojų iš kitų valstybių narių, atitinkamos EURES partnerės suteikia reikiamos informacijos ir rekomendacijų, visų pirma teikia tokias paslaugas:

1. Darbdaviams, norintiems įdarbinti darbuotojų iš kitų valstybių narių, atitinkamos EURES narės ir partnerės suteikia reikiamos informacijos ir rekomendacijų, visų pirma teikia tokias paslaugas:

a) suteikia informacijos apie konkrečias taisykles, taikytinas šių darbuotojų įdarbinimui;

a) suteikia informacijos apie konkrečias taisykles, taikytinas darbuotojų iš kitų valstybių narių įdarbinimui ir įvairioms darbo sutarčių rūšims;

b) skatina naudotis EURES tinklu ir gyvenimo aprašymų duomenų baze EURES portale, nes tai padeda užpildyti laisvas darbo vietas;

b) skatina, ypač internetu, naudotis EURES tinklu ir gyvenimo aprašymų duomenų baze EURES portale, nes tai padeda užpildyti laisvas vietas;

c) teikia informaciją ir rekomendacijas, kokie veiksniai galėtų palengvinti darbuotojų įdarbinimą ir kaip padėti jiems integruotis;

c) teikia informaciją ir rekomendacijas, kokie veiksniai galėtų palengvinti darbuotojų įdarbinimą ir kaip padėti jiems integruotis;

d) paprašytos suteikia informacijos ir rekomendacijų, kaip formuluoti reikalavimus kandidatams į konkrečią laisvą darbo vietą, kad jie būtų suprantami Europos darbo ieškotojams;

d) paprašytos suteikia specialios informacijos ir asmeninių rekomendacijų, kaip formuluoti reikalavimus kandidatams į laisvą vietą;

e) paprašytos padeda suformuluoti laisvos darbo vietos aprašą laikantis 14 straipsnio 8 dalyje ir 16 straipsnio 5 dalyje nurodytų Europos techninių standartų ir formatų;

e) paprašytos padeda suformuluoti laisvos darbo vietos aprašą laikantis 14 straipsnio 8 dalyje ir 16 straipsnio 5 dalyje nurodytų Europos techninių standartų ir formatų;

f) prireikus padeda darbdaviui užsiregistruoti EURES portale;

f) prireikus padeda naudotis EURES portalu, t. y. padeda darbdaviui užsiregistruoti EURES portale;

g) tam tikrais atvejais padeda susisiekti su kita EURES partnere.

g) atitinkamais atvejais padeda susisiekti su kita EURES nare arba partnere.

2. Jeigu darbdaviai nori gauti daugiau pagalbos ir yra rimto pagrindo tikėtis įdarbinimo ES, atitinkamos EURES partnerės teikia papildomą pagalbą, kurią sudaro tokios paslaugos kaip išankstinė tinkamų kandidatų atranka, pagalba organizuojant vertimus ir (arba) kreipiantis išsamesnės informacijos apie konkrečius darbo prašymus.

2. Jeigu darbdaviai nori gauti daugiau pagalbos, atitinkamos EURES narės arba partnerės teikia papildomas paslaugas, pavyzdžiui, atlieka išankstinę tinkamų kandidatų atranką, pagalbą organizuojant vertimus ir (arba) kreipiantis išsamesnės informacijos apie konkrečius darbo prašymus.

3. Jei darbuotojas iš kitos valstybės narės įdarbinamas pasinaudojus šiame straipsnyje nurodytomis paslaugomis, atitinkamos EURES partnerės pateikia atitinkamam darbdaviui organizacijų, galinčių suteikti pagalbą integruojant naujai priimtus darbuotojus iš kitų valstybių narių, kontaktinius duomenis.

3. Jei darbuotojas iš kitos valstybės narės įdarbinamas pasinaudojus šiame straipsnyje nurodytomis paslaugomis, atitinkamos EURES narės arba partnerės pateikia atitinkamam darbdaviui organizacijų, galinčių suteikti pagalbą integruojant naujai priimtus darbuotojus iš kitų valstybių narių, kontaktinius duomenis.

4. Valstybinės užimtumo tarnybos stengiasi sudaryti susitarimus su kitomis tos valstybės narės teritorijoje veikiančiomis užimtumo tarnybomis, kurių tikslas:

4. VUT stengiasi sudaryti susitarimus su kitomis tos valstybės narės teritorijoje veikiančiomis užimtumo tarnybomis, kurių tikslas:

a) kartu skatinti tos valstybės narės teritorijoje veikiančius darbdavius registruotis EURES tinkle ir naudotis bendra tarpininkavimo Europos darbuotojams ir darbdaviams platforma,

a) kartu skatinti ir raginti tos valstybės narės teritorijoje veikiančius darbdavius registruotis EURES tinkle ir naudotis bendra tarpininkavimo Europos darbuotojams ir darbdaviams platforma,

b) keistis informacija apie paramos paslaugas darbdaviams, norintiems įdarbinti darbuotojų iš kitų valstybių narių, ir geriausia šios srities patirtimi.

b) keistis informacija apie paramos paslaugas darbdaviams, norintiems įdarbinti darbuotojų iš kitų valstybių narių, ir geriausios šios srities praktikos pavyzdžiais.

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atitinkamos EURES partnerės darbuotojų ir darbdavių prašymu pateikia bendrąją informaciją apie pagalbą po įdarbinimo ir nurodo, kur po įsidarbinimo gauti tokią pagalbą kaip su kultūrų ryšiais susiję mokymai, kalbų kursai ir integracijos parama.

1. Atitinkamos EURES narės ir partnerės darbuotojams ir darbdaviams pateikia informaciją apie pagalbą po įdarbinimo ir nurodo, kur po įsidarbinimo gauti tokią pagalbą kaip su kultūrų ryšiais susiję mokymai, kalbų kursai ir integracijos parama.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 18 straipsnio 5 dalies, EURES partnerės 1 dalyje nurodytą pagalbą darbuotojams gali siūlyti už mokestį.

Išbraukta.

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Palankesnės sąlygos gauti informacijos apie socialinę apsaugą ir naudotis su socialinės apsaugos paslaugomis

Palankesnės sąlygos gauti informacijos apie sveikatą, socialinę apsaugą bei mokesčius ir naudotis šiomis paslaugomis

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad paramos paslaugos pagal šį reglamentą ir kompetentingų institucijų paslaugos socialinės apsaugos srityje būtų teikiamos koordinuotai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad paramos paslaugos pagal šį reglamentą ir kompetentingų institucijų paslaugos sveikatos, socialinės apsaugos, nedarbo draudimo ir mokesčių srityje būtų teikiamos koordinuotai nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, taip pat per pasienio bendradarbiavimo struktūras, ir nekiltų problemų dėl skirtingų nuostatų jų šalių regioniniu ir vietos lygmenimis.

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekiant 1 dalies tikslo, valstybės narės skiria paramą sukurti integruotai internetinei prieigos sistemai, kuri būtų pirmasis darbuotojų, pasienio darbuotojų ir darbdavių informacijos šaltinis.

2. Siekiant 1 dalies tikslo, valstybės narės skiria paramą sukurti integruotai internetinei prieigos sistemai, kuri būtų pirmasis darbuotojų, pasienio darbuotojų ir darbdavių informacijos ir tolesnių EURES patarėjų teikiamų individualizuotų paslaugų šaltinis.

Pagrindimas

EURES patarėjų teikiamos individualizuotos paslaugos labai svarbios, kad naudodamiesi savo pagrindine teise laisvai judėti darbuotojai galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus.

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Darbuotojų, pasienio darbuotojų ir darbdavių prašymu atitinkamos EURES partnerės teikia bendrąją informaciją apie teises į socialinę apsaugą ir įsipareigoja perduoti konkrečius informacijos prašymus kompetentingoms institucijoms, o prireikus ir kitoms įstaigoms, padedančioms darbuotojams įgyvendinti laisvo judėjimo teises.

3. Atitinkamos EURES narės ir partnerės teikia bendrąją informaciją apie teises į socialinę apsaugą, nedarbo draudimą ir pajamų apmokestinimą. Papildomai pasienio partnerystės dalyviai teikia specialią daugiakalbę informaciją apie tam tikrų rūšių darbą, įskaitant informaciją apie minimalius standartus pagal darbo teisę, darbo saugą ir sveikatos apsaugą bei minimalų darbo užmokestį. Konkretūs informacijos prašymai perduodami kompetentingoms institucijoms ir kitoms įstaigoms, padedančioms darbuotojams įgyvendinti laisvo judėjimo teises.

 

Pagrindimas

Žmonės, norintys dirbti kitoje šalyje, turi turėti šią informaciją, kad, gerai žinodami faktus, galėtų priimti sprendimą.

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė neriboja galimybės naudotis nacionalinėmis darbo rinkos priemonėmis tik dėl to, kad darbuotojas pagalbos prašo norėdamas susirasti darbą kitos valstybės narės teritorijoje.

Vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 492/2011, valstybė narė neriboja galimybės naudotis nacionalinėmis aktyviomis darbo rinkos priemonėmis, padedančiomis darbuotojams ieškoti darbo, tik dėl to, kad darbuotojas pagalbos prašo norėdamas susirasti darbą kitos valstybės narės teritorijoje. Tačiau valstybė narė gali pašalinti tam tikras viešosiomis lėšomis finansuojamas priemones, kurios yra jos aktyvios darbo rinkos politikos dalis.

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės, remdamosi Eurostato statistiniais duomenimis ir turimais nacionaliniais duomenimis, stebi darbo jėgos judėjimo Sąjungoje srautus ir modelius.

Komisija, remdamasi Eurostato statistiniais duomenimis ir turimais nacionaliniais duomenimis, stebi darbo jėgos judėjimo Sąjungoje srautus ir modelius ir juos viešina.

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė visų pirma renka ir analizuoja informaciją apie:

1. Kiekviena valstybė narė visų pirma renka ir analizuoja pagal lytį suskirstytą informaciją apie:

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) darbo jėgos trūkumą ir perteklių nacionalinėse bei sektorių darbo rinkose ir apie tai, kiek šias problemas galėtų išspręsti judūs darbuotojai;

a) darbo jėgos trūkumą ir perteklių nacionalinėse bei sektorių darbo rinkose ir apie tai, kiek šias problemas galėtų išspręsti judūs darbuotojai, ypatingą dėmesį skirdama pažeidžiamiausioms darbo rinkos grupėms ir regionams, kuriuose nedarbas didžiausias;

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) darbo jėgos poreikius ir tendencijas, kad sukurtų galimą sinergiją tarp darbdavių ir universitetų ar profesinio mokymo institucijų, taip spręsdama įgūdžių ir laisvų darbo vietų neatitikimo problemą;

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) EURES veiklą nacionaliniu lygmeniu;

b) EURES veiklą nacionaliniu lygmeniu ir prireikus tarpvalstybiniu lygmeniu, kad nustatytų naujas politinių iniciatyvų galimybes;

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) EURES tinklo padėtį visoje nacionalinėje įdarbinimo paslaugų rinkoje.

c) EURES tinklo padėtį visoje nacionalinėje įdarbinimo paslaugų rinkoje ir prireikus tarpvalstybiniu lygmeniu.

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Atsižvelgdamos į keičiantis informacija gautus duomenis ir bendrą analizę, valstybės narės rengia judumo politikos priemones, kurios yra neatsiejama jų užimtumo politikos dalis. Šios judumo politikos priemonės yra pagrindas, kuriuo remdamosi valstybės narės rengia 28 straipsnyje nurodytas programas.

3. Atsižvelgdamos į keičiantis informacija gautus duomenis ir bendrą analizę, valstybės narės gali rengti judumo politikos priemones, kurios yra neatsiejama jų užimtumo politikos dalis. Šios judumo politikos priemonės yra pagrindas, kuriuo remdamosi valstybės narės rengia 28 straipsnyje nurodytas programas.

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės įsipareigoja savo nacionalinės teisės aktuose panaikinti nuostatas, kuriomis siekiama sumažinti ar uždrausti darbuotojų judumą Sąjungoje.

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Visos 4 straipsnyje nurodytos EURES tinklo veikloje dalyvaujančios organizacijos dalijasi ir keičiasi informacija apie valstybių narių gyvenimo ir darbo sąlygas, administracines procedūras ir taisykles, taikomas darbuotojams iš kitų valstybių narių, ir taip padeda orientuotis darbuotojams ir darbdaviams.

1. Visos 4 straipsnyje nurodytos EURES tinklo veikloje dalyvaujančios organizacijos dalijasi ir keičiasi informacija apie valstybių narių gyvenimo ir darbo sąlygas, administracines procedūras ir taisykles, taikomas darbuotojams iš kitų valstybių narių, pateikdamos reikalingų nurodymų darbuotojams ir darbdaviams.

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Kiekvienas nacionalinis koordinavimo centras įvertina Europos koordinavimo centro konkrečiai šaliai skirtą ataskaitą bei rekomendaciją ir pasidalija jomis su EURES narėmis ir partnerėmis.

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekvienas nacionalinis koordinavimo centras kasmet parengia tos valstybės narės teritorijoje veikiančių organizacijų, kurios dalyvauja EURES tinklo veikloje, darbo programą.

1. Kiekvienas nacionalinis koordinavimo centras, atsižvelgdamas į Europos koordinavimo centro konkrečiai šaliai skirtą ataskaitą ir rekomendaciją, parengia metinę tos valstybės narės teritorijoje veikiančių organizacijų, kurios dalyvauja EURES tinklo veikloje, darbo programą.

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) pagrindinės pagal šį reglamentą vykdytinos veiklos rūšys;

a) visos pagrindinės nacionaliniu lygmeniu, o prireikus – tarpvalstybiniu lygmeniu pagal šį reglamentą vykdytinos veiklos rūšys;

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija per Europos koordinavimo centrą užtikrina, kad EURES veiklos finansavimas atitiktų nacionalines darbo programas ir derėtų su Užimtumo ir socialinių inovacijų programos nuostatomis, o EURES veiklos finansavimo nuostatomis užtikrinama sąveika su 2014–2020 m. laikotarpio INTERREG finansavimu.

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c a) rezultatai apie paslaugų efektyvumą ir kokybę, gauti EURES patarėjams užpildžius standartizuotą klausimyną.

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas naudotis judėjimo laisve pagal SESV 46 straipsnį, Europos Komisija, remdamasi sukaupta informacija, apie kurią kalbama šiame skyriuje, kas dvejus metus Europos Parlamentui, Tarybai, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia darbo jėgos judumo Sąjungoje ir darbuotojams suteiktų paslaugų ataskaitą.

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas naudotis judėjimo laisve pagal SESV 46 straipsnį, Komisija, remdamasi sukaupta informacija, apie kurią kalbama šiame skyriuje, kasmet Europos Parlamentui, Tarybai, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia darbo jėgos judumo Sąjungoje ir darbuotojams suteiktų paslaugų ataskaitą.

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Europos Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia jo veikimo ir poveikio ex post vertinimą.

Iki...* [po dvejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui pateikia šio reglamento veikimo ir poveikio ex post vertinimą.

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 8 ir 29 straipsniuose nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos arba bet kurios kitos teisės aktų leidėjo nustatytos dienos.

2. 29 straipsnyje nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos arba bet kurios kitos teisės aktų leidėjo nustatytos dienos.

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 ir 29 straipsniuose nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 29 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagal 8 ir 29 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik jei per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 29 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik jei per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(1)

OL C 424, 2014 m. lapkričio 26 d., p. 27.

(2)

OL C 271, 2014 m. rugpjūčio 19 d., p. 70.


AIŠKINAMOJI DALIS

Galimybė laisvai pasirinkti darbo vietą ES – judėjimo laisvės, kuri yra viena keturių pagrindinių Europos Sąjungos laisvių, sudėtinė dalis ir todėl esminis ES pilietybės elementas. Kadangi žinoma, kad kai kuriuose Europos regionuose vyrauja didelis nedarbas, reikia didinti darbuotojų judumą ES, gerinti darbuotojų įsidarbinimo galimybes ir padėti darbdaviams, kad jų siūlomos laisvos vietos būtų veiksmingiau ir greičiau užimtos. Tai padeda kurti Europos darbo rinką, kurioje užtikrinamas didelis užimtumas. Atsižvelgiant į ES darbo rinkos ir darbo jėgos dydį, darbo jėgos judumas ES yra palyginti mažas – 27 ES valstybėse narėse judumo rodiklis yra tik 0,29 proc.

Šiuo reglamentu siekiama EURES tinklą paversti veiksminga priemone darbo jėgos judumu ES susidomėjusiems darbo ieškotojams ir darbdaviams suteikiant Europos lygmeniu skaidrią galimybę vienoje vietoje peržiūrėti kaip galima daugiau laisvų darbo vietų pasiūlymų ir darbo ieškotojų profilio aprašymų. Į Europos lygmens tinklą taip pat turėtų būti įtrauktos pameistrystė ir stažuotės, tačiau su sąlyga, kad joms taikomi įprasti darbo santykiai.

Taip pat aiškiai nustatoma, kad darbo rinkos politika, įskaitant visas paramos priemones, ir toliau kaip anksčiau priklauso valstybių narių nacionalinei kompetencijai. Tačiau ir toliau reikėtų vadovautis gyvenamosios vietos principu.

Visiems darbo ieškotojams turi būti užtikrinta galimybė gauti išsamią informaciją apie darbo sąlygas ir paslaugas darbo vietos vietovėje.

Ši platforma turi būti lengvai prieinama ir maksimaliai patogi vartotojams.

Tam, kad EURES tinklas sėkmingai veiktų, svarbu, kad, pirma, valstybėse narėse tinklo veikloje veiksmingai dalyvautų valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos ir, antra, kad apie šį tinklą būtų informuojama plačioji visuomenė Komisijai ir visų pirma valstybėms narėms taikant intensyvias komunikacijos priemones.

Valstybinėms užimtumo tarnyboms (VUT) EURES tinkle turėtų tekti privilegijuota padėtis ir valstybės narės jas automatiškai turėtų paskirti narėmis, kurioms pavedama taikyti šį reglamentą.

Todėl valstybės narės gali suteikti kitoms užimtumo tarnyboms leidimą veikti kaip EURES narėms ir įgalioti kitas įstaigas, pvz., privačias užimtumo tarnybas, agentūras ir NVO, dalyvauti tinklo veikloje kaip EURES partnerėms, jei jos atitinka nustatytus EURES tinklo reikalavimus.

Valstybės narės ir Komisija turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad laisvas darbo vietas pirmiausia galėtų užpildyti ES valstybių narių piliečiai, kad būtų užtikrintas Sąjungos pirmenybės principo taikymas.

Reikėtų reguliariai vertinti tinklo veiklą ir taip tikrinti efektyvumą ir naudojimą siekiant, kad būtų galima, jei reikia, kuo greičiau atlikti pakeitimus, kad tokiu būdu EURES tinklas galėtų ilgai ir sėkmingai veikti.


Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (3.3.2015)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos

(COM(2014) 0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Nuomonės referentė: Viorica Dăncilă

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kasdien daugiau kaip 1,1 mln. vienoje ES šalyje gyvenančių ES piliečių kerta sieną vykdami dirbti į kaimyninę šalį.

Be to, daugiau kaip 7 mln. ES piliečių 2013 m. gyveno ir dirbo kitoje valstybėje narėje, 78 % iš jų buvo ekonomiškai aktyvūs, o 68 % iš jų turėjo darbą.

Tai įmanoma, nes ES darbuotojai gali judėti laisvai, ieškoti darbo kitoje ES šalyje ir dirbti toje šalyje neprivalėdami turėti darbo leidimo.

Europos statistikos duomenimis, nuo 2005 m., po 2004 m. ir 2007 m. plėtros etapų, ne savo kilmės valstybėje narėje gyvenančių žmonių padaugėjo beveik 60 %, bet tai vis tiek sudaro tik 3,1 % ES darbo jėgos. Vėliau ES vidaus judumo srautai dėl krizės sumažėjo trečdaliu.

Remiantis bendrais vertinimais, po plėtros etapų susidarę judumo srautai 2004–2009 m. laikotarpiu padėjo maždaug 1 % padidinti 15 ES valstybių narių BVP.

Nepaisant didelio nedarbo (daugiau kaip 25 mln. žmonių Europos Sąjungoje, iš kurių daugiau kaip 5 mln. yra jaunimas), vis dar trūksta kvalifikuotos darbo jėgos ir dėl neužimtų darbo vietų kyla trukdžių daugelyje valstybių narių regionų.

Nuo 2009 m. vidurio neužimtų darbo vietų skaičius auga, ypač didelio ekonomikos augimo, pvz., informacijos ir ryšių technologijų ir žaliosios ekonomikos, srityse.

Todėl Europos darbo mobilumo portalas (EURES) ES darbo ieškantiems asmenims teikia ypatingą galimybę: jis yra nemokamas, jame 25 kalbomis teikiama informacija apie gyvenimo ir darbo sąlygas visose dalyvaujančiose šalyse, darbo ieškantiems asmenims padedama užmegzti ryšį su konkrečių gebėjimų ieškančiais darbdaviais ir orientuotis į sektorius bei profesijas, kuriuose trūksta kvalifikuotų darbuotojų; portale remiamos ir jaunimo judumo programos.

EURES sistemos reikšmę rodo tai, kad jos interneto svetainėje per mėnesį apsilankoma 4 mln. kartų, per mėnesį darbo ieškantys asmenys užmezga 150 000 ryšių su darbdaviais, per metus pradedamas darbas 50 000 darbo vietų, kiekvieną mėnesį vidutiniškai priimama 750 000 CV ir visoje Europoje surengiama šimtai renginių.

Komisija dabar siūlo reformuoti EURES portalą padidinant judumo paslaugas per EURES portalą teikiančių partnerių skaičių, įtvirtinant viešųjų ir privačiųjų įdarbinimo organizacijų bendradarbiavimą, kad būtų galima apimti dar didesnį laisvų darbo vietų skaičių (ši procentinė dalis dabar svyruoja nuo 30 % iki 40 % visų laisvų darbo vietų), ir daugiau dėmesio skiriant jaunimui, kuris labiau linkęs būti judus, o tai reiškia, kad portalas apims ir tas užimtumo formas, kuriomis derinamos darbo ir mokymosi galimybės, pvz., pameistrystė ir mokomoji praktika.

Pritariame, kad EURES portalo veikla būtų atnaujinta ir suderinta su Europos lygmens socialinėmis tendencijomis, tačiau Komisijos pasiūlyme aiškiai nenurodyta, koks tinklo dalyvių įgaliojimų santykis su koordinavimo ir bendradarbiavimo funkcijomis, koks socialinių partnerių vaidmuo ir kokius atrankos metodus reikėtų taikyti.

Komisijos pasiūlyme taip pat nepaminėtas valstybių narių bendradarbiavimas su Šveicarija, Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinu – šalimis, kurios jau dalyvauja EURES tinklo veikloje.

Vis dėlto esama ženklų iš valstybių narių, kad ši nauja reforma suardytų dabartinės tarpvalstybinių organizacijų veiklos pusiausvyrą, nepamirštant, kad šios įstaigos vykdė daug bendrų tarpvalstybinių darbuotojų informavimo ir įdarbinimo priemonių.

Šia reforma viešosioms įdarbinimo tarnyboms turėtų būti sudarytos sąlygos sukurti artimesnio bendradarbiavimo su švietimo ir mokymo įstaigomis pagrindus, ypač susijusius su tolesniu profesiniu mokymu, taip pat ir vyresnių nei 40 m. žmonių, sudarant darbo ieškantiems asmenims galimybę ugdyti gebėjimus ir sumaniai naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis.

Siekiant įveikti teisines kliūtis, su kuriomis susiduria kitoje šalyje pageidaujantys dirbti darbuotojai, taip pat reikia geresnio ministerijų tarpusavio veiksmų koordinavimo, nes šiuo metu daugelis žmonių delsia priimti darbo pasiūlymą kitoje ES valstybėje narėje, nes neturi aiškios ar pakankamos informacijos apie socialinės apsaugos sistemas, apmokestinimą ir kitas prievoles, kurios būtų taikomos gyvenamojoje šalyje.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) laisvas darbuotojų judėjimas yra labai svarbus kuriant geriau integruotą Sąjungos darbo rinką, kurioje darbuotojams būtų sudarytos galimybės judėti iš didelio nedarbo zonų į zonas, kuriose darbo jėgos trūksta. Be to, tai padeda į laisvas darbo vietas rasti tinkamų įgūdžių turinčių darbuotojų ir įveikti darbo rinkos kliūtis;

(2) laisvas darbuotojų judėjimas yra labai svarbus kuriant geriau integruotą Sąjungos darbo rinką, kurioje darbuotojams būtų sudarytos galimybės judėti iš didelio nedarbo zonų į zonas, kuriose darbo jėgos trūksta. Be to, tai padeda į laisvas darbo vietas rasti tinkamų įgūdžių turinčių reikalingų darbuotojų ir įveikti darbo rinkos kliūtis;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) remiantis SESV 174 straipsniu, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas atokiausiems, labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams bei salų, pasienio ir kalnuotoms vietovėms;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant padėti laisvo judėjimo teisę turintiems darbuotojams veiksmingai naudotis ta teise, pagal šiuo metu galiojantį reglamentą teikiamą pagalbą laikantis Sutarties 45 straipsnio gali gauti bet kuris Sąjungos pilietis, turintis teisę įsidarbinti pagal darbo sutartį, ir jo šeimos nariai. Valstybės narės suteikia vienodą prieigą bet kuriam trečiosios šalies piliečiui, pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus šioje srityje traktuojamam taip pat, kaip jų piliečiai;

(4) siekiant padėti laisvu judėjimu pagrįstą teisę dirbti turintiems darbuotojams veiksmingai naudotis ta teise, pagal šiuo metu galiojantį reglamentą teikiamą pagalbą laikantis Sutarties 45 straipsnio gali gauti bet kuris Sąjungos pilietis, turintis teisę įsidarbinti pagal darbo sutartį, ir jo šeimos nariai. Valstybės narės suteikia vienodą prieigą bet kuriam trečiosios šalies piliečiui, pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus šioje srityje traktuojamam taip pat, kaip jų piliečiai;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) didėjant darbo rinkų tarpusavio priklausomybei, pagal Sutarties 46 straipsnio a punktą būtinas glaudesnis užimtumo tarnybų bendradarbiavimas, kad visiems darbuotojams pagal savanoriško ir sąžiningo darbo jėgos judumo Sąjungoje principus būtų užtikrinta laisvo judėjimo galimybė, todėl turėtų būti sukurta darbo jėgos judumo Sąjungoje srities bendra valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo sistema. Tokioje sistemoje turėtų būti susietos visos Sąjungos laisvos darbo vietos ir galimybė į jas pretenduoti (tarpininkavimas darbuotojams ir darbdaviams), apibrėžtas susijusių paramos paslaugų teikimas darbuotojams ir darbdaviams ir numatytas bendras požiūris, kad būtų keičiamasi minėtajam bendradarbiavimui palengvinti būtina informacija;

(5) didėjant darbo rinkų tarpusavio priklausomybei ir poreikiui jas integruoti, pagal Sutarties 46 straipsnio a punktą būtinas glaudesnis užimtumo tarnybų bendradarbiavimas, kad visiems darbuotojams pagal savanoriško ir sąžiningo darbo jėgos judumo Sąjungoje principus būtų užtikrinta laisvo judėjimo galimybė, todėl turėtų būti sukurta darbo jėgos judumo valstybėse narėse ir judumo tarp valstybių narių ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino srities bendra valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo sistema. Tokioje sistemoje turėtų būti susietos visos Sąjungos laisvos darbo vietos ir Sąjungos bei tų keturių šalių piliečiai ir suteikta galimybė į tas darbo vietas pretenduoti (tarpininkavimas darbuotojams ir darbdaviams), apibrėžtas susijusių paramos paslaugų teikimas darbuotojams ir darbdaviams ir numatytas bendras požiūris, kad būtų keičiamasi minėtajam bendradarbiavimui palengvinti būtina informacija. Sąjunga turėtų visų pirma imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų užimtumo galimybes ir darbuotojų teises apskritai, įskaitant ir trečiųjų šalių, dalyvaujančių EURES tinkle atveju;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europos Vadovų Tarybai paprašius išnagrinėti galimybę į EURES tinklo taikymo sritį įtraukti pameistrystę ir mokomąją praktiką, nustatyta, kad šiuo metu galiojantis reglamentas gali būti taikomas pameistrystei ir mokomajai praktikai, jeigu susiję asmenys laikomi darbuotojais atsižvelgiant į piliečiams pagal Sutarties 45 straipsnį suteiktas teises. Turi būti įdiegtas tinkamas keitimasis bendra informacija apie su pameistryste ir mokomąja praktika susijusį judumą Sąjungoje ir turėtų būti plėtojama kandidatams į tokias darbo vietas skirta tinkama pagalba, grindžiama tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams pagal pasiūlymus mechanizmu, jei toks tarpininkavimas laikomas galimu laikantis atitinkamų standartų ir deramai atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją;

(6) Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europos Vadovų Taryba paprašė išnagrinėti galimybę į EURES tinklo taikymo sritį įtraukti pameistrystę ir mokomąją praktiką, taip pat ir organizuojamas tarpvalstybinės partnerystės subjektų. Šiuo metu galiojantis reglamentas gali būti taikomas pameistrystei ir mokomajai praktikai, jeigu susiję asmenys laikomi darbuotojais atsižvelgiant į piliečiams pagal Sutarties 45 straipsnį suteiktas teises. Turi būti įdiegtas tinkamas keitimasis bendra informacija apie su pameistryste ir mokomąja praktika susijusį judumą Sąjungoje, o pameistrystė ir mokomoji praktika turėtų būti pripažįstamos panašiai, kaip ir valstybių narių standartinių švietimo sistemų išduoti diplomai, ir turėtų būti plėtojama kandidatams į tokias darbo vietas skirta tinkama pagalba, grindžiama tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams pagal pasiūlymus mechanizmu, jei toks tarpininkavimas laikomas galimu laikantis atitinkamų standartų ir deramai atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją;

Pagrindimas

Mokomąją praktiką ir pameistrystę atlikę asmenys savo programos pabaigoje gauna sertifikatą ir šis sertifikatas turėtų būtų pripažįstamas kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) bendradarbiauti tarptautiniu bei tarpvalstybiniu lygmeniu ir teikti paramą visoms EURES veiklą valstybėse narėse vykdančioms organizacijoms būtų lengviau sukūrus Sąjungos lygmens darinį (Europos koordinavimo centrą), kuris turėtų teikti bendrą informaciją, rūpintis mokymo veikla, parūpinti priemonių ir rekomendacijų. Tas darinys taip pat turėtų būti atsakingas už bendros IT platformos – Europos profesinio judumo portalo (EURES portalo) – kūrimą. Jo veiklai valdyti reikėtų, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, parengti daugiametes darbo programas;

(8) tarpregioniniu, tarptautiniu bei tarpvalstybiniu lygmeniu veikiantys partnerystės subjektai, bendradarbiavimas ir parama visoms EURES veiklą valstybėse narėse vykdančioms organizacijoms turėtų padėti veikti Sąjungos lygmens dariniui (Europos koordinavimo centrui), kuris turėtų toliau teikti tokias paslaugas, kaip antai: bendrai teikti informaciją ir konsultacijas, rūpintis mokymo veikla, parūpinti priemonių ir rekomendacijų. Tas darinys taip pat turėtų būti atsakingas už bendros IT platformos – Europos profesinio judumo portalo (EURES portalo) – stiprinimą. Jo veiklai valdyti reikėtų, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, parengti daugiametes darbo programas;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų įsteigti nacionalinius koordinavimo centrus, kurie teiktų bendrą paramą ir pagalbą visoms jų teritorijoje EURES veiklą vykdančioms organizacijoms ir palaikytų jų bendradarbiavimą su atitinkamomis organizacijomis kitose valstybėse narėse ir su Europos koordinavimo centru. Tokiems koordinavimo centrams visų pirma turėtų būti pavesta nagrinėti su laisvomis darbo vietomis susijusius skundus bei problemas ir tikrinti su savanorišku ir sąžiningu darbo jėgos judumu Sąjungoje susijusius atitikties aspektus;

(9) valstybės narės turėtų įsteigti nacionalinius koordinavimo centrus, kurie teiktų bendrą paramą ir pagalbą visoms jų teritorijoje EURES veiklą vykdančioms organizacijoms, įskaitant tarpvalstybinės partnerystės subjektus, ir palaikytų jų bendradarbiavimą su atitinkamomis organizacijomis kitose valstybėse narėse ir su Europos koordinavimo centru. Tokiems koordinavimo centrams visų pirma turėtų būti pavesta remti EURES veikimui reikalingų priemonių ir procedūrų sukūrimą, nagrinėti su laisvomis darbo vietomis ir administracinėmis kliūtimis susijusius skundus bei problemas, ypač tose srityse, kur labai trūksta darbo jėgos ir darbo rinkoje gali sutrikti pusiausvyra, tikrinti su savanorišku ir sąžiningu darbo jėgos judumu Sąjungoje susijusius atitikties aspektus, nagrinėti skundus, kad būtų išvengta galiojančių teisės aktų skirtingo aiškinimo, ir spręsti diskriminacijos ir duomenų apsaugos problemas. Valstybės narės, turinčios decentralizuotą sistemą, turėtų svarstyti galimybę įsteigti regioninius koordinavimo centrus;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) EURES tinklo veikloje dalyvaujantys socialiniai partneriai visų pirma padeda analizuoti judumo kliūtis, taip pat skatinti sąžiningą ir savanorišką darbo jėgos judumą Sąjungoje, įskaitant pasienio regionus. Todėl Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai turėtų būti įtraukti į bendrą EURES tinklo valdymo sistemą, o nacionalinėms darbdavių organizacijoms ir profesinėms sąjungoms turi būti leista teikti paraišką tapti EURES partnerėmis;

(10) EURES tinklo veikloje dalyvaujantys socialiniai partneriai visų pirma padeda analizuoti judumo kliūtis, taip pat skatinti sąžiningą ir savanorišką darbo jėgos judumą Sąjungoje, įskaitant pasienio regionus. Todėl Sąjungos lygmens socialinių partnerių atstovai turėtų būti įtraukti į bendrą EURES tinklo valdymo sistemą, o nacionalinėms darbdavių organizacijoms ir profesinėms sąjungoms turi būti leista teikti paraišką tapti EURES partnerėmis, didžiausią dėmesį skiriant MVĮ, kaip pagrindinių užimtumo kūrėjų Sąjungoje, dalyvavimui;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) pasienio regionuose nuolatinės struktūros, pvz., darbo bendruomenės, euroregionai ir ypač Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG), gali būti pagrindas tarpvalstybinei partnerystei;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) didesnis EURES tinklo narių skaičius naudingas socialiniu, ekonominiu ir finansiniu atžvilgiu. Dėl to paslaugos teikiamos veiksmingiau, nes lengviau kurti partnerystės ryšius, didėja papildomumas ir gerėja kokybė. EURES tinklo rinkos dalis padidėja tiek, kiek naujos narės pateikia laisvų darbo vietų, darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų. Dėl tarptautinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo, kuris yra viena esminių EURES tinklo veiklos ypatybių, galėtų atsirasti novatoriškų užimtumo tarnybų mokymosi ir bendradarbiavimo formų, įskaitant susijusias su laisvoms darbo vietoms ir paramos paslaugoms taikomais kokybės standartais. Dėl to EURES tinklas taptų dar svarbesnis kaip viena iš pagrindinių Sąjungos priemonių, kuria naudodamosi valstybės narės ir Europos Komisija galėtų palaikyti konkrečias priemones, kuriomis siekiama didelio užimtumo Sąjungoje;

(12) didesnis EURES tinklo narių skaičius naudingas socialiniu, ekonominiu ir finansiniu atžvilgiu. Dėl to paslaugos teikiamos veiksmingiau, nes lengviau kurti partnerystės ryšius, didėja papildomumas ir gerėja kokybė. EURES tinklo rinkos dalis padidėja tiek, kiek naujos narės pateikia laisvų darbo vietų, darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų. Dėl tarpregioninio, tarptautinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo, kuris yra viena esminių EURES tinklo veiklos ypatybių, turėtų ir toliau atsirasti novatoriškų užimtumo tarnybų mokymosi ir bendradarbiavimo formų, įskaitant susijusias su laisvoms darbo vietoms ir paramos paslaugoms taikomais kokybės standartais. Dėl to EURES tinklas taptų dar svarbesnis kaip viena iš pagrindinių Sąjungos priemonių, kuria naudodamosi valstybės narės ir Europos Komisija galėtų palaikyti konkrečias priemones, kuriomis siekiama didelio užimtumo Sąjungoje;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) atsižvelgdamos į savo kompetenciją darbo rinkų organizavimo srityje, valstybės narės turėtų būti pačios atsakingos už leidimą savo teritorijoje organizacijoms dalyvauti EURES tinklo veikloje kaip EURES partnerėms. Kad būtų užtikrintas skaidrumas ir lygios galimybės prisijungti prie EURES tinklo, suteikiant leidimą turėtų būti taikomi būtiniausi bendri kriterijai ir ribotas leidimų suteikimo pagrindinių taisyklių rinkinys nevaržant lankstumo, būtino atsižvelgiant į skirtingus nacionalinius valstybinių užimtumo tarnybų ir kitų valstybių narių darbo rinkos dalyvių bendradarbiavimo modelius ir formas;

(13) atsižvelgdamos į savo kompetenciją darbo rinkų organizavimo srityje, valstybės narės turėtų būti pačios atsakingos už leidimą savo teritorijoje organizacijoms dalyvauti EURES tinklo veikloje kaip EURES partnerėms. Kad būtų užtikrintas skaidrumas ir lygios galimybės prisijungti prie EURES tinklo, suteikiant leidimą turėtų būti taikomi būtiniausi bendri kriterijai ir ribotas leidimų suteikimo pagrindinių taisyklių rinkinys nevaržant lankstumo, būtino atsižvelgiant į skirtingus nacionalinius, regioninius ir vietos valstybinių užimtumo tarnybų ir kitų valstybių narių darbo rinkos dalyvių bendradarbiavimo modelius ir formas;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) kad darbuotojams ir darbdaviams būtų teikiama patikima naujausia informacija apie įvairius darbo jėgos judumo Sąjungoje aspektus, EURES tinklas turėtų bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, tarnybomis ir Sąjungos tinklais, gerinančiais judumo sąlygas ir piliečiams teikiančiais informaciją apie jų teises pagal Sąjungos teisės aktus, tokiais kaip portalas „Jūsų Europa“, Europos jaunimo portalas ir SOLVIT, už profesinės kvalifikacijos pripažinimą atsakingomis organizacijomis ir įstaigomis, kurių tikslas – skatinti, analizuoti, stebėti ir palaikyti vienodą požiūrį į darbuotojus, paskirtomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. ../2013 (ES) [dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis];

(16) kad darbuotojams ir darbdaviams būtų teikiama patikima naujausia informacija apie įvairius darbo jėgos judumo Sąjungoje aspektus, EURES tinklas turėtų bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, tarnybomis ir Sąjungos tinklais, gerinančiais judumo sąlygas ir piliečiams teikiančiais informaciją apie jų teises pagal Sąjungos teisės aktus, tokiais kaip portalas „Jūsų Europa“, Europos jaunimo portalas ir SOLVIT, tarpvalstybinio bendradarbiavimo srityje dirbančiomis organizacijomis ir kitomis už profesinės kvalifikacijos pripažinimą atsakingomis organizacijomis ir įstaigomis, kurių tikslas – skatinti, analizuoti, stebėti ir palaikyti vienodą požiūrį į darbuotojus, paskirtomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. ../2013 (ES) [dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis];

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) nuodugnus darbo jėgos paklausos: profesijų, sektorių ir darbuotojų poreikių, supratimas būtų naudingas užtikrinant darbuotojų laisvo judėjimo Sąjungoje teisę, todėl paramos paslaugos turėtų apimti aukštos kokybės pagalbą darbdaviams, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Užimtumo tarnyboms ir darbdaviams palaikant glaudžius darbinius ryšius padaugėtų skelbiamų laisvų darbo vietų ir didesniam skaičiui tinkamų kandidatų būtų randamas darbas, darbo ieškotojams, ypač priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, būtų užtikrinami darbo radimo būdai, taip pat būtų pagilintos žinios apie darbo rinką;

(24) nuodugnus darbo jėgos paklausos: profesijų, sektorių ir darbuotojų poreikių, supratimas būtų naudingas užtikrinant darbuotojų laisvo judėjimo Sąjungoje teisę, todėl paramos paslaugos turėtų apimti aukštos kokybės pagalbą darbdaviams, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, įskaitant asmenis, gaminančius rankų darbo produktus. Užimtumo tarnyboms ir darbdaviams palaikant glaudžius darbinius ryšius padaugėtų skelbiamų laisvų darbo vietų ir didesniam skaičiui tinkamų kandidatų būtų randamas darbas, sumažėtų darbo jėgos trūkumas, darbo ieškotojams, ypač priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, būtų užtikrinami darbo radimo būdai, taip pat būtų pagilintos žinios apie darbo rinką;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) darbuotojams teikiamos paramos paslaugos susijusios su naudojimusi jiems kaip darbuotojams pagal Sąjungos teisės aktus suteikta pagrindine laisvo judėjimo teise, todėl turėtų būti nemokamos. Tačiau mokestis už darbdaviams teikiamas paramos paslaugas gali būti imamas laikantis nacionalinės praktikos;

(26) darbuotojams teikiamos paramos paslaugos susijusios su naudojimusi jiems kaip darbuotojams pagal Sąjungos teisės aktus suteikta pagrindine laisvo judėjimo teise ir todėl jos turėtų būti nemokamos, kaip ir darbdaviams teikiamos paramos paslaugos;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pasienio darbuotojų judumo palaikymui pasienio regionuose ir paslaugų teikimui tokiems darbuotojams, kurie gyvena vienoje valstybėje narėje, o dirba kitoje, taigi turi laikytis skirtingos nacionalinės praktikos ir teisinių sistemų, be to, jiems kyla ypatingų administracinių, teisinių ar mokestinių judumo kliūčių. Tokiam judumui palengvinti valstybės narės gali pasirinkti kurti specialias paramos sistemas – atsižvelgiant į EURES tinkle vykdomą veiklą, jos turėtų padėti tenkinti specialius poreikius, susijusius su informacija, rekomendacijomis, tarpvalstybiniu darbo jėgos paklausos ir pasiūlos susiejimu ir atitinkamais darbo radimo atvejais;

(27) ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas paramos didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turintiems regionams bei atokiausiems regionams teikimui, taip pat pasienio darbuotojų judumo palaikymui pasienio regionuose ir paslaugų teikimui tokiems darbuotojams, kurie gyvena vienoje valstybėje narėje, o dirba kitoje ir kurių nuolat daugėja, taigi turi laikytis skirtingos nacionalinės praktikos ir teisinių sistemų, be to, jiems kyla ypatingų administracinių, teisinių ar mokestinių judumo kliūčių. Valstybės narės turėtų ir toliau remti specialias paramos sistemas, kuriomis sudaromos geresnės sąlygos tokiam judumui ir atsižvelgiant į EURES tinkle vykdomą veiklą tenkinami specialūs poreikiai, susiję su informacija, konsultacijomis, rekomendacijomis, tarpvalstybiniu darbo jėgos paklausos ir pasiūlos susiejimu ir atitinkamais darbo radimo atvejais;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) su judumu susijusių veiksmų koordinavimui Sąjungoje palaikyti reikėtų nustatyti programų rengimo ciklą. Kad programų rengimas būtų veiksmingas, rengiant valstybių narių veiklos planus reikėtų atsižvelgti į judumo srautų ir modelių duomenis, esamo ir numatomo darbo jėgos trūkumo ar pertekliaus duomenų analizę ir įdarbinimo patirtį bei praktiką naudojantis EURES tinklu, be to, į jį turėtų būti įtraukta valstybės narės organizacijų turimų darbo jėgos judumo ES lengvinimo išteklių ir priemonių peržiūra;

(30) su judumu susijusių veiksmų koordinavimui Sąjungoje palaikyti reikėtų nustatyti programų rengimo ciklą. Kad būtų galima nustatyti neigiamą poveikį, atsirandantį dėl geografinio judumo Sąjungos viduje, ir užkirsti jam kelią, rengiant programas valstybių narių veiklos planams reikėtų atsižvelgti į judumo srautų ir modelių duomenis, esamo ir numatomo darbo jėgos trūkumo ar pertekliaus duomenų analizę ir įdarbinimo patirtį bei praktiką naudojantis EURES tinklu, be to, į jį turėtų būti įtraukta valstybės narės organizacijų turimų darbo jėgos judumo ES lengvinimo išteklių ir priemonių peržiūra;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) šio reglamento įgyvendinimas padės sukurti veiksmingą švietimo sistemų geresnės integracijos užtikrinimo priemonę, atsižvelgiant, viena vertus, į darbo rinkos poreikius ir, kita vertus, į visą darbo rinką;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a) reikėtų rasti sprendimą dėl pasienio darbuotojų migrantų apmokestinimo, nes trūkstant tokio sprendimo labai ribojamas laisvas darbuotojų judėjimas Sąjungoje pagal SESV 45 straipsnį. Komisija ir valstybės narės turėtų pagerinti procedūras siekiant panaikinti judžių darbuotojų diskriminaciją mokesčių srityje, kuri neskatina darbuotojų judumo, nes judumas yra pagrindinis ekonomikos augimo ir užimtumo lygio didėjimo Sąjungoje veiksnys. Be to, būtina užtikrinti informuotumo apie EURES tinklą visoje Sąjungoje gerinimą, Komisijai ir ypač valstybių narių vyriausybėms pasitelkiant intensyvias ryšių su Sąjungos piliečiais, o ypač tikslinėmis grupėmis, priemones;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekiant pirmoje dalyje nurodyto tikslo, šiame reglamente nustatomi tikslai, principai ir taisyklės, taikytinos:

2. Šiuo reglamentu nustatomi principai ir taisyklės, taikytini bendradarbiavimo sistemai, kuria siekiama sudaryti geresnes sąlygas laisvam darbuotojų judėjimui Sąjungoje pagal SESV 45 straipsnį ir kuri taikoma:

Pagrindimas

EURES tinklas jau veikia ir jau įrodė savo naudingumą. Turėtų būti tobulinamos paslaugos galimiems naudos gavėjams.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pavienių ar kelių valstybių narių veiksmams, kuriais gerinama pasiūlos ir paklausos pusiausvyra Sąjungos darbo rinkoje siekiant didelio užimtumo;

b) pavienių ar kelių valstybių narių veiksmams, kuriais gerinama pasiūlos ir paklausos pusiausvyra Sąjungos darbo rinkoje siekiant didelio užimtumo ir ypatingą dėmesį skiriant pasienio regionams;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) Europos užimtumo tarnybų tinklo, kuriame dalyvauja valstybės narės ir Komisija, veikimui;

c) Europos užimtumo tarnybų tinklo, kuriame dalyvauja valstybės narės, Komisija, Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas, veikimo stiprinimui;

Pagrindimas

EURES tinklas jau veikia ir jau įrodė savo naudingumą. Turėtų būti tobulinamos paslaugos galimiems naudos gavėjams.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) susijusioms paramos judumui paslaugoms, kurios teikiamos darbuotojams ir darbdaviams.

d) tinkamoms paramos judumui ir konsultavimo paslaugoms, kurios teikiamos darbuotojams ir darbdaviams.

Pagrindimas

EURES tinklas jau veikia ir jau įrodė savo naudingumą. Turėtų būti tobulinamos paslaugos galimiems naudos gavėjams.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) užimtumo tarnybos – valstybėje narėje teisėtai veikiantys juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie darbo ieškotojams teikia darbo radimo paslaugas, o darbdaviams – darbuotojų įdarbinimo paslaugas;

b) užimtumo tarnybos – valstybėje narėje teisėtai veikiantys viešieji ir privatieji (pastaruoju atveju – pelno siekiantys arba nesiekiantys) juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie darbo ieškotojams teikia darbo radimo paslaugas, o darbdaviams – darbuotojų įdarbinimo paslaugas;

Pagrindimas

Dėl norminio aiškumo ir teisinio tikrumo reikia vengti nekonkretaus nuostatos, kuria apibrėžiamos įdarbinimo paslaugos valstybėse narėse, formulavimo. Siekiama apibrėžti skirtingą pobūdį, kurį šios paslaugos gali turėti, ir nurodyti, kad yra pelno siekimo galimybė, ir ypač ETBG. Tai dera tiek su Bendrijos teismų praktika, tiek su pačios Komisijos įdarbinimo paslaugų, kaip visuotinės svarbos paslaugų, samprata. Toks formulavimas atspindi mintį, kad bet kokia valstybės politika, kuria siekiama visiško užimtumo, turi remti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą visais teritoriniais lygmenimis, privatiems subjektams suteikiant galimybę teikti su užimtumu susijusias informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) tarpvalstybinė partnerystė ir bendradarbiavimas siekiant įdarbinti pasienio darbuotojus – bet kokia nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens kompetentingų institucijų bendradarbiavimo veikla siekiant racionalizuoti darbo vietas siūlančių ir jų ieškančių asmenų paslaugas, kurių tikslas – laisvoje darbo vietoje įdarbinti pasienio darbuotoją.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsteigimas

Reorganizavimas

Pagrindimas

EURES tinklas jau veikia ir jį reikia pertvarkyti siekiant pagerinti paslaugas galimiems naudos gavėjams.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos užimtumo tarnybų tinklas (toliau – EURES tinklas).

Šiuo reglamentu numatoma reorganizuoti ir stiprinti Europos užimtumo tarnybų tinklą ir tarpvalstybinius EURES biurus (toliau – EURES tinklas).

Pagrindimas

EURES tinklas jau veikia ir jį reikia pertvarkyti siekiant pagerinti paslaugas galimiems naudos gavėjams.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) EURES partnerės – organizacijos, valstybių narių įgaliotos nacionaliniu, regioniniu ir (arba) vietos lygmeniu teikti paramą siekiant tarpininkauti darbuotojams ir darbdaviams ir (arba) teikti paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams.

c) EURES partnerės – organizacijos, valstybių narių įgaliotos nacionaliniu, regioniniu ir (arba) vietos lygmeniu, įskaitant tarpvalstybinį lygmenį, teikti paramą siekiant tarpininkauti ir (arba) teikti paramos paslaugas darbuotojams, darbdaviams ir EURES tarpvalstybiniams partneriams.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vykdydamos savo funkcijas bei uždavinius ir glaudžiai bendradarbiaudamos, visos EURES tinklui priklausančios organizacijos aktyviai skatina naudotis darbo jėgos judumo Sąjungoje teikiamomis galimybėmis ir ieško geresnių būdų ir priemonių darbuotojams bei darbdaviams pasinaudoti šiomis galimybėmis vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

2. Vykdydamos savo funkcijas bei uždavinius ir glaudžiai bendradarbiaudamos, visos EURES tinklui priklausančios organizacijos aktyviai skatina naudotis darbo jėgos judumo Sąjungoje teikiamomis galimybėmis ir ieško geresnių būdų ir priemonių darbuotojams bei darbdaviams pasinaudoti šiomis galimybėmis Europos, nacionaliniu ir ypač regioniniu bei vietos lygmenimis, įskaitant tarpvalstybinį lygmenį, ir regionuose, kuriuose nedarbo lygis aukštas, o galimybių užimtumo atžvilgiu mažai. Jos taip pat teikia darbuotojams ir darbdaviams informaciją apie administracines kliūtis, su kuriomis jie gali susidurti.

 

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) gerinti Sąjungos darbo rinkų veikimą ir integraciją;

c) užtikrinti Sąjungos darbo rinkų, įskaitant tarpvalstybines darbo rinkas, veikimą ir integraciją, užtikrinti nediskriminacines galimybes įsidarbinti ir pretenduoti į darbo vietas, taip pat gauti reikiamą darbo rinkos informaciją;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) užtikrinti iš darbo rinkos išstumtų asmenų socialinę įtrauktį ir integraciją.

e) užtikrinti pažeidžiamoje padėtyje atsidūrusių iš darbo rinkos išstumtų asmenų socialinę įtrauktį ir integraciją.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) veikti kaip jaunimo traukos centras, pasitelkiant sistemą „Tavo pirmasis EURES darbas“, remti sklandų perėjimą iš švietimo sistemos į darbą Sąjungos darbo rinkose.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) atsižvelgdamas į EURES tinklo poreikius sukurti nuoseklią sistemą ir teikti horizontaliąją paramą, be kita ko:

a) atsižvelgdamas į EURES tinklo poreikius padėti įgyvendinti nuoseklią sistemą ir teikti horizontaliąją paramą, be kita ko:

Pagrindimas

Remdamasis ankstesne patirtimi ir pritaikydamas ją konkretiems vietos ir regioniniams ypatumams, Europos koordinavimo centras turėtų remti EURES tinklą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) vykdyti informavimo ir ryšių veiklą;

ii) vykdyti informavimo ir ryšių veiklą, be kita ko, parengiant komunikacijos strategiją, kuria siekiama didinti EURES tinklo žinomumą tarp Europos Sąjungos piliečių, ypač tų, kurie neturi interneto prieigos;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) sukurti EURES darbuotojams skirtą bendrą mokymo programą;

iii) sukurti EURES darbuotojams skirtą bendrą mokymo programą, taip pat surengti informuotumo didinimo mokymus siekiant atsižvelgti į skirtingus konkrečių darbuotojų grupių poreikius.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) atlikti geografinio ir profesinio darbuotojų judumo analizę;

b) atlikti geografinio ir profesinio darbuotojų judumo analizę, atsižvelgiant į konkrečius vietos ir regioninius ypatumus;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) vadovaujantis šiuo reglamentu sukurti tinkamą bendradarbiavimo ir tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams Sąjungoje sistemą pameistrystės ir mokomosios praktikos srityje;

c) vadovaujantis šiuo reglamentu sukurti tinkamą bendradarbiavimo ir tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams Sąjungoje sistemą pameistrystės ir mokomosios praktikos srityje, kai taikytina, ir tarpvalstybiniu mastu;

Pagrindimas

Būdamas EURES tinklo dalis, Europos koordinavimo biuras turėtų remtis ankstesne patirtimi ir pritaikyti ją konkretiems vietos ir regioniniams ypatumams.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) bendradarbiaujant su EURES narėmis stebėti ir vertinti EURES veiklą ir pasiektus užimtumo rezultatus.

d) bendradarbiaujant su EURES narėmis stebėti ir vertinti EURES veiklą ir pasiektus užimtumo rezultatus, visų pirma ypatingą dėmesį skiriant regionų ir vietos matmeniui, taip pat, jei reikia, parengiant pasiūlymus dėl patobulinimo.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Centro daugiametės darbo programos sudaromos konsultuojantis su 11 straipsnyje nurodyta EURES koordinavimo grupe.

2. Europos koordinavimo centras priima daugiametes darbo programas, kurios sudaromos konsultuojantis su 11 straipsnyje nurodyta EURES koordinavimo grupe.

Pagrindimas

Europos koordinavimo centras ir nacionaliniai koordinavimo centrai daugiametes darbo programas rengia kartu.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekvienas nacionalinis koordinavimo centras:

1. Kiekvienas valstybių narių paskirtas ir Komisijai nurodytas nacionalinis koordinavimo centras:

Pagrindimas

Dėl nacionalinio lygmens valdžios institucijų sprendžia valstybės narės.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) bendradarbiauja su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams srityje pagal III skyriuje nustatytą sistemą;

a) bendradarbiauja su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis, taip pat su Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinu tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams srityje pagal III skyriuje nustatytą sistemą;

Pagrindimas

Šios keturios šalys jau dabar yra aktyvios tinklo narės ir partnerystės su jomis stiprinimas būtų naudingas visiems naudos gavėjams.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) organizuoja EURES darbą savo valstybėje narėje, be kita ko, teikia IV skyriuje nurodytas paramos paslaugas;

b) organizuoja EURES darbą savo valstybėje narėje, be kita ko, teikia IV skyriuje nurodytas paramos paslaugas, ypatingą dėmesį skiriant regionų ir vietos matmeniui ir dalyvaujant socialiniams partneriams ir kitiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) koordinuoja atitinkamų valstybių narių veiksmus ir sąveiką su kitomis valstybėmis narėmis, kaip nurodyta V skyriuje.

c) koordinuoja atitinkamų valstybių narių veiksmus ir sąveiką su kitomis valstybėmis narėmis, taip pat su Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinu, kaip nurodyta V skyriuje.

Pagrindimas

Šios keturios šalys jau dabar yra aktyvios tinklo narės ir partnerystės su jomis stiprinimas būtų naudingas visiems naudos gavėjams.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) gyvenimo ir darbo sąlygų;

a) gyvenimo ir darbo sąlygų, įskaitant mokesčius ir socialinio draudimo įmokas;

Pagrindimas

Darbo pasiūlymus per EURES tinklą gaunantys asmenys turi būti informuojami apie įmokas ir mokesčius, mokėtinus kitose ES valstybėse narėse, kad gerai žinodami faktus, galėtų nuspręsti, priimti pasiūlymą ar ne.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) tam tikrais atvejais, ypač pasienio regionuose, dėl pasienio darbuotojų padėties.

e) tam tikrose teritorijose, kuriose tai taikytina, ypač pasienio regionuose, dėl pasienio darbuotojų padėties.

Pagrindimas

Tarpvalstybinės partnerystės subjektų gali daugėti – tai bus naudinga visiems vietos ir regioniniams partneriams.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) duomenų perdavimo siekiant rasti perspektyviausius darbuotojams ir darbdaviams tinkančius sprendimus.

Pagrindimas

Turi būti pagerintas partnerių keitimasis informacija.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Organizacijoms, EURES tinklo veikloje dalyvaujančioms savo šalies teritorijoje, nacionalinis koordinavimo centras teikia bendrą paramą bendradarbiaujant su atitinkamomis EURES bendradarbėmis kitose valstybėse narėse. Be kita ko, tai pagalba nagrinėjant skundus dėl EURES paskelbtų laisvų darbo vietų ir atlikto įdarbinimo, taip pat bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, pvz., darbo inspekcijomis.

4. Organizacijoms, EURES tinklo veikloje dalyvaujančioms savo šalies teritorijoje, nacionalinis koordinavimo centras teikia bendrą paramą bendradarbiaujant su atitinkamomis EURES bendradarbėmis kitose valstybėse narėse, įskaitant organizacijas, dalyvaujančias tarpvalstybinės partnerystės veikloje, ir su partneriais Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine. Be kita ko, tai pagalba nagrinėjant skundus dėl EURES paskelbtų laisvų darbo vietų ir atlikto įdarbinimo, taip pat bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, pvz., darbo inspekcijomis.

Pagrindimas

Šios keturios šalys jau yra aktyvios tinklo narės ir visiems naudos gavėjams būtų naudinga, jeigu būtų stiprinama jų partnerystė, taip pat tarpvalstybinių partnerių tarpusavio partnerystė.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Nacionalinis koordinavimo centras skatina bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai profesinio orientavimo tarnybomis, universitetais, prekybos rūmais ir pameistrystės bei mokomosios praktikos programas vykdančiomis organizacijomis.

5. Nacionalinis koordinavimo centras skatina bendradarbiauti su visų valdymo ir visuomenės lygmenų suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai profesinio orientavimo tarnybomis, universitetais, prekybos rūmais, NVO ir pameistrystės bei mokomosios praktikos programas vykdančiomis organizacijomis, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos nacionalinis koordinavimo centras turėtų pakankamai darbuotojų ir kitų išteklių, reikalingų šiame reglamente nustatytoms funkcijoms vykdyti.

6. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos nacionalinis koordinavimo centras turėtų pakankamai darbuotojų ir kitų išteklių, reikalingų šiame reglamente nustatytoms funkcijoms vykdyti, tinkamai atsižvelgiant ir į regioninius bei vietos interesus.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria sistemą, pagal kurią EURES partnerėms suteikiamas leidimas dalyvauti EURES tinklo veikloje, stebima jų veikla ir tai, ar taikydamos šį reglamentą jos laikosi nacionalinės ir Sąjungos teisės. Ši sistema turi būti skaidri, proporcinga ir grindžiama vienodo požiūrio į organizacijas pareiškėjas bei tinkamo teisinio proceso principais.

1. Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į regioninius ir vietos veikėjus, socialinius partnerius ir kitus susijusius suinteresuotuosius subjektus, sukuria sistemą, pagal kurią EURES partnerėms suteikiamas leidimas dalyvauti EURES tinklo veikloje, taip pat stebima jų veikla ir tai, ar taikydamos šį reglamentą jos laikosi nacionalinės ir Sąjungos teisės. Ši sistema turi būti skaidri, proporcinga ir grindžiama vienodo požiūrio į organizacijas pareiškėjas bei tinkamo teisinio proceso principais. EURES tarpvalstybinės partnerystės subjektams ši nacionalinių leidimų suteikimo procedūra netaikoma ir laikoma, kad jie yra teisėti EURES partneriai.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. EURES partnerės gali pasitelkti kitas EURES partneres ar kitas organizacijas, kad kartu su jomis atitiktų priede nustatytus kriterijus. Tokiais atvejais prisijungti prie EURES tinklo leidžiama tik su papildoma sąlyga, kad ši partnerystė bus išlaikyta.

6. EURES partnerės gali pasitelkti kitas EURES partneres ar kitas organizacijas, kad kartu su jomis atitiktų priede nustatytus kriterijus. Tokiais atvejais prisijungti prie EURES tinklo leidžiama tik su papildoma sąlyga, kad ši partnerystė, įskaitant visas esamas tarpvalstybines partnerystes ir tas partnerystes, kuriomis siekiama spręsti konkrečias ES regionų ir vietos bendruomenių problemas, bus išlaikyta.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Organizacijos, norinčios prisijungti prie EURES tinklo, gali pasirinkti vieną iš šių dalyvavimo jo veikloje galimybių:

1. Organizacijos, norinčios prisijungti prie EURES tinklo, tai daro šiais būdais:

Pagrindimas

Galimybė EURES partnerėms rinktis atsakomybės sritis yra nepagrįsta. EURES partneres reikėtų įpareigoti, kaip yra šiuo metu, teikti visas 9 straipsnio a–c punktuose išvardytas paslaugas.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) pildyti laisvų darbo vietų duomenų bazę pagal 14 straipsnio 1 dalies a punktą;

a) pildo laisvų darbo vietų duomenų bazę pagal 14 straipsnio 1 dalies a punktą;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pildyti darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų duomenų bazę pagal 14 straipsnio 1 dalies b punktą;

b) pildo darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų duomenų bazę pagal 14 straipsnio 1 dalies b punktą;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) teikti paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams, kaip nurodyta IV skyriuje arba

c) teikia paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams, kaip nurodyta IV skyriuje, arba

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) derinti a–c punktus.

Išbraukta.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Siekdamos sumažinti nedarbą, valstybės narės kartu su Komisija imasi priemonių, kuriomis siekiama užpildant laisvas darbo vietas užtikrinti vienodas galimybes ES piliečiams.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) duomenis apie visas jos valstybinėms užimtumo tarnyboms žinomas ir jos EURES partnerių nurodytas laisvas darbo vietas;

a) duomenis apie visas jos valstybinėms užimtumo tarnyboms žinomas ir jos EURES partnerių nurodytas laisvas darbo vietas, labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms tinkamai pagrįstais atvejais suteikiant galimybę neskelbti savo laisvų darbo vietų EURES portale;

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybinės užimtumo tarnybos stengiasi sudaryti susitarimus su kitomis tos valstybės narės teritorijoje veikiančiomis užimtumo tarnybomis, kad 1 dalyje nurodytas principas būtų taikomas ir jų tvarkomoms internetinėms darbo paieškos priemonėms.

2. Valstybinės užimtumo tarnybos aktyviai stengiasi sudaryti susitarimus su kitomis tos valstybės narės teritorijoje veikiančiomis užimtumo tarnybomis, kad 1 dalyje nurodytas principas būtų taikomas ir jų tvarkomoms internetinėms darbo paieškos priemonėms.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės įsteigia nacionalinį informacijos centrą, kad į EURES portalą būtų perduodama informacija apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus, pateikta bet kurios organizacijos, norinčios ja pasidalyti ir EURES portale.

5. Valstybės narės, jei įmanoma, pasinaudodamos esamomis vyriausybinėmis struktūromis, įsteigia nacionalinį informacijos centrą, kad į EURES portalą būtų perduodama informacija apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus, pateiktus bet kurios organizacijos, norinčios pasidalinti šia informacija ir EURES portale.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės padeda parengti suderintą nacionalinę tokių paslaugų teikimo koncepciją.

2. Valstybės narės padeda parengti suderintą nacionalinę tokių paslaugų teikimo koncepciją, skirtą konkretiems regionų, vietos bendruomenių arba ir vienų, ir kitų poreikiams patenkinti.

Pagrindimas

Kad EURES tinklas sėkmingai veiktų, valstybės narės turi labiau atsižvelgti į konkrečius ES regionų ir (arba) vietos bendruomenių interesus.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) yra lengvai prieinama ir pateikiama naudotojui patogiu būdu.

b) yra nediskriminacinė, lengvai prieinama ir pateikiama naudotojui patogiu būdu.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Visiems darbo ieškotojams suteikiama teisė gauti išsamią informaciją apie darbo vietos sąlygas, pvz., apie teises į pensiją, socialinį draudimą ir sveikatos draudimą, šalyje ir vietoje, kurioje yra ta darbo vieta.

Pagrindimas

Tokio pobūdžio informacija yra ypač svarbi darbo ieškotojams.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Manydamos, kad tam tikruose pasienio regionuose reikalinga speciali bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sistema, atitinkamos valstybės narės parengia specialią pasienio darbuotojams skirtą informaciją.

2. Manydamos, kad tam tikruose pasienio regionuose reikalinga speciali bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sistema, jeigu jos ten dar nėra, atitinkamos valstybės narės parengia specialią pasienio darbuotojams skirtą informaciją.

Pagrindimas

Esami tarpvalstybinio bendradarbiavimo centrai jau daug kartų įrodė savo vertę ir kitos panašios įstaigos galėtų remtis jų patirtimi.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atitinkamos EURES partnerės aktyviai siūlo visiems darbo ieškantiems darbuotojams pasinaudoti šiame straipsnyje apibrėžtomis paslaugomis. Prireikus šis pasiūlymas atnaujinamas darbo paieškos procesui jau vykstant.

1. Atitinkamos EURES partnerės aktyviai siūlo visiems darbo ieškantiems darbuotojams, ypač pažeidžiamiems asmenims, pasinaudoti šiame straipsnyje apibrėžtomis paslaugomis. Prireikus šis pasiūlymas atnaujinamas darbo paieškos procesui jau vykstant.

Pagrindimas

Kiekvienas darbo ieškantis visuomenės narys turi turėti galimybę gauti informaciją.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu darbuotojai nori gauti daugiau pagalbos ir yra rimto pagrindo tikėtis, kad jiems bus rastas darbas ES, atitinkamos EURES partnerės teikia papildomą pagalbą ieškant darbo, kurią sudaro tokios paslaugos kaip tinkamų laisvų darbo vietų atranka, pagalba rengiant darbo prašymus bei gyvenimo aprašymus ir organizuojant jų vertimus ir (arba) kreipiantis išsamesnės informacijos apie konkrečias laisvas darbo vietas kitose valstybėse narėse.

3. Jeigu darbuotojai nori gauti daugiau pagalbos ir yra rimto pagrindo tikėtis, kad jiems bus rastas darbas ES, atitinkamos EURES partnerės teikia papildomą pagalbą ieškant darbo, kurią sudaro tokios paslaugos kaip tinkamų laisvų darbo vietų atranka, pagalba rengiant darbo prašymus bei gyvenimo aprašymus ir organizuojant jų vertimus ir (arba) kreipiantis išsamesnės informacijos apie konkrečias laisvas darbo vietas kitose valstybėse narėse, ypač tose srityse, kuriose atitinkamoje valstybėje narėje labai trūksta darbo jėgos.

Pagrindimas

Šiuo metu tam tikrose profesijose, kurios galėtų būti įdomios kitų valstybių narių gyventojams, trūksta aukštos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojų.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Darbdaviams, norintiems įdarbinti darbuotojų iš kitų valstybių narių, atitinkamos EURES partnerės suteikia reikiamos informacijos ir rekomendacijų, visų pirma teikia tokias paslaugas:

1. Darbdaviams, norintiems įdarbinti darbuotojų iš kitų valstybių narių, atitinkamos EURES partnerės suteikia reikiamos informacijos ir rekomendacijų, visų pirma, jei įmanoma, aktyviai teikia tokias paslaugas:

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu darbdaviai nori gauti daugiau pagalbos ir yra rimto pagrindo tikėtis įdarbinimo ES, atitinkamos EURES partnerės teikia papildomą pagalbą, kurią sudaro tokios paslaugos kaip išankstinė tinkamų kandidatų atranka, pagalba organizuojant vertimus ir (arba) kreipiantis išsamesnės informacijos apie konkrečius darbo prašymus.

2. Jeigu darbdaviai nori gauti daugiau pagalbos ir yra rimto pagrindo tikėtis įdarbinimo ES, atitinkamos EURES partnerės teikia papildomą pagalbą, kurią sudaro tokios paslaugos kaip išankstinė tinkamų kandidatų atranka, pagalba organizuojant vertimus ir (arba) kreipiantis išsamesnės informacijos apie konkrečius darbo prašymus, ypač tose srityse, kuriose atitinkama valstybė narė jaučia didelį darbo jėgos trūkumą.

Pagrindimas

Darbdaviams dažnai kyla problemų ieškant kvalifikuotų darbuotojų savo valstybėje narėje toms darbo vietoms, kuriomis gali susidomėti darbuotojai iš kitų valstybių narių.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad paramos paslaugos pagal šį reglamentą ir kompetentingų institucijų paslaugos socialinės apsaugos srityje būtų teikiamos koordinuotai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad paramos paslaugos pagal šį reglamentą ir kompetentingų institucijų paslaugos socialinės apsaugos srityje būtų teikiamos koordinuotai, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, taip pat per esamus ar būsimus tarpvalstybinio bendradarbiavimo centrus.

Pagrindimas

Žmonės, norintys dirbti kitoje šalyje, turi turėti šią informaciją, kad, gerai žinodami faktus, galėtų priimti sprendimą.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Darbuotojų, pasienio darbuotojų ir darbdavių prašymu atitinkamos EURES partnerės teikia bendrąją informaciją apie teises į socialinę apsaugą ir įsipareigoja perduoti konkrečius informacijos prašymus kompetentingoms institucijoms, o prireikus ir kitoms įstaigoms, padedančioms darbuotojams įgyvendinti laisvo judėjimo teises.

3. Darbuotojų, pasienio darbuotojų ir darbdavių prašymu atitinkamos EURES partnerės teikia informaciją apie teises į socialinę apsaugą ir apie pajamų apmokestinimą ir įsipareigoja perduoti konkrečius informacijos prašymus kompetentingoms institucijoms, o prireikus ir kitoms įstaigoms, padedančioms darbuotojams įgyvendinti laisvo judėjimo teises.

Pagrindimas

Žmonės, norintys dirbti kitoje šalyje, turi turėti šią informaciją, kad, gerai žinodami faktus, galėtų priimti sprendimą.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės, remdamosi Eurostato statistiniais duomenimis ir turimais nacionaliniais duomenimis, stebi darbo jėgos judėjimo Sąjungoje srautus ir modelius.

Komisija ir valstybės narės, remdamosi Eurostato statistiniais duomenimis ir turimais nacionaliniais ir regioniniais duomenimis, stebi darbo jėgos judėjimo Sąjungoje srautus ir modelius.

Pagrindimas

Jei atidžiau atsižvelgiama į skirtingas ES regionų ypatybes, stebint darbo jėgos judėjimo srautus ir modelius gaunami tikslesni rezultatai.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) EURES veiklą nacionaliniu lygmeniu;

b) EURES veiklą nacionaliniu ir, prireikus, tarpvalstybiniu lygmeniu;

Pagrindimas

Kai kuriuose regionuose taip bendradarbiaujant lengviau sureguliuoti darbo jėgos trūkumą ir perteklių.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) EURES tinklo padėtį visoje nacionalinėje įdarbinimo paslaugų rinkoje.

c) EURES tinklo padėtį visoje nacionalinėje įdarbinimo paslaugų rinkoje ir, prireikus, tarpvalstybiniu lygmeniu.

Pagrindimas

Kai kuriuose regionuose taip bendradarbiaujant lengviau sureguliuoti darbo jėgos trūkumą ir perteklių.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Atsižvelgdamos į keičiantis informacija gautus duomenis ir bendrą analizę, valstybės narės rengia judumo politikos priemones, kurios yra neatsiejama jų užimtumo politikos dalis. Šios judumo politikos priemonės yra pagrindas, kuriuo remdamosi valstybės narės rengia 28 straipsnyje nurodytas programas.

3. Atsižvelgdamos į keičiantis informacija gautus duomenis ir bendrą analizę, valstybės narės stengiasi rengti judumo politikos priemones, kurios yra neatsiejama jų užimtumo politikos dalis. Šios judumo politikos priemonės yra pagrindas, kuriuo remdamosi valstybės narės rengia 28 straipsnyje nurodytas programas.

Pagrindimas

Nors oficialiai užimtumo politikos srityje reglamentavimo kompetencija dalijasi ES ir valstybės narės, praktika rodo, kad ji išlieka valstybių narių rankose. Įpareigodamas valstybes nares vystyti judumo politiką arba imdamasis paramos priemonių siekiant remti valstybių narių veiklą užimtumo srityje (SESV 149 straipsnis) ES teisės aktų leidėjas peržengia gairių ribas (SESV 148 straipsnio 2 dalis). Panašų įpareigojimą reikia pakeisti rekomendacija valstybėms narėms, kad jos šioje srityje imtųsi veiksmų.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) pagrindinės pagal šį reglamentą vykdytinos veiklos rūšys;

a) pagrindinės nacionaliniu ir, prireikus, tarpvalstybiniu lygmeniu pagal šį reglamentą vykdytinos veiklos rūšys;

Pagrindimas

Taip bus palengvintas EURES partnerių bendradarbiavimas nacionaliniu, regioniniu, vietos ir tarpvalstybiniu lygmenimis. Taigi, finansavimo prieinamumo ir panaudojimo taisyklės bus vienodos visiems partneriams.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija per Europos koordinavimo centrą užtikrina, kad EURES veiklos finansavimas atitiktų nacionalines darbo programas ir derėtų su Užimtumo ir socialinių inovacijų programos nuostatomis, o EURES veiklos finansavimo nuostatomis užtikrinama sąveika su 2014–2020 m. laikotarpio INTERREG finansavimu.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14 straipsnio 1–7 dalys pradedamos taikyti praėjus dvejiems metams nuo 1 dalyje nurodytos įsigaliojimo datos.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija

Nuorodos

COM(2014) 0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

3.2.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Priėmimo data

26.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


ROLL-CALL VOTE

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[EPP]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Greens]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija

Nuorodos

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.1.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Priėmimo data

23.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

5

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Pateikimo data

1.7.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika