Procedure : 2014/0002(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0224/2015

Ingediende teksten :

A8-0224/2015

Debatten :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Stemmingen :

PV 25/02/2016 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0055

VERSLAG     ***I
PDF 1025kWORD 826k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Heinz K. Becker

PR_COD_1amCom

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling
 HOOFDELIJKE STEMMING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0006),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 46 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0015/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 juni 2014(1),

–       gezien het advies van het Comité van de Regio's van 25 juni 2014(2),

–       gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0224/2015),

1.      stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het vrije verkeer van werknemers is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een meer geïntegreerde Europese arbeidsmarkt die werknemers uit gebieden met een hoge werkloosheid de mogelijkheid biedt te gaan werken in gebieden waar een tekort aan arbeidskrachten is. Dankzij het vrije verkeer van werknemers kunnen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ook beter op elkaar worden afgestemd en knelpunten op de arbeidsmarkt worden verholpen.

(2) Het vrije verkeer van werknemers is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een meer geïntegreerde Europese arbeidsmarkt, vooral in grensgebieden, die werknemers meer mobiliteit biedt en kan bijdragen aan meer diversiteit en aan betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en aan wegnemen van knelpunten op de arbeidsmarkt.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Bij Verordening (EU) 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (codificatie)19 zijn mechanismen vastgesteld voor de verwerking van vacatures, sollicitaties en cv's en voor de uitwisseling van informatie, en bij Uitvoeringsbesluit 2012/733/EU van de Commissie van 26 november 2012 zijn bepalingen vastgesteld betreffende het functioneren van het netwerk Eures (European Employment Services) overeenkomstig die verordening. Dit regelgevingskader moet worden herzien in het licht van nieuwe mobiliteitspatronen, aangescherpte eisen voor eerlijke mobiliteit, veranderingen in de technologie voor het uitwisselen van vacaturegegevens, het gebruik van uiteenlopende wervingskanalen door werkzoekenden en werkgevers en de toenemende rol van andere arbeidsmarktbemiddelaars dan de openbare diensten voor arbeidsvoorziening ("ODA's") bij de verlening van wervingsdiensten.

(3) Bij Verordening (EU) 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (codificatie)19 zijn mechanismen vastgesteld voor de verwerking van vacatures, sollicitaties en cv's en voor de uitwisseling van informatie, en bij Uitvoeringsbesluit 2012/733/EU van de Commissie van 26 november 2012 zijn bepalingen vastgesteld betreffende het functioneren van het netwerk Eures (European Employment Services) overeenkomstig die verordening. Dit regelgevingskader moet worden herzien in het licht van nieuwe soorten werk, mobiliteit en werk-privé-patronen , aangescherpte eisen voor eerlijke mobiliteit, veranderingen in de technologie voor het uitwisselen van vacaturegegevens, het gebruik van uiteenlopende wervingskanalen door werkzoekenden en werkgevers en de toenemende rol van andere arbeidsmarktbemiddelaars dan de openbare diensten voor arbeidsvoorziening ("ODA's") bij de verlening van wervingsdiensten.

__________________

__________________

19 PB L 141 van 27.5.2011, blz. 1

19 PB L 141 van 27.5.2011, blz. 1

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Teneinde werknemers met recht op vrij verkeer, te helpen dat recht daadwerkelijk uit te oefenen, kan overeenkomstig deze verordening bijstand worden verleend aan elke onderdaan van de Europese Unie die het recht heeft in loondienst te werken, evenals aan zijn of haar gezinsleden, overeenkomstig artikel 45 van het Verdrag. De lidstaten bieden onderdanen van een derde land die op dit vlak op grond van de Europese of nationale wetgeving gelijk behandeld moeten worden als hun eigen onderdanen, dezelfde mate van bijstand.

(4) Teneinde werknemers met recht op arbeid op grond van vrij verkeer, te helpen dat recht daadwerkelijk uit te oefenen, kan overeenkomstig deze verordening bijstand worden verleend aan elke onderdaan van de Europese Unie die het recht heeft in loondienst te werken, evenals aan zijn of haar gezinsleden, overeenkomstig artikel 45 VWEU. De lidstaten bieden onderdanen van een derde land die op dit vlak op grond van de Europese of nationale wetgeving gelijk behandeld moeten worden als hun eigen onderdanen, dezelfde mate van bijstand.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU (het Hof) is het vrije personenverkeer een van de grondslagen van de EU en daarom moeten de bepalingen waarin deze fundamentele vrijheid is verankerd, ruim worden uitgelegd 1a. Daartoe moet deze vrijheid zoals geformuleerd in artikel 45 VWEU worden uitgelegd als een niet-uitputtende lijst van bepaalde rechten die de EU-burgers toekomen uit hoofde van het vrije werknemersverkeer, waaronder ook het recht van EU-burgers om zich vrij te naar andere lidstaten te begeven en daar te verblijven om werk te zoeken1b. Volgens deze uitlegging van het Hof omvat de definitie van 'werknemer' in deze verordening dus ook werkzoekenden Bovendien omvat die definitie, nog altijd volgens de interpretatie van het Hof, indien aan de voorwaarden is voldaan, ook leerlingen 1c en stagiairs1d, .

 

__________________

 

1a Arrest van 3 juni 1986, Zaak 139/85, Kempf / Staatssecretaris van Justitie, punt 13.

 

 

1b Arrest van 26 februari 1991, Zaak C-292/89, The Queen / The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, punt 13. Zie ook arrest van 11 november 2014, zaak C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano / Jobcenter Leipzig.

 

1c Arrest van 19 november 2002, zaak C-188/00 Bülent Kurz, né Yüce / Land Baden-Württemberg.

 

1d Arresten van 26 februari 1992, zaak C-3/90 Bernini / Minister van Onderwijs en Wetenschappen en van 17 maart 2005, zaak C-109/04, Kraneman / Land Nordrhein-Westfalen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Door de toenemende onderlinge afhankelijkheid van arbeidsmarkten moeten de diensten voor arbeidsvoorziening nauwer samenwerken, zodat alle werknemers vrij verkeer genieten via vrijwillige en eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Overeenkomstig artikel 46, lid a), van het Verdrag moet daarom een gemeenschappelijk kader voor samenwerking worden opgezet tussen de lidstaten en de Commissie inzake arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Dit kader moet vacatures uit de hele Unie bundelen, de mogelijkheid bieden naar deze vacatures te solliciteren ("clearance"), de verlening van gerelateerde ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers vaststellen en een gemeenschappelijke methode voorzien om informatie uit te wisselen die noodzakelijk is om de samenwerking te vergemakkelijken.

(5) Door de toenemende onderlinge afhankelijkheid van arbeidsmarkten moeten de diensten voor arbeidsvoorziening vooral in grensgebieden, nauwer samenwerken, zodat alle werknemers vrij verkeer genieten via vrijwillige en eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Overeenkomstig artikel 46, lid a), van het Verdrag moet daarom een gemeenschappelijk kader voor samenwerking worden opgezet tussen de lidstaten en de Commissie inzake arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Dit kader moet vacatures uit de hele Unie bundelen, de mogelijkheid bieden naar deze vacatures te solliciteren ("clearance"), de verlening van gerelateerde ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers vaststellen en een gemeenschappelijke methode voorzien om informatie uit te wisselen en diensten voor persoonlijke begeleiding te bieden die noodzakelijk zijn om de samenwerking te vergemakkelijken.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) De Commissie dient, gelet op het cruciale belang van het Eures-netwerk voor de stimulering van de werkgelegenheid in de Unie, te zorgen voor directe en toereikende financiering voor het juiste functioneren van het platform en voor de samenwerking tussen de lidstaten.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) In het "Pact voor groei en werkgelegenheid" heeft de Europese Raad gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken het Eures-netwerk uit te breiden tot leer- en stageplaatsen. Leer- en stageplaatsen kunnen onder deze verordening vallen, mits de desbetreffende personen worden beschouwd als werknemers met betrekking tot de rechten die uit hoofde van artikel 45 van het Verdrag aan de burgers worden verleend. Er moet voor een gepaste uitwisseling van algemene informatie over mobiliteit m.b.t. leer- en stageplaatsen binnen de Unie worden gezorgd en er moet in adequate bijstand voor de kandidaten voor dergelijke plaatsen worden voorzien, inclusief een mechanisme voor het verwerken van aanbiedingen, zodra een dergelijke verwerking haalbaar wordt geacht overeenkomstig de gepaste normen en met inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten.

(6) In het "Pact voor groei en werkgelegenheid" heeft de Europese Raad gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken het Eures-netwerk uit te breiden tot leer- en stageplaatsen. Leer- en stageplaatsen kunnen onder deze verordening vallen, mits de desbetreffende personen worden beschouwd als werknemers met betrekking tot de rechten die uit hoofde van de artikelen 45 en 47 VWEU aan de burgers worden verleend. De voorwaarden voor die leer- en stageplaatsen moeten worden bepaald aan de hand van bestaande EU- en nationale wetgeving en moeten beantwoorden aan de sociale en arbeidsrechtelijke minimumnormen in het gastland. De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden bepaalde vacatures voor leer- en stageplaatsen uit te sluiten wegens verschillen in onderwijsstelsel of uit overwegingen van actief arbeidsmarktbeleid. Er moet voor een gepaste uitwisseling van algemene informatie over mobiliteit m.b.t. leer- en stageplaatsen binnen de Unie worden gezorgd en er moet in adequate bijstand voor de kandidaten voor dergelijke plaatsen worden voorzien, inclusief een mechanisme voor het verwerken van aanbiedingen, zodra een dergelijke verwerking haalbaar wordt geacht overeenkomstig de gepaste normen en met inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) De uitbreiding van het Eures-netwerk met leer- en stageplaatsen dient in overeenstemming te zijn met de aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stageplaatsen, teneinde de kwaliteit van stageplaatsen te verbeteren, in het bijzonder ten aanzien van de leer- en stage-inhoud en de arbeidsvoorwaarden, met als uiteindelijke doel de overgang van onderwijs, werkloosheid of inactiviteit naar werk te vergemakkelijken. Stageplaatsen dienen onder andere in overeenstemming te zijn met de arbeidsvoorwaarden die gelden voor stagiairs op grond van de wetgeving, de rechten en plichten, de transparantie van de voorwaarden enz., zoals die gelden in de Unie en de desbetreffende lidstaat.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Er is behoefte aan wetgeving ter vergroting van de doelmatigheid van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening. De bevordering van eerlijke arbeidskansen via het Eures-portaal is mede afhankelijk van de capaciteitsopbouw, technische ondersteuning en financiële en personeelsmiddelen van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van elk van de lidstaten.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter) Het Eures-netwerk moet voldoende flexibel zijn om zich te kunnen aanpassen aan de veranderende aard en opzet van de diensten voor arbeidsvoorziening. Het openstellen van het lidmaatschap van Eures zou de efficiëntie van de dienstverlening verbeteren door middel van partnerschappen en kwaliteitsverbeteringen, en zou tevens het marktaandeel van het netwerk vergroten. Een Eures-lid zou derhalve een openbare of private organisatie of een organisatie uit de derde sector moeten zijn, die voldoet aan de in deze verordening gestelde criteria.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om de transnationale en grensoverschrijdende samenwerking en de ondersteuning van alle organisaties die in de lidstaten voor Eures actief zijn, te vergemakkelijken, zou op het niveau van de Unie een structuur moeten worden opgezet ("het Europees coördinatiebureau") die voor gemeenschappelijke informatie, opleidingsactiviteiten, hulpmiddelen en advies zorgt. Die structuur moet ook verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het Europese portaal voor arbeidsmobiliteit (het Eures-portaal), het gemeenschappelijke IT-platform. Ter sturing van de werkzaamheden zouden in overleg met de lidstaten meerjarige werkprogramma’s moeten worden ontwikkeld.

(8) Om de transnationale en grensoverschrijdende partnerschappen en samenwerking en de ondersteuning van alle organisaties die in de lidstaten voor Eures actief zijn, te vergemakkelijken, zou op het niveau van de Unie een structuur moeten worden opgezet ("het Europees coördinatiebureau") die voor gemeenschappelijke informatie, opleidingsactiviteiten, hulpmiddelen en advies zorgt. Die structuur moet ook verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het Europese portaal voor arbeidsmobiliteit (het Eures-portaal), het gemeenschappelijke IT-platform. Ter sturing van de werkzaamheden zouden in overleg met de lidstaten meerjarige werkprogramma’s moeten worden ontwikkeld.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De lidstaten zouden nationale coördinatiebureaus moeten opzetten om algemene ondersteuning en bijstand te verlenen aan alle organisaties op hun grondgebied die voor Eures actief zijn, en zij zouden de samenwerking met hun tegenhangers in de andere lidstaten en met het Europees coördinatiebureau ondersteunen. Die coördinatiebureaus zouden vooral klachten en problemen i.v.m. vacatures moeten behandelen en moeten nagaan of de regels m.b.t. vrijwillige en eerlijke arbeidsmobiliteit in de Unie worden nageleefd.

(9) De lidstaten zouden nationale coördinatiebureaus moeten opzetten om algemene ondersteuning en bijstand te verlenen aan alle organisaties op hun grondgebied die voor Eures actief zijn, inclusief grensoverschrijdende partnerschappen, en zij zouden de samenwerking met hun tegenhangers in de andere lidstaten, met name in aangrenzende lidstaten, en met het Europees coördinatiebureau ondersteunen. Die coördinatiebureaus zouden vooral klachten en problemen i.v.m. vacatures moeten behandelen en moeten nagaan of de regels m.b.t. vrijwillige arbeidsmobiliteit op eerlijke basis in de Unie worden nageleefd.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De bijdrage van de sociale partners aan het Eures-netwerk bestaat er vooral in de belemmeringen voor mobiliteit te analyseren en om eerlijke en vrijwillige arbeidsmobiliteit binnen de Unie te bevorderen, inclusief in de grensoverschrijdende regio's. De vertegenwoordigers van de sociale partners op EU-niveau moeten daarom bij het algemene beheer van het Eures-netwerk worden betrokken en nationale werkgeversorganisaties en vakbonden kunnen een aanvraag indienen om Eures-partner te worden.

(10) De bijdrage van de sociale partners aan het Eures-netwerk bestaat er vooral in de belemmeringen voor mobiliteit te analyseren en om eerlijke en vrijwillige arbeidsmobiliteit binnen de Unie te bevorderen, met name in de grensoverschrijdende regio's. De vertegenwoordigers van de sociale partners op EU-niveau moeten daarom bij het algemene beheer van het Eures-netwerk worden betrokken en nationale werkgeversorganisaties en vakbonden moeten naar nationale wetten en gebruiken ook daarbij worden betrokken en een aanvraag kunnen indienen om Eures-partner te worden bij vervulling van de geldende verplichtingen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Een breder lidmaatschap van het Eures-netwerk heeft sociale, economische en financiële voordelen. De dienstverlening wordt erdoor verbeterd doordat partnerschappen worden vergemakkelijkt, de complementariteit wordt verhoogd en de kwaliteit verbeterd. Het marktaandeel van het Eures-netwerk wordt erdoor vergroot doordat nieuwe leden vacatures, sollicitaties en curricula vitae (cv's) beschikbaar stellen. De transnationale en grensoverschrijdende samenwerking - een belangrijk kenmerk van het Eures-netwerk - zou kunnen leiden tot innovatieve vormen van leren en samenwerken tussen de diensten voor arbeidsbemiddeling, onder meer wat betreft kwaliteitsnormen voor vacatures en ondersteunende diensten. Het Eures-netwerk zou daardoor aan belang winnen als een van de belangrijkste EU-instrumenten voor de lidstaten en de Europese Commissie om concrete maatregelen te ondersteunen met het oog op een hoog werkgelegenheidsniveau binnen de Unie.

(12) Een breder lidmaatschap van het Eures-netwerk heeft potentiële economische, financiële en sociale voordelen. De dienstverlening wordt erdoor verbeterd doordat partnerschappen worden vergemakkelijkt, de complementariteit wordt verhoogd en de kwaliteit verbeterd. Het marktaandeel van het Eures-netwerk wordt erdoor vergroot doordat nieuwe leden vacatures, sollicitaties en curricula vitae (cv's) beschikbaar stellen. De transnationale en grensoverschrijdende samenwerking - een belangrijk kenmerk van het Eures-netwerk - zou kunnen leiden tot innovatieve vormen van leren en samenwerken tussen de diensten voor arbeidsbemiddeling, onder meer wat betreft kwaliteitsnormen voor vacatures en ondersteunende diensten. Het Eures-netwerk zou daardoor aan belang winnen en versterken als een van de belangrijkste EU-instrumenten voor de lidstaten en de Europese Commissie om concrete maatregelen te ondersteunen met het oog op een hoog niveau van hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid binnen de Unie.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis) Mobiliteitsgerichte stimuleringsmaatregelen moeten stroken met de in het VEU vastgelegde beginselen, met name dat van gelijke behandeling, en met de desbetreffende EU-wetgeving.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Een van de doelstellingen van het Eures-netwerk is de ondersteuning van eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de EU. In de gemeenschappelijke minimumcriteria voor de toelating van organisaties moet dan ook de vereiste worden opgenomen dat die organisaties zich verbinden tot volledige naleving van de toepasselijke arbeidsnormen en juridische vereisten.

(14) Een van de doelstellingen van het Eures-netwerk is de ondersteuning van eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de EU. In de gemeenschappelijke minimumcriteria voor de toelating van organisaties moet dan ook de vereiste worden opgenomen dat die organisaties zich verbinden tot volledige naleving van de toepasselijke arbeidsnormen, juridische vereisten en het non-discriminatiebeginsel.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) De lidstaten zouden de toelating van Eures-leden of -partners die de arbeidsnormen of wettelijke vereisten, vooral op het gebied van bezoldiging en arbeidsomstandigheden, niet naleven, moeten kunnen weigeren of weer in kunnen trekken. In het geval dat toelating wordt geweigerd omwille van niet-naleving van de arbeidsnormen of wettelijke vereisten, vooral op het gebied van bezoldiging en arbeidsomstandigheden, dient het desbetreffende nationale coördinatiebureau het Europees Coördinatiebureau in kennis te stellen, zodat de informatie kan worden doorgegeven aan overige nationale coördinatiebureaus. Indien een Eures-lid of -partner daar ook actief is, kan het desbetreffende nationale coördinatiebureau op zijn eigen grondgebied passende maatregelen nemen overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk.

 

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) De openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) moeten door de lidstaten zonder toelatingsprocedure en met een minimum aan gemeenschappelijke criteria waaraan zij moeten voldoen, worden aangewezen als Eures-leden.. Het moet mogelijk zijn de werkzaamheden rond de organisatie van het werk van EURES aan de (ODA's) te delegeren.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 ter) Besluit nr. 573/2014/EU1a van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 20141a zal een inclusieve, empirisch onderbouwde en prestatiegerichte vergelijking van alle ODA's mogelijk maken, zodat beste praktijken kunnen worden bepaald, waarvan het volle potentieel berust op de voortgezette deelname van alle lidstaten

 

___________________

 

Besluit Nr. 15/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 159 mei 2014 betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) (PB L 32 van 28.5.2014, blz. 32).

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Om betrouwbare en geactualiseerde informatie aan werknemers en werkgevers over de verschillende aspecten van de arbeidsmobiliteit binnen de Unie te kunnen verstrekken zou het Eures-netwerk moeten samenwerken met andere organen, diensten en EU-netwerken die de mobiliteit bevorderen en burgers informeren over hun rechten uit hoofde van de EU-wetgeving, zoals de portaalsite "Uw Europa", het Europees Jongerenportaal, SOLVIT, de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de erkenning van beroepskwalificaties en de organen voor de bevordering, de analyse, de monitoring op en de ondersteuning van de gelijke behandeling van werknemers die zijn aangewezen overeenkomstig Richtlijn ../2013 (EU) van [het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken].

(16) Om betrouwbare en geactualiseerde informatie aan werknemers en werkgevers over de verschillende aspecten van de arbeidsmobiliteit en sociale bescherming binnen de Unie te kunnen verstrekken zou het Eures-netwerk moeten streven naar synergie-effecten tussen en samenwerken met andere organen, diensten en EU-netwerken die de mobiliteit bevorderen en burgers informeren over hun rechten uit hoofde van de EU-wetgeving, zoals de bij verordening (EC) nr. 883/20041a opgerichte Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, het Europees netwerk van organen voor de bevordering van gelijke behandeling (Equinet), de portaalsite "Uw Europa", het Europees Jongerenportaal, SOLVIT, de organisaties die werken aan grensoverschrijdende samenwerking en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de erkenning van beroepskwalificaties en de organen voor de bevordering, de analyse, de monitoring op en de ondersteuning van de gelijke behandeling van werknemers die zijn aangewezen overeenkomstig Richtlijn 2014/54/EU van [het Europees Parlement en de Raad1b.

 

______________

 

1a Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1).

 

1b Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis) Alle vacatures moeten openlijk beschikbaar zijn en op het Eures-portaal bekend worden gemaakt, overeenkomstig de gebruikelijke praktijk van de lidstaat.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) De juridische verantwoordelijkheid voor de intrinsieke en technische kwaliteit van de informatie – en met name de gegevens over vacatures – die ter beschikking van het gemeenschappelijk IT-platform wordt gesteld, ligt bij de organisaties die de informatie ter beschikking stellen overeenkomstig de wetgeving en/of de normen van de lidstaten. De Commissie moet de samenwerking bevorderen met het oog op een snelle opsporing van fraude of misbruiken bij de uitwisseling van informatie op Europees niveau.

(19) De juridische verantwoordelijkheid voor de intrinsieke en technische kwaliteit van de informatie – en met name de gegevens over vacatures – die ter beschikking van het gemeenschappelijk IT-platform wordt gesteld, ligt bij de organisaties die de informatie ter beschikking stellen overeenkomstig de wetgeving en/of de normen van de lidstaten. Die organisaties moeten, tezamen met de Commissie, de samenwerking bevorderen met het oog op opsporing van fraude of misbruiken bij de uitwisseling van informatie op EU-niveau. Alle betrokken partijen moeten garanderen dat zij hoogwaardige gegevens leveren.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Een gemeenschappelijk classificatiesysteem van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen is een van de belangrijkste instrumenten om online solliciteren in de Unie mogelijk wordt te maken. De samenwerking tussen de lidstaten en de Europese Commissie moet dan ook worden versterkt, met het oog op interoperabiliteit en een zinvolle geautomatiseerde grensoverschrijdende afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt onder meer door gegevens naar en vanuit de gemeenschappelijke en nationale classificatiesystemen te inventariseren. Ook van andere Europese formats en instrumenten voor de vergelijkbaarheid en de transparantie van vaardigheden en kwalificaties, zoals het Europees kwalificatiekader en het kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass), moet in deze context worden gebruiktgemaakt.

(20) Een gemeenschappelijk classificatiesysteem van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen is een van de belangrijkste instrumenten om online solliciteren in de Unie mogelijk wordt te maken. De samenwerking tussen de lidstaten en de Europese Commissie moet dan ook worden versterkt, met het oog op interoperabiliteit en een zinvolle geautomatiseerde grensoverschrijdende afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt onder meer door gegevens naar en vanuit de gemeenschappelijke en nationale classificatiesystemen te inventariseren. Lidstaten moeten op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van het Europese hulpmiddel inzake vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO). Ook van andere Europese formats en instrumenten voor de vergelijkbaarheid en de transparantie van vaardigheden en kwalificaties, zoals het Europees kwalificatiekader en het kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass), moet in deze context worden gebruikgemaakt.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis) Het gemeenschappelijk classificatiesysteem van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen moet munt slaan uit de ervaringen en goede praktijken die reeds zijn opgedaan bij de uitvoering van het Europees kwalificatiekader en Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad1a.

 

___________________

 

1a Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 ter) De lidstaten moeten ook de samenwerking op het gebied van erkenning van diploma's intensiveren, om ervoor te zorgen dat werknemers toegang krijgen tot alle arbeidskansen in de hele Unie.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Er moet voor een gemeenschappelijke benadering van de door de bij het Eures-netwerk betrokken organisaties verleende diensten ("ondersteunende diensten") worden gezorgd en het beginsel van gelijke behandeling van werknemers en werkgevers die bijstand willen in verband met arbeidsmobiliteit binnen de EU, ongeacht hun locatie in de Unie, dient zo veel mogelijk te worden gewaarborgd. Daarom moeten beginselen en regels worden vastgesteld met betrekking tot de beschikbaarheid van ondersteunende diensten op het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten. Leer- en stageplaatsen die als arbeid worden beschouwd, vallen ook onder deze gemeenschappelijke benadering.

(21) Er moet voor een gemeenschappelijke benadering van de door de bij het Eures-netwerk betrokken organisaties verleende diensten ("ondersteunende diensten") worden gezorgd en het beginsel van gelijke behandeling van werknemers en werkgevers die bijstand willen in verband met arbeidsmobiliteit binnen de EU, ongeacht hun locatie in de Unie, dient zo veel mogelijk te worden gewaarborgd. Daarom moeten beginselen en regels worden vastgesteld met betrekking tot de beschikbaarheid van ondersteunende diensten op het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten. Leer- en stageplaatsen die als arbeid worden beschouwd, vallen ingevolge artikel 45 VWEU ook onder deze gemeenschappelijke benadering.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) Een bredere en uitgebreidere keuze aan bijstandsmogelijkheden i.v.m. arbeidsmobiliteit binnen de Unie komt de werlnemers ten goede. Het potentieel van het Eures-netwerk om werknemers gedurende hun hele loopbaan bij te staan moet worden versterkt om hun beroepsovergangen en carrières veilig te stellen.

(22) Een bredere en uitgebreidere keuze aan bijstandsmogelijkheden i.v.m. arbeidsmobiliteit binnen de Unie komt de werlnemers ten goede. Het potentieel van het Eures-netwerk om werknemers gedurende hun hele loopbaan van persoonlijk advies te dienen en bij te staan moet worden versterkt om hun beroepsovergangen en carrières veilig te stellen.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Dankzij de ondersteunende diensten kunnen de problemen waarmee werkzoekenden worden geconfronteerd bij het uitoefenen van hun rechten als werknemers uit hoofde van EU-wetgeving, worden verholpen en kunnen zij alle arbeidskansen efficiënter benutten zodat hun arbeidsperspectieven verbeteren.

(23) Dankzij de ondersteunende diensten kunnen de problemen waarmee werkzoekenden worden geconfronteerd bij het uitoefenen van hun rechten uit hoofde van EU-wetgeving, worden verholpen en kunnen zij alle kansen op stage-, leer- en arbeidsplaatsen efficiënter benutten zodat hun arbeidsperspectieven verbeteren.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Een grondig inzicht in de vraag naar arbeid in termen van beroepen, sectoren en behoeften van werkgevers zou het recht op vrij verkeer van werknemers binnen de Unie ten goede komen. De ondersteunende diensten moeten dan ook hoogwaardige bijstand verlenen aan de werkgevers, en in het bijzonder aan kleine en middelgrote ondernemingen. Dankzij nauwe werkrelaties tussen de diensten voor arbeidsvoorziening en de werkgevers worden de vacaturepools vergroot, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd, arbeidstrajecten voor werkzoekenden (vooral uit kwetsbare groepen) gewaarborgd en het inzicht in de arbeidsmarkt verbeterd.

(24) Een grondig inzicht in de vraag naar en het aanbod van arbeid in termen van passende vaardigheden, kwalificaties, beroepen, sectoren en behoeften van werkgevers zou het recht op vrij verkeer van werknemers binnen de Unie ten goede komen. De ondersteunende diensten moeten dan ook hoogwaardige bijstand verlenen aan de werkgevers, en in het bijzonder aan kleine en middelgrote ondernemingen. Dankzij nauwe werkrelaties tussen de diensten voor arbeidsvoorziening en de werkgevers worden de vacaturepools vergroot, worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd, arbeidstrajecten voor werkzoekenden (vooral onder jongeren en uit kwetsbare groepen) gewaarborgd en wordt het inzicht in de arbeidsmarkt verbeterd.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) De voor alle lidstaten gemeenschappelijke ondersteunende diensten moeten worden vastgesteld uitgaande van de consensus over succesvolle praktijken van de lidstaten op het vlak van voorlichting en advies aan werkzoekenden en werkgevers.

(25) De voor alle lidstaten gemeenschappelijke ondersteunende diensten moeten worden vastgesteld uitgaande van de consensus over succesvolle praktijken van de lidstaten op het vlak van voorlichting aan, persoonlijke begeleiding van en advies aan werkzoekenden en werkgevers. De Commissie moet zorgen dat technische en financiële bijstand wordt geboden ter ondersteuning van diensten, ook aan Eures-adviseurs.

Motivering

Door Eures-adviseurs verleende gepersonaliseerde diensten zijn heel belangrijk om werknemers in staat te stellen met kennis van zaken beslissingen te nemen bij het uitoefenen van hun fundamentele recht op vrij verkeer.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26) De ondersteunende diensten houden verband met de uitoefening van het fundamentele recht op vrij verkeer van werknemers uit hoofde van het Unierecht en moeten daarom kosteloos zijn. Voor ondersteunende diensten aan werkgevers mogen echter kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig de gangbare nationale praktijken.

(26) De ondersteunende diensten houden verband met de uitoefening van het fundamentele recht op vrij verkeer van werknemers uit hoofde van het Unierecht en moeten daarom kosteloos zijn. Ondersteunende diensten aan werkgevers in het kader van het Eures-netwerk dienen eveneens kosteloos te worden aangeboden.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan de ondersteuning van de mobiliteit in grensoverschrijdende regio's en aan de dienstverlening aan grensarbeiders die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen en die te maken hebben met uiteenlopende nationale praktijken en rechtsstelsels en daardoor stuiten op specifieke administratieve, juridische of fiscale hinderpalen voor mobiliteit. De lidstaten kunnen specifieke ondersteunende structuren opzetten om deze vorm van mobiliteit te vergemakkelijken. Dergelijke structuren moeten binnen het kader van het Eures-netwerk aandacht schenken aan de specifieke behoeften aan voorlichting, begeleiding, grensoverschrijdende afstemming van de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod en de daaruit voortvloeiende arbeidsbemiddeling.

(27) Bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan de ondersteuning van de mobiliteit in grensoverschrijdende regio's en aan de dienstverlening aan grensarbeiders die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen en die te maken hebben met uiteenlopende nationale praktijken en rechtsstelsels en daardoor stuiten op specifieke administratieve, juridische of fiscale hinderpalen voor mobiliteit. De lidstaten kunnen, in samenwerking met regionale en lokale overheden, specifieke ondersteunende structuren opzetten om deze vorm van mobiliteit te vergemakkelijken. Dergelijke structuren moeten binnen het kader van het Eures-netwerk aandacht schenken aan de specifieke behoeften aan voorlichting, begeleiding, grensoverschrijdende afstemming van de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod en de daaruit voortvloeiende arbeidsbemiddeling In dit opzicht moet speciale aandacht worden gericht op grensoverschrijdende EURES-partnerschappen.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) De transparantie van de arbeidsmarkten en een adequate afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn noodzakelijke voorwaarden voor arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Een beter evenwicht tussen de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod kan worden gewaarborgd door een efficiënt systeem op EU-niveau te ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie over nationale en sectorale overschotten en tekorten op de arbeidsmarkt. Een dergelijk systeem moet door de lidstaten en de Europese Commissie worden opgezet en door de lidstaten worden gebruikt als basis voor hun mobiliteitsbeleid en en de praktische samenwerking binnen het Eures-netwerk.

(28) De transparantie van de arbeidsmarkten en een adequate afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, met inbegrip van het afstemmen van vaardigheden en kwalificaties op de behoeften op de arbeidsmarkt, zijn noodzakelijke voorwaarden voor arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Een beter evenwicht tussen de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod door een betere afstemming van vaardigheden en banen kan worden gewaarborgd door een efficiënt systeem op EU-niveau te ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op nationaal, regionaal en sectoraal niveau. Een dergelijk systeem moet door de lidstaten met steun van de Europese Commissie worden opgezet en door de lidstaten worden gebruikt als basis voor hun mobiliteitsbeleid en de praktische samenwerking binnen het Eures-netwerk.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis) De Commissie moet in samenwerking met Eurostat en het Eures-netwerk vraag en aanbod op de Europese arbeidsmarkt bijhouden en de trends op de arbeidsmarkt doorlopend analyseren.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) Het vrije verkeer van werknemers en een hoog werkgelegenheidsniveau zijn nauw met elkaar verbonden. De lidstaten moeten dan ook mobiliteitsmaatregelen ontwikkelen ter ondersteuning van de arbeidsmarkten in de Unie. Het mobiliteitsbeleid van de lidstaten moet worden beschouwd als een integrerend onderdeel van hun sociaal en werkgelegenheidsbeleid.

(29) Het vrije verkeer van werknemers en een hoog werkgelegenheidsniveau zijn nauw met elkaar verbonden. De lidstaten moeten dan ook mobiliteitsmaatregelen ontwikkelen ter ondersteuning van de arbeidsmarkten in de Unie. Het mobiliteitsbeleid van de lidstaten moet worden beschouwd als een integrerend onderdeel van hun sociaal en werkgelegenheidsbeleid. De Commissie moet de beste praktijken in de lidstaten kunnen noteren en deze in haar aanbevelingen voor het Europees Semester opnoemen.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis) Deze beleidsmaatregelen dienen ook rekening te houden met de vijandige werkomgeving, het hoge risico van uitbuiting en de slechte arbeidsomstandigheden waarmee mobiele werknemers te maken kunnen krijgen wanneer zij op een nieuwe arbeidsmarkt belanden. Vergelijkbare aandacht dient uit te gaan naar de gezinnen van deze werknemers en de kansen die er voor hen bestaan om te integreren op de nieuwe arbeidsmarkt.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30) Er zou een programmeringscyclus moetenworden vastgesteld om de coördinatie van de mobiliteitsmaatregelen binnen de Unie te ondersteunen. Om doeltreffend te zijn zou bij de programmering van de werkplannen van de lidstaten rekening moeten worden gehouden met de gegevens over mobiliteitsstromen en -patronen, de analyse van gegevens over bestaande en voorspelde tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt en de wervingservaringen en -praktijken binnen het Eures-netwerk. Voorts is het zaak de hulpmiddelen en instrumenten waarover de nationale organisaties beschikken om de arbeidsmobiliteit in de EU te bevorderen.

(30) Er zou een programmeringscyclus moeten worden vastgesteld om de coördinatie van de mobiliteitsmaatregelen binnen de Unie te ondersteunen. Om de negatieve gevolgen van de geografische mobiliteit binnen de Unie op te sporen en te voorkomen en voor eerlijke mobiliteit te zorgen, zou bij de programmering van de werkplannen van de lidstaten rekening moeten worden gehouden met de gegevens over mobiliteitsstromen en ‑patronen, de analyse van gegevens over de bestaande en voorspelde vraag- en aanbodverhouding op de arbeidsmarkt en de wervingservaringen en -praktijken binnen het Eures-netwerk. Voorts is het zaak de hulpmiddelen en instrumenten waarover de nationale organisaties beschikken om de arbeidsmobiliteit in de EU te bevorderen.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Wanneer de ontwerpwerkplannen in het kader van de programmeringscyclus door de lidstaten worden uitgewisseld, kunnen de nationale coördinatiebureaus - namens de lidstaten optreden – samen met het Europees coördinatiebureau de middelen van het Eures-netwerk voor adequate maatregelen en projecten bestemmen waardoor het Eures-netwerk zich kan ontwikkelen tot een meer resultaatgericht instrument dat inspeelt op de behoeften van de werknemers overeenkomstig de dynamiek van de arbeidsmarkten.

(31) Wanneer de ontwerpwerkplannen in het kader van de programmeringscyclus door de lidstaten worden uitgewisseld, kunnen de nationale coördinatiebureaus – namens de lidstaten – optreden en samen met het Europees coördinatiebureau en met passende betrokkenheid van de sociale partners de middelen van het Eures-netwerk voor adequate maatregelen en projecten bestemmen waardoor het Eures-netwerk zich kan ontwikkelen tot een meer resultaatgericht instrument dat inspeelt op de behoeften van de werknemers overeenkomstig de dynamiek van de EU-arbeidsmarkt.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Er moeten gemeenschappelijke indicatoren worden vastgesteld met het oog op adequate informatie voor het meten van de resultaten van het Eures-netwerk. Dankzij die indicatoren zouden de bij het Eures-netwerk betrokken organisaties hun resultaten moeten kunnen meten en de vooruitgang bij het verwezenlijken van de doelstellingen van het Eures-netwerk als geheel moeten kunnen evalueren (onder meer de bijdrage aan de uitvoering van een gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid overeenkomstig artikel 145 van het Verdrag.

(32) Er moeten gemeenschappelijke kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren worden vastgesteld, eventueel opgesplitst naar gender, met het oog op adequate informatie voor het meten van de resultaten van het Eures-netwerk, alsmede grondige beoordelingen van het effect van mobiliteit op de arbeidsmarkten worden verricht. Dankzij die indicatoren en effectbeoordelingen zouden de bij het Eures-netwerk betrokken organisaties hun resultaten moeten kunnen meten en de vooruitgang bij het verwezenlijken van de doelstellingen van het Eures-netwerk als geheel moeten kunnen evalueren (onder meer de bijdrage aan de uitvoering van een gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid overeenkomstig artikel 145 VWEU.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33) Wanneer de in deze verordening vastgestelde maatregelen gepaard geen met de verwerking van persoonsgegevens moeten de EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens20 evenals de desbetreffende nationale uitvoeringsmaatregelen worden nageleefd.

(33) Wanneer de in deze verordening vastgestelde maatregelen gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens moeten de Uniewetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens20 evenals de desbetreffende nationale uitvoeringsmaatregelen worden nageleefd. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

__________________

__________________

20 In het bijzonder Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

20 In het bijzonder Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(33 bis) Met de tenuitvoerlegging van deze verordening zal de totstandbrenging van een doeltreffend mechanisme voor de betere afstemming van onderwijsstelsels op de behoeften van de arbeidsmarkt en voor een betere integratie van de arbeidsmarkt als geheel mogelijk worden gemaakt.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor samenwerking tussen lidstaten waarmee vacatures en de mogelijkheid om op deze vacatures te solliciteren worden bijeengebracht en waarmee een evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt bevorderd, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang van het optreden beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie maatregelen nemen. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel van het bovengenoemde artikel 5 gaat deze verordening niet verder dan noodzakelijk om die doelstelling te verwezenlijken.

(35) De doelstellingen van deze verordening, namelijk de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor samenwerking tussen lidstaten waarmee vacatures en de mogelijkheid om op deze vacatures te solliciteren worden bijeengebracht en waarmee een evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt bevorderd, kunnen beter worden verwezenlijkt wanneer de lidstaten samenwerken, met steun van de Commissie, op het niveau van de Unie. De Unie kan overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 VEU maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moet aan de Commissie worden overgedragen. Zo kan worden gewaarborgd dat de verplichtingen van de lidstaten inzake de toelating van organisaties tot het Eures-netwerk als Eures-partners en inzake de verstrekking van gemeenschappelijke indicatoren voor de prestaties van die organisaties kunnen worden gewijzigd rekening houdend met de bij de tenuitvoerlegging opgedane ervaringen of met de veranderende behoeften op de arbeidsmarkt. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

(36) De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 VWEU moet aan de Commissie worden overgedragen. Zo kan worden gewaarborgd dat de verplichtingen van de lidstaten inzake de toelating van organisaties tot het Eures-netwerk als Eures-partners en inzake de verstrekking van gemeenschappelijke indicatoren voor de prestaties van die organisaties kunnen worden gewijzigd, rekening houdend met de bij de tenuitvoerlegging opgedane ervaringen of met de veranderende behoeften op de arbeidsmarkt, en tevens om wijziging van de omvang van de ondersteunende diensten aan werknemers en de ondersteunende diensten aan werkgevers mogelijk te maken. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) De Commissie moet uitvoeringsbevoegdheden krijgen met het oog op uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de technische normen en formats m.b.t. de verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's en de geautomatiseerde afstemming van vraag en aanbod, evenals de modellen en procedures voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten. Deze bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren,

(37) De Commissie moet uitvoeringsbevoegdheden krijgen met het oog op uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de technische normen en formats m.b.t. de verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's en de geautomatiseerde afstemming van vraag en aanbod, evenals de modellen en procedures voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, alsook ter aanpassing van de lijst met vaardigheden, competenties en beroepen van de Europese classificatie. Deze bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad1a.

 

_______________

 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(37 bis) Voor de vaststelling van de samenstelling van het netwerk voor een overgangsperiode en voor de operationele continuïteit met het netwerk dat is opgericht in het kader van Verordening (EU) nr. 492/2011, dienen de organisaties die op [de datum van inwerkingtreding van deze verordening] uit hoofde van Uitvoeringsbesluit 2012/733/EU van de Commissie zijn aangewezen als Eures-partner (artikel 3, onder c)) of als geassocieerde partner (artikel 3, onder d)), de mogelijkheid te hebben gedurende een overgangsperiode Eures-lid of Eures-partner te blijven.

 

_______________

 

+PB: gelieve de datum van inwerkingtreding van deze verordening in te voegen.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader voor samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie vast om het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie overeenkomstig artikel 45 VWEU te bevorderen.

1. Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader voor samenwerking tussen de lidstaten, sociale partners en de Commissie vast om overeenkomstig artikel 45 VWEU het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie te bevorderen en elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers der lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden uit te bannen.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de maatregelen van en tussen de lidstaten met het oog op een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de Unie ter bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau;

(b) de maatregelen van en tussen de lidstaten met het oog op een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de Unie ter bereiking van een hoog werkgelegenheidsniveau van hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid;

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) het functioneren van een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening tussen de lidstaten en de Commissie;

(c) het functioneren van een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening tussen de lidstaten en de Commissie, met passende betrokkenheid van de sociale partners;

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis) de diensten die worden geboden aan werkzoekenden met het oog op eerlijke mobiliteit.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d ter) het geven van Europawijde bekendheid aan het Eures-netwerk door middel van intensieve voorlichtingscampagnes door de Commissie en met name de regeringen van de lidstaten, waarbij communicatie-instrumenten worden gebruikt die een ruime verspreiding en bruikbaarheid mogelijk maken.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) "de openbare diensten voor arbeidsvoorziening": de organisaties van de lidstaten die deel uitmaken van relevante ministeries, openbare organen of onder het publiekrecht vallende organisaties en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid en het verlenen van diensten voor arbeidsvoorziening in het openbaar belang;

(a) "de openbare diensten voor arbeidsvoorziening" of ODA's: de organisaties van de lidstaten die deel uitmaken van relevante ministeries, openbare organen of onder het publiekrecht vallende organisaties en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid en het verlenen van hoogwaardige diensten voor arbeidsvoorziening in het openbaar belang;

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) "vacature": elk arbeidsaanbod, met inbegrip van elk aanbod voor leer- en stageplaatsen die als arbeid worden beschouwd;

(c) "vacature": elk arbeidsaanbod, met inbegrip van elk aanbod voor leer- en stageplaatsen die als arbeid worden beschouwd in de zin van artikel 45 VWEU, waarvan de voorwaarden moeten worden bepaald aan de hand van bestaande EU- en nationale wetgeving en moeten beantwoorden aan de sociale en arbeidsrechtelijke minimumnormen in het gastland.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) het "gemeenschappelijk IT-platform": de op Europees niveau opgezette IT-infrastructuur en de bijbehorende platforms voor de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures, sollicitaties en cv's;

(e) het "gemeenschappelijk IT-platform": de op Europees niveau opgezette, ook voor personen met een handicap onbelemmerd toegankelijke IT-infrastructuur en de bijbehorende platforms voor de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures, sollicitaties en cv's;

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis) “eerlijke mobiliteit”: mobiliteit die vrijwillig plaatsvindt en waarbij arbeidsrecht, arbeidsnormen of werknemersrechten in de Europese Unie in acht worden genomen;

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis) “Eures-grenspartnerschappen”: de op lange termijn aangegane samenwerking tussen de regionale hoofdrolspelers, te weten diensten voor arbeidsvoorziening, vakbonden en werkgevers in door hen ingestelde regionale structuren.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Oprichting

Reorganisatie

Motivering

Het Eures-netwerk bestaat al. Reorganisatie is nodig om de dienstverlening aan de potentiële gebruikers te verbeteren.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening wordt een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening ("het Eures-netwerk") opgericht.

Deze verordening strekt tot reorganisatie en versterking van het Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening ("het Eures-netwerk").

Motivering

Het Eures-netwerk bestaat al. Reorganisatie is nodig om de dienstverlening aan de potentiële gebruikers te verbeteren.

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het Eures-netwerk bestaat uit de volgende categorieën organisaties:

1. Het Eures-netwerk bestaat uit de volgende categorieën organisaties:

(a) De Europese Commissie, die het Eures-netwerk bij de uitvoering van zijn werkzaamheden bijstaat via het "Europees coördinatiebureau";

(a) Het binnen de Commissie opgerichte ""Europees coördinatiebureau, dat het Eures-netwerk bij de uitvoering van zijn werkzaamheden bijstaat;

 

(a bis) De "nationale coördinatiebureaus": dit zijn de door de lidstaten aangewezen organen die in de desbetreffende lidstaat verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze verordening. Lidstaten kunnen hun ODA als nationaal coördinatiebureau aanwijzen;

(b)De Eures-leden: dit zijn de door de lidstaten aangewezen organen die deze verordening in de lidstaten uitvoeren, d.w.z. de "nationale coördinatiebureaus";

(b) de "Eures-leden", zijnde:

 

(i) de ODA's die door de lidstaten overeenkomstig artikel 8bis zijn aangewezen; alsmede

 

(ii) de publiek- of privaatrechtelijke organisaties die door de lidstaten overeenkomstig artikel 8 gemachtigd zijn om op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau alsook in grensoverschrijdend verband steun bij de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's te bieden en/of ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers te verlenen;

(c) De Eures-partners: dit zijn de organisaties die door de lidstaten gemachtigd zijn om op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau steun bij de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's te bieden en/of ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers te verlenen.

(c) De Eures-partners: dit zijn de publiek- of privaatrechtelijke organisaties die door de lidstaten gemachtigd zijn om op nationaal, regionaal of lokaal niveau alsook in grensoverschrijdend verband steun bij de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's te bieden en/of ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers te verlenen.

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Overeenkomstig hun respectieve taken en verantwoordelijkheden promoten alle bij het Eures-netwerk betrokken organisaties actief en in nauwe samenwerking de mogelijkheden inzake arbeidsmobiliteit binnen de Unie, en zij staan werknemers en werkgevers bij deze mogelijkheden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau beter te benutten.

2. Overeenkomstig hun respectieve taken en verantwoordelijkheden promoten alle bij het Eures-netwerk betrokken organisaties actief en in nauwe samenwerking de mogelijkheden inzake eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de Unie, en zij staan werknemers en werkgevers bij deze mogelijkheden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau, alsook op grensoverschrijdende basis, beter te benutten.

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De sociale partnerorganisaties maken als EURES-lid of -partner deel uit van het EURES netwerk overeenkomstig artikel 8.

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid overeenkomstig artikel 145 VWEU uit te voeren;

(b) de gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid en in het bijzonder voor bevordering van een vaardige, goed opgeleide en flexibele beroepsbevolking overeenkomstig artikel 145 VWEU uit te voeren;

Amendement  62

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de arbeidsmarkten in de Unie beter te doen functioneren en sterker te integreren;

(c) het functioneren, de samenhang en de integratie van de arbeidsmarkten in de Unie, inclusief grensoverschrijdende arbeidsmarkten, het waarborgen van niet-discriminerende toegang tot werkgelegenheid, sollicitaties en relevante informatie over de arbeidsmarkt;

Amendement  63

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) de vrijwillige geografische en beroepsmobiliteit in de Unie op eerlijke basis te vergroten;

(d) de vrijwillige geografische en beroepsmobiliteit in de Unie, met name in grensoverschrijdende regio´s, op eerlijke basis te vergroten;

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis) de lidstaten aan te sporen alle belemmeringen voor deze mobiliteit in hun nationale wetgeving weg te werken;

Amendement  65

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) de sociale inclusie en de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, te bevorderen.

(e) de sociale inclusie en de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, Europawijd te bevorderen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en aan de regio's met de grootste werkloosheid.

Amendement  66

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) de samenhang te vergroten tussen EU-beleidsmaatregelen die worden geïntroduceerd ter bestrijding van werkloosheid, met name jeugdwerkloosheid, en ongelijkheden.

Amendement  67

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e ter) een soepele overgang van onderwijs naar werk op de arbeidsmarkt van de EU te ondersteunen.

Amendement  68

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) in samenwerking met andere relevante informatie- en adviesdiensten of -netwerken en initiatieven in de Unie een Europees portaal voor arbeidsmobiliteit ("het Eures-portaal") en de bijbehorende IT-diensten te beheren en te ontwikkelen, met inbegrip van systemen en procedures voor de uitwisseling van vacatures, sollicitaties, cv's, ondersteunende documenten (bijvoorbeeld vaardighedenpaspoorten) en andere informatie;

(i) in samenwerking met andere relevante informatie- en adviesdiensten of -netwerken en initiatieven in de Unie een Europees portaal voor arbeidsmobiliteit ("het Eures-portaal") en de bijbehorende bruikbaar en toegankelijk gemaakte IT-diensten te beheren en te ontwikkelen, met inbegrip van systemen en procedures voor de uitwisseling van vacatures, sollicitaties, cv's, ondersteunende documenten (bijvoorbeeld vaardighedenpaspoorten) en andere informatie;

Amendement  69

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii) informatie- en communicatieactiviteiten op te zetten;

(ii) informatie- en communicatieactiviteiten op te zetten via platforms waarmee alle mogelijke gebruikers worden bereikt, met inbegrip van een onbelemmerde omgeving;

Amendement  70

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter a – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iii) voor een gemeenschappelijk opleidingsprogramma voor Eures-personeel te zorgen;

(iii) voor een gemeenschappelijk opleidingsprogramma en voor permanente ontwikkeling van het Eures-personeel te zorgen, waartoe behoort het bijwerken van de coördinatie van de sociale zekerheid overeenkomstig verordening (EC) nr. 883/2004, en met een bewustwordingstraining om in te spelen op uiteenlopende behoeften van specifieke groepen werknemers.;

 

(iii bis) direct beschikbare professionele ondersteunende diensten te bieden aan Eures-adviseurs ;

Amendement  71

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iv) het werken met netwerksystemen, de uitwisseling van beste praktijken en wederzijds leren binnen het Eures-netwerk te bevorderen;

(iv) het werken met de uitwisseling van beste praktijken en wederzijds leren binnen het Eures-netwerk te bevorderen;

Amendement  72

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(iv bis) te zorgen voor een zo ruim mogelijke toegang tot Eures-diensten op niet-discriminerende basis;

Amendement  73

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de geografische en beroepsmobiliteit te analyseren;

(b) vraag en aanbod op de arbeidsmarkt binnen de Unie, evenals de geografische en beroepsmobiliteit te analyseren, rekening houdende met uiteenlopende omstandigheden in de lidstaten;

Amendement  74

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) overeenkomstig deze verordening een adequaat kader te ontwikkelen voor de samenwerking, de uitwisseling van informatie en de verwerking van sollicitaties, vacatures en cv's binnen de Unie met betrekking tot leer- en stageplaatsen;

(c) overeenkomstig deze verordening een adequaat kader te ontwikkelen voor de samenwerking, de uitwisseling van informatie en de verwerking van sollicitaties, vacatures en cv's binnen de Unie met betrekking tot leer- en stageplaatsen, ook in grensoverschrijdend verband, voor zover van toepassing;

Motivering

Voor het functioneren van het Eures-netwerk moet het Europees coördinatiebureau uitgaan van de reeds opgedane ervaring en rekening houden met de specifieke lokale en regionale situatie.

Amendement  75

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) samen met de Eures-leden de Eures-werkzaamheden en Eures-werkgelegenheidsprestaties te monitoren en te evalueren.

(d) de Eures-werkzaamheden en Eures-prestaties te monitoren en te evalueren en landenspecifieke rapporten uit te werken;

 

(d bis) samen te werken met de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, SOLVIT en Equinet.

Amendement  76

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Het Europees coördinatiebureau valt onder het beheer van de Commissie. Het bureau zal zijn activiteiten opzetten in nauwe samenwerking met de sociale partners, de grensoverschrijdende partnerschappen en de nationale coördinatiebureaus.

Amendement  77

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Het Europees coördinatiebureau publiceert in nauw overleg met de nationale coördinatiebureaus een jaarlijks verslag met daarin het aantal vacatures dat in elke lidstaat beschikbaar is gesteld, in het bijzonder rekening houdend met de bevolking en de omvang van de economie.

Amendement  78

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1. Iedere lidstaat wijst een nationaal coördinatiebureau aan als bedoeld in artikel 4. De lidstaten stellen het Europees coördinatiebureau van die aanwijzing in kennis.

1. Ieder nationaal coördinatiebureau is verantwoordelijk voor:

1. Ieder nationaal coördinatiebureau is verantwoordelijk voor:

(a) de samenwerking met de Commissie en de andere lidstaten bij de de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures, sollicitaties en cv's binnen het in hoofdstuk III vastgestelde kader;

(a) de samenwerking met de Commissie en de andere lidstaten, met name aangrenzende lidstaten, bij de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures, sollicitaties en cv's binnen het in hoofdstuk III vastgestelde kader;

 

(a bis) alle vereiste maatregelen op nationaal niveau bedoeld om te zorgen dat alle sollicitaties en cv's die beschikbaar zijn op nationaal niveau, ook beschikbaar worden gemaakt voor het Eures-portaal;

 

(a ter) het Europees coördinatiebureau informeren omtrent elke discrepantie tussen het aantal aangemelde vacatures en het totale aantal beschikbare banen op nationaal niveau;;

(b) de organisatie van de Eures-activiteiten in de betreffende lidstaat, met inbegrip van het verlenen van ondersteunende diensten overeenkomstig hoofdstuk IV;

(b) de organisatie van de Eures-activiteiten in de desbetreffende lidstaat, met inbegrip van de gecoördineerde doorgifte van informatie over vacatures, sollicitaties en cv's naar het Eures-portaal overeenkomstig artikel 14;

(c) de coördinatie van de maatregelen van de betreffende lidstaat en de coördinatie tussen die maatregelen en de maatregelen van de andere lidstaten overeenkomstig hoofdstuk V.

(c) de coördinatie van de maatregelen van de betreffende lidstaat en de coördinatie tussen die maatregelen en de maatregelen van de andere lidstaten overeenkomstig hoofdstuk V.

Amendement  79

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het nationale coördinatiebureau zorgt ook op nationaal niveau voor de uitvoering van de in artikel 6 vermelde horizontale ondersteuningsactiviteiten van het Europees coördinatiebureau, eventueel in nauwe samenwerking met het Europees coördinatiebureau en andere nationale coördinatiebureaus. Bij die horizontale ondersteuningsactiviteiten gaat het met name om:

2. Het nationale coördinatiebureau zorgt ook op nationaal niveau voor verificatie en uitvoering van de in artikel 6 vermelde horizontale ondersteuningsactiviteiten van het Europees coördinatiebureau en voor de controle daarop, in nauwe samenwerking met het Europees coördinatiebureau en andere nationale coördinatiebureaus. Bij die horizontale ondersteuningsactiviteiten gaat het met name om:

Amendement  80

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de verzameling en validering, met het oog op publicatie op onder meer het Eures-portaal, van informatie over vanaf het nationale grondgebied opererende Eures-partners, hun activiteiten en de omvang van de ondersteunende diensten die zij aan werknemers en werkgevers verlenen;

(a) de verzameling en validering, met het oog op publicatie op onder meer het Eures-portaal, van actuele informatie over vanaf het nationale grondgebied opererende Eures-leden en -partners, hun activiteiten en de omvang van de ondersteunende diensten die zij aan werknemers en werkgevers verlenen;

Amendement  81

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het nationaal coördinatiebureau moet zorgen voor de opleiding en terbeschikkingstelling van een voldoende aantal Eures-adviseurs, die gelijk over het hele grondgebied worden verspreid, om het Eures-netwerk te bevorderen en er op termijn een fundamenteel instrument van de Europese arbeidsmarkt van te maken.

Amendement  82

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Met het oog op publicatie op onder meer het Eures-portaal zorgt het nationaal coördinatiebureau er in het belang van de werknemers en werkgevers voor dat de op nationaal niveau beschikbare gegevens en richtsnoeren over de volgende onderwerpen worden gevalideerd, regelmatig bijgewerkt en tijdig verspreid:

3. Met het oog op publicatie op onder meer het Eures-portaal zorgt het nationaal coördinatiebureau er in verband met de levering van toegespitste informatie aan de werknemers en werkgevers door de Eures-adviseurs voor dat de op nationaal niveau beschikbare gegevens en richtsnoeren over de volgende onderwerpen worden gevalideerd, regelmatig bijgewerkt en tijdig verspreid in de officiële taal of talen van de lidstaat :

(a) de leef- en arbeidsomstandigheden;

(a) de leef- en arbeidsomstandigheden, met inbegrip van sociale bijdragen en belastingen;

(b) de administratieve procedures met betrekking tot werkgelegenheid;

(b) de administratieve procedures met betrekking tot werkgelegenheid en indiensttreding;

(c) de voorschriften voor werknemers;

(c) de voorschriften voor werknemers, zoals neergelegd in collectieve overeenkomsten, aanwervingsvoorwaarden, individuele categorieën van arbeidsovereenkomsten en andere informatiebronnen uit de praktijk;

(d) leer- en stageplaatsen;

(d) de voorschriften voor leer- en stageplaatsen in overeenstemming met de aanbeveling van de Raad over een kwaliteitskader voor stages en met bestaande EU- en nationale wetgeving;

 

(d bis) de toegang tot beroepsonderwijs en -opleiding;

(e) indien van toepassing, de situatie van grensarbeiders, met name in grensoverschrijdende regio’s.

(e) indien van toepassing, de situatie van grensarbeiders, met name in grensoverschrijdende regio’s in nauw overleg met de grensoverschrijdende Eures-partnerschappen;

Het nationale coördinatiebureau kan de informatie eventueel valideren en verspreiden in samenwerking met andere informatie- en adviesdiensten en -netwerken en geschikte organen op nationaal niveau, met inbegrip van diegenen die vermeld worden in artikel 5 van Richtlijn 2013/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken.

Het nationale coördinatiebureau kan de informatie valideren en verspreiden in samenwerking met andere informatie- en adviesdiensten en -netwerken en geschikte organen op nationaal niveau, met inbegrip van diegenen die vermeld worden in artikel 5 van Richtlijn 2013/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken.

 

3 bis. De nationale coördinatiebureaus wisselen informatie uit over de in artikel 14, lid 4, bedoelde mechanismen en normen alsmede over normen inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming welke relevant zijn voor het gemeenschappelijke IT-platform. Zij werken onderling en met het Europees coördinatiebureau samen, met name in het geval van klachten en vacatures die worden geacht niet in overeenstemming te zijn met de nationaalrechtelijke normen.

 

3 ter. De lidstaten en het Europees coördinatiebureau zorgen ervoor dat persoonsgegevens die overeenkomstig de leden 1 en 2 worden verstrekt of verzameld, niet langer worden bijgehouden dan nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Amendement  83

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Het nationaal coördinatiebureau biedt algemene ondersteuning aan de op zijn eigen grondgebied bij het Eures-netwerk betrokken organisaties bij de samenwerking met Eures-tegenhangers in andere lidstaten. Er wordt onder meer steun verleend bij klachten over Eures-vacatures en -wervingen en de samenwerking met overheidinstanties zoals arbeidsinspecties.

4. Het nationaal coördinatiebureau biedt algemene ondersteuning aan de op zijn eigen grondgebied bij het Eures-netwerk betrokken organisaties bij de samenwerking met Eures-tegenhangers in andere lidstaten. Er wordt onder meer steun verleend bij klachten over Eures-vacatures en -wervingen en de samenwerking met overheidsinstanties zoals arbeidsinspecties. De uitkomsten van klachtenprocedures worden ter beschikking gesteld van het Europees coördinatiebureau met het oog op het bijeenvoegen en oplossen van belemmeringen voor mobiliteit.

Amendement  84

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Het nationaal coördinatiebureau bevordert de samenwerking met stakeholders, zoals diensten voor loopbaanbegeleiding, universiteiten, kamers van koophandel en organisaties die betrokken zijn bij programma's i.v.m. leer- en stageplaatsen.

5. Het nationaal coördinatiebureau bevordert het Eures-portaal en de samenwerking met stakeholders, zoals diensten voor loopbaanbegeleiding, beroeps- en hoger onderwijsinstellingen, kamers van koophandel. sociale diensten, vertegenwoordigende organisaties van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en organisaties die betrokken zijn bij programma's i.v.m. leer- en stageplaatsen.

 

5 bis. Het Nationale Coördinatiebureau onderhoudt een regelmatige dialoog met de sociale partners op nationaal niveau overeenkomstig nationale wetgeving en gebruiken.

Amendement  85

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn nationaal coördinatiebureau over het nodige personeel en de nodige middelen beschikt om de uit hoofde van deze verordening vastgestelde taken uit te voeren.

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn nationaal coördinatiebureau over het nodige personeel en alle andere nodige middelen beschikt om de uit hoofde van deze verordening vastgestelde taken uit te voeren en dat de nationale coördinatiebureaus op grond van gemeenschappelijke, hoogwaardige normen en op tijdige wijze hun diensten aanbieden.

Amendement  86

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Machtiging van Eures-partners

Machtiging van Eures-leden en -partners

Amendement  87

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elke lidstaat zorgt voor een systeem om Eures-partners te machtigen aan het Eures-netwerk deel te nemen, hun activiteiten te controleren en toezicht te houden op hun naleving van de nationale en EU-wetgeving bij de uitvoering van deze verordening. Dit systeem is transparant en evenredig en eerbiedigt de beginselen van gelijke behandeling voor kandidaatorganisaties en een goede rechtsgang.

1. Elke lidstaat zorgt voor een systeem om Euresleden- en -partners te machtigen aan het Euresnetwerk deel te nemen of om een dergelijke machtiging in te trekken, hun activiteiten te controleren en toezicht te houden op hun naleving van de nationale en EU-wetgeving bij de uitvoering van deze verordening. Dit systeem is transparant en evenredig en eerbiedigt de beginselen van gelijke behandeling voor kandidaatorganisaties en een goede rechtsgang. Voor ODA's die niet openbaar zijn, wordt rekening gehouden met de bestaande licentiesystemen en vergunningsregelingen.

