Postup : 2014/0185(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0225/2015

Předložené texty :

A8-0225/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0393

ZPRÁVA     ***I
PDF 1256kWORD 846k
6.7.2015
PE 539.808v01-00 A8-0225/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2)

Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Carlos Zorrinho

Navrhovatelé stanoviska (*):

Liisa Jaakonsaari, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Jeroen Lenaers, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 54 jednacího řádu

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2)

Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0367),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0037/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. října 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 12. února 2015(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0225/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2)

kterým se zavádí program pro rámce a řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA 2)

Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru

Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

 

(Změna „ISA2“ na „ISA 2“ se provádí v celém znění. )

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Ve svém usnesení ze dne 20. dubna 2012 o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu – elektronické správě jako průkopnickém činu1a Evropský parlament poukázal na to, že přijetí elektronické veřejné správy stojí v cestě nejen technické překážky a překážky spojené s interoperabilitou, a zdůraznil potřebu vzít v úvahu také digitální propast a bojovat proti ní.

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Interoperabilita by měla v souvislosti s ochranou údajů a intenzivnější přeshraniční spoluprací odhalit významný potenciál pro účinnější fungování veřejných služeb členských států, který – bude-li využíván v maximální míře – by mohl přispět k dosažení cílů evropského semestru.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie interoperabilita usnadňuje úspěšné provádění politik. Na interoperabilitě závisí účinné a účelné provádění především těchto politik:

(4) Na úrovni Unie interoperabilita usnadňuje úspěšné provádění politik a skýtá velký potenciál k překonání přeshraničních elektronických překážek a dále zabezpečuje vznik nových nebo upevnění rozvíjejících se společných veřejných služeb. Na interoperabilitě závisí účinné a účelné provádění především těchto politik:

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Pokud jde o právo občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, usnadňuje interoperabilita mezi místními, vnitrostátními a evropskými orgány veřejné správy plnění úkolů, který vytyčil Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 29. března 2012 o zprávě o občanství EU za rok 2010: odstranit překážky pro výkon práv občanů EU1a.

 

____________________

 

1a P7_TA (2012)0120.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Interoperabilita je hlavním faktorem úspěchu v oblasti cel a daní, včetně spotřebních daní, pokud jde o provozování transevropských systémů IKT, jež zahrnují všechny členské státy, podporují interoperabilní podnikové služby, jsou financovány prostřednictvím programů Fiscalis 2013 a Clo 2013 a jsou prováděny a provozovány Komisí a vnitrostátními orgány veřejné správy. Výsledky vytvořené v rámci programů Fiscalis 2013 a Clo 2013 jsou k dispozici ke sdílení a opětovnému použití v jiných oblastech politiky.

(9) Interoperabilita je hlavním faktorem úspěchu v oblasti cel a daní, včetně spotřebních daní, pokud jde o provozování transevropských systémů IKT, jež zahrnují všechny členské státy, podporují interoperabilní podnikové služby, jsou financovány prostřednictvím programů Fiscalis 2013 a Clo 2013 a jsou prováděny a provozovány Komisí a vnitrostátními orgány veřejné správy. Výsledky vytvořené v rámci programů Fiscalis 2013 a Clo 2013 jsou k dispozici ke sdílení a opětovnému použití v jiných oblastech politiky. Mimoto se členské státy a Komise, jak svědčí závěry Rady ze dne 26. května 2014 týkající se reformy správy celní unie EU, zavázaly k tomu, že vytvoří strategii pro společně spravované a provozované IT systémy ve všech oblastech souvisejících s celní správou.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) V oblasti normalizace IKT zmiňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 interoperabilitu jako zásadní výsledek normalizace.

(14) V oblasti normalizace IKT zmiňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 interoperabilitu jako zásadní výsledek normalizace. Při vypracovávání norem v rámci programu ISA 2, který byl vytvořen rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 922/2009/ES1a, by zvláštní pozornost měla být věnována ustanovením týkajícím se zapojení zúčastněných sociálních a společenských subjektů, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 1025/2012.

 

___________________

 

1a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 922/2009/ES ze dne 16. září 2009 o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA) (Úř. věst. L 260, 3.10.2009, s. 20).

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) V oblasti zadávání veřejných zakázek požadují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 a 2014/23/EU21 ze dne 28. března 2014, aby členské státy zavedly elektronické zadávání veřejných zakázek. Uvádějí, že nástroje a zařízení použité pro komunikaci elektronickými prostředky i jejich technické vlastnosti musí být interoperabilní s obecně užívanými informačními a komunikačními technologiemi. Rovněž směrnice 2014/55/EU22 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, kterou Parlament přijal dne 11. března 2014, se zabývá vytvořením evropské normy pro elektronickou fakturaci při zadávání veřejných zakázek, která má zajistit interoperabilitu mezi systémy elektronické fakturace v celé EU.

(16) V oblasti zadávání veřejných zakázek požadují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 a 2014/23/EU21 ze dne 28. března 2014, aby členské státy zavedly elektronické zadávání veřejných zakázek, aby byly postupy zadávání zakázek efektivnější a transparentnější. Uvádějí, že nástroje a zařízení použité pro komunikaci elektronickými prostředky i jejich technické vlastnosti musí být interoperabilní s obecně užívanými informačními a komunikačními technologiemi. Znamená to obrovské rozpočtové úspory a vytvoření rovných podmínek pro všechny, zejména pro nové a stávající malé a střední podniky (MSP). Rovněž směrnice 2014/55/EU22 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, kterou Parlament přijal dne 11. března 2014, se zabývá vytvořením evropské normy pro elektronickou fakturaci při zadávání veřejných zakázek, která má zajistit interoperabilitu mezi systémy elektronické fakturace v celé EU.

__________________

__________________

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1.

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1.

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 1.

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 1.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Oblasti politiky uvedené v bodech odůvodnění 4 až 16 ukazují, jak je důležité, aby politika interoperability a její možná využití byly koordinovány na úrovni Unie co nejúčinněji a nejpružněji. Aby se zabránilo roztříštění snah vyvíjených v Unii, je třeba v Unii prosazovat společné chápání interoperability a celostní přístup k řešením interoperability.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Interoperabilita je též základním prvkem Nástroje pro propojení Evropy, který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/201355, pokud jde o oblast širokopásmové infrastruktury a služeb. Nařízení 2014/283/EU56 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury výslovně uvádí, že operační prioritou Nástroje pro propojení Evropy, jež má umožnit dosažení jeho cílů, je interoperabilita, propojení, udržitelné zavádění, provoz a modernizace transevropských infrastruktur digitálních služeb, jakož i jejich koordinace na úrovni Unie.

(17) Interoperabilita je též základním prvkem Nástroje pro propojení Evropy, který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, pokud jde o oblast širokopásmové infrastruktury a služeb. Nařízení (EU) č. 283/201456 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury výslovně uvádí, že jednou z operačních priorit Nástroje pro propojení Evropy, jež má umožnit dosažení jeho cílů, je interoperabilita, propojení, udržitelné zavádění, provoz a modernizace transevropských infrastruktur digitálních služeb, jakož i jejich koordinace na úrovni Unie. Nařízením (EU) č. 283/2014 se zejména stanoví tzv. stavební prvky, jako je elektronická identifikace, elektronické doručování a automatizovaný překlad, jež mají usnadnit přeshraniční interoperabilitu.

__________________

__________________

55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010. Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010. Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129.

56 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES. Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES. Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 14.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Na politické úrovni Rada opakovaně požadovala ještě větší interoperabilitu v Evropě a pokračující úsilí modernizovat evropské orgány veřejné správy. Konkrétně ve dnech 24. a 25. října 2013 Evropská rada přijala závěry, ve kterých zdůraznila, že modernizace veřejné správy by měla pokračovat urychleným zavedením služeb, které využívají interoperabilitu, jako je elektronická správa, elektronické zdravotnictví, elektronická fakturace a elektronické zadávání zakázek.

(18) Na politické úrovni Rada opakovaně požadovala ještě větší interoperabilitu v Evropě a pokračující úsilí modernizovat evropské orgány veřejné správy. Konkrétně ve dnech 24. a 25. října 2013 Evropská rada přijala závěry, ve kterých zdůraznila, že modernizace veřejné správy by měla pokračovat urychleným zavedením služeb, které využívají interoperabilitu, jako je elektronická správa, elektronické zdravotnictví, elektronická fakturace a elektronické zadávání zakázek. Má-li být v Unii rychle dosaženo interoperabilní elektronické společnosti a mají-li se do podpory využívání on-line postupů zapojit taktéž orgány veřejné správy, je naprosto nezbytné, aby na sebe členské státy vzaly příslušné závazky. Kromě toho je v zájmu efektivnější, zjednodušené a uživatelsky vstřícné elektronické správy nutná smysluplná změna v evropských orgánech veřejné správy, která vyžaduje podporu a vetší odhodlání ze strany členských států. Účinné on-line veřejné služby mají zásadní význam pro posílení důvěry podniků a občanů v digitální služby.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Nahlížení na interoperabilitu jen z hlediska jednoho odvětví je spojeno s rizikem, že přijetí různých či neslučitelných řešení na vnitrostátních nebo odvětvových úrovních povede k vytvoření nových elektronických překážek, které budou bránit řádnému fungování vnitřního trhu a s ním spojené svobodě pohybu, a oslabí otevřenost a konkurenceschopnost trhů a poskytování služeb obecného zájmu občanům a podnikům. Ke zmírnění tohoto rizika by členské státy a Unie měly zintenzivnit společné úsilí, aby zabránily roztříštění trhu, zajistily přeshraniční nebo meziresortní interoperabilitu při provádění právních předpisů a současně snížily administrativní zátěž a náklady, prosazovaly společně dohodnutá řešení v oblasti IKT a zajistily náležité řízení.

(19) Nahlížení na interoperabilitu jen z hlediska jednoho odvětví je spojeno s rizikem, že přijetí různých či neslučitelných řešení na vnitrostátních nebo odvětvových úrovních povede k vytvoření nových elektronických překážek, které budou bránit řádnému fungování vnitřního trhu a s ním spojené svobodě pohybu, a oslabí otevřenost a konkurenceschopnost trhů a poskytování služeb obecného zájmu občanům a podnikům. Ke zmírnění tohoto rizika by členské státy a Unie měly zintenzivnit společné úsilí, aby zabránily roztříštění trhu a vzniku digitální propasti. Měly by zajistit přeshraniční nebo meziresortní interoperabilitu při provádění právních předpisů a současně snížily administrativní zátěž a náklady, zlepšily efektivitu a prosazovaly společně dohodnutá řešení v oblasti IKT za účelem dosažení co největší míry jejich harmonizace na úrovni Unie a zajistily náležité řízení. Program ISA2 by měl taktéž zahrnovat bezpečnost údajů a jejich ukládání do cloudu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Veškeré iniciativy týkající se vytváření, zlepšování či provozování společných řešení by měly v případě potřeby vycházet ze sdílených zkušeností a řešení a z výměny a prosazování osvědčených postupů, technologické neutrality a přizpůsobivosti, nebo by při nich mělo k tomuto sdílení, výměně a prosazování docházet. Současně by měly být vždy uplatňovány zásady bezpečnosti, soukromí a ochrany osobních údajů. V této souvislosti by měl být prosazován soulad s Evropským rámcem interoperability a otevřené normy a specifikace.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Jelikož rozhodnutí č. 922/2009/ES přestane platit dne 31. prosince 2015, je zapotřebí nový program Unie pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2), aby zmapoval a analyzoval celkovou situaci v oblasti interoperability v Evropě a zabránil jejímu roztříštění. Program umožní a podpoří holistický přístup ke shromažďování, posuzování, vývoji, vytváření, industrializaci, provozování, zdokonalování a udržování řešení interoperability, včetně řešení, která usnadňují opětovné používání údajů a jejich výměnu, což napomůže přeshraniční nebo meziresortní interakci evropských orgánů veřejné správy, jakož i interakci mezi těmito orgány a podniky a občany. Program bude rovněž prosazovat opětovnou použitelnost, integraci a sbližování stávajících řešení, včetně řešení z jiných oblastí politiky Unie.

(22) Jelikož rozhodnutí č. 922/2009/ES přestane platit dne 31. prosince 2015, je zapotřebí nový program Unie pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA 2), aby zmapoval a analyzoval celkovou situaci v oblasti interoperability v Evropě a zabránil elektronickým překážkám, nekompatibilitě veřejných služeb a roztříštění. Program umožní a podpoří holistický přístup ke shromažďování, posuzování, vývoji, vytváření, industrializaci, provozování, zdokonalování a udržování řešení interoperability, včetně řešení, která usnadňují opětovné používání údajů a jejich výměnu, což napomůže přeshraniční nebo meziresortní interakci evropských orgánů veřejné správy, jakož i interakci mezi těmito orgány a podniky a občany. Program bude rovněž prosazovat opětovnou použitelnost, integraci a sbližování stávajících řešení, včetně řešení z jiných oblastí politiky Unie. Program ISA 2 by měl vycházet ze zkušeností získaných v rámci programů IDA, IDABC a ISA a z pokroku v provádění Digitální agendy pro Evropu, a protože je působnost programu rozšířena i o interakce veřejné správy s podniky a občany, měla by být zajištěna vysoká míra bezpečnosti a soukromí.

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely tohoto rozhodnutí by se uživateli řešení interoperability měly rozumět evropské orgány veřejné správy na celostátní, regionální a místní úrovni. Občané a podniky jsou koncovými uživateli (nepřímými uživateli) řešení interoperability, neboť využívají elektronicky poskytované veřejné služby orgánů veřejné správy. „Zaměření na uživatele“ se vztahuje na koncové uživatele řešení interoperability.

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22b) Existuje riziko ustrnutí na starých technologiích (tzv. proprietární uzamčení). Interoperabilita by neměla být cílem sama o sobě, ale měla by podporovat stávající snahu o modernizaci veřejné správy a administrativy. Program ISA 2 by měl poskytovat prostor k přizpůsobení se budoucímu technologickému vývoji a měl by být otevřený a pružný, aby byl schopen reagovat na potřeby nových podnikových modelů a začínajících podniků, které budou vytvářet pracovní místa pro mladé lidi.

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Řešení vytvořená nebo provozovaná v rámci programu ISA2 by měla v maximální možné míře tvořit součást uceleného prostředí služeb, které usnadňují interakci mezi evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany a zaručují, usnadňují a umožňují přeshraniční nebo meziresortní interoperabilitu.

(23) Společné rámce a řešení vytvořená nebo provozovaná v rámci programu ISA 2 by měla tvořit součást uceleného prostředí společných rámců a služeb, které usnadňují interakci mezi evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany, podněcují k využívání potenciálu elektronické veřejné správy a elektronické demokracie a zaručují, usnadňují a umožňují přeshraniční nebo meziresortní interoperabilitu. Tato řešení by měla přinášet jednoznačnou přidanou hodnotu v podobě usnadnění nebo umožnění přeshraniční a meziodvětvové interoperability. Členské státy by měly společně s Komisí zavést cílené programy, které v nezbytných případech zajistí, aby příslušné politiky s přeshraničním nebo meziodvětvovým rozměrem byly náležitě uplatňovány prostřednictvím rozvoje interoperabilních systémů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a) V souvislosti s tím, jak jsou veřejné služby ve stále větší míře „standardně digitalizované“, je důležité maximalizovat účinnost veřejných výdajů na řešení v oblasti IKT. Usnadnit by to měla snaha zajistit, aby bylo poskytování těchto služeb plánováno již v rané fázi a aby byly pokud možno sdílena a opětovně používána řešení s cílem maximalizovat hodnotu veřejných výdajů. Program ISA 2 by měl přispívat k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23b) Aby měl program ISA 2 skutečnou přidanou hodnotu na úrovni Unie, měly by být klíčovými pilíři jeho provádění zásada „pouze jednou“ (pro zaznamenávání příslušných údajů) a zásada „standardní digitalizace“, a to v rámci komplexní strategie pro vytvoření digitálního prostředí pro poskytování veřejných služeb v Unii.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Občané a podniky by měli mít prospěch také ze společných, opětovně použitelných a interoperabilních služeb poskytovaných přímo klientům, které budou výsledkem lepší integrace procesů a výměny údajů v zázemí evropských orgánů veřejné správy.

(24) Občané a podniky by měli mít prospěch také ze společných, opětovně použitelných a interoperabilních služeb poskytovaných přímo klientům, které budou výsledkem lepší integrace procesů a výměny údajů v zázemí evropských orgánů veřejné správy. Za účelem zmírnění administrativní zátěže pro občany a podniky by měla být prosazována zásada „pouze jednou“ spočívající v poskytování údajů orgánům veřejné správy pouze jednou. Současně by měla být podporována řešení nabízející bezpečnou komunikaci, zejména elektronické ověřování a šifrování údajů, aby byla posílena důvěra občanů v elektronické služby.

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Program ISA 2 by měl dodržovat zásadu právní jistoty a zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24b) Podle článku 8 SFEU dodržuje Unie při vymezování a provádění svých politik zásadu rovnosti svých občanů, kterým by se tudíž mělo dostávat od jejích orgánů, institucí a jiných subjektů stejné pozornosti. V tomto ohledu by měla být součástí vytváření strategií interoperability v celé Unii otázka její přístupnosti všem, a to se zvláštním zaměřením na nejvíce znevýhodněné a vylidněné oblasti s cílem vést boj proti vzniku digitální propasti.

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24c) Mají-li z programu ISA 2 mít v plném rozsahu užitek všichni občané a všechny podniky, je nutné zdůraznit, že prioritou pro Unii nadále zůstává posilování elektronických dovedností a že ve všech fázích klasického a odborného vzdělávání by měly být podporovány gramotnost a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24d) Řešení, která budou nalezena a uplatněna v rámci programu ISA 2, by měla být postavena na zásadě technologické neutrality a přizpůsobivosti s cílem zajistit, aby občané, podniky a orgány veřejné správy mohly libovolně rozhodnout, kterou technologii použít.

Pozměňovací návrh    25

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24e) Podle článku 9 SFEU musí Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížet k požadavkům spojeným s bojem proti sociálnímu vyloučení. Při vývoji strategie interoperability na úrovni Unie by měla být uplatňována koncepce přístupnosti a designu pro všechny.

Pozměňovací návrh    26

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Program ISA2 by měl být nástrojem modernizace veřejného sektoru v Unii.

(25) Program ISA 2 je jedním z mnoha nástrojů podněcujících k modernizaci veřejného sektoru v Unii. Modernizace evropských orgánů veřejné správy a zvyšování jejich interoperability jsou předpokladem pro dokončení jednotného digitálního trhu, což povede k modernizaci tradičního průmyslu s odhadovaným přínosem 500 miliard EUR v dodatečném ročním růstu a k výraznému povzbuzení tvorby pracovních míst v Evropě. Členské státy by měly pokračovat v modernizaci svých správních orgánů zlepšováním provozních postupů a infrastruktur IKT. Toto rozhodnutí by mělo být v souladu se závazkem Komise umožnit občanům Unie v plné míře těžit z interoperabilních elektronických služeb – od elektronické veřejné správy po elektronické zdravotnictví – a za prioritní cíl stanovit odstranění překážek, jako jsou nepropojené elektronické služby, za účelem digitalizace svobod jednotného trhu Unie.

Pozměňovací návrh    27

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a) Vytvoření společných norem a sémantického systému, které usnadní propojení mezi orgány veřejné správy a mezi orgány veřejné správy a dalšími odvětvími, umožní podpořit celosvětovou konkurenceschopnost hospodářství Unie.

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25b) Vytvoření společných rámců a specifikací a norem interoperability, které zajistí životaschopná propojení mezi orgány veřejné správy a mezi těmito orgány a dalšími odvětvími, umožní posílit celosvětovou konkurenceschopnost hospodářství Unie.

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Interoperabilita je přímo spojena s normami a obecnými specifikacemi a je závislá na jejich používání. Program ISA2 by měl prosazovat a případně podporovat částečnou nebo úplnou standardizaci stávajících řešení interoperability. Toho by mělo být dosaženo ve spolupráci s dalšími normalizačními činnostmi na úrovni Unie, s evropskými normalizačními organizacemi a jinými mezinárodními normalizačními organizacemi.

(26) Nedostatečná interoperabilita často představuje překážku pro zavádění digitálních služeb mezi koncovými uživateli a pro vytváření jednotných kontaktních míst pro podniky a občany. Interoperabilita je přímo spojena s otevřenými normami a obecnými specifikacemi a je závislá na jejich používání. Program ISA 2 by měl prosazovat a případně podporovat částečnou nebo úplnou standardizaci stávajících řešení interoperability. Toho by mělo být dosaženo ve spolupráci s dalšími normalizačními činnostmi na úrovni Unie, s evropskými normalizačními organizacemi a jinými mezinárodními normalizačními organizacemi.

Pozměňovací návrh    30

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Modernizace orgánů veřejné správy je jednou z hlavních priorit pro úspěšné provedení strategie Evropa 2020. Roční analýzy růstu, které Komise zveřejnila v letech 2011, 2012 a 2013, v této souvislosti ukazují, že kvalita evropských orgánů veřejné správy má přímý dopad na hospodářské prostředí, a je proto rozhodující pro podnícení produktivity, konkurenceschopnosti a růstu. To se jasně odráží v doporučeních pro jednotlivé země, která vyzývají k přijetí konkrétních opatření zaměřených na reformu veřejné správy.

(27) Modernizace orgánů veřejné správy je jednou z hlavních priorit pro úspěšné provedení strategie Evropa 2020. Roční analýzy růstu, které Komise zveřejnila v letech 2011, 2012 a 2013, v této souvislosti ukazují, že kvalita evropských orgánů veřejné správy má přímý dopad na hospodářské prostředí, a je proto rozhodující pro podnícení produktivity, konkurenceschopnosti; hospodářské spolupráce, růstu a zaměstnanosti. To se jasně odráží v doporučeních pro jednotlivé země, která vyzývají k přijetí konkrétních opatření zaměřených na reformu veřejné správy.

Pozměňovací návrh    31

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Součástí nařízení (EU) č. 1303/2013 je tematický cíl „posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě“. V této souvislosti by program ISA2 měl být spojen s programy a iniciativami, které přispívají k modernizaci veřejné správy, jako je Digitální agenda pro Evropu, a souvisejícími sítěmi, jako je Evropská síť veřejné správy (EUPAN), a usilovat o součinnost s nimi.

(28) Součástí nařízení (EU) č. 1303/2013 je tematický cíl „posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě“. V této souvislosti by program ISA 2 měl být spojen s programy a iniciativami, které přispívají k modernizaci veřejné správy, jako je Digitální agenda pro Evropu, a souvisejícími sítěmi, jako je Evropská síť veřejné správy (EUPAN), usilovat o součinnost s nimi a přispívat k budování znalostní základny v orgánech veřejné správy. Tyto programy a iniciativy by měly dále zajistit, aby pracovníkům evropských orgánů veřejné správy bylo poskytnuto nezbytné školení k používání řešení interoperability a aby členské státy disponovaly odpovídajícími finančními a lidskými zdroji.

Pozměňovací návrh    32

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Interoperabilita evropských orgánů veřejné správy se týká všech úrovní správy: evropské, místní, regionální i vnitrostátní. Je proto důležité, aby řešení zohledňovala jejich potřeby a případně i potřeby občanů a podniků.

(29) Interoperabilita evropských orgánů veřejné správy se týká všech úrovní správy: evropské, místní, regionální i vnitrostátní. Je proto důležité zajistit, aby účast na programu ISA 2 byla co nejširší a aby řešení zohledňovala jejich potřeby a také potřeby občanů, podniků,zejména MSP, vzhledem k jejich cennému přínosu pro hospodářství Unie.

Pozměňovací návrh    33

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a) Interakce se soukromým sektorem a s dalšími subjekty už prokázala svou účinnost a přidanou hodnotu. Měly by být podporovány synergie s těmito zúčastněnými stranami za účelem upřednostnění řešení, jež budou dostupná a podporovaná na trhu. Mělo by se pokračovat v dosavadní praxi pořádání konferencí, seminářů a dalších setkání za účelem interakce s touto částí veřejnosti. Mělo by být nadále podporováno používání elektronických platforem, stejně jako používání všech dalších vhodných prostředků k udržení kontaktu se zúčastněnými stranami, včetně možnosti společné správy řešení v oblasti interoperability s neziskovými sdruženími či subjekty, již by kontrolovala Komise.

Pozměňovací návrh    34

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Snahy vnitrostátních správních orgánů lze podpořit pomocí zvláštních nástrojů v rámci evropských strukturálních a investičních fondů. Úzká spolupráce v rámci programu ISA2 by měla maximalizovat očekávaný přínos těchto nástrojů tím, že zajistí, aby financované projekty byly v souladu s celoevropskými rámci interoperability a specifikacemi v oblasti interoperability, jako je Evropský rámec interoperability.

(30) Snahy vnitrostátních, regionálních a místních správních orgánů lze podpořit pomocí zvláštních nástrojů v rámci evropských strukturálních a investičních fondů a lze je podněcovat k tomu, aby členské státy mezi sebou společně vyvíjely řešení. Úzká spolupráce v rámci programu ISA 2 by měla maximalizovat očekávaný přínos těchto nástrojů tím, že zajistí, aby financované projekty byly v souladu s celoevropskými rámci interoperability a specifikacemi v oblasti interoperability, jako je Evropský rámec interoperability.

Pozměňovací návrh    35

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Program ISA2 by měl přispívat k provádění veškerých navazujících iniciativ v souvislosti se strategií Evropa 2020 a Digitální agendou pro Evropu. Aby nedošlo ke zdvojování úsilí, měl by program zohlednit další programy Unie týkající se řešení, služeb a infrastruktur v oblasti IKT, zejména Nástroj pro propojení Evropy zřízený nařízením (EU) č. 1316/2013 a program Horizont 2020 zavedený nařízením (EU) č. 1291/2013.

(33) Program ISA 2 by měl přispívat k provádění veškerých navazujících iniciativ v souvislosti se strategií Evropa 2020 a Digitální agendou pro Evropu. Aby nedošlo ke zdvojování úsilí, měl by program zohlednit a podporovat další programy Unie týkající se řešení, služeb a infrastruktur v oblasti IKT, zejména Nástroj pro propojení Evropy zřízený nařízením (EU) č. 1316/2013 a program Horizont 2020 zavedený nařízením (EU) č. 1291/2013. Komise by měla tyto činnosti koordinovat v rámci provádění programu ISA 2 i při plánování budoucích iniciativ, které se budou týkat interoperability.

Pozměňovací návrh    36

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a) Zásady a ustanovení stanovená v právních předpisech Unie o ochraně soukromí a fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011b, by se měla vztahovat na řešení vypracovaná, stanovená a prováděná v rámci programu ISA 2, která vyžadují zpracovávání osobních údajů.

 

______________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    37

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 33 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33b) Za účelem doplnění nebo změny některých prvků tohoto rozhodnutí, které nejsou podstatné, by měla být Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to co se týče případného vylepšení či uzpůsobení pravidel a kritérií způsobilosti, výběru a provádění na základě budoucích okolností. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    38

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 33 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33c) Při hodnocení programu ISA 2 by měla Komise věnovat zvláštní pozornost tomu, zda vytvořená a uplatňovaná řešení mají pozitivní nebo negativní dopad na modernizaci veřejného sektoru a lepší naplňování potřeb občanů a MSP, například tím, že se snižuje administrativní zátěž a náklady občanů a MSP, že jsou vytvářeny pracovní příležitosti a že se zlepšuje celkové propojení mezi veřejnou správou na jedné straně a občany a podniky, zejména MSP, na straně druhé.

Pozměňovací návrh    39

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 33 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33d) Při zadávání veřejných zakázek na externí služby pro účely programu ISA 2 by měla Komise podněcovat MSP k předkládání nabídek a zejména pak určovat ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě kritérií souvisejících s předmětem dané zakázky, včetně sociálních a environmentálních charakteristik.

Pozměňovací návrh    40

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech souvisejících se zavedenými průběžnými pracovními programy by Komise měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

(35) V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech souvisejících se zavedenými průběžnými pracovními programy, jako je například riziko přerušení poskytování služeb, by Komise měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    41

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Cílem tohoto rozhodnutí je usnadnit účinnou a účelnou elektronickou přeshraniční nebo meziresortní interakci mezi evropskými orgány veřejné správy a mezi těmito orgány a občany a podniky, a umožnit tak poskytování elektronických veřejných služeb na podporu provádění politik a činností Unie. Vzhledem k tomu, že tohoto cíle nemohou členské státy uspokojivě dosáhnout samostatně, neboť by bylo obtížné a nákladné zřídit koordinační funkci na evropské úrovni ze strany členských států samotných a na jejich úrovni, a může jej proto být z důvodu rozsahu a účinků navrženého opatření lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku 1 nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

(36) Protože cílů tohoto rozhodnutí, konkrétně usnadnit účinnou a účelnou elektronickou přeshraniční nebo meziresortní interakci mezi evropskými orgány veřejné správy a mezi těmito orgány a občany a podniky, a umožnit tak poskytování elektronických veřejných služeb na podporu provádění politik a činností Unie, nemohou členské státy uspokojivě dosáhnout samostatně, neboť by bylo obtížné a nákladné zřídit koordinační funkci na úrovni Unie ze strany členských států samotných a na jejich úrovni, lze těchto cílů z důvodu rozsahu a účinků navrženého opatření spíše lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku 1 nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů. Tyto veřejné elektronické služby vyžadují inkluzivní (e–inkluzivní) přístup, jenž bude zmírňovat nerovnosti v používání řešení IKT, bude podporovat používání IKT v boji proti vyloučení a přispívat k hospodářskému růstu, a to v zájmu vytváření pracovních příležitostí a s ohledem na kvalitu života, sociální zapojení a sociální soudržnost.

Pozměňovací návrh    42

Návrh rozhodnutí

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto rozhodnutím se na období let 2016–2020 zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (dále jen „program ISA2“).

1. Tímto rozhodnutím se na období let 2016–2020 zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (dále jen „program ISA 2“).

Program ISA2 usnadňuje účinnou a účelnou přeshraniční nebo meziresortní elektronickou interakci mezi evropskými orgány veřejné správy a mezi těmito orgány a občany a podniky, aby umožnil poskytování elektronických veřejných služeb na podporu provádění politik a činností Unie.

1a. Program ISA 2 usnadňuje účinnou a účelnou přeshraniční nebo meziresortní elektronickou interakci mezi evropskými orgány veřejné správy a mezi těmito orgány a občany a podniky, aby umožnil poskytování elektronických veřejných služeb na podporu provádění politik a činností Unie.

 

Program ISA 2 zohledňuje sociální, hospodářské a další aspekty interoperability a zvláštní situaci mikropodniků a malých a středních podniků, aby se zlepšila interakce mezi evropskými orgány státní správy na jedné straně a podniky a občany na straně druhé. Program ISA 2 respektuje právo občanů a podniků využívat i jiná řešení než řešení on-line.

 

Program ISA 2 přispívá k vytváření efektivnější, jednodušší a uživatelsky vstřícné elektronické správy na vnitrostátní, regionální a místní úrovni veřejné správy.

2. Unie prostřednictvím programu ISA2 určuje, vytváří a provozuje řešení interoperability, kterými se provádějí politiky Unie. Tato řešení se následně poskytnou k neomezenému použití dalším orgánům a institucím Unie a vnitrostátním, regionálním a místním orgánům veřejné správy, čímž usnadní přeshraniční nebo meziresortní interakci mezi nimi.

2. Unie prostřednictvím programu ISA 2 podporuje a prosazuje určování, vytváření a provozování řešení interoperability, kterými se provádějí politiky Unie. Tato řešení se následně poskytnou k neomezenému použití dalším orgánům a institucím Unie a vnitrostátním, regionálním a místním orgánům veřejné správy, čímž usnadní přeshraniční nebo meziresortní interakci mezi nimi.

 

2a. Program ISA 2 zajišťuje jednotné chápání interoperability a pravidelně vyhodnocuje vývoj v této oblasti. Mimoto je zachovávána dostatečná otevřenost a flexibilita programu ISA 2, aby se mohl měnit a pojímat nové výzvy a nové oblasti.

3. Program ISA2 bude samostatně vyvíjet nová řešení interoperability nebo doplňovat a podporovat jiné iniciativy Unie, a to pilotním testováním řešení interoperability v roli „inkubátoru řešení“ nebo zajišťováním jejich udržitelnosti v roli „mostu pro řešení“.

3. Program ISA 2 bude samostatně vyvíjet nová řešení interoperability nebo doplňovat a podporovat jiné iniciativy Unie, a to pilotním testováním řešení interoperability v roli „inkubátoru řešení“ nebo zajišťováním jejich udržitelnosti v roli „mostu pro řešení“. Komise zajistí, aby řešení interoperability nepřinesla narušení trhu nebo nespravedlivé znevýhodnění soukromých poskytovatelů těchto řešení.

 

3a. Prostřednictvím programu ISA 2 Unie spolupracuje s členskými státy s cílem identifikovat a prosazovat osvědčené postupy, vypracovat pokyny, koordinovat iniciativy v oblasti interoperability a povzbuzovat a podporovat komunity, které se zabývají otázkami souvisejícími s elektronickou přeshraniční nebo meziresortní interakcí mezi evropskými orgány veřejné správy a mezi těmito orgány, podniky a občany. Unie při tom spolupracuje s podniky a s občanskou společností na všech aspektech důležitých pro podporu interoperability a její spojitost s lepším poskytováním veřejných služeb.

4. Program ISA2 je nástupcem programu Unie pro řešení interoperability pro orgány veřejné správy zavedeného rozhodnutím č. 922/2009/ES (dále jen „program ISA“) a konsoliduje, prosazuje a rozšiřuje jeho činnosti.

4. Program ISA 2 je nástupcem programu Unie pro řešení interoperability pro orgány veřejné správy zavedeného rozhodnutím č. 922/2009/ES (dále jen „program ISA“) a konsoliduje, prosazuje a rozšiřuje jeho činnosti.

Pozměňovací návrh    43

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) „interoperabilitou“ schopnost interakce různých nesourodých organizací, která přispívá k dosažení vzájemně prospěšných a dohodnutých společných cílů a zahrnuje sdílení informací a znalostí mezi organizacemi pomocí podnikových procesů, které tyto organizace podporují, na základě výměny údajů mezi jejich systémy informačních a komunikačních technologií (IKT);

1) „interoperabilitou“ schopnost interakce různých organizací, která přispívá k dosažení vzájemně prospěšných a dohodnutých společných cílů a zahrnuje sdílení informací a znalostí mezi organizacemi pomocí podnikových procesů, které tyto organizace podporují, na základě výměny údajů mezi jejich systémy informačních a komunikačních technologií (IKT);

Odůvodnění

Týká se anglického znění: výraz „different“ lépe vystihuje to, co bylo míněno spojením „disparate and diverse“.

Pozměňovací návrh    44

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) „rámcem interoperability“ soubor doporučení, která stanoví, jakým způsobem spolu v Unii komunikují správní orgány, podniky a občané, prosazují a podporují poskytování evropských veřejných služeb podporou přeshraniční a meziresortní interoperability a podporují orgány veřejné správy v jejich činnosti spojené s poskytováním evropských veřejných služeb podnikům a občanům;

Pozměňovací návrh    45

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b) „evropskými orgány veřejné správy“ orgány veřejné správy na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni;

Pozměňovací návrh    46

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) „řešeními interoperability“ společné rámce, společné služby a obecně používané nástroje usnadňující spolupráci mezi různými nesourodými organizacemi, ať už samostatně financované a vyvíjené v rámci programu ISA2, nebo vyvíjené ve spolupráci s dalšími iniciativami Unie, vycházející ze zjištěných požadavků evropských orgánů veřejné správy;

2) „řešeními interoperability“ společné rámce, společné služby a funkční nástroje usnadňující spolupráci mezi různými organizacemi, ať už samostatně financované a vyvíjené v rámci programu ISA 2, nebo vyvíjené ve spolupráci s dalšími iniciativami Unie, vycházející ze zjištěných požadavků evropských orgánů veřejné správy;

Odůvodnění

Pojem „různé“ je účinnější formulace než „různé nesourodé“.

Pozměňovací návrh    47

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) „uživatelem“ řešení interoperability evropské orgány veřejné správy na celostátní, regionální nebo místní úrovni;

Pozměňovací návrh    48

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b) „koncovým uživatelem“ programu ISA 2 občané a podniky;

Pozměňovací návrh    49

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) „společnými rámci“ specifikace, normy, metodiky, obecné pokyny, společná sémantická aktiva a obdobné přístupy a dokumenty;

5) „společnými rámci“ společná referenční architektura, specifikace, normy, metodiky, obecné pokyny, společná sémantická aktiva a obdobné přístupy a dokumenty;

Pozměňovací návrh    50

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 10 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– strategická a informační opatření,

– strategická opatření,

Pozměňovací návrh    51

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 10 – odrážka 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– poskytování informací o přínosech programu ISA 2 a osvětová opatření zaměřená na občany a podniky, zejména MSP,

Pozměňovací návrh    52

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a) „zvláště naléhavými důvody“ situace, které by v kontextu programu ISA 2 a pro účely čl. 10 odst. 3 mohly vést k riziku přerušení poskytování služeb spojených s činnostmi zmíněnými ve článku 3;

Pozměňovací návrh    53

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) posuzování, zdokonalování, vytváření, industrializaci, provozování a opětovné používání stávajících přeshraničních nebo meziresortních řešení interoperability;

a) posuzování, zdokonalování, vytváření, industrializaci, provozování a opětovné používání stávajících přeshraničních nebo meziresortních rámců a řešení interoperability;

Pozměňovací návrh    54

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vývoj, vytváření, industrializaci, provozování a opětovné používání nových přeshraničních nebo meziresortních řešení interoperability;

b) vývoj, vytváření, industrializaci, provozování a opětovné používání nových přeshraničních nebo meziresortních rámců a řešení interoperability;

Pozměňovací návrh    55

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) posuzování dopadů navrhovaných či přijatých právních předpisů Unie z hlediska IKT;

c) posuzování dopadů navrhovaných či přijatých právních předpisů Unie z hlediska IKT, včetně případného posouzení potřeby rozšířit oblast působnosti a pravomoci Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA);

Pozměňovací návrh    56

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zjišťování mezer v právních předpisech, které brání interoperabilitě mezi evropskými orgány veřejné správy;

d) zjišťování mezer v právních předpisech na unijní a vnitrostátní úrovni, které brání přeshraniční nebo meziresortní interoperabilitě mezi evropskými orgány veřejné správy;

Pozměňovací návrh    57

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) vytváření a udržování Evropské kartografie interoperability jako nástroje, který má usnadnit opětovné používání stávajících řešení interoperability a určit oblasti, ve kterých tato řešení stále chybí;

f) vytváření a udržování Evropské kartografie interoperability jako nástroje, který má usnadnit opětovné používání stávajících rámců a řešení interoperability a určit oblasti, ve kterých tyto rámce a tato řešení stále chybí;

 

Pozměňovací návrh    58

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) rozvoj a poskytování veřejných služeb s nižší administrativní zátěží a nižšími náklady prostřednictvím plného využívání potenciálu elektronické veřejné správy („e-státu“) a elektronické demokracie („e-demokracie“);

Pozměňovací návrh    59

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) posuzování, aktualizaci a prosazování stávajících společných specifikací a norem a vývoj, vytváření a prosazování nových společných specifikací a norem pomocí normalizačních platforem Unie a případně ve spolupráci s evropskými nebo mezinárodními normalizačními organizacemi; a

g) posuzování, aktualizaci a prosazování stávajících společných specifikací a norem a vývoj, vytváření a prosazování nových společných specifikací a otevřených norem pomocí normalizačních platforem Unie a případně ve spolupráci s evropskými nebo mezinárodními normalizačními organizacemi, a to i se zřetelem k bezpečnému předávání, zpracovávání a uchovávání údajů; a

Pozměňovací návrh    60

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) vytvoření mechanismů, které budou měřit a kvantifikovat přínosy řešení interoperability.

h) vytvoření mechanismů, které budou měřit a kvantifikovat přínosy rámců a řešení interoperability.

Pozměňovací návrh    61

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) údržba a široká propagace virtuálního jediného kontaktního místa, které bude fungovat jako platforma pro přístup a osvědčené přístupy plynoucí z programu ISA 2 a jako prostředek k šíření společných rámců pro bezpečnost a zabezpečení a řešení, která byla vyvinuta a jsou používána, přičemž se vyhne překrývání.

Pozměňovací návrh    62

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb) vytvoření společného rejstříku znovupoužitelných řešení a standardů, který bude přístupný orgánům veřejné správy, jež budou ochotné je přijmout nebo začlenit jakožto součást nadcházejících projektů, nebo podnikům, které je budou chtít využít ve své tržní nabídce, tak, aby byla interoperabilita naplno rozvinuta ve všech odvětvích.

Pozměňovací návrh    63

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – bod 1 – písm. h c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hc) usnadnění přínosného a praktického opětovného používání údajů podniky a občany v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími např. ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    64

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hd) vývoj mechanismů k ochraně soukromí a bezpečnosti z hlediska orgánů veřejné správy, občanů a podniků;

Pozměňovací návrh    65

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kromě toho může program ISA2 sloužit jako „inkubátor řešení“, který provádí pilotní testování nových řešení interoperability, a jako „most pro řešení“, který zajišťuje provoz stávajících řešení interoperability.

Kromě toho může program ISA 2 sloužit jako „inkubátor řešení“, který provádí pilotní testování nových řešení interoperability, a jako „most pro řešení“, který zajišťuje provoz, rozvoj či podporu stávajících řešení interoperability a poskytuje informace a odbornou přípravu ohledně významu a využívání řešení interoperability v celé Unii.

Pozměňovací návrh    66

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do …* Komise vypracuje komunikační a školicí strategii, která bude mít za cíl prostřednictvím uživatelsky vstřícnějšího jazyka a informační grafiky na internetových stránkách programu ISA 2 zvyšovat informovanost a šířit povědomí o tomto programu a jeho přínosech a bude zaměřena zejména na občany a MSP.

 

_____________

 

* 6 měsíců ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Pozměňovací návrh    67

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) se zakládají na prospěšnosti a vycházejí z určených potřeb;

a) jsou vybírány na základě prospěšnosti a priorit a vycházejí z určených potřeb a z cílů programu ISA 2;

Pozměňovací návrh    68

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) jsou v souladu s tímto souborem zásad:

b) jsou v souladu s tímto souborem zásad:

– subsidiarita a proporcionalita,

– subsidiarita a proporcionalita,

 

– důraz na koncové uživatele, zejména na potřeby občanů a MSP,

– zaměření na uživatele,

– zaměření na uživatele,

– začlenění a přístupnost,

– začlenění a přístupnost,

– bezpečnost a soukromí,

– bezpečnost, dodržování soukromí a vysoká míra ochrany údajů,

 

– standardní nastavení ochrany soukromí a ochrana soukromí již ve stádiu návrhu,

– mnohojazyčnost,

– mnohojazyčnost,

správní zjednodušení,

– zjednodušení a modernizace administrativy,

– transparentnost,

– transparentnost,

– uchovávání informací,

– uchovávání informací,

– otevřenost,

– otevřenost,

– opětovná použitelnost,

– opětovná použitelnost,

– technologická neutralitapřizpůsobivost a 

– technologická neutralita, řešení, která co nejlépe obstojí i do budoucna, přizpůsobivost a neutralita sítí,

– účelnost a účinnost;

– účelnost a účinnost;

 

– poskytování služeb různými cestami, což obnáší hlavně zachování tradičních způsobů přístupu k službám souběžně s elektronickým přístupem, a poskytování technické pomoci při používání elektronických prostředků.

Pozměňovací návrh    69

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) jsou flexibilní, aby mohly být přizpůsobovány novým výzvám a příležitostem; a

Pozměňovací návrh    70

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akce ve formě projektů sestávají případně z těchto fází:

Akce ve formě projektů sestávají z těchto fází:

Pozměňovací návrh    71

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– sledování a kontrola.

– sledování, kontrolahodnocení ex post.

Pozměňovací návrh    72

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fáze konkrétních projektů se vymezí a upřesní v době, kdy je akce zařazena do průběžného pracovního programu.

Fáze konkrétních projektů je možné vymezit a upřesnit v době, kdy je akce zařazena do průběžného pracovního programu. Projekt je možné v kterémkoli okamžiku ukončit, pokud již není nezbytný nebo již není považován za efektivní.

Odůvodnění

Měl by být uplatněn pružný přístup, jímž se zajistí, že tímto rozhodnutím nebude omezován vývoj řešení.

Pozměňovací návrh    73

Návrh rozhodnutí

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Prováděcí pravidla

Kritéria způsobilosti a výběru

1. Při provádění programu ISA2 jsou patřičně zohledňovány Evropská strategie pro interoperabilitu a Evropský rámec interoperability a jejich budoucí aktualizace.

1. Na žádosti o financování z programu ISA 2 se uplatňují tato kritéria způsobilosti:

 

a) v zájmu dosažení interoperability mezi informačními systémy Unie a členských států musí žadatelé uvést příslušné řešení interoperability s odkazem na stávající a nové unijní standardy nebo veřejně dostupné či otevřené specifikace pro výměnu informací a integraci služeb;

 

b) aby se zabránilo zdvojování úsilí a urychlilo se vytváření řešení interoperability, musí být brány v úvahu výsledky, jichž bylo dosaženo v rámci jiných relevantních iniciativ Unie a členských států, a opakování téhož řešení nesmí být způsobilé.

2. Podporuje se účast co nejvyššího počtu členských států na projektu. Členské státy se mohou k projektu připojit v jakékoli jeho fázi a jsou k tomu vybízeny.

2. Program ISA 2 uplatňuje tato kritéria výběru:

 

a) podporuje se účast co nejvyššího počtu členských států na projektu. Členské státy se mohou k projektu připojit v jakékoli jeho fázi a jsou k tomu vybízeny a podporuje se také zapojení podniků a dalších organizací;

 

b) v rámci všech akcí a řešení interoperability financovaných z programu ISA 2 se podporuje opětovné používání dostupných řešení interoperability.

3. V zájmu dosažení interoperability mezi vnitrostátními informačními systémy a informačními systémy Unie se řešení interoperability specifikují s odkazem na stávající a nové evropské normy nebo veřejně dostupné či otevřené specifikace pro výměnu informací a integraci služeb.

 

4. Vytváření či zdokonalování řešení interoperability případně vychází ze sdílení zkušeností a z výměny a prosazování osvědčených postupů nebo při něm k tomuto sdílení, výměně a prosazování dochází. Podporuje se sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi všemi zúčastněnými stranami a příslušné veřejné konzultace.

 

5. Aby se zabránilo zdvojování úsilí a aby se urychlilo vytváření řešení interoperability, jsou případně brány v úvahu výsledky, jichž bylo dosaženo v rámci jiných příslušných iniciativ Unie a členských států.

 

6. Realizace řešení interoperability v rámci programu ISA2 se případně řídí Evropskou referenční architekturou interoperability.

 

7. Řešení interoperability a jejich aktualizace jsou součástí Evropské kartografie interoperability a případně se zpřístupní evropským orgánům veřejné správy k opětovnému použití.

 

8. V rámci průběžného pracovního programu vypracovaného podle článku 7 Komise pravidelně sleduje provádění a opětovné používání řešení interoperability v celé Unii.

 

9. Aby se co nejvíce zvýšila provázanost akcí a aby se zaručilo, že se různé snahy navzájem doplňují a propojují, jsou akce případně koordinovány s ostatními příslušnými iniciativami Unie.

 

10. V rámci všech akcí a řešení interoperability financovaných z programu ISA2 se podporuje případné opětovné používání dostupných řešení interoperability.

 

Pozměňovací návrh    74

Návrh rozhodnutí

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Prováděcí pravidla

 

1. Patřičně se zohledňují Evropská strategie pro interoperabilitu a Evropský rámec interoperability a jejich budoucí realizace.

 

2. Vytváření či zdokonalování řešení interoperability ve vhodných případech vychází ze sdílení zkušeností a z výměny a prosazování osvědčených postupů nebo při něm k tomuto sdílení, výměně a prosazování dochází. To zahrnuje náležité zohlednění dopadu řešení interoperability na soukromí a ochranu údajů. Podporuje se a vhodnými prostředky také usnadňuje (např. prostřednictvím virtuálního registru) sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi všemi zúčastněnými stranami, jakož i příslušné veřejné konzultace. Zvláštní pozornost se věnuje zapojení členských států při zajišťování spolupráce s vnitrostátními odborníky v oblasti interoperability.

 

3. Realizace řešení interoperability v rámci programu ISA2 se ve vhodných případech řídí Evropskou referenční architekturou interoperability.

 

4. Řešení interoperability a jejich aktualizace jsou součástí Evropské kartografie interoperability a zpřístupní se evropským orgánům veřejné správy k opětovnému použití.

 

5. V rámci průběžného pracovního programu zavedeného podle článku 7 Komise nejméně jednou ročně monitoruje provádění a opětovné používání řešení interoperability v celé Unii a o výsledcích tohoto monitorování informuje Evropský parlament.

 

6. Provádění programu ISA 2 rovněž přispívá k provádění Digitální agendy Evropské komise.

 

7. Aby se maximalizovala součinnost a zaručilo se, aby se různé snahy navzájem doplňovaly a propojovaly, jsou akce případně koordinovány s ostatními příslušnými iniciativami Unie.

 

8. Komise zajišťuje setkávání příslušných zúčastněných subjektů a umožňuje jim vzájemnou výměnu názorů i výměnu názorů s Komisí o otázkách, na které se program zaměřuje. Za tímto účelem pořádá Komise konference, pracovní semináře a další setkání, využívá elektronické interaktivní platformy a může používat i jakékoli jiné prostředky interakce, které považuje za vhodné.

 

9. Je-li to vhodné a možné, předchází akcím a řešením interoperability vyžadujícím zpracování osobních údajů posouzení dopadu na ochranu údajů.

 

10. V řádně odůvodněných případech může být správa řešení interoperability pod dohledem Komise sdílena s neziskovými organizacemi a akce financované v programu ISA 2 mohou být přímo spojeny s akcemi rozšiřujícími jeho rozsah ve prospěch občanů a podniků, přičemž je možné případně použít další zdroje financování z evropských strukturálních a investičních fondů.

Pozměňovací návrh    75

Návrh rozhodnutí

Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6b

 

Akty v přenesené pravomoci

 

V případě, že je nezbytné doplnit kritéria způsobilosti a výběru nebo prováděcí pravidla stanovená v článcích 6 a 6a, je Komise zmocněna přijímat v souladu s článkem 10a akty v přenesené pravomoci, které tato kritéria a pravidla mění, vyjasňují nebo doplňují.

Pozměňovací návrh    76

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při zahájení programu ISA2 Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví a alespoň jednou ročně mění průběžný pracovní program pro provádění akcí po celou dobu použitelnosti tohoto rozhodnutí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

Při zahájení programu ISA 2 Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví,pokud je to nezbytně nutné, alespoň jednou ročně mění průběžný pracovní program pro provádění akcí po celou dobu použitelnosti tohoto rozhodnutí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

Průběžný pracovní program určí akce podle článku 5, stanoví jejich priority, dokumentuje je, vybírá, navrhuje, provádí a hodnotí a rovněž propaguje jejich výsledky.

Průběžný pracovní program určí akce podle článku 5, včetně doprovodných opatření podle čl. 5 odst. 3, přičemž zajistí co nejširší a nejinkluzivnější účast, v souladu s kritérii způsobilosti a výběru stanovenými v článku 6, stanoví jejich priority, dokumentuje je, vybírá, navrhuje, provádí a hodnotí a rovněž propaguje jejich výsledky, které rovněž sděluje Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    77

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zařazení akcí do průběžného pracovního programu je podmíněno splněním souboru pravidelkritérií pro přijetí, a to před jejich zařazením do průběžného pracovního programu. Tato pravidla a kritéria a veškeré jejich změny jsou nedílnou součástí průběžného pracovního programu.

2. Zařazení akcí do průběžného pracovního programu je podmíněno splněním souboru správních postupů definujících použitelné cíle. Tyto správní postupy a veškeré jejich změny jsou nedílnou součástí průběžného pracovního programu.

Pozměňovací návrh    78

Návrh rozhodnutí

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 6b je svěřena Komisi na dobu čtyř let od 1. ledna 2016.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 6b kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 6b vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh  79

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise každoročně předkládá výboru ISA2 zprávu o provádění programu.

2. Komise každoročně předkládá výboru ISA 2, věcně příslušnému výboru nebo výborům Evropského parlamentu, Radě a Výboru regionů zprávu o provádění programu ISA 2, opětovném používání řešení interoperability napříč Unií a vývoji ukazatelů výkonnosti tohoto programu.

 

Věcně příslušný výbor nebo výbory Evropského parlamentu mohou vyzvat Komisi, aby je informovala o provádění programu ISA 2 a aby zodpověděla otázky členů výboru/výborů.

Pozměňovací návrh    80

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Program je předmětem průběžného a závěrečného hodnocení, jejichž výsledky budou do 31. prosince 2018 u průběžného hodnocení a do 31. prosince 2021 u hodnocení závěrečného sděleny Evropskému parlamentu a Radě.této souvislosti může příslušný výbor Evropského parlamentu vyzvat Komisi, aby předložila výsledky hodnocení a zodpověděla dotazy jeho členů.

3. Program ISA 2 je předmětem průběžného a závěrečného hodnocení, která jsou vždy doprovázena důkladným posouzením dopadu a jejichž výsledky budou do 31. prosince 2018 u průběžného hodnocení a do 31. prosince 2021 u hodnocení závěrečného sděleny Evropskému parlamentu a Radě.této souvislosti mohou věcně příslušný výbor nebo výbory Evropského parlamentu vyzvat Komisi, aby předložila výsledky hodnocení a zodpověděla dotazy jeho/jejich členů.

Pozměňovací návrh    81

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Součástí průběžného a závěrečného hodnocení programu ISA 2 je rovněž analýza toho, zda jsou všechny příslušné činnosti a řešení interoperability vyžadující zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy Unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Pozměňovací návrh    82

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Hodnocení se týkají záležitostí, jako je relevance, účinnost, účelnost, prospěšnost, udržitelnost a soudržnost akcí programu. Závěrečné hodnocení navíc posuzuje, do jaké míry program splnil svůj cíl.

4. Hodnocení se týkají záležitostí, jako je relevance, účinnost, účelnost, prospěšnost, včetně spokojenosti občanů a podniků, a udržitelnost a soudržnost akcí programu ISA 2. Přezkoumají rovněž soudržnost, součinnost a doplňkovost s jinými programy Unie, zejména s Nástrojem pro propojení Evropy (CEF). Závěrečné hodnocení navíc posuzuje, do jaké míry program splnil svůj cíl. Zvláštní pozornost je věnována potřebám, které vyjadřují uživatelé tohoto programu.

Pozměňovací návrh    83

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výkonnost programu je posuzována ve vztahu k cíli stanovenému v článku 1 a akcím průběžného pracovního programu. Dosažení cíle se měří především prostřednictvím počtu klíčových faktorů umožňujících interoperabilitu a prostřednictvím počtu podpůrných nástrojů pro orgány veřejné správy, které byly poskytnuty evropským orgánům veřejné správy a jsou jimi používány. Ukazatele pro měření výsledků a dopadu programu jsou stanoveny v průběžném pracovním programu.

5. Výkonnost programu ISA 2 je posuzována ve vztahu k cíli stanovenému v čl. 1 odst. 2 a ke kritériím způsobilosti a výběru stanoveným v článku 6. Dosažení cíle se měří především podle počtu klíčových faktorů umožňujících interoperabilitu a počtu podpůrných nástrojů pro orgány veřejné správy, které byly poskytnuty evropským orgánům veřejné správy a jsou jimi používány.

Pozměňovací návrh    84

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Komise stanoví ukazatele pro měření výsledků a dopadu programu ISA 2.

 

Tyto ukazatele zohledňují kritéria způsobilosti a výběru stanovená v článku 6.

Pozměňovací návrh    85

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Hodnocení rovněž posoudí přínos akcí pro Unii z hlediska rozvoje společných politik, vymezí oblasti pro možná zlepšení a ověří součinnost s ostatními iniciativami Unie v oblasti přeshraniční nebo meziresortní interoperability a modernizace evropských orgánů veřejné správy.

6. Hodnocení rovněž posoudí přínos akcí pro Unii z hlediska rozvoje společných politik, vymezí oblasti pro možná zlepšení a ověří součinnost s ostatními iniciativami Unie v oblasti přeshraniční nebo meziresortní interoperability a modernizace, zjednodušení a efektivity evropských orgánů veřejné správy.

Pozměňovací návrh    86

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise rovněž vyhodnotí význam cílů a opatření programu ISA 2 pro místní a regionální orgány při zlepšování interoperability ve veřejné správě a účinnosti poskytování veřejných služeb.

Pozměňovací návrh    87

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Hodnocení programu ISA2 obsahuje případně informace o:

8. Hodnocení programu ISA 2 obsahuje informace o:

Pozměňovací návrh    88

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) kvantifikovatelných přínosech, které řešení interoperability poskytují díky propojení IKT s potřebami uživatelů;

a) kvantifikovatelných a kvalifikovatelných přínosech a snižování nákladů, které řešení interoperability přinášejí díky propojení IKT s potřebami uživatelů a koncových uživatelů, zejména občanů a MSP;

Pozměňovací návrh    89

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) kvantifikovatelném pozitivním dopadu řešení interoperability založených na IKT.

b) kvantifikovatelném a kvalifikovatelném dopadu řešení interoperability založených na IKT, zejména na orgány veřejné správy, občany a MSP.

Pozměňovací návrh    90

Návrh rozhodnutí

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny ostatní politiky Unie, mohou být řešení interoperability vytvořená či provozovaná v rámci programu ISA2 používána k nekomerčním účelům také v rámci jiných iniciativ než iniciativ Unie, pokud přitom nevzniknou dodatečné náklady, které by bylo třeba uhradit ze souhrnného rozpočtu Unie, a nebude narušen hlavní cíl Unie v souvislosti s daným řešením interoperability.

Aniž jsou dotčeny ostatní politiky Unie, a v souladu s kritérii způsobilosti a výběru stanovenými v článku 6 mohou být řešení interoperability vytvořená či provozovaná v rámci programu ISA 2 používána k nekomerčním účelům také v rámci jiných iniciativ než iniciativ Unie, pokud přitom nevzniknou dodatečné náklady, které by bylo třeba uhradit ze souhrnného rozpočtu Unie, a nebude narušen hlavní cíl Unie v souvislosti s daným řešením interoperability.

Pozměňovací návrh    91

Návrh rozhodnutí

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Ochrana údajů

 

Řešení vypracovaná, zavedená a prováděná v rámci programu ISA 2, včetně veškerých forem spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, jež vyžadují zpracovávání osobních údajů, musí být v náležitém souladu s právními předpisy Unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj vítá návrh Komise, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2).

Od roku 1995, kdy zahájila program výměny údajů mezi správními orgány (program IDA), podporuje Komise společně s členskými státy řešení umožňující výměnu dat v kontextu správních orgánů a mezi správními orgány a institucemi EU.

Toto poslední rozhodnutí je pokračováním dosavadního přístupu týkajícího se řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, jehož nejzřejmějším příkladem je program ISA, jenž stále probíhá, a značí také začátek nové fáze, ve které je třeba vzít v úvahu technologický pokrok, nové potřeby orgánů veřejné správy a občanské společnosti a nové možnosti, které nabízí cloud computing.

Fakt, že program ISA2 je zaměřen na podniky a na občany, signalizuje významný posun a znamená, že bude-li Komise určovat kritéria provádění a hodnocení, která mají být použita, nebude se moci výhradně omezit na hledisko nabídky, nýbrž bude naopak muset zdůraznit hledisko poptávky, což znamená schopnost modernizovat veřejný sektor tak, aby účinněji a účelněji reagoval na potřeby občanské společnosti.

Interoperabilita postupně zlepšuje potenciální kvalitu veřejných služeb a vytváří prostředí, ve kterém se podniky mohou stát konkurenceschopnějšími a občané dosáhnout větší spokojenosti. Pomáhá tedy silně evropské strategii pro růst a rozvoj.

Program ISA2 je v souladu s dalšími iniciativami, které pomáhají orgánům veřejné správy v modernizaci, a zvyšuje jejich potenciál přinést pozitivní výsledky, ať už se zaměřují na celkovou hospodářskou konkurenceschopnost, nebo na kvalitu života občanů.

Je tedy stavebním kamenem jednotného digitálního trhu, který slouží realizaci ambiciózní a sociálně inkluzivní evropské digitální agendy na špičkové světové úrovni.

Zpravodaj je přesvědčen, že k využití potenciálu zvažovaného rozhodnutí je třeba klást silný důraz na hospodářské a sociální přijetí programu ve shodě s následujícími klíčovými tématy.

1.  Vývoj společné sémantiky ke vzájemnému propojení orgánů veřejné správy a jejich spojení s dalšími odvětvími, což povede ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti evropského hospodářství.

2.  Vytvoření registru řešení a standardů, které budou přímo používány orgány veřejné správy, nebo začleněny do nových projektů.

3.  Vývoj jediného kontaktního místa (one-stop shop) pro osvědčené postupy (platforma Joinup).

4.  Ochrana soukromí a bezpečnosti z hlediska orgánů veřejné správy, podniků a občanů.

5.  Zjednodušení postupů a průzkum možností, jak rozšířit rozsah programu.

6.  Povzbuzování k vývoji řešení ve spolupráci, jež bude zahrnovat orgány veřejné správy ve dvou nebo více členských státech.

7.  Měření úspěchu programu podle jeho dopadů a podle toho, jak bude uspokojovat potřeby podniků a občanů.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (11.6.2015)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) – Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Navrhovatelka: Liisa Jaakonsaari

(*) Postup s přidruženým výborem – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu Komise je zavést program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2). Navrhovatelka vítá tento návrh a jeho cíl a soudí, že program ISA2 je zapotřebí k překonání elektronických překážek mezi členskými státy.

1. Příslušnost

Příslušnost k projednávání tohoto spisu v Parlamentu je rozdělena mezi tři výbory: hlavním věcně příslušným výborem je výbor ITRE a výbory IMCO a LIBE jsou přidruženými výbory podle článku 54 jednacího řádu. Výbor LIBE má výlučnou příslušnost pro všechny otázky týkající se ochrany údajů, u výborů ITRE a IMCO se však příslušnosti pro různé aspekty celého návrhu vzájemně prolínají a nelze je jednoznačně rozdělit. Proto se výbory dohodly, že se každý z nich v co největší míře zaměří na otázky související s jeho hlavními příslušnostmi.

Navrhovatelka se proto nezabývala otázkami týkajícími se ochrany údajů, jakkoli je pokládá za nanejvýš důležité, ponechala ovšem tento aspekt návrhu plně na výboru LIBE. Místo toho se navrhovatelka soustředila na hlavní příslušnosti výboru IMCO: vnitřní trh a spotřebitele.

2. Občané a podniky

V návrhu Komise se tvrdí, že z programu ISA2 budou mít prospěch orgány veřejné správy, ale také podniky a občané. Podle mínění navrhovatelky však obsah návrhu tomuto tvrzení neodpovídá. Navrhovatelka proto doplnila několik vyjasnění a upřesnění, aby návrh lépe odrážel cíl, který si Komise vytkla:

(1) soubor ustanovení, která zavazují Komisi, aby zohlednila sociální aspekty interoperability, aby měl každý možnost plně využít příležitostí, které skýtají nové technologie;

(2) soubor ustanovení, která zavazují Komisi, aby zohlednila specifickou situaci mikropodniků a malých a středních podniků a napomáhala řešením, která vyhovují potřebám MSP;

(3) definici „uživatelů“: návrh Komise neobsahuje ve svém článku 2 definici „uživatelů“, ačkoli jen tento výraz použit v několika – a někdy různých – kontextech. Přímými „uživateli“, o nichž návrh hovoří, jsou evropské orgány státní správy, nepřímými (koncovými) uživateli programu ISA2 jsou občané a podniky. Termín „zaměření na uživatele“ se vztahuje ke druhé skupině. Podle navrhovatelky právě rozdílné používání terminologie způsobilo určitý zmatek a bylo třeba je vyjasnit.

3. Další otázky

Podle mínění navrhovatelky chybí v návrhu informace o tom, jaké jsou přínosy programu ISA2 a proč je třeba jej zavést. Vložila proto do článku 3 ustanovení, které ukládá Komisi vytvořit komunikační strategii s cílem informovat a zvyšovat povědomí o programu ISA a jeho přínosech.

Navrhovatelka dále doplnila obecné zásady uvedené v článku 4, přičemž chtěla zdůraznit, že je třeba nalézt řešení, které obstojí i v budoucnu. Je také toho názoru, že podnikům a občanům používajícím řešení interoperability by měla být v případě nutnosti poskytnuta technická podpora. Mimoto by mělo být i nadále možné používat tradiční prostředky přístupu ke službám a nebýt omezen pouze na jejich poskytování on-line.

Navrhovatelka vítá návrh Komise týkající se sledování provádění programu ISA2 a také ustanovení týkající se jeho hodnocení obsažená v článku 11. Domnívá se nicméně, že by do procesu provádění a hodnocení programu měl být zapojen i Evropský parlament jako spolutvůrce právních předpisů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie interoperabilita usnadňuje úspěšné provádění politik. Na interoperabilitě závisí účinné a účelné provádění především těchto politik:

(4) Na úrovni Unie může interoperabilita usnadnit úspěšné provádění politik s významným přeshraničním rozměrem. Na interoperabilitě závisí účinné a účelné provádění především těchto politik:

Odůvodnění

Interoperabilita by sama o sobě neměla být považována za účel, spíše by měla být prostředkem k dosažení větší efektivity tam, kde je jí zjevně zapotřebí a kde si ji příslušní uživatelé jednoznačně žádají. Zvláště důležité je, aby interoperabilita nebyla uplatňována na systémy, které jsou zastaralé, nadbytečné či vyžadují modernizaci. Interoperabilita by měla podporovat digitalizaci a modernizaci systémů veřejné správy a řízení v členských státech.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Interoperabilita je hlavním faktorem úspěchu v oblasti cel a daní, včetně spotřebních daní, pokud jde o provozování transevropských systémů IKT, jež zahrnují všechny členské státy, podporují interoperabilní podnikové služby, jsou financovány prostřednictvím programů Fiscalis 2013 a Clo 2013 a jsou prováděny a provozovány Komisí a vnitrostátními orgány veřejné správy. Výsledky vytvořené v rámci programů Fiscalis 2013 a Clo 2013 jsou k dispozici ke sdílení a opětovnému použití v jiných oblastech politiky.

(9) Interoperabilita je hlavním faktorem úspěchu v oblasti cel a daní, včetně spotřebních daní, pokud jde o provozování transevropských systémů IKT, jež zahrnují všechny členské státy, podporují interoperabilní podnikové služby, jsou financovány prostřednictvím programů Fiscalis 2013 a Clo 2013 a jsou prováděny a provozovány Komisí a vnitrostátními orgány veřejné správy. Výsledky vytvořené v rámci programů Fiscalis 2013 a Clo 2013 jsou k dispozici ke sdílení a opětovnému použití v jiných oblastech politiky. Členské státy se navíc v závěrech Rady o fóru pro správu celní unie EU zavázaly, že vytvoří strategie společně řízených a provozovaných IT systémů ve všech oblastech spojených s celními otázkami.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) V oblasti normalizace IKT zmiňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 interoperabilitu jako zásadní výsledek normalizace.

(14) V oblasti normalizace IKT zmiňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 interoperabilitu jako zásadní výsledek normalizace. Při vypracovávání norem v rámci programu ISA2, který byl vytvořen nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 922/2009/ES17a, by zvláštní pozornost měla být věnována ustanovením týkajícím se zapojení zúčastněných sociálních a společenských subjektů, jak je stanoveno ve výše uvedeném nařízení.

 

___________________

 

17a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 922/2009/ES ze dne 16. září 2009 o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA). Úř. věst. L 260, 3.10.2009, s. 20.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) V oblasti zadávání veřejných zakázek požadují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 a 2014/23/EU21 ze dne 28. března 2014, aby členské státy zavedly elektronické zadávání veřejných zakázek. Uvádějí, že nástroje a zařízení použité pro komunikaci elektronickými prostředky i jejich technické vlastnosti musí být interoperabilní s obecně užívanými informačními a komunikačními technologiemi. Rovněž směrnice 2014/55/EU22 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, kterou Parlament přijal dne 11. března 2014, se zabývá vytvořením evropské normy pro elektronickou fakturaci při zadávání veřejných zakázek, která má zajistit interoperabilitu mezi systémy elektronické fakturace v celé EU.

(16) V oblasti zadávání veřejných zakázek požadují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 a 2014/23/EU21 ze dne 28. března 2014, aby členské státy zavedly elektronické zadávání veřejných zakázek, aby se tak dosáhlo účinnějších a transparentnějších postupů zadávání zakázek. Uvádějí, že nástroje a zařízení použité pro komunikaci elektronickými prostředky i jejich technické vlastnosti musí být interoperabilní s obecně užívanými informačními a komunikačními technologiemi. Znamenalo by to obrovské rozpočtové úspory a vytvoření rovných podmínek pro všechny, zejména pro malé a střední podniky a podnikatele. Rovněž směrnice 2014/55/EU22 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, kterou Parlament přijal dne 11. března 2014, se zabývá vytvořením evropské normy pro elektronickou fakturaci při zadávání veřejných zakázek, která má zajistit interoperabilitu mezi systémy elektronické fakturace v celé EU.

__________________

__________________

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1.

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1.

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Úř. věst. L 133, 06.05.14, s. 1.

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Úř. věst. L 133, 06.05.14, s. 1.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Oblasti politik uvedené v bodech odůvodnění 4 až 16 ukazují, jak je důležité, aby politika interoperability a její možná využití byly co nejefektivněji a nejpružněji koordinovány na úrovni Unie. Aby se zabránilo roztříštění snah, které jsou v Unii vyvíjeny v oblasti interoperability, je třeba v Unii prosazovat společnou koncepci interoperability a její celostní řešení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Na politické úrovni Rada opakovaně požadovala ještě větší interoperabilitu v Evropě a pokračující úsilí modernizovat evropské orgány veřejné správy. Konkrétně ve dnech 24. a 25. října 2013 Evropská rada přijala závěry, ve kterých zdůraznila, že modernizace veřejné správy by měla pokračovat urychleným zavedením služeb, které využívají interoperabilitu, jako je elektronická správa, elektronické zdravotnictví, elektronická fakturace a elektronické zadávání zakázek.

(18) Na politické úrovni Rada opakovaně požadovala ještě větší interoperabilitu v Evropě a pokračující úsilí modernizovat evropské orgány veřejné správy. Konkrétně ve dnech 24. a 25. října 2013 Evropská rada přijala závěry, ve kterých zdůraznila, že modernizace veřejné správy by měla pokračovat urychleným zavedením služeb, které využívají interoperabilitu, jako je elektronická správa, elektronické zdravotnictví, elektronická fakturace a elektronické zadávání zakázek. Má-li být v Unii rychle dosaženo interoperabilní elektronické společnosti a mají-li se do podpory využívání on-line postupů zapojit taktéž orgány veřejné správy, je naprosto nezbytné, aby na sebe členské státy vzaly příslušné závazky. Kromě toho je v zájmu efektivnější, zjednodušené a uživatelsky vstřícné elektronické správy nutná smysluplná změna evropské veřejné správy, která vyžaduje podporu a vetší odhodlání ze strany členských států. Účinné on-line veřejné služby mají zásadní význam pro posílení důvěry podniků a občanů v digitální služby.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Nahlížení na interoperabilitu jen z hlediska jednoho odvětví je spojeno s rizikem, že přijetí různých či neslučitelných řešení na vnitrostátních nebo odvětvových úrovních povede k vytvoření nových elektronických překážek, které budou bránit řádnému fungování vnitřního trhu a s ním spojené svobodě pohybu, a oslabí otevřenost a konkurenceschopnost trhů a poskytování služeb obecného zájmu občanům a podnikům. Ke zmírnění tohoto rizika by členské státy a Unie měly zintenzivnit společné úsilí, aby zabránily roztříštění trhu, zajistily přeshraniční nebo meziresortní interoperabilitu při provádění právních předpisů a současně snížily administrativní zátěž a náklady, prosazovaly společně dohodnutá řešení v oblasti IKT a zajistily náležité řízení.

(19) Nahlížení na interoperabilitu jen z hlediska jednoho odvětví je spojeno s rizikem, že přijetí různých či neslučitelných řešení na vnitrostátních nebo odvětvových úrovních povede k vytvoření nových elektronických překážek, které budou bránit řádnému fungování vnitřního trhu a s ním spojené svobodě pohybu, a oslabí otevřenost a konkurenceschopnost trhů, zejména trhů s veřejnými zakázkami, a poskytování služeb obecného zájmu občanům a podnikům. Je však důležité uznat, že vzhledem k různým výzvám, které vyplývají z různých politických cílů, je při řešení interoperability nutné postupovat na základě cílené strategie.

Odůvodnění

Interoperabilita by sama o sobě neměla být považována za účel, spíše by měla být prostředkem k dosažení větší efektivity tam, kde je jí zjevně zapotřebí a kde si ji příslušní uživatelé jednoznačně žádají. Zvláště důležité je, aby interoperabilita nebyla uplatňována na systémy, které jsou zastaralé, nadbytečné či vyžadují modernizaci. Důležitější než interoperabilita by měla být digitalizace a modernizace systémů veřejné správy a řízení v členských státech.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Pro účely tohoto rozhodnutí by se uživateli řešení interoperability měly rozumět evropské orgány veřejné správy na celostátní, regionální a místní úrovni. Občané a podniky jsou koncovými uživateli (nepřímými uživateli) řešení interoperability, neboť využívají elektronicky poskytované veřejné služby orgánů veřejné správy. „Zaměření na uživatele“ se vztahuje na koncové uživatele řešení interoperability.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22b) Existuje riziko ustrnutí na starých technologiích (tzv. proprietární uzamčení). Interoperabilita by neměla být cílem sama o sobě, ale měla by podporovat stávající snahu o modernizaci veřejné správy a administrativy. Program ISA2 by měl poskytovat prostor k přizpůsobení se budoucímu technologickému vývoji a měl by být otevřený a pružný, aby byl schopen reagovat na potřeby nových podnikových modelů a začínajících podniků, které budou vytvářet pracovní místa pro mladé lidi.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 23

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Řešení vytvořená nebo provozovaná v rámci programu ISA2 by měla v maximální možné míře tvořit součást uceleného prostředí služeb, které usnadňují interakci mezi evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany a zaručují, usnadňují a umožňují přeshraniční nebo meziresortní interoperabilitu.

(23) Řešení vytvořená nebo provozovaná v rámci programu ISA2 by měla v maximální možné míře tvořit součást uceleného prostředí služeb, které usnadňují interakci mezi evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany a zaručují, usnadňují a umožňují přeshraniční nebo meziresortní interoperabilitu. Tato řešení by měla přinášet jednoznačnou přidanou hodnotu v podobě usnadnění nebo umožnění přeshraniční a meziodvětvové interoperability. Členské státy by měly společně s Komisí zavést cílené programy, které v nezbytných případech zajistí, aby příslušné politiky s přeshraničním nebo meziodvětvovým rozměrem byly náležitě uplatňovány prostřednictvím rozvoje interoperabilních systémů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a) K tomu, aby měl program ISA2 skutečnou přidanou hodnotu na evropské úrovni, měl by být v rámci komplexní strategie zaměřené na vytvoření digitálního prostředí pro poskytování veřejných služeb v Unii prováděn na základě těchto klíčových pilířů: zásada „pouze jednou“ vztahující se na registraci příslušných údajů, zásada „standardní digitalizace údajů“ a zásada „otevřených dat“.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Občané a podniky by měli mít prospěch také ze společných, opětovně použitelných a interoperabilních služeb poskytovaných přímo klientům, které budou výsledkem lepší integrace procesů a výměny údajů v zázemí evropských orgánů veřejné správy.

(24) Občané a podniky by měli mít prospěch také ze společných, opětovně použitelných a interoperabilních služeb poskytovaných přímo klientům, které budou výsledkem lepší integrace procesů a výměny údajů v zázemí evropských orgánů veřejné správy. V zájmu snížení administrativní zátěže pro občany a podniky by měla být prosazována zásada „pouze jednou“, podle níž jsou orgánům veřejné správy údaje poskytovány pouze jednou. Současně by měla být podporována řešení nabízející bezpečnou komunikaci, zejména elektronické ověřování a šifrování údajů, aby byla posílena důvěra občanů v elektronické služby.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Mají-li všichni občané a všechny podniky z programu plně těžit, je nutné zdůraznit, že prioritou pro Unii nadále zůstává posilování elektronických dovedností a že ve všech fázích klasického a odborného vzdělávání by měly být podporovány gramotnost a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Program ISA2 by měl být nástrojem modernizace veřejného sektoru v Unii.

(25) Program ISA2 je jedním z mnoha nástrojů podněcujících k modernizaci veřejného sektoru v Unii. Modernizace evropských orgánů veřejné správy a zvyšování jejich interoperability jsou předpokladem pro dokončení jednotného digitálního trhu, což povede k modernizaci tradičního průmyslu s odhadovaným přínosem 500 miliard EUR v dodatečném ročním růstu a k výraznému povzbuzení tvorby pracovních míst v Evropě. Členské státy by měly pokračovat v modernizaci svých správních orgánů zlepšováním provozních postupů a infrastruktur IKT. Toto rozhodnutí by mělo být v souladu se závazkem Komise umožnit evropským občanům v plné míře těžit z interoperabilních elektronických služeb – od elektronické veřejné správy po elektronické zdravotnictví – a za prioritní cíl stanovit odstranění překážek, jako jsou nepropojené elektronické služby, za účelem digitalizace svobod jednotného trhu Unie.

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Interoperabilita je přímo spojena s normami a obecnými specifikacemi a je závislá na jejich používání. Program ISA2 by měl prosazovat a případně podporovat částečnou nebo úplnou standardizaci stávajících řešení interoperability. Toho by mělo být dosaženo ve spolupráci s dalšími normalizačními činnostmi na úrovni Unie, s evropskými normalizačními organizacemi a jinými mezinárodními normalizačními organizacemi.

(26) Nedostatečná interoperabilita často představuje překážku pro zavádění digitálních služeb mezi koncovými uživateli a pro vytváření jednotných kontaktních míst pro podniky a občany. Interoperabilita je přímo spojena s otevřenými normami a obecnými specifikacemi a je závislá na jejich používání. Program ISA2 by měl prosazovat a případně podporovat částečnou nebo úplnou standardizaci stávajících řešení interoperability. Toho by mělo být dosaženo ve spolupráci s dalšími normalizačními činnostmi na úrovni Unie, s evropskými normalizačními organizacemi a jinými mezinárodními normalizačními organizacemi.

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Součástí nařízení (EU) č. 1303/2013 je tematický cíl „posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě“. V této souvislosti by program ISA2 měl být spojen s programy a iniciativami, které přispívají k modernizaci veřejné správy, jako je Digitální agenda pro Evropu, a souvisejícími sítěmi, jako je Evropská síť veřejné správy (EUPAN), a usilovat o součinnost s nimi.

(28) Součástí nařízení (EU) č. 1303/2013 je tematický cíl „posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě“. V této souvislosti by program ISA2 měl být spojen s programy a iniciativami, které přispívají k modernizaci veřejné správy, jako je Digitální agenda pro Evropu, a souvisejícími sítěmi, jako je Evropská síť veřejné správy (EUPAN), a usilovat o součinnost s nimi. Tyto programy a iniciativy by měly dále zajistit, aby pracovníkům evropských orgánů veřejné správy bylo poskytnuto nezbytné školení k používání řešení interoperability a aby členské státy disponovaly odpovídajícími finančními a lidskými zdroji.

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Interoperabilita evropských orgánů veřejné správy se týká všech úrovní správy: evropské, místní, regionální i vnitrostátní. Je proto důležité, aby řešení zohledňovala jejich potřeby a případně i potřeby občanů a podniků.

(29) Interoperabilita evropských orgánů veřejné správy se týká všech úrovní správy: evropské, místní, regionální i vnitrostátní. Je proto důležité, aby řešení zohledňovala jejich potřeby i potřeby občanů, podniků, zvláště malých a středních podniků,dalších zúčastněných stran, neboť jsou pro unijní hospodářství cenným přínosem.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 29 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a) Interakce se soukromým sektorem a dalšími subjekty a zúčastněnými stranami už prokázala svou účinnost a přidanou hodnotu. Synergie s těmito zúčastněnými stranami by měly být podporovány, aby byla upřednostňována řešení, jež jsou na trhu dostupná a trhem podporovaná. V této souvislosti by měla pokračovat dosavadní praxe pořádání konferencí, seminářů a dalších setkání, mj. i se zástupci koncových uživatelů, a mělo by být nadále podporováno používání elektronických platforem sloužících k udržování kontaktu se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Snahy vnitrostátních správních orgánů lze podpořit pomocí zvláštních nástrojů v rámci evropských strukturálních a investičních fondů. Úzká spolupráce v rámci programu ISA2 by měla maximalizovat očekávaný přínos těchto nástrojů tím, že zajistí, aby financované projekty byly v souladu s celoevropskými rámci interoperability a specifikacemi v oblasti interoperability, jako je Evropský rámec interoperability.

(30) Snahy vnitrostátních, regionálních a místních správních orgánů lze podpořit pomocí zvláštních nástrojů v rámci evropských strukturálních a investičních fondů. Úzká spolupráce v rámci programu ISA2 by měla maximalizovat očekávaný přínos těchto nástrojů tím, že zajistí, aby financované projekty byly v souladu s celoevropskými rámci interoperability a specifikacemi v oblasti interoperability, jako je Evropský rámec interoperability.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 33

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Program ISA2by měl přispívat k provádění veškerých navazujících iniciativ v souvislosti se strategií Evropa 2020 a Digitální agendou pro Evropu. Aby nedošlo ke zdvojování úsilí, měl by program zohlednit další programy Unie týkající se řešení, služeb a infrastruktur v oblasti IKT, zejména Nástroj pro propojení Evropy zřízený nařízením (EU) č. 1316/2013 a program Horizont 2020 zavedený nařízením (EU) č. 1291/2013.

(33) Program ISA2 by měl přispívat k provádění veškerých navazujících iniciativ v souvislosti se strategií Evropa 2020 a Digitální agendou pro Evropu. Aby nedošlo ke zdvojování úsilí, měl by program zohlednit další programy Unie týkající se řešení, služeb a infrastruktur v oblasti IKT, zejména Nástroj pro propojení Evropy zřízený nařízením (EU) č. 1316/2013 a program Horizont 2020 zavedený nařízením (EU) č. 1291/2013. Komise by měla tyto činnosti koordinovat v rámci provádění programu ISA2 i při plánování budoucích iniciativ, které se budou týkat interoperability.

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 33 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a) Při hodnocení programu ISA2 by měla Komise věnovat zvláštní pozornost tomu, zda vytvořená a uplatňovaná řešení mají pozitivní nebo negativní dopad na modernizaci veřejného sektoru a lepší naplňování potřeb občanů a MSP, například tím, že se snižuje administrativní zátěž a náklady občanů a MSP, že jsou vytvářeny pracovní příležitosti a že se zlepšuje celkové propojení mezi veřejnou správou na jedné straně a občany a podniky, zejména MSP, na straně druhé.

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 33 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33b) Při zadávání veřejných zakázek na externí služby pro účely programu ISA2 by měla Komise podněcovat MSP k předkládání nabídek a zejména pak určovat ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě kritérií souvisejících s předmětem dané zakázky, včetně sociálních a environmentálních charakteristik.

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto rozhodnutím se na období let 2016–2020 zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (dále jen „program ISA2“).

1. Tímto rozhodnutím se na období let 2016–2020 zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (dále jen „program ISA2“).

Program ISA2 usnadňuje účinnou a účelnou přeshraniční nebo meziresortní elektronickou interakci mezi evropskými orgány veřejné správy a mezi těmito orgány a občany a podniky, aby umožnil poskytování elektronických veřejných služeb na podporu provádění politik a činností Unie.

1a. Program ISA2 usnadňuje účinnou a účelnou přeshraniční nebo meziresortní elektronickou interakci mezi evropskými orgány veřejné správy a mezi těmito orgány a občany a podniky, aby umožnil poskytování elektronických veřejných služeb na podporu provádění politik a činností Unie.

 

Program ISA2 zohledňuje sociální, hospodářské i další aspekty interoperability a zvláštní situaci mikropodniků a malých a středních podniků, aby se zlepšila interakce mezi evropskými orgány státní správy na jedné straně a podniky a občany na straně druhé. Program ISA2 respektuje právo občanů a podniků využívat i jiná řešení než řešení on-line.

 

Program ISA2 přispívá k vytváření efektivnější, jednodušší a uživatelsky vstřícné elektronické správy na vnitrostátní, regionální a místní úrovni veřejné správy.

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Unie prostřednictvím programu ISA2 určuje, vytváří a provozuje řešení interoperability, kterými se provádějí politiky Unie. Tato řešení se následně poskytnou k neomezenému použití dalším orgánům a institucím Unie a vnitrostátním, regionálním a místním orgánům veřejné správy, čímž usnadní přeshraniční nebo meziresortní interakci mezi nimi.

2. Komise ve spolupráci s členskými státy, které jsou zastoupeny Výborem pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (výbor ISA2) zřízeným podle nařízení (EU) č. 182/2011, prostřednictvím programu ISA2 určuje, vytváří a provozuje řešení interoperability, kterými se provádějí politiky Unie. Tato řešení se následně poskytnou k neomezenému použití dalším orgánům a institucím Unie a vnitrostátním, regionálním a místním orgánům veřejné správy, čímž usnadní přeshraniční nebo meziresortní interakci mezi nimi.

Odůvodnění

Komise by v rámci tohoto programu neměla přijímat žádná řešení bez důkladné konzultace s členskými státy prostřednictvím výboru ISA2, aby se zajistilo, že nebudou zahájeny zbytečné nebo nehospodárné programy, nebo případně že v takových programech nebude pokračováno.

Pozměňovací návrh    25

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Program ISA2 je nástupcem programu Unie pro řešení interoperability pro orgány veřejné správy zavedeného rozhodnutím č. 922/2009/ES (dále jen „program ISA“) a konsoliduje, prosazuje a rozšiřuje jeho činnosti.

4. (Netýká se českého znění.)

 

 

Pozměňovací návrh    26

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) „interoperabilitou“ schopnost interakce různých nesourodých organizací, která přispívá k dosažení vzájemně prospěšných a dohodnutých společných cílů a zahrnuje sdílení informací a znalostí mezi organizacemi pomocí podnikových procesů, které tyto organizace podporují, na základě výměny údajů mezi jejich systémy informačních a komunikačních technologií (IKT);

1) „interoperabilitou“ schopnost interakce různých organizací, která přispívá k dosažení vzájemně prospěšných a dohodnutých společných cílů a zahrnuje sdílení informací a znalostí mezi organizacemi pomocí podnikových procesů, které tyto organizace podporují, na základě výměny údajů mezi jejich systémy informačních a komunikačních technologií (IKT);

Odůvodnění

Pojem „různé“ je účinnější formulace než „různé nesourodé“.

Pozměňovací návrh    27

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) „řešeními interoperability“ společné rámce, společné služby a obecně používané nástroje usnadňující spolupráci mezi různými nesourodými organizacemi, ať už samostatně financované a vyvíjené v rámci programu ISA2, nebo vyvíjené ve spolupráci s dalšími iniciativami Unie, vycházející ze zjištěných požadavků evropských orgánů veřejné správy;

2) „řešeními interoperability“ společné rámce, společné služby a funkční nástroje usnadňující spolupráci mezi různými organizacemi, ať už samostatně financované a vyvíjené v rámci programu ISA2, nebo vyvíjené ve spolupráci s dalšími iniciativami Unie, vycházející ze zjištěných požadavků evropských orgánů veřejné správy;

Odůvodnění

Pojem „různé“ je účinnější formulace než „různé nesourodé“.

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) „uživatelem“ řešení interoperability evropské orgány veřejné správy na celostátní, regionální nebo místní úrovni;

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b) „koncovým uživatelem“ programu ISA2 občané a podniky;

Pozměňovací návrh    30

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) „společnými rámci“ specifikace, normy, metodiky, obecné pokyny, společná sémantická aktiva a obdobné přístupy a dokumenty;

5) „společnými rámci“ společná referenční architektura, specifikace, normy, metodiky, obecné pokyny, společná sémantická aktiva a obdobné přístupy a dokumenty;

Pozměňovací návrh    31

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 10 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– strategická a informační opatření,

– strategická opatření,

Pozměňovací návrh    32

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – point 10 – indent 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– poskytování informací o programu ISA2 a jeho přínosech a osvětová opatření zaměřená na občany a podniky, zejména MSP;

Pozměňovací návrh    33

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) posuzování dopadů navrhovaných či přijatých právních předpisů Unie z hlediska IKT;

c) posuzování dopadů plánovaných, navržených či přijatých právních předpisů Unie z hlediska IKT, včetně případného posouzení, zda je třeba rozšířit oblast působnosti a pravomoci Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA);

Pozměňovací návrh    34

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zjišťování mezer v právních předpisech, které brání interoperabilitě mezi evropskými orgány veřejné správy;

d) zjišťování mezer v právních předpisech na unijní a vnitrostátní úrovni, které brání interoperabilitě mezi evropskými orgány veřejné správy;

Pozměňovací návrh    35

Návrh rozhodnutí

Č. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) posuzování, aktualizaci a prosazování stávajících společných specifikací a norem a vývoj, vytváření a prosazování nových společných specifikací a norem pomocí normalizačních platforem Unie a případně ve spolupráci s evropskými nebo mezinárodními normalizačními organizacemi; a

g) posuzování, aktualizaci a prosazování stávajících společných specifikací a norem a vývoj, vytváření a prosazování nových společných specifikací a otevřených norem pomocí normalizačních platforem Unie a případně ve spolupráci s evropskými nebo mezinárodními normalizačními organizacemi, včetně specifikací a norem pro přenos, zpracování a bezpečnost uchovávání údajů; a

Pozměňovací návrh    36

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) vytvoření mechanismů, které budou měřit a kvantifikovat přínosy řešení interoperability.

h) vytvoření mechanismů, které budou měřit a případně kvantifikovat přínosy řešení interoperability.

Pozměňovací návrh    37

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Při rozhodování o tom, která z opatření uvedených v odstavci 1 mají být přijata, program ISA2 zohledňuje především zásady uvedené v čl. 4 odst. 2.

Pozměňovací návrh    38

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kromě toho může program ISA2 sloužit jako „inkubátor řešení“, který provádí pilotní testování nových řešení interoperability, a jako „most pro řešení“, který zajišťuje provoz stávajících řešení interoperability.

2. Program ISA2 může sloužit jako „inkubátor řešení“, který provádí pilotní testování nových řešení interoperability, a jako „most pro řešení“, který zajišťuje provoz stávajících řešení interoperability.

Pozměňovací návrh    39

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do …* Komise vypracuje komunikační a školicí strategii, která bude mít za cíl prostřednictvím uživatelsky vstřícnějšího jazyka a informační grafiky na internetových stránkách programu ISA2 zvyšovat informovanost a povědomí o tomto programu a jeho přínosech a bude zaměřena zejména na občany a MSP.

 

_____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: 6 měsíců ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Pozměňovací návrh    40

Návrh rozhodnutí

Článek 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Obecné zásady

Kritéria způsobilosti a výběru

Akce zahájené nebo pokračující v rámci programu ISA2:

1. Akce zahájené nebo pokračující v rámci programu ISA2 se zakládají na prospěšnosti a přidané hodnotě pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany a vycházejí z potřeb, které byly označeny za užitečné a nákladově efektivní a po nichž panuje poptávka. 

a) se zakládají na prospěšnosti a vycházejí z určených potřeb;

 

 

2. Akce zahájené nebo pokračující v rámci programu ISA2 se řídí zásadami, na nichž se zakládá evropské veřejná správa, jak jsou uvedeny v evropském rámci interoperability.

b) jsou v souladu s tímto souborem zásad:

Dále zohledňují následující kritéria způsobilosti a výběru:

– subsidiarita a proporcionalita,

– subsidiarita a proporcionalita,

zaměření na uživatele,

– důraz na koncové uživatele, zejména na potřeby občanů a MSP,

začlenění a přístupnost,

inkluzivnost a přístupnost,

– bezpečnost a soukromí,

– bezpečnost a soukromí,

– mnohojazyčnost,

– mnohojazyčnost,

správní zjednodušení,

zjednodušení a modernizace správy,

– transparentnost,

– transparentnost;

– uchovávání informací,

– uchovávání informací,

– otevřenost,

– otevřenost,

– opětovná použitelnost,

– opětovná použitelnost,

– technologická neutralita a přizpůsobivost a

technologická neutralita, řešení, která co nejlépe obstojí v budoucnu, a přizpůsobivost,

 

– neutralita sítí,

– účelnost a účinnost;

– účelnost a účinnost a

 

– poskytování služeb různými cestami, což obnáší hlavně zachování tradičních způsobů přístupu k službám souběžně s elektronickým přístupem, a poskytování technické pomoci při používání elektronických prostředků.

 

3. Akce, které byly zahájeny nebo které pokračují v rámci programu ISA2, musí být v souladu s alespoň jedním z cílů tohoto programu uvedených v článku 1.

 

4. Akce, které byly zahájeny nebo které pokračují v rámci programu ISA2, se provádějí v souladu se stávajícími nebo novými evropskými normami nebo veřejně dostupnými specifikacemi pro výměnu informací a integraci služeb.

 

5. Akce, které byly zahájeny nebo které pokračují v rámci programu ISA2, se řídí pokyny stanovenými odbornou skupinou pro elektronickou veřejnou správu, evropskou strategií interoperability, evropským rámcem interoperability a kodexem evropské statistiky, včetně jejich budoucích aktualizací.

c) lze rozšířit a použít v jiných oblastech podnikání nebo politiky; a

6. Akce, které byly zahájeny nebo které pokračují v rámci programu ISA2, lze –zejména uplatňováním zásad otevřených dat – rozšířit a použít v jiných oblastech podnikání nebo politiky a flexibilně se přizpůsobují budoucímu technologickému vývoji.

d) jsou prokazatelně finančně, organizačně a technicky udržitelné.

7. Akce, které byly zahájeny nebo které pokračují v rámci programu ISA2, jsou prokazatelně finančně, organizačně a technicky udržitelné.

 

8. Pokud má být v rámci programu ISA2 zahájena nebo pokud má v jeho rámci pokračovat určitá akce, musí být stanovena konkrétní uživatelská potřeba nebo oblast trhu, která zatím nebyla zkoumána. Musí být rovněž jasně prokázáno, jakým způsobem bude daná akce odpovídat na stanovenou potřebu, a to v souladu s činnostmi uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    41

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akce ve formě projektů sestávají případně z těchto fází:

Akce ve formě projektů mohou případně sestávatvíce fází:

Odůvodnění

Měl by být uplatněn pružný přístup, jímž se zajistí, že tímto rozhodnutím nebude omezován vývoj řešení.

Pozměňovací návrh    42

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fáze konkrétních projektů se vymezíupřesní v době, kdy je akce zařazena do průběžného pracovního programu.

Fáze konkrétních projektů může být vymezena a upřesněna v době, kdy je akce zařazena do průběžného pracovního programu. Projekt je možné v kterémkoli okamžiku ukončit, pokud již není nezbytný nebo pokud není považován za efektivní.

Odůvodnění

Měl by být uplatněn pružný přístup, jímž se zajistí, že tímto rozhodnutím nebude omezován vývoj řešení.

Pozměňovací návrh    43

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Při provádění programu ISA2 jsou patřičně zohledňovány Evropská strategie pro interoperabilitu a Evropský rámec interoperability a jejich budoucí aktualizace.

1. Při provádění programu ISA2 přispívají řešení k provádění Evropské strategie pro interoperabilitu, Evropského rámce interoperability a  strategie Komise pro jednotný digitální trhjsou vyvíjena pouze tehdy, jsou-li s nimi a jejich budoucími aktualizacemi plně v souladu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Při provádění programu ISA2 Komise v co největším rozsahu konzultuje se zúčastněnými stranami, zejména s občany a MSP, pokud se jich dané akce týkají.

 

Komise co nejšíře zapojuje MSP do co nejvíce projektů.

Pozměňovací návrh    45

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Aby se zabránilo zdvojování úsilí a aby se urychlilo vytváření řešení interoperability, jsou případně brány v úvahu výsledky, jichž bylo dosaženo v rámci jiných příslušných iniciativ Unie a členských států.

5. Aby se zabránilo zdvojování úsilí a aby se urychlilo vytváření řešení interoperability, jsou brány v úvahu výsledky, jichž bylo dosaženo v rámci jiných příslušných iniciativ Unie a členských států,jsou předávány a šířeny osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh    46

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odstavce 1 až 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Řešení interoperability a jejich aktualizace jsou součástí Evropské kartografie interoperability a případně se zpřístupní evropským orgánům veřejné správy k opětovnému použití.

7. Řešení interoperability a jejich aktualizace jsou součástí Evropské kartografie interoperability a případně se zpřístupní evropským orgánům veřejné správy a v příslušných případech občanům a podnikům k opětovnému použití.

8. V rámci průběžného pracovního programu vypracovaného podle článku 7 Komise pravidelně sleduje provádění a opětovné používání řešení interoperability v celé Unii.

 

9. Aby se co nejvíce zvýšila provázanost akcí a aby se zaručilo, že se různé snahy navzájem doplňujípropojují, jsou akce případně koordinovány s ostatními příslušnými iniciativami Unie.

9. Aby se co nejvíce zvýšila provázanost akcí a aby se zaručilo, aby se různé snahy navzájem doplňovalypropojovalyaby nedocházelo ke zdvojování činností, jsou akce případně koordinovány s ostatními příslušnými iniciativami Unie.

10. V rámci všech akcí a řešení interoperability financovaných z programu ISA2 se podporuje případné opětovné používání dostupných řešení interoperability.

10. V rámci všech akcí a řešení interoperability financovaných z programu ISA2 se případně opětovně používají dostupná řešení interoperability.

Pozměňovací návrh    47

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odstavce 1 a 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Při zahájení programu ISA2 Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví a alespoň jednou ročně mění průběžný pracovní program pro provádění akcí po celou dobu použitelnosti tohoto rozhodnutí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

1. Při zahájení programu ISA2 Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví a alespoň jednou ročně mění průběžný pracovní program pro provádění akcí po celou dobu použitelnosti tohoto rozhodnutí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

Průběžný pracovní program určí akce podle článku 5, stanoví jejich priority, dokumentuje je, vybírá, navrhuje, provádí a hodnotí a rovněž propaguje jejich výsledky.

Průběžný pracovní program určí akce podle článku 5, včetně doprovodných opatření podle čl. 5 odst. 3, stanoví jejich priority, dokumentuje je, vybírá, navrhuje, provádí a hodnotí a rovněž propaguje jejich výsledky.

 

Průběžný pracovní program zohlední, do jaké míry jsou plněny kritéria způsobilosti a výběru uvedená v čl. 4 odst. 2.

2. Zařazení akcí do průběžného pracovního programu je podmíněno splněním souboru pravidel a kritérií pro přijetí, a to před jejich zařazením do průběžného pracovního programu. Tato pravidla a kritéria a veškeré jejich změny jsou nedílnou součástí průběžného pracovního programu.

2. Zařazení akcí do průběžného pracovního programu je podmíněno splněním souboru správních postupů, které před jejich zařazením do průběžného pracovního programu stanoví použitelné cíle. Tyto správní postupy a veškeré jejich změny jsou nedílnou součástí průběžného pracovního programu.

Pozměňovací návrh    48

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odstavce 1 a 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise každoročně předkládá výboru ISA2 zprávu o provádění programu.

2. Komise každoročně předkládá výboru ISA2věcně příslušnému výboru nebo výborům Evropského parlamentu zprávu o provádění programu ISA2opětovném používání řešení interoperability v celé Unii.

 

Věcně příslušný výbor nebo výbory Evropského parlamentu mohou Komisi vyzvat, aby je informovala o provádění programu ISA2 a aby zodpověděla dotazy jejich členů.

3. Program je předmětem průběžného a závěrečného hodnocení, jejichž výsledky budou do 31. prosince 2018 u průběžného hodnocení a do 31. prosince 2021 u hodnocení závěrečného sděleny Evropskému parlamentu a Radě. V této souvislosti může příslušný výbor Evropského parlamentu vyzvat Komisi, aby předložila výsledky hodnocení a zodpověděla dotazy jeho členů.

3. Program ISA2 je předmětem průběžného a závěrečného hodnocení, která jsou doplněna posouzením dopadu a jejichž výsledky budou do 31. prosince 2018 u průběžného hodnocení a do 31. prosince 2021 u hodnocení závěrečného sděleny Evropskému parlamentu a Radě. V této souvislosti může věcně příslušný výbor nebo výbory Evropského parlamentu vyzvat Komisi, aby předložila výsledky hodnocení a zodpověděla dotazy jejich členů.

Pozměňovací návrh    49

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Hodnocení se týkají záležitostí, jako je relevance, účinnost, účelnost, prospěšnost, udržitelnost a soudržnost akcí programu. Závěrečné hodnocení navíc posuzuje, do jaké míry program splnil svůj cíl.

4. Hodnocení se týkají záležitostí, jako je relevance, přidaná hodnota, účinnost, účelnost, prospěšnost, spokojenost občanů a podniků, udržitelnost a soudržnost akcí programu ISA2také jejich koordinace s jinými relevantními iniciativami Unie. Závěrečné hodnocení navíc posuzuje, do jaké míry program ISA2 splnil svůj cíl.

Pozměňovací návrh    50

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výkonnost programu je posuzována ve vztahu k cíli stanovenému v článku 1akcím průběžného pracovního programu. Dosažení cíle se měří především prostřednictvím počtu klíčových faktorů umožňujících interoperabilitu a prostřednictvím počtu podpůrných nástrojů pro orgány veřejné správy, které byly poskytnuty evropským orgánům veřejné správy a jsou jimi používány. Ukazatele pro měření výsledků a dopadu programu jsou stanoveny v průběžném pracovním programu.

5. Výkonnost programu ISA2 je posuzována ve vztahu k cíli stanovenému v čl. 1 odst. 2 a ke kritériím způsobilosti a výběru uvedeným v čl. 4 odst. 2. Dosažení cíle se měří především podle počtu klíčových faktorů umožňujících interoperabilitu a počtu podpůrných nástrojů pro orgány veřejné správy, které byly poskytnuty evropským orgánům veřejné správy a jsou jimi používány.

Pozměňovací návrh    51

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Komise stanoví ukazatele pro měření výsledků a dopadu programu ISA2.

 

Tyto ukazatele musí zohledňovat kritéria způsobilosti a výběru uvedená v čl. 4 odst. 2.

Pozměňovací návrh    52

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Hodnocení rovněž posoudí přínos akcí pro Unii z hlediska rozvoje společných politik, vymezí oblasti pro možná zlepšení a ověří součinnost s ostatními iniciativami Unie v oblasti přeshraniční nebo meziresortní interoperability a modernizace evropských orgánů veřejné správy.

6. Hodnocení rovněž posoudí přínos akcí pro Unii z hlediska rozvoje společných politik, vymezí oblasti pro možná zlepšení a ověří součinnost s ostatními iniciativami Unie v oblasti přeshraniční nebo meziresortní interoperability a modernizace, zjednodušení a efektivity evropských orgánů veřejné správy.

Pozměňovací návrh    53

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 8 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) kvantifikovatelných přínosech, které řešení interoperability poskytují díky propojení IKT s potřebami uživatelů;

a) kvantifikovatelných a kvalifikovatelných přínosech, které řešení interoperability poskytují díky propojení IKT s potřebami uživatelů a koncových uživatelů, zejména občanů a MSP;

Pozměňovací návrh    54

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 8 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) kvantifikovatelném pozitivním dopadu řešení interoperability založených na IKT.

b) kvantifikovatelném a kvalifikovatelném dopadu řešení interoperability založených na IKT, zejména na orgány veřejné správy, občany a MSP.

Pozměňovací návrh    55

Návrh rozhodnutí

Článek 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny ostatní politiky Unie, mohou být řešení interoperability vytvořená či provozovaná v rámci programu ISA2 používána k nekomerčním účelům také v rámci jiných iniciativ než iniciativ Unie, pokud přitom nevzniknou dodatečné náklady, které by bylo třeba uhradit ze souhrnného rozpočtu Unie, a nebude narušen hlavní cíl Unie v souvislosti s daným řešením interoperability.

Aniž jsou dotčeny ostatní politiky Unie, a v souladukritérii způsobilosti a výběru uvedenými v čl. 4 odst. 2 mohou být řešení interoperability vytvořená či provozovaná v rámci programu ISA2 používána k nekomerčním účelům také v rámci jiných iniciativ než iniciativ Unie, pokud přitom nevzniknou dodatečné náklady, které by bylo třeba uhradit ze souhrnného rozpočtu Unie, a nebude narušen hlavní cíl Unie v souvislosti s daným řešením interoperability.

POSTUP

Název

Program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru

Referenční údaje

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

3.7.2014

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

15.1.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Projednání ve výboru

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Datum přijetí

4.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrey Kovatchev


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (10.6.2015)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Navrhovatel: Jeroen Lenaers

(*) Přidružený výbor - článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh stanoví vytvoření programu pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2), který bude vítaným pokračovatelem a zlepšením předchozích programů (IDA, IDABC, ISA). S výbory ITRE a IMCO bylo dohodnuto, že výhradní odpovědnost za otázky týkající se ochrany údajů a základních práv bude mít v souladu s přílohou VI jednacího řádu výbor LIBE.

Ačkoli ne všechna řešení interoperability, která budou výsledkem činnosti ISA2, budou zahrnovat zpracování osobních údajů, některá řešení se bez nich určitě neobejdou. Navrhovatel proto považuje za důležité vložit zvláštní odkazy na acquis Unie v oblasti ochrany osobních údajů, neboť současný návrh Evropské komise tuto skutečnost nepokrývá dostatečně.

Pozměňovací návrhy předložené navrhovatelem zavádějí zvláštní odkazy na acquis Unie v oblasti ochrany osobních údajů, zejména na směrnici 95/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 s cílem zajistit dodržování práv fyzických osob v situacích, kdy činnosti, jež spadají do působnosti ISA2, zahrnují zpracovávání osobních údajů.

Mimo to jsou obecné zásady, na jejichž základě jsou uskutečňovány činnosti programu ISA2, doplněny o zásadu ochrany údajů již od návrhu. Toto opatření zajistí, že požadavky na ochranu údajů budou zohledňovány již ve fázi vývoje řešení interoperability, které vyžaduje zpracovávání osobních údajů. Podobné odkazy se vkládají rovněž do fáze provádění, monitorování a hodnocení programu, aby se zajistilo, že ochraně osobních údajů bude věnována náležitá pozornost i v těchto fázích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Interoperabilita by měla v souvislosti s ochranou údajů a intenzivnější přeshraniční spoluprací odhalit významný potenciál pro účinnější fungování veřejných služeb členských států, který – bude-li využíván v maximální míře – by mohl přispět k dosažení cílů evropského semestru.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Nahlížení na interoperabilitu jen z hlediska jednoho odvětví je spojeno s rizikem, že přijetí různých či neslučitelných řešení na vnitrostátních nebo odvětvových úrovních povede k vytvoření nových elektronických překážek, které budou bránit řádnému fungování vnitřního trhu a s ním spojené svobodě pohybu, a oslabí otevřenost a konkurenceschopnost trhů a poskytování služeb obecného zájmu občanům a podnikům. Ke zmírnění tohoto rizika by členské státy a Unie měly zintenzivnit společné úsilí, aby zabránily roztříštění trhu, zajistily přeshraniční nebo meziresortní interoperabilitu při provádění právních předpisů a současně snížily administrativní zátěž a náklady, prosazovaly společně dohodnutá řešení v oblasti IKT a zajistily náležité řízení.

(19) Nahlížení na interoperabilitu jen z hlediska jednoho odvětví je spojeno s rizikem, že přijetí různých či neslučitelných řešení na vnitrostátních nebo odvětvových úrovních povede k vytvoření nových elektronických překážek, které budou bránit řádnému fungování vnitřního trhu a s ním spojené svobodě pohybu, a oslabí otevřenost a konkurenceschopnost trhů a poskytování služeb obecného zájmu občanům a podnikům. Ke zmírnění tohoto rizika by členské státy a Unie měly zintenzivnit společné úsilí, aby zabránily roztříštění trhu, zajistily přeshraniční nebo meziresortní interoperabilitu při provádění právních předpisů a současně snížily administrativní zátěž a náklady, prosazovaly společně dohodnutá řešení v oblasti IKT a zajistily náležité řízení. Program ISA2 by měl taktéž zahrnovat bezpečnost údajů a jejich ukládání do cloudu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 33 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a) Zásady a ustanovení stanovená v právních předpisech Unie o ochraně soukromí a fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011b, by se měla vztahovat na řešení vypracovaná, stanovená a prováděná v rámci programu ISA2, která vyžadují zpracovávání osobních údajů.

 

______________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) posuzování, aktualizaci a prosazování stávajících společných specifikací a norem a vývoj, vytváření a prosazování nových společných specifikací a norem pomocí normalizačních platforem Unie a případně ve spolupráci s evropskými nebo mezinárodními normalizačními organizacemi; v. buď:

g) posuzování, aktualizaci a prosazování stávajících společných specifikací a norem a vývoj, vytváření a prosazování nových společných specifikací a norem pomocí normalizačních platforem Unie a případně ve spolupráci s evropskými nebo mezinárodními normalizačními organizacemi, a to se zřetelem k bezpečnému předávání, zpracovávání a uchovávání údajů; v. buď:

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) ulehčení přínosného a praktického opětovného používání údajů podniky a občany v souladu s použitelným právem, např. právem upravujícím ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – písm. b – odrážka 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– bezpečnost a soukromí,

– bezpečnost, dodržování soukromí a vysoká míra ochrany údajů;

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – písm. b – odrážka 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– standardní nastavení ochrany soukromí a ochrana soukromí již ve stádiu návrhu;

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vytváření či zdokonalování řešení interoperability případně vychází ze sdílení zkušeností a z výměny a prosazování osvědčených postupů nebo při něm k tomuto sdílení, výměně a prosazování dochází. Podporuje se sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi všemi zúčastněnými stranami a příslušné veřejné konzultace.

4. Vytváření či zdokonalování řešení interoperability případně vychází ze sdílení zkušeností a z výměny a prosazování osvědčených postupů nebo při něm k tomuto sdílení, výměně a prosazování dochází. To zahrnuje náležité zohlednění dopadu řešení interoperability na soukromí a ochranu údajů. Podporuje se sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi všemi zúčastněnými stranami a příslušné veřejné konzultace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11. Je-li to vhodné a možné, předchází akcím a řešením interoperability vyžadujícím zpracování osobních údajů posouzení dopadu na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Součástí průběžného a závěrečného hodnocení programu ISA2 je analýza toho, zda všechny příslušné činnosti a řešení interoperability vyžadující zpracování osobních údajů jsou v souladu s právními předpisy Unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Článek 13 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Ochrana údajů

 

Řešení vypracovaná, stanovená a prováděná v rámci programu ISA2, včetně veškerých forem spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, jež vyžadují zpracovávání osobních údajů, musí být v náležitém souladu s právními předpisy Unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

POSTUP

Název

Program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru

Referenční údaje

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

3.7.2014

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

15.1.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Projednání ve výboru

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Datum přijetí

26.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik


POSTUP

Název

Program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru

Referenční údaje

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Datum předložení EP

23.6.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Datum přijetí

16.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bart Staes

Datum předložení

6.7.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí