ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2)Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα

  6.7.2015 - (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD)) - ***I

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγητής: Carlos Zorrinho
  Συντάκτες γνωμοδότησης (*):
  Liisa Jaakonsaari, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  Jeroen Lenaers, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (*) Συνδεδεμένες επιτροπές – άρθρο 54 του Κανονισμού


  Διαδικασία : 2014/0185(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0225/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0225/2015
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2)

  Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα

  (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0367),

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0037/2014),

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014[1],

  –       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Φεβρουαρίου 2015[2],

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0225/2015),

  1.      εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση απόφασης

  Τίτλος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πρόταση για

  Πρόταση για

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2)

  για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με πλαίσια και λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA 2)

  Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα

  Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα

  (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

  (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

   

  (Η αλλαγή από «ISA2» σε «ISA 2» εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο.)

  Τροπολογία  2

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3a) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος, επισημαίνει ότι τα εμπόδια για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι κατ’ ανάγκη μόνο τεχνολογικά ή σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα και τονίζει ότι είναι ανάγκη να ληφθεί υπόψη το ψηφιακό χάσμα και να καταπολεμηθεί.

   

   

  __________________

   

  1α P7_TA(2012)0140

  Τροπολογία  3

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3β) Η διαλειτουργικότητα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και μια ισχυρότερη διασυνοριακή συνεργασία αναμένεται ότι θα αναδείξουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών των κρατών μελών, οι οποίες, εφόσον αξιοποιηθούν πλήρως, θα μπορέσουν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) Σε επίπεδο Ένωσης, η διαλειτουργικότητα διευκολύνει την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών. Ειδικότερα, οι ακόλουθες πολιτικές βασίζονται στη διαλειτουργικότητα για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή τους:

  (4) Σε επίπεδο Ένωσης, η διαλειτουργικότητα διευκολύνει την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών και παρέχει μεγάλες δυνατότητες παράκαμψης των διασυνοριακών ηλεκτρονικών φραγμών, διασφαλίζοντας επιπλέον τη δημιουργία νέων, ή την παγίωση αναπτυσσόμενων, κοινών δημόσιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι ακόλουθες πολιτικές βασίζονται στη διαλειτουργικότητα για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή τους:

  Τροπολογία  5

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8α) Σε σχέση με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της Ένωσης στην επικράτεια των κρατών μελών, η διαλειτουργικότητα στην τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή διοίκηση διευκολύνει την επίτευξη των στόχων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.

   

  ____________________

   

  1a P7_TA (2012) 0120

  Τροπολογία  6

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Η διαλειτουργικότητα έχει αποτελέσει βασικό παράγοντα επιτυχίας στα πεδία των τελωνείων, της φορολογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας των διευρωπαϊκών συστημάτων ΤΠΕ που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη και υποστηρίζουν διαλειτουργικές επιχειρηματικές υπηρεσίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Fiscalis 2013 και Τελωνεία 2013, και εφαρμόζονται και τίθενται σε λειτουργία από την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις. Τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν μέσω των προγραμμάτων Fiscalis 2013 και Τελωνεία 2013 είναι διαθέσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση από άλλους τομείς πολιτικής.

  (9) Η διαλειτουργικότητα έχει αποτελέσει βασικό παράγοντα επιτυχίας στα πεδία των τελωνείων, της φορολογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας των διευρωπαϊκών συστημάτων ΤΠΕ που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη και υποστηρίζουν διαλειτουργικές επιχειρηματικές υπηρεσίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Fiscalis 2013 και Τελωνεία 2013, και εφαρμόζονται και τίθενται σε λειτουργία από την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις. Τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν μέσω των προγραμμάτων Fiscalis 2013 και Τελωνεία 2013 είναι διαθέσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση από άλλους τομείς πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεσμεύτηκαν, όπως επιβεβαιώνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ, να αναπτύξουν στρατηγική για τα πληροφοριακά συστήματα όλων των τομέων που σχετίζονται με τα τελωνεία και που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση και λειτουργία.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14) Στον τομέα της τυποποίησης των ΤΠΕ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρεται στη διαλειτουργικότητα ως ουσιώδες αποτέλεσμα της τυποποίησης.

  (14) Στον τομέα της τυποποίησης των ΤΠΕ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρεται στη διαλειτουργικότητα ως ουσιώδες αποτέλεσμα της τυποποίησης. Κατά την ανάπτυξη προτύπων στο πλαίσιο του προγράμματος ISA 2, που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή των κοινωνικών και κοινωνιακών συντελεστών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

   

  ___________________

   

  1α Απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA) (ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 20).

  Τροπολογία  8

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, με τις οδηγίες 2014/25/ΕΕ19, 2014/24/ΕΕ20 και 2014/23/ΕΕ21 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 2014, τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόζουν σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Στις εν λόγω οδηγίες αναφέρεται ότι τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, είναι συμβατά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται εν γένει. Επιπλέον, η οδηγία 2014/55/EΕ22 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 11 Μαρτίου 2014 αφορά την εκπόνηση ευρωπαϊκού προτύπου ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ΕΕ.

   

  (16) Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, με τις οδηγίες 2014/25/ΕΕ19, 2014/24/ΕΕ20 και 2014/23/ΕΕ21 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 2014 τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόζουν σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Στις εν λόγω οδηγίες αναφέρεται ότι τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, είναι συμβατά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται εν γένει. Αυτό συνεπάγεται, αφενός, τεράστια εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων και, αφετέρου, τη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, ιδίως για νέες και υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επιπλέον, η οδηγία 2014/55/EΕ22 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 11 Μαρτίου 2014 αφορά την εκπόνηση ευρωπαϊκού προτύπου ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ΕΕ.

  __________________

  __________________

  19 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. EE L 94 της 28.3.2014, σ. 243.

  19 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. EE L 94 της 28.3.2014, σ. 243.

  20 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65-242.

  20 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65-242.

  21 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1-64.

  21 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1-64.

  22 Οδηγία 2014/55/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις. ΕΕ L 133 της 06.05.14, σ. 1.

  22 Οδηγία 2014/55/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις. ΕΕ L 133 της 06.05.14, σ. 1.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16a) Οι τομείς πολιτικής που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 4 έως 16 καταδεικνύουν πόσο σημαντικός είναι ο συντονισμός της πολιτικής σχετικά με τη διαλειτουργικότητα σε επίπεδο Ένωσης με τον πλέον αποτελεσματικό και έγκυρο τρόπο. Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός στην Ένωση, πρέπει να προωθηθεί μια κοινή αντίληψη της διαλειτουργικότητας στην Ένωση και μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τις λύσεις διαλειτουργικότητας.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17) Η διαλειτουργικότητα αποτελεί επίσης θεμελιώδες στοιχείο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55 στον τομέα των ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Στον κανονισμό 2014/283/EΕ56 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στο πεδίο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών αναφέρεται ρητά ότι επιχειρησιακή προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων της ΔΣΕ είναι η διαλειτουργικότητα, η συνδεσιμότητα. η βιώσιμη ανάπτυξη, η λειτουργία και η αναβάθμιση των διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών. καθώς και ο συντονισμός τους σε επίπεδο Ένωσης.

  (17) Η διαλειτουργικότητα αποτελεί επίσης θεμελιώδες στοιχείο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55 στον τομέα των ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/201456 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στο πεδίο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών αναφέρεται ρητά ότι μια από τις επιχειρησιακές προτεραιότητες για την επίτευξη των στόχων της ΔΣΕ είναι η διαλειτουργικότητα, η συνδεσιμότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η λειτουργία και η αναβάθμιση των διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και ο συντονισμός τους σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 προβλέπει τα λεγόμενa «δομοστοιχεία», όπως είναι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η ασφαλής μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και η αυτόματη μετάφραση, με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας.

  __________________

  __________________

  55 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010. ΕΕ L 348 της 20.12.13, σ. 129.

  55 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010. ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.

   

  56 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ. ΕΕ L 86, 21.3.2014, σ. 14.

  56 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ. ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18) Σε πολιτικό επίπεδο, το Συμβούλιο έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις για ακόμη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη και για συνεχείς προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. Ειδικότερα, στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα στα οποία επισημαινόταν ότι ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων πρέπει να συνεχιστεί μέσω της ταχείας εφαρμογής υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες βασίζονται στη διαλειτουργικότητα.

  (18) Σε πολιτικό επίπεδο, το Συμβούλιο έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις για ακόμη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη και για συνεχείς προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. Ειδικότερα, στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα στα οποία επισημαινόταν ότι ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων πρέπει να συνεχιστεί μέσω της ταχείας εφαρμογής υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες βασίζονται στη διαλειτουργικότητα. Η δέσμευση των κρατών μελών έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση της ταχείας ανάπτυξης μιας διαλειτουργικής ηλεκτρονικής κοινωνίας στην Ένωση και η συμμετοχή της δημόσιας διοίκησης ενθαρρύνει τη χρήση διαδικτυακών διαδικασιών. Επιπλέον, προκειμένου να εδραιωθεί μια περισσότερο αποτελεσματική, απλουστευμένη και φιλική προς τον χρήστη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, απαιτείται ουσιαστική αλλαγή της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης, με στήριξη και υψηλότερο επίπεδο δέσμευσης από τα κράτη μέλη. Η αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19) Η προοπτική της διαλειτουργικότητας εντός μεμονωμένων τομέων συνδέεται με τον κίνδυνο η θέσπιση διαφορετικών ή μη συμβατών λύσεων σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο να δημιουργήσει νέα ηλεκτρονικά εμπόδια που θα παρακώλυαν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη σχετική ελεύθερη κυκλοφορία, και θα υπονόμευαν τον ανοικτό χαρακτήρα και την ανταγωνιστικότητα των αγορών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Για τον μετριασμό του κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εντείνουν τις κοινές τους προσπάθειες για την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς και τη διασφάλιση διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο και το κόστος, καθώς και για την προώθηση από κοινού συμφωνημένων λύσεων στον τομέα των ΤΠΕ, με παράλληλη εξασφάλιση κατάλληλης διακυβέρνησης.

  (19) Η προοπτική της διαλειτουργικότητας εντός μεμονωμένων τομέων συνδέεται με τον κίνδυνο η θέσπιση διαφορετικών ή μη συμβατών λύσεων σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο να δημιουργήσει νέα ηλεκτρονικά εμπόδια που θα παρακώλυαν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη σχετική ελεύθερη κυκλοφορία, και θα υπονόμευαν τον ανοικτό χαρακτήρα και την ανταγωνιστικότητα των αγορών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Για τον μετριασμό του κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εντείνουν τις κοινές τους προσπάθειες για την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς και του ψηφιακού χάσματος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη διασφάλιση διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο και το κόστος και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα, καθώς και για την προώθηση από κοινού συμφωνημένων λύσεων στον τομέα των ΤΠΕ, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνισή τους σε επίπεδο Ένωσης, με παράλληλη εξασφάλιση κατάλληλης διακυβέρνησης. Η ασφάλεια της χρήσης δεδομένων και της αποθήκευσης στο νέφος θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από το πρόγραμμα ISA 2.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (19a) Στο πλαίσιο της δημιουργίας, της βελτίωσης ή της εφαρμογής κοινών λύσεων, όλες οι πρωτοβουλίες θα πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να στηρίζονται στην ανταλλαγή εμπειριών και λύσεων, καθώς και στην ανταλλαγή και προώθηση ορθών πρακτικών, την τεχνολογική ουδετερότητα και προσαρμοστικότητα, ή να συνοδεύονται από τα στοιχεία αυτά, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εφαρμόζονται πάντα οι αρχές της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να προαχθεί η συμμόρφωση με το ΕΠΔ και τα ανοικτά πρότυπα και προδιαγραφές.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22) Δεδομένου ότι η απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, απαιτείται ένα νέο ενωσιακό πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) το οποίο θα έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση και ανάλυση του ευρύτερου τοπίου διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη και την αποφυγή του κατακερματισμού του. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει. θα στηρίξει και θα προωθήσει μια ολιστική προσέγγιση για τη συλλογή, την εκτίμηση, την ανάπτυξη, τη δημιουργία, την εκβιομηχάνιση, τη λειτουργία, τη βελτίωση και τη διατήρηση των λύσεων διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων λύσεων που διευκολύνουν την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων και την ανταλλαγή τους, προκειμένου να στηριχθεί η διασυνοριακή ή διατομεακή αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων και μεταξύ αυτών, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Τέλος, το πρόγραμμα θα προωθήσει την περαιτέρω χρήση, την ενοποίηση και τη σύγκλιση των υφιστάμενων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από άλλους τομείς πολιτικής της Ένωσης.

  (22) Δεδομένου ότι η απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, απαιτείται ένα νέο ενωσιακό πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA 2) το οποίο θα έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση και ανάλυση του ευρύτερου τοπίου διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη και την αποφυγή των ηλεκτρονικών εμποδίων, της ασυμβατότητας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και του κατακερματισμού. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει. θα στηρίξει και θα προωθήσει μια ολιστική προσέγγιση για τη συλλογή, την εκτίμηση, την ανάπτυξη, τη δημιουργία, την εκβιομηχάνιση, τη λειτουργία, τη βελτίωση και τη διατήρηση των λύσεων διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων λύσεων που διευκολύνουν την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων και την ανταλλαγή τους, προκειμένου να στηριχθεί η διασυνοριακή ή διατομεακή αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων και μεταξύ αυτών, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Τέλος, το πρόγραμμα θα προωθήσει την περαιτέρω χρήση, την ενοποίηση και τη σύγκλιση των υφιστάμενων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από άλλους τομείς πολιτικής της Ένωσης. Το πρόγραμμα ISA 2 θα πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα προγράμματα IDA, IDABC και ISA, και την πρόοδο που έχει σημειώσει το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη. Καθώς το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος ISA 2 επεκτείνεται για να συμπεριληφθούν οι συναλλαγές της δημόσιας διοίκησης με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, θα πρέπει να κατοχυρωθούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22a) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως χρήστες των λύσεων διαλειτουργικότητας θα πρέπει να θεωρούνται οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις είναι τελικοί χρήστες (έμμεσοι χρήστες) λύσεων διαλειτουργικότητας, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν τις δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες διοικήσεις. Η αρχή της λειτουργίας με επίκεντρο τον χρήστη αναφέρεται στους τελικούς χρήστες λύσεων διαλειτουργικότητας.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22β) Υφίσταται ο κίνδυνος «εγκλωβισμού» σε παλαιές τεχνολογίες. Η διαλειτουργικότητα δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά να ενισχύει κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης. Το πρόγραμμα ISA 2 θα πρέπει να αφήνει περιθώρια προσαρμογής σε μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και να είναι ανοικτό και ευέλικτο, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες νέων επιχειρηματικών μοντέλων και νεοφυών επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους νέους.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 23

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (23) Οι λύσεις που θα προκύψουν ή θα εφαρμοστούν μέσω του παρόντος προγράμματος ISA2 πρέπει, στον βαθμό που είναι δυνατό, να αποτελέσουν τμήμα ενός συνεκτικού συνόλου υπηρεσιών που θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών και θα διασφαλίζει, θα διευκολύνει και θα καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή ή τη διατομεακή διαλειτουργικότητα.

  (23) Τα κοινά πλαίσια και οι λύσεις που θα προκύψουν ή θα εφαρμοστούν μέσω του παρόντος προγράμματος ISA 2 θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα ενός συνεκτικού συνόλου κοινών πλαισίων και υπηρεσιών που θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών, θα προωθεί την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και θα διασφαλίζει, θα διευκολύνει και θα καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή και τη διατομεακή διαλειτουργικότητα. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν σαφή προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη διευκόλυνση ή την ενεργοποίηση της διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή στοχευμένα προγράμματα με τα οποία θα διασφαλίζεται, κατά περίπτωση, η κατάλληλη εφαρμογή πολιτικών διασυνοριακού ή διατομεακού χαρακτήρα, μέσω της ανάπτυξης διαλειτουργικών συστημάτων.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23α) Καθώς αυξανόμενος αριθμός δημόσιων υπηρεσιών καθίστανται «ψηφιακές εξ ορισμού», είναι σημαντική η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών σε λύσεις ΤΠΕ. Προς τούτο, πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκαιρη πρόβλεψη τέτοιων υπηρεσιών και, ει δυνατόν, ο διαμοιρασμός και η περαιτέρω χρήση λύσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία των δημόσιων δαπανών. Το πρόγραμμα ISA 2 θα πρέπει να συμβάλει στον στόχο αυτό.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23β) Για να έχει το πρόγραμμα ISA 2 πραγματική προστιθέμενη αξία σε ενωσιακό επίπεδο, η αρχή «μόνον άπαξ», για την καταχώριση συναφών δεδομένων, και η αρχή «ψηφιακά εξ ορισμού» πρέπει να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες για την εφαρμογή του προγράμματος ISA 2, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη δημιουργία του ψηφιακού περιβάλλοντος για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στην Ένωση.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24) Πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει να επωφελούνται και αυτοί από κοινές, επαναχρησιμοποιήσιμες και διαλειτουργικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού (front-office) που θα απορρέουν από την καλύτερη ενοποίηση των διαδικασιών και της ανταλλαγής δεδομένων μέσω των τμημάτων οργανωτικής υποστήριξης (back-office) των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων.

  (24) Πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει να επωφελούνται και αυτοί από κοινές, επαναχρησιμοποιήσιμες και διαλειτουργικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού (front-office) που θα απορρέουν από την καλύτερη ενοποίηση των διαδικασιών και της ανταλλαγής δεδομένων μέσω των τμημάτων οργανωτικής υποστήριξης (back-office) των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. Θα πρέπει να προαχθεί η αρχή «μόνον άπαξ», για την παροχή δεδομένων μία μόνο φορά στις δημόσιες διοικήσεις, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, προκειμένου οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θα πρέπει να προωθηθούν λύσεις για την παροχή ασφαλούς επικοινωνίας, ιδίως μέσω της ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας και της κρυπτογράφησης.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (24α) Το πρόγραμμα ISA 2 θα πρέπει να σέβεται την αρχή της ασφάλειας δικαίου και τις αρχές που αναγνωρίζει ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (24β) Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών της, η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσβασιμότητα για όλους θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ανάπτυξη στρατηγικών διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον μειονεκτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές, προκειμένου να καταπολεμηθεί το ψηφιακό χάσμα.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 24 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (24γ) Προκειμένου να έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από το πρόγραμμα ISA 2, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων παραμένει προτεραιότητα για την Ένωση και ότι ο γραμματισμός και οι δεξιότητες στον τομέα των ΤΠΕ θα πρέπει να προωθούνται σε κάθε στάδιο της παραδοσιακής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 24 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (24δ) Οι λύσεις που βρίσκονται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ISA 2 θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και της προσαρμοσιμότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στις δημόσιες διοικήσεις η δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουν.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 24 ε (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (24ε) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι έννοιες της προσβασιμότητας και του σχεδιασμού για όλους θα πρέπει να ενσωματωθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών διαλειτουργικότητας σε επίπεδο Ένωσης.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25) Το πρόγραμμα ISA2 θα αποτελέσει μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα στην Ένωση.

  (25) Το πρόγραμμα ISA 2 είναι ένα από τα πολλά μέσα για την ενθάρρυνση του εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα στην Ένωση. Ο εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών διοικήσεων και η αύξηση της διαλειτουργικότητάς τους αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, που θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής βιομηχανίας και εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδη ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπό μορφή επιπλέον ετήσιας ανάπτυξης, και ότι θα συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τον εκσυγχρονισμό των διοικήσεών τους, βελτιώνοντας τις εργασιακές διαδικασίες και τις υποδομές ΤΠΕ. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνάδει με τη δέσμευση της Επιτροπής να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ένωσης να επωφεληθούν στο έπακρο από τις διαλειτουργικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έως την ηλεκτρονική υγεία, θέτοντας ως προτεραιότητα την άρση εμποδίων όπως οι μη συνδεδεμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προκειμένου να εδραιωθεί ο ψηφιακός χαρακτήρας των ελευθεριών της ενιαίας αγοράς της Ένωσης.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (25α) Η δημιουργία κοινών προτύπων και σημειολογίας που θα απλουστεύουν τις διασυνδέσεις των δημόσιων διοικήσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους τομείς, θα οδηγήσει στην τόνωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (25β) Η δημιουργία κοινών πλαισίων και προδιαγραφών και προτύπων διαλειτουργικότητας που θα καθιστούν δυνατή τη βιώσιμη διασύνδεση τόσο μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων όσο και με άλλους τομείς, θα επιτρέψει την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής ικανότητας της ενωσιακής οικονομίας.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 26

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (26) Η διαλειτουργικότητα συνδέεται άμεσα με τα πρότυπα και τις κοινές προδιαγραφές και εξαρτάται από τη χρήση τους. Το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να προωθεί και, κατά περίπτωση, να στηρίζει τη μερική ή πλήρη τυποποίηση των υφιστάμενων λύσεων διαλειτουργικότητας. Αυτό θα επιτευχθεί σε συνεργασία με άλλες δραστηριότητες τυποποίησης σε ενωσιακό επίπεδο, σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

  (26) Η έλλειψη διαλειτουργικότητας συχνά υπονομεύει την εφαρμογή ψηφιακών διατερματικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η διαλειτουργικότητα συνδέεται άμεσα με τα ανοικτά πρότυπα και τις κοινές προδιαγραφές και εξαρτάται από τη χρήση τους. Το πρόγραμμα ISA 2 πρέπει να προωθεί και. κατά περίπτωση να στηρίζει τη μερική ή πλήρη τυποποίηση των υφιστάμενων λύσεων διαλειτουργικότητας. Αυτό θα επιτευχθεί σε συνεργασία με άλλες δραστηριότητες τυποποίησης σε ενωσιακό επίπεδο, σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 27

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (27) Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτό, από τις ετήσιες επισκοπήσεις της ανάπτυξης (μεγέθυνσης) που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή το 2011, το 2012 και το 2013 καταδεικνύεται ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στο οικονομικό περιβάλλον και έχει, συνεπώς, καίρια σημασία για την τόνωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της μεγέθυνσης. Αυτό αντικατοπτρίζεται σαφώς στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στις οποίες ζητείται η ανάληψη ειδικών δράσεων με στόχο τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

  (27) Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτό, από τις ετήσιες επισκοπήσεις της ανάπτυξης (μεγέθυνσης) που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή το 2011, το 2012 και το 2013, καταδεικνύεται ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στο οικονομικό περιβάλλον και έχει, συνεπώς, καίρια σημασία για την τόνωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής συνεργασίας, της μεγέθυνσης και της απασχόλησης. Αυτό αντικατοπτρίζεται σαφώς στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στις οποίες ζητείται η ανάληψη ειδικών δράσεων με στόχο τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

  Τροπολογία  31

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 28

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (28) Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περιλαμβάνεται θεματικός στόχος που συνίσταται στην «ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης». Εν προκειμένω, το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να συνδεθεί με προγράμματα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων, όπως π.χ. το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, και με συναφή δίκτυα, όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Διοικήσεων (European Public Administration Network, EUPAN) και να επιδιώξει τη δημιουργία συνεργειών με αυτά.

  (28) Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περιλαμβάνεται θεματικός στόχος που συνίσταται στην «ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης». Εν προκειμένω, το πρόγραμμα ISA 2 πρέπει να συνδεθεί με προγράμματα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων, όπως π.χ. το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. και με συναφή δίκτυα, όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Διοικήσεων (European Public Administration Network, EUPAN), να επιδιώξει τη δημιουργία συνεργειών με αυτά και να συμβάλει στην απόκτηση γνώσεων στις δημόσιες διοικήσεις. Τα εν λόγω προγράμματα και πρωτοβουλίες πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών λαμβάνει την αναγκαία κατάρτιση ώστε να εφαρμόζει λύσεις διαλειτουργικότητας και ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 29

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (29) Η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: ευρωπαϊκό, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Συνεπώς, είναι σημαντικό στις λύσεις να λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες ανάγκες των διοικήσεων, καθώς και οι ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων, κατά περίπτωση.

  (29) Η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: ευρωπαϊκό, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Συνεπώς, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο πρόγραμμα ISA 2, όπως επίσης να λαμβάνονται υπόψη στις λύσεις οι αντίστοιχες ανάγκες των διοικήσεων, καθώς και οι ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και, ειδικότερα, των ΜΜΕ, δεδομένης της πολύτιμης συνεισφοράς τους στην οικονομία της Ένωσης.

  Τροπολογία  33

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (29α) Η διαδραστική επικοινωνία με τον ιδιωτικό τομέα και άλλες οντότητες έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία της. Πρέπει να προωθηθούν συνέργειες με αυτούς τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στις λύσεις που διαθέτει και υποστηρίζει η αγορά. Η ισχύουσα πρακτική της οργάνωσης διασκέψεων, εργαστηρίων και άλλων συναντήσεων πρέπει να συνεχιστεί για να υπάρχει διαδραστική επικοινωνία με το συγκεκριμένο τμήμα του κοινού. Η συνεχής χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, όπως και η χρήση κάθε κατάλληλου μέσου για τη διατήρηση της επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της από κοινού διαχείρισης των λύσεων διαλειτουργικότητας με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή φορείς, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής.

  Τροπολογία  34

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (30) Οι εθνικές διοικήσεις μπορούν να λάβουν στήριξη στις προσπάθειές τους από ειδικούς μηχανισμούς των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ). Η στενή συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει να μεγιστοποιεί τα οφέλη που αναμένονται από τέτοιου είδους μηχανισμούς, διασφαλίζοντας ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα εναρμονίζονται με τα ενωσιακά πλαίσια και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, όπως το ΕΠΔ/EIF.

  (30) Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις μπορούν να λάβουν στήριξη στις προσπάθειές τους από ειδικούς μηχανισμούς των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) και ενθαρρύνονται να αναπτύξουν από κοινού λύσεις μεταξύ των κρατών μελών. Η στενή συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος ISA 2 πρέπει να μεγιστοποιεί τα οφέλη που αναμένονται από τέτοιου είδους μηχανισμούς. διασφαλίζοντας ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα εναρμονίζονται με τα ενωσιακά πλαίσια και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. όπως το ΕΠΔ/EIF.

  Τροπολογία  35

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 33

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (33) Το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση τυχόν πρωτοβουλιών που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Για την αποφυγή τυχόν αλληλεπικάλυψης προσπαθειών, πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλα προγράμματα της Ένωσης στον τομέα των λύσεων, των υπηρεσιών και των υποδομών ΤΠΕ, ιδίως η ΔΣΕ που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 1316/2013/ΕΕ και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.

  (33) Το πρόγραμμα ISA 2 πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση τυχόν πρωτοβουλιών που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Για την αποφυγή τυχόν αλληλεπικάλυψης προσπαθειών πρέπει να ληφθούν υπόψη, και να υποστηριχθούν, άλλα προγράμματα της Ένωσης στον τομέα των λύσεων των υπηρεσιών και των υποδομών ΤΠΕ ιδίως η ΔΣΕ που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 1316/2013 και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013. Η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίζει τις ενέργειες αυτές κατά την εφαρμογή του προγράμματος ISA 2, καθώς και κατά τον σχεδιασμό μελλοντικών πρωτοβουλιών που αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τη διαλειτουργικότητα.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (33α) Οι αρχές και οι διατάξεις που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, συγκεκριμένα δε η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πρέπει να ισχύουν για λύσεις που αναπτύσσονται, θεσπίζονται και λειτουργούν βάσει του προγράμματος ISA 2 και οι οποίες προβλέπουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

   

  ______________________

   

  1a Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

   

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

  Τροπολογία  37

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (33β) Για να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της εν λόγω απόφασης, η εξουσία έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή αναφορικά με τη βελτίωση ή την έγκριση των κανόνων και των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα, την επιλογή και την εφαρμογή, όταν κρίνεται απαραίτητο, λόγω των μελλοντικών συνθηκών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμη και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 33 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (33γ) Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος ISA 2, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον οι λύσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και τη διευκόλυνση των αναγκών των πολιτών και των ΜΜΕ, για παράδειγμα, με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους για τους πολίτες και τις ΜΜΕ, με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και με την ενίσχυση της συνολικής διασύνδεσης μεταξύ της δημόσιας διοίκησης, αφενός, και των πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, αφετέρου.

  Τροπολογία  39

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 33 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (33δ) Όταν προμηθεύεται εξωτερικές υπηρεσίες για τους σκοπούς του προγράμματος ISA 2, η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει την υποβολή προσφορών από ΜΜΕ και, ιδίως, να εντοπίζει την πλέον οικονομικώς συμφέρουσα προσφορά βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών.

  Τροπολογία  40

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 35

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (35) Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με το θεσπισμένο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας, αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης.

  (35) Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, που συνδέονται με το θεσπισμένο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος διακοπής της παροχής υπηρεσιών, αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης.

  Τροπολογία  41

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 36

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (36) Στόχοι της παρούσας απόφασης είναι η διευκόλυνση της αποδοτικής και αποτελεσματικής ηλεκτρονικής διασυνοριακής ή διατομεακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων και μεταξύ των εν λόγω διοικήσεων, των πολιτών και των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών που θα στηρίζουν την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων. Δεδομένου ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς με μεμονωμένες δράσεις των κρατών μελών, διότι θα ήταν εν προκειμένω δύσκολο και δαπανηρό να εξασφαλιστεί στο επίπεδο των κρατών μελών και από τα ίδια τα κράτη μέλη συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι, ως εκ τούτου, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στη Συνθήκη, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

  (36) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης, συγκεκριμένα η διευκόλυνση της αποδοτικής και αποτελεσματικής ηλεκτρονικής διασυνοριακής ή διατομεακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων και μεταξύ των εν λόγω διοικήσεων, των πολιτών και των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών που θα στηρίζουν την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς με μεμονωμένες δράσεις των κρατών μελών, διότι θα ήταν εν προκειμένω δύσκολο και δαπανηρό να εξασφαλιστεί στο επίπεδο των κρατών μελών και από τα ίδια τα κράτη μέλη συντονισμός σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά ότι, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι ηλεκτρονικές αυτές δημόσιες υπηρεσίες απαιτούν μία προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς (e-inclusive) που θα μειώνει τις ανισότητες στη χρήση λύσεων ΤΠΕ, θα προωθεί τη χρήση των ΤΠΕ για την καταπολέμηση του αποκλεισμού και θα συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης και με στόχο την ποιότητα ζωής, την κοινωνική συμμετοχή και τη συνοχή.

  Τροπολογία  42

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται, για την περίοδο 2016-2020, πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (εφεξής «πρόγραμμα ISA2»).

  1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται, για την περίοδο 2016-2020, πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (εφεξής «πρόγραμμα ISA 2»).

  Το πρόγραμμα ISA2 διευκολύνει την αποδοτική και αποτελεσματική ηλεκτρονική διασυνοριακή ή διατομεακή αλληλεπίδραση των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων μεταξύ τους και μεταξύ αυτών, των πολιτών και των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών που θα στηρίζουν την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων.

  1α. Το πρόγραμμα ISA 2 διευκολύνει την αποδοτική και αποτελεσματική ηλεκτρονική διασυνοριακή ή διατομεακή αλληλεπίδραση των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων μεταξύ τους και μεταξύ αυτών, των πολιτών και των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών που θα στηρίζουν την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων.

   

  Το πρόγραμμα ISA 2 λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες πτυχές της διαλειτουργικότητας, καθώς και την ιδιαίτερη κατάσταση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, αφενός, και των επιχειρήσεων και των πολιτών, αφετέρου. Το πρόγραμμα ISA 2 σέβεται το δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν άλλες λύσεις εκτός από τις τηλεματικές λύσεις.

   

  Το πρόγραμμα ISA 2 συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας περισσότερο αποτελεσματικής, απλουστευμένης και φιλικής προς τον χρήστη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

  2. Μέσω του προγράμματος ISA2, η Ένωση εντοπίζει, δημιουργεί και εφαρμόζει λύσεις διαλειτουργικότητας για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης. Οι εν λόγω λύσεις θα παρασχεθούν ακολούθως για απεριόριστη χρήση σε άλλα θεσμικά όργανα και φορείς της Ένωσης, καθώς και στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διασυνοριακή ή διατομεακή μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

  2. Μέσω του προγράμματος ISA 2, η Ένωση στηρίζει και προωθεί τον εντοπισμό, τη δημιουργία και την εφαρμογή λύσεων διαλειτουργικότητας για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης. Οι εν λόγω λύσεις θα παρασχεθούν ακολούθως για απεριόριστη χρήση σε άλλα θεσμικά όργανα και φορείς της Ένωσης, καθώς και στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διασυνοριακή ή διατομεακή μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

   

  2α. Το πρόγραμμα ISA 2 διασφαλίζει μια κοινή αντίληψη περί διαλειτουργικότητας και αξιολογεί τακτικά την εξέλιξή της. Επιπλέον, το πρόγραμμα ISA 2 παραμένει επαρκώς ανοικτό και ευέλικτο ώστε να εξελίσσεται και να είναι σε θέση να ενσωματώνει νέες προκλήσεις και νέους τομείς.

  3. Το πρόγραμμα ISA2 αναπτύσσει επίσης λύσεις διαλειτουργικότητας αυτόνομα ή ως συμπλήρωση και στήριξη άλλων πρωτοβουλιών της Ένωσης, θέτοντας σε δοκιμαστική εφαρμογή λύσεις διαλειτουργικότητας ως «εκκολαπτήριο λύσεων» ή διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους ως «γέφυρα λύσεων».

  3. Το πρόγραμμα ISA 2 αναπτύσσει επίσης λύσεις διαλειτουργικότητας αυτόνομα ή ως συμπλήρωση και στήριξη άλλων πρωτοβουλιών της Ένωσης. θέτοντας σε δοκιμαστική εφαρμογή λύσεις διαλειτουργικότητας ως «εκκολαπτήριο λύσεων» ή διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους ως «γέφυρα λύσεων». Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι δεν προκύπτουν από αυτές τις λύσεις διαταράξεις της αγοράς ή αθέμιτα μειονεκτήματα για τους ιδιωτικούς παρόχους λύσεων διαλειτουργικότητας.

   

  3α. Μέσω του προγράμματος ISA 2, η Ένωση συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να εντοπίζει και να προωθεί βέλτιστες πρακτικές, να διαμορφώνει κατευθυντήριες γραμμές, να συντονίζει τις πρωτοβουλίες διαλειτουργικότητας και να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις κοινότητες οι οποίες ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τον τομέα της διασυνοριακής ή διατομεακής αλληλεπίδρασης μεταξύ ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση συνεργάζεται με τον κλάδο και την κοινωνία των πολιτών σε όλα τα συναφή ζητήματα για τη στήριξη της διαλειτουργικότητας και του συσχετισμού της με την καλύτερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

  4. Το πρόγραμμα ISA2 διαδέχεται το πρόγραμμα της Ένωσης σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις δημόσιες διοικήσεις που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ (εφεξής «πρόγραμμα ISA») και ενοποιεί, προωθεί και επεκτείνει τις δραστηριότητές του.

  4. Το πρόγραμμα ISA 2 διαδέχεται το πρόγραμμα της Ένωσης σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις δημόσιες διοικήσεις που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ (εφεξής «πρόγραμμα ISA») και ενοποιεί, προωθεί και επεκτείνει τις δραστηριότητές του.

  Τροπολογία  43

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) ως «διαλειτουργικότητα» νοείται η ικανότητα ανόμοιων και διαφορετικών οργανισμών να αλληλεπιδρούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης αμοιβαίως ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων, οι οποίοι αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω οργανισμών διά μέσου των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζουν, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων συστημάτων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

  (1) ως «διαλειτουργικότητα» νοείται η ικανότητα διαφορετικών οργανισμών να αλληλεπιδρούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης αμοιβαίως ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων, οι οποίοι αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω οργανισμών διά μέσου των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζουν, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων συστημάτων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

  Αιτιολόγηση

  Η λέξη «διαφορετικών» είναι πιο εύστοχη από τη φράση «ανόμοιων και διαφορετικών».

  Τροπολογία  44

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α) ως «πλαίσιο διαλειτουργικότητας» νοείται ένα σύνολο συστάσεων οι οποίες προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες επικοινωνούν μεταξύ τους ανά την επικράτεια της Ένωσης, προωθούν και στηρίζουν την παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών προάγοντας τη διασυνοριακή και διατομεακή διαλειτουργικότητα, και στηρίζουν τις δημόσιες διοικήσεις στο έργο τους για την παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και τους πολίτες·

  Τροπολογία  45

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 1 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1β) ως «ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις» νοούνται οι δημόσιες διοικήσεις σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

  Τροπολογία  46

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) ως «λύσεις διαλειτουργικότητας» νοούνται κοινά πλαίσια, κοινές υπηρεσίες και εργαλεία γενικής εφαρμογής που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ ανόμοιων και διαφορετικών οργανισμών, που είτε χρηματοδοτούνται και εκπονούνται αυτόνομα στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2, είτε εκπονούνται σε συνεργασία με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, βάσει των προσδιορισμένων απαιτήσεων των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

  (2) ως «λύσεις διαλειτουργικότητας» νοούνται κοινά πλαίσια, κοινές υπηρεσίες και λειτουργικά εργαλεία που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, που είτε χρηματοδοτούνται και εκπονούνται αυτόνομα στο πλαίσιο του προγράμματος ISA 2 είτε εκπονούνται σε συνεργασία με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, βάσει των προσδιορισμένων απαιτήσεων των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

  Αιτιολόγηση

  Η λέξη «διαφορετικών» είναι πιο εύστοχη από τη φράση «ανόμοιων και διαφορετικών».

  Τροπολογία  47

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2α) ως «χρήστης» διαλειτουργικών λύσεων νοούνται οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

  Τροπολογία  48

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 2 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2β) ως «τελικός χρήστης» του προγράμματος ISA 2 νοούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις·

  Τροπολογία  49

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) ως «κοινά πλαίσια» νοούνται οι προδιαγραφές, τα πρότυπα, οι μεθοδολογίες, οι κατευθυντήριες γραμμές, τα κοινά σημασιολογικά στοιχεία, καθώς και οι συναφείς προσεγγίσεις και τα σχετικά έγγραφα·

  (5) ως «κοινά πλαίσια» νοούνται η κοινή αρχιτεκτονική αναφοράς, οι προδιαγραφές, τα πρότυπα, οι μεθοδολογίες, οι κατευθυντήριες γραμμές, τα κοινά σημασιολογικά στοιχεία, καθώς και οι συναφείς προσεγγίσεις και τα σχετικά έγγραφα·

  Τροπολογία  50

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 10 – περίπτωση 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  - τα στρατηγικά μέτρα και τα μέτρα ευαισθητοποίησης·

  - τα στρατηγικά μέτρα·

  Τροπολογία  51

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 10 – περίπτωση 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  - μέτρα ενημέρωσης, επικοινωνίας σε σχέση με τα πλεονεκτήματα του προγράμματος ISA 2, και μέτρα ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ·

  Τροπολογία  52

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 10 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α) ως «επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης» νοούνται οι καταστάσεις στις οποίες, στο πλαίσιο του προγράμματος ISA 2 και για τους σκοπούς του άρθρου 10 παράγραφος 3, υπάρχει κίνδυνος διακοπής της παροχής υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3·

  Τροπολογία  53

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) την εκτίμηση, τη βελτίωση, τη δημιουργία, τη βιομηχανική προσαρμογή, τη λειτουργία και την περαιτέρω χρήση υφιστάμενων διασυνοριακών ή διατομεακών λύσεων διαλειτουργικότητας·

  α) την εκτίμηση, τη βελτίωση, τη δημιουργία, τη βιομηχανική προσαρμογή, τη λειτουργία και την περαιτέρω χρήση υφιστάμενων διασυνοριακών ή διατομεακών πλαισίων και λύσεων διαλειτουργικότητας·

  Τροπολογία  54

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) την εκπόνηση, την καθιέρωση, τη βιομηχανική προσαρμογή, τη λειτουργία και την περαιτέρω χρήση νέων διασυνοριακών ή διατομεακών λύσεων διαλειτουργικότητας·

  β) την εκπόνηση, την καθιέρωση, τη βιομηχανική προσαρμογή, τη λειτουργία και την περαιτέρω χρήση νέων διασυνοριακών ή διατομεακών πλαισίων και λύσεων διαλειτουργικότητας·

  Τροπολογία  55

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) την εκτίμηση των επιπτώσεων προτεινόμενης ή εγκριθείσας νομοθεσίας της Ένωσης στις ΤΠΕ·

  γ) την εκτίμηση των επιπτώσεων προτεινόμενης ή εγκριθείσας νομοθεσίας της Ένωσης στις ΤΠΕ, με εκτίμηση, όπου κρίνεται απαραίτητο, της ανάγκης επέκτασης του πεδίου εφαρμογής και της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)·

  Τροπολογία  56

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) τον εντοπισμό των κενών στη νομοθεσία που παρεμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

  δ) τον εντοπισμό των κενών στη νομοθεσία, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, που παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή ή διατομεακή διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

  Τροπολογία  57

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ) την καθιέρωση και τη διατήρηση της ΧΕΔ ως μέσου για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης των υφιστάμενων λύσεων διαλειτουργικότητας και τον εντοπισμό των τομέων όπου εξακολουθεί να παρατηρείται έλλειψη τέτοιου είδους λύσεων·

  στ) την καθιέρωση και τη διατήρηση της ΧΕΔ ως μέσου για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης των υφιστάμενων πλαισίων και λύσεων διαλειτουργικότητας και τον εντοπισμό των τομέων όπου εξακολουθεί να παρατηρείται έλλειψη τέτοιου είδους πλαισίων και λύσεων·

   

  Τροπολογία  58

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στ α) την ανάπτυξη και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών με λιγότερες διοικητικές επιβαρύνσεις και χαμηλότερο κόστος, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας·

  Τροπολογία  59

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) την εκτίμηση, την επικαιροποίηση και την προώθηση υφιστάμενων κοινών προδιαγραφών και προτύπων και την εκπόνηση, τη δημιουργία και την προώθηση νέων κοινών προδιαγραφών και προτύπων μέσω των πλατφορμών τυποποίησης της Ένωσης και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, κατά περίπτωση, και

  ζ) την εκτίμηση, την επικαιροποίηση και την προώθηση υφιστάμενων κοινών προδιαγραφών και ανοικτών προτύπων, και την εκπόνηση, τη δημιουργία και την προώθηση νέων κοινών προδιαγραφών και προτύπων μέσω των πλατφορμών τυποποίησης της Ένωσης και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια της διαβίβασης, της επεξεργασίας και της αποθήκευσης των δεδομένων, και

  Τροπολογία  60

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η) την εκπόνηση μηχανισμών που θα μετρούν και θα προσδιορίζουν ποσοτικά τα οφέλη των λύσεων διαλειτουργικότητας.

  η) την ανάπτυξη μηχανισμών που θα μετρούν και θα προσδιορίζουν ποσοτικά τα οφέλη των πλαισίων και λύσεων διαλειτουργικότητας.

  Τροπολογία  61

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ηα) τη συντήρηση, και την ευρύτερη δημοσιότητα, εικονικής υπηρεσίας μίας στάσης, η οποία λειτουργεί ως πλατφόρμα για την πρόσβαση και τις βέλτιστες πρακτικές που δημιουργούνται από το πρόγραμμα ISA 2, και ως μέσο αναπαραγωγής των κοινών πλαισίων και λύσεων ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν ήδη, με παράλληλη αποφυγή των επικαλύψεων.

  Τροπολογία  62

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ηβ) τη δημιουργία κοινού αποθετηρίου λύσεων και προτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, το οποίο θα είναι προσβάσιμο στις δημόσιες διοικήσεις που επιθυμούν να τις υιοθετήσουν ή να τις ενσωματώσουν ως στοιχεία επικείμενων έργων, ή στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να τις εφαρμόσουν στις προσφορές τους στην αγορά, ώστε να επιτευχθεί πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων της διαλειτουργικότητας σε όλους τους τομείς.

  Τροπολογία  63

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  η γ) τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης δεδομένων από επιχειρήσεις και πολίτες κατά τρόπο επωφελή και πρακτικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων, μεταξύ άλλων·

  Τροπολογία  64

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η δ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  η δ) την ανάπτυξη μηχανισμών προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας από τη σκοπιά των δημόσιων διοικήσεων, των πολιτών και των επιχειρήσεων·

  Τροπολογία  65

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Επιπλέον, το πρόγραμμα ISA2 μπορεί να λειτουργήσει ως «εκκολαπτήριο λύσεων», θέτοντας σε δοκιμαστική εφαρμογή νέες διαλειτουργικές λύσεις, και ως «γέφυρα λύσεων», εφαρμόζοντας υφιστάμενες λύσεις διαλειτουργικότητας.

  Επιπλέον, το πρόγραμμα ISA 2 μπορεί να λειτουργήσει ως «εκκολαπτήριο λύσεων», θέτοντας σε δοκιμαστική εφαρμογή νέες διαλειτουργικές λύσεις, και ως «γέφυρα λύσεων», εφαρμόζοντας, αναπτύσσοντας ή υποστηρίζοντας υφιστάμενες λύσεις διαλειτουργικότητας και παρέχοντας πληροφορίες και κατάρτιση σχετικά με τη σημασία και τη χρησιμότητα των λύσεων διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ένωση.

  Τροπολογία  66

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Έως τις …*, η Επιτροπή αναπτύσσει στρατηγική επικοινωνίας και κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση της πληροφόρησης και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το πρόγραμμα ISA 2 και τα πλεονεκτήματά του, που απευθύνεται, ιδίως, στους πολίτες και τις ΜΜΕ, χρησιμοποιώντας εύκολη γλώσσα και γραφικές απεικονίσεις στην ιστοσελίδα του ISA 2.

   

  _____________

   

  * 6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

  Τροπολογία  67

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 4 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) να βασίζονται στη χρησιμότητα και να έχουν ως γνώμονα τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί·

  α) να επιλέγονται με βάση τη χρησιμότητα και τις προτεραιότητες και να έχουν ως γνώμονα τις ανάγκες και τους στόχους του προγράμματος ISA 2·

  Τροπολογία  68

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 4 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές:

  β) να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές:

  - τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

  - τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

   

  - την έμφαση στους τελικούς χρήστες, ιδίως στις ανάγκες των πολιτών και των ΜΜΕ·

  - την αρχή της λειτουργίας με επίκεντρο τον χρήστη·

  - την αρχή της λειτουργίας με επίκεντρο τον χρήστη·

  - την αρχή της ένταξης και της προσβασιμότητας·

  - την αρχή της ένταξης και της προσβασιμότητας·

  - την αρχή της ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής·

  - την αρχή της ασφάλειας, του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων·

   

  – την αρχή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξ ορισμού και ήδη από τον σχεδιασμό·

  - την αρχή της πολυγλωσσίας·

  - την αρχή της πολυγλωσσίας·

  - την αρχή της διοικητικής απλούστευσης·

  - την αρχή της διοικητικής απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού·

  - την αρχή της διαφάνειας·

  - την αρχή της διαφάνειας·

  - την αρχή της διατήρησης των πληροφοριών·

  - την αρχή της διατήρησης των πληροφοριών·

  - την αρχή του ανοικτού χαρακτήρα·

  - την αρχή του ανοικτού χαρακτήρα·

  - την αρχή της περαιτέρω χρήσης·

  - την αρχή της περαιτέρω χρήσης·

  - την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και της προσαρμοσιμότητας· και

  - την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, της μέγιστης δυνατής μελλοντοστρέφειας των λύσεων και της προσαρμοσιμότητας, καθώς και της καθαρής ουδετερότητας·

  - την αρχή της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας·

  - την αρχή της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας·

   

  - την αρχή της πολύπλευρης λειτουργίας, δηλαδή διατήρηση της δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες με παραδοσιακά μέσα, επιπλέον των ηλεκτρονικών, και τη διαθεσιμότητα τεχνικής υποστήριξης κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

  Τροπολογία  69

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γ α) να είναι ευέλικτες ώστε να προσαρμόζονται σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες· και

  Τροπολογία  70

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι δράσεις με τη μορφή έργων αποτελούνται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα στάδια:

  Οι δράσεις με τη μορφή έργων αποτελούνται από τα ακόλουθα στάδια:

  Τροπολογία  71

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  – παρακολούθηση και έλεγχος.

  – παρακολούθηση, έλεγχος και εκ των υστέρων αξιολόγηση.

  Τροπολογία  72

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα στάδια των επιμέρους έργων καθορίζονται και συγκεκριμενοποιούνται κατά την ένταξη της δράσης στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας.

  Τα στάδια των επιμέρους έργων μπορούν να καθορίζονται και να συγκεκριμενοποιούνται κατά την ένταξη της δράσης στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας. Πρέπει να είναι δυνατός ο τερματισμός ενός έργου ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν είναι πλέον αναγκαίο ή δεν θεωρείται πλέον αποτελεσματικό.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να υπάρχει ευελιξία ώστε να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω απόφαση δεν θα περιορίζει την ανάπτυξη λύσεων.

  Τροπολογία  73

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 6

  Άρθρο 6

  Κανόνες υλοποίησης

  Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

  1. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ISA2, δέουσα σημασία δίδεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική διαλειτουργικότητας και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, καθώς και στις μελλοντικές τους επικαιροποιήσεις.

  1. Για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος ISA 2 εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

   

  α) προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης και των κρατών μελών, οι αιτούντες πρέπει να προσδιορίζουν λύσεις διαλειτουργικότητας σε σχέση με υφιστάμενα και νέα ενωσιακά πρότυπα ή δημοσίως διαθέσιμες ή ανοικτές προδιαγραφές για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενοποίηση υπηρεσιών·

   

  β) προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη και να επιταχύνεται η εξεύρεση λύσεων διαλειτουργικότητας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ένωσης ή των κρατών μελών και δεν πρέπει να είναι επιλέξιμες αλληλεπικαλυπτόμενες λύσεις.

  2. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων κρατών μελών σε έργα. Τα κράτη μέλη είναι σε θέση και ενθαρρύνονται να προσχωρούν σε έργα σε οποιοδήποτε στάδιο.

  2. Το πρόγραμμα ISA 2 διέπεται από τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

   

  α) ενθαρρύνεται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων κρατών μελών σε έργα. Τα κράτη μέλη είναι σε θέση και ενθαρρύνονται να προσχωρούν σε έργα σε οποιοδήποτε στάδιο και ενθαρρύνεται επίσης η συμμετοχή επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών·

   

  β) σε όλες τις δράσεις και τις λύσεις διαλειτουργικότητας που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ISA 2 ενθαρρύνεται η περαιτέρω χρήση διαθέσιμων λύσεων διαλειτουργικότητας.

  3. Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ εθνικών και ενωσιακών συστημάτων πληροφοριών, καθορίζονται λύσεις διαλειτουργικότητας σε σχέση με υφιστάμενα και νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ή δημοσίως διαθέσιμες ή ανοικτές προδιαγραφές για ανταλλαγή πληροφοριών και ενοποίηση υπηρεσιών.

   

  4. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η θέσπιση ή βελτίωση λύσεων διαλειτουργικότητας βασίζεται σε ή συνοδεύεται από την κοινή χρήση εμπειριών, καθώς και από την ανταλλαγή και την προώθηση ορθής πρακτικής. Η ανταλλαγή εμπειριών και ορθής πρακτικής μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και οι σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις ενθαρρύνονται.

   

  5. Προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη εργασιών και να επιταχύνεται η εξεύρεση λύσεων διαλειτουργικότητας, λαμβάνονται υπόψη, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ένωσης ή των κρατών μελών.

   

  6. Η εφαρμογή των λύσεων διαλειτουργικότητας βάσει του προγράμματος ISA2 διέπεται, κατά περίπτωση, από τις κατευθυντήριες αρχές της ΕΑΑΔ.

   

  7. Οι λύσεις διαλειτουργικότητας και οι επικαιροποιήσεις τους περιλαμβάνονται στη ΧΕΔ και διατίθενται, κατά περίπτωση, προς περαιτέρω χρήση από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις.

   

  8. Η Επιτροπή παρακολουθεί σε περιοδική βάση την εφαρμογή και την περαιτέρω χρήση των λύσεων διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, στο πλαίσιο του κυλιόμενου προγράμματος εργασίας που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 7.

   

  9. Με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και τη διασφάλιση συμπληρωματικών και συνδυασμένων προσπαθειών, οι δράσεις συντονίζονται, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, με άλλες σχετικές ενωσιακές πρωτοβουλίες.

   

  10. Σε όλες τις δράσεις και τις λύσεις διαλειτουργικότητας που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ISA2 ενθαρρύνεται, κατά περίπτωση, η περαιτέρω χρήση των διαθέσιμων λύσεων διαλειτουργικότητας.

   

  Τροπολογία  74

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 6 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 6α

   

  Κανόνες υλοποίησης

   

  1. Δίδεται η δέουσα σημασία στην ευρωπαϊκή στρατηγική διαλειτουργικότητας και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας και στις εκδηλώσεις τους.

   

  2. Κατά περίπτωση, η θέσπιση ή η βελτίωση λύσεων διαλειτουργικότητας βασίζεται στην κοινή χρήση εμπειριών και την ανταλλαγή και την προώθηση ορθών πρακτικών, ή συνοδεύεται από τα στοιχεία αυτά. Τούτο περιλαμβάνει τον δέοντα συνυπολογισμό του αντίκτυπου που έχουν οι λύσεις διαλειτουργικότητας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Η ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και οι σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις υποστηρίζονται και διευκολύνονται με επαρκή μέσα, όπως με το εικονικό αποθετήριο. Θα υπάρξει ιδιαίτερη εστίαση στη συμμετοχή των κρατών μελών ώστε να διασφαλιστεί η συνεργασία εθνικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διαλειτουργικότητας.

   

  3. Η εφαρμογή λύσεων διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ISA 2 διέπεται, κατά περίπτωση, από την ΕΙRA/ΕΑΑΔ.

   

  4. Οι λύσεις διαλειτουργικότητας και οι σχετικές επικαιροποιήσεις περιλαμβάνονται στη ΧΕΔ και διατίθενται προς περαιτέρω χρήση στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις.

   

  5. Η Επιτροπή παρακολουθεί, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, την εφαρμογή και την περαιτέρω χρήση λύσεων διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ένωση, στο πλαίσιο του κυλιόμενου προγράμματος εργασίας που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 7, και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.

   

  6. Η εφαρμογή του προγράμματος ISA 2 συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου της Επιτροπής.

   

  7. Με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και τη διασφάλιση συμπληρωματικών και συνδυασμένων προσπαθειών, οι δράσεις συντονίζονται, κατά περίπτωση, με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ένωσης.

   

  8. Η Επιτροπή φέρει σε επαφή τους σχετικούς φορείς με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους και με την Επιτροπή για θέματα που εξετάζει το πρόγραμμα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διοργανώνει διασκέψεις, εργαστήρια και άλλες συναντήσεις, χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές διαδραστικές πλατφόρμες και μπορεί να χρησιμοποιήσει για την αλληλεπίδραση οιαδήποτε άλλα μέσα κρίνει κατάλληλα.

   

  9. Πριν από δράσεις και λύσεις διαλειτουργικότητας που προϋποθέτουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διενεργείται, κατά περίπτωση και στο μέτρο του δυνατού, εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

   

  10. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η διαχείριση των λύσεων διαλειτουργικότητας μπορεί να κοινοποιηθεί σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ISA 2 μπορούν να συνδεθούν άμεσα με δράσεις επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, άλλων πηγών χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

  Τροπολογία  75

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 6 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 6β

   

  Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

   

  Όταν είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής ή των κανόνων εφαρμογής που ορίζονται στα άρθρα 6 και 6α, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση, τη διασαφήνιση ή τη συμπλήρωση των εν λόγω κριτηρίων και κανόνων.

  Τροπολογία  76

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κατά την έναρξη του προγράμματος ISA2 η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση κυλιόμενου προγράμματος εργασιών και την τροποποίησή του τουλάχιστον άπαξ ετησίως, για την υλοποίηση δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 10 παράγραφος 2.

  Κατά την έναρξη του προγράμματος ISA 2 η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση κυλιόμενου προγράμματος εργασιών και, όταν είναι απολύτως αναγκαίο, για την τροποποίησή του τουλάχιστον άπαξ ετησίως, για την υλοποίηση δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 10 παράγραφος 2.

  Στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας εντοπίζονται, ιεραρχούνται, τεκμηριώνονται, επιλέγονται, σχεδιάζονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, και προωθούνται επίσης τα αποτελέσματά τους.

  Στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας εντοπίζονται, ιεραρχούνται, τεκμηριώνονται, επιλέγονται, σχεδιάζονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, με τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 6, και με την προώθηση των αποτελεσμάτων τους και την κοινοποίησή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Τροπολογία  77

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η ένταξη των δράσεων στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με σειρά κανόνων και κριτηρίων. Οι κανόνες και τα κριτήρια αυτά, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κυλιόμενου προγράμματος εργασιών.

  2. Η ένταξη των δράσεων στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με μία σειρά διοικητικών διαδικασιών που ορίζουν τους ισχύοντες στόχους. Οι διοικητικές αυτές διαδικασίες καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κυλιόμενου προγράμματος εργασιών.

  Τροπολογία  78

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 10 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 10α

   

  Άσκηση της εξουσιοδότησης

   

  1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

   

  2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6β αρμοδιότητα έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από την 1η Ιανουαρίου 2016.

   

  3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6β μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

   

  4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

   

  5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 6β τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

  Τροπολογία               79

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στην επιτροπή ISA2 αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος.

  2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στην επιτροπή ISA 2, στην αρμόδια επιτροπή ή τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος ISA 2, την περαιτέρω χρήση των λύσεων διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ένωση και την πρόοδο των δεικτών επιδόσεών του.

   

  Η αρμόδια επιτροπή ή οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ISA 2 και να απαντήσει σε ερωτήσεις που θέτουν τα μέλη τους.

  Τροπολογία  80

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Το πρόγραμμα υπόκειται σε ενδιάμεση και σε τελική αξιολόγηση, τα αποτελέσματα των οποίων κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

  3. Το πρόγραμμα ISA 2 υπόκειται σε ενδιάμεση και σε τελική αξιολόγηση, έκαστη εκ των οποίων συνοδεύεται από ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων, και τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια επιτροπή ή οι αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους.

  Τροπολογία  81

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α. Η ενδιάμεση και η τελική αξιολόγηση του προγράμματος ISA 2 περιλαμβάνουν ανάλυση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών σε όλες τις συναφείς δράσεις και λύσεις διαλειτουργικότητας που απαιτούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Τροπολογία  82

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Στις αξιολογήσεις εξετάζονται ζητήματα, όπως η συνάφεια, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η χρησιμότητα, η βιωσιμότητα και η συνοχή των δράσεων του προγράμματος. Επιπροσθέτως, η τελική αξιολόγηση εξετάζει τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα έχει επιτύχει τον στόχο του.

  4. Στις αξιολογήσεις εξετάζονται ζητήματα όπως η συνάφεια, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η χρησιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, και η βιωσιμότητα και η συνοχή των δράσεων του προγράμματος ISA 2. Επιπλέον, εξετάζονται η συνοχή, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητά του με άλλα ενωσιακά προγράμματα, ιδίως με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Επιπροσθέτως, η τελική αξιολόγηση εξετάζει τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα έχει επιτύχει τον στόχο του. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις ανάγκες που επισημαίνονται από τους χρήστες του συγκεκριμένου προγράμματος.

  Τροπολογία  83

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Οι επιδόσεις του προγράμματος εκτιμώνται με βάση τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 1 και τις δράσεις του κυλιόμενου προγράμματος εργασιών. Ο στόχος μετριέται συγκεκριμένα μέσω του αριθμού των βασικών καταλυτών της διαλειτουργικότητας και του αριθμού των μηχανισμών στήριξης των δημόσιων διοικήσεων που παρέχονται στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και χρησιμοποιούνται από αυτές. Οι δείκτες μέτρησης αποτελέσματος και αντίκτυπου του προγράμματος ορίζονται στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών.

  5. Οι επιδόσεις του προγράμματος ISA 2 εκτιμώνται με βάση τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Η επίτευξη του στόχου μετριέται συγκεκριμένα με βάση τον αριθμό των βασικών καταλυτών της διαλειτουργικότητας και τον αριθμό των μηχανισμών στήριξης των δημόσιων διοικήσεων που παρέχονται στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και χρησιμοποιούνται από αυτές.

  Τροπολογία  84

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α. Η Επιτροπή καταρτίζει δείκτες για τη μέτρηση του αποτελέσματος και των επιπτώσεων του προγράμματος ISA 2.

   

  Οι δείκτες αυτοί λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

  Τροπολογία  85

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6. Επίσης, στις αξιολογήσεις εξετάζονται τα οφέλη που αποφέρουν στην Ένωση οι δράσεις για την προώθηση κοινών πολιτικών, εντοπίζονται πεδία πιθανής βελτίωσης και επαληθεύονται περιπτώσεις συνέργειας με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες στον τομέα της διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας και του εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων.

  6. Επίσης, στις αξιολογήσεις εξετάζονται τα οφέλη που αποφέρουν στην Ένωση οι δράσεις για την προώθηση κοινών πολιτικών, εντοπίζονται πεδία πιθανής βελτίωσης και επαληθεύονται περιπτώσεις συνέργειας με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες στον τομέα της διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας και του εκσυγχρονισμού, της απλούστευσης και της αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων.

  Τροπολογία  86

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τη συνάφεια των στόχων και των μέτρων του προγράμματος ISA 2 προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, με σκοπό τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας στη δημόσια διοίκηση και της αποτελεσματικότητας στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

  Τροπολογία  87

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  8. Η αξιολόγηση του προγράμματος ISA2 περιέχει, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

  8. Η αξιολόγηση του προγράμματος ISA 2 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

  Τροπολογία  88

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α ποσοτικά προσδιορίσιμα οφέλη που αποφέρουν οι λύσεις διαλειτουργικότητας συνδέοντας τις ΤΠΕ με τις ανάγκες των χρηστών·

  α) ποσοτικά και ποιοτικά προσδιορίσιμα οφέλη και εξοικονόμηση κόστους που αποφέρουν οι λύσεις διαλειτουργικότητας συνδέοντας τις ΤΠΕ με τις ανάγκες των χρηστών και των τελικών χρηστών και ιδίως των πολιτών και των ΜΜΕ·

  Τροπολογία  89

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) τον ποσοτικά προσδιορίσιμο θετικό αντίκτυπο των διαλειτουργικών λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ.

  β) τον ποσοτικά και ποιοτικά προσδιορίσιμο αντίκτυπο των διαλειτουργικών λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ και ιδίως των δημόσιων διοικήσεων, των πολιτών και των ΜΜΕ.

  Τροπολογία  90

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, οι λύσεις διαλειτουργικότητας που θεσπίζονται ή εφαρμόζονται από το πρόγραμμα ISA2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη ενωσιακές πρωτοβουλίες για μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και εφόσον δεν διακυβεύεται ο βασικός ενωσιακός στόχος των διαλειτουργικών λύσεων.

  Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, και σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 6, οι λύσεις διαλειτουργικότητας που θεσπίζονται ή εφαρμόζονται από το πρόγραμμα ISA 2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη ενωσιακές πρωτοβουλίες για μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και εφόσον δεν διακυβεύεται ο βασικός ενωσιακός στόχος των διαλειτουργικών λύσεων.

  Τροπολογία  91

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 13 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 13α

   

  Προστασία των δεδομένων

   

  Οι λύσεις που αναπτύσσονται, θεσπίζονται και υλοποιούνται βάσει του προγράμματος ISA 2, συμπεριλαμβανόμενης κάθε μορφής συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, και οι οποίες προβλέπουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμμορφώνονται αυστηρά με τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Ο εισηγητής δέχεται με μεγάλη ικανοποίηση την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA 2).

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη από το 1995, με την έναρξη του προγράμματος ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων (IDA) προωθεί λύσεις στα κράτη μέλη για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών και με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

  Με την παρούσα απόφαση δίδεται συνέχεια στα μέχρι σήμερα επιτευχθέντα, συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ΙSΑ (Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, ταυτόχρονα όμως ανοίγει ένας νέος κύκλος, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο που έχει έκτοτε σημειωθεί, τις νέες ανάγκες των δημόσιων διοικήσεων και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει το υπολογιστικό νέφος.

  Η επέκταση του προγράμματος ΙSA 2 στις επιχειρήσεις και στους πολίτες σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο εξέλιξης το οποίο συνεπάγεται ότι η Επιτροπή ως κριτήρια για την εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος θα χρησιμοποιεί όχι αποκλειστικά την προοπτική της προσφοράς αλλά, κυρίως, τις προοπτικές της ζήτησης, δηλαδή της ικανότητας εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα και αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών.

  Η διαλειτουργικότητα προωθεί ολοένα περισσότερο τη δυνητική ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις και της ικανοποίησης για τους πολίτες. Έτσι, αποβαίνει ισχυρή σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.

  Το Πρόγραμμα ΙSA2 συνδέεται με άλλες πρωτοβουλίες που συντελούν στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη και αυξάνει το δυναμικό τους για να αποτελέσουν φορείς θετικής διαφοροποίησης, τόσο στη συνολική ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, όσο και στην ποιότητα ζωής των λαών.

  Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς και στην πραγμάτωση ενός φιλόδοξου ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, που θα ηγείται σε παγκόσμια κλίμακα και θα αγκαλιάζει όλα τα κοινωνικά στρώματα.

  Ο εισηγητής εκτιμά ότι η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η υπό εξέταση απόφαση προϋποθέτει μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση του προγράμματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

  1.   Ανάπτυξη μιας κοινής σημειολογίας που θα συνδέει τις δημόσιες διοικήσεις μεταξύ τους και με τους άλλους τομείς, ως παράγοντα που θα καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία γενικά πιο ανταγωνιστική.

  2.   Δημιουργία αποθετηρίου λύσεων και «προδιαγραφών» για άμεση χρήση από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις ή για ενσωμάτωση σε νέα σχέδια·

  3.   Ανάπτυξη ενιαίας θυρίδας καλών πρακτικών ((Plataforma Joinup)

  4.   Προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας από την προοπτική των δημόσιων διοικήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

  5.   Απλοποίηση των διαδικασιών και δυνητική επέκταση του πεδίου εφαρμογής.

  6.   Κίνητρα για την ανάπτυξη λύσεων με συνεργασία στην οποία θα συμμετέχουν οι διοικήσεις δύο ή περισσότερων κρατών μελών·

  7.   Εκτίμηση του αντικτύπου του προγράμματος και της ικανοποίησης των επιχειρήσεων και των πολιτών ως κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας του προγράμματος.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών(*) (11.6.2015)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) - Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα
  (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Liisa Jaakonsaari

  (*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 54 του Κανονισμού

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να θεσπίσει ένα πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2). Η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση και τον στόχο της και πιστεύει ότι το πρόγραμμα ISA2 είναι απαραίτητο προκειμένου να ξεπεραστούν οι ηλεκτρονικοί φραγμοί μεταξύ των κρατών μελών.

  1. Αρμοδιότητες

  Οι αρμοδιότητες εντός του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό τον φάκελο κατανέμονται μεταξύ τριών επιτροπών, της ITRE, που είναι επικεφαλής, και των IMCO και LIBE που συνδέονται σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανονισμού. Ενώ η LIBE έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων, οι αρμοδιότητες των επιτροπών ITRE και IMCO εμπλέκονται σε όλη την πρόταση και δεν μπορούν σαφώς να αποσυνδεθούν. Οι επιτροπές έχουν, επομένως, συμφωνήσει ότι κάθε επιτροπή θα επικεντρωθεί στο μέτρο του δυνατού, σε θέματα που σχετίζονται με τις βασικές αρμοδιότητες της.

  Η συντάκτρια της γνωμοδότησης δεν έχει, επομένως, θίξει τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων, αν και θεωρεί ότι είναι υψίστης σημασίας, αλλά επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής LIBE. Αντ’ αυτού, η συντάκτρια της γνωμοδότησης έχει επικεντρωθεί στις βασικές αρμοδιότητες της IMCO - την εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές.

  2. Πολίτες και επιχειρήσεις

  Η πρόταση της Επιτροπής υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα ISA2 είναι προς όφελος των δημόσιων διοικήσεων, αλλά και των επιχειρήσεων και των πολιτών. Ωστόσο, κατά την άποψη της συντάκτριας της γνωμοδότησης, το περιεχόμενο της πρότασης δεν αντικατοπτρίζει αυτό. Έτσι, η συντάκτρια της γνωμοδότησης έχει προσθέσει ορισμένες διευκρινίσεις και αποσαφηνίσεις, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τον στόχο που ορίζει η Επιτροπή:

  (1) μια σειρά από διατάξεις που δεσμεύουν την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές πτυχές της διαλειτουργικότητας, επιτρέποντας σε όλους να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες·

  (2) μια σειρά από διατάξεις που δεσμεύουν την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη την ειδική κατάσταση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες των ΜΜΕ·

  (3) τον καθορισμό των «χρηστών»: η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει ορισμό των «χρηστών» στο άρθρο 2, αν και ο όρος χρησιμοποιείται σε πολλές, ενίοτε διαφορετικές περιστάσεις. Οι άμεσοι «χρήστες», που αναφέρονται στην πρόταση είναι οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, ενώ οι έμμεσοι (τελικοί) χρήστες του ISA2 είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Ο όρος «με επίκεντρο τον χρήστη» αναφέρεται στη δεύτερη ομάδα. Κατά την άποψη της συντάκτριας της γνωμοδότησης η διαφορετική χρήση της ορολογίας έχει προκαλέσει κάποια σύγχυση και χρειάζεται αποσαφήνιση.

  3. Άλλα θέματα

  Κατά την άποψη της συντάκτριας της γνωμοδότησης, υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα οφέλη και την ανάγκη καθιέρωσης του προγράμματος ISA2. Ως εκ τούτου περιέλαβε στο άρθρο 3 διάταξη που υποχρεώνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική επικοινωνίας που να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ISA και τα οφέλη του.

  Η συντάκτρια της γνωμοδότησης έχει προσθέσει επί πλέον στοιχεία από τις γενικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 4, τονίζοντας την ανάγκη να βρεθεί λύση στο μέλλον. Είναι επίσης της γνώμης ότι, αν χρειαστεί, η τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να παρέχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όταν χρησιμοποιούνται λύσεις διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή η χρήση των παραδοσιακών μέσων πρόσβασης σε υπηρεσίες, εκτός από την επιγραμμική παροχή τους.

  Η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος ISA2, καθώς και τις διατάξεις που αφορούν την αξιολόγησή της όπως ορίζεται στο άρθρο 11. Ωστόσο, η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συννομοθέτης θα πρέπει επίσης να συμμετέχει στη διαδικασία εκτέλεσης και τις αξιολογήσεις.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) Σε επίπεδο Ένωσης, η διαλειτουργικότητα διευκολύνει την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών. Ειδικότερα. οι ακόλουθες πολιτικές βασίζονται στη διαλειτουργικότητα για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή τους:

  (4) Σε επίπεδο Ένωσης, η διαλειτουργικότητα μπορεί να διευκολύνει την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών με ανάλογη διασυνοριακή διάσταση. Ειδικότερα. οι ακόλουθες πολιτικές βασίζονται στη διαλειτουργικότητα για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή τους:

  Αιτιολόγηση

  Η διαλειτουργικότητα δεν πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά μέσο επίτευξης μεγαλύτερων αποδόσεων, όταν υπάρχει σαφής ανάγκη και σαφής ζήτηση από σχετικούς χρήστες. Έχει ιδιαίτερη σημασία να μην καθίστανται διαλειτουργικά τα συστήματα εκείνα που είναι παρωχημένα, περιττά ή χρήζουν εκσυγχρονισμού. Η διαλειτουργικότητα πρέπει να δρα συμπληρωματικά προς την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων διακυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Η διαλειτουργικότητα έχει αποτελέσει βασικό παράγοντα επιτυχίας στα πεδία των τελωνείων. της φορολογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. στο πλαίσιο της λειτουργίας των διευρωπαϊκών συστημάτων ΤΠΕ που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη και υποστηρίζουν διαλειτουργικές επιχειρηματικές υπηρεσίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Fiscalis 2013 και Τελωνεία 2013. και εφαρμόζονται και τίθενται σε λειτουργία από την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις. Τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν μέσω των προγραμμάτων Fiscalis 2013 και Τελωνεία 2013 είναι διαθέσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση από άλλους τομείς πολιτικής.

  (9) Η διαλειτουργικότητα έχει αποτελέσει βασικό παράγοντα επιτυχίας στα πεδία των τελωνείων. της φορολογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. στο πλαίσιο της λειτουργίας των διευρωπαϊκών συστημάτων ΤΠΕ που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη και υποστηρίζουν διαλειτουργικές επιχειρηματικές υπηρεσίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Fiscalis 2013 και Τελωνεία 2013. και εφαρμόζονται και τίθενται σε λειτουργία από την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις. Τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν μέσω των προγραμμάτων Fiscalis 2013 και Τελωνεία 2013 είναι διαθέσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση από άλλους τομείς πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ, να αναπτύξουν μια στρατηγική για τα πληροφοριακά συστήματα όλων των τομέων που σχετίζονται με τα τελωνεία και που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση και εκμετάλλευση.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14) Στον τομέα της τυποποίησης των ΤΠΕ. ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρεται στη διαλειτουργικότητα ως ουσιώδες αποτέλεσμα της τυποποίησης.

  (14) Στον τομέα της τυποποίησης των ΤΠΕ. ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρεται στη διαλειτουργικότητα ως ουσιώδες αποτέλεσμα της τυποποίησης. Κατά την ανάπτυξη προτύπων στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2, που θεσπίστηκε με την απόφαση 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή των κοινωνικών και κοινωνιακών συντελεστών που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

   

  ___________________

   

  17α Απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA). ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 20.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. με τις οδηγίες 2014/25/ΕΕ19, 2014/24/ΕΕ20 και 2014/23/ΕΕ21 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. της 28ης Μαρτίου 2014. τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόζουν σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Στις εν λόγω οδηγίες αναφέρεται ότι τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα. καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. είναι συμβατά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται εν γένει. Επιπλέον. η οδηγία 2014/55/EΕ22 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 11 Μαρτίου 2014 αφορά την εκπόνηση ευρωπαϊκού προτύπου ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ΕΕ.

  (16) Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. με τις οδηγίες 2014/25/ΕΕ19, 2014/24/ΕΕ20 και 2014/23/ΕΕ21 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόζουν σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Στις εν λόγω οδηγίες αναφέρεται ότι τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα. καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. είναι συμβατά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται εν γένει. Αυτό συνεπάγεται, αφενός, τεράστια εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων και, αφετέρου, τη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επιχειρηματίες. Επιπλέον, η οδηγία 2014/55/EΕ22 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 11 Μαρτίου 2014 αφορά την εκπόνηση ευρωπαϊκού προτύπου ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ΕΕ.

  __________________

  __________________

  19Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. EE L 94 της 28.3.2014, σ. 243.

  19Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. EE L 94 της 28.3.2014, σ. 243.

  20Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65-242.

  20Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65-242.

  21Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1-64.

  21Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1-64.

  22Οδηγία 2014/55/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2014, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις. ΕΕ L 133 της 06.05.14, σ. 1.

  22Οδηγία 2014/55/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2014, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις. ΕΕ L 133 της 06.05.14, σ. 1.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16a) Οι τομείς πολιτικής που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 4 έως 16 δείχνουν πόσο σημαντικό είναι η πολιτική σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και τις πιθανές χρήσεις της να συντονίζεται σε επίπεδο Ένωσης με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και έγκυρο τρόπο. Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός στον τομέα της διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη, πρέπει να προωθηθούν μια κοινή αντίληψη της διαλειτουργικότητας στην Ένωση και μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τις λύσεις διαλειτουργικότητας.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18) Σε πολιτικό επίπεδο, το Συμβούλιο έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις για ακόμη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη και για συνεχείς προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. Ειδικότερα. στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2013. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα στα οποία επισημαινόταν ότι ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων πρέπει να συνεχιστεί μέσω της ταχείας εφαρμογής υπηρεσιών. όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. η ηλεκτρονική υγεία. η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. οι οποίες βασίζονται στη διαλειτουργικότητα.

  (18) Σε πολιτικό επίπεδο, το Συμβούλιο έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις για ακόμη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη και για συνεχείς προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. Ειδικότερα. στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2013. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα στα οποία επισημαινόταν ότι ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων πρέπει να συνεχιστεί μέσω της ταχείας εφαρμογής υπηρεσιών. όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. η ηλεκτρονική υγεία. η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. οι οποίες βασίζονται στη διαλειτουργικότητα. Η προσήλωση των κρατών μελών έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση της ταχείας ανάπτυξης μιας διαλειτουργικής ηλεκτρονικής κοινωνίας στην Ένωση και τη συμμετοχή των δημόσιων υπηρεσιών στην προώθηση της χρήσης διαδικτυακών διαδικασιών. Επιπλέον, είναι αναγκαία μια ουσιαστική αλλαγή της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης, με στήριξη και υψηλότερου επιπέδου δέσμευση των κρατών μελών, προκειμένου να εδραιωθεί μια πιο αποτελεσματική, απλουστευμένη και φιλική προς τον χρήση ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις ψηφιακές υπηρεσίες.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19) Η προοπτική της διαλειτουργικότητας εντός μεμονωμένων τομέων συνδέεται με τον κίνδυνο η θέσπιση διαφορετικών ή μη συμβατών λύσεων σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο να δημιουργήσει νέα ηλεκτρονικά εμπόδια που θα παρακώλυαν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη σχετική ελεύθερη κυκλοφορία. και θα υπονόμευαν τον ανοικτό χαρακτήρα και την ανταγωνιστικότητα των αγορών. καθώς και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Για τον μετριασμό του κινδύνου αυτού. τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εντείνουν τις κοινές τους προσπάθειες για την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς και τη διασφάλιση διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο και το κόστος. καθώς και για την προώθηση από κοινού συμφωνημένων λύσεων στον τομέα των ΤΠΕ. με παράλληλη εξασφάλιση κατάλληλης διακυβέρνησης.

  (19) Η προοπτική της διαλειτουργικότητας εντός μεμονωμένων τομέων συνδέεται με τον κίνδυνο η θέσπιση διαφορετικών ή μη συμβατών λύσεων σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο να δημιουργήσει νέα ηλεκτρονικά εμπόδια που θα παρακώλυαν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη σχετική ελεύθερη κυκλοφορία και θα υπονόμευαν τον ανοικτό χαρακτήρα και την ανταγωνιστικότητα των αγορών, ιδίως των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι υπάρχει ανάγκη για μια στοχευμένη προσέγγιση στην υιοθέτηση λύσεων όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, δεδομένων των διαφορετικών προκλήσεων που θέτουν οι διάφοροι στόχοι πολιτικής.

  Αιτιολόγηση

  Η διαλειτουργικότητα δεν πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά μέσο επίτευξης μεγαλύτερων αποδόσεων, όταν υπάρχει σαφής ανάγκη και σαφής ζήτηση από σχετικούς χρήστες. Έχει ιδιαίτερη σημασία να μην καθίστανται διαλειτουργικά τα συστήματα εκείνα που είναι απαρχαιωμένα, περιττά ή χρήζουν εκσυγχρονισμού. Η διαλειτουργικότητα πρέπει να δρα συμπληρωματικά προς την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων διακυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22α) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως χρήστες των λύσεων διαλειτουργικότητας θα πρέπει να θεωρηθούν οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις είναι τελικοί χρήστες (έμμεσοι χρήστες) των λύσεων διαλειτουργικότητας, ως αποτέλεσμα της χρήσης τους από τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από τις δημόσιες διοικήσεις. Ο χρήστης στο επίκεντρο, ως λογική, αναφέρεται στους τελικούς χρήστες των λύσεων διαλειτουργικότητας.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22β) Υφίσταται ο κίνδυνος «εγκλωβισμού» σε παλαιές τεχνολογίες. Η διαλειτουργικότητα δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά να ενισχύει τις κινήσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης. Το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να αφήνει περιθώρια προσαρμογής στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και να είναι ανοικτό και ευέλικτο, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες νέων επιχειρηματικών μοντέλων και νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους νέους.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 23

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (23) Οι λύσεις που θα προκύψουν ή θα εφαρμοστούν μέσω του παρόντος προγράμματος ISA2 πρέπει. στον βαθμό που είναι δυνατό. να αποτελέσουν τμήμα ενός συνεκτικού συνόλου υπηρεσιών που θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. των επιχειρήσεων και των πολιτών και θα διασφαλίζει. θα διευκολύνει και θα καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή ή τη διατομεακή διαλειτουργικότητα.

  (23) Οι λύσεις που θα προκύψουν ή θα εφαρμοστούν μέσω του παρόντος προγράμματος ISA2 πρέπει. στον βαθμό που είναι δυνατό. να αποτελέσουν τμήμα ενός συνεκτικού συνόλου υπηρεσιών που θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. των επιχειρήσεων και των πολιτών και θα διασφαλίζει. θα διευκολύνει και θα καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή ή τη διατομεακή διαλειτουργικότητα. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν σαφή προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη διευκόλυνση ή την ενεργοποίηση της διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, θέτουν σε εφαρμογή στοχευμένα προγράμματα με τα οποία θα διασφαλίζεται, όπου απαιτείται, η κατάλληλη εφαρμογή πολιτικών διασυνοριακού ή διατομεακού χαρακτήρα, μέσω της ανάπτυξης διαλειτουργικών συστημάτων.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23α) Προκειμένου να έχει το πρόγραμμα ISA2 πραγματική προστιθέμενη αξία σε ενωσιακό επίπεδο, η αρχή «μόνον άπαξ» για την καταχώριση των σχετικών δεδομένων καθώς επίσης η αρχή «εξ ορισμού ψηφιακά» και η αρχή των «ανοικτών δεδομένων» πρέπει να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες για την υλοποίηση του προγράμματος, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την οικοδόμηση του ψηφιακού περιβάλλοντος που απαιτείται για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στην Ένωση.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24) Πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει να επωφελούνται και αυτοί από κοινές. επαναχρησιμοποιήσιμες και διαλειτουργικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού (front-office) που θα απορρέουν από την καλύτερη ενοποίηση των διαδικασιών και της ανταλλαγής δεδομένων μέσω των τμημάτων οργανωτικής υποστήριξης (back-office) των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων.

  (24) Πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει να επωφελούνται και αυτοί από κοινές. επαναχρησιμοποιήσιμες και διαλειτουργικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού (front-office) που θα απορρέουν από την καλύτερη ενοποίηση των διαδικασιών και της ανταλλαγής δεδομένων μέσω των τμημάτων οργανωτικής υποστήριξης (back-office) των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων. Η αρχή «μόνον άπαξ», για την παροχή δεδομένων μία μόνο φορά στις δημόσιες διοικήσεις, πρέπει να προαχθεί προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, πρέπει να προωθηθούν λύσεις για την παροχή ασφαλούς επικοινωνίας μέσω, ιδίως, της ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας και της κρυπτογράφησης, προκειμένου οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (24α) Προκειμένου να έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από το πρόγραμμα, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων παραμένει προτεραιότητα της Ένωσης, και ότι ο γραμματισμός και οι δεξιότητες στον τομέα των ΤΠΕ θα πρέπει να προωθηθούν σε κάθε στάδιο της παραδοσιακής και επαγγελματικής κατάρτισης.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25) Το πρόγραμμα ISA2 θα αποτελέσει μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα στην Ένωση.

  (25) Το πρόγραμμα ISA2 αποτελεί ένα από τα πολλά μέσα για την ενθάρρυνση του εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα στην Ένωση. Ο εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών διοικήσεων και η αύξηση της διαλειτουργικότητάς τους αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, κάτι που θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής βιομηχανίας και το οποίο εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδη ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ εν είδει επιπλέον ετήσιας ανάπτυξης και θα συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση· τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τον εκσυγχρονισμό των διοικήσεών τους, βελτιώνοντας τις εργασιακές διαδικασίες και τις υποδομές ΤΠΕ. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνάδει με τη δέσμευση της Επιτροπής να δώσει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν στο έπακρο από τις διαλειτουργικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέχρι την ηλεκτρονική υγεία, θέτοντας ως προτεραιότητα την άρση εμποδίων όπως οι μη συνδεδεμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προκειμένου να εδραιωθεί ο ψηφιακός χαρακτήρας των ελευθεριών της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 26

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (26) Η διαλειτουργικότητα συνδέεται άμεσα με τα πρότυπα και τις κοινές προδιαγραφές και εξαρτάται από τη χρήση τους. Το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να προωθεί και. κατά περίπτωση. να στηρίζει τη μερική ή πλήρη τυποποίηση των υφιστάμενων λύσεων διαλειτουργικότητας. Αυτό θα επιτευχθεί σε συνεργασία με άλλες δραστηριότητες τυποποίησης σε ενωσιακό επίπεδο. σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

  (26) Η έλλειψη διαλειτουργικότητας συχνά υπονομεύει την εφαρμογή ψηφιακών διατερματικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η διαλειτουργικότητα συνδέεται άμεσα με τα ανοικτά πρότυπα και τις κοινές προδιαγραφές και εξαρτάται από τη χρήση τους. Το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να προωθεί και. κατά περίπτωση. να στηρίζει τη μερική ή πλήρη τυποποίηση των υφιστάμενων λύσεων διαλειτουργικότητας. Αυτό θα επιτευχθεί σε συνεργασία με άλλες δραστηριότητες τυποποίησης σε ενωσιακό επίπεδο. σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 28

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (28) Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περιλαμβάνεται θεματικός στόχος που συνίσταται στην «ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης». Εν προκειμένω. το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να συνδεθεί με προγράμματα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων. όπως π.χ. το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. και με συναφή δίκτυα. όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Διοικήσεων (European Public Administration Network. EUPAN) και να επιδιώξει τη δημιουργία συνεργειών με αυτά.

  (28) Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περιλαμβάνεται θεματικός στόχος που συνίσταται στην «ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης». Εν προκειμένω. το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να συνδεθεί με προγράμματα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων. όπως π.χ. το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. και με συναφή δίκτυα. όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Διοικήσεων (European Public Administration Network. EUPAN) και να επιδιώξει τη δημιουργία συνεργειών με αυτά. Τα εν λόγω προγράμματα και πρωτοβουλίες πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών λαμβάνει την αναγκαία κατάρτιση ώστε να εφαρμόζει λύσεις διαλειτουργικότητας καθώς και ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 29

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (29) Η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: ευρωπαϊκό. τοπικό. περιφερειακό και εθνικό. Συνεπώς. είναι σημαντικό στις λύσεις να λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες ανάγκες των διοικήσεων, καθώς και οι ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων, κατά περίπτωση.

  (29) Η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: ευρωπαϊκό. τοπικό. περιφερειακό και εθνικό. Συνεπώς, είναι σημαντικό στις λύσεις να λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες ανάγκες των διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των πολιτών, των επιχειρήσεων και των άλλων ενδιαφερομένων, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένης της πολύτιμης συνεισφοράς τους στην οικονομία της Ένωσης.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (29α) Η αλληλεπίδραση με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με άλλους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά της και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει. Πρέπει να προωθηθούν συνέργειες με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στις λύσεις που διαθέτει και υποστηρίζει η αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η υφιστάμενη πρακτική της διεξαγωγής διασκέψεων, εργαστηρίων και άλλων συναντήσεων θα πρέπει να συνεχιστεί, μεταξύ άλλων και με εκπροσώπους των τελικών χρηστών, και θα πρέπει να προωθηθεί η συνεχής χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών, προκειμένου να διατηρηθεί η επαφή με τους ενδιαφερόμενους.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (30) Οι εθνικές διοικήσεις μπορούν να λάβουν στήριξη στις προσπάθειές τους από ειδικούς μηχανισμούς των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ). Η στενή συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει να μεγιστοποιεί τα οφέλη που αναμένονται από τέτοιου είδους μηχανισμούς. διασφαλίζοντας ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα εναρμονίζονται με τα ενωσιακά πλαίσια και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. όπως το ΕΠΔ/EIF.

  (30) Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις μπορούν να λάβουν στήριξη στις προσπάθειές τους από ειδικούς μηχανισμούς των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ). Η στενή συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει να μεγιστοποιεί τα οφέλη που αναμένονται από τέτοιου είδους μηχανισμούς. διασφαλίζοντας ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα εναρμονίζονται με τα ενωσιακά πλαίσια και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. όπως το ΕΠΔ/EIF.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 33

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (33) Το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση τυχόν πρωτοβουλιών που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Για την αποφυγή τυχόν αλληλεπικάλυψης προσπαθειών. πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλα προγράμματα της Ένωσης στον τομέα των λύσεων. των υπηρεσιών και των υποδομών ΤΠΕ. ιδίως η ΔΣΕ που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 1316/2013/ΕΕ και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.

  (33) Το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση τυχόν πρωτοβουλιών που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Για την αποφυγή τυχόν αλληλεπικάλυψης προσπαθειών πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλα προγράμματα της Ένωσης στον τομέα των λύσεων των υπηρεσιών και των υποδομών ΤΠΕ ιδίως η ΔΣΕ που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 1316/2013 και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013. Η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίζει τις ενέργειες αυτές κατά την εφαρμογή του προγράμματος ISA2, καθώς και κατά τον σχεδιασμό μελλοντικών πρωτοβουλιών που θα αφορούν τη διαλειτουργικότητα.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (33α) Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος ISA2, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον οι λύσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και τη διευκόλυνση των αναγκών των πολιτών και των ΜΜΕ, για παράδειγμα, με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους για τους πολίτες και τις ΜΜΕ, με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και ενισχύοντας τη συνολική διασύνδεση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης αφενός και των πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, αφετέρου.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (33β) Κατά την προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών για τους σκοπούς του προγράμματος ISA2, η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει την υποβολή προσφορών εκ μέρους των ΜΜΕ και, ιδίως, τον εντοπισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει των κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται. για την περίοδο 2016-2020. πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις. τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (εφεξής «πρόγραμμα ISA2»).

  1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται. για την περίοδο 2016-2020. πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις. τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (εφεξής «Πρόγραμμα ISA2»).

  Το πρόγραμμα ISA2 διευκολύνει την αποδοτική και αποτελεσματική ηλεκτρονική διασυνοριακή ή διατομεακή αλληλεπίδραση των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων μεταξύ τους και μεταξύ αυτών. των πολιτών και των επιχειρήσεων. προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών που θα στηρίζουν την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων.

  1a. Το Πρόγραμμα ISA2 διευκολύνει την αποδοτική και αποτελεσματική ηλεκτρονική διασυνοριακή ή διατομεακή αλληλεπίδραση των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων μεταξύ τους και μεταξύ αυτών. των πολιτών και των επιχειρήσεων. προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών που θα στηρίζουν την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων.

   

  Το πρόγραμμα ISA2 λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες πτυχές της διαλειτουργικότητας, καθώς και την ιδιαίτερη κατάσταση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, αφενός, και των επιχειρήσεων και των πολιτών αφετέρου. Το πρόγραμμα ISA2 θα σέβεται το δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν άλλες λύσεις εκτός από τις τηλεματικές λύσεις.

   

  Το πρόγραμμα ISA2 πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής, απλουστευμένης και φιλικής προς τον χρήστη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο των δημόσιων διοικήσεων.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 1 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Μέσω του προγράμματος ISA2, η Ένωση εντοπίζει. δημιουργεί και εφαρμόζει λύσεις διαλειτουργικότητας για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης. Οι εν λόγω λύσεις θα παρασχεθούν ακολούθως για απεριόριστη χρήση σε άλλα θεσμικά όργανα και φορείς της Ένωσης. καθώς και στις εθνικές. περιφερειακές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις. διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διασυνοριακή ή διατομεακή μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

  2. Μέσω του προγράμματος ISA2, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκπροσωπούμενη από την επιτροπή για λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες («επιτροπή ISA2») η οποία συγκροτείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, εντοπίζει, δημιουργεί και εφαρμόζει λύσεις διαλειτουργικότητας για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης.. Οι εν λόγω λύσεις θα παρασχεθούν ακολούθως για απεριόριστη χρήση σε άλλα θεσμικά όργανα και φορείς της Ένωσης. καθώς και στις εθνικές. περιφερειακές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις. διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διασυνοριακή ή διατομεακή μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

  Αιτιολόγηση

  Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις προτού προβεί σε πλήρη διαβούλευση με τα κράτη μέλη μέσω της επιτροπής ISA2, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξεκινήσουν ούτε θα συνεχιστούν περιττά ή επιζήμια προγράμματα.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 1 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Το πρόγραμμα ISA2 διαδέχεται το πρόγραμμα της Ένωσης σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις δημόσιες διοικήσεις που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ (εφεξής «πρόγραμμα ISA») και ενοποιεί. προωθεί και επεκτείνει τις δραστηριότητές του.

  4. Το Πρόγραμμα ISA2 διαδέχεται το πρόγραμμα της Ένωσης σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις δημόσιες διοικήσεις που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ (εφεξής «πρόγραμμα ISA») και ενοποιεί. προωθεί και επεκτείνει τις δραστηριότητές του.

   

  (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

  Τροπολογία  26

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) ως «διαλειτουργικότητα» νοείται η ικανότητα ανόμοιων και διαφορετικών οργανισμών να αλληλεπιδρούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης αμοιβαίως ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων. οι οποίοι αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω οργανισμών διά μέσου των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζουν. μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων συστημάτων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

  (1) ως «διαλειτουργικότητα» νοείται η ικανότητα διαφορετικών οργανισμών να αλληλεπιδρούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης αμοιβαίως ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων, οι οποίοι αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω οργανισμών διά μέσου των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζουν, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων συστημάτων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

  Αιτιολόγηση

  Η λέξη «διαφορετικών» είναι πιο εύστοχη από τη φράση «ανόμοιων και διαφορετικών».

  Τροπολογία  27

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) ως «λύσεις διαλειτουργικότητας» νοούνται κοινά πλαίσια. κοινές υπηρεσίες και εργαλεία γενικής εφαρμογής που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ ανόμοιων και διαφορετικών οργανισμών. που είτε χρηματοδοτούνται και εκπονούνται αυτόνομα στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 είτε εκπονούνται σε συνεργασία με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης. βάσει των προσδιορισμένων απαιτήσεων των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

  (2) ως «λύσεις διαλειτουργικότητας» νοούνται κοινά πλαίσια, κοινές υπηρεσίες και λειτουργικά εργαλεία που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, που είτε χρηματοδοτούνται και εκπονούνται αυτόνομα στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 είτε εκπονούνται σε συνεργασία με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, βάσει των προσδιορισμένων απαιτήσεων των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

  Αιτιολόγηση

  Η λέξη «διαφορετικών» είναι πιο εύστοχη από τη φράση «ανόμοιων και διαφορετικών».

  Τροπολογία  28

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2α) ως «χρήστης» διαλειτουργικών λύσεων νοούνται οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

  Τροπολογία  29

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 2 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2β) ως «τελικός χρήστης» του Προγράμματος ISA2 νοούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις·

  Τροπολογία  30

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) ως «κοινά πλαίσια» νοούνται οι προδιαγραφές, τα πρότυπα, οι μεθοδολογίες, οι κατευθυντήριες γραμμές. τα κοινά σημασιολογικά στοιχεία, καθώς και οι συναφείς προσεγγίσεις και τα σχετικά έγγραφα·

  (5) ως «κοινά πλαίσια» νοούνται η κοινή αρχιτεκτονική αναφοράς, οι προδιαγραφές, τα πρότυπα, οι μεθοδολογίες, οι κατευθυντήριες γραμμές, τα κοινά σημασιολογικά στοιχεία, καθώς και οι συναφείς προσεγγίσεις και τα σχετικά έγγραφα·

  Τροπολογία  31

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 10 – περίπτωση 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  - τα στρατηγικά μέτρα και τα μέτρα ευαισθητοποίησης·

  - τα στρατηγικά μέτρα·

  Τροπολογία  32

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – σημείο 10 – περίπτωση 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  - μέτρα ενημέρωσης, επικοινωνίας σε σχέση με τα πλεονεκτήματα του Προγράμματος ISA2, και ευαισθητοποίησης, με σκοπό ιδίως τους πολίτες και τις ΜΜΕ·

  Τροπολογία  33

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) την εκτίμηση των επιπτώσεων προτεινόμενης ή εγκριθείσας νομοθεσίας της Ένωσης στις ΤΠΕ·

  γ) την εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδιαζόμενης, προτεινόμενης ή εγκριθείσας νομοθεσίας της Ένωσης στις ΤΠΕ, με, όπου κρίνεται απαραίτητο, εκτίμηση της ανάγκης επέκτασης του πεδίου εφαρμογής και της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)·

  Τροπολογία  34

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) τον εντοπισμό των κενών στη νομοθεσία που παρεμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

  δ) τον εντοπισμό των κενών στη νομοθεσία, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, που παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή ή διατομεακή διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων·

  Τροπολογία  35

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) την εκτίμηση. την επικαιροποίηση και την προώθηση υφιστάμενων κοινών προδιαγραφών και προτύπων. και την εκπόνηση. τη δημιουργία και την προώθηση νέων κοινών προδιαγραφών και προτύπων μέσω των πλατφορμών τυποποίησης της Ένωσης και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. κατά περίπτωση· και

  ζ) την εκτίμηση, την επικαιροποίηση και την προώθηση υφιστάμενων κοινών προδιαγραφών και προτύπων, και την εκπόνηση, τη δημιουργία και την προώθηση νέων κοινών προδιαγραφών και ανοικτών προτύπων μέσω των πλατφορμών τυποποίησης της Ένωσης και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια της διαβίβασης, της επεξεργασίας και της αποθήκευσης των δεδομένων· και

  Τροπολογία  36

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η) την εκπόνηση μηχανισμών που θα μετρούν και θα προσδιορίζουν ποσοτικά τα οφέλη των λύσεων διαλειτουργικότητας.

  η) την εκπόνηση μηχανισμών που θα μετρούν και θα προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, ποσοτικά τα οφέλη των λύσεων διαλειτουργικότητας.

  Τροπολογία  37

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α. Κατά την αξιολόγηση όσον αφορά το ποια από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ληφθούν, το πρόγραμμα ISA2 λαμβάνει υπόψη, ιδίως τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Επιπλέον, το πρόγραμμα ISA2 μπορεί να λειτουργήσει ως «εκκολαπτήριο λύσεων», θέτοντας σε δοκιμαστική εφαρμογή νέες διαλειτουργικές λύσεις. και ως «γέφυρα λύσεων», εφαρμόζοντας υφιστάμενες λύσεις διαλειτουργικότητας.

  2. Το πρόγραμμα ISA2 μπορεί να λειτουργήσει ως «εκκολαπτήριο λύσεων». θέτοντας σε δοκιμαστική εφαρμογή νέες διαλειτουργικές λύσεις, και ως «γέφυρα λύσεων», εφαρμόζοντας υφιστάμενες λύσεις διαλειτουργικότητας.

  Τροπολογία  39

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Έως τις …*, η Επιτροπή αναπτύσσει στρατηγική επικοινωνίας και κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση της πληροφόρησης και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το Πρόγραμμα ISA2 και τα πλεονεκτήματά του, που απευθύνεται, ιδίως, στους πολίτες και τις ΜΜΕ, χρησιμοποιώντας εύκολη γλώσσα και γραφικές απεικονίσεις στην ιστοσελίδα του ISA2.

   

  _____________

   

  * ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: 6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

  Τροπολογία  40

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 4

  Άρθρο 4

  Γενικές αρχές

  Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

  Οι δράσεις που θα δρομολογηθούν ή θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει:

  1. Οι δράσεις που θα δρομολογηθούν ή θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει να βασίζονται στη χρησιμότητα και την προστιθέμενη αξία για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και να προσδιορίζονται με βάση τις ανάγκες ως χρήσιμες, οικονομικά αποδοτικές και επιθυμητές.

  α) να βασίζονται στη χρησιμότητα και να έχουν ως γνώμονα τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί·

   

   

  2. Οι δράσεις που θα δρομολογηθούν ή θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βασικές αρχές των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών όπως καθορίζονται στο ΕΠΔ.

  β) να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές:

  Επιπλέον, λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής·

  - τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

  - τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

  - την αρχή της λειτουργίας με επίκεντρο τον χρήστη·

  - την έμφαση στους τελικούς χρήστες, ιδίως δε στις ανάγκες των πολιτών και των ΜΜΕ·

  - την αρχή της ένταξης και της προσβασιμότητας·

  - την αρχή της συμμετοχικότητας και της προσβασιμότητας·

  - την αρχή της ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής·

  - την αρχή της ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής·

  - την αρχή της πολυγλωσσίας·

  - την αρχή της πολυγλωσσίας·

  - την αρχή της διοικητικής απλούστευσης·

  - την αρχή της διοικητικής απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού·

  - την αρχή της διαφάνειας·

  - την αρχή της διαφάνειας·

  - την αρχή της διατήρησης των πληροφοριών·

  - την αρχή της διατήρησης των πληροφοριών·

  - την αρχή του ανοικτού χαρακτήρα·

  - την αρχή του ανοικτού χαρακτήρα·

  - την αρχή της περαιτέρω χρήσης·

  - την αρχή της περαιτέρω χρήσης·

  - την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και της προσαρμοσιμότητας· και

  - την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, της μέγιστης δυνατής μελλοντοστρέφειας των λύσεων και της προσαρμοσιμότητας·

   

  - την αρχή της ουδετερότητας του δικτύου·

  - την αρχή της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας·

  - την αρχή της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας· και

   

  - την αρχή της πολύπλευρης λειτουργίας, δηλαδή με διατήρηση της δυνατότητας για πρόσβαση υπηρεσιών μέσω παραδοσιακών μέσων επιπλέον των ηλεκτρονικών, και με διαθεσιμότητα τεχνικής υποστήριξης κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

   

  3. Οι δράσεις που θα δρομολογηθούν ή θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει να συνάδουν τουλάχιστον με έναν από τους στόχους του προγράμματος ISA2, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1.

   

  4. Οι δράσεις που θα δρομολογηθούν ή θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει να αναλαμβάνονται σύμφωνα με υφιστάμενα ή νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ή δημοσίως διαθέσιμες προδιαγραφές ανταλλαγής πληροφοριών και ενοποίησης υπηρεσιών.

   

  5. Οι δράσεις που θα δρομολογηθούν ή θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει να συμμορφώνονται με την καθοδήγηση που ορίστηκε από την Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ευρωπαϊκή στρατηγική διαλειτουργικότητας, το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και τις μελλοντικές επικαιροποιήσεις τους.

  γ) να μπορούν να επεκταθούν και να εφαρμοστούν σε άλλα πεδία άσκησης δραστηριοτήτων ή πολιτικής· και

  6. Οι δράσεις που θα δρομολογηθούν ή θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει να μπορούν να επεκταθούν και να εφαρμοστούν σε άλλα πεδία άσκησης δραστηριοτήτων ή πολιτικής και να είναι ευέλικτες όσον αφορά τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και άλλους ή νέους επιχειρηματικούς τομείς ή τομείς πολιτικής.

  δ) να επιδεικνύουν οικονομική. οργανωτική και τεχνική βιωσιμότητα.

  7. Οι δράσεις που θα δρομολογηθούν ή θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2 πρέπει να επιδεικνύουν οικονομική. οργανωτική και τεχνική βιωσιμότητα.

   

  8. Προκειμένου να δρομολογηθεί ή να συνεχιστεί μια δράση στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2, πρέπει να έχει εντοπιστεί κάποια συγκεκριμένη ανάγκη χρήστη ή κάποιος τομέας της αγοράς που δεν έχει ήδη διερευνηθεί. Πρέπει επίσης να υπάρχουν σαφή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο η δράση θα καλύψει την εν λόγω ανάγκη, σύμφωνα με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3.

  Τροπολογία  41

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι δράσεις με τη μορφή έργων αποτελούνται. κατά περίπτωση. από τα ακόλουθα στάδια:

  Κατά περίπτωση, οι δράσεις με τη μορφή έργων μπορεί να αποτελούνται από πολλαπλά στάδια:

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να υπάρχει ευελιξία ώστε να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω απόφαση δεν θα περιορίζει την ανάπτυξη λύσεων.

  Τροπολογία  42

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα στάδια των επιμέρους έργων καθορίζονται και συγκεκριμενοποιούνται κατά την ένταξη της δράσης στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας.

  Τα στάδια των επιμέρους έργων μπορεί να καθορίζονται και να συγκεκριμενοποιούνται κατά την ένταξη της δράσης στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας. Πρέπει να είναι δυνατός ο τερματισμός ενός έργου οιαδήποτε στιγμή, εφόσον δεν είναι πλέον αναγκαίο ή θεωρείται αναποτελεσματικό.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να υπάρχει ευελιξία ώστε να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω απόφαση δεν θα περιορίζει την ανάπτυξη λύσεων.

  Τροπολογία  43

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ISA2 δέουσα σημασία δίδεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική διαλειτουργικότητας και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. καθώς και στις μελλοντικές τους επικαιροποιήσεις.

  1. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ISA2, οι λύσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής διαλειτουργικότητας και του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας, και με τις μελλοντικές τους επικαιροποιήσεις, και αναπτύσσονται μόνο αν είναι πλήρως συμβατά με αυτά.

  Τροπολογία  44

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος ISA2, η Επιτροπή διαβουλεύεται και δημιουργεί συνέργειες με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ιδίως τους πολίτες και τις ΜΜΕ, στο μέτρο που τους αφορά.

   

  Η Επιτροπή μεριμνά στο μέτρο του δυνατού για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό έργων.

  Τροπολογία  45

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 6 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη εργασιών και να επιταχύνεται η εξεύρεση λύσεων διαλειτουργικότητας. λαμβάνονται υπόψη. όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ένωσης ή των κρατών μελών.

  5. Προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη εργασιών και να επιταχύνεται η εξεύρεση λύσεων διαλειτουργικότητας, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ένωσης ή των κρατών μελών, ενώ κοινοποιούνται και προωθούνται ορθές πρακτικές.

  Τροπολογία  46

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 6 – παράγραφοι 7 έως 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  7. Οι λύσεις διαλειτουργικότητας και οι επικαιροποιήσεις τους περιλαμβάνονται στη ΧΕΔ και διατίθενται. κατά περίπτωση. προς περαιτέρω χρήση από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις.

  7. Οι λύσεις διαλειτουργικότητας και οι επικαιροποιήσεις τους περιλαμβάνονται στη ΧΕΔ και διατίθενται, κατά περίπτωση, προς περαιτέρω χρήση από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, καθώς και, όπου είναι σκόπιμο, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

  8. Η Επιτροπή παρακολουθεί σε περιοδική βάση την εφαρμογή και την περαιτέρω χρήση των λύσεων διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ένωση. στο πλαίσιο του κυλιόμενου προγράμματος εργασίας που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 7.

   

  9. Με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και τη διασφάλιση συμπληρωματικών και συνδυασμένων προσπαθειών. οι δράσεις συντονίζονται. όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. με άλλες σχετικές ενωσιακές πρωτοβουλίες.

  9. Με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών, τη διασφάλιση συμπληρωματικών και συνδυασμένων προσπαθειών και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, οι δράσεις συντονίζονται. όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. με άλλες σχετικές ενωσιακές πρωτοβουλίες.

  10. Σε όλες τις δράσεις και τις λύσεις διαλειτουργικότητας που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ISA2 ενθαρρύνεται. κατά περίπτωση. η περαιτέρω χρήση των διαθέσιμων λύσεων διαλειτουργικότητας.

  10. Σε όλες τις δράσεις και τις λύσεις διαλειτουργικότητας που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ISA2 γίνεται, κατά περίπτωση, περαιτέρω χρήση των διαθέσιμων λύσεων διαλειτουργικότητας.

  Τροπολογία  47

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 7 – παράγραφοι 1 και 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Κατά την έναρξη του προγράμματος ISA2 η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση κυλιόμενου προγράμματος εργασιών και την τροποποίησή του τουλάχιστον άπαξ ετησίως. για την υλοποίηση δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 10 παράγραφος 2.

  1. Κατά την έναρξη του προγράμματος ISA2 η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση κυλιόμενου προγράμματος εργασιών και την τροποποίησή του τουλάχιστον άπαξ ετησίως. για την υλοποίηση δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 10 παράγραφος 2.

  Στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας εντοπίζονται. ιεραρχούνται. τεκμηριώνονται. επιλέγονται. σχεδιάζονται. υλοποιούνται και αξιολογούνται οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5. και προωθούνται επίσης τα αποτελέσματά τους.

  Στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας εντοπίζονται. ιεραρχούνται. τεκμηριώνονται. επιλέγονται. σχεδιάζονται. υλοποιούνται και αξιολογούνται οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, και προωθούνται επίσης τα αποτελέσματά τους.

   

  Το κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει υπόψη τον βαθμό τήρησης των γενικών αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

  2. Η ένταξη των δράσεων στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με σειρά κανόνων και κριτηρίων. Οι κανόνες και τα κριτήρια αυτά. καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κυλιόμενου προγράμματος εργασιών.

  2. Η ένταξη των δράσεων στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με σειρά διοικητικών διαδικασιών για τον καθορισμό των εκάστοτε στόχων. Οι διοικητικές αυτές διαδικασίες καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κυλιόμενου προγράμματος εργασιών.

  Τροπολογία  48

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφοι 2 και 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στην επιτροπή ISA2 αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος.

  2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στην επιτροπή ISA2 και την(τις) αρμόδια(ες) επιτροπή ή επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος ISA2, και την επαναχρησιμοποίηση λύσεων διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Ένωση.

   

  Η(οι) αρμόδια(ες) επιτροπή ή επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί(ούν) να καλέσει(ουν) την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ISA2 και να απαντήσει σε ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη τους.

  3. Το πρόγραμμα υπόκειται σε ενδιάμεση και σε τελική αξιολόγηση. τα αποτελέσματα των οποίων κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό. η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

  3. Το πρόγραμμα ISA2 υπόκειται σε ενδιάμεση και σε τελική αξιολόγηση, έκαστη εκ των οποίων συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων, και τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια επιτροπή ή οι αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους.

  Τροπολογία  49

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Στις αξιολογήσεις εξετάζονται ζητήματα. όπως η συνάφεια. η αποτελεσματικότητα. η αποδοτικότητα. η χρησιμότητα. η βιωσιμότητα και η συνοχή των δράσεων του προγράμματος. Επιπροσθέτως. η τελική αξιολόγηση εξετάζει τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα έχει επιτύχει τον στόχο του.

  4. Στις αξιολογήσεις εξετάζονται ζητήματα. όπως η συνάφεια, η προστιθέμενη αξία, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η χρησιμότητα, η ικανοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, η βιωσιμότητα και η συνοχή των δράσεων του προγράμματος ISA2 , καθώς και ο συντονισμός τους με τις άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ένωσης. Επιπροσθέτως, η τελική αξιολόγηση εξετάζει τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα ISA2 έχει επιτύχει τον στόχο του.

  Τροπολογία  50

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Οι επιδόσεις του προγράμματος εκτιμώνται με βάση τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 1 και τις δράσεις του κυλιόμενου προγράμματος εργασιών. Ο στόχος μετριέται συγκεκριμένα μέσω του αριθμού των βασικών καταλυτών της διαλειτουργικότητας και του αριθμού των μηχανισμών στήριξης των δημόσιων διοικήσεων που παρέχονται στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και χρησιμοποιούνται από αυτές. Οι δείκτες μέτρησης αποτελέσματος και αντίκτυπου του προγράμματος ορίζονται στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών.

  5. Οι επιδόσεις του προγράμματος ISA2 εκτιμώνται με βάση τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Η επίτευξη του στόχου μετριέται συγκεκριμένα με βάση τον αριθμό των βασικών καταλυτών της διαλειτουργικότητας και τον αριθμό των μηχανισμών στήριξης των δημόσιων διοικήσεων που παρέχονται στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και χρησιμοποιούνται από αυτές.

  Τροπολογία  51

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11–- παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α. Η Επιτροπή καταρτίζει δείκτες για τη μέτρηση του αποτελέσματος και των επιπτώσεων του προγράμματος ISA2.

   

  Οι δείκτες αυτοί θα λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2.

  Τροπολογία  52

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6. Επίσης. στις αξιολογήσεις εξετάζονται τα οφέλη που αποφέρουν στην Ένωση οι δράσεις για την προώθηση κοινών πολιτικών. εντοπίζονται πεδία πιθανής βελτίωσης και επαληθεύονται περιπτώσεις συνέργειας με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες στον τομέα της διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας και του εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων.

  6. Επίσης, στις αξιολογήσεις εξετάζονται τα οφέλη που αποφέρουν στην Ένωση οι δράσεις για την προώθηση κοινών πολιτικών, εντοπίζονται πεδία πιθανής βελτίωσης και επαληθεύονται περιπτώσεις συνέργειας με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες στον τομέα της διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας και του εκσυγχρονισμού, της απλούστευσης και της αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων.

  Τροπολογία  53

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) ποσοτικά προσδιορίσιμα οφέλη που αποφέρουν οι λύσεις διαλειτουργικότητας συνδέοντας τις ΤΠΕ με τις ανάγκες των χρηστών·

  α) ποσοτικά και ποιοτικά προσδιορίσιμα οφέλη που αποφέρουν οι λύσεις διαλειτουργικότητας συνδέοντας τις ΤΠΕ με τις ανάγκες των χρηστών και των τελικών χρηστών και ιδίως των πολιτών και των ΜΜΕ·

  Τροπολογία  54

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) τον ποσοτικά προσδιορίσιμο θετικό αντίκτυπο των διαλειτουργικών λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ.

  β) τον ποσοτικά και ποιοτικά προσδιορίσιμο αντίκτυπο των διαλειτουργικών λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ και ιδίως των δημοσίων διοικήσεων, των πολιτών και των ΜΜΕ·.

  Τροπολογία  55

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών πολιτικών. οι λύσεις διαλειτουργικότητας που θεσπίζονται ή εφαρμόζονται από το πρόγραμμα ISA2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη ενωσιακές πρωτοβουλίες για μη εμπορικούς σκοπούς. εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και εφόσον δεν διακυβεύεται ο βασικός ενωσιακός στόχος των διαλειτουργικών λύσεων.

  Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, και σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, οι λύσεις διαλειτουργικότητας που θεσπίζονται ή εφαρμόζονται από το πρόγραμμα ISA2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη ενωσιακές πρωτοβουλίες για μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και εφόσον δεν διακυβεύεται ο βασικός ενωσιακός στόχος των διαλειτουργικών λύσεων.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) - Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  3.7.2014

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  3.7.2014

  Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  15.1.2015

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Liisa Jaakonsaari

  17.7.2014

  Εξέταση στην επιτροπή

  5.2.2015

  17.3.2015

  6.5.2015

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  4.6.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Андрей Ковачев

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων(*) (10.6.2015)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα
  (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Jeroen Lenaers

  (*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 54 του Κανονισμού

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η παρούσα πρόταση προβλέπει την θέσπιση προγράμματος λύσεων διαλειτουργικότητας για δημόσιες διοικήσεις. επιχειρήσεις και πολίτες της Ευρώπης (ISA2), το οποίο θα αποτελέσει ευπρόσδεκτη συνέχεια και βελτίωση παλαιότερων προγραμμάτων (IDA, IDABC, ISA). Κατόπιν συμφωνίας με τις επιτροπές ITRE και IMCO και σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού, η επιτροπή LIBE θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις παραμέτρους που άπτονται της προστασίας των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

  Μολονότι όλες οι λύσεις διαλειτουργικότητας που θα διαμορφωθούν στους κόλπους του ISA2 δεν πρόκειται να την προβλέπουν, ορισμένες θα εμπεριέχουν σίγουρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο συντάκτης της παρούσας θεωρεί συνεπώς σκόπιμη την προσθήκη συγκεκριμένων παραπομπών στο κεκτημένο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, δεδομένου ότι η τρέχουσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καλύπτει επαρκώς τούτη την παράμετρο.

  Οι τροπολογίες με την μορφή που προτείνει ο συντάκτης της γνωμοδότησης ενσωματώνουν συγκεκριμένες παραπομπές στο κεκτημένο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και δη στην οδηγία 95/46/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών σε περίπτωση που οι καλυπτόμενες από την ISA2 δράσεις προϋποθέτουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

  Επιπλέον, η αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τη σχεδίαση προστίθεται στις γενικές αρχές επί των οποίων θεμελιώνονται οι ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ISA2. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται, ήδη από το στάδιο της προπαρασκευής μιας λύσης διαλειτουργικότητας που θα εμπεριέχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της προστασίας των δεδομένων. Παρόμοιες παραπομπές προστίθενται στα στάδια της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι και σε αυτές τις φάσεις θα δίνεται η δέουσα προσοχή στο ζήτημα της προστασίας των δεδομένων.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α) Η διαλειτουργικότητα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και μια ισχυρότερη διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να φέρουν στο φως σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών των κρατών μελών, οι οποίες, εφόσον αξιοποιηθούν πλήρως, θα μπορέσουν να συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

  Τροπολογία  2

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19) Η προοπτική της διαλειτουργικότητας εντός μεμονωμένων τομέων συνδέεται με τον κίνδυνο η θέσπιση διαφορετικών ή μη συμβατών λύσεων σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο να δημιουργήσει νέα ηλεκτρονικά εμπόδια που θα παρακώλυαν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη σχετική ελεύθερη κυκλοφορία. και θα υπονόμευαν τον ανοικτό χαρακτήρα και την ανταγωνιστικότητα των αγορών. καθώς και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Για τον μετριασμό του κινδύνου αυτού. τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εντείνουν τις κοινές τους προσπάθειες για την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς και τη διασφάλιση διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο και το κόστος. καθώς και για την προώθηση από κοινού συμφωνημένων λύσεων στον τομέα των ΤΠΕ. με παράλληλη εξασφάλιση κατάλληλης διακυβέρνησης.

  (19) Η προοπτική της διαλειτουργικότητας εντός μεμονωμένων τομέων συνδέεται με τον κίνδυνο η θέσπιση διαφορετικών ή μη συμβατών λύσεων σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο να δημιουργήσει νέα ηλεκτρονικά εμπόδια που θα παρακώλυαν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη σχετική ελεύθερη κυκλοφορία. και θα υπονόμευαν τον ανοικτό χαρακτήρα και την ανταγωνιστικότητα των αγορών. καθώς και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Για τον μετριασμό του κινδύνου αυτού. τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εντείνουν τις κοινές τους προσπάθειες για την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς και τη διασφάλιση διασυνοριακής ή διατομεακής διαλειτουργικότητας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο και το κόστος. καθώς και για την προώθηση από κοινού συμφωνημένων λύσεων στον τομέα των ΤΠΕ. με παράλληλη εξασφάλιση κατάλληλης διακυβέρνησης. Η ασφάλεια στην χρήση δεδομένων και στην αποθήκευση στο νέφος θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από το πρόγραμμα ISA2.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (33α) Οι αρχές και οι διατάξεις που ορίζονται στην νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, συγκεκριμένα δε η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1aκαι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πρέπει να ισχύουν για λύσεις που αναπτύσσονται, θεσπίζονται και λειτουργούν βάσει του προγράμματος ISA2 και προβλέπουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

   

  ______________________

   

  1a Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

   

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

  Τροπολογία  4

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ζ) την εκτίμηση. την επικαιροποίηση και την προώθηση υφιστάμενων κοινών προδιαγραφών και προτύπων. και την εκπόνηση. τη δημιουργία και την προώθηση νέων κοινών προδιαγραφών και προτύπων μέσω των πλατφορμών τυποποίησης της Ένωσης και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. κατά περίπτωση· και

  (ζ) την εκτίμηση, την επικαιροποίηση και την προώθηση υφιστάμενων κοινών προδιαγραφών και προτύπων, και την εκπόνηση, τη δημιουργία και την προώθηση νέων κοινών προδιαγραφών και προτύπων μέσω των πλατφορμών τυποποίησης της Ένωσης και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ασφάλεια της διαβίβασης, της επεξεργασίας και της αποθήκευσης των δεδομένων, και

  Τροπολογία  5

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (ηα) την διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης δεδομένων από επιχειρήσεις και πολίτες κατά τρόπο επωφελή και πρακτικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων μεταξύ άλλων·

  Τροπολογία  6

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 4 – σημείο β – περίπτωση 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  - την αρχή της ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής·

  - την αρχή της ασφάλειας, του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων·

  Τροπολογία  7

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 4 – στοιχείο β – περίπτωση 4α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  – προστασία της ιδιωτικής ζωής εξ ορισμού και ήδη από τον σχεδιασμό·

  Τροπολογία  8

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Όποτε κρίνεται απαραίτητο. η θέσπιση ή βελτίωση λύσεων διαλειτουργικότητας βασίζεται σε ή συνοδεύεται από την κοινή χρήση εμπειριών. καθώς και από την ανταλλαγή και την προώθηση ορθής πρακτικής. Η ανταλλαγή εμπειριών και ορθής πρακτικής μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και οι σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις ενθαρρύνονται.

  4. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η θέσπιση ή βελτίωση λύσεων διαλειτουργικότητας βασίζεται σε ή συνοδεύεται από την κοινή χρήση εμπειριών καθώς και από την ανταλλαγή και την προώθηση ορθής πρακτικής. Τούτο περιλαμβάνει τον δέοντα συνυπολογισμό του αντίκτυπου που θα έχουν οι λύσεις διαλειτουργικότητας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Η ανταλλαγή εμπειριών και ορθής πρακτικής μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και οι σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις ενθαρρύνονται.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 6 – παράγραφος 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  11. Πριν από δράσεις και λύσεις διαλειτουργικότητας που προϋποθέτουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διενεργείται, κατά περίπτωση και στο μέτρο του δυνατού, εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3a. Η ενδιάμεση και η τελική αξιολόγηση του προγράμματος ISA2 περιλαμβάνει ανάλυση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών σε όλες τις συναφείς δράσεις και λύσεις διαλειτουργικότητας που απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 13 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 13α

   

  Προστασία δεδομένων

   

  Οι λύσεις που αναπτύσσονται, θεσπίζονται και λειτουργούν βάσει του προγράμματος ISA2, συμπεριλαμβανόμενης κάθε μορφής συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες προβλέπουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμμορφώνονται αυστηρά με την νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις. τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) - Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

  Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  3.7.2014

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  3.7.2014

  Συνδεδεμένες επιτροπές

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  15.1.2015

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

    Ημερομηνία ορισμού

  Jeroen Lenaers

  3.12.2014

  Εξέταση στην επιτροπή

  5.2.2015

  5.3.2015

  6.5.2015

  26.5.2015

  Ημερομηνία της έγκρισης

  26.5.2015

   

   

   

  Result of final vote

  +:

  –:

  0:

  48

  2

  0

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Μιλτιάδης Κύρκος, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις. τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) - Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  23.6.2014

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

                 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  3.7.2014

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

                 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  3.7.2014

  ENVI

  3.7.2014

  IMCO

  3.7.2014

  REGI

  3.7.2014

   

  JURI

  3.7.2014

  LIBE

  3.7.2014

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

                 Ημερομηνία της απόφασης

  BUDG

  3.9.2014

  ENVI

  24.7.2014

  REGI

  3.12.2014

  JURI

  3.9.2014

  Συνδεδεμένες επιτροπές

               Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  15.1.2015

  IMCO

  15.1.2015

   

   

  Εισηγητές

    Ημερομηνία ορισμού

  Carlos Zorrinho

  9.9.2014

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  3.12.2014

  22.1.2015

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  16.6.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  55

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Εύα Καϊλή, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Michał Boni, Λευτέρης Χριστοφόρου, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Σοφία Σακοράφα, Anne Sander, Μαρία Σπυράκη, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Bart Staes

  Ημερομηνία κατάθεσης

  6.7.2015