 

1 bis. Met het oog op het in lid 1 bedoelde systeem stellen de lidstaten de vereisten en criteria voor de machtiging van Eures-leden op. Die vereisten en voorwaarden zijn minstens even strikt als die welke in deze verordening en de bijlage zijn opgenomen.

 

1 ter. Op basis van het in lid 1 bedoelde systeem kunnen diensten voor arbeidsvoorziening zich kandidaat stellen om Eures-lid te worden. De EURES-leden nemen deel aan het EURES- netwerk volgens het bepaalde in artikel 9 en verrichten hun taak volledig op nationale of regionale schaal.

 

1 quater. Volgens het in lid 1 bedoelde systeem kunnen diensten voor arbeidsvoorziening en andere organisaties zich kandidaat stellen om Eures-partner te worden, als ze zich ertoe verbinden alle algemene verplichtingen en ten minste een van de in artikel 9 bedoelde teken op zich te nemen.

 

1 quinquies. Wanneer aan de vereisten en criteria voor machtiging als Eures-lid of -partner is voldaan, kan de lidstaat de aanvragende dienst machtigen.

Amendement  88

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten informeren het Europees coördinatiebureau over hun nationale systemen en over de Eures-partners die zij gemachtigd hebben aan het Eures-netwerk deel te nemen.

2. De lidstaten informeren het Europees coördinatiebureau over hun nationale systemen als bedoeld in lid 1, over de Eures-leden en -partners die zij gemachtigd hebben aan het Eures-netwerk deel te nemen volgens dat systeem, over eventuele afwijzingen wegens niet-voldoen aan Afdeling I, punt 1, van de bijlage, en over eventuele intrekking van de machtiging met opgave van de redenen daarvoor. Het Europees coördinatiebureau geeft die informatie door aan de overige nationale coördinatiebureaus.

Amendement  89

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Wanneer een lidstaat besluit om voor een bepaalde instelling voor arbeidsvoorziening geen machtiging te verlenen om als Eures-lid of -partner deel te nemen, dient deze instelling de gelegenheid te krijgen om tegen dit besluit op te komen.

Amendement  90

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Alle diensten voor arbeidsvoorziening die legaal in een lidstaat actief zijn, kunnen in die lidstaat verzoeken om als Eures-partner aan het Eures-netwerk deel te nemen, mits aan de voorwaarden van deze verordening en aan het door die lidstaat opgezette systeem is voldaan.

Schrappen

Amendement  91

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Eures-partners worden gemachtigd aan het Eures-netwerk deel te nemen overeenkomstig de in de bijlage vermelde gemeenschappelijke minimumcriteria.

Schrappen

Amendement  92

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De gemeenschappelijke minimumcriteria doen geen afbreuk aan de mogelijkheid van een lidstaat aanvullende criteria of vereisten vast te stellen die die lidstaat noodzakelijk acht voor een juiste toepassing van de voor de activiteiten van de diensten voor arbeidsvoorziening geldende regels en het doeltreffend beheer van arbeidsmarktmaatregelen op het nationale grondgebied. Ter wille van de transparantie vormen dergelijke criteria en vereisten een integrerend onderdeel van het in lid 1 vermelde systeem.

5. De gemeenschappelijke minimumcriteria doen geen afbreuk aan de mogelijkheid van een lidstaat aanvullende criteria of vereisten vast te stellen die die lidstaat noodzakelijk acht voor een juiste toepassing van de voor de activiteiten van de diensten voor arbeidsvoorziening geldende regels en het doeltreffend beheer van arbeidsmarktmaatregelen op het nationale grondgebied. Ter wille van de transparantie worden dergelijke aanvullende criteria en vereisten meegedeeld aan het Europees coördinatiebureau en vormen zij een integrerend onderdeel van het in lid 1 vermelde systeem.

Amendement  93

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Eures-partners mogen andere Eures-partners of andere organisaties bij hun activiteiten betrekken om samen aan de criteria in de bijlage te voldoen. In dergelijke gevallen is het voortbestaan van een adequaat partnerschap een aanvullende voorwaarde voor deelname aan het Eures-netwerk.

Schrappen

Amendement  94

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis. De lidstaten trekken de toelating van Eures-leden en -partners in wanneer ze niet langer voldoen aan de in de leden 1 bis, 1 ter of 1 quater bedoelde toepasselijke criteria of vereisten.

Amendement  95

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Om de bijlage te wijzigen krijgt de Commissie de bevoegdheid gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig de procedure van artikel 33.

Schrappen

Amendement  96

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 8 bis

 

Machtiging van ODA's als Eures-lid

 

Lidstaten wijzen hun ODA's aan als Eures-lid en brengen het Europees coördinatiebureau daarvan op de hoogte. Op grond van deze aanwijzing nemen de ODA's binnen het Eures-netwerk een vooraanstaande plaats in.

 

De lidstaten zien erop toe dat de ODA's als Eures-lid aan de voorwaarden in deze verordening voldoen en in ieder geval aan de in de bijlage bij de verordening genoemde criteria beantwoorden.

Amendement  97

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verantwoordelijkheden van de Eures-partners

De verantwoordelijkheden van de Eures-leden en -partners

Amendement  98

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Kandidaatorganisaties kunnen bij deelname aan het Eures-netwerk kiezen uit de volgende opties:

1. EURES-leden nemen deel aan het Eures-netwerk overeenkomstig de in dit lid genoemde verantwoordelijkheden in en EURES-partners nemen daaraan deel overeenkomstig ten minste een daarvan:

(a) bijdragen aan de vacaturepool overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder a);

(a) bijdragen aan de vacaturepool overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder a);

(b) bijdragen aan de sollicitatie- en cv-pool overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b);

(b) bijdragen aan de sollicitatie- en cv-pool overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b);

(c) ondersteunende diensten verlenen aan werknemers en werkgevers overeenkomstig hoofdstuk IV; of

(c) ondersteunende diensten verlenen aan werknemers en werkgevers overeenkomstig hoofdstuk IV;

(d) een combinatie van de punten a) tot en met c).

 

Amendement  99

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Eures-partners wijzen een of meer contactpunten aan – bijvoorbeeld arbeidsbemiddelings- en wervingsbureaus, call centres of selfservice tools – waar werknemers en werkgevers overeenkomstig deze verordening ondersteuning bij de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's kunnen krijgen en/of toegang tot ondersteunende diensten. De contactpunten kunnen ook op personeelsuitwisselingsprogramma's of de detachering van contactpersonen worden gebaseerd of een beroep doen op arbeidsbureau's.

2. De Eures-leden en partners wijzen een of meer voor personen met een handicap toegankelijke contactpunten aan – bijvoorbeeld arbeidsbemiddelings- en wervingsbureaus, call centres, selfservice tools of communicatieplatforms die voor zo veel mogelijk gebruikers toegankelijk zijn – waar werknemers en werkgevers overeenkomstig deze verordening ondersteuning bij de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's kunnen krijgen en/of toegang tot ondersteunende diensten. Ook personeelsuitwisselingsprogramma's, detacheringen van verbindingsfunctionarissen of gemeenschappelijke arbeidsbureaus kunnen dienst doen als contactpunt.

Amendement  100

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaten kunnen eisen dat de Eures-partners bijdragen aan:

4. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen de lidstaten, via hun nationale coördinatiebureaus, eisen dat de Eures-leden en -partners bijdragen aan:

Amendement  101

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) het functioneren van de in artikel 15, lid 5, vermelde nationale hub middels een vergoeding of in een andere vorm;

Schrappen

Amendement  102

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

de verzameling van informatie die moet worden gepubliceerd via het Eures-portaal;

Amendement  103

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen de procedures voor deze bijdragen in hun nationale systemen vast op basis van het evenredigheidsbeginsel, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met factoren als de administratieve capaciteit van de Eures-partner en de mate van deelname aan het Eures-netwerk conform lid 1.

De lidstaten stellen de procedures voor deze bijdragen vast.

Amendement  104

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten kunnen de verlening van de in de artikelen 21 tot en met 23 vermelde ondersteunende diensten aan hun openbare diensten voor arbeidsvoorziening toevertrouwen, mits deze openbare diensten aan het Eures-netwerk deelnemen, hetzij als gemachtigde Eures-partner op grond van artikel 8 en de bijlage bij deze verordening, hetzij als Eures-partner op basis van de vrijstelling in lid 3.

2. De lidstaten vertrouwen de verlening van de in de artikelen 21 tot en met 23 vermelde ondersteunende diensten toe aan hun ODA's of hun ministerie van Werkgelegenheid.

Amendement  105

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Gedurende een periode van maximum vijf jaar na de datum van toepassing van deze verordening kunnen de lidstaten die openbare diensten voor arbeidsvoorziening die bij de inwerkingtreding van deze verordening van het Eures-netwerk deel uitmaakten overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2012/733/EU van de Commissie en/of in voorkomend geval Beschikking 2003/8/EG van de Commissie, vrijstellen van een evaluatie van de toepassing van artikel 8 en de bijlage bij deze verordening. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de verleende vrijstellingen.

Schrappen

Amendement  106

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 10 bis

 

De rol van Eures-grenspartnerschappen en andere ondersteunende structuren in grensoverschrijdende regio's

 

1. Er kunnen in grensgebieden Eures-grenspartnerschappen en andere specifieke ondersteunende structuren worden opgezet om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te vergemakkelijken.

 

2. De grenspartnerschappen bestaan uit organisaties die aan het EURES-netwerk deelnemen overeenkomstig artikel 8 en andere belanghebbenden die belast zijn met de grensoverschrijdende ondersteuningsdiensten in bepaalde grensgebieden.

 

3. De taken van de Eures-grenspartnerschappen omvatten onder meer voorlichtings-, advies-, bemiddelings- en wervingsdiensten voor grensarbeiders en hun werkgevers , ondersteuning van de netwerkvorming tussen Eures-adviseurs in grensoverschrijdende regio’s en coördinatie van de samenwerking tussen partners in de grenspartnerschappen, grensoverschrijdende activiteiten om de arbeidsmarkt transparanter te maken en nog bestaande hindernissen voor de mobiliteit weg te nemen, en verzorgen van meertalige publicaties voor grensarbeiders en werkgevers.

 

4. De lidstaten geven steun aan de activiteiten van grensoverschrijdende structuren en moedigen de totstandbrenging van nieuwe partnerschappen aan, teneinde efficiënter tegemoet te komen aan de informatie- en coördinatiebehoeften op het gebied van beroepsmobiliteit in grensoverschrijdende regio's.

Amendement  107

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De coördinatiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Europees coördinatiebureau en de nationale coördinatiebureaus.

1. De coördinatiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Europees coördinatiebureau en de nationale coördinatiebureaus, met deelneming van de sociale partners op EU-niveau.

Amendement  108

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het nodigt vertegenwoordigers van de sociale partners op EU-niveau uit de vergaderingen bij te wonen.

Schrappen

Motivering

Schrappen aangezien de sociale partners deel zullen uitmaken van de coördinatiegroep.

Amendement  109

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De bij het Eures-netwerk betrokken organisaties zorgen ervoor dat hun voorlichtings- en promotiemateriaal samenhangt met de algemene communicatieactiviteiten van het Eures-netwerk en de voorlichting van het Europees coördinatiebureau.

3. De bij het Eures-netwerk betrokken organisaties zorgen ervoor dat hun voorlichtings- en promotiemateriaal samenhangt met de algemene communicatieactiviteiten en de gemeenschappelijke, hoge kwaliteitsnormen van het Eures-netwerk en de voorlichting van het Europees coördinatiebureau.

Amendement  110

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het Europees coördinatiebureau bevordert de samenwerking van het Eures-netwerk met andere voorlichtings- en adviesdiensten en -netwerken.

1. Het Europees coördinatiebureau bevordert de samenwerking tussen het Eures-netwerk en andere voorlichtings- en adviesdiensten en -netwerken.

Amendement  111

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De nationale coördinatiebureaus werken op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau met de in lid 1 vermelde diensten en netwerken samen om synergieën tot stand te brengen en overlappingen te voorkomen, en betrekken de Eures-partners eventueel bij de samenwerking.

2. De nationale coördinatiebureaus werken op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau met de in lid 1 vermelde diensten en netwerken samen om synergieën tot stand te brengen en overlappingen te voorkomen, en betrekken de Eures-leden en -partners eventueel bij de samenwerking.

Amendement  112

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Om de werkloosheid terug te dringen, nemen de lidstaten in samenwerking met de Commissie maatregelen om ervoor te zorgen dat EU-burgers bij het solliciteren naar vacatures gelijkwaardige toegang krijgen.

Amendement  113

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten streven naar één centraal aanspreekpunt voor de communicatie met werknemers en werkgevers over de gemeenschappelijke activiteiten van het Eures-netwerk en die diensten en netwerken.

3. De lidstaten streven naar één centraal aanspreekpunt, ook online, voor de communicatie met werknemers en werkgevers over de gemeenschappelijke activiteiten van het Eures-netwerk en die diensten en netwerken en zorgen ervoor dat die centrale aanspreekpunten toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Amendement  114

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Om vacatures en sollicitaties samen te brengen stelt elke lidstaat het volgende ter beschikking van het Eures-portaal:

1. Om vacatures en sollicitaties samen te brengen stelt iedere lidstaat het volgende ter beschikking van het Eures-portaal:

(a) alle vacatures bij zijn openbare diensten voor arbeidsvoorziening en bij zijn Eures-partners;

(a) alle vacatures die openbaar worden gemaakt bij zijn ODA en bij andere Eures-leden, en waar relevant, bij andere Eures-leden en -partners;

(b) alle sollicitaties en cvs waarover zijn openbare diensten voor arbeidsvoorziening en zijn Eures-partners beschikken, mits de betrokken werknemers er onder de in lid 3 vermelde voorwaarden mee hebben ingestemd de informatie ook ter beschikking van het Eures-portaal te stellen.

(b) alle sollicitaties en cv's waarover zijn openbare diensten voor arbeidsvoorziening en de overige Eures-leden en, in voorkomend geval, Eures-partners beschikken, mits de betrokken sollicitanten er onder de in lid 3 vermelde voorwaarden mee hebben ingestemd de informatie ook ter beschikking van het Eures-portaal te stellen.

 

De lidstaten kunnen toestaan dat een vacature niet op het Eures-portaal wordt gepubliceerd, indien een werkgever zijn verzoek daartoe naar behoren motiveert aan de hand van de benodigde vaardigheden en kwalificaties voor de baan en in geval van vacatures die niet worden gepubliceerd. De lidstaten kunnen blijven voorzien in een uitzondering voor leer- en stageplaatsen indien gerechtvaardigd overeenkomstig het nationale onderwijsstelsel of het nationale arbeidsmarktbeleid.

Amendement  115

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer gegevens over vacatures ter beschikking van het Eures-portaal worden gesteld:

2. Wanneer gegevens over vacatures ter beschikking van het Eures-portaal worden gesteld:

(a) maken de lidstaten geen onderscheid op basis van de aard en de duur van de contracten noch op basis van de wervingsintenties van de werkgevers;

(a) maken de lidstaten geen onderscheid op basis van de aard en de duur van de contracten noch op basis van de wervingsintenties van de werkgevers, maar verstrekken zij ter zake adequate informatie;

(b) kunnen de lidstaten vacatures uitsluiten die vanwege hun aard of op grond van nationale regels alleen toegankelijk zijn voor burgers van een bepaald land.

(b) kunnen de lidstaten vacatures uitsluiten in verband met categorieën van leerlingplaatsen en stageplaatsen die met openbare middelen gefinancierd zijn, in het kader van het actief arbeidsmarktbeleid van de lidstaat;

 

(b bis) kunnen de lidstaten vacatures uitsluiten als dit in het kader van hun actief arbeidsmarktbeleid is gerechtvaardigd.

Amendement  116

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in lid 1, onder b, vermelde instemming van de werknemers wordt uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, uit vrije wil, duidelijk en met kennis van zaken verleend. Werknemers kunnen hun instemming te allen tijde intrekken en verzoeken beschikbaar gestelde gegevens te wijzigen of te verwijderen. Werknemers kunnen uit een aantal opties kiezen om de toegang tot hun gegevens of bepaalde attributen te beperken.

3. De in lid 1, onder b, vermelde instemming wordt uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, uit vrije wil, duidelijk en met kennis van zaken verleend. Sollicitanten kunnen hun instemming te allen tijde intrekken en verzoeken beschikbaar gestelde gegevens te wijzigen of te verwijderen. Sollicitanten kunnen uit een aantal opties kiezen om de toegang tot hun gegevens of bepaalde attributen te beperken. Zo kunnen ze onder meer beslissen of hun gegevens alleen opvraagbaar zijn via algemene gegevenscategorieën en of hun cv en persoonsgegevens rechtstreeks beschikbaar zijn voor geregistreerde potentiële werkgevers.

Motivering

Aanbeveling van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming

Amendement  117

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Zij wisselen informatie uit over de in lid 4 vermelde mechanismen en normen en over normen inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming. Zij werken onderling en met het Europees coördinatiebureau samen, met name bij klachten en vacatures waarvan geacht wordt dat ze niet voldoen aan de uit hoofde van de nationale wetgeving geldende normen.

Schrappen

Amendement  118

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Om vacatures en sollicitaties op elkaar te kunnen afstemmen verstrekt elke lidstaat de in lid 1 vermelde informatie volgens een uniform systeem.

7. Om vacatures en sollicitaties op elkaar te kunnen afstemmen verstrekt elke lidstaat de in lid 1 vermelde informatie op transparante en uniforme wijze.

Amendement  119

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis. Het Eures-portaal is toegankelijk in overeenstemming met de goedgekeurde Europese norm EN 301549 over toegankelijkheidsvereisten voor ICT.

Motivering

De Europese norm EN 301549 over de toegankelijkheid van ICT-producten en -diensten omvat de technische specificaties om technologie toegankelijk te maken. Bepaling nummer 9 van deze norm omvat de internationaal aanvaarde WCAG 2.0-richtsnoeren, niveau AA, het cruciale niveau om burgers, met inbegrip van personen met een beperking, in staat te stellen toegang te krijgen tot online-inhoud. Door een toegankelijk portaal te ontwikkelen, wordt ook voldaan aan het NV-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking, dat de EU bekrachtigd heeft.

Amendement  120

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De ODA's betrachten nauwe samenwerking bij de arbeidsbemiddeling over de grenzen heen.

Amendement  121

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in de interne instrumenten voor caseworkers die door de openbare diensten voor arbeidsvoorziening worden beheerd, alle vacatures, sollicitaties en cv's die via het Eures-portaal ter beschikking worden gesteld, in gelijke mate beschikbaar zijn als de nationale gegevens in die instrumenten.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in de interne instrumenten voor caseworkers die door de ODA's worden beheerd, alle vacatures, sollicitaties en cv's die overeenkomstig artikel 14 via het Eures-portaal ter beschikking worden gesteld, in gelijke mate beschikbaar zijn als de nationale gegevens in die instrumenten.

Motivering

Aanbeveling van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

Amendement  122

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Ook de betrokken Eures-partners passen de in lid 1 en 3 vermelde beginselen toe, overeenkomstig de keuze die deze organisaties krachtens artikel 9, lid 1, hebben gemaakt.

4. Ook de betrokken Eures-leden en -partners passen de in lid 1 en 3 vermelde beginselen toe.

Amendement  123

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten zorgen voor een nationale hub zodat informatie over vacatures, sollicitaties en cv's van organisaties die die informatie ook via het Eures-portaal willen uitwisselen, ter beschikking van het Eures-portaal wordt gesteld.

5. De lidstaten zorgen, indien mogelijk door gebruik te maken van reeds bestaande overheidsstructuren, voor een nationale hub, zodat informatie over vacatures, sollicitaties en cv's van organisaties die die informatie ook via het Eures-portaal willen uitwisselen, ter beschikking van het Eures-portaal wordt gesteld.

Amendement  124

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De lidstaten streven naar één centraal aanspreekpunt voor de communicatie met grensarbeiders en werkgevers in die grensoverschrijdende regio’s waar de betrokken lidstaten het samen noodzakelijk achten specifieke samenwerkings- en dienstverleningsstructuren op te zetten.

6. De lidstaten moeten, in nauwe samenwerking met de Eures-grenspartnerschappen, streven naar één centraal aanspreekpunt, ook on-line, voor de communicatie met grensarbeiders en werkgevers in die grensoverschrijdende regio's.

Amendement  125

Voorstel voor een verordening

Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie ontwikkelt een Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen. Deze classificatie vormt het instrument dat grensoverschrijdende onlinesollicitaties in de Europese Unie vergemakkelijkt door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, vaardigheden op te sporen, kwalificaties te erkennen en voor loopbaanbegeleiding te zorgen op het Eures-portaal.

1. De Commissie ontwikkelt een Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen ("Europese classificatie"). Deze classificatie vormt het instrument dat grensoverschrijdende onlinesollicitaties in de Europese Unie vergemakkelijkt door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, vaardigheden op te sporen, kwalificaties te erkennen en voor loopbaanbegeleiding te zorgen op het Eures-portaal .

