Förfarande : 2014/0002(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0224/2015

Ingivna texter :

A8-0224/2015

Debatter :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0055

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1108kWORD 820k
1.7.2015
PE 544.332v03-00 A8-0224/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Heinz K. Becker

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna

(COM(2014)0006 – C7‑0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0006),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 46 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0015/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 4 juni 2014(1),

–       med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 25 juni 2014(2),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A8-0224/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är en grundläggande förutsättning för att utveckla en mer integrerad unionsarbetsmarknad som möjliggör rörlighet för arbetstagare från områden med hög arbetslöshet till områden som präglas av brist på arbetskraft. Den bidrar också till att man kan finna rätt kompetens för lediga platser och hantera flaskhalsar på arbetsmarknaden.

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla en mer integrerad unionsarbetsmarknad, särskilt i gränsöverskridande regioner, som möjliggör större rörlighet för arbetstagare och kan bidra till ökad mångfald och till att finna rätt kompetens för lediga platser och hantera flaskhalsar på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering)19 fastställs mekanismer för platsförmedling och för informationsutbyte, och i kommissionens genomförandebeslut 2012/733/EU av den 26 november 2012 fastställs bestämmelser om driften av ett nätverk som kallas Eures (European Employment Services) i enlighet med den förordningen. Det behövs en översyn av detta regelverk för att ta hänsyn till nya rörlighetsmönster, högre krav på rättvis rörlighet, tekniska förändringar för utbyte av uppgifter om lediga platser, arbetssökandes och arbetsgivares användning av många olika rekryteringskanaler och en allt större roll för andra arbetsförmedlare än de offentliga arbetsförmedlingarna för att tillhandahålla rekryteringstjänster.

(3) I förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering)19 fastställs mekanismer för platsförmedling och för informationsutbyte, och i kommissionens genomförandebeslut 2012/733/EU av den 26 november 2012 fastställs bestämmelser om driften av ett nätverk som kallas Eures (European Employment Services) i enlighet med den förordningen. Det behövs en översyn av detta regelverk för att ta hänsyn till nya typer av arbets-, rörlighets- och arbetslivsmönster, högre krav på rättvis rörlighet, tekniska förändringar för utbyte av uppgifter om lediga platser, arbetssökandes och arbetsgivares användning av många olika rekryteringskanaler och en allt större roll för andra arbetsförmedlare än de offentliga arbetsförmedlingarna för att tillhandahålla rekryteringstjänster.

__________________

__________________

19 EUT L 141, 27.5.2011, s. 1.

19 EUT L 141, 27.5.2011, s. 1.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att hjälpa de arbetstagare som har rätt till fri rörlighet att effektivt utnyttja denna rätt är stödet i enlighet med denna förordning öppet för varje unionsmedborgare som har rätt att arbeta som anställd och deras familjemedlemmar, i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget. Medlemsstaterna ska ge samma tillgång till alla tredjelandsmedborgare som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning har rätt till samma behandling som deras egna medborgare på detta område.

(4) För att hjälpa de arbetstagare som har rätt till arbete baserat på fri rörlighet att effektivt utnyttja denna rätt är stödet i enlighet med denna förordning öppet för varje unionsmedborgare som har rätt att arbeta som anställd och deras familjemedlemmar, i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget. Medlemsstaterna ska ge samma tillgång till alla tredjelandsmedborgare som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning har rätt till samma behandling som deras egna medborgare på detta område.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Europeiska unionens domstol (domstolen)har konsekvent fastslagit att fri örlighet för arbetstagare utgör en av unionens grundstenar, och att bestämmelser om denna frihet därför måste tolkas brett1a. Denna frihet som finns förankrad i artikel 45 i EUF-fördraget måste således tolkas som en uppräkning, på ett icke uttömmande sätt, av vissa rättigheter som gynnar unionens medborgare när det gäller fri rörlighet för arbetstagare, och att denna frihet också innebär att unionens medborgare har rätt att röra sig fritt inom andra medlemsstaters territorium och uppehålla sig där för att söka arbete1b. I enlighet med domstolens tolkning bör definitionen av arbetstagare i denna förordning därför omfatta arbetssökande. Dessutom, och även i enlighet med domstolens tolkning, bör definitionen också omfatta, om villkoren är uppfyllda, personer som går en lärlingsutbildning eller gör praktik1d.

 

__________________

 

1aSe särskilt domen av den 3 juni 1986 i mål 139/85 Kempf mot Staatssecretaris van Justitie, punkt 13.

 

1bSe särskilt domen av den 26 februari 1991 i mål C-292/89, The Queen mot The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, punkt 13. Se också de begränsningar som domstolen dragit upp i domen av den 11 november 2014 i mål C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano mot Jobcenter Leipzig.

 

1cSe särskilt domen av den 19 november 2002 i mål C-188/00 Bülent Kurz, né Yüce mot Land Baden-Württemberg.

 

1dSe särskilt domen av den 26 februari 1992 i mål C-3/90 Bernini mot Minister van Onderwijs en Wetenschappen och av den 17 mars 2005 i mål C-109/04, Kraneman mot Land Nordrhein-Westfalen.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Det ökande ömsesidiga beroendet mellan arbetsmarknaderna kräver förstärkt samarbete mellan arbetsförmedlingar för att genomföra fri rörlighet för alla arbetstagare genom frivillig och rättvis arbetskraftsrörlighet inom unionen i enlighet med artikel 46 a i EUF-fördraget, och en gemensam ram för samarbete bör därför etableras mellan medlemsstaterna och kommissionen i fråga om arbetskraftens rörlighet inom unionen. Denna ram bör sammanföra lediga platser från hela unionen och möjligheten att ansöka om dessa lediga platser (platsförmedling), fastställa de därmed sammanhängande stödtjänsterna för arbetstagare och arbetsgivare och föreskriva en gemensam strategi för att utbyta den information som är nödvändig för att underlätta detta samarbete.

(5) Det ökande ömsesidiga beroendet mellan arbetsmarknaderna kräver förstärkt samarbete mellan arbetsförmedlingar, särskilt i gränsöverskridande regioner, för att genomföra fri rörlighet för alla arbetstagare genom frivillig arbetskraftsrörlighet på rättvis grund inom unionen i enlighet med artikel 46 a i EUF-fördraget. En gemensam ram för samarbete bör därför etableras mellan medlemsstaterna och kommissionen i fråga om arbetskraftens rörlighet inom unionen. Denna ram bör sammanföra lediga platser från hela unionen och möjligheten att ansöka om dessa lediga platser (platsförmedling), fastställa de därmed sammanhängande stödtjänsterna för arbetstagare och arbetsgivare och föreskriva en gemensam strategi för utbyte av den information och för tillhandahållande av de individualiserade rådgivningstjänster som behövs för att underlätta detta samarbete.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Med tanke på Euresnätverkets mycket viktiga roll för att främja sysselsättningen i unionen bör kommissionen säkra direkt och tillräcklig finansiering för en väl fungerande plattform och för samarbete medlemsstaterna emellan.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) I tillväxt- och sysselsättningspakten begärde Europeiska rådet att möjligheten skulle undersökas att utvidga Euresnätverket till lärlings- och praktikplatser, vilka kan omfattas av den här förordningen om de berörda personerna anses vara arbetstagare med hänvisning till rättigheterna för medborgare enligt artikel 45 EUF-fördraget. Ett lämpligt utbyte av allmän information om rörlighet för lärlings- och praktikplatser inom unionen behöver införas och adekvat hjälp till de sökande till dessa platser bör utvecklas, grundat på en mekanism för platsförmedling när sådan platsförmedling anses genomförbar i enlighet med lämpliga standarder och med vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas behörighet.

(6) I tillväxt- och sysselsättningspakten begärde Europeiska rådet att möjligheten skulle undersökas att utvidga Euresnätverket till lärlings- och praktikplatser, vilka kan omfattas av den här förordningen om de berörda personerna anses vara arbetstagare med hänvisning till rättigheterna för medborgare enligt artiklarna 45 och 47 i EUF-fördraget. De villkor som dessa lärlings- och praktikplatser omfattas av bör fastställas inom ramen för befintlig unionsrätt och nationell rätt, och bör uppfylla sociala och arbetsrättsliga miniminormer i värdmedlemsstaten. Medlemsstaterna bör kunna undanta vissa lediga platser från lärlings- och praktikprogram på grund av skillnader i deras utbildningssystem och aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Ett lämpligt utbyte av allmän information om rörlighet för lärlings- och praktikplatser inom unionen behöver införas och adekvat hjälp till de sökande till dessa platser bör utvecklas, grundat på en mekanism för platsförmedling när sådan platsförmedling anses genomförbar i enlighet med lämpliga standarder och med vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) En utvidgning av Euresnätverket till att även gälla lärlings- och praktikplatser bör ta hänsyn till rådets rekommendation om en kvalitetsram för praktik för att öka kvaliteten på praktiken, särskilt när det gäller undervisnings- och utbildningsinnehåll samt arbetsförhållanden, med målet att underlätta övergången från utbildning, arbetslöshet eller inaktivitet till arbete. Praktiken bör bland annat respektera de arbetsförhållanden som gäller för praktikanter enligt tillämplig unionsrätt och nationell rätt, rättigheter och skyldigheter, insyn i villkoren för praktiken osv.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Det behövs lagstiftning för att effektivisera de offentliga arbetsförmedlingarna. Främjandet av rättvisa sysselsättningsmöjligheter genom Euresportalen är också beroende av kapacitetsuppbyggnaden, det tekniska stödet och de ekonomiska och mänskliga resurserna vid de offentliga arbetsförmedlingarna i varje medlemsstat.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Euresnätverket bör vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till och hantera arbetsförmedlingarnas föränderliga natur och struktur. Att öppna upp Euresmedlemskapet skulle öka effektiviteten i tillhandahållandet av tjänster genom partnerskap och kvalitetsförbättringar och öka Euresnätverkets marknadsandel. En Euresmedlem bör därför vara en offentlig, privat eller ideell organisation som uppfyller samtliga kriterier som satts upp i denna förordning.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det transnationella och gränsöverskridande samarbetet och stödet till alla organisationer som arbetar för Eures i medlemsstaterna skulle underlättas genom en struktur på unionsnivå (den europeiska samordningsbyrån) som bör tillhandahålla gemensam information, utbildning, verktyg och riktlinjer. Denna struktur bör också ansvara för utvecklingen av den europeiska webbportalen för rörlighet i arbetslivet (nedan kallad Euresportalen), som är den gemensamma IT-plattformen. Fleråriga arbetsprogram bör tas fram i samråd med medlemsstaterna för att leda dess arbete.

(8) Det transnationella och gränsöverskridande partnerskapssystemet och samarbetet och stödet till alla organisationer som arbetar för Eures i medlemsstaterna skulle underlättas genom en struktur på unionsnivå (den europeiska samordningsbyrån) som bör tillhandahålla gemensam information, utbildning, verktyg och riktlinjer. Denna struktur bör också ansvara för utvecklingen av den europeiska webbportalen för rörlighet i arbetslivet (nedan kallad Euresportalen), som är den gemensamma IT-plattformen. Fleråriga arbetsprogram bör tas fram i samråd med medlemsstaterna för att leda dess arbete.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör inrätta samordningskontor på nationell nivå för att tillhandahålla allmänt stöd och bistånd för alla organisationer som arbetar för Eures inom deras territorium och stödja samarbetet med deras motsvarigheter i de andra medlemsstaterna och med den europeiska samordningsbyrån. Dessa samordningskontor bör särskilt ha till uppgift att behandla klagomål och problem med lediga platser, samt kontrollera efterlevnaden när det gäller frivillig och rättvis arbetskraftsrörlighet inom unionen.

(9) Medlemsstaterna bör inrätta samordningskontor på nationell nivå för att tillhandahålla allmänt stöd och bistånd för alla organisationer som arbetar för Eures inom deras territorium, inklusive gränsöverskridande partnerskap, och stödja samarbetet med deras motsvarigheter i de andra medlemsstaterna, i synnerhet i angränsade medlemsstater, och med den europeiska samordningsbyrån. Dessa samordningskontor bör särskilt ha till uppgift att behandla klagomål och problem med lediga platser, samt kontrollera efterlevnaden när det gäller frivillig arbetskraftsrörlighet på rättvis grund inom unionen.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Att arbetsmarknadens parter deltar i Euresnätverket bidrar särskilt till analyser av hindren för rörlighet och till att främja rättvis och frivillig arbetskraftsrörlighet inom unionen, även i gränsöverskridande regioner och företrädarna för arbetsmarknadens parter på unionsnivå bör därför delta i Euresnätverkets övergripande styrstruktur, samtidigt som nationella arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer får ansöka om att bli Euressamarbetspartner.

(10) Att arbetsmarknadens parter deltar i Euresnätverket bidrar särskilt till analyser av hindren för rörlighet och till att främja frivillig arbetskraftsrörlighet på rättvis grund inom unionen, särskilt i gränsöverskridande regioner. Företrädarna för arbetsmarknadens parter på unionsnivå bör därför delta i Euresnätverkets övergripande styrstruktur, samtidigt som nationella arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer bör delta, i enlighet med nationell rätt och praxis och bör få ansöka om att bli Euresmedlem eller Euressamarbetspartner om de uppfyller de relevanta kraven.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Ett bredare medlemskap i Euresnätverket har sociala, ekonomiska och finansiella fördelar. Det förbättrar effektiviteten i tillhandahållandet av tjänster genom att underlätta partnerskap och genom att förbättra komplementariteten och kvaliteten. Det ökar Euresnätverkets marknadsandel i och med att nya medlemmar tillhandahåller lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar. Transnationellt och gränsöverskridande samarbete, vilket är ett centralt inslag i Euresnätverkets arbete, kan generera innovativa former av lärande och samarbete mellan arbetsförmedlingar, bland annat avseende kvalitetsstandarder för lediga platser och stödtjänster. Euresnätverket skulle därför få ökad betydelse som ett av unionens viktigaste redskap för att medlemsstaterna och Europeiska kommissionen ska kunna stödja konkreta åtgärder som bidrar till en hög sysselsättningsnivå inom unionen.

(12) Ett bredare medlemskap i Euresnätverket har potentiella ekonomiska, finansiella och sociala fördelar. Det förbättrar effektiviteten i tillhandahållandet av tjänster genom att underlätta partnerskap och genom att förbättra komplementariteten och kvaliteten. Det ökar Euresnätverkets marknadsandel i och med att nya medlemmar tillhandahåller lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar. Transnationellt och gränsöverskridande samarbete, vilket är ett centralt inslag i Euresnätverkets arbete, kan generera innovativa former av lärande och samarbete mellan arbetsförmedlingar, bland annat avseende kvalitetsstandarder för lediga platser och stödtjänster. Euresnätverket skulle därför få ökad och stärkt betydelse som ett av unionens viktigaste redskap för att medlemsstaterna och kommissionen ska kunna stödja konkreta åtgärder som bidrar till en hög och hållbar sysselsättning av god kvalitet inom unionen.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Arbetsmarknadspolitiken omfattas av medlemsstaternas behörighet och stöds av unionen enligt de relevanta bestämmelserna i EUF-fördraget. Rörlighetsrelaterade stödåtgärder ska vidtas i enlighet med principerna i EU-fördraget, särskilt principen om likabehandling, och relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Ett av Euresnätverkets mål är att stödja rättvis arbetskraftsrörlighet inom unionen och därför bör de gemensamma minimikriterierna för att ge tillstånd till organisationer att ansluta sig innehålla krav på att dessa organisationer åtar sig att fullt ut respektera gällande arbetsnormer och rättsliga krav.

(14) Ett av Euresnätverkets mål är att stödja rättvis arbetskraftsrörlighet inom unionen och därför bör de gemensamma minimikriterierna för att ge tillstånd till organisationer att ansluta sig innehålla krav på att dessa organisationer åtar sig att fullt ut respektera gällande arbetsnormer, rättsliga krav och principen om icke-diskriminering.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Medlemsstaterna bör kunna avslå eller återkalla godkännanden av Euresmedlemmar eller Euressamarbetspartner som åsidosätter arbetsnormer eller rättsliga krav, särskilt avseende lön och arbetsvillkor. I händelse av avslag på grund av bristande efterlevnad av arbetsnormer och rättsliga villkor, särskilt när det gäller lön och arbetsvillkor, bör det relevanta nationella samordningskontoret informera den europeiska samordningsbyrån så att denna kan vidarebefordra informationen till andra nationella samordningskontor. Om Euresmedlemmen eller Euressamarbetspartnern är verksam där, bör det relevanta nationella samordningskontoret vidta lämpliga åtgärder på sitt eget territorium i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Offentliga arbetsförmedlingar bör utses av medlemsstaterna till Euresmedlemmar utan att behöva genomgå något godkännandeförfarande, och bör uppfylla gemensamma minimikriterier. Det bör vara möjligt att delegera verksamhet som rör organisationen av Eures arbete till offentliga arbetsförmedlingar.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b) Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2014/EU1a föreskriver en heltäckande, evidensbaserad och resultatinriktad jämförelse mellan alla offentliga arbetsförmedlingar så att bästa praxis kan identifieras, vars fulla potential ligger i ett kontinuerligt deltagande från medlemsstaternas sida.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 28.5.2014, s. 32).

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) För att förmedla tillförlitlig och aktuell information till arbetstagare och arbetsgivare om de olika aspekterna av arbetskraftsrörlighet inom unionen bör Euresnätverket samarbeta med andra organ, tjänster och unionsnätverk som underlättar rörlighet och informerar medborgarna om deras rättigheter enligt unionsrätten, såsom portalen Ditt Europa, Europeiska ungdomsportalen och Solvit, de organisationer som ansvarar för erkännande av yrkeskvalifikationer och organen för främjande, analys och övervakning av samt stöd för likabehandling av arbetstagare som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv .../2013 (EU) [om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare].

(16) För att förmedla tillförlitlig och aktuell information till arbetstagare och arbetsgivare om de olika aspekterna av arbetskraftsrörlighet och socialt skydd inom unionen bör Euresnätverket samarbeta med andra organ, tjänster och unionsnätverk som underlättar rörlighet och informerar medborgarna om deras rättigheter enligt unionsrätten, såsom den administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen som inrättades genom förordning (EG) nr 883/20041a, de europeiska diskrimineringsmyndigheternas nätverk (Equinet), portalen Ditt Europa, Europeiska ungdomsportalen och Solvit, de organisationer som arbetar för gränsöverskridande samarbete och de organisationer som ansvarar för erkännande av yrkeskvalifikationer och organen för främjande, analys och övervakning av samt stöd för likabehandling av arbetstagare som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU1b.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 159, 28.5.2014, s. 32).

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Alla lediga platser som offentliggörs bör publiceras på Euresportalen, i enlighet med medlemsstaternas egen praxis.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Det juridiska ansvaret för att garantera sakinnehållet och den tekniska kvaliteten på den information som tillhandahålls på den gemensamma IT-plattformen, särskilt när det gäller uppgifter om lediga platser, ligger hos de organisationer som tillhandahåller informationen i enlighet med lag eller de normer som fastställts av medlemsstaterna. Kommissionen bör underlätta samarbete för att göra det möjligt att tidigt upptäcka eventuella bedrägerier eller missbruk som rör utbyte av information på europeisk nivå.

(19) Det juridiska ansvaret för att garantera sakinnehållet och den tekniska kvaliteten på den information som tillhandahålls på den gemensamma IT-plattformen, särskilt när det gäller uppgifter om lediga platser, ligger hos de organisationer som tillhandahåller informationen i enlighet med lag eller de normer som fastställts av medlemsstaterna. Dessa organisationer bör tillsammans med kommissionen underlätta samarbete för att upptäcka eventuella bedrägerier eller missbruk som rör utbyte av information på unionsnivå. Samtliga inblandade parter bör se till att uppgifter av hög kvalitet tillhandahålls.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Ett gemensamt klassificeringssystem för kunskaper, färdigheter, kvalifikationer och yrken är ett av de viktigaste verktygen för att möjliggöra platsansökningar på nätet i unionen, och det är därför nödvändigt att utveckla samarbetet mellan medlemsstaterna och Europeiska kommissionen för att uppnå interoperabilitet och meningsfull automatisk matchning över gränserna, bl.a. genom länkning till och från de gemensamma och nationella klassificeringssystemen. Andra etablerade europeiska format och verktyg för jämförbarhet och insyn avseende kompetens och kvalifikationer, t.ex. den europeiska referensramen för kvalifikationer och den enhetliga ramen för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass), bör också användas i detta sammanhang.

(20) Ett gemensamt klassificeringssystem för kunskaper, färdigheter, kvalifikationer och yrken är ett av de viktigaste verktygen för att möjliggöra platsansökningar på nätet i unionen, och det är därför nödvändigt att utveckla samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen för att uppnå interoperabilitet och meningsfull automatisk matchning över gränserna, bl.a. genom länkning till och från de gemensamma och nationella klassificeringssystemen. Medlemsstaterna bör hållas underrättade om utvecklingen av det europeiska verktyget för klassificering av kunskaper, färdigheter och yrken. Andra etablerade europeiska format och verktyg för jämförbarhet och insyn avseende kompetens och kvalifikationer, t.ex. den europeiska referensramen för kvalifikationer och den enhetliga ramen för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass), bör också användas i detta sammanhang.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) Det gemensamma klassificeringssystemet för kunskaper, färdigheter och yrken bör dra nytta av de erfarenheter och bästa praxis som redan erhållits vid genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG1a.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b) Medlemsstaterna bör också utöka samarbetet på området för erkännande av examensbevis för att se till att arbetstagare har tillgång till alla sysselsättningsmöjligheter i hela EU.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Det bör fastställas en gemensam strategi för de tjänster som tillhandahålls av organisationer som deltar i Euresnätverket (stödtjänster) och principen om likabehandling av arbetstagare och arbetsgivare som söker hjälp vad gäller arbetskraftsrörlighet inom unionen, oberoende av var i unionen de befinner sig, bör också säkras i högsta möjliga grad, och därför bör det antas principer och regler om tillgången till stödtjänster i de enskilda medlemsstaterna. Denna gemensamma strategi omfattar även lärlings- och praktikplatser som betraktas som arbete.

(21) Det bör fastställas en gemensam strategi för de tjänster som tillhandahålls av organisationer som deltar i Euresnätverket (stödtjänster) och principen om likabehandling av arbetstagare och arbetsgivare som söker hjälp vad gäller arbetskraftsrörlighet inom unionen, oberoende av var i unionen de befinner sig, bör också säkras i högsta möjliga grad, och därför bör det antas principer och regler om tillgången till stödtjänster i de enskilda medlemsstaterna. Denna gemensamma strategi omfattar även lärlings- och praktikplatser som betraktas som arbete i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Ett bredare och mer omfattande urval av hjälp vad gäller möjligheter till arbetskraftsrörlighet inom unionen gagnar arbetstagarna och krävs för att förbättra Euresnätverkets potential att ge stöd till arbetstagare under hela arbetslivet och att säkra deras övergångar och karriär.

(22) Ett bredare och mer omfattande urval av hjälp vad gäller möjligheter till arbetskraftsrörlighet inom unionen gagnar arbetstagarna och krävs för att förbättra Euresnätverkets potential att ge individanpassad rådgivning och stöd till arbetstagare under arbetslivet och att säkra deras övergångar och karriär.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Stödtjänster kommer att bidra till att minska hindren för arbetssökande när de utövar sina arbetstagarrättigheter enligt EU-rätten och till att mer effektivt utnyttja alla arbetstillfällen och på så sätt säkerställa bättre utsikter till anställning för de enskilda.

(23) Stödtjänster kommer att bidra till att minska hindren för arbetssökande när de utövar sina rättigheter enligt EU-rätten och till att mer effektivt utnyttja alla praktik-, lärlingsutbildnings- och arbetstillfällen och på så sätt säkerställa bättre utsikter till anställning för de enskilda.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) En djupgående förståelse av efterfrågan på arbetskraft i fråga om yrken, branscher och arbetsgivares behov skulle gynna rätten till fri rörlighet för arbetstagare inom unionen och därför bör stödtjänsterna omfatta hjälp av god kvalitet till arbetsgivare, särskilt små och medelstora företag. Ett nära samarbete mellan arbetsförmedlingarna och arbetsgivarna kommer att öka antalet lediga platser och matchningen mellan utbud och efterfrågan på lämpliga sökande, säkra sökvägar för arbetssökande, särskilt de som tillhör utsatta grupper, samt förbättra kunskapen om arbetsmarknaden.

(24) En djupgående förståelse av utbud och efterfrågan på arbetskraft för att matcha kompetens, kvalifikationer, yrken, branscher och arbetsgivares behov skulle gynna rätten till fri rörlighet för arbetstagare inom unionen och därför bör stödtjänsterna omfatta hjälp av god kvalitet till arbetsgivare, särskilt små och medelstora företag. Ett nära samarbete mellan arbetsförmedlingarna och arbetsgivarna kommer att öka antalet lediga platser och matchningen mellan utbud och efterfrågan på lämpliga sökande, säkra sökvägar för arbetssökande, särskilt ungdomar och de som tillhör utsatta grupper, samt förbättra kunskapen om arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) De stödtjänster som är gemensamma för alla medlemsstater bör definieras på grundval av det framväxande samförståndet om vilken praxis i medlemsstaterna för information, vägledning och rådgivning till arbetssökande och arbetsgivare som är framgångsrik.

(25) De stödtjänster som är gemensamma för alla medlemsstater bör definieras på grundval av det framväxande samförståndet om vilken praxis i medlemsstaterna för information, individanpassad vägledning och rådgivning till arbetssökande och arbetsgivare som är framgångsrik. Kommissionen bör se till att tekniskt och ekonomiskt stöd tillhandahålls till stödtjänsterna, inbegripet till Euresrådgivarna.

Motivering

Individuellt anpassade tjänster som tillhandahålls av Euresrådgivarna är avgörande för att arbetstagarna ska kunna fatta välgrundade beslut när de utövar sin grundläggande rätt till fri rörlighet.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Stödtjänster för arbetstagare är kopplade till att de utövar sin grundläggande rätt till fri rörlighet som arbetstagare enligt unionsrätten och ska vara kostnadsfria. En avgift kan emellertid tas ut för stödtjänster för arbetsgivare, i enlighet med nationell praxis.

(26) Stödtjänster för arbetstagare är kopplade till att de utövar sin grundläggande rätt till fri rörlighet som arbetstagare enligt unionsrätten och ska vara kostnadsfria. Stödtjänster för arbetsgivare som är kopplade till Euresnätverket bör också vara kostnadsfria.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stödja rörlighet i gränsregionerna och att tillhandahålla tjänster till gränsarbetare som bor i en medlemsstat och arbetar i en annan och måste hantera olika nationell praxis och nationella rättssystem och stöter på särskilda rättsliga, administrativa och skattemässiga hinder för rörlighet. Medlemsstaterna får välja att upprätta särskilda stödstrukturer för att underlätta denna typ av rörlighet och dessa strukturer bör, inom ramen för Euresnätverket, inriktas på specifika behov av information, vägledning, gränsöverskridande matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft och de därav följande placeringarna.

(27) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stödja rörlighet i gränsregionerna och att tillhandahålla tjänster till gränsarbetare som bor i en medlemsstat och arbetar i en annan och måste hantera olika nationell praxis och nationella rättssystem och stöter på särskilda rättsliga, administrativa och skattemässiga hinder som avser rörlighet. Medlemsstaterna och/eller regionala och lokala myndigheter bör kunna upprätta särskilda stödstrukturer för att underlätta denna typ av rörlighet och dessa strukturer bör, inom ramen för Euresnätverket, inriktas på specifika behov av information, vägledning, gränsöverskridande matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft och de därav följande placeringarna. Det bör i detta avseende läggas särskild tonvikt vid gränsöverskridande Eurespartnerskap.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Det är en förutsättning för arbetskraftens rörlighet inom unionen att arbetsmarknaderna är öppna och att det finns tillräcklig matchningskapacitet. En bättre balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft kan uppnås genom ett effektivt system på unionsnivå för utbyte av information om nationella och sektoriella över- och underskott på arbetskraft, vilket bör inrättas mellan medlemsstaterna och Europeiska kommissionen och ligga till grund för medlemsstaternas utveckling av strategier för rörlighet samt stärka det praktiska samarbetet inom Euresnätverket.

(28) Det är en förutsättning för arbetskraftens rörlighet inom unionen att arbetsmarknaderna är öppna och att det finns tillräcklig matchningskapacitet, inbegripet matchning av kompetens och kvalifikationer med arbetsmarknadens behov. En bättre balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft genom bättre matchning av kompetens och arbetstillfällen kan uppnås genom ett effektivt system på unionsnivå för utbyte av information om nationell, regional och sektoriell tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Ett sådant system bör inrättas mellan medlemsstaterna med hjälp av kommissionen och ligga till grund för medlemsstaternas utveckling av strategier för rörlighet samt stärka det praktiska samarbetet inom Euresnätverket.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a) Kommissionen bör övervaka utbud och efterfrågan på unionens arbetsmarknad och fortlöpande analysera arbetsmarknadstrender, i samarbete med Eurostat och Euresnätverket.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) Fri rörlighet för arbetstagare och hög sysselsättning har nära samband och detta gör det nödvändigt för medlemsstaterna att utarbeta strategier för rörlighet som stödjer bättre fungerande arbetsmarknader i unionen. Medlemsstaternas strategier för rörlighet bör anses vara en integrerad del av deras social- och sysselsättningspolitik.

(29) Fri rörlighet för arbetstagare och hög sysselsättning har nära samband och detta gör det nödvändigt för medlemsstaterna att utarbeta strategier för rörlighet som stödjer bättre fungerande arbetsmarknader i unionen. Medlemsstaternas strategier för rörlighet bör anses vara en integrerad del av deras social- och sysselsättningspolitik. Kommissionen bör kunna upprätta en företeckning över bästa praxis i medlemsstaterna och hänvisa till dem i dess rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) Dessa strategier bör också ta hänsyn till den ogästvänliga arbetsmiljö, de stora risker för exploatering och de dåliga arbetsvillkor som mobila arbetstagare kan uppleva när de anländer till en ny arbetsmarknad. Samma hänsyn ska tas till dessa arbetstagares familjer och deras möjligheter att integreras på den nya arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) En programplaneringscykel bör inrättas för att stödja samordningen av insatser för rörligheten inom unionen. För en effektiv planering av medlemsstaternas verksamhetsplaner bör hänsyn tas till data om rörlighetsflöden och rörlighetsmönster, dataanalyser av befintliga och förutsedda över- och underskott på arbetskraft samt erfarenheter och praxis vad gäller rekrytering inom ramen för Euresnätverket, och den bör bestå av en översyn av de befintliga resurser och verktyg som står till förfogande för organisationerna i medlemsstaten för att underlätta arbetskraftens rörlighet inom EU.

(30) En programplaneringscykel bör inrättas för att stödja samordningen av insatser för rörligheten inom unionen. För att upptäcka och förhindra negativa konsekvenser i samband med geografisk rörlighet inom unionen och för att säkerställa rättvis rörlighet bör det i planeringen av medlemsstaternas verksamhetsplaner tas hänsyn till data om rörlighetsflöden och rörlighetsmönster, dataanalyser av befintlig och förutsedd tillgång och efterfrågan på arbetskraft samt erfarenheter och praxis vad gäller rekrytering inom ramen för Euresnätverket, och den bör bestå av en översyn av de befintliga resurser och verktyg som står till förfogande för organisationerna i medlemsstaten för att underlätta arbetskraftens rörlighet inom EU.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Ett utbyte av utkast till verksamhetsplaner mellan medlemsstaterna under programplaneringscykeln bör göra det möjligt för de nationella samordningskontoren, som företrädare för medlemsstaterna, att tillsammans med Europeiska samordningsbyrån styra Euresnätverkets resurser mot lämpliga åtgärder och projekt, och därmed inrikta Euresnätverkets utveckling mot ett mer resultatinriktat verktyg anpassat till arbetstagarnas behov i överensstämmelse med arbetsmarknadernas dynamik.

(31) Ett utbyte av utkast till verksamhetsplaner mellan medlemsstaterna under programplaneringscykeln bör göra det möjligt för de nationella samordningskontoren, som företrädare för medlemsstaterna, att tillsammans med Europeiska samordningsbyrån och med lämpligt deltagande av arbetsmarknadens parter styra Euresnätverkets resurser mot lämpliga åtgärder och projekt, och därmed inrikta Euresnätverkets utveckling mot ett mer resultatinriktat verktyg anpassat till arbetstagarnas behov i överensstämmelse med dynamiken på unionens arbetsmarknad.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Skäl 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) För att få tillräcklig information för att kunna mäta Euresnätverkets resultat bör gemensamma indikatorer fastställas. Dessa indikatorer bör vara vägledande för de organisationer som deltar i Euresnätverket för att ange deras resultat och bör bidra till att bedöma utvecklingen mot de mål som fastställts för Euresnätverket som helhet, däribland dess bidrag till genomförandet av en samordnad sysselsättningsstrategi i enlighet med artikel 145 i EUF-fördraget.

(32) För att få tillräcklig information för att kunna mäta Euresnätverkets resultat bör gemensamma kvantitativa och kvalitativa indikatorer, vid behov könsuppdelade, fastställas och en grundlig bedömning av rörlighetens konsekvenser för arbetsmarknaderna göras. Dessa indikatorer och denna konsekvensbedömning bör vara vägledande för de organisationer som deltar i Euresnätverket för att ange deras resultat och bör bidra till att bedöma utvecklingen mot de mål som fastställts för Euresnätverket som helhet, däribland dess bidrag till genomförandet av en samordnad sysselsättningsstrategi i enlighet med artikel 145 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) När de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen medför behandling av personuppgifter måste de vidtas i enlighet med EU-lagstiftningen om skydd av personuppgifter20 samt de nationella genomförandeåtgärderna till denna.

(33) Om de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen medför behandling av personuppgifter måste de vidtas i enlighet med unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter20 samt de nationella genomförandeåtgärderna till denna. Personuppgifter bör inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen.

__________________

__________________

20 Särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

20 Särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) Genomförandet av denna förordning kommer att göra det möjligt att skapa en effektiv mekanism för bättre integration av utbildningssystemen i överensstämmelse med arbetsmarknadens behov och arbetsmarknaden som helhet.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att upprätta en gemensam ram för samarbete mellan medlemsstaterna för att sammanföra lediga platser och möjligheten att ansöka om dessa lediga platser och att underlätta balansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i nämnda artikel 5 går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(35) Målet för denna förordning, nämligen att upprätta en gemensam ram för samarbete mellan medlemsstaterna för att sammanföra lediga platser och möjligheten att ansöka om dessa lediga platser och att underlätta balansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden, kan bättre uppnås när medlemsstaterna samarbetar, med stöd från kommissionen, på unionsnivå. Unionen kan vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i denna artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) Befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen för att säkerställa att de förpliktelser som åligger medlemsstaterna vad beträffar att ge tillstånd till de organisationer som ansluter sig till Euresnätverket som Euressamarbetspartner, samt att tillhandahålla gemensamma indikatorer för dessa organisationers resultat kan ändras mot bakgrund av erfarenheterna från deras tillämpning eller för att ta hänsyn till nya behov på arbetsmarknaden. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(36) Befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen för att säkerställa att de förpliktelser som åligger medlemsstaterna vad beträffar att ge tillstånd till de organisationer som ansluter sig till Euresnätverket som Euressamarbetspartner, samt att tillhandahålla gemensamma indikatorer för dessa organisationers resultat kan ändras mot bakgrund av erfarenheterna från deras tillämpning, för att ta hänsyn till nya behov på arbetsmarknaden eller för att göra det möjligt att ändra omfattningen av stödtjänsterna för arbetstagare och arbetsgivare. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de tekniska standarder och format för insamling och automatisk matchning samt modeller och förfaranden för informationsutbyte mellan medlemsstaterna bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de tekniska standarder och format för insamling och automatisk matchning samt modeller och förfaranden för informationsutbyte mellan medlemsstaterna, och för att anta förteckningen över kunskaper, färdigheter och yrken i den europeiska klassificeringen, bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20111a.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Skäl 37a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a) För att fastställa nätverkets sammansättning under en övergångsperiod och för att säkerställa kontinuitet i verksamheten med det nätverk som inrättats inom ramen för förordning (EU) nr 492/2011, bör organisationer som utsetts till Euressamarbetspartner enligt artikel 3 c eller associerade samarbetspartner enligt artikel 3 d i kommissionens genomförandebeslut 2012/733/EU den ...+ få fortsätta som Euresmedlemmar eller Euressamarbetspartner under en övergångsperiod.

 

_______________

 

+EUT: Vänligen inför dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Syftet med denna förordning är att underlätta utövandet av den fria rörligheten för arbetstagare inom unionen i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget, genom att det inrättas en gemensam ram för samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

1. Syftet med denna förordning är att underlätta utövandet av den fria rörligheten för arbetstagare inom unionen och att avskaffa all diskriminering på grund av nationalitet av medlemsstaternas arbetstagare i fråga om anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor inom unionen i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget, genom att det inrättas en gemensam ram för samarbete mellan medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och kommissionen.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Åtgärder av och mellan medlemsstaterna för att underlätta balansen mellan tillgång och efterfrågan på unionens arbetsmarknad, i syfte att främja en hög sysselsättningsnivå.

b) Åtgärder av och mellan medlemsstaterna för att underlätta balansen mellan tillgång och efterfrågan på unionens arbetsmarknad, i syfte att uppnå en hållbar sysselsättning av god kvalitet.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Driften av ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar mellan medlemsstaterna och kommissionen.

c) Driften av ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar mellan medlemsstaterna och kommissionen, med lämpligt deltagande av arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Tjänster som tillhandahålls arbetssökande för att säkerställa rättvis rörlighet.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db) Ett effektivt främjande av Euresnätverket på unionsnivå genom intensiva kommunikationsinsatser från kommissionen, och i synnerhet medlemsstaternas regeringar, med användning av kommunikationsverktyg som medger bred spridning och tillgång.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) offentliga arbetsförmedlingar: organisationer i medlemsstaterna, som ingår i relevanta ministerier, offentliga organ eller offentligrättsliga företag och som är ansvariga för att genomföra aktiva arbetsmarknadsåtgärder och bedriva arbetsförmedling i allmänhetens intresse.

a) offentliga arbetsförmedlingar: organisationer i medlemsstaterna, som ingår i relevanta ministerier, offentliga organ eller offentligrättsliga företag och som är ansvariga för att genomföra aktiva arbetsmarknadsåtgärder och bedriva arbetsförmedling av hög kvalitet i allmänhetens intresse.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) ledig plats: varje erbjudande om anställning, inbegripet lärlings- och praktikplatser som anses som arbete.

c) ledig plats: varje erbjudande om anställning, inbegripet lärlings- och praktikplatser som anses som arbete, i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget, där villkoren för dessa fastställs inom ramen för befintlig unionsrätt och nationell rätt och där sociala och arbetsrättsliga miniminormer i värdmedlemsstaten respekteras.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) den gemensamma IT-plattformen: den IT-infrastruktur och tillhörande plattformar som inrättats på EU-nivå för platsförmedling.

e) den gemensamma IT-plattformen: den tillgängliga IT-infrastruktur och tillhörande plattformar som inrättats, övervakas och är gemensamma unionsnivå för platsförmedling, och som också är lättillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) rättvis rörlighet: den rörlighet som är frivillig och inte bryter mot arbetsrätt och arbetsnormer samt arbetstagares rättigheter inom unionen.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga) gränsöverskridande Eurespartnerskap: långsiktigt samarbete mellan regionala och lokala arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer i strukturer som de har skapat på regional nivå.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inrättande

Omorganisering

Motivering

Euresnätverket fungerar redan och dess omorganisering är nödvändig för att förbättra tjänsterna för dem som kan dra nytta av detta.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (nedan kallat Euresnätverket).

Genom denna förordning omorganiseras och stärks det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (nedan kallat Euresnätverket).

Motivering

Euresnätverket fungerar redan och dess omorganisering är nödvändig för att förbättra tjänsterna för dem som kan dra nytta av detta.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Euresnätverket omfattar följande kategorier av organisationer:

1. Euresnätverket ska omfatta följande kategorier av organisationer:

a) Europeiska kommissionen, som ansvarar för att biträda Euresnätverket med att utöva sin verksamhet genom den europeiska samordningsbyrån.

a) Europeiska samordningsbyrån, som inrättats inom kommissionen och som ansvarar för att biträda Euresnätverket med att utöva sin verksamhet.

 

aa) De nationella samordningskontoren, som är de organ som utsetts av medlemsstaterna, och som ansvarar för att genomföra denna förordning i respektive medlemsstat. Medlemsstaterna får utse sina offentliga arbetsförmedlingar till nationella samordningskontor.

b)Euresmedlemmarna, som är de organ som utsetts av medlemsstaterna och som ansvarar för tillämpningen av denna förordning i respektive medlemsstat, dvs. de nationella samordningskontoren.

b) Euresmedlemmar, som är

 

i) de offentliga arbetsförmedlingar som utsetts av varje medlemsstat enligt artikel 8a, och

 

ii) offentliga eller privata organisationer som fått tillstånd av medlemsstaterna, i enlighet med artikel 8, att på nationell, regional eller lokal nivå, inklusive på gränsöverskridande basis, ge arbetstagare och arbetsgivare stöd genom platsförmedling och stödtjänster.

c) Euressamarbetspartner, som är de organisationer som fått tillstånd av medlemsstaterna att på nationell, regional eller lokal nivå ge arbetstagare och arbetsgivare stöd genom platsförmedling eller stödtjänster.

c) Euressamarbetspartner, som är de offentliga eller privata organisationer som fått tillstånd av medlemsstaterna att på nationell, regional eller lokal nivå, inklusive på gränsöverskridande basis, ge arbetstagare och arbetsgivare stöd genom platsförmedling eller stödtjänster.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I enlighet med sina respektive roller och ansvarsområden främjar alla organisationer som deltar i Euresnätverket aktivt och i nära samarbete de möjligheter som arbetskraftens rörlighet inom unionen erbjuder och försöker förbättra olika strategier och sätt för arbetstagare och arbetsgivare att ta vara på dessa möjligheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

2. I enlighet med sina respektive roller och ansvarsområden ska främja alla organisationer som deltar i Euresnätverket aktivt och i nära samarbete de möjligheter som arbetskraftens rörlighet inom unionen erbjuder och försöker förbättra olika strategier och sätt för arbetstagare och arbetsgivare att åtnjuta rättvis rörlighet och ta vara på dessa möjligheter på lokal, regional, nationell nivå och på unionsnivå, inklusive på gränsöverskridande basis.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Arbetsmarknadens parter ska delta i Euresnätverket som Euresmedlemmar eller Euressamarbetspartner i enlighet med artikel 8.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Genomförandet av den samordnade sysselsättningsstrategin i enlighet med artikel 145 i EUF-fördraget.

b) Genomförandet av den samordnade sysselsättningsstrategin och särskilt främjandet av kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft i enlighet med artikel 145 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Bättre fungerande och integrerade arbetsmarknader i unionen.

c) Fungerande, sammanhållna och integrerade arbetsmarknader i unionen, inklusive gränsöverskridande arbetsmarknader, som garanterar icke-diskriminerande tillgång till arbetstillfällen, platsansökningar och relevant arbetsmarknadsinformation.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Ökad frivillig geografisk och yrkesmässig rörlighet inom unionen på rättvis grund.

d) Ökad frivillig geografisk och yrkesmässig rörlighet inom unionen, i synnerhet i gränsöverskridande regioner, på rättvis grund.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Incitament för medlemsstaterna att undanröja alla hinder för denna rörlighet i sin nationella lagstiftning.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Social inkludering och integration av personer som står utanför arbetsmarknaden.

e) Unionsomfattande social inkludering och integration av personer som står utanför arbetsmarknaden, med särskilt fokus på de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden och människor i de regioner som är värst drabbade av arbetslöshet.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Bättre samordning av de politiska åtgärder som unionen infört för att motverka arbetslöshet, i synnerhet ungdomsarbetslöshet och ojämlikheter.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 5 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb) Stöd för en smidig övergång från utbildning till arbete på unionens arbetsmarknad.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) drift och utveckling av en europeisk portal för rörlighet i arbetslivet (nedan kallad Euresportalen) och IT-tjänster i samband därmed, inbegripet system och förfaranden för utbyte av lediga platser, platsansökningar, meritförteckningar och styrkande handlingar såsom färdighetspass och liknande samt andra uppgifter, i samarbete med andra relevanta tjänster, nätverk eller initiativ för information och rådgivning inom unionen,

i) drift och utveckling av en europeisk portal för rörlighet i arbetslivet (nedan kallad Euresportalen) och användbara och tillgängliga IT-tjänster i samband därmed, inbegripet system och förfaranden för utbyte av lediga platser, platsansökningar, meritförteckningar och styrkande handlingar såsom färdighetspass och liknande samt andra uppgifter, i samarbete med andra relevanta tjänster, nätverk eller initiativ för information och rådgivning inom unionen,

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) informations- och kommunikationsverksamhet,

ii) informations- och kommunikationsverksamhet i hela unionen via plattformar som når alla potentiella användare, inklusive en miljö utan hinder,

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) ett gemensamt utbildningsprogram för Eures personal,

iii) ett gemensamt utbildningsprogram och kontinuerlig fortbildning för Eures personal, inklusive uppdaterad information om samordningen av sociala trygghetssystem som anges i förordning (EG) nr 883/2004, och utbildning för ökad medvetenhet för att kunna tillgodose behoven hos en viss grupp av arbetstagare,

 

iiia) direkt tillgängliga professionella stödtjänster för Euresrådgivare,

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) underlättande av bildandet av nätverk, utbyte av bästa praxis och ömsesidigt lärande inom Euresnätverket.

iv) underlättande av utbyte av bästa metoder och ömsesidigt lärande inom Euresnätverket.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva) bästa möjliga tillgång till Eurestjänster på en icke-diskriminerande grund.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Analys av den geografiska och yrkesmässiga rörligheten.

b) Analys av utbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden inom unionen samt av den geografiska och yrkesmässiga rörligheten, med hänsyn till medlemsstaternas olika situationer.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Utveckling av en lämplig ram för samarbete och platsförmedling inom unionen avseende lärlings- och praktikplatser, i enlighet med denna förordning.

c) Utveckling av en lämplig ram för samarbete och en struktur för platsförmedling inom unionen avseende lärlings- och praktikplatser, inklusive på gränsöverskridande nivå om lämpligt, i enlighet med denna förordning.

Motivering

För ett välfungerande Euresnätverk måste den europeiska samordningsbyrån dra nytta av tidigare erfarenheter och beakta lokala och regionala särdrag.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Övervakning och utvärdering av Eures verksamhet och dess sysselsättningsutveckling, i samarbete med Euresmedlemmarna.

d) Övervakning och utvärdering av Eures verksamhet och dess resultat samt utvecklingen av landsspecifika rapporter.

 

da) Samarbete med administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, med Solvit och Equinet.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Den europeiska samordningsbyrån ska ledas av kommissionen. Den ska utarbeta och bedriva sin verksamhet i nära samarbete med arbetsmarknadens parter, gränsöverskridande partnerskap och de nationella samordningskontoren.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Den europeiska samordningsbyrån ska i nära samarbete med de nationella samordningskontoren utfärda en årlig rapport där antalet lediga platser som gjorts tillgängliga i varje medlemsstat redovisas, med särskild hänsyn till medlemsstaternas befolkning och storleken på deras ekonomi.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Medlemsstaterna ska utse de nationella samordningskontor som avses i artikel 4. Medlemsstaterna ska informera Europeiska samordningsbyrån om detta utnämnande.

1. Varje nationellt samordningskontor ansvarar för

1. Varje nationellt samordningskontor ska ansvara för

a) samarbete med kommissionen och andra medlemsstater om platsförmedling inom den ram som fastställs i kapitel III,

a) samarbete med kommissionen och andra medlemsstater, i synnerhet angränsande medlemsstater, om platsförmedling inom den ram som fastställs i kapitel III,

 

aa) vidtagande av alla åtgärder som är nödvändiga för att alla platsansökningar och meritförteckningar som finns tillgängliga nationellt ska göras tillgängliga på Euresportalen,

 

ab) information till Europeiska samordningsbyrån om eventuella skillnader mellan antalet anmälda lediga platser och det totala antalet lediga platser i medlemsstaten.

b) organisationen av arbetet för Eures i medlemsstaten, inklusive tillhandahållande av stödtjänster enligt kapitel IV,

b) organisationen av arbetet för Eures i medlemsstaten, inklusive säkerställande av en samordnad överföring till Euresportalen av information om lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar i enlighet med artikel 14,

c) samordning av den berörda medlemsstatens åtgärder med andra medlemsstaters åtgärder i enlighet med bestämmelserna i kapitel V.

c) samordning av den berörda medlemsstatens åtgärder med andra medlemsstaters åtgärder i enlighet med bestämmelserna i kapitel V.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det nationella samordningskontoret organiserar också genomförandet på nationell nivå av de horisontella stödverksamheter som den europeiska samordningsbyrån tillhandahåller enligt artikel 6, vid behov i nära samarbete med den europeiska samordningsbyrån och andra nationella samordningskontor. Denna horisontella stödverksamhet består särskilt av följande:

2. Det nationella samordningskontoret organiserar och granskar också genomförandet på nationell nivå av de horisontella stödverksamheter som den europeiska samordningsbyrån tillhandahåller enligt artikel 6, i nära samarbete med den europeiska samordningsbyrån och andra nationella samordningskontor. Denna horisontella stödverksamhet består särskilt av följande:

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Insamling och validering av information om Euressamarbetspartner som är verksamma inom dess nationella territorium, deras verksamhet och omfattningen av de stödtjänster de tillhandahåller för arbetstagare och arbetsgivare, för offentliggörande, bland annat på Euresportalen.

a) Insamling och validering av aktuell information om Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner som är verksamma inom dess nationella territorium, deras verksamhet och omfattningen av de stödtjänster de tillhandahåller för arbetstagare och arbetsgivare, för offentliggörande, bland annat på Euresportalen.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det nationella samordningskontoret ska se till att det finns tillräckligt många utbildade Euresrådgivare och att dessa är jämnt fördelade över hela territoriet, för att marknadsföra Euresnätverket och i slutändan göra det till ett oumbärligt verktyg för unionens arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det nationella samordningskontoret ska för offentliggörande, bland annat på Euresportalen, i arbetstagarnas och arbetsgivarnas intresse validera, regelbundet uppdatera och snabbt sprida information och vägledning som finns att tillgå på nationell nivå med avseende på följande:

3. Det nationella samordningskontoret ska för offentliggörande, bland annat på Euresportalen, och i samband med tillhandahållandet av Euresrådgivarnas skräddarsydda information till arbetstagare och arbetsgivare, validera, regelbundet och snabbt uppdatera och sprida information och vägledning som finns att tillgå på nationell nivå, på medlemsstatens officiella språk, med avseende på följande:

a) Boende- och arbetsförhållanden.

a) Boende- och arbetsförhållanden, inklusive betalning av sociala avgifter och skatt.

b) Administrativa förfaranden i samband med anställning.

b) Administrativa förfaranden i samband med tillträde till och påbörjande av anställning.

c) De regler som är tillämpliga på arbetstagare.

c) De regler som är tillämpliga på arbetstagare, såsom de som fastställs i kollektivavtal, rekryteringsregler, enskilda kategorier av anställningsavtal och annan relevant praktisk information.

d) Lärlings- och praktikplatser.

d) De regler som är tillämpliga på lärlings- och praktikplatser, i linje med rådets rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram, och befintlig unionsrätt och nationell rätt.

 

da) Tillgången till yrkesutbildning.

e) I förekommande fall situationen för gränsarbetare, i synnerhet i gränsöverskridande regioner.

e) Situationen för gränsarbetare, i synnerhet i gränsöverskridande regioner, i nära samarbete med gränsöverskridande Eurespartnerskap.

Om det är lämpligt får det nationella samordningskontoret validera och sprida uppgifterna i samarbete med andra tjänster eller nätverk för information och rådgivning och lämpliga organ på nationell nivå, däribland de som nämns i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare.

Det nationella samordningskontoret får validera och sprida uppgifterna i samarbete med andra tjänster eller nätverk för information och rådgivning och lämpliga organ på nationell nivå, däribland de som nämns i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare.

 

3a. De nationella samordningskontoren ska utbyta information om de mekanismer och standarder som avses i artikel 14.4 samt om standarder för datasäkerhet och uppgiftsskydd som berör den gemensamma IT-plattformen. De ska samarbeta med varandra och med Europeiska samordningsbyrån, särskilt i händelse av klagomål och om de lediga platserna inte anses uppfylla dessa standarder enligt nationell lagstiftning.

 

3b. De nationella samordningskontoren och den europeiska samordningsbyrån ska se till att de personuppgifter som genereras eller samlas in för denna förordning inte sparas längre än vad som behövs för att uppfylla syftet med insamlingen.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Det nationella samordningskontoret ger allmänt stöd till de organisationer som i det egna landet deltar i Euresnätverket avseende samarbete med deras Euresmotsvarigheter i andra medlemsstater. Detta inbegriper även stöd i händelse av klagomål som har samband med lediga platser och rekryteringar vid Eures och samarbete med de offentliga myndigheterna, exempelvis yrkesinspektionen.

4. Det nationella samordningskontoret ska ge allmänt stöd till de organisationer som i det egna landet deltar i Euresnätverket avseende samarbete med deras Euresmotsvarigheter i andra medlemsstater. Detta ska även inbegripa stöd i händelse av klagomål som har samband med lediga platser och rekryteringar vid Eures och samarbete med de offentliga myndigheterna, exempelvis yrkesinspektionen. Resultaten av klagomålsförfaranden ska göras tillgängliga för den europeiska samordningsbyrån i syfte att sammanställa och åtgärda hinder för rörligheten.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Det nationella samordningskontoret främjar samarbete med berörda parter såsom yrkesvägledningsinrättningar, universitet, handelskammare och organisationer som sysslar med lärlingsutbildningar och praktikprogram.

5. Det nationella samordningskontoret ska främja Euresnätverket och samarbete med berörda parter såsom yrkesvägledningsinrättningar, institutioner för yrkesutbildning och högre utbildning, handelskammare, socialtjänster och organisationer som företräder utsatta grupper på arbetsmarknaden och organisationer som sysslar med lärlingsutbildningar och praktikprogram.

 

5a. Det nationella samordningskontoret ska upprätta en regelbunden dialog med arbetsmarknadens parter på nationell nivå i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Varje medlemsstat garanterar att dess nationella samordningskontor får den personal och övriga resurser som krävs för att det ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.

6. Varje medlemsstat garanterar att dess nationella samordningskontor får den personal och alla övriga resurser som krävs för att det ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning, och att de nationella samordningskontoren tillhandahåller tjänster av hög kvalitet inom rimlig tid.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillstånd för Euressamarbetspartner

Tillstånd för Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett system för att ge tillstånd till Euressamarbetspartner att delta i Euresnätverket, övervaka deras verksamhet och se till att de följer nationell lagstiftning och unionslagstiftningen vid tillämpningen av denna förordning. Detta system ska vara öppet och proportionerligt och iaktta principerna om lika behandling av de sökande organisationerna och ett korrekt rättsligt förfarande.

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett system för att ge och återkalla tillstånd till Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner att delta i Euresnätverket, övervaka deras verksamhet och se till att de följer unionslagstiftningen och nationell lagstiftning vid tillämpningen av denna förordning. Detta system ska vara öppet och proportionerligt och iaktta principerna om lika behandling av de sökande organisationerna och ett korrekt rättsligt förfarande. För andra arbetsförmedlingar än de offentliga arbetsförmedlingarna ska befintliga licens- och tillståndssystem beaktas.

 

1a. Medlemsstaterna ska när det gäller det system som avses i punkt 1 utarbeta krav och kriterier för godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner. Dessa krav och kriterier ska vara minst lika strikta som dem som anges i denna förordning och dess bilaga.

 

1b. I enlighet med det system som avses i punkt 1 får organisationer ansöka om att bli Euresmedlemmar. Euresmedlemmar ska delta i Euresnätverket i enlighet med artikel 9 och ska fullt ut utföra sina uppgifter på nationell och regional basis.

 

1c. I enlighet med det system som avses i punkt 1 i denna artikel får arbetsförmedlingar och andra organisationer ansöka om att bli Euressamarbetspartner om de åtar sig att fullgöra samtliga allmänna skyldigheter och utföra minst en av de uppgifter som avses i artikel 9.

 

1d. Om kraven och kriterierna för godkännande av Euresmedlemmar eller Euressamarbetspartner uppfylls ska medlemsstaten i vederbörlig ordning godkänna den sökande.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska underrätta den europeiska samordningsbyrån om de nationella system som har införts och om de Euressamarbetspartner de har gett tillstånd att delta i Euresnätverket i enlighet med detta.

2. Medlemsstaterna ska underrätta den europeiska samordningsbyrån om de nationella system som avses i punkt 1 i denna artikel, om de Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner som de har gett tillstånd att delta i Euresnätverket i enlighet med detta system, om avslag på ansökningar om godkännande på grund av att kraven i avsnitt 1.1 i bilagan inte uppfyllts, och om återkallelse av ett sådant godkännande, inbegripet skälen för detta. Den europeiska samordningsbyrån ska vidarebefordra denna information till de andra nationella samordningskontoren.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om en medlemsstat beslutar att inte ge en viss organisation som förmedlar sysselsättning tillstånd att delta i Euresnätverket som Euresmedlem eller Euressamarbetspartner ska den organisationen ha möjlighet att överklaga detta beslut.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Alla arbetsförmedlingar som lagligen bedriver verksamhet i en medlemsstat kan i den medlemsstaten begära att få delta i Euresnätverket som Euressamarbetspartner, i enlighet med de villkor som anges i denna förordning och det system som har upprättats av den medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Euressamarbetspartner har rätt att delta i Euresnätverket i enlighet med de gemensamma minimikriterier som anges i bilagan.

utgår

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De gemensamma minimikriterierna påverkar inte en medlemsstats tillämpning av ytterligare kriterier eller krav som medlemsstaten anser nödvändiga för att säkerställa en korrekt tillämpning av de regler som är tillämpliga på den verksamhet som bedrivs av arbetsförmedlingarna och effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder på dess nationella territorium. För att säkerställa öppenheten utgör dessa kriterier och krav en integrerad del av det system som anges i punkt 1.

5. De gemensamma minimikriterierna påverkar inte en medlemsstats tillämpning av ytterligare kriterier eller krav som medlemsstaten anser nödvändiga för att säkerställa en korrekt tillämpning av de regler som är tillämpliga på den verksamhet som bedrivs av arbetsförmedlingarna och effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder på dess nationella territorium. För att säkerställa öppenheten utgör dessa ytterligare kriterier och krav en integrerad del av det system som anges i punkt 1 och ska meddelas det europeiska samordningskontoret.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Euressamarbetspartner kan anlita andra Euressamarbetspartner eller andra organisationer för att tillsammans uppfylla kriterierna i bilagan. I sådana fall utgör det ett ytterligare villkor för deltagande i Euresnätverket att ett lämpligt partnerskap fortlöpande förekommer.

utgår

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Medlemsstaterna ska återkalla godkännandet av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner om dessa inte längre uppfyller de tillämpliga kriterier eller krav som avses i punkt 1a, 1b, 1c eller 5.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. För att ändra bilagan ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 33.

utgår

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Godkännande av offentliga arbetsförmedlingar som Euresmedlemmar

 

Medlemsstaterna ska utse sina offentliga arbetsförmedlingar till Euresmedlemmar och vederbörligen underrätta den europeiska samordningsbyrån. Genom att de utses ska dessa offentliga arbetsförmedlingar få en särställning i Euresnätverket.

 

Medlemsstaterna ska se till att de offentliga arbetsförmedlingarna i egenskap av Euresmedlemmar fullgör skyldigheterna enligt denna förordning och åtminstone uppfyller de kriterier som anges i bilagan.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Euressamarbetspartners ansvarsområden

Euresmedlemmars och Euressamarbetspartners ansvarsområden

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De sökande organisationerna kan välja att delta i Euresnätverket i enlighet med något av följande alternativ:

1. Euresmedlemmar ska delta i Euresnätverket i enlighet med de ansvarsområden som anges i denna punkt, och Euressamarbetspartner ska delta i enlighet med minst ett av dessa:

a) Att bidra till poolen av lediga platser i enlighet med artikel 14.1 a.

a) Genom att bidra till poolen av lediga platser i enlighet med artikel 14.1 a.

b) Att bidra till poolen av platsansökningar och meritförteckningar i enlighet med artikel 14.1 b.

b) Genom att bidra till poolen av platsansökningar och meritförteckningar i enlighet med artikel 14.1 b.

c) Att tillhandahålla stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare i enlighet med kapitel IV.

c) Genom att tillhandahålla stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare i enlighet med kapitel IV.

d) En kombination av leden a–c.

 

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Euressamarbetspartner utser en eller flera kontaktpunkter, till exempel placerings- och rekryteringskontor, teletjänstcentraler eller självbetjäningstjänster, där arbetstagare och arbetsgivare kan få stöd med platsförmedling eller tillgång till stödtjänster i enlighet med denna förordning. Kontaktpunkterna får också grundas på personalutbytesprogram, utstationering av kontaktpersoner eller gemensamma arbetsförmedlingar.

2. Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner ska utse en eller flera kontaktpunkter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, till exempel placerings- och rekryteringskontor, teletjänstcentraler eller självbetjäningstjänster, olika kommunikationsplattformar som är tillgängliga för så många användare som möjligt, där arbetstagare och arbetsgivare kan få stöd med platsförmedling eller tillgång till stödtjänster i enlighet med denna förordning. Kontaktpunkterna får grundas på personalutbytesprogram eller utstationering av kontaktpersoner och de kan inbegripa gemensamma arbetsförmedlingar.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får kräva att Euressamarbetspartner bidrar till följande:

4. Medlemsstaterna får genom sina nationella samordningskontor och med respekt för proportionalitetsprincipen kräva att Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner bidrar till följande:

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Driften av det nationella centrum som avses i artikel 15.5 genom en avgift eller i annan form.

utgår

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Insamling av de uppgifter som ska offentliggöras via Euresportalen.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska besluta om metoder för dessa bidrag i sina nationella system på grundval av proportionalitetsprincipen, med beaktande av sådana faktorer som den administrativa kapaciteten hos Euressamarbetspartnern och i vilken grad den deltar i Euresnätverket enligt punkt 1.

Medlemsstaterna ska besluta om metoder för dessa bidrag.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får anförtro de stödtjänster som avses i artiklarna 2123 till sina offentliga arbetsförmedlingar, förutsatt att de sistnämnda deltar i Euresnätverket, antingen som en Euressamarbetspartner som har fått tillstånd i enlighet med artikel 8 och bilagan till den här förordningen eller som en Euressamarbetspartner på grundval av undantaget i punkt 3.

2. Medlemsstaterna ska anförtro de stödtjänster som avses i artiklarna 21, 22 och 23 till sina offentliga arbetsförmedlingar eller sina arbetsmarknadsministerier.

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Under en period på högst fem år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas får medlemsstaterna bevilja undantag från en översyn av tillämpningen av artikel 8 och bilagan till den här förordningen för de offentliga arbetsförmedlingar som vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning ingår i Euresnätverket i enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2012/733/EU eller i förekommande fall kommissionens beslut 2003/8/EG. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de undantag som beviljats.

utgår

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Gränsöverskridande Eurespartnerskap och andra stödstrukturer i gränsöverskridande regioner

 

1. Gränsöverskridande Eurespartnerskap och andra särskilda stödstrukturer får upprättas i gränsöverskridande regioner för att underlätta arbetskraftens rörlighet över gränserna.

 

2. Gränsöverskridande Eurespartnerskap består av organisationer som deltar i Euresnätverket i enlighet med artikel 8 samt övriga aktörer, och som tillhandahåller gränsöverskridande stödtjänster i en viss gränsöverskridande region.

 

3. De gränsöverskridande partnerskapens uppgifter ska framför allt bestå av att tillhandahålla information, rådgivning samt placerings- och rekryteringstjänster till gränsarbetare och arbetsgivare, att stödja nätverket för Euresrådgivare i gränsområden, att samordna samarbetet mellan partner, att bedriva gränsöverskridande verksamhet för att öka öppenheten på arbetsmarknaden och för att undanröja hinder för rörlighet samt sammanställa flerspråkiga publikationer för gränsarbetare, arbetssökande och arbetsgivare.

 

4. Medlemsstaterna ska stödja verksamhet i gränsöverskridande strukturer och uppmuntra inrättandet av nya partnerskap för att mer effektivt tillgodose behovet av samordning i fråga om arbetskraftens rörlighet i gränsområden.

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Samordningsgruppen består av företrädare för den europeiska samordningsbyrån och de nationella samordningskontoren.

1. Samordningsgruppen ska bestå av företrädare för den europeiska samordningsbyrån och de nationella samordningskontoren, med deltagande av arbetsmarknadens parter på unionsnivå.

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska inbjuda företrädare för arbetsmarknadens parter på EU-nivå att delta i mötena.

utgår

Motivering

Stycket bör strykas eftersom arbetsmarknadens parter ska vara medlemmar i samordningsgruppen.

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De organisationer som deltar i Euresnätverket ska se till att det informations- och marknadsföringsmaterial som de tillhandahåller är förenligt med Euresnätverkets kommunikationsverksamhet i stort och med den information som lämnas av den europeiska samordningsbyrån.

3. De organisationer som deltar i Euresnätverket ska se till att det informations- och marknadsföringsmaterial som de tillhandahåller är förenligt med Euresnätverkets gemensamma standarder av hög kvalitet och dess kommunikationsverksamhet i stort samt med den information som lämnas av den europeiska samordningsbyrån.

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den europeiska samordningsbyrån ska underlätta Euresnätverkets samarbete med unionens övriga tjänster eller nätverk för information och rådgivning.

1. Den europeiska samordningsbyrån ska underlätta samarbete mellan Euresnätverket och unionens övriga tjänster eller nätverk för information och rådgivning.

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De nationella samordningskontoren ska samarbeta med de tjänster och nätverk som avses i punkt 1 på unionsnivå samt nationell, regional och lokal nivå, för att uppnå synergieffekter och undvika överlappningar, och när det är lämpligt involvera Euressamarbetspartner.

2. De nationella samordningskontoren ska samarbeta med de tjänster och nätverk som avses i punkt 1 på unionsnivå samt nationell, regional och lokal nivå, för att uppnå synergieffekter och undvika överlappningar, och när det är lämpligt involvera Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner.

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. För att minska arbetslösheten ska medlemsstaterna tillsammans med kommissionen vidta åtgärder för att garantera unionsmedborgarna lika tillträde när de söker lediga tjänster.

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska sträva efter att utveckla lösningar med en gemensam kontaktpunkt för kommunikationen med arbetstagare och arbetsgivare om den gemensamma verksamheten inom Euresnätverket och dessa tjänster och nätverk.

3. Medlemsstaterna ska sträva efter att utveckla lösningar med en gemensam kontaktpunkt, inklusive online, för kommunikation med arbetstagare och arbetsgivare om den gemensamma verksamheten inom Euresnätverket och dessa tjänster och nätverk, och ska garantera att sådana lösningar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska för att erbjuda erbjudanden om anställning samt platsansökningar förse Euresportalen med följande:

1. Varje medlemsstat ska för att erbjuda lediga platser samt platsansökningar förse Euresportalen med följande:

a) Alla lediga platser hos deras offentliga arbetsförmedlingar samt sådana som tillhandahållits av Euressamarbetspartner.

a) Alla lediga platser hos deras offentliga arbetsförmedlingar samt sådana som tillhandahållits av andra Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner.

b) Alla platsansökningar och meritförteckningar hos deras offentliga arbetsförmedlingar samt de som tillhandahålls av Euressamarbetspartner, under förutsättning att de berörda arbetstagarna har samtyckt till att göra informationen tillgänglig även på Euresportalen enligt de villkor som anges i punkt 3.

b) Alla platsansökningar och meritförteckningar hos deras offentliga arbetsförmedlingar samt de som tillhandahålls av andra Euresmedlemmar och, i förekommande fall, Euressamarbetspartner, under förutsättning att de berörda sökande har samtyckt till att göra informationen tillgänglig även på Euresportalen enligt de villkor som anges i punkt 3.

 

Medlemsstaterna kan välja att inte offentliggöra en ledig plats på Euresportalen om en arbetsgivare vederbörligen har motiverat detta på grundval av de kunskaper och färdigheter som krävs för jobbet, och även när det gäller lediga platser som inte offentliggörs. Medlemsstaterna får fortsätta att undanta lärlings- och praktikplatser om det är vederbörligen motiverat i enlighet med det nationella utbildningssystemet eller den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Ändringsförslag  115

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När medlemsstaterna förser Euresportalen med uppgifter om lediga platser

2. När medlemsstaterna förser Euresportalen med uppgifter om lediga platser

a) får de inte göra någon åtskillnad med hänsyn till kontraktens art och varaktighet eller arbetsgivarnas rekryteringsavsikter,

a) får de inte göra någon åtskillnad med hänsyn till kontraktens art och varaktighet eller arbetsgivarnas rekryteringsavsikter, men ska lämna adekvata uppgifter,

b) får de undanta lediga platser som på grund av sin natur eller nationella bestämmelser enbart är öppna för medborgare i ett visst land.

b) får de undanta lediga platser som rör kategorier av praktik- och lärlingsplatser som är offentligt finansierade och ingår i deras arbetsmarknadspolitik,

 

ba) får de undanta andra lediga platser som i vederbörligen motiverade fall ingår i deras arbetsmarknadspolitik.

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Sådant samtycke av arbetstagare som avses i punkt 1 b ska vara uttryckligt, entydigt, frivilligt, specifikt och välinformerat. Arbetstagarna ska kunna dra tillbaka sitt samtycke när som helst och kräva att någon eller alla de uppgifter som lämnats ska tas bort eller ändras. Arbetstagarna ska kunna välja mellan ett antal alternativ för att begränsa tillgången till uppgifter om dem eller till vissa attribut.

3. Sådant samtycke som avses i punkt 1 b ska vara uttryckligt, entydigt, frivilligt, specifikt och välinformerat. De sökande ska kunna dra tillbaka sitt samtycke när som helst och kräva att någon eller alla de uppgifter som lämnats ska tas bort eller ändras. De sökande ska kunna välja mellan ett antal alternativ för att begränsa tillgången till uppgifter om dem eller till vissa attribut, exempelvis att deras uppgifter bara ska vara sökbara via allmänna datakategorier eller att deras meritförteckning och personuppgifter ska vara direkt tillgängliga för registrerade potentiella arbetsgivare.

Motivering

Rekommendation från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De ska utbyta information om de förfaranden och standarder som avses i punkt 4 samt om standarder för datasäkerhet och skydd av personuppgifter. De ska samarbeta med varandra och med Europeiska samordningsbyrån, särskilt i händelse av klagomål och lediga platser som inte anses uppfylla de standarder som är tillämpliga enligt nationell lagstiftning.

utgår

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. För att möjliggöra matchning av erbjudanden om anställning med platsansökningar ska varje medlemsstat lämna den information som avses i punkt 1, i enlighet med ett enhetligt system.

7. För att möjliggöra matchning av erbjudanden om anställning med platsansökningar ska varje medlemsstat lämna den information som avses i punkt 1, ett öppet och enhetligt sätt.

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Euresportalen ska vara tillgänglig och förenlig med den antagna EU-standarden EN 301549 om krav på e-tillgänglighet.

Motivering

Den fastställda EU-standarden EN 301549, Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa, innehåller tekniska specifikationer för att göra teknik tillgänglig. Närmare bestämt omfattar klausul 9 i denna standard även de internationellt godtagna riktlinjerna ”WCAG 2.0, Level AA”, som är den viktigaste nivån för att ge medborgare, även personer med funktionsnedsättning, tillgång till elektronisk information. Genom att utforma en tillgänglig portal kommer man också att följa FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som EU har ratificerat.

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. De offentliga arbetsförmedlingarna ska delta i ett utökat samarbete för att hjälpa till med jobbmatchning över gränserna.

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska i de interna hjälpmedel för handläggare som förvaltas av de offentliga arbetsförmedlingarna se till att alla lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar som tillhandahålls på Euresportalen är tillgängliga på samma sätt som alla nationella uppgifter i dessa interna hjälpmedel.

3. Medlemsstaterna ska i de interna hjälpmedel för handläggare som förvaltas av de offentliga arbetsförmedlingarna se till att alla lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar som tillhandahålls på Euresportalen, i enlighet med artikel 14, är tillgängliga på samma sätt som alla nationella uppgifter i dessa interna hjälpmedel.

Motivering

Rekommendation från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Euressamarbetspartner ska också tillämpa de principer som avses i punkterna 1 och 3 i enlighet med det val som gjorts av dessa organisationer enligt artikel 9.1.

4. Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner ska också tillämpa de principer som avses i punkterna 1 och 3.

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inrätta ett nationellt centrum för att möjliggöra överföring till Euresportalen av information om lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar som görs tillgängliga av organisationer som vill dela med sig av denna information även på Euresportalen.

5. Medlemsstaterna ska inrätta ett nationellt centrum genom att om möjligt använda redan befintliga statliga strukturer för att möjliggöra överföring till Euresportalen av information om lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar som görs tillgängliga av organisationer som vill dela med sig av denna information även på Euresportalen.

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska sträva efter att utveckla lösningar med en enda kontaktpunkt för kommunikation till gränsarbetare och arbetsgivare inom de gränsöverskridande regioner där de berörda medlemsstaterna tillsammans anser det nödvändigt att upprätta särskilda samarbets- och servicestrukturer.

6. Medlemsstaterna ska i nära samarbete med gränsöverskridande Eures-partnerskap sträva efter att utveckla lösningar med en enda kontaktpunkt, inklusive online, för kommunikation till gränsarbetare och arbetsgivare inom de gränsöverskridande regioner.

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utarbeta en europeisk klassificering av kunskaper, färdigheter, kvalifikationer och yrken. Denna klassificering är det verktyg som underlättar platsansökningar online över gränserna för Europeiska unionen genom att utföra jobbmatchning, identifiera brist på kvalificerad arbetskraft, erkänna kvalifikationer och ge yrkesvägledning vid Euresportalen.

1. Kommissionen ska utarbeta en europeisk klassificering av kunskaper, färdigheter, kvalifikationer och yrken (nedan kallad den europeiska klassificeringen). Denna klassificering är det verktyg som underlättar platsansökningar online över gränserna för Europeiska unionen genom att utföra jobbmatchning, identifiera brist på kvalificerad arbetskraft, erkänna kvalifikationer och ge yrkesvägledning vid Euresportalen.

2. Medlemsstaterna ska samarbeta med varandra och kommissionen när det gäller de nationella systemens interoperabilitet och den klassificering som avses i punkt 1.

2. Medlemsstaterna och framför allt Euresmedlemmarna ska samarbeta med varandra och med kommissionen när det gäller de nationella systemenes interoperabilitet och den europeiska klassificering som ska utvecklas av kommissionen. Kommissionen ska hålla medlemsstaterna underrättade om utvecklingen av den europeiska klassificeringen.

 

2a. Den europeiska klassificeringen ska ta hänsyn till de erfarenheter och den bästa praxis som utvecklades redan vid genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG.

 

2b. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta och uppdatera förteckningen över kunskaper, färdigheter och yrken i den europeiska klassificeringen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.3.

3. Varje medlemsstat ska i detta syfte senast den 1 januari 2017 inrätta ett preliminärt register för att kartlägga alla sina nationella, regionala och sektoriella klassificeringar till och från den klassificering som avses i punkt 1, och sedan registret börjat användas på grundval av en ansökan som gjorts tillgänglig av den europeiska samordningsbyrån regelbundet uppdatera registret för att hålla det aktuellt i förhållande till utvecklingen av rekryteringstjänster.

3. Varje medlemsstat ska inom tre år från antagandet av den förteckning som avses i punkt 2b inrätta ett preliminärt register för att kartlägga alla sina nationella, regionala och sektoriella klassificeringar till och från den förteckningen och hålla den aktuellt.

 

3a. Medlemsstaterna får välja att ersätta sina nationella klassificeringar med den europeiska klassificeringen, när denna väl utarbetats, eller att bibehålla sina kompatibla nationella klassificeringssystem.

4. Kommissionen ska tillhandahålla tekniskt stöd till de medlemsstater som väljer att ersätta nationella klassificeringar med den klassificering som avses i punkt 1.

4. Kommissionen ska tillhandahålla tekniskt och om möjligt ekonomiskt stöd till de medlemsstater som väljer att ersätta nationella klassificeringar med den europeiska klassificeringen.

5. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de tekniska standarder och format som är nödvändiga för att sköta det klassificeringssystem som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.3.

5. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de tekniska standarder och format som är nödvändiga för att sköta den automatiska matchningen via den gemensamma IT-plattformen med användning av den europeiska klassificeringen och interoperabiliteten mellan de nationella systemen och det europeiska klassificeringssystemet. Dessa genomförandeakter ska antas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.3.

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De offentliga arbetsförmedlingarna ska se till att arbetstagare som använder deras tjänster, genom att tillhandahålla dem platsansökningar och meritförteckningar, kan välja att låta dessa arbetsförmedlingar hjälpa dem med registrering vid Euresportalen och därvid använda det nationella centrum som avses i artikel 15.5.

1. Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner ska se till att arbetstagare som använder deras tjänster, genom att tillhandahålla dem platsansökningar och/eller meritförteckningar, informeras om möjligheten att välja att låta dessa arbetsförmedlingar hjälpa dem med registrering vid Euresportalen och därvid använda det nationella centrum som avses i artikel 15.5. Denna hjälp ska erbjudas utan diskriminering och utan dröjsmål.

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Arbetstagare och arbetsgivare ska ha tillgång till allmän information om hur, när och var de kan uppdatera, ändra och ta bort uppgifterna i fråga.

4. Arbetstagare och arbetsgivare ska ha tillgång till utförlig information om hur, när och var de kan uppdatera, ändra och ta bort uppgifterna i fråga.

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att arbetstagare och arbetsgivare kan få tillgång till stödtjänster på nationell nivå.

1. Medlemsstaterna ska se till att arbetstagare och arbetsgivare utan dröjsmål kan få tillgång, online eller på annat sätt, till stödtjänster på nationell nivå.

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska stödja utarbetandet av en samordnad strategi på nationell nivå för dessa tjänster.

2. Medlemsstaterna ska stödja utarbetandet av en samordnad strategi på nationell nivå för dessa tjänster som är anpassade till de särskilda regionala och/eller lokala behoven.

Motivering

För att Euresnätverket ska bli framgångsrikt måste medlemsstaterna stärka kopplingen till regionernas och/eller kommunernas särskilda intressen inom EU.

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Genom gränsöverskridande Eurespartnerskap.

Ändringsförslag  131

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Genom en kombination av leden a–c.

d) Genom en kombination av leden a–ca.

Ändringsförslag  132

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De stödtjänster för arbetstagare som avses i artiklarna 20, 22 och 23 och den hjälp med registrering vid Euresportalen som avses i artikel 17.1 ska vara kostnadsfri.

5. De stödtjänster för arbetstagare som avses i artiklarna 20, 22 och 23 och den hjälp med registrering vid Euresportalen som avses i artikel 17.1 och 17.2 ska vara kostnadsfri.

Ändringsförslag  133

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. De stödtjänster för arbetsgivare som avses i artiklarna 21 och 22 och den hjälp med registrering vid Euresportalen som avses i artikel 17.2 får vara avgiftsbelagd. I de avgifter som tas ut får det inte göras någon åtskillnad mellan de avgifter som tas ut för Eures tjänster och de som är tillämpliga på andra jämförbara tjänster som tillhandahålls av organisationen i fråga.

utgår

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Arbetsgivare och arbetstagare ska få exakt och tydlig information om detta stöd och eventuella kostnader för det.

Ändringsförslag  135

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Euressamarbetspartner ska tydligt ange för arbetstagare och arbetsgivare de stödtjänster de tillhandahåller, var och hur dessa tjänster är tillgängliga och de villkor enligt vilka tillgång beviljas, med användning av sina informationskanaler. Informationen ska offentliggöras på Euresportalen.

7. Euressamarbetspartner ska tydligt ange för arbetstagare och arbetsgivare de stödtjänster de tillhandahåller, var och hur dessa tjänster är tillgängliga och de villkor enligt vilka tillgång beviljas, med användning av sina informationskanaler som ska vara så tillgängliga som möjligt. Informationen ska offentliggöras på Euresportalen.

Ändringsförslag  136

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla arbetstagare och arbetsgivare som söker kundtjänster från arbetsförmedlingen får eller underrättas om grundläggande information om det stöd för rörlighet som finns att tillgå på nationell nivå och som

1. Medlemsstaterna ska se till att alla arbetstagare och arbetsgivare som söker kundtjänster från arbetsförmedlingen får eller underrättas om lämplig information om det stöd för rörlighet som finns att tillgå på nationell nivå och som

Ändringsförslag  137

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) är lättillgänglig och presenteras på ett användarvänligt sätt.

b) är icke-diskriminerande och lättillgänglig, presenteras på ett användarvänligt sätt och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Motivering

Principen om icke-diskriminering är en hörnsten i en välfungerande arbetsmarknad för alla.

Ändringsförslag  138

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Alla arbetssökande har rätt till utförlig information om de arbetsrättsliga villkor, t.ex. pensionsrättigheter, socialförsäkring och sjukförsäkring, som gäller i landet och på arbetsplatsen.

Ändringsförslag  139

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den europeiska samordningsbyrån ska stödja utarbetandet av grundläggande information enligt denna artikel och hjälpa medlemsstaterna att sörja för en lämplig språktäckning.

3. Den europeiska samordningsbyrån ska stödja utarbetandet av grundläggande information enligt denna artikel och hjälpa medlemsstaterna att sörja för en lämplig språktäckning med hänsyn till behoven på medlemsstaternas arbetsmarknader.

Ändringsförslag  140

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De berörda Euressamarbetspartnerna ska aktivt erbjuda alla arbetstagare som söker arbete möjlighet att få tillgång till de tjänster som anges i denna artikel. I förekommande fall ska detta erbjudande upprepas under arbetssökandets gång.

1. De berörda Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna ska utan dröjsmål aktivt erbjuda dem som har laglig rätt att arbeta i unionen och som söker arbete möjlighet att få tillgång till de tjänster som anges i denna artikel. I förekommande fall ska ett sådant erbjudande upprepas under arbetssökandets gång.

Ändringsförslag  141

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om arbetstagarna är intresserade av ytterligare hjälp ska de berörda Euressamarbetspartnerna tillhandahålla information och vägledning om enskilda arbetstillfällen och i synnerhet erbjuda dem följande tjänster:

2. Om arbetstagarna är intresserade av ytterligare hjälp ska de berörda Euressamarbetspartnerna tillhandahålla information och vägledning om enskilda arbetstillfällen och i synnerhet erbjuda dem följande individanpassade tjänster kostnadsfritt:

Ändringsförslag  142

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Tillhandahålla information och vägledning i enlighet med artikel 7.3.

Ändringsförslag  143

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Informera om tjänster för rådgivning vad gäller sysselsättningsmöjligheter för arbetstagarnas familjer.

Ändringsförslag  144

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) Informera arbetstagaren om interkulturell integration och språkstöd.

Ändringsförslag  145

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bc) Informera om arbetsvillkoren i medlemsstaten och på arbetsplatsen, till exempel pensionsrättigheter, social trygghet, beskattning och sjukförsäkring.

Ändringsförslag  146

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Vid behov bistå med uppladdning av sådana platsansökningar och med relevanta nationella arbetssökandeportaler och Euresportalen.

d) Vid behov bistå vid användningen av Euresportalen, exempelvis med uppladdning av platsansökningar Euresportalen.

Ändringsförslag  147

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) I förekommande fall hänvisa till en annan Euressamarbetspartner.

f) I förekommande fall hänvisa till en annan Euresmedlem eller Euressamarbetspartner.

Ändringsförslag  148

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om arbetstagarna är intresserade av ytterligare stöd och det finns en rimlig sannolikhet för placering inom EU ska de berörda Euressamarbetspartnerna ge ytterligare hjälp med att söka arbete, som består av tjänster som ett urval av lämpliga lediga platser, stöd vid upprättande av platsansökningar och meritförteckningar och tillhandahållande av översättningar eller klargöranden om specifika lediga platser i andra medlemsstater.

3. De berörda Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna ska om lämpligt tillhandahålla ytterligare tjänster, exempelvis ett urval av lämpliga lediga platser, stöd vid upprättande av platsansökningar och meritförteckningar och tillhandahållande av översättningar eller klargöranden om specifika lediga platser i andra medlemsstater, om arbetstagare vill ha ytterligare hjälp.

Ändringsförslag  149

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Efter rekrytering av en arbetstagare i en annan medlemsstat genom tjänster som tillhandahålls i enlighet med denna artikel kan de berörda Euressamarbetspartnerna förse den berörda personen med kontaktuppgifter till organisationer i den mottagande medlemsstaten, vilka kan erbjuda stöd efter anställning.

4. Efter rekrytering av en arbetstagare i en annan medlemsstat genom tjänster som tillhandahålls i enlighet med denna artikel kan de berörda Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna förse den berörda personen med kontaktuppgifter till organisationer, bland annat arbetsmarknadens parter, i den mottagande medlemsstaten, vilka kan erbjuda stöd efter anställning.

Ändringsförslag  150

Förslag till förordning

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Berörda Euressamarbetspartner ska lämna information och vägledning till arbetsgivare som är intresserade av att rekrytera arbetstagare från andra medlemsstater, och i synnerhet erbjuda dem följande tjänster:

1. Berörda Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner ska lämna information och vägledning till arbetsgivare som är intresserade av att rekrytera arbetstagare från andra medlemsstater, och i synnerhet erbjuda dem följande tjänster:

a) Ge information om de specifika regler som är tillämpliga när de anställer dessa arbetstagare.

a) Ge information om de specifika regler som är tillämpliga när de anställer personer från andra medlemsstater och om olika former av anställningsavtal.

b) Främja användningen av Euresnätverket och databasen för meritförteckningar vid Euresportalen som ett verktyg som bidrar till att tillsätta lediga platser.

b) Främja användningen, i synnerhet online, av Euresnätverket och databasen för meritförteckningar vid Euresportalen som ett verktyg som bidrar till att tillsätta lediga platser.

c) Tillhandahålla information och vägledning om faktorer som kan underlätta rekryteringen av arbetstagare och hur deras integrering kan stödjas.

c) Tillhandahålla information och vägledning om faktorer som kan underlätta rekryteringen av arbetstagare och hur deras integrering kan stödjas.

d) På begäran tillhandahålla information och vägledning som är begriplig för en europeisk målgrupp om utformningen av enskilda krav som ställs för en ledig plats.

d) På begäran tillhandahålla specifik information och individuell vägledning om utformningen av krav som ställs för lediga platser.

e) På begäran bistå vid upprättandet av den lediga platsen i enlighet med de europeiska tekniska standarder och format som avses i artiklarna 14.8 och 16.5.

e) På begäran bistå vid upprättandet av den lediga platsen i enlighet med de europeiska tekniska standarder och format som avses i artiklarna 14.8 och 16.5.

f) Vid behov bistå vid registrering som arbetsgivare vid Euresportalen.

f) Vid behov bistå vid användningen av Euresportalen, bland annat vid registrering som arbetsgivare vid Euresportalen.

g) I förekommande fall hänvisa till en annan Euressamarbetspartner.

g) I förekommande fall hänvisa till en annan Euresmedlem eller Euressamarbetspartner.

2. Om arbetsgivarna är intresserade av ytterligare stöd och det finns en rimlig sannolikhet för rekrytering inom EU ska de berörda Euressamarbetspartner ge ytterligare hjälp med att söka arbete, som består av sådana tjänster som ett urval av lämpliga sökande och stöd med att tillhandahålla översättningar eller klargöranden om specifika platsansökningar i andra medlemsstater.

2. De berörda Euresmedlemmarna eller Euressamarbetspartnerna ska tillhandahålla ytterligare tjänster, exempelvis ett urval av lämpliga sökande och stöd med att tillhandahålla översättningar eller klargöranden om specifika platsansökningar i andra medlemsstater, om arbetsgivare vill ha ytterligare hjälp.

3. Efter rekrytering av en arbetstagare från en annan medlemsstat på grund av de tjänster som tillhandahålls i enlighet med denna artikel kan de berörda Euressamarbetspartner förse den berörda arbetsgivaren med kontaktuppgifter till organisationer som kan erbjuda stöd för integrering av nyligen rekryterade arbetstagare från andra medlemsstater.

3. Efter rekrytering av en arbetstagare från en annan medlemsstat på grund av de tjänster som tillhandahålls i enlighet med denna artikel kan de berörda Euresmedlemmarna eller Euressamarbetspartner förse den berörda arbetsgivaren med kontaktuppgifter till organisationer som kan erbjuda stöd för integrering av nyligen rekryterade arbetstagare från andra medlemsstater.

4. De offentliga arbetsförmedlingarna ska sträva efter att träffa avtal med andra arbetsförmedlingar som är verksamma på den medlemsstatens territorium i syfte att

4. De offentliga arbetsförmedlingarna ska sträva efter att träffa avtal med andra arbetsförmedlingar som är verksamma på den medlemsstatens territorium i syfte att

a) gemensamt på en medlemsstats territorium främja registrering av arbetsgivare vid Euresnätverket och deras användning av den gemensamma plattformen för europeisk platsförmedling,

a) gemensamt på en medlemsstats territorium främja och uppmana till registrering av arbetsgivare vid Euresnätverket och deras användning av den gemensamma plattformen för europeisk platsförmedling,

b) utbyta information och bästa praxis om stödtjänster för arbetsgivare som är intresserade av att rekrytera arbetstagare från andra medlemsstater.

b) utbyta information och bästa praxis om stödtjänster för arbetsgivare som är intresserade av att rekrytera arbetstagare från andra medlemsstater.

Ändringsförslag  151

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Berörda Euressamarbetspartner ska på begäran av arbetstagare och arbetsgivare tillhandahålla allmän information om stöd efter anställning och om var man kan få stöd efter anställning, bland annat utbildning om interkulturell kommunikation, språkkurser och stöd med integrering.

1. Berörda Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner ska till arbetstagare och arbetsgivare tillhandahålla information om stöd efter anställning och om var man kan få stöd efter anställning, bland annat utbildning om interkulturell kommunikation, språkkurser och stöd med integrering.

Ändringsförslag  152

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 18.5 får Euressamarbetspartner erbjuda det stöd som avses i punkt 1 till arbetstagare mot en avgift.

utgår

Ändringsförslag  153

Förslag till förordning

Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förenklad tillgång till information och tjänster avseende social trygghet

Förenklad tillgång till information och tjänster avseende hälso- och sjukvård, social trygghet och beskattning

Ändringsförslag  154

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa samordningen mellan stödtjänster enligt denna förordning och tjänster som de behöriga myndigheterna tillhandahåller för social trygghet.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa samordningen mellan stödtjänster enligt denna förordning och tjänster som de behöriga myndigheterna tillhandahåller för hälso- och sjukvård, social trygghet, arbetslöshet och beskattning på nationell, regional och lokala nivå och via gränsöverskridande samarbetsstrukturer, och de ska försöka undvika problem som rör olika bestämmelser på regional och lokal nivå i deras egna länder.

Ändringsförslag  155

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna stödja utvecklingen av integrerad tillgång via nätet som en första informationskälla för arbetstagare, gränsarbetare och arbetsgivare.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna stödja utvecklingen av integrerad tillgång via nätet som en första informationskälla för arbetstagare, gränsarbetare och arbetsgivare samt ytterligare individanpassade tjänster som tillhandahålls av Euresrådgivarna.

Motivering

Individanpassade tjänster som tillhandahålls av Euresrådgivarna är avgörande för att arbetstagarna ska kunna fatta välgrundade beslut när de utövar sin grundläggande rätt till fri rörlighet.

Ändringsförslag  156

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. På begäran av arbetstagare, gränsarbetare och arbetsgivare ska Euressamarbetspartner tillhandahålla allmän information om rättigheter som rör social trygghet och åta sig att vidarebefordra begäran om specifik information till behöriga myndigheter och, i förekommande fall, andra organ som stöder arbetstagare som utövar sina rättigheter inom ramen för den fria rörligheten.

3. Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner ska tillhandahålla allmän information om rättigheter som rör social trygghet samt arbetslöshetsförsäkring och inkomstskatt. Dessutom ska de gränsöverskridande partnerskapen göra specifik, flerspråkig information för vissa anställningsformer tillgänglig. Denna ska bland annat innehålla information om miniminivåer inom arbetsrätten, anställnings- och hälsoskydd samt minimilöner. Begäran om specifik information ska vidarebefordras till behöriga myndigheter och, i förekommande fall, andra organ för att stödja arbetstagare som utövar sina rättigheter inom ramen för den fria rörligheten.

Motivering

Personer som vill arbeta i ett annat land måste ha denna information för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Ändringsförslag  157

Förslag till förordning

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En medlemsstat får inte begränsa tillgången till nationella arbetsmarknadsåtgärder enbart av det skälet att en arbetstagare söker detta bistånd för att få arbete i en annan medlemsstat.

I enlighet med förordning (EU) nr 492/2011 får en medlemsstat inte begränsa tillgången till nationella aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ger arbetstagare hjälp med att söka arbete enbart av det skälet att en arbetstagare söker detta bistånd för att få arbete i en annan medlemsstat. En medlemsstat får dock undanta vissa offentligt finansierade åtgärder, som utgör en del av dess aktiva arbetsmarknadspolitik.

Ändringsförslag  158

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska övervaka flöden och mönster i arbetskraftens rörlighet inom unionen på grundval av statistik från Eurostat och tillgängliga nationella uppgifter.

Kommissionen ska övervaka och offentliggöra flöden och mönster i arbetskraftens rörlighet inom unionen på grundval av statistik från Eurostat och tillgängliga nationella uppgifter.

Ändringsförslag  159

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska i synnerhet samla in och analysera information om följande:

1. Varje medlemsstat ska i synnerhet samla in och analysera könsuppdelad information om följande:

Ändringsförslag  160

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Över- och underskott på arbetskraft på de nationella och sektoriella arbetsmarknaderna och i vilken mån arbetskraftens rörlighet kan vara en lösning på dem.

a) Över- och underskott på arbetskraft på de nationella och sektoriella arbetsmarknaderna och i vilken mån arbetskraftens rörlighet kan vara en lösning på dem, med särskilt fokus på de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden och i de regioner som är värst drabbade av arbetslöshet.

Ändringsförslag  161

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Behov och tendenser på arbetsmarknaden i syfte att skapa möjliga synergieffekter mellan arbetsgivare och universitet eller yrkesutbildningsinstitut för att minska glappet mellan kompetens och lediga tjänster.

Ändringsförslag  162

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Euresinsatser på nationell nivå.

b) Euresinsatser på nationell nivå, och vid behov på gränsöverskridande nivå, för att hitta nya möjligheter till politiska initiativ.

Ändringsförslag  163

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Euresnätverkets ställning på marknaden för rekryteringstjänster på den nationella nivån i sin helhet.

c) Euresnätverkets ställning på marknaden för rekryteringstjänster på den nationella nivån i sin helhet, och vid behov på gränsöverskridande nivå.

Ändringsförslag  164

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Med beaktande av informationsutbytet och den gemensamma analysen ska medlemsstaterna utarbeta strategier för rörlighet som en integrerad del av sin sysselsättningspolitik. Dessa strategier för rörlighet ska utgöra den ram på grundval av vilken medlemsstaterna ska genomföra de program som avses i artikel 28.

3. Med beaktande av informationsutbytet och den gemensamma analysen får medlemsstaterna utarbeta strategier för rörlighet som en integrerad del av sin sysselsättningspolitik. Dessa strategier för rörlighet ska utgöra den ram på grundval av vilken medlemsstaterna ska genomföra de program som avses i artikel 28.

Ändringsförslag  165

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna ska sträva efter att avskaffa de rättsliga bestämmelser i sin lagstiftning som försvårar eller hindrar arbetstagarnas rörlighet i hela unionen.

Ändringsförslag  166

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Alla organisationer som deltar i Euresnätverket som avses i artikel 4 ska samutnyttja och utbyta information om situationen i medlemsstaterna avseende levnads- och arbetsvillkor, administrativa förfaranden och de regler som är tillämpliga på arbetstagare från andra medlemsstater och därmed ge vägledning till arbetstagare och arbetsgivare.

1. Alla organisationer som deltar i Euresnätverket som avses i artikel 4 ska samutnyttja och utbyta information om situationen i medlemsstaterna avseende levnads- och arbetsvillkor, administrativa förfaranden och de regler som är tillämpliga på arbetstagare från andra medlemsstater och därmed ge nödvändig vägledning till arbetstagare och arbetsgivare.

Ändringsförslag  167

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Varje nationellt samordningskontor ska utvärdera och dela den europeiska samordningsbyråns landsspecifika rapport och rekommendation med Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna.

Ändringsförslag  168

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje nationellt samordningskontor ska varje år utarbeta ett arbetsprogram för de organisationer som deltar i Euresnätverket på den medlemsstatens territorium.

1. Varje nationellt samordningskontor ska med hänsyn till den europeiska samordningsbyråns landsspecifika rapport och rekommendation utarbeta ett årligt arbetsprogram för de organisationer som deltar i Euresnätverket på den medlemsstatens territorium.

Ändringsförslag  169

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De viktigaste verksamheter som ska genomföras i enlighet med denna förordning.

a) De viktigaste verksamheter som ska genomföras i enlighet med denna förordning på nationell nivå rent generellt och, när så är lämpligt, på gränsöverskridande nivå.

Ändringsförslag  170

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska genom Europeiska samordningsbyrån säkerställa att finansieringen av Euresinsatserär förenlig med de nationella arbetsprogrammen och överensstämmer med bestämmelserna i programmet för sysselsättning och social innovation. Bestämmelserna för finansiering av Euresinsatser ska säkerställa synergieffekter med finansieringen inom Interreg 2014–2020.

Ändringsförslag  171

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Uppgifter om tjänsternas effektivitet och kvalitet, som inhämtas genom ett standardiserat frågeformulär som fylls i av Euresrådgivarna.

Ändringsförslag  172

Förslag till förordning

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med beaktande av den information som samlats in i enlighet med detta kapitel ska Europeiska kommissionen vartannat år överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om arbetskraftsrörlighet inom unionen och tjänster för arbetstagare för att underlätta utövandet av den fria rörligheten i enlighet med artikel 46 i EUF-fördraget.

Med beaktande av den information som samlats in i enlighet med detta kapitel ska kommissionen varje år överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om arbetskraftsrörlighet inom unionen och tjänster för arbetstagare för att underlätta utövandet av den fria rörligheten i enlighet med artikel 46 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  173

Förslag till förordning

Artikel 32 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska kommissionen ska förelägga Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en efterhandsutvärdering av driften och effekterna av denna förordning fem år efter dess ikraftträdande.

Kommissionen ska förelägga Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén en efterhandsutvärdering av driften och effekterna av denna förordning senast ...* [två år efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag  174

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 8 och 29 ska ges på obestämd tid från och med datum för ikraftträdande av den grundläggande lagstiftningsakten eller från och med något annat datum som fastställts av lagstiftaren.

2. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 29 ska ges på obestämd tid från och med datum för ikraftträdande av den grundläggande lagstiftningsakten eller från och med något annat datum som fastställts av lagstiftaren.

Ändringsförslag  175

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8 och 29 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 29 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag  176

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8 och 29 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 29 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(1)

EUT C 424, 26.11.2014, s. 27.

(2)

EUT C 271, 19.8.2014, s. 70.


MOTIVERING

Det fria valet av anställning inom EU ingår i den fria rörligheten som är en av EU:s fyra grundläggande friheter och därmed en grundläggande del av EU-medborgarskapet. På grund av den höga arbetslöshet som man har upplevt i vissa regioner i Europa är det viktigt att stärka arbetskraftens rörlighet inom EU, att öka sysselsättningsmöjligheterna för arbetstagarna och att hjälpa arbetsgivarna genom att bättre och snabbare tillsätta deras lediga platser. Detta bidrar till utvecklingen av en europeisk arbetsmarknad med hög sysselsättning. Arbetskraftens rörlighet inom EU är relativt låg i förhållande till storleken på arbetsmarknaden och EU:s aktiva befolkning – rörlighetsnivån i EU-27 ligger endast på 0,29 %.

Målet med denna förordning är att Euresnätverket ska bli ett fungerande instrument för arbetssökande och arbetsgivare som är intresserade av fri rörlighet för arbetstagarna inom EU genom att en så omfattande pool som möjligt görs tillgänglig och öppen i hela Europa med lediga platser och arbetstagares meritförteckningar. Även de lärlings- och praktikplatser för vilka det måste föreligga ett anställningsförhållande bör finnas med i det alleuropeiska nätverket.

Det sägs uttryckligen att arbetsmarknadspolitiken, inklusive alla stimulansåtgärder fortfarande kommer att falla under medlemsstaternas behörighetsområde. Principen om bostadsort kommer även fortsättningsvis att följas.

Alla arbetssökande måste garanteras omfattande information om de arbetsrättsliga villkor och tjänster som gäller på arbetsplatsen.

Plattformen måste vara lättillgänglig och så användarvänlig som möjligt.

För att Euresnätverket ska bli framgångsrikt måste det för det första finnas effektiva offentliga arbetsförmedlingar och privata arbetsförmedlingar i medlemsstaterna inom nätverket, för det andra måste detta nätverk på ett målinriktat sätt tillkännages i hela Europa genom att kommissionen och särskilt medlemsstaterna vidtar intensiva kommunikationsåtgärder riktade till alla.

Inom Euresnätverket bör de offentliga arbetsförmedlingarna ha en prioriterad ställning och automatiskt utses till medlemmar av medlemsstaterna, eftersom de vet hur denna förordning ska tillämpas.

Dessutom får medlemsstaterna godkänna andra arbetsförmedlingar som Euresmedlemmar och låta andra organisationer ansöka om att få delta som Euressamarbetspartner i nätverket, t.ex. privata arbetsförmedlingar, byråer, icke statliga organisationer osv. om de uppfyller Euresnätverkets villkor.

När en ledig plats tillsätts bör medlemsstaterna och kommissionen se till att medborgare från EU-medlemsstaterna ges företräde så att principen om unionspreferens tillämpas.

Nätverkets verksamhet ska utvärderas regelbundet för att bedöma dess effektivitet och tillämplighet och i förekommande fall snabbt göra de förbättringar som krävs för att Euresnätverket ska bli långsiktigt framgångsrikt.


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (3.3.2015)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna

(COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

Föredragande av yttrande: Viorica Dăncilă

KORTFATTAD MOTIVERING

Varje dag förflyttar sig över 1,1 miljoner europeiska medborgare som bor i ett EU-land över gränserna för att arbeta i ett grannland.

Därtill kommer över 7 miljoner europeiska medborgare som 2013 levde och arbetade i en annan medlemsstat, varav 78 procent var ekonomiskt verksamma medan 68 procent hade ett arbete.

Detta är möjligt eftersom arbetstagare inom EU har fri rörlighet. De kan söka arbete i ett annat EU-land och de kan arbeta i detta land utan arbetstillstånd.

Enligt europeisk statistik ökade antalet personer som bor i en annan medlemsstat än hemlandet med knappt 60 procent sedan 2005 som följd av utvidgningarna 2004 och 2007, vilket endast motsvarar 3,1 procent av arbetskraften inom EU. Rörlighetsflödet inom unionen sjönk därefter med en tredjedel på grund av krisen.

I stort beräknas rörlighetsflödena efter utvidgningarna ha bidragit till en ökning på ungefär 1 procent av BNP i EU-15 under perioden 2004–2009.

Å andra sidan råder det fortfarande brist på kvalificerad personal i många regioner i medlemsstaterna och tjänster är svåra att tillsätta trots att arbetslösheten är hög (över 25 miljoner personer inom EU, varav över 5 miljoner ungdomar).

Dessutom har antalet otillsatta tjänster ökat från mitten av 2009, speciellt inom områden med snabb tillväxt, såsom informations- och kommunikationsteknik och grön ekonomi.

När det gäller arbetskraftens rörlighet innebär Euresportalen en unik möjlighet för jobbsökare inom EU: den är gratis, den erbjuder information på 25 olika språk om arbets- och levnadsvillkor i alla deltagarländer och den sätter personer som söker arbete i kontakt med arbetsgivare som söker en viss kompetens, genom att vägleda dessa personer till sektorer och yrken där det råder brist på kvalificerad personal samt genom att stödja rörlighetsprogram för ungdomar.

Ett bevis för detta är att webbplatsen har 4 miljoner besökare varje månad. Den upprättar 150 000 kontakter i månaden mellan arbetssökande och arbetsgivare, leder till över 50 000 anställningar per år, är värd för i genomsnitt 750 000 meritförteckningar i månaden, och hundratals evenemang anordnas i hela Europa.

Kommissionen föreslår nu en reform av Eures. Denna reform bör leda till en ökning av antalet samarbetspartner som erbjuder rörlighetstjänster genom Euresnätverket och stärka samordningen mellan offentliga och privata arbetsförmedlingar för att täcka en ännu större procent lediga tjänster (för närvarande varierar denna procent mellan 30 och 40 procent av det totala antalet lediga tjänster). Reformen bör också i större utsträckning rikta in sig på ungdomar som är mer benägna att röra sig, vilket innebär att den också kommer att omfatta sysselsättning som kombinerar arbete och utbildningsmöjligheter, såsom lärlings- och praktikplatser.

Vi stöder en förnyelse av Eures funktion och dess anpassning till samhällsutvecklingen på europeisk nivå, men i kommissionens förslag nämns inte klart förhållandet mellan involverade aktörer och samordningen och samarbetet i nätverket, eller de sociala samarbetspartnernas roll och hur dessa väljs.

Kommissionens förslag hänvisar inte heller till samordningen mellan medlemsstaterna och Schweiz, Island, Norge och Liechtenstein, vilka redan finns med i Euresnätverket.

Samtidigt signalerar vissa medlemsstater att den nya reformen kommer att leda till obalans när det gäller de gränsöverskridande sektionernas nuvarande funktion, då dessa strukturer är de som haft flest gemensamma verksamheter med avseende på gränsarbetares information och placering.

Denna reform måste tillåta offentliga arbetsförmedlingar att lägga grunden för en tätare samordning med utbildningsanstalter, särskilt med avseende på vidareutbildning, inbegripet för personer över 40, för att möjliggöra kompetensutveckling och för en intelligent användning av informations- och kommunikationsteknik.

Dessutom är det nödvändigt med en bättre samordning mellan ministerierna för att överbrygga de juridiska hinder som finns för de arbetstagare som önskar arbeta i ett annat land. För närvarande är det nämligen många som tvekar att acceptera arbetserbjudanden i en annan EU-medlemsstat på grund av osäkerhet eller brist på relevant information om socialförsäkringssystem, skattebetalning och andra skyldigheter i boendelandet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är en grundläggande förutsättning för att utveckla en mer integrerad unionsarbetsmarknad som möjliggör rörlighet för arbetstagare från områden med hög arbetslöshet till områden som präglas av brist på arbetskraft. Den bidrar också till att man kan finna rätt kompetens för lediga platser och hantera flaskhalsar på arbetsmarknaden.

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är en grundläggande förutsättning för att utveckla en mer integrerad unionsarbetsmarknad som möjliggör rörlighet för arbetstagare från områden med hög arbetslöshet till områden som präglas av brist på arbetskraft. Den bidrar också till att man kan finna personal med lämplig kompetens för lediga platser och hantera flaskhalsar på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) I enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de yttersta randområdena, de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att hjälpa de arbetstagare som har rätt till fri rörlighet att effektivt utnyttja denna rätt är stödet i enlighet med denna förordning öppet för varje unionsmedborgare som har rätt att arbeta som anställd och deras familjemedlemmar, i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget. Medlemsstaterna ska ge samma tillgång till alla tredjelandsmedborgare som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning har rätt till samma behandling som deras egna medborgare på detta område.

(4) För att hjälpa de arbetstagare som har rätt till arbete baserat på fri rörlighet att effektivt utnyttja denna rätt är stödet i enlighet med denna förordning öppet för varje unionsmedborgare som har rätt att arbeta som anställd och deras familjemedlemmar, i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget. Medlemsstaterna ska ge samma tillgång till alla tredjelandsmedborgare som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning har rätt till samma behandling som deras egna medborgare på detta område.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Det ökande ömsesidiga beroendet mellan arbetsmarknaderna kräver förstärkt samarbete mellan arbetsförmedlingar för att genomföra fri rörlighet för alla arbetstagare genom frivillig och rättvis arbetskraftsrörlighet inom unionen i enlighet med artikel 46 a i EUF-fördraget, och en gemensam ram för samarbete bör därför etableras mellan medlemsstaterna och kommissionen i fråga om arbetskraftens rörlighet inom unionen. Denna ram bör sammanföra lediga platser från hela unionen och möjligheten att ansöka om dessa lediga platser (platsförmedling), fastställa de därmed sammanhängande stödtjänsterna för arbetstagare och arbetsgivare och föreskriva en gemensam strategi för att utbyta den information som är nödvändig för att underlätta detta samarbete.

(5) Det ökande ömsesidiga beroendet mellan arbetsmarknaderna och behovet av att de integreras kräver förstärkt samarbete mellan arbetsförmedlingar för att genomföra fri rörlighet för alla arbetstagare genom frivillig och rättvis arbetskraftsrörlighet inom unionen i enlighet med artikel 46 a i EUF-fördraget, och en gemensam ram för samarbete bör därför etableras mellan medlemsstaterna och kommissionen i fråga om arbetskraftens rörlighet mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Denna ram bör sammanföra lediga platser från hela unionen och medborgare från EU och från dessa fyra länder och möjligheten att ansöka om dessa lediga platser (platsförmedling), fastställa de därmed sammanhängande stödtjänsterna för arbetstagare och arbetsgivare och föreskriva en gemensam strategi för att utbyta den information som är nödvändig för att underlätta detta samarbete. Unionen bör särskilt vidta nödvändiga åtgärder för att garantera sysselsättningsmöjligheter och arbetstagarrättigheter i allmänhet, även i tredjeländer som deltar i Euresnätverket.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) I tillväxt- och sysselsättningspakten begärde Europeiska rådet att möjligheten skulle undersökas att utvidga Euresnätverket till lärlings- och praktikplatser, vilka kan omfattas av den här förordningen om de berörda personerna anses vara arbetstagare med hänvisning till rättigheterna för medborgare enligt artikel 45 EUF-fördraget. Ett lämpligt utbyte av allmän information om rörlighet för lärlings- och praktikplatser inom unionen behöver införas och adekvat hjälp till de sökande till dessa platser bör utvecklas, grundat på en mekanism för platsförmedling när sådan platsförmedling anses genomförbar i enlighet med lämpliga standarder och med vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas behörighet.

(6) I tillväxt- och sysselsättningspakten begärde Europeiska rådet att möjligheten skulle undersökas att utvidga Euresnätverket till lärlings- och praktikplatser, inbegripet sådana som anordnas av gränsöverskridande partnerskap. Lärlings- och praktikplatserna kan omfattas av den här förordningen om de berörda personerna anses vara arbetstagare med hänvisning till rättigheterna för medborgare enligt artikel 45 EUF-fördraget. Ett lämpligt utbyte av allmän information om rörlighet för lärlings- och praktikplatser inom unionen behöver införas, vilka bör erkännas på liknande sätt som de examensbevis som utfärdas av medlemsstaternas traditionella utbildningssystem, och adekvat hjälp till de sökande till dessa platser bör utvecklas, grundat på en mekanism för platsförmedling när sådan platsförmedling anses genomförbar i enlighet med lämpliga standarder och med vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas behörighet.

Motivering

Efter avslutad praktik- eller lärlingsperiod får personer som medverkat i dessa program ett intyg som måste erkännas i andra medlemsstater.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det transnationella och gränsöverskridande samarbetet och stödet till alla organisationer som arbetar för Eures i medlemsstaterna skulle underlättas genom en struktur på unionsnivå (den europeiska samordningsbyrån) som bör tillhandahålla gemensam information, utbildning, verktyg och riktlinjer. Denna struktur bör också ansvara för utvecklingen av den europeiska webbportalen för rörlighet i arbetslivet (nedan kallad Euresportalen), som är den gemensamma IT-plattformen. Fleråriga arbetsprogram bör tas fram i samråd med medlemsstaterna för att leda dess arbete.

(8) Det interregionala, transnationella och gränsöverskridande partnerskapssystemet och samarbetet och stödet till alla organisationer som arbetar för Eures i medlemsstaterna bör underlätta driften av en struktur på unionsnivå (den europeiska samordningsbyrån) som bör fortsätta att erbjuda tjänster såsom gemensamt tillhandahållande av information och konsultverksamhet, utbildning, verktyg och riktlinjer. Denna struktur bör också ansvara för förstärkningen av den europeiska webbportalen för rörlighet i arbetslivet (nedan kallad Euresportalen), som är den gemensamma IT-plattformen. Fleråriga arbetsprogram bör tas fram i samråd med medlemsstaterna för att leda dess arbete.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör inrätta samordningskontor på nationell nivå för att tillhandahålla allmänt stöd och bistånd för alla organisationer som arbetar för Eures inom deras territorium och stödja samarbetet med deras motsvarigheter i de andra medlemsstaterna och med den europeiska samordningsbyrån. Dessa samordningskontor bör särskilt ha till uppgift att behandla klagomål och problem med lediga platser, samt kontrollera efterlevnaden när det gäller frivillig och rättvis arbetskraftsrörlighet inom unionen.

(9) Medlemsstaterna bör inrätta samordningskontor på nationell nivå för att tillhandahålla allmänt stöd och bistånd för alla organisationer som arbetar för Eures inom deras territorium, inklusive för gränsöverskridande partnerskap, och stödja samarbetet med deras motsvarigheter i de andra medlemsstaterna och med den europeiska samordningsbyrån. Dessa samordningskontor bör särskilt ha till uppgift att stödja framtagandet av verktyg och förfaranden för driften av Eures och behandla klagomål och problem som rör lediga platser och administrativa hinder, framför allt inom områden med stor brist på arbetskraft där detta riskerar att skapa obalans på arbetsmarknaden, kontrollera efterlevnaden när det gäller frivillig och rättvis arbetskraftsrörlighet inom unionen, lösa klagomål för att undvika olika tolkningar i fråga om befintlig lagstiftning och behandla fall som rör diskriminering och dataskydd. Medlemsstater med en decentraliserad organisation bör överväga möjligheten att inrätta regionala samordningskontor.

 

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Att arbetsmarknadens parter deltar i Euresnätverket bidrar särskilt till analyser av hindren för rörlighet och till att främja rättvis och frivillig arbetskraftsrörlighet inom unionen, även i gränsöverskridande regioner och företrädarna för arbetsmarknadens parter på unionsnivå bör därför delta i Euresnätverkets övergripande styrstruktur, samtidigt som nationella arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer får ansöka om att bli Euressamarbetspartner.

(10) Att arbetsmarknadens parter deltar i Euresnätverket bidrar särskilt till analyser av hindren för rörlighet och till att främja rättvis och frivillig arbetskraftsrörlighet inom unionen, även i gränsöverskridande regioner. Företrädarna för arbetsmarknadens parter på unionsnivå bör därför delta i Euresnätverkets övergripande styrstruktur, samtidigt som nationella arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer får ansöka om att bli Euressamarbetspartner. De små och medelstora företagens medverkan bör uppmuntras eftersom det är främst de som skapar arbetstillfällen i unionen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) I gränsöverskridande regioner kan permanenta strukturer som arbetsgemenskaper, euroregioner och framför allt europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ligga till grund för gränsöverskridande partnerskap.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Ett bredare medlemskap i Euresnätverket har sociala, ekonomiska och finansiella fördelar. Det förbättrar effektiviteten i tillhandahållandet av tjänster genom att underlätta partnerskap och genom att förbättra komplementariteten och kvaliteten. Det ökar Euresnätverkets marknadsandel i och med att nya medlemmar tillhandahåller lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar. Transnationellt och gränsöverskridande samarbete, vilket är ett centralt inslag i Euresnätverkets arbete, kan generera innovativa former av lärande och samarbete mellan arbetsförmedlingar, bland annat avseende kvalitetsstandarder för lediga platser och stödtjänster. Euresnätverket skulle därför få ökad betydelse som ett av unionens viktigaste redskap för att medlemsstaterna och Europeiska kommissionen ska kunna stödja konkreta åtgärder som bidrar till en hög sysselsättningsnivå inom unionen.

(12) Ett bredare medlemskap i Euresnätverket har sociala, ekonomiska och finansiella fördelar. Det förbättrar effektiviteten i tillhandahållandet av tjänster genom att underlätta partnerskap och genom att förbättra komplementariteten och kvaliteten. Det ökar Euresnätverkets marknadsandel i och med att nya medlemmar tillhandahåller lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar. Interregionalt, transnationellt och gränsöverskridande samarbete, vilket är ett centralt inslag i Euresnätverkets arbete, bör fortsätta generera innovativa former av lärande och samarbete mellan arbetsförmedlingar, bland annat avseende kvalitetsstandarder för lediga platser och stödtjänster. Euresnätverket skulle därför få ökad betydelse som ett av unionens viktigaste redskap för att medlemsstaterna och Europeiska kommissionen ska kunna stödja konkreta åtgärder som bidrar till en hög sysselsättningsnivå inom unionen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) I linje med sina befogenheter att organisera arbetsmarknaderna bör medlemsstaterna själva vara ansvariga för att ge tillstånd till organisationer att delta som Euressamarbetspartner i Euresnätverket på sina egna territorier. Gemensamma minimikriterier bör gälla för tillstånden, jämte ett begränsat antal grundläggande bestämmelser om tillståndsförfarandet, för att säkerställa öppenhet och lika möjligheter vid anslutningen till Euresnätverket, utan att det påverkar den flexibilitet som är nödvändig för att beakta de olika nationella modellerna och formerna för samarbete mellan offentliga arbetsmarknadsmyndigheter och andra aktörer på arbetsmarknaden i medlemsstaterna.

(13) I linje med sina befogenheter att organisera arbetsmarknaderna bör medlemsstaterna själva vara ansvariga för att ge tillstånd till organisationer att delta som Euressamarbetspartner i Euresnätverket på sina egna territorier. Gemensamma minimikriterier bör gälla för tillstånden, jämte ett begränsat antal grundläggande bestämmelser om tillståndsförfarandet, för att säkerställa öppenhet och lika möjligheter vid anslutningen till Euresnätverket, utan att det påverkar den flexibilitet som är nödvändig för att beakta de olika nationella, regionala och lokala modellerna och formerna för samarbete mellan offentliga arbetsmarknadsmyndigheter och andra aktörer på arbetsmarknaden i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) För att förmedla tillförlitlig och aktuell information till arbetstagare och arbetsgivare om de olika aspekterna av arbetskraftsrörlighet inom unionen bör Euresnätverket samarbeta med andra organ, tjänster och unionsnätverk som underlättar rörlighet och informerar medborgarna om deras rättigheter enligt unionsrätten, såsom portalen Ditt Europa, Europeiska ungdomsportalen och Solvit, de organisationer som ansvarar för erkännande av yrkeskvalifikationer och organen för främjande, analys och övervakning av samt stöd för likabehandling av arbetstagare som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv .../2013 (EU) [om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare].

(16) För att förmedla tillförlitlig och aktuell information till arbetstagare och arbetsgivare om de olika aspekterna av arbetskraftsrörlighet inom unionen bör Euresnätverket samarbeta med andra organ, tjänster och unionsnätverk som underlättar rörlighet och informerar medborgarna om deras rättigheter enligt unionsrätten, såsom portalen Ditt Europa, Europeiska ungdomsportalen och Solvit, de organisationer som ägnar sig åt gränsöverskridande samarbete och de som ansvarar för erkännande av yrkeskvalifikationer och organen för främjande, analys och övervakning av samt stöd för likabehandling av arbetstagare som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv .../2013 (EU) [om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare].

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) En djupgående förståelse av efterfrågan på arbetskraft i fråga om yrken, branscher och arbetsgivares behov skulle gynna rätten till fri rörlighet för arbetstagare inom unionen och därför bör stödtjänsterna omfatta hjälp av god kvalitet till arbetsgivare, särskilt små och medelstora företag. Ett nära samarbete mellan arbetsförmedlingarna och arbetsgivarna kommer att öka antalet lediga platser och matchningen mellan utbud och efterfrågan på lämpliga sökande, säkra sökvägar för arbetssökande, särskilt de som tillhör utsatta grupper, samt förbättra kunskapen om arbetsmarknaden.

(24) En djupgående förståelse av efterfrågan på arbetskraft i fråga om yrken, branscher och arbetsgivares behov skulle gynna rätten till fri rörlighet för arbetstagare inom unionen och därför bör stödtjänsterna omfatta hjälp av god kvalitet till arbetsgivare, särskilt små och medelstora företag, inklusive personer som ägnar sig åt hantverk. Ett nära samarbete mellan arbetsförmedlingarna och arbetsgivarna kommer att öka antalet lediga platser och matchningen mellan utbud och efterfrågan på lämpliga sökande, minska bristen på arbetskraft, säkra sökvägar för arbetssökande, särskilt de som tillhör utsatta grupper, samt förbättra kunskapen om arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Stödtjänster för arbetstagare är kopplade till att de utövar sin grundläggande rätt till fri rörlighet som arbetstagare enligt unionsrätten och ska vara kostnadsfria. En avgift kan emellertid tas ut för stödtjänster för arbetsgivare, i enlighet med nationell praxis.

(26) Stödtjänster för arbetstagare är kopplade till att de utövar sin grundläggande rätt till fri rörlighet som arbetstagare enligt unionsrätten och bör därför vara kostnadsfria, liksom stödtjänster för arbetsgivare.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stödja rörlighet i gränsregionerna och att tillhandahålla tjänster till gränsarbetare som bor i en medlemsstat och arbetar i en annan och måste hantera olika nationell praxis och nationella rättssystem och stöter på särskilda rättsliga, administrativa och skattemässiga hinder för rörlighet. Medlemsstaterna får välja att upprätta särskilda stödstrukturer för att underlätta denna typ av rörlighet och dessa strukturer bör, inom ramen för Euresnätverket, inriktas på specifika behov av information, vägledning, gränsöverskridande matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft och de därav följande placeringarna.

(27) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stödja områden med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar och åt rörlighet i gränsregionerna och att tillhandahålla tjänster till det ständigt ökande antalet gränsarbetare som bor i en medlemsstat och arbetar i en annan och som måste hantera olika nationell praxis och nationella rättssystem och stöter på särskilda rättsliga, administrativa och skattemässiga hinder för rörlighet. Medlemsstaterna bör fortsätta att verka för särskilda stödstrukturer som underlättar denna typ av rörlighet och som, inom ramen för Euresnätverket, inriktas på specifika behov av information, rådgivning, vägledning, gränsöverskridande matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft och de därav följande placeringarna.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) En programplaneringscykel bör inrättas för att stödja samordningen av insatser för rörligheten inom unionen. För en effektiv planering av medlemsstaternas verksamhetsplaner bör hänsyn tas till data om rörlighetsflöden och rörlighetsmönster, dataanalyser av befintliga och förutsedda över- och underskott på arbetskraft samt erfarenheter och praxis vad gäller rekrytering inom ramen för Euresnätverket, och den bör bestå av en översyn av de befintliga resurser och verktyg som står till förfogande för organisationerna i medlemsstaten för att underlätta arbetskraftens rörlighet inom EU.

(30) En programplaneringscykel bör inrättas för att stödja samordningen av insatser för rörligheten inom unionen. För att upptäcka och förhindra negativa konsekvenser i samband med geografisk rörlighet inom unionen bör det i planeringen av medlemsstaternas verksamhetsplaner tas hänsyn till data om rörlighetsflöden och rörlighetsmönster, dataanalyser av befintliga och förutsedda över- och underskott på arbetskraft samt erfarenheter och praxis vad gäller rekrytering inom ramen för Euresnätverket, och den bör bestå av en översyn av de befintliga resurser och verktyg som står till förfogande för organisationerna i medlemsstaten för att underlätta arbetskraftens rörlighet inom EU.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) Genomförandet av denna förordning kommer att göra det möjligt att skapa en effektiv mekanism för bättre integration av utbildningssystemen i överensstämmelse med dels arbetsmarknadens behov, dels arbetsmarknaden som helhet. 

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a) En lösning på frågan om beskattningen av gränsarbetare bör nås. Utan en sådan lösning begränsas kraftigt arbetstagarnas rörlighet inom unionen, som grundas på artikel 45 i EUF-fördraget. Kommissionen och medlemsstaterna bör påskynda arbetet med att avskaffa skattediskriminering, som verkar hindrande på arbetskraftsrörligheten, en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning inom EU. Dessutom måste Euresnätverket bli mer allmänt känt i hela Europa genom intensiva kommunikationsinsatser från kommissionen och särskilt medlemsstaternas regeringar riktade till EU-medborgarna och målgrupperna specifikt.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att bestämmelserna i punkt 1 ska kunna följas fastställs i denna förordning mål, principer och regler om följande:

2. Denna förordning fastställer principer och regler för en gemensam ram för samordning i syfte att underlätta arbetstagares fria rörlighet inom unionen i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget genom

Motivering

Euresnätverket fungerar redan och har bevisat sin användbarhet. Tjänsterna för dem som kan dra nytta av nätverket måste förbättras.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Åtgärder av och mellan medlemsstaterna för att underlätta balansen mellan tillgång och efterfrågan på unionens arbetsmarknad, i syfte att främja en hög sysselsättningsnivå.

b) Åtgärder av och mellan medlemsstaterna för att underlätta balansen mellan tillgång och efterfrågan på unionens arbetsmarknad, i syfte att främja en hög sysselsättningsnivå, med särskild hänsyn till de gränsöverskridande regionerna.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Driften av ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar mellan medlemsstaterna och kommissionen.

c) Stärkande av driften av ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar mellan medlemsstaterna, kommissionen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein.

Motivering

Euresnätverket fungerar redan och har bevisat sin användbarhet. Tjänsterna för dem som kan dra nytta av nätverket måste förbättras.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Därmed sammanhängande stödtjänster för rörlighet som ska tillhandahållas arbetstagare och arbetsgivare.

d) Därmed ändamålsenliga sammanhängande stöd- och rådgivningstjänster för rörlighet som ska tillhandahållas arbetstagare och arbetsgivare.

Motivering

Euresnätverket fungerar redan och har bevisat sin användbarhet. Tjänsterna för dem som kan dra nytta av nätverket måste förbättras.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) arbetsförmedlingar: varje juridisk eller fysisk person som lagligen är verksam i en medlemsstat, och som tillhandahåller tjänster för arbetssökande för att få anställning och för arbetsgivare för att rekrytera arbetstagare.

b) arbetsförmedlingar: varje juridisk eller fysisk person, både offentlig eller privat – och, i det senare fallet, med eller utan vinstintresse – som lagligen är verksam i en medlemsstat, och som tillhandahåller tjänster för arbetssökande för att få anställning och för arbetsgivare för att rekrytera arbetstagare.

Motivering

Regulatory clarity and legal certainty make it necessary to avoid an implicit element in the provision intended to define 'employment services' in the Member States. The purpose is to set out the various forms that these services may take, including the possibility of being for profit and explicitly EGTC. This is consistent with EU case law and with the Commission's understanding of employment services and services of general interest. This wording reflects the idea that any public policy aimed at achieving full employment has to encourage public-private cooperation at all geographical levels, opening up employment information, guidance and mediation services to private agencies.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga) gränsöverskridande partnerskap och samordning för placering av gränsarbetare: all samordning och allt samarbete mellan behöriga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå för tillhandahållande av förmedlingstjänster för att sammanjämka tillgång och efterfrågan i syfte att erbjuda gränsarbetare lediga arbeten.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inrättande

Omorganisering

Motivering

Euresnätverket fungerar redan och dess omorganisering är nödvändig för att förbättra tjänsterna för dem som kan dra nytta av detta.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (nedan kallat Euresnätverket).

Genom denna förordning möjliggörs omorganisering och stärkande av ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar och av de gränsöverskridande Eureskontoren (nedan kallat Euresnätverket).

Motivering

Euresnätverket fungerar redan och dess omorganisering är nödvändig för att förbättra tjänsterna för dem som kan dra nytta av detta.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Euressamarbetspartner, som är de organisationer som fått tillstånd av medlemsstaterna att på nationell, regional eller lokal nivå ge arbetstagare och arbetsgivare stöd genom platsförmedling eller stödtjänster.

c) Euressamarbetspartner, som är de organisationer som fått tillstånd av medlemsstaterna att på nationell, regional eller lokal nivå, inklusive gränsöverskridande nivå, ge arbetstagare och arbetsgivare samt de gränsöverskridande Eurespartnerskapen stöd genom platsförmedling eller stödtjänster.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I enlighet med sina respektive roller och ansvarsområden främjar alla organisationer som deltar i Euresnätverket aktivt och i nära samarbete de möjligheter som arbetskraftens rörlighet inom unionen erbjuder och försöker förbättra olika strategier och sätt för arbetstagare och arbetsgivare att ta vara på dessa möjligheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

2. I enlighet med sina respektive roller och ansvarsområden främjar alla organisationer som deltar i Euresnätverket aktivt och i nära samarbete de möjligheter som arbetskraftens rörlighet inom unionen erbjuder och försöker förbättra olika strategier och sätt för arbetstagare och arbetsgivare att ta vara på dessa möjligheter på europeisk, nationell och framför allt regional och lokal nivå, inklusive på gränsöverskridande basis och i områden med hög arbetslöshet och få sysselsättningsmöjligheter. De ska också informera arbetstagarna och arbetsgivarna om vilka administrativa hinder de kan möta.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Bättre fungerande och integrerade arbetsmarknader i unionen.

c) Fungerande och integrerade arbetsmarknader i unionen, inbegripet gränsöverskridande arbetsmarknader, som garanterar icke-diskriminerande tillgång till sysselsättningsmöjligheter, platsansökningar och relevant information om arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Social inkludering och integration av personer som står utanför arbetsmarknaden.

e) Social inkludering och integration av utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Attraherande av ungdomar genom programmet ”Ditt första Euresjobb” och stöd till en smidig övergång från utbildning till arbete på unionens arbetsmarknad.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Utformningen av en enhetlig ram och sektorsövergripande stöd till förmån för Euresnätverket, inbegripet

a) Stöd till genomförandet av en enhetlig ram och sektorsövergripande stöd till förmån för Euresnätverket, inbegripet

Motivering

Den europeiska samordningsbyrån måste stödja Euresnätverket genom att använda redan gjorda erfarenheter och beakta lokala och regionala särdrag.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) informations- och kommunikationsverksamhet,

ii) informations- och kommunikationsverksamhet, bland annat genom att utarbeta en kommunikationsstrategi för att öka medvetenheten om Euresnätverket bland unionsmedborgarna, särskilt för dem som inte har tillgång till internet.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) ett gemensamt utbildningsprogram för Eures personal,

iii) ett gemensamt utbildningsprogram för Eures personal, inbegripet utbildning för att hantera specifika arbetstagargruppers olika behov.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Analys av den geografiska och yrkesmässiga rörligheten.

b) Analys av den geografiska och yrkesmässiga rörligheten, med hänsyn till lokala och regionala särdrag.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Utveckling av en lämplig ram för samarbete och platsförmedling inom unionen avseende lärlings- och praktikplatser, i enlighet med denna förordning.

c) Utveckling av en lämplig ram för samarbete och platsförmedling inom unionen avseende lärlings- och praktikplatser, inklusive på gränsöverskridande nivå när det är lämpligt, i enlighet med denna förordning.

Motivering

För ett välfungerande Euresnätverk måste den europeiska samordningsbyrån dra nytta av tidigare erfarenheter och beakta lokala och regionala särdrag.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Övervakning och utvärdering av Eures verksamhet och dess sysselsättningsutveckling, i samarbete med Euresmedlemmarna.

d) Övervakning och utvärdering av Eures verksamhet och dess sysselsättningsutveckling, i samarbete med Euresmedlemmarna, med särskild uppmärksamhet på regionala och lokala aspekter och, i förekommande fall, utarbetande av förslag till förbättringar.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Dess fleråriga arbetsprogram ska utarbetas i samråd med Eures samordningsgrupp som avses i artikel 11.

2. Europeiska samordningsbyrån ska anta fleråriga arbetsprogram efter samråd med Eures samordningsgrupp som avses i artikel 11.

Motivering

Den europeiska samordningsbyrån och nationella samordningskontor ska tillsammans utarbeta fleråriga arbetsprogram.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje nationellt samordningskontor ansvarar för

1. Varje nationellt samordningskontor, som utses av medlemsstaterna och meddelas kommissionen, ansvarar för

Motivering

Medlemsstaterna utser myndigheten på nationell nivå.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) samarbete med kommissionen och andra medlemsstater om platsförmedling inom den ram som fastställs i kapitel III,

a) samarbete med kommissionen och andra medlemsstater, inklusive Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, om platsförmedling inom den ram som fastställs i kapitel III,

Motivering

Dessa fyra stater är redan aktiva i nätverket och partnerskapet med dem kan förbättras till gagn för alla som kan dra nytta av detta.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) organisationen av arbetet för Eures i medlemsstaten, inklusive tillhandahållande av stödtjänster enligt kapitel IV,

b) organisationen av arbetet för Eures i medlemsstaten, inklusive organisationen av tillhandahållandet av stödtjänster, med särskilt fokus på de regionala och lokala aspekterna och med deltagande av arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer, enligt kapitel IV,

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) samordning av den berörda medlemsstatens åtgärder med andra medlemsstaters åtgärder i enlighet med bestämmelserna i kapitel V.

c) samordning av den berörda medlemsstatens åtgärder med andra medlemsstaters åtgärder, inklusive Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, i enlighet med bestämmelserna i kapitel V.

Motivering

Dessa fyra stater är redan aktiva i nätverket och partnerskapet med dem kan förbättras till gagn för alla som kan dra nytta av detta.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Boende- och arbetsförhållanden.

a) Boende- och arbetsförhållanden, inklusive betalning av skatt och sociala avgifter.

Motivering

De som kan dra nytta av anställningserbjudanden via Euresnätverket måste informeras om avgifter och skatter som måste betalas i en annan EU-medlemsstat för att kunna fatta ett överlagt beslut om att acceptera ett erbjudande.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) I förekommande fall situationen för gränsarbetare, i synnerhet i gränsöverskridande regioner.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Överföring av uppgifter för att finna de mest praktiska lösningarna för arbetsgivare och arbetstagare.

Motivering

Informationsutbytet mellan samarbetspartner måste förbättras.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Det nationella samordningskontoret ger allmänt stöd till de organisationer som i det egna landet deltar i Euresnätverket avseende samarbete med deras Euresmotsvarigheter i andra medlemsstater. Detta inbegriper även stöd i händelse av klagomål som har samband med lediga platser och rekryteringar vid Eures och samarbete med de offentliga myndigheterna, exempelvis yrkesinspektionen.

4. Det nationella samordningskontoret ger allmänt stöd till de organisationer som i det egna landet deltar i Euresnätverket avseende samarbete med deras Euresmotsvarigheter i andra medlemsstater, inklusive i de aktuella enheterna inom ramen för gränsöverskridande partnerskap, men också med samarbetspartner från Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Detta inbegriper även stöd i händelse av klagomål som har samband med lediga platser och rekryteringar vid Eures och samarbete med de offentliga myndigheterna, exempelvis yrkesinspektionen.

Motivering

Dessa fyra stater är redan aktiva i nätverket och partnerskapet med dem kan förbättras till gagn för alla som kan dra nytta av detta.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Det nationella samordningskontoret främjar samarbete med berörda parter såsom yrkesvägledningsinrättningar, universitet, handelskammare och organisationer som sysslar med lärlingsutbildningar och praktikprogram.

5. Det nationella samordningskontoret främjar samarbete med berörda parter på alla förvaltnings- och samhällsnivåer såsom yrkesvägledningsinrättningar, universitet, handelskammare, icke-statliga organisationer och organisationer som sysslar med lärlingsutbildningar och praktikprogram, med särskilt fokus på små och medelstora företag.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Varje medlemsstat garanterar att dess nationella samordningskontor får den personal och övriga resurser som krävs för att det ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.

6. Varje medlemsstat garanterar att dess nationella samordningskontor får den personal och övriga resurser som krävs för att det ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning, samt att det företräder de regionala och lokala intressena på ett lämpligt sätt.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett system för att ge tillstånd till Euressamarbetspartner att delta i Euresnätverket, övervaka deras verksamhet och se till att de följer nationell lagstiftning och unionslagstiftningen vid tillämpningen av denna förordning. Detta system ska vara öppet och proportionerligt och iaktta principerna om lika behandling av de sökande organisationerna och ett korrekt rättsligt förfarande.

1. Varje medlemsstat ska, med beaktande av regionala och lokala aktörer, arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer, inrätta ett system för att ge tillstånd till Euressamarbetspartner att delta i Euresnätverket, övervaka deras verksamhet och se till att de följer nationell lagstiftning och unionslagstiftningen vid tillämpningen av denna förordning. Detta system ska vara öppet och proportionerligt och iaktta principerna om lika behandling av de sökande organisationerna och ett korrekt rättsligt förfarande. De gränsöverskridande Eurespartnerskapen omfattas inte av det nationella tillståndsförfarandet och ska betraktas som fullvärdiga Eurespartner.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Euressamarbetspartner kan anlita andra Euressamarbetspartner eller andra organisationer för att tillsammans uppfylla kriterierna i bilagan. I sådana fall utgör det ett ytterligare villkor för deltagande i Euresnätverket att ett lämpligt partnerskap fortlöpande förekommer.

6. Euressamarbetspartner kan anlita andra Euressamarbetspartner eller andra organisationer för att tillsammans uppfylla kriterierna i bilagan. I sådana fall utgör det ett ytterligare villkor för deltagande i Euresnätverket att ett lämpligt partnerskap, inklusive aktuella gränsöverskridande partnerskap och partnerskap som har till uppgift att lösa särskilda problem på regional och lokal nivå inom EU, fortlöpande förekommer.

 

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De sökande organisationerna kan välja att delta i Euresnätverket i enlighet med något av följande alternativ:

1. De sökande organisationerna ska delta i Euresnätverket följande sätt:

Motivering

Euressamarbetspartnernas möjlighet att välja sina åtaganden är omotiverat. Euressamarbetspartnerna bör vara skyldiga att, som i dag, utföra alla de tjänster som anges i artikel 9 a–c.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Att bidra till poolen av lediga platser i enlighet med artikel 14.1 a.

a) Genom att bidra till poolen av lediga platser i enlighet med artikel 14.1 a.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Att bidra till poolen av platsansökningar och meritförteckningar i enlighet med artikel 14.1 b.

b) Genom att bidra till poolen av platsansökningar och meritförteckningar i enlighet med artikel 14.1 b.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Att tillhandahålla stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare i enlighet med kapitel IV.

c) Genom att tillhandahålla stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare i enlighet med kapitel IV.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) En kombination av leden a–c.

utgår

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. För att minska arbetslösheten ska medlemsstaterna tillsammans med kommissionen vidta åtgärder för att unionsmedborgarna ska få lika tillträde vid tillsättningen av lediga tjänster.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Alla lediga platser hos deras offentliga arbetsförmedlingar samt sådana som tillhandahållits av Euressamarbetspartner.

a) Alla lediga platser hos deras offentliga arbetsförmedlingar samt sådana som tillhandahållits av Euressamarbetspartner. Mikroföretag och små företag ska i vederbörligen motiverade fall inte behöva offentliggöra sina lediga platser på Euresportalen.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De offentliga arbetsförmedlingarna ska sträva efter att komma överens med andra arbetsförmedlingar som är verksamma på den medlemsstatens territorium att säkerställa tillämpningen av den princip som anges i punkt 1 också på nätsökverktyg som sköts av dem.

2. De offentliga arbetsförmedlingarna ska aktivt sträva efter att komma överens med andra arbetsförmedlingar som är verksamma på den medlemsstatens territorium att säkerställa tillämpningen av den princip som anges i punkt 1 också på nätsökverktyg som sköts av dem.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inrätta ett nationellt centrum för att möjliggöra överföring till Euresportalen av information om lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar som görs tillgängliga av organisationer som vill dela med sig av denna information även på Euresportalen.

5. Medlemsstaterna ska inrätta ett nationellt centrum genom att om möjligt använda redan befintliga statliga strukturer för att möjliggöra överföring till Euresportalen av information om lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar som görs tillgängliga av organisationer som vill dela med sig av denna information även på Euresportalen.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska stödja utarbetandet av en samordnad strategi på nationell nivå för dessa tjänster.

2. Medlemsstaterna ska stödja utarbetandet av en samordnad strategi på nationell nivå för dessa tjänster, som ska anpassas till de särskilda behoven på regional och/eller lokal nivå.

Motivering

För att Euresnätverket ska bli framgångsrikt måste medlemsstaterna stärka kopplingen till regionernas och/eller kommunernas särskilda intressen.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) är lättillgänglig och presenteras på ett användarvänligt sätt.

b) är icke-diskriminerande och lättillgänglig och presenteras på ett användarvänligt sätt.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Alla arbetssökande har rätt att få fullständig information om arbetsvillkoren i landet eller på arbetsplatsen, till exempel pensionsförmåner, socialförsäkring och sjukförsäkring.

Motivering

Sådan information är ytterst viktig för arbetssökande.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utveckla specifik information för gränsarbetare inom de gränsöverskridande regioner där de berörda medlemsstaterna tillsammans anser det nödvändigt att upprätta särskilda samarbets- och servicestrukturer.

2. Medlemsstaterna ska utveckla specifik information för gränsarbetare inom de gränsöverskridande regioner där de berörda medlemsstaterna tillsammans anser det nödvändigt att upprätta särskilda samarbets- och servicestrukturer, om det inte finns liknande enheter.

Motivering

Befintliga gränsöverskridande samordningskontor har redan visat sig vara till nytta i många fall och andra liknande enheter kan använda sig av deras erfarenheter.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De berörda Euressamarbetspartnerna ska aktivt erbjuda alla arbetstagare som söker arbete möjlighet att få tillgång till de tjänster som anges i denna artikel. I förekommande fall ska detta erbjudande upprepas under arbetssökandets gång.

1. De berörda Euressamarbetspartnerna ska aktivt erbjuda alla arbetstagare som söker arbete möjlighet att få tillgång till de tjänster som anges i denna artikel, särskilt personer i sårbara grupper. I förekommande fall ska detta erbjudande upprepas under arbetssökandets gång.

Motivering

Alla arbetstagare som söker arbete måste ha tillgång till information.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om arbetstagarna är intresserade av ytterligare stöd och det finns en rimlig sannolikhet för placering inom EU ska de berörda Euressamarbetspartnerna ge ytterligare hjälp med att söka arbete, som består av tjänster som ett urval av lämpliga lediga platser, stöd vid upprättande av platsansökningar och meritförteckningar och tillhandahållande av översättningar eller klargöranden om specifika lediga platser i andra medlemsstater.

3. Om arbetstagarna är intresserade av ytterligare stöd och det finns en rimlig sannolikhet för placering inom EU ska de berörda Euressamarbetspartnerna ge ytterligare hjälp med att söka arbete, som består av tjänster som ett urval av lämpliga lediga platser, stöd vid upprättande av platsansökningar och meritförteckningar och tillhandahållande av översättningar eller klargöranden om specifika lediga platser i andra medlemsstater, särskilt inom områden där det råder stor arbetskraftsbrist.

Motivering

För närvarande råder det brist på kvalificerad eller mindre kvalificerad arbetskraft inom en rad yrken som skulle kunna intressera personer i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Berörda Euressamarbetspartner ska lämna information och vägledning till arbetsgivare som är intresserade av att rekrytera arbetstagare från andra medlemsstater, och i synnerhet erbjuda dem följande tjänster:

1. Berörda Euressamarbetspartner ska lämna information och vägledning till arbetsgivare som är intresserade av att rekrytera arbetstagare från andra medlemsstater, och i synnerhet erbjuda dem följande tjänster, om möjligt proaktivt:

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om arbetsgivarna är intresserade av ytterligare stöd och det finns en rimlig sannolikhet för rekrytering inom EU ska de berörda Euressamarbetspartner ge ytterligare hjälp med att söka arbete, som består av sådana tjänster som ett urval av lämpliga sökande och stöd med att tillhandahålla översättningar eller klargöranden om specifika platsansökningar i andra medlemsstater.

2. Om arbetsgivarna är intresserade av ytterligare stöd och det finns en rimlig sannolikhet för rekrytering inom EU ska de berörda Euressamarbetspartner ge ytterligare hjälp med att söka arbete, som består av sådana tjänster som ett urval av lämpliga sökande och stöd med att tillhandahålla översättningar eller klargöranden om specifika platsansökningar i andra medlemsstater, särskilt inom områden där det råder stor arbetskraftsbrist.

Motivering

Arbetsgivare stöter ofta på problem när det gäller att hitta arbetstagare med rätt kompetens i sina medlemsstater till tjänster som skulle kunna vara av intresse för arbetstagare från andra medlemsstater.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa samordningen mellan stödtjänster enligt denna förordning och tjänster som de behöriga myndigheterna tillhandahåller för social trygghet.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa samordningen mellan stödtjänster enligt denna förordning och tjänster som de behöriga myndigheterna tillhandahåller för social trygghet på nationell, regional och lokal nivå och genom befintliga eller framtida gränsöverskridande samordningskontor.

Motivering

Personer som vill arbeta i ett annat land måste ha denna information för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. På begäran av arbetstagare, gränsarbetare och arbetsgivare ska Euressamarbetspartner tillhandahålla allmän information om rättigheter som rör social trygghet och åta sig att vidarebefordra begäran om specifik information till behöriga myndigheter och, i förekommande fall, andra organ som stöder arbetstagare som utövar sina rättigheter inom ramen för den fria rörligheten.

3. På begäran av arbetstagare, gränsarbetare och arbetsgivare ska Euressamarbetspartner tillhandahålla information om rättigheter som rör social trygghet och inkomstbeskattning och åta sig att vidarebefordra begäran om specifik information till behöriga myndigheter och, i förekommande fall, andra organ som stöder arbetstagare som utövar sina rättigheter inom ramen för den fria rörligheten.

Motivering

Personer som vill arbeta i ett annat land måste ha denna information för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska övervaka flöden och mönster i arbetskraftens rörlighet inom unionen på grundval av statistik från Eurostat och tillgängliga nationella uppgifter.

Kommissionen och medlemsstaterna ska övervaka flöden och mönster i arbetskraftens rörlighet inom unionen på grundval av statistik från Eurostat och tillgängliga nationella och regionala uppgifter.

Motivering

Övervakningen av flöden och mönster i arbetskraftens rörlighet kommer att ge mer korrekta resultat om EU-regionernas särdrag beaktas.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Euresinsatser på nationell nivå.

b) Euresinsatser på nationell nivå och på gränsöverskridande nivå, när så är lämpligt.

Motivering

Det finns regioner där brist på och överflöd av arbetskraft regleras lättare med denna typ av samordning.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Euresnätverkets ställning på marknaden för rekryteringstjänster på den nationella nivån i sin helhet.

c) Euresnätverkets ställning på marknaden för rekryteringstjänster på den nationella nivån i sin helhet och på gränsöverskridande nivå, när så är lämpligt.

Motivering

Det finns regioner där brist på och överflöd av arbetskraft regleras lättare med denna typ av samordning.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Med beaktande av informationsutbytet och den gemensamma analysen ska medlemsstaterna utarbeta strategier för rörlighet som en integrerad del av sin sysselsättningspolitik. Dessa strategier för rörlighet ska utgöra den ram på grundval av vilken medlemsstaterna ska genomföra de program som avses i artikel 28.

3. Med beaktande av informationsutbytet och den gemensamma analysen ska medlemsstaterna sträva efter att utarbeta strategier för rörlighet som en integrerad del av sin sysselsättningspolitik. Dessa strategier för rörlighet ska utgöra den ram på grundval av vilken medlemsstaterna ska genomföra de program som avses i artikel 28.

Motivering

Även om EU och medlemsstaterna formellt sett delar på ansvaret för sysselsättningspolitiken är det i praktiken medlemsstaterna som utövar ansvaret. Att ålägga medlemsstaterna att utarbeta strategier för rörlighet är att gå längre än EU-lagstiftarnas fastläggande av riktlinjer (artikel 148.2 i EUF-fördraget) eller beslut om stödåtgärder för att främja medlemsstaternas sysselsättningsinitiativ (artikel 149 i EUF-fördraget). Denna skyldighet bör ersättas av en rekommendation till medlemsstaterna om att vidta åtgärder på detta område.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De viktigaste verksamheter som ska genomföras i enlighet med denna förordning.

a) De viktigaste verksamheter som ska genomföras i enlighet med denna förordning på nationell nivå och, när så är lämpligt, på gränsöverskridande nivå.

Motivering

Detta kommer att underlätta samordningen och samarbetet mellan Euressamarbetspartnerna på nationell, regional, lokal och gränsöverskridande nivå. Därmed blir reglerna för tillgång till och användning av finansiering desamma för alla parter.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska genom Europeiska samordningsbyrån säkerställa att finansieringen av Euresverksamheter är förenlig med de nationella arbetsprogrammen och överensstämmer med bestämmelserna i programmet för sysselsättning och social innovation. Bestämmelserna för finansiering av Euresverksamheter ska säkerställa synergieffekter med finansieringen inom Interreg 2014–2020.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 37 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 14.1–14.7 ska tillämpas två år efter den dag för ikraftträdande som avses i första stycket.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till mobila tjänster och fortsatt integration av arbetsmarknaderna

Referensnummer

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

3.2.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Viorica Dăncilă

23.7.2014

Antagande

26.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Andrew Lewer, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Anneliese Dodds, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP

I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

[44]

+

[ALDE]

[Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber]

[ECR]

[Anthea McIntyre, Branislav Škripek, Helga Stevens, Jana Žitňanská]

[EFDD]

[Laura Agea, Tiziana Beghin]

[EPP]

[Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere]

[Greens]

[Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke]

[S&D]

[Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog]

[5]

-

[EFDD]

[Tim Aker]

[ENF]

[Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin]

[NI]

[Lampros Fountoulis]

[5]

0

[GUE/NGL]

[Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Inês Cristina Zuber]


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till mobila tjänster och fortsatt integration av arbetsmarknaderna

Referensnummer

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)

Framläggande för parlamentet

14.1.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

3.2.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

3.2.2014

REGI

3.2.2014

CULT

3.2.2014

JURI

3.2.2014

 

FEMM

3.2.2014

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

11.2.2014

CULT

6.10.2014

JURI

3.9.2014

FEMM

3.9.2014

Föredragande

       Utnämning

Heinz K. Becker

26.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

2.12.2014

21.1.2015

 

 

Antagande

23.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

5

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Branislav Škripek, Michaela Šojdrová

Ingivande

1.7.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy