Procedura : 2014/0002(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0224/2015

Teksty złożone :

A8-0224/2015

Debaty :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Głosowanie :

PV 25/02/2016 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0055

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1341kWORD 1046k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Heinz K. Becker

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 GŁOSOWANIE IMIENNE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0006),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 46 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0015/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 czerwca 2014 r.(1),

–       uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 25 czerwca 2014 r.(2),

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0224/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Swobodny przepływ pracowników jest kluczowym warunkiem rozwoju bardziej zintegrowanego unijnego rynku pracy, umożliwiającego pracownikom przenoszenie się z regionów o dużym bezrobociu do regionów, w których występują niedobory siły roboczej. Przyczynia się on również do znalezienia osób o odpowiednich umiejętnościach na wolne miejsca pracy oraz do dostosowywania podaży miejsc prac do popytu na nie.

(2) Swobodny przepływ pracowników jest jednym z kluczowych warunków rozwoju bardziej zintegrowanego unijnego rynku pracy, zwłaszcza w regionach transgranicznych, umożliwiającego większą mobilność pracowników oraz mogącego przyczyniać się do większej różnorodności i znalezienia osób o odpowiednich umiejętnościach na wolne miejsca pracy oraz do dostosowywania podaży miejsc prac do popytu na nie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (tekst jednolity)19 określono mechanizmy kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, a także wymiany informacji, a w decyzji wykonawczej Komisji 2012/733/UE z dnia 26 listopada 2012 r. ustanowiono przepisy dotyczące funkcjonowania sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) zgodnie z tym rozporządzeniem. Potrzebny jest przegląd tych ram regulacyjnych w celu odzwierciedlenia nowych wzorców mobilności, rozszerzonych wymogów sprawiedliwej mobilności, zmian w technologii wymiany danych dotyczących wolnych miejsc pracy, korzystania przez osoby poszukujące pracy i pracodawców z różnorodnych kanałów rekrutacji oraz rosnącej roli pod względem świadczenia usług rekrutacyjnych, jaką odgrywają pośrednicy na rynku pracy inni niż publiczne służby zatrudnienia.

(3) W przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (tekst jednolity)19 określono mechanizmy kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, a także wymiany informacji, a w decyzji wykonawczej Komisji 2012/733/UE z dnia 26 listopada 2012 r. ustanowiono przepisy dotyczące funkcjonowania sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) zgodnie z tym rozporządzeniem. Potrzebny jest przegląd tych ram regulacyjnych w celu odzwierciedlenia nowych wzorców pracy, mobilności i życia zawodowego, rozszerzonych wymogów sprawiedliwej mobilności, zmian w technologii wymiany danych dotyczących wolnych miejsc pracy, korzystania przez osoby poszukujące pracy i pracodawców z różnorodnych kanałów rekrutacji oraz rosnącej roli pod względem świadczenia usług rekrutacyjnych, jaką odgrywają pośrednicy na rynku pracy inni niż publiczne służby zatrudnienia.

__________________

__________________

19 Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1.

19 Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Aby pomóc pracownikom, którzy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się, w skutecznym korzystaniu z tego prawa, wsparcie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu jest dostępne każdemu obywatelowi Unii, który ma prawo do podjęcia działalności jako pracownik najemny, i członkom ich rodzin zgodnie z art. 45 Traktatu. Państwa członkowskie zapewniają taki sam dostęp każdemu obywatelowi państwa trzeciego, któremu przysługuje, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, równe traktowanie w taki sam sposób, w jaki państwa te traktują własnych obywateli w tej dziedzinie.

(4) Aby pomóc pracownikom, którzy korzystają z prawa do pracy opierającego się na prawie do swobodnego przemieszczania się, w skutecznym korzystaniu z tego prawa, wsparcie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu jest dostępne każdemu obywatelowi Unii, który ma prawo do podjęcia działalności jako pracownik najemny, i członkom ich rodzin zgodnie z art. 45 TFUE. Państwa członkowskie zapewniają taki sam dostęp każdemu obywatelowi państwa trzeciego, któremu przysługuje, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, równe traktowanie w taki sam sposób, w jaki państwa te traktują własnych obywateli w tej dziedzinie.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej Trybunałem) konsekwentnie orzekał, że swobodny przepływ pracowników stanowi jeden z filarów Unii, i dlatego przepisy określające tę swobodę muszą być obszernie interpretowane1a. W tym celu swoboda ta, ustanowiona w art. 45 TFUE, musi być interpretowana w ten sposób, że ustanawia on otwarty katalog praw, z których korzystają obywatele Unii w ramach swobody przepływu pracowników i że swoboda ta oznacza zarówno prawo obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się na terytorium innych państw członkowskich, jak i prawo do osiedlenia się tam w celu poszukiwania pracy1b. Zgodnie z wykładnią Trybunału definicja „pracownika” w niniejszym rozporządzeniu powinna zatem obejmować również osoby poszukujące pracy. Ponadto, i również zgodnie z wykładnią Trybunału, definicja ta powinna także obejmować, gdy spełnione są warunki, osoby przyuczane do zawodu1c lub odbywające praktykę zawodową1d.

 

__________________

 

1a Zob. w szczególności wyrok z dnia 3 czerwca 1986 r. w sprawie 139/85 Kempf przeciwko Staatssecretaris van Justitie, pkt 13.

 

1b Zob. w szczególności wyrok z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie C-292/89 The Queen przeciwko The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, pkt 13. Zob. również ograniczenia określone wyrokiem z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano przeciwko Jobcenter Leipzig.

 

1c Zob. w szczególności wyrok z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie C-188/00 Bülent Kurz, ur. Yüce przeciwko Land Baden-Württemberg.

 

1d Zob. w szczególności wyrok z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie C-3/90 Bernini przeciwko Minister van Onderwijs en Wetenschappen oraz z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-109/04, Kraneman przeciwko Land Nordrhein-Westfalen.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Rosnąca współzależność między rynkami pracy wymaga ściślejszej współpracy służb zatrudnienia w celu zapewnienia swobody przepływu wszystkich pracowników poprzez dobrowolną i sprawiedliwą mobilność pracowników w Unii zgodnie z art. 46 lit. a) Traktatu. Należy zatem ustanowić wspólne ramy współpracy między państwami członkowskimi i Komisją w zakresie mobilności pracowników w Unii. W ramach tych należy połączyć oferty zatrudnienia z całej Unii i możliwość składania wniosków o zatrudnienie („kojarzenie ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenie”), określić warunki świadczenia powiązanych usług wsparcia dla pracowników i pracodawców oraz ustanowić wspólne podejście do wymiany informacji niezbędnych do ułatwienia wspomnianej współpracy.

(5) Rosnąca współzależność między rynkami pracy wymaga ściślejszej współpracy służb zatrudnienia, szczególnie w regionach transgranicznych, w celu zapewnienia swobody przepływu wszystkich pracowników poprzez dobrowolną mobilność pracowników na sprawiedliwych zasadach w Unii zgodnie z art. 46 lit. a) Traktatu. Należy zatem ustanowić wspólne ramy współpracy między państwami członkowskimi i Komisją w zakresie mobilności pracowników w Unii. W ramach tych należy połączyć oferty zatrudnienia z całej Unii i możliwość składania wniosków o zatrudnienie („kojarzenie ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenie”), określić warunki świadczenia powiązanych usług wsparcia dla pracowników i pracodawców oraz ustanowić wspólne podejście do wymiany informacji i świadczenia spersonalizowanych usług doradczych niezbędnych do ułatwienia takiej współpracy.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Ze względu na zasadnicze znaczenie sieci EURES dla zwiększenia zatrudnienia w Unii Komisja powinna zapewnić bezpośrednie i wystarczające finansowanie funkcjonowania platformy i współpracy państw członkowskich.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Rada Europejska zwróciła się z wnioskiem o zbadanie możliwości objęcia siecią EURES przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej w ramach obecnie obowiązującego rozporządzenia, pod warunkiem że osoby, których to dotyczy, są uważane za pracowników w kontekście praw przyznanych obywatelom na mocy art. 45 Traktatu. Trzeba wprowadzić odpowiednią wymianę ogólnych informacji na temat mobilności na potrzeby przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej w Unii oraz opracować odpowiednie wsparcie dla kandydatów na praktyki i staże, w oparciu o mechanizm kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, kiedy zostanie to uznane za wykonalne zgodnie z odpowiednimi normami i z poszanowaniem kompetencji państw członkowskich.

(6) W Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Rada Europejska zwróciła się z wnioskiem o zbadanie możliwości objęcia siecią EURES przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej. Przyuczanie do zawodu i praktyki zawodowe mogą zostać ujęte w ramy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że osoby, których to dotyczy, są uważane za pracowników w kontekście praw przyznanych obywatelom na mocy art. 45 i 47 TFUE. Warunki, którym podlegają przyuczanie do zawodu i praktyki zawodowe powinny być określone w ramach obowiązującego ustawodawstwa unijnego i krajowego oraz powinny spełniać minimalne standardy socjalne i pracownicze w przyjmującym państwie członkowskim. Państwa członkowskie powinny móc wykluczać niektóre oferty przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych ze względu na różnicę w ich systemach edukacyjnych i ich aktywnej polityce rynku pracy. Trzeba wprowadzić odpowiednią wymianę ogólnych informacji na temat mobilności na potrzeby przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej w Unii oraz opracować odpowiednie wsparcie dla kandydatów na praktyki i staże, w oparciu o mechanizm kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, kiedy zostanie to uznane za wykonalne zgodnie z odpowiednimi normami i z poszanowaniem kompetencji państw członkowskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Objęcie siecią EURES przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych powinno być zgodne z zaleceniem Rady w sprawie ram jakości staży, tak aby poprawić jakość praktyk zawodowych, zwłaszcza w kwestii zakresu nauczania i praktyki oraz warunków pracy, w celu ułatwienia rozpoczęcia pracy po zakończeniu edukacji, okresie bezrobocia lub braku aktywności. W ramach praktyk zawodowych należy między innymi przestrzegać warunków pracy mających zastosowanie do praktykantów zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, a także praw i obowiązków, przejrzystości warunków praktyk itp.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Potrzebne są przepisy służące poprawie skuteczności publicznych służb zatrudnienia. Promowanie uczciwych możliwości zatrudnienia za pośrednictwem portalu EURES również zależy od budowania potencjału, pomocy technicznej oraz zasobów finansowych i ludzkich publicznych służb zatrudnienia w każdym państwie członkowskim.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) Sieć EURES powinna być dostatecznie elastyczna, aby dostosowywać się do zmiennej natury i struktury służb zatrudnienia. Otwarcie członkostwa w sieci EURES poprawiłoby skuteczność świadczenia usług w ramach partnerstwa, przełożyłoby się na lepszą jakość i zwiększyłoby udział sieci EURES w rynku. Członkiem EURES mogłaby zostać zatem dowolna organizacja publiczna, prywatna lub organizacja z trzeciego sektora, która spełnia kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Transnarodową i transgraniczną współpracę i wsparcie wszystkich organizacji działających na rzecz EURES w państwach członkowskich ułatwiłaby struktura na poziomie unijnym („Europejski Urząd Koordynacji”), która powinna zapewniać wspólne informacje, działania szkoleniowe, narzędzia i wytyczne. Struktura ta powinna być również odpowiedzialna za rozwój internetowego Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej (portalu EURES), wspólnej platformy informatycznej. W celu pokierowania działaniami tej struktury należy w porozumieniu z państwami członkowskimi opracować wieloletnie programy prac.

(8) Transnarodową i transgraniczną współpracę, partnerstwo i wsparcie wszystkich organizacji działających na rzecz EURES w państwach członkowskich ułatwiłaby struktura na poziomie unijnym („Europejski Urząd Koordynacji”), która powinna zapewniać wspólne informacje, działania szkoleniowe, narzędzia i wytyczne. Struktura ta powinna być również odpowiedzialna za rozwój internetowego Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej (portalu EURES), wspólnej platformy informatycznej. W celu pokierowania działaniami tej struktury należy w porozumieniu z państwami członkowskimi opracować wieloletnie programy prac.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny ustanowić urzędy koordynacji na szczeblu krajowym, aby zapewnić ogólne wsparcie i pomoc wszystkim organizacjom działającym na ich terytorium na rzecz EURES, oraz wspierać współpracę tych urzędów z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich oraz z Europejskim Urzędem Koordynacji. Zadaniem tych urzędów koordynacji powinno w szczególności być rozpatrywanie skarg i problemów związanych z ofertami zatrudnienia oraz weryfikacja zgodności w odniesieniu do dobrowolnej i sprawiedliwej mobilności pracowników w Unii.

(9) Państwa członkowskie powinny ustanowić urzędy koordynacji na szczeblu krajowym, aby zapewnić ogólne wsparcie i pomoc wszystkim organizacjom działającym na ich terytorium na rzecz EURES, w tym partnerstwa transgraniczne, oraz wspierać współpracę tych urzędów z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich, zwłaszcza w państwach członkowskich graniczących ze sobą, oraz z Europejskim Urzędem Koordynacji. Zadaniem tych urzędów koordynacji powinno w szczególności być rozpatrywanie skarg i problemów związanych z ofertami zatrudnienia oraz weryfikacja zgodności w odniesieniu do dobrowolnej mobilności pracowników na sprawiedliwych zasadach w Unii.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Udział partnerów społecznych w sieci EURES przyczynia się w szczególności do analizowania przeszkód w mobilności oraz do promowania sprawiedliwej i dobrowolnej mobilności pracowników w Unii, w tym w regionach przygranicznych. Przedstawiciele partnerów społecznych na poziomie Unii powinni zatem być zaangażowani w ogólną strukturę zarządzania sieci EURES, natomiast krajowe organizacje pracodawców i związki zawodowe mogą ubiegać się o status partnera EURES.

(10) Udział partnerów społecznych w sieci EURES przyczynia się w szczególności do analizowania przeszkód w mobilności oraz do promowania dobrowolnej mobilności pracowników na sprawiedliwych zasadach w Unii, zwłaszcza w regionach przygranicznych. Przedstawiciele partnerów społecznych na poziomie Unii powinni zatem być zaangażowani w ogólną strukturę zarządzania sieci EURES, natomiast krajowe organizacje pracodawców i związki zawodowe powinny być zaangażowane zgodnie z przepisami i praktykami krajowymi oraz powinny móc ubiegać się o status członka lub partnera EURES po spełnieniu stosownych obowiązków.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Poszerzony skład sieci EURES daje korzyści społeczne, gospodarcze i finansowe. Zwiększa efektywność świadczenia usług poprzez ułatwianie tworzenia partnerstw, zwiększenie komplementarności i poprawienie jakości. Zwiększa udział sieci EURES w rynku w takim zakresie, w jakim nowi członkowie udostępniają oferty zatrudnienia, wnioski o zatrudnienie i życiorysy. Transnarodowa i transgraniczna współpraca, która jest kluczowym elementem funkcjonowania sieci EURES, mogłaby generować innowacyjne formy uczenia się i współpracy między służbami zatrudnienia, w tym w zakresie norm jakości w odniesieniu do ofert zatrudnienia i usług wsparcia. Sieć EURES zwiększyłaby zatem swoje znaczenie jako jedno z najważniejszych unijnych narzędzi dostępnych państwom członkowskim i Komisji Europejskiej na potrzeby wspierania konkretnych środków na rzecz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii.

(12) Poszerzony skład sieci EURES daje potencjalne korzyści gospodarcze, finansowe i społeczne. Zwiększa efektywność świadczenia usług poprzez ułatwianie tworzenia partnerstw, zwiększenie komplementarności i poprawienie jakości. Zwiększa udział sieci EURES w rynku w takim zakresie, w jakim nowi członkowie udostępniają oferty zatrudnienia, wnioski o zatrudnienie i życiorysy. Transnarodowa i transgraniczna współpraca, która jest kluczowym elementem funkcjonowania sieci EURES, mogłaby generować innowacyjne formy uczenia się i współpracy między służbami zatrudnienia, w tym w zakresie norm jakości w odniesieniu do ofert zatrudnienia i usług wsparcia. Sieć EURES zwiększyłaby i utwierdziła zatem swoje znaczenie jako jedno z najważniejszych unijnych narzędzi dostępnych państwom członkowskim i Komisji na potrzeby wspierania konkretnych środków na rzecz wysokiego poziomu trwałego zatrudnienia wysokiej jakości w Unii.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Polityka rynku pracy leży w kompetencji państw członkowskich i jest koordynowana i wspierana przez Unię na mocy stosownych przepisów TFUE. Działania w zakresie wspierania mobilności mają być zgodne z zasadami Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”), w szczególności zasadą równego traktowania oraz odnośnym ustawodawstwem unijnym.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Jednym z celów sieci EURES jest wsparcie sprawiedliwej wewnątrzunijnej mobilności pracowników i dlatego minimalne wspólne kryteria udzielania organizacjom zezwolenia na przystąpienie do tej sieci powinny obejmować wymóg, aby organizacje te zobowiązały się do pełnego poszanowania mających zastosowanie norm pracy i wymogów prawnych.

(14) Jednym z celów sieci EURES jest wsparcie sprawiedliwej wewnątrzunijnej mobilności pracowników i dlatego minimalne wspólne kryteria udzielania organizacjom zezwolenia na przystąpienie do tej sieci powinny obejmować wymóg, aby organizacje te zobowiązały się do pełnego poszanowania mających zastosowanie norm pracy, wymogów prawnych i zasady niedyskryminacji.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość odmówienia lub cofnięcia dopuszczenia w przypadku członków lub partnerów EURES, którzy nie przestrzegają norm pracy lub wymogów prawnych, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia i warunków pracy. W razie odmowy dopuszczenia ze względu na brak przestrzegania norm pracy i wymogów prawnych, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia i warunków pracy, odpowiedni krajowy urząd koordynacji powiadamia Europejski Urząd Koordynacji w celu przekazania informacji pozostałym krajowym urzędom koordynacji. Jeżeli członkowie lub partnerzy EURES prowadzą tam działalność, odpowiedni krajowy urząd koordynacji podejmuje niezbędne działania na własnym terytorium zgodnie z przepisami i praktykami krajowymi.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Państwa członkowskie powinny wyznaczać publiczne służby zatrudnienia na członków sieci EURES bez wymogu poddania się procedurze dopuszczania, na podstawie spełnienia minimalnych wspólnych kryteriów. Możliwe powinno być powierzenie publicznym służbom zatrudnienia działań związanych z organizacją pracy EURES.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r.1a przewiduje kompletne, oparte na danych i ukierunkowane na wyniki porównanie wszystkich publicznych służb zatrudnienia w celu wskazania najlepszych praktyk, których pełny potencjał zależy od stałego uczestnictwa państw członkowskich.

 

___________________

 

1a Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32).

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Aby przekazywać pracownikom i pracodawcom wiarygodne i aktualne informacje na temat różnych aspektów wewnątrzunijnej mobilności pracowników, sieć EURES powinna współpracować z innymi organami, służbami i unijnymi sieciami na rzecz mobilności i informowania obywateli o ich prawach wynikających z prawa unijnego, takimi jak: portal „Twoja Europa”, „Europejski Portal Młodzieżowy” oraz SOLVIT, organizacjami odpowiedzialnymi za uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz organami zajmującymi się promowaniem, analizowaniem, monitorowaniem i wspieraniem równego traktowania pracowników, wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą [Parlamentu Europejskiego i Rady] …/2013 (UE) [w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników].

(16) Aby przekazywać pracownikom i pracodawcom wiarygodne i aktualne informacje na temat różnych aspektów wewnątrzunijnej mobilności pracowników i ochrony socjalnej, sieć EURES powinna współpracować z innymi organami, służbami i unijnymi sieciami na rzecz mobilności i informowania obywateli o ich prawach wynikających z prawa unijnego, takimi jak: Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowiona na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/20041a, europejska sieć krajowych organów ds. równości (Equinet), portal „Twoja Europa”, „Europejski Portal Młodzieżowy” oraz SOLVIT, organizacjami zajmującymi się współpracą transgraniczną i organizacjami odpowiedzialnymi za uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz organami zajmującymi się promowaniem, analizowaniem, monitorowaniem i wspieraniem równego traktowania pracowników, wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE1b.

 

______________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1).

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32).

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Na portalu EURES powinny być publikowane wszystkie oferty zatrudnienia podane do wiadomości publicznej, zgodnie z praktykami państw członkowskich.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Odpowiedzialność prawna za zapewnienie merytorycznej i technicznej jakości informacji udostępnionych na wspólnej platformie informatycznej, w szczególności danych pochodzących z ofert zatrudnienia, należy do organizacji, które udostępniają te informacje zgodnie z prawem lub normami ustanowionymi przez państwa członkowskie. Komisja powinna ułatwiać współpracę, aby umożliwić wczesne wykrywanie wszelkich oszustw lub nadużyć dotyczących wymiany informacji na szczeblu europejskim.

(19) Odpowiedzialność prawna za zapewnienie merytorycznej i technicznej jakości informacji udostępnionych na wspólnej platformie informatycznej, w szczególności danych pochodzących z ofert zatrudnienia, należy do organizacji, które udostępniają te informacje zgodnie z prawem lub normami ustanowionymi przez państwa członkowskie. Organizacje te powinny wraz z Komisją ułatwiać współpracę, aby wykrywać wszelkie oszustwa lub nadużycia dotyczące wymiany informacji na szczeblu unijnym. Wszystkie zaangażowane strony powinny zapewnić wysoką jakość przekazywanych danych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Wspólny system klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów stanowi jedno z najważniejszych narzędzi umożliwiających składanie przez internet wniosków o zatrudnienie w Unii i dlatego konieczne jest rozwijanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską w celu osiągnięcia interoperacyjności i znaczącego poziomu transgranicznego automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy, w tym poprzez przedstawienie powiązań między wspólnym systemem klasyfikacji a systemami krajowymi. W tym kontekście należy również wykorzystać pozostałe przyjęte europejskie formaty i narzędzia na rzecz porównywalności i przejrzystości umiejętności i kwalifikacji, takie jak europejskie ramy kwalifikacji oraz jednolite ramy dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass).

(20) Wspólny system klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów stanowi jedno z najważniejszych narzędzi umożliwiających składanie przez internet wniosków o zatrudnienie w Unii i dlatego konieczne jest rozwijanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją w celu osiągnięcia interoperacyjności i znaczącego poziomu transgranicznego automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy, w tym poprzez przedstawienie powiązań między wspólnym systemem klasyfikacji a systemami krajowymi. Państwa członkowskie powinny być informowane o rozwoju europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). W tym kontekście należy również wykorzystać pozostałe przyjęte europejskie formaty i narzędzia na rzecz porównywalności i przejrzystości umiejętności i kwalifikacji, takie jak europejskie ramy kwalifikacji oraz jednolite ramy dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass).

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Wspólny system klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów powinien opierać się na doświadczeniu i najlepszych praktykach wynikających z wdrożenia europejskich ram kwalifikacji oraz dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

___________________

 

1a Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b) Państwa członkowskie powinny także zacieśnić współpracę w zakresie uznawania dyplomów w celu zapewnienia pracownikom dostępu do wszystkich możliwości zatrudnienia w całej Unii.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Należy wprowadzić wspólne podejście do usług świadczonych przez organizacje („usługi wsparcia”) uczestniczące w sieci EURES, a także w miarę możliwości zagwarantować poszanowanie zasady równego traktowania pracowników i pracodawców szukających pomocy w zakresie wewnątrzunijnej mobilności pracowników, niezależnie od tego, w którym miejscu w Unii się znajdują. Należy zatem ustanowić przepisy i zasady dotyczące dostępności usług wsparcia na terytorium poszczególnych państw członkowskich. To wspólne podejście obejmuje również przyuczanie do zawodu i praktykę zawodową uznawane za zatrudnienie.

(21) Należy wprowadzić wspólne podejście do usług świadczonych przez organizacje („usługi wsparcia”) uczestniczące w sieci EURES, a także w miarę możliwości zagwarantować poszanowanie zasady równego traktowania pracowników i pracodawców szukających pomocy w zakresie wewnątrzunijnej mobilności pracowników, niezależnie od tego, w którym miejscu w Unii się znajdują. Należy zatem ustanowić przepisy i zasady dotyczące dostępności usług wsparcia na terytorium poszczególnych państw członkowskich. To wspólne podejście obejmuje również przyuczanie do zawodu i praktykę zawodową uznawane za zatrudnienie zgodnie z art. 45 TFUE.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Szerszy i bardziej kompleksowy wybór pomocy w zakresie możliwości wewnątrzunijnej mobilności pracowników jest korzystny dla pracowników i konieczny do poprawienia potencjału sieci EURES pod względem zapewniania pracownikom wsparcia przez całe ich życie zawodowe, umożliwiając im bezpieczną zmianę zatrudnienia i chroniąc ich karierę zawodową.

(22) Szerszy i bardziej kompleksowy wybór pomocy w zakresie możliwości wewnątrzunijnej mobilności pracowników jest korzystny dla pracowników i konieczny do poprawienia potencjału sieci EURES pod względem zapewniania pracownikom zindywidualizowanego doradztwa i wsparcia w ciągu ich życia zawodowego, umożliwiając im bezpieczną zmianę zatrudnienia i chroniąc ich karierę zawodową.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Usługi wsparcia pomogą zmniejszyć przeszkody napotykane przez osoby poszukujące pracy przy korzystaniu z praw pracowniczych przysługujących im na mocy prawa unijnego, a także efektywniej korzystać ze wszystkich możliwości zatrudnienia, zapewniając tym samym lepsze indywidualne perspektywy zatrudnienia.

(23) Usługi wsparcia pomogą zmniejszyć przeszkody napotykane przez osoby poszukujące pracy przy korzystaniu z praw przysługujących im na mocy prawa unijnego, a także efektywniej korzystać ze wszystkich możliwości praktyk, przyuczania do zawodu i zatrudnienia, zapewniając tym samym lepsze indywidualne perspektywy zatrudnienia.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Dogłębne zrozumienie popytu na pracę pod względem zawodów, sektorów i potrzeb pracodawców miałoby korzystny wpływ na prawo do swobodnego przemieszczania się pracowników na terytorium Unii i dlatego usługi wsparcia powinny obejmować dobrej jakości wsparcie dla pracodawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Ścisła współpraca pomiędzy służbami zatrudnienia a pracodawcami zwiększy liczbę ofert zatrudnienia, podniesie poziom dopasowywania odpowiednich kandydatów do miejsc pracy, zapewni możliwość zatrudnienia osobom poszukującym pracy, zwłaszcza należącym do grup szczególnie wrażliwych, oraz podniesie poziom informacji o rynku pracy.

 

(24) Dogłębne zrozumienie podaży pracy i popytu na pracę pod względem dopasowania umiejętności, kwalifikacji, zawodów, sektorów i potrzeb pracodawców miałoby korzystny wpływ na prawo do swobodnego przemieszczania się pracowników na terytorium Unii i dlatego usługi wsparcia powinny obejmować dobrej jakości wsparcie dla pracodawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Ścisła współpraca pomiędzy służbami zatrudnienia a pracodawcami zwiększy liczbę ofert, podniesie poziom dopasowywania odpowiednich kandydatów, zapewni możliwość zatrudnienia osobom poszukującym pracy, zwłaszcza młodzieży i osobom należącym do grup szczególnie wrażliwych, oraz podniesie poziom informacji o rynku pracy.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Usługi wsparcia wspólne dla wszystkich państw członkowskich należy określić na podstawie porozumienia w odniesieniu do skutecznych praktyk państw członkowskich w zakresie udzielania informacji, poradnictwa i doradztwa na rzecz osób poszukujących pracy i pracodawców.

(25) Usługi wsparcia wspólne dla wszystkich państw członkowskich należy określić na podstawie porozumienia w odniesieniu do skutecznych praktyk państw członkowskich w zakresie udzielania informacji, indywidualnego poradnictwa i doradztwa na rzecz osób poszukujących pracy i pracodawców. Komisja powinna dopilnować, aby służby udzielające wsparcia, w tym doradcy EURES, otrzymali pomoc techniczną i finansową.

Uzasadnienie

Zindywidualizowane usługi świadczone przez doradców EURES odgrywają zasadniczą rolę, gdy chodzi o umożliwianie pracownikom podejmowania świadomych decyzji przy wykonywaniu ich podstawowego prawa do swobodnego przemieszczania się.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Usługi wsparcia dla pracowników powiązane są z korzystaniem przez nich z podstawowej wolności, jaką jest swobodny przepływ pracowników na mocy prawa unijnego, dlatego powinny być bezpłatne. Usługi wsparcia dla pracodawców mogą jednak podlegać opłacie zgodnie z praktykami krajowymi.

(26) Usługi wsparcia dla pracowników powiązane są z korzystaniem przez nich z podstawowej wolności, jaką jest swobodny przepływ pracowników na mocy prawa unijnego, dlatego powinny być bezpłatne. Usługi wsparcia dla pracodawców powiązane z siecią EURES również powinny być bezpłatne.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Szczególną uwagę należy zwrócić na wspieranie mobilności w regionach przygranicznych i na świadczenie usług pracownikom przygranicznym, którzy mieszkają w jednym państwie członkowskim, a pracują w innym, i muszą radzić sobie z różnymi krajowymi praktykami i systemami prawnymi oraz napotykają specyficzne przeszkody administracyjne, prawne i podatkowe w mobilności. Państwa członkowskie mogą zdecydować się na utworzenie struktur wsparcia specjalnego, aby ułatwić tego rodzaju mobilność. Takie struktury powinny w ramach sieci EURES zaspokajać określone potrzeby w zakresie informacji, wytycznych, transgranicznego dopasowywania popytu na pracę i podaży pracy oraz wynikającego z tego pośrednictwa pracy.

(27) Szczególną uwagę należy zwrócić na wspieranie mobilności w regionach przygranicznych i na świadczenie usług pracownikom przygranicznym, którzy mieszkają w jednym państwie członkowskim, a pracują w innym, i muszą radzić sobie z różnymi krajowymi praktykami i systemami prawnymi oraz napotykają specyficzne przeszkody administracyjne, prawne i podatkowe w odniesieniu do mobilności. Państwa członkowskie i/lub władze regionalne i lokalne powinny mieć możliwość utworzenia struktur wsparcia specjalnego, aby ułatwić tego rodzaju mobilność. Takie struktury powinny w ramach sieci EURES zaspokajać określone potrzeby w zakresie informacji, wytycznych, transgranicznego dopasowywania popytu na pracę i podaży pracy oraz wynikającego z tego pośrednictwa pracy. W związku z tym należy szczególnie skoncentrować się na transgranicznych partnerstwach EURES.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Przejrzystość rynków pracy i odpowiednie możliwości dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy są koniecznymi warunkami mobilności pracowników w Unii. Równowagę między podażą pracy a popytem na pracę można osiągnąć za pośrednictwem efektywnego unijnego systemu wymiany informacji na temat krajowych i sektorowych nadwyżek i niedoborów siły roboczej, który powinny utworzyć państwa członkowskie wspólnie z Komisją Europejską i który państwa członkowskie powinny wykorzystywać jako podstawę kształtowania swojej polityki w zakresie mobilności oraz fundament praktycznej współpracy w sieci EURES.

(28) Przejrzystość rynków pracy i odpowiednie możliwości dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy, w tym dopasowania umiejętności i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, są koniecznymi warunkami mobilności pracowników w Unii. Równowagę między podażą pracy a popytem na pracę przez lepsze dopasowanie umiejętności do miejsc pracy można osiągnąć za pośrednictwem efektywnego unijnego systemu wymiany informacji na temat podaży pracy i popytu na pracę na szczeblu krajowym, regionalnym i sektorowym. Taki system powinny utworzyć państwa członkowskie z pomocą Komisji i wykorzystywać go jako podstawę kształtowania swojej polityki w zakresie mobilności oraz fundament praktycznej współpracy w sieci EURES.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a) Komisja powinna monitorować popyt na pracę i podaż pracy na unijnym rynku pracy oraz na bieżąco przeprowadzać analizy tendencji na rynku pracy we współpracy z Eurostatem i siecią EURES.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Swobodny przepływ pracowników i wysoki poziom zatrudnienia są ściśle ze sobą powiązane, co zmusza państwa członkowskie do opracowania polityki w zakresie mobilności na rzecz lepszego funkcjonowania rynków pracy w Unii. Politykę państw członkowskich w dziedzinie mobilności należy traktować jak integralną część ich polityki społecznej i polityki zatrudnienia.

(29) Swobodny przepływ pracowników i wysoki poziom zatrudnienia są ściśle ze sobą powiązane, co zmusza państwa członkowskie do opracowania polityki w zakresie mobilności na rzecz lepszego funkcjonowania rynków pracy w Unii. Politykę państw członkowskich w dziedzinie mobilności należy traktować jak integralną część ich polityki społecznej i polityki zatrudnienia. Komisja powinna mieć możliwość sporządzenia wykazu najlepszych praktyk państw członkowskich i odwoływania się do nich w swych zaleceniach w ramach europejskiego semestru.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a) Polityka ta powinna również uwzględniać nieprzyjazne środowisko pracy, wysokie ryzyko wyzysku i złe warunki pracy, z którymi mogą zetknąć się mobilni pracownicy, kiedy wchodzą na nowy rynek pracy. To samo podejście powinno się zastosować do rodzin tych pracowników i udostępnić im możliwości wejścia na nowy rynek pracy.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Należy ustanowić cykl programowania, aby wspierać koordynację działań w zakresie mobilności wewnątrzunijnej. Aby programowanie planów działania państw członkowskich było efektywne, należy w nim uwzględniać dane dotyczące przepływów i wzorców mobilności, analizę danych dotyczących istniejących i prognozowanych niedoborów i nadwyżek siły roboczej oraz doświadczenia i praktyki związane z rekrutacją w ramach sieci EURES. Powinno także obejmować przegląd istniejących zasobów i narzędzi, którymi organizacje w państwach członkowskich dysponują na potrzeby ułatwiania wewnątrzunijnej mobilności pracowników.

(30) Należy ustanowić cykl programowania, aby wspierać koordynację działań w zakresie mobilności wewnątrzunijnej. Aby możliwe było wykrywanie negatywnych skutków wynikających z wewnątrzunijnej mobilności geograficznej oraz zapobieganie im, a także zapewnienie sprawiedliwej mobilności, w programowaniu planów działania państw członkowskich należy uwzględniać dane dotyczące przepływów i wzorców mobilności, analizę danych dotyczących istniejących i prognozowanych poziomów popytu na pracę i podaży pracy oraz doświadczenia i praktyki związane z rekrutacją w ramach sieci EURES. Powinno także obejmować przegląd istniejących zasobów i narzędzi, którymi organizacje w państwach członkowskich dysponują na potrzeby ułatwiania wewnątrzunijnej mobilności pracowników.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Wymiana pomiędzy państwami członkowskimi projektów planów działania w ramach cyklu programowania powinna umożliwiać krajowym urzędom koordynacji, działającym w imieniu państw członkowskich, oraz Europejskiemu Urzędowi Koordynacji przeznaczanie zasobów sieci EURES na odpowiednie działania i projekty, a tym samym kierować rozwojem sieci EURES jako narzędzia w większym stopniu zorientowanego na wyniki i reagującego na potrzeby pracowników zgodnie z dynamiką rynków pracy.

(31) Wymiana pomiędzy państwami członkowskimi projektów planów działania w ramach cyklu programowania powinna umożliwiać krajowym urzędom koordynacji, działającym w imieniu państw członkowskich, oraz Europejskiemu Urzędowi Koordynacji, przy odpowiednim zaangażowaniu partnerów społecznych, przeznaczanie zasobów sieci EURES na odpowiednie działania i projekty, a tym samym kierować rozwojem sieci EURES jako narzędzia w większym stopniu zorientowanego na wyniki i reagującego na potrzeby pracowników zgodnie z dynamiką unijnego rynku pracy.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Aby uzyskać wystarczające informacje na potrzeby pomiaru wyników sieci EURES, należy ustanowić wspólne wskaźniki. Organizacje uczestniczące w sieci EURES powinny kierować się tymi wskaźnikami podczas określania swoich rezultatów; wskaźniki te powinny także stanowić pomoc przy ocenie postępów w osiąganiu celów określonych dla całej sieci EURES, w tym pod względem jej wkładu we wdrażanie skoordynowanej strategii zatrudnienia zgodnie z art. 145 Traktatu.

(32) Aby uzyskać wystarczające informacje na potrzeby pomiaru wyników sieci EURES, należy ustanowić wspólne wskaźniki ilościowe i jakościowe, w stosownych przypadkach w rozbiciu według kryterium płci, oraz przeprowadzić szczegółową ocenę skutków mobilności dla rynków pracy. Organizacje uczestniczące w sieci EURES powinny kierować się tymi wskaźnikami i oceną skutków podczas określania swoich rezultatów; wskaźniki te powinny także stanowić pomoc przy ocenie postępów w osiąganiu celów określonych dla całej sieci EURES, w tym pod względem jej wkładu we wdrażanie skoordynowanej strategii zatrudnienia zgodnie z art. 145 TFUE.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Ilekroć środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu pociągają za sobą przetwarzanie danych osobowych, muszą być realizowane zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych20 i z krajowymi środkami wykonawczymi do nich.

(33) Tam, gdzie środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu pociągają za sobą przetwarzanie danych osobowych, muszą być realizowane zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i z krajowymi środkami wykonawczymi do nich. Dane osobowe nie powinny być przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone.

__________________

__________________

20 W szczególności dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31) oraz rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

20 W szczególności dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31) oraz rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) Wdrożenie niniejszego rozporządzenia umożliwi stworzenie skutecznego mechanizmu lepszej integracji systemów nauczania dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz rynku pracy jako całości.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Jako że cel niniejszego rozporządzenia - a mianowicie ustanowienie wspólnych ram współpracy między państwami członkowskimi na potrzeby gromadzenia ofert pracy i zapewnienia możliwości składania wniosków o zatrudnienie oraz ułatwienie osiągnięcia równowagi między podażą a popytem na rynku pracy - nie może zostać osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, może natomiast być w większym stopniu osiągnięty na szczeblu unijnym ze względu na skalę i efekty przedmiotowego działania, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym art. 5, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia zamierzonego celu.

(35) Cel niniejszego rozporządzenia - a mianowicie ustanowienie wspólnych ram współpracy między państwami członkowskimi na potrzeby gromadzenia ofert pracy i zapewnienia możliwości składania wniosków oraz ułatwienie osiągnięcia równowagi między podażą a popytem na rynku pracy - może zostać lepiej osiągnięty, kiedy państwa członkowskie współpracują, z pomocą Komisji, na szczeblu unijnym. Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości ustanowioną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Należy Komisji powierzyć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby zagwarantować, że obowiązki nałożone na państwa członkowskie w zakresie udzielania organizacjom zezwolenia na przyłączenie się do sieci EURES w charakterze partnerów EURES oraz zapewniania wspólnych wskaźników w odniesieniu do wyników uzyskiwanych przez te organizacje mogą zostać zmienione w świetle doświadczeń uzyskanych w wyniku złożenia przez te organizacje wniosku lub w celu uwzględnienia zmieniających się potrzeb na rynku pracy. Szczególnie istotne jest, by w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(36) Należy Komisji powierzyć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE, aby zagwarantować, że obowiązki nałożone na państwa członkowskie w zakresie udzielania organizacjom zezwolenia na przyłączenie się do sieci EURES w charakterze partnerów EURES oraz zapewniania wspólnych wskaźników w odniesieniu do wyników uzyskiwanych przez te organizacje mogą zostać zmienione w świetle doświadczeń uzyskanych w wyniku złożenia przez te organizacje wniosku lub w celu uwzględnienia zmieniających się potrzeb na rynku pracy, a także aby umożliwić zmianę zakresu usług wsparcia dla pracowników i usług wsparcia dla pracodawców. Szczególnie istotne jest, by w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania technicznych norm i formatów mających zastosowanie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, ich automatycznego dopasowywania, jak również modeli i procedur w zakresie wymiany informacji między państwami członkowskimi, uprawnienia wykonawcze należy powierzyć Komisji. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

(37) W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania technicznych norm i formatów mających zastosowanie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, ich automatycznego dopasowywania, jak również modeli i procedur w zakresie wymiany informacji między państwami członkowskimi, oraz w celu przyjęcia listy umiejętności, kompetencji i zawodów w klasyfikacji europejskiej, uprawnienia wykonawcze należy powierzyć Komisji. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111a.

 

_______________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.).

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a) Do celów ustalenia składu sieci na okres przejściowy oraz zapewnienia ciągłości operacyjnej z siecią utworzoną w ramach rozporządzenia (UE) nr 492/2011 organizacje wyznaczone na partnerów sieci EURES na mocy art. 3 lit. c) lub partnerów stowarzyszonych na mocy art. 3 lit. d) decyzji wykonawczej Komisji nr 2012/733/UE w dniu ...+ powinny móc pozostać członkami lub partnerami sieci EURES na okres przejściowy.

 

_______________

 

+ Dz.U: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest ułatwienie korzystania ze swobody przepływu pracowników wewnątrz Unii zgodnie z art. 45 TFUE poprzez ustanowienie wspólnych ram współpracy między państwami członkowskimi a Komisją.

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest ułatwienie korzystania ze swobody przepływu pracowników wewnątrz Unii oraz zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami państw członkowskich w kwestii zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy oraz zatrudnienia wewnątrz Unii zgodnie z art. 45 TFUE poprzez ustanowienie wspólnych ram współpracy między państwami członkowskimi, partnerami społecznymi a Komisją.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) działań podejmowanych przez państwa członkowskie i między nimi w celu ułatwienia zachowania równowagi między popytem a podażą na unijnym rynku pracy, aby promować wysoki poziom zatrudnienia;

b) działań podejmowanych przez państwa członkowskie i między nimi w celu ułatwienia zachowania równowagi między popytem a podażą na unijnym rynku pracy, aby osiągnąć wysoki poziom trwałego zatrudnienia wysokiej jakości;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) funkcjonowania europejskiej sieci służb zatrudnienia w relacjach między państwami członkowskimi a Komisją;

c) funkcjonowania europejskiej sieci służb zatrudnienia w relacjach między państwami członkowskimi a Komisją, przy odpowiednim zaangażowaniu partnerów społecznych;

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) usług świadczonych osobom poszukującym pracy w celu zapewnienia sprawiedliwej mobilności;

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) skutecznej promocji sieci EURES na poziomie unijnym za pośrednictwem intensywnych działań komunikacyjnych podjętych przez Komisję, a w szczególności państwa członkowskie, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zapewniających szeroką popularyzację i dostępność;

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „publiczne służby zatrudnienia” organizacjami z państw członkowskich, będącymi częścią właściwych ministerstw, organów publicznych lub przedsiębiorstw podlegających prawu publicznemu, które to organizacje są odpowiedzialne za wdrażanie aktywnej polityki rynku pracy i świadczenie usług w zakresie zatrudnienia w interesie publicznym;

a) „publiczne służby zatrudnienia” lub „PES” oznacza organizacje z państw członkowskich, będące częścią właściwych ministerstw, organów publicznych lub przedsiębiorstw podlegających prawu publicznemu, które to organizacje są odpowiedzialne za wdrażanie aktywnej polityki rynku pracy i świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie zatrudnienia w interesie publicznym;

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) „oferta zatrudnienia” oznacza każdą ofertę zatrudnienia, w tym ofertę przyuczenia do zawodu lub praktyki zawodowej uznawanych za zatrudnienie;

c) „oferta zatrudnienia” oznacza każdą ofertę zatrudnienia, w tym ofertę przyuczenia do zawodu lub praktyki zawodowej uznawanych za zatrudnienie zgodnie z art. 45 TFUE, w odniesieniu do których warunki ich przeprowadzania określone są w ramach obowiązującego ustawodawstwa unijnego i krajowego oraz spełniają minimalne standardy socjalne i pracownicze w przyjmującym państwie członkowskim;

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) „wspólna platforma informatyczna” oznacza infrastrukturę informatyczną i związane z nią platformy utworzone na szczeblu europejskim na potrzeby kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia;

e) „wspólna platforma informatyczna” oznacza infrastrukturę informatyczną i związane z nią platformy utworzone, monitorowane i udostępniane na dużą skalę na szczeblu unijnym na potrzeby kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, z których bez problemu mogą korzystać także osoby niepełnosprawne;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) „sprawiedliwa mobilność" oznacza mobilność odbywającą się wyłącznie na zasadzie dobrowolności, z uwzględnieniem prawa pracy, norm pracy i praw pracobiorców w Unii;

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) „partnerstwo transgraniczne EURES" oznacza długookresową współpracę regionalnych i lokalnych służb zatrudnienia, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron w stworzonych przez nich strukturach regionalnych;

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustanowienie

Reorganizacja

Uzasadnienie

Sieć EURES już działa i niezbędna jest jej reorganizacja w celu poprawy jakości usług świadczonych na rzecz potencjalnych beneficjentów.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia europejską sieć służb zatrudnienia („sieć EURES”).

Niniejsze rozporządzenie umożliwia reorganizację i wzmocnienie europejskiej sieci służb zatrudnienia („sieć EURES”).

Uzasadnienie

Sieć EURES już działa i niezbędna jest jej reorganizacja w celu poprawy jakości usług świadczonych na rzecz potencjalnych beneficjentów.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W skład sieci EURES wchodzą następujące kategorie organizacji:

1. W skład sieci EURES wchodzą następujące kategorie organizacji:

a) Komisja Europejska, która jest odpowiedzialna za wspieranie sieci EURES w wykonywaniu jej działań za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Koordynacji;

a) Europejski Urząd Koordynacji, utworzony w ramach Komisji i odpowiedzialny za wspieranie sieci EURES w wykonywaniu jej działań;

 

aa) „krajowe urzędy koordynacji”, które są wyznaczonymi przez państwa członkowskie organami odpowiedzialnymi za stosowanie niniejszego rozporządzenia w danym państwie członkowskim; państwa członkowskie mogą wyznaczyć publiczne służby zatrudnienia do pełnienia funkcji krajowych urzędów koordynacji;

b) członkowie EURES, którymi są wyznaczone przez państwa członkowskie organy odpowiedzialne za stosowanie niniejszego rozporządzenia w danym państwie członkowskim, tj. krajowe urzędy koordynacji;

b) członkowie EURES, którymi są:

 

(i) publiczne służby zatrudnienia wyznaczone przez poszczególne państwa członkowskie zgodnie z artykułem 8a; oraz

 

(ii) publiczne lub prywatne organizacje upoważnione przez państwa członkowskie zgodnie z art. 8 do udzielania na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, w tym w kontekście transgranicznym, wsparcia w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia lub usług wsparcia na rzecz pracowników i pracodawców;

c) partnerzy EURES, którymi są organizacje upoważnione przez państwa członkowskie do udzielania na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym wsparcia w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia lub usług wsparcia na rzecz pracowników i pracodawców.

c) partnerzy EURES, którymi są publiczne lub prywatne organizacje upoważnione przez państwa członkowskie do udzielania na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, w tym w kontekście transgranicznym, wsparcia w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia lub usług wsparcia na rzecz pracowników i pracodawców.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zgodnie ze swoimi odpowiednimi rolami i obowiązkami wszystkie organizacje uczestniczące w sieci EURES aktywnie promują, ściśle współpracując, możliwości, jakie oferuje mobilność pracowników w UE, i dążą do udoskonalenia sposobów i środków umożliwiających pracownikom i pracodawcom wykorzystywanie tych możliwości na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

2. Zgodnie ze swoimi odpowiednimi rolami i obowiązkami wszystkie organizacje uczestniczące w sieci EURES aktywnie promują, ściśle współpracując, możliwości, jakie oferuje mobilność pracowników w UE, i dążą do udoskonalenia sposobów i środków umożliwiających pracownikom i pracodawcom sprawiedliwą mobilność i wykorzystywanie tych możliwości na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, w tym na poziomie transgranicznym.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Organizacje partnerów społecznych stają się częścią sieci EURES jako członkowie lub partnerzy EURES zgodnie z art. 8.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) realizacji skoordynowanej strategii na rzecz zatrudnienia zgodnie z art. 145 TFUE;

b) realizacji skoordynowanej strategii na rzecz zatrudnienia, a w szczególności na rzecz wspierania wykwalifikowanej i wyszkolonej siły roboczej o dużych zdolnościach adaptacyjnych, zgodnie z art. 145 TFUE;

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) lepszego funkcjonowania i lepszej integracji rynków pracy w Unii;

c) funkcjonowania, spójności i lepszej integracji rynków pracy w Unii, w tym transgranicznych rynków pracy, zapewnienia wolnego od dyskryminacji dostępu do możliwości zatrudnienia, aplikacji i odpowiednich informacji dotyczących rynków pracy;

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zwiększonej dobrowolnej mobilności geograficznej i zawodowej w Unii na sprawiedliwych zasadach;

d) zwiększonej dobrowolnej mobilności geograficznej i zawodowej w Unii, zwłaszcza w regionach transgranicznych, na sprawiedliwych zasadach;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) zachęcania państw członkowskich do usuwania z przepisów krajowych wszelkich przeszkód dla tej mobilności;

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) włączenia społecznego oraz integracji osób wyłączonych z rynku pracy.

e) włączenia społecznego oraz integracji osób wyłączonych z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem najsłabszych grup i osób w regionach najbardziej dotkniętych bezrobociem;

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) większej spójności unijnych strategii politycznych realizowanych w celu przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności bezrobociu młodych i nierównościom.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb) wspierania sprawnego podejmowania pracy na unijnym rynku pracy po zakończeniu nauki.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) obsługa i rozwój europejskiego portalu poświęconego mobilności zawodowej, „portalu EURES”, i związanych z tym usług informatycznych, w tym systemów i procedur wymiany ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie, życiorysów i dokumentów uzupełniających, takich jak paszporty umiejętności itp. oraz pozostałych informacji, we współpracy z innymi odpowiednimi unijnymi służbami i sieciami zajmującymi się świadczeniem usług informacyjnych i doradczych, oraz inicjatyw;

(i) obsługa i rozwój europejskiego portalu poświęconego mobilności zawodowej, „portalu EURES”, i związanych z tym usług informatycznych, udostępnionych do wykorzystania, w tym systemów i procedur wymiany ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie, życiorysów i dokumentów uzupełniających, takich jak paszporty umiejętności itp. oraz pozostałych informacji, we współpracy z innymi odpowiednimi unijnymi służbami i sieciami zajmującymi się świadczeniem usług informacyjnych i doradczych, oraz inicjatyw;

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) działania związane z informowaniem i komunikacją;

(ii) działania związane z informowaniem i komunikacją w całej Unii poprzez platformy docierające do wszystkich potencjalnych użytkowników, w tym zapewnianie środowiska pozbawionego barier;

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) wspólny program szkoleniowy dla pracowników EURES;

(iii) wspólny program szkoleniowy i ciągły rozwój dla pracowników EURES, w tym aktualizacje koordynacji zabezpieczenia społecznego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 oraz szkolenia w zakresie podnoszenia świadomości w celu zaspokojenia różnych potrzeb poszczególnych grup pracowników;

 

(iiia) bezpośredni dostęp do usług wsparcia zawodowego dla doradców EURES;

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) ułatwianie tworzenia sieci kontaktów, wymiany najlepszych praktyk i wzajemnego uczenia się w obrębie sieci EURES;

(iv) ułatwianie wymiany najlepszych praktyk i wzajemnego uczenia się w obrębie sieci EURES;

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva) jak największy i niedyskryminujący dostęp do usług EURES;

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) analiza mobilności geograficznej i zawodowej;

b) analiza popytu i podaży na rynku pracy w Unii, a także mobilności geograficznej i zawodowej uwzględniająca zróżnicowanie sytuacji w państwach członkowskich;

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) opracowanie odpowiednich ram na potrzeby współpracy i kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia w Unii w odniesieniu do przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

 

c) opracowanie odpowiednich ram na potrzeby współpracy i struktury kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia w Unii w odniesieniu do przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej, w tym w odpowiednich przypadkach na poziomie transgranicznym, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Uzasadnienie

W zakresie funkcjonowania sieci EURES Europejski Urząd Koordynacji musi korzystać z dotychczasowych doświadczeń oraz uwzględniać specyfikę lokalną i regionalną.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) monitorowanie i ocena działalności EURES oraz wyników EURES w dziedzinie zatrudnienia we współpracy z członkami EURES.

d) monitorowanie i ocena działalności EURES oraz wyników EURES, a także opracowanie sprawozdań dla poszczególnych krajów;

 

da) współpraca z Komisją Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, systemem rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego SOLVIT oraz europejską siecią organów do spraw równości Equinet.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja zarządza Europejskim Urzędem Koordynacji. Urząd opracowuje i prowadzi działania w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, partnerstwami transgranicznymi i krajowymi urzędami koordynacji.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Europejski Urząd Koordynacji, w ścisłej współpracy z krajowymi urzędami koordynacji, wydaje roczne sprawozdanie na temat liczby ofert zatrudnienia udostępnionych w każdym państwie członkowskim, ze szczególnym uwzględnieniem liczby ludności i wielkości gospodarki.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Państwa członkowskie wyznaczają krajowe urzędy koordynacji, o których mowa w art. 4. Państwa członkowskie informują Europejski Urząd Koordynacji o ich wyznaczeniu.

1. Każdy krajowy urząd koordynacji odpowiada za

1. Każdy krajowy urząd koordynacji odpowiada za:

a) współpracę z Komisją i innymi państwami członkowskimi w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia w ramach określonych w rozdziale III;

a) współpracę z Komisją i innymi państwami członkowskimi, zwłaszcza państwami graniczącymi ze sobą, w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia w ramach określonych w rozdziale III;

 

aa) podejmowanie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia dostępności na portalu EURES wszystkich wniosków o zatrudnienie i życiorysów dostępnych na szczeblu krajowym;

 

ab) informowanie Europejskiego Urzędu Koordynacji o wszelkich rozbieżnościach między liczbą zgłoszonych ofert zatrudnienia a całkowitą liczbą miejsc pracy dostępnych na szczeblu krajowym;

b) organizację pracy na rzecz EURES w danym państwie członkowskim, w tym świadczenie usług wsparcia zgodnie z rozdziałem IV;

b) organizację pracy sieci EURES w państwie członkowskim, w tym zapewnienie skoordynowanego przekazywania portalowi EURES informacji o ofertach zatrudnienia, wnioskach o zatrudnienie i życiorysach zgodnie z art. 14;

c) koordynowanie działań podejmowanych przez dane państwo członkowskie i wraz z innymi państwami członkowskimi zgodnie z rozdziałem V.

c) koordynowanie działań podejmowanych przez dane państwo członkowskie i wraz z innymi państwami członkowskimi zgodnie z rozdziałem V.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Krajowy urząd koordynacji organizuje również wdrażanie na poziomie krajowym horyzontalnych działań wsparcia przewidzianych przez Europejski Urząd Koordynacji, o którym mowa w art. 6, w stosownych przypadkach w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Koordynacji i innymi krajowymi urzędami koordynacji. Te horyzontalne działania wsparcia obejmują w szczególności:

2. Krajowy urząd koordynacji organizuje również i weryfikuje wdrażanie na poziomie krajowym horyzontalnych działań wsparcia przewidzianych przez Europejski Urząd Koordynacji, o którym mowa w art. 6, w stosownych przypadkach w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Koordynacji i innymi krajowymi urzędami koordynacji. Te horyzontalne działania wsparcia obejmują w szczególności:

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) gromadzenie i sprawdzanie, na potrzeby publikacji, w tym na portalu EURES, informacji na temat partnerów EURES prowadzących działalność z terytorium danego państwa, ich działań i zakresu usług wsparcia, które świadczą na rzecz pracowników i pracodawców;

a) gromadzenie i sprawdzanie, na potrzeby publikacji, w tym na portalu EURES, aktualnych informacji na temat członków i partnerów EURES prowadzących działalność z terytorium danego państwa, ich działań i zakresu usług wsparcia, które świadczą na rzecz pracowników i pracodawców;

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Krajowy urząd koordynacji zapewnia dostępność wystarczającej liczby wyszkolonych doradców EURES rozmieszczonych równomiernie na całym terytorium w celu zapewnienia promocji sieci EURES, a także sprawienia, by ostatecznie była ona niezastąpionym narzędziem unijnego rynku pracy.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na potrzeby publikacji, w tym na portalu EURES, w interesie pracowników i pracodawców krajowy urząd koordynacji potwierdza, regularnie aktualizuje i w stosownych terminach rozpowszechnia informacje i wytyczne dostępne na poziomie krajowym na temat:

 

3. Na potrzeby publikacji, w tym na portalu EURES, oraz w powiązaniu z przekazywaniem przez doradców EURES informacji dostosowanych do potrzeb pracowników i pracodawców, krajowy urząd koordynacji regularnie zatwierdza, aktualizuje i rozpowszechnia w stosownych terminach, w językach urzędowych danych państw członkowskich, informacje i wytyczne dostępne na poziomie krajowym na temat:

a) warunków życia i pracy;

a) warunków życia i pracy, w tym składek do systemu ubezpieczeń społecznych i podatków;

b) procedur administracyjnych w odniesieniu do zatrudnienia;

b) procedur administracyjnych dotyczących dostępu do zatrudnienia i podejmowania zatrudnienia;

c) przepisów mających zastosowanie do pracowników;

c) przepisów mających zastosowanie do pracowników, jak te, które ustanowiono w układach zbiorowych, przepisów mających zastosowanie do rekrutacji, poszczególnych istniejących typów umów o pracę i innych odnośnych informacji praktycznych;

d) przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej;

d) przepisów mających zastosowanie do przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie ram jakości staży i obowiązującym ustawodawstwem unijnym i krajowym;

 

da) dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego;

e) w stosownych przypadkach - sytuacji pracowników przygranicznych, w szczególności w regionach transgranicznych.

e) sytuacji pracowników przygranicznych, w szczególności w regionach transgranicznych, w ścisłej współpracy z transgranicznymi partnerstwami EURES.

W stosownych przypadkach krajowe urzędy koordynacji mogą potwierdzać i rozpowszechniać informacje we współpracy z innymi służbami i sieciami zajmującymi się świadczeniem usług informacyjnych i doradczych oraz z właściwymi organami na szczeblu krajowym, łącznie z tymi, o których mowa w art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników.

Krajowe urzędy koordynacji mogą potwierdzać i rozpowszechniać informacje we współpracy z innymi służbami i sieciami zajmującymi się świadczeniem usług informacyjnych i doradczych oraz z właściwymi organami na szczeblu krajowym, łącznie z tymi, o których mowa w art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników.

 

3a. Krajowe urzędy koordynacji wymieniają informacje na temat mechanizmów i norm, o których mowa w art. 14 ust. 4, a także tych norm dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych, które są istotne z punktu widzenia wspólnej platformy informatycznej. Urzędy współpracują ze sobą i z Europejskim Urzędem Koordynacji, szczególnie w odniesieniu do skarg i ofert zatrudnienia, które uznano za niezgodne z tymi normami mającymi zastosowanie zgodnie z prawem krajowym.

 

3b. Krajowe urzędy koordynacji i Europejski Urząd Koordynacji dopilnowują, by dane osobowe powstałe lub gromadzone do celów niniejszego rozporządzenia były przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zgromadzone.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Krajowy urząd koordynacji udziela ogólnego wsparcia organizacjom uczestniczącym w sieci EURES na podlegającym mu terytorium w odniesieniu do współpracy z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich należącymi do sieci EURES. Obejmuje to wsparcie w przypadku skarg dotyczących ofert zatrudnienia dostępnych za pośrednictwem EURES, jak również współpracę z organami publicznymi, takimi jak inspekcja pracy.

4. Krajowy urząd koordynacji udziela ogólnego wsparcia organizacjom uczestniczącym w sieci EURES na podlegającym mu terytorium w odniesieniu do współpracy z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich należącymi do sieci EURES. Obejmuje to wsparcie w przypadku skarg dotyczących ofert zatrudnienia dostępnych za pośrednictwem EURES, jak również współpracę z organami publicznymi, takimi jak inspekcja pracy. Wyniki procedur rozpatrywania skarg są udostępniane Europejskiemu Urzędowi Koordynacji w celu podsumowywania i usuwania przeszkód w mobilności.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Krajowy urząd koordynacji promuje współpracę z zainteresowanymi stronami, takimi jak: służby poradnictwa zawodowego, szkoły wyższe, izby handlowe oraz organizacje zaangażowane w programy przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej.

5. Krajowy urząd koordynacji promuje sieć EURES oraz współpracę z zainteresowanymi stronami, takimi jak: służby poradnictwa zawodowego, instytucje szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego, izby handlowe i służby socjalne oraz organizacje reprezentujące grupy szczególnie wrażliwe na rynku pracy i organizacje zaangażowane w programy przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej.

 

5a. Krajowy urząd koordynacji prowadzi regularny dialog z partnerami społecznymi na szczeblu krajowym zgodnie z przepisami i praktykami krajowymi.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby krajowy urząd koordynacji dysponował pracownikami i innymi zasobami niezbędnymi do wykonywania swoich zadań określonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

6. Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby krajowy urząd koordynacji dysponował pracownikami oraz wszystkimi innymi zasobami niezbędnymi do wykonywania swoich zadań określonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz aby krajowe urzędy koordynacji świadczyły wysokiej jakości usługi w sposób terminowy.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Udzielanie zezwoleń partnerom EURES

Udzielanie zezwoleń członkom i partnerom EURES

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia system udzielania zezwoleń partnerom EURES na udział w sieci EURES oraz monitorowania ich działań i przestrzegania przez nie prawa krajowego i unijnego podczas stosowania niniejszego rozporządzenia. System ten jest przejrzysty, proporcjonalny i zgodny z zasadami równego traktowania organizacji ubiegających się o udział w sieci EURES, jak również z zasadami sprawiedliwości proceduralnej.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia system udzielania zezwoleń członkom i partnerom EURES na udział w sieci EURES, uchylania tych zezwoleń oraz monitorowania ich działań i przestrzegania przez nie prawa unijnego i krajowego podczas stosowania niniejszego rozporządzenia. System ten jest przejrzysty, proporcjonalny i zgodny z zasadami równego traktowania organizacji ubiegających się o udział w sieci EURES, jak również z zasadami sprawiedliwości proceduralnej. W odniesieniu do służb zatrudnienia innych niż publiczne służby zatrudnienia uwzględnia się wszelkie istniejące systemy udzielania koncesji i zezwoleń.

 

1a. Państwa członkowskie opracowują wymogi i kryteria dotyczące udzielania zezwoleń członkom i partnerom EURES na potrzeby systemu, o którym mowa w ust. 1. Te wymogi i kryteria muszą być co najmniej równie rygorystyczne, jak te, które określono w niniejszym rozporządzeniu oraz w załączniku.

 

1b. Organizacje mogą złożyć wniosek o udział w sieci EURES w charakterze członka zgodnie z systemem, o którym mowa w ust. 1. Członkowie EURES uczestniczą w sieci EURES zgodnie z art. 9 i wykonują swe zadania w pełni, na szczeblu krajowym lub regionalnym.

 

1c. Zgodnie z systemem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, służby zatrudnienia lub inne organizacje mogą złożyć wniosek o udział w sieci EURES w charakterze partnera, o ile zobowiążą się do realizacji wszystkich ogólnych obowiązków i przynajmniej jednego lub dwóch zadań, o których mowa w art. 9.

 

1d. Po spełnieniu wymogów i kryteriów udzielania zezwoleń na udział w sieci EURES w charakterze członka lub partnera, państwo członkowskie udziela stosownego zezwolenia ubiegającym się.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie informują Europejski Urząd Koordynacji o swoich wdrożonych systemach krajowych oraz o partnerach EURES, którym udzieliły stosownych zezwoleń na udział w sieci EURES.

2. Państwa członkowskie informują Europejski Urząd Koordynacji o swoich systemach krajowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, o członkach i partnerach EURES, którym udzieliły zezwoleń na udział w sieci EURES zgodnie z tym systemem, o każdym przypadku odrzucenia wniosku ze względu na niedochowanie zgodności z sekcją 1 pkt 1 załącznika oraz o każdym cofnięciu takiego zezwolenia, w tym o przyczynach tego cofnięcia. Europejski Urząd Koordynacji przekazuje tę informację pozostałym krajowym urzędom koordynacji.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli państwo członkowskie postanowi nie udzielać konkretnej organizacji pośrednictwa pracy zezwolenia na udział w sieci EURES w charakterze członka lub partnera, organizacja ta ma możliwość złożenia odwołania od tej decyzji.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wszelkie służby zatrudnienia prowadzące zgodnie z prawem działalność w państwie członkowskim mogą ubiegać się w tym państwie o udział w sieci EURES w charakterze partnera EURES zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w oparciu o system ustanowiony przez to państwo członkowskie.

skreślony

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Partnerzy EURES są uprawnieni do udziału w sieci EURES zgodnie z minimalnymi wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku.

skreślony

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Minimalne wspólne kryteria pozostają bez uszczerbku dla stosowania przez państwo członkowskie dodatkowych kryteriów lub wymogów uznanych za niezbędne przez to państwo członkowskie dla prawidłowego stosowania przepisów mających zastosowanie do działalności służb zatrudnienia i efektywnego zarządzania polityką rynku pracy na jego terytorium. Aby zapewnić przejrzystość, takie kryteria i wymogi stanowią integralną część systemu, o którym mowa w ust. 1.

5. Minimalne wspólne kryteria pozostają bez uszczerbku dla stosowania przez państwo członkowskie dodatkowych kryteriów lub wymogów uznanych za niezbędne przez to państwo członkowskie dla prawidłowego stosowania przepisów mających zastosowanie do działalności służb zatrudnienia i efektywnego zarządzania polityką rynku pracy na jego terytorium. Aby zapewnić przejrzystość, takie dodatkowe kryteria i wymogi zgłaszane są w Europejskim Urzędzie Koordynacji i stanowią integralną część systemu, o którym mowa w ust. 1

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W celu spełnienia kryteriów zawartych w załączniku partnerzy EURES mogą angażować innych partnerów EURES lub inne organizacje. W takich przypadkach dodatkowym warunkiem udziału w sieci EURES jest dalsze istnienie odpowiedniego partnerstwa.

skreślony

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Państwa członkowskie cofają decyzję o dopuszczeniu członków i partnerów EURES w przypadku, gdy przestają oni spełniać obowiązujące kryteria lub wymogi, o których mowa w ust. 1a, 1b, 1 c lub 5.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. W celu wprowadzenia zmian w załączniku Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 33.

skreślony

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Udzielenie zezwolenia publicznym służbom zatrudnienia na udział w sieci EURES w charakterze członków

 

Państwa członkowskie wyznaczają swoje publiczne służby zatrudnienia na członków EURES i informują stosownie Europejski Urząd Koordynacji. Wyznaczone publiczne służby zatrudnienia zajmują w sieci EURES szczególną pozycję.

 

Państwa członkowskie dopilnowują, by publiczne służby zatrudnienia spełniały, jako członkowie EURES, wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a także co najmniej kryteria określone w załączniku.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki partnerów EURES

Obowiązki członków i partnerów EURES

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organizacje ubiegające się o udział w sieci EURES mogą zdecydować o uczestniczeniu w sieci EURES, wybierając jedną z następujących możliwości:

1. Członkowie EURES uczestniczą w sieci EURES zgodnie z obowiązkami określonymi w niniejszym ustępie, a partnerzy EURES uczestniczą zgodnie z co najmniej jednym z tych obowiązków:

a) wnoszenie wkładu w pulę ofert zatrudnienia zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a);

a) wnosząc wkład w pulę ofert zatrudnienia zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a);

b) wnoszenie wkładu w pulę ofert zatrudnienia i życiorysów zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b);

b) wnosząc wkład w pulę ofert zatrudnienia i życiorysów zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b);

c) świadczenie pracownikom i pracodawcom usług wsparcia zgodnie z rozdziałem IV; lub

c) świadcząc pracownikom i pracodawcom usług wsparcia zgodnie z rozdziałem IV.

d) połączenie możliwości wyboru zawartych w lit. a)–c).

 

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Partnerzy EURES wyznaczają co najmniej jeden punkt kontaktowy, taki jak urząd pośrednictwa pracy lub urząd odpowiadający za rekrutację, centrum obsługi telefonicznej, narzędzie umożliwiające samodzielne korzystanie i podobne, w którym pracownicy i pracodawcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia lub uzyskać dostęp do usług wsparcia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Punkty kontaktowe mogą również opierać się na programach wymiany personelu, oddelegowaniu urzędników łącznikowych lub angażować wspólne agencje pośrednictwa pracy.

2. Członkowie i partnerzy EURES wyznaczają co najmniej jeden punkt kontaktowy dostępny dla osób niepełnosprawnych, taki jak urząd pośrednictwa pracy lub urząd odpowiadający za rekrutację, centrum obsługi telefonicznej, narzędzie umożliwiające samodzielne korzystanie, poszczególne platformy komunikacyjne dostępne jak największej liczbie użytkowników, w którym pracownicy i pracodawcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia lub uzyskać dostęp do usług wsparcia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Punkty kontaktowe mogą opierać się na programach wymiany personelu, oddelegowaniu urzędników łącznikowych, i mogą angażować wspólne agencje zajmujące się uzyskiwaniem zatrudnienia dla pracowników.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą wymagać od partnerów EURES, aby brali udział:

4. Z poszanowaniem zasady proporcjonalności państwa członkowskie, przez swoje krajowe urzędy koordynacji, mogą wymagać od członków i partnerów EURES, aby brali udział:

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w funkcjonowaniu krajowego centrum, o którym mowa w art. 15 ust. 5, poprzez wnoszenie opłaty lub w innej formie;

skreślona

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) w gromadzeniu informacji przeznaczonych do opublikowania w portalu EURES;

 

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustalają w swoich systemach krajowych warunki tego udziału w oparciu o zasadę proporcjonalności, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak zdolności administracyjne partnera EURES oraz stopień jego udziału w sieci EURES, o którym mowa w ust. 1.

Państwa członkowskie ustalają warunki tego udziału.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą powierzyć swoim publicznym służbom zatrudnienia świadczenie usług wsparcia, o których mowa w art. 21-23, pod warunkiem że służby te uczestniczą w sieci EURES w charakterze partnera EURES zatwierdzonego zgodnie z art. 8 oraz z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia lub w charakterze partnera EURES na podstawie wyłączenia przewidzianego w ust. 3.

2. Państwa członkowskie powierzają swoim publicznym służbom zatrudnienia lub ministerstwom pracy świadczenie usług wsparcia, o których mowa w art. 21, 22 i 23.

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przez okres maksymalnie pięciu lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie mogą wyłączyć z przeglądu zgodności z art. 8 oraz z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia te publiczne służby zatrudnienia, które w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia były częścią sieci EURES zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2012/733/UE lub, w stosownych przypadkach, decyzją Komisji 2003/8/WE. Państwa członkowskie informują Komisję o zastosowanych wyłączeniach.

skreślony

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Rola transgranicznych partnerstw EURES i innych struktur wsparcia w regionach transgranicznych

 

1. Transgraniczne partnerstwa EURES i inne struktury wsparcia specjalnego mogą być tworzone w regionach transgranicznych w celu ułatwiania transgranicznej mobilności pracowników.

 

2. Transgraniczne partnerstwa tworzone są przez organizacje uczestniczące w sieci EURES zgodnie z art. 8 oraz inne zainteresowane strony i świadczą transgraniczne usługi wsparcia na konkretnym obszarze transgranicznym.

 

3. Zadania partnerstw transgranicznych obejmują w szczególności świadczenie usług w zakresie informacji, doradztwa, pośrednictwa i zatrudnienia dla przygranicznych pracowników i pracodawców, wspieranie usieciowienia doradców EURES w regionach nadgranicznych, koordynację współpracy partnerów, działania transgraniczne mające na celu poprawę przejrzystości rynku pracy oraz likwidację barier dla mobilności oraz tworzenie wielojęzycznych publikacji dla pracowników przygranicznych i pracodawców.

 

4. Państwa członkowskie wspierają działania struktur transgranicznych i zachęcają do tworzenia nowych partnerstw, aby skuteczniej odpowiedzieć na potrzebę koordynacji w zakresie mobilności zawodowej w regionach transgranicznych.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W skład grupy koordynacyjnej wchodzą przedstawiciele Europejskiego Urzędu Koordynacji i krajowych urzędów koordynacji.

1. W skład grupy koordynacyjnej wchodzą przedstawiciele Europejskiego Urzędu Koordynacji i krajowych urzędów koordynacji oraz partnerzy społeczni na poziomie unijnym.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zaprasza przedstawicieli partnerów społecznych na poziomie unijnym do udziału we wspomnianych posiedzeniach.

skreślony

Uzasadnienie

Usunięcie ze względu na to, że partnerzy społeczni powinni być członkami grupy koordynacyjnej.

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organizacje uczestniczące w sieci EURES dopilnowują, by dostarczane przez nich materiały informacyjne i promocyjne były spójne z ogólnymi działaniami sieci EURES w zakresie komunikacji i z informacjami pochodzącymi z Europejskiego Urzędu Koordynacji.

3. Organizacje uczestniczące w sieci EURES dopilnowują, by dostarczane przez nie materiały informacyjne i promocyjne były spójne z ogólnymi działaniami sieci EURES w zakresie komunikacji, ze wspólnymi, wysokimi normami jakości sieci EURES i z informacjami pochodzącymi z Europejskiego Urzędu Koordynacji.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Europejski Urząd Koordynacji ułatwia współpracę sieci EURES z innymi unijnymi służbami i sieciami zajmującymi się świadczeniem usług informacyjnych i doradczych.

1. Europejski Urząd Koordynacji ułatwia współpracę między siecią EURES a innymi unijnymi służbami i sieciami zajmującymi się świadczeniem usług informacyjnych i doradczych.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Krajowe urzędy koordynacji współpracują ze służbami i sieciami, o których mowa w ust. 1, na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym w celu osiągnięcia synergii i uniknięcia powielania działań oraz w stosownych przypadkach angażują we współpracę partnerów EURES.

2. Krajowe urzędy koordynacji współpracują ze służbami i sieciami, o których mowa w ust. 1, na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym w celu osiągnięcia synergii i uniknięcia powielania działań oraz w stosownych przypadkach angażują we współpracę członków i partnerów EURES.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W celu ograniczenia bezrobocia państwa członkowskie we współpracy z Komisją stosują środki niezbędne do zapewnienia obywatelom Unii równego dostępu w przypadku ubiegania się o wolne miejsca pracy.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie dążą do opracowania rozwiązania w formie punktu kompleksowej obsługi na potrzeby przekazywania pracownikom i pracodawcom informacji na temat wspólnych działań sieci EURES oraz wspomnianych służb i sieci.

3. Państwa członkowskie dążą do opracowania rozwiązania w formie punktu kompleksowej obsługi, w tym w internecie, na potrzeby przekazywania pracownikom i pracodawcom informacji na temat wspólnych działań sieci EURES oraz wspomnianych służb i sieci, oraz dopilnowują, by takie rozwiązania były dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Aby kojarzyć oferty zatrudnienia i wnioski o zatrudnienie każde państwo członkowskie udostępnia w portalu EURES:

1. Aby kojarzyć oferty pracy i wnioski o zatrudnienie, każde państwo członkowskie udostępnia w portalu EURES:

a) wszystkie oferty zatrudnienia dostępne za pośrednictwem jego publicznych służb zatrudnienia, jak również przekazane przez partnerów EURES;

a) wszystkie oferty zatrudnienia dostępne za pośrednictwem jego publicznych służb zatrudnienia, jak również przekazane przez innych członków i partnerów EURES;

b) wszystkie wnioski o zatrudnienie i życiorysy dostępne za pośrednictwem jego publicznych służb zatrudnienia, jak również przekazane przez partnerów EURES, pod warunkiem że zainteresowani pracownicy wyrazili zgodę na udostępnienie tych informacji również w portalu EURES na warunkach określonych w ust. 3.

b) wszystkie wnioski o zatrudnienie i życiorysy dostępne za pośrednictwem jego publicznych służb zatrudnienia, jak również przekazane przez innych członków sieci EURES i, w odpowiednich przypadkach, partnerów EURES, pod warunkiem że zainteresowane osoby poszukujące pracy wyraziły zgodę na udostępnienie tych informacji również w portalu EURES na warunkach określonych w ust. 3.

 

Państwa członkowskie mogą pozwolić na niepublikowanie oferty zatrudnienia na portalu EURES w przypadku, gdy jest to należycie uzasadnione przez pracodawcę ze względu na umiejętności i wymagane kompetencje związane z daną ofertą pracy, i w przypadku ofert zatrudnienia, które nie są upubliczniane. Państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu stosować odstępstwo w odniesieniu do ofert dotyczących przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych w przypadku, gdy jest to należycie uzasadnione ze względu na krajowy system edukacyjny lub krajową politykę rynku pracy.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przy udostępnianiu w portalu EURES danych dotyczących wniosków o zatrudnienie państwa członkowskie

2. Przy udostępnianiu w portalu EURES danych dotyczących wniosków o zatrudnienie państwa członkowskie

a) nie dokonują żadnego rozróżnienia pod względem charakteru i czasu trwania umowy ani zamiarów pracodawców w odniesieniu do rekrutacji pracowników;

a) nie dokonują żadnego rozróżnienia pod względem charakteru i czasu trwania umowy ani zamiarów pracodawców w odniesieniu do rekrutacji pracowników, ale dostarczają odpowiednich informacji w tym zakresie;

b) mogą wykluczyć oferty zatrudnienia, które ze względu na swój charakter lub przepisy krajowe są dostępne wyłącznie dla obywateli konkretnego państwa.

b) mogą wykluczyć oferty zatrudnienia związane z kategoriami przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej, które są finansowane ze środków publicznych w ramach ich aktywnej polityki rynku pracy;

 

ba) mogą wykluczyć inne oferty zatrudnienia, jeżeli stanowi to należycie uzasadnioną część ich aktywnej polityki rynku pracy.

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zgoda pracowników, o której mowa w ust. 1 lit. b), jest wyraźna, jednoznaczna, dobrowolnie udzielona, konkretna i świadoma. Pracownicy mają możliwość wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i zażądania usunięcia lub zmiany dowolnych udostępnionych danych. Pracownicy mają możliwość wyboru spośród różnych wariantów ograniczenia dostępu do ich danych lub do określonych przypisywanych im cech.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 lit. b), jest wyraźna, jednoznaczna, dobrowolnie udzielona, konkretna i świadoma. Osoby poszukujące pracy mają możliwość wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i zażądania usunięcia lub zmiany dowolnych udostępnionych danych. Osoby poszukujące pracy mają możliwość wyboru spośród różnych wariantów ograniczenia dostępu do ich danych lub do określonych przypisywanych im cech; mogą na przykład podjąć decyzję, że wyszukiwanie ich danych jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem ogólnych kategorii danych albo że ich życiorys i dane osobowe są bezpośrednio dostępne dla zarejestrowanych potencjalnych pracodawców.

Uzasadnienie

Jest to zalecenie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Wymieniają informacje na temat mechanizmów i norm, o których mowa w ust. 4, a także norm dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych. Współpracują ze sobą i z Europejskim Urzędem Koordynacji, szczególnie w odniesieniu do skarg i ofert zatrudnienia, które uznano za niezgodne z normami mającymi zastosowanie zgodnie z prawem krajowym.

skreślony

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Aby umożliwić dopasowywanie ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie każde państwo członkowskie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, zgodnie z jednolitym systemem.

7. Aby umożliwić dopasowywanie ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie każde państwo członkowskie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, w sposób przejrzysty i jednolity.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. Portal EURES jest dostępny i spełnia wymogi przyjętej normy europejskiej EN 301549 dotyczącej wymogów dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uzasadnienie

Ustanowiona norma europejska EN 301549 dotycząca wymogów dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych zawiera specyfikacje techniczne zapewniające dostępność technologii. W szczególności pkt 9 tej normy uwzględnia uznane międzynarodowo wytyczne WCAG 2.0 na poziomie zgodności AA, który w sposób zasadniczy umożliwia obywatelom, w tym osobom niepełnosprawnym, dostęp do treści internetowych. Projekt dostępnego portalu będzie także zgodny z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która została ratyfikowana przez UE.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Publiczne służby zatrudnienia nawiązują zacieśnioną współpracę, by wspomagać transgraniczne dopasowywanie ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby w wewnętrznych narzędziach przeznaczonych dla pracowników służb zatrudnienia, którymi to narzędziami zarządzają publiczne służby zatrudnienia w państwach członkowskich, wszystkie oferty zatrudnienia, wnioski o zatrudnienie i życiorysy udostępniane za pośrednictwem portalu EURES były dostępne na równi z danymi krajowymi,.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby w wewnętrznych narzędziach przeznaczonych dla pracowników służb zatrudnienia, którymi to narzędziami zarządzają publiczne służby zatrudnienia w państwach członkowskich, wszystkie oferty zatrudnienia, wnioski o zatrudnienie i życiorysy udostępniane za pośrednictwem portalu EURES, zgodnie z art. 14, były dostępne na równi z danymi krajowymi.

Uzasadnienie

Jest to zalecenie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zainteresowani partnerzy EURES również stosują zasady, o których mowa w ust. 1–3, zgodnie z wyborem podjętym przez te organizacje na podstawie art. 9 ust. 1.

4. Zainteresowani członkowie i partnerzy EURES również stosują zasady, o których mowa w ust. 1–3.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie ustanawiają krajowe centrum, aby umożliwić przekazywanie do portalu EURES informacji dotyczących ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie i życiorysów udostępnionych przez każdą organizację, która jest skłonna opublikować te informacje również w portalu EURES.

5. Państwa członkowskie ustanawiają krajowe centrum, wykorzystując w miarę możliwości już istniejące struktury rządowe, aby umożliwić przekazywanie do portalu EURES informacji dotyczących ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie i życiorysów udostępnionych przez każdą organizację, która jest skłonna opublikować te informacje również w portalu EURES.

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Państwa członkowskie dążą do opracowania rozwiązania w formie punktu kompleksowej obsługi na potrzeby przekazywania informacji pracownikom przygranicznym i pracodawcom w tych regionach transgranicznych, w których zainteresowane państwa członkowskie wspólnie uznają za konieczne utworzenie specjalnych struktur współpracy i świadczenia usług.

6. Państwa członkowskie, w ścisłej współpracy z transgranicznymi partnerstwami EURES, dążą do opracowania rozwiązania w formie punktu kompleksowej obsługi, w tym w internecie, na potrzeby przekazywania informacji pracownikom przygranicznym i pracodawcom w tych regionach transgranicznych.

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja Europejska pracuje nad stworzeniem europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. Klasyfikacja ta jest narzędziem ułatwiającym transgraniczne składanie internetowych wniosków o zatrudnienie w Unii Europejskiej poprzez dopasowywanie ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy, określanie niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej, uznawanie kwalifikacji i zapewnianie poradnictwa zawodowego w portalu EURES.

1. Komisja Europejska pracuje nad stworzeniem europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów („klasyfikacja europejska”). Klasyfikacja ta jest narzędziem ułatwiającym transgraniczne składanie internetowych wniosków o zatrudnienie w Unii Europejskiej poprzez dopasowywanie ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy, określanie niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej, uznawanie kwalifikacji i zapewnianie poradnictwa zawodowego w portalu EURES.

2. Państwa członkowskie współpracują ze sobą i z Komisją Europejską w zakresie interoperacyjności pomiędzy systemami krajowymi i klasyfikacją, o której mowa w ust. 1.

2. Państwa członkowskie, a w szczególności członkowie EURES, współpracują ze sobą i z Komisją w zakresie interoperacyjności pomiędzy systemami krajowymi i klasyfikacją europejską opracowywaną przez Komisję. Komisja regularnie informuje państwa członkowskie o pracach nad klasyfikacją europejską.

 

2a. Klasyfikacja europejska uwzględnia doświadczenia i najlepsze praktyki wypracowane już po wdrożeniu europejskich ram kwalifikacji i dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

2b. Komisja w drodze aktów wykonawczych przyjmuje i aktualizuje listę umiejętności, kompetencji i zawodów w klasyfikacji europejskiej. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 3.

3. W tym celu do dnia 1 stycznia 2017 r. każde państwo członkowskie ustanawia wstępny wykaz w celu przedstawienia powiązań między wszystkimi klasyfikacjami krajowymi, regionalnymi i sektorowymi a klasyfikacją, o której mowa w ust. 1, oraz po wprowadzeniu korzystania z tego wykazu w oparciu o aplikację udostępnioną przez Europejski Urząd Koordynacji regularnie aktualizuje ten wykaz, aby przedstawiał bieżącą sytuację pod względem rozwoju usług rekrutacyjnych.

3. Każde państwo członkowskie, w terminie trzech lat od przyjęcia listy, o której mowa w ust. 2 lit. b), ustanawia wstępny wykaz w celu przedstawienia powiązań między wszystkimi klasyfikacjami krajowymi, regionalnymi i sektorowymi a tą listą oraz aktualizuje ten wykaz.

 

3a. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastąpieniu swojej klasyfikacji krajowej klasyfikacją europejską, gdy prace nad nią zostaną zakończone, lub też o utrzymaniu swoich interoperacyjnych krajowych systemów klasyfikacji.

4. Komisja zapewnia wsparcie techniczne państwom członkowskim, które decydują się na zastąpienie krajowych klasyfikacji klasyfikacją, o której mowa w ust. 1.

4. Komisja zapewnia wsparcie techniczne, a w miarę możliwości także finansowe, państwom członkowskim, które decydują się na zastąpienie krajowych klasyfikacji klasyfikacją europejską.

5. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych techniczne normy i formaty niezbędne dla funkcjonowania klasyfikacji, o której mowa w ust. 1. Komisja przyjmuje te akty wykonawcze zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 3.

5. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych techniczne normy i formaty niezbędne dla funkcjonowania automatycznego dopasowywania ofert zatrudnienia i osób poszukujących pracy za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej z wykorzystaniem klasyfikacji europejskiej i interoperacyjności między systemami krajowymi a klasyfikacją europejską. Komisja przyjmuje te akty wykonawcze zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 3.

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Publiczne służby zatrudnienia gwarantują, aby pracownicy korzystający z ich usług przez udostępnianie wniosków o zatrudnienie lub życiorysów mieli możliwość otrzymania wsparcia ze strony tych służb zatrudnienia podczas rejestracji w portalu EURES, wykorzystując w tym celu krajowe centrum, o którym mowa w art. 15 ust. 5.

1. Członkowie i partnerzy EURES gwarantują, aby pracownicy korzystający z ich usług przez udostępnianie wniosków o zatrudnienie lub życiorysów byli poinformowani o możliwości otrzymania wsparcia ze strony tych służb zatrudnienia podczas rejestracji w portalu EURES, wykorzystując w tym celu krajowe centrum, o którym mowa w art. 15 ust. 5. Takie wsparcie świadczone jest w sposób wolny od dyskryminacji i niezwłoczny.

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pracownicy i pracodawcy mają dostęp do ogólnych informacji na temat tego, jak, kiedy i gdzie mogą aktualizować, zmieniać i wycofywać przedmiotowe dane.

4. Pracownicy i pracodawcy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat tego, jak, kiedy i gdzie mogą aktualizować, zmieniać i wycofywać przedmiotowe dane.

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy i pracodawcy mogli uzyskać dostęp do usług wsparcia na poziomie krajowym.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy i pracodawcy mogli niezwłocznie uzyskać dostęp online albo offline do usług wsparcia na poziomie krajowym.

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie wspierają rozwój skoordynowanego podejścia do takich usług na poziomie krajowym.

2. Państwa członkowskie wspierają rozwój skoordynowanego podejścia do takich usług na poziomie krajowym, mających odpowiadać na konkretne regionalne i/lub lokalne potrzeby.

Uzasadnienie

Powodzenie sieci EURES wymaga od państw członkowskich świadomości konkretnych potrzeb regionów i gmin we wspólnej Europie.

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) przez partnerstwa transgraniczne EURES; lub

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) jako połączenie możliwości określonych w lit. a)–c).

d) jako połączenie możliwości określonych w lit. a)–ca).

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Usługi wsparcia dla pracowników określone w art. 20, 22 i 23 oraz pomoc przy rejestracji w portalu EURES, o której mowa w art. 17 ust. 1, są nieodpłatne.

5. Usługi wsparcia dla pracowników określone w art. 20, 21, 22 i 23 oraz pomoc przy rejestracji w portalu EURES, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2, są nieodpłatne.

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Usługi wsparcia dla pracodawców, o których mowa w art. 21 i 22, oraz pomoc przy rejestracji w portalu EURES, o której mowa w art. 17 ust. 2, mogą podlegać opłacie. Wszelkie opłaty pobierane za usługi EURES nie mogą różnić się od opłat pobieranych za inne porównywalne usługi świadczone przez zainteresowaną organizację.

skreślony

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Informacje o wsparciu, jak również jego ewentualnym koszcie, przekazywane są w sposób jasny i precyzyjny, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

 

Poprawka  135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Zainteresowani partnerzy EURES za pomocą swoich kanałów informacyjnych wyraźnie powiadamiają pracowników i pracodawców o zakresie oferowanych przez siebie usług wsparcia, miejscu i sposobie uzyskania dostępu do tych usług oraz warunków, na jakich dostęp ten jest udzielany. Informacje te są publikowane w portalu EURES.

7. Zainteresowani partnerzy EURES za pomocą swoich jak najszerzej dostępnych kanałów informacyjnych wyraźnie powiadamiają pracowników i pracodawców o zakresie oferowanych przez siebie usług wsparcia, miejscu i sposobie uzyskania dostępu do tych usług oraz warunków, na jakich dostęp ten jest udzielany. Informacje te są publikowane w portalu EURES.

Poprawka  136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że wszyscy pracownicy i pracodawcy, którzy ubiegają się o korzystanie z przeznaczonych dla klientów usług świadczonych przez służby zatrudnienia, otrzymują podstawowe informacje na temat wsparcia mobilności dostępnego na poziomie krajowym lub są o takich informacjach powiadamiani, przy czym informacje te

1. Państwa członkowskie gwarantują, że wszyscy pracownicy i pracodawcy, którzy ubiegają się o korzystanie z przeznaczonych dla klientów usług świadczonych przez służby zatrudnienia, otrzymują odpowiednie informacje na temat wsparcia mobilności dostępnego na poziomie krajowym lub są o takich informacjach powiadamiani, przy czym informacje te

Poprawka  137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) są łatwo dostępne i przedstawione w sposób przyjazny dla użytkownika.

b) są niedyskryminujące oraz łatwo dostępne i przedstawione w sposób przyjazny dla użytkownika i pozbawiony barier dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie

Zasada niedyskryminacji stanowi podstawę sprzyjającego włączeniu i dobrze funkcjonującego rynku pracy.

Poprawka  138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Wszystkim osobom poszukującym pracy przysługuje prawo do uzyskania w danym kraju lub w miejscu pracy obszernych informacji dotyczących warunków zatrudnienia, jak np. uprawnień emerytalnych, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprawka  139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Europejski Urząd Koordynacji wspiera opracowywanie podstawowych informacji zgodnie z niniejszym artykułem oraz pomaga państwom członkowskim w zapewnieniu odpowiedniej dostępności wersji językowych.

3. Europejski Urząd Koordynacji wspiera opracowywanie podstawowych informacji zgodnie z niniejszym artykułem oraz pomaga państwom członkowskim w zapewnieniu odpowiedniej dostępności wersji językowych, biorąc pod uwagę wymogi rynków pracy państw członkowskich.

Poprawka  140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zainteresowani partnerzy EURES czynnie oferują wszystkim pracownikom poszukującym zatrudnienia możliwość dostępu do usług określonych w niniejszym artykule. W stosownych przypadkach oferta ta jest powtarzana w trakcie procesu poszukiwania zatrudnienia.

1. Zainteresowani członkowie i partnerzy EURES niezwłocznie i czynnie oferują uprawnionym do wykonywania pracy w Unii osobom poszukującym zatrudnienia możliwość dostępu do usług określonych w niniejszym artykule. W stosownych przypadkach taka oferta jest powtarzana w trakcie procesu poszukiwania zatrudnienia.

Poprawka  141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli pracownicy są zainteresowani dalszą pomocą, zainteresowani partnerzy EURES przekazują informacje i wytyczne na temat indywidualnych możliwości zatrudnienia, a w szczególności oferują im następujące usługi:

2. Jeżeli pracownicy są zainteresowani dalszą pomocą, zainteresowani partnerzy EURES przekazują informacje i wytyczne na temat indywidualnych możliwości zatrudnienia, a w szczególności nieodpłatnie oferują im następujące zindywidualizowane usługi:

Poprawka  142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) przekazywanie informacji i wskazówek, o których mowa w art. 7 ust. 3;

Poprawka  143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) udzielanie informacji na temat usług doradztwa w zakresie możliwości zatrudnienia dla rodzin pracowników;

Poprawka  144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) udzielanie pracownikom informacji w zakresie międzykulturowej integracji i pomocy językowej;

Poprawka  145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc) dostarczanie informacji na temat warunków pracy w państwie członkowskim oraz w miejscu pracy, dotyczących emerytury, ubezpieczeń społecznych, podatków i ubezpieczeń zdrowotnych.

Poprawka  146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) w stosownych przypadkach udzielanie pomocy w zakresie przesyłania takich wniosków o zatrudnienie oraz korzystania z odpowiednich krajowych portali zawierających oferty zatrudnienia i z portalu EURES;

d) w stosownych przypadkach udzielanie pomocy dotyczącej korzystania z portalu EURES, na przykład w zakresie przesyłania na portal EURES wniosków o zatrudnienie;

Poprawka  147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) w stosownych przypadkach odesłanie do innego partnera EURES.

f) w stosownych przypadkach odesłanie do innego członka lub partnera EURES.

Poprawka  148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli pracownicy są zainteresowani dalszą pomocą i istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo skorzystania z wewnątrzunijnego pośrednictwa pracy, zainteresowani partnerzy EURES udzielają dalszej pomocy przy wyszukiwaniu ofert zatrudnienia, obejmującej takie usługi, jak wybór odpowiednich ofert zatrudnienia, pomoc w opracowaniu wniosków o zatrudnienie i życiorysów oraz zapewnienie tłumaczenia lub uzyskanie wyjaśnień w odniesieniu do konkretnych ofert zatrudnienia w innych państwach członkowskich.

3. Jeżeli pracownicy są zainteresowani dalszą pomocą, zainteresowani członkowie i partnerzy EURES w stosownych przypadkach udzielają dodatkowych usług, jak wybór odpowiednich ofert zatrudnienia, pomoc w opracowaniu wniosków o zatrudnienie i życiorysów oraz zapewnienie tłumaczenia lub uzyskanie wyjaśnień w odniesieniu do konkretnych ofert zatrudnienia w innych państwach członkowskich.

Poprawka  149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Po rekrutacji pracownika w innym państwie członkowskim w wyniku usług świadczonych zgodnie z niniejszym artykułem zainteresowani partnerzy EURES przekazują zainteresowanej osobie dane kontaktowe organizacji w państwie członkowskim przeznaczenia, które mogą zaoferować pomoc po rekrutacji.

4. Po rekrutacji pracownika w innym państwie członkowskim w wyniku usług świadczonych zgodnie z niniejszym artykułem zainteresowani członkowie i partnerzy EURES przekazują zainteresowanej osobie dane kontaktowe organizacji, w tym partnerów społecznych, w państwie członkowskim przeznaczenia, które mogą zaoferować pomoc po rekrutacji.

Poprawka  150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zainteresowani partnerzy EURES przekazują informacje i wytyczne pracodawcom zainteresowanym rekrutacją pracowników z innych państw członkowskich, a w szczególności oferują im następujące usługi:

1. Zainteresowani członkowie i partnerzy EURES przekazują informacje i wytyczne pracodawcom zainteresowanym rekrutacją pracowników z innych państw członkowskich, a w szczególności oferują im następujące usługi:

a) udzielanie informacji na temat szczegółowych przepisów mających zastosowanie przy zatrudnianiu tych pracowników;

a) udzielanie informacji na temat szczegółowych przepisów mających zastosowanie przy zatrudnianiu osób z innych państw członkowskich i dotyczących różnych typów umów o pracę;

b) promowanie korzystania z sieci EURES i bazy danych życiorysów w portalu EURES jako narzędzi pomagających w obsadzaniu wolnych miejsc pracy;

b) promowanie, w szczególności w internecie, korzystania z sieci EURES i bazy danych życiorysów w portalu EURES jako narzędzi pomagających w obsadzaniu wolnych miejsc pracy;

c) udzielanie informacji i wytycznych dotyczących czynników, które mogą ułatwiać rekrutację pracowników, oraz sposobów wspierania integracji pracowników;

c) udzielanie informacji i wytycznych dotyczących czynników, które mogą ułatwiać rekrutację pracowników, oraz sposobów wspierania integracji pracowników;

d) w odpowiedzi na stosowną prośbę przekazywanie informacji i wytycznych dotyczących formułowania indywidualnych wymogów w ofercie zatrudnienia, tak, aby była ona zrozumiała dla europejskiego odbiorcy;

d) w odpowiedzi na stosowną prośbę przekazywanie konkretnych informacji i indywidualnych wytycznych dotyczących formułowania wymogów dla ofert;

e) w odpowiedzi na stosowną prośbę udzielanie pomocy w formułowaniu oferty zatrudnienia zgodnej z europejskimi normami i formatami technicznymi, o których mowa w art. 14 ust. 8 i art. 16 ust. 5;

e) w odpowiedzi na stosowną prośbę udzielanie pomocy w formułowaniu oferty zatrudnienia zgodnej z europejskimi normami i formatami technicznymi, o których mowa w art. 14 ust. 8 i art. 16 ust. 5;

f) w stosownych przypadkach udzielanie pomocy w zakresie rejestracji w charakterze pracodawcy w portalu EURES;

f) w stosownych przypadkach udzielanie pomocy dotyczącej korzystania z portalu EURES, mianowicie wsparcia w zakresie rejestracji w charakterze pracodawcy w portalu EURES;

g) w stosownych przypadkach odesłanie do innego partnera EURES.

g) w stosownych przypadkach odesłanie do innego członka lub partnera EURES.

2. Jeżeli pracodawcy są zainteresowani dalszą pomocą i istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo skorzystania z rekrutacji wewnątrzunijnej, zainteresowani partnerzy EURES udzielają dalszej pomocy, obejmującej takie usługi, jak wstępna selekcja odpowiednich kandydatów oraz pomoc związana z zapewnieniem tłumaczenia lub uzyskaniem wyjaśnień w odniesieniu do konkretnych wniosków o zatrudnienie.

2. Jeżeli pracownicy są zainteresowani dalszą pomocą, zainteresowani członkowie lub partnerzy EURES w stosownych przypadkach udzielają dalszej pomocy, obejmującej takie usługi, jak wstępna selekcja odpowiednich kandydatów oraz pomoc związana z zapewnieniem tłumaczenia lub uzyskaniem wyjaśnień w odniesieniu do konkretnych wniosków o zatrudnienie.

3. Po rekrutacji pracownika z innego państwa członkowskiego w wyniku usług świadczonych zgodnie z niniejszym artykułem zainteresowani partnerzy EURES przekazują zainteresowanemu pracodawcy dane kontaktowe organizacji, które mogą udzielić pomocy w zakresie integracji nowo zatrudnionych pracowników z innych państw członkowskich.

3. Po rekrutacji pracownika z innego państwa członkowskiego w wyniku usług świadczonych zgodnie z niniejszym artykułem zainteresowani członkowie lub partnerzy EURES przekazują zainteresowanemu pracodawcy dane kontaktowe organizacji, które mogą udzielić pomocy w zakresie integracji nowo zatrudnionych pracowników z innych państw członkowskich.

4. Publiczne służby zatrudnienia dążą do zawierania porozumień z innymi służbami zatrudnienia działającymi na terytorium danego państwa członkowskiego

4. Publiczne służby zatrudnienia dążą do zawierania porozumień z innymi służbami zatrudnienia działającymi na terytorium danego państwa członkowskiego

a) w celu wspólnego promowania na terytorium tego państwa członkowskiego rejestracji pracodawców w sieci EURES oraz korzystania przez nich ze wspólnej platformy na potrzeby kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia na szczeblu europejskim;

a) w celu wspólnego promowania i wspierania na terytorium tego państwa członkowskiego rejestracji pracodawców w sieci EURES oraz korzystania przez nich ze wspólnej platformy na potrzeby kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia na szczeblu europejskim;

b) w celu wymiany informacji i najlepszych praktyk w odniesieniu do usług wsparcia dla pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z innych państw członkowskich.

b) w celu wymiany informacji i najlepszych praktyk w odniesieniu do usług wsparcia dla pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z innych państw członkowskich.

Poprawka  151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zainteresowani partnerzy EURES udzielają - na stosowny wniosek ze strony pracowników i pracodawców - informacji na temat pomocy po rekrutacji oraz miejsc, w których można uzyskać pomoc taką jak: szkolenie dotyczące komunikacji międzykulturowej, kursy językowe oraz wsparcie w zakresie integracji.

1. Zainteresowani członkowie i partnerzy EURES udzielają pracownikom i pracodawcom informacji na temat pomocy po rekrutacji oraz miejsc, w których można uzyskać pomoc taką jak: szkolenie dotyczące komunikacji międzykulturowej, kursy językowe oraz wsparcie w zakresie integracji.

Poprawka  152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 5 partnerzy EURES mogą oferować pracownikom pomoc, o której mowa w ust. 1, za opłatą.

skreślony

Poprawka  153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ułatwiony dostęp do informacji i usług w zakresie zabezpieczenia społecznego

Ułatwiony dostęp do informacji i usług w zakresie opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego i opodatkowania

Poprawka  154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają koordynację pomiędzy usługami wsparcia świadczonymi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem a usługami w zakresie zabezpieczenia społecznego świadczonymi przez właściwe organy.

1. Państwa członkowskie zapewniają koordynację pomiędzy usługami wsparcia świadczonymi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem a usługami w zakresie opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia od utraty pracy i opodatkowania świadczonymi przez właściwe organy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz za pośrednictwem struktur współpracy transgranicznej, a ponadto zapobiegają problemom związanym z obowiązującymi na ich terytorium różnymi przepisami na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poprawka  155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów ust. 1 państwa członkowskie wspierają rozwój zintegrowanego dostępu internetowego jako pierwszego źródła informacji dla pracowników, pracowników przygranicznych i pracodawców.

2. Do celów ust. 1 państwa członkowskie wspierają rozwój zintegrowanego dostępu internetowego jako pierwszego źródła informacji dla pracowników, pracowników przygranicznych i pracodawców oraz innych zindywidualizowanych usług świadczonych przez doradców EURES.

Uzasadnienie

Zindywidualizowane usługi świadczone przez doradców EURES odgrywają zasadniczą rolę, gdy chodzi o umożliwianie pracownikom podejmowania świadomych decyzji przy wykonywaniu ich podstawowego prawa do swobodnego przemieszczania się.

Poprawka  156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na wniosek pracowników, pracowników przygranicznych i pracodawców zainteresowani partnerzy EURES udzielają ogólnych informacji na temat praw związanych z zabezpieczeniem społecznym i przekazują wnioski o udzielenie szczegółowych informacji do właściwych organów oraz w stosownych przypadkach do innych organów wspierających korzystanie przez pracowników z ich praw w ramach swobody przemieszczania się.

3. Zainteresowani członkowie i partnerzy EURES udzielają ogólnych informacji na temat praw związanych z zabezpieczeniem społecznym oraz ubezpieczeniem od utraty pracy i opodatkowaniem dochodów. Dodatkowo partnerstwa transgraniczne udzielają szczegółowych, wielojęzycznych informacji na temat określonych rodzajów zatrudnienia. Informacje te dotyczą m.in. minimalnych wymogów przewidzianych w prawie pracy, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz płacy minimalnej. Wnioski o udzielenie szczegółowych informacji są przekazywane do właściwych organów oraz do innych organów wspierających korzystanie przez pracowników z ich praw w ramach swobody przemieszczania się.

Uzasadnienie

Osoby pragnące podjąć pracę w innym państwie muszą posiadać te informacje, aby podjąć świadomą decyzję.

Poprawka  157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie nie ogranicza dostępu do krajowych instrumentów rynku pracy wyłącznie z tego powodu, że pracownik szuka pomocy w znalezieniu zatrudnienia na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 492/2011 państwo członkowskie nie ogranicza dostępu do krajowych aktywnych instrumentów rynku pracy wspierających pracowników w poszukiwaniu pracy wyłącznie z tego powodu, że pracownik szuka pomocy w znalezieniu zatrudnienia na terytorium innego państwa członkowskiego. Jednakże państwo członkowskie może wykluczyć niektóre finansowane ze środków publicznych instrumenty stanowiące część jego aktywnej polityki rynku pracy.

Poprawka  158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa członkowskie monitorują przepływy i wzorce mobilności pracowników w Unii na podstawie danych statystycznych Eurostatu i dostępnych danych krajowych.

Komisja monitoruje i upublicznia przepływy i wzorce mobilności pracowników w Unii na podstawie danych statystycznych Eurostatu i dostępnych danych krajowych.

Poprawka  159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie gromadzi i analizuje informacje w szczególności na temat:

1. Każde państwo członkowskie gromadzi i analizuje informacje w rozbiciu na płeć w szczególności na temat:

Poprawka  160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) niedoborów i nadwyżek siły roboczej na krajowych i sektorowych rynkach pracy oraz stopnia, w jakim mobilność pracowników może im zaradzić;

a) niedoborów i nadwyżek siły roboczej na krajowych i sektorowych rynkach pracy oraz stopnia, w jakim mobilność pracowników może im zaradzić, ze szczególnym uwzględnieniem grup ludności znajdujących się na rynku pracy w najbardziej niekorzystnej sytuacji oraz regionów najbardziej dotkniętych bezrobociem;

 

Poprawka  161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) potrzeb rynku pracy i panujących na nim tendencji, w celu stworzenia synergii między pracodawcami a uczelniami lub placówkami szkolenia zawodowego z myślą o zaradzeniu problemowi rozbieżności między umiejętnościami a ofertami;

Poprawka  162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) działań EURES na poziomie krajowym;

b) działań EURES na poziomie krajowym i, w odpowiednich przypadkach, na poziomie transgranicznym, w celu wskazania nowych możliwości inicjatyw politycznych;

Poprawka  163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) pozycji sieci EURES na całym rynku usług rekrutacyjnych na poziomie krajowym.

c) pozycji sieci EURES na całym rynku usług rekrutacyjnych na poziomie krajowym i, w odpowiednich przypadkach, na poziomie transgranicznym.

Poprawka  164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Biorąc pod uwagę wymianę informacji i wspólną analizę, państwa członkowskie kształtują politykę w zakresie mobilności jako integralną część swojej polityki zatrudnienia. Ta polityka w zakresie mobilności stanowi ramy, w oparciu o które państwa członkowskie realizują programowanie, o którym mowa w art. 28.

3. Biorąc pod uwagę wymianę informacji i wspólną analizę, państwa członkowskie mogą kształtować politykę w zakresie mobilności jako integralną część swojej polityki zatrudnienia. Ta polityka w zakresie mobilności stanowi ramy, w oparciu o które państwa członkowskie realizują programowanie, o którym mowa w art. 28.

Poprawka  165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Państwa członkowskie zobowiązują się do usunięcia z prawa krajowego przepisów, których celem jest ograniczenie lub przeszkodzenie w mobilności pracowników w Unii.

Poprawka  166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wszystkie organizacje uczestniczące w sieci EURES, o których mowa w art. 4, udostępniają i wymieniają informacje na temat sytuacji w państwach członkowskich w zakresie warunków życia i pracy, procedur administracyjnych i przepisów mających zastosowanie do pracowników z innych państw członkowskich, udzielając w ten sposób wytycznych pracownikom i pracodawcom.

1. Wszystkie organizacje uczestniczące w sieci EURES, o których mowa w art. 4, udostępniają i wymieniają informacje na temat sytuacji w państwach członkowskich w zakresie warunków życia i pracy, procedur administracyjnych i przepisów mających zastosowanie do pracowników z innych państw członkowskich, udzielając w ten sposób niezbędnych wytycznych pracownikom i pracodawcom.

Poprawka  167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Każdy krajowy urząd koordynacji ocenia sprawozdanie i zalecenia opracowane przez Europejski Urząd Koordynacji dla danego kraju, i udostępnia je partnerom i członkom EURES.

Poprawka  168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każdy krajowy urząd koordynacji co roku opracowuje program prac dla organizacji uczestniczących w sieci EURES na terytorium danego państwa członkowskiego.

1. Każdy krajowy urząd koordynacji opracowuje roczny program prac dla organizacji uczestniczących w sieci EURES na terytorium danego państwa członkowskiego, uwzględniając sprawozdanie i zalecenia opracowywane dla danego kraju przez Europejski Urząd Koordynacji.

Poprawka  169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) główne działania, które mają zostać zrealizowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

a) główne działania, które mają zostać w całości zrealizowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na poziomie krajowym, oraz, w odpowiednich przypadkach, na poziomie transgranicznym;

Poprawka  170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Koordynacji Komisja zapewnia zgodność finansowania działań EURES z krajowymi programami prac oraz z przepisami dotyczącymi programu EaSI, a przepisy dotyczące finansowania działalności EURES zapewniają synergię ze środkami finansowymi dostępnymi w ramach ITERRREG na lata 2014–2020.

Poprawka  171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) wyniki w zakresie efektywności i jakości świadczonych usług, uzyskane na podstawie wypełnionych przez doradców EURES standardowych kwestionariuszy.

Poprawka  172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Biorąc pod uwagę zgromadzone informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale, Komisja Europejska przedkłada co dwa lata Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Regionów i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat mobilności pracowników w Unii oraz usług świadczonych na rzecz pracowników w celu ułatwienia korzystania ze swobody przemieszczania się zgodnie z art. 46 TFUE.

Biorąc pod uwagę zgromadzone informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale, Komisja przedkłada co roku Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Regionów i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat mobilności pracowników w Unii oraz usług świadczonych na rzecz pracowników w celu ułatwienia korzystania ze swobody przemieszczania się zgodnie z art. 46 TFUE.

Poprawka  173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po upływie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja Europejska przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Regionów i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu ocenę ex post jego stosowania i skutków.

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów ocenę ex post stosowania i skutków niniejszego rozporządzenia ...*[dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka  174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 i 29, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub od każdej innej daty ustalonej przez ustawodawcę.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 29, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub od każdej innej daty ustalonej przez ustawodawcę.

Poprawka  175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 i 29, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 29, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka  176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 i 29 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 29 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(1)

Dz.U. C 424 z 26.11.2014, s. 27.

(2)

Dz.U. C 271 z 19.8.2014, s. 70.


UZASADNIENIE

Swobodny wybór miejsca pracy w UE jest integralną częścią swobody przemieszczania się i stanowi jedną z czterech podstawowych wolności Unii Europejskiej, a tym samym zasadniczy element unijnego obywatelstwa. To właśnie z wniosków wyciągniętych z dużego bezrobocia w niektórych regionach Europy wynika, iż należy wzmocnić mobilność siły roboczej w UE, zwiększyć szanse zatrudnienia pracowników i pomóc pracodawcom w lepszym i szybszym obsadzaniu ich wolnych miejsc pracy. Przyczynia się to do rozwoju europejskiego rynku pracy charakteryzującego się wysokim poziomem zatrudnienia. Wewnątrzunijna mobilność pracowników jest stosunkowo niska w porównaniu z wielkością rynku pracy i liczbą ludności aktywnej zawodowo w UE − wskaźnik mobilności w UE-27 wynosi jedynie 0,29%.

Celem niniejszego rozporządzenia jest uczynienie z sieci EURES skutecznego narzędzia dla osób poszukujących pracy lub pracodawców, którzy zasygnalizowali zainteresowanie wewnątrzunijną mobilnością pracowników, poprzez udostępnienie na szczeblu ogólnoeuropejskim jak najbardziej obszernej puli ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy. Także oferty przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej powinny zostać ujęte w tej ogólnoeuropejskiej sieci, jednakże w odniesieniu do nich warunkiem musi być regularny stosunek pracy.

Stwierdza się wyraźnie, że polityka rynku pracy, w tym wszelkie działania promocyjne, pozostaje nadal w zakresie kompetencji poszczególnych państw. W tym kontekście należy nadal trzymać się zasady miejsca zamieszkania.

Wszystkie osoby poszukujące pracy muszą mieć zapewnioną możliwość otrzymania kompleksowych informacji dotyczących warunków zatrudnienia i świadczeń w miejscu pracy.

Platforma ta musi być łatwo dostępna i w jak największym stopniu przyjazna dla użytkownika.

Kluczem do sukcesu sieci EURES są z jednej strony skuteczne publiczne służby zarządzające rynkiem pracy i prywatne agencje pośrednictwa pracy w ramach sieci w państwach członkowskich, zaś z drugiej strony ukierunkowane ogólnoeuropejskie promowanie tej sieci poprzez intensywne i szeroko zakrojone działania komunikacyjne Komisji, a w szczególności państw członkowskich.

W sieci EURES publiczne służby zarządzające rynkiem pracy (PES) powinny zajmować uprzywilejowaną pozycję i być automatycznie wyznaczone przez państwa członkowskie jako członkowie, którym powierza się stosowanie niniejszego rozporządzenia.

Ponadto państwa członkowskie mogą udzielić zezwolenia na udział w sieci EURES w charakterze członka dodatkowym agencjom pośrednictwa pracy, a także zezwolić innym organizacjom na udział w sieci EURES w charakterze partnera, np. prywatnym agencjom pośrednictwa pracy, biurom pośrednictwa, organizacjom pozarządowym itd., o ile spełniają one określone kryteria i wymogi sieci EURES.

Przy obsadzaniu wolnych miejsc pracy państwa członkowskie i Komisja powinny zwracać uwagę na to, by udzielać pierwszeństwa obywatelom państw członkowskich przy obejmowaniu tychże miejsc pracy, tak aby obowiązywała zasada preferencji unijnej.

Skuteczność tej sieci należy poddawać regularnej ocenie w celu sprawdzania efektywności oraz stosowania, tak by w razie konieczności móc jak najszybciej dokonać niezbędnych usprawnień i tym samym zapewnić trwale pomyślne funkcjonowanie sieci EURES.


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (3.3.2015)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Viorica Dăncilă

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Każdego dnia ponad 1,1 miliona obywateli europejskich zamieszkujących jedno z państw członkowskich Unii przekracza granice, aby udać się do pracy w państwie sąsiednim.

Ponadto ponad 7 milionów obywateli europejskich mieszkało i pracowało w 2013 r. w innym państwie członkowskim, z czego 78% to osoby aktywne zawodowo, a 68% z nich posiadało zatrudnienie.

Jest to możliwe, gdyż pracownicy w UE mogą swobodnie przemieszczać się, szukać zatrudnienia w innym państwie UE i pracować w danym państwie bez potrzeby ubiegania się o pozwolenie na pracę.

Według europejskich danych statystycznych liczba osób mieszkających w innym państwie członkowskim niż państwo ich pochodzenia wzrosła od 2005 r. niemal o 60% w następstwie rozszerzenia z 2004 i 2007 r., lecz nadal stanowi to tylko 3,1% siły roboczej w UE. Z powodu kryzysu przepływ siły roboczej wewnątrz Unii zmalał w ostatnim czasie o jedną trzecią.

Ogólnie szacuje się, że przepływ siły roboczej w następstwie rozszerzenia UE przyczynił się do wzrostu PKB państw członkowskich UE-15 o blisko 1% w latach 2004–2009.

Z drugiej strony w wielu regionach państw członkowskich odnotowuje się nadal brak wykwalifikowanego personelu i stanowiska, które trudno obsadzić, choć bezrobocie kształtuje się na wysokim poziomie (ponad 25 mln osób w UE, z których ponad 5 mln to osoby młode).

Ponadto od połowy 2009 r. rośnie liczba wolnych miejsc pracy, szczególnie w dziedzinach, w których odnotowuje się szybki wzrost, jak w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ekologicznej gospodarki.

W tym kontekście portal EURES poświęcony mobilności zawodowej siły roboczej stanowi jedyną w swoim rodzaju możliwość dla osób poszukujących pracy w UE: jest dostępny nieodpłatnie, zawiera informacje w 25 językach dotyczące warunków życia i pracy we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich, umożliwia kontakt osób poszukujących pracy z pracodawcami poszukującymi określonych kwalifikacji i kieruje uwagę tych osób na sektory i zawody, w których występuje niedobór wykwalifikowanych pracowników, a także wspiera programy mobilności skierowane do ludzi młodych.

Dowodem na znaczenie systemu EURES jest fakt, że co miesiąc portal odwiedzają 4 mln osób, za jego pośrednictwem miesięcznie podejmowanych jest 150 000 kontaktów między osobami poszukującymi pracy a pracodawcami, zawieranych jest ponad 50 000 umów o pracę rocznie, udziela się doradztwa w sporządzeniu średnio 750 000 życiorysów miesięcznie, a w całej Europie organizowane są setki wydarzeń.

Komisja Europejska proponuje reformę EURES, która doprowadziłaby do zwiększenia liczby partnerów oferujących usługi w zakresie mobilności za pośrednictwem sieci EURES, ugruntowania współpracy między organizacjami pośrednictwa publicznymi i prywatnymi, aby objąć zasięgiem większy odsetek wolnych miejsc pracy (obecnie odsetek ten waha się między 30% a 40% całkowitej liczby wolnych miejsc pracy) oraz poświęcenia większej uwagi osobom młodym, które są bardziej mobilne, tak by uwzględnić formy zatrudnienia łączące w sobie pracę i możliwości uczenia się, takie jak praktyki zawodowe.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej popiera modernizację funkcjonowania EURES i jego dostosowanie do zmian w społeczeństwie na szczeblu europejskim, jednak we wniosku Komisji nie przedstawiono w sposób jasny stosunku sił między zaangażowanym podmiotami a koordynacją sieci i współpracą w jej ramach, jak również roli partnerów społecznych oraz stosowanych metod ich wyłaniania.

Wniosek Komisji nie odnosi się także do kwestii współpracy między państwami członkowskimi a Szwajcarią, Islandią, Norwegią i Liechtensteinem, które uczestniczą już w sieci EURES.

Dochodzą jednak głosy ze strony państw członkowskich, że nowa reforma zaburzy obecną równowagę w funkcjonowaniu podmiotów transgranicznych, gdyż struktury takie są strukturami, które podejmowały najwięcej wspólnych działań w zakresie informowania i pośrednictwa pracy skierowanych do pracowników transgranicznych.

Reforma ta powinna umożliwić organom publicznym do spraw zatrudnienia stworzenie podstawy zacieśnionej współpracy z placówkami edukacji i szkoleń, w szczególności w zakresie kształcenia ustawicznego, w tym z uwzględnieniem osób po 40. roku życia, tak by umożliwić im rozwijanie kwalifikacji i inteligentne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Z drugiej strony niezbędna jest lepsza koordynacja międzyministerialna, aby przezwyciężyć przeszkody prawne, jakie napotykają pracownicy chcący podjąć pracę w innym państwie członkowskim, ponieważ obecnie wiele osób waha się przed przyjęciem oferty w innym państwie członkowskim UE z powodu braku pewności lub odpowiednich informacji na temat systemu zabezpieczeń społecznych, systemu opodatkowania i innych obowiązków, jakie są nakładane w państwie zamieszkania.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Swobodny przepływ pracowników jest kluczowym warunkiem rozwoju bardziej zintegrowanego unijnego rynku pracy, umożliwiającego pracownikom przenoszenie się z regionów o dużym bezrobociu do regionów, w których występują niedobory siły roboczej. Przyczynia się on również do znalezienia osób o odpowiednich umiejętnościach na wolne miejsca pracy oraz do dostosowywania podaży miejsc prac do popytu na nie.

(2) Swobodny przepływ pracowników jest kluczowym warunkiem rozwoju bardziej zintegrowanego unijnego rynku pracy, umożliwiającego pracownikom przenoszenie się z regionów o dużym bezrobociu do regionów, w których występują niedobory siły roboczej. Przyczynia się on również do znalezienia niezbędnych pracowników o właściwych umiejętnościach na wolne miejsca pracy oraz do dostosowywania podaży miejsc prac do popytu na nie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Zgodnie z art. 174 TFUE należy poświęcić szczególną uwagę regionom najbardziej oddalonym, regionom najbardziej wysuniętym na północ o najniższej gęstości zaludnienia, a także wyspom, regionom transgranicznym i górskim.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Aby pomóc pracownikom, którzy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się, w skutecznym korzystaniu z tego prawa, wsparcie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu jest dostępne każdemu obywatelowi Unii, który ma prawo do podjęcia działalności jako pracownik najemny, i członkom ich rodzin zgodnie z art. 45 Traktatu. Państwa członkowskie zapewniają taki sam dostęp każdemu obywatelowi państwa trzeciego, któremu przysługuje, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, równe traktowanie w taki sam sposób, w jaki państwa te traktują własnych obywateli w tej dziedzinie.

(4) Aby pomóc pracownikom, którzy korzystają z prawa do pracy opierającego się na swobodzie przemieszczania się, w skutecznym korzystaniu z tego prawa, wsparcie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu jest dostępne każdemu obywatelowi Unii, który ma prawo do podjęcia działalności jako pracownik najemny, i członkom ich rodzin zgodnie z art. 45 Traktatu. Państwa członkowskie zapewniają taki sam dostęp każdemu obywatelowi państwa trzeciego, któremu przysługuje, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, równe traktowanie w taki sam sposób, w jaki państwa te traktują własnych obywateli w tej dziedzinie.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Rosnąca współzależność między rynkami pracy wymaga ściślejszej współpracy służb zatrudnienia w celu zapewnienia swobody przepływu wszystkich pracowników poprzez dobrowolną i sprawiedliwą mobilność pracowników w Unii zgodnie z art. 46 lit. a) Traktatu. Należy zatem ustanowić wspólne ramy współpracy między państwami członkowskimi i Komisją w zakresie mobilności pracowników w Unii. W ramach tych należy połączyć oferty zatrudnienia z całej Unii i możliwość składania wniosków o zatrudnienie („kojarzenie ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenie”), określić warunki świadczenia powiązanych usług wsparcia dla pracowników i pracodawców oraz ustanowić wspólne podejście do wymiany informacji niezbędnych do ułatwienia wspomnianej współpracy.

(5) Rosnąca współzależność między rynkami pracy oraz konieczność ich integracji wymagają ściślejszej współpracy służb zatrudnienia w celu zapewnienia swobody przepływu wszystkich pracowników poprzez dobrowolną i sprawiedliwą mobilność pracowników w Unii zgodnie z art. 46 lit. a) Traktatu. Należy zatem ustanowić wspólne ramy współpracy między państwami członkowskimi i Komisją w zakresie mobilności pracowników w obrębie państw członkowskich oraz między państwami członkowskimi a Szwajcarią, Islandią, Norwegią i Liechtensteinem. W ramach tych należy połączyć oferty zatrudnienia z całej Unii skierowane do obywateli Unii i tych czterech państw, a także możliwość składania wniosków o zatrudnienie („kojarzenie ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenie”), określić warunki świadczenia powiązanych usług wsparcia dla pracowników i pracodawców oraz ustanowić wspólne podejście do wymiany informacji niezbędnych do ułatwienia wspomnianej współpracy. Unia powinna w szczególności wprowadzić środki niezbędne do zagwarantowania możliwości zatrudnienia oraz, w sensie ogólnym, praw pracowniczych także w stosunkach z państwami trzecimi uczestniczącymi w sieci EURES.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Rada Europejska zwróciła się z wnioskiem o zbadanie możliwości objęcia siecią EURES przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej w ramach obecnie obowiązującego rozporządzenia, pod warunkiem że osoby, których to dotyczy, są uważane za pracowników w kontekście praw przyznanych obywatelom na mocy art. 45 Traktatu. Trzeba wprowadzić odpowiednią wymianę ogólnych informacji na temat mobilności na potrzeby przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej w Unii oraz opracować odpowiednie wsparcie dla kandydatów na praktyki i staże, w oparciu o mechanizm kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, kiedy zostanie to uznane za wykonalne zgodnie z odpowiednimi normami i z poszanowaniem kompetencji państw członkowskich.

(6) W Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Rada Europejska zwróciła się z wnioskiem o zbadanie możliwości objęcia siecią EURES przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej, w tym organizowanych w kontekście partnerstwa transgranicznego; programy przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej mogą zostać ujęte w ramy niniejszego rozporządzenia pod warunkiem, że osoby, których to dotyczy, są uważane za pracowników w kontekście praw przyznanych obywatelom na mocy art. 45 Traktatu. Trzeba wprowadzić odpowiednią wymianę ogólnych informacji na temat mobilności na potrzeby przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej w Unii, które powinny zostać uznane na wzór dyplomów uzyskanych w klasycznych systemach edukacyjnych państw członkowskich, oraz opracować odpowiednie wsparcie dla kandydatów na praktyki i staże, w oparciu o mechanizm kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, kiedy zostanie to uznane za wykonalne zgodnie z odpowiednimi normami i z poszanowaniem kompetencji państw członkowskich.

Uzasadnienie

Na zakończenie staży i praktyk osoby uczestniczące w tych programach otrzymują dyplom, który musi być uznawany w innych państwach członkowskich.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Transnarodową i transgraniczną współpracę i wsparcie wszystkich organizacji działających na rzecz EURES w państwach członkowskich ułatwiłaby struktura na poziomie unijnym („Europejski Urząd Koordynacji”), która powinna zapewniać wspólne informacje, działania szkoleniowe, narzędzia i wytyczne. Struktura ta powinna być również odpowiedzialna za rozwój internetowego Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej (portalu EURES), wspólnej platformy informatycznej. W celu pokierowania działaniami tej struktury należy w porozumieniu z państwami członkowskimi opracować wieloletnie programy prac.

(8) Międzyregionalne, transnarodowe i transgraniczne partnerstwo i współpraca oraz wsparcie wszystkich organizacji działających na rzecz EURES w państwach członkowskich powinny ułatwić funkcjonowanie struktury na poziomie unijnym („Europejski Urząd Koordynacji”), która powinna nadal świadczyć usługi takie jak: wspólne informowanie i doradztwo, działania szkoleniowe, narzędzia i wytyczne. Struktura ta powinna być również odpowiedzialna za wzmocnienie internetowego Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej (portalu EURES), wspólnej platformy informatycznej. W celu pokierowania działaniami tej struktury należy w porozumieniu z państwami członkowskimi opracować wieloletnie programy prac.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny ustanowić urzędy koordynacji na szczeblu krajowym, aby zapewnić ogólne wsparcie i pomoc wszystkim organizacjom działającym na ich terytorium na rzecz EURES, oraz wspierać współpracę tych urzędów z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich oraz z Europejskim Urzędem Koordynacji. Zadaniem tych urzędów koordynacji powinno w szczególności być rozpatrywanie skarg i problemów związanych z ofertami zatrudnienia oraz weryfikacja zgodności w odniesieniu do dobrowolnej i sprawiedliwej mobilności pracowników w Unii.

(9) Państwa członkowskie powinny ustanowić urzędy koordynacji na szczeblu krajowym, aby zapewnić ogólne wsparcie i pomoc wszystkim organizacjom działającym na ich terytorium na rzecz EURES, w tym partnerstwom transgranicznym, a także wspierać współpracę tych urzędów z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich oraz z Europejskim Urzędem Koordynacji. Zadaniem tych urzędów koordynacji powinno w szczególności być wspieranie tworzenia instrumentów i procedur na potrzeby funkcjonowania EURES oraz rozpatrywanie skarg i problemów związanych z ofertami zatrudnienia i przeszkodami administracyjnymi, w szczególności na obszarach, na których odnotowano duży niedobór siły roboczej i którym grożą zakłócenia równowagi na rynku pracy, a także weryfikacja zgodności w odniesieniu do dobrowolnej i sprawiedliwej mobilności pracowników w Unii, rozstrzyganie sporów w celu uniknięcia rozbieżnej wykładni obowiązujących przepisów oraz rozpatrywanie spraw dotyczących dyskryminacji i ochrony danych. Państwa członkowskie o zdecentralizowanej strukturze powinny rozważyć powołanie regionalnych urzędów koordynacji.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Udział partnerów społecznych w sieci EURES przyczynia się w szczególności do analizowania przeszkód w mobilności oraz do promowania sprawiedliwej i dobrowolnej mobilności pracowników w Unii, w tym w regionach przygranicznych. Przedstawiciele partnerów społecznych na poziomie Unii powinni zatem być zaangażowani w ogólną strukturę zarządzania sieci EURES, natomiast krajowe organizacje pracodawców i związki zawodowe mogą ubiegać się o status partnera EURES.

(10) Udział partnerów społecznych w sieci EURES przyczynia się w szczególności do analizowania przeszkód w mobilności oraz do promowania sprawiedliwej i dobrowolnej mobilności pracowników w Unii, w tym w regionach przygranicznych. Przedstawiciele partnerów społecznych na poziomie Unii powinni zatem być zaangażowani w ogólną strukturę zarządzania sieci EURES, natomiast krajowe organizacje pracodawców i związki zawodowe mogą ubiegać się o status partnera EURES, przy czym należy szczególnie wspierać uczestnictwo MŚP jako głównego źródła nowych miejsc pracy w Unii.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W regionach transgranicznych stałe struktury, takie jak grupy robocze, euroregiony, a w szczególności europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), mogą stanowić podstawę partnerstw transgranicznych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Poszerzony skład sieci EURES daje korzyści społeczne, gospodarcze i finansowe. Zwiększa efektywność świadczenia usług poprzez ułatwianie tworzenia partnerstw, zwiększenie komplementarności i poprawienie jakości. Zwiększa udział sieci EURES w rynku w takim zakresie, w jakim nowi członkowie udostępniają oferty zatrudnienia, wnioski o zatrudnienie i życiorysy. Transnarodowa i transgraniczna współpraca, która jest kluczowym elementem funkcjonowania sieci EURES, mogłaby generować innowacyjne formy uczenia się i współpracy między służbami zatrudnienia, w tym w zakresie norm jakości w odniesieniu do ofert zatrudnienia i usług wsparcia. Sieć EURES zwiększyłaby zatem swoje znaczenie jako jedno z najważniejszych unijnych narzędzi dostępnych państwom członkowskim i Komisji Europejskiej na potrzeby wspierania konkretnych środków na rzecz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii.

(12) Poszerzony skład sieci EURES daje korzyści społeczne, gospodarcze i finansowe Zwiększa efektywność świadczenia usług poprzez ułatwianie tworzenia partnerstw, zwiększenie komplementarności i poprawienie jakości. Zwiększa udział sieci EURES w rynku w takim zakresie, w jakim nowi członkowie udostępniają oferty zatrudnienia, wnioski o zatrudnienie i życiorysy. Międzyregionalna, transnarodowa i transgraniczna współpraca, która jest kluczowym elementem funkcjonowania sieci EURES, powinna nadal generować innowacyjne formy uczenia się i współpracy między służbami zatrudnienia, w tym w zakresie norm jakości w odniesieniu do ofert zatrudnienia i usług wsparcia. Sieć EURES zwiększyłaby zatem swoje znaczenie jako jedno z najważniejszych unijnych narzędzi dostępnych państwom członkowskim i Komisji Europejskiej na potrzeby wspierania konkretnych środków na rzecz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Zgodnie ze swoimi kompetencjami w zakresie organizacji rynków pracy to same państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za udzielanie organizacjom zezwolenia na udział w sieci EURES w charakterze partnerów EURES. Każde państwo powinno być odpowiedzialne za własne terytorium. Udzielanie zezwoleń powinno zależeć od spełnienia minimalnych wspólnych kryteriów i ograniczonego zbioru podstawowych zasad dotyczących procesu udzielania zezwolenia, aby zapewnić przejrzystość i równość szans pod względem przystępowania do sieci EURES, bez uszczerbku dla elastyczności, która jest niezbędna dla uwzględnienia różnych krajowych modeli i form współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a innymi podmiotami działającymi na rynku pracy w państwach członkowskich.

(13) Zgodnie ze swoimi kompetencjami w zakresie organizacji rynków pracy to same państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za udzielanie organizacjom zezwolenia na udział w sieci EURES w charakterze partnerów EURES. Każde państwo powinno być odpowiedzialne za własne terytorium. Udzielanie zezwoleń powinno zależeć od spełnienia minimalnych wspólnych kryteriów i ograniczonego zbioru podstawowych zasad dotyczących procesu udzielania zezwolenia, aby zapewnić przejrzystość i równość szans pod względem przystępowania do sieci EURES, bez uszczerbku dla elastyczności, która jest niezbędna dla uwzględnienia różnych krajowych, regionalnych i lokalnych modeli i form współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a innymi podmiotami działającymi na rynku pracy w państwach członkowskich.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Aby przekazywać pracownikom i pracodawcom wiarygodne i aktualne informacje na temat różnych aspektów wewnątrzunijnej mobilności pracowników, sieć EURES powinna współpracować z innymi organami, służbami i unijnymi sieciami na rzecz mobilności i informowania obywateli o ich prawach wynikających z prawa unijnego, takimi jak: portal „Twoja Europa”, „Europejski Portal Młodzieżowy” oraz SOLVIT, organizacjami odpowiedzialnymi za uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz organami zajmującymi się promowaniem, analizowaniem, monitorowaniem i wspieraniem równego traktowania pracowników, wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą [Parlamentu Europejskiego i Rady] …/2013 (UE) [w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników].

(16) Aby przekazywać pracownikom i pracodawcom wiarygodne i aktualne informacje na temat różnych aspektów wewnątrzunijnej mobilności pracowników, sieć EURES powinna współpracować z innymi organami, służbami i unijnymi sieciami na rzecz mobilności i informowania obywateli o ich prawach wynikających z prawa unijnego, takimi jak: portal „Twoja Europa”, „Europejski Portal Młodzieżowy” oraz SOLVIT, organizacjami zajmującymi się współpracą transgraniczną i organizacjami odpowiedzialnymi za uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz organami zajmującymi się promowaniem, analizowaniem, monitorowaniem i wspieraniem równego traktowania pracowników, wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą [Parlamentu Europejskiego i Rady] …/2013 (UE) [w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników].

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Dogłębne zrozumienie popytu na pracę pod względem zawodów, sektorów i potrzeb pracodawców miałoby korzystny wpływ na prawo do swobodnego przemieszczania się pracowników na terytorium Unii i dlatego usługi wsparcia powinny obejmować dobrej jakości wsparcie dla pracodawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Ścisła współpraca pomiędzy służbami zatrudnienia a pracodawcami zwiększy liczbę ofert zatrudnienia, podniesie poziom dopasowywania odpowiednich kandydatów do miejsc pracy, zapewni możliwość zatrudnienia osobom poszukującym pracy, zwłaszcza należącym do grup szczególnie wrażliwych, oraz podniesie poziom informacji o rynku pracy.

(24) Dogłębne zrozumienie popytu na pracę pod względem zawodów, sektorów i potrzeb pracodawców miałoby korzystny wpływ na prawo do swobodnego przemieszczania się pracowników na terytorium Unii i dlatego usługi wsparcia powinny obejmować dobrej jakości wsparcie dla pracodawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, w tym osób trudniących się rzemiosłem. Ścisła współpraca pomiędzy służbami zatrudnienia a pracodawcami zwiększy liczbę ofert zatrudnienia, podniesie poziom dopasowywania odpowiednich kandydatów do miejsc pracy, pozwoli zmniejszyć niedobory siły roboczej, zapewni możliwość zatrudnienia osobom poszukującym pracy, zwłaszcza należącym do grup szczególnie wrażliwych, oraz podniesie poziom informacji o rynku pracy.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Usługi wsparcia dla pracowników powiązane są z korzystaniem przez nich z podstawowej wolności, jaką jest swobodny przepływ pracowników na mocy prawa unijnego, dlatego powinny być bezpłatne. Usługi wsparcia dla pracodawców mogą jednak podlegać opłacie zgodnie z praktykami krajowymi.

(26) Usługi wsparcia dla pracowników powiązane są z korzystaniem przez nich z podstawowej wolności, jaką jest swobodny przepływ pracowników na mocy prawa unijnego, dlatego powinny być bezpłatne, podobnie jak usługi wsparcia dla pracodawców.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Szczególną uwagę należy zwrócić na wspieranie mobilności w regionach przygranicznych i na świadczenie usług pracownikom przygranicznym, którzy mieszkają w jednym państwie członkowskim, a pracują w innym, i muszą radzić sobie z różnymi krajowymi praktykami i systemami prawnymi oraz napotykają specyficzne przeszkody administracyjne, prawne i podatkowe w mobilności. Państwa członkowskie mogą zdecydować się na utworzenie struktur wsparcia specjalnego, aby ułatwić tego rodzaju mobilność. Takie struktury powinny w ramach sieci EURES zaspokajać określone potrzeby w zakresie informacji, wytycznych, transgranicznego dopasowywania popytu na pracę i podaży pracy oraz wynikającego z tego pośrednictwa pracy.

(27) Szczególną uwagę należy zwrócić na wspieranie regionów, które cierpią z powodu poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, regionów najbardziej oddalonych oraz mobilności w regionach przygranicznych i na świadczenie usług stale rosnącej rzeszy pracowników przygranicznych, którzy mieszkają w jednym państwie członkowskim, a pracują w innym, i muszą radzić sobie z różnymi krajowymi praktykami i systemami prawnymi oraz napotykają specyficzne przeszkody administracyjne, prawne i podatkowe w mobilności. Państwa członkowskie powinny nadal promować struktury wsparcia specjalnego, które ułatwiają tego rodzaju mobilność i które, w ramach sieci EURES, zaspokajają określone potrzeby w zakresie informacji, doradztwa, wytycznych, transgranicznego dopasowywania popytu na pracę i podaży pracy oraz wynikającego z tego pośrednictwa pracy.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Należy ustanowić cykl programowania, aby wspierać koordynację działań w zakresie mobilności wewnątrzunijnej. Aby programowanie planów działania państw członkowskich było efektywne, należy w nim uwzględniać dane dotyczące przepływów i wzorców mobilności, analizę danych dotyczących istniejących i prognozowanych niedoborów i nadwyżek siły roboczej oraz doświadczenia i praktyki związane z rekrutacją w ramach sieci EURES. Powinno także obejmować przegląd istniejących zasobów i narzędzi, którymi organizacje w państwach członkowskich dysponują na potrzeby ułatwiania wewnątrzunijnej mobilności pracowników.

(30) Należy ustanowić cykl programowania, aby wspierać koordynację działań w zakresie mobilności wewnątrzunijnej. Aby możliwe było wykrywanie negatywnych skutków wynikających z wewnątrzunijnej mobilności geograficznej oraz zapobieganie im, w programowaniu planów działania państw członkowskich należy uwzględniać dane dotyczące przepływów i wzorców mobilności, analizę danych dotyczących istniejących i prognozowanych niedoborów i nadwyżek siły roboczej oraz doświadczenia i praktyki związane z rekrutacją w ramach sieci EURES. Powinno także obejmować przegląd istniejących zasobów i narzędzi, którymi organizacje w państwach członkowskich dysponują na potrzeby ułatwiania wewnątrzunijnej mobilności pracowników.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) Przyjęcie niniejszego rozporządzenia umożliwi stworzenie skutecznego mechanizmu lepszej integracji z jednej strony systemów nauczania dostosowanych do potrzeb rynku pracy, a z drugiej strony integracji rynku pracy jako całości.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a) Należy znaleźć rozwiązanie w zakresie opodatkowania transgranicznych pracowników migrujących, ponieważ brak regulacji w tym obszarze znacznie ogranicza swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii określony w art. 45 TFUE. Komisja i państwa członkowskie powinny usprawnić procedury służące wyeliminowaniu dyskryminacji podatkowej, która zniechęca do mobilności w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż to mobilność jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego oraz podniesienia stopy zatrudnienia w Unii. Ponadto należy zapewnić zwiększenie powszechnej widoczności sieci EURES w całej Unii poprzez intensywne działania komunikacyjne Komisji Europejskiej, a w szczególności rządów państw członkowskich skierowane do obywateli Unii, a dokładniej do określonych grup docelowych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów ustępu pierwszego w niniejszym rozporządzeniu przewiduje się cele, przepisy i zasady dotyczące

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy współpracy, by ułatwić korzystanie ze swobody przepływu pracowników wewnątrz Unii zgodnie z art. 45 TFUE poprzez ustanowienie zasad i przepisów dotyczących:

Uzasadnienie

Sieć EURES już działa i wykazała swoją przydatność. Należy poprawić jakość usług świadczonych na rzecz potencjalnych beneficjentów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) działań podejmowanych przez państwa członkowskie i między nimi w celu ułatwienia zachowania równowagi między popytem a podażą na unijnym rynku pracy, aby promować wysoki poziom zatrudnienia;

b) działań podejmowanych przez państwa członkowskie i między nimi w celu ułatwienia zachowania równowagi między popytem a podażą na unijnym rynku pracy, aby promować wysoki poziom zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem regionów transgranicznych;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) funkcjonowania europejskiej sieci służb zatrudnienia w relacjach między państwami członkowskimi a Komisją;

c) poprawy funkcjonowania europejskiej sieci służb zatrudnienia w relacjach między państwami członkowskimi a Komisją, jak również w relacjach z Norwegią, Islandią, Szwajcarią i Lichtensteinem;

Uzasadnienie

Sieć EURES już działa i wykazała swoją przydatność. Należy poprawić jakość usług świadczonych na rzecz potencjalnych beneficjentów.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) powiązanych usług wsparcia mobilności świadczonych pracownikom i pracodawcom.

d) odpowiednich powiązanych usług wsparcia i doradztwa w zakresie mobilności świadczonych pracownikom i pracodawcom.

Uzasadnienie

Sieć EURES już działa i wykazała swoją przydatność. Należy poprawić jakość usług świadczonych na rzecz potencjalnych beneficjentów.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „służby zatrudnienia” oznaczają każdą osobę prawną lub fizyczną, prowadzącą zgodnie z prawem działalność w państwie członkowskim, która świadczy usługi na rzecz osób poszukujących pracy, aby znalazły zatrudnienie, oraz usługi na rzecz pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników;

b) „służby zatrudnienia” oznaczają każdą osobę prawną lub fizyczną, prowadzącą zgodnie z prawem działalność w państwie członkowskim, o charakterze publicznym, jak i prywatnym, a w tym ostatnim przypadku, nastawioną na zysk lub nie, która świadczy usługi na rzecz osób poszukujących pracy, aby znalazły zatrudnienie, oraz usługi na rzecz pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników;

Uzasadnienie

Jasność i pewność prawa wymagają uniknięcia ukrytych znaczeń w przepisach, których celem jest zdefiniowanie służb zatrudnienia w państwach członkowskich. Służy to jasnemu ujęciu rozmaitych form, jakie służby te mogą przyjąć, a także o wyjaśnieniu, że mogą one być nastawione na zysk oraz wyraźnym wskazaniu, że może to być EUWT. Jest to zgodne zarówno z orzecznictwem wspólnotowym, jak i z koncepcją Komisji na temat służb zatrudnienia jako usług świadczonych w interesie ogólnym. Powyższe sformułowanie jest odzwierciedleniem idei, że wszelka polityka publiczna ukierunkowana na osiągnięcie pełnego zatrudnienia powinna sprzyjać partnerstwom publiczno-prywatnym na wszystkich szczeblach terytorialnych, umożliwiając podmiotom prywatnym świadczenie usług informacji, doradztwa i pośrednictwa pracy.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) „transgraniczne partnerstwo i współpraca na rzecz zatrudnienia pracowników przygranicznych” oznacza wszelką działalność w ramach współpracy między właściwymi organami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym polegającą na świadczeniu usług służących zoptymalizowaniu popytu i podaży w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy pracownikami przygranicznymi.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustanowienie

Reorganizacja

Uzasadnienie

Sieć EURES już działa i niezbędna jest jej reorganizacja w celu poprawy jakości usług świadczonych na rzecz potencjalnych beneficjentów.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia europejską sieć służb zatrudnienia („sieć EURES”).

Niniejsze rozporządzenie umożliwia reorganizację i wzmocnienie europejskiej sieci służb zatrudnienia oraz urzędów pośrednictwa pracy transgranicznej EURES („sieć EURES”).

Uzasadnienie

Sieć EURES już działa i niezbędna jest jej reorganizacja w celu poprawy jakości usług świadczonych na rzecz potencjalnych beneficjentów.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) partnerzy EURES, którymi są organizacje upoważnione przez państwa członkowskie do udzielania na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym wsparcia w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia lub usług wsparcia na rzecz pracowników i pracodawców.

c) partnerzy EURES, którymi są organizacje upoważnione przez państwa członkowskie do udzielania na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, w tym w kontekście transgranicznym, wsparcia w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia lub usług wsparcia na rzecz pracowników i pracodawców oraz partnerstw transgranicznych EURES.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zgodnie ze swoimi odpowiednimi rolami i obowiązkami wszystkie organizacje uczestniczące w sieci EURES aktywnie promują, ściśle współpracując, możliwości, jakie oferuje mobilność pracowników w UE, i dążą do udoskonalenia sposobów i środków umożliwiających pracownikom i pracodawcom wykorzystywanie tych możliwości na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

2. Zgodnie ze swoimi odpowiednimi rolami i obowiązkami wszystkie organizacje uczestniczące w sieci EURES aktywnie promują, ściśle współpracując, możliwości, jakie oferuje mobilność pracowników w UE, i dążą do udoskonalenia sposobów i środków umożliwiających pracownikom i pracodawcom wykorzystywanie tych możliwości na poziomie europejskim, krajowym, a zwłaszcza lokalnym, w tym w wymiarze transgranicznym i w regionach o wysokiej stopie bezrobocia i małej liczbie wolnych miejsc pracy. Informują też pracowników i pracodawców o możliwych przeszkodach administracyjnych, jakie mogą napotkać.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) lepszego funkcjonowania i lepszej integracji rynków pracy w Unii;

c) funkcjonowania i lepszej integracji rynków pracy w Unii, w tym transgranicznych rynków pracy, zapewnienia wolnego od dyskryminacji dostępu do możliwości zatrudnienia, aplikacji i odpowiednich informacji dotyczących rynków pracy;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) włączenia społecznego oraz integracji osób wyłączonych z rynku pracy.

e) włączenia społecznego oraz integracji osób znajdujących się w trudnej sytuacji lub wyłączonych z rynku pracy.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) dotarcia do osób młodych za pośrednictwem programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, poprzez wspieranie płynnego przechodzenia z systemu edukacji do zatrudnienia na rynkach pracy w Unii.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) formułowanie spójnych ram oraz świadczenie horyzontalnego wsparcia na rzecz sieci EURES, w tym:

a) promowanie stosowania spójnych ram oraz świadczenie horyzontalnego wsparcia na rzecz sieci EURES, w tym:

Uzasadnienie

Europejski Urząd Koordynacji musi wspierać sieć EURES, korzystając z dotychczasowych doświadczeń oraz uwzględniając specyfikę lokalną i regionalną.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) działania związane z informowaniem i komunikacją;

(ii) działania związane z informowaniem i komunikacją, zwłaszcza poprzez opracowanie strategii komunikacji mającej na celu szerzenie wiedzy o sieci EURES wśród obywateli europejskich, a w szczególności wśród osób nieposiadających dostępu do internetu;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) wspólny program szkoleniowy dla pracowników EURES;

(iii) wspólny program szkoleniowy dla pracowników EURES obejmujący podnoszenie świadomości w celu zaspokojenia różnych potrzeb poszczególnych grup pracowników.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) analiza mobilności geograficznej i zawodowej;

b) analiza mobilności geograficznej i zawodowej z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i regionalnej;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) opracowanie odpowiednich ram na potrzeby współpracy i kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia w Unii w odniesieniu do przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c) opracowanie odpowiednich ram na potrzeby współpracy i kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia w Unii w odniesieniu do przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej, w tym w odpowiednich przypadkach na poziomie transgranicznym, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Uzasadnienie

W zakresie funkcjonowania sieci EURES Europejski Urząd Koordynacji musi korzystać z dotychczasowych doświadczeń oraz uwzględniać specyfikę lokalną i regionalną.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) monitorowanie i ocena działalności EURES oraz wyników EURES w dziedzinie zatrudnienia we współpracy z członkami EURES.

d) monitorowanie i ocena działalności EURES oraz wyników EURES w dziedzinie zatrudnienia we współpracy z członkami EURES, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru regionalnego i lokalnego, w stosownych przypadkach obejmujące również propozycje ulepszeń.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wieloletnie programy prac Europejskiego Urzędu Koordynacji sporządzane są w porozumieniu z grupą koordynacyjną EURES, o której mowa w art. 11.

2. Europejski Urząd Koordynacji przyjmuje wieloletnie programy prac po zasięgnięciu opinii grupy koordynacyjnej EURES, o której mowa w art. 11.

Uzasadnienie

Europejski Urząd Koordynacji i urzędy krajowe sporządzają wspólnie wieloletnie programy prac.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każdy krajowy urząd koordynacji odpowiada za

1. Każdy krajowy urząd koordynacji wyznaczony przez państwo członkowskie i zgłoszony Komisji odpowiada za

Uzasadnienie

Państwa członkowskie decydują o właściwym urzędzie na szczeblu krajowym.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) współpracę z Komisją i innymi państwami członkowskimi w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia w ramach określonych w rozdziale III;

a) współpracę z Komisją i innymi państwami członkowskimi, w tym z Norwegią, Islandią, Szwajcarią i Lichtensteinem w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia w ramach określonych w rozdziale III;

Uzasadnienie

Cztery wymienione państwa działają już w sieci i partnerstwo z nimi może zostać zacieśnione z korzyścią dla wszystkich beneficjentów.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) organizację pracy na rzecz EURES w danym państwie członkowskim, w tym świadczenie usług wsparcia zgodnie z rozdziałem IV;

b) organizację pracy na rzecz EURES w danym państwie członkowskim, w tym organizację świadczenia usług wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru regionalnego lub lokalnego, oraz przy udziale partnerów społecznych i innych odpowiednich zainteresowanych podmiotów, zgodnie z rozdziałem IV;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) koordynowanie działań podejmowanych przez dane państwo członkowskie i wraz z innymi państwami członkowskimi zgodnie z rozdziałem V.

c) koordynowanie działań podejmowanych przez dane państwo członkowskie i wraz z innymi państwami członkowskimi, w tym z Norwegią, Islandią, Szwajcarią i Lichtensteinem, zgodnie z rozdziałem V.

Uzasadnienie

Cztery wymienione państwa działają już w sieci i partnerstwo z nimi może zostać zacieśnione z korzyścią dla wszystkich beneficjentów.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) warunków życia i pracy;

a) warunków życia i pracy, w tym podatków i składek do systemu ubezpieczeń społecznych;

Uzasadnienie

Osoby korzystające z ofert pracy za pośrednictwem sieci EURES muszą być informowane o podatkach i opłatach obowiązujących w innym państwie członkowskim UE, aby w pełni świadome mogły podjąć decyzję o przyjęciu danej oferty.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) w stosownych przypadkach - sytuacji pracowników przygranicznych, w szczególności w regionach transgranicznych.

e) na obszarach, których to dotyczy – sytuacji pracowników przygranicznych, w szczególności w regionach transgranicznych.

Uzasadnienie

Liczba zawieranych partnerstw transgranicznych może wzrastać z korzyścią dla wszystkich partnerów lokalnych i regionalnych.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) przekazywania danych w celu określenia rozwiązań najwłaściwszych dla pracownika i pracodawcy.

Uzasadnienie

Należy usprawnić wymianę informacji między partnerami.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7– ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Krajowy urząd koordynacji udziela ogólnego wsparcia organizacjom uczestniczącym w sieci EURES na podlegającym mu terytorium w odniesieniu do współpracy z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich należącymi do sieci EURES. Obejmuje to wsparcie w przypadku skarg dotyczących ofert zatrudnienia dostępnych za pośrednictwem EURES, jak również współpracę z organami publicznymi, takimi jak inspekcja pracy.

4. Krajowy urząd koordynacji udziela ogólnego wsparcia organizacjom uczestniczącym w sieci EURES na podlegającym mu terytorium w odniesieniu do współpracy z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich należącymi do sieci EURES, w tym z podmiotami uczestniczącymi obecnie w partnerstwie transgranicznym, a także z parterami z Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Lichtensteinu. Obejmuje to wsparcie w przypadku skarg dotyczących ofert zatrudnienia dostępnych za pośrednictwem EURES, jak również współpracę z organami publicznymi, takimi jak inspekcja pracy.

Uzasadnienie

Cztery wymienione państwa działają już w sieci i partnerstwo z nimi, jak również partnerstwo w kontekście transgranicznym, może zostać zacieśnione z korzyścią dla wszystkich beneficjentów.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Krajowy urząd koordynacji promuje współpracę z zainteresowanymi stronami, takimi jak: służby poradnictwa zawodowego, szkoły wyższe, izby handlowe oraz organizacje zaangażowane w programy przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej.

5. Krajowy urząd koordynacji promuje współpracę z zainteresowanymi stronami na wszystkich poziomach zarządzania i społeczeństwa, takimi jak: służby poradnictwa zawodowego, szkoły wyższe, izby handlowe, organizacje pozarządowe oraz organizacje zaangażowane w programy przyuczania do zawodu i praktyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby krajowy urząd koordynacji dysponował pracownikami i innymi zasobami niezbędnymi do wykonywania swoich zadań określonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

6. Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby krajowy urząd koordynacji dysponował pracownikami i innymi zasobami niezbędnymi do wykonywania swoich zadań określonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, tak by właściwie reprezentować interesy lokalne i regionalne.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia system udzielania zezwoleń partnerom EURES na udział w sieci EURES oraz monitorowania ich działań i przestrzegania przez nie prawa krajowego i unijnego podczas stosowania niniejszego rozporządzenia. System ten jest przejrzysty, proporcjonalny i zgodny z zasadami równego traktowania organizacji ubiegających się o udział w sieci EURES, jak również z zasadami sprawiedliwości proceduralnej.

1. Każde państwo członkowskie, z uwzględnieniem podmiotów regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych oraz innych zainteresowanych stron, ustanawia system udzielania zezwoleń partnerom EURES na udział w sieci EURES oraz monitorowania ich działań i przestrzegania przez nie prawa krajowego i unijnego podczas stosowania niniejszego rozporządzenia. System ten jest przejrzysty, proporcjonalny i zgodny z zasadami równego traktowania organizacji ubiegających się o udział w sieci EURES, jak również z zasadami sprawiedliwości proceduralnej. Partnerstwa transgraniczne EURES nie podlegają krajowej procedurze udzielania zgody i należy je uznawać za pełnoprawnych partnerów EURES.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W celu spełnienia kryteriów zawartych w załączniku partnerzy EURES mogą angażować innych partnerów EURES lub inne organizacje. W takich przypadkach dodatkowym warunkiem udziału w sieci EURES jest dalsze istnienie odpowiedniego partnerstwa.

6. W celu spełnienia kryteriów zawartych w załączniku partnerzy EURES mogą angażować innych partnerów EURES lub inne organizacje. W takich przypadkach dodatkowym warunkiem udziału w sieci EURES jest dalsze istnienie odpowiedniego partnerstwa, w tym wszelkich obecnych form partnerstwa transgranicznego i partnerstwa ukierunkowanego na rozwiązanie konkretnych problemów poszczególnych regionów lub gmin w Unii.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organizacje ubiegające się o udział w sieci EURES mogą zdecydować o uczestniczeniu w sieci EURES, wybierając jedną z następujących możliwości:

1. Organizacje ubiegające się o udział w sieci EURES uczestniczą w sieci EURES w następujący sposób:

Uzasadnienie

Możliwość wyboru zakresu obowiązków przez partnerów EURES jest bezpodstawna. Partnerzy EURES powinni być zobowiązani, podobnie jak obecnie, do świadczenia wszystkich usług wymienionych w art. 9 lit. a)-c).

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wnoszenie wkładu w pulę ofert zatrudnienia zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a);

a) wnosząc wkład w pulę ofert zatrudnienia zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a);

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wnoszenie wkładu w pulę ofert zatrudnienia i życiorysów zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b);

b) wnosząc wkład w pulę ofert zatrudnienia i życiorysów zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b);

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) świadczenie pracownikom i pracodawcom usług wsparcia zgodnie z rozdziałem IV; lub

c) świadcząc pracownikom i pracodawcom usług wsparcia zgodnie z rozdziałem IV.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) połączenie możliwości wyboru zawartych w lit. a)–c).

skreślona

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W celu ograniczenia bezrobocia państwa członkowskie we współpracy z Komisją stosują środki niezbędne do zapewnienia obywatelom UE równego dostępu w przypadku obsadzania wolnych stanowisk pracy.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wszystkie oferty zatrudnienia dostępne za pośrednictwem jego publicznych służb zatrudnienia, jak również przekazane przez partnerów EURES;

a) wszystkie oferty zatrudnienia dostępne za pośrednictwem jego publicznych służb zatrudnienia, jak również przekazane przez partnerów EURES; w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w należycie uzasadnionych przypadkach możliwe jest niepublikowanie ofert zatrudnienia w EURES;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Publiczne służby zatrudnienia dążą do zawierania porozumień z innymi służbami zatrudnienia działającymi na terytorium danego państwa członkowskiego, aby zapewnić stosowanie zasady, o której mowa w ust. 1, również w zarządzanych przez nie narzędziach internetowych służących do poszukiwania pracy.

2. Publiczne służby zatrudnienia aktywnie dążą do zawierania porozumień z innymi służbami zatrudnienia działającymi na terytorium danego państwa członkowskiego, aby zapewnić stosowanie zasady, o której mowa w ust. 1, również w zarządzanych przez nie narzędziach internetowych służących do poszukiwania pracy.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie ustanawiają krajowe centrum, aby umożliwić przekazywanie do portalu EURES informacji dotyczących ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie i życiorysów udostępnionych przez każdą organizację, która jest skłonna opublikować te informacje również w portalu EURES.

5. Państwa członkowskie ustanawiają krajowe centrum, wykorzystując w miarę możliwości już istniejące struktury rządowe, aby umożliwić przekazywanie do portalu EURES informacji dotyczących ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie i życiorysów udostępnionych przez każdą organizację, która jest skłonna opublikować te informacje również w portalu EURES.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie wspierają rozwój skoordynowanego podejścia do takich usług na poziomie krajowym.

2. Państwa członkowskie wspierają rozwój skoordynowanego podejścia do takich usług na poziomie krajowym, opracowanego w ten sposób, by odpowiadało ono na konkretne potrzeby regionów lub gmin, bądź obu tych szczebli.

Uzasadnienie

Powodzenie sieci EURES wymaga od państw członkowskich świadomości konkretnych potrzeb regionów i gmin we wspólnej Europie.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) są łatwo dostępne i przedstawione w sposób przyjazny dla użytkownika.

b) niedyskryminujące, łatwo dostępne i przedstawione w sposób przyjazny dla użytkownika.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Wszystkim osobom poszukującym pracy przysługuje prawo do uzyskania pełnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia, na przykład uprawnień emerytalnych i rentowych, zabezpieczeń społecznych czy ubezpieczeń zdrowotnych, w danym kraju i miejscu pracy.

Uzasadnienie

Takie informacje są dla poszukujących pracy niezwykle ważne.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują szczegółowe informacje dla pracowników przygranicznych w tych regionach transgranicznych, w których zainteresowane państwa członkowskie wspólnie uznają za konieczne utworzenie specjalnych struktur współpracy i świadczenia usług.

2. Państwa członkowskie opracowują szczegółowe informacje dla pracowników przygranicznych w tych regionach transgranicznych, w których zainteresowane państwa członkowskie wspólnie uznają za konieczne utworzenie specjalnych struktur współpracy i świadczenia usług, w przypadku gdy takie struktury nie istnieją.

Uzasadnienie

Istniejące obecnie urzędy współpracy transgranicznej wykazały już w wielu przypadkach swoją przydatność, a ich doświadczenia mogą zostać wykorzystane przez inne podobne podmioty.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zainteresowani partnerzy EURES czynnie oferują wszystkim pracownikom poszukującym zatrudnienia możliwość dostępu do usług określonych w niniejszym artykule. W stosownych przypadkach oferta ta jest powtarzana w trakcie procesu poszukiwania zatrudnienia.

1. Zainteresowani partnerzy EURES czynnie oferują wszystkim pracownikom poszukującym zatrudnienia możliwość dostępu do usług określonych w niniejszym artykule, w szczególności osobom należącym do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W stosownych przypadkach oferta ta jest powtarzana w trakcie procesu poszukiwania zatrudnienia.

Uzasadnienie

Każdy obywatel poszukujący zatrudnienia musi mieć dostęp do informacji.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli pracownicy są zainteresowani dalszą pomocą i istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo skorzystania z wewnątrzunijnego pośrednictwa pracy, zainteresowani partnerzy EURES udzielają dalszej pomocy przy wyszukiwaniu ofert zatrudnienia, obejmującej takie usługi, jak wybór odpowiednich ofert zatrudnienia, pomoc w opracowaniu wniosków o zatrudnienie i życiorysów oraz zapewnienie tłumaczenia lub uzyskanie wyjaśnień w odniesieniu do konkretnych ofert zatrudnienia w innych państwach członkowskich.

3. Jeżeli pracownicy są zainteresowani dalszą pomocą i istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo skorzystania z wewnątrzunijnego pośrednictwa pracy, zainteresowani partnerzy EURES udzielają dalszej pomocy przy wyszukiwaniu ofert zatrudnienia, obejmującej takie usługi, jak wybór odpowiednich ofert zatrudnienia, pomoc w opracowaniu wniosków o zatrudnienie i życiorysów oraz zapewnienie tłumaczenia lub uzyskanie wyjaśnień w odniesieniu do konkretnych ofert zatrudnienia w innych państwach członkowskich, w szczególności w dziedzinach, w których odnotowano znaczny niedobór siły roboczej w poszczególnych państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Istnieje obecnie szereg zawodów, w których odnotowuje się niedobór wykwalifikowanej lub słabo wykwalifikowanej siły roboczej i którym mogłyby być zainteresowane osoby z innych państw członkowskich.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zainteresowani partnerzy EURES przekazują informacje i wytyczne pracodawcom zainteresowanym rekrutacją pracowników z innych państw członkowskich, a w szczególności oferują im następujące usługi:

1. Zainteresowani partnerzy EURES przekazują informacje i wytyczne pracodawcom zainteresowanym rekrutacją pracowników z innych państw członkowskich, a w szczególności oferują im, w miarę możliwości w sposób proaktywny, następujące usługi:

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli pracodawcy są zainteresowani dalszą pomocą i istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo skorzystania z rekrutacji wewnątrzunijnej, zainteresowani partnerzy EURES udzielają dalszej pomocy, obejmującej takie usługi, jak wstępna selekcja odpowiednich kandydatów oraz pomoc związana z zapewnieniem tłumaczenia lub uzyskaniem wyjaśnień w odniesieniu do konkretnych wniosków o zatrudnienie.

2. Jeżeli pracodawcy są zainteresowani dalszą pomocą i istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo skorzystania z rekrutacji wewnątrzunijnej, zainteresowani partnerzy EURES udzielają dalszej pomocy, obejmującej takie usługi, jak wstępna selekcja odpowiednich kandydatów oraz pomoc związana z zapewnieniem tłumaczenia lub uzyskaniem wyjaśnień w odniesieniu do konkretnych wniosków o zatrudnienie, w szczególności dziedzinach, w których odnotowano znaczny niedobór siły roboczej w danym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Pracodawcy często napotykają trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników w danym państwie członkowskim na stanowiska, które mogłyby okazać się interesujące dla pracowników z innych państw członkowskich.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają koordynację pomiędzy usługami wsparcia świadczonymi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem a usługami w zakresie zabezpieczenia społecznego świadczonymi przez właściwe organy.

1. Państwa członkowskie zapewniają koordynację pomiędzy usługami wsparcia świadczonymi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem a usługami w zakresie zabezpieczenia społecznego świadczonymi przez właściwe organy na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym i za pośrednictwem istniejących urzędów współpracy transgranicznej, lub tych, które zostaną stworzone w przyszłości.

Uzasadnienie

Osoby pragnące podjąć pracę w innym państwie muszą posiadać te informacje, aby podjąć świadomą decyzję.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na wniosek pracowników, pracowników przygranicznych i pracodawców zainteresowani partnerzy EURES udzielają ogólnych informacji na temat praw związanych z zabezpieczeniem społecznym i przekazują wnioski o udzielenie szczegółowych informacji do właściwych organów oraz w stosownych przypadkach do innych organów wspierających korzystanie przez pracowników z ich praw w ramach swobody przemieszczania się.

3. Na wniosek pracowników, pracowników przygranicznych i pracodawców zainteresowani partnerzy EURES udzielają informacji na temat praw związanych z zabezpieczeniem społecznym i opodatkowaniem dochodów oraz przekazują wnioski o udzielenie szczegółowych informacji do właściwych organów oraz w stosownych przypadkach do innych organów wspierających korzystanie przez pracowników z ich praw w ramach swobody przemieszczania się.

Uzasadnienie

Osoby pragnące podjąć pracę w innym państwie muszą posiadać te informacje, aby podjąć świadomą decyzję.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa członkowskie monitorują przepływy i wzorce mobilności pracowników w Unii na podstawie danych statystycznych Eurostatu i dostępnych danych krajowych.

Komisja i państwa członkowskie monitorują przepływy i wzorce mobilności pracowników w Unii na podstawie danych statystycznych Eurostatu i dostępnych danych krajowych i regionalnych.

Uzasadnienie

Monitorowanie przepływów i wzorców mobilności pracowników przyniesie bardziej precyzyjne rezultaty, jeśli będzie w większym stopniu uwzględniać specyfikę regionów UE.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) działań EURES na poziomie krajowym;

b) działań EURES na poziomie krajowym i, w odpowiednich przypadkach, na poziomie transgranicznym;

Uzasadnienie

Istnieją regiony, w których niedobór i nadwyżka pracowników podejmujących pracę transgraniczną może zostać lepiej uregulowana za pośrednictwem współpracy tego rodzaju.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) pozycji sieci EURES na całym rynku usług rekrutacyjnych na poziomie krajowym.

c) pozycji sieci EURES na całym rynku usług rekrutacyjnych na poziomie krajowym i, w odpowiednich przypadkach, na poziomie transgranicznym;

Uzasadnienie

Istnieją regiony, w których niedobór i nadwyżka pracowników podejmujących pracę transgraniczną może zostać lepiej uregulowana za pośrednictwem współpracy tego rodzaju.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Biorąc pod uwagę wymianę informacji i wspólną analizę, państwa członkowskie kształtują politykę w zakresie mobilności jako integralną część swojej polityki zatrudnienia. Ta polityka w zakresie mobilności stanowi ramy, w oparciu o które państwa członkowskie realizują programowanie, o którym mowa w art. 28.

3. Biorąc pod uwagę wymianę informacji i wspólną analizę, państwa członkowskie starają się kształtować politykę w zakresie mobilności jako integralną część swojej polityki zatrudnienia. Ta polityka w zakresie mobilności stanowi ramy, w oparciu o które państwa członkowskie realizują programowanie, o którym mowa w art. 28.

Uzasadnienie

Pomimo że kompetencje do stanowienia przepisów w dziedzinie polityki zatrudnienia są formalnie podzielone między UE i państwa członkowskie, w rzeczywistości pozostają one w gestii tych ostatnich. Zobowiązanie państw członkowskich do kształtowania polityki mobilności wykracza poza zwykłe wytyczne – art. 148 ust. 2 TFUE – ze strony prawodawcy wspólnotowego, bądź poza przyjęcie przez niego środków wspierających inicjatywy państw członkowskich w dziedzinie zatrudnienia – art. 149 TFUE. Tego rodzaju obowiązek należy zastąpić zaleceniem dla państw członkowskich, by podjęły działania w tym kierunku.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) główne działania, które mają zostać zrealizowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

a) główne działania, które mają zostać zrealizowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w odpowiednich przypadkach, na poziomie transgranicznym;

Uzasadnienie

W ten sposób zapewniona zostanie współpraca między partnerami EURES na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym i transgranicznym, W ten sposób te same zasady dostępu i korzystania z funduszy będą obowiązywać wszystkich partnerów.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Koordynacji Komisja zapewnia zgodność finansowania działań EURES z krajowymi programami prac oraz z przepisami dotyczącymi programu EaSI, a przepisy dotyczące finansowania działalności EURES zapewniają synergię ze środkami finansowymi dostępnymi w ramach ITERRREG na lata 2014–2020.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14 ust. 1–7 stosuje się dwa lata od daty wejścia w życie, o której mowa w akapicie pierwszym.

PROCEDURA

Tytuł

Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy

Odsyłacze

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

3.2.2014

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Data przyjęcia

26.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


GŁOSOWANIE IMIENNE

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[PPE]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Verts]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


PROCEDURA

Tytuł

Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy

Odsyłacze

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Data przedstawienia w PE

14.1.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Sprawozdawcy

       Data powołania

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Data przyjęcia

23.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

5

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Data złożenia

1.7.2015

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności