Процедура : 2014/0185(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0225/2015

Внесени текстове :

A8-0225/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0393

ДОКЛАД     ***I
PDF 1473kWORD 883k
6.7.2015
PE 539.808v02-00 A8-0225/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2)

Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Карлуш Зориню

Докладчици по становище(*):

Лиса Яконсари, комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Йерун Ленарс, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(*) Асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите(*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи(*)
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2)

Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0367),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, и член 172 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0037/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 февруари 2015 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0225/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2)

за създаване на програма за рамки и решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA 2)

Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

(Текст от значение за ЕИП)

(Текст от значение за ЕИП)

 

(Промяната от „ISA2“ на „ISA 2“ се прилага за целия текст.)

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) В своята резолюция от 20 април 2012 г. относно електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар1a Европейският парламент посочи, че бариерите пред приемането на електронното управление не са непременно само от технологично естество или свързани с оперативната съвместимост, и посочи необходимостта да се вземе предвид цифровото разделение и да се предприемат мерки срещу него.

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Оперативната съвместимост по отношение на защитата на данните и засиленото трансгранично сътрудничество следва да разкрива значителен потенциал за по-добра ефикасност на публичните администрации на държавите членки, които, ако се използват с пълен капацитет, биха могли да спомогнат за постигането на целите на Европейския семестър.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Оперативната съвместимост на равнище ЕС улеснява успешното прилагане на политиките. От нея зависи ефективното и ефикасното изпълнение на следните политики:

(4) Оперативната съвместимост на равнище ЕС улеснява успешното прилагане на политиките и има голям потенциал за избягване на трансграничните електронни бариери, като освен това гарантира изграждането на нови или консолидирането на все още слабо развитите общи публични услуги. От нея зависи ефективното и ефикасното изпълнение на следните политики:

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) По отношение на правото на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, оперативната съвместимост на место и национално равнище и на равнището на европейската администрация улеснява постигането на целите, посочени от Европейския парламент в неговата резолюция от 29 март 2012 г. относно Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС1a.

 

____________________

 

1a P7_TA (2012) 0120

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Оперативната съвместимост е решаващ фактор за успех в областта на митата, данъчното облагане и акцизите и за функционирането на трансевропейските системи за ИКТ във всички държави членки. Тези системи подкрепят оперативно съвместимите бизнес услуги, които са финансирани по програмите „Фискалис 2013“ и „Митници 2013“, въведени и управлявани от Комисията и националните администрации. Активите, създадени в рамките на програмите „Фискалис 2013“ и „Митници 2013“, са на разположение за споделяне и многократно използване в други области на политиката. Здравеопазване:

(9) Оперативната съвместимост е решаващ фактор за успех в областта на митата, данъчното облагане и акцизите и за функционирането на трансевропейските системи за ИКТ във всички държави членки. Тези системи подкрепят оперативно съвместимите бизнес услуги, които са финансирани по програмите „Фискалис 2013“ и „Митници 2013“, въведени и управлявани от Комисията и националните администрации. Активите, създадени в рамките на програмите „Фискалис 2013“ и „Митници 2013“, са на разположение за споделяне и многократно използване в други области на политиката. Здравеопазване: Освен това, както беше потвърдено в заключенията на Съвета от 26 май 2014 г. относно реформата на управлението на митническия съюз на ЕС, държавите членки и Комисията поеха ангажимент да разработят стратегия по отношение на съвместно управляваните и използвани ИТ системи във всички свързани с митниците области.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета оперативната съвместимост е посочена като основен резултат от стандартизацията. Научни изследвания и иновации:

(14) в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета оперативната съвместимост е посочена като основен резултат от стандартизацията. Научни изследвания и иновации: При разработването на стандарти в рамките на програмата ISA 2, създадена с Решение № 922/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета, следва да се обърне специално внимание на разпоредбите относно участието на заинтересованите лица, представляващи социални интереси и обществени групи, установени в Регламент (ЕС) № 1025/2012.

 

___________________

 

Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) (ОВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 20).

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) съгласно директиви 2014/25/ЕС19, 2014/24/ЕС20 и 2014/23/ЕС21 на Европейския парламент и на Съвета от 28 март 2014 г. от държавите членки се изисква да прилагат електронна система за обществени поръчки. В тези директиви се посочва, че инструментите и устройствата, използвани за предаване на информация с електронни средства, както и техническите им характеристики, трябва да са оперативно съвместими с продуктите на информационните и комуникационните технологии за общо ползване. Директива 2014/55/ЕС22 относно електронното фактуриране при обществените поръчки, която бе приета от Европейския парламент на 11 март 2014 г., се отнася до разработването на европейски стандарт за електронно фактуриране в областта на обществените поръчки, за да се гарантира оперативна съвместимост между електронните системи за издаване на фактури в целия ЕС.

(16) Възлагане на обществени поръчки: съгласно директиви 2014/25/ЕС19, 2014/24/ЕС20 и 2014/23/ЕС21 на Европейския парламент и на Съвета от 28 март 2014 г. от държавите членки се изисква да прилагат електронна система за обществени поръчки, за да станат процедурите за възлагане на обществени поръчки по-ефикасни и по-прозрачни. В тези директиви се посочва, че инструментите и устройствата, използвани за предаване на информация с електронни средства, както и техническите им характеристики, трябва да са оперативно съвместими с продуктите на информационните и комуникационните технологии за общо ползване. Това означава огромни бюджетни икономии и създаване на равнопоставеност, по-специално за новите и съществуващите малки и средни предприятия (МСП). Директива 2014/55/ЕС22 относно електронното фактуриране при обществените поръчки, която бе приета от Европейския парламент на 11 март 2014 г., се отнася до разработването на европейски стандарт за електронно фактуриране в областта на обществените поръчки, за да се гарантира оперативна съвместимост между електронните системи за издаване на фактури в целия ЕС.

__________________

__________________

19 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г.относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО. ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 234.

19 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г.относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО. ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 234.

20 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО. ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65—242.

20 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО. ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65—242.

21 Директива 2014/23/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия. ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1—64.

21 Директива 2014/23/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия. ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1—64.

22 Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки, ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 1. ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 1.

22 Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно електронното фактуриране при обществените поръчки. ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 1.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Областите на политика, посочени в съображения 4 – 16, показват колко е важно политиката, свързана с оперативната съвместимост, да бъде координирана на равнището на Съюза по възможно най-ефективния и отговарящ на потребностите начин. С цел да се премахне разпокъсаността в рамките на Съюза, следва да се насърчават общо разбиране за оперативната съвместимост в Съюза и цялостен подход към решенията, свързани с нея.

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Оперативната съвместимост е също така основен елемент на създадения с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета55 Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) по отношение на широколентовата инфраструктура и услуги. В Регламент (ЕС) № 283/201456 относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура изрично се посочва, че оперативните приоритети за постигането на целите на МСЕ са оперативната съвместимост, свързаността, устойчивото внедряване, експлоатацията и модернизирането на трансевропейските инфраструктури за цифрови услуги, както и координацията на равнището на Съюза.

(17) Оперативната съвместимост е също така основен елемент на създадения с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета55 Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) по отношение на широколентовата инфраструктура и услуги. В Регламент (ЕС) № 283/201456 относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура изрично се посочва, че сред оперативните приоритети за постигането на целите на МСЕ са оперативната съвместимост, свързаността, устойчивото внедряване, експлоатацията и модернизирането на трансевропейските инфраструктури за цифрови услуги, както и координацията на равнището на Съюза. Регламент (ЕС) № 283/2014 по-специално предвижда така наречените „градивни елементи“, като например електронна идентификация, електронна доставка и автоматизиран превод, чрез които да се улесни трансграничната оперативна съвместимост.

__________________

__________________

55 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010. ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129.

55 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010. ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129.

56 Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО. OВ L 86, 21.3.2014, стр.14.

56 Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО. OВ L 86, 21.3.2014, стр.14.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) На политическо равнище Съветът отправи многократни призиви за повишаване на оперативната съвместимост в Европа и за полагане на непрекъснати усилия за модернизиране на европейските публични администрации. В приетите на 24 и 25 октомври 2013 г. заключения Европейският съвет по-конкретно подчерта, че модернизирането на публичните администрации трябва да продължи чрез бързото въвеждане на услуги (например електронно правителство, електронно здравеопазване, електронно фактуриране и електронна система за обществени поръчки), основаващи се на оперативната съвместимост.

(18) На политическо равнище Съветът отправи многократни призиви за повишаване на оперативната съвместимост в Европа и за полагане на непрекъснати усилия за модернизиране на европейските публични администрации. В приетите на 24 и 25 октомври 2013 г. заключения Европейският съвет по-конкретно подчерта, че модернизирането на публичните администрации трябва да продължи чрез бързото въвеждане на услуги (например електронно правителство, електронно здравеопазване, електронно фактуриране и електронна система за обществени поръчки), основаващи се на оперативната съвместимост. Ангажиментът на държавите членки е от особена важност за осигуряване на бързото внедряване на оперативно съвместимо електронно общество в Съюза и на участието на публичните администрации в процеса на насърчаване на използването на онлайн процедури. Освен това, за да се създаде по-ефективна, опростена и лесна за използване електронна администрация, е необходима осезаема промяна в европейските публични администрации, като се осигурят подкрепа и ангажимент на високо равнище от страна на държавите членки. Ефикасните онлайн обществени услуги са от решаващо значение за насърчаване на доверието на предприятията и на гражданите в цифровите услуги.

Изменение    12

Предложение за решение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Постигането на оперативна съвместимост в рамките на даден сектор обаче крие риск приемането на различни или несъвместими решения на национално или секторно равнище да доведе до нови електронни бариери пред нормалното функциониране на вътрешния пазар и свързаните с него свободи на движение и да компрометира отворения и конкурентен характер на пазарите и предоставянето на услуги от общ интерес на гражданите и предприятията. За овладяването на този риск е необходимо държавите членки и Съюзът да увеличат усилията си, така че да се предотврати фрагментирането на пазара и да се осигури трансгранична или междусекторна оперативна съвместимост при прилагането на законодателството, като се намалят административната тежест и разходите, както и да се насърчат съгласуваните решения, основани на ИКТ, като се гарантира подходящо управление.

(19) Постигането на оперативна съвместимост в рамките на даден сектор обаче крие риск приемането на различни или несъвместими решения на национално или секторно равнище да доведе до нови електронни бариери пред нормалното функциониране на вътрешния пазар и свързаните с него свободи на движение и да компрометира отворения и конкурентен характер на пазарите и предоставянето на услуги от общ интерес на гражданите и предприятията. За овладяването на този риск е необходимо държавите членки и Съюзът да увеличат съвместните си усилия, така че да се предотврати фрагментирането на пазара и цифровото разделение. Те следва да осигурят трансгранична или междусекторна оперативна съвместимост при прилагането на законодателството, като същевременно намаляват административната тежест и разходите, повишават ефективността и насърчават съгласуваните решения, основани на ИКТ, с цел те да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза дотолкова, доколкото е възможно, като се гарантира подходящо управление. Сигурността на използването на данните и съхранението на информация „в облак“ следва също така да бъдат обхванати от програмата ISA2.

Изменение    13

Предложение за решение

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) При въвеждането, усъвършенстването или използването на общи решения всички инициативи, когато това е целесъобразно, следва да се основават на или да бъдат съпътствани от обмен на опит и на решения, както и обмен и популяризиране на добри практики, технологична неутралност и адаптивност, като същевременно принципите на сигурност, неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни следва винаги да се прилагат. В този контекст спазването на Европейската рамка за оперативна съвместимост и на открити стандарти и спецификации следва да бъде насърчавано.

Изменение    14

Предложение за решение

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Тъй като действието на Решение № 922/2009/ЕО се прекратява на 31 декември 2015 г., е необходимо да се създаде нова програма на Съюза относно решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2), чрез която да се установи и анализира състоянието на общата оперативна съвместимост в Европа и да се избегне фрагментирането. С програмата ще се благоприятства, насърчи и подкрепи цялостният подход за събиране, оценка, разработване, въвеждане, лансиране, функциониране, усъвършенстване и поддържане на решенията за оперативна съвместимост, включително тези, които улесняват многократната приложимост на данните и техния обмен, като се осигури подкрепа за трансграничното или междусекторното взаимодействие между европейските публични администрации, както и между тези администрации и предприятията и гражданите. С програмата също така ще се насърчава възможността за многократно използване, интегриране и сближаване на съществуващите решения, включително на решенията, произтичащи от други области на политиката на Съюза.

(22) Тъй като действието на Решение № 922/2009/ЕО се прекратява на 31 декември 2015 г., е необходимо да се създаде нова програма на Съюза относно решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA 2), чрез която да се установи и анализира състоянието на общата оперативна съвместимост в Европа и да се избегнат електронните бариери, несъвместимостта на обществените услуги и фрагментирането. С програмата ще се благоприятства, насърчи и подкрепи цялостният подход за събиране, оценка, разработване, въвеждане, лансиране, функциониране, усъвършенстване и поддържане на решенията за оперативна съвместимост, включително тези, които улесняват многократната приложимост на данните и техния обмен, като се осигури подкрепа за трансграничното или междусекторното взаимодействие между европейските публични администрации, както и между тези администрации и предприятията и гражданите. С програмата също така ще се насърчава възможността за многократно използване, интегриране и сближаване на съществуващите решения, включително на решенията, произтичащи от други области на политиката на Съюза. Програмата ISA 2 следва да се основава на опита, натрупан с програмите IDA, IDABC и ISA, както и на напредъка по Програмата за цифрови технологии за Европа, тъй като обхватът на програмата е разширен, за да включва взаимодействието на публичните администрации с предприятията и гражданите, следва да се осигури високо равнище на сигурност и неприкосновеност на личния живот.

Изменение    15

Предложение за решение

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) За целите на настоящото решение следва да се приеме, че ползватели на решенията за оперативна съвместимост са европейските публични администрации на национално, регионално и местно равнище. Гражданите и предприятията са крайни ползватели (непреки ползватели) на решенията за оперативна съвместимост, поради това, че използват електронните публични услуги, предоставяни от публичните администрации. Насочеността към ползвателите се отнася до крайните ползватели на решенията за оперативна съвместимост.

Изменение    16

Предложение за решение

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б) Съществува също така риск от създаване на зависимост от стари технологии. Оперативната съвместимост не бива да е самоцел, а трябва да усъвършенства съществуващите мерки за модернизиране на управлението и на публичната администрация. Програмата ISA 2 следва да дава възможност за адаптиране към бъдещото развитие на технологиите и да бъде отворена и гъвкава, за да е в състояние да отговори на нуждите на новите бизнес модели и новосъздадените предприятия, които ще осигурят работни места за младите хора.

Изменение    17

Предложение за решение

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Решенията, въведени или прилагани по настоящата програма ISA2, следва — доколкото е възможно — да са част от съгласувана среда от услуги, която подпомага взаимодействието между европейските публични администрации, предприятията и гражданите и която гарантира, улеснява и благоприятства трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост.

(23) Общите рамки и решения, въведени или прилагани по настоящата програма ISA 2, следва да са част от съгласувана среда от общи рамки и услуги, която подпомага взаимодействието между европейските публични администрации, предприятията и гражданите, насърчава използването на потенциала на електронното управление и на електронната демокрация и гарантира, улеснява и благоприятства както трансграничната, така и междусекторната оперативна съвместимост. Подобни решения следва да осигуряват ясна добавена стойност от гледна точка на улесняване или осигуряване на възможност за трансгранична или междусекторна оперативна съвместимост. Държавите членки и Комисията следва заедно да създадат целеви програми, за да гарантират, че, когато е необходимо, политиките с трансгранично или междусекторно измерение се изпълняват правилно чрез разработването на оперативно съвместими системи.

Изменение    18

Предложение за решение

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) Тъй като все повече обществени услуги стават „цифрови по подразбиране“, важно е да се постигне максимална ефикасност на публичните разходи за решения, основани на ИКТ. Това следва да се улеснява, като се гарантира, че предоставянето на такива услуги е планирано на ранен етап, и, където е възможно – като се споделят и се използват отново решения, за да се увеличи максимално ползата от направените публични разходи. Програмата ISA 2 следва да допринесе за постигането на тази цел.

Изменение    19

Предложение за решение

Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23б) За да има програмата ISA 2 истинска добавена стойност на европейско равнище, принципът „само веднъж“ за регистрирането на съответните данни и принципът „цифров по подразбиране“ следва да бъдат основните стълбове на прилагането на програмата ISA 2 като част от всеобхватна стратегия за изграждане на цифровата среда за предоставянето на обществени услуги в Съюза.

Изменение    20

Предложение за решение

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Необходимо е гражданите и предприятията също да се възползват от общите, многократно приложими и оперативно съвместими услуги за директно ползване, които са резултат от по-доброто интегриране на процесите и обмен на данни чрез вътрешните процедури на европейските публични администрации.

(24) Необходимо е гражданите и предприятията също да се възползват от общите, многократно приложими и оперативно съвместими услуги за директно ползване, които са резултат от по-доброто интегриране на процесите и обмен на данни чрез вътрешните процедури на европейските публични администрации. „Принципът на еднократност“ за еднократно предоставяне на данни на публичните администрации следва да бъде насърчаван с цел намаляване на административната тежест върху гражданите и предприятията. Освен това, за да имат гражданите доверие в електронните услуги, следва да се насърчават решения за осигуряване на защитена комуникация, по-специално чрез електронна автентификация и криптиране.

Изменение    21

Предложение за решение

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a) При програмата ISA 2 следва да се зачита принципът за правна сигурност, както и принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    22

Предложение за решение

Съображение 24 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24б) Съгласно член 8 от ДФЕС при определянето и осъществяването на своите политики Съюзът зачита принципа на равенство между неговите граждани, които следователно се ползват с еднакво внимание от страна на неговите институции, органи и агенции. Във връзка с това достъпността за всички следва да се включи в разработването на стратегии за оперативна съвместимост на цялата територия на Съюза, със специален акцент върху най-необлагодетелстваните и най-слабо населените райони, с цел да се води борба срещу цифровото разделение.

Изменение    23

Предложение за решение

Съображение 24 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24в) За да се даде възможност на всички граждани и предприятия да се възползват в пълна степен от програмата ISA 2, следва да се подчертае, че насърчаването на електронните умения остава приоритет за Съюза и че грамотността и уменията, свързани с ИКТ, следва да се подпомагат на всеки етап от традиционното и професионалното образование.

Изменение    24

Предложение за решение

Съображение 24 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24г) Решенията, намерени и приложени в рамките на програмата ISA 2, следва да се основават на принципа за технологична неутралност и адаптивност с цел да се гарантира, че гражданите, предприятията и публичните администрации са свободни да избират технологията, която да бъде използвана.

Изменение    25

Предложение за решение

Съображение 24 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24д) Съгласно член 9 от ДФЕС, при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с борбата срещу социалното изключване. Принципите за достъпност и за проектиране за всички следва да бъдат интегрирани при разработването на стратегии за оперативна съвместимост на равнището на Съюза.

Изменение    26

Предложение за решение

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Програмата ISA2 следва да функционира като инструмент за модернизиране на обществения сектор в Съюза.

(25) Програмата ISA 2 е един от многото инструменти за насърчаване на модернизирането на обществения сектор в Съюза. Модернизирането на европейските администрации и подобряването на тяхната оперативна съвместимост е предпоставка за завършването на цифровия единен пазар, който ще доведе до модернизиране на традиционната промишленост, от който се очакват печалби в размер на 500 милиарда евро от допълнителен годишен растеж и който може да даде значителен тласък на създаването на работни места в Съюза. Държавите членки следва да продължават да модернизират своите администрации чрез подобряване на бизнес процесите и на инфраструктурите за ИКТ. Решението следва да бъде в съответствие с ангажимента на Комисията да даде възможност на гражданите на Съюза да се възползват в пълна степен от оперативно съвместими електронни услуги – като се започне от електронно управление и се стигне до електронно здравеопазване, издигайки в приоритет премахването на препятствия като несвързаните електронни услуги, за да преминат свободите на единния пазар на ЕС и в цифровите технологии.

Изменение    27

Предложение за решение

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a) Създаването на общи стандарти и на система от понятия, която улеснява установяването на връзки между публичните администрации, както и между публичните администрации и другите сектори, ще предостави възможност за повишаване на общата конкурентоспособност на икономиката на Съюза.

Изменение    28

Предложение за решение

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б) Създаването на общи рамки и на спецификации и стандарти за оперативна съвместимост, създаващи условия за жизнеспособни взаимовръзки между публичните администрации, както и между тези администрации и други сектори, ще даде възможност за укрепване на цялостния конкурентен капацитет на икономиката на Съюза.

Изменение    29

Предложение за решение

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Оперативната съвместимост е пряко свързана с наличието на стандарти и общи спецификации и зависи от тяхното използване. Програмата ISA2 следва да насърчава, а когато е целесъобразно — и да подкрепя частичната или пълната стандартизация на съществуващите решения за оперативна съвместимост. Тя следва да се осъществява в сътрудничество с други стандартизационни дейности на равнището на Съюза, както и с европейски и международни организации за стандартизация.

(26) Липсата на оперативна съвместимост често пречи на въвеждането на цифрови услуги по цялата верига и на развитието на обслужване „на едно гише“ за предприятията и гражданите. Оперативната съвместимост е пряко свързана с наличието на отворени стандарти и общи спецификации и зависи от тяхното използване. Програмата ISA 2 следва да насърчава, а когато е целесъобразно — и да подкрепя частичната или пълната стандартизация на съществуващите решения за оперативна съвместимост. Тя следва да се осъществява в сътрудничество с други стандартизационни дейности на равнището на Съюза, както и с европейски и международни организации за стандартизация.

Изменение    30

Предложение за решение

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Модернизирането на публичната администрация е един от приоритетите за успешното прилагане на стратегията „Европа 2020“. В този контекст годишният обзор на растежа, публикуван от Комисията през 2011, 2012 и 2013 г., показва, че качеството на европейските публични администрации оказва непосредствено въздействие върху икономическата среда, поради което е решаващ фактор за стимулиране на производителността, конкурентоспособността и растежа. Тази констатация е ясно отразена в специфичните за всяка държава препоръки, които изискват конкретни действия за реформиране на публичната администрация.

(27) Модернизирането на публичната администрация е един от приоритетите за успешното прилагане на стратегията „Европа 2020“. В този контекст годишният обзор на растежа, публикуван от Комисията през 2011, 2012 и 2013 г., показва, че качеството на европейските публични администрации оказва непосредствено въздействие върху икономическата среда, поради което е решаващ фактор за стимулиране на производителността, конкурентоспособността, растежа, икономическото сътрудничество, растежа и заетостта. Тази констатация е ясно отразена в специфичните за всяка държава препоръки, които изискват конкретни действия за реформиране на публичната администрация.

Изменение    31

Предложение за решение

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Повишаването на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасянето за ефективна публична администрация е една от тематичните цели, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013. В този контекст програмата ISA2 следва да бъде координирана с програмите и инициативите, подпомагащи модернизирането на публичните администрации (например в областта на цифровите технологии) и свързаните с тях мрежи (например Европейската мрежа на публичните администрации), като целта е да се постигне полезно взаимодействие с тях.

(28) Повишаването на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасянето за ефективна публична администрация е една от тематичните цели, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013. В този контекст програмата ISA 2 следва да бъде координирана с програмите и инициативите, подпомагащи модернизирането на публичните администрации (например в областта на цифровите технологии) и свързаните с тях мрежи (например Европейската мрежа на публичните администрации), като целта е да се постигне полезно взаимодействие с тях и се допринесе за натрупването на знания в публичните администрации. Тези програми и инициативи следва също така да гарантират, че служителите на европейските публични администрации получават необходимото обучение за прилагане на решенията за оперативна съвместимост и че държавите членки разполагат с необходимите финансови и човешки ресурси.

Изменение    32

Предложение за решение

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Оперативната съвместимост на европейските публични администрации е от значение за всички равнища на управление европейско, местно, регионално и национално. Поради това е важно решенията да отчитат потребностите на тези равнища, а при необходимост — и нуждите на гражданите и предприятията.

(29) Оперативната съвместимост на европейските публични администрации е от значение за всички равнища на управление европейско, местно, регионално и национално. Поради това е важно да се гарантира възможно най-широкото участие в програмата ISA 2 и решенията да отчитат потребностите на тези равнища, както и нуждите на гражданите, предприятията, и по-специално МСП, като се има предвид ценният им принос за икономиката на Съюза.

Изменение    33

Предложение за решение

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a) Взаимодействието с частния сектор и с други субекти вече доказа своята ефикасност и добавена стойност. Полезните взаимодействия с тези заинтересовани страни следва да се насърчават, за да се гарантира, че се отдава приоритет на наличните подкрепени от пазара решения. Действащата практика на провеждане на конференции, семинари и други заседания следва да продължи с цел взаимодействие с тази част от обществеността. Следва да се насърчава продължаващото използване на електронни платформи, както и използването на всички подходящи средства за поддържане на връзка със заинтересованите страни, включително и възможността за управление на решенията за оперативна съвместимост съвместно с организации или органи с нестопанска цел, извършвано под надзора на Комисията.

Изменение    34

Предложение за решение

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Усилията на националните администрации могат да се подкрепят чрез конкретни инструменти по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Тясното сътрудничество по програмата ISA2 ще повиши в максимална степен очакваните ползи от тези инструменти, като се гарантира, че финансираните проекти са съгласувани с действащите в целия ЕС рамки и спецификации за оперативна съвместимост, като например Европейската рамка за оперативна съвместимост.

(30) Усилията на националните, регионалните и местните администрации могат да се подкрепят чрез конкретни инструменти по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и тези органи да се насърчават да разработват съвместно решения с участието на повече от една държави членки. Тясното сътрудничество по програмата ISA 2 ще повиши в максимална степен очакваните ползи от тези инструменти, като се гарантира, че финансираните проекти са съгласувани с действащите в целия ЕС рамки и спецификации за оперативна съвместимост, като например Европейската рамка за оперативна съвместимост.

Изменение    35

Предложение за решение

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Програмата ISA2 следва да допринася за осъществяването на последващите инициативи в контекста на стратегията „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии. За да се избегне дублирането в полаганите усилия, е необходимо да се вземат предвид другите програми на Съюза в областта на решенията, услугите и инфраструктурите, основани на ИКТ, и по-специално МСЕ и „Хоризонт 2020“, създадени съответно с Регламент (ЕС) № 1316/2013/ЕС и с Регламент (ЕС) № 1291/2013.

(33) Програмата ISA 2 следва да допринася за осъществяването на последващите инициативи в контекста на стратегията „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии. За да се избегне дублирането в полаганите усилия, е необходимо да се вземат предвид и да се допринесе за изпълнението на другите програми на Съюза в областта на решенията, услугите и инфраструктурите, основани на ИКТ, и по-специално МСЕ и „Хоризонт 2020“, създадени съответно с Регламент (ЕС) № 1316/2013 и с Регламент (ЕС) № 1291/2013. Комисията следва да координира тези действия при изпълнението на програмата ISA 2 и при планирането на бъдещи инициативи, които ще засегнат оперативната съвместимост.

Изменение    36

Предложение за решение

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a) Принципите и разпоредбите, установени в правото на Съюза относно защитата на неприкосновеността на личния живот и защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета, следва да се прилагат за решенията, разработени, установени и използвани съгласно програмата ISA 2, които предполагат обработката на лични данни.

 

______________________

 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    37

Предложение за решение

Съображение 33 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33б) С цел допълване или изменение на някои несъществени елементи от настоящото решение, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на усъвършенстването или адаптирането на правилата и критериите за допустимост, критериите и правилата за подбор и прилагане, когато това е необходимо поради бъдещи обстоятелства. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    38

Предложение за решение

Съображение 33 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33в) При извършване на оценка на програмата ISA 2 Комисията следва да обърне специално внимание на това дали създаваните и прилагани решения имат положително или отрицателно въздействие върху модернизирането на публичния сектор и улесняването на задоволяването на потребностите на гражданите и на МСП, например чрез намаляване на административните тежести и на разходите за гражданите и МСП, чрез създаване на възможности за заетост и чрез повишаване на цялостната взаимовръзка между публичните администрации, от една страна, и гражданите и предприятията, особено МСП, от друга страна.

Изменение    39

Предложение за решение

Съображение 33 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33г) При възлагането на поръчки за външни услуги за целите на програмата ISA 2 Комисията следва да насърчава представянето на оферти от страна на МСП, и по-специално да определя икономически най-изгодната оферта въз основа на критерии, свързани с предмета на поръчката, включително социални и екологични аспекти.

Изменение    40

Предложение за решение

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато това се изисква по наложителни причини за спешност в обосновани случаи, свързани със създадената и ежегодно обновявана работна програма.

(35) Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато това се изисква по наложителни причини за спешност в надлежно обосновани случаи, свързани със създадената и ежегодно обновявана работна програма, като например при риск от прекъсване на обслужването.

Изменение    41

Предложение за решение

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) Целта на настоящото решение е да се улесни ефикасното и ефективно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между европейските публични администрации, както и между тези администрации и гражданите и предприятията, и да се позволи предоставянето на електронни обществени услуги, подкрепящи прилагането на политиките и действията на Съюза. Тези цели не могат да бъдат изпълнени в достатъчна степен от държавите членки, тъй като те ще трябва да отделят твърде големи ресурси и разходи, за да координират усилията си на европейско равнище; предвид мащаба на предложеното действие и последиците от него целите ще бъдат изпълнени по-ефективно на равнището на Съюза, който може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, определен в същия договор, обхватът на настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на целите,

(36) С оглед на факта, че целите на настоящото решение, а именно е да се улесни ефикасното и ефективно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между европейските публични администрации, както и между тези администрации и гражданите и предприятията, и да се позволи предоставянето на електронни обществени услуги, подкрепящи прилагането на политиките и действията на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като те ще трябва да отделят твърде големи ресурси и разходи, за да координират усилията си на равнище ЕС, а по-скоро, предвид мащаба на предложеното действие и последиците от него, целите могат да бъдат изпълнени по-ефективно на равнището на Съюза, който може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящето решение не надхвърля необходимото за постигане на тези цели. Тези електронни обществени услуги изискват един приобщаващ (електронно приобщаващ) подход, който ще намали неравенствата при използването на ИКТ решения, ще насърчи използването на ИКТ за борба срещу изключването и ще допринесе за икономическия растеж, за да се създават възможности за работни места и с цел постигането на качество на живот, социално участие и сближаване.

Изменение    42

Предложение за решение

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящото решение се създава програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите за периода 2016—2020 г. (наричана по-нататък „програмата ISA2“).

1. С настоящото решение се създава програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите за периода 2016—2020 г. (наричана по-нататък „програмата ISA2“).

Програмата ISA2 улеснява ефикасното и ефективно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между европейските публични администрации, както и между тези администрации и гражданите и предприятията, за да се позволи предоставянето на електронни обществени услуги, подкрепящи прилагането на политиките и действията на Съюза.

1a. Програмата ISA2 улеснява ефикасното и ефективно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между европейските публични администрации, както и между тези администрации и гражданите и предприятията, за да се позволи предоставянето на електронни обществени услуги, подкрепящи прилагането на политиките и действията на Съюза.

 

Програмата ISA2 отчита социалните, икономическите и други аспекти на оперативната съвместимост, както и специфичното положение на микропредприятията и МСЕ, за да подобри взаимодействието между европейските публични администрации, от една страна, и предприятията и гражданите, от друга страна. Програмата ISA2 зачита правото на гражданите и предприятията да използват решения, различни от онлайн решенията.

 

Програмата ISA2 допринася за развитието на по-ефективно, опростено и лесно за използване електронно управление в публичните администрации на национално, регионално и местно равнище.

2. Чрез програмата ISA2 ЕС определя, създава и прилага оперативно съвместими решения в изпълнение на своите политики. Впоследствие тези решения се предоставят за неограничено използване на другите институции и органи на Съюза, както и на националните, регионалните и местните публични администрации, за да се улесни трансграничното или междусекторното взаимодействие между тях.

2. Чрез програмата ISA2 ЕС подкрепя и насърчава определянето, създаването и прилагането на оперативно съвместими решения в изпълнение на своите политики. Впоследствие тези решения се предоставят за неограничено използване на другите институции и органи на Съюза, както и на националните, регионалните и местните публични администрации, за да се улесни трансграничното или междусекторното взаимодействие между тях.

 

2a. Програмата ISA2 гарантира общо разбиране за оперативната съвместимост и редовно оценява нейното развитие. Освен това програмата ISA2 остава открита и достатъчно гъвкава, за да се развива и да бъде в състояние да обхваща нови предизвикателства и нови области.

3. В рамките на програмата ISA2 се извършва самостоятелно разработване на решения за оперативна съвместимост или се допълват и подкрепят други инициативи на Съюза чрез пилотно изпълнение на решения за оперативна съвместимост (инкубатор на решения) или се гарантира тяхната устойчивост (звено между решенията).

3. В рамките на програмата ISA2 се извършва самостоятелно разработване на решения за оперативна съвместимост или се допълват и подкрепят други инициативи на Съюза чрез пилотно изпълнение на решения за оперативна съвместимост (инкубатор на решения) или се гарантира тяхната устойчивост (звено между решенията). Комисията гарантира, че от тези решения не произтичат никакви смущения на пазара или несправедливи неблагоприятни последици за частните доставчици на решения за оперативна съвместимост.

 

3a. Чрез програмата ISA2 Съюзът работи съвместно с държавите членки, за да определя и насърчава най-добрите практики, да разработва насоки, да координира инициативи за оперативна съвместимост и да поддържа и подкрепя общностите, работещи по съответни въпроси от областта на електронното трансгранично или междусекторно взаимодействие между отделните европейски публични администрации и между тях, гражданите и предприятията. По този начин Съюзът работи съвместно с предприятията и гражданското общество по всички въпроси, които са от значение за подпомагането на оперативната съвместимост и на връзката ѝ с по-доброто предоставяне на обществени услуги.

4. Програмата ISA2 е правоприемник на програмата на ЕС за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, създадена с Решение № 922/2009/ЕО (наричана по-надолу „програмата ISA“), чиито дейности тя засилва, насърчава и разширява.

4. Програмата ISA2 е правоприемник на програмата на ЕС за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, създадена с Решение № 922/2009/ЕО (наричана по-надолу „програмата ISA“), чиито дейности тя засилва, насърчава и разширява.

Изменение    43

Предложение за решение

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „оперативна съвместимост“ означава способността на различни и разнообразни по своя характер организации да си взаимодействат за постигане на взаимноизгодни и съгласувани общи цели, което включва споделянето на информация и знания между организациите чрез поддържаните от тях бизнес процеси, изразяващо се в обмен на данни между съответните им системи за информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

(1) „оперативна съвместимост“ означава способността на различни организации да си взаимодействат за постигане на взаимноизгодни и съгласувани общи цели, което включва споделянето на информация и знания между организациите чрез поддържаните от тях бизнес процеси, изразяващо се в обмен на данни между съответните им системи за информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

Обосновка

Думата „различни“ е по-ефективен начин на изразяване от „и разнообразни по своя характер“.

Изменение    44

Предложение за решение

Член 2 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) „рамка за оперативна съвместимост“ означава набор от препоръки, определящи начина, по който администрациите, предприятията и гражданите общуват помежду си на територията на Съюза, насърчават и подкрепят предоставянето на европейски обществени услуги чрез поощряване на трансграничната и междусекторната оперативна съвместимост и подпомагат публичните администрации в работата им по предоставяне на европейски обществени услуги за предприятията и гражданите;

Изменение    45

Предложение за решение

Член 2 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) „европейски публични администрации“ означава публични администрации на равнището на Съюза, на национално, на регионално и на местно равнище;

Изменение    46

Предложение за решение

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „решения за оперативна съвместимост“ означава общи рамки, общи услуги и инструменти с общо предназначение, улесняващи сътрудничеството между различни и разнообразни по своя характер организации, като те или се финансират самостоятелно и са разработени от програмата ISA2, или са разработени в сътрудничество с други инициативи на Съюза въз основа на установените изисквания на европейските публични администрации;

(2) „решения за оперативна съвместимост“ означава общи рамки, общи услуги и функционални инструменти с общо предназначение, улесняващи сътрудничеството между различни организации, като те или се финансират самостоятелно и са разработени от програмата ISA2, или са разработени в сътрудничество с други инициативи на Съюза въз основа на установените изисквания на европейските публични администрации;

Обосновка

Думата „различни“ е по-ефективен начин на изразяване от „и разнообразни по своя характер“.

Изменение    47

Предложение за решение

Член 2 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) „ползвател“ на оперативно съвместими решения означава европейските публични администрации на национално, регионално или местно равнище;

Изменение    48

Предложение за решение

Член 2 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) „краен ползвател“ на програмата ISA2 означава гражданите и предприятията;

Изменение    49

Предложение за решение

Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „общи рамки“ означава спецификации, стандарти, методики, насоки, общи семантични активи и други подобни подходи и документи;

(5) „общи рамки“ означава обща референтна рамка, спецификации, стандарти, методики, насоки, общи семантични активи и други подобни подходи и документи;

Изменение    50

Предложение за решение

Член 2 – точка 10 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– стратегически мерки и мерки за повишаване на осведомеността,

– стратегически мерки;

Изменение    51

Предложение за решение

Член 2 – точка 10 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– мерки за информиране и за повишаване на осведомеността относно ползите от програмата ISA2, насочени към гражданите и предприятията, и по-специално МСП;

Изменение    52

Предложение за решение

Член 2 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) „наложителни и спешни причини“ означава положения, които, в контекста на програмата ISA 2 и за целите на член 10, параграф 3, биха могли да доведат до риск от прекъсване на обслужването, свързано с дейностите, посочени в член 3;

Изменение    53

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) оценката, усъвършенстването, въвеждането, лансирането, функционирането и многократната приложимост на съществуващите трансгранични или междусекторни решения за оперативна съвместимост;

a) оценката, усъвършенстването, въвеждането, лансирането, функционирането и многократната приложимост на съществуващите трансгранични или междусекторни рамки и решения за оперативна съвместимост;

Изменение    54

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) разработването, въвеждането, лансирането, функционирането и многократната приложимост на новите трансгранични или междусекторни решения за оперативна съвместимост;

б) разработването, въвеждането, лансирането, функционирането и многократната приложимост на новите трансгранични или междусекторни рамки и решения за оперативна съвместимост;

Изменение    55

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) оценката на въздействието, което предлаганото или приетото законодателство на ЕС оказва върху ИКТ;

в) оценката на въздействието, което предлаганото или приетото законодателство на ЕС оказва върху ИКТ, съпроводена, когато е приложимо, от оценка на необходимостта от разширяване на обхвата и на мандата на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA);

Изменение    56

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) установяването на пропуските в законодателството, които възпрепятстват оперативната съвместимост между европейските публични администрации;

г) установяването на пропуските в законодателството на равнището на Съюза и на национално равнище, които възпрепятстват трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост между европейските публични администрации;

Изменение    57

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) създаването и поддръжката на атласа на оперативната съвместимост в Европа като инструмент, който улеснява многократната приложимост на съществуващите решения за оперативна съвместимост и определя областите, където такива решения все още липсват;

е) създаването и поддръжката на атласа на оперативната съвместимост в Европа като инструмент, който улеснява многократната приложимост на съществуващите рамки и решения за оперативна съвместимост и определя областите, където такива рамки и решения все още липсват;

Изменение    58

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa) развитието и предоставянето на обществени услуги с по-малко административни тежести и по-ниски разходи чрез пълноценно използване на потенциала на електронното управление и на електронната демокрация;

Изменение    59

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) оценката, актуализирането и популяризирането на съществуващите общи спецификации и стандарти и разработването, въвеждането и насърчаването на нови общи спецификации и стандарти чрез платформите за стандартизация на Съюза и в сътрудничество с европейски или международни организации по стандартизация (в зависимост от случая); както и

ж) оценката, актуализирането и популяризирането на съществуващите общи спецификации и стандарти и разработването, въвеждането и насърчаването на нови общи спецификации и отворени стандарти чрез платформите за стандартизация на Съюза и в сътрудничество с европейски или международни организации по стандартизация (в зависимост от случая), включително по отношение на сигурността на предаването, обработката и съхранението на данни; както и

Изменение    60

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) разработването на механизми, с които ще се извършва измерване и количествено определяне на ползите от решенията за оперативна съвместимост.

з) разработването на механизми, с които ще се извършва измерване и количествено определяне на ползите от рамките и решенията за оперативна съвместимост.

Изменение    61

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за) поддръжка и по-широка публичност на виртуално обслужване на едно гише, което действа като произтичаща от програмата ISA2 платформа за достъп и най-добра практика, както и като средство за разпространяване на общите рамки за сигурност и безопасност и разработените и вече функциониращи и решения, като се избягва дублиране.

Изменение    62

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква з б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зб) създаването на общ регистър на многократно приложими решения и стандарти, който е достъпен за публичните администрации, желаещи да ги приемат или включат като компоненти на предстоящи проекти, или за предприятия, желаещи да ги приложат в пазарното си предлагане, така че оперативната съвместимост да достигне пълния си потенциал във всички сектори.

Изменение    63

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква з в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зв) улесняването на повторното използване на данни от предприятията и гражданите по благоприятен и практичен начин, в съответствие с приложимото право, наред с другото, в областта на защитата на данните.

Изменение    64

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква з г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зг) разработването на механизми за защита на личния живот и гарантирането на сигурността от гледна точка на публичните администрации, гражданите и предприятията;

Изменение    65

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата ISA2 може също да се използва като инкубатор на решения чрез пилотното изпълнение на нови решения за оперативна съвместимост и като звено между тях чрез прилагането на съществуващи решения за оперативна съвместимост.

Програмата ISA2 може също да се използва като инкубатор на решения чрез пилотното изпълнение на нови решения за оперативна съвместимост и като звено между тях чрез прилагането, разработването или подкрепата на съществуващи решения за оперативна съвместимост и предоставянето на информация и обучение относно значението и използването на решения за оперативна съвместимост на територията на Съюза.

Изменение    66

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До …* Комисията разработва стратегия за комуникация и обучение, която цели подобряване на информацията и към повишаване на осведомеността относно програмата ISA2 и ползите от нея, насочена по-специално към гражданите и МСП, и използваща лесен за ползвателя език и лесно разбираеми информационни графики на интернет страницата на програмата ISA2.

 

_____________

 

* 6 месеца след датата на влизане в сила на настоящото решение.

Изменение    67

Предложение за решение

Член 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да се основават на полезността и да са мотивирани от установените потребности;

a) да бъдат подбирани въз основа на полезността и приоритетите и да са мотивирани от установените потребности и целите на програмата ISA 2;

Изменение    68

Предложение за решение

Член 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да отговарят на следните принципи:

б) да отговарят на следните принципи:

- субсидиарност и пропорционалност,

- субсидиарност и пропорционалност,

 

- съсредоточаване върху крайните ползватели, и по-специално върху потребностите на гражданите и МСП,

- насоченост към ползвателите,

- насоченост към ползвателите,

- приобщаване и достъпност,

- приобщаване и достъпност,

- сигурност и неприкосновеност на личния живот,

- сигурност, зачитане на неприкосновеността на личния живот и висока степен на защита на данните,

 

– неприкосновеност на личния живот по подразбиране и още при проектирането;

- многоезичие,

- многоезичие,

- административно опростяване,

- административно опростяване и модернизиране,

- прозрачност,

- прозрачност,

- съхраняване на информацията,

- съхраняване на информацията,

- отвореност,

- отвореност,

- многократна приложимост,

- многократна приложимост,

- технологична неутралност и адаптивност, както и

- технологична неутралност, възможно най-приложими и в бъдеще решения и адаптивност, както и мрежова неутралност,

- ефективност и ефикасност;

- ефективност и ефикасност;

 

- доставка чрез различни канали, а именно запазване на възможността за достъп до услугите и чрез традиционни средства освен по електронен път, както и наличност на техническа поддръжка при използване на електронни средства.

Изменение    69

Предложение за решение

Член 4 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да бъдат гъвкави и приспособими към новите предизвикателства и възможности; както и

Изменение    70

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е целесъобразно, действията под формата на проекти се състоят от следните фази:

Действията под формата на проекти се състоят от следните фази:

Изменение    71

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– наблюдение и проверка.

– наблюдение, проверка и последваща оценка.

Изменение    72

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Етапите на конкретните проекти се определят и уточняват в момента, в който действието бъде включено в ежегодно обновяваната работна програма.

Етапите на конкретните проекти могат да се определят и уточняват в момента, в който действието бъде включено в ежегодно обновяваната работна програма. Прекратяването на даден проект е възможно във всеки един момент, ако той вече не е необходим или вече не се счита за ефективен.

Обосновка

Трябва да има гъвкавост, за да се гарантира, че настоящото решение няма да ограничава разработването на дадено решение.

Изменение    73

Предложение за решение

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Правила за изпълнение

Критерии за допустимост и подбор

1. При изпълнението на програмата ISA2 се отдава дължимото внимание на Европейската стратегия за оперативна съвместимост и на Европейската рамка за оперативна съвместимост, както и на тяхното бъдещо актуализиране.

1. По отношение на заявленията за финансиране по програмата ISA 2 се прилагат следните критерии за допустимост:

 

a) за да се осигури оперативна съвместимост между информационните системи на Съюза и на държавите членки, заявителите трябва да определят решения за оперативна съвместимост, свързани със съществуващи и нови стандарти на Съюза или общественодостъпни или отворени спецификации за обмен на информация и интегриране на услугите;

 

б) за да се избегне дублирането в полаганите усилия и да се ускори въвеждането на решенията за оперативна съвместимост, трябва да се вземат предвид резултатите, постигнати от други относими инициативи на Съюза и на държавите членки, като не трябва да се допускат решения, водещи до дублиране.

2. Насърчава се участието в проекти на възможно най-голям брой държави членки. Държавите членки трябва да са в състояние и да се насърчават да се присъединяват към проектите на всеки етап.

2. Програмата ISA2 отговаря на следните критерии за подбор:

 

a) насърчава се участието в проекти на възможно най-голям брой държави членки. Държавите членки трябва да са в състояние и да се насърчават да се присъединяват към проектите на всеки етап, като също се насърчава участието на дружества и други организации;

 

б) по отношение на всички действия и решения за оперативна съвместимост, финансирани по линия на програмата ISA2, се насърчава многократното използване на наличните решения за оперативна съвместимост.

3. За да се осигури оперативна съвместимост между информационните системи на Съюза и на държавите членки, се определят решения за оперативна съвместимост, свързани със съществуващи и нови европейски стандарти или общественодостъпни или отворени спецификации за обмен на информация и интегриране на услугите.

 

4. Когато е целесъобразно, въвеждането или усъвършенстването на решенията за оперативна съвместимост се основава на споделен опит и на обмен и популяризиране на най-добри практики или се съпътства от тях. Поощрява се споделянето на опит и добри практики между всички заинтересовани страни, както и съответните обществени консултации.

 

5. Когато е целесъобразно, се вземат предвид резултатите, постигнати от други относими инициативи на Съюза и на държавите членки, за да се избегне дублирането в полаганите усилия и да се ускори въвеждането на решенията за оперативна съвместимост.

 

6. Когато е целесъобразно, въвеждането на решенията за оперативна съвместимост по линия на програмата ISA2 се извършва съгласно европейската референтна рамка за оперативна съвместимост.

 

7. Решенията за оперативна съвместимост и тяхното актуализиране се включват в атласа на оперативната съвместимост в Европа и, когато е целесъобразно, се предоставят за многократно използване на европейските публични администрации.

 

8. В рамките на ежегодно обновяваната работна програма, създадена съгласно член 7, Комисията извършва периодично наблюдение на изпълнението и многократното използване на решенията за оперативна съвместимост на територията на Съюза.

 

9. Когато е целесъобразно, действията се координират с други относими инициативи на Съюза, за да се оптимизира полезното взаимодействие и да се гарантира взаимното допълване и съчетаване на усилията.

 

10. Когато е целесъобразно, се насърчава използването на налични решения за оперативна съвместимост по отношение на всички действия и решения за оперативна съвместимост, финансирани по линия на програмата ISA2.

 

Изменение    74

Предложение за решение

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Правила за изпълнение

 

1. На Европейската стратегия за оперативна съвместимост и на Европейската рамка за оперативна съвместимост и на бъдещото им материализиране се отдава дължимото внимание.

 

2. Когато е целесъобразно, въвеждането или усъвършенстването на решенията за оперативна съвместимост се основава на споделен опит и на обмен и популяризиране на най-добри практики или се съпътства от тях. Това включва надлежно отчитане на въздействието на решенията за оперативна съвместимост върху неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Споделянето на опит и добри практики между всички заинтересовани страни, както и съответните обществени консултации следва да се насърчават и улесняват чрез подходящи средства, например чрез виртуален регистър. Особено се акцентира върху ангажирането на държавите членки, за да се осигури сътрудничеството на националните експерти по оперативна съвместимост.

 

3. Когато е целесъобразно, въвеждането на решенията за оперативна съвместимост по линия на програмата ISA2 се извършва съгласно европейската референтна рамка за оперативна съвместимост.

 

4. Решенията за оперативна съвместимост и тяхното актуализиране се включват в атласа на оперативната съвместимост в Европа и се предоставят за многократно използване на европейските публични администрации.

 

5. В рамките на ежегодно обновяваната работна програма, създадена съгласно член 7, Комисията извършва поне веднъж в годината наблюдение на изпълнението и многократното използване на решенията за оперативна съвместимост на територията на Съюза и уведомява Европейския парламент за резултатите от наблюдението.

 

6. Изпълнението на програмата ISA2 също допринася за изпълнението на Програмата на Комисията в областта на цифровите технологии за Европа.

 

7. Когато е целесъобразно, действията се координират с други относими инициативи на Съюза, за да се оптимизира полезното взаимодействие и да се гарантира взаимното допълване и съчетаване на усилията.

 

8. Комисията събира съответните заинтересовани страни с цел размяна на мнения помежду им и с Комисията относно въпросите, обхванати от програмата. За тази цел Комисията организира конференции, семинари и други срещи, използва електронни интерактивни платформи и може да използва всякакви други средства за взаимодействие, които счита за подходящи.

 

9. Действията и решенията за оперативна съвместимост, които изискват обработката на лични данни, се предшестват от оценка на въздействието на защитата на данните, когато това е целесъобразно и възможно.

 

10. В надлежно обосновани случаи, управлението на решения за оперативна съвместимост може да се споделя с организации с нестопанска цел, под надзора на Комисията, а действията, финансирани по линия на програмата ISA2, могат да се свързват пряко с действия, разширяващи обхвата ѝ в полза на гражданите и предприятията, като се използват, по целесъобразност, други източници на финансиране в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изменение    75

Предложение за решение

Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6б

 

Делегирани актове

 

Ако е необходимо да се допълнят предвидените в настоящия член критерии за допустимост и подбор или правилата за изпълнение, посочени в членове 6 и 6а, Комисията разполага с правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменението и изясняването на тези критерии и правила или добавянето на нови елементи към тях.

Изменение    76

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При стартирането на програмата ISA2 Комисията приема актове за изпълнение, с които се създава ежегодно обновявана работна програма и тя се изменя поне веднъж годишно, за изпълнението на действията за целия период на прилагане на настоящото решение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

При стартирането на програмата ISA2 Комисията приема актове за изпълнение, с които се създава ежегодно обновявана работна програма и, когато това е строго необходимо, тя се изменя поне веднъж годишно, за изпълнението на действията за целия период на прилагане на настоящото решение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

С ежегодно обновяваната работна програма се установяват, подреждат по приоритет, документират, подбират, разработват, изпълняват и оценяват действията, посочени в член 5, и се популяризират резултатите от тях.

С ежегодно обновяваната работна програма се установяват, подреждат по приоритет, документират, подбират, разработват, изпълняват и оценяват действията, посочени в член 5, включително съпътстващите мерки по член 5, параграф 3, като се гарантира възможно най-широкото и приобщаващо участие, в съответствие с критериите за допустимост и подбор, посочени в член 6, и се популяризират резултатите от тях, като тези резултати се съобщават на Европейския парламент.

Изменение    77

Предложение за решение

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В ежегодно обновяваната работна програма могат да бъдат включени нови действия само ако те предварително отговарят на набор от правила и критерии за включване. Тези правила и критерии, както и всички техни изменения, са неразделна част от ежегодно обновяваната работна програма.

2. В ежегодно обновяваната работна програма могат да бъдат включени нови действия само ако те предварително отговарят на набор от административни процедури, определящи приложимите цели. Тези административни процедури, както и всички техни изменения, са неразделна част от ежегодно обновяваната работна програма.

Изменение    78

Предложение за решение

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6б, се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от 1 януари 2016 г.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 6б, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет на основание член 6б, влиза в сила единствено ако не е направено възражение от страна на Европейския парламент или на Съвета в двумесечен срок от уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за този акт или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът уведомят Комисията, че нямат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение  79

Предложение за решение

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията ежегодно докладва пред комитета ISA2 за изпълнението на програмата.

2. Комисията ежегодно докладва пред комитета ISA2, компетентната комисия или компетентните комисии на Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите за изпълнението на програмата ISA2, многократното използване на съществуващите решения за оперативна съвместимост на територията на Съюза и за напредъка на нейните показатели за изпълнение.

 

Компетентната комисия или компетентните комисии на Европейския парламент може да покани(ят) Комисията да представи доклад относно изпълнението на програмата ISA2 и да отговори на въпроси, поставени от техните членове.

Изменение    80

Предложение за решение

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Програмата подлежи на междинна и на окончателна оценка, резултатите от които се съобщават на Европейския парламент и на Съвета съответно до 31 декември 2018 г. и до 31 декември 2021 г. Във връзка с това компетентната комисия на Парламента може да покани Комисията да представи резултатите от оценката и да отговори на въпроси, поставени от членовете на тази компетентна комисия.

3. Програмата ISA2 подлежи на междинна и на окончателна оценка, всяка от които се придружава от задълбочена оценка на въздействието и резултатите от които се съобщават на Европейския парламент и на Съвета съответно до 31 декември 2018 г. и до 31 декември 2021 г. Във връзка с това компетентната комисия компетентните комисии на Европейския парламент може да покани(ят) Комисията да представи резултатите от оценката и да отговори на въпроси, поставени от техните членове.

Изменение    81

Предложение за решение

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Междинната оценка и окончателната оценка на програмата ISA2 включват анализ на съответствието с правото на Съюза относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни във всички съответни действия и решения за оперативна съвместимост, които изискват обработката на лични данни.

Изменение    82

Предложение за решение

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въпросите, разгледани в посочените оценки, обхващат значението, ефективността, ефикасността, полезността, устойчивостта и съгласуваността на действията по програмата. Наред с това в окончателната оценка се установява степента на изпълнение на заложената в нея цел.

4. Въпросите, разгледани в посочените оценки, обхващат значението, ефективността, ефикасността, полезността, включително удовлетвореността на гражданите и на предприятията, както и устойчивостта и съгласуваността на действията по програмата ISA2. Наред с това те проучват съгласуваността, полезното взаимодействие и взаимното допълване с други програми на Съюза, по-специално по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Наред с това в окончателната оценка се установява степента на изпълнение на заложената в нея цел. Специално внимание следва да се обърне на потребностите, изразени от ползвателите на тази програма.

Изменение    83

Предложение за решение

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Изпълнението на програмата се оценява по отношение на целта, посочена в член 1, и действията по ежегодно обновяваната работна програма. По-конкретно целта се измерва чрез броя основни фактори за оперативна съвместимост и чрез броя инструменти за подпомагане на публичните администрации, предоставени на европейските публични администрации и използвани от тях. Показателите за измерване на резултатите и въздействието на програмата се определят в ежегодно обновяваната работна програма.

5. Изпълнението на програмата ISA2 се оценява по отношение на целта, посочена в член 1, параграф 2, и на критериите за допустимост и подбор, посочени в член 6. По-конкретно постигането на целта се измерва по отношение на броя основни фактори за оперативна съвместимост и инструменти за подпомагане на публичните администрации, предоставени на европейските публични администрации и използвани от тях.

Изменение    84

Предложение за решение

Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Комисията установява показатели за измерване на резултатите и въздействието на програмата ISA2.

 

Тези показатели вземат предвид критериите за допустимост и подбор, определени в член 6.

Изменение    85

Предложение за решение

Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. В оценките също така се разглеждат ползите от действията за Съюза от гледна точка на напредъка на общите политики, установяват се областите на потенциално усъвършенстване и се установява полезното взаимодействие с други инициативи на Съюза в областта на трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост и модернизирането на европейските публични администрации.

6. В оценките също така се разглеждат ползите от действията за Съюза от гледна точка на напредъка на общите политики, установяват се областите на потенциално усъвършенстване и се установява полезното взаимодействие с други инициативи на Съюза в областта на трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост и модернизирането, опростяването и ефективността на европейските публични администрации.

Изменение    86

Предложение за решение

Член 11 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията също така оценява значението на целите и мерките на програмата ISA2 за местните и регионалните органи, за да се подобри оперативната съвместимост в публичната администрация и ефективността на предоставянето на обществени услуги

Изменение    87

Предложение за решение

Член 11 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Когато е приложимо, в оценката на програмата ISA2 се включва информация относно:

8. В оценката на програмата ISA2 се включва информация относно:

Изменение    88

Предложение за решение

Член 11 – параграф 8 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) количествено измеримите ползи, които решенията за оперативна съвместимост предоставят чрез връзката между ИКТ и потребностите на ползвателите;

a) количествено и качествено измеримите ползи и намаляването на разходи, които решенията за оперативна съвместимост предоставят чрез връзката между ИКТ и потребностите на ползвателите и крайните ползватели, по-конкретно гражданите и МСП;

Изменение    89

Предложение за решение

Член 11 – параграф 8 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) количествено измеримото положително въздействие на решенията за оперативна съвместимост, основаващи се на ИКТ.

б) количествено и качествено измеримото въздействие на решенията за оперативна съвместимост, основаващи се на ИКТ, по-конкретно върху публичните администрации, гражданите и МСП.

Изменение    90

Предложение за решение

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат другите политики на Съюза, решенията, въведени или функциониращи в рамките на програмата ISA2, могат да се използват за нетърговски цели в рамките на провеждани извън Съюза инициативи, ако това не води до допълнителни разходи за бюджета на Съюза и не застрашава главната му цел по отношение на решението за оперативна съвместимост.

Без да се засягат другите политики на Съюза и в съответствие с критериите за допустимост и подбор, определени в член 6, решенията, въведени или функциониращи в рамките на програмата ISA2, могат да се използват за нетърговски цели в рамките на провеждани извън Съюза инициативи, ако това не води до допълнителни разходи за бюджета на Съюза и не застрашава главната му цел по отношение на решението за оперативна съвместимост.

Изменение    91

Предложение за решение

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Защита на данните

 

Решенията, разработени, установени и използвани съгласно програмата ISA2, включително всяка форма на сътрудничество с трети държави и международни организации, които изискват обработката на лични данни, спазват стриктно разпоредбите на правото на Съюза относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението на Комисията за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA 2).

От 1995 г., когато постави началото на програмата за обмен на данни между администрациите (IDA), Комисията, заедно с държавите членки, насърчава решенията, които дават възможност за обмен на данни между администрациите, както и между администрациите и институциите на ЕС.

Това последно решение е продължение на следвания досега подход, който намира най-явен израз в програмата ISA — която все още е в сила — за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, като същевременно отбелязва началото на нов етап, през който ще трябва да бъдат взети предвид технологичният напредък, новите нужди на администрациите и на гражданското общество, както и новите възможности, предлагани от изчисленията „в облак“.

Фактът, че програмата ISA 2 е насочена към предприятията и гражданите, е важен сигнал за настъпваща промяна и дава на Комисията основание да определи критериите за изпълнение и оценка, които следва да се прилагат, и то не само от гледна точка на предлагането, а специално с оглед на търсенето, т.е. на способността за модернизиране на публичния сектор, за да може той да отговори по-ефективно и по-ефикасно на потребностите на гражданското общество.

Оперативната съвместимост повишава все повече потенциалното качество на обществените услуги и създава среда с по-силна конкуренция между предприятията и по-голяма удовлетвореност за гражданите. По този начин оперативната съвместимост оказва мощна подкрепа на европейската стратегия за растеж и работни места.

Програмата ISA 2 има допирни точки с други инициативи, които допринасят за модернизирането на публичните администрации в Европа, и засилва техния потенциал да създават предимства както във връзка с цялостната конкурентоспособност на икономиките, така и по отношение на качеството на живот на хората.

Следователно тя допринася за изграждането на цифровия единен пазар и за прилагането на амбициозна европейска програма в областта на цифровите технологии, която е водеща в световен мащаб и основана на социалното включване.

Докладчикът счита, че за да се използва пълноценно потенциалът на разглежданото решение, трябва да бъде поставен по-силен акцент върху икономическите и социалните ангажименти по отношение на програмата, в съответствие със следните водещи принципи:

1.  Разработване на общи понятия с цел изграждане на връзки между публичните администрации, както и между тях и други сектори, като по този начин се допринася за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика като цяло.

2.  Създаване на регистър на решения и стандарти, които могат да се използват непосредствено от администрациите или да бъдат включени в нови проекти.

3.  Разработване на система за обслужване на едно гише за най-добри практики (платформа JoinUp).

4.  Защита на личния живот и гарантиране на сигурността от гледна точка на администрациите, предприятията и гражданите.

5.  Опростяване на процедурите и евентуално разширяване на обхвата на програмата.

6.  Предоставяне на стимули за съвместно разработване на решения, в което участват едновременно администрациите на две или повече държави членки.

7.  Разглеждане на въздействието на програмата и на удовлетвореността на предприятията и на гражданите като критерии за оценка на успеха на програмата.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите(*) (11.6.2015)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2) – оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Докладчик по становище(*): Лиса Яконсари

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложението на Комисията е да се създаде програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (програмата ISA2). Докладчикът приветства предложението и целта му и счита, че програмата ISA2 е необходима, за да се преодолеят електронните бариери между държавите членки.

1. Компетентност

Областите на компетентност в рамките на Парламента относно това досие са разделени между три комисии, като комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) е водеща, а комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) са асоциирани съгласно член 54 от Правилника за дейността. Комисията LIBE има изключителна компетентност по всички въпроси, свързани със защитата на данните, но компетентността на комисиите ITRE и IMCO се преплитат в рамките на предложението и не могат да бъдат ясно разделени. Поради това комисиите се споразумяха, че всяка комисия ще се съсредоточи, доколкото е възможно, върху въпроси, отнасящи се до нейните основни сфери на компетентност.

По тази причина докладчикът не засяга въпросите, свързани със защита на данните, въпреки че ги счита за въпроси от първостепенно значение, а ги оставя на преценката на комисията LIBE. Вместо това, докладчикът съсредоточава вниманието си върху основните сфери на компетентност на комисията IMCO — вътрешния пазар и потребителите.

2. Граждани и предприятия

Предложението на Комисията твърди, че програмата ISA2 трябва да бъде от полза за публичните администрации, но и за предприятията и гражданите. Според докладчиците обаче съдържанието на предложението не отразява това. Ето защо докладчикът добавя някои разяснения и уточнения с цел по-добре да бъде отразена целта, определена от Комисията:

(1) набор от разпоредби, с които Комисията се ангажира да вземе предвид социалните аспекти на оперативната съвместимост, като така позволи на всеки да се възползва в пълен размер от възможностите, предлагани от новите технологии;

(2) набор от разпоредби, с които Комисията се ангажира да вземе предвид специфичното положение на микро-, малките и средните предприятия и да улесни решенията, които отговарят на нуждите на МСП;

(3) определение за „ползватели“: предложението на Комисията не включва определение за „ползватели“ в чл. 2, въпреки че терминът се използва в няколко контекста, понякога различни. Преките „ползватели“, разгледани в предложението, са европейските публични администрации, а непреките (крайни) ползватели на ISA2 са гражданите и предприятията. Терминът „насоченост към ползвателите“ се отнася до последната група. Според докладчиците различията в използването на терминологията предизвикваха известно объркване и се нуждаеха от разяснение.

3. Други въпроси

Според докладчиците липсва информация относно ползите и необходимостта от създаването на програмата ISA2. Поради това докладчикът включва в член 3 разпоредба, която задължава Комисията да разработи комуникационна стратегия, насочена към информиране и повишаване на осведомеността относно ISA и ползите от нея.

Докладчикът също така добавя още общи принципи към тези, изложени в член 4, като подчертава необходимостта да се намерят решения, които ще са приложими и в бъдеще. Тя също така е на мнение, че ако е необходимо, следва да се предоставя техническа подкрепа на гражданите и предприятията при използване на решенията за оперативна съвместимост. Освен това, следва да се запази възможността за ползване на традиционните средства за достъп до услуги – средства, различни от онлайн предоставянето на услугите.

Докладчикът приветства предложението на Комисията относно мониторинга на изпълнението на програмата ISA2, както и разпоредбите във връзка с оценяването ѝ, посочени в член 11. Докладчикът обаче е на мнение, че Европейският парламент като съзаконодател следва също да бъде включен в процеса на прилагане и оценяване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Оперативната съвместимост на равнище ЕС улеснява успешното прилагане на политиките. От нея зависи ефективното и ефикасното изпълнение на следните политики:

(4) Оперативната съвместимост на равнище ЕС може да улесни успешното прилагане на политиките със съответно трансгранично измерение. От нея зависи ефективното и ефикасното изпълнение на следните политики:

Обосновка

Оперативната съвместимост не следва да се разглежда като самоцел, а като средство за постигане на повече ефективност, където очевидно е необходима и ясно се изисква от съответните ползватели. Особено важно е да не се правят оперативно съвместими системите, когато те са остарели, излишни или се нуждаят от модернизиране. Оперативната съвместимост трябва да бъде вторична спрямо цифровизацията и модернизацията на системите на управление и публична администрация на държавите членки.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Оперативната съвместимост е решаващ фактор за успех в областта на митата, данъчното облагане и акцизите и за функционирането на трансевропейските системи за ИКТ във всички държави членки. Тези системи подкрепят оперативно съвместимите бизнес услуги, които са финансирани по програмите „Фискалис 2013“ и „Митници 2013“, въведени и управлявани от Комисията и националните администрации. Активите, създадени в рамките на програмите „Фискалис 2013“ и „Митници 2013“, са на разположение за споделяне и многократно използване в други области на политиката.

(9) Оперативната съвместимост е решаващ фактор за успех в областта на митата, данъчното облагане и акцизите и за функционирането на трансевропейските системи за ИКТ във всички държави членки. Тези системи подкрепят оперативно съвместимите бизнес услуги, които са финансирани по програмите „Фискалис 2013“ и „Митници 2013“, въведени и управлявани от Комисията и националните администрации. Активите, създадени в рамките на програмите „Фискалис 2013“ и „Митници 2013“, са на разположение за споделяне и многократно използване в други области на политиката. Освен това в заключенията на Съвета относно форума за управлението на митническия съюз на ЕС държавите членки се ангажираха да разработят стратегия за съвместно управлявани и експлоатирани ИТ системи във всички области, свързани с митниците.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Стандартизация на ИКТ: в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета оперативната съвместимост е посочена като основен резултат от стандартизацията.

(14) Стандартизация на ИКТ: в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета оперативната съвместимост е посочена като основен резултат от стандартизацията. При разработването на стандарти в рамките на Програмата ISA2, създадена с Решение № 922/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета17а, следва да се обърне специално внимание на разпоредбите относно участието на заинтересованите лица, представляващи социални интереси и обществени групи, установени в посочения регламент.

 

___________________

 

17а Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA). ОВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 20.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Възлагане на обществени поръчки: съгласно директиви 2014/25/ЕС19, 2014/24/ЕС20 и 2014/23/ЕС21 на Европейския парламент и на Съвета от 28 март 2014 г. от държавите членки се изисква да прилагат електронна система за обществени поръчки. В тези директиви се посочва, че инструментите и устройствата, използвани за предаване на информация с електронни средства, както и техническите им характеристики, трябва да са оперативно съвместими с продуктите на информационните и комуникационните технологии за общо ползване. Директива 2014/55/ЕС22 относно електронното фактуриране при обществените поръчки, която бе приета от Европейския парламент на 11 март 2014 г., се отнася до разработването на европейски стандарт за електронно фактуриране в областта на обществените поръчки, за да се гарантира оперативна съвместимост между електронните системи за издаване на фактури в целия ЕС.

(16) Възлагане на обществени поръчки: съгласно директиви 2014/25/ЕС19, 2014/24/ЕС20 и 2014/23/ЕС21 на Европейския парламент и на Съвета от 28 март 2014 г. от държавите членки се изисква да прилагат електронна система за обществени поръчки, за да станат процедурите за възлагане на обществени поръчки по-ефективни и прозрачни. В тези директиви се посочва, че инструментите и устройствата, използвани за предаване на информация с електронни средства, както и техническите им характеристики, трябва да са оперативно съвместими с продуктите на информационните и комуникационните технологии за общо ползване. Това означава огромни бюджетни икономии и създаване на равнопоставеност, по-специално за малките и средните предприятия (МСП) и предприемачи. Директива 2014/55/ЕС22 относно електронното фактуриране при обществените поръчки, която бе приета от Европейския парламент на 11 март 2014 г., се отнася до разработването на европейски стандарт за електронно фактуриране в областта на обществените поръчки, за да се гарантира оперативна съвместимост между електронните системи за издаване на фактури в целия ЕС.

__________________

__________________

19Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО, ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.

19Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО, ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.

20Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65—242.

20Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65—242.

21Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия, ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1—64.

21Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия, ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1—64.

22Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки, ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 1.

22Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки, ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 1.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Областите на политика, посочени в съображения 4 – 16, показват колко е важно политиката, свързана с оперативната съвместимост и нейните възможни употреби, да бъде координирана на равнището на Съюза по възможно най-ефективния и отговарящ на потребностите начин. С цел да се премахне разпокъсването в оперативната съвместимост в Съюза, следва да се насърчава общо разбиране за оперативната съвместимост в Съюза и цялостен подход към решенията, свързани с нея.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) На политическо равнище Съветът отправи многократни призиви за повишаване на оперативната съвместимост в Европа и за полагане на непрекъснати усилия за модернизиране на европейските публични администрации. В приетите на 24 и 25 октомври 2013 г. заключения Европейският съвет по-конкретно подчерта, че модернизирането на публичните администрации трябва да продължи чрез бързото въвеждане на услуги (например електронно правителство, електронно здравеопазване, електронно фактуриране и електронна система за обществени поръчки), основаващи се на оперативната съвместимост.

(18) На политическо равнище Съветът отправи многократни призиви за повишаване на оперативната съвместимост в Европа и за полагане на непрекъснати усилия за модернизиране на европейските публични администрации. В приетите на 24 и 25 октомври 2013 г. заключения Европейският съвет по-конкретно подчерта, че модернизирането на публичните администрации трябва да продължи чрез бързото въвеждане на услуги (например електронно правителство, електронно здравеопазване, електронно фактуриране и електронна система за обществени поръчки), основаващи се на оперативната съвместимост. Ангажиментът на държавите членки е от особена важност за осигуряване на бързото внедряване на оперативно съвместимо електронно общество в Съюза и на участието на публичните администрации в насърчаване на използването на процедури онлайн. Освен това, за да се създаде по-ефективна, опростена и лесна за използване електронна администрация, е необходима промяна по същество в европейските публични администрации с подкрепа и повече ангажираност от страна на държавите членки. Ефективните онлайн обществени услуги са от съществено значение за насърчаване на доверието на предприятията и гражданите в цифровите услуги.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Постигането на оперативна съвместимост в рамките на даден сектор обаче крие риск приемането на различни или несъвместими решения на национално или секторно равнище да доведе до нови електронни бариери пред нормалното функциониране на вътрешния пазар и свързаните с него свободи на движение и да компрометира отворения и конкурентен характер на пазарите и предоставянето на услуги от общ интерес на гражданите и предприятията. За овладяването на този риск е необходимо държавите членки и Съюзът да увеличат усилията си, така че да се предотврати фрагментирането на пазара и да се осигури трансгранична или междусекторна оперативна съвместимост при прилагането на законодателството, като се намалят административната тежест и разходите, както и да се насърчат съгласуваните решения, основани на ИКТ, като се гарантира подходящо управление.

(19) Постигането на оперативна съвместимост в рамките на даден сектор обаче крие риск приемането на различни или несъвместими решения на национално или секторно равнище да доведе до нови електронни бариери пред нормалното функциониране на вътрешния пазар и свързаните с него свободи на движение и да компрометира отворения и конкурентен характер на пазарите, особено на пазарите на обществените поръчки, и предоставянето на услуги от общ интерес на гражданите и предприятията. Въпреки това е важно да се признае, че съществува необходимост от целеви подход към приемането на решения относно оперативната съвместимост предвид различните предизвикателства вследствие на различни цели на политиките.

Обосновка

Оперативната съвместимост не следва да се разглежда като самоцел, а като средство за постигане на повече ефективност, където очевидно е необходима и ясно се изисква от съответните ползватели. Особено важно е да не се правят оперативно съвместими системите, когато те са остарели, излишни или се нуждаят от модернизиране. Оперативната съвместимост трябва да бъде вторична спрямо цифровизацията и модернизацията на системите на управление и публична администрация на държавите членки.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) За целите на настоящото решение следва да се приеме, че ползвателите на решенията за оперативна съвместимост са европейските публични администрации на национално, регионално и местно равнище. Гражданите и предприятията са крайни ползватели (непреки ползватели) на решенията за оперативна съвместимост, поради това, че използват електронни публични услуги, предоставяни от публичните администрации. Насочеността към ползвателите се отнася до крайните ползватели на решенията за оперативна съвместимост.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б) Съществува също така риск от „заключване“ в стари технологии. Оперативната съвместимост не бива да е самоцел, а трябва да надгражда съществуващите мерки за модернизиране на управлението и публичната администрация. Програмата ISA2 следва да дава възможност за адаптиране към бъдещите технологични разработки и да бъде отворена и гъвкава, за да е в състояние да отговори на нуждите на нови бизнес модели и новосъздадени предприятия, които ще създадат работни места за млади хора.

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 23

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Решенията, въведени или прилагани по настоящата програма ISA2, следва — доколкото е възможно — да са част от съгласувана среда от услуги, която подпомага взаимодействието между европейските публични администрации, предприятията и гражданите и която гарантира, улеснява и благоприятства трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост.

(23) Решенията, въведени или прилагани по настоящата програма ISA2, следва — доколкото е възможно — да са част от съгласувана среда от услуги, която подпомага взаимодействието между европейските публични администрации, предприятията и гражданите и която гарантира, улеснява и благоприятства трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост. Подобни решения следва да носят ясна добавена стойност от гледна точка на улесняване или осигуряване на възможност за трансгранична или междусекторна оперативна съвместимост. Държавите членки и Комисията заедно следва да създадат целеви програми, за да гарантират, че когато е необходимо, политиките с трансгранично или междусекторно измерение се изпълняват правилно чрез разработването на оперативно съвместими системи.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) За да има програмата ISA2 реална добавена стойност на равнището на Съюза, „принципът на еднократност“ за регистрацията на съответните данни и принципите „цифров по подразбиране“ и „свободно достъпни данни“ следва да съставляват ключови стълбове на изпълнението на програмата ISA2 като част от цялостна стратегия за изграждане на цифрова среда за предоставяне на обществени услуги в Съюза.

Изменение    12

Предложение за решение

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Необходимо е гражданите и предприятията също да се възползват от общите, многократно приложими и оперативно съвместими услуги за директно ползване, които са резултат от по-доброто интегриране на процесите и обмен на данни чрез вътрешните процедури на европейските публични администрации.

(24) Необходимо е гражданите и предприятията също да се възползват от общите, многократно приложими и оперативно съвместими услуги за директно ползване, които са резултат от по-доброто интегриране на процесите и обмен на данни чрез вътрешните процедури на европейските публични администрации. Принципът „само веднъж“ за предоставяне на данните само един път на публичните администрации следва да бъде насърчаван с цел намаляване на административната тежест за гражданите и предприятията. Освен това, за да имат гражданите доверие в електронните услуги, следва да се насърчават решения за осигуряване на сигурна комуникация, по-специално чрез електронна автентификация и криптиране.

Изменение    13

Предложение за решение

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a) За да се даде възможност на всички граждани и предприятия да се възползват в пълна степен от програмата, следва да се подчертае, че насърчаването на електронните умения остава приоритет за Съюза и че грамотността и уменията, свързани с ИКТ, следва да се подпомагат на всеки етап от традиционното и професионалното образование.

Изменение    14

Предложение за решение

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Програмата ISA2 следва да функционира като инструмент за модернизиране на обществения сектор в Съюза.

(25) Програмата ISA2 е един от многото инструменти за насърчаване на модернизирането на обществения сектор в Съюза. Модернизирането на европейските администрации и подобряването на тяхната оперативна съвместимост е предпоставка за завършването на единния цифров пазар, който ще доведе до модернизиране на традиционната промишленост и има очаквани печалби в размер на 500 милиарда евро от допълнителен годишен растеж и който може да даде значителен тласък на създаването на работни места в Съюза. Държавите членки следва да продължават да модернизират своите администрации чрез подобряване на бизнес процесите и инфраструктурите за ИКТ. Решението следва да бъде в съответствие с ангажимента на Комисията да даде възможност на европейските граждани в пълна степен да се възползват от оперативно съвместими електронни услуги, от електронно управление до електронно здравеопазване, издигайки в приоритет премахването на препятствия като несвързаните електронни услуги, за да преминат свободите на единния пазар на ЕС и в цифровите технологии.

Изменение    15

Предложение за решение

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Оперативната съвместимост е пряко свързана с наличието на стандарти и общи спецификации и зависи от тяхното използване. Програмата ISA2 следва да насърчава, а когато е целесъобразно — и да подкрепя частичната или пълната стандартизация на съществуващите решения за оперативна съвместимост. Тя следва да се осъществява в сътрудничество с други стандартизационни дейности на равнището на Съюза, както и с европейски и международни организации за стандартизация.

(26) Липсата на оперативна съвместимост често пречи на въвеждането на цифрови услуги „от край до край“ и на развиване на обслужване на „едно гише“ за предприятията и гражданите. Оперативната съвместимост е пряко свързана с наличието на отворени стандарти и общи спецификации и зависи от тяхното използване. Програмата ISA2 следва да насърчава, а когато е целесъобразно — и да подкрепя частичната или пълната стандартизация на съществуващите решения за оперативна съвместимост. Тя следва да се осъществява в сътрудничество с други стандартизационни дейности на равнището на Съюза, както и с европейски и международни организации за стандартизация.

Изменение    16

Предложение за решение

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Повишаването на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасянето за ефективна публична администрация е една от тематичните цели, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013. В този контекст програмата ISA2 следва да бъде координирана с програмите и инициативите, подпомагащи модернизирането на публичните администрации (например в областта на цифровите технологии) и свързаните с тях мрежи (например Европейската мрежа на публичните администрации), като целта е да се постигне полезно взаимодействие с тях.

(28) Повишаването на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасянето за ефективна публична администрация е една от тематичните цели, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013. В този контекст програмата ISA2 следва да бъде координирана с програмите и инициативите, подпомагащи модернизирането на публичните администрации (например в областта на цифровите технологии) и свързаните с тях мрежи (например Европейската мрежа на публичните администрации), като целта е да се постигне полезно взаимодействие с тях. Тези програми и инициативи следва също така да гарантират, че служителите на европейските публични администрации получават необходимото обучение за прилагане на решенията за оперативна съвместимост и че държавите членки имат необходимите финансови и човешки ресурси.

Изменение    17

Предложение за решение

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Оперативната съвместимост на европейските публични администрации е от значение за всички равнища на управление европейско, местно, регионално и национално. Поради това е важно решенията да отчитат потребностите на тези равнища, а при необходимост — и нуждите на гражданите и предприятията.

(29) Оперативната съвместимост на европейските публични администрации е от значение за всички равнища на управление европейско, местно, регионално и национално. Поради това е важно решенията да отчитат потребностите на тези равнища, включително потребностите на гражданите, на предприятията и на другите заинтересовани страни, и по-специално на малките и средните предприятия, като се има предвид ценният им принос за икономиката на Съюза.

Изменение    18

Предложение за решение

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a) Взаимодействието с частния сектор и с други субекти и заинтересовани лица вече доказа своята ефикасност и добавена стойност. Полезните взаимодействия с тези заинтересовани лица следва да се насърчават, за да се гарантира, че се отдава приоритет на наличните и подкрепени от пазара решения. В този контекст съществуващата практика за провеждане на конференции, семинари и други срещи следва да се продължи, включително с представители на крайните ползватели, и следва да бъде насърчавано по-нататъшното използване на електронните платформи с цел да се поддържа контакт със заинтересованите лица.

Изменение    19

Предложение за решение

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Усилията на националните администрации могат да се подкрепят чрез конкретни инструменти по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Тясното сътрудничество по програмата ISA2 ще повиши в максимална степен очакваните ползи от тези инструменти, като се гарантира, че финансираните проекти са съгласувани с действащите в целия ЕС рамки и спецификации за оперативна съвместимост, като например Европейската рамка за оперативна съвместимост.

(30) Усилията на националните, регионалните и местните администрации могат да се подкрепят чрез конкретни инструменти по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Тясното сътрудничество по програмата ISA2 ще повиши в максимална степен очакваните ползи от тези инструменти, като се гарантира, че финансираните проекти са съгласувани с действащите в целия ЕС рамки и спецификации за оперативна съвместимост, като например Европейската рамка за оперативна съвместимост.

Изменение    20

Предложение за решение

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Програмата ISA2 следва да допринася за осъществяването на последващите инициативи в контекста на стратегията „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии. За да се избегне дублирането в полаганите усилия, е необходимо да се вземат предвид другите програми на Съюза в областта на решенията, услугите и инфраструктурите, основани на ИКТ, и по-специално МСЕ и „Хоризонт 2020“, създадени съответно с Регламент (ЕС) № 1316/2013/ЕС и с Регламент (ЕС) № 1291/2013.

(33) Програмата ISA2 следва да допринася за осъществяването на последващите инициативи в контекста на стратегията „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии. За да се избегне дублирането в полаганите усилия, е необходимо да се вземат предвид другите програми на Съюза в областта на решенията, услугите и инфраструктурите, основани на ИКТ, и по-специално МСЕ и „Хоризонт 2020“, създадени съответно с Регламент (ЕС) № 1316/2013 и с Регламент (ЕС) № 1291/2013. Комисията следва да координира тези действия при изпълнението на програмата ISA2, както и при планирането на бъдещи инициативи, които биха засягали оперативната съвместимост.

Изменение    21

Предложение за решение

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a) При извършване на оценка на програмата ISA2 Комисията следва да обърне специално внимание на това дали създаваните и прилаганите решения имат положително или отрицателно въздействие върху модернизирането на публичния сектор и улесняването на потребностите на гражданите и МСП, например чрез намаляване на административните тежести и разходите за гражданите и МСП, чрез създаване на възможности за заетост и чрез повишаване на цялостната взаимовръзка между публичните администрации, от една страна, и гражданите и предприятията, особено МСП, от друга страна.

Изменение    22

Предложение за решение

Съображение 33 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33б) При възлагането на поръчки за външни услуги за целите на програмата ISA2 Комисията следва да насърчава представянето на оферти от страна на МСП, и по-специално да определя икономически най-изгодната оферта въз основа на критерии, свързани с предмета на поръчката, включително социални и екологични характеристики.

 

Изменение    23

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящото решение се създава програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите за периода 2016—2020 г. (наричана по-нататък „програмата ISA2“).

1. С настоящото решение се създава програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите за периода 2016—2020 г. (наричана по-нататък „програмата ISA2“).

Програмата ISA2 улеснява ефикасното и ефективно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между европейските публични администрации, както и между тези администрации и гражданите и предприятията, за да се позволи предоставянето на електронни обществени услуги, подкрепящи прилагането на политиките и действията на Съюза.

1a. Програмата ISA2 улеснява ефикасното и ефективно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между европейските публични администрации, както и между тези администрации и гражданите и предприятията, за да се позволи предоставянето на електронни обществени услуги, подкрепящи прилагането на политиките и действията на Съюза.

 

Програмата ISA2 отчита социалните, икономическите и други аспекти на оперативната съвместимост, както и специфичното положение на микро-, малките и средните предприятия, за да подобри взаимодействието между европейските публични администрации, от една страна, и предприятията и гражданите, от друга страна. Програмата ISA2 зачита правото на гражданите и предприятията да използват решения, различни от онлайн решенията.

 

Програмата ISA2 допринася за развитието на по-ефективна, опростена и лесна за използване електронна администрация в публичните администрации на национално, регионално и местно равнище.

Изменение    24

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез програмата ISA2 ЕС определя, създава и прилага оперативно съвместими решения в изпълнение на своите политики. Впоследствие тези решения се предоставят за неограничено използване на другите институции и органи на Съюза, както и на националните, регионалните и местните публични администрации, за да се улесни трансграничното или междусекторното взаимодействие между тях.

2. Чрез програмата ISA2 Комисията, заедно с държавите членки, представлявани от комитета за решенията за оперативна съвместимост между европейските публични администрации, предприятията и гражданите („комитета ISA2“), създаден съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011, определя, създава и прилага оперативно съвместими решения в изпълнение на своите политики. Впоследствие тези решения се предоставят за неограничено използване на другите институции и органи на Съюза, както и на националните, регионалните и местните публични администрации, за да се улесни трансграничното или междусекторното взаимодействие между тях.

Обосновка

Комисията не бива да взема никакви решения по тази програма, освен ако не се е консултирала с държавите членки чрез комитета ISA2, за да се гарантира, че не започва или продължава изпълнението на ненужни или разточителни програми.

Изменение    25

Предложение за решение

Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Програмата ISA2 е правоприемник на програмата на ЕС за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, създадена с Решение № 922/2009/ЕО (наричана по-надолу „програмата ISA“), чиито дейности тя засилва, насърчава и разширява.

(Не се отнася до българския текст)

 

 

Изменение    26

Предложение за решение

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „оперативна съвместимост“ означава способността на различни и разнообразни по своя характер организации да си взаимодействат за постигане на взаимноизгодни и съгласувани общи цели, което включва споделянето на информация и знания между организациите чрез поддържаните от тях бизнес процеси, изразяващо се в обмен на данни между съответните им системи за информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

(1) „оперативна съвместимост“ означава способността на различни организации да си взаимодействат за постигане на взаимноизгодни и съгласувани общи цели, което включва споделянето на информация и знания между организациите чрез поддържаните от тях бизнес процеси, изразяващо се в обмен на данни между съответните им системи за информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

Обосновка

Думата „различни“ е по-ефективен начин на изразяване от „и разнообразни по своя характер“.

Изменение    27

Предложение за решение

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „решения за оперативна съвместимост“ означава общи рамки, общи услуги и инструменти с общо предназначение, улесняващи сътрудничеството между различни и разнообразни по своя характер организации, като те или се финансират самостоятелно и са разработени от програмата ISA2, или са разработени в сътрудничество с други инициативи на Съюза въз основа на установените изисквания на европейските публични администрации;

(2) „решения за оперативна съвместимост“ означава общи рамки, общи услуги и функционални инструменти с общо предназначение, улесняващи сътрудничеството между различни организации, като те или се финансират самостоятелно и са разработени от програмата ISA2, или са разработени в сътрудничество с други инициативи на Съюза въз основа на установените изисквания на европейските публични администрации;

Обосновка

Думата „различни“ е по-ефективен начин на изразяване от „и разнообразни по своя характер“.

Изменение    28

Предложение за решение

Член 2 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) „ползвател“ на оперативно съвместими решения означава европейските публични администрации на национално, регионално или местно равнище;

Изменение    29

Предложение за решение

Член 2 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) „краен ползвател“ на програмата ISA2 означава гражданите и предприятията;

Изменение    30

Предложение за решение

Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „общи рамки“ означава спецификации, стандарти, методики, насоки, общи семантични активи и други подобни подходи и документи;

(5) „общи рамки“ означава обща референтна структура, спецификации, стандарти, методики, насоки, общи семантични активи и други подобни подходи и документи;

Изменение    31

Предложение за решение

Член 2 –точка 10 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- стратегически мерки и мерки за повишаване на осведомеността,

- стратегически мерки,

Изменение    32

Предложение за решение

Член 2 – точка 10 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- информиране, комуникация относно ползите от програмата ISA2 и мерки за повишаване на осведомеността, насочени към гражданите и предприятията, и особено МСП;

Изменение    33

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) оценката на въздействието, което предлаганото или приетото законодателство на ЕС оказва върху ИКТ;

в) оценката на въздействието, което заплануваното, предлаганото или приетото законодателство на ЕС оказва върху ИКТ, и заедно с това, когато е целесъобразно — оценка на необходимостта от разширяване на приложното поле и мандата на Агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA);

Изменение    34

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) установяването на пропуските в законодателството, които възпрепятстват оперативната съвместимост между европейските публични администрации;

г) установяването на пропуските в законодателството на равнището на Съюза и на национално равнище, които възпрепятстват трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост между европейските публични администрации;

Изменение    35

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) оценката, актуализирането и популяризирането на съществуващите общи спецификации и стандарти и разработването, въвеждането и насърчаването на нови общи спецификации и стандарти чрез платформите за стандартизация на Съюза и в сътрудничество с европейски или международни организации по стандартизация (в зависимост от случая); и

ж) оценката, актуализирането и популяризирането на съществуващите общи спецификации и стандарти и разработването, въвеждането и насърчаването на нови общи спецификации и отворени стандарти чрез платформите за стандартизация на Съюза и в сътрудничество с европейски или международни организации по стандартизация (в зависимост от случая), включително по отношение на сигурността на предаването, обработката и съхранението на данни; и

Изменение    36

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) разработването на механизми, с които ще се извършва измерване и количествено определяне на ползите от решенията за оперативна съвместимост.

з) разработването на механизми, с които ще се извършва измерване и когато е приложимо, количествено определяне на ползите от решенията за оперативна съвместимост.

Изменение    37

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. При преценката кои от посочените в параграф 1 мерки трябва да се предприемат, в програмата ISA2 се вземат предвид по-специално критериите за допустимост и подбор, посочени в член 4, параграф 2.

Изменение    38

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата ISA2 може също да се използва като инкубатор на решения чрез пилотното изпълнение на нови решения за оперативна съвместимост и като звено между тях чрез прилагането на съществуващи решения за оперативна съвместимост.

2. Програмата ISA2 може да се използва като инкубатор на решения чрез пилотното изпълнение на нови решения за оперативна съвместимост и като звено между тях чрез прилагането на съществуващи решения за оперативна съвместимост.

Изменение    39

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До …* Комисията разработва стратегия за комуникация и обучение, която цели подобряване на информацията и към повишаване на осведомеността относно програмата ISA2 и ползите от нея, насочена по-специално към гражданите и МСП, и използваща лесен за ползвателя език и лесно разбираеми информационни графики на интернет страницата на програмата ISA2.

 

_____________

 

* OВ: моля въведете дата: 6 месеца след датата на влизане в сила на настоящото решение.

Изменение    40

Предложение за решение

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Общи принципи

Критерии за допустимост и подбор

Действията, предприети или продължени по програмата ISA2, трябва:

1. Действията, предприети или продължени по програмата ISA2, трябва да се основават на полезността и добавената стойност за европейските публични администрации, предприятия и граждани и да са мотивирани от потребности, за които е установено, че са полезни, разходно-ефективни и търсени.

а) да се основават на полезността и да са мотивирани от установените потребности;

 

 

2. Действията, предприети или продължени по Програмата ISA2, вземат предвид фундаменталните принципи за европейските обществени услуги, посочени в Европейската рамка за оперативна съвместимост.

б) да отговарят на следните принципи:

Освен това те вземат предвид следните критерии за допустимост и подбор:

- субсидиарност и пропорционалност,

- субсидиарност и пропорционалност,

- насоченост към ползвателите,

- съсредоточаване върху крайните ползватели, и по-специално върху потребностите на гражданите и МСП,

- приобщаване и достъпност,

- приобщаващ характер и достъпност,

- сигурност и неприкосновеност на личния живот,

- сигурност и неприкосновеност на личния живот,

- многоезичие,

- многоезичие,

- административно опростяване,

- административно опростяване и модернизиране,

- прозрачност,

- прозрачност,

- съхраняване на информацията,

- съхраняване на информацията,

- отвореност,

- отвореност,

- многократна приложимост,

- многократна приложимост,

- технологична неутралност и адаптивност, и

- технологична неутралност, възможно най-приложими и в бъдеще решения и адаптивност,

 

- мрежова неутралност,

- ефективност и ефикасност;

- ефективност и ефикасност; и

 

- доставка чрез различни канали, а именно запазване на възможността за достъп до услугите и чрез традиционни средства освен по електронен път, както и наличност на техническа подкрепа при използване на електронни средства.

 

3. Действията, стартирани или продължени по програмата ISA2, трябва да са в съответствие с най-малко една от целите на програмата ISA2, посочени в член 1.

 

4. Действията, стартирани или продължени по програмата ISA2 , се предприемат в съответствие със съществуващите или новите европейски стандарти или общественодостъпни спецификации за обмен на информация и интегриране на услугите.

 

5. Действията, стартирани или продължени по програмата ISA2 , трябва да са в съответствие с насоките, дадени от експертната група за електронно управление, Европейската стратегия за оперативна съвместимост, Европейската рамка за оперативна съвместимост и Кодекса на европейската статистическа практика, както и с тяхното бъдещо актуализиране.

в) да предоставят възможност за разширяване на обхвата и да са приложими за други области на бизнеса и политиката; и

6. Действията, стартирани или продължени по програмата ISA2 , трябва да предоставят възможност за разширяване на обхвата и да са приложими за други области на стопанската дейност и политиката, по-специално чрез прилагане на принципите на свободно достъпни данни, и да са гъвкави по отношение на бъдещи технологични разработки.

г) да докажат финансова, организационна и техническа устойчивост.

7. Действията, стартирани или продължени по програмата ISA2 , показват финансова, организационна и техническа устойчивост.

 

8. За да бъде стартирано или продължено действие по програмата ISA2, трябва да бъде установена конкретна потребност на ползвателите или все още непроучена област на пазара. Също така трябва да е било ясно доказано как действието ще задоволи тази потребност в съответствие с дейностите, посочени в член 3.

Изменение    41

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е целесъобразно, действията под формата на проекти се състоят от следните фази:

Когато е целесъобразно, действията под формата на проекти могат да се състоят от множество фази:

Обосновка

Трябва да има гъвкавост, за да се гарантира, че настоящото решение няма да ограничава разработването на дадено решение.

Изменение    42

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Етапите на конкретните проекти се определят и уточняват в момента, в който действието бъде включено в ежегодно обновяваната работна програма.

Етапите на конкретните проекти могат да се определят и уточняват в момента, в който действието бъде включено в ежегодно обновяваната работна програма. Прекратяването на даден проект е възможно във всеки един момент, ако той вече не е необходим или не се счита за ефективен.

Обосновка

Трябва да има гъвкавост, за да се гарантира, че настоящото решение няма да ограничава разработването на дадено решение.

Изменение    43

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При изпълнението на програмата ISA2 се отдава дължимото внимание на Европейската стратегия за оперативна съвместимост и на Европейската рамка за оперативна съвместимост, както и на тяхното бъдещо актуализиране.

1. При изпълнението на програмата ISA2 решенията допринасят за изпълнението на Европейската стратегия за оперативна съвместимост и на Европейската рамка за оперативна съвместимост, както и на техните бъдещи актуализирани варианти, като тези решения се разработват само ако са в пълно съответствие с горепосочените документи.

Изменение    44

Предложение за решение

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. При изпълнението на Програмата ISA2 Комисията се консултира във възможно най-голяма степен със заинтересованите лица, особено с гражданите и МСП, доколкото те са засегнати.

 

Доколкото е възможно, Комисията се стреми да включва МСП във възможно най-голям брой проекти.

Изменение    45

Предложение за решение

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато е целесъобразно, се вземат предвид резултатите, постигнати от други относими инициативи на Съюза и на държавите членки, за да се избегне дублирането в полаганите усилия и да се ускори въвеждането на решенията за оперативна съвместимост.

5. Вземат се предвид резултатите, постигнати от други относими инициативи на Съюза и на държавите членки, и добрите практики се разгласяват и насърчават, за да се избегне дублирането в полаганите усилия и да се ускори въвеждането на решенията за оперативна съвместимост.

Изменение    46

Предложение за решение

Член 6 – параграфи 7-10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Решенията за оперативна съвместимост и тяхното актуализиране се включват в атласа на оперативната съвместимост в Европа и, когато е целесъобразно, се предоставят за многократно използване на европейските публични администрации.

7. Решенията за оперативна съвместимост и тяхното актуализиране се включват в атласа на оперативната съвместимост в Европа и, когато е целесъобразно, се предоставят за многократно използване на европейските публични администрации и когато е приложимо, на гражданите и предприятията.

8. В рамките на ежегодно обновяваната работна програма, създадена съгласно член 7, Комисията извършва периодично наблюдение на изпълнението и многократното използване на решенията за оперативна съвместимост на територията на Съюза.

 

9. Когато е целесъобразно, действията се координират с други относими инициативи на Съюза, за да се оптимизира полезното взаимодействие и да се гарантира взаимното допълване и съчетаване на усилията.

9. Когато е целесъобразно, действията се координират с други относими инициативи на Съюза, за да се оптимизира полезното взаимодействие, да се гарантира взаимното допълване и съчетаване на усилията и да се избегне дублиране.

10. Когато е целесъобразно, се насърчава използването на налични решения за оперативна съвместимост по отношение на всички действия и решения за оперативна съвместимост, финансирани по линия на програмата ISA2.

10. Когато е целесъобразно, се използват налични решения за оперативна съвместимост по отношение на всички действия и решения за оперативна съвместимост, финансирани по линия на програмата ISA2.

Изменение    47

Предложение за решение

Член 7 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При стартирането на програмата ISA2 Комисията приема актове за изпълнение, с които се създава ежегодно обновявана работна програма и тя се изменя поне веднъж годишно, за изпълнението на действията за целия период на прилагане на настоящото решение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

1. При стартирането на програмата ISA2 Комисията приема актове за изпълнение, с които се създава ежегодно обновявана работна програма и тя се изменя поне веднъж годишно, за изпълнението на действията за целия период на прилагане на настоящото решение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

С ежегодно обновяваната работна програма се установяват, подреждат по приоритет, документират, подбират, разработват, изпълняват и оценяват действията, посочени в член 5, и се популяризират резултатите от тях.

С ежегодно обновяваната работна програма се установяват, подреждат по приоритет, документират, подбират, разработват, изпълняват и оценяват действията, посочени в член 5, включително придружаващите мерки по член 5, параграф 3, и се популяризират резултатите от тях.

 

Ежегодно обновяваната работна програма взема под внимание степента, до която са изпълнени критериите за допустимост и подбор, посочени в член 4, параграф 2.

2. В ежегодно обновяваната работна програма могат да бъдат включени нови действия само ако те предварително отговарят на набор от правила и критерии за включване. Тези правила и критерии, както и всички техни изменения, са неразделна част от ежегодно обновяваната работна програма.

2. В ежегодно обновяваната работна програма могат да бъдат включени нови действия само ако те предварително отговарят на набор от административни процедури, установяващи приложимите цели. Тези административни процедури, както и всички техни изменения, са неразделна част от ежегодно обновяваната работна програма.

Изменение    48

Предложение за решение

Член 11 – параграфи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията ежегодно докладва пред комитета ISA2 за изпълнението на програмата.

2. Комисията ежегодно докладва пред комитета ISA2 и компетентната комисия или комисии на Европейския парламент за изпълнението на програмата и повторната употреба на решенията за оперативна съвместимост в рамките на Съюза.

 

Компетентната комисия или комисии на Европейския парламент може да покани(ят) Комисията да представи доклад относно изпълнението на Програмата ISA2 и да отговори на въпроси, поставени от техните членове.

3. Програмата подлежи на междинна и на окончателна оценка, резултатите от които се съобщават на Европейския парламент и на Съвета съответно до 31 декември 2018 г. и до 31 декември 2021 г. Във връзка с това компетентната комисия на Парламента може да покани Комисията да представи резултатите от оценката и да отговори на въпроси, поставени от членовете на тази компетентна комисия.

3. Програмата ISA2 подлежи на междинна и на окончателна оценка, всяка от които се придружава от оценка на въздействието и резултатите от които се съобщават на Европейския парламент и на Съвета съответно до 31 декември 2018 г. и до 31 декември 2021 г. Във връзка с това компетентната комисия или комисии на Европейския парламент може да покани(ят) Комисията да представи резултатите от оценката и да отговори на въпроси, поставени от техните членовете.

Изменение    49

Предложение за решение

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Въпросите, разгледани в посочените оценки, обхващат значението, ефективността, ефикасността, полезността, устойчивостта и съгласуваността на действията по програмата. Наред с това в окончателната оценка се установява степента на изпълнение на заложената в нея цел.

4. Въпросите, разгледани в посочените оценки, обхващат значението, добавената стойност, ефективността, ефикасността, полезността, удовлетвореността на гражданите и предприятията, устойчивостта и съгласуваността на действията по Програмата ISA2, както и координирането им с други съответни инициативи на Съюза. Наред с това в окончателната оценка се установява степента на изпълнение на заложената в програмата ISA2 цел.

Изменение    50

Предложение за решение

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Изпълнението на програмата се оценява по отношение на целта, посочена в член 1, и действията по ежегодно обновяваната работна програма. По-конкретно целта се измерва чрез броя основни фактори за оперативна съвместимост и чрез броя инструменти за подпомагане на публичните администрации, предоставени на европейските публични администрации и използвани от тях. Показателите за измерване на резултатите и въздействието на програмата се определят в ежегодно обновяваната работна програма.

5. Изпълнението на Програмата ISA2 се оценява по отношение на целта, посочена в член 1, параграф 2, и на критериите за допустимост и подбор, посочени в член 4, параграф 2. По-конкретно постигането на целта се измерва по отношение на броя основни фактори за оперативна съвместимост и инструменти за подпомагане на публичните администрации, предоставени на европейските публични администрации и използвани от тях.

Изменение    51

Предложение за решение

Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Комисията установява показатели за измерване на резултатите и въздействието на програмата ISA2.

 

Тези показатели вземат предвид критериите за допустимост и подбор, определени в член 4, параграф 2.

Изменение    52

Предложение за решение

Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. В оценките също така се разглеждат ползите от действията за Съюза от гледна точка на напредъка на общите политики, установяват се областите на потенциално усъвършенстване и се установява полезното взаимодействие с други инициативи на Съюза в областта на трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост и модернизирането на европейските публични администрации.

6. В оценките също така се разглеждат ползите от действията за Съюза от гледна точка на напредъка на общите политики, установяват се областите на потенциално усъвършенстване и се установява полезното взаимодействие с други инициативи на Съюза в областта на трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост и модернизирането, опростяването и ефективността на европейските публични администрации.

Изменение    53

Предложение за решение

Член 11 – параграф 8 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) количествено измеримите ползи, които решенията за оперативна съвместимост предоставят чрез връзката между ИКТ и потребностите на ползвателите;

a) количествено и качествено измеримите ползи, които решенията за оперативна съвместимост предоставят чрез връзката между ИКТ и потребностите на ползвателите и крайните ползватели, по-конкретно гражданите и МСП;

Изменение    54

Предложение за решение

Член 11 – параграф 8 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) количествено измеримото положително въздействие на решенията за оперативна съвместимост, основаващи се на ИКТ.

б) количествено и качествено измеримото въздействие на решенията за оперативна съвместимост, основаващи се на ИКТ, по-конкретно върху публичните администрации, гражданите и МСП.

Изменение    55

Предложение за решение

Член 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат другите политики на Съюза, решенията, въведени или функциониращи в рамките на програмата ISA2, могат да се използват за нетърговски цели в рамките на провеждани извън Съюза инициативи, ако това не води до допълнителни разходи за бюджета на Съюза и не застрашава главната му цел по отношение на решението за оперативна съвместимост.

Без да се засягат другите политики на Съюза и в съответствие с критериите за допустимост и подбор, определени в член 4, параграф 2, решенията, въведени или функциониращи в рамките на Програмата ISA2, могат да се използват за нетърговски цели в рамките на провеждани извън Съюза инициативи, ако това не води до допълнителни разходи за бюджета на Съюза и не застрашава главната му цел по отношение на решението за оперативна съвместимост.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2): Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

Позовавания

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

3.7.2014

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

15.1.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Разглеждане в комисия

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Дата на приемане

4.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Andrey Kovatchev


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи(*) (10.6.2015)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2)Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Докладчик по становище: Йерун Ленарс

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението предвижда създаването на програма за решения за оперативна съвместимост за европейската публична администрация, предприятията и гражданите (ISA2), която ще бъде желано продължение и подобрение на предходните програми (IDA, IDABC, ISA). Както беше договорено с комисията по промишленост, изследвания и енергетика и с комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, въпросите, свързани със защитата на данните и основните права, ще бъдат от изключителната компетентност на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно приложение VI към Правилника за дейността.

Макар че не всички решения за оперативна съвместимост, които ще бъдат разработени в рамките на ISA2, ще включват обработката на лични данни, някои решения със сигурност ще я включват. По тази причина докладчикът счита, че е важно включването на специфични позовавания на достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на данните, тъй като предложението на Европейската комисия не обхваща този аспект в достатъчна степен.

Измененията, както са предложени от докладчика, включват специфични позовавания на достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на данните, по-специално Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета, така че да се гарантира спазването на правата на физическите лица, когато обхванатите от ISA2 действия ще изискват обработката на лични данни.

Освен това принципът на защита на данните още при проектирането е добавен към общите принципи, съгласно които се предприемат действия в рамките на програмата ISA2. Това ще гарантира отчитането на изискванията за защита на данните още на етапа на разработване на решения за оперативна съвместимост, включващи обработката на лични данни. Подобни позовавания са включени към етапите на изпълнение, наблюдение и оценка, за да се гарантира, че защитата на личните данни надлежно е взета под внимание и по време на тези етапи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Оперативната съвместимост по отношение на защитата на данните и засиленото трансгранично сътрудничество следва да разкриват значителен потенциал за по-добра ефикасност на публичните администрации на държавите членки, които, ако се използват в пълен капацитет, биха могли да спомогнат за постигането на целите на Европейския семестър.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Постигането на оперативна съвместимост в рамките на даден сектор обаче крие риск приемането на различни или несъвместими решения на национално или секторно равнище да доведе до нови електронни бариери пред нормалното функциониране на вътрешния пазар и свързаните с него свободи на движение и да компрометира отворения и конкурентен характер на пазарите и предоставянето на услуги от общ интерес на гражданите и предприятията. За овладяването на този риск е необходимо държавите членки и Съюзът да увеличат усилията си, така че да се предотврати фрагментирането на пазара и да се осигури трансгранична или междусекторна оперативна съвместимост при прилагането на законодателството, като се намалят административната тежест и разходите, както и да се насърчат съгласуваните решения, основани на ИКТ, като се гарантира подходящо управление.

(19) Постигането на оперативна съвместимост в рамките на даден сектор обаче крие риск приемането на различни или несъвместими решения на национално или секторно равнище да доведе до нови електронни бариери пред нормалното функциониране на вътрешния пазар и свързаните с него свободи на движение и да компрометира отворения и конкурентен характер на пазарите и предоставянето на услуги от общ интерес на гражданите и предприятията. За овладяването на този риск е необходимо държавите членки и Съюзът да увеличат усилията си, така че да се предотврати фрагментирането на пазара и да се осигури трансгранична или междусекторна оперативна съвместимост при прилагането на законодателството, като се намалят административната тежест и разходите, както и да се насърчат съгласуваните решения, основани на ИКТ, като се гарантира подходящо управление. Сигурността на използването на данните и съхранението на информация „в облак“ следва също така да бъдат обхванати от програмата ISA2.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33а) Принципите и разпоредбите, установени в правото на Съюза относно защитата на неприкосновеността на личния живот и защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета, следва да се прилагат за решенията, разработени, установени и използвани съгласно програмата ISA2, които изискват обработката на лични данни.

 

______________________

 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    4

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) оценката, актуализирането и популяризирането на съществуващите общи спецификации и стандарти и разработването, въвеждането и насърчаването на нови общи спецификации и стандарти чрез платформите за стандартизация на Съюза и в сътрудничество с европейски или международни организации по стандартизация (в зависимост от случая); както и

ж) оценката, актуализирането и популяризирането на съществуващите общи спецификации и стандарти и разработването, въвеждането и насърчаването на нови общи спецификации и стандарти чрез платформите за стандартизация на Съюза и в сътрудничество с европейски или международни организации по стандартизация (в зависимост от случая), включително по отношение на сигурността на предаването, обработката и съхранението на данни; както и

Изменение    5

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за) улесняването на повторното използване на данни от предприятията и гражданите по благоприятен и практичен начин, в съответствие с приложимото право, наред с другото, в областта на защитата на данните.

Изменение    6

Предложение за решение

Член 4 – буква б – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– сигурност и неприкосновеност на личния живот,

– сигурност, зачитане на неприкосновеността на личния живот и висока степен на защита на данните,

Изменение    7

Предложение за решение

Член 4 – буква б – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– неприкосновеност на личния живот по подразбиране и още при проектирането;

Изменение    8

Предложение за решение

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато е целесъобразно, въвеждането или усъвършенстването на решенията за оперативна съвместимост се основава на споделен опит и на обмен и популяризиране на най-добри практики или се съпътства от тях. Поощрява се споделянето на опит и добри практики между всички заинтересовани страни, както и съответните обществени консултации.

 

4. Когато е целесъобразно, въвеждането или усъвършенстването на решенията за оперативна съвместимост се основава на споделен опит и на обмен и популяризиране на най-добри практики или се съпътства от тях. Това включва надлежно отчитане на въздействието на решенията за оперативна съвместимост върху неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Поощрява се споделянето на опит и добри практики между всички заинтересовани страни, както и съответните обществени консултации.

Изменение    9

Предложение за решение

Член 6 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11. Действията и решенията за оперативна съвместимост, които изискват обработката на лични данни, се предшестват от оценка на въздействието на защитата на данните, когато това е целесъобразно и възможно.

Изменение    10

Предложение за решение

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Междинната оценка и окончателната оценка на програмата ISA2 включват анализ на съответствието с правото на Съюза относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни във всички съответни действия и решения за оперативна съвместимост, които изискват обработката на лични данни.

Изменение    11

Предложение за решение

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Защита на данните

 

Решенията, разработени, установени и използвани съгласно програмата ISA2, включително всяка форма на сътрудничество с трети държави и международни организации, които изискват обработката на лични данни, спазват стриктно разпоредбите на правото на Съюза относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2): Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

Позовавания

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

3.7.2014

Асоциирани комисии

Дата на обявяване в заседание

15.1.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Разглеждане в комисия

5.2.2015 5.3.2015 6.5.2015 26.5.2015

 

26.5.2015

Дата на приемане

26.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2): Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

Позовавания

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.6.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Дата на приемане

16.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Bart Staes

Дата на внасяне

6.7.2015

Правна информация - Политика за поверителност