Procedură : 2014/0002(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0224/2015

Texte depuse :

A8-0224/2015

Dezbateri :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0055

RAPORT     ***I
PDF 1326kWORD 1084k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportor: Heinz K. Becker

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 VOT PRIN APEL NOMINAL
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0006),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 46 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0015/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 iunie 2014(1),

–       având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 25 iunie 2014(2),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8–0224/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Libera circulație a lucrătorilor este un element esențial pentru dezvoltarea unei pieței mai integrate a forței de muncă din Uniune, care să permită mobilitatea lucrătorilor din zone cu o rată ridicată a șomajului către zone caracterizate de un deficit de forță de muncă. Aceasta contribuie, de asemenea, la găsirea competențelor adecvate pentru posturile vacante și la eliminarea blocajelor existente pe piața muncii.

(2) Libera circulație a lucrătorilor este unul dintre elementele esențiale pentru dezvoltarea unei piețe mai integrate a forței de muncă din Uniune, în special în regiunile transfrontaliere, care permite creșterea mobilității lucrătorilor și poate să contribuie la creșterea diversității și la găsirea competențelor adecvate pentru posturile vacante și la eliminarea blocajelor existente pe piața muncii.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dispozițiile Regulamentului 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (codificare)19 au instituit mecanisme de compensare și de schimb de informații, iar Decizia de punere în aplicare 2012/733/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 a stabilit dispoziții privind funcționarea unei rețele denumite EURES (European Employment Services), în conformitate cu regulamentul menționat. Acest cadru de reglementare necesită o revizuire, care să reflecte noile tipuri de mobilitate, cererile sporite de mobilitate echitabilă, evoluția tehnologiei pentru schimbul de date privind locurile din muncă disponibile, utilizarea unei game variate de canale de recrutare de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și de către angajatori și rolul din ce în ce mai important al altor intermediari, pe lângă serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă (SPO), în furnizarea de servicii de recrutare.

(3) Dispozițiile Regulamentului 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (codificare)19 au instituit mecanisme de compensare și de schimb de informații, iar Decizia de punere în aplicare 2012/733/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 a stabilit dispoziții privind funcționarea unei rețele denumite EURES (European Employment Services), în conformitate cu regulamentul menționat. Acest cadru de reglementare necesită o revizuire, care să reflecte noile tipuri de muncă, mobilitate și viață profesională, cererile sporite de mobilitate echitabilă, evoluția tehnologiei pentru schimbul de date privind locurile din muncă disponibile, utilizarea unei game variate de canale de recrutare de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și de către angajatori și rolul din ce în ce mai important al altor intermediari, pe lângă serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă (SPOFM), în furnizarea de servicii de recrutare.

__________________

__________________

19 JO UE L 141, 27.5.2011, p. 1.

19 JO UE L 141, 27.5.2011, p. 1.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a ajuta lucrătorii care se bucură de dreptul la liberă circulație să își exercite în mod efectiv acest drept, se oferă asistență în conformitate cu prezentul regulament oricărui resortisant al Uniunii care are dreptul de a desfășura o activitate salariată și membrilor familiilor acestora, în conformitate cu articolul 45 din tratat. Statele membre acordă acces egal oricărui resortisant al unei țări terțe care beneficiază, conform legislației Uniunii sau celei naționale, de egalitate de tratament cu propriii resortisanți în acest domeniu.

(4) Pentru a ajuta lucrătorii care se bucură de dreptul la muncă bazat pe libera circulație să își exercite în mod efectiv acest drept, se oferă asistență în conformitate cu prezentul regulament oricărui resortisant al Uniunii care are dreptul de a desfășura o activitate salariată și membrilor familiilor acestora, în conformitate cu articolul 45 din TFUE. Statele membre acordă acces egal oricărui resortisant al unei țări terțe care beneficiază, conform legislației Uniunii sau celei naționale, de egalitate de tratament cu propriii resortisanți în acest domeniu.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „Curtea”) a susținut în mod constant faptul că libera circulație a lucrătorilor constituie unul dintre fundamentele Uniunii și că, prin urmare, dispozițiile de stabilire a acestui drept trebuie să beneficieze de o interpretare în sens larg1a. În acest scop, această libertate, astfel cum este consacrată la articolul 45 din TFUE, trebuie interpretată în sensul că enumeră, în mod neexhaustiv, anumite drepturi de care beneficiază cetățenii Uniunii în contextul liberei circulații a lucrătorilor și presupune, de asemenea, dreptul cetățenilor Uniunii de a circula liber pe teritoriul celorlalte state membre și de a rămâne acolo în vederea căutării unui loc de muncă1b. În conformitate cu interpretarea Curții, definiția „lucrătorului” din prezentul regulament ar trebui să includă, prin urmare, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. În plus și, de asemenea, în conformitate cu interpretarea Curții, această definiție ar trebui să includă, în cazul îndeplinirii condițiilor necesare, și persoanele care efectuează o ucenicie1c sau un stagiu1d.

 

 

__________________

 

1a A se vedea, în special, Hotărârea din 3 iunie 1986 pronunțată în cauza 139/85 Kempf/Staatssecretaris van Justitie, punctul 13.

 

1b A se vedea, în special, Hotărârea din 26 februarie 1991 pronunțată în cauza C‑292/89, The Queen/The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, punctul 13. A se vedea, de asemenea, limitele stabilite prin Hotărârea din 11 noiembrie 2014 în cauza C‑333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig.

 

 

1c A se vedea, în special, Hotărârea din 19 noiembrie 2002 pronunțată în cauza C-188/00 Bülent Kurz, né Yüce/Land Baden-Württemberg.

 

1d A se vedea, în special, Hotărârea din 26 februarie 1992 pronunțată în cauza C-3/90 Bernini/Minister van Onderwijs en Wetenschappen, precum și cea din 17 martie 2005 pronunțată în cauza C-109/04, Kraneman/Land Nordrhein-Westfalen.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Creșterea interdependenței dintre piețele forței de muncă impune o cooperare sporită între serviciile de ocupare a forței de muncă în vederea punerii în aplicare a liberei circulații a lucrătorilor, printr-o mobilitate voluntară și echitabilă a forței de muncă în interiorul Uniunii, în conformitate cu articolul 46 litera (a) din tratat și, prin urmare, este necesar să se instituie un cadru comun de cooperare între statele membre și Comisie privind mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii. Acest cadru ar trebui să reunească locurile de muncă vacante din întreaga Uniune și posibilitatea de a candida pentru posturile vacante respective (procedeu denumit „compensare”), să definească furnizarea de servicii de asistență conexe lucrătorilor și angajatorilor și să prevadă o abordare comună a schimburilor de informații necesare pentru a facilita cooperarea menționată anterior.

(5) Creșterea interdependenței dintre piețele forței de muncă impune o cooperare sporită între serviciile de ocupare a forței de muncă, în special în regiunile transfrontaliere, în vederea punerii în aplicare a liberei circulații a lucrătorilor, printr-o mobilitate voluntară a forței de muncă pe o bază echitabilă în interiorul Uniunii, în conformitate cu articolul 46 litera (a) din tratat. Prin urmare, este necesar să se instituie un cadru comun de cooperare între statele membre și Comisie privind mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii. Acest cadru ar trebui să reunească locurile de muncă vacante din întreaga Uniune și posibilitatea de a candida pentru posturile vacante respective (procedeu denumit „compensare”), să definească furnizarea de servicii de asistență conexe lucrătorilor și angajatorilor și să prevadă o abordare comună a schimburilor de informații și a furnizării de servicii de consiliere personalizată, necesare pentru a facilita o astfel de cooperare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Având în vedere importanța fundamentală a rețelei EURES pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în Uniune, Comisia ar trebui să asigure finanțarea directă și adecvată a funcționării corespunzătoare a platformei și a cooperării între statele membre.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În „Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă”, Consiliul European a solicitat să se exploreze posibilitatea de a extinde rețeaua EURES pentru a cuprinde și uceniciile și stagiile; programele de ucenicie și de stagiu pot intra sub incidența prezentului regulament, cu condiția ca persoanele respective să fie considerate lucrători în sensul drepturilor conferite cetățenilor în temeiul articolul 45 din tratat. Trebuie introdus un schimb adecvat de informații generale privind mobilitatea pentru ucenicii și stagii în cadrul Uniunii și trebuie dezvoltată asistența corespunzătoare pentru candidații la posturile respective, pe baza unui mecanism de compensare a ofertelor, de îndată ce un astfel de mecanism de compensare va fi considerat fezabil în conformitate cu standardele corespunzătoare și cu respectarea competențelor statelor membre.

(6) În „Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă”, Consiliul European a solicitat să se exploreze posibilitatea de a extinde rețeaua EURES pentru a cuprinde și uceniciile și stagiile. Programele de ucenicie și de stagiu pot intra sub incidența prezentului regulament, cu condiția ca persoanele respective să fie considerate lucrători în sensul drepturilor conferite cetățenilor în temeiul articolelor 45 și 47 din TFUE. Condițiile la care sunt supuse aceste ucenicii și stagii ar trebui stabilite în cadrul legislației existente la nivel național și la nivelul Uniunii și ar trebui să respecte standardele minime din domeniul social și al muncii din statul membru gazdă. Statele membre ar trebui să fie în măsură să excludă anumite posturi vacante pentru ucenicii și stagii ca urmare a diferențelor dintre sistemele lor educaționale și dintre politicile lor active în domeniul pieței forței de muncă. Trebuie introdus un schimb adecvat de informații generale privind mobilitatea pentru ucenicii și stagii în cadrul Uniunii și trebuie dezvoltată asistența corespunzătoare pentru candidații la posturile respective, pe baza unui mecanism de compensare a ofertelor, de îndată ce un astfel de mecanism de compensare va fi considerat fezabil în conformitate cu standardele corespunzătoare și cu respectarea competențelor statelor membre.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Extinderea rețelei EURES la ucenicii și stagii ar trebui să respecte Recomandarea Consiliului privind un Cadru de calitate pentru stagii, pentru a îmbunătăți calitatea stagiilor, în special în ceea ce privește conținutul educațional și de formare profesională, precum și condițiile de muncă, cu scopul de a facilita tranziția de la educație, șomaj sau inactivitate la muncă. Printre altele, stagiile ar trebui să respecte condițiile de muncă aplicabile stagiarilor conform legislației în vigoare la nivelul Uniunii și la nivel național, drepturile și obligațiile acestora, precum și principiul transparenței termenilor și condițiilor în care acestea se desfășoară etc.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Sunt necesare dispoziții legislative care să consolideze eficiența SPOFM. Promovarea unor oportunități echitabile de angajare prin portalul EURES depinde și de construirea capacităților, de asistența tehnică și de resursele financiare și umane ale SPOFM din fiecare stat membru.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Rețeaua EURES ar trebui să fie suficient de flexibilă încât să se adapteze la schimbările de natură și de structură ale serviciilor de ocupare a forței de muncă. Lărgirea posibilității de a adera la EURES ar îmbunătăți eficiența prestării serviciilor prin parteneriate, ameliorarea calității și creșterea cotei de piață a rețelei EURES. Prin urmare, ar trebui ca orice organizație publică, privată sau dintr-un sector terț care îndeplinește toate criteriile prevăzute de prezentul regulament să poată deveni membru al EURES.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Cooperarea transfrontalieră și transnațională și sprijinul pentru toate organizațiile care desfășoară activități pentru EURES în statele membre ar fi facilitate de o structură la nivel de Uniune („Biroul european de coordonare”), care ar trebui să asigure informații, activități de formare, instrumente și orientări comune. Această structură ar trebui să fie responsabilă, de asemenea, de dezvoltarea Portalului mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă (portalul EURES), platforma IT comună. Pentru orientarea activității acesteia, ar trebui elaborate programe de lucru multianuale, în consultare cu statele membre.

(8) Cooperarea și parteneriatele transfrontaliere și transnaționale și sprijinul pentru toate organizațiile care desfășoară activități pentru EURES în statele membre ar fi facilitate de o structură la nivel de Uniune („Biroul european de coordonare”), care ar trebui să asigure informații, activități de formare, instrumente și orientări comune. Această structură ar trebui să fie responsabilă, de asemenea, de dezvoltarea Portalului mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă (portalul EURES), platforma IT comună. Pentru orientarea activității acesteia, ar trebui elaborate programe de lucru multianuale, în consultare cu statele membre.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Statele membre ar trebui să înființeze birouri de coordonare la nivel național, pentru a furniza sprijin general și asistență pentru toate organizațiile care desfășoară activități pe teritoriul lor pentru EURES și a sprijini cooperarea cu omologii lor din celelalte state membre, precum și cu Biroul european de coordonare. Birourile de coordonare ar trebui să aibă în special misiunea de a soluționa reclamațiile și problemele legate de locurile de muncă vacante și de a verifica respectarea regulilor în ceea ce privește mobilitatea voluntară și echitabilă a forței de muncă în cadrul Uniunii.

(9) Statele membre ar trebui să înființeze birouri de coordonare la nivel național, pentru a furniza sprijin general și asistență pentru toate organizațiile care desfășoară activități pe teritoriul lor pentru EURES, inclusiv pentru parteneriatele transfrontaliere, și a sprijini cooperarea cu omologii lor din celelalte state membre, în special din statele membre învecinate, precum și cu Biroul european de coordonare. Birourile de coordonare ar trebui să aibă în special misiunea de a soluționa reclamațiile și problemele legate de locurile de muncă vacante și de a verifica respectarea regulilor în ceea ce privește mobilitatea voluntară a forței de muncă pe o bază echitabilă în cadrul Uniunii.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Participarea partenerilor sociali în cadrul rețelei EURES contribuie, în special, la analizarea obstacolelor care stau în calea mobilității, precum și la promovarea mobilității echitabile și voluntare a forței de muncă în interiorul Uniunii, inclusiv în regiunile transfrontaliere. Reprezentanții partenerilor sociali la nivelul Uniunii ar trebui, prin urmare, să fie implicați în structura de guvernanță de ansamblu a rețelei EURES, în vreme ce organizațiile patronale și sindicatele naționale pot solicita să devină parteneri EURES.

(10) Participarea partenerilor sociali în cadrul rețelei EURES contribuie, în special, la analizarea obstacolelor care stau în calea mobilității, precum și la promovarea mobilității voluntare a forței de muncă pe o bază echitabilă în interiorul Uniunii, în special în regiunile transfrontaliere. Reprezentanții partenerilor sociali la nivelul Uniunii ar trebui, prin urmare, să fie implicați în structura de guvernanță de ansamblu a rețelei EURES, în vreme ce organizațiile patronale și sindicatele naționale ar trebui să fie implicate în conformitate cu legile și practicile naționale și ar trebui să poată solicita să devină membri sau parteneri EURES dacă îndeplinesc obligațiile relevante.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) O extindere a rețelei EURES are clare beneficii sociale, economice și financiare. Aceasta îmbunătățește eficiența serviciilor prin facilitarea parteneriatelor, consolidarea complementarității și îmbunătățirea calității. De asemenea, crește cota de piață a rețelei EURES, în măsura în care noii membri pun la dispoziție locuri de muncă vacante, cereri de locuri de muncă și curriculum vitae (CV-uri.) Cooperarea transfrontalieră și transnațională, care este un element esențial pentru funcționarea rețelei EURES, ar putea genera forme inovatoare de învățare și de cooperare între serviciile de ocupare a forței de muncă, inclusiv cu privire la standardele de calitate pentru locurile de muncă vacante și pentru serviciile de asistență. Ca urmare, rețeaua EURES și-ar spori relevanța ca unul dintre principalele instrumente ale Uniunii aflate la dispoziția statelor membre și a Comisiei Europene pentru a sprijini măsuri concrete pentru un nivel ridicat al ocupării forței de muncă în cadrul Uniunii.

(12) O extindere a rețelei EURES poate avea beneficii economice, financiare și sociale. Aceasta îmbunătățește eficiența serviciilor prin facilitarea parteneriatelor, consolidarea complementarității și îmbunătățirea calității. De asemenea, crește cota de piață a rețelei EURES, în măsura în care noii membri pun la dispoziție locuri de muncă vacante, cereri de locuri de muncă și curriculum vitae (CV-uri.) Cooperarea transfrontalieră și transnațională, care este un element esențial pentru funcționarea rețelei EURES, ar putea genera forme inovatoare de învățare și de cooperare între serviciile de ocupare a forței de muncă, inclusiv cu privire la standardele de calitate pentru locurile de muncă vacante și pentru serviciile de asistență. Ca urmare, rețeaua EURES și-ar spori și și-ar consolida relevanța ca unul dintre principalele instrumente ale Uniunii aflate la dispoziția statelor membre și a Comisiei Europene pentru a sprijini măsuri concrete pentru un nivel ridicat al creării de locuri de muncă de calitate și durabile în cadrul Uniunii.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Politica în domeniul pieței forței de muncă reprezintă o competență a statelor membre care este coordonată și susținută de către Uniune în conformitate cu dispozițiile relevante din TFUE. Măsurile de asistență pentru mobilitate trebuie să fie în conformitate cu principiile Tratatului privind Uniunea Europeană („TUE”), în special egalitatea de tratament, precum și cu legislația relevantă a Uniunii.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Unul dintre obiectivele rețelei EURES este de a sprijini mobilitatea echitabilă a forței de muncă în interiorul Uniunii și, prin urmare, criteriile comune minime pentru autorizarea organizațiilor să se alăture rețelei ar trebui să includă obligația ca aceste organizații să se angajeze să respecte pe deplin standardele de muncă și cerințele legale aplicabile.

(14) Unul dintre obiectivele rețelei EURES este de a sprijini mobilitatea echitabilă a forței de muncă în interiorul Uniunii și, prin urmare, criteriile comune minime pentru autorizarea organizațiilor să se alăture rețelei ar trebui să includă obligația ca aceste organizații să se angajeze să respecte pe deplin standardele de muncă, cerințele legale aplicabile și principiul nediscriminării.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a refuza sau de a revoca admiterea membrilor sau partenerilor EURES care încalcă standardele de muncă sau cerințele legale, în special în ceea ce privește remunerarea și condițiile de muncă. În cazul unui refuz al admiterii întemeiat pe nerespectarea standardelor de muncă sau a cerințelor legale, în special în ceea ce privește remunerarea și condițiile de muncă, biroul național de coordonare competent ar trebui să informeze Biroul european de coordonare, astfel încât informațiile să fie transmise celorlalte birouri naționale de coordonare. Dacă membrul sau partenerul EURES își desfășoară activitatea în jurisdicția biroului național de coordonare competent, acesta din urmă ar trebui să ia măsurile ce se impun pe propriul său teritoriu, conform legilor și practicilor naționale.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) SPOFM ar trebui să fie desemnate de statele membre drept membri ai EURES, fără a fi necesar să se supună unei proceduri de admitere, sub rezerva îndeplinirii unor criterii comune minime. Ar trebui să fie posibil să se delege SPOFM activități legate de organizarea activității EURES.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b) Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a permite compararea exhaustivă a tuturor SPOFM pe baza unor date concrete și orientată către rezultate, în vederea identificării celor mai bune practici, potențialul maxim al acesteia putând fi realizat prin participarea permanentă a tuturor statelor membre.

 

___________________

 

1a Decizia (UE) nr. 573/2014 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a putea comunica informații fiabile și actualizate lucrătorilor și angajatorilor cu privire la diferitele aspecte ale mobilității forței de muncă în interiorul Uniunii, rețeaua EURES ar trebui să coopereze cu alte organisme, servicii și rețele ale Uniunii care facilitează mobilitatea și informează cetățenii cu privire la drepturile lor în temeiul dreptului Uniunii, cum ar fi portalul Europa ta, Portalul european pentru tineret și SOLVIT, organizațiile responsabile cu recunoașterea calificărilor profesionale și organismele de promovare, analiză, monitorizare și susținere a egalității de tratament a lucrătorilor, desemnate în conformitate cu Directiva .../2013 (UE) a [Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor].

(16) Pentru a putea comunica informații fiabile și actualizate lucrătorilor și angajatorilor cu privire la diferitele aspecte ale mobilității forței de muncă și ale protecției sociale în interiorul Uniunii, rețeaua EURES ar trebui să coopereze cu alte organisme, servicii și rețele ale Uniunii care facilitează mobilitatea și informează cetățenii cu privire la drepturile lor în temeiul dreptului Uniunii, cum ar fi Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială instituită prin Regulamentul (CE) nr. 883/20041a, rețeaua europeană a organismelor de promovare a egalității (Equinet), portalul Europa ta, Portalul european pentru tineret și SOLVIT, organizațiile care lucrează în domeniul cooperării transfrontaliere și organizațiile responsabile cu recunoașterea calificărilor profesionale și organismele de promovare, analiză, monitorizare și susținere a egalității de tratament a lucrătorilor, desemnate în conformitate cu Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului1b.

 

______________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1).

 

1b Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Toate locurile de muncă vacante care sunt făcute publice ar trebui să fie publicate pe portalul EURES, conform practicilor statului membru în cauză.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Răspunderea juridică pentru asigurarea calității intrinsece și tehnice a informațiilor puse la dispoziția platformei IT comune, în special în ceea ce privește datele privind locurile de muncă vacante, le revine organizațiilor care pun la dispoziție informațiile în conformitate cu legislația și/sau în standardele stabilite de către statele membre. Comisia ar trebui să faciliteze cooperarea pentru a face posibilă detectarea timpurie a oricărei fraude sau abuz legat de schimbul de informații la nivel european.

(19) Răspunderea juridică pentru asigurarea calității intrinsece și tehnice a informațiilor puse la dispoziția platformei IT comune, în special în ceea ce privește datele privind locurile de muncă vacante, le revine organizațiilor care pun la dispoziție informațiile în conformitate cu legislația și/sau în standardele stabilite de către statele membre. Aceste organizații, împreună cu Comisia, ar trebui să faciliteze cooperarea pentru detectarea oricărei fraude sau abuz legat de schimbul de informații la nivelul Uniunii. Toate părțile implicate ar trebui să asigure furnizarea unor date de înaltă calitate.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Un sistem comun de clasificare a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor constituie unul dintre cele mai importante instrumente care să permită candidaturi online pentru locuri de muncă în Uniune; prin urmare, este necesar să se dezvolte cooperarea dintre statele membre și Comisia Europeană pentru a realiza interoperabilitatea și corelarea automată semnificativă la nivel transfrontalier, inclusiv prin identificarea corespondențelor între clasificările comune și cele naționale. Alte formate și instrumente instituite la nivel european pentru a asigura comparabilitatea și transparența cu privire la competențe și calificări, cum ar fi Cadrul european al calificărilor și cadrul unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass), ar trebui, de asemenea, utilizate în acest context.

(20) Un sistem comun de clasificare a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor constituie unul dintre cele mai importante instrumente care să permită candidaturi online pentru locuri de muncă în Uniune; prin urmare, este necesar să se dezvolte cooperarea dintre statele membre și Comisie pentru a realiza interoperabilitatea și corelarea automată semnificativă la nivel transfrontalier, inclusiv prin identificarea corespondențelor între clasificările comune și cele naționale. Statele membre ar trebui să fie informate la zi cu privire la dezvoltarea ESCO (clasificarea europeană a aptitudinilor, a competențelor, a calificărilor și a ocupațiilor). Alte formate și instrumente instituite la nivel european pentru a asigura comparabilitatea și transparența cu privire la competențe și calificări, cum ar fi Cadrul european al calificărilor și cadrul unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass), ar trebui, de asemenea, utilizate în acest context.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Sistemul comun de clasificare a aptitudinilor, a competențelor, a calificărilor și a ocupațiilor ar trebui să valorifice experiențele și bunele practici deja dobândite în urma punerii în aplicare a Cadrului european al calificărilor și a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

___________________

 

1a Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b) Statele membre ar trebui, de asemenea, să își intensifice eforturile de cooperare în domeniul recunoașterii diplomelor, cu scopul de a asigura accesul lucrătorilor la toate oportunitățile de angajare pe întreg teritoriul Uniunii.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Ar trebui să fie stabilită o abordare comună în ceea ce privește serviciile furnizate de organizațiile („servicii de asistență”) care participă la rețeaua EURES și ar trebui asigurat, în cea mai mare măsură posibilă, principiul egalității de tratament pentru toți lucrătorii și angajatorii care solicită asistență în cu privire la mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii, indiferent de locul în care se află în Uniune; prin urmare, ar trebui instituite principii și norme în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor de asistență pe teritoriul fiecărui stat membru. Această abordare comună cuprinde și programele de ucenicie și stagiile considerate activitate profesională.

(21) Ar trebui să fie stabilită o abordare comună în ceea ce privește serviciile furnizate de organizațiile („servicii de asistență”) care participă la rețeaua EURES și ar trebui asigurat, în cea mai mare măsură posibilă, principiul egalității de tratament pentru toți lucrătorii și angajatorii care solicită asistență cu privire la mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii, indiferent de locul în care se află în Uniune; prin urmare, ar trebui instituite principii și norme în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor de asistență pe teritoriul fiecărui stat membru. Această abordare comună cuprinde și programele de ucenicie și stagiile considerate activitate profesională, în conformitate cu articolul 45 din TFUE.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Posibilitatea de a alege dintr-o gamă mai largă și mai cuprinzătoare de tipuri de asistență privind posibilitățile oferite de mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii este în beneficiul lucrătorilor și este necesară pentru a îmbunătăți potențialul rețelei EURES de a acorda sprijin lucrătorilor pe parcursul întregii vieții profesionale, asigurându-le tranzițiile profesionale și carierele.

(22) Posibilitatea de a alege dintr-o gamă mai largă și mai cuprinzătoare de tipuri de asistență privind posibilitățile oferite de mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii este în beneficiul lucrătorilor și este necesară pentru a îmbunătăți potențialul rețelei EURES de a acorda consiliere personalizată și sprijin lucrătorilor pe parcursul vieții profesionale, asigurându-le tranzițiile profesionale și carierele.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Serviciile de asistență vor contribui la reducerea obstacolelor cu care se confruntă persoanele în căutarea unui loc de muncă atunci când își exercită drepturile în calitate de lucrători în conformitate cu legislația Uniunii, precum și la exploatarea mai eficientă a tuturor posibilităților de angajare, asigurând-se astfel perspective individuale de angajare mai bune.

(23) Serviciile de asistență vor contribui la reducerea obstacolelor cu care se confruntă persoanele în căutarea unui loc de muncă atunci când își exercită drepturile în conformitate cu legislația Uniunii, precum și la exploatarea mai eficientă a tuturor posibilităților de ucenicii, stagii și angajare, asigurându-se astfel perspective individuale de angajare mai bune.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) O înțelegere profundă a cererii de forță de muncă din perspectiva ocupațiilor, sectoarelor și nevoilor angajatorilor ar susține dreptul de liberă circulație al lucrătorilor în interiorul Uniunii și, prin urmare, serviciile de asistență ar trebui să includă asistența de bună calitate pentru angajatori, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Relațiile profesionale strânse dintre serviciile de ocupare a forței de muncă și angajatori vor crește numărul de oferte de locuri de muncă vacante și corelarea dintre posturile vacante și candidații corespunzători, vor asigura posibilități profesionale pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, în special pentru cele din categorii vulnerabile, și vor îmbunătăți acuratețea informațiilor privind piața forței de muncă.

(24) O înțelegere profundă a ofertei și cererii de forță de muncă din perspectiva corespondenței dintre competențe, calificări, ocupații, sectoare și nevoile angajatorilor ar susține dreptul de liberă circulație al lucrătorilor în interiorul Uniunii și, prin urmare, serviciile de asistență ar trebui să includă asistența de bună calitate pentru angajatori, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Relațiile profesionale strânse dintre serviciile de ocupare a forței de muncă și angajatori vor crește numărul de oferte de locuri de muncă vacante și corelarea dintre posturile vacante și candidații corespunzători, vor asigura posibilități profesionale pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri și pentru cele din categorii vulnerabile, și vor îmbunătăți acuratețea informațiilor privind piața forței de muncă.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Serviciile de asistență comune tuturor statelor membre ar trebui definite pe baza consensului referitor la practicile de succes ale statelor membre în ceea ce privește informațiile, consilierea și consultanța pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă și pentru angajatori.

(25) Serviciile de asistență comune tuturor statelor membre ar trebui definite pe baza consensului referitor la practicile de succes ale statelor membre în ceea ce privește informațiile, consilierea personalizată și consultanța pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă și pentru angajatori. Comisia ar trebui să se asigure că serviciile de asistență, inclusiv consilierii EURES, beneficiază de asistență tehnică și financiară.

Justificare

Serviciile personalizate furnizate de consilierii EURES joacă un rol fundamental, permițându-le lucrătorilor să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când își exercită dreptul fundamental la libera circulație.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Întrucât serviciile de asistență pentru lucrători sunt legate de exercitarea libertății fundamentale de circulație a lucrătorilor, în conformitate cu legislația Uniunii, acestea ar trebui să fie gratuite. Cu toate acestea, serviciile de asistență pentru angajatorii pot fi supuse unei taxe, în conformitate cu practicile naționale.

(26) Întrucât serviciile de asistență pentru lucrători sunt legate de exercitarea libertății fundamentale de circulație a lucrătorilor, în conformitate cu legislația Uniunii, acestea ar trebui să fie gratuite. Serviciile de asistență pentru angajatorii conectați la rețeaua EURES ar trebui să fie, de asemenea, gratuite.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Trebuie acordată o atenție specială sprijinirii mobilității în regiunile transfrontaliere, prin furnizarea de servicii pentru lucrătorii frontalieri care trăiesc într-un stat membru și lucrează în altul și care se confruntă cu practici naționale și sisteme juridice diferite și cu obstacole administrative, juridice sau fiscale specifice în calea mobilității. Statele membre pot alege să instituie structuri de asistență specifice pentru a facilita acest tip de mobilitate; astfel de structuri ar trebui, în cadrul rețelei EURES, să abordeze nevoile specifice de informare, orientare, corelare transfrontalieră între cererea și oferta de locuri de muncă și plasarea ulterioară.

(27) Trebuie acordată o atenție specială sprijinirii mobilității în regiunile transfrontaliere, prin furnizarea de servicii pentru lucrătorii frontalieri care trăiesc într-un stat membru și lucrează în altul și care se confruntă cu practici naționale și sisteme juridice diferite și cu bariere administrative, juridice sau fiscale specifice în calea mobilității. Statele membre și/sau autoritățile regionale și locale ar trebui să poată alege să instituie structuri de asistență specifice pentru a facilita acest tip de mobilitate; astfel de structuri ar trebui, în cadrul rețelei EURES, să abordeze nevoile specifice de informare, orientare, corelare transfrontalieră între cererea și oferta de locuri de muncă și plasarea ulterioară. În acest sens, ar trebui pus un accent deosebit pe parteneriatele transfrontaliere EURES.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Transparența piețelor forței de muncă și capacitatea de corelare adecvată sunt condiții prealabile pentru mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii. Se poate atinge un echilibru mai bun între cererea și oferta de forță de muncă printr-un sistem eficient, la nivelul Uniunii, de schimb de informații cu privire la surplusurile și deficitele de forță de muncă la nivel național și sectorial, sistem care ar trebui instituit de statele membre și de Comisia Europeană și utilizat ca bază de statele membre pentru a-și elabora politicile de mobilitate și a consolida cooperarea practică în cadrul rețelei EURES.

(28) Transparența piețelor forței de muncă și capacitatea de corelare adecvată, inclusiv adaptarea competențelor și a calificărilor la nevoile pieței muncii, sunt condiții prealabile pentru mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii. Se poate atinge un echilibru mai bun între cererea și oferta de forță de muncă printr-o mai bună corespondență între competențe și locurile de muncă, printr-un sistem eficient, la nivelul Uniunii, de schimb de informații cu privire la cererea și oferta de forță de muncă la nivel național, regional și sectorial. Un astfel de sistem ar trebui instituit de statele membre, asistate de Comisie, și utilizat ca bază de statele membre pentru a-și elabora politicile de mobilitate și a consolida cooperarea practică în cadrul rețelei EURES.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a) Comisia ar trebui să monitorizeze cererea și oferta pe piața forței de muncă din Uniune și să analizeze în mod constant tendințele în materie de forță de muncă, în colaborare cu Eurostat și cu rețeaua EURES.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Libera circulație a lucrătorilor și ratele ridicate de ocupare a forței de muncă sunt strâns legate între ele, ceea ce face necesar ca statele membre să elaboreze politici în domeniul mobilității care să sprijine mai buna funcționare a piețelor forței de muncă în Uniune. Politicile în domeniul mobilității ale statelor membre ar trebui considerate parte integrantă din politicile lor sociale și de ocupare a forței de muncă.

(29) Libera circulație a lucrătorilor și ratele ridicate de ocupare a forței de muncă sunt strâns legate între ele, ceea ce face necesar ca statele membre să elaboreze politici în domeniul mobilității care să sprijine mai buna funcționare a piețelor forței de muncă în Uniune. Politicile în domeniul mobilității ale statelor membre ar trebui considerate parte integrantă din politicile lor sociale și de ocupare a forței de muncă. Comisia ar trebui să poată să întocmească o listă a celor mai bune practici ale statelor membre și să facă trimitere la ele în recomandările sale din cadrul semestrului european.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) Aceste politici ar trebui să țină cont și de mediul de lucru ostil, de riscurile mari de exploatare și de condițiile de muncă precare cu care se pot confrunta lucrătorii mobili atunci când pătrund pe o nouă piață a forței de muncă. Aceleași considerente ar trebui aplicate și în cazul familiilor acestor lucrători și al oportunităților de care dispun pentru a se integra pe noua piață a muncii.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Ar trebui astfel instituit un ciclu de programare pentru a sprijini coordonarea acțiunilor în domeniul mobilității în interiorul Uniunii. Pentru a fi eficientă, programarea planurilor de activitate ale statelor membre ar trebui să țină seama de datele cu privire la fluxurile și modelele de mobilitate, de analiza datelor privind cererea actuală și previziunile privind deficitul și surplusurile de forță de muncă și de experiențele și practicile de recrutare în cadrul rețelei EURES, iar programarea ar trebui să includă revizuirea resurselor și instrumentelor de care dispun organizațiile din fiecare stat membru pentru facilitarea mobilității forței de muncă în interiorul UE.

(30) Ar trebui astfel instituit un ciclu de programare pentru a sprijini coordonarea acțiunilor în domeniul mobilității în interiorul Uniunii. Pentru a detecta și a preveni efectele negative care decurg din mobilitatea geografică din interiorul Uniunii și pentru a asigura o mobilitate echitabilă, programarea planurilor de activitate ale statelor membre ar trebui să țină seama de datele cu privire la fluxurile și modelele de mobilitate, de analiza datelor privind oferta și cererea actuală și prevăzută de forță de muncă, precum și de experiențele și practicile de recrutare în cadrul rețelei EURES, iar programarea ar trebui să includă revizuirea resurselor și instrumentelor de care dispun organizațiile din fiecare stat membru pentru facilitarea mobilității forței de muncă în interiorul UE.

 

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Schimbul de proiecte de planuri de activitate în cadrul ciclului de programare între statele membre ar trebui să permită birourilor naționale de coordonare care acționează în numele statelor membre și Biroului european de coordonare să direcționeze resursele rețelei EURES înspre acțiuni și proiecte adecvate și, în felul acesta, să ghideze dezvoltarea rețelei EURES ca instrument mai orientat spre rezultate, receptiv la nevoile lucrătorilor în funcție de dinamica piețelor forței de muncă.

(31) Schimbul de proiecte de planuri de activitate în cadrul ciclului de programare între statele membre ar trebui să permită birourilor naționale de coordonare care acționează în numele statelor membre și Biroului european de coordonare, cu implicarea corespunzătoare a partenerilor sociali, să direcționeze resursele rețelei EURES înspre acțiuni și proiecte adecvate și, în felul acesta, să ghideze dezvoltarea rețelei EURES ca instrument mai orientat spre rezultate, receptiv la nevoile lucrătorilor în funcție de dinamica pieței forței de muncă din Uniune.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Pentru a obține informații adecvate pentru evaluarea rezultatelor rețelei EURES, ar trebui stabiliți indicatori comuni. Acești indicatori ar trebui să ghideze organizațiile care participă în cadrul rețelei EURES în identificarea rezultatelor lor și ar trebui să contribuie la evaluarea progreselor înregistrate în raport cu obiectivele stabilite pentru rețeaua EURES în ansamblu, inclusiv contribuția acesteia la punerea în aplicare a unei strategii coordonate pentru ocuparea forței de muncă, în conformitate cu articolul 145 din tratat.

(32) Pentru a obține informații adecvate pentru evaluarea rezultatelor rețelei EURES, ar trebui stabiliți indicatori cantitativi și calitativi comuni, dacă este cazul defalcați în funcție de sex, și ar trebui realizată o evaluare riguroasă a impactului mobilității asupra piețelor muncii. Acești indicatori și această evaluare a impactului ar trebui să ghideze organizațiile care participă în cadrul rețelei EURES în identificarea rezultatelor lor și ar trebui să contribuie la evaluarea progreselor înregistrate în raport cu obiectivele stabilite pentru rețeaua EURES în ansamblu, inclusiv contribuția acesteia la punerea în aplicare a unei strategii coordonate pentru ocuparea forței de muncă, în conformitate cu articolul 145 din TFUE.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Ori de câte ori măsurile prevăzute de prezentul regulament presupun prelucrarea de date cu caracter personal, prelucrarea trebuie efectuată în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal20, precum și cu măsurile naționale de punere în aplicare.

(33) Atunci când măsurile prevăzute de prezentul regulament presupun prelucrarea de date cu caracter personal, prelucrarea trebuie efectuată în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal20, precum și cu măsurile naționale de punere în aplicare. Datele personale nu ar trebui păstrate mai mult timp decât este necesar pentru îndeplinirea scopului în care au fost colectate datele.

__________________

__________________

20 În special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

20 În special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Punerea în aplicare a prezentului regulament va permite crearea unui mecanism efectiv pentru o mai bună integrare a sistemelor educaționale în conformitate cu nevoile pieței muncii, precum și a pieței muncii în ansamblu.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a stabili un cadru comun de cooperare între state membre pentru a reuni locurile de muncă vacante și posibilitatea de a candida pentru posturile vacante respective și de a facilita realizarea unui echilibru între cererea și oferta de locuri de muncă, nu poate fi suficient realizat de către statele membre și poate fi, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul 5, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(35) Obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a stabili un cadru comun de cooperare între state membre pentru a reuni locurile de muncă vacante și posibilitatea de a candida pentru locurile de muncă vacante respective și de a facilita realizarea unui echilibru între cererea și oferta de locuri de muncă poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii atunci când statele membre cooperează, cu asistența Comisiei. Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a se asigura că obligațiile impuse statelor membre pentru autorizarea organizațiilor să se alăture rețelei EURES ca parteneri EURES și pentru furnizarea de indicatori comuni cu privire la performanța organizațiilor menționate pot fi modificate ținând seama de experiența dobândită în aplicarea acestora sau de evoluția nevoilor de pe piața forței de muncă. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. La pregătirea și redactarea actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, timpurie și corespunzătoare a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(36) Ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, pentru a se asigura că obligațiile impuse statelor membre pentru autorizarea organizațiilor să se alăture rețelei EURES ca parteneri EURES și pentru furnizarea de indicatori comuni cu privire la performanța organizațiilor menționate pot fi modificate ținând seama de experiența dobândită în aplicarea acestora sau de evoluția nevoilor de pe piața forței de muncă, precum și pentru a putea modifica sfera de aplicare a serviciilor de asistență pentru lucrători și a serviciilor de asistență pentru angajatori. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. La pregătirea și redactarea actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, timpurie și corespunzătoare a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul            44

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a unor standarde și formate tehnice aplicabile pentru operațiunile de compensare și corelare automată, precum și a unor modele și proceduri pentru schimbul de informații între statele membre, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie,

(37) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a unor standarde și formate tehnice aplicabile pentru operațiunile de compensare și corelare automată, precum și a unor modele și proceduri pentru schimbul de informații între statele membre și în vederea adoptării listei de aptitudini, competențe și ocupații din clasificarea europeană, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

_______________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a) Pentru a stabili componența rețelei pe o perioadă de tranziție și pentru a asigura continuitatea operațională cu rețeaua instituită în cadrul Regulamentului (UE) nr. 492/2011, organizația desemnată ca partener EURES în temeiul articolului 3 litera (c) sau ca partener asociat în temeiul articolului 3 litera (d) din Decizia de punere în aplicare 2012/733/UE a Comisiei la ...+ ar trebui să fie în continuare autorizată să funcționeze ca membru sau partener al EURES pe o perioadă de tranziție.

 

_______________

 

+JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Scopul prezentului regulament este de a facilita exercitarea libertății de circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii, în conformitate cu articolul 45 din TFUE, prin stabilirea unui cadru comun de cooperare între statele membre și Comisie.

1. Scopul prezentului regulament este de a facilita exercitarea libertății de circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii și abolirea oricărei discriminări pe criterii de naționalitate între lucrători din statele membre în ceea ce privește ocuparea, remunerarea și alte condiții de muncă și de ocupare pe teritoriul Uniunii, în conformitate cu articolul 45 din TFUE, prin stabilirea unui cadru comun de cooperare între statele membre, partenerii sociali și Comisie.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) măsurile adoptate de către și între statele membre pentru a facilita realizarea unui echilibru între cerere și ofertă pe piața forței de muncă a Uniunii, în vederea promovării unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă;

(b) măsurile adoptate de către și între statele membre pentru a facilita realizarea unui echilibru între cerere și ofertă pe piața forței de muncă a Uniunii, în vederea atingerii unui nivel ridicat de creare de locuri de muncă de calitate și durabile;

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) funcționarea unei rețele europene de servicii de ocupare a forței de muncă cuprinzând statele membre și Comisia;

(c) funcționarea unei rețele europene de servicii de ocupare a forței de muncă cuprinzând statele membre și Comisia, cu implicarea corespunzătoare a partenerilor sociali;

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) serviciile oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării unei mobilități echitabile;

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) promovarea eficientă a rețelei EURES la nivelul Uniunii prin măsuri de comunicare intensivă adoptate de Comisie și, în special, statele membre, utilizând instrumente care asigură o largă difuzare și accesibilitate;

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „servicii publice de ocupare a forței de muncă” înseamnă organizații ale statelor membre, în cadrul ministerelor, organismelor sau societăților publice relevante, care intră sub incidența dreptului public și sunt responsabile pentru punerea în aplicare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă și care furnizează servicii de ocupare a forței de muncă în interes public;

(a) „servicii publice de ocupare a forței de muncă” sau „SPOFM” înseamnă organizații ale statelor membre, în cadrul ministerelor, organismelor sau societăților publice relevante, care intră sub incidența dreptului public și sunt responsabile pentru punerea în aplicare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă și care furnizează servicii de ocupare de înaltă calitate a forței de muncă în interes public;

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „loc de muncă vacant” înseamnă orice ofertă de loc de muncă, inclusiv pentru programe de ucenicie și stagii considerate activitate profesională;

(c) „loc de muncă vacant” înseamnă orice ofertă de loc de muncă, inclusiv pentru programe de ucenicie și stagii considerate activitate profesională în conformitate cu articolul 45 din TFUE, în cazul în care condițiile în care se efectuează sunt stabilite în cadrul legislației existente la nivel național și la nivelul Uniunii și respectă standardele minime din domeniul social și al muncii din statul membru gazdă;

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „platforma IT comună” înseamnă infrastructura informatică și platformele aferente înființate la nivel european în scopul compensării;

(e) „platforma IT comună” înseamnă infrastructura informatică și platformele aferente înființate, monitorizate și larg partajate la nivelul Uniunii în scopul compensării, care sunt, totodată, ușor de utilizat de către persoanele cu handicap;

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) „mobilitate echitabilă” înseamnă mobilitatea voluntară care nu determină încălcări ale dreptului muncii, ale normelor de muncă sau ale drepturilor lucrătorilor la nivelul Uniunii;

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) „parteneriate transfrontaliere EURES” înseamnă cooperarea pe termen lung între serviciile regionale și locale de ocupare a forței de muncă, partenerii sociali și alte părți interesate relevante din cadrul unor structuri regionale înființate de aceștia.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituirea

Reorganizare

Justificare

Rețeaua EURES funcționează deja și este nevoie de o reorganizare a sa pentru a îmbunătăți serviciile pentru potențialii beneficiari.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (denumită în continuare „rețeaua EURES”).

Prezentul regulament permite reorganizarea și consolidarea rețelei europene de servicii de ocupare a forței de muncă (denumită în continuare „rețeaua EURES”).

Justificare

Rețeaua EURES funcționează deja și este nevoie de o reorganizare a sa pentru a îmbunătăți serviciile pentru potențialii beneficiari.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Rețeaua EURES cuprinde următoarele categorii de organizații:

1. Rețeaua EURES cuprinde următoarele categorii de organizații:

(a) Comisia Europeană, care este responsabilă cu sprijinirea rețelei EURES în desfășurarea activităților sale, prin Biroul european de coordonare;

(a) „Biroul european de coordonare” instituit în cadrul Comisiei, care este responsabil cu sprijinirea rețelei EURES în desfășurarea activităților sale;

 

(aa) „birourile naționale de coordonare”, care sunt organismele desemnate de către statele membre, responsabile cu aplicarea prezentului regulament în statul membru respectiv; statele membre își pot desemna propriile SPOFM drept birouri naționale de coordonare;

(b)membrii EURES, care sunt organismele desemnate de către statele membre responsabile cu aplicarea prezentului regulament în statul membru respectiv, și anume birourile naționale de coordonare;

(b)membrii EURES, care sunt:

 

(i) SPOFM desemnate de către fiecare stat membru în conformitate cu articolul 8a; precum și

 

(ii) organizațiile publice sau private autorizate de statele membre în conformitate cu articolul 8 să furnizeze, la nivel național, regional sau local, inclusiv la nivel transfrontalier, sprijin pentru compensare și servicii de asistență lucrătorilor și angajatorilor;

 

(c) partenerii EURES, care sunt organizațiile autorizate de statele membre să furnizeze, la nivel național, regional și/sau local sprijin pentru compensare și/sau servicii de asistență lucrătorilor și angajatorilor.

(c) partenerii EURES, care sunt organizațiile publice sau private autorizate de statele membre să furnizeze, la nivel național, regional sau local, inclusiv la nivel transfrontalier, sprijin pentru compensare sau servicii de asistență lucrătorilor și angajatorilor.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În conformitate cu rolurile și responsabilitățile lor respective, toate organizațiile participante la rețeaua EURES promovează în mod activ, în strânsă colaborare, posibilitățile oferite de mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii și urmăresc să consolideze modalitățile și mijloacele pentru ca lucrătorii și angajatorii să poată profita de aceste posibilități la nivel local, regional, național și european.

2. În conformitate cu rolurile și responsabilitățile lor respective, toate organizațiile participante la rețeaua EURES promovează în mod activ, în strânsă colaborare, posibilitățile oferite de mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii și urmăresc să consolideze modalitățile și mijloacele pentru ca lucrătorii și angajatorii să beneficieze de o mobilitate echitabilă și să poată profita de aceste posibilități la nivel local, regional și național, precum și la nivelul Uniunii, inclusiv la nivel transfrontalier.

 

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Organizațiile sociale partenere devin parte a rețelei EURES ca membri sau parteneri EURES în conformitate cu articolul 8.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) punerea în aplicare a strategiei coordonate privind ocuparea forței de muncă, în conformitate cu articolul 145 din TFUE;

(b) punerea în aplicare a strategiei coordonate privind ocuparea forței de muncă și în special pentru promovarea unei forțe de muncă competente, bine instruite și adaptabile, în conformitate cu articolul 145 din TFUE;

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o mai bună funcționare și integrare a piețelor forței de muncă din Uniune;

(c) funcționarea, coeziunea și integrarea piețelor forței de muncă din Uniune, inclusiv a piețelor transfrontaliere, asigurând accesul nediscriminatoriu la oportunități de muncă și la cererile de locuri de muncă, precum și la informațiile relevante privind piața muncii;

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) creșterea mobilității geografice și ocupaționale voluntare în Uniune pe o bază echitabilă;

(d) creșterea mobilității geografice și ocupaționale voluntare în Uniune, în special în regiunile transfrontaliere, pe o bază echitabilă;

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) încurajarea statelor membre în sensul eliminării tuturor barierelor din calea acestei mobilități care sunt prezente în legislațiile lor naționale;

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) incluziunea socială și integrarea persoanelor excluse de pe piața forței de muncă.

(e) incluziunea socială și integrarea persoanelor excluse de pe piața forței de muncă la nivelul întregii Uniuni, acordând o atenție specială grupurilor celor mai vulnerabile și persoanelor din regiunile cele mai afectate de fenomenul șomajului;

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) o mai mare coerență între politicile Uniunii introduse pentru combaterea șomajului, în special a șomajului în rândul tinerilor, și a inegalităților.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) sprijinirea unei tranziții adecvate de la școală la câmpul muncii pe piața forței de muncă în Uniune.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) punerea în funcțiune și dezvoltarea unui portal european privind mobilitatea locurilor de muncă, „portalul EURES”, și a serviciilor informatice aferente, care să includă sisteme și proceduri pentru schimbul de locuri de muncă vacante, cereri de angajare, CV-uri și documente justificative, precum pașapoartele de competențe etc., precum și alte informații, în cooperare cu alte servicii sau rețele de informare și consiliere relevante ale Uniunii;

(i) punerea în funcțiune și dezvoltarea unui portal european privind mobilitatea locurilor de muncă, „portalul EURES”, și a serviciilor informatice aferente ușor de folosit și de accesat, care să includă sisteme și proceduri pentru schimbul de locuri de muncă vacante, cereri de angajare, CV-uri și documente justificative, precum pașapoartele de competențe etc., precum și alte informații, în cooperare cu alte servicii sau rețele de informare și consiliere relevante ale Uniunii;

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) activități de informare și comunicare;

(ii) activități de informare și comunicare în întreaga Uniune, prin intermediul unor platforme accesibile tuturor utilizatorilor posibili, inclusiv asigurarea unui mediu fără bariere;

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) un program de formare comun pentru personalul EURES;

(iii) un program de formare comun pentru personalul EURES și dezvoltarea continuă a acestuia, inclusiv informații actualizate privind coordonarea sistemelor de securitate socială, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 883/2004, precum și o formare pentru ridicarea gradului de conștientizare cu scopul de a aborda diversele nevoi ale unui grup specific de lucrători;

 

(iiia) servicii de asistență profesională directă pentru consilierii EURES;

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) facilitarea colaborărilor în rețea, schimbul de bune practici și învățarea reciprocă în cadrul rețelei EURES;

(iv) facilitarea schimbului de bune practici și a învățării reciproce în cadrul rețelei EURES;

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva) un acces cât mai larg și nediscriminatoriu la serviciile EURES;

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) analiza mobilității geografice și ocupaționale;

(b) analiza cererii și ofertei de pe piața forței de muncă din Uniune, precum și a mobilității geografice și ocupaționale, ținând cont de situațiile diferite din statele membre;

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) crearea unui cadru adecvat de cooperare și de compensare în interiorul Uniune pentru ucenicii și stagii, în conformitate cu prezentul regulament;

(c) crearea unui cadru adecvat pentru o structură de cooperare și de compensare în interiorul Uniune pentru ucenicii și stagii, inclusiv la nivel transfrontalier, acolo unde este cazul, în conformitate cu prezentul regulament;

Justificare

În funcționarea rețelei EURES, Biroul european de coordonare trebuie să folosească experiența deja existentă și să țină cont de specificitățile locale și regionale.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) monitorizarea și evaluarea activităților EURES și a performanței sale în ocuparea forței de muncă, în colaborare cu membrii EURES.

(d) monitorizarea și evaluarea activităților EURES și a performanței sale, precum și elaborarea unor rapoarte specifice pentru fiecare țară;

 

(da) cooperarea cu Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, SOLVIT și Equinet.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1 a. Biroul european de coordonare este administrat de Comisie. Acesta își dezvoltă și își desfășoară activitățile în strânsă cooperare cu partenerii sociali, cu parteneriatele transfrontaliere și cu birourile naționale de coordonare.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2 a. În strânsă cooperare cu birourile naționale de coordonare, Biroul european de coordonare emite o declarație anuală care cuprinde numărul locurilor de muncă vacante disponibile în fiecare stat membru, în special luând în considerare populația și dimensiunea economiei acestora.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Statele membre desemnează birourile naționale de coordonare menționate la articolul 4. Statele membre informează Biroul european de coordonare cu privire la această desemnare.

1. Fiecare birou național de coordonare este responsabil de:

1. Fiecare birou național de coordonare este responsabil de:

(a) cooperarea cu Comisia și cu alte state membre cu privire la compensare, în cadrul stabilit în capitolul III;

(a) cooperarea cu Comisia și cu alte state membre, în special cu statele membre învecinate, cu privire la compensare, în cadrul stabilit în capitolul III;

 

(aa) luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura disponibilitatea pe portalul EURES a tuturor cererilor de locuri de muncă și a tuturor CV-urilor disponibile la nivel național;

 

(ab) informarea Biroului european de coordonare cu privire la orice discrepanță cunoscută între numărul de locuri de muncă vacante notificate și numărul total de locuri de muncă disponibile la nivel național;

(b) organizarea activității EURES în statul membru, inclusiv furnizarea de servicii de asistență, în conformitate cu capitolul IV;

(b) organizarea activității EURES în statul membru, inclusiv asigurarea unui transfer coordonat al informațiilor privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile către portalul EURES, în conformitate cu articolul 14;

(c) coordonarea acțiunilor din statul membru în cauză și cu alte state membre în conformitate cu capitolul V.

(c) coordonarea acțiunilor din statul membru în cauză și cu alte state membre în conformitate cu capitolul V.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Biroul național de coordonare organizează, de asemenea, punerea în aplicare la nivel național a activităților de asistență orizontală furnizate de Biroul european de coordonare menționat la articolul 6, dacă este cazul, în strânsă colaborare cu Biroul european de coordonare și cu alte birouri naționale de coordonare. Activitățile de asistență orizontală sunt în special:

2. Biroul național de coordonare organizează și verifică, de asemenea, punerea în aplicare la nivel național a activităților de asistență orizontală furnizate de Biroul european de coordonare menționat la articolul 6, dacă este cazul, în strânsă colaborare cu Biroul european de coordonare și cu alte birouri naționale de coordonare. Activitățile de asistență orizontală sunt în special:

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) în scopul publicării, inclusiv pe portalul EURES, colectarea și validarea informațiilor privind partenerii EURES care operează pe teritoriul național, activitățile acestora și tipurile de servicii de asistență pe care le oferă lucrătorilor și angajatorilor;

(a) în scopul publicării, inclusiv pe portalul EURES, colectarea și validarea informațiilor actualizate privind membrii și partenerii EURES care operează pe teritoriul național, activitățile acestora și tipurile de servicii de asistență pe care le oferă lucrătorilor și angajatorilor;

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Biroul național de coordonare asigură formarea și punerea la dispoziție a unui număr suficient de consilieri EURES formați, repartizați în mod uniform pe întregul teritoriu, pentru a promova rețeaua EURES și, în cele din urmă, pentru a o transforma într-un instrument indispensabil pentru piața europeană a forței de muncă.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În scopul publicării, inclusiv pe portalul EURES, în interesul lucrătorilor și al angajatorilor, biroul național de coordonare validează, actualizează în mod regulat și diseminează în timp util informațiile și orientările disponibile la nivel național cu privire la:

3. În scopul publicării, inclusiv pe portalul EURES, și în contextul furnizării de informații personalizate lucrătorilor și angajatorilor de către consilierii EURES, biroul național de coordonare validează, actualizează în mod regulat și diseminează în timp util în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului membru informațiile și orientările disponibile la nivel național cu privire la:

(a) condițiile de trai și de muncă;

(a) condițiile de trai și de muncă, inclusiv plata contribuțiilor la asigurările sociale și a impozitelor;

(b) procedurile administrative în ceea ce privește angajarea în muncă;

(b) procedurile administrative referitoare la accesul la muncă și la încadrarea în muncă;

(c) normele aplicabile lucrătorilor;

(c) normele aplicabile lucrătorilor, cum ar fi cele prevăzute în acordurile colective, normele privind recrutarea, anumite categorii de contracte de muncă și alte informații practice relevante;

(d) uceniciile și stagiile;

(d) normele aplicabile uceniciilor și stagiilor, în conformitate cu Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii și cu legislația UE și legislația națională existentă;

 

(da) accesul la învățământul profesional și tehnic;

(e) dacă este cazul, situația lucrătorilor frontalieri, în special în regiunile transfrontaliere.

(e) situația lucrătorilor frontalieri, în special în regiunile transfrontaliere, în strânsă cooperare cu parteneriatele transfrontaliere ale EURES.

Dacă este cazul, biroul național de coordonare poate valida și disemina informațiile în colaborare cu alte servicii și rețele de informare și consiliere și cu organismele corespunzătoare la nivel național, inclusiv cele menționate la articolul 5 din Directiva 2013/.../EU a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile pentru facilitarea exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor.

Biroul național de coordonare poate valida și disemina informațiile în colaborare cu alte servicii și rețele de informare și consiliere și cu organismele corespunzătoare la nivel național, inclusiv cele menționate la articolul 5 din Directiva 2013/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile pentru facilitarea exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor.

 

3a. Birourile naționale de coordonare fac schimb de informații referitoare la mecanismele și standardele menționate la articolul 14 alineatul (4), precum și cu privire la standardele privind securitatea și protecția datelor cu relevanță pentru platforma IT comună. Birourile naționale de coordonare cooperează între ele și cu Biroul european de coordonare, în special în cazul plângerilor și în cazul în care locurile de muncă vacante sunt considerate neconforme cu standardele aplicabile în temeiul legislației naționale.

 

 

3b. Birourile naționale de coordonare și Biroul european de coordonare adoptă măsuri pentru ca datele cu caracter personal produse sau colectate în sensul prezentului regulament să nu fie păstrate mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Biroul național de coordonare oferă asistență generală organizațiilor de pe teritoriul său care participă la rețeaua EURES în legătură cu colaborarea cu omologii lor EURES din alte state membre. Asistența include sprijin în caz de plângeri referitoare la locurile de muncă vacante și la recrutările efectuate prin EURES, precum și cooperarea cu autoritățile publice, cum ar fi inspectoratele de muncă.

4. Biroul național de coordonare oferă asistență generală organizațiilor de pe teritoriul său care participă la rețeaua EURES în legătură cu colaborarea cu omologii lor EURES din alte state membre. Asistența include sprijin în caz de plângeri referitoare la locurile de muncă vacante și la recrutările efectuate prin EURES, precum și cooperarea cu autoritățile publice, cum ar fi inspectoratele de muncă. Rezultatul procedurilor de soluționare a plângerilor se pune la dispoziția Biroului european de coordonare în vederea realizării unor sinteze și a eliminării obstacolelor din calea mobilității.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Biroul național de coordonare promovează colaborarea cu părțile interesate precum serviciile de orientare profesională, universitățile, camerele de comerț și organizațiile implicate în programe de ucenicie și stagii.

5. Biroul național de coordonare promovează rețeaua EURES și colaborarea cu părțile interesate, cum ar fi serviciile de orientare profesională, instituțiile de formare profesională și cele de învățământ superior, camerele de comerț, serviciile sociale și organizațiile care reprezintă grupurile vulnerabile pe piața muncii, precum și organizațiile implicate în programe de ucenicie și stagii.

 

5a. În conformitate cu legislația și practicile naționale, biroul național de coordonare stabilește un dialog periodic cu partenerii sociali de la nivel național.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Fiecare stat membru se asigură că biroul său național de coordonare dispune de personalul și de alte resurse necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, astfel cum sunt definite în prezentul regulament.

6. Fiecare stat membru se asigură că biroul său național de coordonare dispune de personalul și de toate celelalte resurse necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, astfel cum sunt definite în prezentul regulament și că birourile naționale de coordonare furnizează în timp util servicii de înaltă calitate.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorizarea partenerilor EURES

Autorizarea membrilor și partenerilor EURES

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fiecare stat membru instituie un sistem de autorizare a partenerilor EURES să participe la rețeaua EURES și de monitorizare a activităților acestora și a conformării lor la legislația națională și a Uniunii în aplicarea prezentului regulament. Sistemul trebuie să fie transparent, proporțional și să respecte principiul tratamentului egal pentru organizațiile candidate și garanțiile procedurale.

1. Fiecare stat membru instituie un sistem de autorizare a membrilor și partenerilor EURES să participe la rețeaua EURES, de retragere a acestei autorizări și de monitorizare a activităților acestora și a conformării lor la legislația Uniunii și la legislația națională în aplicarea prezentului regulament. Sistemul trebuie să fie transparent, proporțional și să respecte principiul tratamentului egal pentru organizațiile candidate și garanțiile procedurale. În cazul serviciilor de ocupare a forței de muncă altele decât SPOFM, se iau în considerare toate sistemele de acordare a licențelor și de autorizare existente.

 

1a. În scopuri legate de sistemul prevăzut la alineatul (1), statele membre stabilesc cerințele și criteriile de autorizare a membrilor și partenerilor EURES. Aceste cerințe și criterii sunt cel puțin la fel de stricte precum cele menționate în prezentul regulament și în anexă.

 

1b. În conformitate cu sistemul menționat la alineatul (1), organizațiile își pot depune candidatura pentru a deveni membri ai EURES: Membrii EURES participă la rețeaua EURES în conformitate cu articolul 9 și își îndeplinesc integral sarcinile la nivel național sau regional.

 

1c. În conformitate cu sistemul menționat la alineatul (1) din prezentul articol, serviciile de ocupare a forței de muncă și alte organizații pot solicita să devină parteneri ai EURES în cazul în care se angajează să îndeplinească toate obligațiile generale și cel puțin una dintre sarcinile menționate la articolul 9.

 

1d. În cazul în care sunt îndeplinite cerințele și criteriile care reglementează autorizarea membrilor sau partenerilor EURES, statul membru autorizează solicitantul în consecință.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre informează Biroul european de coordonare în legătură cu sistemele național instituite și cu partenerii EURES pe care i-a autorizat în cadrul acestor sisteme să participe la rețeaua EURES.

2. Statele membre informează Biroul european de coordonare în legătură cu sistemele lor naționale menționate la alineatul (1) din prezentul articol și cu membrii și partenerii EURES pe care i-au autorizat să participe la rețeaua EURES în conformitate cu acest sistem, în legătură cu orice refuz de autorizare din motivul nerespectării secțiunii I punctul 1 din anexă, precum și în legătură cu orice retragere a unei astfel de autorizări, inclusiv cu motivele acesteia. Biroul european de coordonare transmite aceste informații celorlalte birouri naționale de coordonare.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. În cazul în care un stat membru decide să nu autorizeze o anumită organizație pentru ocuparea forței de muncă să participe la rețeaua EURES în calitate de membru sau partener, organizația în cauză are posibilitatea de a contesta decizia.

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Orice serviciu de ocupare a forței de muncă care funcționează legal într-un stat membru poate solicita statului membru respectiv includerea în rețeaua EURES în calitate de partener EURES, sub rezerva condițiilor prevăzute de prezentul regulament și de sistemul instituit de statul membru în cauză.

eliminat

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Partenerii EURES sunt autorizați să participe la rețeaua EURES în conformitate cu criterii comune minime stabilite în anexă.

eliminat

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Criteriile comune minime nu aduc atingere aplicării de către un stat membru a unor criterii sau cerințe suplimentare considerate necesare de către statul membru respectiv, în scopul unei aplicări corecte a normelor aplicabile activităților serviciilor de ocupare a forței de muncă și al gestionării eficace a politicilor în domeniul pieței forței de muncă pe teritoriul național. Pentru a asigura transparența, criteriile și cerințele respective sunt parte integrantă din sistemul menționat la alineatul (1).

5. Criteriile comune minime nu aduc atingere aplicării de către un stat membru a unor criterii sau cerințe suplimentare considerate necesare de către statul membru respectiv, în scopul unei aplicări corecte a normelor aplicabile activităților serviciilor de ocupare a forței de muncă și al gestionării eficace a politicilor în domeniul pieței forței de muncă pe teritoriul național. Pentru a asigura transparența, Biroul european de coordonare este înștiințat cu privire la criteriile și cerințele suplimentare respective, care sunt parte integrantă din sistemul menționat la alineatul (1).

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Partenerii EURES pot implica alți parteneri EURES sau alte organizații în vederea conformării împreună la criteriile din anexă. În astfel de cazuri, continuarea existenței unui parteneriat adecvat este o condiție suplimentară pentru participarea la rețeaua EURES.

eliminat

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6 a. Statele membre revocă admiterea membrilor și partenerilor EURES în cazul în care aceștia încetează să îndeplinească criteriile sau cerințele aplicabile, menționate la alineatele (1a), (1b), (1c) sau (5).

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Pentru modificarea anexei, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura menționată la articolul 33.

eliminat

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Autorizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă în calitate de membri ai EURES

 

Statele membre își desemnează serviciile publice de ocupare a forței de muncă care urmează să devină membri ai EURES și informează Biroul european de coordonare în consecință. Pe baza acestei desemnări, SPOFM se bucură de un statut privilegiat în rețeaua EURES.

 

Statele membre se asigură că, în calitate de membri ai EURES, SPOFM îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezentul regulament și îndeplinesc cel puțin criteriile stabilite în anexă.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Responsabilitățile partenerilor EURES

Responsabilitățile membrilor și partenerilor EURES

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Organizațiile solicitante pot alege să participe la rețeaua EURES în următoarele moduri:

1. Membrii EURES participă la rețeaua EURES în conformitate cu responsabilitățile prevăzute la prezentul alineat, iar partenerii EURES participă la rețea în conformitate cu cel puțin una dintre acestea:

(a) contribuind la lista de locuri de muncă vacante în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a);

(a) contribuind la lista de locuri de muncă vacante în conformitate cu articolul 14 alineatul (1);

(b) contribuind la lista de cereri de locuri de muncă și de CV-uri în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (b);

(b) contribuind la lista de cereri de locuri de muncă și de CV-uri în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (b);

(c) oferind servicii de asistență pentru lucrători și pentru angajatori în conformitate cu capitolul IV sau

(c) oferind servicii de asistență pentru lucrători și pentru angajatori în conformitate cu capitolul IV.

(d) orice combinație de activități prevăzute la literele (a)-(c).

 

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Partenerii EURES desemnează unul sau mai multe puncte de contact, cum ar fi birouri de plasament și recrutare, centre de apel, instrumente de autoservire și similare, prin care lucrătorii și angajatorii pot obține asistență pentru compensare și/sau acces la serviciile de asistență în conformitate cu prezentul regulament. Punctele de contact pot, de asemenea, să se bazeze pe programele de schimb de personal, pe detașare de ofițeri de legătură sau pot implica agenții de plasament comune.

2. Membrii și partenerii EURES desemnează unul sau mai multe puncte de contact, accesibile persoanelor cu handicap, cum ar fi birouri de plasament și recrutare, centre de apel, instrumente de autoservire, diferite platforme de comunicare accesibile unui număr cât mai mare de utilizatori, prin care lucrătorii și angajatorii pot obține asistență în ceea ce privește compensarea și/sau accesul la serviciile de asistență în conformitate cu prezentul regulament. Punctele de contact pot să se bazeze pe programele de schimb de personal sau pe detașarea de ofițeri de legătură și pot implica agenții de plasament comune.

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Statele membre pot cere ca partenerii EURES să contribuie la:

4. Respectând principiul proporționalității, statele membre pot cere, prin intermediul birourilor lor naționale de coordonare, ca membrii și partenerii EURES să contribuie la:

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) funcționarea platformei naționale menționate la articolul 15 alineatul (5) prin intermediul unei taxe sau într-o altă formă;

eliminat

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) colectarea informațiilor care urmează să fie publicate pe portalul EURES;

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre decid cu privire la modalitățile de realizare a acestor contribuții la sistemele lor naționale pe baza principiului proporționalității, luând în considerare anumiți factori, cum ar fi capacitatea administrativă a partenerilor EURES și gradul de participare la rețeaua EURES, conform dispozițiilor de la alineatul (1).

Statele membre decid cu privire la modalitățile de realizare a acestor contribuții.

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre pot încredința furnizarea serviciilor de asistență menționate la articolele 21-23 serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, cu condiția ca acestea din urmă să participe la rețeaua EURES, fie ca parteneri EURES autorizați în conformitate cu articolul 8 și cu anexa la prezentul regulament, fie ca parteneri EURES în baza derogării prevăzute la alineatul (3).

2. Statele membre încredințează furnizarea serviciilor de asistență menționate la articolele 21, 22 și 23 serviciilor publice de ocupare a forței de muncă sau ministerelor muncii.

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Pentru o perioadă maximă de cinci ani de la data aplicării prezentului regulament, statele membre pot scuti de la revizuirea privind aplicarea articolului 8 și a anexei la prezentul regulament serviciile publice de ocupare a forței de muncă care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, făceau parte din rețeaua EURES în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2012/733/UE a Comisiei și/sau, dacă este cazul, cu Decizia 2003/8/CE a Comisiei. Statele membre informează Comisia cu privire la derogările acordate.

eliminat

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Rolul parteneriatelor transfrontaliere din cadrul EURES și al altor structuri de asistență în regiunile transfrontaliere

 

1. În regiunile transfrontaliere ar putea fi create parteneriate transfrontaliere în cadrul EURES și alte structuri de asistență specifice, cu scopul de a facilita mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă.

 

2. Parteneriatele transfrontaliere sunt constituite din organizații care participă la rețeaua EURES în conformitate cu articolul 8, precum și din alte părți interesate și furnizează servicii de asistență transfrontalieră într-o anumită zonă transfrontalieră.

 

3. Sarcinile parteneriatelor transfrontaliere includ, în special, furnizarea de informații, consiliere și servicii de recrutare și plasament pentru lucrătorii și angajatorii frontalieri, sprijinirea colaborării în rețea a consilierilor EURES în zonele de frontieră, coordonarea cooperării între parteneri, desfășurarea de activități transfrontaliere în scopul de a îmbunătăți transparența pieței forței de muncă și pentru a elimina obstacolele din calea mobilității, precum și pregătirea publicațiilor multilingve pentru lucrătorii și angajatorii frontalieri.

 

4. Statele membre sprijină activitățile structurilor transfrontaliere și încurajează încheierea de noi parteneriate pentru a răspunde mai bine nevoii de coordonare în ceea ce privește mobilitatea forței de muncă în zonele transfrontaliere.

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Grupul de coordonare este alcătuit din reprezentanți ai Biroului european de coordonare și ai birourilor național de coordonare.

1. Grupul de coordonare este alcătuit din reprezentanți ai Biroului european de coordonare și ai birourilor naționale de coordonare, cu participarea partenerilor sociali de la nivelul Uniunii.

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, invită reprezentanți ai partenerilor sociali la nivelul Uniunii să participe la reuniunile grupului.

eliminat

Justificare

Eliminare întrucât partenerii sociali sunt membri ai grupului de coordonare.

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Organizațiile care participă la rețeaua EURES se asigură că informațiile pe care le furnizează și materiale promoționale sunt coerente cu ansamblul activităților de comunicare ale rețelei EURES și cu informațiile venite de la Biroul european de coordonare.

3. Organizațiile care participă la rețeaua EURES se asigură că informațiile pe care le furnizează și materialele promoționale sunt coerente cu ansamblul activităților de comunicare și cu standardele comune de înaltă calitate ale rețelei EURES, precum și cu informațiile venite de la Biroul european de coordonare.

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Biroul european de coordonare facilitează colaborarea rețelei EURES cu alte servicii și rețele de informare și consiliere.

1. Biroul european de coordonare facilitează cooperarea între rețeaua EURES și alte servicii și rețele de informare și consiliere ale Uniunii.

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Birourile naționale de coordonare colaborează cu serviciile și rețelele menționate la alineatul (1) la nivelul Uniunii, național, regional și local, pentru realizarea de sinergii și evitarea suprapunerilor, și, după caz, implică partenerii EURES.

2. Birourile naționale de coordonare colaborează cu serviciile și rețelele menționate la alineatul (1) la nivelul Uniunii, național, regional și local, pentru realizarea de sinergii și evitarea suprapunerilor, și, după caz, implică membrii și partenerii EURES.

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Pentru a reduce șomajul, statele membre, în colaborare cu Comisia, adoptă măsuri pentru a se asigura că toți cetățenii UE beneficiază de un acces egal atunci când candidează pentru ocuparea locurilor de muncă vacante.

 

 

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre caută să dezvolte soluții de tip ghișeu unic pentru comunicarea cu lucrătorii și angajatorii cu privire la activitățile comune ale rețelei EURES și la serviciile și rețelele menționate.

3. Statele membre caută să dezvolte soluții de tip ghișeu unic, inclusiv online, pentru a comunica cu lucrătorii și angajatorii cu privire la activitățile comune ale rețelei EURES și la serviciile și rețelele menționate și asigură accesibilitatea acestor soluții pentru persoanele cu handicap.

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pentru a permite corelarea ofertelor de locuri de muncă cu cererile de locuri de muncă, fiecare stat membru pune la dispoziția portalul EURES:

1. Pentru a permite corelarea ofertelor de locuri de muncă cu cererile de locuri de muncă, fiecare stat membru pune la dispoziția portalului EURES:

(a) toate ofertele de locuri de muncă disponibile la serviciile publice de ocupare a forței de muncă, precum și pe cele furnizate de partenerii EURES;

(a) toate locurile de muncă vacante disponibile la SPOFM, precum și pe cele furnizate de alți membri și parteneri ai EURES.

(b) toate cererile de locuri de muncă și CV-urile disponibile la serviciile publice de ocupare a forței de muncă, precum și pe cele furnizate de partenerii EURES, cu condiția ca lucrătorii în cauză să își fi dat acordul cu privire la punerea acestor informații și la dispoziția portalului EURES, în condițiile definite la alineatul (3).

(b) toate cererile de locuri de muncă și CV-urile disponibile la SPOFM, precum și pe cele furnizate de alți membri ai EURES și, dacă este cazul, de partenerii EURES, cu condiția ca solicitanții în cauză să își fi dat acordul cu privire la punerea acestor informații și la dispoziția portalului EURES, în condițiile definite la alineatul (3).

 

În cazul în care un angajator prezintă o justificare adecvată, bazată pe cerințele în materie de abilități și competențe pentru locul de muncă și în cazul locurilor de muncă vacante care nu sunt făcute publice, statele membre pot permite ca un loc de muncă vacant să nu fie publicat pe portalul EURES. Statele membre pot continua să excepteze uceniciile și stagiile, în cazul în care prezintă o justificare corespunzătoare în conformitate cu sistemul național de învățământ sau cu politica națională din domeniul pieței forței de muncă.

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Atunci când pun la dispoziție datele privind locurile de muncă vacante către portalul EURES, statele membre:

2. Atunci când pun la dispoziție datele privind locurile de muncă vacante către portalul EURES, statele membre:

(a) nu fac nicio distincție în funcție de natura și durata contractelor sau de intențiile de recrutare ale angajatorii;

(a) nu fac nicio distincție în funcție de natura și durata contractelor sau de intențiile de recrutare ale angajatorilor, însă furnizează informații adecvate și relevante;

(b) pot exclude locurile de muncă vacante care, din cauza naturii lor sau a normelor naționale, sunt deschise numai pentru cetățenii unei anumite țări.

(b) pot exclude locurile de muncă vacante aparținând categoriilor stagiilor și uceniciilor care sunt finanțate din fonduri publice, în cadrul politicilor lor active în domeniul pieței forței de muncă;

 

(b a) pot exclude alte locuri de muncă vacante, în cazul în care acest lucru este justificat în mod corespunzător în cadrul politicilor lor active în domeniul pieței forței de muncă.

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Acordul lucrătorilor la care se face referire la alineatul (1) litera (b) este explicit, lipsit de ambiguități, exprimat în mod liber, specific și în cunoștință de cauză. Lucrătorii au posibilitatea de a-și retrage în orice moment acordul și de a solicita eliminarea sau modificarea oricăror date puse la dispoziție. Lucrătorii au posibilitatea de a alege dintre mai multe opțiuni de restricționare a accesului la datele lor sau la anumite atribuite.

3. Acordul la care se face referire la alineatul (1) litera (b) este explicit, lipsit de ambiguități, exprimat în mod liber, specific și în cunoștință de cauză. Solicitanții au posibilitatea de a-și retrage în orice moment acordul și de a solicita eliminarea sau modificarea oricăror date puse la dispoziție. Solicitanții au posibilitatea de a alege dintre mai multe opțiuni de restricționare a accesului la datele lor sau la anumite atribute, cum ar fi să decidă dacă datele lor pot fi căutate în categoriile de date generale sau dacă CV-ul și datele lor cu caracter personal sunt disponibile în mod direct pentru posibilii angajatori înregistrați.

Justificare

Recomandare din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Acestea fac schimb de informații în ceea ce privește mecanismele și standardele menționate la alineatul (4), precum și cu privire la standardele privind securitatea și protecția datelor. Statele membre cooperează între ele și cu Biroul european de coordonare, în special în cazul reclamațiilor și al locurilor de muncă vacante considerate neconforme cu standardele aplicabile în temeiul legislației naționale.

eliminat

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Pentru a permite realizarea corelării ofertelor de angajare cu cererile de locuri de muncă, fiecare stat membru furnizează informațiile menționate la alineatul (1), conform unui sistem uniform.

7. Pentru a permite realizarea corelării ofertelor de angajare cu cererile de locuri de muncă, fiecare stat membru furnizează informațiile menționate la alineatul (1) în mod transparent și uniform.

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7 a. Portalul EURES este accesibil în conformitate cu standardul european adoptat EN 301549 privind cerințele de accesibilitate în domeniul TIC.

Justificare

Standardul EN 301549 stabilit de UE cu privire la cerințele în materie de accesibilitate a produselor și serviciilor TIC cuprinde specificații tehnice pentru a asigura accesibilitatea tehnologiei. Mai exact, clauza nr. 9 a acestui standard include orientările WCAG 2.0 nivelul AA, recunoscute la nivel internațional, care reprezintă nivelul esențial ce le permite cetățenilor, inclusiv persoanelor cu handicap, să acceseze conținutul online. Prin conceperea unui portal accesibil se va respecta și Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, ratificată de UE.

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1 a. SPOFM se angajează într-o cooperare consolidată pentru a oferi asistență în ceea ce privește corelarea la nivel transfrontalier între cererea și oferta de locuri de muncă.

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre se asigură că, în cadrul instrumentelor interne pentru consilierii proprii gestionate de serviciile publice de ocupare a forței de muncă, toate locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile puse la dispoziție prin portalul EURES sunt disponibile în aceleași condiții ca și datele naționale disponibile prin intermediul instrumentelor respective.

3. Statele membre se asigură că, în cadrul instrumentelor interne pentru consilierii proprii gestionate de SPOFM, toate locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile puse la dispoziție prin portalul EURES în conformitate cu articolul 14 sunt disponibile în aceleași condiții ca și datele naționale disponibile prin intermediul instrumentelor respective.

Justificare

Recomandare din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Partenerii EURES în cauză aplică, de asemenea, principiile menționate la alineatele (1) și (3), în funcție de opțiunea organizațiilor respective conform articolului 9 alineatul (1).

4. Membrii și partenerii EURES în cauză aplică, de asemenea, principiile menționate la alineatele (1) și (3).

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Statele membre creează o platformă națională pentru a permite transferul către portalul EURES a informațiilor privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile puse la dispoziție de orice organizație dornică să partajeze informațiile menționate cu portalul EURES.

5. Statele membre creează o platformă națională, utilizând, dacă este posibil, structuri guvernamentale deja existente, pentru a permite transferul către portalul EURES a informațiilor privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile puse la dispoziție de orice organizație dornică să partajeze informațiile menționate cu portalul EURES.

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Statele membre caută să dezvolte soluții de tip ghișeu unic pentru comunicarea cu lucrătorii frontalieri și cu angajatorii din acele regiuni transfrontaliere în care statele membre în cauză consideră că este necesară crearea unor structuri specifice de cooperare și servicii.

6. În strânsă colaborare cu parteneriatele transfrontaliere din cadrul EURES, statele membre caută să dezvolte soluții de tip ghișeu unic, inclusiv online, pentru comunicarea cu lucrătorii frontalieri și cu angajatorii din regiunile transfrontaliere.

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia Europeană elaborează o clasificare europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor. Această clasificare este instrumentul care va facilita cererile online de locuri de muncă transfrontaliere în întreaga Uniune Europeană, prin corelarea dintre cerere și ofertă, identificarea deficitelor de competențe, recunoașterea calificărilor și oferirea de orientare profesională pe portalul EURES.

1. Comisia Europeană elaborează o clasificare europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor („clasificarea europeanăˮ). Această clasificare este instrumentul care va facilita cererile online de locuri de muncă transfrontaliere în întreaga Uniune Europeană, prin corelarea dintre cerere și ofertă, identificarea deficitelor de competențe, recunoașterea calificărilor și oferirea de orientare profesională pe portalul EURES.

2. Statele membre cooperează între ele și cu Comisia Europeană în ceea ce privește interoperabilitatea dintre sistemele naționale și clasificarea menționată la alineatul (1).

2. Statele membre și, în special, membrii EURES, cooperează reciproc și cu Comisia în ceea ce privește interoperabilitatea dintre sistemele naționale și clasificarea europeană aflată în curs de elaborare de către Comisie. Comisia informează statele membre cu privire la elaborarea clasificării europene.

 

2 a. Clasificarea europeană ține seama de experiențele și de bunele practici deja dobândite în urma punerii în aplicare a Cadrului european al calificărilor și a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

 

2 b. Comisia adoptă și actualizează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, lista aptitudinilor, a competențelor și a ocupațiilor prevăzute în clasificarea europeană. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 34 alineatul (3).

3. În acest scop, până la 1 ianuarie 2017, fiecare stat membru întocmește un inventar inițial pentru a stabili corespondența dintre clasificările naționale, regionale și sectoriale și clasificarea menționată la alineatul (1) și, în urma introducerii utilizării inventarului, cu ajutorul unei aplicații puse la dispoziție de către Biroul european de coordonare, actualizează în mod periodic inventarul ținând cont de evoluția serviciilor de recrutare.

3. În acest scop, în termen de trei ani de la adoptarea listei prevăzute la alineatul (2b), fiecare stat membru întocmește un inventar inițial pentru a stabili corespondența dintre clasificările naționale, regionale și sectoriale și lista respectivă și îl actualizează.

 

3 a. Statele membre pot alege să își înlocuiască clasificarea națională cu clasificarea europeană, odată ce aceasta este finalizată, sau să își păstreze sistemele de clasificare naționale interoperabile.

4. Comisia furnizează asistență tehnică statelor membre care aleg să înlocuiască clasificările naționale cu clasificarea menționată la alineatul (1).

4. Comisia furnizează asistență tehnică și, dacă este posibil, sprijin financiar statelor membre care aleg să înlocuiască clasificările naționale cu clasificarea europeană.

5. Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, standardele și formatele tehnice necesare pentru funcționarea clasificării menționate la alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 34 alineatul (3).

5. Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, standardele și formatele tehnice necesare pentru funcționarea corelării automate realizate prin intermediul platformei IT comune care utilizează clasificarea europeană și interoperabilitatea între sistemele naționale și sistemul european de clasificare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 34 alineatul (3).

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Serviciile publice de ocupare a forței de muncă se asigură că lucrătorii care utilizează serviciile pe care le furnizează, atunci când depun o cerere de loc de muncă și/sau un CV, pot opta pentru ca serviciile de ocupare a forței de muncă respective să le acorde asistență la înregistrarea pe portalul EURES, utilizând platforma națională menționată la articolul 15 alineatul (5).

1. Membrii și partenerii EURES se asigură că lucrătorii care utilizează serviciile pe care le furnizează, atunci când depun o cerere de loc de muncă și/sau un CV, sunt informați că pot opta pentru ca serviciile de ocupare a forței de muncă respective să le acorde asistență la înregistrarea pe portalul EURES, utilizând platforma națională menționată la articolul 15 alineatul (5). Această asistență se oferă fără discriminări și fără întârziere.

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Lucrătorii și angajatorii au acces la informații generale privind modul, momentul și locul din care își pot actualiza, revizui și retrage datele în cauză.

4. Lucrătorii și angajatorii au acces la informații detaliate privind modul, momentul și locul din care își pot actualiza, revizui și retrage datele în cauză.

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că lucrătorii și angajatorii au acces la serviciile de asistență la nivel național.

1. Statele membre se asigură că lucrătorii și angajatorii au acces de îndată, fie online, fie offline, la serviciile de asistență la nivel național.

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre sprijină elaborarea unei abordări coordonate la nivel național pentru astfel de servicii.

2. Statele membre sprijină elaborarea unei abordări coordonate la nivel național pentru astfel de servicii, menită să soluționeze nevoile specifice de la nivel regional și/sau local.

Justificare

Pentru ca rețeaua EURES să aibă succes trebuie ca statele membre să promoveze stabilirea de legături între aceasta și interesele specifice ale regiunilor și/sau localităților Uniunii Europene.

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) prin parteneriatele transfrontaliere din cadrul EURES sau

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) o combinație între literele (a)-(c).

(d) o combinație între literele (a)-(c a).

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Serviciile de asistență pentru lucrători menționate la articolele 20, 22 și 23 și asistența la înregistrarea pe portalul EURES menționată la articolul 17 alineatul (1) sunt gratuite.

5. Serviciile de asistență pentru lucrători menționate la articolele 20, 22 și 23 și asistența la înregistrarea pe portalul EURES menționată la articolul 17 alineatele (1) și (2) sunt gratuite.

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. În schimb, serviciile de asistență pentru angajatori menționate la articolele 21 și 22 și asistența la înregistrarea pe portalul EURES menționată la articolul 17 alineatul (2) pot face obiectul unei taxe. În orice caz, nu pot exista diferențe între taxele percepute pentru serviciile EURES și cele aplicabile altor servicii similare furnizate de organizația în cauză.

eliminat

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Informațiile privind această asistență și eventualele costuri sunt furnizate în mod clar și precis atât angajatorilor, cât și lucrătorilor.

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Partenerii EURES în cauză indică în mod clar lucrătorilor și angajatorilor gama de servicii de asistență pe care le oferă, locul și modul în care aceste servicii sunt accesibile și condițiile în care se asigură accesul la acestea, prin canalele de informare proprii. Aceste informații se publică pe portalul EURES.

7. Partenerii EURES în cauză indică în mod clar lucrătorilor și angajatorilor gama de servicii de asistență pe care le oferă, locul și modul în care aceste servicii sunt accesibile și condițiile în care se asigură accesul la acestea, prin canalele de informare proprii, care ar trebui să fie cât mai accesibile cu putință. Aceste informații se publică pe portalul EURES.

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că toți lucrătorii și angajatorii care solicită servicii din partea serviciilor de ocupare a forței de muncă primesc sau le sunt aduse la cunoștință informațiile generale privind sprijinul pentru mobilitate disponibile la nivel național care:

1. Statele membre se asigură că toți lucrătorii și angajatorii care solicită servicii din partea serviciilor de ocupare a forței de muncă primesc sau le sunt aduse la cunoștință informații corespunzătoare privind sprijinul pentru mobilitate, disponibile la nivel național, care:

Amendamentul  137

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sunt ușor accesibile și sunt prezentate în mod practic pentru utilizator.

(b) sunt nediscriminatorii și ușor accesibile și sunt prezentate în mod practic pentru utilizator, fiind accesibile totodată și persoanelor cu handicap.

Justificare

Principiul nediscriminării este un element fundamental pe o piață a muncii funcțională, favorabilă incluziunii.

Amendamentul  138

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au dreptul la informații amănunțite cu privire la condițiile de încadrare în muncă, cum ar fi, de exemplu, dreptul la pensie, sistemul de securitate socială sau asigurările de sănătate din țara sau locul în care se află locul de muncă.

Amendamentul  139

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Biroul european de coordonare sprijină elaborarea informațiilor generale conform prezentului articol și oferă asistență statelor membre în asigurarea acoperirii lingvistice adecvate.

3. Biroul european de coordonare sprijină elaborarea informațiilor generale conform prezentului articol și oferă asistență statelor membre în asigurarea acoperirii lingvistice adecvate, ținând seama de cerințele piețelor forței de muncă din statele membre.

Amendamentul  140

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Partenerii EURES în cauză oferă în mod proactiv tuturor lucrătorilor în căutarea unui loc de muncă posibilitatea de a avea acces la serviciile definite în prezentul articol. După caz, această ofertă se repetă în timpul procesului de căutare a unui loc de muncă.

1. Membrii și partenerii EURES în cauză oferă de îndată în mod proactiv persoanelor care au dreptul legal de a lucra în Uniune și care se află în căutarea unui loc de muncă posibilitatea de a avea acces la serviciile definite în prezentul articol. După caz, o astfel de ofertă se repetă în timpul procesului de căutare a unui loc de muncă.

Amendamentul  141

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Dacă lucrătorii sunt interesați de asistență suplimentară, partenerii EURES în cauză furnizează informații și îndrumare cu privire la posibilitățile de angajare individuale și, în special, le oferă următoarele servicii:

2. Dacă lucrătorii sunt interesați de asistență suplimentară, partenerii EURES în cauză furnizează informații și îndrumare cu privire la posibilitățile de angajare individuale și, în special, le oferă gratuit următoarele servicii personalizate:

Amendamentul  142

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) le furnizează informații și orientări astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (3);

Amendamentul  143

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b a) le furnizează informații privind serviciile de consiliere cu privire la posibilitățile de angajare pentru familiile lucrătorilor;

Amendamentul  144

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) furnizează lucrătorului informații cu privire la integrarea interculturală și la asistența lingvistică;

Amendamentul  145

Propunere de regulament

Articolul 20 - alineatul 2 - litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc) le furnizează informații privind condițiile de încadrare în muncă din statul în cauză și de la locul de muncă vizat, cum ar fi drepturile de pensie, securitatea socială, regimul de impozitare sau asigurările de sănătate.

Amendamentul  146

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) dacă este cazul, le oferă asistență la încărcarea cererilor de loc de muncă pe portalurile naționale de căutare de locuri de muncă relevante și pe portalul EURES;

(d) dacă este cazul, le oferă asistență pentru utilizarea portalului EURES, de exemplu, la încărcarea cererilor de loc de muncă pe portalul EURES;

Amendamentul  147

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) dacă este cazul, transmit dosarul unui alt partener EURES.

(f) după caz, transmit dosarul unui alt membru sau partener al EURES.

Amendamentul  148

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Dacă lucrătorii sunt interesați de asistență suplimentară și există o probabilitate rezonabilă de plasament în interiorul UE, partenerii EURES în cauză oferă în continuare asistență în căutarea unui loc de muncă constând în servicii precum selectarea posturilor disponibile adecvate, asistență în redactarea candidaturilor și a CV-urilor și furnizarea de servicii de traducere și/sau obținerea de clarificări cu privire la locuri de muncă specifice disponibile în alte state membre.

3. Membrii și partenerii EURES în cauză oferă, după caz, servicii suplimentare, precum selectarea posturilor vacante adecvate, asistență în redactarea cererilor de loc de muncă și a CV-urilor și furnizarea de servicii de traducere și obținerea de clarificări cu privire la locuri de muncă vacante specifice disponibile în alte state membre, dacă lucrătorii sunt interesați de asistență suplimentară.

Amendamentul  149

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. La recrutarea unui lucrător într-un alt stat membru ca urmare a serviciilor furnizate în conformitate cu prezentul articol, partenerii EURES în cauză îi furnizează persoanei interesate coordonatele de contact ale organizațiilor din statul membru de destinație care pot oferi asistență după recrutare.

4. La recrutarea unui lucrător într-un alt stat membru ca urmare a serviciilor furnizate în conformitate cu prezentul articol, membrii și partenerii EURES în cauză îi furnizează persoanei interesate coordonatele de contact ale organizațiilor, inclusiv ale partenerilor sociali, din statul membru de destinație care pot oferi asistență după recrutare.

Amendamentul  150

Propunere de regulament

Articolul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Partenerii EURES în cauză furnizează informații și orientări angajatorilor interesați să recruteze lucrători din alte state membre și, în special, le oferă următoarele servicii:

1. Membrii și partenerii EURES în cauză furnizează informații și orientări angajatorilor interesați să recruteze lucrători din alte state membre și, în special, le oferă următoarele servicii:

(a) le furnizează informații cu privire la normele specifice aplicabile atunci când angajează lucrătorii respectivi;

(a) le furnizează informații cu privire la normele specifice aplicabile atunci când angajează persoane din alte state membre și în cazul diferitelor tipuri de contracte de muncă;

(b) promovează utilizarea rețelei EURES și a bazei de date cu CV-uri de pe portalul EURES ca instrument care ajută la ocuparea posturilor vacante;

(b) promovează, în special online, utilizarea rețelei EURES și a bazei de date cu CV-uri de pe portalul EURES ca instrument care ajută la ocuparea posturilor vacante;

(c) le furnizează informații și orientări cu privire la factorii care pot facilita recrutarea lucrătorilor și la modalități de sprijinire a integrării acestora;

(c) le furnizează informații și orientări cu privire la factorii care pot facilita recrutarea lucrătorilor și la modalități de sprijinire a integrării acestora;

(d) atunci când li se solicită acest lucru, le furnizează informații și îndrumare cu privire la formularea fișei postului pentru locurile de muncă vacante astfel încât formularea să fie ușor de înțeles pentru o audiență europeană;

(d) atunci când li se solicită acest lucru, le furnizează informații specifice și îndrumare individuală cu privire la formularea fișei postului pentru locurile de muncă vacante;

(e) atunci când li se solicită acest lucru, le oferă asistență în redactarea ofertei de locuri de muncă pentru a asigura conformitatea cu standardele și formatele tehnice europene menționate la articolul 14 alineatul (8) și la articolul 16 alineatul (5);

(e) atunci când li se solicită acest lucru, le oferă asistență în redactarea ofertei de locuri de muncă pentru a asigura conformitatea cu standardele și formatele tehnice europene menționate la articolul 14 alineatul (8) și la articolul 16 alineatul (5);

(f) dacă este cazul, le oferă asistență la înregistrarea ca angajatori pe portalul EURES;

(f) dacă este cazul, le oferă asistență pentru utilizarea portalului EURES, și anume asistență la înregistrarea ca angajatori pe portalul EURES;

(g) dacă este cazul, transmit dosarul unui alt partener EURES.

(g) după caz, transmit dosarul unui alt membru sau partener al EURES.

2. Dacă angajatorii sunt interesați de asistență suplimentară și există o probabilitate rezonabilă de recrutare în interiorul UE, partenerii EURES în cauză oferă în continuare asistență constând în servicii precum preselectarea candidaților cu profil adecvat și furnizarea de servicii de traducere și/sau obținerea de clarificări cu privire la cereri de locuri de muncă specifice.

2. Membrii sau partenerii EURES în cauză oferă, după caz, servicii suplimentare, precum preselectarea candidaților cu profil adecvat și furnizarea de servicii de traducere și/sau obținerea de clarificări cu privire la cereri de locuri de muncă specifice, dacă angajatorii sunt interesați de asistență suplimentară.

3. La recrutarea unui lucrător dintr-un alt stat membru ca urmare a serviciilor furnizate în conformitate cu prezentul articol, partenerii EURES în cauză îi furnizează angajatorului interesat coordonatele de contact ale organizațiilor care pot oferi asistență pentru integrarea lucrătorilor recent recrutați din alte state membre.

3. La recrutarea unui lucrător dintr-un alt stat membru ca urmare a serviciilor furnizate în conformitate cu prezentul articol, membrii sau partenerii EURES în cauză îi furnizează angajatorului interesat coordonatele de contact ale organizațiilor care pot oferi asistență pentru integrarea lucrătorilor recent recrutați din alte state membre.

4. Serviciile publice de ocupare a forței de muncă fac eforturi să încheie acorduri cu alte servicii de ocupare a forței de muncă care operează pe teritoriul statului membru respectiv, pentru:

4. SPOFM fac eforturi să încheie acorduri cu alte servicii de ocupare a forței de muncă care operează pe teritoriul statului membru respectiv, pentru:

(a) a promova împreună pe teritoriul statului membru respectiv înregistrarea angajatorilor în rețeaua EURES și utilizarea platformei comune de compensare europeană;

(a) a promova împreună și a încuraja pe teritoriul statului membru respectiv înregistrarea angajatorilor în rețeaua EURES și utilizarea platformei comune de compensare europeană;

(b) a face schimb de informații și de bune practici privind serviciile de asistență pentru angajatorii doritori să recruteze lucrători din alte state membre.

(b) a face schimb de informații și de bune practici privind serviciile de asistență pentru angajatorii doritori să recruteze lucrători din alte state membre.

Amendamentul  151

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Partenerii EURES în cauză furnizează, la cererea lucrătorilor și angajatorilor, informații generale cu privire la asistența după recrutare și la modalitatea de a obține asistență după recrutare, cum ar fi formare în domeniul comunicării interculturale, cursuri de limbă și sprijin pentru integrare.

1. Membrii și partenerii EURES în cauză furnizează lucrătorilor și angajatorilor informații generale cu privire la asistența după recrutare și la modalitatea de a obține asistență după recrutare, cum ar fi formare în domeniul comunicării interculturale, cursuri de limbă și sprijin în ceea ce privește integrarea.

Amendamentul  152

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Prin derogare de la articolul 18 alineatul (5), partenerii EURES pot oferi lucrătorilor asistența menționată la alineatul (1) contra unei taxe.

eliminat

Amendamentul  153

Propunere de regulament

Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Facilitarea accesului la informații și la serviciile de securitate socială

Facilitarea accesului la informații și la serviciile de sănătate, securitate socială și fiscale

Amendamentul  154

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre asigură coordonarea dintre serviciile de asistență în temeiul prezentului regulament și serviciile de securitate socială furnizate de către autoritățile competente.

1. Statele membre asigură coordonarea dintre serviciile de asistență în temeiul prezentului regulament și serviciile în materie de sănătate, securitate socială, ajutor de șomaj și fiscale furnizate de către autoritățile competente de la nivel național, regional și local și prin intermediul structurilor de cooperare transfrontaliere și încearcă să prevină problemele legate de diferitele dispoziții de la nivel regional și local.

Amendamentul  155

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În sensul alineatului (1), statele membre sprijină dezvoltarea accesului online integrat ca primă sursă de informații pentru lucrători, lucrătorii frontalieri și angajatori.

2. În sensul alineatului (1), statele membre sprijină dezvoltarea accesului online integrat ca primă sursă de informații pentru lucrători, lucrătorii frontalieri și angajatori, precum și alte servicii personalizate furnizate de consilierii EURES.

Justificare

Serviciile personalizate furnizate de consilierii EURES joacă un rol fundamental, permițându-le lucrătorilor să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când își exercită dreptul fundamental la libera circulație.

Amendamentul  156

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. La cererea lucrătorilor, lucrătorilor frontalieri și angajatorilor, partenerii EURES în cauză furnizează informații generale privind drepturile legate de securitatea socială și se angajează să transmită cererile de informații specifice autorităților competente și, dacă este cazul, altor organisme care sprijină lucrătorii care își exercită drepturile în cadrul libertății de mișcare.

3. Membrii și partenerii EURES în cauză furnizează informații generale privind drepturile legate de securitatea socială, ajutorul de șomaj și impozitarea veniturilor. În plus, parteneriatele transfrontaliere furnizează informații multilingve specifice privind diferitele tipuri de locuri de muncă. Aceste informații includ, printre altele, aspecte legate de standardele minime în materie de legislație a muncii, de protecție a muncii și a sănătății și de salarii. Cererile de informații specifice se transmit autorităților competente și, dacă este cazul, altor organisme care sprijină lucrătorii care își exercită drepturile în cadrul libertății de mișcare.

Justificare

Persoanele care doresc să lucreze în altă țară trebuie să cunoască aceste informații pentru a lua o decizie în deplină cunoștință de cauză.

Amendamentul  157

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un stat membru nu limitează accesul la măsurile naționale pentru piața forței de muncă doar pe motiv că un lucrător solicită asistența respectivă pentru a își găsi un loc de muncă pe teritoriul altui stat membru.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 492/2011, un stat membru nu limitează accesul la măsurile naționale active de ocupare prin care se oferă lucrătorilor asistență în căutarea unui loc de muncă doar pe motiv că un lucrător solicită asistența respectivă pentru a își găsi un loc de muncă pe teritoriul altui stat membru. Cu toate acestea, un stat membru poate să excludă anumite măsuri finanțate din fonduri publice care fac parte din politicile sale active în domeniul pieței forței de muncă.

Amendamentul  158

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia și statele membre monitorizează fluxurile și modelele de mobilitate a forței de muncă în interiorul Uniunii pe baza statisticilor Eurostat și a datelor naționale disponibile.

Comisia monitorizează și face publice fluxurile și modelele de mobilitate a forței de muncă în interiorul Uniunii pe baza statisticilor Eurostat și a datelor naționale disponibile.

Amendamentul  159

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fiecare stat membru colectează și analizează în special informații privind:

1. Fiecare stat membru colectează și analizează în special informații defalcate în funcție de gen privind:

Amendamentul  160

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) deficitele și surplusurile de forță de muncă pe piețele forței de muncă naționale și sectoriale și măsura în care mobilitatea forței de muncă poate remedia aceste probleme;

(a) deficitele și surplusurile de forță de muncă pe piețele forței de muncă naționale și sectoriale și măsura în care mobilitatea forței de muncă poate remedia aceste probleme, acordându-se o atenție deosebită grupurilor celor mai vulnerabile de pe piața forței de muncă și regiunilor celor mai afectate de șomaj;

Amendamentul  161

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) nevoile și tendințele pieței forței de muncă, cu scopul de a se crea posibile sinergii între angajatori și universități sau instituții de formare profesională, pentru a se soluționa problema necorelării competențelor cu locurile de muncă vacante;

Amendamentul  162

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) activitățile EURES la nivel național;

(b) activitățile EURES la nivel național și, după caz, la nivel transfrontalier, pentru a se identifica noi oportunități de inițiative politice;

Amendamentul  163

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) poziția rețelei EURES pe piața serviciilor de recrutare la nivel național în ansamblu.

(c) poziția rețelei EURES pe piața serviciilor de recrutare la nivel național în ansamblu și, după caz, la nivel transfrontalier.

Amendamentul  164

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Ținând seama de schimbul de informații și analiza comună, statele membre elaborează politici de mobilitate ca parte integrantă a politicilor lor privind ocuparea forței de muncă. Politicile în domeniul mobilității alcătuiesc cadrul pe baza căruia statele membre efectuează programarea menționată la articolul 28.

3. Ținând seama de schimbul de informații și de analiza comună, statele membre pot elabora politici de mobilitate ca parte integrantă a politicilor lor privind ocuparea forței de muncă. Politicile în domeniul mobilității alcătuiesc cadrul pe baza căruia statele membre efectuează programarea menționată la articolul 28.

Amendamentul  165

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Statele membre se angajează să elimine din legislațiile naționale dispozițiile menite să îngreuneze sau să împiedice circulația lucrătorilor în Uniunea Europeană.

Amendamentul  166

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Toate organizațiile participante la rețeaua EURES menționate la articolul 4 comunică și fac schimb de informații referitoare la situația din statele membre în ceea ce privește condițiile de trai și de muncă, procedurile administrative și normele aplicabile lucrătorilor din alte state membre, oferind astfel orientări pentru lucrători și angajatori.

1. Toate organizațiile participante la rețeaua EURES menționate la articolul 4 comunică și fac schimb de informații referitoare la situația din statele membre în ceea ce privește condițiile de trai și de muncă, procedurile administrative și normele aplicabile lucrătorilor din alte state membre, oferind astfel orientări necesare pentru lucrători și angajatori.

Amendamentul  167

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Fiecare birou național de coordonare evaluează și aduce la cunoștința membrilor și partenerilor EURES raportul de țară specific și recomandarea Biroului european de coordonare.

Amendamentul  168

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fiecare birou național de coordonare elaborează, în fiecare an, un program de lucru pentru organizațiile care participă la rețeaua EURES pe teritoriul statului membru respectiv.

1. Luând în considerare recomandarea și raportul de țară specific ale Biroului european de coordonare, fiecare birou național de coordonare elaborează un program anual de lucru pentru organizațiile care participă la rețeaua EURES pe teritoriul statului membru respectiv.

Amendamentul  169

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) principalele activități desfășurate în temeiul prezentului regulament;

(a) totalitatea principalelor activități care urmează a fi desfășurate în temeiul prezentului regulament la nivel național și, după caz, la nivel transfrontalier;

Amendamentul  170

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Comisia, prin Biroul european de coordonare, se asigură că finanțarea activităților EURES este în conformitate cu programele naționale de lucru și cu dispozițiile Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), în timp ce dispozițiile privind finanțarea activităților EURES asigură sinergia cu finanțarea disponibilă prin programul INTERREG 2014-2020.

Amendamentul  171

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c a) rezultatele privind eficiența și calitatea serviciilor, obținute după completarea unui chestionar-tip de către consilierii EURES.

Amendamentul  172

Propunere de regulament

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ținând seama de informațiile colectate menționate în prezentul capitol, Comisia Europeană prezintă o dată la doi ani un raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European cu privire la mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii, precum și cu privire la serviciile puse la dispoziția lucrătorilor pentru a facilita exercitarea libertății de circulație, în conformitate cu articolul 46 din TFUE.

Ținând seama de informațiile colectate menționate în prezentul capitol, Comisia prezintă anual un raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European cu privire la mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii, precum și cu privire la serviciile puse la dispoziția lucrătorilor pentru a facilita exercitarea libertății de circulație, în conformitate cu articolul 46 din TFUE.

Amendamentul  173

Propunere de regulament

Articolul 32 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia Europeană prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European o evaluare ex-post cu privire la funcționarea și efectele prezentului regulament la cinci ani de la data intrării sale în vigoare.

Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor o evaluare ex-post cu privire la funcționarea și efectele prezentului regulament până la ...*[doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul  174

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisiei i se deleagă competențele menționate la articolele 8 și 29 pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament sau începând cu orice altă dată stabilită de organul legislativ.

2. Comisiei i se deleagă competențele menționate la articolul 29 pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament sau începând cu orice altă dată stabilită de organul legislativ.

Amendamentul  175

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Delegarea de competențe menționată la articolele 8 și 29 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificată în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 29 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificată în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul  176

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 8 și 29 intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 29 intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(1)

JO C 424, 26.11.2014, p. 27.

(2)

JO C 271, 19.8.2014, p. 70.


EXPUNERE DE MOTIVE

Libertatea de a lucra oriunde în UE este un aspect esențial al libertății de circulație, una din cele patru libertăți fundamentale pe care se întemeiază UE și, prin urmare, al cetățeniei UE. Experiența șomajului în masă care afectează unele regiuni ale Europei a arătat că se impune ca mobilitatea lucrătorilor în interiorul UE să fie consolidată, ca șansele de angajare ale lucrătorilor să fie îmbunătățite și ca angajații să fie ajutați să ocupe în mod mai eficace și mai rapid locurile vacante. Acest lucru va contribui la dezvoltarea unei piețe europene a muncii cu un nivel ridicat al ocupării forței de muncă. Mobilitatea forței de muncă în interiorul UE este relativ scăzută comparativ cu dimensiunea pieței forței de muncă și a populației active din UE, întrucât rata mobilității în UE-27 este de numai 0,29%.

Obiectivul prezentului regulament este de a transforma rețeaua EURES într-un instrument eficient pentru orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă sau angajator interesat de mobilitatea forței de muncă în interiorul UE, prin crearea unui portofoliu cât mai cuprinzător de oferte de locuri de muncă și profiluri de candidați care să poată fi consultat de orice persoană aflată în orice loc din UE. Rețeaua ar trebui să includă și uceniciile și stagiile, în cazul cărora trebuie să existe însă un raport de muncă obișnuit.

Propunerea de regulament stabilește în mod explicit că politica privind piața muncii, inclusiv toate măsurile de sprijin, rămâne în continuare în competența exclusivă a statelor membre. Principiului locului de reședință se respectă în continuare.

Trebuie luate măsuri pentru a se asigura că toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot obține informații detaliate privind condițiile de încadrare în muncă și asistența disponibilă acolo unde se află locul de muncă.

Platforma trebuie să fie ușor accesibilă și cât mai simplu de utilizat.

Succesul rețelei EURES va depinde de integrarea în rețea a unor servicii publice și private eficace de ocupare a forței de muncă în statele membre și de întreprinderea unor eforturi direcționate la nivelul UE pentru a spori vizibilitatea rețelei, sub forma unor acțiuni susținute de comunicare ale Comisiei și ale statelor membre destinate publicului larg.

În cadrul rețelei EURES, serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) trebuie să ocupe o poziție privilegiată și să fie desemnate automat de statele membre ca membri ai EURES, din motive ce țin de faptul că aceste servicii sunt familiarizate cu normele de aplicare a prezentului regulament.

În plus, statele membre pot recunoaște alte servicii de ocupare a forței de muncă ca membri ai EURES și pot autoriza alte organisme, cum ar fi serviciile private de ocupare a forței de muncă, alte agenții, ONG-uri etc., să participe la rețea în calitate de parteneri ai EURES, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele relevante.

În procesul de ocupare a posturilor vacante, statele membre și Comisia ar trebui să se asigure că se acordă prioritate cetățenilor din statele membre ale UE, astfel încât să există o preferință pentru cetățenii Uniunii.

Eficiența și relevanța rețelei trebuie evaluate periodic, pentru a adopta cât mai rapid măsuri de îmbunătățire acolo unde acest lucru se impune, asigurându-se astfel funcționarea cu succes a rețelei EURES pe termen lung.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (3.3.2015)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

O rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Raportoare pentru aviz: Viorica Dăncilă

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În fiecare zi, peste 1,1 milioane de cetățeni europeni care trăiesc într-o țară a Uniunii traversează frontierele pentru a merge la muncă într-o țară vecină.

La aceștia se adaugă peste 7 milioane de cetățeni europeni care trăiau și lucrau, în 2013, în alt stat membru, din care 78% erau activi din punct de vedere economic, iar 68% aveau un loc de muncă.

Acest lucru este posibil pentru că lucrătorii din UE circulă liber, pot să își caute un loc de muncă într-o altă țară din UE și pot să lucreze în țara respectivă fără a avea nevoie de permis de muncă.

Potrivit statisticilor europene, numărul celor care trăiesc într-un alt stat membru decât țara de origine a crescut cu aproape 60% începând din 2005, ca urmare a extinderilor din 2004 și 2007, ceea ce reprezintă doar 3,1% din forța de muncă a UE. Fluxurile de mobilitate în interiorul Uniunii au scăzut ulterior cu o treime, din cauza crizei.

În ansamblu, se estimează că fluxurile de mobilitate de după extinderi au contribuit la creșterea produsului intern brut al țărilor din UE-15 cu aproximativ 1% în perioada 2004-2009.

Pe de altă parte, în multe regiuni din statele membre se înregistrează încă o lipsă de personal calificat și posturi dificil de acoperit, deși există un nivel ridicat al șomajului (peste 25 de milioane de persoane din UE, din care peste 5 milioane sunt tineri).

Mai mult, numărul de posturi neocupate este în creștere de la jumătatea anului 2009, în special în zonele cu creștere rapidă, cum ar fi tehnologiile informației și comunicațiilor și economia ecologică.

În acest context, portalul EURES privind mobilitatea forței de muncă este o oportunitate unică în UE pentru cei care își caută un loc de muncă: este gratuit, oferă informații privind condițiile de viață și de muncă din toate țările participante, în 25 de limbi, pune în contact persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu angajatori care caută anumite competențe, prin orientarea acestor persoane către sectoare și profesii care se confruntă cu o lipsă de personal calificat precum și prin sprijinirea programelor de mobilitate destinate tinerilor.

O dovadă în acest sens este faptul că în fiecare lună site-ul primește 4 milioane de vizite, stabilește lunar 150 000 de contacte între persoanele în căutarea unui loc de muncă și angajatori, generează peste 50 000 de angajări pe an, găzduiește în medie 750 000 de CV-uri lunar și sute de evenimente sunt organizate în toată Europa.

Comisia Europeană propune reforma EURES și punerea ei în aplicare ar trebui să ducă la creșterea numărul partenerilor care oferă servicii de mobilitate prin intermediul EURES, să consolideze cooperarea între organizațiile de plasare publice și private pentru a acoperi un procent și mai mare din posturile vacante (în prezent, acest procent variază intre 30 și 40% din totalul posturilor vacante) și să acorde mai multă atenție tinerilor, care au o disponibilitate mai mare pentru mobilitate, pentru că vor fi incluse forme de angajare care combină munca și oportunitățile de învățare, precum stagiile de ucenicie.

Susținem o actualizare a funcționării EURES și armonizarea sa cu evoluția societății la nivel european, dar în propunerea Comisiei nu este clar menționat raportul de forțe dintre actorii implicați și coordonarea și cooperarea în rețea, nici rolul partenerilor sociali și modul de selectare a acestora.

Propunerea Comisiei nu face referire nici la cooperarea dintre statele membre și Elveția, Islanda, Norvegia si Liechtenstein, care sunt deja implicate în rețeaua EURES.

Totodată sunt semnale din statele membre că noua reformă va dezechilibra actuala funcționare a entităților transfrontaliere, în condițiile în care aceste structuri sunt cele care au avut cele mai multe acțiuni comune privind informarea și plasarea lucrătorilor transfrontalieri.

Această reformă trebuie să permită serviciilor publice de ocupare a forței de muncă să pună bazele unei cooperări mai strânse cu organismele educaționale și de formare, mai ales în ceea ce privește formarea continuă, inclusiv a persoanelor de peste 40 de ani, pentru a permite dezvoltarea de competențe și pentru utilizarea tehnologiilor de informare și comunicare într-un mod inteligent.

Pe de altă parte, este necesară o mai bună coordonare interministerială pentru a depăși obstacolele juridice care există pentru lucrătorii care doresc să lucreze în altă țară, pentru că în prezent multe persoane ezită să accepte oferte de muncă în alt stat al UE din cauza incertitudinii sau lipsei de informații pertinente privind sistemele de asigurări sociale, plata impozitelor și al celorlalte obligații în țara de rezidență.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Libera circulație a lucrătorilor este un element esențial pentru dezvoltarea unei pieței mai integrate a forței de muncă din Uniune, care să permită mobilitatea lucrătorilor din zone cu o rată ridicată a șomajului către zone caracterizate de un deficit de forță de muncă. Aceasta contribuie, de asemenea, la găsirea competențelor adecvate pentru posturile vacante și la eliminarea blocajelor existente pe piața muncii.

(2) Libera circulație a lucrătorilor este un element esențial pentru dezvoltarea unei pieței mai integrate a forței de muncă din Uniune, care să permită mobilitatea lucrătorilor din zone cu o rată ridicată a șomajului către zone caracterizate de un deficit de forță de muncă. Aceasta contribuie, de asemenea, la găsirea personalului necesar care dispune de competențele adecvate pentru posturile vacante și la eliminarea blocajelor existente pe piața muncii.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În conformitate cu articolul 174 din TFUE, ar trebui acordată o atenție deosebită regiunilor ultraperiferice, cele mai nordice, cu o densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunilor insulare, transfrontaliere și muntoase.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a ajuta lucrătorii care se bucură de dreptul la liberă circulație să își exercite în mod efectiv acest drept, se oferă asistență în conformitate cu prezentul regulament oricărui resortisant al Uniunii care are dreptul de a desfășura o activitate salariată și membrilor familiilor acestora, în conformitate cu articolul 45 din tratat. Statele membre acordă acces egal oricărui resortisant al unei țări terțe care beneficiază, conform legislației Uniunii sau celei naționale, de egalitate de tratament cu propriii resortisanți în acest domeniu.

(4) Pentru a ajuta lucrătorii care se bucură de dreptul la muncă, bazat pe libera circulație, să își exercite în mod efectiv acest drept, se oferă asistență în conformitate cu prezentul regulament oricărui resortisant al Uniunii care are dreptul de a desfășura o activitate salariată și membrilor familiilor acestora, în conformitate cu articolul 45 din Tratat. Statele membre acordă acces egal oricărui resortisant al unei țări terțe care beneficiază, conform legislației Uniunii sau celei naționale, de egalitate de tratament cu propriii resortisanți în acest domeniu.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Creșterea interdependenței dintre piețele forței de muncă impune o cooperare sporită între serviciile de ocupare a forței de muncă în vederea punerii în aplicare a liberei circulații a lucrătorilor, printr-o mobilitate voluntară și echitabilă a forței de muncă în interiorul Uniunii, în conformitate cu articolul 46 litera (a) din tratat și, prin urmare, este necesar să se instituie un cadru comun de cooperare între statele membre și Comisie privind mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii. Acest cadru ar trebui să reunească locurile de muncă vacante din întreaga Uniune și posibilitatea de a candida pentru posturile vacante respective (procedeu denumit „compensare”), să definească furnizarea de servicii de asistență conexe lucrătorilor și angajatorilor și să prevadă o abordare comună a schimburilor de informații necesare pentru a facilita cooperarea menționată anterior.

(5) Creșterea interdependenței dintre piețele forței de muncă și necesitatea integrării lor impun o cooperare sporită între serviciile de ocupare a forței de muncă în vederea punerii în aplicare a liberei circulații a lucrătorilor, printr-o mobilitate voluntară și echitabilă a forței de muncă în interiorul Uniunii, în conformitate cu articolul 46 litera (a) din tratat și, prin urmare, este necesar să se instituie un cadru comun de cooperare între statele membre și Comisie privind mobilitatea forței de muncă în cadrul statelor membre, între statele membre și Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein. Acest cadru ar trebui să reunească locurile de muncă vacante din întreaga Uniune și cetățenii din Uniune și din aceste patru state și posibilitatea de a candida pentru posturile vacante respective (procedeu denumit „compensare”), să definească furnizarea de servicii de asistență conexe lucrătorilor și angajatorilor și să prevadă o abordare comună a schimburilor de informații necesare pentru a facilita cooperarea menționată anterior. Uniunea ar trebui, de asemenea, să adopte măsurile necesare pentru a garanta oportunități de angajare și drepturile lucrătorilor în general, inclusiv în ceea ce privește țările terțe participante la rețeaua EURES.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În „Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă”, Consiliul European a solicitat să se exploreze posibilitatea de a extinde rețeaua EURES pentru a cuprinde și uceniciile și stagiile; programele de ucenicie și de stagiu pot intra sub incidența prezentului regulament, cu condiția ca persoanele respective să fie considerate lucrători în sensul drepturilor conferite cetățenilor în temeiul articolul 45 din tratat. Trebuie introdus un schimb adecvat de informații generale privind mobilitatea pentru ucenicii și stagii în cadrul Uniunii și trebuie dezvoltată asistența corespunzătoare pentru candidații la posturile respective, pe baza unui mecanism de compensare a ofertelor, de îndată ce un astfel de mecanism de compensare va fi considerat fezabil în conformitate cu standardele corespunzătoare și cu respectarea competențelor statelor membre.

(6) În „Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă”, Consiliul European a solicitat să se exploreze posibilitatea de a extinde rețeaua EURES pentru a cuprinde și uceniciile și stagiile, inclusiv cele organizate prin parteneriate transfrontaliere; programele de ucenicie și de stagiu pot intra sub incidența prezentului regulament, cu condiția ca persoanele respective să fie considerate lucrători în sensul drepturilor conferite cetățenilor în temeiul articolul 45 din tratat. Trebuie introdus un schimb adecvat de informații generale privind mobilitatea pentru ucenicii și stagii în cadrul Uniunii, care ar trebui să fie recunoscute după modelul diplomelor din sistemele educaționale clasice din statele membre, și trebuie dezvoltată asistența corespunzătoare pentru candidații la posturile respective, pe baza unui mecanism de compensare a ofertelor, de îndată ce un astfel de mecanism de compensare va fi considerat fezabil în conformitate cu standardele corespunzătoare și cu respectarea competențelor statelor membre.

Justificare

La finalul stagiilor și uceniciilor, persoanele care au fost incluse în aceste programe primesc un atestat, care trebuie recunoscut în alte state membre.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Cooperarea transfrontalieră și transnațională și sprijinul pentru toate organizațiile care desfășoară activități pentru EURES în statele membre ar fi facilitate de o structură la nivel de Uniune („Biroul european de coordonare”), care ar trebui să asigure informații, activități de formare, instrumente și orientări comune. Această structură ar trebui să fie responsabilă, de asemenea, de dezvoltarea Portalului mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă (portalul EURES), platforma IT comună. Pentru orientarea activității acesteia, ar trebui elaborate programe de lucru multianuale, în consultare cu statele membre.

(8) Parteneriatele și cooperarea interregionale, transfrontaliere și transnaționale și sprijinul pentru toate organizațiile care desfășoară activități pentru EURES în statele membre ar trebui să faciliteze funcționarea unei structuri la nivelul Uniunii („Biroul european de coordonare”), care ar trebui să continue să ofere servicii precum: informare și consultanță, activități de formare, instrumente și orientări comune. Această structură ar trebui să fie responsabilă, de asemenea, de consolidarea Portalului mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă (portalul EURES), platforma IT comună. Pentru orientarea activității acesteia, ar trebui elaborate programe de lucru multianuale, în consultare cu statele membre.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Statele membre ar trebui să înființeze birouri de coordonare la nivel național, pentru a furniza sprijin general și asistență pentru toate organizațiile care desfășoară activități pe teritoriul lor pentru EURES și a sprijini cooperarea cu omologii lor din celelalte state membre, precum și cu Biroul european de coordonare. Birourile de coordonare ar trebui să aibă în special misiunea de a soluționa reclamațiile și problemele legate de locurile de muncă vacante și de a verifica respectarea regulilor în ceea ce privește mobilitatea voluntară și echitabilă a forței de muncă în cadrul Uniunii.

(9) Statele membre ar trebui să înființeze birouri de coordonare la nivel național, pentru a furniza sprijin general și asistență pentru toate organizațiile care desfășoară activități pe teritoriul lor pentru EURES, inclusiv pentru parteneriatele transfrontaliere, și a sprijini cooperarea cu omologii lor din celelalte state membre, precum și cu Biroul european de coordonare. Birourile de coordonare ar trebui să aibă în special misiunea de a crea instrumente și proceduri pentru funcționarea EURES și de a soluționa reclamațiile și problemele legate de locurile de muncă vacante și barierele administrative, în special în sectoarele care cunosc mari deficite de forță de muncă și care prezintă riscul creării unor dezechilibre pe piața muncii, și de a verifica respectarea regulilor în ceea ce privește mobilitatea voluntară și echitabilă a forței de muncă în cadrul Uniunii, de a soluționa reclamațiile pentru a evita interpretări în privința legislației existente și de a trata cazurile de discriminare și protecția datelor. Statele membre cu un sistem descentralizat ar trebui să ia în considerare posibilitatea creării de birouri de coordonare regionale.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Participarea partenerilor sociali în cadrul rețelei EURES contribuie, în special, la analizarea obstacolelor care stau în calea mobilității, precum și la promovarea mobilității echitabile și voluntare a forței de muncă în interiorul Uniunii, inclusiv în regiunile transfrontaliere. Reprezentanții partenerilor sociali la nivelul Uniunii ar trebui, prin urmare, să fie implicați în structura de guvernanță de ansamblu a rețelei EURES, în vreme ce organizațiile patronale și sindicatele naționale pot solicita să devină parteneri EURES.

(10) Participarea partenerilor sociali în cadrul rețelei EURES contribuie, în special, la analizarea obstacolelor care stau în calea mobilității, precum și la promovarea mobilității echitabile și voluntare a forței de muncă în interiorul Uniunii, inclusiv în regiunile transfrontaliere. Reprezentanții partenerilor sociali la nivelul Uniunii ar trebui, prin urmare, să fie implicați în structura de guvernanță de ansamblu a rețelei EURES, în vreme ce organizațiile patronale și sindicatele naționale pot solicita să devină parteneri EURES, cu accent pe participarea IMM-urilor, ca principalii creatori de locuri de muncă din Uniune.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) În regiunile transfrontaliere, structurile permanente, cum ar fi comunitățile de lucru, euroregiunile și, în special, grupările europene de cooperare teritorială (GECT), pot reprezenta baza parteneriatelor transfrontaliere.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) O extindere a rețelei EURES are clare beneficii sociale, economice și financiare. Aceasta îmbunătățește eficiența serviciilor prin facilitarea parteneriatelor, consolidarea complementarității și îmbunătățirea calității. De asemenea, crește cota de piață a rețelei EURES, în măsura în care noii membri pun la dispoziție locuri de muncă vacante, cereri de locuri de muncă și curriculum vitae (CV-uri.) Cooperarea transfrontalieră și transnațională, care este un element esențial pentru funcționarea rețelei EURES, ar putea genera forme inovatoare de învățare și de cooperare între serviciile de ocupare a forței de muncă, inclusiv cu privire la standardele de calitate pentru locurile de muncă vacante și pentru serviciile de asistență. Ca urmare, rețeaua EURES și-ar spori relevanța ca unul dintre principalele instrumente ale Uniunii aflate la dispoziția statelor membre și a Comisiei Europene pentru a sprijini măsuri concrete pentru un nivel ridicat al ocupării forței de muncă în cadrul Uniunii.

(12) Extinderea rețelei EURES are clare beneficii sociale, economice și financiare. Aceasta îmbunătățește eficiența serviciilor prin facilitarea parteneriatelor, consolidarea complementarității și îmbunătățirea calității. De asemenea, crește cota de piață a rețelei EURES, în măsura în care noii membri pun la dispoziție locuri de muncă vacante, cereri de locuri de muncă și curriculum vitae (CV-uri.) Cooperarea interregională, transfrontalieră și transnațională, care este un element esențial pentru funcționarea rețelei EURES, ar trebui să continue să genereze forme inovatoare de învățare și de cooperare între serviciile de ocupare a forței de muncă, inclusiv cu privire la standardele de calitate pentru locurile de muncă vacante și pentru serviciile de asistență. Ca urmare, rețeaua EURES și-ar spori relevanța ca unul dintre principalele instrumente ale Uniunii aflate la dispoziția statelor membre și a Comisiei Europene pentru a sprijini măsuri concrete pentru un nivel ridicat al ocupării forței de muncă în cadrul Uniunii.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) În conformitate cu competențele lor privind organizarea piețelor muncii, statele membre însele ar trebui să fie responsabile cu autorizarea participării organizațiilor ca partenerii EURES pentru rețeaua EURES, fiecare pe teritoriul propriu. Autorizațiile ar trebui să fie condiționate de un set minim de criterii comune și de un număr limitat de norme de bază cu privire la procesul de autorizare, pentru a garanta transparența și egalitatea de șanse în momentul accederii la rețeaua EURES, fără a aduce atingere flexibilității necesare pentru a ține seama de diferitele modele naționale și forme de cooperare între serviciile publice de ocupare a forței de muncă și alți actori de pe piața forței de muncă din statele membre.

(13) În conformitate cu competențele lor privind organizarea piețelor muncii, statele membre însele ar trebui să fie responsabile cu autorizarea participării organizațiilor ca partenerii EURES pentru rețeaua EURES, fiecare pe teritoriul propriu. Autorizațiile ar trebui să fie condiționate de un set minim de criterii comune și de un număr limitat de norme de bază cu privire la procesul de autorizare, pentru a garanta transparența și egalitatea de șanse în momentul accederii la rețeaua EURES, fără a aduce atingere flexibilității necesare pentru a ține seama de diferitele modele naționale, regionale și locale și forme de cooperare între serviciile publice de ocupare a forței de muncă și alți actori de pe piața forței de muncă din statele membre.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a putea comunica informații fiabile și actualizate lucrătorilor și angajatorilor cu privire la diferitele aspecte ale mobilității forței de muncă în interiorul Uniunii, rețeaua EURES ar trebui să coopereze cu alte organisme, servicii și rețele ale Uniunii care facilitează mobilitatea și informează cetățenii cu privire la drepturile lor în temeiul dreptului Uniunii, cum ar fi portalul Europa ta, Portalul european pentru tineret și SOLVIT, organizațiile responsabile cu recunoașterea calificărilor profesionale și organismele de promovare, analiză, monitorizare și susținere a egalității de tratament a lucrătorilor, desemnate în conformitate cu Directiva .../2013 (UE) a [Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor].

(16) Pentru a putea comunica informații fiabile și actualizate lucrătorilor și angajatorilor cu privire la diferitele aspecte ale mobilității forței de muncă în interiorul Uniunii, rețeaua EURES ar trebui să coopereze cu alte organisme, servicii și rețele ale Uniunii care facilitează mobilitatea și informează cetățenii cu privire la drepturile lor în temeiul dreptului Uniunii, cum ar fi portalul Europa ta, Portalul european pentru tineret și SOLVIT, organizațiile active în domeniul cooperării transfrontaliere și alte organizații responsabile cu recunoașterea calificărilor profesionale și organismele de promovare, analiză, monitorizare și susținere a egalității de tratament a lucrătorilor, desemnate în conformitate cu Directiva .../2013 (UE) a [Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor].

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) O înțelegere profundă a cererii de forță de muncă din perspectiva ocupațiilor, sectoarelor și nevoilor angajatorilor ar susține dreptul de liberă circulație al lucrătorilor în interiorul Uniunii și, prin urmare, serviciile de asistență ar trebui să includă asistența de bună calitate pentru angajatori, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Relațiile profesionale strânse dintre serviciile de ocupare a forței de muncă și angajatori vor crește numărul de oferte de locuri de muncă vacante și corelarea dintre posturile vacante și candidații corespunzători, vor asigura posibilități profesionale pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, în special pentru cele din categorii vulnerabile, și vor îmbunătăți acuratețea informațiilor privind piața forței de muncă.

(24) O înțelegere profundă a cererii de forță de muncă din perspectiva ocupațiilor, sectoarelor și nevoilor angajatorilor ar susține dreptul de liberă circulație al lucrătorilor în interiorul Uniunii și, prin urmare, serviciile de asistență ar trebui să includă asistența de bună calitate pentru angajatori, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv persoanele din producția artizanală. Relațiile profesionale strânse dintre serviciile de ocupare a forței de muncă și angajatori vor crește numărul de oferte de locuri de muncă vacante și corelarea dintre posturile vacante și candidații corespunzători, vor asigura scăderea deficitelor de forță de muncă, posibilități profesionale pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, în special pentru cele din categorii vulnerabile, și vor îmbunătăți acuratețea informațiilor privind piața forței de muncă.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Întrucât serviciile de asistență pentru lucrători sunt legate de exercitarea libertății fundamentale de circulație a lucrătorilor, în conformitate cu legislația Uniunii, acestea ar trebui să fie gratuite. Cu toate acestea, serviciile de asistență pentru angajatorii pot fi supuse unei taxe, în conformitate cu practicile naționale.

(26) Serviciile de asistență pentru lucrători sunt legate de exercitarea libertății fundamentale de circulație a lucrătorilor, în conformitate cu dreptul Uniunii și ar trebui, prin urmare, să fie gratuite, la fel ca și serviciile de asistență pentru angajatori.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Trebuie acordată o atenție specială sprijinirii mobilității în regiunile transfrontaliere, prin furnizarea de servicii pentru lucrătorii frontalieri care trăiesc într-un stat membru și lucrează în altul și care se confruntă cu practici naționale și sisteme juridice diferite și cu obstacole administrative, juridice sau fiscale specifice în calea mobilității. Statele membre pot alege să instituie structuri de asistență specifice pentru a facilita acest tip de mobilitate; astfel de structuri ar trebui, în cadrul rețelei EURES, să abordeze nevoile specifice de informare, orientare, corelare transfrontalieră între cererea și oferta de locuri de muncă și plasarea ulterioară.

(27) Ar trebui acordată o atenție specială sprijinirii regiunilor care suferă din cauza unor handicapuri naturale sau demografice grave și permanente, regiunilor ultraperiferice și mobilității în regiunile transfrontaliere, prin furnizarea de servicii pentru lucrătorii frontalieri care trăiesc într-un stat membru și lucrează în altul, al căror număr este în creștere constantă, și care se confruntă cu practici naționale și sisteme juridice diferite și cu obstacole administrative, juridice sau fiscale specifice în calea mobilității. Statele membre ar trebui să continue să sprijine structurile de asistență specifice care facilitează acest tip de mobilitate și care abordează, în cadrul rețelei EURES, nevoile specifice de informare, consiliere, orientare, corelare transfrontalieră între cererea și oferta de locuri de muncă și plasarea ulterioară.

 

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Ar trebui astfel instituit un ciclu de programare pentru a sprijini coordonarea acțiunilor în domeniul mobilității în interiorul Uniunii. Pentru a fi eficientă, programarea planurilor de activitate ale statelor membre ar trebui să țină seama de datele cu privire la fluxurile și modelele de mobilitate, de analiza datelor privind cererea actuală și previziunile privind deficitul și surplusurile de forță de muncă și de experiențele și practicile de recrutare în cadrul rețelei EURES, iar programarea ar trebui să includă revizuirea resurselor și instrumentelor de care dispun organizațiile din fiecare stat membru pentru facilitarea mobilității forței de muncă în interiorul UE.

(30) Ar trebui astfel instituit un ciclu de programare pentru a sprijini coordonarea acțiunilor în domeniul mobilității în interiorul Uniunii. Pentru a detecta și a preveni efectele negative care decurg din mobilitatea geografică din interiorul Uniunii, programarea planurilor de activitate ale statelor membre ar trebui să țină seama de datele cu privire la fluxurile și modelele de mobilitate, de analiza datelor privind cererea actuală și previziunile privind deficitul și surplusurile de forță de muncă și de experiențele și practicile de recrutare în cadrul rețelei EURES, iar programarea ar trebui să includă revizuirea resurselor și instrumentelor de care dispun organizațiile din fiecare stat membru pentru facilitarea mobilității forței de muncă în interiorul UE.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Punerea în aplicare a prezentului regulament va permite crearea unui mecanism efectiv pentru o mai bună integrare a sistemelor educaționale în conformitate cu nevoile pieței muncii, pe de o parte, și cu ale pieței muncii în ansamblu, pe de altă parte.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a) Ar trebui găsită o soluție privind impozitarea lucrătorilor migranți transfrontalieri, deoarece lipsa acestei soluții restricționează în mare măsură libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii, prevăzută la articolul 45 din TFUE. Comisia și statele membre ar trebui să consolideze procedurile de eliminare a discriminării fiscale, care descurajează mobilitatea forței de muncă, un factor-cheie pentru creșterea economică și creșterea ocupării forței de muncă în Uniune. În plus, trebuie asigurată creșterea vizibilității rețelei EURES în întreaga Uniune prin măsuri de comunicare intensivă către cetățenii Uniunii, în mod specific prin intermediul grupurilor-țintă, aplicate de către Comisie și, în special, de guvernele statelor membre.

 

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În sensul primului paragraf, prezentul regulament prevede obiectivele, principiile și normele cu privire la:

(2) Prezentul regulament stabilește principiile și normele unui cadru de cooperare pentru a facilita exercitarea libertății de circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii, în conformitate cu articolul 45 din TFUE prin:

Justificare

Rețeaua EURES funcționează deja și ea și-a demonstrat utilitatea. Serviciile pentru potențialii beneficiari trebuie îmbunătățite.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) măsurile adoptate de către și între statele membre pentru a facilita realizarea unui echilibru între cerere și ofertă pe piața forței de muncă a Uniunii, în vederea promovării unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă;

(b) măsurile adoptate de către și între statele membre pentru a facilita realizarea unui echilibru între cerere și ofertă pe piața forței de muncă a Uniunii, în vederea promovării unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și cu un accent deosebit pe regiunile transfrontaliere;

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) funcționarea unei rețele europene de servicii de ocupare a forței de muncă cuprinzând statele membre și Comisia;

(c) consolidarea funcționării rețelei europene de servicii de ocupare a forței de muncă din statele membre, Comisie, precum și Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein;

Justificare

Rețeaua EURES funcționează deja și ea și-a demonstrat utilitatea. Serviciile pentru potențialii beneficiari trebuie îmbunătățite.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) serviciile de asistență pentru mobilitate corespunzătoare care trebuie furnizate lucrătorilor și angajatorilor.

(d) servicii adecvate de asistență și consiliere pentru mobilitate care trebuie furnizate lucrătorilor și angajatorilor.

Justificare

Rețeaua EURES funcționează deja și ea și-a demonstrat utilitatea. Serviciile pentru potențialii beneficiari trebuie îmbunătățite.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „servicii de ocupare a forței de muncă” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care își desfășoară activitatea în mod legal într-un stat membru și care oferă servicii care ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să găsească un loc de muncă și angajatorii să recruteze lucrători;

(b) „servicii de ocupare a forței de muncă” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care își desfășoară activitatea în mod legal într-un stat membru, care este de drept public sau privat și, în acest din urmă caz, cu sau fără scop lucrativ și care oferă servicii care ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să găsească un loc de muncă și angajatorii să recruteze lucrători;

Justificare

Din motive de claritate normativă și securitate juridică, este necesar să se evite elementele implicite în dispoziția care definește „serviciile de ocupare a forței de muncă” în statele membre. Obiectivul este de a evidenția diferitele forme juridice pe care le pot adopta aceste servicii, precum și posibilitatea de a avea scop lucrativ și în mod explicit GECT. Acest lucru este coerent atât cu legislația UE, cât și cu propria concepție a Comisiei despre serviciile de ocupare a forței de muncă ca servicii de interes economic general. Această formulare reflectă ideea că orice politică publică orientată către ocuparea deplină a forței de muncă trebuie să încurajeze colaborarea public-privat la toate nivelurile teritoriale, deschizând agențiilor private servicii de informare, orientare și intermediere pentru ocuparea forței de muncă.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) „parteneriat și cooperare transfrontalieră pentru plasarea lucrătorilor frontalieri” înseamnă orice activitate de cooperare și colaborare între autoritățile competente la nivel național, regional și local pentru furnizarea de servicii de armonizare a cererii și ofertei, cu scopul de a ocupa un loc de muncă vacant pentru lucrătorii frontalieri.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituirea

Reorganizare

Justificare

Rețeaua EURES funcționează deja și este nevoie de o reorganizare a sa pentru a îmbunătăți serviciile pentru potențialii beneficiari.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (denumită în continuare „rețeaua EURES”).

Prezentul regulament permite reorganizarea și consolidarea rețelei europene de servicii de ocupare a forței de muncă și a birourilor transfrontaliere EURES (denumită în continuare „rețeaua EURES”).

Justificare

Rețeaua EURES funcționează deja și este nevoie de o reorganizare a sa pentru a îmbunătăți serviciile pentru potențialii beneficiari.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) partenerii EURES, care sunt organizațiile autorizate de statele membre să furnizeze, la nivel național, regional și/sau local sprijin pentru compensare și/sau servicii de asistență lucrătorilor și angajatorilor.

(c) partenerii EURES, care sunt organizațiile autorizate de statele membre să furnizeze, la nivel național, regional și/sau local, inclusiv la nivel transfrontalier, sprijin pentru compensare și/sau servicii de asistență lucrătorilor și angajatorilor, precum și parteneriate transfrontaliere EURES.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În conformitate cu rolurile și responsabilitățile lor respective, toate organizațiile participante la rețeaua EURES promovează în mod activ, în strânsă colaborare, posibilitățile oferite de mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii și urmăresc să consolideze modalitățile și mijloacele pentru ca lucrătorii și angajatorii să poată profita de aceste posibilități la nivel local, regional, național și european.

(2) În conformitate cu rolurile și responsabilitățile lor respective, toate organizațiile participante la rețeaua EURES promovează în mod activ, în strânsă colaborare, posibilitățile oferite de mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii și urmăresc să consolideze modalitățile și mijloacele pentru ca lucrătorii și angajatorii să poată profita de aceste posibilități la nivel european, național și, în special regional și local, inclusiv transfrontalier și în regiuni cu un nivel ridicat de șomaj și puține oportunități de angajare. Acestea furnizează, de asemenea, informații lucrătorilor și angajatorilor despre barierele administrative cu care s-ar putea confrunta.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o mai bună funcționare și integrare a piețelor forței de muncă din Uniune;

(c) funcționarea și integrarea piețelor forței de muncă din Uniune, inclusiv a piețelor transfrontaliere, asigurând accesul nediscriminatoriu la oportunități de muncă și la cererile de locuri de muncă, precum și la informațiile relevante privind piața muncii;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) incluziunea socială și integrarea persoanelor excluse de pe piața forței de muncă.

(e) incluziunea socială și integrarea persoanelor aflate în situația vulnerabilă de a fi excluse de pe piața forței de muncă.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) asigurarea rolului de pol de atragere a tinerilor prin sistemul „First Job EURES”, sprijinind tranziția fără probleme de la învățământ la viața profesională pe piețele muncii din Uniune.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) elaboreze un cadru coerent și să furnizeze sprijin orizontal în beneficiul rețelei EURES, printre care:

(a) sprijine punerea în aplicare a unui cadru coerent și să furnizeze sprijin orizontal în beneficiul rețelei EURES, printre care:

Justificare

Biroul european de coordonare trebuie să sprijine rețeaua EURES, folosind experiența deja existentă și să țină cont de specificitățile locale si regionale.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) activități de informare și comunicare;

(ii) activități de informare și de comunicare, inclusiv prin elaborarea unei strategii de comunicare pentru a ridica gradul de conștientizare al cetățenilor europeni cu privire la rețeaua EURES, în special al celor fără acces la internet;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) un program de formare comun pentru personalul EURES;

(iii) un program de formare comun pentru personalul EURES, inclusiv o formare pentru ridicarea gradului de conștientizare cu scopul de a aborda diversele nevoi ale unui grup specific de lucrători.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) analiza mobilității geografice și ocupaționale;

(b) analiza mobilității geografice și ocupaționale, care să ia în considerare și specificitățile la nivel local și regional;

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) crearea unui cadru adecvat de cooperare și de compensare în interiorul Uniune pentru ucenicii și stagii, în conformitate cu prezentul regulament;

(c) crearea unui cadru adecvat de cooperare și de compensare în interiorul Uniune pentru ucenicii și stagii, inclusiv la nivel transfrontalier, acolo unde este cazul, în conformitate cu prezentul regulament;

Justificare

În funcționarea rețelei EURES, Biroul european de coordonare trebuie să folosească experiența deja existentă și să țină cont de specificitățile locale și regionale.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) monitorizarea și evaluarea activităților EURES și a performanței sale în ocuparea forței de muncă, în colaborare cu membrii EURES.

(d) monitorizarea și evaluarea activităților EURES și a performanței sale în ocuparea forței de muncă, în colaborare cu membrii EURES, acordând o atenție deosebită dimensiunii regionale și locale și, dacă este cazul, formularea oricăror propuneri de îmbunătățire pe care le consideră relevante.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Programele sale de lucru multianuale sunt elaborate în consultare cu grupul de coordonare EURES menționat la articolul 11.

(2) Biroul european de coordonare adoptă programe de lucru multianuale după consultarea grupului de coordonare EURES menționat la articolul 11.

Justificare

Biroul european de coordonare și birourile naționale elaborează împreună programe de lucru multianuale.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare birou național de coordonare este responsabil de:

(1) Fiecare birou național de coordonare, numit de statele membre și notificat Comisiei, este responsabil de:

Justificare

Statele Membre decid cine cu privire la autoritatea de la nivel național.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cooperarea cu Comisia și cu alte state membre cu privire la compensare, în cadrul stabilit în capitolul III;

(a) cooperarea cu Comisia, cu alte state membre, inclusiv cu Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein, cu privire la compensare, în cadrul stabilit în capitolul III;

Justificare

Cele patru state sunt deja active în rețea și parteneriatele cu acestea pot fi îmbunătățite în folosul tuturor beneficiarilor.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) organizarea activității EURES în statul membru, inclusiv furnizarea de servicii de asistență, în conformitate cu capitolul IV;

(b) organizarea activității EURES în statul membru, inclusiv organizarea furnizării de servicii de asistență, acordând o atenție specială dimensiunii regionale și locale și cu participarea partenerilor sociali și a altor părți interesante relevante, în conformitate cu capitolul IV;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) coordonarea acțiunilor din statul membru în cauză și cu alte state membre în conformitate cu capitolul V.

(c) coordonarea acțiunilor din statul membru în cauză și cu alte state membre, inclusiv cu Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein, în conformitate cu capitolul V.

Justificare

Cele patru state sunt deja active în rețea și parteneriatele cu acestea pot fi îmbunătățite în folosul tuturor beneficiarilor.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) condițiile de trai și de muncă;

(a) condițiile de trai și de muncă, inclusiv impozitele și contribuțiile la asigurările sociale;

Justificare

Beneficiarii ofertelor de muncă din rețeaua EURES trebuie să fie informați în legătură cu taxele și impozitele ce trebuie plătite în alt stat UE pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză la acceptarea unei oferte.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) dacă este cazul, situația lucrătorilor frontalieri, în special în regiunile transfrontaliere.

(e) acolo unde este cazul, situația lucrătorilor frontalieri, în special în regiunile transfrontaliere.

Justificare

Numărul parteneriatelor transfrontaliere poate crește în beneficiul tuturor partenerilor locali și regionali.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) transferarea datelor pentru a identifica soluțiile cele mai eficiente pentru angajatori și angajați.

Justificare

Schimbul de informații dintre parteneri trebuie îmbunătățit.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Biroul național de coordonare oferă asistență generală organizațiilor de pe teritoriul său care participă la rețeaua EURES în legătură cu colaborarea cu omologii lor EURES din alte state membre. Asistența include sprijin în caz de plângeri referitoare la locurile de muncă vacante și la recrutările efectuate prin EURES, precum și cooperarea cu autoritățile publice, cum ar fi inspectoratele de muncă.

(4) Biroul național de coordonare oferă asistență generală organizațiilor de pe teritoriul său care participă la rețeaua EURES în legătură cu colaborarea cu omologii lor EURES din alte state membre, inclusiv organizațiilor din cadrul parteneriatelor transfrontaliere, dar și cu partenerii din Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein. Asistența include sprijin în caz de plângeri referitoare la locurile de muncă vacante și la recrutările efectuate prin EURES, precum și cooperarea cu autoritățile publice, cum ar fi inspectoratele de muncă.

Justificare

Cele patru state sunt deja active în rețea și parteneriatele cu acestea, precum și cele la nivel transfrontalier, pot fi îmbunătățite în folosul tuturor beneficiarilor.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Biroul național de coordonare promovează colaborarea cu părțile interesate precum serviciile de orientare profesională, universitățile, camerele de comerț și organizațiile implicate în programe de ucenicie și stagii.

(5) Biroul național de coordonare promovează colaborarea cu părțile interesate de la toate nivelurile de guvernare și ale societății, precum serviciile de orientare profesională, universitățile, camerele de comerț, ONG-urile și organizațiile implicate în programe de ucenicie și stagii, cu accent deosebit pe IMM-uri.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fiecare stat membru se asigură că biroul său național de coordonare dispune de personalul și de alte resurse necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, astfel cum sunt definite în prezentul regulament.

(6) Fiecare stat membru se asigură că biroul său național de coordonare dispune de personalul și de alte resurse necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, și care iau în considerare în mod corespunzător și interesele locale și regionale.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru instituie un sistem de autorizare a partenerilor EURES să participe la rețeaua EURES și de monitorizare a activităților acestora și a conformării lor la legislația națională și a Uniunii în aplicarea prezentului regulament. Sistemul trebuie să fie transparent, proporțional și să respecte principiul tratamentului egal pentru organizațiile candidate și garanțiile procedurale.

(1) Fiecare stat membru, ținând seama de actorii regionali și locali, partenerii sociali și de alți factori interesați relevanți, instituie un sistem de autorizare a participării partenerilor EURES la rețeaua EURES și de monitorizare a activităților acestora și a conformării lor la legislația națională și a Uniunii în aplicarea prezentului regulament. Sistemul trebuie să fie transparent, proporțional și să respecte principiul tratamentului egal pentru organizațiile candidate și garanțiile procedurale. Parteneriatelor transfrontaliere EURES nu li se aplică procedura de autorizare națională și sunt considerate parteneri EURES de drept.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Partenerii EURES pot implica alți parteneri EURES sau alte organizații în vederea conformării împreună la criteriile din anexă. În astfel de cazuri, continuarea existenței unui parteneriat adecvat este o condiție suplimentară pentru participarea la rețeaua EURES.

(6) Partenerii EURES pot implica alți parteneri EURES sau alte organizații în vederea conformării împreună la criteriile din anexă. În astfel de cazuri, continuarea existenței unui parteneriat adecvat, inclusiv toate parteneriatele transfrontaliere actuale și parteneriatele destinate să soluționeze problemele specifice ale regiunilor și localităților din UE, este o condiție suplimentară pentru participarea la rețeaua EURES.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Organizațiile solicitante pot alege să participe la rețeaua EURES în următoarele moduri:

(1) Organizațiile solicitante participă la rețeaua EURES în următoarele moduri:

Justificare

Posibilitatea partenerilor EURES de a alege responsabilitățile nu este justificată. Partenerii EURES ar trebui să fie obligați, așa cum este cazul în acest moment, să furnizeze toate serviciile menționate la articolul 9 literele (a)-(c).

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) contribuind la lista de locuri de muncă vacante în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a);

(a) (Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) contribuind la lista de cereri de locuri de muncă și de CV-uri în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (b);

(b) (Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) oferind servicii de asistență pentru lucrători și pentru angajatori în conformitate cu capitolul IV sau

(c) oferind servicii de asistență pentru lucrători și pentru angajatori în conformitate cu capitolul IV.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) orice combinație de activități prevăzute la literele (a)-(c).

eliminat

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În scopul reducerii șomajului, statele membre, în colaborare cu Comisia, iau măsuri pentru a se asigura că toți cetățenii UE au acces egal la ocuparea locurilor de muncă vacante.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) toate ofertele de locuri de muncă disponibile la serviciile publice de ocupare a forței de muncă, precum și pe cele furnizate de partenerii EURES;

(a) toate ofertele de locuri de muncă disponibile la serviciile publice de ocupare a forței de muncă, precum și pe cele furnizate de partenerii EURES, oferind microîntreprinderilor și micilor întreprinderi, în situații care se justifică, posibilitatea de a nu publica ofertele de locuri de muncă în EURES;

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Serviciile publice de ocupare a forței de muncă fac eforturi să încheie acorduri cu alte servicii de ocupare a forței de muncă care operează pe teritoriul statului membru respectiv, pentru a asigura aplicabilitatea principiului menționat la alineatul (1) și în cazul instrumentelor de căutare de locuri de muncă online gestionate de acestea.

(2) Serviciile publice de ocupare a forței de muncă fac eforturi susținute să încheie acorduri cu alte servicii de ocupare a forței de muncă care operează pe teritoriul statului membru respectiv, pentru a asigura aplicabilitatea principiului menționat la alineatul (1) și în cazul instrumentelor de căutare de locuri de muncă online gestionate de acestea.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre creează o platformă națională pentru a permite transferul către portalul EURES a informațiilor privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile puse la dispoziție de orice organizație dornică să partajeze informațiile menționate cu portalul EURES.

(5) Statele membre creează o platformă națională, utilizând, dacă este posibil, structuri guvernamentale deja existente, pentru a permite transferul către portalul EURES a informațiilor privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile puse la dispoziție de orice organizație dornică să partajeze informațiile menționate cu portalul EURES.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre sprijină elaborarea unei abordări coordonate la nivel național pentru astfel de servicii.

(2) Statele membre sprijină elaborarea unei abordări coordonate la nivel național pentru astfel de servicii, urmărind rezolvarea necesităților specifice ale regiunilor, localităților sau ambelor.

Justificare

Pentru ca rețeaua EURES să aibă succes trebuie ca statele membre să promoveze conexiunea acesteia cu interesele specifice ale regiunilor și/sau localităților Uniunii Europene.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sunt ușor accesibile și sunt prezentate în mod practic pentru utilizator.

(b) sunt nediscriminatorii și ușor accesibile și sunt prezentate în mod practic pentru utilizator.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au dreptul la informații globale cu privire la drepturile de angajare, ca de exemplu dreptul la pensie, asigurarea socială sau asigurarea de sănătate, în țara și locul unde se află locul de muncă.

Justificare

Acest tip de informații are o importanță capitală pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre elaborează informații specifice pentru lucrătorii frontalieri și angajatorii din acele regiuni transfrontaliere în care statele membre în cauză consideră că este necesară crearea unor structuri specifice de cooperare și servicii.

(2) Statele membre elaborează informații specifice pentru lucrătorii frontalieri și angajatorii din acele regiuni transfrontaliere în care statele membre în cauză consideră că este necesară crearea unor structuri specifice de cooperare și servicii, în cazul în care nu există asemenea entități.

Justificare

Actualele birouri de cooperare transfrontalieră și-au demonstrat deja utilitatea în multe cazuri și experiența lor poate fi folosită și de către alte entități similare.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Partenerii EURES în cauză oferă în mod proactiv tuturor lucrătorilor în căutarea unui loc de muncă posibilitatea de a avea acces la serviciile definite în prezentul articol. După caz, această ofertă se repetă în timpul procesului de căutare a unui loc de muncă.

(1) Partenerii EURES în cauză oferă în mod proactiv tuturor lucrătorilor în căutarea unui loc de muncă, și în special persoanelor vulnerabile, posibilitatea de a avea acces la serviciile definite în prezentul articol. După caz, această ofertă se repetă în timpul procesului de căutare a unui loc de muncă.

Justificare

Orice cetățean în căutarea unui loc de muncă trebuie să aibă acces la informații.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă lucrătorii sunt interesați de asistență suplimentară și există o probabilitate rezonabilă de plasament în interiorul UE, partenerii EURES în cauză oferă în continuare asistență în căutarea unui loc de muncă constând în servicii precum selectarea posturilor disponibile adecvate, asistență în redactarea candidaturilor și a CV-urilor și furnizarea de servicii de traducere și/sau obținerea de clarificări cu privire la locuri de muncă specifice disponibile în alte state membre.

(3) Dacă lucrătorii sunt interesați de asistență suplimentară și există o probabilitate rezonabilă de plasament în interiorul UE, partenerii EURES în cauză oferă în continuare asistență în căutarea unui loc de muncă constând în servicii precum selectarea posturilor disponibile adecvate, asistență în redactarea candidaturilor și a CV-urilor și furnizarea de servicii de traducere și/sau obținerea de clarificări cu privire la locuri de muncă specifice disponibile în alte state membre, mai ales pentru domeniile în care se înregistrează un deficit important de forță de muncă în statul membru respectiv.

Justificare

În prezent există o serie de meserii la care se înregistrează deficit de forță de muncă calificată sau mai puțin calificată și care ar putea interesa persoanele din alt stat membru.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Partenerii EURES în cauză furnizează informații și orientări angajatorilor interesați să recruteze lucrători din alte state membre și, în special, le oferă următoarele servicii:

(1) Partenerii EURES în cauză furnizează informații și orientări angajatorilor interesați să recruteze lucrători din alte state membre și, în special, le oferă în mod proactiv, dacă este posibil, următoarele servicii:

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă angajatorii sunt interesați de asistență suplimentară și există o probabilitate rezonabilă de recrutare în interiorul UE, partenerii EURES în cauză oferă în continuare asistență constând în servicii precum preselectarea candidaților cu profil adecvat și furnizarea de servicii de traducere și/sau obținerea de clarificări cu privire la cereri de locuri de muncă specifice.

(2) Dacă angajatorii sunt interesați de asistență suplimentară și există o probabilitate rezonabilă de recrutare în interiorul UE, partenerii EURES în cauză oferă în continuare asistență constând în servicii precum preselectarea candidaților cu profil adecvat și furnizarea de servicii de traducere și/sau obținerea de clarificări cu privire la cereri de locuri de muncă specifice, în special în domeniile în care există un deficit major al forței de muncă în statul membru în cauză.

Justificare

Angajatorii întâmpină deseori dificultăți în recrutarea în statele lor membre a unor lucrători calificați pentru posturi care ar putea prezenta interes pentru lucrătorii din alte state membre.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură coordonarea dintre serviciile de asistență în temeiul prezentului regulament și serviciile de securitate socială furnizate de către autoritățile competente.

(1) Statele membre asigură coordonarea dintre serviciile de asistență în temeiul prezentului regulament și serviciile de securitate socială furnizate de către autoritățile competente, la nivel național, regional, local și prin intermediul birourilor de cooperare transfrontaliere existente sau viitoare.

Justificare

Persoanele care doresc să lucreze în altă țară trebuie să cunoască aceste informații pentru a lua o decizie în deplină cunoștință de cauză.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La cererea lucrătorilor, lucrătorilor frontalieri și angajatorilor, partenerii EURES în cauză furnizează informații generale privind drepturile legate de securitatea socială și se angajează să transmită cererile de informații specifice autorităților competente și, dacă este cazul, altor organisme care sprijină lucrătorii care își exercită drepturile în cadrul libertății de mișcare.

(3) La cererea lucrătorilor, lucrătorilor frontalieri și angajatorilor, partenerii EURES în cauză furnizează informații privind drepturile legate de securitatea socială și impozitarea veniturilor și se angajează să transmită cererile de informații specifice autorităților competente și, dacă este cazul, altor organisme care sprijină lucrătorii care își exercită drepturile în cadrul libertății de mișcare.

Justificare

Persoanele care doresc să lucreze în altă țară trebuie să cunoască aceste informații pentru a lua o decizie în deplină cunoștință de cauză.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia și statele membre monitorizează fluxurile și modelele de mobilitate a forței de muncă în interiorul Uniunii pe baza statisticilor Eurostat și a datelor naționale disponibile.

Comisia și statele membre monitorizează fluxurile și modelele de mobilitate a forței de muncă în interiorul Uniunii pe baza statisticilor Eurostat și a datelor naționale și regionale disponibile.

Justificare

Monitorizarea fluxurilor și a modelelor de mobilitate a muncii va genera rezultate mai precise, dacă se va ține seama mai îndeaproape de caracteristicile diferite ale regiunilor UE.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) activitățile EURES la nivel național;

(b) activitățile EURES la nivel național și transfrontalier, acolo unde este cazul;

Justificare

Există regiuni în care deficitele și surplusurile de forță de muncă transfrontalieră se reglează mai ușor prin acest gen de cooperare.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) poziția rețelei EURES pe piața serviciilor de recrutare la nivel național în ansamblu.

(c) poziția rețelei EURES pe piața serviciilor de recrutare la nivel național în ansamblu, și la nivel transfrontalier, acolo unde este cazul;

Justificare

Există regiuni în care deficitele și surplusurile de forță de muncă transfrontalieră se reglează mai ușor prin acest gen de cooperare.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Ținând seama de schimbul de informații și analiza comună, statele membre elaborează politici de mobilitate ca parte integrantă a politicilor lor privind ocuparea forței de muncă. Politicile în domeniul mobilității alcătuiesc cadrul pe baza căruia statele membre efectuează programarea menționată la articolul 28.

(3) Ținând seama de schimbul de informații și analiza comună, statele membre depun eforturi să elaboreze politici de mobilitate ca parte integrantă a politicilor lor privind ocuparea forței de muncă. Politicile în domeniul mobilității alcătuiesc cadrul pe baza căruia statele membre efectuează programarea menționată la articolul 28.

Justificare

Deși competența de reglementare în domeniul politicilor de ocupare a forței de muncă este oficial comună UE și statelor membre, în practică ea revine acestora din urmă. Obligarea statelor membre să elaboreze politici de mobilitate trece dincolo de formularea unor simple linii directoare (articolul 148 alineatul (2) din TFUE) de către legislatorul european sau de adoptarea de către acesta a unor măsuri de încurajare pentru sprijinirea acțiunii statelor membre în domeniul ocupării forței de muncă (articolul 149 din TFUE). O astfel de obligație trebuie înlocuită cu o recomandare adresată statelor membre de a lua măsuri în acest sens.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) principalele activități desfășurate în temeiul prezentului regulament;

(a) principalele activități desfășurate în temeiul prezentului regulament la nivel național și unde este cazul, la nivel transfrontalier;

Justificare

Va fi astfel ușurată cooperarea și colaborarea între partenerii EURES la nivel național, regional, local și transfrontalier. Astfel, vor exista aceleași reguli de accesare și utilizare a fondurilor pentru toți partenerii.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia, prin Biroul european de coordonare, se asigură că finanțarea activităților EURES este în conformitate cu programele naționale de lucru și cu dispozițiile programului EaSI, în timp ce dispozițiile privind finanțarea activităților EURES asigură sinergia cu finanțarea disponibilă prin programul INTERREG 2014-2020.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 37 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14 alineatele (1) - (7) se aplică după doi ani de la data intrării în vigoare menționate la alineatul (1).

PROCEDURĂ

Titlu

Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă

Referințe

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

3.2.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Data adoptării

26.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz


VOT PRIN APEL NOMINAL

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[PPE]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Verts/ALE]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


PROCEDURĂ

Titlu

Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă

Referințe

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Data prezentării la PE

14.1.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Raportori

Data numirii

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Data adoptării

23.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

5

5

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Data depunerii

1.7.2015

Aviz juridic - Politica de confidențialitate