2. De lidstaten werken met elkaar en met de Europese Commissie samen met het oog op de interoperabiliteit van de nationale systemen en de in lid 1 vermelde classificatie.

2. De lidstaten en met name de Eures-leden werken met elkaar en met de Europese Commissie samen met het oog op de interoperabiliteit van de nationale systemen en de door de Commissie uit te werken classificatie. De Commissie houdt de lidstaten op de hoogte van de ontwikkeling van de Europese classificatie.

 

2 bis. Het Europese classificatiesysteem houdt rekening met de al opgedane ervaring en verworven beste praktijken na de tenuitvoerlegging van het Europees kwalificatiekader en de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad.

 

2 ter. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de lijst van vaardigheden en competenties en beroepen van de Europese classificatie vast en werkt deze bij. Een dergelijke uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 34, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. Elke lidstaat stelt daartoe uiterlijk 1 januari 2017 een initiële inventaris op om alle nationale, regionale en sectorale classificaties op de in lid 1 vermelde classificatie af te stemmen en werkt – nadat het Europees coördinatiebureau een applicatie ter beschikking heeft gesteld voor het gebruik van de inventaris – de inventaris op gezette tijden bij in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van wervingsdiensten.

3. Elke lidstaat stelt, binnen drie jaar na de vaststelling van de in lid 2 onder bis vermelde lijst, een initiële inventaris op om alle nationale, regionale en sectorale classificaties op die lijst af te stemmen en werkt de inventaris bij.

 

3 bis. De lidstaten kunnen naar keuze hun nationale classificatie door de Europese classificatie vervangen, zodra die voltooid is, dan wel vasthouden aan hun interoperabel gemaakte nationale classificatiesystemen.

4. De Commissie biedt technische ondersteuning aan lidstaten die ervoor kiezen de nationale classificaties te vervangen door de in lid 1 vermelde classificatie.

4. De Commissie biedt technische en, waar mogelijk, financiële ondersteuning aan lidstaten die ervoor kiezen de nationale classificaties te vervangen door de Europese classificatie.

5. De Commissie stelt middels uitvoeringshandelingen de voor het gebruik van de in lid 1 vermelde classificatie noodzakelijke technische normen en formats vast. Die uitvoeringshandelingen worden door de Commissie vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 3 vermelde onderzoeksprocedure.

5. De Commissie stelt middels uitvoeringshandelingen de technische normen en formats vast die nodig zijn voor de exploitatie, op basis van de Europese classificatie, van de geautomatiseerde afstemming van vraag en aanbod via het gemeenschappelijke IT-platform, alsmede voor de interoperabiliteit tussen de nationale systemen en de Europese classificatie. Die uitvoeringshandelingen worden door de Commissie vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 3 vermelde onderzoeksprocedure.

Amendement  126

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De openbare diensten voor arbeidsvoorziening zorgen ervoor dat werknemers die van hun diensten gebruikmaken door sollicitaties en/of cv's ter beschikking te stellen, kunnen kiezen door die diensten voor arbeidsvoorziening te worden geholpen bij de registratie op het Eures-portaal met behulp van de in artikel 15, lid 5, vermelde nationale hub.

1. De EURES-leden en -partners zorgen ervoor dat werknemers die van hun diensten gebruikmaken door sollicitaties en/of cv's ter beschikking te stellen, worden geïnformeerd over de mogelijkheid om ervoor te kiezen door die diensten voor arbeidsvoorziening te worden geholpen bij de registratie op het Eures-portaal met behulp van de in artikel 15, lid 5, vermelde nationale hub. Die dienst wordt op niet-discriminerende basis en snel aangeboden.

Amendement  127

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De werknemers en werkgevers hebben toegang tot algemene informatie over hoe, wanneer en waar zij de betrokken gegevens kunnen bijwerken, corrigeren en intrekken.

4. De werknemers en werkgevers hebben toegang tot uitvoerige informatie over hoe, wanneer en waar zij de betrokken gegevens kunnen bijwerken, corrigeren en intrekken.

Amendement  128

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de werknemers en werkgevers toegang kunnen krijgen tot ondersteunende diensten op nationaal niveau.

1. De lidstaten zorgen er onverwijld voor dat de werknemers en werkgevers al dan niet online toegang kunnen krijgen tot ondersteunende diensten op nationaal niveau.

Amendement  129

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten ondersteunen de ontwikkeling van een gecoördineerde benadering van dergelijke diensten op nationaal niveau.

2. De lidstaten ondersteunen de ontwikkeling van een gecoördineerde benadering van dergelijke diensten op nationaal niveau, om tegemoet te komen aan specifieke regionale en/of lokale behoeften.

Motivering

Om het Eures-netwerk tot een succes te maken, moeten de lidstaten meer rekening houden met de specifieke belangen van de Europese regio's en/of gemeenten.

Amendement  130

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) via de grensoverschrijdende Eures-partnerschappen; of

Amendement  131

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) op basis van een combinatie van de punten a) tot en met c).

(d) op basis van een combinatie van de punten a) tot en met c a).

Amendement  132

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De in de artikelen 20, 22 en 23 vermelde ondersteunende diensten voor werknemers en de in artikel 17, lid 1, vermelde bijstand bij de registratie op het Eures-portaal zijn kosteloos.

5. De in de artikelen 20, 22 en 23 vermelde ondersteunende diensten voor werknemers en de in artikel 17, leden 1 en 2, vermelde bijstand bij de registratie op het Eures-portaal zijn kosteloos.

Amendement  133

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Voor de in de artikelen 21 en 22 vermelde ondersteunende diensten voor werkgevers en de in artikel 17, lid 2, vermelde bijstand bij de registratie op het Eures-portaal kan een vergoeding worden gevraagd. Daarbij mag geen onderscheid worden gemaakt tussen de vergoeding voor Eures-diensten en de vergoeding voor andere soortgelijke diensten van de betrokken organisatie.

Schrappen

Amendement  134

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis. Zowel werkgevers als werknemers krijgen nauwkeurige en duidelijke informatie over deze ondersteuning en de eventuele kosten ervan.

Amendement  135

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De betrokken Eures-partners delen de werknemers en werkgevers via hun informatiekanalen duidelijk mee welke ondersteunende diensten zij verlenen, waar en op welke wijze die diensten toegankelijk zijn en onder welke voorwaarden toegang wordt verleend. Die informatie wordt op het Eures-portaal gepubliceerd.

7. De betrokken Eures-partners delen de werknemers en werkgevers via hun zo toegankelijk mogelijke informatiekanalen duidelijk mee welke ondersteunende diensten zij verlenen, waar en op welke wijze die diensten toegankelijk zijn en onder welke voorwaarden toegang wordt verleend. Die informatie wordt op het Eures-portaal gepubliceerd.

Amendement  136

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle werknemers en werkgevers die de diensten voor arbeidsvoorziening om klantendiensten verzoeken, basisinformatie over de nationaal beschikbare mobiliteitssteun ontvangen of op deze informatie attent worden gemaakt. Deze basisinformatie:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle werknemers en werkgevers die de diensten voor arbeidsvoorziening om klantendiensten verzoeken, adequate informatie over de nationaal beschikbare mobiliteitssteun ontvangen of op deze informatie attent worden gemaakt. Deze adequate informatie:

Amendement  137

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) is eenvoudig toegankelijk en gebruiksvriendelijk gepresenteerd.

(b) is niet-discriminerend en eenvoudig toegankelijk en gebruiksvriendelijk, ook voor personen met een handicap, gepresenteerd.

Motivering

Het non-discriminatiebeginsel is een hoeksteen van een inclusieve, goed werkende arbeidsmarkt.

Amendement  138

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Alle werkzoekenden hebben recht op alomvattende informatie omtrent de arbeidsvoorwaarden in het land en op de plaats van het werk, zoals pensioenrechten, sociale zekerheid, of ziekteverzekering.

Amendement  139

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Het Europees coördinatiebureau ondersteunt de ontwikkeling van basisinformatie in het kader van dit artikel en zorgt er met de lidstaten voor dat de informatie in de nodige talen beschikbaar is.

3. Het Europees coördinatiebureau ondersteunt de ontwikkeling van basisinformatie in het kader van dit artikel en zorgt er met de lidstaten voor dat de informatie in de nodige talen beschikbaar is, rekening houdend met de behoeften van de arbeidsmarkten van de lidstaten.

Amendement  140

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De betrokken Eures-partners bieden alle werkzoekende werknemers proactief de mogelijkheid om van de in dit artikel gedefinieerde diensten gebruik te maken. Dit aanbod wordt eventueel tijdens het zoeken naar werk herhaald.

1. De betrokken Eures-partners bieden alle werkzoekende personen die legaal in de Unie mogen werken, onverwijld en proactief de mogelijkheid om van de in dit artikel gedefinieerde diensten gebruik te maken. Dit aanbod wordt eventueel tijdens het zoeken naar werk herhaald.

Amendement  141

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De betrokken Eures-partners verstrekken werknemers die bijkomende bijstand willen, informatie en advies over individuele arbeidskansen en verlenen aan de werknemers met name de volgende diensten:

2. De betrokken Eures-partners verstrekken werknemers die bijkomende bijstand willen, informatie en advies over individuele arbeidskansen en verlenen aan de werknemers met name de volgende gepersonaliseerde diensten die kosteloos worden aangeboden:

Amendement  142

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) ze verstrekken informatie en advies zoals vermeld in artikel 7, lid 3;

Amendement  143

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) ze verstrekken informatie over voorlichtingsdiensten met betrekking tot arbeidskansen voor de gezinnen van de werknemers;

Amendement  144

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b ter) zij bieden informatie over interculturele integratie en taalcursussen;

Amendement  145

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2 – letter b quater (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b quater) ze verstrekken informatie over de arbeidsvoorwaarden in het land en op de plaats van het werk, zoals pensioenrechten, sociale zekerheid, belastingen of ziekteverzekering.

Amendement  146

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) ze verlenen zo nodig bijstand bij het uploaden van dergelijke sollicitaties en met betrekking tot relevante nationale portalen voor werkzoekenden en het Eures-portaal;

(d) ze verlenen zo nodig bijstand bij het gebruik van het Eures-portaal, zoals voor het uploaden van sollicitaties op het Eures-portaal;

Amendement  147

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) ze verwijzen eventueel naar een andere Eures-partner.

(f) ze verwijzen eventueel naar een ander(e) Eures-lid of -partner.

Amendement  148

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Als de werknemers bijkomende bijstand willen en een plaatsing binnen de EU redelijk waarschijnlijk is, verlenen de betrokken Eures-partners de werkzoekenden verdere bijstand in de vorm van diensten: ze selecterem bijvoorbeeld geschikte vacatures, helpen bij het opstellen van sollicitaties en cv’s, het maken van vertalingen en/of winnen nadere informatie in over specifieke vacatures in andere lidstaten.

3. De betrokken Eures-leden en partners verlenen de werkzoekenden zo nodig aanvullende diensten: ze selecteren bijvoorbeeld geschikte vacatures, helpen bij het opstellen van sollicitaties en cv's, het maken van vertalingen en/of winnen nadere informatie in over specifieke vacatures in andere lidstaten, als de werknemers bijkomende bijstand wensen.

Amendement  149

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Na de werving van een werknemer in een andere lidstaat als gevolg van de overeenkomstig dit artikel verleende diensten delen de betrokken Eures-partners de persoon in kwestie de contactgegevens mee van de organisaties in de lidstaat van bestemming die na de werving bijstand kunnen verlenen.

4. Na de werving van een werknemer in een andere lidstaat als gevolg van de overeenkomstig dit artikel verleende diensten delen de betrokken Eures-leden en -partners de persoon in kwestie de contactgegevens mee van de organisaties, ook die van de sociale partners, in de lidstaat van bestemming die na de werving bijstand kunnen verlenen.

Amendement  150

Voorstel voor een verordening

Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De betrokken Eures-partners verstrekken informatie en advies aan werkgevers die werknemers uit andere lidstaten willen aanwerven, en verlenen aan die werkgevers met name de volgende diensten:

1. De betrokken Eures-leden en -partners verstrekken informatie en advies aan werkgevers die werknemers uit andere lidstaten willen aanwerven, en verlenen aan die werkgevers met name de volgende diensten :

(a) ze verstrekken informatie over de specifieke voorschriften met betrekking tot de tewerkstelling van die werknemers;

(a) ze verstrekken informatie over de specifieke voorschriften met betrekking tot de tewerkstelling van mensen uit andere lidstaten en de verschillende vormen van arbeidscontracten;

(b) ze promoten het gebruik van het Eures-netwerk en de cv-database op het Eures-portaal als een instrument om vacatures te vervullen;

(b) ze promoten het gebruik, vooral online, van het Eures-netwerk en de cv-database op het Eures-portaal als een instrument om vacatures te vervullen;

(c) ze verstrekken informatie en advies over hoe de werving van werknemers kan worden vergemakkelijkt en hun integratie kan worden bevorderd;

(c) ze verstrekken informatie en advies over hoe de werving van werknemers kan worden vergemakkelijkt en hun integratie kan worden bevorderd;

(d) ze verstrekken op verzoek informatie en advies over de formulering van specifieke jobvereisten in een voor een Europees publiek begrijpelijke vacature;

(d) ze verstrekken op verzoek specifieke informatie en individueel advies over de formulering van vereisten voor vacatures;

(e) ze verlenen op verzoek bijstand bij de formulering van de vacature conform de in artikel 14, lid 8 en artikel 16, lid 5, vermelde Europese technische normen en formats;

(e) ze verlenen op verzoek bijstand bij de formulering van de vacature conform de in artikel 14, lid 8 en artikel 16, lid 5, vermelde Europese technische normen en formats;

(f) ze verlenen zo nodig bijstand bij de registratie als werkgever op het Eures-portaal;

(f) ze verlenen zo nodig bijstand bij het gebruik van het Eures-portaal, namelijk ondersteuning bij de registratie als werkgever op het Eures-portaal;

(g) ze verwijzen eventueel naar een andere Eures-partner.

(g) ze verwijzen in voorkomend geval naar een andere Eures-lid of -partner.

2. Als de werkgevers bijkomende bijstand willen en een werving binnen de EU redelijk waarschijnlijk is, verlenen de betrokken Eures-partners verdere bijstand in de vorm van diensten: ze zorgen bijvoorbeeld voor een preselectie van geschikte kandidaten, helpen bij het maken van vertalingen en/of winnen nadere informatie in over specifieke sollicitaties.

2. De betrokken Eures-leden en -partners verlenen desgewenst aanvullende diensten: ze zorgen bijvoorbeeld voor een preselectie van geschikte kandidaten, helpen bij het maken van vertalingen en/of winnen nadere informatie in over specifieke sollicitaties als de werkgevers bijkomende bijstand wensen.

3. Na de werving van een werknemer in een andere lidstaat als gevolg van de overeenkomstig dit artikel verleende diensten delen de betrokken Eures-partners de werkgever in kwestie de contactgegevens mee van de organisaties die bijstand kunnen verlenen bij de integratie van pas aangeworven werknemers uit andere lidstaten.

3. Na de werving van een werknemer in een andere lidstaat als gevolg van de overeenkomstig dit artikel verleende diensten delen de betrokken Eures-leden en -partners de werkgever in kwestie de contactgegevens mee van de organisaties die bijstand kunnen verlenen bij de integratie van pas aangeworven werknemers uit andere lidstaten.

4. De openbare diensten voor arbeidsvoorziening proberen overeenkomsten te sluiten met andere diensten voor arbeidsvoorziening op het grondgebied van die lidstaat om:

4. De openbare diensten voor arbeidsvoorziening proberen overeenkomsten te sluiten met andere diensten voor arbeidsvoorziening op het grondgebied van die lidstaat om:

(a) de registratie van werkgevers bij het Eures-netwerk en hun gebruik van het gemeenschappelijke platform voor Europese clearance gezamenlijk op het grondgebied van de lidstaat te promoten;

(a) de registratie van werkgevers bij het Eures-netwerk en hun gebruik van het gemeenschappelijke platform voor Europese clearance gezamenlijk op het grondgebied van de lidstaat te promoten en aan te moedigen;

(b) informatie en beste praktijken uit te wisselen over ondersteunende diensten voor werkgevers die werknemers uit andere lidstaten willen aanwerven.

(b) informatie en beste praktijken uit te wisselen over ondersteunende diensten voor werkgevers die werknemers uit andere lidstaten willen aanwerven.

Amendement  151

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De betrokken Eures-partners verstrekken op verzoek van werknemers en werkgevers algemene informatie over bijstand na de werving en over waar zij voor dergelijke bijstand – in de vorm van bijvoorbeeld opleiding en interculturele communicatie, taalcursussen en integratiesteun – terechtkunnen.

1. De betrokken Eures-leden en -partners verstrekken werknemers en werkgevers algemene informatie over bijstand na de werving en over waar zij voor dergelijke bijstand – in de vorm van bijvoorbeeld opleiding en interculturele communicatie, taalcursussen en integratiesteun – terechtkunnen.

Amendement  152

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In afwijking van artikel 18, lid 5, kunnen de Eures-partners een vergoeding vragen voor de in lid 1 vermelde bijstand aan werknemers.

Schrappen

Amendement  153

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vlottere toegang tot informatie en diensten inzake sociale zekerheid

Vlottere toegang tot informatie en diensten inzake gezondheidszorg, sociale zekerheid en belastingen

Amendement  154

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen voor coördinatie tussen de op grond van deze verordening verleende ondersteunende diensten en door de bevoegde autoriteiten verleende diensten op het gebied van de sociale zekerheid.

1. De lidstaten zorgen voor coördinatie tussen de op grond van deze verordening verleende ondersteunende diensten en door de bevoegde nationale, regionale en lokale autoriteiten verleende diensten op het gebied van gezondheidszorg, sociale zekerheid, werkloosheidsverzekering en belasting, via grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren, en ze trachten problemen als gevolg van verschillende bepalingen op regionaal en lokaal niveau in eigen land te voorkomen.

Amendement  155

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 ondersteunen de lidstaten de ontwikkeling van een geïntegreerde onlinetoegang als eerste bron van informatie voor werknemers, grensarbeiders en werkgevers.

2. Voor de toepassing van lid 1 ondersteunen de lidstaten de ontwikkeling van een geïntegreerde onlinetoegang als eerste bron van informatie voor werknemers, grensarbeiders en werkgevers en verder gepersonaliseerde diensten die door de Eures-adviseurs worden verleend.

Motivering

Door Eures-adviseurs verleende gepersonaliseerde diensten zijn heel belangrijk om werknemers in staat te stellen met kennis van zaken beslissingen te nemen bij het uitoefenen van hun fundamentele recht op vrij verkeer.

Amendement  156

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De betrokken Eures-partners verstrekken op verzoek van werknemers, grensarbeiders en werkgevers algemene informatie over de rechten inzake sociale zekerheid en ze leggen verzoeken om specifieke informatie voor aan de bevoegde autoriteiten en eventueel aan andere organen die werknemers bijstaan bij de uitoefening van hun rechten in het kader van vrije verkeer.

3. De betrokken Eures-leden en -partners verstrekken algemene informatie over de rechten inzake sociale zekerheid, werkloosheidsverzekering en inkomstenbelasting. Daarnaast verstrekken de grenspartnerschappen specifieke, meertalige informatie voor bepaalde soorten werk. Dit omvat onder meer informatie over minimumnormen van de arbeidswetgeving, arbeids- en gezondheidsbescherming en minimumlonen. Verzoeken om specifieke informatie worden aan de bevoegde autoriteiten en eventueel aan andere organen voorgelegd om werknemers bij te staan bij de uitoefening van hun rechten in het kader van vrije verkeer.

Motivering

Wie in een andere lidstaat wil werken, heeft deze informatie nodig om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Amendement  157

Voorstel voor een verordening

Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een lidstaat mag de toegang tot nationale arbeidsmarktmaatregelen niet beperken enkel en alleen omdat een werknemer bijstand vraagt om werk te vinden op het grondgebied van een andere lidstaat.

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 492/2011 mag een lidstaat de toegang tot nationale arbeidsmarktmaatregelen niet beperken enkel en alleen omdat een werknemer bijstand vraagt om werk te vinden op het grondgebied van een andere lidstaat. Een lidstaat mag echter wel bepaalde door de overheid gefinancierde maatregelen uitsluiten die tot zijn actieve arbeidsmarktbeleid behoren.

Amendement  158

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en de lidstaten houden toezicht op de arbeidsmobiliteitsstromen en -patronen binnen de Unie op basis van de statistische gegevens van Eurostat en de beschikbare nationale gegevens.

De Commissie houdt toezicht op en geeft bekendheid aan de arbeidsmobiliteitsstromen en -patronen binnen de Unie op basis van de statistische gegevens van Eurostat en de beschikbare nationale gegevens.

Amendement  159

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elke lidstaat verzamelt en analyseert informatie over:

1. Elke lidstaat verzamelt en analyseert naar geslacht uitgesplitste informatie over:

Amendement  160

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) arbeidstekorten en arbeidsoverschotten op nationale en sectorale arbeidsmarkten en de mate waarin arbeidsmobiliteit deze tekorten en overschotten kan verhelpen;

(a) arbeidstekorten en arbeidsoverschotten op nationale en sectorale arbeidsmarkten en de mate waarin arbeidsmobiliteit deze tekorten en overschotten kan verhelpen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en aan de regio's die het hardst zijn getroffen door werkloosheid;

Amendement  161

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) de noden en tendensen op de arbeidsmarkt, om mogelijke synergieën tot stand te brengen tussen werkgevers en universiteiten of beroepsopleidingsinstellingen teneinde het probleem van slechte afstemming tussen kwalificaties en vacatures aan te pakken;

Amendement  162

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) Eures-activiteiten op nationaal niveau;

(b) Eures-activiteiten op nationaal en eventueel grensoverschrijdend niveau om nieuwe mogelijkheden voor politieke initiatieven op te sporen;

Amendement  163

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de positie van het Eures-netwerk op de nationale markt voor wervingsdiensten als geheel.

(c) de positie van het Eures-netwerk op de nationale markt voor wervingsdiensten als geheel en, voor zover van toepassing, in grensoverschrijdend verband;

Amendement  164

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten ontwikkelen mobiliteitsmaatregelen als integrerend onderdeel van hun werkgelegenheidsbeleid en ze houden daarbij rekening met de uitwisseling van informatie en de gezamenlijke analyse. Deze mobiliteitsmaatregelen vormen het kader op basis waarvan de lidstaten de in artikel 28 vermelde programmering uitvoeren.

3. De lidstaten ontwikkelen mobiliteitsmaatregelen als integrerend onderdeel van hun werkgelegenheidsbeleid en ze kunnen daarbij rekening houden met de uitwisseling van informatie en de gezamenlijke analyse. Deze mobiliteitsmaatregelen vormen het kader op basis waarvan de lidstaten de in artikel 28 vermelde programmering uitvoeren.

Amendement  165

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3bis De lidstaten verbinden zich ertoe de wettelijke bepalingen in hun nationale wetgeving die gericht zijn op het beperken of belemmeren van de arbeidsmobiliteit binnen de Europese Unie, te schrappen.

Amendement  166

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Alle in artikel 4 vermelde organisaties die bij het Eures-netwerk betrokken zijn, verlenen advies aan werknemers en werkgevers door informatie uit te wisselen over de leef- en arbeidsomstandigheden in de lidstaten, de administratieve procedures en de voorschriften met betrekking tot werknemers uit andere lidstaten.

1. Alle in artikel 4 vermelde organisaties die bij het Eures-netwerk betrokken zijn, verlenen de nodige adviezen aan werknemers en werkgevers door informatie uit te wisselen over de leef- en arbeidsomstandigheden in de lidstaten, de administratieve procedures en de voorschriften met betrekking tot werknemers uit andere lidstaten.

Amendement  167

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1. Elk nationaal coördinatiebureau evalueert het landspecifieke verslag en de aanbeveling van het Europees coördinatiebureau en deelt die met de Eures-leden en -partners.

Amendement  168

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elk nationaal coördinatiebureau stelt jaarlijks een werkprogramma op voor de bij het Eures-netwerk betrokken organisaties die op het grondgebied van die lidstaat deelnemen aan het Eures-netwerk.

1. Elk nationaal coördinatiebureau stelt mede aan de hand van het landspecifieke verslag en de aanbeveling van het Europees coördinatiebureau jaarlijks een werkprogramma op, voor de bij het Eures-netwerk betrokken organisaties die op het grondgebied van die lidstaat deelnemen aan het Eures-netwerk.

Amendement  169

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de belangrijkste activiteiten die overeenkomstig deze verordening moeten worden uitgevoerd;

(a) de belangrijkste activiteiten die overeenkomstig deze verordening moeten worden uitgevoerd op nationaal niveau en, voor zover van toepassing, in grensoverschrijdend verband;

Amendement  170

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De Commissie ziet er via het Europees coördinatiebureau op toe dat de financiering van Eures-activiteiten in overeenstemming is met de nationale werkprogramma's en met de bepalingen van het EaSI-programma, en dat de bepalingen voor de financiering van Eures-activiteiten voor synergie zullen zorgen met de financiering die ter beschikking wordt gesteld door Interreg 2014-2020.

Amendement  171

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) resultaten over de doelmatigheid en kwaliteit van de dienstverlening, die werden verkregen door het invullen van een gestandaardiseerde vragenlijst door Eures-adviseurs.

Amendement  172

Voorstel voor een verordening

Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Rekening houdend met de overeenkomstig dit hoofdstuk verzamelde informatie legt de Europese Commissie om de twee jaar een verslag aan het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité voor over de arbeidsmobiliteit in de Unie en over de aan werknemers verleende diensten om de uitoefening van het recht op vrij verkeer overeenkomstig artikel 46 VWEU te vergemakkelijken.

Rekening houdend met de overeenkomstig dit hoofdstuk verzamelde informatie legt de Europese Commissie elk jaar een verslag aan het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité voor over de arbeidsmobiliteit in de Unie en over de aan werknemers verleende diensten om de uitoefening van het recht op vrij verkeer overeenkomstig artikel 46 VWEU te vergemakkelijken.

Amendement  173

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening legt de Europese Commissie een ex-postevaluatie voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de uitvoering en de effecten van deze verordening.

…* [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] legt de Commissie een ex-postevaluatie voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de uitvoering en de gevolgen van deze verordening.

Amendement  174

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 8 en artikel 29 vermelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening of een andere door de wetgever vastgestelde datum.

2. De in artikel 29 vermelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening of een andere door de wetgever vastgestelde datum.

Amendement  175

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in artikel 8 en artikel 29 vermelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 29 vermelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement  176

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 8 en artikel 29 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 29 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

(1)

PB C 424 van 26.11.2014, blz. 27.

(2)

PB C 271 van 19.8.2014, blz. 70.


TOELICHTING

De vrije keuze van de plaats binnen de EU waar men wil werken maakt integraal deel uit van het vrije verkeer, één van de vier fundamentele vrijheden van de Europese Unie en een kernonderdeel van Europees burgerschap. Gezien de grote werkloosheid in sommige regio's in Europa is het zaak de mobiliteit van werknemers binnen de EU te versterken, de kansen van werknemers op vinden van werk te verbeteren en de werkgevers te helpen hun vacatures beter en sneller te vervullen. Zo wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een Europese arbeidsmarkt met een hoog werkgelegenheidsniveau. De arbeidsmobiliteit binnen de EU is betrekkelijk laag, gezien de grootte van de arbeidsmarkt en de beroepsbevolking van de EU; de jaarlijkse mobiliteit binnen de voormalige EU-27 bedraagt slechts 0,29 %.

De algemene doelstelling is het Eures-netwerk om te vormen tot een effectief instrument voor elke werkzoekende of werkgever die geïnteresseerd is in arbeidsmobiliteit binnen de EU, door een zo uitgebreid mogelijke pool van vacatures en cv's van werkzoekenden over geheel Europa toegankelijk en inzichtelijk te maken. Ook leer- en stageplaatsen moeten in het Europese netwerk worden opgenomen waarbij evenwel een regulier dienstverband wordt verondersteld.

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat het arbeidsmarktbeleid, met alle bijbehorende stimuleringsmaatregelen, onverkort tot het bevoegdheidsterrein van de nationale regeringen blijft behoren. Daarbij moet ook aan het woonplaatsbeginsel worden vastgehouden.

Alle werkzoekenden moeten verzekerd zijn van uitgebreide informatie over de arbeidsvoorwaarden en aanspraken zoals die op de plaats van het werk gelden.

Het format moet gemakkelijk toegankelijk zijn en zo gebruiksvriendelijk mogelijk.

Voor het welslagen van het EURES-Netwerk zal dus beslissend zijn dat enerzijds in de lidstaten capabele openbare diensten voor arbeidsvoorziening en particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten binnen het Netwerk fungeren en anderzijds dat de Commissie en met name de lidstaten in heel Europa de nodige bekendheid aan dit net geven met intensieve, grootschalige voorlichtingscampagnes.

In het EURES-netwerk moeten de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) een vooraanstaande plaats innemen en door de lidstaten automatisch worden aangewezen als leden die met de toepassing van de verordening zijn belast.

Daarnaast kunnen de lidstaten nog meer arbeidsbemiddelaars als EURES-lid toelaten en andere instellingen machtigen om als EURES-Partner aan het netwerk deel te nemen, bijvoorbeeld particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten, agentschappen, NGO's enz., voor zover die aan de voor het EURES-netwerk vastgelegde vereisten beantwoorden.

Bij de vervulling van vacatures moeten de lidstaten en de Commissie erop toezien dat burgers uit de EU-lidstaten voorrang krijgen zodat de preferentie van de Unie gewaarborgd blijft.

De nuttige werking van dit net moet regelmatig worden geëvalueerd om de effectiviteit en de uitvoerbaarheid te toetsen, en zo nodig snel de nodige verbeteringen aan te brengen en zo het EURES-netwerk met blijvend succes in te zetten.


ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling (3.3.2015)

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten

(COM(2014)0006 C7‑0015/2014 2014/0002(COD))

Rapporteur voor advies: Viorica Dăncilă

BEKNOPTE MOTIVERING

Elke dag gaan ruim 1,1 miljoen Europese burgers de grens over om in een buurland in de Unie te werken.

Daarnaast waren er in 2013 ruim 7 miljoen EU-burgers die in een andere lidstaat woonden en werkten. 78 % daarvan was economisch actief en 68 % had een dienstverband.

Dat is mogelijk dankzij het vrije verkeer van werknemers in de EU: eenieder kan een baan in een andere lidstaat zoeken en daar zonder werkvergunning werken.

Volgens EU-statistieken is het aantal mensen dat in een andere lidstaat dan de lidstaat van oorsprong woont sinds 2005, na de uitbreidingen van 2004 en 2007, met ongeveer 60 % toegenomen. Dit aantal beslaat echter slechts 3,1 % van de beroepsbevolking van de Unie. De arbeidsmobiliteit binnen de Unie is door de crisis vervolgens met een derde afgenomen.

Alles bij elkaar genomen heeft de arbeidsmobiliteit na de uitbreidingen van de EU in de periode 2004-2009 tot een groei van het bbp van de EU‑15 met naar schatting ongeveer 1 % geleid.

Daar staat tegenover dat er in tal van gebieden in de lidstaten gebrek is aan gekwalificeerd personeel zodat vacatures moeilijk vervuld worden, terwijl er tegelijkertijd een hoge werkloosheid heerst. (Meer dan 25 miljoen EU-burgers, van wie ruim 5 miljoen jongeren, hebben geen werk.)

Sterker nog, het aantal onvervulde vacatures neemt sinds medio 2009 toe, met name in sterk groeiende bedrijfstakken zoals ICT en bio-economie.

Tegen deze achtergrond is het Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit een unieke kans voor werkzoekenden in de EU: de dienstverlening is gratis; het portaal biedt in 25 talen informatie over de leef- en werkomstandigheden in alle deelnemende landen; het brengt werkzoekenden in contact met werkgevers die mensen met specifieke kwalificaties zoeken, en wel door de betrokkenen te wijzen op sectoren en beroepen waar een tekort aan gekwalificeerd personeel bestaat, en door steun te verlenen voor mobiliteitsprogramma's voor jongeren.

Een en ander blijkt uit het feit dat de site elke maand vier miljoen bezoekers trekt en 150 000 contacten tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand brengt, per jaar ruim 50 000 aanstellingen faciliteert, per maand gemiddeld 750 000 cv's opneemt en in heel Europa honderden evenementen organiseert.

Met de hervorming van Eures die de Commissie voorstelt, wordt het volgende beoogd: groei van het aantal partners dat mobiliteitsdiensten via Eures aanbiedt, versteviging van de samenwerking tussen publieke en private arbeidsbemiddelaars teneinde een groter aandeel van de vacatures te bestrijken (thans bedraagt dit aandeel 30 tot 40 % van het totale aantal vacatures), en een sterkere gerichtheid op jongeren, die eerder tot arbeidsmobiliteit bereid zijn, hetgeen betekent dat er ook dienstverbanden zullen worden aangeboden waarbij arbeid en leermogelijkheden zoals stages gecombineerd worden.

Wij zijn voorstander van een actualisering van het functioneren van Eures en afstemming op de maatschappelijke ontwikkelingen in Europees verband. In het Commissievoorstel wordt echter niet duidelijk ingegaan op de krachtsverhoudingen tussen de betrokken partijen, de coördinatie en samenwerking binnen het netwerk en de rol van de sociale partners en de selectiemethoden.

De Commissie gaat in haar voorstel evenmin in op de samenwerking tussen de lidstaten en Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, die reeds bij het Eures-netwerk betrokken zijn.

Tegelijkertijd zijn er signalen van de lidstaten die erop wijzen dat de nieuwe hervorming de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling zal verstoren, terwijl de betrokken instanties juist het actiefst zijn op het vlak van grensoverschrijdende arbeidsvoorlichting en ‑bemiddeling.

De hervorming moet de publieke arbeidsbureaus in staat stellen de grondslagen te leggen voor nauwere samenwerking met instellingen voor onderwijs en opleiding, met name op het vlak van bijscholing, ook voor mensen van boven de veertig, met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden en slim gebruik van ICT.

Daarnaast is er betere coördinatie tussen ministeries nodig om de juridische belemmeringen op te heffen waarmee werknemers die in een ander land willen werken, geconfronteerd worden. Het is nu immers zo dat velen aarzelen om een baan in een ander EU-land te accepteren vanwege onzekerheden en gebrek aan relevante informatie over sociale zekerheid, belastingen en andere verplichtingen in het gastland.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het vrije verkeer van werknemers is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een meer geïntegreerde Europese arbeidsmarkt die werknemers uit gebieden met een hoge werkloosheid de mogelijkheid biedt te gaan werken in gebieden waar een tekort aan arbeidskrachten is. Dankzij het vrije verkeer van werknemers kunnen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ook beter op elkaar worden afgestemd en knelpunten op de arbeidsmarkt worden verholpen.

(2) Het vrije verkeer van werknemers is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een meer geïntegreerde Europese arbeidsmarkt die werknemers uit gebieden met een hoge werkloosheid de mogelijkheid biedt te gaan werken in gebieden waar een tekort aan arbeidskrachten is. Dankzij het vrije verkeer van werknemers kunnen vacatures worden opgevuld met het vereiste personeel dat over de juiste vaardigheden beschikt, en kunnen knelpunten op de arbeidsmarkt worden verholpen.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) In overeenstemming met artikel 174 VWEU moet bijzondere aandacht uitgaan naar de ultraperifere, meest noordelijke regio's met een zeer geringe bevolkingsdichtheid, en naar insulaire, grensoverschrijdende en berggebieden.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Teneinde werknemers met recht op vrij verkeer, te helpen dat recht daadwerkelijk uit te oefenen, kan overeenkomstig deze verordening bijstand worden verleend aan elke onderdaan van de Europese Unie die het recht heeft in loondienst te werken, evenals aan zijn of haar gezinsleden, overeenkomstig artikel 45 van het Verdrag. De lidstaten bieden onderdanen van een derde land die op dit vlak op grond van de Europese of nationale wetgeving gelijk behandeld moeten worden als hun eigen onderdanen, dezelfde mate van bijstand.

(4) Teneinde werknemers met recht op arbeid in het kader van vrij verkeer te helpen dat recht daadwerkelijk uit te oefenen, kan overeenkomstig deze verordening bijstand worden verleend aan elke onderdaan van de Europese Unie die het recht heeft in loondienst te werken, evenals aan zijn of haar gezinsleden, overeenkomstig artikel 45 van het Verdrag. De lidstaten bieden onderdanen van een derde land die op dit vlak op grond van de Europese of nationale wetgeving gelijk behandeld moeten worden als hun eigen onderdanen, dezelfde mate van bijstand.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Door de toenemende onderlinge afhankelijkheid van arbeidsmarkten moeten de diensten voor arbeidsvoorziening nauwer samenwerken, zodat alle werknemers vrij verkeer genieten via vrijwillige en eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Overeenkomstig artikel 46, lid a), van het Verdrag moet daarom een gemeenschappelijk kader voor samenwerking worden opgezet tussen de lidstaten en de Commissie inzake arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Dit kader moet vacatures uit de hele Unie bundelen, de mogelijkheid bieden naar deze vacatures te solliciteren ("clearance"), de verlening van gerelateerde ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers vaststellen en een gemeenschappelijke methode voorzien om informatie uit te wisselen die noodzakelijk is om de samenwerking te vergemakkelijken.

(5) Door de toenemende onderlinge afhankelijkheid van arbeidsmarkten en de noodzaak tot integratie ervan moeten de diensten voor arbeidsvoorziening nauwer samenwerken, zodat alle werknemers vrij verkeer genieten via vrijwillige en eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Overeenkomstig artikel 46, lid a), van het Verdrag moet daarom een gemeenschappelijk kader voor samenwerking worden opgezet tussen de lidstaten en de Commissie inzake arbeidsmobiliteit in de lidstaten en tussen de lidstaten en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Dit kader moet vacatures uit de hele Unie bundelen en burgers uit de Unie en uit de vier bovengenoemde landen samenbrengen, de mogelijkheid bieden naar deze vacatures te solliciteren ("clearance"), de verlening van gerelateerde ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers vaststellen en een gemeenschappelijke methode voorzien om informatie uit te wisselen die noodzakelijk is om de samenwerking te vergemakkelijken. De Unie moet met name de nodige maatregelen treffen om werkgelegenheid en in het algemeen de rechten van de werknemers te garanderen, ook ten aanzien van derde landen die deel uitmaken van het Eures-netwerk.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) In het "Pact voor groei en werkgelegenheid" heeft de Europese Raad gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken het Eures-netwerk uit te breiden tot leer- en stageplaatsen. Leer- en stageplaatsen kunnen onder deze verordening vallen, mits de desbetreffende personen worden beschouwd als werknemers met betrekking tot de rechten die uit hoofde van artikel 45 van het Verdrag aan de burgers worden verleend. Er moet voor een gepaste uitwisseling van algemene informatie over mobiliteit m.b.t. leer- en stageplaatsen binnen de Unie worden gezorgd en er moet in adequate bijstand voor de kandidaten voor dergelijke plaatsen worden voorzien, inclusief een mechanisme voor het verwerken van aanbiedingen, zodra een dergelijke verwerking haalbaar wordt geacht overeenkomstig de gepaste normen en met inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten.

(6) In het "Pact voor groei en werkgelegenheid" heeft de Europese Raad gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken het Eures-netwerk uit te breiden tot leer- en stageplaatsen, ook in het kader van grensoverschrijdende partnerschappen. Leer- en stageplaatsen kunnen onder deze verordening vallen, mits de desbetreffende personen worden beschouwd als werknemers met betrekking tot de rechten die uit hoofde van artikel 45 van het Verdrag aan de burgers worden verleend. Er moet worden gezorgd voor een gepaste uitwisseling van algemene informatie over mobiliteit m.b.t. leer- en stageplaatsen binnen de Unie, die erkend moeten worden volgens het model van de diploma's in de traditionele nationale onderwijsstelsels, en er moet in adequate bijstand voor de kandidaten voor dergelijke plaatsen worden voorzien, inclusief een mechanisme voor het verwerken van aanbiedingen, zodra een dergelijke verwerking haalbaar wordt geacht overeenkomstig de gepaste normen en met inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten.

Motivering

Na de voltooiing van de stage of leerovereenkomst krijgt de betrokkene een getuigschrift dat in de andere lidstaten erkend moet worden.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om de transnationale en grensoverschrijdende samenwerking en de ondersteuning van alle organisaties die in de lidstaten voor Eures actief zijn, te vergemakkelijken, zou op het niveau van de Unie een structuur moeten worden opgezet ("het Europees coördinatiebureau") die voor gemeenschappelijke informatie, opleidingsactiviteiten, hulpmiddelen en advies zorgt. Die structuur moet ook verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het Europese portaal voor arbeidsmobiliteit (het Eures-portaal), het gemeenschappelijke IT-platform. Ter sturing van de werkzaamheden zouden in overleg met de lidstaten meerjarige werkprogramma’s moeten worden ontwikkeld.

(8) De interregionale, transnationale en grensoverschrijdende partnerschappen en samenwerking en de ondersteuning van alle organisaties die in de lidstaten voor Eures actief zijn, moeten het opzetten van een structuur op het niveau van de Unie ("het Europees coördinatiebureau") mogelijk maken waardoor diensten moeten worden blijven aangeboden als: gemeenschappelijke verstrekking van informatie en consultancy, opleidingsactiviteiten, hulpmiddelen en advies. Die structuur moet ook verantwoordelijk zijn voor de versteviging van het Europese portaal voor arbeidsmobiliteit (het Eures-portaal), het gemeenschappelijke IT-platform. Ter sturing van de werkzaamheden zouden in overleg met de lidstaten meerjarige werkprogramma’s moeten worden ontwikkeld.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De lidstaten zouden nationale coördinatiebureaus moeten opzetten om algemene ondersteuning en bijstand te verlenen aan alle organisaties op hun grondgebied die voor Eures actief zijn, en zij zouden de samenwerking met hun tegenhangers in de andere lidstaten en met het Europees coördinatiebureau ondersteunen. Die coördinatiebureaus zouden vooral klachten en problemen i.v.m. vacatures moeten behandelen en moeten nagaan of de regels m.b.t. vrijwillige en eerlijke arbeidsmobiliteit in de Unie worden nageleefd.

(9) De lidstaten zouden nationale coördinatiebureaus moeten opzetten om algemene ondersteuning en bijstand te verlenen aan alle organisaties op hun grondgebied die voor Eures actief zijn, met inbegrip van grensoverschrijdende partnerschappen, en zij zouden de samenwerking met hun tegenhangers in de andere lidstaten en met het Europees coördinatiebureau ondersteunen. Die coördinatiebureaus zouden vooral de totstandbrenging moeten ondersteunen van instrumenten en procedures voor het functioneren van Eures en voor de behandeling van klachten en problemen met betrekking tot vacatures en administratieve barrières, vooral in gebieden met een groot tekort aan arbeidskrachten waardoor de arbeidsmarkt uit balans dreigt te raken, moeten nagaan of de regels m.b.t. vrijwillige en eerlijke arbeidsmobiliteit in de Unie worden nageleefd, klachten moeten afhandelen om uiteenlopende interpretaties van de bestaande wetgeving te voorkomen en zich moeten bezighouden met gevallen van discriminatie en gegevensbescherming. Lidstaten met een gedecentraliseerd systeem moeten overwegen regionale coördinatiebureaus op te zetten.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De bijdrage van de sociale partners aan het Eures-netwerk bestaat er vooral in de belemmeringen voor mobiliteit te analyseren en om eerlijke en vrijwillige arbeidsmobiliteit binnen de Unie te bevorderen, inclusief in de grensoverschrijdende regio's. De vertegenwoordigers van de sociale partners op EU-niveau moeten daarom bij het algemene beheer van het Eures-netwerk worden betrokken en nationale werkgeversorganisaties en vakbonden kunnen een aanvraag indienen om Eures-partner te worden.

(10) De bijdrage van de sociale partners aan het Eures-netwerk bestaat er vooral in de belemmeringen voor mobiliteit te analyseren en om eerlijke en vrijwillige arbeidsmobiliteit binnen de Unie te bevorderen, inclusief in de grensoverschrijdende regio's. De vertegenwoordigers van de sociale partners op EU-niveau moeten daarom bij het algemene beheer van het Eures-netwerk worden betrokken en nationale werkgeversorganisaties en vakbonden kunnen een aanvraag indienen om Eures-partner te worden, waarbij de deelname van kmo's essentieel is omdat banen in de Unie vooral door hen worden gecreëerd.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis) In grensoverschrijdende regio's kunnen permanente structuren zoals werkgemeenschappen, euregio's en in het bijzonder de Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) de basis vormen voor grensoverschrijdende partnerschappen.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Een breder lidmaatschap van het Eures-netwerk heeft sociale, economische en financiële voordelen. De dienstverlening wordt erdoor verbeterd doordat partnerschappen worden vergemakkelijkt, de complementariteit wordt verhoogd en de kwaliteit verbeterd. Het marktaandeel van het Eures-netwerk wordt erdoor vergroot doordat nieuwe leden vacatures, sollicitaties en curricula vitae (cv's) beschikbaar stellen. De transnationale en grensoverschrijdende samenwerking - een belangrijk kenmerk van het Eures-netwerk - zou kunnen leiden tot innovatieve vormen van leren en samenwerken tussen de diensten voor arbeidsbemiddeling, onder meer wat betreft kwaliteitsnormen voor vacatures en ondersteunende diensten. Het Eures-netwerk zou daardoor aan belang winnen als een van de belangrijkste EU-instrumenten voor de lidstaten en de Europese Commissie om concrete maatregelen te ondersteunen met het oog op een hoog werkgelegenheidsniveau binnen de Unie.

(12) Het bredere lidmaatschap van het Eures-netwerk heeft sociale, economische en financiële voordelen. De dienstverlening wordt erdoor verbeterd doordat partnerschappen worden vergemakkelijkt, de complementariteit wordt verhoogd en de kwaliteit verbeterd. Het marktaandeel van het Eures-netwerk wordt erdoor vergroot doordat nieuwe leden vacatures, sollicitaties en curricula vitae (cv's) beschikbaar stellen. De interregionale, transnationale en grensoverschrijdende samenwerking – een belangrijk kenmerk van het Eures-netwerk – moet blijven leiden tot innovatieve vormen van leren en samenwerken tussen de diensten voor arbeidsbemiddeling, onder meer wat betreft kwaliteitsnormen voor vacatures en ondersteunende diensten. Het Eures-netwerk zou daardoor aan belang winnen als een van de belangrijkste EU-instrumenten voor de lidstaten en de Europese Commissie om concrete maatregelen te ondersteunen met het oog op een hoog werkgelegenheidsniveau binnen de Unie.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Overeenkomstig hun bevoegdheden bij de organisatie van de arbeidsmarkten zou het aan de lidstaten moeten zijn om op hun respectieve grondgebied organisaties te machtigen als Eures-partners aan het Eures-netwerk deel te nemen. Voor de machtigingsprocedure zouden gemeenschappelijke minimumcriteria en een beperkt aantal basisregels moeten gelden om transparantie en gelijke kansen bij de toetreding tot het Eures-netwerk te waarborgen. Hierbij moet voldoende flexibiliteit worden gewaarborgd om rekening te houden met de verschillende nationale modellen en vormen van samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening en andere actoren op de arbeidsmarkt in de lidstaten.

(13) Overeenkomstig hun bevoegdheden bij de organisatie van de arbeidsmarkten zou het aan de lidstaten moeten zijn om op hun respectieve grondgebied organisaties te machtigen als Eures-partners aan het Eures-netwerk deel te nemen. Voor de machtigingsprocedure zouden gemeenschappelijke minimumcriteria en een beperkt aantal basisregels moeten gelden om transparantie en gelijke kansen bij de toetreding tot het Eures-netwerk te waarborgen. Hierbij moet voldoende flexibiliteit worden gewaarborgd om rekening te houden met de verschillende nationale, regionale en lokale modellen en vormen van samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening en andere actoren op de arbeidsmarkt in de lidstaten.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Om betrouwbare en geactualiseerde informatie aan werknemers en werkgevers over de verschillende aspecten van de arbeidsmobiliteit binnen de Unie te kunnen verstrekken zou het Eures-netwerk moeten samenwerken met andere organen, diensten en EU-netwerken die de mobiliteit bevorderen en burgers informeren over hun rechten uit hoofde van de EU-wetgeving, zoals de portaalsite "Uw Europa", het Europees Jongerenportaal, SOLVIT, de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de erkenning van beroepskwalificaties en de organen voor de bevordering, de analyse, de monitoring op en de ondersteuning van de gelijke behandeling van werknemers die zijn aangewezen overeenkomstig Richtlijn ../2013 (EU) van [het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken].

(16) Om betrouwbare en geactualiseerde informatie aan werknemers en werkgevers over de verschillende aspecten van de arbeidsmobiliteit binnen de Unie te kunnen verstrekken zou het Eures-netwerk moeten samenwerken met andere organen, diensten en EU-netwerken die de mobiliteit bevorderen en burgers informeren over hun rechten uit hoofde van de EU-wetgeving, zoals de portaalsite "Uw Europa", het Europees Jongerenportaal, SOLVIT, organisaties voor grensoverschrijdende samenwerking en andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor de erkenning van beroepskwalificaties en de organen voor de bevordering, de analyse, de monitoring op en de ondersteuning van de gelijke behandeling van werknemers die zijn aangewezen overeenkomstig Richtlijn../2013 (EU) van [het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken].

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Een grondig inzicht in de vraag naar arbeid in termen van beroepen, sectoren en behoeften van werkgevers zou het recht op vrij verkeer van werknemers binnen de Unie ten goede komen. De ondersteunende diensten moeten dan ook hoogwaardige bijstand verlenen aan de werkgevers, en in het bijzonder aan kleine en middelgrote ondernemingen. Dankzij nauwe werkrelaties tussen de diensten voor arbeidsvoorziening en de werkgevers worden de vacaturepools vergroot, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd, arbeidstrajecten voor werkzoekenden (vooral uit kwetsbare groepen) gewaarborgd en het inzicht in de arbeidsmarkt verbeterd.

(24) Een grondig inzicht in de vraag naar arbeid in termen van beroepen, sectoren en behoeften van werkgevers zou het recht op vrij verkeer van werknemers binnen de Unie ten goede komen. De ondersteunende diensten moeten dan ook hoogwaardige bijstand verlenen aan de werkgevers, en in het bijzonder aan kleine en middelgrote ondernemingen, met inbegrip van personen die een ambacht uitoefenen. Dankzij nauwe werkrelaties tussen de diensten voor arbeidsvoorziening en de werkgevers worden de vacaturepools vergroot, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd, tekorten aan arbeidskrachten teruggedrongen, arbeidstrajecten voor werkzoekenden (vooral uit kwetsbare groepen) gewaarborgd en het inzicht in de arbeidsmarkt verbeterd.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26) De ondersteunende diensten houden verband met de uitoefening van het fundamentele recht op vrij verkeer van werknemers uit hoofde van het Unierecht en moeten daarom kosteloos zijn. Voor ondersteunende diensten aan werkgevers mogen echter kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig de gangbare nationale praktijken.

(26) De ondersteunende diensten houden verband met de uitoefening van het fundamentele recht op vrij verkeer van werknemers uit hoofde van het Unierecht en moeten daarom kosteloos zijn, evenals ondersteunende diensten aan werkgevers.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan de ondersteuning van de mobiliteit in grensoverschrijdende regio's en aan de dienstverlening aan grensarbeiders die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen en die te maken hebben met uiteenlopende nationale praktijken en rechtsstelsels en daardoor stuiten op specifieke administratieve, juridische of fiscale hinderpalen voor mobiliteit. De lidstaten kunnen specifieke ondersteunende structuren opzetten om deze vorm van mobiliteit te vergemakkelijken. Dergelijke structuren moeten binnen het kader van het Eures-netwerk aandacht schenken aan de specifieke behoeften aan voorlichting, begeleiding, grensoverschrijdende afstemming van de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod en de daaruit voortvloeiende arbeidsbemiddeling.

(27) Bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan de ondersteuning van de regio's die met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen te kampen hebben en van de mobiliteit in grensoverschrijdende regio's en aan de dienstverlening aan het voortdurend stijgende aantal grensarbeiders die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen en die te maken hebben met uiteenlopende nationale praktijken en rechtsstelsels en daardoor stuiten op specifieke administratieve, juridische of fiscale hinderpalen voor mobiliteit. De lidstaten moeten steun blijven verlenen aan de specifieke ondersteunende structuren die deze vorm van mobiliteit vergemakkelijken en binnen het kader van het Eures-netwerk aandacht schenken aan de specifieke behoeften aan voorlichting, advies, begeleiding, grensoverschrijdende afstemming van de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod en de daaruit voortvloeiende arbeidsbemiddeling.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30) Er zou een programmeringscyclus moetenworden vastgesteld om de coördinatie van de mobiliteitsmaatregelen binnen de Unie te ondersteunen. Om doeltreffend te zijn zou bij de programmering van de werkplannen van de lidstaten rekening moeten worden gehouden met de gegevens over mobiliteitsstromen en -patronen, de analyse van gegevens over bestaande en voorspelde tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt en de wervingservaringen en -praktijken binnen het Eures-netwerk. Voorts is het zaak de hulpmiddelen en instrumenten waarover de nationale organisaties beschikken om de arbeidsmobiliteit in de EU te bevorderen.

(30) Er zou een programmeringscyclus moeten worden vastgesteld om de coördinatie van de mobiliteitsmaatregelen binnen de Unie te ondersteunen. Om de negatieve gevolgen van de geografische mobiliteit binnen de Unie op te sporen en te voorkomen, zou bij de programmering van de werkplannen van de lidstaten rekening moeten worden gehouden met de gegevens over mobiliteitsstromen en ‑patronen, de analyse van gegevens over bestaande en voorspelde tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt en de wervingservaringen en -praktijken binnen het Eures-netwerk. Voorts is het zaak de hulpmiddelen en instrumenten waarover de nationale organisaties beschikken om de arbeidsmobiliteit in de EU te bevorderen.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(33 bis) Met de tenuitvoerlegging van deze verordening zal de totstandbrenging van een doeltreffend mechanisme voor de betere afstemming van onderwijsstelsels op de behoeften van de arbeidsmarkt en voor een betere integratie van de arbeidsmarkt als geheel mogelijk worden gemaakt.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(37 bis) Er moet een oplossing worden gevonden voor het heffen van belastingen bij grensoverschrijdende arbeidsmigranten, aangezien het gebrek aan een dergelijke oplossing het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie krachtens artikel 45 VWEU ernstig belemmert. De Commissie en de lidstaten moeten procedures bevorderen om belastingdiscriminatie uit te roeien, aangezien de arbeidsmobiliteit daar de nadelen van ondervindt, terwijl deze mobiliteit juist een cruciale factor is voor economische groei en een toename van de werkgelegenheid in de Unie. Verder moet in de hele Unie grootschalige bekendheid worden gegeven aan het Eures-netwerk door middel van intensieve voorlichtingscampagnes voor burgers van de Unie, hoofdzakelijk voor de doelgroepen, door de Commissie en met name de regeringen van de lidstaten.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 voorziet deze verordening in doelstellingen, beginselen en regels inzake

2. In deze verordening worden de beginselen en regels vastgelegd van een samenwerkingskader om de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers binnen de Unie overeenkomstig artikel 45 VWEU te vergemakkelijken door

Motivering

Het Eures-netwerk functioneert al en heeft zijn nut bewezen. De dienstverlening aan de potentiële gebruikers moet verbeterd worden.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de maatregelen van en tussen de lidstaten met het oog op een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de Unie ter bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau;

(b) de maatregelen van en tussen de lidstaten met het oog op een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de Unie ter bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau, met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende regio's;

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) het functioneren van een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening tussen de lidstaten en de Commissie;

(c) het beter functioneren van het Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening tussen de lidstaten, de Commissie en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein;

Motivering

Het Eures-netwerk functioneert al en heeft zijn nut bewezen. De dienstverlening aan de potentiële gebruikers moet verbeterd worden.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) de gerelateerde ondersteunende diensten ter bevordering van de mobiliteit die aan werknemers en werkgevers moeten worden verleend.

(d) adequate ondersteunende diensten en advies ter bevordering van de mobiliteit die aan werknemers en werkgevers moeten worden verleend.

Motivering

Het Eures-netwerk functioneert al en heeft zijn nut bewezen. De dienstverlening aan de potentiële gebruikers moet verbeterd worden.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1– letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) "diensten voor arbeidsvoorziening": iedere rechts- of natuurlijke persoon die rechtmatig actief is in een lidstaat en diensten verleent waardoor werkzoekenden werk vinden en werkgevers werknemers kunnen werven;

(b) "diensten voor arbeidsvoorziening": iedere rechts- of natuurlijke persoon, zij het van openbare of particuliere aard, en in dit laatste geval met of zonder winstoogmerk, die rechtmatig actief is in een lidstaat en diensten verleent waardoor werkzoekenden werk vinden en werkgevers werknemers kunnen werven;

Motivering

Regulatory clarity and legal certainty make it necessary to avoid an implicit element in the provision intended to define 'employment services' in the Member States. The purpose is to set out the various forms that these services may take, including the possibility of being for profit and explicitly EGTC. This is consistent with EU case law and with the Commission's understanding of employment services and services of general interest. This wording reflects the idea that any public policy aimed at achieving full employment has to encourage public-private cooperation at all geographical levels, opening up employment information, guidance and mediation services to private agencies.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis) "grensoverschrijdend partnerschap en samenwerking voor arbeidsbemiddeling voor grensarbeiders": elke vorm van samenwerking tussen de bevoegde instanties op nationaal, regionaal en lokaal niveau om diensten te verlenen waarmee vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd met het oogmerk vacatures te vervullen door aanstelling van grensarbeiders.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Instelling

Reorganisatie

Motivering

Het Eures-netwerk bestaat al. Reorganisatie is nodig om de dienstverlening aan de potentiële gebruikers te verbeteren.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening wordt een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening ("het Eures-netwerk") opgericht.

Deze verordening strekt tot reorganisatie en versterking van het Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening en de grensoverschrijdende Eures-bureaus ("het Eures-netwerk").

Motivering

Het Eures-netwerk bestaat al. Reorganisatie is nodig om de dienstverlening aan de potentiële gebruikers te verbeteren.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) De Eures-partners: dit zijn de organisaties die door de lidstaten gemachtigd zijn om op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau steun bij de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's te bieden en/of ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers te verlenen.

(c) De Eures-partners: dit zijn de organisaties die door de lidstaten gemachtigd zijn om op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau alsook in grensoverschrijdend verband steun bij de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's te bieden en/of ondersteunende diensten te verlenen aan werknemers en werkgevers en grensoverschrijdende Eures-partnerschappen.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Overeenkomstig hun respectieve taken en verantwoordelijkheden promoten alle bij het Eures-netwerk betrokken organisaties actief en in nauwe samenwerking de mogelijkheden inzake arbeidsmobiliteit binnen de Unie, en zij staan werknemers en werkgevers bij deze mogelijkheden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau beter te benutten.

2. Overeenkomstig hun respectieve taken en verantwoordelijkheden promoten alle bij het Eures-netwerk betrokken organisaties actief en in nauwe samenwerking de mogelijkheden inzake arbeidsmobiliteit binnen de Unie, en zij staan werknemers en werkgevers bij deze mogelijkheden op Europees, nationaal maar vooral op regionaal en lokaal niveau beter te benutten, inclusief in grensoverschrijdend verband en in regio's met een hoge werkloosheid en weinig werkgelegenheid. Ook verschaffen zij werknemers en werkgevers informatie over de mogelijke administratieve belemmeringen waarmee ze te maken kunnen krijgen.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de arbeidsmarkten in de Unie beter te doen functioneren en sterker te integreren;

(c) het functioneren en de integratie van de arbeidsmarkten in de Unie, inclusief grensoverschrijdende arbeidsmarkten, het waarborgen van niet-discriminerende toegang tot werkgelegenheid, sollicitaties en relevante informatie over de arbeidsmarkt;

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) de sociale inclusie en de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, te bevorderen.

(e) de sociale inclusie en de integratie van personen die zich in de kwetsbare situatie bevinden dat zij van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, te bevorderen.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) jongeren aan te trekken met het project "Je eerste Eures-baan" voor een soepele overgang van onderwijs naar werk op de arbeidsmarkten in de Unie.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) een coherent kader te formuleren en het Eures-netwerk horizontaal te ondersteunen door onder meer:

(a) de totstandbrenging van een coherent kader te steunen en het Eures-netwerk horizontaal te ondersteunen door onder meer:

Motivering

Het Europees coördinatiebureau moet het Eures-netwerk steunen, uitgaande van de reeds opgedane ervaring en rekening houdend met de specifieke lokale en regionale situatie.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii) informatie- en communicatieactiviteiten op te zetten;

(ii) informatie- en communicatieactiviteiten op te zetten, onder andere door een communicatiestrategie uit te werken die erop gericht is het bestaan van het Eures-netwerk onder de aandacht te brengen van de Europese burgers, met name degenen zonder internettoegang;

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iii) voor een gemeenschappelijk opleidingsprogramma voor Eures-personeel te zorgen;

(iii) voor een gemeenschappelijk opleidingsprogramma voor Eures-personeel te zorgen, met inbegrip van bewustwordingstrainingen om in te spelen op uiteenlopende behoeften van specifieke groepen werknemers;

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1– letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de geografische en beroepsmobiliteit te analyseren;

(b) de geografische en beroepsmobiliteit te analyseren met inachtneming van de specifieke lokale en regionale situatie;

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) overeenkomstig deze verordening een adequaat kader te ontwikkelen voor de samenwerking, de uitwisseling van informatie en de verwerking van sollicitaties, vacatures en cv's binnen de Unie met betrekking tot leer- en stageplaatsen;

(c) overeenkomstig deze verordening een adequaat kader te ontwikkelen voor de samenwerking, de uitwisseling van informatie en de verwerking van sollicitaties, vacatures en cv's binnen de Unie met betrekking tot leer- en stageplaatsen, ook in grensoverschrijdend verband, voor zover van toepassing;

Motivering

Voor het functioneren van het Eures-netwerk moet het Europees coördinatiebureau uitgaan van de reeds opgedane ervaring en rekening houden met de specifieke lokale en regionale situatie.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) samen met de Eures-leden de Eures-werkzaamheden en Eures-werkgelegenheidsprestaties te monitoren en te evalueren.

(d) samen met de Eures-leden de Eures-werkzaamheden en Eures-werkgelegenheidsprestaties te monitoren en te evalueren, met bijzondere aandacht voor de regionale en lokale dimensie, en door waar nodig voorstellen voor verbetering te formuleren.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De meerjarige werkprogramma’s van het Eures-coördinatiebureau worden opgesteld in overleg met de in artikel 11 vermelde Eures-coördinatiegroep.

2. Het Europees coördinatiebureau keurt meerjarige werkprogramma's goed die zijn opgesteld na raadpleging van de in artikel 11 vermelde Eures-coördinatiegroep.

Motivering

Het Europees coördinatiebureau en de nationale bureaus stellen gezamenlijk de meerjarige werkprogramma's op.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Ieder nationaal coördinatiebureau is verantwoordelijk voor:

1. Ieder nationaal coördinatiebureau, dat door de lidstaat is ingesteld en bij de Commissie is aangemeld, is verantwoordelijk voor:

Motivering

De lidstaten bepalen wie op nationaal niveau de bevoegde autoriteit is.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de samenwerking met de Commissie en de andere lidstaten bij de de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures, sollicitaties en cv's binnen het in hoofdstuk III vastgestelde kader;

(a) de samenwerking met de Commissie en de andere lidstaten alsook Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein bij de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures, sollicitaties en cv's binnen het in hoofdstuk III vastgestelde kader;

Motivering

Deze vier landen zijn reeds bij het netwerk betrokken; de partnerschappen kunnen verbeterd worden, waar alle gebruikers baat bij zullen hebben.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1– letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de organisatie van de Eures-activiteiten in de betreffende lidstaat, met inbegrip van het verlenen van ondersteunende diensten overeenkomstig hoofdstuk IV;

(b) de organisatie van de Eures-activiteiten in de betreffende lidstaat, met inbegrip van de organisatie van ondersteunende dienstverlening overeenkomstig hoofdstuk IV, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de regionale en lokale dimensie en naar de deelname van sociale partners en andere belanghebbenden;

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de coördinatie van de maatregelen van de betreffende lidstaat en de coördinatie tussen die maatregelen en de maatregelen van de andere lidstaten overeenkomstig hoofdstuk V.

(c) de coördinatie van de maatregelen van de betreffende lidstaat en de coördinatie tussen die maatregelen en de maatregelen van de andere lidstaten, alsook Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, overeenkomstig hoofdstuk V.

Motivering

Deze vier landen zijn reeds bij het netwerk betrokken; de partnerschappen kunnen verbeterd worden, waar alle gebruikers baat bij zullen hebben.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de leef- en arbeidsomstandigheden;

(a) de leef- en arbeidsomstandigheden, met inbegrip van belastingen en socialezekerheidspremies;

Motivering

Geïnteresseerden hebben informatie over de belastingen in het andere EU-land nodig om met kennis van zaken te kunnen beslissen of ze een aangeboden baan al dan niet aannemen.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) indien van toepassing, de situatie van grensarbeiders, met name in grensoverschrijdende regio’s.

(e) waar van toepassing, de situatie van grensarbeiders, met name in grensoverschrijdende regio’s.

Motivering

Het aantal grensoverschrijdende partnerschappen kan toenemen, waar alle lokale en regionale partners baat bij zullen hebben.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) de overdracht van gegevens om de meest haalbare oplossingen te vinden die voor zowel werkgevers als werknemers geschikt zijn.

Motivering

De uitwisseling van informatie tussen partners moet worden verbeterd.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Het nationaal coördinatiebureau biedt algemene ondersteuning aan de op zijn eigen grondgebied bij het Eures-netwerk betrokken organisaties bij de samenwerking met Eures-tegenhangers in andere lidstaten. Er wordt onder meer steun verleend bij klachten over Eures-vacatures en -wervingen en de samenwerking met overheidinstanties zoals arbeidsinspecties.

4. Het nationaal coördinatiebureau biedt algemene ondersteuning aan de op zijn eigen grondgebied bij het Eures-netwerk betrokken organisaties bij de samenwerking met Eures-tegenhangers in andere lidstaten, met inbegrip van organisaties die deelnemen aan grensoverschrijdende partnerschappen en met partners in Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Er wordt onder meer steun verleend bij klachten over Eures-vacatures en -wervingen en de samenwerking met overheidsinstanties zoals arbeidsinspecties.

 

Motivering

Deze vier landen zijn reeds bij het netwerk betrokken; de partnerschappen, ook die in grensoverschrijdend verband, kunnen verbeterd worden, waar alle gebruikers baat bij zullen hebben.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Het nationaal coördinatiebureau bevordert de samenwerking met stakeholders, zoals diensten voor loopbaanbegeleiding, universiteiten, kamers van koophandel en organisaties die betrokken zijn bij programma's i.v.m. leer- en stageplaatsen.

5. Het nationaal coördinatiebureau bevordert de samenwerking met stakeholders op alle bestuurlijke niveaus en in alle gelederen van de samenleving, zoals diensten voor loopbaanbegeleiding, universiteiten, kamers van koophandel, ngo's en organisaties die betrokken zijn bij programma's i.v.m. leer- en stageplaatsen, met speciale aandacht voor kmo's.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn nationaal coördinatiebureau over het nodige personeel en de nodige middelen beschikt om de uit hoofde van deze verordening vastgestelde taken uit te voeren.

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn nationaal coördinatiebureau over het nodige personeel en de nodige middelen beschikt om de uit hoofde van deze verordening vastgestelde taken uit te voeren waarbij tevens de regionale en lokale belangen naar behoren vertegenwoordigd worden.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elke lidstaat zorgt voor een systeem om Eures-partners te machtigen aan het Eures-netwerk deel te nemen, hun activiteiten te controleren en toezicht te houden op hun naleving van de nationale en EU-wetgeving bij de uitvoering van deze verordening. Dit systeem is transparant en evenredig en eerbiedigt de beginselen van gelijke behandeling voor kandidaatorganisaties en een goede rechtsgang.

1. Rekening houdend met regionale en lokale actoren, sociale partners en andere belanghebbenden, zorgt elke lidstaat voor een systeem om Eures-partners te machtigen aan het Eures-netwerk deel te nemen, hun activiteiten te controleren en toezicht te houden op hun naleving van de nationale en EU-wetgeving bij de uitvoering van deze verordening. Dit systeem is transparant en evenredig en eerbiedigt de beginselen van gelijke behandeling voor kandidaatorganisaties en een goede rechtsgang. De grensoverschrijdende Eures-partnerschappen worden vrijgesteld van de nationale vergunningsprocedure en worden beschouwd als Eures-partners van rechtswege.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Eures-partners mogen andere Eures-partners of andere organisaties bij hun activiteiten betrekken om samen aan de criteria in de bijlage te voldoen. In dergelijke gevallen is het voortbestaan van een adequaat partnerschap een aanvullende voorwaarde voor deelname aan het Eures-netwerk.

6. Eures-partners mogen andere Eures-partners of andere organisaties bij hun activiteiten betrekken om samen aan de criteria in de bijlage te voldoen. In dergelijke gevallen is het voortbestaan van een adequaat partnerschap, met inbegrip van grensoverschrijdende partnerschappen en partnerschappen die gericht zijn op het oplossen van specifieke problemen van regio's en gemeentes binnen de EU, een aanvullende voorwaarde voor deelname aan het Eures-netwerk.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Kandidaatorganisaties kunnen bij deelname aan het Eures-netwerk kiezen uit de volgende opties:

1. Kandidaatorganisaties nemen op de volgende manieren deel aan het Eures-netwerk:

Motivering

Het is niet gerechtvaardigd om de Eures-partners te laten kiezen voor hun verantwoordelijkheden. Eures-partners dienen verplicht te worden, zoals dat nu het geval is, om alle in artikel 9, punten a) tot c), vermelde diensten te verlenen.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) bijdragen aan de vacaturepool overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder a);

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1– letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) bijdragen aan de sollicitatie- en cv-pool overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b);

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) ondersteunende diensten verlenen aan werknemers en werkgevers overeenkomstig hoofdstuk IV; of

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) een combinatie van de punten a) tot en met c).

Schrappen

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Om de werkloosheid terug te dringen, nemen de lidstaten in samenwerking met de Commissie maatregelen om ervoor te zorgen dat EU-burgers bij het vervullen van vacatures gelijkwaardige toegang krijgen.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) alle vacatures bij zijn openbare diensten voor arbeidsvoorziening en bij zijn Eures-partners;

(a) alle vacatures bij zijn openbare diensten voor arbeidsvoorziening en bij zijn Eures-partners; de mogelijkheid voor micro-ondernemingen en kleine ondernemingen om in naar behoren gemotiveerde gevallen hun vacatures niet op het Eures-portaal te publiceren;

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De openbare diensten voor arbeidsvoorziening proberen overeenkomsten met andere diensten voor arbeidsvoorziening op het grondgebied van die lidstaat te sluiten om ervoor te zorgen dat het in lid 1 vermelde beginsel ook geldt voor online-instrumenten voor werkzoekenden die door die diensten worden beheerd.

2. De openbare diensten voor arbeidsvoorziening proberen actief overeenkomsten met andere diensten voor arbeidsvoorziening op het grondgebied van die lidstaat te sluiten om ervoor te zorgen dat het in lid 1 vermelde beginsel ook geldt voor online-instrumenten voor werkzoekenden die door die diensten worden beheerd.

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten zorgen voor een nationale hub zodat informatie over vacatures, sollicitaties en cv's van organisaties die die informatie ook via het Eures-portaal willen uitwisselen, ter beschikking van het Eures-portaal wordt gesteld.

5. De lidstaten zorgen, door indien mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande overheidsstructuren, voor een nationale hub, zodat informatie over vacatures, sollicitaties en cv's van organisaties die die informatie ook via het Eures-portaal willen uitwisselen, ter beschikking van het Eures-portaal wordt gesteld.

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten ondersteunen de ontwikkeling van een gecoördineerde benadering van dergelijke diensten op nationaal niveau.

2. De lidstaten ondersteunen de ontwikkeling van een gecoördineerde benadering van dergelijke diensten op nationaal niveau, om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van regio's, gemeenten of beide.

Motivering

Om het Eures-netwerk tot een succes te maken, moeten de lidstaten meer rekening houden met de specifieke belangen van de Europese regio's en/of gemeenten.

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1– letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) is eenvoudig toegankelijk en gebruiksvriendelijk gepresenteerd.

(b) is op niet-discriminerende wijze en eenvoudig toegankelijk en gebruiksvriendelijk gepresenteerd.

Amendement  62

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Alle werkzoekenden hebben recht op alomvattende informatie over de arbeidsvoorwaarden in het land, zoals pensioenrechten, sociale zekerheid en ziektekostenverzekering, en over de plaats van het werk.

Motivering

Dit soort informatie is voor werkzoekenden van het grootste belang.

Amendement  63

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten zorgen voor specifieke informatie voor grensarbeiders in die grensoverschrijdende regio’s waar de betrokken lidstaten het samen noodzakelijk achten specifieke samenwerkings- en dienstverleningsstructuren op te zetten.

2. De lidstaten zorgen voor specifieke informatie voor grensarbeiders in die grensoverschrijdende regio’s waar de betrokken lidstaten het samen noodzakelijk achten specifieke samenwerkings- en dienstverleningsstructuren op te zetten, voor zover dergelijke structuren niet reeds voorhanden zijn.

Motivering

De bestaande bureaus voor grensoverschrijdende samenwerking hebben hun nut al vaak bewezen; hun ervaring kan door andere soortgelijke structuren benut worden.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De betrokken Eures-partners bieden alle werkzoekende werknemers proactief de mogelijkheid om van de in dit artikel gedefinieerde diensten gebruik te maken. Dit aanbod wordt eventueel tijdens het zoeken naar werk herhaald.

1. De betrokken Eures-partners bieden alle werkzoekende werknemers, maar in het bijzonder personen die tot kwetsbare groepen behoren, proactief de mogelijkheid om van de in dit artikel gedefinieerde diensten gebruik te maken. Dit aanbod wordt eventueel tijdens het zoeken naar werk herhaald.

Motivering

Elke werkzoekende moet toegang tot informatie hebben.

Amendement  65

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Als de werknemers bijkomende bijstand willen en een plaatsing binnen de EU redelijk waarschijnlijk is, verlenen de betrokken Eures-partners de werkzoekenden verdere bijstand in de vorm van diensten: ze selecterem bijvoorbeeld geschikte vacatures, helpen bij het opstellen van sollicitaties en cv’s, het maken van vertalingen en/of winnen nadere informatie in over specifieke vacatures in andere lidstaten.

3. Als de werknemers bijkomende bijstand willen en een plaatsing binnen de EU redelijk waarschijnlijk is, verlenen de betrokken Eures-partners de werkzoekenden verdere bijstand in de vorm van diensten: ze selecteren bijvoorbeeld geschikte vacatures, helpen bij het opstellen van sollicitaties en cv’s, het maken van vertalingen en/of winnen nadere informatie in over specifieke vacatures in andere lidstaten, met name in sectoren met een sterk tekort aan arbeidskrachten in de betrokken lidstaat.

Motivering

Er zijn momenteel een aantal beroepen waar sprake is van een tekort aan gekwalificeerd personeel of van te laag gekwalificeerd personeel en waarvoor mensen uit andere lidstaten dus belangstelling kunnen hebben.

Amendement  66

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De betrokken Eures-partners verstrekken informatie en advies aan werkgevers die werknemers uit andere lidstaten willen aanwerven, en verlenen aan die werkgevers met name de volgende diensten:

1. De betrokken Eures-partners verstrekken informatie en advies aan werkgevers die werknemers uit andere lidstaten willen aanwerven, en verlenen aan die werkgevers met name de volgende diensten, indien mogelijk op proactieve wijze:

Amendement  67

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Als de werkgevers bijkomende bijstand willen en een werving binnen de EU redelijk waarschijnlijk is, verlenen de betrokken Eures-partners verdere bijstand in de vorm van diensten: ze zorgen bijvoorbeeld voor een preselectie van geschikte kandidaten, helpen bij het maken van vertalingen en/of winnen nadere informatie in over specifieke sollicitaties.

2. Als de werkgevers bijkomende bijstand willen en een werving binnen de EU redelijk waarschijnlijk is, verlenen de betrokken Eures-partner s verdere bijstand in de vorm van diensten: ze zorgen bijvoorbeeld voor een preselectie van geschikte kandidaten, helpen bij het maken van vertalingen en/of winnen nadere informatie in over specifieke sollicitaties, vooral op de gebieden waarop de betrokken lidstaten met een groot tekort aan arbeidskrachten kampen.

Motivering

Wat betreft betrekkingen die voor werknemers uit andere lidstaten interessant zouden kunnen zijn, ondervinden werkgevers dikwijls problemen bij het vinden van geschoolde werknemers in hun eigen lidstaat.

Amendement  68

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen voor coördinatie tussen de op grond van deze verordening verleende ondersteunende diensten en door de bevoegde autoriteiten verleende diensten op het gebied van de sociale zekerheid.

1. De lidstaten zorgen voor coördinatie tussen de op grond van deze verordening verleende ondersteunende diensten en door de bevoegde nationale, regionale of lokale autoriteiten of via bestaande of toekomstige bureaus voor grensoverschrijdende samenwerking verleende diensten op het gebied van de sociale zekerheid.

Motivering

Wie in een andere lidstaat wil werken, heeft deze informatie nodig om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Amendement  69

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De betrokken Eures-partners verstrekken op verzoek van werknemers, grensarbeiders en werkgevers algemene informatie over de rechten inzake sociale zekerheid en ze leggen verzoeken om specifieke informatie voor aan de bevoegde autoriteiten en eventueel aan andere organen die werknemers bijstaan bij de uitoefening van hun rechten in het kader van vrije verkeer.

3. De betrokken Eures-partners verstrekken op verzoek van werknemers, grensarbeiders en werkgevers informatie over de rechten inzake sociale zekerheid en over de inkomstenbelasting en ze leggen verzoeken om specifieke informatie voor aan de bevoegde autoriteiten en eventueel aan andere organen die werknemers bijstaan bij de uitoefening van hun rechten in het kader van vrije verkeer.

Motivering

Wie in een andere lidstaat wil werken, heeft deze informatie nodig om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Amendement  70

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en de lidstaten houden toezicht op de arbeidsmobiliteitsstromen en -patronen binnen de Unie op basis van de statistische gegevens van Eurostat en de beschikbare nationale gegevens.

De Commissie en de lidstaten houden toezicht op de arbeidsmobiliteitsstromen en -patronen binnen de Unie op basis van de statistische gegevens van Eurostat en de beschikbare nationale en regionale gegevens.

Motivering

De controle op arbeidsmobiliteitsstromen en -patronen zal nauwkeurigere resultaten opleveren als er meer rekening wordt gehouden met de uiteenlopende kenmerken van de EU-regio's.

Amendement  71

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1– letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) Eures-activiteiten op nationaal niveau;

(b) Eures-activiteiten op nationaal niveau en, voor zover van toepassing, in grensoverschrijdend verband;

Motivering

Er bestaan grensgebieden waar tekorten en overschotten aan arbeidskrachten via deze vorm van samenwerking eenvoudig vereffend kunnen worden.

Amendement  72

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de positie van het Eures-netwerk op de nationale markt voor wervingsdiensten als geheel.

(c) de positie van het Eures-netwerk op de nationale markt voor wervingsdiensten als geheel en, voor zover van toepassing, in grensoverschrijdend verband;

Motivering

Er bestaan grensgebieden waar tekorten en overschotten aan arbeidskrachten via deze vorm van samenwerking eenvoudig vereffend kunnen worden.

Amendement  73

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten ontwikkelen mobiliteitsmaatregelen als integrerend onderdeel van hun werkgelegenheidsbeleid en ze houden daarbij rekening met de uitwisseling van informatie en de gezamenlijke analyse. Deze mobiliteitsmaatregelen vormen het kader op basis waarvan de lidstaten de in artikel 28 vermelde programmering uitvoeren.

3. De lidstaten streven ernaar mobiliteitsmaatregelen te ontwikkelen als integrerend onderdeel van hun werkgelegenheidsbeleid en ze houden daarbij rekening met de uitwisseling van informatie en de gezamenlijke analyse. Deze mobiliteitsmaatregelen vormen het kader op basis waarvan de lidstaten de in artikel 28 vermelde programmering uitvoeren.

Motivering

De regelgevende bevoegdheid op het vlak van werkgelegenheidsbeleid wordt formeel weliswaar gedeeld door de EU en de lidstaten, maar in de praktijk ligt die bevoegdheid bij de lidstaten. De verplichting voor de lidstaten om mobiliteitsmaatregelen te ontwikkelen gaat verder dan louter het formuleren van richtsnoeren (artikel 148, lid 2 VWEU) door de Europese wetgevers of het aannemen van stimuleringsmaatregelen om werkgelegenheidsinitiatieven van de lidstaten te ondersteunen (artikel 149 VWEU). Deze verplichting moet worden vervangen door een eenvoudige aanbeveling aan de lidstaten om dergelijke maatregelen te nemen.

Amendement  74

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de belangrijkste activiteiten die overeenkomstig deze verordening moeten worden uitgevoerd;

(a) de belangrijkste activiteiten die overeenkomstig deze verordening moeten worden uitgevoerd op nationaal en, voor zover van toepassing, in grensoverschrijdend verband;

Motivering

Aldus zal de samenwerking tussen Eures-partners in nationaal, regionaal, lokaal en grensoverschrijdend verband bevorderd worden. Dan zullen voor alle partners dezelfde regels gelden voor de toegang tot en het gebruik van de financiële middelen.

Amendement  75

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De Commissie ziet er via het Europees coördinatiebureau op toe dat de financiering van Eures-activiteiten in overeenstemming is met de nationale werkprogramma's en met de bepalingen van het EaSI-programma, en dat de bepalingen voor de financiering van Eures-activiteiten voor synergie zullen zorgen met de financiering die ter beschikking wordt gesteld door Interreg 2014-2020.

Amendement  76

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De leden 1 tot en met 7 van artikel 14 worden van toepassing twee jaar na de in lid 1 bedoelde datum van inwerkingtreding.

PROCEDURE

Titel

Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten

Document- en procedurenummers

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

REGI

3.2.2014

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Datum goedkeuring

26.2.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

6

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


HOOFDELIJKE STEMMING

Voor : 44

ALDE: Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber

 

ECR: Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská

 

EFDD: Laura Agea, Tiziana Beghin

 

PPE: Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere

 

Verts/ALE: Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

 

S&D: Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

 

Tegen : 5

EFDD: Tim Aker]

ENF: Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI: Lampros Fountoulis

Onthoudingen: 5

GUE/NGL: Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber


PROCEDURE

Titel

Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten

Document- en procedurenummers

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Datum indiening bij EP

14.1.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Rapporteurs

       Datum benoeming

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Datum goedkeuring

23.6.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

5

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Datum indiening

1.7.2015

Juridische mededeling - Privacybeleid