Postopek : 2014/0002(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0224/2015

Predložena besedila :

A8-0224/2015

Razprave :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0055

POROČILO     ***I
PDF 1285kWORD 1025k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Heinz K. Becker

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0006),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 46 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0015/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 4. junija 2014(1),

–       ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 25. junija 2014(2),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za regionalni razvoj (A8-0224/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Prosto gibanje delavcev je ključni element za razvoj bolj povezanega trga dela Unije, ki omogoča mobilnost delavcev z območij z visoko brezposelnostjo na območja s pomanjkanjem delovne sile. Prav tako prispeva k iskanju ustreznih spretnosti za prosta delovna mesta ter odpravljanju ozkih grl na trgu dela.

(2) Prosto gibanje delavcev je eden izmed ključnih elementov v razvoju bolj povezanega trga dela Unije, zlasti v čezmejnih regijah, ki omogoča večjo mobilnost delavcev ter bi lahko prispeval k večji raznolikosti in iskanju ustreznih spretnosti za prosta delovna mesta in odpravljanju ozkih grl na trgu dela.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Določbe Uredbe 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (kodificirano besedilo)19 so vzpostavile mehanizme za uravnoteženje ponudbe delovnih mestih in povpraševanja po njih ter izmenjavo informacij, v Izvedbenem sklepu Komisije 2012/733/EU z dne 26. novembra 2012 pa so navedene določbe o delovanju mreže EURES (evropske službe za zaposlovanje) v skladu z navedeno uredbo. Ta regulativni okvir je treba revidirati, da bo odražal nove vzorce mobilnosti, povečane zahteve za pravično mobilnost, spremembe v tehnologiji za izmenjavo podatkov o prostih delovnih mestih, uporabo različnih kanalov za zaposlovanje s strani iskalcev zaposlitve in delodajalcev ter vedno večjo vlogo drugih posrednikov na trgu dela, ki poleg javnih služb za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: JSZ) zagotavljajo storitve posredovanja zaposlitve.

(3) Določbe Uredbe 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (kodificirano besedilo)19 so vzpostavile mehanizme za uravnoteženje ponudbe delovnih mestih in povpraševanja po njih ter izmenjavo informacij, v Izvedbenem sklepu Komisije 2012/733/EU z dne 26. novembra 2012 pa so navedene določbe o delovanju mreže EURES (evropske službe za zaposlovanje) v skladu z navedeno uredbo. Ta regulativni okvir je treba revidirati, da bo odražal nove vrste vzorcev dela, mobilnosti in poklicnega življenja, povečane zahteve za pravično mobilnost, spremembe v tehnologiji za izmenjavo podatkov o prostih delovnih mestih, uporabo različnih kanalov za zaposlovanje s strani iskalcev zaposlitve in delodajalcev ter vedno večjo vlogo drugih posrednikov na trgu dela, ki poleg javnih služb za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: JSZ) zagotavljajo storitve posredovanja zaposlitve.

__________________

__________________

19 UL L 141, 27.5.2011, str. 1.

19 UL L 141, 27.5.2011, str. 1.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da bi delavcem, ki imajo pravico do prostega gibanja, pomagali učinkovito uveljavljati to pravico, je pomoč v skladu s to uredbo na voljo vsem državljanom Unije, ki imajo pravico do zaposlitve, in njihovim družinskim članom, v skladu s členom 45 Pogodbe. Države članice omogočijo enak dostop vsem državljanom tretjih držav, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Unije upravičeni do enakega obravnavanja kot državljani držav članic na tem področju.

(4) Da bi delavcem, ki imajo pravico do dela, ki temelji na prostem gibanju, pomagali učinkovito uveljavljati to pravico, je pomoč v skladu s to uredbo na voljo vsem državljanom Unije, ki imajo pravico do zaposlitve, in njihovim družinskim članom, v skladu s členom 45 PDEU. Države članice omogočijo enak dostop vsem državljanom tretjih držav, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Unije upravičeni do enakega obravnavanja kot državljani držav članic na tem področju.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Sodišče Evropske unije vedno navaja, da je prosto gibanje delavcev eden izmed temeljev Unije in, da je treba zato določbe, ki ga določajo, razlagati široko1a. Zato je treba razlagati to svoboščino, kot je navedena v členu 45 PDEU, da na neizčrpen način določa nekatere pravice, ki pripadajo državljanom Unije v okviru prostega gibanja delavcev, ter da ta svoboščina vključuje pravico državljanov Unije do prostega gibanja na ozemlju drugih držav članic in do prebivanja v teh zaradi iskanja zaposlitve1b. V skladu z razlago Sodišča je treba v opredelitev delavca iz te uredbe vključiti tudi iskalce zaposlitve. Prav tako v skladu z razlago Sodišča bi morala opredelitev, če so izpolnjeni pogoji, vključevati tudi osebe, ki opravljajo vajeništvo1c ali pripravništvo1d.

 

__________________

 

1a Glej zlasti odstavek 13 sodbe z dne 3. junija 1986 v zadevi 139/85 Kempg proti Staatssecretaris van Justitie.

 

1b Glej zlasti odstavek 13 sodbe z dne 26. februarja 1991 v zadevi C-292/89 The Queen proti Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen. Glej tudi meje iz sodbe z dne 11. novembra 2014 v zadevi C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano proti Jobcenter Leipzig.

 

1c Glej zlasti sodbo z dne 19. novembra 2002 v zadevi C-188/00 Bülent Kurz, rojen Yüce proti Land Baden-Württemberg.

 

1d Glej zlasti sodbo z dne 26. februarja 1992 v zadevi C-3/90, Bernini proti Minister van Onderwijs en Wetenschappen in z dne 17. marca 2005 v zadevi C-109/04, Kraneman proti Land Nordrhein-Westfalen.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Vedno večja medsebojna odvisnost trgov dela pomeni, da je potrebno okrepljeno sodelovanje med službami za zaposlovanje za zagotovitev prostega gibanja vseh delavcev s prostovoljno in pravično mobilnostjo delovne sile znotraj Unije v skladu s členom 46(a) Pogodbe; zato bi bilo treba vzpostaviti skupni okvir za sodelovanje med državami članicami in Komisijo v zvezi z mobilnostjo delovne sile znotraj Unije. Ta okvir bi moral združiti prosta delovna mesta iz celotne Unije in zagotoviti možnost vložitve prijave na ta prosta delovna mesta („uravnoteženje ponudbe delovnih mestih in povpraševanja po njih“), opredeliti zagotavljanje povezanih podpornih storitev za delavce in delodajalce ter zagotoviti skupni pristop za izmenjavo informacij, potrebnih za olajšanje navedenega sodelovanja.

(5) Vedno večja medsebojna odvisnost trgov dela pomeni, da je potrebno okrepljeno sodelovanje med službami za zaposlovanje, zlasti v čezmejnih regijah, za zagotovitev prostega gibanja vseh delavcev s prostovoljno mobilnostjo delovne sile na pravični podlagi znotraj Unije v skladu s členom 46(a) Pogodbe. Zato bi bilo treba vzpostaviti skupni okvir za sodelovanje med državami članicami in Komisijo v zvezi z mobilnostjo delovne sile znotraj Unije. Ta okvir bi moral združiti prosta delovna mesta iz vse Unije in zagotoviti možnost prijave na ta prosta delovna mesta („uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih“), opredeliti zagotavljanje s tem povezanih podpornih storitev za delavce in delodajalce ter zagotoviti skupni pristop za izmenjavo informacij in zagotavljanje individualnih svetovalnih storitev, potrebnih za olajšanje tega sodelovanja.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Glede na velik pomen mreže EURES pri spodbujanju zaposlovanja v Uniji bi morala Komisija zagotoviti neposredno in ustrezno financiranje za dobro delovanje platforme in za sodelovanje držav članic.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) V „Paktu za rast in delovna mesta“ je Evropski svet zahteval, naj se prouči možnost za razširitev mreže EURES na vajeništva in pripravništva, pri čemer vajeništva in pripravništva lahko zajema ta uredba, če se zadevne osebe štejejo za delavce z vidika pravic, podeljenih državljanom na podlagi člena 45 Pogodbe. Treba je uvesti ustrezno izmenjavo splošnih informacij o mobilnosti za vajeništva in pripravništva znotraj Unije ter razviti ustrezno pomoč za kandidate za ta delovna mesta, in sicer na podlagi mehanizma za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, ko bo takšno uravnoteženje izvedljivo v skladu z ustreznimi standardi in ob upoštevanju pristojnosti držav članic.

(6) V „Paktu za rast in delovna mesta“ je Evropski svet zahteval, naj se preuči možnost za razširitev mreže EURES na vajeništva in pripravništva, pri čemer vajeništva in pripravništva lahko zajema ta uredba, če se zadevne osebe štejejo za delavce z vidika pravic, podeljenih državljanom na podlagi členov 45 in 47 PDEU. Pogoji teh vajeništev in pripravništev bi morali biti določeni v okviru veljavne evropske in nacionalne zakonodaje ter v skladu z minimalnimi socialnimi in delovnimi standardi države članice gostiteljice. Države članice bi morale imeti možnost, da izločijo nekatera prosta delovna mesta za vajeništva in pripravništva, zaradi razlik v izobraževalnih sistemih in aktivnih politikah trga dela. Treba je uvesti ustrezno izmenjavo splošnih informacij o mobilnosti za vajeništva in pripravništva znotraj Unije ter razviti ustrezno pomoč za kandidate za ta delovna mesta, in sicer na podlagi mehanizma za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, ko bo takšno uravnoteženje izvedljivo v skladu z ustreznimi standardi in ob upoštevanju pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Pri širitvi mreže EURES na vajeništva in pripravništva bi bilo treba upoštevati priporočilo Sveta o okviru za kakovost pripravništev, da bi izboljšali njihovo kakovost, zlasti glede učnih vsebin in delovnih pogojev, in tako olajšali prehod iz izobraževanja, brezposelnosti ali neaktivnosti v delo. Med drugim bi bilo treba pri pripravništvu spoštovati delovne pogoje, ki v skladu z veljavno zakonodajo Unije in držav članic veljajo za pripravnike, pravice in obveznosti, preglednost pogojev itn.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Potrebna je zakonodaja, ki bi okrepila učinkovitost javnih služb za zaposlovanje. Spodbujanje pravičnih zaposlitvenih možnosti prek portala EURES je odvisno tudi od krepitve zmogljivosti, tehnične pomoči ter finančnih in človeških virov javnih služb za zaposlovanje v vsaki državi članici.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Mreža EURES bi morala biti dovolj prožna, da bi se lahko prilagodila spreminjajoči se naravi in strukturi služb za zaposlovanje. Odprtje članstva v mreži EURES bi izboljšalo učinkovitost izvajanja storitev prek partnerstev, omogočilo boljšo kakovost in povečalo tržni delež mreže. Član mreže EURES naj bi bila torej vsaka javna ali zasebna organizacija ali prostovoljna ali nevladna organizacija, ki bi izpolnjevala merila, določena v tej uredbi.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Nadnacionalno in čezmejno sodelovanje ter podporo organizacijam, ki delujejo v mreži EURES v državah članicah, bi olajšala struktura na ravni Unije („evropski urad za usklajevanje“), ki bi morala zagotoviti skupne informacije, dejavnosti usposabljanja, orodja in smernice. Ta struktura bi morala biti odgovorna tudi za razvoj „evropskega portala za zaposlitveno mobilnost“ (portala EURES), skupne platforme IT. Za usmerjanje njenega delovanja bi bilo treba po posvetovanju z državami članicami pripraviti večletne delovne programe.

(8) Nadnacionalno in čezmejno partnerstvo in sodelovanje ter podporo organizacijam, ki delujejo v mreži EURES v državah članicah, bi olajšala struktura na ravni Unije („Evropski urad za usklajevanje“), ki bi morala zagotoviti skupne informacije, dejavnosti usposabljanja, orodja in smernice. Ta struktura bi morala biti odgovorna tudi za razvoj „evropskega portala za zaposlitveno mobilnost“ (portala EURES), skupne platforme IT. Za usmerjanje njenega delovanja bi bilo treba po posvetovanju z državami članicami pripraviti večletne delovne programe.

 

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Države članice bi morale vzpostaviti urade za usklajevanje na nacionalni ravni, ki bi zagotovili splošno podporo in pomoč vsem organizacijam na njihovem ozemlju, ki delujejo v mreži EURES, ter podprli sodelovanje s podobnimi organizacijami v drugih državah članicah in z evropskim uradom za usklajevanje. Naloga teh uradov za usklajevanje bi morala biti zlasti obravnavanje pritožb in težav v zvezi s prostimi delovnimi mesti ter preverjanje skladnosti, kar zadeva prostovoljno in pravično mobilnost delovne sile znotraj Unije.

(9) Države članice bi morale vzpostaviti urade za usklajevanje na nacionalni ravni, ki bi zagotavljali splošno podporo in pomoč vsem organizacijam na njihovem ozemlju, ki delujejo v mreži EURES, vključno s čezmejnimi partnerstvi, ter podpirali sodelovanje s podobnimi organizacijami v drugih državah članicah, zlasti v sosednjih, in z Evropskim uradom za usklajevanje. Naloga uradov za usklajevanje bi morala biti zlasti obravnavanje pritožb in težav v zvezi s prostimi delovnimi mesti ter preverjanje skladnosti, kar zadeva prostovoljno mobilnost delovne sile na pravični podlagi znotraj Unije.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Sodelovanje socialnih partnerjev v mreži EURES prispeva zlasti k proučevanju ovir za mobilnost, pa tudi k spodbujanju pravične in prostovoljne mobilnosti delovne sile znotraj Unije, vključno s čezmejnimi območji. Predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije bi zato morali biti vključeni v celotno strukturo upravljanja mreže EURES, nacionalne organizacije delodajalcev in sindikati pa lahko vložijo prijavo, da želijo postati partnerji EURES.

(10) Sodelovanje socialnih partnerjev v mreži EURES prispeva zlasti k proučevanju ovir za mobilnost, pa tudi k spodbujanju prostovoljne mobilnosti delovne sile na pravični podlagi znotraj Unije, zlasti na čezmejnih območjih. Predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije bi zato morali biti vključeni v celotno strukturo upravljanja mreže EURES, nacionalne organizacije delodajalcev in sindikati pa bi morali biti vključeni v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso ter bi morali imeti možnost, da vložijo prijavo, da želijo postati člani ali partnerji EURES po izpolnitvi določenih obveznosti.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Širše članstvo v mreži EURES ima socialne, gospodarske in finančne koristi. Izboljšuje učinkovitost pri zagotavljanju storitev s spodbujanjem partnerstev, izboljšanjem dopolnjevanja in povečanjem kakovosti. Povečuje tržni delež mreže EURES, saj novi člani dajejo na voljo informacije o prostih delovnih mestih, prijave za zaposlitev in življenjepise. Nadnacionalno in čezmejno sodelovanje, ki je ključni element delovanja mreže EURES, bi lahko ustvarilo inovativne oblike učenja in sodelovanja med službami za zaposlovanje, tudi v zvezi s standardi kakovosti za prosta delovna mesta in podporne storitve. Mreža EURES bi lahko torej povečala svoj pomen kot eno ključnih orodij Unije, ki je na voljo državam članicam in Evropski komisiji za podporo konkretnim ukrepom za doseganje visoke stopnje zaposlenosti v Uniji.

(12) Širše članstvo v mreži EURES ima potencialne gospodarske, finančne in socialne koristi. Izboljšuje učinkovitost pri zagotavljanju storitev s spodbujanjem partnerstev, izboljšanjem dopolnjevanja in povečanjem kakovosti. Povečuje tržni delež mreže EURES, saj novi člani dajejo na voljo informacije o prostih delovnih mestih, prijave za zaposlitev in življenjepise. Nadnacionalno in čezmejno sodelovanje, ki je ključni element delovanja mreže EURES, bi lahko ustvarilo inovativne oblike učenja in sodelovanja med službami za zaposlovanje, tudi v zvezi s standardi kakovosti za prosta delovna mesta in podporne storitve. Mreža EURES bi lahko torej povečala in okrepila svoj pomen kot eno ključnih orodij Unije, ki je na voljo državam članicam in Komisiji za podporo konkretnim ukrepom za doseganje visoke stopnje kakovostne in trajne zaposlenosti v Uniji.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Politika delovnega trga je v pristojnostih držav članic, usklajuje in podpira pa jo Unija v skladu z zadevnimi določbami PDEU. Podporni ukrepi, povezani z mobilnostjo, morajo biti v skladu z načeli Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti glede enake obravnave, in zadevne zakonodaje Unije.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Eden od ciljev mreže EURES je podpora pravični mobilnosti delovne sile znotraj Unije, zato bi morala minimalna skupna merila za odobritev sodelovanja organizacij vsebovati zahtevo, da se te organizacije zavežejo popolnemu spoštovanju veljavnih delovnih standardov in pravnih zahtev.

(14) Eden od ciljev mreže EURES je podpora pravični mobilnosti delovne sile znotraj Unije, zato bi morala minimalna skupna merila za odobritev sodelovanja organizacij vsebovati zahtevo, da se te organizacije zavežejo popolnemu spoštovanju veljavnih delovnih standardov, pravnih zahtev in načela nediskriminacije.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Države članice bi morale imeti možnost zavrniti ali preklicati sprejem članov ali partnerjev EURES, ki kršijo delovne standarde ali pravne zahteve, zlasti glede plačila in delovnih pogojev. V primeru zavrnitve na podlagi neizpolnjevanja delovnih standardov ali pravnih zahtev, zlasti glede plačila in delovnih pogojev, bi moral ustrezni nacionalni urad za usklajevanje o tem obvestiti Evropski urad za usklajevanje, zato da se ta informacija posreduje ostalim nacionalnim uradom za usklajevanje. Če zadevni član ali partner EURES deluje tam, bi moral zadevni nacionalni urad za usklajevanje ustrezno ukrepati na svojem ozemlju v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Države članice bi morale imenovati JSZ za članice mreže EURES brez sprejemnega postopka, če izpolnjujejo minimalna skupna merila. Morali bi imeti možnost, da se dejavnosti, povezane z organizacijo dela EURES, prenesejo na JSZ.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b) Sklep št. 573/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a določa izvedbo vključujoče primerjave vseh javnih zavodov za zaposlovanje, ki bo temeljila na dokazih in bo usmerjena v rezultate, da bi opredelili najboljšo prakso, njen potencial pa bo mogoče v celoti izkoristiti ob stalnem sodelovanju držav članic.

 

___________________

 

1a Sklep št. 573/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (UL L 159, 28.5.2014, str. 32).

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Da bi se delavcem in delodajalcem sporočale zanesljive in najnovejše informacije o različnih vidikih mobilnosti delovne sile znotraj Unije, bi morala mreža EURES sodelovati z drugimi telesi, službami in mrežami Unije, ki spodbujajo mobilnost in obveščajo državljane o njihovih pravicah v skladu s pravom Unije, kot so portal „Tvoja Evropa“, evropski mladinski portal in mreža SOLVIT, organizacije, pristojne za priznavanje strokovnih kvalifikacij, ter organi za spodbujanje, analizo in spremljanje enakega obravnavanja delavcev ter podporo enakemu obravnavanju delavcev, imenovani v skladu z Direktivo ../2013 (EU) [Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev].

(16) Da bi se delavcem in delodajalcem sporočale zanesljive in najnovejše informacije o različnih vidikih mobilnosti delovne sile in socialne zaščite znotraj Unije, bi si morala mreža EURES prizadevati za doseganje sinergij med – in sodelovanje z – drugimi telesi, službami in mrežami Unije, ki spodbujajo mobilnost in obveščajo državljane o njihovih pravicah v skladu s pravom Unije, kot so Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 883/20041a, Evropska mreža organov za enakost (Equinet), portal „Tvoja Evropa“, evropski mladinski portal in mreža SOLVIT, organizacije, ki delujejo na področju čezmejnega sodelovanja, organizacije, pristojne za priznavanje strokovnih kvalifikacij, ter organi za spodbujanje, analizo in spremljanje enakega obravnavanja delavcev ter podporo enakemu obravnavanju delavcev, imenovani v skladu z Direktivo 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

______________

 

1a Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1).

 

1b Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 159, 28.5.2014, str. 32).

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Vsa prosta delovna mesta, ki se javno objavijo, bi morala biti objavljena na portalu EURES, v skladu s prakso države članice.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Za zagotavljanje notranje in tehnične kakovosti informacij, danih na voljo skupni platformi IT, zlasti podatkov v zvezi s prostimi delovnimi mesti, so pravno odgovorne organizacije, ki dajo informacije na voljo, v skladu z zakonodajo in/ali standardi, ki jih določijo države članice. Komisija bi morala olajšati sodelovanje za zgodnje odkrivanje kakršnih koli goljufij ali zlorab pri izmenjavi informacij na evropski ravni.

(19) Za zagotavljanje notranje in tehnične kakovosti informacij, danih na voljo skupni platformi IT, zlasti podatkov v zvezi s prostimi delovnimi mesti, so pravno odgovorne organizacije, ki dajo informacije na voljo, v skladu z zakonodajo in/ali standardi, ki jih določijo države članice. Te organizacije bi morale skupaj s Komisijo olajšati sodelovanje za odkrivanje kakršnih koli goljufij ali zlorab pri izmenjavi informacij na ravni Unije. Vse udeležene strani morajo zagotavljati visoko kakovostne podatke.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Skupni sistem klasifikacije spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev je eno najpomembnejših orodij za omogočanje spletnih prijav za zaposlitev v Uniji, zato je treba razviti sodelovanje med državami članicami in Evropsko komisijo, da se doseže interoperabilnost in smiselno samodejno usklajevanje prek meja, vključno z uskladitvijo med skupnim in nacionalnimi sistemi klasifikacije. V tem okviru bi bilo treba uporabljati tudi druge uveljavljene evropske formate in orodja za primerljivost in preglednost spretnosti in kvalifikacij, kot je evropsko ogrodje kvalifikacij in enotni okvir za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass).

(20) Skupni sistem klasifikacije spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev je eno najpomembnejših orodij za omogočanje spletnih prijav za zaposlitev v Uniji, zato je treba razviti sodelovanje med državami članicami in Komisijo, da se doseže interoperabilnost in smiselno samodejno usklajevanje prek meja, vključno z uskladitvijo med skupnim in nacionalnimi sistemi klasifikacije. Države članice bi bilo treba obveščati o razvoju evropske klasifikacije spretnosti, kompetenc in poklicev (ESCO). V tem okviru bi bilo treba uporabljati tudi druge uveljavljene evropske formate in orodja za primerljivost in preglednost spretnosti in kvalifikacij, kot je evropsko ogrodje kvalifikacij in enotni okvir za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass).

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Pri skupnem sistemu klasifikacije spretnosti, kompetenc in poklicev bi morali izkoristiti izkušnje in primere najboljše prakse, pridobljene pri izvajanju evropskega okvira kvalifikacij in Direktive 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

___________________

 

1aDirektiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20b) Države članice bi morale prav tako okrepiti sodelovanje v zvezi s priznavanjem diplom, da bi delavcem omogočile dostop do vseh zaposlitvenih priložnosti v Uniji.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Vzpostaviti bi bilo treba skupni pristop k storitvam, ki jih zagotavljajo organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES („podporne storitve“), ter čim bolj zagotoviti upoštevanje načela enakega obravnavanja delavcev in delodajalcev iz katerega koli dela Unije, ki želijo pomoč v zvezi z mobilnostjo delovne sile znotraj Unije; zato bi bilo treba vzpostaviti načela in pravila v zvezi z razpoložljivostjo podpornih storitev na ozemlju posameznih držav članic. Ta skupni pristop zajema tudi vajeništva in pripravništva, ki se štejejo kot delo.

(21) Vzpostaviti bi bilo treba skupni pristop k storitvam, ki jih zagotavljajo organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES („podporne storitve“), ter čim bolj zagotoviti upoštevanje načela enakega obravnavanja delavcev in delodajalcev iz katerega koli dela Unije, ki želijo pomoč v zvezi z mobilnostjo delovne sile znotraj Unije; zato bi bilo treba vzpostaviti načela in pravila v zvezi z razpoložljivostjo podpornih storitev na ozemlju posameznih držav članic. Ta skupni pristop zajema tudi vajeništva in pripravništva, ki se štejejo kot delo, v skladu s členom 45 PDEU.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Širša in celovitejša izbira pomoči v zvezi s priložnostmi za mobilnost delovne sile znotraj Unije je koristna za delavce, potrebna pa je tudi za izboljšanje potenciala mreže EURES, da bi delavcem zagotavljala podporo v celotnem delovnem življenju ter jim omogočala prehode med poklici in karierami.

(22) Širša in celovitejša izbira pomoči v zvezi s priložnostmi za mobilnost delovne sile znotraj Unije je koristna za delavce, potrebna pa je tudi za izboljšanje potenciala mreže EURES, da bi delavcem zagotavljala individualno svetovanje in podporo v delovnem življenju ter jim omogočala prehode med poklici in karierami.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Podporne storitve bodo pomagale zmanjšati ovire, s katerimi se soočajo iskalci zaposlitve pri uresničevanju svojih delavskih pravic v skladu s pravom Unije, ter učinkoviteje izkoristiti vse zaposlitvene priložnosti, s čimer se bodo posameznikom zagotovile boljše možnosti za zaposlitev.

(23) Podporne storitve bodo pomagale zmanjšati ovire, s katerimi se soočajo iskalci zaposlitve pri uresničevanju svojih pravic v skladu s pravom Unije, ter učinkoviteje izkoristiti vse priložnosti za pripravništvo, vajeništvo in zaposlitev, s čimer se bodo posameznikom zagotovile boljše možnosti za zaposlitev.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Za pravico do prostega gibanja delavcev znotraj Unije bi bilo koristno temeljito razumevanje povpraševanja po delovni sili v smislu poklicev, sektorjev in potreb delodajalcev, zato bi podporne storitve morale vključevati kakovostno pomoč za delodajalce, zlasti za mala in srednja podjetja. Tesna delovna razmerja med službami za zaposlovanje in delodajalci bodo omogočila obsežnejšo evidenco prostih delovnih mest in boljše usklajevanje med delovnimi mesti in ustreznimi kandidati, zagotovila možne poti za iskalce zaposlitve, zlasti tiste iz ranljivih skupin, in izboljšala informacije o trgu dela.

(24) Za pravico do prostega gibanja delavcev znotraj Unije bi bilo koristno temeljito razumevanje ponudbe in povpraševanja po delovni sili v smislu usklajevanja ponudbe znanj in spretnosti ter povpraševanja po njih, kvalifikacij, poklicev, sektorjev in potreb delodajalcev, zato bi podporne storitve morale vključevati kakovostno pomoč za delodajalce, zlasti za mala in srednja podjetja. Tesna razmerja sodelovanja med službami za zaposlovanje in delodajalci bodo omogočila obsežnejšo evidenco prostih mest in boljše usklajevanje med prostimi mesti in ustreznimi kandidati, zagotovila možne poti za iskalce zaposlitve, zlasti mlade in tiste iz ranljivih skupin, in izboljšala informacije o trgu dela.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Podporne storitve, skupne vsem državam članicam, bi bilo treba opredeliti na podlagi razvijajočega se soglasja o uspešnih praksah držav članic v zvezi z informacijami in svetovanjem za iskalce zaposlitve in delodajalce.

(25) Podporne storitve, skupne vsem državam članicam, bi bilo treba opredeliti na podlagi razvijajočega se soglasja o uspešnih praksah držav članic v zvezi z informacijami in individualnim svetovanjem za iskalce zaposlitve in delodajalce. Komisija bi morala zagotoviti tehnično in finančno pomoč podpornim storitvam, med drugim tudi svetovalcem, ki delujejo v mreži EURES.

Obrazložitev

Posamezniku prilagojene storitve, ki jih zagotavljajo svetovalci v mreži EURES, so ključnega pomena za to, da se delavci pri uveljavljanju svoje temeljne pravice do prostega gibanja lahko informirano odločajo.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Ker so podporne storitve za delavce povezane z uresničevanjem njihove temeljne pravice do prostega gibanja, ki jo imajo kot delavci v skladu s pravom Unije, bi morale biti te storitve brezplačne. Za podporne storitve za delodajalce pa se lahko v skladu z nacionalnimi praksami zaračunajo pristojbine.

(26) Ker so podporne storitve za delavce povezane z uresničevanjem njihove temeljne pravice do prostega gibanja, ki jo imajo kot delavci v skladu s pravom Unije, bi morale biti te storitve brezplačne. Podporne storitve za delodajalce, ki so povezane z mrežo EURES, bi prav tako morale biti brezplačne.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Posebno pozornost bi bilo treba nameniti podpori mobilnosti v čezmejnih območjih in zagotavljanju storitev obmejnim delavcem, ki živijo v eni državi članici in delajo v drugi, pri čemer se morajo soočati z različnimi nacionalnimi praksami in pravnimi sistemi, pa tudi s posebnimi upravnimi, pravnimi ali davčnimi ovirami za mobilnost. Države članice se lahko odločijo za vzpostavitev posebnih podpornih struktur za spodbujanje te vrste mobilnosti, take strukture pa bi v okviru mreže EURES morale poskrbeti za posebne potrebe glede informiranja, svetovanja in čezmejnega usklajevanja ponudbe delovne sile in povpraševanja po njej ter povezano posredovanje zaposlitev.

(27) Posebno pozornost bi bilo treba nameniti podpori mobilnosti v čezmejnih območjih in zagotavljanju storitev obmejnim delavcem, ki živijo v eni državi članici in delajo v drugi, pri čemer se morajo soočati z različnimi nacionalnimi praksami in pravnimi sistemi, pa tudi s posebnimi upravnimi, pravnimi ali davčnimi ovirami, povezanimi z mobilnostjo. Države članice ter/ali regionalni in lokalni organi, bi morali imeti možnost, da vzpostavijo posebne podporne strukture za spodbujanje te vrste mobilnosti, take strukture pa bi v okviru mreže EURES morale poskrbeti za posebne potrebe glede informiranja, svetovanja in čezmejnega usklajevanja ponudbe delovne sile in povpraševanja po njej ter s tem povezano posredovanje zaposlitev. Čezmejna partnerstva EURES bi morala v tem smislu biti deležna posebne pozornosti.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Preglednost trgov dela in ustrezne zmogljivosti usklajevanja ponudbe in povpraševanja so predpogoj za mobilnost delovne sile znotraj Unije. Boljše ravnovesje med ponudbo delovne sile in povpraševanjem po njej je mogoče doseči z učinkovitim sistemom na ravni Unije za izmenjavanje informacij o nacionalnih in sektorskih presežkih in pomanjkanjih delovne sile, ki bi ga bilo treba vzpostaviti med državami članicami in Evropsko komisijo ter bi ga morale države članice uporabiti kot podlago za razvoj lastnih politik mobilnosti in podporo praktičnemu sodelovanju znotraj mreže EURES.

(28) Preglednost trgov dela in ustrezne zmogljivosti usklajevanja ponudbe in povpraševanja, vključno z usklajevanjem spretnosti in kvalifikacij s potrebami na trgu dela, so predpogoj za mobilnost delovne sile znotraj Unije. Boljše ravnovesje med ponudbo delovne sile in povpraševanjem po njej zaradi boljšega usklajevanja med spretnostmi in delovnimi mesti je mogoče doseči z učinkovitim sistemom na ravni Unije za izmenjavanje informacij o nacionalni, regionalni in sektorski ponudbi delovne sile in povpraševanju po njej. Ta sistem bi bilo treba vzpostaviti med državami članicami s podporo Komisije ter bi ga morale države članice uporabiti kot podlago za razvoj lastnih politik mobilnosti in podporo praktičnemu sodelovanju znotraj mreže EURES.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a) Komisija bi morala redno spremljati povpraševanje in ponudbo na trgu dela Unije ter v sodelovanju z Eurostatom in mrežo EURES analizirati trende na področju dela.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Prosto gibanje delavcev je tesno povezano z visoko stopnjo zaposlenosti, zato morajo države članice razviti politiko mobilnosti, ki podpira boljše delovanje trgov dela v Uniji. Politiko mobilnosti držav članic bi bilo treba obravnavati kot sestavni del njihove socialne politike in politike zaposlovanja.

(29) Prosto gibanje delavcev je tesno povezano z visoko stopnjo zaposlenosti, zato morajo države članice razviti politiko mobilnosti, ki podpira boljše delovanje trgov dela v Uniji. Politiko mobilnosti držav članic bi bilo treba obravnavati kot sestavni del njihove socialne politike in politike zaposlovanja. Komisija bi morala imeti možnost, da zbere primere najboljše prakse držav članic in jih navede v svojih priporočilih v okviru evropskega semestra.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a) Pri teh politikah bi bilo treba upoštevati tudi sovražno delovno okolje, veliko nevarnost izkoriščanja in slabe delovne pogoje, v katerih se lahko znajdejo mobilni delavci, ko pridejo na nov trg dela. Prav tako bi bilo treba upoštevati družine teh delavcev in možnosti za njihovo vključitev na novi trg dela.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Treba bi bilo vzpostaviti cikel priprave programov, da se podpre usklajevanje ukrepov na področju mobilnosti znotraj Unije. Da bi bila programska priprava načrtov dejavnosti držav članic učinkovita, bi morala upoštevati podatke o tokovih in vzorcih mobilnosti, analizo podatkov obstoječih in predvidenih pomanjkanj in presežkov delovne sile ter izkušenj in praks glede zaposlovanja v okviru mreže EURES, zajemati pa bi morala tudi pregled obstoječih virov in orodij, ki so na voljo organizacijam v državi članici za spodbujanje mobilnosti delovne sile znotraj EU.

(30) Treba bi bilo vzpostaviti cikel priprave programov, da se podpre usklajevanje ukrepov na področju mobilnosti znotraj Unije. Da bi odkrili in preprečili negativne učinke, ki se pojavljajo v povezavi z geografsko mobilnostjo znotraj Unije, in zagotovili pravično mobilnost, bi morala programska priprava načrtov dejavnosti držav članic upoštevati podatke o tokovih in vzorcih mobilnosti, analizo podatkov obstoječe in predvidene ponudbe in povpraševanja delovne sile ter izkušenj in praks glede zaposlovanja v okviru mreže EURES, zajemati pa bi morala tudi pregled obstoječih virov in orodij, ki so na voljo organizacijam v državi članici za spodbujanje mobilnosti delovne sile znotraj EU.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Izmenjava osnutkov načrtov dejavnosti med državami članicami v okviru cikla priprave programov bi morala nacionalnim uradom za usklajevanje, ki delujejo v imenu držav članic, in evropskemu uradu za usklajevanje omogočiti, da vire mreže EURES usmerijo k ustreznim ukrepom in projektom ter s tem pospešijo razvoj mreže EURES kot orodja, ki je bolj usmerjeno k rezultatom in se odziva na potrebe delavcev glede na dinamiko trgov dela.

(31) Izmenjava osnutkov načrtov dejavnosti med državami članicami v okviru cikla priprave programov bi morala nacionalnim uradom za usklajevanje, ki delujejo v imenu držav članic, in Evropskemu uradu za usklajevanje in ob ustrezni udeležbi socialnih partnerjev omogočiti, da vire mreže EURES usmerijo k ustreznim ukrepom in projektom ter s tem pospešijo razvoj mreže EURES kot orodja, ki je bolj usmerjeno k rezultatom in se odziva na potrebe delavcev glede na dinamiko trga dela Unije.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Da se pridobijo ustrezne informacije za merjenje rezultatov mreže EURES, bi bilo treba vzpostaviti skupne kazalnike. Ti kazalniki bi morali organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, usmerjati pri opredeljevanju njihovih rezultatov ter bi morali pomagati oceniti napredek pri doseganju zastavljenih ciljev za mrežo EURES kot celoto, vključno z njenim prispevkom k izvajanju usklajene strategije za zaposlovanje v skladu s členom 145 Pogodbe.

(32) Da se pridobijo ustrezne informacije za merjenje rezultatov mreže EURES, bi bilo treba vzpostaviti skupne kvantitativne in kvalitativne kazalnike, po potrebi razčlenjene po spolu, in izvesti podrobno oceno učinka mobilnosti na trge dela. Ti kazalniki in ocena učinka bi morali organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, usmerjati pri opredeljevanju njihovih rezultatov ter bi morali pomagati oceniti napredek pri doseganju zastavljenih ciljev za mrežo EURES kot celoto, vključno z njenim prispevkom k izvajanju usklajene strategije za zaposlovanje v skladu s členom 145 PDEU.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Kadar ukrepi iz te uredbe vključujejo obdelavo osebnih podatkov, jih je treba izvesti v skladu z zakonodajo EU o varstvu osebnih podatkov20 in njenimi nacionalnimi izvedbenimi ukrepi.

(33) Če ukrepi iz te uredbe vključujejo obdelavo osebnih podatkov, jih je treba izvesti v skladu z zakonodajo Unije o varstvu osebnih podatkov in njenimi nacionalnimi izvedbenimi ukrepi. Osebnih podatkov ne bi smeli hraniti dlje, kot je potrebno za namen, za katerega bili zbrani.

__________________

__________________

20 Zlasti Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

20 Zlasti Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) Izvajanje te uredbe bo omogočilo oblikovanje učinkovitega mehanizma za boljše povezovanje izobraževalnih sistemov v skladu s potrebami trga dela, pa tudi za boljše povezovanje celotnega trga dela.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Ker države članice ne morejo v zadostni meri doseči cilja te uredbe, tj. vzpostavitve skupnega okvira za sodelovanje med državami članicami za združevanje informacij o prostih delovnih mestih, omogočanje prijave nanje ter lažje doseganje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu zaposlovanja, in ker se ta cilj zaradi obsega in učinka ukrepa lahko lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena 5 ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(35) Države članice lažje dosežejo cilj te uredbe, tj. vzpostavitev skupnega okvira za sodelovanje med državami članicami za združevanje informacij o prostih delovnih mestih, omogočanje prijave nanje ter lažje doseganje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu zaposlovanja, če sodelujejo na ravni Unije ob podpori Komisije. Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 PDEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz tega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU bi bilo treba prenesti na Komisijo, da se zagotovi, da je obveznosti držav članic za odobritev organizacij za vključitev v mrežo EURES kot partnerjev EURES in zagotavljanje skupnih kazalnikov uspešnosti navedenih organizacij mogoče spremeniti na podlagi izkušenj, pridobljenih z njihovo uporabo, ali ob upoštevanju spreminjajočih se potreb na trgu dela. Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravami ustrezno posvetuje, med drugim tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(36) Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU bi bilo treba prenesti na Komisijo, da se zagotovi, da je obveznosti držav članic za odobritev organizacij za vključitev v mrežo EURES kot partnerjev EURES in zagotavljanje skupnih kazalnikov uspešnosti navedenih organizacij mogoče spremeniti na podlagi izkušenj, pridobljenih z njihovo uporabo, ali ob upoštevanju spreminjajočih se potreb na trgu dela, ter da se omogoči spreminjanje obsega podpornih storitev za delavce in za delodajalce. Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravami ustrezno posvetuje, med drugim tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe                44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje tehničnih standardov in formatov, ki se uporabljajo za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih in samodejno usklajevanje ponudbe in povpraševanja, ter enotni pogoji za modele in postopke za izmenjavo informacij med državami članicami, bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije –

(37) Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje tehničnih standardov in formatov, ki se uporabljajo za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih in samodejno usklajevanje ponudbe in povpraševanja, ter enotni pogoji za modele in postopke za izmenjavo informacij med državami članicami ter da se sprejme seznam spretnosti, kompetenc in poklicev evropske klasifikacije, bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_______________

 

1a Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37a) Za namene vzpostavitve sestave mreže za prehodno obdobje in za zagotavljanje neprekinjenega delovanja mreže, ustanovljene v okviru Uredbe (EU) 492/2011, bi organizacijam, ki so v členih 3(c) oziroma 3(d) izvedbenega sklepa Komisije 2012/733/EU z dne ...+ opredeljene kot partnerji EURES oziroma pridruženi partnerji, moralo biti dovoljeno, da v prehodnem obdobju še naprej delujejo kot člani ali partnerji EURES.

 

_______________

 

+UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Cilj te uredbe je olajšati uresničevanje prostega gibanja delavcev v Uniji v skladu s členom 45 PDEU z vzpostavitvijo skupnega okvira za sodelovanje med državami članicami in Komisijo.

1. Cilj te uredbe je olajšati uresničevanje prostega gibanja delavcev v Uniji in odpraviti diskriminacijo delavcev iz držav članic na podlagi nacionalnosti pri zaposlovanju, plačilu in drugih pogojih dela in zaposlovanja v Uniji, v skladu s členom 45 PDEU z vzpostavitvijo skupnega okvira za sodelovanje med državami članicami, socialnimi partnerji in Komisijo.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ukrepih držav članic in ukrepih med državami članicami za lažje doseganje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela Unije, s čimer bi se spodbujala visoka raven zaposlenosti;

(b) ukrepih držav članic in ukrepih med državami članicami za lažje doseganje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela Unije, s čimer bi se dosegla visoka raven kakovostne in trajne zaposlenosti;

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) delovanju evropske mreže služb za zaposlovanje med državami članicami in Komisijo;

(c) delovanju evropske mreže služb za zaposlovanje med državami članicami in Komisijo ob ustrezni udeležbi socialnih partnerjev;

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) storitvah, ki se nudijo iskalcem zaposlitve za zagotovitev pravične mobilnosti;

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) učinkovitem spodbujanju mreže EURES na ravni Unije z intenzivnimi komunikacijskimi ukrepi Komisije in zlasti držav članic s pomočjo instrumentov, ki bodo zagotovili obsežno razširjanje in dostopnost;

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „javne službe za zaposlovanje“ so organizacije držav članic, ki so del ustreznih ministrstev, javnih organov ali podjetij, ki jih ureja javno pravo, ter so odgovorne za izvajanje aktivnih politik trga dela in zagotavljanje storitev v javnem interesu na področju zaposlovanja;

(a) „javne službe za zaposlovanje“ ali „JSZ“ pomeni organizacije držav članic, ki so del ustreznih ministrstev, javnih organov ali podjetij, ki jih ureja javno pravo, ter so odgovorne za izvajanje aktivnih politik trga dela in zagotavljanje visoko kakovostnih storitev v javnem interesu na področju zaposlovanja;

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „prosto delovno mesto“ pomeni katero koli ponudbo za zaposlitev, tudi za vajeništva in pripravništva, ki se štejejo kot delo;

(c) „prosto delovno mesto“ pomeni katero koli ponudbo za zaposlitev, tudi za vajeništva in pripravništva, ki se štejejo kot delo, v skladu s členom 45 PDEU, pogoji za njih pa so določeni v okviru veljavne evropske in nacionalne zakonodaje ter upoštevajo minimalne socialne standarde in standarde dela države članice gostiteljice.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) „skupna platforma IT“ pomeni infrastrukturo IT in povezane platforme, vzpostavljene na evropski ravni za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih;

(e) „skupna platforma IT“ pomeni infrastrukturo IT in povezane platforme, ki so vzpostavljene, se spremljajo in obširno razširjajo na ravni Unije za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, ki jih brez težav uporabljajo tudi invalidi;

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) „pravična mobilnost“ pomeni mobilnost, ki je prostovoljna in pri kateri se spoštuje delovno pravo, delovni standardi in pravice delavcev v Uniji;

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) „čezmejno partnerstvo EURES“ pomeni dolgoročno sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi službami za zaposlovanje, socialnimi partnerji in drugimi pomembnimi deležniki v regionalnih strukturah, ki jih vzpostavijo sami.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ustanavljanje

Reorganizacija

Obrazložitev

Mreža EURES že obstaja in jo je treba reorganizirati, da bi izboljšali storitve za potencialne upravičence.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja evropsko mrežo služb za zaposlovanje („mrežo EURES“).

Ta uredba določa reorganizacijo in krepitev evropske mreže služb za zaposlovanje („mreže EURES“).

Obrazložitev

Mreža EURES že obstaja in jo je treba reorganizirati, da bi izboljšali storitve za potencialne upravičence.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Mrežo EURES sestavljajo naslednje kategorije organizacij:

1. Mrežo EURES sestavljajo naslednje kategorije organizacij:

(a) Evropska komisija, ki je pristojna za to, da mreži EURES pomaga pri izvajanju dejavnosti prek „evropskega urada za usklajevanje“;

(a) „Evropski urad za usklajevanje“, ustanovljen v okviru Komisije, ki je pristojen, da mreži EURES pomaga pri izvajanju dejavnosti;

 

(aa) „nacionalni uradi za usklajevanje“ so organi, ki jih določijo države članice in so pristojni za uporabo te uredbe v posamezni državi članici; države članice lahko za nacionalne urade za usklajevanje imenujejo svoje JSZ;

(b) člani EURES, ki so organi, imenovani s strani držav članic, pristojni za uporabo te uredbe v posamezni državi članici, tj. „nacionalni uradi za usklajevanje“;

(b) člani EURES, ki so:

 

(i) JSZ, kot jih določijo države članice v skladu s členom 8a; ter

 

(ii) javne ali zasebne organizacije, ki so jih države članice v skladu s členom 8 pooblastile, da na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, pa tudi na čezmejni ravni, zagotavljajo podporo z uravnoteženjem ponudbe delovnih mestih in povpraševanja po njih ter podpornimi storitvami za delavce in delodajalce;

(c) partnerji EURES, tj. organizacije, ki so jih države članice pooblastile, da na nacionalni, regionalni in/ali lokalni ravni zagotavljajo podporo z uravnoteženjem ponudbe delovnih mestih in povpraševanja po njih in/ali podpornimi storitvami za delavce in delodajalce.

(c) partnerji EURES, tj. javne ali zasebne organizacije, ki so jih države članice pooblastile, da na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, pa tudi na čezmejni ravni, zagotavljajo podporo z uravnoteženjem ponudbe delovnih mestih in povpraševanja po njih ali podpornimi storitvami za delavce in delodajalce.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V skladu s svojimi vlogami in pristojnostmi vse organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, s tesnim medsebojnim sodelovanjem dejavno spodbujajo priložnosti, ki jih ponuja mobilnost delovne sile v Uniji, ter si prizadevajo za izboljšanje načinov in sredstev za delavce in delodajalce, da bi izkoristili te priložnosti na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

2. V skladu s svojimi vlogami in pristojnostmi vse organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, s tesnim medsebojnim sodelovanjem dejavno spodbujajo priložnosti, ki jih ponuja mobilnost delovne sile v Uniji, ter si prizadevajo za izboljšanje načinov in sredstev za delavce in delodajalce, da bi izkoristili pravično mobilnosti in te priložnosti na lokalni, regionalni, nacionalni in ravni Unije, pa tudi na čezmejni ravni.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Organizacije socialnih partnerjev postanejo del mreže EURES v obliki članov ali partnerjev v skladu s členom 8.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izvajanje usklajene strategije zaposlovanja v skladu s členom 145 PDEU;

(b) izvajanje usklajene strategije zaposlovanja in zlasti spodbujanja kvalificiranih, usposobljenih in prilagodljivih delavcev v skladu s členom 145 PDEU;

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) boljše delovanje in povezovanje trgov dela v Uniji;

(c) delovanje, kohezija in povezovanje trgov dela v Uniji, tudi čezmejnih, in zagotavljanje nediskriminacijskega dostopa do zaposlitvenih priložnosti, prijav in ustreznih informacij o trgu dela;

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) večja prostovoljna geografska in poklicna mobilnost v Uniji na pravični podlagi;

(d) večja prostovoljna geografska in poklicna mobilnost v Uniji, zlasti v čezmejnih regijah, na pravični podlagi;

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) spodbujanje držav članic, da v svojih nacionalnih zakonodajah odpravijo vse ovire za mobilnost;

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 5 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) socialna vključenost in integracija oseb, izključenih s trga dela.

(e) socialna vključenost in integracija oseb, izključenih s trga dela, na ravni Unije, pri čemer se posebna pozornost nameni najranljivejšim skupinam in osebam v regijah z največjo stopnjo brezposelnosti;

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 5 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) večja usklajenost med politikami Unije, ki so namenjene boju proti brezposelnosti, zlasti mladih, in neenakostim.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 5 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb) podpora nemotenemu prehodu iz izobraževanja na trg dela v Uniji.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) delovanje in razvoj evropskega portala za zaposlitveno mobilnost („portal EURES“) ter z njim povezanih storitev IT, vključno s sistemi in postopki za izmenjavo prostih delovnih mest, prijav za zaposlitev in življenjepisov ter podpornih dokumentov, ko so na primer potni listi spretnosti, ter drugih informacij, v sodelovanju z drugimi ustreznimi informacijskimi in svetovalnimi službami ali mrežami in pobudami Unije;

(i) delovanje in razvoj evropskega portala za zaposlitveno mobilnost („portal EURES“) ter z njim povezanih storitev IT, ki so uporabne in dostopne, vključno s sistemi in postopki za izmenjavo prostih delovnih mest, prijav za zaposlitev in življenjepisov ter podpornih dokumentov, ko so na primer potni listi spretnosti, ter drugih informacij, v sodelovanju z drugimi ustreznimi informacijskimi in svetovalnimi službami ali mrežami in pobudami Unije;

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) dejavnosti informiranja in komuniciranja;

(ii) dejavnosti informiranja in komuniciranja v celi Uniji prek platform, ki dosežejo vse možne uporabnike, vključno z zagotavljanjem okolja brez ovir;

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) skupni program usposabljanja za osebje mreže EURES;

(iii) skupni program usposabljanja in stalnega razvoja za osebje mreže EURES, vključno z obveščanjem o novostih pri usklajevanju sistemov socialne varnosti, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 883/2004, in usposabljanjem za ozaveščanje za obravnavo različnih potreb specifičnih skupin delavcev;

 

(iiia) neposredno dostopne strokovne podporne storitve za svetovalce EURES;

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) lajšanje mreženja, izmenjavo dobrih praks in vzajemno učenje znotraj mreže EURES;

(iv) lajšanje izmenjave primerov dobre prakse in vzajemno učenje znotraj mreže EURES;

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iva) najširši možni dostop do storitev EURES na nediskriminacijski podlagi;

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) analizo geografske in poklicne mobilnosti;

(b) analizo povpraševanja in ponudbe na trgu dela v Uniji ter geografske in poklicne mobilnosti, ob upoštevanju različnih razmer v državah članicah;

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) razvoj ustreznega okvira za sodelovanje ter uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v Uniji na področju vajeništev in pripravništev, v skladu s to uredbo;

(c) razvoj ustreznega okvira strukture za sodelovanje ter uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v Uniji na področju vajeništev in pripravništev, tudi po potrebi čezmejno, v skladu s to uredbo;

Obrazložitev

Kot del delujoče mreže EURES se mora Evropski urad za usklajevanje opirati na pretekle izkušnje in prilagoditi te izkušnje lokalnim in regionalnim posebnostim.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spremljanje in ocenjevanje dejavnosti in uspešnosti zaposlovanja v okviru EURES v sodelovanju s člani mreže EURES.

(d) spremljanje in ocenjevanje dejavnosti in uspešnosti EURES in priprava poročil za vsako državo posebej;

 

(da) sodelovanje z upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti, mrežama SOLVIT in Equinet.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Evropski urad za usklajevanje upravlja Komisija. Svoje dejavnosti razvija in izvaja v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji, čezmejnimi partnerstvi in nacionalnimi uradi za usklajevanje.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Evropski urad za usklajevanje v tesnem sodelovanju z nacionalnimi uradi za usklajevanje objavi letno poročilo o številu razpoložljivih prostih delovnih mest v vsaki državi članici, pri čemer upošteva zlasti velikost prebivalstva in obseg gospodarstva države.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Države članice določijo nacionalne urade za usklajevanje v skladu s členom 4. O tem obvestijo Evropski urad za usklajevanje.

1. Vsak nacionalni urad za usklajevanje je pristojen za:

1. Vsak nacionalni urad za usklajevanje je pristojen za:

(a) sodelovanje s Komisijo in drugimi državami članicami pri uravnoteženju ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v okviru, določenem v poglavju III;

(a) sodelovanje s Komisijo in drugimi državami članicami, zlasti sosednjimi, pri uravnoteženju ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v okviru, določenem v poglavju III;

 

(aa) sprejemanje vseh potrebnih ukrepov, da se zagotovi, da so vse prijave za zaposlitev in življenjepisi, ki so na voljo na nacionalni ravni, na voljo tudi na portalu EURES;

 

(ab) obveščanje Evropskega urada za usklajevanje o kakršnem koli znanem neskladju med sporočenim številom prostih delovnih mest in skupnim številom delovnih mest, ki so na voljo na nacionalni ravni;

(b) organizacijo dela EURES v državi članici, vključno z izvajanjem podpornih storitev v skladu s poglavjem IV;

(b) organizacijo dela EURES v državi članici, vključno z zagotavljanjem usklajenega prenosa informacij o prostih delovnih mestih, prijav za zaposlitev in življenjepisov na portal EURES, v skladu s členom 14;

(c) usklajevanje ukrepov zadevne države članice in drugih držav članic v skladu s poglavjem V.

(c) usklajevanje ukrepov zadevne države članice in drugih držav članic v skladu s poglavjem V.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Nacionalni urad za usklajevanje tudi organizira izvajanje horizontalnih podpornih dejavnosti evropskega urada za usklajevanje iz člena 6 na nacionalni ravni, po potrebi v tesnem sodelovanju z evropskim uradom za usklajevanje in drugimi nacionalnimi uradi za usklajevanje. Te horizontalne podporne dejavnosti so zlasti:

2. Nacionalni urad za usklajevanje tudi organizira in preveri izvajanje horizontalnih podpornih dejavnosti Evropskega urada za usklajevanje iz člena 6 na nacionalni ravni, po potrebi v tesnem sodelovanju z Evropskim uradom za usklajevanje in drugimi nacionalnimi uradi za usklajevanje. Te horizontalne podporne dejavnosti so zlasti:

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zbiranje in potrjevanje informacij za objavo, med drugim tudi na portalu EURES, o partnerjih EURES, ki delujejo na njegovem nacionalnem ozemlju, njihovih dejavnostih in obsegu podpornih storitev, ki jih nudijo delavcem in delodajalcem;

(a) zbiranje in potrjevanje najnovejših informacij za objavo, med drugim tudi na portalu EURES, o članih in partnerjih EURES, ki delujejo na njegovem nacionalnem ozemlju, njihovih dejavnostih in obsegu podpornih storitev, ki jih nudijo delavcem in delodajalcem;

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Nacionalni urad za usklajevanje zagotovi, da je na voljo dovolj usposobljenih svetovalcev EURES, ki so enakomerno razporejeni po celotnem ozemlju, da bi spodbujali mrežo EURES in jo oblikovali v nepogrešljivo orodje na trgu dela Unije.

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za objavo, med drugim tudi na portalu EURES, v interesu delavcev in delodajalcev nacionalni urad za usklajevanje potrjuje, redno posodablja in pravočasno posreduje informacije in smernice, ki so na nacionalni ravni na voljo o:

3. Za objavo, med drugim tudi na portalu EURES, in v zvezi z zagotavljanjem informacij po meri delavcem in delodajalcem s strani svetovalcev EURES nacionalni urad za usklajevanje potrjuje, redno posodablja in pravočasno posreduje, v uradnem jeziku oz. uradnih jezikih države članice, informacije in smernice, ki so na nacionalni ravni na voljo o:

(a) življenjskih razmerah in delovnih pogojih;

(a) življenjskih razmerah in delovnih pogojih, vključno s socialnimi prispevki in plačilom davkov;

(b) upravnih postopkih v zvezi z zaposlovanjem;

(b) upravnih postopkih v zvezi z dostopom do zaposlitve in s sprejemanjem zaposlitve;

(c) predpisih, ki veljajo za delavce;

(c) predpisih, ki veljajo za delavce, kot jih določajo kolektivne pogodbe, predpisih glede zaposlovanja, posameznih kategorijah pogodb o zaposlitvi in drugih ustreznih praktičnih informacijah;

(d) vajeništvih in pripravništvih;

(d) predpisih, ki veljajo za vajeništva in pripravništva v skladu s priporočilom Sveta o okviru za kakovost pripravništev, in veljavni zakonodaji Unije in nacionalni zakonodaji;

 

(da) dostopu do poklicnega izobraževanja in usposabljanja;

(e) kadar je ustrezno, razmerah obmejnih delavcev, zlasti na čezmejnih območjih.

(e) razmerah obmejnih delavcev, zlasti na čezmejnih območjih, v tesnem sodelovanju s čezmejnimi partnerstvi EURES.

Kjer je primerno, lahko nacionalni urad za usklajevanje potrjuje in posreduje informacije v sodelovanju z drugimi informacijskimi in svetovalnimi službami in mrežami ter ustreznimi organi na nacionalni ravni, vključno s tistimi iz člena 5 Direktive 2013/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev.

Nacionalni urad za usklajevanje lahko potrjuje in posreduje informacije v sodelovanju z drugimi informacijskimi in svetovalnimi službami in mrežami ter ustreznimi organi na nacionalni ravni, vključno s tistimi iz člena 5 Direktive 2013/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev.

 

3a. Nacionalni uradi za usklajevanje izmenjujejo informacije o mehanizmih in standardih iz člena 14(4) ter standardih v zvezi z varnostjo in zaščito podatkov, ki so pomembni za skupno platformo IT. Sodelujejo med seboj in z Evropskim uradom za usklajevanje, zlasti v primeru pritožb in prostih delovnih mest, ki na podlagi nacionalne zakonodaje niso skladna s temi standardi.

 

3b. Nacionalni uradi za usklajevanje in Evropski urad za usklajevanje zagotovijo, da se osebni podatki, pridobljeni ali zbrani za namene te uredbe, ne hranijo dlje, kot je potrebno za namen, zaradi katerega so bili zbrani.

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Nacionalni urad za usklajevanje organizacijam, ki na njegovem ozemlju sodelujejo v mreži EURES, zagotavlja splošno podporo glede sodelovanja s podobnimi organizacijami iz drugih držav članic. To vključuje podporo v primeru pritožb, povezanih s prostimi delovnimi mesti in posredovanji zaposlitve EURES, ter za sodelovanje z javnimi organi, kot so inšpektorati za delo.

4. Nacionalni urad za usklajevanje organizacijam, ki na njegovem ozemlju sodelujejo v mreži EURES, zagotavlja splošno podporo glede sodelovanja s podobnimi organizacijami iz drugih držav članic. To vključuje podporo v primeru pritožb, povezanih s prostimi delovnimi mesti in posredovanji zaposlitve EURES, ter sodelovanje z javnimi organi, kot so inšpektorati za delo. Rezultati pritožbenih postopkov se dajo na voljo Evropskemu uradu za usklajevanje za namene povzemanja in odpravljanja ovir za mobilnost.

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Nacionalni urad za usklajevanje spodbuja sodelovanje z deležniki, kot so službe za poklicno informiranje in svetovanje, univerze, gospodarske zbornice in organizacije, ki sodelujejo v programih vajeništva in pripravništva.

5. Nacionalni urad za usklajevanje spodbuja mrežo EURES in sodelovanje z deležniki, kot so službe za poklicno informiranje in svetovanje, zavodi za poklicno usposabljanje in visokošolski zavodi, gospodarske zbornice, socialne službe in organizacije, ki zastopajo ranljive skupine na trgu dela, ter organizacije, ki sodelujejo v programih vajeništva in pripravništva.

 

5a. Nacionalni urad za usklajevanje v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso na nacionalni ravni vzpostavi reden dialog s socialnimi partnerji.

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Vsaka država članica zagotovi, da ima njen nacionalni urad za usklajevanje na voljo osebje in druge vire, ki so potrebi za izvajanje nalog, opredeljenih v tej uredbi.

6. Vsaka država članica zagotovi, da ima njen nacionalni urad za usklajevanje na voljo osebje in vse druge vire, ki so potrebni za izvajanje nalog, opredeljenih v tej uredbi, ter da nacionalni uradi za usklajevanje pravočasno zagotavljajo storitve visoke kakovosti.

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odobritev partnerjev EURES

Odobritev članov in partnerjev EURES

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica vzpostavi sistem odobritve partnerjev EURES za sodelovanje v mreži EURES ter spremljanja njihovih dejavnosti in skladnosti z nacionalnim pravom in pravom Unije pri uporabi te uredbe. Ta sistem je pregleden, sorazmeren in spoštuje načela enakega obravnavanja organizacij kandidatk ter dolžno pravno postopanje.

1. Vsaka država članica vzpostavi sistem, s katerim odobri člane in partnerje EURES za sodelovanje v mreži EURES, prekliče odobritev ter spremlja njihove dejavnosti in skladnost s pravom Unije in nacionalnim pravom pri uporabi te uredbe. Ta sistem je pregleden, sorazmeren in spoštuje načela enakega obravnavanja organizacij kandidatk ter dolžno pravno postopanje. Za službe za zaposlovanje, ki niso JSZ, se upoštevajo obstoječi sistemi dovoljenj.

 

1a. Države članice za namene sistema iz odstavka 1 oblikujejo zahteve in merila za odobritev članov in partnerjev EURES. Te zahteve in merila so vsaj toliko strogi kot tisti, ki so navedeni v tej uredbi in njeni prilogi.

 

1b. Organizacije lahko v skladu s sistemom iz odstavka 1 zaprosijo za članstvo v EURES. Člani EURES sodelujejo v mreži EURES v skladu s členom 9 in v celoti opravljajo svoje naloge na nacionalni in regionalni ravni.

 

1c. Službe za zaposlovanje in druge organizacije lahko v skladu z odstavkom 1 tega člena vložijo prijavo, da želijo postati partnerice EURES, če se zavežejo, da bodo izpolnjevale vse splošne obveznosti in vsaj eno od nalog iz člena 9.

 

1d. Če so zahteve in merila za odobritev člana ali partnerja EURES izpolnjeni, država članica predlagatelju izda odobritev.

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo evropski urad za usklajevanje o svojih nacionalnih sistemih, ki so jih vzpostavile, in partnerjih EURES, ki so jim odobrile sodelovanje v mreži EURES.

2. Države članice obvestijo Evropski urad za usklajevanje o svojih nacionalnih sistemih iz odstavka 1 tega člena, članih in partnerjih EURES, ki so jim v skladu s tem sistemom odobrile sodelovanje v mreži EURES, zavrnitvi odobritve zaradi neskladnosti z oddelkom I(1) Priloge in preklicu odobritve ter razlogih zanj. Evropski urad za usklajevanje to informacijo posreduje drugim nacionalnim uradom za usklajevanje.

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Če se država članica odloči, da ne bo odobrila sodelovanja določene organizacije za zaposlovanje kot članice ali partnerice EURES, se tej organizaciji omogoči pritožba zoper to odločbo.

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Vse službe za zaposlovanje, ki zakonito delujejo v državi članici, lahko v navedeni državi članici zaprosijo za sodelovanje v mreži EURES kot partner EURES, v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi, in sistemom, ki ga je vzpostavila navedena država članica.

črtano

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Partnerji EURES lahko sodelujejo v mreži EURES v skladu z minimalnimi skupnimi merili, določenimi v Prilogi.

črtano

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Minimalna skupna merila ne posegajo v uporabo dodatnih meril ali zahtev s strani držav članic, po njihovem mnenju potrebnih za ustrezno uporabo predpisov o dejavnostih služb za zaposlovanje in učinkovito vodenje politik trga dela na njihovem ozemlju. Takšna merila in zahteve so zaradi preglednosti sestavni del sistema iz odstavka 1.

5. Minimalna skupna merila ne posegajo v uporabo dodatnih meril ali zahtev s strani držav članic, ki so po njihovem mnenju potrebna za ustrezno uporabo predpisov o dejavnostih služb za zaposlovanje in učinkovito vodenje politik trga dela na njihovem ozemlju. Ta dodatna merila in zahteve, ki so sestavni del sistema iz odstavka 1, je treba zaradi preglednosti sporočiti Evropskemu uradu za usklajevanje.

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Partnerji EURES se lahko povežejo tudi z drugimi partnerji EURES ali drugimi organizacijami, da bi se skupaj uskladili z merili iz Priloge. V takšnih primerih je stalno ustrezno partnerstvo dodatni pogoj za sodelovanje v mreži EURES.

črtano

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Države članice prekličejo sprejem članov in partnerjev EURES, če prenehajo izpolnjevati veljavna merila ali zahteve iz odstavka 1a, 1b, 1c ali 5.

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s postopkom iz člena 33 za spreminjanje Priloge.

črtano

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Odobritev članstva v EURES javnim službam za zaposlovanje

 

Države članice imenujejo svoje JSZ za članice EURES in o tem obvestijo Evropski urad za usklajevanje. JSZ na podlagi tega imenovanja v mreži EURES pridobijo poseben položaj.

 

Države članice zagotovijo, da JSZ kot članice EURES izpolnjujejo obveznosti iz te uredbe in vsaj merila, navedena v Prilogi.

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojnosti partnerjev EURES

Pristojnosti članov in partnerjev EURES

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Organizacije kandidatke se lahko za sodelovanje v mreži EURES odločijo na podlagi naslednjih možnosti:

1. Člani EURES sodelujejo v mreži EURES v skladu s pristojnostmi, navedenimi v tem odstavku, partnerji EURES pa sodelujejo v skladu z najmanj eno od njih:

(a) da prispevajo v evidenco prostih delovnih mest v skladu s členom 14(1)(a);

(a) prispevajo v evidenco prostih delovnih mest v skladu s členom 14(1)(a);

(b) da prispevajo v evidenco prijav za zaposlitev in življenjepisov v skladu s členom 14(1)(b);

(b) prispevajo v evidenco prijav za zaposlitev in življenjepisov v skladu s členom 14(1)(b);

(c) da zagotavljajo podporne storitve delavcem in delodajalcem v skladu s poglavjem IV ali

(c) zagotavljajo podporne storitve delavcem in delodajalcem v skladu s poglavjem IV.

(d) s kombinacijo točk od (a) do (c).

 

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Partnerji EURES določijo eno ali več kontaktnih točk, kot so uradi za posredovanje zaposlitev, klicni centri, samopostrežna orodja in podobno, kjer lahko delavci in delodajalci dobijo pomoč v zvezi z uravnoteženjem ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih in/ali dostopom do podpornih storitev v skladu s to uredbo. Kontaktne točke lahko temeljijo tudi na programih izmenjave osebja ali začasni dodelitvi uradnikov za zvezo na drugo delovno mesto ali pa vključujejo skupne agencije za posredovanje zaposlitve.

2. Člani in partnerji EURES določijo eno ali več kontaktnih točk, dostopnih invalidom, kot so uradi za posredovanje zaposlitev, klicni centri, samopostrežna orodja in različne komunikacijske platforme, ki so dostopne kar največ uporabnikom, kjer lahko delavci in delodajalci dobijo pomoč v zvezi z uravnoteženjem ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih in/ali dostopom do podpornih storitev v skladu s to uredbo. Kontaktne točke lahko temeljijo na programih izmenjave osebja ali začasni dodelitvi uradnikov za zvezo na drugo delovno mesto in lahko vključujejo skupne agencije za posredovanje zaposlitve.

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice lahko od partnerjev EURES zahtevajo, da prispevajo k:

4. Države članice lahko ob spoštovanju načela sorazmernosti prek svojih nacionalnih uradov za usklajevanje od članov in partnerjev EURES zahtevajo, da prispevajo k:

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) delovanju nacionalne platforme iz člena 15(5) s plačilom pristojbine ali kako drugače;

črtano

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) zbiranju informacij za objavo na portalu EURES;

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice se o načinih prispevanja odločijo v okviru svojih nacionalnih sistemov na podlagi načela sorazmernosti in ob upoštevanju dejavnikov, kot sta upravna zmogljivost partnerja EURES in raven njegovega sodelovanja v mreži EURES na podlagi odstavka 1.

Države članice se odločijo o načinih prispevanja.

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice lahko izvajanje podpornih storitev iz členov 21 do 23 zaupajo svojim javnim službam za zaposlovanje, če te sodelujejo v mreži EURES bodisi kot partner EURES, odobren v skladu s členom 8 in Prilogo k tej uredbi, bodisi kot partner EURES na podlagi izjeme iz odstavka 3.

2. Države članice izvajanje podpornih storitev iz členov 21, 22 in 23 zaupajo svojim JSZ ali ministrstvu za zaposlovanje.

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice lahko za največ pet let od datuma začetka uporabe te uredbe izvzamejo iz pregleda uporabe člena 8 in Priloge k tej uredbi tiste javne službe za zaposlovanje, ki so bile v času začetka veljavnosti te uredbe del mreže EURES v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/733/EU in/ali, kjer je primerno, Odločbo Komisije 2003/8/ES. Države članice obvestijo Komisijo o odobrenih izjemah.

črtano

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Vloga čezmejnih partnerstev EURES in drugih podpornih struktur na čezmejnih območjih

 

1. Na čezmejnih območjih se lahko vzpostavijo čezmejna partnerstva EURES in druge posebne podporne strukture, da bi olajšali čezmejno mobilnost delovne sile.

 

2. Čezmejna partnerstva sestavljajo organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES v skladu s členom 8, in drugi deležniki, zagotavljajo pa čezmejne podporne storitve na posameznih čezmejnih območjih.

 

3. Naloge čezmejnih partnerstev EURES vključujejo predvsem zagotavljanje storitev obveščanja, svetovanja in posredovanja zaposlitev za obmejne delavce in delodajalce, podpiranje mreženja svetovalcev EURES na čezmejnih območjih, usklajevanje sodelovanja partnerjev, izvajanje čezmejnih dejavnosti za izboljšanje preglednosti trga dela in odpravo ovir za mobilnost ter pripravljanje večjezičnih publikacij za obmejne delavce in delodajalce.

 

4. Države članice podpirajo dejavnosti čezmejnih struktur in spodbujajo vzpostavljanje novih partnerstev, da bi lahko učinkoviteje izpolnjevale potrebo po usklajevanju na področju mobilnosti delovne sile na obmejnih območjih.

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Skupino za usklajevanje sestavljajo predstavniki evropskega urada za usklajevanje in nacionalnih uradov za usklajevanje.

1. Skupino za usklajevanje sestavljajo predstavniki Evropskega urada za usklajevanje in nacionalnih uradov za usklajevanje, v njej pa sodelujejo tudi socialni partnerji na ravni Unije.

Predlog spremembe  108

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na sestanke vabi tudi predstavnike socialnih partnerjev na ravni Unije.

črtano

Obrazložitev

Črtano, ker so socialni partnerji člani skupine za usklajevanje.

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, zagotovijo, da so informacije in promocijsko gradivo, ki jih zagotovijo, skladni z vsemi komunikacijskimi dejavnostmi mreže EURES in informacijami, ki jih posreduje evropski urad za usklajevanje.

3. Organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, zagotovijo, da so informacije in promocijsko gradivo, ki jih zagotovijo, skladni z vsemi komunikacijskimi dejavnostmi in skupnimi standardi visoke kakovosti mreže EURES ter informacijami, ki jih posreduje Evropski urad za usklajevanje.

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Evropski urad za usklajevanje olajšuje sodelovanje mreže EURES z drugimi informacijskimi in svetovalnimi službami in mrežami v Uniji.

1. Evropski urad za usklajevanje olajšuje sodelovanje med mrežo EURES ter drugimi informacijskimi in svetovalnimi službami in mrežami v Uniji.

Predlog spremembe  111

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Nacionalni uradi za usklajevanje sodelujejo s službami in mrežami iz odstavka 1 na ravni Unije ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da bi ustvarili sinergije in se izognili podvajanju ter, kjer je primerno, vključili partnerje EURES.

2. Nacionalni uradi za usklajevanje sodelujejo s službami in mrežami iz odstavka 1 na ravni Unije ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da bi ustvarili sinergije in se izognili podvajanju ter, kjer je primerno, vključili člane in partnerje EURES.

Predlog spremembe  112

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Da bi države članice zmanjšale brezposelnost, skupaj s Komisijo sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo državljani Unije enak dostop, ko se prijavljajo na prosta delovna mesta.

Predlog spremembe  113

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice si prizadevajo za razvoj rešitev „vse na enem mestu“ za komuniciranje z delavci in delodajalci o skupnih dejavnostih mreže EURES ter navedenih služb in mrež.

3. Države članice si prizadevajo za razvoj rešitev „vse na enem mestu“, tudi spletnih, za komuniciranje z delavci in delodajalci o skupnih dejavnostih mreže EURES ter navedenih služb in mrež ter zagotovijo, da so te rešitve dostopne invalidom.

Predlog spremembe  114

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da bi se ponudbe za zaposlitev povezale s prijavami za zaposlitev, vsaka država članica portalu EURES omogoči dostop do:

1. Da bi se ponudbe za zaposlitev povezale s prijavami za zaposlitev, vsaka država članica portalu EURES omogoči dostop do:

(a) vseh prostih delovnih mest, ki so na voljo pri javnih službah za zaposlovanje, ter tistih, ki jih posredujejo partnerji EURES;

(a) vseh prostih delovnih mest, ki so na voljo pri JSZ, ter tistih, ki jih posredujejo drugi člani in partnerji EURES;

(b) vseh prijav za zaposlitev in življenjepisov, ki so na voljo pri javnih službah za zaposlovanje, ter tistih, ki jih posredujejo partnerji EURES, če so zadevni delavci dali soglasje za objavo informacij tudi na portalu EURES v skladu s pogoji, določenimi v odstavku 3.

(b) vseh prijav in življenjepisov, ki so na voljo pri JSZ za zaposlovanje, ter tistih, ki jih posredujejo drugi člani EURES in – kjer je ustrezno – partnerji EURES, če so kandidati dali soglasje za objavo informacij tudi na portalu EURES v skladu s pogoji, določenimi v odstavku 3.

 

Države članice lahko dovolijo, da se prosto delovno mesto ne objavi na portalu EURES, če delodajalec to ustrezno utemelji na podlagi zahtevanih spretnosti in kompetenc, povezanih z delovnim mestom, in če prosto delovno mesto ni objavljeno. Še naprej lahko izvzamejo vajeništva in pripravništva, če je to ustrezno utemeljeno v skladu z nacionalnim izobraževalnim sistemom ali nacionalno politiko trga dela.

Predlog spremembe  115

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice pri omogočanju dostopa portala EURES do podatkov o prostih delovnih mestih:

2. Države članice pri omogočanju dostopa portala EURES do podatkov o prostih delovnih mestih:

(a) ne delajo razlike glede na naravo in trajanje pogodb niti glede na namen delodajalcev pri zaposlovanju;

(a) ne delajo razlike glede na naravo in trajanje pogodb niti glede na namen delodajalcev pri zaposlovanju, pač pa zagotavljajo ustrezne in relevantne informacije;

(b) lahko izključijo prosta delovna mesta, ki so zaradi svoje narave ali nacionalnih predpisov na voljo samo državljanom določene države.

(b) lahko izključijo prosta delovna mesta, povezana s kategorijami vajeništva in pripravništva ter financirana z javnimi sredstvi v okviru njihovih aktivnih politik trga dela;

 

(ba) lahko izključijo druga prosta delovna mesta, če je to ustrezno utemeljeno v okviru njihovih aktivnih politik trga dela.

Predlog spremembe  116

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Soglasje delavcev iz odstavka 1(b) je jasno, nedvoumno, prostovoljno, posebno in informirano. Delavci imajo možnost, da kadar koli umaknejo svoje soglasje in zahtevajo izbris ali spremembo katerega koli objavljenega podatka. Delavci imajo možnost, da izbirajo med številnimi možnostmi omejitve dostopa do svojih podatkov ali nekaterih opisnih spremenljivk.

3. Soglasje iz odstavka 1(b) je jasno, nedvoumno, prostovoljno, posebno in informirano. Kandidati imajo možnost, da kadar koli umaknejo svoje soglasje in zahtevajo izbris ali spremembo katerega koli objavljenega podatka. Izbirajo lahko med številnimi možnostmi omejitve dostopa do svojih podatkov ali nekaterih opisnih spremenljivk; odločajo lahko na primer o tem, ali se njihovi podatki objavijo v obliki, ki omogoča iskanje le prek splošnih podatkovnih kategorij, ali pa so njihov življenjepis in osebni podatki neposredno na voljo registriranim potencialnim delodajalcem.

Obrazložitev

Priporočilo evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe  117

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Izmenjujejo si informacije o mehanizmih in standardih iz odstavka 4 ter o standardih varnosti podatkov in varstva podatkov. Sodelujejo med seboj in z evropskim uradom za usklajevanje, zlasti v primeru pritožb in prostih delovnih mest, ki se ne štejejo za skladne s standardi, ki se uporabljajo na podlagi nacionalne zakonodaje.

črtano

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Da se omogoči usklajevanje ponudb za zaposlitev s prijavami za zaposlitev, vsaka država članica posreduje informacije iz odstavka 1 v skladu z enotnim sistemom.

7. Da se omogoči usklajevanje ponudb za zaposlitev s prijavami za zaposlitev, vsaka država članica posreduje informacije iz odstavka 1 na pregleden in enoten način.

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Portal EURES je dostopen v skladu s sprejetim evropskim standardom EN 301549 o zahtevah za dostopnost IKT.

Obrazložitev

Vzpostavljen evropski standard EN 301549 o zahtevah za dostopnost izdelkov in storitev IKT vključuje tehnične specifikacije za zagotovitev dostopnosti tehnologije. Natančneje, določba številka 9 tega standarda vključuje mednarodno sprejete smernice WCAG 2.0, raven AA, tj. ključna raven, ki državljanom, vključno z invalidi, omogoča dostop do spletne vsebine. Dostopen portal bo tudi v skladu s Konvencijo OZN o pravicah invalidov, ki jo je ratificirala EU.

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. JSZ izvajajo okrepljeno sodelovanje, da bi prispevale k čezmejnemu usklajevanju ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih.

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da so v internih orodjih, ki so namenjena svetovalcem in jih upravljajo javne službe za zaposlovanje, vsa prosta delovna mesta, prijave za zaposlitev in življenjepisi, ki so na voljo na portalu EURES, na voljo na enak način kot nacionalni podatki.

3. Države članice zagotovijo, da so v internih orodjih, ki so namenjena svetovalcem in jih upravljajo JSZ, vsa prosta delovna mesta, prijave za zaposlitev in življenjepisi, ki so na voljo na portalu EURES v skladu s členom 14, na voljo na enak način kot nacionalni podatki.

Obrazložitev

Priporočilo evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe  122

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Načela iz odstavkov 1 in 3 uporabljajo tudi zadevni partnerji EURES v skladu z odločitvijo teh organizacij na podlagi člena 9(1).

4. Načela iz odstavkov 1 in 3 uporabljajo tudi zadevni člani in partnerji EURES.

Predlog spremembe  123

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice vzpostavijo nacionalno platformo, da bi na portal EURES prenesle podatke o prostih delovnih mestih, prijave za zaposlitev in življenjepise katere koli organizacije, ki je te podatke pripravljena objaviti tudi na portalu EURES.

5. Države članice vzpostavijo nacionalno platformo, pri čemer po možnosti uporabijo že obstoječe vladne strukture, da bi na portal EURES prenesle podatke o prostih delovnih mestih, prijave za zaposlitev in življenjepise katere koli organizacije, ki je te podatke pripravljena objaviti tudi na portalu EURES.

Predlog spremembe  124

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Države članice si prizadevajo za razvoj rešitev „vse na enem mestu“ za komuniciranje z obmejnimi delavci in delodajalci iz tistih čezmejnih območjih, v katerih je po mnenju vseh zadevnih držav članic treba vzpostaviti posebne strukture sodelovanja in storitev.

6. Države članice si v tesnem sodelovanju s čezmejnimi partnerstvi EURES prizadevajo za razvoj rešitev „vse na enem mestu“, tudi spletnih, za komuniciranje z obmejnimi delavci in delodajalci na čezmejnih območjih.

Predlog spremembe  125

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija razvije evropsko klasifikacijo spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev. Gre za orodje, ki omogoča lažjo elektronsko prijavo za zaposlitev v tujini znotraj Evropske unije z usklajevanjem ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, ugotavljanjem pomanjkanja spretnosti, priznavanjem kvalifikacij in zagotavljanjem poklicnega informiranja in svetovanja na portalu EURES.

1. Komisija razvije evropsko klasifikacijo spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev (v nadaljnjem besedilu: evropska kvalifikacija). Gre za orodje, ki omogoča lažjo elektronsko prijavo za zaposlitev v tujini znotraj Evropske unije z usklajevanjem ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, ugotavljanjem pomanjkanja spretnosti, priznavanjem kvalifikacij in zagotavljanjem poklicnega informiranja in svetovanja na portalu EURES.

2. Države članice sodelujejo med seboj in z Evropsko komisijo glede interoperabilnosti nacionalnih sistemov in klasifikacije iz odstavka 1.

2. Države članice, zlasti pa člani EURES, sodelujejo med seboj in s Komisijo glede interoperabilnosti nacionalnih sistemov in evropske klasifikacije, ki jo razvija Komisija. Komisija države članice obvešča o njenem razvoju.

 

2a. Pri evropski klasifikaciji se upoštevajo izkušnje in zgledi dobre prakse, pridobljeni pri izvajanju evropskega ogrodja kvalifikacij in Direktive 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

 

2b. Komisija z izvedbenimi akti sprejme in posodablja seznam spretnosti in kompetenc ter poklicev evropske klasifikacije. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 34(3).

3. Države članice zato do 1. januarja 2017 naredijo začetni popis, s katerim vse svoje klasifikacije na nacionalni, regionalni in sektorski ravni uskladijo s klasifikacijo iz odstavka 1, in po začetku uporabe tega popisa na podlagi aplikacije, ki jo zagotovi evropski urad za usklajevanje, popis redno posodabljajo, da odraža razvoj storitev posredovanja zaposlitve.

3. Države članice v treh letih od sprejetja seznama iz odstavka 2b naredijo začetni popis, s katerim vse svoje klasifikacije na nacionalni, regionalni in sektorski ravni uskladijo s tem seznamom, in ga redno posodabljajo.

 

3a. Države članice se lahko odločijo, da svojo nacionalno klasifikacijo nadomestijo z evropsko klasifikacijo, ko bo ta zaključena, ali pa da ohranijo svoje interoperabilne nacionalne sisteme klasifikacije.

4. Komisija nudi tehnično podporo državam članicam, ki se odločijo, da bodo nacionalne klasifikacije nadomestile s klasifikacijo iz odstavka 1.

4. Komisija nudi tehnično in, kolikor je mogoče, finančno podporo državam članicam, ki se odločijo, da bodo nacionalne klasifikacije nadomestile z evropsko.

5. Komisija z izvedbenimi akti sprejme potrebne tehnične standarde in formate za delovanje klasifikacije iz odstavka 1. Komisija te izvedbene akte sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 34(3).

5. Komisija z izvedbenimi akti sprejme tehnične standarde in formate, potrebne za delovanje samodejnega usklajevanja prek skupne platforme IT, pri čemer se uporablja evropska klasifikacija, ter za interoperabilnost med nacionalnimi sistemi in evropsko klasifikacijo. Komisija te izvedbene akte sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 34(3).

Predlog spremembe  126

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Javne službe za zaposlovanje zagotovijo, da se delavci, ki uporabljajo njihove storitve za objavo prijav za zaposlitev in/ali življenjepisov, lahko odločijo, da jim zadevne službe za zaposlovanje pomagajo pri registraciji na portalu EURES prek nacionalne platforme iz člena 15(5).

1. Člani in partnerji EURES zagotovijo, da so delavci, ki uporabljajo njihove storitve za objavo prijav za zaposlitev in/ali življenjepisov, seznanjeni s tem, da se lahko odločijo, da jim zadevne službe za zaposlovanje pomagajo pri registraciji na portalu EURES prek nacionalne platforme iz člena 15(5). Ta pomoč se zagotovi nediskriminacijsko in nemudoma.

Predlog spremembe  127

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Delavcem in delodajalcem se zagotovi dostop do splošnih informacij o tem, kako, kdaj in kje lahko posodabljajo, spreminjajo in umaknejo zadevne podatke.

4. Delavcem in delodajalcem se zagotovi dostop do podrobnih informacij o tem, kako, kdaj in kje lahko posodabljajo, spreminjajo in umaknejo zadevne podatke.

Predlog spremembe  128

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo delavcem in delodajalcem dostop do podpornih storitev na nacionalni ravni.

1. Države članice nemudoma zagotovijo, da imajo delavci in delodajalci dostop do podpornih spletnih ali nespletnih storitev na nacionalni ravni.

Predlog spremembe  129

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice podpirajo razvoj usklajenega pristopa do takšnih storitev na nacionalni ravni.

2. Države članice na nacionalni ravni podpirajo razvoj usklajenega pristopa do teh storitev, namenjenih reševanju posebnih potreb na regionalni in/ali lokalni ravni.

Obrazložitev

Za uspeh mreže EURES morajo države članice spodbujati njeno povezavo s posebnimi interesi regij in/ali lokalnih skupnosti EU.

Predlog spremembe  130

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) prek čezmejnih partnerstev EURES ali

Predlog spremembe  131

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) s kombinacijo točk od (a) do (c).

(d) s kombinacijo točk od (a) do (ca).

Predlog spremembe  132

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Podporne storitve za delavce, ki so določene v členih 20, 22 in 23, in pomoč pri registraciji na portalu EURES, določena v členu 17(1), so brezplačne.

5. Podporne storitve za delavce, ki so določene v členih 20, 22 in 23, in pomoč pri registraciji na portalu EURES, določena v členu 17(1) in (2), so brezplačne.

Predlog spremembe  133

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Za podporne storitve za delodajalce iz členov 21 in 22 in pomoč pri registraciji na portalu EURES iz člena 17(2) se lahko zaračuna pristojbina. Pri zaračunanih pristojbinah se ne sme razlikovati med pristojbinami, ki se zaračunajo za storitve EURES, in pristojbinami, ki veljajo za druge primerljive storitve, ki jih izvaja zadevna organizacija.

črtano

Predlog spremembe  134

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Informacije o tej podpori in morebitnih stroških, povezanih z njo, se posredujejo delodajalcem in delavcem v jasni in natančni obliki.

Predlog spremembe  135

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Zadevni partnerji EURES delavce in delodajalce prek svojih kanalov obveščanja jasno seznanijo z vsemi podpornimi storitvami, ki jih izvajajo, ter s tem, kje in kako so te storitve dostopne ter pod kakšnimi pogoji. Navedene informacije so objavljene na portalu EURES.

7. Zadevni partnerji EURES delavce in delodajalce prek svojih kanalov obveščanja, ki morajo biti čim bolj dostopni, jasno seznanijo z vsemi podpornimi storitvami, ki jih izvajajo, ter s tem, kje in kako so te storitve dostopne ter pod kakšnimi pogoji. Navedene informacije so objavljene na portalu EURES.

Predlog spremembe  136

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da vsi delavci in delodajalci, ki uporabljajo storitve za stranke služb za zaposlovanje, prejmejo ali so seznanjeni z osnovnimi informacijami o podpori mobilnosti, ki so na voljo na nacionalni ravni in:

1. Države članice zagotovijo, da vsi delavci in delodajalci, ki uporabljajo storitve za stranke služb za zaposlovanje, prejmejo ali so seznanjeni z ustreznimi informacijami o podpori mobilnosti, ki so na voljo na nacionalni ravni in:

Predlog spremembe  137

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ki so enostavno dostopne in predstavljene na uporabniku prijazen način.

(b) ki so nediskriminacijske, enostavno dostopne in predstavljene na uporabniku prijazen način ter dostopne invalidom.

Obrazložitev

Temelj vključujočega, dobro delujočega trga dela je načelo nediskriminacije.

Predlog spremembe  138

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Vsi iskalci zaposlitve imajo pravico do izčrpnih informacij o delovnopravnih pogojih v državi in v kraju zaposlitve, kot so pokojninske pravice, socialna varnost in zdravstveno zavarovanje.

Predlog spremembe  139

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Evropski urad za usklajevanje podpira pripravo osnovnih informacij na podlagi tega člena in pomaga državam članicam pri zagotavljanju ustrezne jezikovne pokritosti.

3. Evropski urad za usklajevanje podpira pripravo osnovnih informacij na podlagi tega člena in pomaga državam članicam pri zagotavljanju ustrezne jezikovne pokritosti, pri tem pa upošteva zahteve trgov dela držav članic.

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zadevni partnerji EURES ponudijo vsem delavcem, ki iščejo zaposlitev, možnost dostopa do storitev, opredeljenih v tem členu. Kjer je primerno, se ta možnost v postopku iskanja zaposlitve ponudi večkrat.

1. Zadevni člani in partnerji EURES nemudoma ponudijo vsem osebam, ki so zakonsko upravičene do dela v Uniji in ki iščejo zaposlitev, možnost dostopa do storitev, opredeljenih v tem členu. Kjer je primerno, se ta možnost v postopku iskanja zaposlitve ponudi večkrat.

Predlog spremembe  141

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če delavci iščejo dodatno pomoč, jim zadevni partnerji EURES zagotovijo informacije in svetovanje v zvezi s posameznimi možnostmi zaposlitve, zlasti pa jim ponudijo naslednje storitve:

2. Če delavci iščejo dodatno pomoč, jim zadevni partnerji EURES zagotovijo informacije in svetovanje v zvezi s posameznimi možnostmi zaposlitve, zlasti pa jim brezplačno ponudijo naslednje posamezniku prilagojene storitve:

Predlog spremembe  142

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) zagotavljanje informacij in smernic iz člena 7(3);

Predlog spremembe  143

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) informiranje o storitvah svetovanja v zvezi z zaposlitvenimi možnostmi za družine delavcev;

Predlog spremembe  144

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) informiranje o medkulturnem povezovanju in jezikovni podpori;

Predlog spremembe  145

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka bc (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc) informiranje o delovnopravnih pogojih v državi članici in kraju zaposlitve, kot so pokojninske pravice, socialna varnost, obdavčitev ali zdravstveno zavarovanje.

Predlog spremembe  146

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) po potrebi pomoč pri nalaganju takšnih prijav za zaposlitev na ustrezne nacionalne portale za iskanje zaposlitve in na portal EURES;

(d) po potrebi pomoč pri uporabi portala EURES, na primer pri nalaganju prijav za zaposlitev na portal EURES;

Predlog spremembe  147

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) kjer je primerno, napotitev na drugega partnerja EURES.

(f) kjer je primerno, napotitev na drugega člana ali partnerja EURES.

Predlog spremembe  148

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če delavci iščejo dodatno pomoč in obstaja utemeljena verjetnost za posredovanje zaposlitve znotraj EU, zadevni partnerji EURES zagotovijo dodatno pomoč pri iskanju zaposlitve, ki vsebuje storitve, kot so izbira ustreznih prostih delovnih mest, pomoč pri sestavi prijav za zaposlitev in življenjepisov ter zagotavljanje prevodov in/ali pridobivanje pojasnil o določenih prostih delovnih mestih v drugih državah članicah.

3. Če delavci iščejo dodatno pomoč, zadevni člani in partnerji EURES po potrebi zagotovijo dodatne storitve, kot so izbira ustreznih prostih delovnih mest, pomoč pri sestavi prijav za zaposlitev in življenjepisov ter zagotavljanje prevodov in pridobivanje pojasnil o določenih prostih delovnih mestih v drugih državah članicah.

Predlog spremembe  149

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar na podlagi storitev, ki se izvajajo v skladu s tem členom, delavec dobi zaposlitev v drugi državi članici, mu zadevni partnerji EURES posredujejo kontaktne podatke organizacij iz te države članice, ki lahko ponudijo pomoč po zaposlitvi.

4. Kadar na podlagi storitev, ki se izvajajo v skladu s tem členom, delavec dobi zaposlitev v drugi državi članici, mu zadevni člani in partnerji EURES posredujejo kontaktne podatke organizacij, vključno s socialnimi partnerji, iz te države članice, ki lahko ponudijo pomoč po zaposlitvi.

Predlog spremembe  150

Predlog uredbe

Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zadevni partnerji EURES delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav članic, zagotovijo informacije in svetovanje, zlasti pa naslednje storitve:

1. Zadevni člani in partnerji EURES delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav članic, zagotovijo informacije in svetovanje, zlasti pa naslednje storitve:

(a) informiranje o posebnih predpisih, ki se uporabljajo pri zaposlovanju navedenih delavcev;

(a) informiranje o posebnih predpisih, ki se uporabljajo pri zaposlovanju oseb iz drugih držav članic, in v zvezi z različnimi vrstami pogodb o zaposlitvi;

(b) spodbujanje uporabe mreže EURES in podatkovne zbirke življenjepisov na portalu EURES kot orodja za pomoč pri zapolnjevanju prostih delovnih mest;

(b) spodbujanje, zlasti prek spleta, uporabe mreže EURES in podatkovne zbirke življenjepisov na portalu EURES kot orodja za pomoč pri zapolnjevanju prostih mest;

(c) informiranje in svetovanje o dejavnikih, ki lahko olajšajo zaposlitev delavcev in pomagajo pri njihovem vključevanju;

(c) informiranje in svetovanje o dejavnikih, ki lahko olajšajo zaposlitev delavcev in pomagajo pri njihovem vključevanju;

(d) na prošnjo informiranje in svetovanje glede opisa zahtev za prosto delovno mesto, razumljivega za evropsko javnost;

(d) na prošnjo specifično informiranje in individualno svetovanje glede opisa zahtev za prosta delovna mesta;

(e) na prošnjo pomoč pri oblikovanju objave prostega delovnega mesta v skladu z evropskimi tehničnimi standardi in formati iz člena 14(8) in člena 16(5);

(e) na prošnjo pomoč pri oblikovanju objave prostega delovnega mesta v skladu z evropskimi tehničnimi standardi in formati iz člena 14(8) in člena 16(5);

(f) po potrebi pomoč pri registraciji delodajalca na portal EURES;

(f) po potrebi pomoč pri uporabi portala EURES, in sicer podpora pri registraciji delodajalca na portal EURES;

(g) kjer je primerno, napotitev na drugega partnerja EURES.

(g) kjer je primerno, napotitev na drugega člana ali partnerja EURES.

2. Če delodajalci iščejo dodatno pomoč in obstaja utemeljena verjetnost za posredovanje zaposlitve znotraj EU, zadevni partnerji EURES zagotovijo dodatno pomoč, ki vsebuje storitve, kot sta predizbor ustreznih kandidatov in pomoč pri zagotavljanju prevodov in/ali pridobivanju pojasnil o določenih prijavah za zaposlitev.

2. Če delodajalci iščejo dodatno pomoč, zadevni člani ali partnerji EURES po potrebi zagotovijo dodatne storitve, kot sta predizbor ustreznih kandidatov in pomoč pri zagotavljanju prevodov in/ali pridobivanju pojasnil o določenih prijavah za zaposlitev.

3. Kadar se na podlagi storitev, ki se izvajajo v skladu s tem členom, zaposli delavec iz druge države članice, zadevni partnerji EURES posredujejo zadevnemu delodajalcu kontaktne podatke organizacij, ki lahko ponudijo pomoč pri vključevanju novih zaposlenih iz druge države članice.

3. Kadar se na podlagi storitev, ki se izvajajo v skladu s tem členom, zaposli delavec iz druge države članice, zadevni člani ali partnerji EURES posredujejo zadevnemu delodajalcu kontaktne podatke organizacij, ki lahko ponudijo pomoč pri vključevanju novih zaposlenih iz druge države članice.

4. Javne službe za zaposlovanje si prizadevajo za sklenitev sporazumov z drugimi službami za zaposlovanje, ki delujejo na ozemlju zadevne države članice:

4. JSZ si prizadevajo za sklenitev sporazumov z drugimi službami za zaposlovanje, ki delujejo na ozemlju zadevne države članice:

(a) da bi na ozemlju države članice skupaj spodbujale delodajalce, da se registrirajo v mrežo EURES in uporabljajo skupno platformo za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih na evropski ravni;

(a) da bi na ozemlju države članice skupaj spodbujale delodajalce, da se registrirajo v mrežo EURES in uporabljajo skupno platformo za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih na evropski ravni;

(b) da bi si izmenjale informacije in najboljše prakse pri podpornih storitvah za delodajalce, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav članic.

(b) da bi si izmenjale informacije in najboljše prakse pri podpornih storitvah za delodajalce, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav članic.

Predlog spremembe  151

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zadevni partnerji EURES na prošnjo delavcev in delodajalcev zagotovijo splošne informacije o pomoči po zaposlitvi in o tem, kje se lahko dobi pomoč po zaposlitvi, ki med drugim zajema usposabljanje na področju medkulturne komunikacije, jezikovne tečaje in pomoč pri vključevanju.

1. Zadevni člani in partnerji EURES delavcem in delodajalcem zagotovijo informacije o pomoči po zaposlitvi in o tem, kje se lahko dobi pomoč po zaposlitvi, ki med drugim zajema usposabljanje na področju medkulturne komunikacije, jezikovne tečaje in pomoč pri vključevanju.

Predlog spremembe  152

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od člena 18(5) lahko partnerji EURES delavcem za pomoč, ki jo nudijo v skladu z odstavkom 1, zaračunajo pristojbino.

črtano

Predlog spremembe  153

Predlog uredbe

Člen 23 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Lažji dostop do informacij in storitev v zvezi s socialno varnostjo

Lažji dostop do informacij in storitev v zvezi z zdravjem, socialno varnostjo in obdavčitvijo

Predlog spremembe  154

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo koordinacijo med podpornimi storitvami iz te uredbe in storitvami v zvezi s socialno varnostjo, ki jih zagotavljajo pristojni organi.

1. Države članice zagotovijo koordinacijo med podpornimi storitvami iz te uredbe in storitvami v zvezi z zdravjem, socialno varnostjo, zavarovanjem za primer brezposelnosti in obdavčitvijo, ki jih zagotavljajo pristojni organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter prek struktur za čezmejno sodelovanje, ter preprečujejo težave v zvezi z različnimi določbami na regionalni in lokalni ravni v državi.

Predlog spremembe  155

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za namen odstavka 1 države članice podprejo razvoj celovitega spletnega dostopa kot prvega vira informacij za delavce, obmejne delavce in delodajalce.

2. Za namen odstavka 1 države članice podprejo razvoj celovitega spletnega dostopa kot prvega vira informacij za delavce, obmejne delavce in delodajalce ter nadaljnjih posamezniku prilagojenih storitev, ki jih zagotavljajo svetovalci EURES.

Obrazložitev

Posamezniku prilagojene storitve, ki jih zagotavljajo svetovalci EURES, so ključnega pomena za to, da se delavci pri uveljavljanju svoje temeljne pravice do prostega gibanja lahko informirano odločajo.

Predlog spremembe  156

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Zadevni partnerji EURES na zahtevo delavcev, obmejnih delavcev in delodajalcev zagotovijo splošne informacije o pravicah, povezanih s socialno varnostjo, in se zavežejo, da bodo specifične zahteve po informacijah posredovali pristojnim organom ter po potrebi drugim organom, ki delavcem pomagajo pri uresničevanju njihovih pravic v okviru svobode gibanja.

3. Zadevni člani in partnerji EURES zagotovijo splošne informacije o pravicah, povezanih s socialno varnostjo, zavarovanjem za primer brezposelnosti in obdavčitvijo dohodkov. Poleg tega mejna partnerstva zagotavljajo posebne večjezične informacije o določenih vrstah zaposlitve. Te med drugim vključujejo informacije o minimalnih standardih v delovnem pravu, varnosti pri delu in zdravstvenem varstvu ter minimalnih plačah. Zahteve po posebnih informacijah se posredujejo pristojnim organom in drugim organom, ki delavcem pomagajo pri uresničevanju njihovih pravic v okviru svobode gibanja.

 

Obrazložitev

Posamezniki, ki želijo delati v drugi državi, morajo biti seznanjeni s temi informacijami, da bi se lahko odločili na podlagi vseh dejstev.

Predlog spremembe  157

Predlog uredbe

Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica ne omeji dostopa do nacionalnih ukrepov trga dela zgolj zato, ker delavec išče takšno pomoč, da bi našel zaposlitev na ozemlju druge države članice.

V skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011 država članica ne omeji dostopa do nacionalnih aktivnih ukrepov trga dela, s katerimi se delavcem zagotavlja pomoč pri iskanju zaposlitve, zgolj zato, ker delavec prosi zanjo, da bi našel zaposlitev na ozemlju druge države članice. Vseeno pa lahko država članica izključi nekatere ukrepe, financirane z javnimi sredstvi, ki so del njene aktivne politike trga dela.

Predlog spremembe  158

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija in države članice spremljajo tokove in vzorce mobilnosti delavcev v Uniji na podlagi statističnih podatkov Eurostata in razpoložljivih nacionalnih podatkov.

Komisija spremlja in objavlja tokove in vzorce mobilnosti delavcev v Uniji na podlagi statističnih podatkov Eurostata in razpoložljivih nacionalnih podatkov.

Predlog spremembe  159

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zlasti zbira in analizira informacije o:

1. Vsaka država članica zlasti zbira in analizira informacije, razčlenjene po spolu, o:

Predlog spremembe  160

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) problemu pomanjkanja ali presežka delovne sile na nacionalnih in sektorskih trgih dela ter o tem, v kolikšnem obsegu bi mobilnost delavcev ta problem lahko rešila;

(a) problemu pomanjkanja ali presežka delovne sile na nacionalnih in sektorskih trgih dela ter o tem, v kolikšnem obsegu bi mobilnost delavcev ta problem lahko rešila, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti najranljivejšim skupinam na trgu dela in regijam, ki jih je brezposelnost najbolj prizadela;

Predlog spremembe  161

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) potrebah in trendih na trgu dela za vzpostavitev potencialne sinergije med delodajalci in univerzami ali zavodi za strokovno usposabljanje, da bi rešila težavo zaradi neskladja med spretnostmi in prostimi delovnimi mesti;

Predlog spremembe  162

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dejavnostih EURES na nacionalni ravni;

(b) dejavnostih EURES na nacionalni ravni, in kjer je primerno, na čezmejni ravni, da bi opredelila nove možnosti za politične pobude;

Predlog spremembe  163

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) položaju mreže EURES na trgu za vse storitve posredovanja zaposlitve na nacionalni ravni.

(c) položaju mreže EURES na trgu za vse storitve posredovanja zaposlitve na nacionalni ravni in, kjer je primerno, na čezmejni ravni.

Predlog spremembe  164

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice ob upoštevanju izmenjave informacij in skupne analize oblikujejo politiko mobilnosti, ki je sestavni del njihove politike zaposlovanja. Ta politika mobilnosti določa okvir, na podlagi katerega države članice pripravijo programe v skladu s členom 28.

3. Države članice lahko ob upoštevanju izmenjave informacij in skupne analize oblikujejo politiko mobilnosti, ki je sestavni del njihove politike zaposlovanja. Ta politika mobilnosti določa okvir, na podlagi katerega države članice pripravijo programe v skladu s členom 28.

Predlog spremembe  165

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Države članice si prizadevajo za to, da bi iz nacionalne zakonodaje odstranile določbe, katerih namen je upočasniti ali ovirati pretok delavcev v Uniji.

Predlog spremembe  166

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vse organizacije iz člena 4, ki sodelujejo v mreži EURES, izmenjujejo informacije o življenjskih razmerah, delovnih pogojih in upravnih postopkih v državah članicah ter pravilih, ki veljajo za delavce iz drugih držav članic, ter tako svetujejo delavcem in delodajalcem.

1. Vse organizacije iz člena 4, ki sodelujejo v mreži EURES, izmenjujejo informacije o življenjskih razmerah, delovnih pogojih in upravnih postopkih v državah članicah ter pravilih, ki veljajo za delavce iz drugih držav članic, ter tako ustrezno svetujejo delavcem in delodajalcem.

Predlog spremembe  167

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Vsak nacionalni urad za usklajevanje oceni poročilo in priporočilo Evropskega urada za usklajevanje za posamezno državo ter ju deli s člani in partnerji EURES.

Predlog spremembe  168

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsak nacionalni urad za usklajevanje vsako leto pripravi delovni program za organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES na ozemlju te države članice.

1. Vsak nacionalni urad za usklajevanje na podlagi poročila in priporočila Evropskega urada za usklajevanje za posamezno državo pripravi letni delovni program za organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES na ozemlju te države članice.

Predlog spremembe  169

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) glavne dejavnosti, ki jih je treba izvajati v skladu s to uredbo;

(a) vse glavne dejavnosti, ki jih je treba izvajati v skladu s to uredbo na nacionalni ravni in, kjer je primerno, na čezmejni ravni;

Predlog spremembe  170

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Komisija prek Evropskega urada za usklajevanje zagotovi, da je financiranje dejavnosti EURES v skladu z nacionalnimi delovnimi programi in določbami evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije, določbe o financiranju dejavnosti EURES pa zagotavljajo sinergijo s financiranjem, ki je na voljo v okviru pobude Interreg za obdobje 2014–2020.

Predlog spremembe  171

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) rezultati o učinkovitosti in kakovosti storitev, pridobljeni na podlagi standardiziranih vprašalnikov, ki jih izpolnijo svetovalci EURES.

Predlog spremembe  172

Predlog uredbe

Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropska komisija ob upoštevanju informacij, zbranih v skladu s tem poglavjem, vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o mobilnosti delavcev v Uniji in storitvah, ki se zagotavljajo delavcem, da se jim omogoči uresničevanje pravice do prostega gibanja v skladu s členom 46 PDEU.

Komisija ob upoštevanju informacij, zbranih v skladu s tem poglavjem, vsako leto Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o mobilnosti delavcev v Uniji in storitvah, ki se zagotavljajo delavcem, da se jim omogoči uresničevanje pravice do prostega gibanja v skladu s členom 46 PDEU.

Predlog spremembe  173

Predlog uredbe

Člen 32 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropska komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru naknadno oceno delovanja in učinkov te uredbe pet let po začetku veljavnosti te uredbe.

Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij naknadno oceno delovanja in učinkov te uredbe do ...* [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe  174

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz členov 8 in 29 se Komisiji podeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe ali katerega koli drugega datuma, ki ga določi zakonodajalec.

2. Pooblastilo iz člena 29 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe ali katerega koli drugega datuma, ki ga določi zakonodajalec.

Predlog spremembe  175

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz členov 8 in 29 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

3. Pooblastilo iz člena 29 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe  176

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 8 in 29, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od uradnega obvestila o njem ali če pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 29, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

(1)

UL C 424, 26.11.2014, str. 27.

(2)

UL C 271, 19.8.2014, str. 70.


OBRAZLOŽITEV

Svobodna izbira delovnega mesta v EU je sestavni del prostega gibanja, ene izmed štirih temeljnih svoboščin Evropske unije, in s tem bistveni element državljanstva EU. Ravno zaradi izkušenj z visoko stopnjo brezposelnosti v nekaterih evropskih regijah prevladuje mnenje, da je treba povečati mobilnost delovne sile v EU, da bi povečali zaposlitvene možnosti delavcev, delodajalcem pa pomagali bolje in hitreje zapolniti prosta delovna mesta. To bo pripomoglo, da se bo razvil evropski trg dela z visoko stopnjo zaposlenosti. V primerjavi z velikostjo trga dela in številom aktivnega prebivalstva v EU je mobilnost delovne sile znotraj EU razmeroma majhna – stopnja mobilnosti je v EU-27 zgolj 0,29-odstotna.

Namen te uredbe je razviti mrežo EURES v učinkovit instrument za vse iskalce zaposlitve in delodajalce, ki se zanimajo za mobilnost delovne sile znotraj EU, in sicer tako, da bi omogočili dostop do pregledne in čim obsežnejše evidence prostih delovnih mest in profilov iskalcev zaposlitve za vso Evropo. V vseevropsko mrežo bi morala biti vključena tudi vajeništva in pripravništva, pri katerih se sklene redno delovno razmerje.

Izrecno je treba poudariti, da politika trga dela z vsemi podpornimi ukrepi ostaja v pristojnosti držav članic. Ob tem bo treba še naprej upoštevati načelo stalnega prebivališča.

Vsem iskalcem zaposlitve je treba zagotoviti izčrpne informacije o delovnih pogojih in storitvah v kraju zaposlitve.

Platforma mora biti zlahka dostopna in čim bolj prijazna uporabnikom.

Odločilnega pomena za uspeh mreže EURES so po eni strani zmogljive javne in zasebne službe za zaposlovanje v državah članicah, ki bodo delovale v mreži, po drugi strani pa usmerjeno vseevropsko ozaveščanje o tej mreži z intenzivnimi, široko zastavljenimi komunikacijskimi ukrepi Komisije in držav članic.

V mreži EURES bi morale imeti javne službe za zaposlovanje (JSZ) prednostni položaj in bi jih morale države članice z uporabo te uredbe samodejno imenovati za članice.

Poleg tega lahko države članice k članstvu v EURES pripustijo dodatne službe za zaposlovanje ter za sodelovanje v mreži EURES kot partnerje pooblastijo druge ustanove, na primer zasebne službe za zaposlovanje, agencije, nevladne organizacije itd., če izpolnjujejo zahteve mreže EURES.

Države članice in Komisija bi morale paziti, da bi imeli pri zasedanju prostih delovnih mest res prednost državljani držav članic EU, da bi jim bila omogočena prednostna obravnava.

Uspešnost mreže se bo redno ocenjevala, da bi preverili njeno učinkovitost in uporabnost in čim hitreje izvedli morebitne izboljšave in tako poskrbeli za trajno uspešno delovanje mreže EURES.


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (3.3.2015)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Pripravljavka mnenja: Viorica Dăncilă

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vsak dan več kot 1,1 milijon evropskih državljanov, ki živijo v eni od držav članic EU, prečka mejo zaradi zaposlitve v sosednji državi.

Poleg tega je leta 2013 v drugi državi članici živelo in delalo več kot 7 milijonov evropskih državljanov, pri čemer jih je bilo 78 % gospodarsko dejavnih, 68 % pa jih je bilo zaposlenih.

To je mogoče, ker delavci EU uživajo svobodo gibanja; lahko si poiščejo delo v drugi državi EU in v tej državi delajo, ne da bi za to potrebovali dovoljenje za delo.

Po evropskih statističnih podatkih se je število ljudi, ki živijo v državi članici, ki ni njihova matična država, po letu 2005 po širitvah v letih 2004 in 2007 povečalo za skoraj 60 %, vendar te osebe še vedno predstavljajo le 3,1 % delovne sile EU. Tokovi mobilnosti znotraj EU so se nato zaradi krize zmanjšali za tretjino.

V splošnem se ocenjuje, da so tokovi mobilnosti po širitvah prispevali k povečanju BDP držav EU-15 za približno 1 % v obdobju 2004–2009.

Kljub visokim stopnjam brezposelnosti (v EU je brezposelnih več kot 25 milijonov, pri čemer je več kot 5 milijonov mladih) v številnih regijah v državah članicah še vedno primanjkuje usposobljene delovne sile in je težko zapolniti deficitarna delovna mesta.

Število nezapolnjenih delovnih mest je dejansko od sredine leta 2009 v porastu, zlasti na področjih, ki beležijo visoko rast, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije ter zeleno gospodarstvo.

V tem kontekstu predstavlja portal za zaposlitveno mobilnost EURES edinstveno priložnost za iskalce zaposlitve v EU: je brezplačen, nudi informacije o življenjskih razmerah in delovnih pogojih v vseh sodelujočih državah v 25 jezikih, iskalce zaposlitve povezuje z delodajalci, ki iščejo posebne veščine, in jih usmerja v sektorje in poklice, kjer primanjkuje usposobljene delovne sile, ter podpira programe mobilnosti za mlade.

Pomen mreže EURES potrjuje dejstvo, da njena spletna stran beleži 4 milijone obiskov mesečno, mesečno vzpostavi 150 000 povezav med iskalci zaposlitve in delodajalci, vsako leto se prek nje zapolni 50 000 delovnih mest, v povprečju je na njej vsak mesec dostopnih 750 000 življenjepisov, organizira pa tudi na stotine dogodkov po vsej Evropi.

Komisija zdaj predlaga reformo mreže EURES, s katero bi se povečalo število partnerjev, ki prek nje ponujajo storitve na področju mobilnosti, utrdilo sodelovanje med javnimi in zasebnimi službami za zaposlovanje, da bi zajeli še večji odstotek prostih delovnih mest (ta odstotek se sedaj giblje od 30 % do 40 % vseh prostih delovnih mest), in okrepila osredotočenost na mlade, ki so v večji meri naklonjeni mobilnosti, kar pomeni, da bi zajela tudi oblike zaposlitve, ki združujejo delo in usposabljanje, kot so vajeništva in pripravništva.

Odbor podpira posodobitev delovanja mreže EURES in njeno uskladitev s socialnim razvojem na evropski ravni, vendar predlog Komisije ne vsebuje jasnega sklicevanja na razmerje moči med udeleženci ter usklajevanje in sodelovanje v okviru mreže ali na vlogo socialnih partnerjev in metode izbire, ki bi jih morali uporabiti.

Predlog Komisije prav tako ne omenja sodelovanja med državami članicami in Švico, Islandijo, Norveško in Lihtenštajnom, državami, ki so že vključene v mrežo EURES.

Znaki, ki prihajajo iz držav članic, kažejo, da bi ta nova reforma lahko negativno vplivala na sedanje delovanje čezmejnih organizacij, pri čemer je treba upoštevati, da so te strukture izvedle veliko število skupnih ukrepov za obveščanje čezmejnih delavcev in posredovanje delovnih mest tem delavcem.

Ta reforma bi morala javnim službam za zaposlovanje omogočiti, da postavijo temelje za tesnejše sodelovanje z institucijami za izobraževanje in usposabljanje, zlasti kar zadeva nadaljnje usposabljanje, vključno za starejše od 40 let, ki iskalcem zaposlitve omogoča, da razvijejo svoje veščine in izkoristijo prednosti, ki jih prinašajo informacijske in komunikacijske tehnologije.

Potrebno je tudi boljše medresorsko usklajevanje, da bi premostili pravne ovire, s katerimi se soočajo delavci, ki želijo delati v drugi državi, saj sedaj številni, ko gre za sprejetje ponudbe za delo v drugi državi članici, oklevajo zaradi negotovosti ali pomanjkanja ustreznih informacij o sistemih socialne varnosti, obdavčenju in drugih obveznostih, ki veljajo v državi bivanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, naj upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Prosto gibanje delavcev je ključni element za razvoj bolj povezanega trga dela Unije, ki omogoča mobilnost delavcev z območij z visoko brezposelnostjo na območja s pomanjkanjem delovne sile. Prav tako prispeva k iskanju ustreznih spretnosti za prosta delovna mesta ter odpravljanju ozkih grl na trgu dela.

(2) Prosto gibanje delavcev je ključni element za razvoj bolj povezanega trga dela Unije, ki omogoča mobilnost delavcev z območij z visoko brezposelnostjo na območja s pomanjkanjem delovne sile. Prav tako prispeva k iskanju potrebne delovne sile z ustreznimi spretnostmi za prosta delovna mesta ter odpravljanju ozkih grl na trgu dela.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V skladu s členom 174 PDEU bi bilo treba posebno pozornost nameniti najbolj oddaljenim in najsevernejšim regijam z zelo nizko gostoto prebivalstva ter otoškim, čezmejnim in gorskim regijam.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da bi delavcem, ki imajo pravico do prostega gibanja, pomagali učinkovito uveljavljati to pravico, je pomoč v skladu s to uredbo na voljo vsem državljanom Unije, ki imajo pravico do zaposlitve, in njihovim družinskim članom, v skladu s členom 45 Pogodbe. Države članice omogočijo enak dostop vsem državljanom tretjih držav, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Unije upravičeni do enakega obravnavanja kot državljani držav članic na tem področju.

(4) Da bi delavcem, ki imajo pravico do dela, ki temelji na prostem gibanju, pomagali učinkovito uveljavljati to pravico, je pomoč v skladu s to uredbo na voljo vsem državljanom Unije, ki imajo pravico do zaposlitve, in njihovim družinskim članom, v skladu s členom 45 Pogodbe. Države članice omogočijo enak dostop vsem državljanom tretjih držav, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Unije upravičeni do enakega obravnavanja kot državljani držav članic na tem področju.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Vedno večja medsebojna odvisnost trgov dela pomeni, da je potrebno okrepljeno sodelovanje med službami za zaposlovanje za zagotovitev prostega gibanja vseh delavcev s prostovoljno in pravično mobilnostjo delovne sile znotraj Unije v skladu s členom 46(a) Pogodbe; zato bi bilo treba vzpostaviti skupni okvir za sodelovanje med državami članicami in Komisijo v zvezi z mobilnostjo delovne sile znotraj Unije. Ta okvir bi moral združiti prosta delovna mesta iz celotne Unije in zagotoviti možnost vložitve prijave na ta prosta delovna mesta („uravnoteženje ponudbe delovnih mestih in povpraševanja po njih“), opredeliti zagotavljanje povezanih podpornih storitev za delavce in delodajalce ter zagotoviti skupni pristop za izmenjavo informacij, potrebnih za olajšanje navedenega sodelovanja.

(5) Vedno večja medsebojna odvisnost trgov dela in nujnost njihovega povezovanja pomeni, da je potrebno okrepljeno sodelovanje med službami za zaposlovanje za zagotovitev prostega gibanja vseh delavcev s prostovoljno in pravično mobilnostjo delovne sile znotraj Unije v skladu s členom 46(a) Pogodbe; zato bi bilo treba vzpostaviti skupni okvir za sodelovanje med državami članicami in Komisijo v zvezi z mobilnostjo delovne sile znotraj držav članic ter med državami članicami in Norveško, Islandijo, Švico in Lihtenštajnom. Ta okvir bi moral združiti prosta delovna mesta iz celotne Unije ter državljane Unije in državljane teh štirih držav, zagotoviti možnost vložitve prijave na ta prosta delovna mesta („uravnoteženje ponudbe delovnih mestih in povpraševanja po njih“), opredeliti zagotavljanje povezanih podpornih storitev za delavce in delodajalce ter zagotoviti skupni pristop za izmenjavo informacij, potrebnih za olajšanje navedenega sodelovanja. Unija bi morala zlasti oblikovati potrebne ukrepe za zagotavljanje zaposlitvenih možnosti in pravic delavcev na splošno, tudi glede na tretje države, ki so članice mreže EURES.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) VPaktu za rast in delovna mesta je Evropski svet zahteval, naj se prouči možnost za razširitev mreže EURES na vajeništva in pripravništva, pri čemer vajeništva in pripravništva lahko zajema ta uredba, če se zadevne osebe štejejo za delavce z vidika pravic, podeljenih državljanom na podlagi člena 45 Pogodbe. Treba je uvesti ustrezno izmenjavo splošnih informacij o mobilnosti za vajeništva in pripravništva znotraj Unije ter razviti ustrezno pomoč za kandidate za ta delovna mesta, in sicer na podlagi mehanizma za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, ko bo takšno uravnoteženje izvedljivo v skladu z ustreznimi standardi in ob upoštevanju pristojnosti držav članic.

(6) V Paktu za rast in delovna mesta je Evropski svet zahteval, naj se prouči možnost za razširitev mreže EURES na vajeništva in pripravništva, vključno s tistimi, ki jih organizirajo čezmejna partnerstva. Vajeništva in pripravništva lahko zajema ta uredba, če se zadevne osebe štejejo za delavce z vidika pravic, podeljenih državljanom na podlagi člena 45 Pogodbe. Treba je uvesti ustrezno izmenjavo splošnih informacij o mobilnosti za vajeništva in pripravništva znotraj Unije, ki bi jih morali priznati na podoben način kot diplome, izdane v okviru standardnih izobraževalnih sistemov v državah članicah, ter razviti ustrezno pomoč za kandidate za ta delovna mesta, in sicer na podlagi mehanizma za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, ko bo takšno uravnoteženje izvedljivo v skladu z ustreznimi standardi in ob upoštevanju pristojnosti držav članic.

Obrazložitev

Osebe, ki opravijo pripravništvo in vajeništvo, ob zaključku programa prejmejo potrdilo, ki mora biti priznano v drugih državah članicah.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Nadnacionalno in čezmejno sodelovanje ter podporo organizacijam, ki delujejo v mreži EURES v državah članicah, bi olajšala struktura na ravni Unije („evropski urad za usklajevanje“), ki bi morala zagotoviti skupne informacije, dejavnosti usposabljanja, orodja in smernice. Ta struktura bi morala biti odgovorna tudi za razvoj „evropskega portala za zaposlitveno mobilnost(portala EURES), skupne platforme IT. Za usmerjanje njenega delovanja bi bilo treba po posvetovanju z državami članicami pripraviti večletne delovne programe.

(8) Medregionalna, nadnacionalna in čezmejna partnerstva in sodelovanje ter podpora organizacijam, ki delujejo v mreži EURES v državah članicah, bi morali olajšati delovanje strukture na ravni Unije („evropski urad za usklajevanje“), ki bi morala še naprej ponujati storitve, kot so skupno zagotavljanje informacij in svetovanja, dejavnosti usposabljanja, orodja in smernice. Ta struktura bi morala biti odgovorna tudi za krepitev evropskega portala za zaposlitveno mobilnost (portala EURES), skupne platforme IT. Za usmerjanje njenega delovanja bi bilo treba po posvetovanju z državami članicami pripraviti večletne delovne programe.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Države članice bi morale vzpostaviti urade za usklajevanje na nacionalni ravni, ki bi zagotovili splošno podporo in pomoč vsem organizacijam na njihovem ozemlju, ki delujejo v mreži EURES, ter podprli sodelovanje s podobnimi organizacijami v drugih državah članicah in z evropskim uradom za usklajevanje. Naloga teh uradov za usklajevanje bi morala biti zlasti obravnavanje pritožb in težav v zvezi s prostimi delovnimi mesti ter preverjanje skladnosti, kar zadeva prostovoljno in pravično mobilnost delovne sile znotraj Unije.

(9) Države članice bi morale vzpostaviti urade za usklajevanje na nacionalni ravni, ki bi zagotovili splošno podporo in pomoč vsem organizacijam na njihovem ozemlju, ki delujejo v mreži EURES, vključno s čezmejnimi partnerstvi, ter podprli sodelovanje s podobnimi organizacijami v drugih državah članicah in z evropskim uradom za usklajevanje. Naloga teh uradov za usklajevanje bi morala biti zlasti podpora oblikovanju instrumentov in postopkov za delovanje mreže EURES, obravnavanje pritožb in težav v zvezi s prostimi delovnimi mesti in upravnimi ovirami, predvsem na področjih z velikim pomanjkanjem delovne sile, za katera obstaja tveganje ustvarjanja neravnovesja na trgu dela, preverjanje skladnosti, kar zadeva prostovoljno in pravično mobilnost delovne sile znotraj Unije, reševanje pritožb, da bi preprečili različno tolmačenje veljavne zakonodaje, in obravnavanje primerov diskriminacije in pomanjkljivosti na področju varstva podatkov. Države članice z decentraliziranim sistemom bi morale razmisliti o ustanovitvi regionalnih uradov za usklajevanje.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Sodelovanje socialnih partnerjev v mreži EURES prispeva zlasti k proučevanju ovir za mobilnost, pa tudi k spodbujanju pravične in prostovoljne mobilnosti delovne sile znotraj Unije, vključno s čezmejnimi območji. Predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije bi zato morali biti vključeni v celotno strukturo upravljanja mreže EURES, nacionalne organizacije delodajalcev in sindikati pa lahko vložijo prijavo, da želijo postati partnerji EURES.

(10) Sodelovanje socialnih partnerjev v mreži EURES prispeva zlasti k proučevanju ovir za mobilnost, pa tudi k spodbujanju pravične in prostovoljne mobilnosti delovne sile znotraj Unije, vključno s čezmejnimi območji. Predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije bi zato morali biti vključeni v celotno strukturo upravljanja mreže EURES, nacionalne organizacije delodajalcev in sindikati pa lahko vložijo prijavo, da želijo postati partnerji EURES, pri čemer morajo dati prednost sodelovanju malih in srednjih podjetij, ki najbolj pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest v Uniji.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Čezmejna partnerstva v čezmejnih območjih lahko temeljijo na stalnih strukturah, kot so delovne skupnosti, evroregije in zlasti evropska združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Širše članstvo v mreži EURES ima socialne, gospodarske in finančne koristi. Izboljšuje učinkovitost pri zagotavljanju storitev s spodbujanjem partnerstev, izboljšanjem dopolnjevanja in povečanjem kakovosti. Povečuje tržni delež mreže EURES, saj novi člani dajejo na voljo informacije o prostih delovnih mestih, prijave za zaposlitev in življenjepise. Nadnacionalno in čezmejno sodelovanje, ki je ključni element delovanja mreže EURES, bi lahko ustvarilo inovativne oblike učenja in sodelovanja med službami za zaposlovanje, tudi v zvezi s standardi kakovosti za prosta delovna mesta in podporne storitve. Mreža EURES bi lahko torej povečala svoj pomen kot eno ključnih orodij Unije, ki je na voljo državam članicam in Evropski komisiji za podporo konkretnim ukrepom za doseganje visoke stopnje zaposlenosti v Uniji.

(12) Širše članstvo v mreži EURES ima socialne, gospodarske in finančne koristi. Izboljšuje učinkovitost pri zagotavljanju storitev s spodbujanjem partnerstev, izboljšanjem dopolnjevanja in povečanjem kakovosti. Povečuje tržni delež mreže EURES, saj novi člani dajejo na voljo informacije o prostih delovnih mestih, prijave za zaposlitev in življenjepise. Medregionalno, nadnacionalno in čezmejno sodelovanje, ki je ključni element delovanja mreže EURES, bi moralo še naprej ustvarjati inovativne oblike učenja in sodelovanja med službami za zaposlovanje, tudi v zvezi s standardi kakovosti za prosta delovna mesta in podporne storitve. Mreža EURES bi lahko torej povečala svoj pomen kot eno ključnih orodij Unije, ki je na voljo državam članicam in Evropski komisiji za podporo konkretnim ukrepom za doseganje visoke stopnje zaposlenosti v Uniji.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Države članice bi morale biti v skladu s svojimi pristojnostmi glede organizacije trgov dela same odgovorne, da organizacijam na svojem ozemlju odobrijo sodelovanje v mreži EURES kot partnerjem EURES. Za odobritev bi se morala uporabljati minimalna skupna merila in omejen sklop osnovnih pravil o postopku odobritve, da se zagotovijo preglednost in enake priložnosti pri vključevanju v mrežo EURES, brez poseganja v prožnost, ki je potrebna za upoštevanje različnih nacionalnih modelov in oblik sodelovanja med javnimi službami za zaposlovanje in drugimi akterji na trgu dela v državah članicah.

(13) Države članice bi morale biti v skladu s svojimi pristojnostmi glede organizacije trgov dela same odgovorne, da organizacijam na svojem ozemlju odobrijo sodelovanje v mreži EURES kot partnerjem EURES. Za odobritev bi se morala uporabljati minimalna skupna merila in omejen sklop osnovnih pravil o postopku odobritve, da se zagotovijo preglednost in enake priložnosti pri vključevanju v mrežo EURES, brez poseganja v prožnost, ki je potrebna za upoštevanje različnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih modelov in oblik sodelovanja med javnimi službami za zaposlovanje in drugimi akterji na trgu dela v državah članicah.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Da bi se delavcem in delodajalcem sporočale zanesljive in najnovejše informacije o različnih vidikih mobilnosti delovne sile znotraj Unije, bi morala mreža EURES sodelovati z drugimi telesi, službami in mrežami Unije, ki spodbujajo mobilnost in obveščajo državljane o njihovih pravicah v skladu s pravom Unije, kot so portalTvoja Evropa, evropski mladinski portal in mreža SOLVIT, organizacije, pristojne za priznavanje strokovnih kvalifikacij, ter organi za spodbujanje, analizo in spremljanje enakega obravnavanja delavcev ter podporo enakemu obravnavanju delavcev, imenovani v skladu z Direktivo ../2013 (EU) [Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev].

(16) Da bi se delavcem in delodajalcem sporočale zanesljive in najnovejše informacije o različnih vidikih mobilnosti delovne sile znotraj Unije, bi morala mreža EURES sodelovati z drugimi telesi, službami in mrežami Unije, ki spodbujajo mobilnost in obveščajo državljane o njihovih pravicah v skladu s pravom Unije, kot so portal Tvoja Evropa, evropski mladinski portal in mreža SOLVIT, organizacije, ki se ukvarjajo z čezmejnim sodelovanjem, in tiste, ki so pristojne za priznavanje strokovnih kvalifikacij, ter organi za spodbujanje, analizo in spremljanje enakega obravnavanja delavcev ter podporo enakemu obravnavanju delavcev, imenovani v skladu z Direktivo ../2013 (EU) [Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev].

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Za pravico do prostega gibanja delavcev znotraj Unije bi bilo koristno temeljito razumevanje povpraševanja po delovni sili v smislu poklicev, sektorjev in potreb delodajalcev, zato bi podporne storitve morale vključevati kakovostno pomoč za delodajalce, zlasti za mala in srednja podjetja. Tesna delovna razmerja med službami za zaposlovanje in delodajalci bodo omogočila obsežnejšo evidenco prostih delovnih mest in boljše usklajevanje med delovnimi mesti in ustreznimi kandidati, zagotovila možne poti za iskalce zaposlitve, zlasti tiste iz ranljivih skupin, in izboljšala informacije o trgu dela.

(24) Za pravico do prostega gibanja delavcev znotraj Unije bi bilo koristno temeljito razumevanje povpraševanja po delovni sili v smislu poklicev, sektorjev in potreb delodajalcev, zato bi podporne storitve morale vključevati kakovostno pomoč za delodajalce, zlasti za mala in srednja podjetja, vključno z osebami, ki se ukvarjajo z domačo in umetno obrtjo. Tesna delovna razmerja med službami za zaposlovanje in delodajalci bodo omogočila obsežnejšo evidenco prostih delovnih mest in boljše usklajevanje med delovnimi mesti in ustreznimi kandidati, zmanjšala pomanjkanje delovne sile, zagotovila možne poti za iskalce zaposlitve, zlasti tiste iz ranljivih skupin, in izboljšala informacije o trgu dela.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Ker so podporne storitve za delavce povezane z uresničevanjem njihove temeljne pravice do prostega gibanja, ki jo imajo kot delavci v skladu s pravom Unije, bi morale biti te storitve brezplačne. Za podporne storitve za delodajalce pa se lahko v skladu z nacionalnimi praksami zaračunajo pristojbine.

(26) Podporne storitve za delavce so povezane z uresničevanjem njihove temeljne pravice do prostega gibanja, ki jo imajo kot delavci v skladu s pravom Unije, zato bi morale biti brezplačne, enako kot podporne storitve za delodajalce.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Posebno pozornost bi bilo treba nameniti podpori mobilnosti v čezmejnih območjih in zagotavljanju storitev obmejnim delavcem, ki živijo v eni državi članici in delajo v drugi, pri čemer se morajo soočati z različnimi nacionalnimi praksami in pravnimi sistemi, pa tudi s posebnimi upravnimi, pravnimi ali davčnimi ovirami za mobilnost. Države članice se lahko odločijo za vzpostavitev posebnih podpornih struktur za spodbujanje te vrste mobilnosti, take strukture pa bi v okviru mreže EURES morale poskrbeti za posebne potrebe glede informiranja, svetovanja in čezmejnega usklajevanja ponudbe delovne sile in povpraševanja po njej ter povezano posredovanje zaposlitev.

(27) Posebno pozornost bi bilo treba nameniti podpori regijam, ki so prikrajšane zaradi hudih in trajnih naravnih ali demografskih razmer, in mobilnosti v čezmejnih območjih ter zagotavljanju storitev obmejnim delavcem, ki živijo v eni državi članici in delajo v drugi, katerih število se nenehno povečuje in ki se morajo soočati z različno nacionalno prakso in pravnimi sistemi, pa tudi s posebnimi upravnimi, pravnimi ali davčnimi ovirami za mobilnost. Države članice bi morale še naprej zagotavljati podporo posebnim podpornim strukturam, ki spodbujajo tovrstno mobilnost in ki v okviru mreže EURES poskrbijo za posebne potrebe glede informiranja, svetovanja, usmerjanja in čezmejnega usklajevanja ponudbe delovne sile in povpraševanja po njej ter povezano posredovanje zaposlitev.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Treba bi bilo vzpostaviti cikel priprave programov, da se podpre usklajevanje ukrepov na področju mobilnosti znotraj Unije. Da bi bila programska priprava načrtov dejavnosti držav članic učinkovita, bi morala upoštevati podatke o tokovih in vzorcih mobilnosti, analizo podatkov obstoječih in predvidenih pomanjkanj in presežkov delovne sile ter izkušenj in praks glede zaposlovanja v okviru mreže EURES, zajemati pa bi morala tudi pregled obstoječih virov in orodij, ki so na voljo organizacijam v državi članici za spodbujanje mobilnosti delovne sile znotraj EU.

(30) Vzpostaviti bi bilo treba cikel priprave programov, da bi podprli usklajevanje ukrepov na področju mobilnosti znotraj Unije. Da bi odkrili in preprečili negativne učinke, ki se pojavljajo v povezavi z geografsko mobilnostjo znotraj Unije, bi morali pri programski pripravi načrtov dejavnosti držav članic upoštevati podatke o tokovih in vzorcih mobilnosti, analizo podatkov o obstoječem in predvidenem pomanjkanju in presežku delovne sile ter izkušnje in prakso glede zaposlovanja v okviru mreže EURES, pregledati pa bi morali tudi obstoječe vire in orodja, ki so na voljo organizacijam v državi članici za spodbujanje mobilnosti delovne sile znotraj EU.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) Izvajanje te uredbe bo omogočilo oblikovanje učinkovitega mehanizma za boljše povezovanje izobraževalnih sistemov v skladu s potrebami trga dela, pa tudi za boljše povezovanje celotnega trga dela.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37a) Najti bi bilo treba rešitev glede obdavčenja čezmejnih delavcev migrantov, saj je brez tega močno omejeno prosto gibanje delavcev znotraj Unije v skladu s členom 45 PDEU. Komisija in države članice bi morale okrepiti postopke za odpravo davčne diskriminacije, ki odvrača od mobilnosti delovne sile, saj je tovrstna mobilnost bistvena za gospodarsko rast in povečanje stopnje zaposlenosti v Uniji. Poleg tega je treba zagotoviti, da bodo Komisija in zlasti vlade držav članic z intenzivnimi ukrepi obveščanja državljanov Unije, zlasti ciljnih skupin, povečale prepoznavnost mreže EURES po vsej Uniji.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za namen prvega odstavka ta uredba določa cilje, načela in pravila o:

2. Ta uredba določa načela in pravila za okvir za sodelovanje, ki omogoča lažje uresničevanje prostega gibanja delavcev v Uniji v skladu s členom 45 PDEU, s:

Obrazložitev

Mreža EURES že deluje in je dokazala, da je koristna. Izboljšati je treba storitve za potencialne upravičence.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ukrepih držav članic in ukrepih med državami članicami za lažje doseganje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela Unije, s čimer bi se spodbujala visoka raven zaposlenosti;

(b) ukrepi držav članic in ukrepi med državami članicami za lažje doseganje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela Unije, s čimer bi se spodbujala visoka raven zaposlenosti, obenem pa namenjala posebna pozornost čezmejnim regijam;

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) delovanju evropske mreže služb za zaposlovanje med državami članicami in Komisijo;

(c) okrepljenim delovanjem evropske mreže služb za zaposlovanje, ki jo sestavljajo države članice, Komisija, Norveška, Islandija, Švica in Lihtenštajn;

Obrazložitev

Mreža EURES že deluje in je dokazala, da je koristna. Izboljšati je treba storitve za potencialne upravičence.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) povezanih podpornih storitvah za mobilnost, ki se zagotovijo delavcem in delodajalcem.

(d) ustreznimi podpornimi in svetovalnimi storitvami za mobilnost, ki se zagotovijo delavcem in delodajalcem.

Obrazložitev

Mreža EURES že deluje in je dokazala, da je koristna. Izboljšati je treba storitve za potencialne upravičence.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „službe za zaposlovanje“ so vse pravne ali fizične osebe, zakonito delujoče v državi članici, ki zagotavljajo storitve za iskalce zaposlitve, da se zaposlijo, in za delodajalce, da zaposlijo delavce;

(b) „službe za zaposlovanje“ so vse pravne ali fizične osebe, zakonito delujoče v državi članici, javne ali zasebne ter v primeru slednjih pridobitne ali nepridobitne, ki zagotavljajo storitve za iskalce zaposlitve, da se zaposlijo, in za delodajalce, da zaposlijo delavce;

Obrazložitev

Regulatory clarity and legal certainty make it necessary to avoid an implicit element in the provision intended to define 'employment services' in the Member States. The purpose is to set out the various forms that these services may take, including the possibility of being for profit and explicitly EGTC. This is consistent with EU case law and with the Commission's understanding of employment services and services of general interest. This wording reflects the idea that any public policy aimed at achieving full employment has to encourage public-private cooperation at all geographical levels, opening up employment information, guidance and mediation services to private agencies.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) „čezmejno partnerstvo in sodelovanje za posredovanje delovnih mest čezmejnim delavcem“ pomeni dejavnosti sodelovanja med pristojnimi organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotavljanje storitev, s katerimi se izboljšata ponudba in povpraševanja za zapolnitev prostega delovnega mesta za čezmejne delavce.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 3 - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vzpostavitev

 

Reorganizacija

Obrazložitev

Mreža EURES že obstaja in jo je treba reorganizirati, da bi izboljšali storitve za potencialne upravičence.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja evropsko mrežo služb za zaposlovanje („mrežo EURES“).

 

Ta uredba obravnava reorganizacijo in okrepitev evropske mreže služb za zaposlovanje in čezmejnih uradov EURES („mreže EURES“).

Obrazložitev

Mreža EURES že obstaja in jo je treba reorganizirati, da bi izboljšali storitve za potencialne upravičence.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) partnerji EURES, tj. organizacije, ki so jih države članice pooblastile, da na nacionalni, regionalni in/ali lokalni ravni zagotavljajo podporo z uravnoteženjem ponudbe delovnih mestih in povpraševanja po njih in/ali podpornimi storitvami za delavce in delodajalce.

(c) partnerji EURES, tj. organizacije, ki so jih države članice pooblastile, da na nacionalni, regionalni in/ali lokalni ravni, pa tudi čezmejno, zagotavljajo podporo z uravnoteženjem ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih in/ali podpornimi storitvami za delavce in delodajalce ter čezmejne partnerje mreže EURES.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V skladu s svojimi vlogami in pristojnostmi vse organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, s tesnim medsebojnim sodelovanjem dejavno spodbujajo priložnosti, ki jih ponuja mobilnost delovne sile v Uniji, ter si prizadevajo za izboljšanje načinov in sredstev za delavce in delodajalce, da bi izkoristili te priložnosti na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

2. V skladu s svojimi vlogami in pristojnostmi vse organizacije, ki sodelujejo v mreži EURES, s tesnim medsebojnim sodelovanjem dejavno spodbujajo priložnosti, ki jih ponuja mobilnost delovne sile v Uniji, ter si prizadevajo za izboljšanje načinov in sredstev za delavce in delodajalce, da bi izkoristili te priložnosti na evropski, nacionalni ter zlasti regionalni in lokalni ravni, pa tudi čezmejno in v regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in omejenimi zaposlitvenimi možnostmi. Prav tako obveščajo delavce in delodajalce o možnih upravnih ovirah, s katerimi se lahko srečajo.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) boljše delovanje in povezovanje trgov dela v Uniji;

(c) delovanje in povezovanje trgov dela v Uniji, tudi čezmejnih, in zagotavljanje nediskriminacijskega dostopa do zaposlitvenih priložnosti, prijav in ustreznih informacij o trgu dela;

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 5 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) socialna vključenost in integracija oseb, izključenih s trga dela.

(e) socialna vključenost in vključevanje oseb v ranljivem položaju zaradi izključenosti s trga dela.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 5 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) privabljanje mladih prek sistema Tvoja prva zaposlitev EURES, ki podpira nemoten prehod iz izobraževanja v zaposlitev na trgih dela v Uniji.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) oblikovanje usklajenega okvira in zagotavljanje horizontalne podpore v korist mreže EURES, kar vključuje:

(a) podporo izvajanju usklajenega okvira in zagotavljanje horizontalne podpore v korist mreže EURES, kar vključuje:

Obrazložitev

Evropski urad za usklajevanje mora podpreti mrežo EURES z opiranjem na pretekle izkušnje in njihovim prilagajanjem lokalnim in regionalnim posebnostim.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) dejavnosti informiranja in komuniciranja;

(ii) dejavnosti informiranja in komuniciranja, zlasti z oblikovanjem komunikacijske strategije, namenjene obveščanju evropskih državljanov, zlasti tistih, ki nimajo dostopa do interneta;

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) skupni program usposabljanja za osebje mreže EURES;

(iii) skupni program usposabljanja za osebje mreže EURES, vključno z usposabljanjem za ozaveščanje, namenjenem obravnavi različnih potreb posebnih skupin delavcev;

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) analizo geografske in poklicne mobilnosti;

(b) analizo geografske in poklicne mobilnosti ob upoštevanju lokalnih in regionalnih posebnosti;

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) razvoj ustreznega okvira za sodelovanje ter uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v Uniji na področju vajeništev in pripravništev, v skladu s to uredbo;

(c) razvoj ustreznega okvira za sodelovanje ter uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v Uniji na področju vajeništev in pripravništev, tudi čezmejno, kjer je primerno, v skladu s to uredbo;

Obrazložitev

Kot del delujoče mreže EURES se mora evropski urad za usklajevanje opirati na pretekle izkušnje in jih prilagoditi lokalnim in regionalnim posebnostim.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spremljanje in ocenjevanje dejavnosti in uspešnosti zaposlovanja v okviru EURES v sodelovanju s člani mreže EURES.

(d) spremljanje in ocenjevanje dejavnosti in uspešnosti zaposlovanja v okviru EURES v sodelovanju s člani mreže EURES, zlasti z upoštevanjem njene regionalne in lokalne razsežnosti in po potrebi z oblikovanjem ustreznih predlogov za izboljšanje.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Njegovi večletni delovni programi so oblikovani na podlagi posvetovanja s skupino za usklajevanje EURES iz člena 11.

2. Evropski urad za usklajevanje sprejme večletne delovne programe, ki se oblikujejo po posvetovanju s skupino za usklajevanje EURES iz člena 11.

Obrazložitev

Evropski urad za usklajevanje in nacionalni uradi skupaj oblikujejo večletne delovne programe.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsak nacionalni urad za usklajevanje je pristojen za:

1. Vsak nacionalni urad za usklajevanje, kot ga določijo države članice, ki svojo odločitev sporočijo Komisiji, je pristojen za:

Obrazložitev

O organih na nacionalni ravni odločajo države članice.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) sodelovanje s Komisijo in drugimi državami članicami pri uravnoteženju ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v okviru, določenem v poglavju III;

(a) sodelovanje s Komisijo in drugimi državami članicami ter Norveško, Islandijo, Švico in Lihtenštajnom pri uravnoteženju ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih v okviru, določenem v poglavju III;

Obrazložitev

Te štiri države so že dejavne članice mreže, partnerstva z njimi pa bi lahko okrepili v korist vseh upravičencev.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) organizacijo dela EURES v državi članici, vključno z izvajanjem podpornih storitev v skladu s poglavjem IV;

(b) organizacijo dela EURES v državi članici, vključno z izvajanjem podpornih storitev v skladu s poglavjem IV, pri čemer posebno pozornost namenja regionalni in lokalni razsežnosti ter sodeluje s socialnimi partnerji in drugimi pomembnimi deležniki;

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) usklajevanje ukrepov zadevne države članice in drugih držav članic v skladu s poglavjem V.

(c) usklajevanje ukrepov zadevne države članice in drugih držav članic ter Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna v skladu s poglavjem V.

Obrazložitev

Te štiri države so že dejavne članice mreže, partnerstva z njimi pa bi lahko okrepili v korist vseh upravičencev.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) življenjskih razmerah in delovnih pogojih;

(a) življenjskih razmerah in delovnih pogojih, vključno z davki in prispevki za socialno varnost;

Obrazložitev

Prejemniki ponudb za delo v okviru mreže EURES morajo biti obveščeni o prispevkih in davkih, ki se plačajo v drugih državah članicah EU, da bi se lahko odločili o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe na podlagi vseh dejstev.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) kadar je ustrezno, razmerah obmejnih delavcev, zlasti na čezmejnih območjih.

(e) po potrebi, razmerah obmejnih delavcev, zlasti na čezmejnih območjih.

Obrazložitev

Število čezmejnih partnerstev se lahko poveča, od tega pa bi imeli koristi vsi lokalni in regionalni partnerji.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) prenosu podatkov, da bi opredelili najboljše rešitve za delodajalce in zaposlene.

Obrazložitev

Izboljšati je treba izmenjavo informacij med partnerji.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Nacionalni urad za usklajevanje organizacijam, ki na njegovem ozemlju sodelujejo v mreži EURES, zagotavlja splošno podporo glede sodelovanja s podobnimi organizacijami iz drugih držav članic. To vključuje podporo v primeru pritožb, povezanih s prostimi delovnimi mesti in posredovanji zaposlitve EURES, ter za sodelovanje z javnimi organi, kot so inšpektorati za delo.

4. Nacionalni urad za usklajevanje organizacijam, ki na njegovem ozemlju sodelujejo v mreži EURES, zagotavlja splošno podporo glede sodelovanja s podobnimi organizacijami iz drugih držav članic, vključno z organizacijami, ki sodelujejo v čezmejnih partnerstvih, in s partnerji na Norveškem, Islandiji, v Švici in Lihtenštajnu. To vključuje podporo v primeru pritožb, povezanih s prostimi delovnimi mesti in posredovanji zaposlitve EURES, ter za sodelovanje z javnimi organi, kot so inšpektorati za delo.

Obrazložitev

Te štiri države so že dejavne članice mreže in partnerstva z njimi ter med čezmejnimi partnerji bi lahko okrepili v korist vseh upravičencev.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Nacionalni urad za usklajevanje spodbuja sodelovanje z deležniki, kot so službe za poklicno informiranje in svetovanje, univerze, gospodarske zbornice in organizacije, ki sodelujejo v programih vajeništva in pripravništva.

5. Nacionalni urad za usklajevanje spodbuja sodelovanje z deležniki na vseh ravneh upravljanja in družbe, kot so službe za poklicno informiranje in svetovanje, univerze, gospodarske zbornice, nevladne organizacije in organizacije, ki sodelujejo v programih vajeništva in pripravništva, pri čemer posebno pozornost nameni malim in srednjim podjetjem.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Vsaka država članica zagotovi, da ima njen nacionalni urad za usklajevanje na voljo osebje in druge vire, ki so potrebi za izvajanje nalog, opredeljenih v tej uredbi.

6. Vsaka država članica zagotovi, da ima njen nacionalni urad za usklajevanje na voljo osebje in druge vire, ki so potrebi za izvajanje nalog, opredeljenih v tej uredbi, in da ustrezno zastopa regionalne in lokalne interese.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica vzpostavi sistem odobritve partnerjev EURES za sodelovanje v mreži EURES ter spremljanja njihovih dejavnosti in skladnosti z nacionalnim pravom in pravom Unije pri uporabi te uredbe. Ta sistem je pregleden, sorazmeren in spoštuje načela enakega obravnavanja organizacij kandidatk ter dolžno pravno postopanje.

1. Vsaka država članica vzpostavi sistem odobritve partnerjev EURES za sodelovanje v mreži EURES ter spremljanje njihovih dejavnosti in skladnosti z nacionalnim pravom in pravom Unije pri uporabi te uredbe, pri čemer upošteva regionalne in lokalne akterje, socialne partnerje in druge pomembne deležnike. Ta sistem je pregleden, sorazmeren in spoštuje načela enakega obravnavanja organizacij kandidatk ter dolžno pravno postopanje. Čezmejna partnerstva EURES so izvzeta iz nacionalnega postopka odobritve in se obravnavajo kot polnopravni partnerji EURES.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Partnerji EURES se lahko povežejo tudi z drugimi partnerji EURES ali drugimi organizacijami, da bi se skupaj uskladili z merili iz Priloge. V takšnih primerih je stalno ustrezno partnerstvo dodatni pogoj za sodelovanje v mreži EURES.

6. Partnerji EURES se lahko povežejo tudi z drugimi partnerji EURES ali drugimi organizacijami, da bi se skupaj uskladili z merili iz Priloge. V takšnih primerih je stalno ustrezno partnerstvo, tudi že obstoječe čezmejno partnerstvo in partnerstvo, katerega namen je reševati posebne težave regij in lokalnih skupnosti EU, dodatni pogoj za sodelovanje v mreži EURES.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Organizacije kandidatke se lahko za sodelovanje v mreži EURES odločijo na podlagi naslednjih možnosti:

1. Organizacije kandidatke sodelujejo v mreži EURES na naslednje načine:

Obrazložitev

Možnost partnerjev EURES, da si sami izberejo pristojnosti, ni utemeljena. Partnerji EURES morajo zagotavljati vse storitve iz člena 9(a) do (c), kot trenutno velja.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) da prispevajo v evidenco prostih delovnih mest v skladu s členom 14(1)(a);

(a) prispevajo v evidenco prostih delovnih mest v skladu s členom 14(1)(a);

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) da prispevajo v evidenco prijav za zaposlitev in življenjepisov v skladu s členom 14(1)(b);

(b) prispevajo v evidenco prijav za zaposlitev in življenjepisov v skladu s členom 14(1)(b);

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) da zagotavljajo podporne storitve delavcem in delodajalcem v skladu s poglavjem IV ali

(c) zagotavljajo podporne storitve delavcem in delodajalcem v skladu s poglavjem IV.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) s kombinacijo točk od (a) do (c).

črtano

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Da bi države članice zmanjšale brezposelnost, skupaj s Komisijo sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo državljani EU pri zasedanju prostih delovnih mest enak dostop.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vseh prostih delovnih mest, ki so na voljo pri javnih službah za zaposlovanje, ter tistih, ki jih posredujejo partnerji EURES;

(a) vseh prostih delovnih mest, ki so na voljo pri javnih službah za zaposlovanje, ter tistih, ki jih posredujejo partnerji EURES, pri čemer je mikro in malim podjetjem omogočeno, da prostih delovnih mest v utemeljenih primerih ne objavijo v EURES;

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Javne službe za zaposlovanje si prizadevajo za sklenitev sporazumov z drugimi službami za zaposlovanje, ki delujejo na ozemlju navedene države članice, da bi zagotovile uporabo načela iz odstavka 1 tudi pri spletnih orodjih za iskanje zaposlitve, ki jih upravljajo te službe.

2. Javne službe za zaposlovanje si dejavno prizadevajo za sklenitev sporazumov z drugimi službami za zaposlovanje, ki delujejo na ozemlju navedene države članice, da bi zagotovile uporabo načela iz odstavka 1 tudi pri spletnih orodjih za iskanje zaposlitve, ki jih upravljajo te službe.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice vzpostavijo nacionalno platformo, da bi na portal EURES prenesle podatke o prostih delovnih mestih, prijave za zaposlitev in življenjepise katere koli organizacije, ki je te podatke pripravljena objaviti tudi na portalu EURES.

5. Države članice vzpostavijo nacionalno platformo, pri čemer po možnosti uporabijo že obstoječe vladne strukture, da bi na portal EURES prenesle podatke o prostih delovnih mestih, prijave za zaposlitev in življenjepise katere koli organizacije, ki je te podatke pripravljena objaviti tudi na portalu EURES.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice podpirajo razvoj usklajenega pristopa do takšnih storitev na nacionalni ravni.

2. Države članice podpirajo razvoj usklajenega pristopa do takšnih storitev na nacionalni ravni, pri čemer si prizadevajo za izpolnjevanje posebnih potreb na regionalni ali lokalni ravni ali obeh ravneh.

Obrazložitev

Za uspeh mreže EURES morajo države članice spodbujati njeno povezavo s posebnimi interesi regij in/ali lokalnih skupnosti v Evropski uniji.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ki so enostavno dostopne in predstavljene na uporabniku prijazen način.

(b) ki so nediskriminacijske in enostavno dostopne in predstavljene na uporabniku prijazen način.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Vsi iskalci zaposlitve imajo pravico do izčrpnih informacij o pogojih za zaposlitev v državi in v kraju zaposlitve, na primer o pokojninskih pravicah, socialni varnosti in zdravstvenem zavarovanju.

Obrazložitev

Za iskalce zaposlitve so te informacije bistvene.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice pripravijo posebne informacije za obmejne delavce iz tistih čezmejnih območij, v katerih je po mnenju vseh zadevnih držav članic treba vzpostaviti posebne strukture sodelovanja in storitev.

2. Države članice pripravijo posebne informacije za obmejne delavce iz tistih čezmejnih območij, v katerih je po mnenju vseh zadevnih držav članic treba vzpostaviti posebne strukture sodelovanja in storitev, kjer te še ne obstajajo.

Obrazložitev

Obstoječi uradi za čezmejno sodelovanje so v številnih primerih že dokazali svoj pomen in drugi podobni organi bi lahko črpali iz njihovih izkušenj.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zadevni partnerji EURES ponudijo vsem delavcem, ki iščejo zaposlitev, možnost dostopa do storitev, opredeljenih v tem členu. Kjer je primerno, se ta možnost v postopku iskanja zaposlitve ponudi večkrat.

1. Zadevni partnerji EURES ponudijo vsem delavcem, ki iščejo zaposlitev, zlasti ranljivim osebam, možnost dostopa do storitev, opredeljenih v tem členu. Kjer je primerno, se ta možnost v postopku iskanja zaposlitve ponudi večkrat.

Obrazložitev

Vsak iskalec zaposlitve mora imeti dostop do informacij.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če delavci iščejo dodatno pomoč in obstaja utemeljena verjetnost za posredovanje zaposlitve znotraj EU, zadevni partnerji EURES zagotovijo dodatno pomoč pri iskanju zaposlitve, ki vsebuje storitve, kot so izbira ustreznih prostih delovnih mest, pomoč pri sestavi prijav za zaposlitev in življenjepisov ter zagotavljanje prevodov in/ali pridobivanje pojasnil o določenih prostih delovnih mestih v drugih državah članicah.

3. Če delavci iščejo dodatno pomoč in obstaja utemeljena verjetnost za posredovanje zaposlitve znotraj EU, zadevni partnerji EURES zagotovijo dodatno pomoč pri iskanju zaposlitve, ki vsebuje storitve, kot so izbira ustreznih prostih delovnih mest, pomoč pri sestavi prijav za zaposlitev in življenjepisov ter zagotavljanje prevodov in/ali pridobivanje pojasnil o določenih prostih delovnih mestih v drugih državah članicah, zlasti na področjih, na katerih v zadevni državi članici obstaja veliko pomanjkanje delovne sile.

Obrazložitev

Trenutno primanjkuje usposobljene ali manj usposobljene delovne sile v nizu poklicev, ki bi lahko zanimali posameznike v drugih državah članicah.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zadevni partnerji EURES delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav članic, zagotovijo informacije in svetovanje, zlasti pa naslednje storitve:

1. Zadevni partnerji EURES delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav članic, zagotovijo informacije in svetovanje, zlasti pa (po možnosti proaktivno) naslednje storitve:

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če delodajalci iščejo dodatno pomoč in obstaja utemeljena verjetnost za posredovanje zaposlitve znotraj EU, zadevni partnerji EURES zagotovijo dodatno pomoč, ki vsebuje storitve, kot sta predizbor ustreznih kandidatov in pomoč pri zagotavljanju prevodov in/ali pridobivanju pojasnil o določenih prijavah za zaposlitev.

2. Če delodajalci iščejo dodatno pomoč in obstaja utemeljena verjetnost za posredovanje zaposlitve znotraj EU, zadevni partnerji EURES zagotovijo dodatno pomoč, ki vsebuje storitve, kot sta predizbor ustreznih kandidatov in pomoč pri zagotavljanju prevodov in/ali pridobivanju pojasnil o določenih prijavah za zaposlitev, zlasti na področjih, na katerih v zadevni državi močno primanjkuje delovne sile.

Obrazložitev

Delodajalci imajo pogosto težave pri iskanju kvalificiranih delavcev v svoji državi članici za delovna mesta, ki bi lahko bila zanimiva za delavce iz drugih držav članic.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo koordinacijo med podpornimi storitvami iz te uredbe in storitvami v zvezi s socialno varnostjo, ki jih zagotavljajo pristojni organi.

1. Države članice zagotovijo koordinacijo med podpornimi storitvami iz te uredbe in storitvami v zvezi s socialno varnostjo, ki jih zagotavljajo pristojni organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ali ki se zagotavljajo prek obstoječih ali prihodnjih uradov za čezmejno sodelovanje.

Obrazložitev

Posamezniki, ki želijo delati v drugi državi, morajo biti seznanjeni s temi informacijami, da bi se lahko odločili na podlagi vseh dejstev.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Zadevni partnerji EURES na zahtevo delavcev, obmejnih delavcev in delodajalcev zagotovijo splošne informacije o pravicah, povezanih s socialno varnostjo, in se zavežejo, da bodo specifične zahteve po informacijah posredovali pristojnim organom ter po potrebi drugim organom, ki delavcem pomagajo pri uresničevanju njihovih pravic v okviru svobode gibanja.

3. Zadevni partnerji EURES na zahtevo delavcev, obmejnih delavcev in delodajalcev zagotovijo informacije o pravicah, povezanih s socialno varnostjo, in obdavčitvi dohodkov ter se zavežejo, da bodo specifične zahteve po informacijah posredovali pristojnim organom in po potrebi drugim organom, ki delavcem pomagajo pri uresničevanju njihovih pravic v okviru svobode gibanja.

Obrazložitev

Posamezniki, ki želijo delati v drugi državi, morajo biti seznanjeni s temi informacijami, da bi se lahko odločili na podlagi vseh dejstev.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija in države članice spremljajo tokove in vzorce mobilnosti delavcev v Uniji na podlagi statističnih podatkov Eurostata in razpoložljivih nacionalnih podatkov.

Komisija in države članice spremljajo tokove in vzorce mobilnosti delavcev v Uniji na podlagi statističnih podatkov Eurostata ter razpoložljivih nacionalnih in regionalnih podatkov.

Obrazložitev

Spremljanje tokov in vzorcev mobilnosti delavcev bo dalo natančnejše rezultate, če se bodo bolj upoštevale posebnosti regij EU.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dejavnostih EURES na nacionalni ravni;

(b) dejavnostih EURES na nacionalni ravni in, kjer je primerno, na čezmejni ravni;

Obrazložitev

V nekaterih regijah je pomanjkanje in presežke delovne sile lažje uskladiti prek te vrste sodelovanja.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) položaju mreže EURES na trgu za vse storitve posredovanja zaposlitve na nacionalni ravni.

(c) položaju mreže EURES na trgu za vse storitve posredovanja zaposlitve na nacionalni ravni in, kjer je primerno, na čezmejni ravni.

Obrazložitev

V nekaterih regijah je pomanjkanje in presežke delovne sile lažje uskladiti prek te vrste sodelovanja.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice ob upoštevanju izmenjave informacij in skupne analize oblikujejo politiko mobilnosti, ki je sestavni del njihove politike zaposlovanja. Ta politika mobilnosti določa okvir, na podlagi katerega države članice pripravijo programe v skladu s členom 28.

3. Države članice si ob upoštevanju izmenjave informacij in skupne analize prizadevajo za oblikovanje politike mobilnosti, ki je sestavni del njihove politike zaposlovanja. Ta politika mobilnosti določa okvir, na podlagi katerega države članice pripravijo programe v skladu s členom 28.

Obrazložitev

Na področju politike zaposlovanja zakonodajne pristojnosti, ki so sicer formalno deljene med EU in državami članicami, v praksi ostanejo v pristojnosti slednjih. Uvajanje obveznosti za države članice, da oblikujejo politike mobilnosti, presega samo pripravo smernic (člen 148(2) PDEU) s strani zakonodajalca Unije ali njegovo sprejetje spodbujevalnih ukrepov za podporo delovanju držav članic na področju zaposlovanja (člen 149 PDEU). Obveznost je treba nadomestiti s priporočilom državam članicam, da ukrepajo v tej smeri.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) glavne dejavnosti, ki jih je treba izvajati v skladu s to uredbo;

(a) glavne dejavnosti, ki jih je treba izvajati v skladu s to uredbo na nacionalni ravni in, kjer je primerno, čezmejni ravni;

Obrazložitev

To bo olajšalo sodelovanje med partnerji EURES na nacionalni, regionalni, lokalni in čezmejni ravni. Pravila, ki veljajo za dostop do financiranja in njegovo uporabo, bodo tako enaka za vse partnerje.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Komisija prek evropskega urada za usklajevanje zagotovi, da je financiranje dejavnosti EURES v skladu z nacionalnimi delovnimi programi in z določbami evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije, določbe o financiranju dejavnosti EURES pa zagotavljajo sinergijo s financiranjem, ki je na voljo v okviru pobude Interreg za obdobje 2014–2020.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14(1) do (7) se uporablja dve leti po datumu začetka veljavnosti iz odstavka 1.

POSTOPEK

Naslov

Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnje povezovanje trgov dela

Referenčni dokumenti

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

3.2.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Datum sprejetja

26.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU

V PRISTOJNEM ODBORU

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[EPP]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Greens]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


POSTOPEK

Naslov

Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnje povezovanje trgov dela

Referenčni dokumenti

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Datum predložitve EP

14.1.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Datum sprejetja

23.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

5

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Datum predložitve

1.7.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov