BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2)Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor

6.7.2015 - (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Carlos Zorrinho
Ordførere for udtalelse (*):
Liisa Jaakonsaari, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Jeroen Lenaers, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54


Procedure : 2014/0185(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0225/2015
Indgivne tekster :
A8-0225/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2)

Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0367),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0037/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 15. oktober 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til udtalelse af 12. februar 2015 fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0225/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Overskrift 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2)

om indførelse af et program om interoperabilitetsrammer og -løsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2)

Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor

Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor

(EØS-relevant tekst)

(EØS-relevant tekst)

 

(Ændringen fra "ISA2" finder anvendelse i hele teksten. )

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Europa-Parlamentet påpegede i sin beslutning af 20. april 2012 om "et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – e-forvaltning som spydspids"1a, at hindringerne for vedtagelse af e‑forvaltning ikke nødvendigvis kun forekommer på det tekniske niveau eller i forbindelse med interoperabilitet, og henviste til, at det er nødvendigt at tage hensyn til og samtidig bekæmpe den digitale kløft.

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Interoperabilitet for så vidt angår databeskyttelse og et stærkere grænseoverskridende samarbejde bør afdække et stort potentiale for større effektivitet i medlemsstaternes offentlige tjenester, som, hvis det udnyttes fuldt ud, kan bidrage til at opfylde målene for det europæiske semester.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) På EU-plan gør interoperabilitet det lettere at gennemføre politikker. De følgende politikområder er særligt afhængige af interoperabilitet for at kunne gennemføres effektivt:

(4) På EU-plan gør interoperabilitet det lettere at gennemføre politikker og indebærer et stort potentiale med hensyn til at undgå elektroniske barrierer på tværs af grænserne og til yderligere at sikre fremkomsten af nye fælles offentlige tjenester eller konsolideringen af sådanne tjenester, der er under udvikling. De følgende politikområder er særligt afhængige af interoperabilitet for at kunne gennemføres effektivt:

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) For så vidt angår unionsborgernes rettigheder til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, letter interoperabilitet i den lokale, nationale og europæiske administration de mål, der er fastsat i Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om "rapport om Unionsborgerskab 2010 – Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder1a.

 

____________________

 

1a P7_TA (2012) 0120.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Interoperabilitet har været en central succesfaktor på told-, skatte- og afgiftsområdet, hvor man anvender transeuropæiske ikt-systemer, som omfatter alle medlemsstater og støtter interoperable virksomhedstjenester finansieret under programmerne Fiscalis 2013 og Told 2013, gennemført og administreret af Kommissionen og de nationale myndigheder, Erfaringerne fra programmerne Fiscalis 2013 og Told 2013 er tilgængelige til deling og genanvendelse for andre politikområder.

(9) Interoperabilitet har været en central succesfaktor på told-, skatte- og afgiftsområdet, hvor man anvender transeuropæiske IKT-systemer, som omfatter alle medlemsstater og støtter interoperable virksomhedstjenester finansieret under programmerne Fiscalis 2013 og Told 2013, gennemført og administreret af Kommissionen og de nationale myndigheder. Erfaringerne fra programmerne Fiscalis 2013 og Told 2013 er tilgængelige til deling og genanvendelse for andre politikområder. Hertil kommer, at medlemsstaterne og Kommissionen har forpligtet sig til at udvikle en strategi for IT-systemer, der forvaltes og drives i fællesskab på alle toldrelaterede områder, hvilket Rådet gav sin tilslutning til i sine konklusioner af 26. maj 2014 om forvaltningsreformen af EU's toldunion.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For så vidt angår ikt-standardisering fremhæves interoperabilitet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 som et vigtigt resultat af standardiseringen.

(14) For så vidt angår IKT-standardisering fremhæves interoperabilitet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 som et vigtigt resultat af standardiseringen. Når der udvikles standarder inden for rammerne af ISA2-programmet, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 922/2009/EF1a, bør der lægges særlig vægt på de bestemmelser, der vedrører inddragelse af sociale og samfundsmæssige aktører som fastlagt i forordning (EU) nr. 1025/2012.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 922/2009/EF af 16. september 2009 om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder (ISA) (EUT L 260 af 3.10.2009, s. 20).

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) For så vidt angår offentlige udbud forpligter Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 og 2014/23/EU21 af 28. marts 2014 medlemsstaterne til at indføre elektroniske indkøbsprocedurer. De fastsætter, at de værktøjer og anordninger, der bruges til elektronisk kommunikation, og deres tekniske karakteristika skal være kompatible med almindeligt anvendte produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi. Direktiv 2014/55/EU22 af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud, som blev vedtaget i Parlamentet den 11. marts 2014, omhandler desuden udvikling af en europæisk standard for elektronisk fakturering inden for offentlige indkøb med henblik på at sikre, at de elektroniske faktureringssystemer i EU er interoperable.

(16) For så vidt angår offentlige udbud forpligter Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 2014/25/EU519, 2014/24/EU20 og 2014/23/EU21 af 28. marts 2014 medlemsstaterne til at indføre elektroniske indkøbsprocedurer for at øge effektiviteten og gennemsigtigheden i offentlige indkøbsprocedurer. De fastsætter, at de værktøjer og anordninger, der bruges til elektronisk kommunikation, og deres tekniske karakteristika skal være kompatible med almindeligt anvendte produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi. Dette indebærer enorme budgetbesparelser og skaber lige vilkår, især for nye og eksisterende små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Direktiv 2014/55/EU22 af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud, som blev vedtaget i Parlamentet den 11. marts 2014, omhandler desuden udvikling af en europæisk standard for elektronisk fakturering inden for offentlige indkøb med henblik på at sikre, at de elektroniske faktureringssystemer i EU er interoperable.

__________________

__________________

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242.

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242.

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1-64.

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1-64.

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud. EUT L 133 af 06.05.14, s. 1.

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud. EUT L 133 af 06.05.14, s. 1.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) De politikområder, som der henvises til i betragtning 4-16, viser, hvor vigtigt det er, at politik i forbindelse med interoperabilitet bør samordnes på EU-niveau på en måde, der er så effektiv og lydhør som muligt. For at bringe fragmenteringen i Unionen til ophør bør en fælles forståelse af interoperabilitet i Unionen og en holistisk tilgang til interoperabilitetsløsninger fremmes.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Interoperabilitet er også et grundlæggende element i Connecting Europe-faciliteten (CEF), som blev indført med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/201355 inden for bredbåndsinfrastruktur og -tjenester. I forordning (EU) nr. 283/201456 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur nævnes det udtrykkeligt, at interoperabilitet, konnektivitet, bæredygtig udbredelse, drift og opgradering af transeuropæiske digitaltjenesteinfrastrukturer samt samordning på europæisk plan er en operationel prioritet for CEF for at nå målsætningerne.

(17) Interoperabilitet er også et grundlæggende element i Connecting Europe-faciliteten (CEF), som blev indført med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/201355 inden for bredbåndsinfrastruktur og -tjenester. I forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur56 nævnes det udtrykkeligt, at interoperabilitet, konnektivitet, bæredygtig udbredelse, drift og opgradering af transeuropæiske digitaltjenesteinfrastrukturer samt samordning på europæisk plan er en af de operationelle prioriteter for CEF for at nå målsætningerne. Navnlig forordning (EU) nr. 283/2014 foreskriver såkaldte byggesten, som f.eks. e‑identifikation, e‑levering og automatisk oversættelse, for at lette interoperabilitet på tværs af grænserne.

__________________

__________________

55 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010. EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129.

55 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010. EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129.

56 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF. EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14.

56 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF. EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) På politisk niveau har Rådet gentagne gange krævet endnu større interoperabilitet i Europa og en fortsat indsats for at modernisere de europæiske offentlige myndigheder. Navnlig understregede Det Europæiske Råd i sine konklusioner fra samlingen den 24. og 25. oktober 2013, at moderniseringen af de offentlige forvaltninger skulle fortsætte gennem hurtig gennemførelse af tjenester såsom e-forvaltning, e-sundhed, e-fakturering og e-udbud, som forudsætter interoperabilitet.

(18) På politisk niveau har Rådet gentagne gange krævet endnu større interoperabilitet i Europa og en fortsat indsats for at modernisere de europæiske offentlige myndigheder. Navnlig understregede Det Europæiske Råd i sine konklusioner fra samlingen den 24. og 25. oktober 2013, at moderniseringen af de offentlige forvaltninger skulle fortsætte gennem hurtig gennemførelse af tjenester såsom e‑forvaltning, e-sundhed, e-fakturering og e‑udbud, som forudsætter interoperabilitet. Medlemsstaternes engagement er afgørende for at sikre en hurtig udbredelse af et interoperabelt e‑samfund i Unionen samt inddragelse af offentlige myndigheder i bestræbelserne på at anspore til anvendelsen af onlineprocedurer. For at etablere en mere effektiv, forenklet og brugervenlig e‑forvaltning er det endvidere nødvendigt med en meningsfuld ændring i de offentlige myndigheder i Europa, med støtte og et større engagement fra medlemsstaternes side. Effektive offentlige onlinetjenester er afgørende for at fremme erhvervslivets og borgernes tillid til digitale tjenester.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Hvis man kun betragter interoperabilitet inden for den enkelte sektor, er der risiko for, at der vedtages forskellige eller inkompatible løsninger på nationalt niveau eller på sektorniveau, hvilket vil skabe nye e-barrierer, der hindrer funktionen af det indre marked og den tilhørende frie bevægelighed og undergraver det åbne og konkurrenceprægede marked og leveringen af tjenester af almen interesse til borgere og virksomheder. For at mindske denne risiko bør medlemsstaterne og EU styrke deres fælles indsats for at undgå en opsplitning af markedet og sikre interoperabilitet på tværs af grænser og sektorer i forbindelse gennemførelsen af lovgivning og samtidig reducere den administrative byrde og omkostningerne, og de bør fremme fælles vedtagne ikt-løsninger og sikre en hensigtsmæssig styring.

(19) Hvis man kun betragter interoperabilitet inden for den enkelte sektor, er der risiko for, at der vedtages forskellige eller inkompatible løsninger på nationalt niveau eller på sektorniveau, hvilket vil skabe nye e-barrierer, der hindrer funktionen af det indre marked og den tilhørende frie bevægelighed og undergraver det åbne og konkurrenceprægede marked og leveringen af tjenester af almen interesse til borgere og virksomheder. For at mindske denne risiko bør medlemsstaterne og EU styrke deres fælles indsats for at undgå en opsplitning af markedet og den digitale kløft. De bør sikre interoperabilitet på tværs af grænser og sektorer i forbindelse gennemførelsen af lovgivning og samtidig reducere den administrative byrde og omkostningerne, øge effektiviteten og fremme fælles vedtagne IKT-løsninger med henblik på så vidt muligt at harmonisere disse på EU-niveau, idet der samtidig sikres en hensigtsmæssig styring. Datasikkerhed og cloud-lagring bør også være omfattet af ISA2-programmet.

 

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Ved indførelse, forbedring eller drift af fælles løsninger bør alle initiativer, hvor det er hensigtsmæssigt, baseres på eller ledsages af udveksling af erfaringer og løsninger samt udveksling og fremme af god praksis, teknologisk neutralitet og tilpasningsevne, mens principperne om sikkerhed, privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger altid bør håndhæves. I denne forbindelse bør overholdelse af EIF og åbne standarder og specifikationer fremmes.

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Afgørelse 922/2009/EF udløber den 31. december 2015, og der er derfor behov for et nyt EU-program vedrørende interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) for at kortlægge og analysere det overordnede interoperabilitetslandskab i Europa og undgå, at det splittes op. Programmet skal muliggøre, fremme og støtte en helhedsorienteret tilgang til indsamling, vurdering, udvikling etablering, industrialisering, drift, forbedring og vedligeholdelse af interoperabilitetsløsninger, herunder løsninger, som letter genanvendelse og udveksling af data, som støtte for den grænseoverskridende kommunikation for europæiske offentlige myndigheder og mellem dem og virksomheder og borgere. Endelig skal programmet fremme genanvendelighed, integration og konvergens mellem eksisterende løsninger, herunder løsninger fra andre politikområder i EU.

(22) Afgørelse 922/2009/EF udløber den 31. december 2015, og der er derfor behov for et nyt EU-program vedrørende interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) for at kortlægge og analysere det overordnede interoperabilitetslandskab i Europa og undgå elektroniske barrierer, public service-uforeneligheder og opsplitning. Programmet skal muliggøre, fremme og støtte en helhedsorienteret tilgang til indsamling, vurdering, udvikling etablering, industrialisering, drift, forbedring og vedligeholdelse af interoperabilitetsløsninger, herunder løsninger, som letter genanvendelse og udveksling af data, som støtte for den grænseoverskridende kommunikation for europæiske offentlige myndigheder og mellem dem og virksomheder og borgere. Endelig skal programmet fremme genanvendelighed, integration og konvergens mellem eksisterende løsninger, herunder løsninger fra andre politikområder i EU. ISA2-programmet bør bygge på de erfaringer, der er høstet fra IDA-, Idabc- og ISA-programmerne, og de fremskridt, der er gjort inden for den digitale dagsorden for Europa. Eftersom programmets anvendelsesområde er udvidet til også at omfatte offentlige myndigheders interaktioner med virksomheder og borgere, bør der sikres høje niveauer for sikkerhed og privatlivets fred.

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) I forbindelse med denne afgørelse bør brugere af interoperabilitetsløsninger forstås som værende de europæiske offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan. Borgere og virksomheder er slutbrugere (indirekte brugere) af interoperabilitetsløsninger som følge af deres brug af elektroniske offentlige tjenester, som ydes af de offentlige myndigheder. Når der tales om at have brugerne i centrum, menes der slutbrugerne af interoperabilitetsløsninger.

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22b) Der er også risiko for at "fastlåse" gamle teknologier. Interoperabilitet bør ikke være et mål i sig selv, men bør styrke eksisterende tiltag til modernisering af forvaltning og offentlig administration. ISA2-programmet bør give plads til tilpasning til fremtidens teknologiske udvikling og være åbent og fleksibelt for at kunne afstemmes med behovene i nye forretningsmodeller og nystartede virksomheder, som vil skabe job til unge.

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Løsninger, der etableres eller drives som led i nærværende ISA2-program, bør så vidt muligt indgå i et sammenhængende system af tjenester, der letter interaktionen mellem europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, og som sikrer, letter eller muliggør interoperabilitet på tværs af grænser og sektorer.

(23) Fælles rammer og løsninger, der etableres eller drives som led i nærværende ISA2-program, bør så vidt muligt indgå i et sammenhængende system af fælles rammer og tjenester, der letter interaktionen mellem europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, fremme udnyttelsen af potentialet i e‑forvaltning og e‑demokrati og sikre, lette og muliggøre interoperabilitet på tværs af såvel grænser som sektorer. Sådanne løsninger bør give en klar merværdi med hensyn til at lette eller muliggøre interoperabilitet på tværs af grænser og sektorer. Medlemsstaterne og Kommissionen bør i fællesskab indføre målrettede programmer for, om nødvendigt, at sikre, at politikker med en grænseoverskridende eller en tværsektoriel dimension gennemføres på hensigtsmæssig vis gennem udvikling af interoperable systemer.

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a) Da stadig flere offentlige tjenester bliver "digitale som standard", er det vigtigt at anvende de offentlige udgifter til IKT-løsninger så effektivt som muligt. Dette bør lettes ved at sikre, at leveringen af sådanne tjenester planlægges på et tidligt stadie og om muligt gennem udveksling og genanvendelse af løsninger, således at udbyttet af de offentlige udgifter maksimeres. ISA2-programmet bør bidrage til opfyldelsen af dette mål.

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b) For at ISA2-programmet kan skabe en reel merværdi på EU-niveau, bør "engangsprincippet" for registrering af relevante data og princippet om "digital som standard" udgøre de bærende søjler for gennemførelsen af ISA2-programmet som led i en omfattende strategi for at udvikle et digitalt miljø til leveringen af offentlige tjenester i Unionen.

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Borgere og virksomheder bør også få fordel af fælles, genanvendelige og interoperable borgervendte ("front-office") tjenester som følge af en bedre integration af procedurer og udveksling af data gennem europæiske offentlige myndigheders bagvedliggende ("back-office") systemer.

(24) Borgere og virksomheder bør også få fordel af fælles, genanvendelige og interoperable borgervendte ("front-office") tjenester som følge af en bedre integration af procedurer og udveksling af data gennem europæiske offentlige myndigheders bagvedliggende ("back-office") systemer. "Engangsprincippet", ifølge hvilket der kun leveres data én gang til offentlige myndigheder, bør fremmes for at lette den administrative byrde for borgere og virksomheder. For at borgerne har tillid til e-tjenester, bør løsninger, der sikrer sikker kommunikation, navnlig gennem e‑autentifikation og kryptering, desuden fremmes.

Ændringsforslag    21

Forslag til afgørelse

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) ISA2-programmet bør respektere princippet om retssikkerhed og de principper, der anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    22

Forslag til afgørelse

Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24b) I henhold til artikel 8 i TEUF respekterer Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker princippet om lighed mellem dens borgere, som følgelig bør nyde lige stor opmærksomhed fra dens institutioner, organer og agenturer. I den henseende bør tilgængelighed for alle integreres i udviklingen af interoperabilitetsstrategier på EU-niveau, med særlig hensyntagen til de mest ugunstigt stillede og affolkede områder med det formål at bekæmpe den digitale kløft.

Ændringsforslag    23

Forslag til afgørelse

Betragtning 24 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24c) For at gøre det muligt for alle borgere og virksomheder at få fuldt udbytte af ISA2-programmet bør det understreges, at fremme af e-færdigheder fortsat er en prioritering for Unionen, og at IKT-forståelse og -færdigheder bør fremmes på alle trin af den traditionelle og erhvervsfaglige uddannelse.

Ændringsforslag    24

Forslag til afgørelse

Betragtning 24 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24d) De løsninger, der findes frem til, og som gennemføres inden for rammerne af ISA2-programmet, bør være baseret på princippet om teknologisk neutralitet og tilpasningsevne med henblik på at sikre, at borgere, virksomheder og offentlige myndigheder frit kan vælge den teknologi, de vil anvende.

Ændringsforslag    25

Forslag til afgørelse

Betragtning 24 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24e) I henhold til artikel 9 i TEUF skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er knyttet til bekæmpelse af social udstødelse. Begreberne tilgængelighed og design for alle bør integreres i udarbejdelsen af interoperabilitetsstrategier på EU-niveau.

Ændringsforslag    26

Forslag til afgørelse

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) ISA2-programmet bør være et instrument for modernisering af den offentlige sektor i EU.

(25) ISA2-programmet er et af mange instrumenter til tilskyndelse til modernisering af den offentlige sektor i Unionen. En modernisering af Europas forvaltninger og en forøgelse af deres interoperabilitet er en forudsætning for fuldendelsen af det digitale indre marked, hvilket vil føre til modernisering af den traditionelle industri, give en ekstra årlig vækst på anslået 500 mia. EUR samt sætte væsentligt skub i jobskabelsen i Unionen. Medlemsstaterne bør fortsætte med at modernisere deres forvaltninger ved at forbedre forretningsgange og IKT-infrastrukturer. Denne afgørelse bør være i tråd med Kommissionens forpligtelse til at gøre det muligt for unionsborgerne at få fuldt udbytte af interoperable e‑tjenester – fra e‑forvaltning til e‑sundhed – ved at prioritere fjernelse af hindringer, såsom ikkeforbundne e‑tjenester, med henblik på at gøre Unionens indre markeds friheder digitale.

Ændringsforslag    27

Forslag til afgørelse

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) Oprettelsen af fælles standarder og fastlæggelsen af en semantik, som gør det muligt på en let måde at skabe forbindelse mellem offentlige myndigheder og mellem disse og andre sektorer, vil gøre det muligt at styrke den europæiske økonomis konkurrenceevne på verdensplan.

Ændringsforslag    28

Forslag til afgørelse

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b) Oprettelsen af fælles rammer og interoperabilitetsspecifikationer og ‑standarder, der muliggør levedygtige forbindelser mellem offentlige myndigheder indbyrdes og mellem disse og andre sektorer, vil gøre det muligt at styrke den europæiske økonomis globale konkurrenceevne.

Ændringsforslag    29

Forslag til afgørelse

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Interoperabilitet er direkte knyttet til og afhængig af anvendelsen af standarder og fælles specifikationer. ISA2-programmet bør fremme og, hvor det er hensigtsmæssigt, støtte hel eller delvis standardisering af eksisterende interoperabilitetsløsninger. Dette bør opnås i samarbejde med andre standardiseringsaktiviteter på EU-plan, europæiske standardiseringsorganisationer og andre internationale standardiseringsorganisationer.

(26) Manglende interoperabilitet undergraver ofte gennemførelsen af digitale end-to-end-tjenester og udviklingen af kvikskranker for virksomheder og borgere. Interoperabilitet er direkte knyttet til og afhængig af anvendelsen af åbne standarder og fælles specifikationer. ISA2-programmet bør fremme og, hvor det er hensigtsmæssigt, støtte hel eller delvis standardisering af eksisterende interoperabilitetsløsninger. Dette bør opnås i samarbejde med andre standardiseringsaktiviteter på EU-plan, europæiske standardiseringsorganisationer og andre internationale standardiseringsorganisationer.

Ændringsforslag    30

Forslag til afgørelse

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Moderniseringen af offentlige myndigheder er en af de centrale prioriteter for en vellykket gennemførelse af Europa 2020-strategien. I denne forbindelse viser Kommissionens årlige vækstundersøgelser fra 2011, 2012 og 2013, at kvaliteten af de europæiske offentlige myndigheder har direkte indflydelse på det økonomiske miljø og derfor er afgørende for at stimulere produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Dette afspejles tydeligt i de landespecifikke henstillinger, som kræver specifikke aktioner rettet mod en reform af de offentlige myndigheder.

(27) Moderniseringen af offentlige myndigheder er en af de centrale prioriteter for en vellykket gennemførelse af Europa 2020-strategien. I denne forbindelse viser Kommissionens årlige vækstundersøgelser fra 2011, 2012 og 2013, at kvaliteten af de europæiske offentlige myndigheder har direkte indflydelse på det økonomiske miljø og derfor er afgørende for at stimulere produktivitet, konkurrenceevne, økonomisk samarbejde, vækst og beskæftigelse. Dette afspejles tydeligt i de landespecifikke henstillinger, som kræver specifikke aktioner rettet mod en reform af de offentlige myndigheder.

Ændringsforslag    31

Forslag til afgørelse

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Forordning (EU) nr. 1303/2013 har et tematisk mål om "styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning". I denne forbindelse bør ISA2-programmet samordnes med programmer og initiativer, som bidrager til moderniseringen af offentlige myndigheder som f.eks. DAE og relaterede netværk som f.eks. netværket for europæiske offentlige myndigheder (EUPAN), og stræbe efter synergier med dem.

(28) Forordning (EU) nr. 1303/2013 har et tematisk mål om "styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning". I denne forbindelse bør ISA2-programmet samordnes med programmer og initiativer, som bidrager til moderniseringen af offentlige myndigheder, såsom DAE, og relaterede netværk, såsom netværket for europæiske offentlige myndigheder (EUPAN), stræbe efter synergier med dem og bidrage til videnopbygning i de offentlige forvaltninger. Disse programmer og initiativer bør også sikre, at medarbejderne i de europæiske offentlige forvaltninger modtager den nødvendige undervisning i at gennemføre interoperabilitetsløsninger, og at medlemsstaterne har de fornødne finansielle og menneskelige ressourcer.

Ændringsforslag    32

Forslag til afgørelse

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Interoperabilitet mellem europæiske offentlige myndigheder vedrører alle forvaltningsniveauer: EU-niveauet og nationale, regionale og lokale niveauer. Derfor er det vigtigt, at der i løsningerne tages højde for de respektive behov samt for borgernes og virksomhedernes behov, hvor det er relevant.

(29) Interoperabilitet mellem europæiske offentlige myndigheder vedrører alle forvaltningsniveauer: EU-niveauet og nationale, regionale og lokale niveauer. Derfor er det vigtigt at sikre den bredest mulige deltagelse i ISA2-programmet, og sikre, at der i løsningerne tages højde for de respektive behov samt for borgernes og virksomhedernes behov og navnlig SMV'ernes behov, i betragtning af deres værdifulde bidrag til EU's økonomi.

Ændringsforslag    33

Forslag til afgørelse

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a) Interaktionen med den private sektor og andre enheder har allerede vist sig at være effektiv og give merværdi. Synergier med disse interesserede parter bør fremmes, så det sikres, at der gives prioritet til de tilgængelige løsninger, der støttes af markedet. Den eksisterende praksis med afholdelse af konferencer, workshopper og andre møder bør fortsættes med henblik på at interagere med disse parter. Fortsat brug af elektroniske platforme bør fremmes, og det samme gælder anvendelsen af alle andre midler, der er egnede til at holde kontakt til de interesserede parter, herunder muligheden for, at forvaltning af interoperabilitetsløsninger deles med nonprofitorganisationer eller -organer, under tilsyn fra Kommissionen.

Ændringsforslag    34

Forslag til afgørelse

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Nationale myndigheder kan få støtte til deres bestræbelser gennem specifikke instrumenter under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF). Et tæt samarbejde under ISA2-programmet bør maksimere de forventede fordele fra sådanne instrumenter ved at sikre, at de finansierede projekter tilpasses EU-dækkende interoperabilitetsrammer og -specifikationer såsom EIF.

(30) Nationale, regionale og lokale myndigheder kan få støtte til deres bestræbelser gennem specifikke instrumenter under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) og opfordres til i fællesskab at udvikle løsninger mellem medlemsstater. Et tæt samarbejde under ISA2-programmet bør maksimere de forventede fordele fra sådanne instrumenter ved at sikre, at de finansierede projekter tilpasses EU-dækkende interoperabilitetsrammer og ‑specifikationer såsom EIF.

Ændringsforslag    35

Forslag til afgørelse

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) ISA2-programmet bør bidrage til gennemførelse af eventuelle opfølgningsinitiativer i forbindelse med Europa 2020 og DAE. For at undgå dobbeltarbejde bør det tage højde for andre EU-programmer inden for ikt-løsninger, tjenester og infrastrukturer, navnlig Connecting Europe-faciliteten som fastsat i forordning (EU) nr. 1316/2013 og Horisont 2020 som fastsat i forordning (EU) nr. 1291/2013.

(33) ISA2-programmet bør bidrage til gennemførelse af eventuelle opfølgningsinitiativer i forbindelse med Europa 2020 og DAE. For at undgå dobbeltarbejde bør det tage højde for og bidrage til andre EU-programmer inden for IKT-løsninger, tjenester og infrastrukturer, navnlig Connecting Europe-faciliteten som fastsat i forordning (EU) nr. 1316/2013 og Horisont 2020 som fastsat i forordning (EU) nr. 1291/2013. Kommissionen bør samordne disse aktioner, når den gennemfører ISA2-programmet, og når den planlægger fremtidige initiativer, som kan påvirke interoperabiliteten.

Ændringsforslag    36

Forslag til afgørelse

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) Principperne og bestemmelserne i EU's lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred og beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/20011b, bør finde anvendelse på løsninger, der udvikles, etableres og drives som led i ISA2-programmet, og som indebærer behandling af personoplysninger.

 

______________________

 

1a Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    37

Forslag til afgørelse

Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med henblik på at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige elementer i denne afgørelse bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tildeles Kommissionen, for så vidt angår præcisering eller tilpasning af reglerne og kriterierne for støtteberettigelse, udvælgelse og gennemførelse, hvor dette er nødvendigt af hensyn til fremtidige omstændigheder. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    38

Forslag til afgørelse

Betragtning 33 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33c) I forbindelse med evalueringen af ISA2-programmet bør Kommissionen være særlig opmærksom på, hvorvidt de løsninger, som skabes og gennemføres, har en positiv eller en negativ indflydelse på moderniseringen af den offentlige sektor, og om de imødekommer borgernes og SMV'ernes behov, for eksempel ved at mindske de administrative byrder og omkostninger for borgere og SMV'er, ved at skabe beskæftigelsesmuligheder og ved at øge den generelle sammenkobling mellem offentlige myndigheder på den ene side og borgere og virksomheder, især SMV'er, på den anden side.

Ændringsforslag    39

Forslag til afgørelse

Betragtning 33 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33d) Når Kommissionen indkøber eksterne tjenesteydelser i forbindelse med ISA2-programmet, bør den tilskynde til afgivelse af tilbud fra SMV'er og navnlig finde frem til det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af kriterier forbundet med kontraktens genstand, herunder sociale og miljømæssige karakteristika.

Ændringsforslag    40

Forslag til afgørelse

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) I særligt hastende tilfælde bør Kommissionen øjeblikkeligt vedtage gennemførelsesretsakter i behørigt begrundede tilfælde, hvor hensynet til det fastsatte rullende arbejdsprogram nødvendiggør dette.

(35) I særligt hastende tilfælde bør Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, i behørigt begrundede tilfælde såsom risiko for afbrydelse af levering af tjenester, hvor hensynet til det fastsatte rullende arbejdsprogram nødvendiggør dette.

Ændringsforslag    41

Forslag til afgørelse

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) Målene for denne afgørelse er at fremme effektiv elektronisk interaktion mellem europæiske offentlige myndigheder og mellem dem og borgerne og virksomhederne på tværs af grænser og sektorer og derved muliggøre levering af elektroniske offentlige tjenester til støtte for gennemførelsen af Unionens politikker og aktiviteter. Målene kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene, fordi koordineringen på europæisk plan ville være vanskeligt og dyrt at etablere, og kan derfor på grund af den påtænkte foranstaltnings omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel 1, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål

(36) Eftersom målene for denne afgørelse, dvs. at fremme effektiv elektronisk interaktion mellem europæiske offentlige myndigheder og mellem dem og borgerne og virksomhederne på tværs af grænser og sektorer og derved muliggøre levering af elektroniske offentlige tjenester til støtte for gennemførelsen af Unionens politikker og aktiviteter, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne alene, fordi koordineringen på EU-niveau ville være vanskelig og dyr at etablere på medlemsstatsniveau og af medlemsstaterne selv, men på grund af den påtænkte foranstaltnings omfang og virkninger bedre kan nås på EU-niveau, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel 1, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. Disse elektroniske offentlige tjenester fordrer en inklusiv (e-inklusiv) tilgang, som vil mindske forskelle i anvendelsen af IKT-løsninger, fremme anvendelsen af IKT til bekæmpelse af udstødelse og bidrage til økonomisk vækst med henblik på at skabe jobmuligheder samt på livskvaliteten, den sociale deltagelse og samhørigheden.

Ændringsforslag    42

Forslag til afgørelse

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved denne afgørelse oprettes for perioden 2016-20 et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2-programmet).

1. Ved denne afgørelse oprettes for perioden 2016-20 et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (i det følgende betegnet som ISA2-programmet).

ISA2-programmet skal fremme effektiv elektronisk interaktion mellem europæiske offentlige myndigheder og mellem dem og borgerne og virksomhederne på tværs af grænser og sektorer og derved muliggøre levering af elektroniske offentlige tjenester til støtte for gennemførelsen af Unionens politikker og aktiviteter.

1a. ISA2-programmet skal fremme effektiv elektronisk interaktion mellem europæiske offentlige myndigheder og mellem dem og borgerne og virksomhederne på tværs af grænser og sektorer og derved muliggøre levering af elektroniske offentlige tjenester til støtte for gennemførelsen af Unionens politikker og aktiviteter.

 

ISA2-programmet skal tage hensyn til sociale, økonomiske og andre aspekter af interoperabilitet samt mikrovirksomheders og SMV'ers særlige situation med henblik på at forbedre interaktionen mellem de europæiske offentlige myndigheder på den ene side og virksomheder og borgere på den anden side. ISA2-programmet skal respektere borgernes og virksomhedernes ret til at anvende andre løsninger end onlineløsninger.

 

ISA2-programmet bidrager til udvikling af en mere effektiv, forenklet og brugervenlig e‑forvaltning på nationalt, regionalt og lokalt plan inden for den offentlige forvaltning.

2. Gennem ISA2-programmet identificerer, skaber og driver Unionen interoperabilitetsløsninger til gennemførelse af Unionens politikker. Disse løsninger leveres derefter til ubegrænset brug til andre EU-institutioner og -organer og til nationale, regionale og lokale offentlige myndigheder, og letter dermed deres interaktion på tværs af grænser og sektorer.

2. Gennem ISA2-programmet støtter og fremmer Unionen identifikationen, skabelsen og driften af interoperabilitetsløsninger til gennemførelse af Unionens politikker. Disse løsninger leveres derefter til ubegrænset brug til andre EU-institutioner og -organer og til nationale, regionale og lokale offentlige myndigheder, og letter dermed deres interaktion på tværs af grænser og sektorer.

 

2a. ISA2-programmet skal sikre en fælles forståelse for interoperabilitet og regelmæssigt evaluere udviklingen på området. ISA2-programmet skal desuden forblive tilstrækkeligt åbent og fleksibelt til at udvikles og være i stand til at inkorporere nye udfordringer og nye områder.

3. ISA2-programmet skal selvstændigt udvikle interoperabilitetsløsninger eller supplere og støtte andre EU-initiativer ved at stå i spidsen for interoperabilitetsløsninger som en løsningsinkubator eller ved at sikre deres bæredygtighed som en løsningsbro.

3. ISA2-programmet skal selvstændigt udvikle interoperabilitetsløsninger eller supplere og støtte andre EU-initiativer ved at stå i spidsen for interoperabilitetsløsninger som en løsningsinkubator eller ved at sikre deres bæredygtighed som en løsningsbro. Kommissionen sikrer, at ingen markedsforstyrrelser eller urimelige ulemper for private leverandører af interoperabilitetsløsninger udspringer af sådanne løsninger.

 

3a. Unionen samarbejder gennem ISA2-programmet med medlemsstaterne om at kortlægge og fremme bedste praksis, udarbejde retningslinjer, samordne interoperabilitetsinitiativer og opmuntre og støtte grupper, der arbejder med spørgsmål, som er relevante for grænseoverskridende eller tværsektoriel elektronisk interaktion mellem europæiske offentlige myndigheder og mellem disse og borgere og virksomheder. I denne forbindelse samarbejder Unionen med erhvervslivet og civilsamfundet i alle spørgsmål, der er relevante med hensyn til at støtte interoperabilitet og dens relation til en bedre levering af offentlige tjenester.

4. ISA2-programmet efterfølger EU-programmet om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, som blev oprettet med afgørelse nr. 922/2009/EF (ISA-programmet), og skal konsolidere, fremme og udvide dette programs aktiviteter.

4. ISA2-programmet efterfølger EU-programmet om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, som blev oprettet med afgørelse nr. 922/2009/EF (ISA-programmet), og skal konsolidere, fremme og udvide dette programs aktiviteter.

Ændringsforslag    43

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "interoperabilitet": det forhold, at adskilte og forskelligartede organisationer er i stand til at interagere med henblik på at nå gensidigt fordelagtige og vedtagne fælles mål, herunder også, at organisationerne udveksler information og viden, via de forretningsprocesser de understøtter, gennem dataudveksling mellem deres respektive informations- og kommunikationsteknologiske (ikt-) systemer

(1) "interoperabilitet": det forhold, at forskellige organisationer er i stand til at interagere med henblik på at nå gensidigt fordelagtige og vedtagne fælles mål, herunder også, at organisationerne udveksler information og viden, via de forretningsprocesser de understøtter, gennem dataudveksling mellem deres respektive informations- og kommunikationsteknologiske (IKT-) systemer

Begrundelse

Ordet "forskellige" er en mere effektiv måde at sige "adskilte og forskelligartede" på.

Ændringsforslag    44

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) "interoperabilitetsramme": et sæt anbefalinger, der angiver, hvorledes myndigheder, virksomheder og borgere kommunikerer med hinanden i Unionen, fremmer og støtter leveringen af europæiske offentlige tjenester ved at fremme interoperabilitet på tværs af grænser og sektorer og støtter de offentlige myndigheder i deres arbejde på at levere europæiske offentlige tjenester til virksomheder og borgere

Ændringsforslag    45

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) "europæiske offentlige myndigheder": offentlige myndigheder på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau

Ændringsforslag    46

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) "interoperabilitetsløsninger": fælles rammer, fælles tjenester og generelle værktøjer, som fremmer samarbejdet mellem adskilte og forskelligartede organisationer, og som finansieres og udvikles af ISA2-programmet alene eller udvikles i samarbejde med andre EU-initiativer, baseret på europæiske offentlige myndigheders identificerede krav

(2) "interoperabilitetsløsninger": fælles rammer, fælles tjenester og funktionelle værktøjer, som fremmer samarbejdet mellem forskellige organisationer, og som finansieres og udvikles af ISA2-programmet alene eller udvikles i samarbejde med andre EU-initiativer, baseret på europæiske offentlige myndigheders identificerede krav

Begrundelse

Ordet "forskellige" er en mere effektiv måde at sige "adskilte og forskelligartede" på.

Ændringsforslag    47

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) "bruger af interoperabilitetsløsninger”: europæiske offentlige myndigheder på nationalt, regionalt eller lokalt plan

Ændringsforslag    48

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) “slutbruger af ISA2-programmet”: borgere og virksomheder

Ændringsforslag    49

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) "fælles referencerammer": specifikationer, standarder, metoder, retningslinjer, fælles semantiske elementer og lignende fremgangsmåder og dokumenter

(5) "fælles referencerammer": fælles referencearkitektur, specifikationer, standarder, metoder, retningslinjer, fælles semantiske elementer og lignende fremgangsmåder og dokumenter

Ændringsforslag    50

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 10 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- strategiske og bevidstgørende foranstaltninger

- strategiske foranstaltninger

Ændringsforslag    51

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 10 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- information, kommunikation af fordelene ved ISA2-programmet og bevidstgørende foranstaltninger rettet mod borgere og virksomheder, navnlig SMV'er

Ændringsforslag    52

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) "særligt hastende tilfælde": de situationer, som inden for rammerne af ISA2-programmet og i forbindelse med anvendelsen af artikel 10, stk. 3, kan indebære en risiko for afbrydelse af leveringen af tjenester forbundet med de i artikel 3 omhandlede aktiviteter

Ændringsforslag    53

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) vurdering, forbedring, etablering, industrialisering, drift og genanvendelse af eksisterende interoperabilitetsløsninger på tværs af grænser eller sektorer

a) vurdering, forbedring, etablering, industrialisering, drift og genanvendelse af eksisterende interoperabilitetsrammer og ‑løsninger på tværs af grænser eller sektorer

Ændringsforslag    54

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udvikling, etablering, industrialisering, drift og genanvendelse af nye interoperabilitetsløsninger på tværs af grænser eller sektorer

b) udvikling, etablering, industrialisering, drift og genanvendelse af nye interoperabilitetsrammer og -løsninger på tværs af grænser eller sektorer

Ændringsforslag    55

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) vurdering af ikt-mæssige konsekvenser af foreslået eller vedtaget EU-lovgivning

c) vurdering af IKT-mæssige konsekvenser af foreslået eller vedtaget EU-lovgivning eventuelt med en vurdering af behovet for at udvide virkefeltet og kompetenceområdet for Det Europæiske Agentur for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

Ændringsforslag    56

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) identifikation af lovgivningshuller, som skader interoperabiliteten mellem europæiske offentlige myndigheder

d) identifikation af lovgivningshuller på EU-niveau og nationalt niveau, som skader den grænseoverskridende eller tværsektorielle interoperabilitet mellem europæiske offentlige myndigheder

Ændringsforslag    57

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) etablering og vedligeholdelse af EIC som et instrument til at lette genanvendelse af eksisterende interoperabilitetsløsninger og til at identificere de områder, hvor sådanne løsninger fortsat mangler

f) etablering og vedligeholdelse af EIC som et instrument til at lette genanvendelse af eksisterende interoperabilitetsrammer og -løsninger og til at identificere de områder, hvor sådanne rammer og løsninger fortsat mangler

Ændringsforslag    58

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) udvikling og levering af offentlige tjenester med lavere administrative byrder og omkostninger gennem en fuld udnyttelse af mulighederne ved e‑forvaltning og e‑demokrati

Ændringsforslag    59

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) vurdering, ajourføring og fremme af eksisterende fælles specifikationer og standarder og udvikling, etablering og fremme af nye fælles specifikationer og standarder gennem Unionens standardiseringsplatforme og i samarbejde med europæiske eller internationale standardiseringsorganisationer, hvor det er hensigtsmæssigt, og

g) vurdering, ajourføring og fremme af eksisterende fælles specifikationer og standarder og udvikling, etablering og fremme af nye fælles specifikationer og åbne standarder gennem Unionens standardiseringsplatforme og i samarbejde med europæiske eller internationale standardiseringsorganisationer, hvor det er hensigtsmæssigt, herunder vedrørende sikkerhed ved datatransmission, ‑behandling og ‑lagring, og

Ændringsforslag    60

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) udvikling af mekanismer, som kan måle og kvantificere fordelene ved interoperabilitetsløsninger.

h) udvikling af mekanismer, som kan måle og kvantificere fordelene ved interoperabilitetsrammer og -løsninger

Ændringsforslag    61

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) opretholdelse af og øget oplysning om en virtuel kvikskranke, der skal fungere som platform for adgang til og drøftelse af bedste praksis hidrørende fra ISA2-programmet og som et middel til udbredelse af de fælles sikkerhedsrammer og de løsninger, der er udviklet og er i funktion, således at overlapning kan undgås

Ændringsforslag    62

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hb) oprettelse af en fælles samling af genanvendelige løsninger og standarder, der er tilgængelig for de offentlige myndigheder, som ønsker at indføre eller integrere dem som komponenter i kommende projekter, eller for virksomheder, der ønsker at gennemføre dem i deres markedsudbud, således at interoperabilitet udnyttes fuldt ud i alle sektorer

Ændringsforslag    63

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hc) lettelse af virksomhedernes og borgernes genanvendelse af data på en fordelagtig og praktisk måde under overholdelse af gældende lovgivning om bl.a. databeskyttelse

Ændringsforslag    64

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra h d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hd) udvikling af mekanismer til beskyttelse af privatlivets fred og af sikkerheden set ud fra henholdsvis de offentlige myndigheders, borgernes og virksomhedernes synspunkt.

Ændringsforslag    65

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ISA2-programmet kan endvidere fungere som "løsningsinkubator" ved at stå i spidsen for nye interoperabilitetsløsninger og som "løsningsbro" ved at stå for eksisterende interoperabilitetsløsninger.

ISA2-programmet kan endvidere fungere som "løsningsinkubator" ved at stå i spidsen for nye interoperabilitetsløsninger og som "løsningsbro" ved at stå for, udvikle eller støtte eksisterende interoperabilitetsløsninger og tilvejebringe information og uddannelse om vigtigheden og anvendelsen af interoperabilitetsløsninger i hele Unionen.

Ændringsforslag    66

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Senest den…* udvikler Kommissionen en kommunikations- og uddannelsesstrategi med sigte på at øge oplysningen og øge bevidstheden om ISA2-programmet og dets fordele, navnlig rettet mod borgere og SMV'er, idet der anvendes et brugervenligt sprog og en brugervenlig infografik på ISA2-programmets websted.

 

_____________

 

* 6 måneder efter denne afgørelses ikrafttræden.

Ændringsforslag    67

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) være anvendelsesbaserede og drevet af identificerede behov

a) være udvalgt på grundlag af nytte og prioriteringer og drevet af identificerede behov og målene for ISA2-programmet

Ændringsforslag    68

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) opfylde følgende principper:

b) opfylde følgende principper:

- nærhed og proportionalitet

- nærhed og proportionalitet

 

- fokus på slutbrugerne, især på borgeres og SMV'ers behov

- brugerne i centrum

- brugerne i centrum

- inklusion og tilgængelighed

- inklusion og tilgængelighed

- sikkerhed og beskyttelse af privatlivet

- sikkerhed, respekt for privatlivets fred og et højt databeskyttelsesniveau

 

– privatlivsbeskyttelse som standard og indbygget privatlivsbeskyttelse

- flersprogethed

- flersprogethed

- administrativ forenkling

administrativ forenkling og modernisering

- gennemsigtighed

- gennemsigtighed

- bevaring af information

- bevaring af information

- åbenhed

- åbenhed

- genanvendelighed

- genanvendelighed

- teknologisk neutralitet og tilpasningsevne, og

- teknologisk neutralitet, løsninger der så vidt muligt er fremtidssikrede, og tilpasningsevne såvel som netneutralitet

- effektivitet og virkning

- effektivitet og virkning

 

- levering gennem flere kanaler, navnlig bevarelse af muligheden for at få adgang til tjenester ved hjælp af traditionelle midler ud over de elektroniske midler, og adgang til teknisk bistand, når der bruges elektroniske midler

Ændringsforslag    69

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) være fleksible, så de kan tilpasses nye udfordringer og muligheder, og

Ændringsforslag    70

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktioner i form af projekter skal, hvor det er hensigtsmæssigt, bestå af følgende faser:

Aktioner i form af projekter skal bestå af følgende faser:

Ændringsforslag    71

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- overvågning og kontrol.

- overvågning, kontrol og efterfølgende evaluering

Ændringsforslag    72

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Faserne i et specifikt projekt defineres og specificeres, når aktionen optages i det rullende arbejdsprogram.

Faserne i et specifikt projekt kan defineres og specificeres, når aktionen optages i det rullende arbejdsprogram. Det er på ethvert tidspunkt muligt at afslutte et projekt, hvis det ikke længere er nødvendigt eller ikke længere findes effektivt.

Begrundelse

Der bør være fleksibilitet for at sikre, at denne afgørelse ikke begrænser udviklingen af en løsning.

Ændringsforslag    73

Forslag til afgørelse

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Gennemførelsesregler

Støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier

1. Ved gennemførelsen af ISA2-programmet skal der tages behørigt hensyn til den europæiske interoperabilitetsstrategi, den europæiske interoperabilitetsramme og fremtidige ajourføringer af disse.

1. Følgende støtteberettigelseskriterier skal finde anvendelse på ansøgninger om finansiering under ISA2-programmet:

 

a) For at sikre interoperabilitet mellem Unionens og medlemsstaternes informationssystemer skal ansøgere specificere interoperabilitetsløsninger med henvisning til eksisterende og nye EU-standarder eller offentligt tilgængelige eller åbne specifikationer for udveksling af oplysninger og integration af tjenester.

 

b) For at undgå dobbeltarbejde og fremskynde etableringen af interoperabilitetsløsninger skal der tages hensyn til de resultater, som andre relevante initiativer fra EU og medlemsstaterne har opnået, og overlappende løsninger er ikke støtteberettigede.

2. Der skal tilskyndes til, at så mange medlemsstater som muligt deltager i et projekt. Medlemsstaterne skal have mulighed for og tilskyndes til at slutte sig til et projekt på et hvilket som helst trin.

2. ISA2-programmet er underlagt følgende udvælgelseskriterier:

 

a) Der skal tilskyndes til, at så mange medlemsstater som muligt deltager i et projekt. Medlemsstaterne skal have mulighed for og tilskyndes til at slutte sig til et projekt på et hvilket som helst trin, og der skal ligeledes tilskyndes til inddragelse af virksomheder og andre organisationer.

 

b) I forbindelse med alle aktioner og interoperabilitetsløsninger, som finansieres under ISA2-programmet, tilskyndes der til genanvendelse af tilgængelige interoperabilitetsløsninger.

3. For at sikre interoperabilitet mellem nationale systemer og EU-informationssystemer specificeres interoperabilitetsløsninger med henvisning til eksisterende og nye europæiske standarder eller offentligt tilgængelige eller åbne specifikationer for udveksling af oplysninger og integration af tjenester.

 

4. Etablering eller forbedring af interoperabilitetsløsninger skal, hvor dette er relevant, være baseret på eller ledsaget af udveksling af erfaringer samt udveksling og fremme af god praksis. Deling af erfaring og god praksis mellem alle interesseparter og relevante offentlige høringer skal opmuntres.

 

5. For at undgå dobbeltarbejde og fremskynde etableringen af interoperabilitetsløsninger tages der, hvor dette er relevant, hensyn til resultater fra andre relevante initiativer på EU-plan og i de enkelte medlemsstater.

 

6. Gennemførelsen af interoperabilitetsløsninger under ISA2-programmet sker, hvor det er relevant, gennem EIRA.

 

7. Interoperabilitetsløsninger og opdateringer heraf optages i EIC og stilles, hvor det er relevant, til rådighed for genanvendelse af europæiske offentlige myndigheder.

 

8. Kommissionen overvåger regelmæssigt gennemførelsen og genanvendelsen af interoperabilitetsløsninger i Unionen som en del af det rullende arbejdsprogram, som fastsat i henhold til artikel 7.

 

9. For at opnå de størst mulige synergier og sikre, at de forskellige indsatser kombineres og supplerer hinanden, koordineres aktionerne, hvor dette er relevant, med andre relevante EU-initiativer.

 

10. I alle aktioner og interoperabilitetsløsninger, som finansieres under ISA2-programmet, tilskyndes der, hvor det er relevant, til at genanvende tilgængelige interoperabilitetsløsninger.

 

Ændringsforslag    74

Forslag til afgørelse

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Gennemførelsesregler

 

1. Der tages behørigt hensyn til den europæiske interoperabilitetsstrategi, den europæiske interoperabilitetsramme og fremtidige opdateringer af disse.

 

2. Etablering eller forbedring af interoperabilitetsløsninger skal, hvor dette er relevant, være baseret på eller ledsaget af udveksling af erfaringer samt udveksling og fremme af god praksis. Dette indebærer, at der tages behørigt hensyn til, hvordan interoperabilitetsløsninger påvirker privatlivets fred og databeskyttelse. Udveksling af erfaringer og god praksis mellem alle interesserede parter og relevante offentlige høringer skal fremmes og lettes ved hjælp af passende midler, såsom en virtuel samling. Der skal lægges særlig vægt på medlemsstaternes bestræbelser på at sikre medvirken af nationale eksperter inden for interoperabilitet.

 

3. EIRA vejleder, hvor dette er hensigtsmæssigt, om gennemførelsen af interoperabilitetsløsninger under ISA2-programmet.

 

4. Interoperabilitetsløsninger og opdateringer heraf optages i EIC og stilles, hvor det er relevant, til rådighed for genanvendelse af europæiske offentlige myndigheder.

 

5. Kommissionen overvåger mindst én gang årligt gennemførelsen og genanvendelsen af interoperabilitetsløsninger i hele Unionen som en del af det rullende arbejdsprogram, som fastsat i henhold til artikel 7, og underretter Europa-Parlamentet om resultaterne af denne overvågning.

 

6. Gennemførelsen af ISA2-programmet skal også bidrage til gennemførelsen af Kommissionens digitale dagsorden.

 

7. For at opnå de størst mulige synergier og sikre, at de forskellige indsatser kombineres og supplerer hinanden, koordineres aktionerne, hvor dette er relevant, med andre relevante EU‑initiativer.

 

8. Kommissionen samler relevante interesserede parter, for at de kan udveksle synspunkter indbyrdes og med Kommissionen om spørgsmål, der behandles under programmet. Med henblik herpå tilrettelægger Kommissionen konferencer, workshopper og andre møder, gør brug af elektroniske interaktive platforme og anvender eventuelt andre interaktionsmidler, som den finder hensigtsmæssige.

 

9. Forud for aktioner og interoperabilitetsløsninger, der vil kræve behandling af personoplysninger, skal der, i det omfang det er hensigtsmæssigt og muligt, foretages en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse.

 

10. Forvaltningen af interoperabilitetsløsninger kan i behørigt begrundede tilfælde, under tilsyn fra Kommissionen, deles med nonprofitorganisationer, og aktioner, som støttes under ISA2-programmet, kan forbindes direkte til aktioner, som udvider dets anvendelsesområde til fordel for borgere og virksomheder, idet der, hvor det er hensigtsmæssigt, anvendes andre finansieringskilder inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Ændringsforslag    75

Forslag til afgørelse

Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6b

 

Delegerede retsakter

 

Hvor det er nødvendigt for at supplere støtteberettigelses- og udvælgelseskriterierne eller gennemførelsesreglerne i artikel 6 og 6a, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a for at ændre, tydeliggøre eller supplere de pågældende kriterier og regler.

Ændringsforslag    76

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved ISA2-programmets begyndelse gennemførelsesretsakter til fastsættelse af et rullende arbejdsprogram og ændring af dette mindst en gang årligt med henblik på gennemførelse af aktioner for hele denne afgørelses anvendelsesperiode. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.

Kommissionen vedtager ved ISA2-programmets begyndelse gennemførelsesretsakter til fastsættelse af et rullende arbejdsprogram og, om strengt nødvendigt, til ændring af dette mindst en gang årligt med henblik på gennemførelse af aktioner for hele denne afgørelses anvendelsesperiode. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.

I det rullende arbejdsprogram identificeres, prioriteres, dokumenteres, udvælges, designes, gennemføres og evalueres de i artikel 5 omhandlede aktioner, og resultaterne fremmes heraf.

I det rullende arbejdsprogram identificeres, prioriteres, dokumenteres, udvælges, designes, gennemføres og evalueres de i artikel 5 omhandlede aktioner, herunder de ledsagende foranstaltninger omhandlet i artikel 5, stk. 3, idet der sikres en så bred og inkluderende deltagelse som muligt, i overensstemmelse med støtteberettigelses- og udvælgelseskriterierne i artikel 6, og resultaterne heraf fremmes, og Europa-Parlamentet underrettes herom.

Ændringsforslag    77

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Aktioner kan optages i det rullende arbejdsprogram, hvis de opfylder en række regler og adgangskriterier, før de kan medtages i det rullende arbejdsprogram. Disse regler og kriterier og eventuelle ændringer af dem er en integreret del af det rullende arbejdsprogram.

2. Aktioner kan optages i det rullende arbejdsprogram, hvis de overholder en række administrative procedurer, som definerer de gældende målsætninger. Disse administrative procedurer og eventuelle ændringer af dem er en integreret del af det rullende arbejdsprogram.

Ændringsforslag    78

Forslag til afgørelse

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6b, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra den 1. januar 2016.

 

3. Den i artikel 6b omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6b træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    79

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen aflægger en gang om året beretning for ISA2-Udvalget om gennemførelsen af programmet.

2. Kommissionen aflægger en gang om året beretning for ISA2-Udvalget, det eller de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget om gennemførelsen af ISA2-programmet, genanvendelsen af interoperabilitetsløsninger i hele Unionen og om udviklingen af dets resultatindikatorer.

 

Det eller de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet kan opfordre Kommissionen til at rapportere om gennemførelsen af ISA2-programmet og besvare spørgsmål fra deres medlemmer.

Ændringsforslag    80

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Programmet underkastes en midtvejsevaluering og en endelig evaluering, hvis resultater meddeles Europa-Parlamentet og Rådet henholdsvis den 31. december 2018 og den 31. december 2021. I forbindelse hermed kan Europa-Parlamentets kompetente udvalg indbyde Kommissionen til at fremlægge resultaterne af evalueringen og besvare spørgsmål fra medlemmerne af udvalget.

3. ISA2-programmet underkastes en midtvejsevaluering og en endelig evaluering, som begge ledsages af en grundig konsekvensanalyse, og deres resultater meddeles Europa-Parlamentet og Rådet henholdsvis den 31. december 2018 og den 31. december 2021. I forbindelse hermed kan Europa-Parlamentets kompetente udvalg indbyde Kommissionen til at fremlægge resultaterne af evalueringen og besvare spørgsmål fra medlemmerne af det eller de pågældende udvalg.

Ændringsforslag    81

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Midtvejsevalueringen og den endelige evaluering af ISA2-programmet skal omfatte en analyse af programmets overensstemmelse med Unionens bestemmelser om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger i alle relevante aktioner og interoperabilitetsløsninger, der kræver behandling af personoplysninger.

Ændringsforslag    82

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Ved evalueringerne undersøges spørgsmål som relevansen, effektiviteten, virkningen, nytteværdien, bæredygtigheden af og sammenhængen mellem aktioner under programmet. Ved den endelige evaluering skal det desuden undersøges, i hvor høj grad programmet har nået sit mål.

4. Ved evalueringerne undersøges spørgsmål som relevansen, effektiviteten, virkningen, nytteværdien, herunder borgernes og virksomhedernes tilfredshed, samt bæredygtigheden af og sammenhængen mellem aktioner under ISA2-programmet. Endvidere undersøges sammenhængen, synergierne og komplementariteten med andre EU-programmer, navnlig Connecting Europe-faciliteten (CEF). Ved den endelige evaluering skal det desuden undersøges, i hvor høj grad programmet har nået sit mål. Der lægges særlig vægt på de behov, som brugerne af programmet giver udtryk for.

Ændringsforslag    83

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Programmets resultater vurderes i forhold til målsætningen i artikel 1 og aktionerne i det rullende arbejdsprogram. Målsætningen måles især gennem antallet af centrale interoperabilitetsfaktorer og antallet af støtteinstrumenter for offentlige myndigheder, som er leveret til og anvendes af europæiske offentlige myndigheder. Indikatorerne for målingen af programmets resultater og virkning defineres i det rullende arbejdsprogram.

5. ISA2-programmets resultater vurderes i forhold til målsætningen i artikel 1, stk. 2, og støtteberettigelses- og udvælgelseskriterierne i artikel 6. Opfyldelsen af målsætningen måles især gennem antallet af centrale interoperabilitetsfaktorer og antallet af støtteinstrumenter for offentlige myndigheder, som er leveret til og anvendes af europæiske offentlige myndigheder.

Ændringsforslag    84

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Kommissionen fastlægger indikatorer for måling af resultaterne og effekten af ISA2-programmet.

 

Disse indikatorer skal tage hensyn til støtteberettigelses- og udvælgelseskriterierne i artikel 6.

Ændringsforslag    85

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Ved evalueringerne undersøges det også, hvilke fordele aktionerne har givet Unionen med hensyn til at fremme fælles politikker, der kortlægges områder, hvor der kan ske forbedringer, kontrolleres synergier med andre EU-initiativer inden for interoperabilitet på tværs af landegrænser og sektorer og modernisering af europæiske offentlige myndigheder.

6. Ved evalueringerne undersøges det også, hvilke fordele aktionerne har givet Unionen med hensyn til at fremme fælles politikker, der kortlægges områder, hvor der kan ske forbedringer, kontrolleres synergier med andre EU-initiativer inden for interoperabilitet på tværs af landegrænser og sektorer og modernisering, forenkling og effektivitet af europæiske offentlige myndigheder.

Ændringsforslag    86

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen evaluerer også relevansen af ISA2-programmets mål og foranstaltninger for lokale og regionale myndigheder med henblik på at forbedre interoperabiliteten hos de offentlige myndigheder og effektiviteten af leveringen af offentlige tjenester.

Ændringsforslag    87

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Evalueringen af ISA2-programmet omfatter, hvor det er relevant, oplysninger vedrørende:

8. Evalueringen af ISA2-programmet omfatter oplysninger vedrørende:

Ændringsforslag    88

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 8 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) kvantificerbare fordele, som interoperabilitetsløsningerne giver ved at sammenkoble ikt med brugernes behov

a) kvantificerbare og kvalificerbare fordele samt omkostningsbesparelser, som interoperabilitetsløsningerne giver ved at sammenkoble IKT med brugernes og slutbrugernes, især borgernes og SMV'ernes, behov

Ændringsforslag    89

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den kvantificerbare positive effekt af de interoperable ikt-baserede løsninger.

b) den kvantificerbare og kvalificerbare effekt af de interoperable IKT-baserede løsninger, især for de offentlige myndigheder, borgere og SMV'er.

Ændringsforslag    90

Forslag til afgørelse

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at dette berører andre EU-politikker kan interoperabilitetsløsninger, der etableres eller drives som led i ISA2-programmet, anvendes i forbindelse med ikke-EU-initiativer til ikkekommercielle formål, forudsat at dette ikke medfører ekstraomkostninger for Unionens almindelige budget, og at Unionens hovedformål med den interoperable løsning ikke derved sættes over styr.

Uden at dette berører andre EU-politikker, og i overensstemmelse med støtteberettigelses- og udvælgelseskriterierne i artikel 6, kan interoperabilitetsløsninger, der etableres eller drives som led i ISA2-programmet, anvendes i forbindelse med ikke-EU-initiativer til ikkekommercielle formål, forudsat at dette ikke medfører ekstraomkostninger for Unionens almindelige budget, og at Unionens hovedformål med den interoperable løsning ikke derved sættes over styr.

Ændringsforslag    91

Forslag til afgørelse

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Databeskyttelse

 

Løsninger, der udvikles, etableres og drives som led i ISA2-programmet, herunder enhver form for samarbejde med tredjelande og internationale organisationer, som indebærer behandling af personoplysninger, skal til fulde overholde Unionens bestemmelser om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser Kommissionens forslag om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) velkommen.

Kommissionen har siden 1995, da programmet for dataudveksling mellem administrationerne (IDA) blev lanceret, i fællesskab med medlemsstaterne fremmet løsninger, der giver mulighed for dataudveksling mellem i administrativ sammenhæng og mellem administrationer og EU-institutionerne.

Nærværende afgørelse er en fortsættelse af den hidtil anvendte tilgang, som især er kommet til udtryk i ISA-programmet (programmet for interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder), der stadig er i kraft, men den indleder samtidig en ny fase, hvor det er nødvendigt at tage højde for den teknologiske udvikling, de nye behov hos de offentlige myndigheder og civilsamfundet samt de nye muligheder ved cloud computing.

Det forhold, at virksomhederne og borgerne medtages blandt modtagerne af ISA2-programmet, sender et vigtigt signal og indebærer, at Kommissionen ved fastlæggelsen af de gennemførelses- og evalueringskriterier, der skal anvendes, ikke kan begrænse sig til at tage hensyn til udbudssiden alene, men derimod må lægge vægt på efterspørgselssiden, dvs. på den offentlige sektors evne til at modernisere sig, således at den mere effektivt kan imødekomme civilsamfundets behov.

Interoperabiliteten øger i stadig højere grad de offentlige myndigheders potentielle kvalitet og skaber en situation med øget konkurrenceevne hos virksomhederne og større tilfredshed blandt borgerne. Den er således en magtfuld allieret for den europæiske vækst- og beskæftigelsesstrategi.

ISA2-programmet går hånd i hånd med andre initiativer, som hjælper de offentlige myndigheder i Europa med at modernisere sig og derved skille sig ud som gode eksempler, uanset om de tager fat på den globale økonomiske konkurrenceevne eller befolkningens livskvalitet.

Det udgør således en byggesten for det digitale indre marked og for gennemførelsen af en ambitiøs, verdensførende og socialt inklusiv digital dagsorden for Europa.

Ordføreren mener, at udnyttelsen af potentialet i den afgørelse, der tages stilling til, kræver et større fokus på programmets økonomiske og sociale ejerskab, i overensstemmelse med følgende hovedlinjer:

1.  udvikling af en fælles semantik, som kan skabe forbindelse mellem de offentlige myndigheder samt mellem disse og andre sektorer og derved give mulighed for at gøre den europæiske økonomi mere konkurrencedygtig på verdensplan

2.  oprettelse af en samling af løsninger og standarder, som myndighederne kan anvende direkte eller inkorporere i nye projekter

3.  udvikling af en kvikskranke for bedste praksis (Joinup-platformen)

4.  beskyttelse af privatlivets fred og af sikkerheden set ud fra henholdsvis myndighedernes, virksomhedernes og borgernes synspunkt

5.  forenkling af procedurerne og undersøgelse af mulighederne for udvidelse af programmets anvendelsesområde

6.  tilskyndelse til at udvikle løsninger i samarbejde, som omfatter myndigheder fra to eller flere medlemsstater

7.  evaluering af programmets succes på grundlag af dets virkninger og virksomhedernes og borgernes tilfredshed.

UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse(*) (11.6.2015)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) - Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Ordfører for udtalelse(*): Liisa Jaakonsaari

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag har til formål at indføre et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2-programmet). Ordføreren hilser forslaget og dets formål velkommen og mener, at ISA2-programmet er nødvendigt for at overvinde elektroniske barrierer mellem medlemsstaterne.

1. Kompetencer

Kompetencerne inden for Parlamentet angående dette dossier er fordelt på tre udvalg, hvor ITRE er det førende, og IMCO og LIBE er associerede udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 54. Mens LIBE har enekompetence i alle spørgsmål, der vedrører databeskyttelse, griber ITRE's og IMCO's beføjelser ind i hinanden gennem hele forslaget og kan ikke opdeles klart. Udvalgene er således blevet enige om, at hvert udvalg så vidt muligt vil fokusere på spørgsmål, der vedrører det pågældende udvalgs centrale kompetencer.

Ordføreren har derfor ikke berørt emner, der vedrører databeskyttelse, selvom hun anser dem for at være af allerstørste vigtighed, men har overladt det til LIBE-Udvalget at tage stilling til disse spørgsmål. Ordføreren har i stedet fokuseret på IMCO's centrale kompetencer, nemlig det indre marked og forbrugere.

2. Borgere og virksomheder,

Kommissionens forslag hævder, at ISA2-programmet er til gavn for de offentlige myndigheder men også for virksomheder og borgere. Ordføreren mener dog ikke, at forslagets indhold afspejler dette. Ordføreren har derfor tilføjet nogle forklaringer og præciseringer, for at Kommissionens målsætninger kan komme til at fremstå mere klart:

(1) et sæt bestemmelser, der forpligter Kommissionen til at tage hensyn til de sociale aspekter ved interoperabiliteten, som giver enhver lov til fuldt ud at udnytte de muligheder, som de nye teknologier giver;

(2) et sæt bestemmelser, der forpligter Kommissionen til at tage hensyn til mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders specifikke situation og til at fremme løsninger, der opfylder SMV'ers behov;

(3) en definition af "brugere": Kommissionens forslag omfatter ikke nogen definition af "brugere" i artikel 2, selvom termen optræder i adskillige og sommetider forskellige sammenhænge. De direkte "brugere", som omtales i forslaget, er de europæiske offentlige myndigheder, mens de indirekte (slut-)brugere af ISA2 er borgere og virksomheder. Udtrykket "brugerne i centrum" henviser til den sidstnævnte gruppe. Efter ordførerens mening har den divergerende brug af terminologi skabt en vis forvirring, og det var nødvendigt med en præcisering.

3. Andre spørgsmål

Ordføreren mener, at der mangler oplysninger vedrørende fordelene ved og behovet for at indføre ISA2-programmet. Hun har derfor i artikel 3 indføjet en bestemmelse, der forpligter Kommissionen til at udvikle en kommunikationsstrategi med henblik på oplysning og øget bevidsthed omkring ISA og dens fordele.

Ordføreren har endvidere foretaget nogle tilføjelser til de generelle principper i artikel 4, idet hun har understreget nødvendigheden af at finde en fremtidssikret løsning. Hun er også af den opfattelse, at der om fornødent bør ydes teknisk bistand til borgere og virksomheder, når de bruger interoperabilitetsløsninger. Det bør endvidere fortsat være muligt at bruge traditionelle hjælpemidler til at få adgang til tjenester som alternativ til adgang via internettet.

Ordføreren hilser Kommissionens forslag om overvågning af indførelsen af ISA2-programmet velkommen, og det samme gælder bestemmelserne om evaluering af programmet, som er fastlagt i artikel 11. Ordføreren mener dog, at Europa-Parlamentet som medlovgiver også bør inddrages i implementerings- og evalueringsprocessen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) På EU-plan gør interoperabilitet det lettere at gennemføre politikker. De følgende politikområder er særligt afhængige af interoperabilitet for at kunne gennemføres effektivt:

(4) På EU-plan kan interoperabilitet gøre det lettere at gennemføre politikker med en relevant grænseoverskridende dimension. De følgende politikområder er særligt afhængige af interoperabilitet for at kunne gennemføres effektivt:

Begrundelse

Interoperabilitet bør ikke anses for et mål i sig selv, men et middel til at opnå større effektivitet, hvor der er et tydeligt behov, og hvor der er klar efterspørgsel fra relevante brugere. Det er særlig vigtigt ikke at gøre systemer interoperable, når disse systemer er forældede, overflødige eller trænger til modernisering. Interoperabilitet bør være sekundært i forhold til digitalisering og modernisering af medlemsstaternes forvaltning og offentlige administrationssystemer.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Interoperabilitet har været en central succesfaktor på told-, skatte- og afgiftsområdet, hvor man anvender transeuropæiske ikt-systemer, som omfatter alle medlemsstater og støtter interoperable virksomhedstjenester finansieret under programmerne Fiscalis 2013 og Told 2013, gennemført og administreret af Kommissionen og de nationale myndigheder, Erfaringerne fra programmerne Fiscalis 2013 og Told 2013 er tilgængelige til deling og genanvendelse for andre politikområder.

(9) Interoperabilitet har været en central succesfaktor på told-, skatte- og afgiftsområdet, hvor man anvender transeuropæiske ikt-systemer, som omfatter alle medlemsstater og støtter interoperable virksomhedstjenester finansieret under programmerne Fiscalis 2013 og Told 2013, gennemført og administreret af Kommissionen og de nationale myndigheder, Erfaringerne fra programmerne Fiscalis 2013 og Told 2013 er tilgængelige til deling og genanvendelse for andre politikområder. Hertil kommer, at medlemsstaterne i Rådets konklusioner om forvaltningsreformen af EU's toldunion har forpligtet sig til at udvikle en strategi vedrørende it-systemer, der styres og drives i fællesskab, på alle toldrelaterede områder.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For så vidt angår ikt-standardisering fremhæves interoperabilitet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 som et vigtigt resultat af standardiseringen.

(14) For så vidt angår ikt-standardisering fremhæves interoperabilitet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 som et vigtigt resultat af standardiseringen. Når der udvikles standarder inden for rammerne af ISA2-programmet, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 922/2009/EF17a, bør man være særlig opmærksom på de bestemmelser, der vedrører inddragelse af sociale og samfundsmæssige aktører, som er fastlagt i denne forordning.

 

___________________

 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 922/2009/EF af 16. september 2009 om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder (ISA). EUT L 260 af 3.10.2009, s. 20.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) For så vidt angår offentlige udbud forpligter Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 og 2014/23/EU21 af 28. marts 2014 medlemsstaterne til at indføre elektroniske indkøbsprocedurer. De fastsætter, at de værktøjer og anordninger, der bruges til elektronisk kommunikation, og deres tekniske karakteristika skal være kompatible med almindeligt anvendte produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi. Direktiv 2014/55/EU22 af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud, som blev vedtaget i Parlamentet den 11. marts 2014, omhandler desuden udvikling af en europæisk standard for elektronisk fakturering inden for offentlige indkøb med henblik på at sikre, at de elektroniske faktureringssystemer i EU er interoperable.

(16) For så vidt angår offentlige udbud forpligter Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 2014/25/EU5119, 2014/24/EU5220 og 2014/23/EU5321 af 28. marts 2014 medlemsstaterne til at indføre elektroniske indkøbsprocedurer for at gøre indkøbsprocedurerne mere effektive og gennemsigtige. De fastsætter, at de værktøjer og anordninger, der bruges til elektronisk kommunikation, og deres tekniske karakteristika skal være kompatible med almindeligt anvendte produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi. Dette giver enorme budgetbesparelser og ensartede vilkår, især for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og iværksættere. Direktiv 2014/55/EU22 af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud, som blev vedtaget i Parlamentet den 11. marts 2014, omhandler desuden udvikling af en europæisk standard for elektronisk fakturering inden for offentlige indkøb med henblik på at sikre, at de elektroniske faktureringssystemer i EU er interoperable.

__________________

__________________

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242.

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242.

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1-64.

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter. EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1-64.

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud. EUT L 133 af 06.05.14, s. 1.

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud. EUT L 133 af 06.05.14, s. 1.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) De politikområder, som der henvises til i betragtning 4-16, viser, hvor vigtigt det er, at politik i forbindelse med interoperabilitet og den eventuelle brug heraf bør samordnes på EU-plan på en måde, der er så effektiv og lydhør som overhovedet muligt. For at fjerne fragmenteringen af det interoperable landskab i Unionen bør en fælles forståelse af interoperabilitet i Unionen og en holistisk tilgang til interoperabilitetsløsninger fremmes.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) På politisk niveau har Rådet gentagne gange krævet endnu større interoperabilitet i Europa og en fortsat indsats for at modernisere de europæiske offentlige myndigheder. Navnlig understregede Det Europæiske Råd i sine konklusioner fra samlingen den 24. og 25. oktober 2013, at moderniseringen af de offentlige forvaltninger skulle fortsætte gennem hurtig gennemførelse af tjenester såsom e-forvaltning, e-sundhed, e-fakturering og e-udbud, som forudsætter interoperabilitet.

(18) På politisk niveau har Rådet gentagne gange krævet endnu større interoperabilitet i Europa og en fortsat indsats for at modernisere de europæiske offentlige myndigheder. Navnlig understregede Det Europæiske Råd i sine konklusioner fra samlingen den 24. og 25. oktober 2013, at moderniseringen af de offentlige forvaltninger skulle fortsætte gennem hurtig gennemførelse af tjenester såsom e-forvaltning, e-sundhed, e-fakturering og e-udbud, som forudsætter interoperabilitet. Et engagement fra medlemsstaterne er helt afgørende for at sikre en hurtig udbredelse af et interoperabelt e-samfund i Unionen og inddragelsen af offentlige myndigheder i bestræbelserne på at anspore til anvendelsen af onlineprocedurer. For at etablere en mere effektiv, enkel og brugervenlig e-forvaltning er det endvidere nødvendigt med en meningsfyldt ændring af de offentlige forvaltninger i Europa ved hjælp af støtte og et større engagement fra medlemsstaternes side. Effektive offentlige onlinetjenester er afgørende for at fremme erhvervslivets og borgernes tillid til digitale tjenester.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Hvis man kun betragter interoperabilitet inden for den enkelte sektor, er der risiko for, at der vedtages forskellige eller inkompatible løsninger på nationalt niveau eller på sektorniveau, hvilket vil skabe nye e-barrierer, der hindrer funktionen af det indre marked og den tilhørende frie bevægelighed og undergraver det åbne og konkurrenceprægede marked og leveringen af tjenester af almen interesse til borgere og virksomheder. For at mindske denne risiko bør medlemsstaterne og EU styrke deres fælles indsats for at undgå en opsplitning af markedet og sikre interoperabilitet på tværs af grænser og sektorer i forbindelse gennemførelsen af lovgivning og samtidig reducere den administrative byrde og omkostningerne, og de bør fremme fælles vedtagne ikt-løsninger og sikre en hensigtsmæssig styring.

(19) Hvis man kun betragter interoperabilitet inden for den enkelte sektor, er der risiko for, at der vedtages forskellige eller inkompatible løsninger på nationalt niveau eller på sektorniveau, hvilket vil skabe nye e-barrierer, der hindrer funktionen af det indre marked og den tilhørende frie bevægelighed og undergraver det åbne og konkurrenceprægede marked, især markedet for offentlige indkøb, og leveringen af tjenester af almen interesse til borgere og virksomheder. På grund af de forskellige udfordringer, som de forskellige politiske målsætninger giver, er det imidlertid vigtigt at erkende, at der er behov for en målrettet tilgang til valget af interoperabilitetsløsninger.

Begrundelse

Interoperabilitet bør ikke anses for et mål i sig selv, men et middel til at opnå større effektivitet, hvor der er et tydeligt behov, og hvor der er klar efterspørgsel fra relevante brugere. Det er særlig vigtigt ikke at gøre systemer interoperable, når disse systemer er forældede, overflødige eller trænger til modernisering. Interoperabilitet bør være sekundært i forhold til digitalisering og modernisering af medlemsstaternes forvaltning og offentlige administrationssystemer.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) I forbindelse med denne afgørelse bør brugere af interoperabilitet forstås som værende de europæiske offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan. Borgere og virksomheder er slutbrugere (indirekte brugere) af interoperabilitetsløsninger som følge af deres brug af elektroniske offentlige tjenester, som ydes af de offentlige myndigheder. Når der tales om brugere i centrum, menes der slutbrugere af interoperabilitetsløsninger.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Betragtning 22 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22b) Der er også risiko for at fastlåse gamle teknologier. Interoperabilitet bør ikke være et mål i sig selv, men bør styrke eksisterende tiltag til modernisering af forvaltning og offentlig administration. ISA2-programmet bør give plads til tilpasning til fremtidens teknologiske udvikling og være åbent og fleksibelt for at kunne afstemmes med behovene i nye forretningsmodeller og nystartede virksomheder, som vil skabe job til unge.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Løsninger, der etableres eller drives som led i nærværende ISA2-program, bør så vidt muligt indgå i et sammenhængende system af tjenester, der letter interaktionen mellem europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, og som sikrer, letter eller muliggør interoperabilitet på tværs af grænser og sektorer.

(23) Løsninger, der etableres eller drives som led i nærværende ISA2-program, bør så vidt muligt indgå i et sammenhængende system af tjenester, der letter interaktionen mellem europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere, og som sikrer, letter eller muliggør interoperabilitet på tværs af grænser og sektorer. Sådanne løsninger bør give en klar merværdi med hensyn til at fremme eller muliggøre grænseoverskridende eller tværsektoriel interoperabilitet. Medlemsstaterne og Kommissionen bør i fællesskab indføre målrettede programmer for at sikre, at de politikker, der måtte have en grænseoverskridende eller en tværsektoriel dimension, gennemføres på hensigtsmæssig vis gennem udvikling af interoperable systemer.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a) For at ISA2-programmet kan skabe en reel merværdi på unionsplan, bør "engangsprincippet" for registrering af relevante data og princippet om "digital som standard" og "åbne data" udgøre de bærende søjler ved gennemførelsen af ISA2-programmet som led i en samlet strategi for opbygning af det digitale miljø omkring leveringen af offentlige tjenester i Unionen.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Borgere og virksomheder bør også få fordel af fælles, genanvendelige og interoperable borgervendte ("front-office") tjenester som følge af en bedre integration af procedurer og udveksling af data gennem europæiske offentlige myndigheders bagvedliggende ("back-office") systemer.

(24) Borgere og virksomheder bør også få fordel af fælles, genanvendelige og interoperable borgervendte ("front-office") tjenester som følge af en bedre integration af procedurer og udveksling af data gennem europæiske offentlige myndigheders bagvedliggende ("back-office") systemer. "Engangsprincippet", ifølge hvilket der kun leveres data ad én gang til offentlige myndigheder, bør fremmes for at lette den administrative byrde for borgere og virksomheder. Desuden bør løsninger, der sikrer sikker kommunikation, navnlig gennem e-autentifikation og kryptering, fremmes, for at borgerne kan have tillid til e-tjenester.

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) For at gøre det muligt for alle borgere og virksomheder at få fuldt udbytte af programmet bør det understreges, at fremme af e-færdigheder fortsat skal være en prioritet for Unionen, og at ikt-forståelse og -færdigheder bør fremmes på alle trin af almen og erhvervsfaglig uddannelse.

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) ISA2-programmet bør være et instrument for modernisering af den offentlige sektor i EU.

(25) ISA2-programmet er et af mange instrumenter til tilskyndelse til modernisering af den offentlige sektor i EU. En modernisering af Europas forvaltninger og en forøgelse af deres interoperabilitet er en forudsætning for fuldendelsen af det digitale indre marked, hvilket vil føre til modernisering af den traditionelle industri, give en ekstra årlig vækst på anslået 500 mia. EUR samt sætte væsentligt skub i jobskabelsen i Unionen. Medlemsstaterne bør fortsætte med at modernisere deres forvaltninger ved at forbedre forretningsgange og ikt-infrastrukturer. Afgørelsen bør være i tråd med Kommissionens forpligtelse til at gøre det muligt for Europas borgere at få fuldt udbytte af interoperable e-tjenester fra e-forvaltning til e-sundhed ved at prioritere fjernelse af hindringer såsom ikkeforbundne e-tjenester med henblik på at gøre Unionens indre markeds friheder digitale.

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Interoperabilitet er direkte knyttet til og afhængig af anvendelsen af standarder og fælles specifikationer. ISA2-programmet bør fremme og, hvor det er hensigtsmæssigt, støtte hel eller delvis standardisering af eksisterende interoperabilitetsløsninger. Dette bør opnås i samarbejde med andre standardiseringsaktiviteter på EU-plan, europæiske standardiseringsorganisationer og andre internationale standardiseringsorganisationer.

(26) Manglende interoperabilitet undergraver ofte gennemførelsen af digitale end-to-end-tjenester og udviklingen af kvikskranker for virksomheder og borgere. Interoperabilitet er direkte knyttet til og afhængig af anvendelsen af standarder og fælles specifikationer. ISA2-programmet bør fremme og, hvor det er hensigtsmæssigt, støtte hel eller delvis standardisering af eksisterende interoperabilitetsløsninger. Dette bør opnås i samarbejde med andre standardiseringsaktiviteter på EU-plan, europæiske standardiseringsorganisationer og andre internationale standardiseringsorganisationer.

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Forordning (EU) nr. 1303/2013 har et tematisk mål om "styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning". I denne forbindelse bør ISA2-programmet samordnes med programmer og initiativer, som bidrager til moderniseringen af offentlige myndigheder som f.eks. DAE og relaterede netværk som f.eks. netværket for europæiske offentlige myndigheder (EUPAN), og stræbe efter synergier med dem.

(28) Forordning (EU) nr. 1303/2013 har et tematisk mål om "styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning". I denne forbindelse bør ISA2-programmet samordnes med programmer og initiativer, som bidrager til moderniseringen af offentlige myndigheder som f.eks. DAE og relaterede netværk som f.eks. netværket for europæiske offentlige myndigheder (EUPAN), og stræbe efter synergier med dem. Disse programmer og initiativer bør også sikre, at medarbejderne i de europæiske offentlige forvaltninger modtager den nødvendige undervisning i at gennemføre interoperabilitetsløsninger, og at medlemsstaterne har de fornødne finansielle og menneskelige ressourcer.

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Interoperabilitet mellem europæiske offentlige myndigheder vedrører alle forvaltningsniveauer: EU-niveauet og nationale, regionale og lokale niveauer. Derfor er det vigtigt, at der i løsningerne tages højde for de respektive behov samt for borgernes og virksomhedernes behov, hvor det er relevant.

(29) Interoperabilitet mellem europæiske offentlige myndigheder vedrører alle forvaltningsniveauer: EU-niveauet og nationale, regionale og lokale niveauer. Derfor er det vigtigt, at der i løsningerne tages højde for de respektive behov, herunder for borgernes og virksomhedernes og specielt små og mellemstore virksomheders behov i betragtning af deres værdifulde bidrag til EU-økonomien.

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Betragtning 29 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a) Interaktionen med den private sektor samt med andre enheder og berørte parter har allerede vist sig at være effektiv og give merværdi. Synergier med disse interesserede parter bør fremmes, så det sikres, at der gives prioritet til de tilgængelige løsninger, der støttes af markedet. Den nuværende praksis med at holde konferencer, workshops og andre møder bør i denne forbindelse fortsættes, herunder med repræsentanter for slutbrugere, og den fortsatte brug af elektroniske platforme bør fremmes med henblik på at bevare kontakten med de berørte parter.

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Nationale myndigheder kan få støtte til deres bestræbelser gennem specifikke instrumenter under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF). Et tæt samarbejde under ISA2-programmet bør maksimere de forventede fordele fra sådanne instrumenter ved at sikre, at de finansierede projekter tilpasses EU-dækkende interoperabilitetsrammer og -specifikationer såsom EIF.

(30) Nationale, regionale og lokale myndigheder kan få støtte til deres bestræbelser gennem specifikke instrumenter under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF). Et tæt samarbejde under ISA2-programmet bør maksimere de forventede fordele fra sådanne instrumenter ved at sikre, at de finansierede projekter tilpasses EU-dækkende interoperabilitetsrammer og -specifikationer såsom EIF.

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Betragtning 33

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) ISA2-programmet bør bidrage til gennemførelse af eventuelle opfølgningsinitiativer i forbindelse med Europa 2020 og DAE. For at undgå dobbeltarbejde bør det tage højde for andre EU-programmer inden for ikt-løsninger, tjenester og infrastrukturer, navnlig Connecting Europe-faciliteten som fastsat i forordning (EU) nr. 1316/2013 og Horisont 2020 som fastsat i forordning (EU) nr. 1291/2013.

(33) ISA2-programmet bør bidrage til gennemførelse af eventuelle opfølgningsinitiativer i forbindelse med Europa 2020 og DAE. For at undgå dobbeltarbejde bør det tage højde for andre EU-programmer inden for ikt-løsninger, tjenester og infrastrukturer, navnlig Connecting Europe-faciliteten som fastsat i forordning (EU) nr. 1316/2013 og Horisont 2020 som fastsat i forordning (EU) nr. 1291/2013. Kommissionen bør samordne disse aktioner, når den gennemfører ISA2-programmet, og når den planlægger fremtidige aktiviteter, som kan påvirke interoperabilitet.

Ændringsforslag    21

Forslag til afgørelse

Betragtning 33 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) Når Kommissionen evaluerer ISA2-programmet, bør den være særlig opmærksom på, hvorvidt de løsninger, som er skabt og implementeret, har positiv eller negativ indflydelse på moderniseringen af den offentlige sektor, og om de gør det lettere at opfylde borgernes og SMV'ernes behov, for eksempel ved at nedbringe de administrative byrder og omkostninger for borgere og SMV'er, ved at skabe muligheder for beskæftigelse og ved at øge den generelle sammenkobling mellem offentlig forvaltning på den ene side og borgere og virksomheder, især SMV'er, på den anden side.

Ændringsforslag    22

Forslag til afgørelse

Betragtning 33 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33b) Når Kommissionen indkøber eksterne tjenesteydelser i forbindelse med ISA2-programmet, bør den tilskynde til udbud på vegne af SMV'er og navnlig finde frem til det økonomisk mest fordelagtige udbud på grundlag af kriterier forbundet med kontraktens indhold, herunder sociale og miljømæssige karakteristika.

Ændringsforslag    23

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved denne afgørelse oprettes for perioden 2016-20 et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2-programmet).

1. Ved denne afgørelse oprettes for perioden 2016-20 et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (i det følgende betegnet som ISA2-programmet).

ISA2-programmet skal fremme effektiv elektronisk interaktion mellem europæiske offentlige myndigheder og mellem dem og borgerne og virksomhederne på tværs af grænser og sektorer og derved muliggøre levering af elektroniske offentlige tjenester til støtte for gennemførelsen af Unionens politikker og aktiviteter.

1a. ISA2-programmet skal fremme effektiv elektronisk interaktion mellem europæiske offentlige myndigheder og mellem dem og borgerne og virksomhederne på tværs af grænser og sektorer og derved muliggøre levering af elektroniske offentlige tjenester til støtte for gennemførelsen af Unionens politikker og aktiviteter.

 

ISA2-programmet tager hensyn til sociale, økonomiske og andre aspekter af interoperabilitet samt den særlige situation for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder for at forbedre interaktionen mellem de europæiske offentlige forvaltninger på den ene side og virksomheder og borgere på den anden side. ISA2-programmet skal respektere borgernes og virksomhedernes ret til at bruge andre løsninger end onlineløsninger.

 

ISA2-programmet bidrager til udvikling af en mere effektiv, forenklet og brugervenlig e-forvaltning på nationalt, regionalt og lokalt plan inden for den offentlige forvaltning.

Ændringsforslag    24

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Gennem ISA2-programmet identificerer, skaber og driver Unionen interoperabilitetsløsninger til gennemførelse af Unionens politikker. Disse løsninger leveres derefter til ubegrænset brug til andre EU-institutioner og -organer og til nationale, regionale og lokale offentlige myndigheder, og letter dermed deres interaktion på tværs af grænser og sektorer.

2. Gennem ISA2-programmet identificerer, skaber og driver Kommissionen i fællesskab med medlemsstaterne, repræsenteret ved Udvalget for Interoperabilitetsløsninger for Europæiske Offentlige Administrationer, Virksomheder og Borgere (ISA2-Udvalget), nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011, interoperabilitetsløsninger til gennemførelse af Unionens politikker. Disse løsninger leveres derefter til ubegrænset brug til andre EU-institutioner og -organer og til nationale, regionale og lokale offentlige myndigheder, og letter dermed deres interaktion på tværs af grænser og sektorer.

Begrundelse

Kommissionen bør ikke træffe beslutninger i henhold til dette program, medmindre den har hørt medlemsstaterne til fulde gennem ISA2-Udvalget for at sikre sig, at der ikke igangsættes eller videreføres programmer, der er unødvendige eller spild af tid og penge.

Ændringsforslag    25

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. ISA2-programmet efterfølger EU-programmet om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, som blev oprettet med afgørelse nr. 922/2009/EF (ISA-programmet), og skal konsolidere, fremme og udvide dette programs aktiviteter.

4. ISA2-programmet efterfølger EU-programmet om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, som blev oprettet med afgørelse nr. 922/2009/EF (ISA-programmet), og skal konsolidere, fremme og udvide dette programs aktiviteter.

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    26

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "interoperabilitet": det forhold, at adskilte og forskelligartede organisationer er i stand til at interagere med henblik på at nå gensidigt fordelagtige og vedtagne fælles mål, herunder også, at organisationerne udveksler information og viden, via de forretningsprocesser de understøtter, gennem dataudveksling mellem deres respektive informations- og kommunikationsteknologiske (ikt-) systemer

(1) "interoperabilitet": det forhold, at forskellige organisationer er i stand til at interagere med henblik på at nå gensidigt fordelagtige og vedtagne fælles mål, herunder også, at organisationerne udveksler information og viden, via de forretningsprocesser de understøtter, gennem dataudveksling mellem deres respektive informations- og kommunikationsteknologiske (ikt-) systemer

Begrundelse

Ordet "forskellige" er en mere effektiv måde at sige "adskilte og forskelligartede" på.

Ændringsforslag    27

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) "interoperabilitetsløsninger": fælles rammer, fælles tjenester og generelle værktøjer, som fremmer samarbejdet mellem adskilte og forskelligartede organisationer, og som finansieres og udvikles af ISA2-programmet alene eller udvikles i samarbejde med andre EU-initiativer, baseret på europæiske offentlige myndigheders identificerede krav at fungere som en

(2) "interoperabilitetsløsninger": fælles rammer, fælles tjenester og funktionelle værktøjer, som fremmer samarbejdet mellem forskellige organisationer, og som finansieres og udvikles af ISA2-programmet alene eller udvikles i samarbejde med andre EU-initiativer, baseret på europæiske offentlige myndigheders identificerede krav at fungere som en

Begrundelse

Ordet "forskellige" er en mere effektiv måde at sige "adskilte og forskelligartede" på.

Ændringsforslag    28

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) "bruger af interoperabilitetsløsninger”: europæiske offentlige myndigheder på nationalt, regionalt eller lokalt plan

Ændringsforslag    29

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) “slutbruger af ISA2-programmet”: borgere og virksomheder

Ændringsforslag    30

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) "fælles referencerammer": specifikationer, standarder, metoder, retningslinjer, fælles semantiske elementer og lignende fremgangsmåder og dokumenter

(5) "fælles referencerammer": fælles referencearkitektur, specifikationer, standarder, metoder, retningslinjer, fælles semantiske elementer og lignende fremgangsmåder og dokumenter

Ændringsforslag    31

Forslag til afgørelse

Artikel 2 - nr. 10 - led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- strategiske og bevidstgørende foranstaltninger

- strategiske foranstaltninger

Ændringsforslag    32

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr.10 - led 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- information, kommunikation af fordelene ved ISA2-programmet og bevidstgørende foranstaltninger rettet mod borgere og virksomheder, navnlig SMV'er

Ændringsforslag    33

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) vurdering af ikt-mæssige konsekvenser af foreslået eller vedtaget EU-lovgivning

(c) vurdering af ikt-mæssige konsekvenser af planlagt, foreslået eller vedtaget EU-lovgivning eventuelt med en vurdering af behovet for at udvide virkefeltet og kompetenceområdet for Det Europæiske Agentur for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

Ændringsforslag    34

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) identifikation af lovgivningshuller, som skader interoperabiliteten mellem europæiske offentlige myndigheder

(d) identifikation af lovgivningshuller på europæisk og nationalt plan, som skader den grænseoverskridende eller tværsektorielle interoperabilitet mellem europæiske offentlige myndigheder

Ændringsforslag    35

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g) vurdering, ajourføring og fremme af eksisterende fælles specifikationer og standarder og udvikling, etablering og fremme af nye fælles specifikationer og standarder gennem Unionens standardiseringsplatforme og i samarbejde med europæiske eller internationale standardiseringsorganisationer, hvor det er hensigtsmæssigt, og samt

(g) vurdering, ajourføring og fremme af eksisterende fælles specifikationer og åbne standarder og udvikling, etablering og fremme af nye fælles specifikationer og standarder gennem Unionens standardiseringsplatforme og i samarbejde med europæiske eller internationale standardiseringsorganisationer, hvor det er hensigtsmæssigt, herunder vedrørende sikkerhed ved datatransmission, -behandling og -lagring, samt

 

 

Ændringsforslag    36

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(h) udvikling af mekanismer, som kan måle og kvantificere fordelene ved interoperabilitetsløsninger.

(h) udvikling af mekanismer, som kan måle og, hvor det er relevant, kvantificere fordelene ved interoperabilitetsløsninger.

Ændringsforslag    37

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Ved vurdering af, hvilken af foranstaltningerne omhandlet i stk. 1, der skal træffes, skal ISA2-programmet især tage hensyn til støtteberettigelses- og udvælgelseskriterierne fastlagt i artikel 4, stk. 2, litra b.

Ændringsforslag    38

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ISA2-programmet kan endvidere fungere som "løsningsinkubator" ved at stå i spidsen for nye interoperabilitetsløsninger og som "løsningsbro" ved at stå for eksisterende interoperabilitetsløsninger.

2. ISA2-programmet kan fungere som "løsningsinkubator" ved at stå i spidsen for nye interoperabilitetsløsninger og som "løsningsbro" ved at stå for eksisterende interoperabilitetsløsninger.

Ændringsforslag    39

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Senest den…* udvikler Kommissionen en kommunikations- og uddannelsesstrategi med sigte på at øge oplysningen og for at øge bevidstheden om ISA2-programmet og dets fordele, navnlig rettet mod borgere og SMV'er, og idet der anvendes et brugervenligt sprog og informativ grafik på ISA2-programmets hjemmeside.

 

_____________

 

*EUT: Indsæt venligst en dato: 6 måneder efter denne afgørelses ikrafttræden.

Ændringsforslag    40

Forslag til afgørelse

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Generelle principper

Støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier

Aktioner, der lanceres eller videreføres under ISA2-programmet, skal

1. Aktioner, der lanceres eller videreføres under ISA2-programmet, skal være baseret på anvendelighed og merværdi for de europæiske offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere og være drevet af behov, der er identificeret som værende nyttige, omkostningseffektive og efterspurgte.

(a) være anvendelsesbaserede og drevet af identificerede behov

 

 

2. Aktioner, der lancers eller videreføres under ISA2-programmet, skal tage hensyn til de principper, der ligger til grund for de europæiske offentlige tjenester, som er beskrevet i EIF.

(b) opfylde følgende principper:

De skal endvidere tage hensyn til følgende støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier:

- nærhed og proportionalitet

- nærhed og proportionalitet

- brugerne i centrum

- fokus på slutbrugerne, især på borgeres og SMV'ers behov

- inklusion og tilgængelighed

- inklusionsevne og tilgængelighed

- sikkerhed og beskyttelse af privatlivet

- sikkerhed og beskyttelse af privatlivet

- flersprogethed

- flersprogethed

- administrativ forenkling

- administrativ forenkling og modernisering

- gennemsigtighed

- gennemsigtighed

- bevaring af information

- bevaring af information

- åbenhed

- åbenhed

- genanvendelighed

- genanvendelighed

- teknologisk neutralitet og tilpasningsevne samt

- teknologisk neutralitet, løsninger der så vidt muligt er fremtidssikrede, og tilpasningsevne

 

- netneutralitet

- effektivitet og virkning

- effektivitet og virkning samt

 

- fremføring gennem flere kanaler, navnlig bevarelse af muligheden for at få adgang til tjenester ved hjælp af traditionelle midler ud over de elektroniske midler, og tilgængeligheden af teknisk bistand, når der bruges elektroniske midler.

 

3. Aktioner, der lanceres eller videreføres under ISA2-programmet, skal være i overensstemmelse med mindst et af ISA2- programmets målsætninger som fastlagt i artikel 1.

 

4. Aktioner, der lancers eller videreføres under ISA2-programmet, skal udføres i overensstemmelse med eksisterende eller nye europæiske standarder eller offentligt tilgængelige specifikationer for udveksling af oplysninger og integration af tjenester.

 

5. Aktioner, der lanceres eller videreføres under ISA2-programmet, skal være i overensstemmelse med vejledningen fra e-forvaltningsekspertgruppen, den europæiske interoperabilitetsramme og adfærdskodeksen for europæiske statistikker og de fremtidige opdateringer heraf.

(c) kunne udvides og anvendes på andre erhvervs- eller politikområder, og samt

6. Aktioner, der lanceres eller videreføres under ISA2-programmet, skal kunne udvides og anvendes på andre erhvervs- eller politikområder, især gennem implementering af principper om åbne data, og fleksible med hensyn til fremtidig teknologisk udvikling.

(d) have økonomisk, organisatorisk og teknisk bæredygtighed.

7. Aktioner, der lanceres eller videreføres under ISA2-programmet, skal have økonomisk, organisatorisk og teknisk bæredygtighed.

 

8. Hvis der lanceres eller videreføres en aktion i henhold til ISA2-programmet, skal der være identificeret et specifikt brugerbehov eller et område af markedet, der ikke allerede er udforsket. Det skal også tydeligt være påvist, hvordan aktionen opfylder dette behov, i overensstemmelse med de aktiviteter, der er fastlagt i artikel 3

Ændringsforslag    41

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktioner i form af projekter skal, hvor det er hensigtsmæssigt, bestå af følgende faser:

Hvor det er hensigtsmæssigt, består aktioner i form af projekter af flere faser:

Begrundelse

Der bør være fleksibilitet for at sikre, at denne afgørelse ikke begrænser udviklingen af en løsning.

Ændringsforslag    42

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Faserne i et specifikt projekt defineres og specificeres, når aktionen optages i det rullende arbejdsprogram.

Faserne i et specifikt projekt kan defineres og specificeres, når aktionen optages i det rullende arbejdsprogram. Det er muligt at afslutte et projekt på ethvert tidspunkt, hvis det ikke længere er nødvendigt eller findes effektivt.

Begrundelse

Der bør være fleksibilitet for at sikre, at denne afgørelse ikke begrænser udviklingen af en løsning.

Ændringsforslag    43

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved gennemførelsen af ISA2-programmet skal der tages behørigt hensyn til den europæiske interoperabilitetsstrategi, den europæiske interoperabilitetsramme og fremtidige ajourføringer af disse.

1. Ved gennemførelsen af ISA2-programmet skal løsningerne bidrage til implementeringen af og fuldt ud være i overensstemmelse med den europæiske interoperabilitetsstrategi, den europæiske interoperabilitetsramme, Kommissionens strategi for det digitale indre marked og fremtidige ajourføringer af disse.

Ændringsforslag    44

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Ved implementeringen af ISA2-programmet skal Kommissionen så vidt det er muligt foretage høring af de interesserede parter, især borgere og SMV'er, for så vidt som de er berørt.

 

Kommissionen skal så vidt muligt inddrage SMV'er i så mange projekter som muligt.

Ændringsforslag    45

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. For at undgå dobbeltarbejde og fremskynde etableringen af interoperabilitetsløsninger tages der, hvor dette er relevant, hensyn til resultater fra andre relevante initiativer på EU-plan og i de enkelte medlemsstater.

5. For at undgå dobbeltarbejde og fremskynde etableringen af interoperabilitetsløsninger tages der hensyn til resultater fra andre relevante initiativer på EU-plan og i de enkelte medlemsstater, og god praksis skal fremmes og formidles.

Ændringsforslag    46

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 7 – 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Interoperabilitetsløsninger og opdateringer heraf optages i EIC og stilles, hvor det er relevant, til rådighed for genanvendelse af europæiske offentlige myndigheder.

7. Interoperabilitetsløsninger og opdateringer heraf optages i EIC og stilles, hvor det er relevant, til rådighed for genanvendelse af europæiske offentlige myndigheder og i relevant omfang af borgere og virksomheder.

8. Kommissionen overvåger regelmæssigt gennemførelsen og genanvendelsen af interoperabilitetsløsninger i Unionen som en del af det rullende arbejdsprogram, som fastsat i henhold til artikel 7.

 

9. For at opnå de størst mulige synergier og sikre, at de forskellige indsatser kombineres og supplerer hinanden, koordineres aktionerne, hvor dette er relevant, med andre relevante EU-initiativer.

9. For at opnå de størst mulige synergier, sikre, at de forskellige indsatser kombineres og supplerer hinanden, samt undgå overlapning koordineres aktionerne, hvor dette er relevant, med andre relevante EU-initiativer.

10. I alle aktioner og interoperabilitetsløsninger, som finansieres under ISA2-programmet, tilskyndes der, hvor det er relevant, til at genanvende tilgængelige interoperabilitetsløsninger.

10. I alle aktioner og interoperabilitetsløsninger, som finansieres under ISA2-programmet, genanvendes, hvor det er relevant, tilgængelige interoperabilitetsløsninger.

Ændringsforslag    47

Forslag til afgørelse

Artikel 7 - stk. 1 og 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager ved ISA2-programmets begyndelse gennemførelsesretsakter til fastsættelse af et rullende arbejdsprogram og ændring af dette mindst en gang årligt med henblik på gennemførelse af aktioner for hele denne afgørelses anvendelsesperiode. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.

1. Kommissionen vedtager ved ISA2-programmets begyndelse gennemførelsesretsakter til fastsættelse af et rullende arbejdsprogram og ændring af dette mindst en gang årligt med henblik på gennemførelse af aktioner for hele denne afgørelses anvendelsesperiode. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.

I det rullende arbejdsprogram identificeres, prioriteres, dokumenteres, udvælges, designes, gennemføres og evalueres de i artikel 5 omhandlede aktioner, og resultaterne fremmes heraf.

I det rullende arbejdsprogram identificeres, prioriteres, dokumenteres, udvælges, designes, gennemføres og evalueres de i artikel 5 omhandlede aktioner, herunder de ledsagende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, og resultaterne fremmes heraf.

 

Der skal i det rullende arbejdsprogram tages hensyn til, i hvilket omfang de støtteberettigelses- og udvælgelseskriterierne omhandlet i artikel 4, stk. 2, er overholdt.

2. Aktioner kan optages i det rullende arbejdsprogram, hvis de opfylder en række regler og adgangskriterier, før de kan medtages i det rullende arbejdsprogram. Disse regler og kriterier og eventuelle ændringer af dem er en integreret del af det rullende arbejdsprogram.

2. Aktioner kan optages i det rullende arbejdsprogram, hvis de opfylder en række administrative procedurer, der fastlægger de gældende mål, før de kan medtages i det rullende arbejdsprogram. Disse administrative procedurer og eventuelle ændringer heraf er en integreret del af det rullende arbejdsprogram.

Ændringsforslag    48

Forslag til afgørelse

Artikel 11 - stk. 2 og 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen aflægger en gang om året beretning for ISA2-Udvalget om gennemførelsen af programmet.

2. Kommissionen aflægger en gang om året beretning for ISA”-Udvalget og det eller de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet om gennemførelsen af ISA2-programmet og genanvendelsen af interoperabilitetsløsninger overalt i Unionen.

 

Det eller de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet kan opfordre Kommissionen til at rapportere om gennemførelsen af ISA2-programmet og besvare spørgsmål, der rejses af deres medlemmer.

3. Programmet underkastes en midtvejsevaluering og en endelig evaluering, hvis resultater meddeles Europa-Parlamentet og Rådet henholdsvis den 31. december 2018 og den 31. december 2021. I forbindelse hermed kan Europa-Parlamentets kompetente udvalg indbyde Kommissionen til at fremlægge resultaterne af evalueringen og besvare spørgsmål fra medlemmerne af udvalget.

3. ISA2-programmet underkastes en midtvejsevaluering og en endelig evaluering, som begge ledsages af en konsekvensanalyse, og hvis resultater meddeles Europa-Parlamentet og Rådet henholdsvis den 31. december 2018 og den 31. december 2021. I forbindelse hermed kan Europa-Parlamentets kompetente udvalg indbyde Kommissionen til at fremlægge resultaterne af evalueringen og besvare spørgsmål fra medlemmerne af udvalget/udvalgene.

Ændringsforslag    49

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Ved evalueringerne undersøges spørgsmål som relevansen, effektiviteten, virkningen, nytteværdien, bæredygtigheden af og sammenhængen mellem aktioner under programmet. Ved den endelige evaluering skal det desuden undersøges, i hvor høj grad programmet har nået sit mål.

4. Ved evalueringerne undersøges spørgsmål som relevansen, merværdien, effektiviteten, virkningen, nytteværdien, borgernes og virksomhedernes tilfredshed, bæredygtigheden af og sammenhængen mellem aktionerne under ISA2-programmet samt koordinationen af disse med andre relevante EU-initiativer. Ved den endelige evaluering skal det desuden undersøges, i hvor høj grad ISA2-programmet har nået sit mål.

Ændringsforslag    50

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Programmets resultater vurderes i forhold til målsætningen i artikel 1 og aktionerne i det rullende arbejdsprogram. Målsætningen måles især gennem antallet af centrale interoperabilitetsfaktorer og antallet af støtteinstrumenter for offentlige myndigheder, som er leveret til og anvendes af europæiske offentlige myndigheder. Indikatorerne for målingen af programmets resultater og virkning defineres i det rullende arbejdsprogram.

5. ISA2-programmets resultater vurderes i forhold til målsætningen i artikel 1, stk. 2, og støtteberettigelses- og udvælgelseskriterierne i artikel 4, stk. 2. Opnåelsen af målsætningen måles især, hvad angår antallet af centrale interoperabilitetsfaktorer og antallet af støtteinstrumenter for offentlige myndigheder, som er leveret til og anvendes af europæiske offentlige myndigheder.

Ændringsforslag    51

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Kommissionen fastlægger indikatorer for måling af resultaterne og effekten af ISA2-programmet.

 

Disse indikatorer skal tage hensyn til støtteberettigelses- og udvælgelseskriterierne i artikel 4, stk. 2.

Ændringsforslag    52

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Ved evalueringerne undersøges det også, hvilke fordele aktionerne har givet Unionen med hensyn til at fremme fælles politikker, der kortlægges områder, hvor der kan ske forbedringer, kontrolleres synergier med andre EU-initiativer inden for interoperabilitet på tværs af landegrænser og sektorer og modernisering af europæiske offentlige myndigheder.

6. Ved evalueringerne undersøges det også, hvilke fordele aktionerne har givet Unionen med hensyn til at fremme fælles politikker, der kortlægges områder, hvor der kan ske forbedringer, kontrolleres synergier med andre EU-initiativer inden for interoperabilitet på tværs af landegrænser og sektorer og modernisering, forenkling og effektivisering af europæiske offentlige myndigheder.

Ændringsforslag    53

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 8 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) kvantificerbare fordele, som interoperabilitetsløsningerne giver ved at sammenkoble ikt med brugernes behov

(a) kvantificerbare og kvalificerbare fordele, som interoperabilitetsløsningerne giver ved at sammenkoble ikt med brugernes og slutbrugernes, især borgeres og SMV'ers, behov

Ændringsforslag    54

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 8 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) den kvantificerbare positive effekt af de interoperable ikt-baserede løsninger.

(b) den kvantificerbare og kvalificerbare effekt af de interoperable ikt-baserede løsninger, især for de offentlige myndigheder, borgere og SMV'er.

Ændringsforslag    55

Forslag til afgørelse

Artikel 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at dette berører andre EU-politikker kan interoperabilitetsløsninger, der etableres eller drives som led i ISA2-programmet, anvendes i forbindelse med ikke-EU-initiativer til ikkekommercielle formål, forudsat at dette ikke medfører ekstraomkostninger for Unionens almindelige budget, og at Unionens hovedformål med den interoperable løsning ikke derved sættes over styr.

Uden at dette berører andre EU-politikker og i overensstemmelse med støtteberettigelses- og udvælgelseskriterierne i artikel 4, stk. 2, kan interoperabilitetsløsninger, der etableres eller drives som led i ISA2-programmet, anvendes i forbindelse med ikke-EU-initiativer til ikkekommercielle formål, forudsat at dette ikke medfører ekstraomkostninger for Unionens almindelige budget, og at Unionens hovedformål med den interoperable løsning ikke derved sættes over styr.

PROCEDURE

Titel

Interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) som et middel til at modernisere den offentlige sektor

Referencer

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

3.7.2014

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

15.1.2015

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Behandling i udvalg

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Dato for vedtagelse

4.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrey Kovatchev

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender(*) (10.6.2015)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Ordfører for udtalelse: Jeroen Lenaers

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag har til formål at indføre et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2), som vil være en videreførelse og forbedring af tidligere programmer (IDA, IDABC, ISA). Det er blevet aftalt mellem ITRE-, IMCO- og LIBE-Udvalget, at sidstnævnte udvalg i henhold til forretningsordenens bilag VI vil få enekompetence med hensyn til aspekter vedrørende databeskyttelse og grundlæggende rettigheder.

Ikke alle interoperabilitetsløsninger, der udvikles i forbindelse med ISA2, indebærer behandling af personoplysninger, men nogle af løsningerne gør. Ordføreren mener derfor, at det er vigtigt at indføre specifikke henvisninger til EU's regelværk om databeskyttelse, eftersom Europa-Kommissionens forslag ikke i tilstrækkelig grad dækker dette aspekt.

Ordførerens ændringsforslag indfører specifikke henvisninger til EU's regelværk om databeskyttelse, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001, for at sikre beskyttelse af rettighederne for fysiske personer, i tilfælde hvor de af ISA2 omfattede aktioner indebærer behandling af personoplysninger.

Princippet om indbygget databeskyttelse tilføjes desuden til de generelle principper, der gælder for aktioner under ISA2-programmet. Dette vil sikre, at der allerede i forbindelse med udviklingsfasen af interoperabilitetsløsninger, der indebærer behandling af personoplysninger, tages hensyn til databeskyttelseskrav. Der indføres tilsvarende henvisninger i reglerne for gennemførelse, overvågning og evaluering for at sikre, at der også i forbindelse med disse faser tages tilstrækkeligt hensyn til beskyttelsen af personoplysninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Interoperabilitet for så vidt angår databeskyttelse og et stærkere grænseoverskridende samarbejde bør afdække et stort potentiale for bedre effektivitet i medlemsstaternes offentlige sektorer, som, hvis de anvendes fuldt ud, kan bidrage til at opfylde målene i det europæiske semester.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Hvis man kun betragter interoperabilitet inden for den enkelte sektor, er der risiko for, at der vedtages forskellige eller inkompatible løsninger på nationalt niveau eller på sektorniveau, hvilket vil skabe nye e-barrierer, der hindrer funktionen af det indre marked og den tilhørende frie bevægelighed og undergraver det åbne og konkurrenceprægede marked og leveringen af tjenester af almen interesse til borgere og virksomheder. For at mindske denne risiko bør medlemsstaterne og EU styrke deres fælles indsats for at undgå en opsplitning af markedet og sikre interoperabilitet på tværs af grænser og sektorer i forbindelse gennemførelsen af lovgivning og samtidig reducere den administrative byrde og omkostningerne, og de bør fremme fælles vedtagne ikt-løsninger og sikre en hensigtsmæssig styring.

(19) Hvis man kun betragter interoperabilitet inden for den enkelte sektor, er der risiko for, at der vedtages forskellige eller inkompatible løsninger på nationalt niveau eller på sektorniveau, hvilket vil skabe nye e-barrierer, der hindrer funktionen af det indre marked og den tilhørende frie bevægelighed og undergraver det åbne og konkurrenceprægede marked og leveringen af tjenester af almen interesse til borgere og virksomheder. For at mindske denne risiko bør medlemsstaterne og EU styrke deres fælles indsats for at undgå en opsplitning af markedet og sikre interoperabilitet på tværs af grænser og sektorer i forbindelse gennemførelsen af lovgivning og samtidig reducere den administrative byrde og omkostningerne, og de bør fremme fælles vedtagne ikt-løsninger og sikre en hensigtsmæssig styring. Datasikkerhed og cloud-lagring bør også være omfattet af ISA2-programmet.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 33 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) Principperne og bestemmelserne i EU's lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred og beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/20011b, bør finde anvendelse på løsninger, der er udviklet, etableret og drives som led i ISA2-programmet, og som indebærer behandling af personoplysninger.

 

______________________

 

1a Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) vurdering, ajourføring og fremme af eksisterende fælles specifikationer og standarder og udvikling, etablering og fremme af nye fælles specifikationer og standarder gennem Unionens standardiseringsplatforme og i samarbejde med europæiske eller internationale standardiseringsorganisationer, hvor det er hensigtsmæssigt, og

g) vurdering, ajourføring og fremme af eksisterende fælles specifikationer og standarder og udvikling, etablering og fremme af nye fælles specifikationer og standarder gennem Unionens standardiseringsplatforme og i samarbejde med europæiske eller internationale standardiseringsorganisationer, hvor det er hensigtsmæssigt, herunder vedrørende sikkerhed ved datatransmission, -behandling og -lagring, og

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) lettelse af virksomhedernes og borgernes genanvendelse af data på en fordelagtig og praktisk måde under overholdelse af gældende lovgivning om bl.a. databeskyttelse.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – litra b – led 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– sikkerhed og beskyttelse af privatlivet

– sikkerhed, privatlivets fred og et højt databeskyttelsesniveau

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – litra b – led 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– privatlivsbeskyttelse som standard og indbygget privatlivsbeskyttelse

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Etablering eller forbedring af interoperabilitetsløsninger skal, hvor dette er relevant, være baseret på eller ledsaget af udveksling af erfaringer samt udveksling og fremme af god praksis. Deling af erfaring og god praksis mellem alle interesseparter og relevante offentlige høringer skal opmuntres.

4. Etablering eller forbedring af interoperabilitetsløsninger skal, hvor dette er relevant, være baseret på eller ledsaget af udveksling af erfaringer samt udveksling og fremme af god praksis. Dette indebærer, at der tages behørigt hensyn til interoperabilitetsløsningernes konsekvenser for privatliv og databeskyttelse. Deling af erfaring og god praksis mellem alle interesseparter og relevante offentlige høringer skal opmuntres.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11. Forud for aktioner og interoperabilitetsløsninger, der vil kræve behandling af personoplysninger, skal der, i det omfang det er hensigtsmæssigt og muligt, foretages en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Midtvejsevalueringen og den endelige evaluering af ISA2-programmet skal omfatte en analyse af programmets overensstemmelse med Unionens bestemmelser om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger i alle relevante aktioner og interoperabilitetsløsninger, der kræver behandling af personoplysninger.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Artikel 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Databeskyttelse

 

Løsninger, der er udviklet, etableret og drives som led i ISA2-programmet, og som omfatter enhver form for samarbejde med tredjelande og internationale organisationer, der indebærer behandling af personoplysninger, skal til fulde overholde Unionens bestemmelser om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

PROCEDURE

Titel

Interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) som et middel til at modernisere den offentlige sektor

Referencer

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

3.7.2014

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

15.1.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Behandling i udvalg

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Dato for vedtagelse

26.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik

PROCEDURE

Titel

Interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) som et middel til at modernisere den offentlige sektor

Referencer

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Dato for høring af EP

23.6.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Dato for vedtagelse

16.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bart Staes

Dato for indgivelse

6.7.2015