Procedūra : 2014/0002(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0224/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0224/2015

Debates :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Balsojumi :

PV 25/02/2016 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0055

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1107kWORD 681k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referents: Heinz K. Becker

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 BALSOJUMS PĒC SARAKSTA
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0006),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 294. panta 2. punktu un 46. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0015/2014),

–       ņemot vērā LESD 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 4. jūnija atzinumu(1),

–       ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 25. jūnija atzinumu(2),

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A8-0224/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Turklāt darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir arī būtisks elements integrētāka Savienības darba tirgus izveidē, kurā ir atļauta darba ņēmēju mobilitāte, pārvietojoties no teritorijām ar augstu bezdarba līmeni uz teritorijām, kurās ir vērojams darbaspēka trūkums. Šī brīvība palīdz atrast darba ņēmējus ar prasmēm, kas ir labāk piemērotas brīvajām darbvietām, un novērst nepilnības darba tirgū.

(2) Turklāt darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir viens no būtiskākajiem elementiem tāda integrētāka Savienības darba tirgus izveidē, jo īpaši pārrobežu reģionos, kurā ir atļauta lielāka darba ņēmēju mobilitāte un kurš var palīdzēt palielināt dažādību un atrast darba ņēmējus ar prasmēm, kas ir labāk piemērotas brīvajām darbvietām, un novērst nepilnības darba tirgū.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Regulā (ES) Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (kodificēta redakcija)19 noteikti mehānismi informācijas apkopošanai un izplatīšanai, kā arī apmaiņai un Komisijas 2012. gada 26. novembra Īstenošanas lēmumā 2012/733/ES ir paredzēti EURES (Eiropas Nodarbinātības dienestu) tīkla darbības noteikumi saskaņā ar minēto regulu. Šis tiesiskais regulējums ir jāpārskata, lai atspoguļotu jaunus mobilitātes veidus, stingrākas prasības taisnīgas mobilitātes jomā, to tehnoloģiju izmaiņas, kuras izmanto datu apmaiņā par brīvām darbvietām, dažādus darbā pieņemšanas kanālus, kurus izmanto darba meklētāji un darba devēji, un citu darba tirgus starpnieku augošo nozīmi līdzās valsts nodarbinātības dienestiem (VND) darbā pieņemšanas pakalpojumu sniegšanā.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Regulā (ES) Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (kodificēta redakcija)19 noteikti mehānismi informācijas apkopošanai un izplatīšanai, kā arī apmaiņai un Komisijas 2012. gada 26. novembra Īstenošanas lēmumā 2012/733/ES ir paredzēti EURES (Eiropas Nodarbinātības dienestu) tīkla darbības noteikumi saskaņā ar minēto regulu. Šis tiesiskais regulējums ir jāpārskata, lai atspoguļotu jaunus darba, mobilitātes un darba un privātās dzīves saskaņošanas modeļu veidus, stingrākas prasības taisnīgas mobilitātes jomā, to tehnoloģiju izmaiņas, kuras izmanto datu apmaiņā par brīvajām darbvietām, dažādus darbā pieņemšanas kanālus, kurus izmanto darba meklētāji un darba devēji, un citu darba tirgus starpnieku augošo nozīmi līdzās valsts nodarbinātības dienestiem (VND) darbā pieņemšanas pakalpojumu sniegšanā.

__________________

__________________

19 ESOV L 141, 27.5.2011., 1. lpp.

19 ESOV L 141, 27.5.2011., 1. lpp.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Lai palīdzētu darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas tiesības brīvi pārvietoties, efektīvi īstenot šīs tiesības, saskaņā ar šo regulu palīdzība ir pieejama ikvienam Savienības valstspiederīgajam, kuram ir tiesības pieņemt un strādāt algotu darbu, un viņa ģimenes locekļiem saskaņā ar Līguma 45. pantu. Dalībvalstis ikvienam trešās valsts valstspiederīgajam, uz kuru saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem attiecas vienlīdzīgas attieksmes princips, nodrošina tādu pašu piekļuvi šai jomai kā savas valsts valstspiederīgajiem.

(4) Lai palīdzētu darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas tiesības strādāt, pamatojoties uz pārvietošanās brīvību, efektīvi īstenot šīs tiesības, saskaņā ar šo regulu palīdzība ir pieejama ikvienam Savienības valstspiederīgajam, kuram ir tiesības pieņemt un strādāt algotu darbu, un viņa ģimenes locekļiem saskaņā ar LESD 45. pantu. Dalībvalstis ikvienam trešās valsts valstspiederīgajam, uz kuru saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem attiecas vienlīdzīgas attieksmes princips, nodrošina tādu pašu piekļuvi šai jomai kā savas valsts valstspiederīgajiem.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Eiropas Savienības Tiesa (Tiesa) ir konsekventi uzsvērusi, ka darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir viens no Savienības pamatprincipiem un ka tādēļ noteikumiem, ar ko nosaka minēto brīvību, ir jābūt plaši interpretējamiem1a. Tālab brīvība, kas noteikta LESD 45. pantā, ir jāinterpretē kā konkrētu tādu tiesību papildināms uzskaitījums, kuras Savienības pilsoņi iegūst saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, un minētā brīvība paredz arī Savienības pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties citu dalībvalstu teritorijā un uzturēties tajās darba meklēšanas nolūkā1b. Tādēļ atbilstoši Tiesas interpretācijai šajā regulā „darba ņēmēja” definīcijā būtu jāiekļauj darba meklētāji. Turklāt un saskaņā ar Tiesas interpretāciju, ja ir izpildīti nosacījumi, šajā definīcijā būtu jāiekļauj arī personas, kas stažējas1c vai ir mācekļa praksē1d.

 

__________________

 

1a Sk. īpaši 1986. gada 3. jūnija sprieduma Lietā 139/85 Kempf pret Staatssecretaris van Justitie 13. punktu.

 

1b Sk. īpaši 1991. gada 26. februāra sprieduma Lietā C-292/89 The Queen pret The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen 13. punktu. Sk. arī ierobežojumus, kas noteikti 2014. gada 11. novembra spriedumā Lietā C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano pret Jobcenter Leipzig.

 

1c Sk. īpaši 2002. gada 19. novembra spriedumu Lietā C-188/00 Bülent Kurz, né Yüce pret Land Baden-Württemberg.

 

1d Sk. īpaši 1992. gada 26. februāra spriedumu Lietā C-3/90 Bernini pret Minister van Onderwijs en Wetenschappen un 2005. gada 17. marta spriedumu Lietā C-109/04 Kraneman pret Land Nordrhein-Westfalen.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Augošā savstarpējā atkarība starp darba tirgiem prasa stiprināt sadarbību starp nodarbinātības dienestiem, lai nodrošinātu pārvietošanās brīvību visiem darba ņēmējiem, izmantojot brīvprātīgu un taisnīgu darbaspēka mobilitāti Savienībā saskaņā ar Līguma 46. panta a) punktu; un tādēļ starp dalībvalstīm un Komisiju būtu jāizveido kopīga sistēma sadarbībai attiecībā uz darbaspēka mobilitāti Savienībā. Šajā sistēmā būtu jāapvieno brīvās darbvietas visā Savienībā un iespēja pieteikties uz šīm brīvajām darbvietām (“informācijas apkopošana un izplatīšana”), jānosaka, kādus saistītus atbalsta pakalpojumus var saņemt darba ņēmēji un darba devēji, un jānodrošina kopīga pieeja tās informācijas apmaiņai, kas nepieciešama minētās sadarbības atvieglošanai.

(5) Augošā savstarpējā atkarība starp darba tirgiem prasa stiprināt sadarbību starp nodarbinātības dienestiem, jo īpaši pārrobežu reģionos, lai nodrošinātu pārvietošanās brīvību visiem darba ņēmējiem, taisnīgi izmantojot brīvprātīgu darbaspēka mobilitāti Savienībā saskaņā ar Līguma 46. panta a) punktu. Tādēļ starp dalībvalstīm un Komisiju būtu jāizveido kopīga sistēma sadarbībai attiecībā uz darbaspēka mobilitāti Savienībā. Minētajā sistēmā būtu jāapvieno brīvās darbvietas visā Savienībā un iespēja pieteikties uz šīm brīvajām darbvietām (informācijas apkopošana un izplatīšana), jānosaka, kādus saistītus atbalsta pakalpojumus var saņemt darba ņēmēji un darba devēji, un jānodrošina kopīga pieeja tās informācijas apmaiņai un tādu personalizētu konsultāciju pakalpojumu sniegšanai, kas vajadzīgi šādas sadarbības atvieglošanai.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Ņemot vērā EURES tīkla būtisko nozīmi nodarbinātības veicināšanā Savienībā, Komisijai būtu jānodrošina tiešs un atbilstīgs finansējums platformas pienācīgai darbībai un dalībvalstu sadarbībai.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Izaugsmes un nodarbinātības paktā Eiropadome lūdza izpētīt iespēju EURES tīklā ietvert mācekļa praksi un stažēšanos; mācekļa praksi un stažēšanos var iekļaut šajā regulā, ja attiecīgās personas tiek uzskatītas par darba ņēmējiem, atsaucoties uz tiesībām, kas pilsoņiem piešķirtas saskaņā ar Līguma 45. pantu. Ir jāizveido atbilstoša vispārējas informācijas apmaiņa par mobilitāti attiecībā uz mācekļa praksi un stažēšanos Savienībā un jāizstrādā piemērota palīdzība šo amatu kandidātiem, balstoties uz informācijas par šiem piedāvājumiem apkopošanas un izplatīšanas mehānismu, ja šāda informācijas apkopošana un izplatīšana tiek uzskatīta par iespējamu saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kā arī pienācīgi ņemot vērā dalībvalstu kompetenci.

(6) Izaugsmes un nodarbinātības paktā Eiropadome lūdza izpētīt iespēju EURES tīklā ietvert mācekļa praksi un stažēšanos. Mācekļa praksi un stažēšanos var iekļaut šajā regulā, ja attiecīgās personas tiek uzskatītas par darba ņēmējiem, atsaucoties uz tiesībām, kas pilsoņiem piešķirtas saskaņā ar LESD 45. un 47. pantu. Mācekļa prakses un stažēšanās nosacījumi būtu jānosaka ar esošajiem Savienības un valstu tiesību aktiem, un tiem būtu jāatbilst uzņemošās dalībvalsts minimālajiem sociālajiem un darba standartiem. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai neiekļaut noteiktas brīvās stažēšanās un mācekļa prakses vietas valstu atšķirīgās izglītības sistēmas un aktīvās darba tirgus politikas dēļ. Ir jāizveido atbilstoša vispārējas informācijas apmaiņa par mobilitāti attiecībā uz mācekļa praksi un stažēšanos Savienībā un jāizstrādā piemērota palīdzība šo amatu kandidātiem, balstoties uz informācijas par šiem piedāvājumiem apkopošanas un izplatīšanas mehānismu, ja šāda informācijas apkopošana un izplatīšana tiek uzskatīta par iespējamu saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kā arī pienācīgi ņemot vērā dalībvalstu kompetenci.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Attiecinot EURES tīklu arī uz mācekļa praksi un stažēšanos, būtu jāņem vērā Padomes ieteikums par stažēšanās kvalitātes sistēmu, lai uzlabotu stažēšanās kvalitāti, jo īpaši attiecībā uz mācību un apmācības saturu un darba apstākļiem, lai sekmētu pāreju no mācībām, bezdarba vai ekonomiski neaktīva perioda uz nodarbinātību. Stažēšanās laikā cita starpā būtu jāievēro stažieriem nodrošināmie darba apstākļi saskaņā ar piemērojamajiem Savienības un dalībvalstu tiesību aktiem, kā arī tiesības un pienākumi, nosacījumu pārredzamības prasība utt.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Ir nepieciešami tiesību akti, kas palielinātu VND efektivitāti. Taisnīgu nodarbinātības iespēju veicināšana, izmantojot EURES portālu, ir atkarīga arī no katras dalībvalsts VND spēju veidošanas, tehniskā atbalsta, finanšu resursiem un cilvēkresursiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b) EURES tīklam vajadzētu būt pietiekami elastīgam, lai pielāgotos nodarbinātības dienestu mainīgajam raksturam un struktūrai. EURES tīkla atvēršana jauniem dalībniekiem uzlabotu pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, izmantojot partnerības, veicot kvalitātes uzlabojumus un palielinot EURES tīkla tirgus daļu. Tādēļ būtu jāparedz, ka par EURES dalībnieci var kļūt jebkura publiska, privāta vai trešā sektora organizācija, kura atbilst visiem šajā regulā noteiktajiem kritērijiem.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Struktūrai Savienības līmenī (“Eiropas Koordinācijas birojs”) būtu jāveicina starpvalstu un pārrobežu sadarbība un atbalsts visām EURES darbībā iesaistītajām organizācijām, nodrošinot kopēju informāciju, apmācību pasākumus, rīkus un norādījumus. Šādai struktūrai arī būtu jābūt atbildīgai par Eiropas Darba mobilitātes portāla (EURES portāls), kopīgas IT platformas, izstrādi. Lai vadītu šo darbu, apspriežoties ar dalībvalstīm, būtu jāizstrādā daudzgadu darba programmas.

(8) Starpvalstu un pārrobežu partnerības un sadarbību, kā arī atbalstu visām EURES darbībā iesaistītajām organizācijām atvieglotu Savienības līmeņa struktūra (Eiropas Koordinācijas birojs), kurai būtu jānodrošina kopēja informācija, apmācība, instrumenti un norādījumi. Minētajai struktūrai arī vajadzētu būt atbildīgai par Eiropas darbvietu mobilitātes portāla (EURES portāla) –– kopīgās IT platformas –– izstrādi. Lai vadītu šo darbu, apspriežoties ar dalībvalstīm, būtu jāizstrādā daudzgadu darba programmas.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Dalībvalstīm būtu jāizveido koordinācijas biroji valstu līmenī, lai sniegtu vispārēju atbalstu un palīdzību visām EURES darbībā iesaistītajām organizācijām savā teritorijā, jāatbalsta sadarbība ar kolēģiem citās dalībvalstīs un ar Eiropas Koordinācijas biroju. Šiem koordinācijas birojiem būtu jāuzdod risināt ar brīvajām darbvietām saistītās sūdzības un problēmas, kā arī pārbaudīt atbilstības jautājumus attiecībā uz brīvprātīgu un taisnīgu mobilitāti Savienībā.

(9) Dalībvalstīm būtu jāizveido koordinācijas biroji valstu līmenī, lai sniegtu vispārēju atbalstu un palīdzību visām EURES darbībā iesaistītajām organizācijām, tostarp pārrobežu partnerībām, savā teritorijā, jāatbalsta sadarbība ar kolēģiem citās dalībvalstīs, jo īpaši kaimiņu dalībvalstīs, un ar Eiropas Koordinācijas biroju. Šiem koordinācijas birojiem būtu jāuzdod risināt ar brīvajām darbvietām saistītās sūdzības un problēmas, kā arī pārbaudīt atbilstības jautājumus attiecībā uz brīvprātīgu un taisnīgu mobilitāti Savienībā.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Sociālo partneru līdzdalība EURES tīklā dod ieguldījumu mobilitātes šķēršļu analīzē Savienībā, kā arī veicina taisnīgu un brīvprātīgu mobilitāti Savienībā, tostarp pārrobežu reģionos. Tāpēc sociālo partneru pārstāvji Savienības līmenī būtu jāiesaista vispārējā EURES tīkla pārvaldības struktūrā, bet valstu darba devēju organizācijas un arodbiedrības var pieteikties, lai kļūtu par EURES partneriem.

(10) Sociālo partneru līdzdalība EURES tīklā dod ieguldījumu mobilitātes šķēršļu analīzē Savienībā, kā arī veicina taisnīgu un brīvprātīgu darbaspēka mobilitāti Savienībā, jo īpaši pārrobežu reģionos. Tāpēc sociālo partneru pārstāvji Savienības līmenī būtu jāiesaista vispārējā EURES tīkla pārvaldības struktūrā, bet valstu darba devēju organizācijas un arodbiedrības būtu jāiesaista saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi, un tām vajadzētu būt iespējai pieteikties, lai kļūtu par EURES dalībniekiem vai partneriem, ja ir ievērotas attiecīgās prasības.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Plašāka līdzdalība EURES tīklā sniedz sociālas, saimnieciskas un finansiālās priekšrocības. Tiek uzlabota pakalpojumu sniegšanas efektivitāte, atvieglojot partnerattiecību veidošanu, veicinot papildināmību un kvalitātes uzlabojumus. Tiek palielināta EURES tīkla tirgus daļa, ciktāl jauni dalībnieki dara pieejamas brīvas darbvietas, darba pieteikumus un dzīvesgājuma aprakstus (“CV”). Starpvalstu un pārrobežu sadarbība, kas ir galvenā EURES tīkla darbības iezīme, varētu veicināt inovatīvu mācību un nodarbinātības dienestu sadarbības veidu rašanos, tostarp brīvo darbvietu un atbalsta pakalpojumu kvalitātes standartus. Tādējādi palielinātos EURES tīkla nozīme, kurš ir viens no svarīgākajiem dalībvalstīm un Eiropas Komisijai pieejamiem rīkiem Savienībā, kas paredzēts konkrētu pasākumu atbalstam, lai nodrošinātu augsta līmeņa nodarbinātību Savienībā.

(12) Plašākai līdzdalībai EURES tīklā ir iespējas radīt saimnieciskas, finansiālas un sociālas priekšrocības. Tiek uzlabota pakalpojumu sniegšanas efektivitāte, atvieglojot partnerattiecību veidošanu, veicinot papildināmību un kvalitātes uzlabojumus. Tiek palielināta EURES tīkla tirgus daļa, ciktāl jauni dalībnieki dara pieejamas brīvās darbvietas, darba pieteikumus un dzīvesgājuma aprakstus (“CV”). Starpvalstu un pārrobežu sadarbība, kas ir galvenā EURES tīkla darbības iezīme, varētu veicināt inovatīvu mācību un nodarbinātības dienestu sadarbības veidu rašanos, tostarp brīvo darbvietu un atbalsta pakalpojumu kvalitātes standartus. Tādējādi palielinātos un nostiprinātos EURES tīkla nozīme, kurš ir viens no svarīgākajiem dalībvalstīm un Komisijai pieejamiem Savienības mēroga rīkiem, kas paredzēts konkrētu pasākumu atbalstam, lai nodrošinātu augsta līmeņa, kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību Savienībā.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Darba tirgus politika ir dalībvalstu kompetence, ko koordinē un atbalsta Savienība saskaņā ar attiecīgajiem LESD noteikumiem. Ar mobilitāti saistītiem atbalsta pasākumiem ir jābūt saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) principiem, jo īpaši vienlīdzīgas attieksmes principam, un attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Viens no EURES tīkla mērķiem ir atbalstīt taisnīgu darbaspēka mobilitāti ES iekšienē, un tāpēc kopīgos obligātajos kritērijos attiecībā uz organizāciju pilnvarošanu pievienoties EURES tīklam būtu jāietver prasība, ka šīs organizācijas apņemas pilnībā ievērot piemērojamos darba standartus un tiesību aktu prasības.

(14) Viens no EURES tīkla mērķiem ir atbalstīt taisnīgu darbaspēka mobilitāti ES iekšienē, un tāpēc kopīgajos obligātajos kritērijos attiecībā uz organizāciju pilnvarošanu pievienoties EURES tīklam būtu jāietver prasība, ka šīs organizācijas apņemas pilnībā ievērot piemērojamos darba standartus, tiesību aktu prasības un nediskriminācijas principu.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Būtu jāparedz dalībvalstīm iespēja noraidīt vai atsaukt to EURES dalībnieku vai partneru uzņemšanu, kuri pārkāpj darba standartus vai tiesību aktos noteiktās prasības, jo īpaši attiecībā uz darba samaksu un darba apstākļiem. Ja uzņemšanu noraida, pamatojoties uz neatbilstību darba standartiem un tiesību aktos noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz darba samaksu un darba apstākļiem, attiecīgajam valsts koordinācijas birojam būtu jāinformē Eiropas Koordinācijas birojs, lai šo informāciju nosūtītu pārējo valstu koordinācijas birojiem. Ja EURES dalībnieks vai partneris darbojas attiecīgās valsts teritorijā, šīs valsts koordinācijas birojam vajadzētu veikt atbilstīgus pasākumus savas valsts teritorijā saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Dalībvalstīm kā EURES dalībniecēm būtu jāizraugās VND, nenosakot tām prasību piemērot uzņemšanas procedūru, un VND būtu jāatbilst kopīgiem obligātajiem kritērijiem. Būtu jāparedz iespēja darbības, kas saistītas ar EURES darba organizēšanu, deleģēt VND.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15b) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 573/2014/ES1a paredz visu VND iekļaujošu, uz datiem balstītu un uz darbības rezultātiem virzītu salīdzināšanu, lai noteiktu labāko praksi, kuras pilnais potenciāls ir saistīts ar dalībvalstu pastāvīgas līdzdalības palīdzību.

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Lēmums Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) (OV L 159, 28.5.2014., 32. lpp.).

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Lai paziņotu darba ņēmējiem un darba devējiem ticamu un aktuālu informāciju par dažādiem darbaspēka mobilitātes aspektiem Savienībā, EURES tīklam būtu jāsadarbojas ar citām iestādēm, dienestiem un Savienības tīkliem, ar kuriem atvieglo mobilitāti un informē iedzīvotājus par Savienības tiesību aktos paredzētajām tiesībām, piemēram, portālu “Tava Eiropa”, Eiropas jaunatnes portālu un SOLVIT, organizācijām, kuras ir atbildīgas par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, un iestādēm, kuras ir atbildīgas par vienlīdzīgas attieksmes pret darba ņēmējiem nodrošināšanu, analīzi, uzraudzību un atbalstīšanu un kuras ir norīkotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu ../2013/ES [par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā].

(16) Lai paziņotu darba ņēmējiem un darba devējiem ticamu un aktuālu informāciju par dažādiem darbaspēka mobilitātes un sociālās aizsardzības aspektiem Savienībā, EURES tīklam būtu jāpanāk sinerģija un jāsadarbojas ar citām iestādēm, dienestiem un Savienības tīkliem, ar kuriem atvieglo mobilitāti un informē iedzīvotājus par Savienības tiesību aktos paredzētajām tiesībām, piemēram, ar Administratīvo komisiju sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai, kuru izveidoja ar Regulu (EK) Nr. 883/20041a, Līdztiesības atbalsta valsts struktūru Eiropas tīklu (Equinet), portālu “Tava Eiropa”, Eiropas jaunatnes portālu un SOLVIT, organizācijām, kuras darbojas pārrobežu sadarbības jomā, un organizācijām, kuras ir atbildīgas par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, un iestādēm, kuras ir atbildīgas par vienlīdzīgas attieksmes pret darba ņēmējiem veicināšanu, analīzi, uzraudzību un atbalstīšanu un kuras ir izraudzītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/54/ES1b.

 

______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā (OV L 159, 28.5.2014., 32. lpp.).

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a) Visas publiski pieejamās brīvās darbvietas būtu jāpublicē EURES portālā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts praksi.

 

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Juridiskā atbildība par kopīgajā IT platformā izvietotās informācijas būtisko un tehnisko kvalitāti, jo īpaši attiecībā uz datiem par brīvajām darbvietām, gulstas uz tās organizācijas pleciem, kura šo informāciju darījusi pieejamu saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem un/vai dalībvalstu noteiktajiem standartiem. Komisijai būtu jāveicina sadarbība, lai padarītu iespējamu jebkādas krāpšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas agrīnu atklāšanu attiecībā uz informācijas apmaiņu Eiropas līmenī.

(19) Juridiskā atbildība par kopīgajā IT platformā izvietotās informācijas būtisko un tehnisko kvalitāti, jo īpaši attiecībā uz datiem par brīvajām darbvietām, gulstas uz tās organizācijas pleciem, kura šo informāciju darījusi pieejamu saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem un/vai dalībvalstu noteiktajiem standartiem. Minētajām organizācijām kopā ar Komisiju būtu jāveicina sadarbība, lai konstatētu jebkādus krāpšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus attiecībā uz informācijas apmaiņu Savienības līmenī. Visām iesaistītajām pusēm būtu jānodrošina kvalitatīvu datu sniegšana.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Kopīga prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas sistēma ir viens no vissvarīgākajiem rīkiem, kas dod iespēju Savienībā iesniegt darba pieteikumus tiešsaistē, tāpēc ir jāattīsta sadarbība starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju, lai nodrošinātu sadarbspēju un automātisku darba piemeklēšanu pāri robežām, tostarp veicot valstu klasifikācijas sistēmu saskaņošanu. Šajā saistībā būtu jāizmanto arī citi Eiropas formāti un rīki, ar kuriem nodrošina datu par prasmēm un kvalifikācijām salīdzināmību un pārredzamību, piemēram, Eiropas kvalifikāciju sistēma un vienota kvalifikāciju un kompetenču pārredzamības sistēma (Europass).

(20) Kopīga prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas sistēma ir viens no vissvarīgākajiem rīkiem, kas dod iespēju Savienībā iesniegt darba pieteikumus tiešsaistē, tāpēc ir jāattīsta sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju, lai nodrošinātu sadarbspēju un automātisku darba piemeklēšanu pāri robežām, tostarp veicot valstu klasifikācijas sistēmu saskaņošanu. Dalībvalstis būtu pastāvīgi jāinformē par Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas (ESCO) instrumenta izveidi. Šajā saistībā būtu jāizmanto arī citi Eiropas formāti un rīki, ar kuriem nodrošina datu par prasmēm un kvalifikācijām salīdzināmību un pārredzamību, piemēram, Eiropas kvalifikāciju sistēma un vienota kvalifikāciju un kompetenču pārredzamības sistēma (Europass).

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a) Kopīgajā prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas sistēmā būtu jāņem vērā pieredze un paraugprakse, kas jau gūta, īstenojot Eiropas kvalifikāciju sistēmu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK1a.

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20b) Dalībvalstīm arī būtu jāpastiprina sadarbība diplomu atzīšanas jomā, lai darba ņēmējiem nodrošinātu piekļuvi visām nodarbinātības iespējām visā Savienībā.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Būtu jāizveido kopīga pieeja tiem pakalpojumiem, kurus sniedz EURES tīklā iesaistītās organizācijas (“atbalsta pakalpojumi”), un iespēju robežās būtu jānodrošina, ka darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri meklē palīdzību attiecībā uz darbaspēka mobilitāti ES iekšienē, tiek piemērots vienlīdzīgas attieksmes princips, neraugoties uz viņu atrašanās vietu Savienībā, un tāpēc būtu jānosaka principi un noteikumi attiecībā uz atbalsta pakalpojumu pieejamību atsevišķu dalībvalstu teritorijā. Šī kopējā pieeja attiecas arī uz mācekļa praksi un stažēšanos, kas uzskatīta par darbu.

(21) Būtu jāizveido kopīga pieeja tiem pakalpojumiem, kurus sniedz EURES tīklā iesaistītās organizācijas (“atbalsta pakalpojumi”), un iespēju robežās būtu jānodrošina, ka darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri meklē palīdzību attiecībā uz darbaspēka mobilitāti ES iekšienē, tiek piemērots vienlīdzīgas attieksmes princips, neraugoties uz viņu atrašanās vietu Savienībā, un tāpēc būtu jānosaka principi un noteikumi attiecībā uz atbalsta pakalpojumu pieejamību atsevišķu dalībvalstu teritorijā. Šī kopējā pieeja attiecas arī uz mācekļa praksi un stažēšanos, kas tiek uzskatītas par darbu saskaņā ar LESD 45. pantu.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Ja tiek nodrošinātas plašākas un vispārīgākas darbaspēka mobilitātes iespējas ES iekšienē, ieguvēji ir darba ņēmēji, un tāpēc jāuzlabo EURES tīkla potenciāls, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem visā darba dzīves ciklā, nodrošinot pārejas un karjeru.

(22) Ja tiek nodrošinātas plašākas un visaptverošākas darbaspēka mobilitātes iespējas ES iekšienē, ieguvēji ir darba ņēmēji, un tāpēc ir jāuzlabo EURES tīkla potenciāls sniegt personalizētas konsultācijas un atbalstu darba ņēmējiem visas viņu darba dzīves garumā, nodrošinot darbvietas maiņu un karjeru.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Atbalsta pakalpojumi palīdzēs samazināt šķēršļus, ar kuriem saskaras darba meklētāji, īstenojot savas darba ņēmēju tiesības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kā arī efektīvāk izmantot visas darba iespējas, tādējādi radot labākas individuālās nodarbinātības izredzes.

(23) Atbalsta pakalpojumi palīdzēs samazināt šķēršļus, ar kuriem saskaras darba meklētāji, īstenojot savas tiesības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kā arī efektīvāk izmantot visas mācekļa prakses, stažēšanās un darba iespējas, tādējādi radot labākas individuālās nodarbinātības izredzes.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Padziļināta darbaspēka pieprasījuma izpratne attiecībā uz profesijām, nozarēm un darba ņēmēju vajadzībām dotu ieguldījumu darba ņēmēju brīvas pārvietošanās tiesību īstenošanā Savienībā, un tāpēc atbalsta pakalpojumos jāietver kvalitatīva palīdzība darba devējiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ciešas darba attiecības starp nodarbinātības dienestiem un darba devējiem palielinās brīvo darbvietu un darba piemeklēšanai piemēroto kandidātu krātuvi, nodrošinās ceļu darba meklētājiem, īpaši no neaizsargātām grupām, un uzlabos informāciju par darba tirgu.

(24) Padziļināta izpratne par darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu prasmju, kvalifikāciju, profesiju, nozaru un darba devēju vajadzību saskaņošanas ziņā veicinātu darba ņēmēju brīvas pārvietošanās tiesību īstenošanu Savienībā, un tāpēc atbalsta pakalpojumos būtu jāietver kvalitatīva palīdzība darba devējiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ciešas darba attiecības starp nodarbinātības dienestiem un darba devējiem palielinās brīvo darbvietu kopumu/rezervi, veicinās piemērotu kandidātu atrašanu, nodrošinās norādījumus darba meklētājiem, īpaši jauniešiem un personām no neaizsargātām grupām, un uzlabos informāciju par darba tirgu.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Būtu jānosaka visām dalībvalstīm kopīgi atbalsta pakalpojumi, panākot vienprātību attiecībā uz dalībvalstu veiksmīgu informācijas, konsultāciju un padomu sniegšanas praksi darba meklētājiem un darba devējiem.

(25) Būtu jānosaka visām dalībvalstīm kopīgi atbalsta pakalpojumi, panākot vienprātību attiecībā uz dalībvalstu veiksmīgu praksi saistībā ar informācijas, personalizētu konsultāciju un padomu sniegšanu darba meklētājiem un darba devējiem. Komisijai būtu jānodrošina, ka atbalsta dienestiem, tostarp EURES konsultantiem, tiek sniegts tehnisks un finansiāls atbalsts.

Pamatojums

Personalizētie pakalpojumi, ko sniedz EURES konsultanti, ir ļoti svarīgi, lai darba ņēmēji, izmantojot pamattiesības brīvi pārvietoties, varētu pieņemt pamatotus lēmumus.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Atbalsta pakalpojumi darba ņēmējiem ir saistīti ar Savienības tiesību aktos paredzētās darba ņēmēju pārvietošanās brīvības, kas ir viena no pamatbrīvībām, īstenošanu, un tiem būtu jābūt bez maksas. Tomēr atbalsta pakalpojumi darba devējiem drīkst būt par maksu saskaņā ar valstu praksi.

(26) Atbalsta pakalpojumi darba ņēmējiem ir saistīti ar Savienības tiesību aktos paredzētās darba ņēmēju pārvietošanās brīvības, kas ir viena no pamatbrīvībām, īstenošanu, un tiem vajadzētu būt bez maksas. Arī atbalsta pakalpojumiem darba devējiem, kuri saistīti ar EURES tīklu, vajadzētu būt bezmaksas pakalpojumiem.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš mobilitātes atbalstīšanai pārrobežu reģionos un pakalpojumu sniegšanai pārrobežu darba ņēmējiem, kuri dzīvo vienā, bet strādā citā dalībvalstī, risina ar dažādu valstu praksēm un tiesību sistēmām saistītos jautājumus un saskaras ar īpašiem administratīviem, juridiskiem un ar nodokļiem saistītiem mobilitātes šķēršļiem. Dalībvalstis var izveidot īpašas atbalsta struktūras, lai atvieglotu minēto mobilitāti, šajās struktūrās EURES tīkla ietvaros būtu jāņem vērā īpašās vajadzības tādās jomās kā informācija, norādījumi, pārrobežu darba piemeklēšana starp darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu un no tā izrietošā iekārtošana darbā.

(27) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš mobilitātes atbalstīšanai pārrobežu reģionos un pakalpojumu sniegšanai pārrobežu darba ņēmējiem, kuri dzīvo vienā, bet strādā citā dalībvalstī, risina ar dažādu valstu praksēm un tiesību sistēmām saistītos jautājumus un saskaras ar īpašiem administratīviem, juridiskiem un ar nodokļiem saistītiem mobilitātes šķēršļiem. Dalībvalstīm un/vai reģionālajām un vietējām pašpārvaldes iestādēm vajadzētu būt iespējai izveidot īpašas atbalsta struktūras, lai atvieglotu minēto mobilitāti, šajās struktūrās EURES tīkla ietvaros būtu jāņem vērā īpašās vajadzības tādās jomās kā informācija, norādījumi, darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma pārrobežu saskaņošana un no tā izrietošā iekārtošana darbā. Šajā saistībā īpaša uzmanība būtu jāpievērš EURES pārrobežu partnerībām.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Darba tirgus pārredzamība un atbilstoša darba piemeklēšanas spēja ir darbaspēka mobilitātes priekšnoteikumi Savienībā. Labāku līdzsvaru starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu var panākt, izmantojot efektīvu sistēmu Savienības līmenī, kurā notiek informācijas apmaiņa par valstu un nozaru darbaspēka pārpalikumu un trūkumu, kas būtu jāizveido starp Komisiju un dalībvalstīm, lai pilnveidotu dalībvalstu mobilitātes politiku un veidotu praktiskas sadarbības pamatu EURES tīklā.

(28) Darba tirgu pārredzamība un atbilstoša darba piemeklēšanas spēja, tostarp prasmju un kvalifikāciju saskaņošana ar darba tirgus vajadzībām, ir darbaspēka mobilitātes priekšnoteikumi Savienībā. Labāku līdzsvaru starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu, labāk saskaņojot prasmes un darbvietas, var panākt, izmantojot efektīvu sistēmu Savienības līmenī, kurā notiek informācijas apmaiņa par valstu, reģionālā un nozaru darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu. Šāda sistēma būtu jāizveido starp dalībvalstīm, kurām palīdzētu Komisija, un jāizmanto kā pamats, lai pilnveidotu dalībvalstu mobilitātes politiku un veidotu praktiskas sadarbības pamatu EURES tīklā.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a) Komisijai sadarbībā ar Eurostat un EURES tīklu būtu jāuzrauga pieprasījums un piedāvājums Savienības darba tirgū un pastāvīgi jāanalizē tendences darba tirgū.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība un augsta līmeņa nodarbinātība ir cieši saistītas un rada vajadzību dalībvalstīm pilnveidot mobilitātes politiku, kas veicina labāku darba tirgus darbību Savienībā. Dalībvalstu mobilitātes politika būtu jāuzskata par sociālās un nodarbinātības politikas neatņemamu sastāvdaļu.

(29) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība un augsta līmeņa nodarbinātība ir cieši saistītas un rada vajadzību dalībvalstīm pilnveidot mobilitātes politiku, kas veicina labāku darba tirgus darbību Savienībā. Dalībvalstu mobilitātes politika būtu jāuzskata par sociālās un nodarbinātības politikas neatņemamu sastāvdaļu. Komisijai vajadzētu būt iespējai uzskaitīt dalībvalstu paraugpraksi un atsaukties uz to savos ieteikumos saistībā ar Eiropas pusgadu.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a) Minētās politikas izstrādē būtu jāņem vērā arī tādi jautājumi kā nelabvēlīga darba vide, augsts ekspluatācijas risks un slikti darba apstākļi, ar ko mobilie darba ņēmēji var saskarties, nonākot jaunā darba tirgū. Tāpat būtu jāpievērš uzmanība arī šo darba ņēmēju ģimenēm un viņu ģimenes locekļu iespējām integrēties jaunajā darba tirgū.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30) Plānošanas periods būtu jānosaka tā, lai tas atbalstītu darbību koordināciju mobilitātes jomā Savienībā. Lai dalībvalstu darbības plāni būtu efektīvi, tajos būtu jāņem vērā dati par mobilitātes plūsmām un veidiem, esošo un paredzamo darbaspēka trūkuma un pārpalikuma datu analīze, darbā pieņemšanas prakse un pieredze EURES tīklā, un tajos būtu jāietver organizāciju rīcībā esošo resursu un rīku pārskats dalībvalstīs, lai veicinātu darbaspēka mobilitāti ES iekšienē.

(30) Plānošanas periods būtu jānosaka tā, lai tas atbalstītu darbību koordināciju mobilitātes jomā Savienībā. Lai konstatētu un novērstu negatīvo ietekmi, kas rodas saistībā ar ģeogrāfisko mobilitāti Savienībā, un lai nodrošinātu taisnīgu mobilitāti, dalībvalstu darbības plānu sagatavošanā būtu jāņem vērā dati par mobilitātes plūsmām un veidiem, pašreizējā un paredzamā darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma datu analīze, kā arī darbā pieņemšanas prakse un pieredze EURES tīklā un tajos būtu jāietver pārskats par resursiem un rīkiem, kas attiecīgajā dalībvalstī ir organizāciju rīcībā, lai veicinātu darbaspēka mobilitāti ES iekšienē.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31) Valstu koordinācijas birojiem, kuri rīkojas dalībvalstu vārdā, kopā ar Eiropas Koordinācijas biroju būtu jāizmanto dalībvalstu apmaiņa ar darbības plānu projektiem par attiecīgo plānošanas periodu, lai novirzītu EURES tīkla resursus atbilstošām darbībām un projektiem un tādējādi vadītu EURES tīklu kā uz rezultātiem orientētu rīku, kas atbilst darba ņēmēju vajadzībām saskaņā ar darba tirgus dinamiku.

(31) Valstu koordinācijas birojiem, kuri rīkojas dalībvalstu vārdā, kopā ar Eiropas Koordinācijas biroju un pienācīgi iesaistot sociālos partnerus, būtu jāizmanto dalībvalstu apmaiņa ar darbības plānu projektiem par attiecīgo plānošanas periodu, lai novirzītu EURES tīkla resursus atbilstošām darbībām un projektiem un tādējādi vadītu EURES tīklu kā uz rezultātiem orientētu rīku, kas atbilst darba ņēmēju vajadzībām saskaņā ar Savienības darba tirgus dinamiku.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) Būtu jānosaka kopīgi rādītāji, lai iegūtu atbilstošu informāciju par EURES tīkla rezultātu izvērtējumu. Ar šiem rādītājiem būtu jāpalīdz EURES tīklā iesaistītajām organizācijām noteikt rezultātus un novērtēt sasniegto progresu, ņemot vērā visam EURES tīklam izvirzītos mērķus, tostarp tā ieguldījumu saskaņotas nodarbinātības stratēģijas īstenošanā atbilstīgi Līguma 145. pantam.

(32) Lai iegūtu EURES tīkla darbības rezultātu izvērtēšanai nepieciešamo informāciju, būtu jānosaka kopīgi kvantitatīvi un kvalitatīvi rādītāji, attiecīgos gadījumos tos sīkāk sadalot pa dzimumiem, un būtu jāveic visaptverošs mobilitātes ietekmes uz darba tirgiem novērtējums. Šiem rādītājiem un ietekmes novērtējumam būtu jāpalīdz EURES tīklā iesaistītajām organizācijām konstatēt sava darba rezultātus un novērtēt sasniegto progresu salīdzinājumā ar visam EURES tīklam izvirzītajiem mērķiem, tostarp tā ieguldījumu saskaņotas nodarbinātības stratēģijas īstenošanā atbilstīgi LESD 145. pantam.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Ja šajā regulā paredzētie pasākumi ietver personas datu apstrādi, tie jāveic saskaņā ar ES tiesību aktiem par personas datu aizsardzību20, kā arī to valsts īstenošanas pasākumiem.

(33) Ja šajā regulā paredzētie pasākumi ietver personas datu apstrādi, tie jāveic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību20, kā arī attiecīgajiem valsts īstenošanas pasākumiem. Personas datus nevajadzētu glabāt ilgāk, nekā tas vajadzīgs nolūkam, kādā tie savākti.

__________________

__________________

20 Jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

20 Jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33a) Šīs regulas īstenošana ļaus izveidot efektīvu mehānismu, lai labāk integrētu izglītības sistēmas atbilstoši darba tirgus vajadzībām un darba tirgu kopumā.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekami labi sasniegt regulas mērķi, proti, izstrādāt kopīgu sistēmu sadarbībai starp dalībvalstīm, lai apvienotu brīvās darbvietas un iespēju pieteikties uz šīm brīvajām darbvietām un veicinātu līdzsvara sasniegšanu starp piedāvājumu un pieprasījumu nodarbinātības tirgū, un minētās rīcības mēroga un ietekmes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā 5. pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(35) Regulas mērķi, proti, izstrādāt kopīgu sistēmu sadarbībai starp dalībvalstīm, lai apvienotu brīvās darbvietas un iespēju pieteikties uz šīm brīvajām darbvietām un veicinātu līdzsvara sasniegšanu starp piedāvājumu un pieprasījumu nodarbinātības tirgū, var labāk sasniegt, ja dalībvalstis ar Komisijas palīdzību sadarbojas Savienības līmenī. Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36) Komisija saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus, lai nodrošinātu, ka tā var grozīt dalībvalstīm noteiktos pienākumus pilnvarot organizācijas pievienoties EURES tīklam, lai kļūtu par EURES partneriem, un izstrādāt kopīgus rādītājus šo organizāciju darbības izvērtēšanai, ņemot vērā to piemērošanas laikā gūto pieredzi vai darba tirgū radušās vajadzības. Ir īpaši svarīgi, ka Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīko atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(36) Komisija saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus, lai nodrošinātu, ka tā var grozīt dalībvalstīm noteiktos pienākumus pilnvarot organizācijas pievienoties EURES tīklam, lai kļūtu par EURES partneriem, un izstrādāt kopīgus rādītājus šo organizāciju darbības izvērtēšanai, ņemot vērā to piemērošanas laikā gūto pieredzi vai darba tirgū radušās vajadzības, kā arī lai ļautu mainīt darba ņēmējiem un darba devējiem paredzēto atbalsta pakalpojumu darbību klāstu. Ir īpaši svarīgi, ka Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīko atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37) Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus attiecībā uz to tehnisko standartu un formātu īstenošanu, ko piemēro informācijas apkopošanai un izplatīšanai, automātiskai darba piemeklēšanai, kā arī attiecībā uz dalībvalstu starpā notiekošās informācijas apmaiņas modeļiem un procedūrām. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

(37) Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus attiecībā uz to tehnisko standartu un formātu īstenošanu, ko piemēro informācijas apkopošanai un izplatīšanai, automātiskai darba piemeklēšanai, kā arī attiecībā uz dalībvalstu starpā notiekošās informācijas apmaiņas modeļiem un procedūrām, un lai pieņemtu Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju sarakstu. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20111a.

 

_______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37a) Lai noteiktu pārejas perioda tīkla struktūru un nodrošinātu tā tīkla darbības nepārtrauktību, kas izveidots saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 492/2011, organizācijām, kas saskaņā ar Komisijas ...+ Īstenošanas lēmuma 2012/733/ES 3. panta c) punktu noteiktas par EURES partnerēm vai saskaņā ar 3. panta d punktu — par asociētajām partnerēm, būtu jāļauj pārejas periodā saglabāt EURES dalībnieka vai partnera statusu.

 

_______________

 

+OV: lūgums ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Regulas mērķis ir veicināt darba ņēmēju pārvietošanās brīvības īstenošanu Savienībā saskaņā ar LESD 45. pantu, izstrādājot kopīgu sistēmu sadarbībai starp dalībvalstīm un Komisiju.

1. Regulas mērķis ir veicināt darba ņēmēju pārvietošanās brīvības īstenošanu Savienībā un nepieļaut nekādu dalībvalstu darba ņēmēju diskrimināciju valstspiederības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, darba samaksu un citiem darba un nodarbinātības nosacījumiem Savienībā saskaņā ar LESD 45. pantu, izstrādājot kopīgu sistēmu sadarbībai starp dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un Komisiju.

 

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) dalībvalstu darbības un dalībvalstu savstarpējas darbības, lai veicinātu līdzsvara sasniegšanu starp piedāvājumu un pieprasījumu Savienības darba tirgū ar nolūku nodrošināt augsta līmeņa nodarbinātību;

(b) dalībvalstu darbības un dalībvalstu savstarpējas darbības, lai veicinātu līdzsvara sasniegšanu starp piedāvājumu un pieprasījumu Savienības darba tirgū ar nolūku panākt augsta līmeņa kvalitāti un ilgtspējīgu nodarbinātību;

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla darbība starp dalībvalstīm un Komisiju;

(c) Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla darbība starp dalībvalstīm un Komisiju, pienācīgi iesaistot sociālos partnerus;

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) darba meklētājiem sniegtie pakalpojumi, lai nodrošinātu taisnīgu mobilitāti;

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db) EURES tīkla efektīva stiprināšana Savienības līmenī ar intensīvu Komisijas un jo īpaši dalībvalstu komunikācijas pasākumu palīdzību, izmantojot tādus instrumentus, kas nodrošina plašu informācijas izplatību un pieejamību;

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) “valsts nodarbinātības dienesti” ir tādas dalībvalstu organizācijas, kā daļa no attiecīgajām ministrijām, valsts organizācijām vai sabiedrībām, kas ir publisko tiesību subjekti un kuras ir atbildīgas par aktīvas darba tirgus politikas īstenošanu un nodarbinātības pakalpojumu sniegšanu sabiedrības interesēs;

(a) “valsts nodarbinātības dienesti” jeb „VND” ir tādas dalībvalstu organizācijas, kā daļa no attiecīgajām ministrijām, valsts organizācijām vai sabiedrībām, kas ir publisko tiesību subjekti un kuras ir atbildīgas par aktīvas darba tirgus politikas īstenošanu un kvalitatīvu nodarbinātības pakalpojumu sniegšanu sabiedrības interesēs;

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) "brīvā darbvieta" nozīmē nodarbinātības piedāvājumu, tostarp mācekļa praksi un stažēšanos, ko uzskata par darbu;

(c) “brīvā darbvieta” ir nodarbinātības piedāvājums, tostarp tādas mācekļa prakses un stažēšanās piedāvājums, ko uzskata par darbu saskaņā ar LESD 45. pantu, ja mācekļa prakse vai stažēšanās atbilst uzņemošās dalībvalsts obligātajiem sociālajiem un nodarbinātības standartiem;

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) “kopīga IT platforma” ir IT infrastruktūra un ar to saistītās platformas, kas izstrādātas Eiropas līmenī, lai veiktu informācijas apkopošanu un izplatīšanu;

(e) “kopīga IT platforma” ir IT infrastruktūra un ar to saistītās platformas, kas izveidotas, tiek uzraudzītas un plaši koplietotas Savienības līmenī, lai veiktu informācijas apkopošanu un izplatīšanu, un kas ir piemērotas lietošanai arī cilvēkiem ar invaliditāti;

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa) “taisnīga mobilitāte” ir tāda mobilitāte, kas ir brīvprātīga un kas Savienībā nerada darba tiesību, darba standartu un darba ņēmēju tiesību pārkāpumus;

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga) “EURES pārrobežu partnerība” ir ilgtermiņa sadarbība starp reģionālajiem un vietējiem nodarbinātības dienestiem, sociālajiem partneriem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām to izveidotās reģionālās struktūrās.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izveide

Reorganizācija

Pamatojums

EURES tīkls jau pastāv, un tam ir nepieciešama reorganizācija, lai uzlabotu potenciālajiem labuma guvējiem sniegtos pakalpojumus.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

3. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu tiek izveidots Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (“EURES tīkls”).

Šī regula paredz Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (“EURES tīkls”) reorganizāciju un stiprināšanu.

Pamatojums

EURES tīkls jau pastāv, un tam ir nepieciešama reorganizācija, lai uzlabotu potenciālajiem labuma guvējiem sniegtos pakalpojumus.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. EURES tīkls ietver šādas organizāciju kategorijas:

1. EURES tīkls ietver šādas organizāciju kategorijas:

(a) Eiropas Komisija, kas, izmantojot Eiropas Koordinācijas biroju, ir atbildīga par palīdzību EURES tīklam darbību veikšanā;

(a) Eiropas Koordinācijas birojs, kas izveidots Komisijā un kas ir atbildīgs par palīdzību EURES tīklam tā darbību veikšanā;

 

(aa) valstu koordinācijas biroji — dalībvalstu izraudzītas struktūras, kuras ir atbildīgas par šīs regulas piemērošanu attiecīgajā dalībvalstī; dalībvalstis par valsts koordinācijas birojiem var izraudzīties savus valsts nodarbinātības dienestus;

EURES dalībnieki — dalībvalstu norīkotas iestādes, kas ir atbildīgas par šīs regulas piemērošanu attiecīgajā dalībvalstī, t. i., valsts koordinācijas biroji;

(b) EURES dalībnieki, kas ir:

 

(i) katras dalībvalsts saskaņā ar 8.a pantu izraudzītie VND; un

 

(ii) publiskas vai privātas organizācijas, kuras dalībvalstis saskaņā ar 8. pantu ir pilnvarojušas valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp pārrobežu līmenī, sniegt atbalstu informācijas apkopošanā un izplatīšanā un atbalsta pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem;

(c) EURES partneri — organizācijas, kuras dalībvalstis ir pilnvarojušas sniegt valsts, reģiona un/vai vietēja līmeņa atbalstu, apkopojot un izplatot informāciju un piedāvājot atbalsta pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem.

(c) EURES partneri — publiskas vai privātas organizācijas, kuras dalībvalstis ir pilnvarojušas valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp pārrobežu līmenī, sniegt atbalstu informācijas apkopošanā un izplatīšanā vai atbalsta pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Atbilstīgi attiecīgajiem uzdevumiem un pienākumiem visas EURES tīklā iesaistītās organizācijas, cieši sadarbojoties, aktīvi nodrošina iespējas, kuras piedāvā darbaspēka mobilitāte Savienībā, un cenšas uzlabot veidus un līdzekļus, darba ņēmējiem un darba devējiem izmantot šīs iespējas vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.

2. Atbilstīgi attiecīgajiem uzdevumiem un pienākumiem visas EURES tīklā iesaistītās organizācijas, cieši sadarbojoties, aktīvi nodrošina iespējas, kuras piedāvā darbaspēka mobilitāte Savienībā, un cenšas uzlabot veidus un līdzekļus, lai darba ņēmējiem un darba devējiem nodrošinātu taisīgas mobilitātes iespējas un viņi varētu tās izmantot vietējā, reģionālā, valsts un Savienības līmenī, tostarp pārrobežu līmenī.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Sociālo partneru organizācijas tiek iekļautas EURES tīklā EURES dalībnieka vai partnera statusā saskaņā ar 8. pantu.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

5. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) saskaņotas stratēģijas īstenošana attiecībā uz darbaspēku atbilstīgi LESD 145. pantam;

(b) saskaņotas stratēģijas īstenošana attiecībā uz nodarbinātību un jo īpaši attiecībā uz kvalificēta, apmācīta un pielāgoties spējīga darbaspēka veicināšanu atbilstīgi LESD 145. pantam;

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

5. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) labāka darba tirgus darbība un integrācija Savienībā;

(c) darba tirgu, tostarp pārrobežu darba tirgu, darbība, kohēzija un integrācija Savienībā, nodrošinot nediskriminējošu piekļuvi darba piedāvājumiem un pieteikumiem, kā arī attiecīgo darba tirgus informāciju;

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

5. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) augoša taisnīga un brīvprātīga ģeogrāfiska un profesionāla mobilitāte Savienībā;

(d) augoša taisnīga un brīvprātīga ģeogrāfiskā un profesionālā mobilitāte Savienībā, jo īpaši pārrobežu reģionos;

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

5. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) dalībvalstu mudināšana valsts tiesību aktos novērst visus šķēršļus minētajai mobilitātei;

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

5. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) no darba tirgus izslēgtu personu sociālā iekļaušana un integrācija.

(e) no darba tirgus izslēgtu personu sociālā iekļaušana un integrācija visā Savienībā, īpašu uzmanību veltot neaizsargātākajām grupām un cilvēkiem bezdarba visvairāk skartajos reģionos;

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

5. pants – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea) lielāka Savienības politikas virzienu saskaņotība, lai novērstu bezdarbu, jo īpaši jauniešu bezdarbu, un nevienlīdzību.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

5. pants – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb) atbalsts vienmērīgai pārejai no izglītības iegūšanas uz nodarbinātību Savienības darba tirgū;

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) sadarbībā ar citiem attiecīgajiem Savienības informācijas, konsultāciju dienestiem vai tīkliem un iniciatīvām pārvaldīt un attīstīt Eiropas darba mobilitātes portālu (“EURES portāls”) un saistītos IT pakalpojumus, tostarp sistēmas un procedūras, lai apmainītos ar informāciju par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV un tādiem papilddokumentiem kā kvalifikācijas apliecības u. c.;

(i) sadarbībā ar citiem attiecīgajiem Savienības informācijas, konsultāciju dienestiem vai tīkliem un iniciatīvām pārvaldīt un attīstīt Eiropas darba mobilitātes portālu (“EURES portāls”) un saistītos IT pakalpojumus, kas padarīti lietojami un pieejami, tostarp sistēmas un procedūras, lai apmainītos ar informāciju par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV un tādiem papilddokumentiem kā kvalifikācijas apliecības u. c.;

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii) nodrošināt informācijas un saziņas pasākumus;

(ii) nodrošināt informācijas un saziņas pasākumus visā Savienībā, izmantojot platformas, ar kurām var sasniegt visus iespējamos lietotājus, tostarp nodrošināt bezšķēršļu vidi;

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iii) nodrošināt kopīgu apmācības programmu EURES personālam;

(iii) nodrošināt kopīgu apmācības programmu EURES personālam un tā pastāvīgu pilnveidošanu, tostarp Regulā (EK) Nr.  883/2004 noteikto sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas atjaunināšanu, un apmācību par izpratnes veidošanu, lai apmierinātu konkrētu darba ņēmēju grupu dažādās vajadzības;

 

(iiia) nodrošināt tieši pieejamus profesionālā atbalsta pakalpojumus EURES konsultantiem;

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iv) veicināt sadarbības tīklu veidošanu, apmaiņu ar labāko praksi un savstarpēju mācīšanos EURES tīklā;

(iv) veicināt apmaiņu ar labāko praksi un savstarpēju mācīšanos EURES tīklā;

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(iva) nodrošināt pēc iespējas plašāku nediskriminējošu piekļuvi EURES pakalpojumiem;

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) analizēt ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti;

(b) analizēt pieprasījumu un piedāvājumu Savienības darba tirgū, kā arī ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti, ņemot vērā atšķirīgo situāciju dalībvalstīs;

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) izstrādāt atbilstošu sistēmu sadarbībai un informācijas apkopošanai un izplatīšanai Savienībā attiecībā uz mācekļa praksi un stažēšanos saskaņā ar šo regulu;

(c) izstrādāt atbilstošu sistēmu sadarbībai un informācijas apkopošanas un izplatīšanas struktūru Savienībā attiecībā uz mācekļa praksi un stažēšanos, tostarp attiecīgā gadījumā pārrobežu līmenī, saskaņā ar šo regulu;

Pamatojums

Eiropas Koordinācijas birojam kā vienai no EURES tīkla struktūrām būtu jāņem vērā tīklā gūtā pieredze un tā jāpielāgo konkrētajām vietējām un reģionālām īpatnībām.

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) veikt EURES darbības un tā nodarbinātības rādītāju uzraudzību un novērtēšanu sadarbībā ar EURES dalībniekiem.

(d) veikt EURES darbības un tā rādītāju uzraudzību un novērtēšanu un izstrādāt ziņojumus par katru valsti atsevišķi;

 

(da) sadarboties ar Administratīvo komisiju sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai, SOLVIT un Equinet.

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Eiropas Koordinācijas biroju pārvalda Komisija. Tas izstrādā un veic savas darbības ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem, pārrobežu partnerībām un valstu koordinācijas birojiem.

Grozījums Nr.  77

Regulas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Eiropas Koordinācijas birojs, cieši sadarbojoties ar valstu koordinācijas birojiem, sagatavo gada pārskatu, kurā sniedz ziņas par brīvo darbvietu skaitu katrā dalībvalstī, jo īpaši ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un ekonomikas lielumu.

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. Dalībvalstis izraugās 4. pantā minētos valstu koordinācijas birojus. Dalībvalstis par šo izraudzīšanos informē Eiropas Koordinācijas biroju.

1. Katrs valsts koordinācijas birojs ir atbildīgs par

1. Katrs valsts koordinācijas birojs ir atbildīgs par

(a) sadarbību ar Komisiju un citām dalībvalstīm informācijas apkopošanas un izplatīšanas jomā saskaņā ar III nodaļu;

(a) sadarbību ar Komisiju un citām dalībvalstīm, jo īpaši kaimiņu dalībvalstīm, informācijas apkopošanas un izplatīšanas jomā saskaņā ar III nodaļu;

 

(aa) visu vajadzīgo pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu, ka visi attiecīgajā valstī pieejamie darba pieteikumi un CV ir pieejami EURES portālā;

 

(ab) Eiropas koordinācijas biroja informēšanu par jebkādu konstatētu neatbilstību starp paziņoto brīvo darbvietu skaitu un kopējo valsts līmenī pieejamo brīvo darbvietu skaitu;

(b) EURES darba organizēšanu dalībvalstī, tostarp atbalsta pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar IV nodaļu;

(b) EURES darba organizēšanu dalībvalstī, tostarp par koordinētu informācijas par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV pārsūtīšanu EURES portālam saskaņā ar 14. pantu;

(c) attiecīgās dalībvalsts darbību koordinēšanu iekšienē un ar citām dalībvalstīm saskaņā ar V nodaļu.

(c) attiecīgās dalībvalsts darbību koordinēšanu iekšienē un ar citām dalībvalstīm saskaņā ar V nodaļu.

Grozījums Nr.  79

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Valsts koordinācijas birojs īsteno arī horizontālu atbalstu valsts līmenī, kuru nodrošina Eiropas Koordinācijas birojs, kā minēts 6. pantā, vajadzības gadījumā cieši sadarbojoties ar Eiropas Koordinācijas biroju un citu valstu koordinācijas birojiem. Minētās horizontālās atbalsta darbības ietver:

2. Valsts koordinācijas birojs īsteno un pārbauda arī horizontālu atbalstu valsts līmenī, kuru nodrošina Eiropas Koordinācijas birojs, kā minēts 6. pantā, vajadzības gadījumā cieši sadarbojoties ar Eiropas Koordinācijas biroju un citu valstu koordinācijas birojiem. Minētās horizontālās atbalsta darbības ietver:

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) informācijas vākšanu un pārbaudi par EURES partneriem, kuri darbojas no savas valsts teritorijas, par darbībām, kā arī darba ņēmējiem un darba devējiem sniegto atbalsta pakalpojumu apjomu, lai publicētu šo informāciju, tostarp EURES portālā;

(a) jaunākās informācijas vākšanu un pārbaudi par EURES dalībniekiem un partneriem, kuri darbojas no savas valsts teritorijas, par darbībām, kā arī darba ņēmējiem un darba devējiem sniegto atbalsta pakalpojumu apjomu, lai publicētu šo informāciju, tostarp EURES portālā;

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Valstu koordinācijas biroji nodrošina to, lai būtu pieejams pietiekams skaits apmācītu EURES konsultantu un to pakalpojumi būtu vienlīdz labi pieejami visā attiecīgās valsts teritorijā, tādā veidā popularizējot EURES tīklu un galu galā padarot to par Savienības darba tirgum lietderīgu instrumentu.

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ar nolūku publicēt, tostarp EURES portālā, valsts koordinācijas birojs darba ņēmēju un darba devēju interesēs pārbauda, regulāri atjaunina un savlaicīgi izplata šādu valsts līmenī pieejamo informāciju un norādījumus:

3. Publicēšanas nolūkā, tostarp EURES portālā, un lai EURES konsultanti varētu sniegt darba ņēmējiem un darba devējiem īpaši pielāgotu informāciju, valstu koordinācijas biroji apstiprina, regulāri atjaunina un attiecīgās dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s) savlaicīgi izplata šādu valsts līmenī pieejamo informāciju un norādījumus:

(a) dzīves un darba apstākļi;

(a) dzīves un darba apstākļi, tostarp sociālā nodrošinājuma iemaksas un nodokļu maksājumi;

(b) administratīvās procedūras attiecībā uz nodarbinātību;

(b) administratīvās procedūras attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai un stāšanos darba attiecībās;

(c) darba ņēmējiem piemērojamie noteikumi;

(c) darba ņēmējiem piemērojamie noteikumi, piemēram, koplīgumos ietvertie noteikumi, noteikumi par pieņemšanu darbā, atsevišķi darba līgumu veidi un cita atbilstoša praktiskā informācija;

(d) mācekļa prakse un stažēšanās;

(d) noteikumi, ko piemēro attiecībā uz mācekļa praksi un stažēšanos saskaņā ar Padomes ieteikumu par kvalitatīvu stažēšanās sistēmu un spēkā esošajiem Savienības un dalībvalstu tiesību aktiem;

 

(da) profesionālās izglītības un apmācības pieejamība;

(e) vajadzības gadījumā pārrobežu darba ņēmēju stāvoklis, īpaši pārrobežu reģionos.

(e) pārrobežu darba ņēmēju stāvoklis, īpaši pārrobežu reģionos, ciešā sadarbībā ar EURES pārrobežu partnerībām.

Vajadzības gadījumā valsts koordinācijas birojs var pārbaudīt un izplatīt informāciju, sadarbojoties ar citiem informācijas un konsultāciju dienestiem un tīkliem, kā arī ar attiecīgajām iestādēm valstu līmenī, tostarp tām, kas minētas 5. pantā [Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/…/ES par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā].

Valstu koordinācijas biroji var pārbaudīt un izplatīt informāciju, sadarbojoties ar citiem informācijas un konsultāciju dienestiem un tīkliem, kā arī ar attiecīgajām iestādēm valstu līmenī, tostarp tām, kas minētas 5. pantā [Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/…/ES par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā].

 

3.a Valstu koordinācijas biroji apmainās ar informāciju par 14. panta 4. punktā minētajiem mehānismiem un standartiem, kā arī par standartiem, kas attiecas uz datu drošību un kopējai IT platformai būtisku datu aizsardzību. Tie sadarbojas savstarpēji un ar Eiropas Koordinācijas biroju, īpaši tad, ja tiek saņemtas sūdzības un ja brīvās darbvietas tiek uzskatītas par neatbilstīgām valsts tiesību aktos noteiktajiem attiecīgajiem standartiem.

 

 

3.b Valstu koordinācijas biroji un Eiropas Koordinācijas birojs nodrošina, ka personas dati, kas sagatavoti vai savākti šīs regulas nolūkā, tiek glabāti tikai tik ilgi, cik vajadzīgs to vākšanas nolūkā.

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Valsts koordinācijas birojs sniedz vispārēju atbalstu EURES tīklā iesaistītajām organizācijām savā teritorijā attiecībā uz sadarbību ar EURES kolēģiem citās dalībvalstīs. Tas ietver atbalstu sūdzību gadījumos, kas saistīti ar brīvajām darbvietām un pieņemšanu darbā, izmantojot EURES, kā arī sadarbību ar tādām valsts iestādēm kā darba inspekcijas.

4. Valsts koordinācijas birojs sniedz vispārēju atbalstu EURES tīklā iesaistītajām organizācijām savā teritorijā attiecībā uz sadarbību ar EURES kolēģiem citās dalībvalstīs. Tas ietver atbalstu tādu sūdzību gadījumos, kas saistītas ar brīvajām darbvietām un pieņemšanu darbā, izmantojot EURES, kā arī sadarbību ar tādām valsts iestādēm kā darba inspekcijas. Sūdzību procedūras iznākumu dara zināmu Eiropas Koordinācijas birojam, lai apkopotu un novērstu mobilitātes šķēršļus.

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Valsts koordinācijas birojs veicina sadarbību ar tādām ieinteresētajām personām kā profesionālās orientācijas dienesti, universitātes, tirdzniecības palātas un organizācijas, kuras ir iesaistītas mācekļa prakses un stažēšanās shēmās.

5. Valstu koordinācijas biroji popularizē EURES portālu un veicina sadarbību ar tādām ieinteresētajām personām kā profesionālās orientācijas dienesti, profesionālās apmācības un augstākās izglītības iestādes, tirdzniecības palātas, sociālie dienesti un organizācijas, kuras pārstāv darba tirgū neaizsargātākās grupas, kā arī organizācijas, kuras ir iesaistītas mācekļa prakses un stažēšanās shēmās.

 

5.a Valstu koordinācijas biroji veido regulāru dialogu ar sociālajiem partneriem valsts līmenī saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un praksi.

Grozījums Nr.  85

Regulas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās valsts koordinācijas birojs saņem personālu un citus resursus, kas nepieciešami regulā noteikto uzdevumu veikšanai.

6. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās valsts koordinācijas birojs saņem personālu, pienācīgus finanšu un visus citus resursus, kas nepieciešami regulā noteikto uzdevumu veikšanai, un ka valstu koordinācijas biroji savlaicīgi sniedz kvalitatīvus pakalpojumus.

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EURES partneru pilnvarošana

EURES dalībnieku un partneru pilnvarošana

Grozījums Nr.  87

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts izstrādā sistēmu, lai pilnvarotu EURES partnerus piedalīties EURES tīklā, uzraudzītu to darbības un atbilstību valsts un Savienības tiesību aktiem, piemērojot šo regulu. Šī sistēma ir pārredzama, samērīga un palīdz ievērot vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz pieteikuma iesniedzējām organizācijām un tiesību aktos paredzēto kārtību.

1. Katra dalībvalsts izstrādā sistēmu, ar kuru pilnvaro EURES dalībniekus un partnerus piedalīties EURES tīklā, atsauc šādas pilnvaras un uzrauga to darbības un atbilstību Savienības un valsts tiesību aktiem, piemērojot šo regulu. Šī sistēma ir pārredzama, samērīga un palīdz ievērot vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz pieteikuma iesniedzējām organizācijām un tiesību aktos paredzēto kārtību. Attiecībā uz nodarbinātības dienestiem, kas nav valsts nodarbinātības dienesti, ņem vērā jebkādas pastāvošās licencēšanas sistēmas un pilnvarošanas shēmas.

 

1.a Saistībā ar 1. punktā minēto sistēmu dalībvalstis izstrādā EURES dalībnieku un partneru pilnvarošanas prasības un kritērijus. Šīs prasības un kritēriji ir vismaz tikpat stingri kā tie, kas izklāstīti šajā regulā un tās pielikumā.

 

1.b Saskaņā ar 1. punktā minēto sistēmu organizacijas var iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par EURES dalībniekiem. EURES dalībnieki piedalās EURES tīklā saskaņā ar 9. pantu un pilnībā veic savus uzdevumus valsts vai reģionālā mērogā.

 

1.c Saskaņā ar šī panta 1. punktā minēto sistēmu nodarbinātības dienesti un citas organizācijas var iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par EURES partneri, ja tie apņemas pildīt visus vispārējos pienākumus un vismaz vienu no 9. pantā minētajiem uzdevumiem.

 

1.d Ja EURES dalībnieka vai partnera pilnvarošanas prasības un kritēriji ir izpildīti, dalībvalsts pieteikuma iesniedzējam piešķir attiecīgās pilnvaras.

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis informē Eiropas Koordinācijas biroju par valstīs ieviestajām sistēmām un attiecīgi EURES partneriem, kurus tās pilnvarojušas piedalīties EURES tīklā.

2. Dalībvalstis informē Eiropas Koordinācijas biroju par savu šī panta 1. punktā minēto valsts sistēmu, par EURES dalībniekiem un partneriem, kurus tās pilnvarojušas piedalīties EURES tīklā saskaņā ar attiecīgo sistēmu, par jebkādu pilnvarošanas atteikumu, pamatojoties uz neatbilstību pielikuma I. iedaļas 1. punkta prasībām, un par šādas pilnvaras atsaukšanas gadījumiem, norādot pamatojumu. Eiropas Koordinācijas birojs šo informāciju nodod tālāk pārējo valstu koordinācijas birojiem.

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja dalībvalsts nolemj kādai nodarbinātības aģentūrai nepiešķirt pilnvaras piedalīties EURES dalībnieka vai partnera statusā, attiecīgajai aģentūrai ir jābūt iespējai apstrīdēt šādu lēmumu.

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ikviens nodarbinātības dienests, kurš likumīgi darbojas dalībvalstī, var pieprasīt, lai to pilnvaro piedalīties EURES tīklā kā EURES partnerim šajā dalībvalstī saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem un dalībvalstī izstrādāto sistēmu.

svītrots

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. EURES partneri ir pilnvaroti piedalīties EURES tīklā saskaņā ar pielikumā paredzētajiem kopīgajiem obligātajiem kritērijiem.

svītrots

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Kopīgi obligātie kritēriji tiek piemēroti, neskarot papildu kritērijus vai prasības, kuras dalībvalsts uzskata par vajadzīgu piemērot, lai nodrošinātu pareizu nodarbinātības dienestiem piemērojamo noteikumu izpildi un efektīvu darba tirgus politikas pārvaldību savas valsts teritorijā. Lai nodrošinātu pārredzamību, šādi kritēriji un prasības ir 1. punktā minētās sistēmas neatņemama sastāvdaļa.

5. Kopīgie obligātie kritēriji tiek piemēroti, neskarot papildu kritērijus vai prasības, kuras dalībvalsts uzskata par vajadzīgu piemērot, lai nodrošinātu pareizu nodarbinātības dienestiem piemērojamo noteikumu izpildi un efektīvu darba tirgus politikas pārvaldību savas valsts teritorijā. Lai nodrošinātu pārredzamību, par šādiem papildu kritērijiem un prasībām, kas ir 1. punktā minētās sistēmas neatņemama sastāvdaļa, informē Eiropas Koordinācijas biroju.

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. EURES partneri var ietvert citus EURES partnerus vai citas organizācijas, lai kopā nodrošinātu atbilstību pielikumā minētajiem kritērijiem. Šādos gadījumos papildu nosacījums līdzdalībai EURES tīklā ir atbilstošu partnerattiecību turpmāka pastāvēšana.

svītrots

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

8. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Ja EURES dalībnieki un partneri vairs neatbilst 1.a, 1.b, 1.c vai 5. punktā minētajiem piemērojamajiem kritērijiem vai prasībām, dalībvalstis atsauc to atzīšanu.

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Lai grozītu pielikumu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 33. pantā minēto procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

VND pilnvarošana par EURES dalībniekiem

 

Dalībvalstis izraugās savus valsts nodarbinātības dienestus par EURES dalībniekiem un par to attiecīgi informē Eiropas Koordinācijas biroju. Pamatojoties uz šo izraudzīšanos, valsts nodarbinātības dienestiem EURES tīklā ir īpašs statuss.

 

Dalībvalstis nodrošina, ka VND kā EURES dalībnieki pilda šīs regulas prasības un atbilst vismaz tās pielikumā uzskaitītajiem kritērijiem.

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EURES partneru pienākumi

EURES dalībnieku un partneru pienākumi

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pieteikuma iesniedzējas organizācijas var izvēlēties piedalīties EURES tīklā saskaņā ar šādām darbībām:

1. EURES dalībnieki piedalās EURES tīklā saskaņā ar šajā punktā minētajiem pienākumiem, un EURES partneri tajā piedalās saskaņā ar vismaz vienu no šādiem pienākumiem:

(a) papildināt brīvo darbvietu apkopojumu saskaņā ar 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

(a) papildināt brīvo darbvietu apkopojumu saskaņā ar 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

(b) papildināt darba pieteikumu un CV apkopojumu saskaņā ar 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

(b) papildināt darba pieteikumu un CV apkopojumu saskaņā ar 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

(c) sniegt atbalsta pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem saskaņā ar IV nodaļu; vai

(c) sniegt atbalsta pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem saskaņā ar IV nodaļu.

(d) a)‒c) apakšpunktu kombinācija.

 

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. EURES partneri izraugās vienu vai vairākus tādus kontaktpunktus darbā iekārtošanas un pieņemšanas biroji, informācijas centri, pašapkalpošanās rīki u. c., kur darba ņēmēji un darba devēji var saņemt atbalstu attiecībā uz informācijas apkopošanu un izplatīšanu un/vai piekļuvi atbalsta pakalpojumiem saskaņā ar šo regulu. Kontaktpunkti var balstīties arī uz personāla apmaiņas programmām, sadarbības koordinatoru nosūtīšanu vai ietvert kopējas darbā iekārtošanas aģentūras.

2. EURES dalībnieki un partneri izraugās vienu vai vairākus tādus kontaktpunktus — kas pieejami personām ar invaliditāti, piemēram, darbā iekārtošanas un pieņemšanas birojus, informācijas centrus, pašapkalpošanās rīkus, dažādas komunikācijas platformas, kas ir pieejamas pēc iespējas daudziem lietotājiem —, kuros darba ņēmēji un darba devēji var saņemt atbalstu attiecībā uz informācijas apkopošanu un izplatīšanu un/vai piekļuvi atbalsta pakalpojumiem saskaņā ar šo regulu. Kontaktpunkti var balstīties arī uz personāla apmaiņas programmām vai sadarbības koordinatoru nosūtīšanu, un tiem var būt kopējas darbā iekārtošanas aģentūras.

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis drīkst prasīt, lai EURES partneri dod ieguldījumu:

4. Ievērojot proporcionalitātes principu, dalībvalstis ar savu valsts koordinācijas biroja starpniecību var prasīt, lai EURES dalībnieki un partneri dod ieguldījumu:

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) 15. panta 5. punktā minētā valsts centra darbībā, prasot maksu vai citā veidā;

svītrots

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) EURES portālā publicējamās informācijas vākšanā;

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis pieņem lēmumu par minētā ieguldījuma kārtību valsts sistēmā, pamatojoties uz proporcionalitātes principu un ņemot vērā tādus faktorus kā EURES partneru administratīvā spēja un līdzdalības pakāpe EURES tīklā, kā minēts 1. punktā.

Dalībvalstis pieņem lēmumu par minētā ieguldījuma sniegšanas kārtību.

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis var uzticēt 21.23. pantā minēto atbalsta pakalpojumu sniegšanu valsts nodarbinātības dienestiem, ja tie piedalās EURES tīklā vai nu kā EURES partneris, kas pilnvarots saskaņā ar 8. pantu un šīs regulas pielikumu, vai kā EURES partneris, pamatojoties uz 3. punktā minēto atbrīvojumu.

2. Dalībvalstis uztic 21., 22. un 23. pantā minēto atbalsta pakalpojumu sniegšanu saviem valsts nodarbinātības dienestiem vai par nodarbinātību atbildīgajām ministrijām.

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis drīkst piemērot atbrīvojumu no 8. panta un šīs regulas pielikuma īstenošanas pārskata ne vairāk kā piecus gadus no datuma, kad šo regulu sāk piemērot, tiem valsts nodarbinātības dienestiem, kuri piedalījušies EURES tīklā šīs regulas spēkā stāšanās brīdī saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu Nr. 2012/733/ES un/vai vajadzības gadījumā Komisijas Lēmumu Nr. 2003/8/EK. Dalībvalstis informē Komisiju par piešķirtajiem atbrīvojumiem.

svītrots

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

EURES pārrobežu partnerību un citu atbalsta struktūru loma pārrobežu reģionos

 

1. Pārrobežu reģionos var izveidot EURES pārrobežu partnerības un citas īpašas atbalsta struktūras, lai atvieglotu pārrobežu darbaspēka mobilitāti.

 

2. Pārrobežu partnerības veido organizācijas, kas piedalās EURES tīklā saskaņā ar 8. pantu, kā arī citas ieinteresētās personas, un šādas partnerības sniedz pārrobežu atbalsta pakalpojumus konkrētā pārrobežu teritorijā.

 

3. Pārrobežu partnerības uzdevumi galvenokārt ir saistīti ar informācijas, konsultāciju un darbā pieņemšanas un pakalpojumu sniegšanu pārrobežu darba ņēmējiem un darba devējiem, atbalstu EURES konsultantu tīklam pārrobežu reģionos, partneru sadarbības koordinēšanu, pārrobežu pasākumu veikšanu darba tirgus pārredzamības uzlabošanai un mobilitātes šķēršļu novēršanai un pārrobežu darba ņēmējiem un darba devējiem paredzētu publikāciju sagatavošanu vairākās valodās.

 

4. Dalībvalstis atbalsta pārrobežu struktūru darbības un mudina veidot jaunas partnerības, lai efektīvāk reaģētu uz vajadzību pēc koordinēšanas saistībā ar darbaspēka mobilitāti pierobežas reģionos.

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Koordinācijas grupas sastāvā ietilpst Eiropas Koordinācijas biroja un valstu koordinācijas biroju pārstāvji.

1. Koordinācijas grupas sastāvā ietilpst Eiropas Koordinācijas biroja un valstu koordinācijas biroju pārstāvji, piedaloties Savienības līmeņa sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr.  108

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tas aicina sociālo partneru pārstāvjus Savienības līmenī apmeklēt šīs sanāksmes.

svītrots

Pamatojums

Svītrots, jo sociālie partneri ir koordinācijas grupas dalībnieki.

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. EURES tīklā iesaistītās organizācijas nodrošina, ka to sniegtā informācija un reklāmas materiāli ir saskaņoti ar kopējiem EURES tīkla veiktajiem informēšanas pasākumiem un ar informāciju, kuru sniedz Eiropas Koordinācijas birojs.

3. EURES tīklā iesaistītās organizācijas nodrošina, ka to sniegtā informācija un reklāmas materiāli ir saskaņoti ar EURES tīkla vispārējiem informēšanas pasākumiem un kopējiem augstas kvalitātes standartiem un ar informāciju, kuru sniedz Eiropas Koordinācijas birojs.

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Eiropas Koordinācijas birojs veicina EURES tīkla sadarbību ar citiem Savienības informācijas un konsultāciju dienestiem un tīkliem.

1. Eiropas Koordinācijas birojs veicina sadarbību starp EURES tīklu un citiem Savienības informācijas un konsultāciju dienestiem un tīkliem.

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Valsts koordinācijas biroji sadarbojas ar 1. punktā minētajiem dienestiem un tīkliem Savienības, valsts, reģionālā un vietējā līmenī, lai panāktu sinerģiju un izvairītos no pārklāšanās, un vajadzības gadījumā iesaista EURES partnerus.

2. Valsts koordinācijas biroji sadarbojas ar 1. punktā minētajiem dienestiem un tīkliem Savienības, valsts, reģionālā un vietējā līmenī, lai panāktu sinerģiju un izvairītos no pārklāšanās, un vajadzības gadījumā iesaista EURES dalībniekus un partnerus.

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Lai mazinātu bezdarbu, dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju veic pasākumus, ar kuriem Savienības pilsoņiem nodrošina vienlīdzīgas iespējas pieteikties uz brīvajām darba vietām.

Grozījums Nr.  113

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis cenšas izstrādāt centralizētus risinājumus saziņai ar darba ņēmējiem un darba devējiem attiecībā uz EURES tīkla kopīgām darbībām un minētajiem dienestiem un tīkliem.

3. Dalībvalstis cenšas izstrādāt centralizētus, tostarp tiešsaistes, risinājumus saziņai ar darba ņēmējiem un darba devējiem attiecībā uz EURES tīkla kopīgām darbībām un minētajiem dienestiem un tīkliem un nodrošina, ka šādi risinājumi ir pieejami personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr.  114

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai apkopotu nodarbinātības piedāvājumus un nodarbinātības pieteikumus, katra dalībvalsts EURES portālā dara pieejamas:

1. Lai apkopotu darba piedāvājumus un darba pieteikumus, katra dalībvalsts EURES portālā dara pieejamu šādu informāciju:

(a) visas valsts nodarbinātības dienestos pieejamās brīvās darbvietas, kā arī brīvās darbvietas, par kurām informē EURES partneri;

(a) visas VND pieejamās brīvās darbvietas, kā arī brīvās darbvietas, par kurām informējuši citi EURES dalībnieki un partneri;

(b) visus valsts nodarbinātības dienestos pieejamos darba pieteikumus un CV, kā arī darba pieteikumus un CV, par kuriem informē EURES partneri, ja attiecīgie darba ņēmēji ir devuši piekrišanu darīt šo informāciju pieejamu EURES portālā saskaņā ar 3. punktā minētajiem nosacījumiem.

(b) visus VND pieejamos darba pieteikumus un CV, kā arī darba pieteikumus un CV, par kuriem informējuši citi EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri, ja attiecīgie pieteikumu iesniedzēji ir devuši piekrišanu darīt šo informāciju pieejamu EURES portālā saskaņā ar 3. punktā minētajiem nosacījumiem.

 

Dalībvalstis var atļaut brīvo darbvietu nepublicēt EURES portālā, ja darba devējs to ir pienācīgi pamatojis, norādot prasības attiecībā uz konkrētā darba veikšanai nepieciešamajām prasmēm un kompetenci, un ja brīvās darbvietas vispār netiek publiskotas. Dalībvalstis var turpināt nepubliskot mācekļa prakses un stažēšanās vietas, to pienācīgi pamatojot saskaņā ar valsts izglītības sistēmu vai valsts darba tirgus politiku.

Grozījums Nr.  115

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Darot pieejamus datus par brīvajām darbvietām EURES portālā, dalībvalstis

2. Darot pieejamus datus par brīvajām darbvietām EURES portālā, dalībvalstis:

(a) nešķiro darba līgumus ne pēc to veida un ilguma, ne pēc darba devēja nodomiem attiecībā uz darbā pieņemšanu;

(a) nešķiro darba līgumus ne pēc to veida un ilguma, ne pēc darba devēja nodomiem attiecībā uz darbā pieņemšanu, bet sniedz atbilstošu un būtisku informāciju;

(b) drīkst izslēgt tās brīvās darbvietas, kuras, ņemot vērā to veidu vai valsts tiesību aktus, ir pieejamas tikai konkrētās valsts iedzīvotājiem.

(b) var neiekļaut brīvās darbvietas, kuras ir saistītas ar mācekļa prakses un stažēšanās kategorijām un kuras saskaņā ar dalībvalsts aktīvo darba tirgus politiku finansē no publiskajiem līdzekļiem;

 

(ba) var neiekļaut citas brīvās darbvietas, ja šāda neiekļaušana ir atbilstīgi pamatota valsts aktīvās darba tirgus politikas daļa.

Grozījums Nr.  116

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. 1. punkta b) apakšpunktā minētā darba ņēmēju piekrišana ir skaidra, nepārprotama, brīvprātīga, konkrēta un pamatota. Darba ņēmēji drīkst katrā laikā atsaukt savu piekrišanu un pieprasīt dzēst vai grozīt jebkurus datus, kuri darīti pieejami. Darba ņēmēji var izvēlēties no vairākiem risinājumiem, kā ierobežot piekļuvi saviem datiem vai to konkrētām daļām.

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā piekrišana ir skaidra, nepārprotama, brīvprātīga, konkrēta un balstīta uz informāciju. Pieteikuma iesniedzēji drīkst katrā laikā atsaukt savu piekrišanu un pieprasīt dzēst vai grozīt jebkurus datus, kuri darīti pieejami. Pieteikuma iesniedzēji var izvēlēties no vairākiem risinājumiem, kā ierobežot piekļuvi saviem datiem vai to konkrētām daļām, piemēram, izlemjot, vai viņu dati ir atrodami tikai pa vispārējām datu kategorijām, vai arī viņu CV un personas dati ir tieši pieejami reģistrētajiem potenciālajiem darba devējiem.

Pamatojums

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikums.

Grozījums Nr.  117

Regulas priekšlikums

14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Tās apmainās ar informāciju par 4. punktā minētajiem mehānismiem un standartiem, kā arī par standartiem, kas attiecas uz datu drošību un datu aizsardzību. Tās sadarbojas savstarpēji un ar Eiropas Koordinācijas biroju, īpaši, ja tiek saņemtas sūdzības, un gadījumos, kad brīvās darbvietas tiek uzskatītas par neatbilstošām valsts tiesību aktu piemērojamajiem standartiem.

svītrots

Grozījums Nr.  118

Regulas priekšlikums

14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Lai nodrošinātu nodarbinātības piedāvājumu piemeklēšanu nodarbinātības pieteikumiem, katra dalībvalsts sniedz 1. punktā minēto informāciju, izmantojot vienotu sistēmu.

7. Lai nodrošinātu nodarbinātības piedāvājumu piemeklēšanu nodarbinātības pieteikumiem, katra dalībvalsts pārredzami un vienoti sniedz 1. punktā minēto informāciju.

Grozījums Nr.  119

Regulas priekšlikums

14. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a EURES portāls ir pieejams saskaņā ar pieņemto Eiropas standartu EN 301549 par pieejamības prasībām IKT jomā.

Pamatojums

Vispāratzītais ES standarts EN 301549 par pieejamības prasībām IKT produktiem un pakalpojumiem ietver tehniskās specifikācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanai. Konkrētāk, šā standarta 9. punktā ir ietvertas starptautiski pieņemtās tīmekļa satura pieejamības pamatnostādnes 2.0 — AA līmenis, kas jānodrošina, lai iedzīvotāji, tostarp personas ar invaliditāti, varētu piekļūt tiešsaistes saturam. Izstrādājot pieejamu portālu, tas atbildīs arī ES ratificētajai ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.

Grozījums Nr.  120

Regulas priekšlikums

15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a VND iesaistās ciešākā sadarbībā, lai veicinātu darba pārrobežu piemeklēšanu.

Grozījums Nr.  121

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka iekšējos rīkos sociālajiem darbiniekiem, kurus pārvalda dalībvalsts nodarbinātības dienesti, visas brīvās darbvietas, darba pieteikumi un CV, kas darīti pieejami EURES portālā, ir pieejami vienlīdzīgi ar valsts datiem šajos rīkos.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka sociālajiem darbiniekiem paredzētajos iekšējos rīkos, kurus pārvalda VND, visas brīvās darbvietas, darba pieteikumi un CV, kas saskaņā ar 14. pantu darīti pieejami EURES portālā, ir pieejami vienlīdzīgi ar valsts datiem šajos rīkos.

 

Pamatojums

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikums.

Grozījums Nr.  122

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Attiecīgie EURES partneri arī piemēro 1. un 3. punktā minētos principus saskaņā ar šo organizāciju izdarīto izvēli atbilstīgi 9. panta 1. punktam.

4. Attiecīgie EURES dalībnieki un partneri arī piemēro 1. un 3. punktā minētos principus.

Grozījums Nr.  123

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis izveido valsts centru, lai varētu pārsūtīt uz EURES portālu informāciju par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV, ko pieejamu darījusi organizācija, kas vēlas dalīties šajā informācijā ar EURES portālu.

5. Dalībvalstis izveido valsts centru, ja iespējams, izmantojot jau pastāvošās pārvaldes struktūras, lai varētu pārsūtīt uz EURES portālu informāciju par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV, ko pieejamu darījusi organizācija, kas vēlas dalīties šajā informācijā ar EURES portālu.

Grozījums Nr.  124

Regulas priekšlikums

15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Dalībvalstis cenšas izstrādāt centralizētus risinājumus saziņai ar pārrobežu darba ņēmējiem un darba devējiem tajos pārrobežu reģionos, kuros attiecīgās dalībvalstis uzskata par vajadzīgu izveidot īpašas sadarbības un pakalpojumu struktūras.

6. Dalībvalstis, cieši sadarbojoties ar EURES pārrobežu partnerībām, cenšas izstrādāt centralizētus, tostarp tiešsaistes, risinājumus saziņai ar pārrobežu darba ņēmējiem un darba devējiem pārrobežu reģionos.

Grozījums Nr.  125

Regulas priekšlikums

16. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija izstrādā Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikāciju. Šī klasifikācija ir rīks, kurš paredzēts, lai atvieglotu darba pieteikumu iesniegšanu tiešsaistē pāri robežām Eiropas Savienībā, veicot darba piemeklēšanu, nosakot trūkstošās prasmes, atzīstot kvalifikācijas un sniedzot profesionālās orientācijas pakalpojumus EURES portālā.

1. Komisija izstrādā Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikāciju („Eiropas klasifikācija”). Šī klasifikācija ir rīks, kurš paredzēts, lai atvieglotu darba pieteikumu iesniegšanu tiešsaistē pāri robežām Eiropas Savienībā, veicot darba piemeklēšanu, nosakot trūkstošās prasmes, atzīstot kvalifikācijas un sniedzot profesionālās orientācijas pakalpojumus EURES portālā.

2. Dalībvalstis sadarbojas cita ar citu un ar Eiropas Savienību, lai nodrošinātu sadarbspēju starp valstu sistēmām un 1. punktā minēto klasifikāciju.

2. Dalībvalstis un jo īpaši EURES dalībnieki sadarbojas cits ar citu un ar Komisiju, lai nodrošinātu sadarbspēju starp valstu sistēmām un Komisijas izstrādāto Eiropas klasifikāciju. Komisija pastāvīgi informē dalībvalstis par Eiropas klasifikācijas izstrādi.

 

2.a Eiropas klasifikācijā ņem vērā pieredzi un labāko praksi, kas gūta, ieviešot Eiropas kvalifikāciju sistēmu un īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK.

 

2.b Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem un atjaunina Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju sarakstu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 34. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Tāpēc līdz 2017. gada 1. janvārim katra dalībvalsts veiks sākotnējo valsts, reģionālo un nozaru klasifikāciju uzskaiti, lai saskaņotu ar 1. punktā minēto klasifikāciju, un pēc uzskaites izmantošanas uzsākšanas, pamatojoties uz Eiropas Koordinācijas biroja lietojumprogrammu, to regulāri atjauninās, lai papildinātu ar jaunākajiem darbā iekārtošanas pakalpojumiem.

3. Trīs gadu laikā no 2.b punktā minētā saraksta pieņemšanas katra dalībvalsts veic sākotnējo valsts, reģionālo un nozaru klasifikāciju uzskaiti, lai saskaņotu ar šo sarakstu, un to regulāri atjaunina.

 

3.a Dalībvalstis var izvēlēties savu valsts klasifikāciju aizstāt ar Eiropas klasifikāciju, kad tā būs pabeigta, vai saglabāt savas sadarbspējīgo valsts klasifikācijas sistēmu.

4. Komisija sniedz tehnisku atbalstu dalībvalstīm, kuras aizstāj valsts klasifikāciju ar 1. punktā minēto klasifikāciju.

4. Komisija sniedz tehnisku un, ja iespējams, finansiālu atbalstu dalībvalstīm, kuras valsts klasifikāciju aizstāj ar Eiropas klasifikāciju.

5. Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija apstiprina nepieciešamos tehniskos standartus un formātus, kuri paredzēti 1. punktā minētās klasifikācijas darbībai. Komisija pieņem šos īstenošanas aktus saskaņā ar 34. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5. Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija apstiprina nepieciešamos tehniskos standartus un formātus, kuri paredzēti automātiskai darba piemeklēšanai kopīgā IT platformā, izmantojot Eiropas klasifikāciju, kā arī valstu sistēmu un Eiropas klasifikācijas sadarbspēju. Komisija pieņem šos īstenošanas aktus saskaņā ar 34. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  126

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Valsts nodarbinātības dienesti nodrošina, ka darba ņēmēji, kas izmanto to pakalpojumus, lai darītu pieejamus darba pieteikumu un/vai CV, var izvēlēties, ka attiecīgie nodarbinātības dienesti palīdz minētajiem darba ņēmējiem reģistrēties EURES portālā, izmantojot 15. panta 5. punktā minēto valsts centru.

1. EURES dalībnieki un partneri nodrošina, ka darba ņēmēji, kas izmanto to pakalpojumus, lai darītu pieejamus darba pieteikumus un/vai CV, ir informēti par iespēju izvēlēties, ka attiecīgie nodarbinātības dienesti palīdz minētajiem darba ņēmējiem reģistrēties EURES portālā, izmantojot 15. panta 5. punktā minēto valsts centru. Šāda palīdzība tiek piedāvāta bez diskriminācijas un kavēšanās.

Grozījums Nr.  127

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Darba ņēmēju un darba devēju rīcībā ir piekļuve vispārējai informācijai par to, kā, kad un kur viņi var atjaunināt, pārskatīt vai atsaukt attiecīgos datus.

4. Darba ņēmēju un darba devēju rīcībā ir piekļuve detalizētai informācijai par to, kā, kad un kur viņi var atjaunināt, pārskatīt vai atsaukt attiecīgos datus.

Grozījums Nr.  128

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka darba ņēmēji un darba devēji var saņemt piekļuvi atbalsta pakalpojumiem valsts līmenī.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka darba ņēmēji un darba devēji bez kavēšanās tiešsaistē vai bezsaistē var piekļūt atbalsta pakalpojumiem valsts līmenī.

Grozījums Nr.  129

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis atbalsta saskaņotas pieejas izstrādi šādiem pakalpojumiem valsts līmenī.

2. Dalībvalstis atbalsta saskaņotas valsts līmeņa pieejas izstrādi attiecībā uz šādiem pakalpojumiem , kas paredzēti, lai reaģētu uz reģionu un/vai vietējo pašvaldību konkrētām vajadzībām.

Pamatojums

Lai EURES tīkls veiksmīgi darbotos, dalībvalstīm vairāk jāņem vērā ES reģionu un/vai vietējo pašvaldību īpašās intereses.

Grozījums Nr.  130

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) EURES pārrobežu partnerības; vai

Grozījums Nr.  131

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) a)c) apakšpunktu kombināciju.

 

(d) šā punkta a) līdz ca) apakšpunktu kombināciju.

Grozījums Nr.  132

Regulas priekšlikums

18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Atbalsta pakalpojumi darba ņēmējiem, kā noteikts 20., 22. un 23. pantā, un 17. panta 1. punktā minētā palīdzība saistībā ar reģistrēšanos EURES portālā ir bez maksas.

5. Atbalsta pakalpojumi darba ņēmējiem, kā noteikts 20., 21., 22. un 23. pantā, un 17. panta 1. un 2. punktā minētā palīdzība saistībā ar reģistrēšanos EURES portālā ir bez maksas.

Grozījums Nr.  133

Regulas priekšlikums

18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Par 21. un 22. pantā minētajiem atbalsta pakalpojumiem un par piekļuvi 17. panta 2. punktā minēto palīdzību saistībā ar reģistrēšanos EURES portālā no darba devējiem var iekasēt maksu. Maksa, kuru iekasē par EURES pakalpojumiem un kuru piemēro citiem attiecīgo organizāciju sniegtiem salīdzināmiem pakalpojumiem, nedrīkst atšķirties.

svītrots

Grozījums Nr.  134

Regulas priekšlikums

18. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Darba devējiem un darba ņēmējiem sniedz precīzu un skaidru informāciju par šo atbalstu un jebkādām ar to saistītajām izmaksām.

Grozījums Nr.  135

Regulas priekšlikums

18. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Attiecīgie EURES partneri, izmantojot savus informācijas kanālus, skaidri informē darba ņēmējus un darba devējus par sniegto atbalsta pakalpojumu klāstu, par to, kur un kad šie pakalpojumi ir pieejami, un saskaņā ar kādiem nosacījumiem tiek piešķirta piekļuve. Šo informāciju publicē EURES portālā.

7. Attiecīgie EURES partneri, izmantojot savus informācijas kanālus, kuriem jābūt pēc iespējas pieejamākiem, skaidri informē darba ņēmējus un darba devējus par sniegto atbalsta pakalpojumu klāstu, par to, kur un kā šie pakalpojumi ir pieejami, un saskaņā ar kādiem nosacījumiem tiek piešķirta piekļuve. Šo informāciju publicē EURES portālā.

Grozījums Nr.  136

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi darba ņēmēji un darba devēji, kuri pieprasa klienta pakalpojumus nodarbinātības dienestos, saņem pamatinformāciju vai tiek informēti par valsts līmenī pieejamo mobilitātes atbalstu, kas

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi darba ņēmēji un darba devēji, kuri pieprasa klienta pakalpojumus nodarbinātības dienestos, saņem atbilstošu informāciju par valsts līmenī pieejamo mobilitātes atbalstu, vai tiem tiek darīta zināma šādas informācijas pastāvēšana, un šī informācija:

Grozījums Nr.  137

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ir viegli pieejama un tiek sniegta lietotājiem draudzīgā veidā.

(b) ir nediskriminējoša un viegli pieejama un tiek sniegta lietotājiem draudzīgā veidā, kā arī ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.

Pamatojums

Nediskriminācijas princips ir iekļaujoša un labi funkcionējoša darba tirgus stūrakmens.

Grozījums Nr.  138

Regulas priekšlikums

19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Visiem darba meklētājiem ir tiesības saņemt visaptverošu informāciju par nodarbināšanas kārtību, piemēram, tiesībām uz pensiju, sociālo nodrošinājumu un veselības apdrošināšanu, darbvietas atrašanās valstī un konkrētajā darba vietā.

Grozījums Nr.  139

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Eiropas Koordinācijas birojs atbalsta pamatinformācijas izstrādi saskaņā ar šo pantu un palīdz dalībvalstīm sniegt atbilstošu valodu nodrošinājumu.

3. Eiropas Koordinācijas birojs atbalsta pamatinformācijas izstrādi saskaņā ar šo pantu un palīdz dalībvalstīm sniegt atbilstošu valodu nodrošinājumu, ņemot vērā pieprasījumu dalībvalstu darba tirgos.

Grozījums Nr.  140

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Attiecīgie EURES partneri aktīvi piedāvā piekļuvi šajā pantā noteiktajiem pakalpojumiem visiem darba ņēmējiem, kuri meklē nodarbinātības iespējas. Vajadzības gadījumā šo piedāvājumu atkārto darba meklēšanas procesā.

1. Attiecīgie EURES dalībnieki un partneri bez kavēšanās aktīvi piedāvā iespēju piekļūt šajā pantā noteiktajiem pakalpojumiem personām, kurām ir likumīgas tiesības strādāt Savienībā un kuras meklē darbu. Vajadzības gadījumā šādu piedāvājumu atkārto darba meklēšanas procesā.

Grozījums Nr.  141

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja darba ņēmēji ir ieinteresēti turpmākas palīdzības saņemšanā, attiecīgie EURES partneri sniedz informāciju un norādījumus par atsevišķām nodarbinātības iespējām un jo īpaši piedāvā šādus pakalpojumus:

2. Ja darba ņēmēji ir ieinteresēti turpmākas palīdzības saņemšanā, attiecīgie EURES partneri sniedz informāciju un norādījumus par atsevišķām nodarbinātības iespējām un jo īpaši bez maksas piedāvā šādus personalizētus pakalpojumus:

Grozījums Nr.  142

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) sniegt 7. panta 3. punktā minēto informāciju un norādījumus;

Grozījums Nr.  143

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) sniegt informāciju par konsultēšanas pakalpojumiem attiecībā uz nodarbinātības iespējām, kas pieejamas darba ņēmēju ģimenes locekļiem;

Grozījums Nr.  144

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb) sniegt darba ņēmējam informāciju par starpkultūru integrāciju un atbalstu valodas apgūšanai;

Grozījums Nr.  145

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bc) sniegt informāciju par nodarbināšanas kārtību, piemēram, tiesībām uz pensiju, sociālo nodrošinājumu, piemērojamajiem nodokļiem vai veselības apdrošināšanu, darbvietas atrašanās dalībvalstī un konkrētajā darba vietā.

Grozījums Nr.  146

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) vajadzības gadījumā sniegt palīdzību šādu darba piedāvājumu augšupielādē valsts darba meklēšanas portālos un EURES portālā;

(d) vajadzības gadījumā sniegt palīdzību EURES portāla izmantošanā, piemēram, darba pieteikumu augšupielādē EURES portālā;

Grozījums Nr.  147

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) vajadzības gadījumā atsaukties uz citu EURES partneri.

(f) vajadzības gadījumā atsaukties uz citu EURES dalībnieku vai partneri.

Grozījums Nr.  148

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja darba ņēmēji ir ieinteresēti saņemt turpmāku palīdzību un ir pamatota iespēja, ka tie tiks iekārtoti darbā ES iekšienē, attiecīgie EURES partneri sniedz turpmāku palīdzību darba meklēšanā, kas ietver tādus pakalpojumus kā piemērotu brīvo darbvietu atlase, palīdzība darba pieteikumu un CV izstrādē, tulkojumu nodrošināšana un/vai skaidrojumu iegūšana par konkrētām brīvajām darbvietām citās dalībvalstīs.

3. Ja darba ņēmēji ir ieinteresēti saņemt turpmāku palīdzību, attiecīgie EURES dalībnieki un partneri attiecīgā gadījumā sniedz tādus papildu pakalpojumus kā piemērotu brīvo vietu atlase, palīdzība darba pieteikumu un CV sagatavošanā, tulkojumu nodrošināšana un/vai skaidrojumu iegūšana par konkrētām brīvajām darbvietām citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  149

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pēc tam, kad saskaņā ar šo pantu sniegto pakalpojumu rezultātā darba ņēmējs ir pieņemts darbā citā dalībvalstī, attiecīgie EURES partneri sniedz attiecīgajai personai to organizāciju kontaktinformāciju galamērķa dalībvalstī, kuras var piedāvāt palīdzību pēc darbā pieņemšanas.

4. Pēc tam, kad saskaņā ar šo pantu sniegto pakalpojumu rezultātā darba ņēmējs ir pieņemts darbā citā dalībvalstī, attiecīgie EURES dalībnieki un partneri sniedz attiecīgajai personai to organizāciju, tostarp sociālo partneru, kontaktinformāciju galamērķa dalībvalstī, kuras var piedāvāt palīdzību pēc pieņemšanas darbā.

Grozījums Nr.  150

Regulas priekšlikums

21. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Attiecīgie EURES partneri sniedz informāciju un norādījumus tiem darba devējiem, kuri ir ieinteresēti pieņemt darbā darba ņēmējus no citām dalībvalstīm un jo īpaši piedāvā šādus pakalpojumus:

1. Attiecīgie EURES dalībnieki un partneri sniedz informāciju un norādījumus tiem darba devējiem, kuri ir ieinteresēti pieņemt darbā darba ņēmējus no citām dalībvalstīm un jo īpaši piedāvā šādus pakalpojumus:

(a) sniegt informāciju par īpašiem noteikumiem, kurus piemēro, nodarbinot šādus darba ņēmējus;

(a) sniegt informāciju par īpašiem noteikumiem, kurus piemēro, nodarbinot personas no citām dalībvalstīm, un par dažādajiem darba līgumu veidiem;

(b) veicināt EURES tīkla un EURES portālā esošās CV datubāzes izmantošanu, lai ar šī rīka palīdzību aizpildītu brīvās darbvietas;

(b) veicināt EURES tīkla un EURES portālā esošās CV datubāzes izmantošanu, jo īpaši tiešsaistē, lai ar šī rīka palīdzību aizpildītu brīvās darbvietas;

(c) sniegt informāciju un norādījumus par faktoriem, kuri var veicināt darba ņēmēju pieņemšanu darbā, un to, kā atbalstīt viņu integrāciju;

(c) sniegt informāciju un norādījumus par faktoriem, kuri var veicināt darba ņēmēju pieņemšanu darbā, un to, kā atbalstīt viņu integrāciju;

(d) vajadzības gadījumā sniegt informāciju un norādījumus par atsevišķu brīvās darbvietas darba prasību aprakstu, kurš būtu saprotams Eiropas auditorijai;

(d) pēc pieprasījuma sniegt specifisku informāciju un individuālus norādījumus par prasību formulēšanu attiecībā uz brīvajām darbvietām;

(e) vajadzības gadījumā sniegt palīdzību attiecībā uz brīvās darbvietas apraksta atbilstību 14. panta 8. punktā un 16. panta 5. punktā minētajiem Eiropas tehniskajiem standartiem un formātiem;

(e) pēc pieprasījuma sniegt palīdzību attiecībā uz brīvās darbvietas apraksta atbilstību 14. panta 8. punktā un 16. panta 5. punktā minētajiem Eiropas tehniskajiem standartiem un formātiem;

(f) vajadzības gadījumā sniegt palīdzību attiecībā uz darba devēja reģistrēšanu EURES portālā;

(f) vajadzības gadījumā sniegt palīdzību EURES portāla izmantošanā, proti, atbalstu darba devējiem, tiem reģistrējotiesEURES portālā;

(g) vajadzības gadījumā atsaukties uz citu EURES partneri.

(g) vajadzības gadījumā atsaukties uz citu EURES dalībnieku vai partneri.

2. Ja darba devēji ir ieinteresēti saņemt turpmāku palīdzību un ir pamatota darbā iekārtošanas iespēja ES iekšienē, attiecīgie EURES partneri sniedz turpmāku palīdzību, kas ietver tādus pakalpojumus kā iepriekšēja piemērotu kandidātu atlase un palīdzība tulkojumu nodrošināšanā un/vai skaidrojumu iegūšanā par konkrētiem darba pieteikumiem.

2. Ja darba ņēmēji vēlas saņemt turpmāku palīdzību, attiecīgie EURES dalībnieki vai partneri attiecīgā gadījumā sniedz tādus papildu pakalpojumus kā iepriekšēja piemērotu kandidātu atlase un palīdzība tulkojumu nodrošināšanā un/vai skaidrojumu iegūšanā par konkrētiem darba pieteikumiem.

3. Pēc tam, kad saskaņā ar šo pantu sniegto pakalpojumu rezultātā darba ņēmējs no citas dalībvalsts ir pieņemts darbā, attiecīgie EURES partneri sniedz attiecīgajam darba devējam to organizāciju kontaktinformāciju, kuras var piedāvāt palīdzību attiecībā uz jauno no citām dalībvalstīm darbā pieņemto darba ņēmēju integrāciju.

3. Pēc tam, kad saskaņā ar šo pantu sniegto pakalpojumu rezultātā darba ņēmējs no citas dalībvalsts ir pieņemts darbā, attiecīgie EURES dalībnieki vai partneri sniedz attiecīgajam darba devējam to organizāciju kontaktinformāciju, kuras var piedāvāt palīdzību attiecībā uz jauno no citām dalībvalstīm darbā pieņemto darba ņēmēju integrāciju.

4. Valsts nodarbinātības dienesti cenšas slēgt nolīgumus ar citiem nodarbinātības dienestiem, kas darbojas šīs dalībvalsts teritorijā:

4. VND cenšas slēgt nolīgumus ar citiem nodarbinātības dienestiem, kas darbojas šīs dalībvalsts teritorijā:

(a) lai kopīgi veicinātu darba devēju reģistrēšanu EURES tīklā dalībvalsts teritorijā un mudinātu viņus izmantot kopīgo Eiropas informācijas apkopošanas un izplatīšanas platformu;

(a) lai kopīgi veicinātu un atbalstītu darba devēju reģistrēšanos EURES tīklā dalībvalsts teritorijā un mudinātu viņus izmantot kopīgo Eiropas informācijas apkopošanas un izplatīšanas platformu;

(b) lai apmainītos ar informāciju un labāko praksi par atbalsta pakalpojumiem darba devējiem, kuri ir ieinteresēti pieņemt darbā darba ņēmējus no citām dalībvalstīm.

(b) lai apmainītos ar informāciju un labāko praksi par atbalsta pakalpojumiem darba devējiem, kuri ir ieinteresēti pieņemt darbā darba ņēmējus no citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.  151

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Attiecīgie EURES partneri pēc darba ņēmēju un darba devēju pieprasījuma sniedz vispārēju informāciju par palīdzību pēc darbā pieņemšanas un par to, kur var saņemt tādu palīdzību pēc darbā pieņemšanas kā starpkultūru saskarsmes apmācība, valodu kursi un integrācijas atbalsts.

1. Attiecīgie EURES dalībnieki un partneri darba ņēmējiem un darba devējiem sniedz informāciju par palīdzību pēc pieņemšanas darbā un par to, kur pēc pieņemšanas darbā var saņemt tādu palīdzību kā starpkultūru saskarsmes apmācība, valodu kursi un atbalsts saistībā ar integrāciju.

 

Grozījums Nr.  152

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Atkāpjoties no 18. panta 5. punkta, EURES partneri var piedāvāt darba ņēmējiem 1. punktā minēto palīdzību par maksu.

svītrots

Grozījums Nr.  153

Regulas priekšlikums

23. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atvieglota piekļuve pakalpojumiem un informācijai par sociālo nodrošinājumu

Atvieglota piekļuve informācijai un pakalpojumiem veselības aprūpes, sociālās nodrošinājuma un nodokļu jomā

Grozījums Nr.  154

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina koordināciju starp šajā regulā paredzētajiem atbalsta pakalpojumiem un pakalpojumiem, kurus kompetentās iestādes sniedz sociālā nodrošinājuma jomā.

1. Dalībvalstis nodrošina koordināciju starp šajā regulā paredzētajiem atbalsta pakalpojumiem un pakalpojumiem, kurus kompetentās iestādes sniedz veselības aprūpes, sociālā nodrošinājuma, apdrošināšanas bezdarba gadījumā un nodokļu jomā valsts, reģionālā un vietējā līmenī, izmantojot pārrobežu sadarbības struktūras, un tās cenšas novērst problēmas, kas saistītas ar reģionālā un vietējā līmeņa noteikumu atšķirībām attiecīgajā valstī.

Grozījums Nr.  155

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. 1. punkta nolūkā dalībvalstis atbalsta integrētas tiešsaistes piekļuves izstrādi, kurai jākļūst par darba ņēmēju, pārrobežu darba ņēmēju un darba devēju galveno informācijas avotu.

2. Šā panta 1. punkta nolūkā dalībvalstis atbalsta integrētas tiešsaistes piekļuves izstrādi, kurai jākļūst par darba ņēmēju, pārrobežu darba ņēmēju un darba devēju galveno informācijas avotu, un turpmākus personalizētus pakalpojumus, ko sniedz EURES konsultanti.

Pamatojums

Personalizētie pakalpojumi, ko sniedz EURES konsultanti, ir ļoti svarīgi, lai darba ņēmēji, izmantojot pamattiesības brīvi pārvietoties, varētu pieņemt pamatotus lēmumus.

Grozījums Nr.  156

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pēc darba ņēmēju, pārrobežu darba ņēmēju un darba devēju pieprasījuma attiecīgie EURES partneri sniedz vispārēju informāciju par sociālā nodrošinājuma saņemšanas tiesībām un apņemas izskatīt konkrētas informācijas pieprasījumus kompetentajām iestādēm un vajadzības gadījumā citām iestādēm, kuras atbalsta darba ņēmējus, kas īsteno savas tiesības saistībā ar pārvietošanās brīvību.

3. Attiecīgie EURES dalībnieki un partneri sniedz vispārēju informāciju par tiesībām, kas saistītas ar sociālo nodrošinājumu un apdrošināšanu bezdarba gadījumā un ienākuma nodokļa piemērošanu. Papildus tam pārrobežu partnerības vairākās valodās nodrošina konkrētu informāciju par atsevišķiem nodarbinātības veidiem. Šī informācija cita starpā ietver informāciju par darba tiesību, darba drošības un veselības aizsardzības obligātajiem standartiem un par minimālo algu. Konkrētas informācijas pieprasījumus nosūta kompetentajām iestādēm un vajadzības gadījumā citām iestādēm, kuras atbalsta darba ņēmējus, kas īsteno savas tiesības saistībā ar pārvietošanās brīvību.

Pamatojums

Personām, kas vēlas strādāt citā valstī, šāda informācija ir nepieciešama, lai varētu pieņemt lēmumus, pamatojoties uz konkrēto informāciju.

Grozījums Nr.  157

Regulas priekšlikums

24. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalsts neierobežo piekļuvi valsts darba tirgus pasākumiem tikai tāpēc, ka darba ņēmējs vēlas saņemt šo palīdzību, lai atrastu darbu citas dalībvalsts teritorijā.

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 492/2011 dalībvalsts neierobežo piekļuvi valsts aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem, sniedzot atbalstu darba ņēmējiem darba meklēšanā, pamatojoties tikai uz to, ka darba ņēmējs vēlas saņemt šo palīdzību, lai atrastu darbu citas dalībvalsts teritorijā. Taču dalībvalstis var izslēgt atsevišķus publiski finansētus pasākumus, kuri ir daļa no tās aktīvās darba tirgus politikas.

Grozījums Nr.  158

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un dalībvalstis uzrauga darbaspēka mobilitātes plūsmas un veidus Savienībā, pamatojoties uz Eurostat statistiku un pieejamajiem valstu datiem.

Komisija uzrauga un publisko darbaspēka mobilitātes plūsmas un veidus Savienībā, pamatojoties uz Eurostat statistiku un pieejamajiem valstu datiem.

Grozījums Nr.  159

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts vāc un analizē informāciju par

1. Katra dalībvalsts sadalījumā pa dzimumiem vāc un analizē informāciju par:

Grozījums Nr.  160

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) darbaspēka trūkumu un darbaspēka pārpalikumu valsts un nozaru darba tirgū un to, kā ar darbaspēka mobilitāti var risināt šos jautājumus;

(a) darbaspēka trūkumu un darbaspēka pārpalikumu valsts un nozaru darba tirgū un to, kā ar darbaspēka mobilitāti var risināt šos jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot darba tirgū vismazāk aizsargātajām grupām un bezdarba visvairāk skartajiem reģioniem;

Grozījums Nr.  161

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) darba tirgus vajadzībām un tendencēm, lai radītu iespējamu sinerģiju starp darba devējiem un universitātēm vai profesionālās apmācības iestādēm nolūkā risināt prasmju un brīvo darbvietu neatbilstības problēmu;

Grozījums Nr.  162

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) EURES darbībām valsts līmenī;

(b) EURES darbībām valsts un attiecīgā gadījumā pārrobežu līmenī, lai apzinātu jaunas politisko iniciatīvu iespējas;

Grozījums Nr.  163

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) kopumā EURES tīkla vietu darbā pieņemšanas pakalpojumu tirgū valsts līmenī.

(c) kopumā EURES tīkla vietu darbā pieņemšanas pakalpojumu tirgū valsts līmenī un attiecīgā gadījumā pārrobežu līmenī.

Grozījums Nr.  164

Regulas priekšlikums

26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ņemot vērā informācijas apmaiņu un kopīgu analīzi, dalībvalstis izstrādā mobilitātes politiku, kura kļūst par nodarbinātības politikas neatņemamu sastāvdaļu. Minētā mobilitātes politika nodrošina sistēmu, pamatojoties uz kuru dalībvalstis veic 28. pantā minēto plānošanu.

3. Ņemot vērā informācijas apmaiņu un kopīgu analīzi, dalībvalstis var izstrādāt mobilitātes politiku, kura kļūst par nodarbinātības politikas neatņemamu sastāvdaļu. Minētā mobilitātes politika nodrošina sistēmu, pamatojoties uz kuru dalībvalstis veic 28. pantā minēto plānošanu.

Grozījums Nr.  165

Regulas priekšlikums

26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Dalībvalstis apņemas svītrot no saviem tiesību aktiem noteikumus, kas paredzēti, lai palēninātu vai apgrūtinātu darba ņēmēju mobilitāti Savienībā.

Grozījums Nr.  166

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Visas 4. pantā minētās EURES tīklā iesaistītās organizācijas dalās un apmainās ar informāciju par stāvokli dalībvalstīs attiecībā uz dzīves un darba apstākļiem, administratīvajām procedūrām un noteikumiem, kurus piemēro darba ņēmējiem no citām dalībvalstīm, tādējādi sniedzot norādījumus darba devējiem un darba ņēmējiem.

1. Visas 4. pantā minētās EURES tīklā iesaistītās organizācijas dalās un apmainās ar informāciju par stāvokli dalībvalstīs attiecībā uz dzīves un darba apstākļiem, administratīvajām procedūrām un noteikumiem, kurus piemēro darba ņēmējiem no citām dalībvalstīm, tādējādi sniedzot darba devējiem un darba ņēmējiem vajadzīgos norādījumus.

Grozījums Nr.  167

Regulas priekšlikums

28. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. Ikviens valsts koordinācijas birojs novērtē konkrētajai valstij adresēto Eiropas Koordinācijas biroja ziņojumu un ieteikumu un iepazīstina ar tiem EURES dalībniekus un partnerus.

Grozījums Nr.  168

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katrs valsts koordinācijas birojs izstrādā gada darba programmu EURES tīklā iesaistītajām organizācijām dalībvalsts teritorijā.

1. Ikviens valsts koordinācijas birojs, ņemot vērā konkrētajai valstij adresēto Eiropas Koordinācijas biroja ziņojumu un ieteikumu, izstrādā gada darba programmu attiecīgās dalībvalsts teritorijā EURES tīklā iesaistītajām organizācijām.

Grozījums Nr.  169

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) galvenās darbības, kuras jāveic saskaņā ar šo regulu;

(a) galvenās darbības, kuras saskaņā ar šo regulu jāveic dalībvalsts līmenī un attiecīgā gadījumā pārrobežu līmenī;

Grozījums Nr.  170

Regulas priekšlikums

28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Komisija ar Eiropas Koordinācijas centra starpniecību nodrošina, ka EURES darbībām piešķirtais finansējums atbilst dalībvalstu darba programmām un ir saskaņā ar Nodarbinātības un sociālo inovāciju (EaSI) programmas noteikumiem, savukārt noteikumi par EURES darbību finansēšanu nodrošina sinerģiju ar finansējumu, kas pieejams saistībā ar Interreg iniciatīvu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam;

Grozījums Nr.  171

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes rādītāji, kas iegūti, EURES konsultantiem aizpildot standartizētu anketu;

Grozījums Nr.  172

Regulas priekšlikums

30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ņemot vērā informāciju, kas savākta, kā minēts šajā nodaļā, Eiropas Komisija reizi divos gados iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par darbaspēka mobilitāti Savienībā un darba ņēmējiem sniegtajiem pakalpojumiem, lai atvieglotu pārvietošanās brīvības īstenošanu saskaņā ar LESD 46. pantu.

Ņemot vērā informāciju, kas savākta, kā minēts šajā nodaļā, Komisija reizi gadā iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par darbaspēka mobilitāti Savienībā un darba ņēmējiem sniegtajiem pakalpojumiem, lai atvieglotu pārvietošanās brīvības īstenošanu saskaņā ar LESD 46. pantu.

Grozījums Nr.  173

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai šīs regulas darbības un ietekmes ex-post novērtējumu piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā.

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai šīs regulas darbības un ietekmes ex-post novērtējumu līdz …* [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.  174

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. un 29. pantā minētos deleģētos tiesību aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā stāšanās dienas vai no jebkura cita likumdevēja noteiktā datuma.

2. Pilnvaras pieņemt 29. pantā minētos deleģētos tiesību aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā stāšanās dienas vai no jebkura cita likumdevēja noteiktā datuma.

Grozījums Nr.  175

Regulas priekšlikums

33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. un 29. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar atcelšanas lēmumu pārtrauc šajā lēmumā noteikto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai turpat noteiktā citā dienā. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu darbības termiņu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 29. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.  176

Regulas priekšlikums

33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Saskaņā ar 8. un 29. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar 29. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

(1)

OV C 424, 26.11.2014., 27. lpp

(2)

OV C 271, 19.8.2014., 70. lpp.


PASKAIDROJUMS

Brīvība strādāt jebkur Eiropas Savienībā ir pārvietošanās brīvības — vienas ES no četrām pamatbrīvībām — un līdz ar to ES pilsonības būtisks aspekts. Īpaši ņemot vērā atziņas saistībā ar lielo bezdarbu dažos Eiropas reģionos, ir svarīgi stiprināt darbaspēka mobilitāti Savienībā, uzlabot darba ņēmēju nodarbinātības iespējas un palīdzēt darba devējiem labāk un ātrāk aizpildīt brīvās darbvietas. Tādējādi tiks veicināta tāda Eiropas darba tirgus attīstība, kurā ir augsts nodarbinātības līmenis. Darbaspēka mobilitāte Savienības robežās ir samērā zema salīdzinājumā ar darba tirgus lielumu un ES aktīvo iedzīvotāju skaitu –– tās līmenis vidēji ES 27 dalībvalstīs ir tikai 0,29 %.

Šīs regulas mērķis ir EURES tīklu padarīt par noderīgu instrumentu tiem darba meklētājiem vai darba devējiem, kas ir ieinteresēti darbaspēka mobilitātē Savienībā, šajā nolūkā izveidojot maksimāli lielu brīvo darbvietu un darba meklētāju profilu kopumu, kas ikvienam būtu pieejams visā Eiropas Savienībā. Šajā tīklā būtu jāiekļauj arī mācekļa prakses un stažēšanās vietas ar nosacījumu, ka personām, kas tās ieņem, tiek nodrošinātas visas darba ņēmēja tiesības.

Regulas priekšlikumā skaidri noteikts, ka darba tirgus politika, tostarp visi atbalsta pasākumi, arī turpmāk paliek dalībvalstu kompetencē. Šajā sakarībā būtu jāsaglabā arī dzīvesvietas princips.

Ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka visi darba meklētāji saņem vispusīgu informāciju par nodarbināšanas kārtību un palīdzības pieejamību darbvietas atrašanās vietā.

Platformai jābūt viegli pieejamai un lietotājiem maksimāli draudzīgai.

EURES tīkla panākumi būs atkarīgi no efektīvu valsts nodarbinātības dienestu un privāto darba aģentūru iekļaušanas tīklā dalībvalstīs un no ES mērogā īstenotiem mērķtiecīgiem tīkla popularizēšanas centieniem, Komisijai un dalībvalstīm veicot intensīvus uz plašu sabiedrību orientētus komunikācijas pasākumus.

Valsts nodarbinātības dienestiem (VND) EURES tīklā būtu jāparedz privileģēta vieta, un dalībvalstīm tie būtu automātiski jāizraugās par tīkla dalībniekiem ar nosacījumu, ka tie labi pārzina šīs regulas piemērošanas kārtību.

Turklāt dalībvalstis par EURES dalībniekiem var atzīt arī citas nodarbinātības aģentūras un pilnvarot citas struktūras, piemēram, privātas nodarbinātības aģentūras, citas aģentūras, NVO u. c., piedalīties tīklā kā EURES partneriem, ja tāsattiecīgajām prasībām.

Saistībā ar brīvo darbvietu aizpildīšanu dalībvalstīm un Komisijai priekšroka būtu jādod ES dalībvalstu pilsoņiem, ievērojot Savienības priekšrocības principu.

Būtu regulāri jāizvērtē šī tīkla efektivitāte un atbilstība, lai nepieciešamības gadījumā nekavējoties veiktu vajadzīgos uzlabojumus un lai ilgtermiņā nodrošinātu sekmīgu tīkla darbību.


BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[EPP]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Greens]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un turpmāka darba tirgu integrācija

Atsauces

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.1.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Referenti

       Iecelšanas datums

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Pieņemšanas datums

23.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

5

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Iesniegšanas datums

1.7.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika