Menetlus : 2014/0185(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0225/2015

Esitatud tekstid :

A8-0225/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0393

RAPORT     ***I
PDF 980kWORD 666k
6.7.2015
PE 539.808v02-00 A8-0225/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2) (Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend)

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Carlos Zorrinho

Arvamuse koostajad (*):

Liisa Jaakonsaari, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Jeroen Lenaers, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

(*) Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 54

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS(*)
 KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS(*)
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2) (Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend)

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0367),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0037/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. oktoobri 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 12. veebruari 2015. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A8-0225/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2)

millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste raamistike ja lahenduste programm (ISA 2)

Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend

Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend

(EMPs kohaldatav tekst)

(EMPs kohaldatav tekst)

 

(lühend „ISA2” asendatakse kogu tekstis lühendiga „ISA 2”)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsioonis e-valitsuse kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiva jõu kohta1a rõhutas Euroopa Parlament, et e-valitsuse kasutuselevõttu takistavad tõkked ei ole tingimata üksnes tehnoloogilist laadi või koostalitlusvõimega seotud, ning toonitas vajadust arvestada ja võidelda digitaalse lõhega.

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Andmekaitse ja tihedama piiriülese koostöö seisukohast peaks koostalitlusvõimel olema märkimisväärne potentsiaal liikmesriikide avalike teenuste tõhustamiseks ning täielikult ära kasutatuna võib see aidata saavutada Euroopa poolaasta eesmärke.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil hõlbustab koostalitlusvõime poliitika edukat elluviimist. Koostalitlusvõimest sõltub eeskätt järgmiste valdkondade poliitika tõhus ja tulemuslik elluviimine.

(4) Liidu tasandil hõlbustab koostalitlusvõime poliitika edukat elluviimist ning sellel on suur potentsiaal aidata vältida piiriüleseid e-tõkkeid ja soodustada seeläbi uute või veel arenemisjärgus ühiste avalike teenuste loomist või juurutamist. Koostalitlusvõimest sõltub eeskätt järgmiste valdkondade poliitika tõhus ja tulemuslik elluviimine.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Kuna liidu kodanikel on õigus liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada, aitab kohaliku, riikliku ja Euroopa tasandi haldusasutuste koostalitlusvõime saavutada eesmärke, mis Euroopa Parlament oma 29. märtsi 2012. aasta resolutsioonis (ELi kodakondsust käsitleva 2010. aasta aruande ja ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamise kohta)1a välja tõi.

 

____________________

 

1a P7_TA (2012)0120.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Tolli, maksustamise ja aktsiiside valdkonnas on koostalitlusvõime olnud väga oluline edu tagamise tegur selliste kõiki liikmesriike hõlmavate üleeuroopaliste IKT-süsteemide haldamisel, mis toetavad komisjoni ja liikmesriikide avaliku sektori asutuste rakendatavate ja juhitavate programmide „Fiscalis 2013” ja „Toll 2013” alusel rahastatavaid koostalitlusvõimelisi äriteenuseid. Programmide „Fiscalis 2013” ja „Toll 2013” raames loodud hüved on jagamiseks ja korduvaks kasutamiseks kättesaadavad muudest poliitikavaldkondadest.

(9) Tolli, maksustamise ja aktsiiside valdkonnas on koostalitlusvõime olnud väga oluline edu tagamise tegur selliste kõiki liikmesriike hõlmavate üleeuroopaliste IKT-süsteemide haldamisel, mis toetavad komisjoni ja liikmesriikide avaliku sektori asutuste rakendatavate ja juhitavate programmide „Fiscalis 2013” ja „Toll 2013” alusel rahastatavaid koostalitlusvõimelisi äriteenuseid. Programmide „Fiscalis 2013” ja „Toll 2013” raames loodud hüved on jagamiseks ja korduvaks kasutamiseks kättesaadavad muudest poliitikavaldkondadest. Lisaks sellele võtsid liikmesriigid ja komisjon endale nõukogu 26. mai 2014. aasta järeldustes ELi tolliliidu reformimise kohta kohustuse töötada välja ühiselt juhitavaid ja hallatavaid IT-süsteeme käsitlev strateegia kõigi tolliga seotud valdkondade jaoks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) IKT standardimise valdkonnas on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1025/2012 viidatud koostalitlusvõimele kui olulisele standardimise väljundile.

(14) IKT standardimise valdkonnas on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1025/2012 viidatud koostalitlusvõimele kui olulisele standardimise väljundile. Standardite väljatöötamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 922/2009/EÜ1a kehtestatud ISA 2 programmi raames tuleks erilist tähelepanu pöörata määruse (EL) nr 1025/2012 sätetele, mis puudutavad sotsiaalsete ja ühiskondlike sidusrühmade kaasamist.

 

 

___________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 922/2009/EÜ, 16. september 2009, Euroopa haldusasutuste koosvõimealaste lahenduste (ISA) kohta (ELT L 260, 3.10.2009, lk 20).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Riigihangete valdkonnas nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. märtsi 2014. aasta direktiivides 2014/25/EL,19 2014/24/EL20 ja 2014/23/EL21 liikmesriikidelt e-hangete rakendamist. Nimetatud õigusaktides on sätestatud, et elektrooniliseks teabevahetuseks kasutatavad vahendid ja seadmed, nagu ka nende tehnilised omadused, peavad olema koostalitlusvõimelised üldkasutatavate IKT-toodetega. Euroopa Parlamendi 11. märtsil 2014 vastu võetud direktiivis 2014/55/EL22, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul, on keskendutud riigihangete raames elektrooniliste arvete esitamiseks Euroopa standardi väljatöötamisele, et tagada elektrooniliste arvete esitamise süsteemide koostalitlusvõime kogu ELis.

(16) Riigihangete valdkonnas nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. märtsi 2014. aasta direktiivides 2014/25/EL19, 2014/24/EL20 ja 2014/23/EL21 liikmesriikidelt e-hangete rakendamist, et muuta avalikud hanked tõhusamaks ja läbipaistvamaks. Nimetatud õigusaktides on sätestatud, et elektrooniliseks teabevahetuseks kasutatavad vahendid ja seadmed, nagu ka nende tehnilised omadused, peavad olema koostalitlusvõimelised üldkasutatavate IKT-toodetega. See tähendab väga suurt eelarvevahendite kokkuhoidu ning võrdsete võimaluste loomist eeskätt nii uute kui ka juba tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) jaoks. Euroopa Parlamendi 11. märtsil 2014 vastu võetud direktiivis 2014/55/EL22, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul, on keskendutud riigihangete raames elektrooniliste arvete esitamiseks Euroopa standardi väljatöötamisele, et tagada elektrooniliste arvete esitamise süsteemide koostalitlusvõime kogu ELis.

__________________

__________________

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar 2014, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar 2014, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1–64).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1–64).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/55/EL, 16. aprill 2014, mis käsitleb e-arveldamist riigihangete puhul (ELT L 133, 6.5.2014, lk 1).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/55/EL, 16. aprill 2014, mis käsitleb e-arveldamist riigihangete puhul (ELT L 133, 6.5.2014, lk 1).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Põhjendustes 4–16 osutatud poliitikavaldkondadest nähtub, kui oluline on, et koostalitlusvõimega seotud poliitikat koordineeritaks liidu tasandil ning seda tehtaks võimalikult tõhusalt ja oludele vastavalt. Killustatuse kaotamiseks liidus tuleks edendada koostalitlusvõime ühesugust tõlgendamist ja koostalitlusvõime alaste lahenduste terviklikku käsitust.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Koostalitlusvõime on ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1316/201355 lairibainfrastruktuuride ja -teenuste valdkonnas loodud Euroopa ühendamise rahastu keskne element. Üleeuroopaliste telekommunikatsioonitaristu võrkude suuniseid käsitlevas määruses (EL) nr283/201456 on selgelt märgitud, et rahastu tegevuses on eesmärkide saavutamiseks esmatähtis tagada üleeuroopaliste digitaalteenuste taristute koostalitlusvõime, ühenduvus, jätkusuutlik kasutuselevõtt, toimimine ja ajakohastamine ning nende koordineerimine liidu tasandil.

(17) Koostalitlusvõime on ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1316/201355 lairibainfrastruktuuride ja -teenuste valdkonnas loodud Euroopa ühendamise rahastu keskne element. Määruses (EL) nr 283/2014 (milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid)56 on selgelt märgitud, et rahastu tegevuses on eesmärkide saavutamiseks ühe prioriteedina tähtis tagada üleeuroopaliste digitaalteenuste taristute koostalitlusvõime, ühenduvus, jätkusuutlik kasutuselevõtt, toimimine ja ajakohastamine ning nende koordineerimine liidu tasandil. Määrusega (EL) nr 283/2014 kehtestatakse eelkõige sellised alustaristud nagu e-identimine, elektrooniline edastamine ja automaattõlge, et hõlbustada piiriülest koostalitlusvõimet.

__________________

__________________

55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129).

55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129).

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 283/2014, 11. märts 2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 283/2014, 11. märts 2014, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (ELT L 86, 21.3.2014, lk 14).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Poliitilisel tasandil on nõukogu kutsunud korduvalt üles suurendama Euroopa koostalitlusvõimet veelgi ja tegema jätkuvalt jõupingutusi Euroopa haldusasutuste ajakohastamiseks. Euroopa Ülemkogu võttis 24. ja 25. oktoobril 2013 vastu järeldused, milles toonitatakse, et haldusasutuste ajakohastamine peaks jätkuma selliste koostalitlusvõimel põhinevate teenuste nagu e-valitsus, e-tervis, e-arved ja e-hanked kiire kasutuselevõtuga.

(18) Poliitilisel tasandil on nõukogu kutsunud korduvalt üles suurendama Euroopa koostalitlusvõimet veelgi ja tegema jätkuvalt jõupingutusi Euroopa haldusasutuste ajakohastamiseks. Euroopa Ülemkogu võttis 24. ja 25. oktoobril 2013 vastu järeldused, milles toonitatakse, et haldusasutuste ajakohastamine peaks jätkuma selliste koostalitlusvõimel põhinevate teenuste nagu e-valitsus, e-tervis, e-arved ja e-hanked kiire kasutuselevõtuga. Liikmesriikide aktiivne osalemine on hädavajalik, et tagada koostalitlusvõimelise e-ühiskonna kiire toimimahakkamine liidus ja haldusasutuste osalemine internetipõhiste menetluste kasutamise soodustamises. Tõhusama, lihtsama ja kasutajasõbralikuma e-halduse loomiseks on lisaks vaja liikmesriikide toetusel ja nende suurema pühendumise abil toimuvat sisulist muutust Euroopa haldusasutustes. Tõhusad internetipõhised avalikud teenused on hädavajalikud selleks, et suurendada ettevõtjate ja kodanike usaldust digitaalsete teenuste vastu.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Kui koostalitlusvõime alaseid väljavaateid käsitleda ühe valdkonna piires, seostub sellega risk, et erinevate või kokkusobimatute lahenduste vastuvõtmisega riigi või valdkonna tasandil luuakse uued e-tõkked, mis takistavad ühtse turu ja sellega seotud liikumisvabaduse nõuetekohast toimimist, ning kahjustatakse turgude avatust ja konkurentsivõimet ning kodanikele ja ettevõtetele üldist huvi pakkuvate teenuste osutamist. Nimetatud riski maandamiseks peaksid liikmesriigid ja liit pingutama rohkem ühiselt selle nimel, et vältida turu killustumist ja tagada õigusaktide rakendamisel piiriülene või valdkondadevaheline koostalitlusvõime, vähendades samal ajal halduskoormust ja kulusid, ning edendada ühiselt kokku lepitud IKT-lahendusi, tagades samal ajal nõuetekohase juhtimise.

(19) Kui koostalitlusvõime alaseid väljavaateid käsitleda ühe valdkonna piires, seostub sellega risk, et erinevate või kokkusobimatute lahenduste vastuvõtmisega riigi või valdkonna tasandil luuakse uued e-tõkked, mis takistavad ühtse turu ja sellega seotud liikumisvabaduse nõuetekohast toimimist, ning kahjustatakse turgude avatust ja konkurentsivõimet ning kodanikele ja ettevõtetele üldist huvi pakkuvate teenuste osutamist. Nimetatud riski maandamiseks peaksid liikmesriigid ja liit pingutama rohkem ühiselt selle nimel, et vältida turu killustumist ja digitaalset lõhet. Nad peaksid tagama õigusaktide rakendamisel piiriülese või valdkondadevahelise koostalitlusvõime, vähendades samal ajal halduskoormust ja kulusid ja suurendades tõhusust, ning edendama ühiselt kokku lepitud IKT-lahendusi, et neid liidu tasandil võimalikult suurel määral ühtlustada, tagades samal ajal nõuetekohase juhtimise. ISA 2 programm peaks hõlmama ka andmekasutuse turvalisust ja pilvandmesalvestust.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Kõik algatused peaksid ühiste lahenduste väljatöötamisel, täiustamisel või kasutamisel tuginema vajaduse korral kogemuste ja lahenduste jagamisele ning heade tavade, tehnoloogilise neutraalsuse ja kohandatavuse vahetamisele ja edendamisele ning olema sellega seotud, kusjuures alati tuleb kohaldada turvalisuse, eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse põhimõtteid. Sellega seoses tuleks tagada kooskõla Euroopa koostalitlusvõime raamistikuga ning edendada avatud standardeid ja tehnilisi kirjeldusi.

 

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Kuna otsuse nr 922/2009/EÜ kohaldamine lõpeb 31. detsembril 2015, on Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks vaja uut koostalitlusvõime alaseid lahendusi käsitlevat liidu programmi (ISA2), et saada ülevaade Euroopa üldisest koostalitlusmaastikust, analüüsida seda ja vältida selle killustumist. Programm võimaldaks, toetaks ja edendaks terviklikku lähenemisviisi koostalitlusvõime alaste lahenduste kogumisele, hindamisele, arendamisele, loomisele, tootmisvalmidusse viimisele, rakendamisele, täiustamisele ja hooldamisele, sealhulgas lahenduste puhul, mis hõlbustavad andmete korduvat kasutamist ja vahetamist, et toetada Euroopa haldusasutuste vahelist ning kõnealuste asutuste ja ettevõtete ja kodanike vahelist piiriülest või valdkondadevahelist suhtlemist. Lõpetuseks edendaks programm olemasolevate lahenduste, sealhulgas liidu muude poliitikavaldkondade lahenduste korduvat kasutamist, lõimimist ja ühtlustamist.

(22) Kuna otsuse nr 922/2009/EÜ kohaldamine lõpeb 31. detsembril 2015, on Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks vaja uut koostalitlusvõime alaseid lahendusi käsitlevat liidu programmi (ISA 2), et saada ülevaade Euroopa üldisest koostalitlusmaastikust, analüüsida seda ja vältida e-tõkkeid, avalike teenuste kokkusobimatust ja killustumist. Programm võimaldaks, toetaks ja edendaks terviklikku lähenemisviisi koostalitlusvõime alaste lahenduste kogumisele, hindamisele, arendamisele, loomisele, tootmisvalmidusse viimisele, rakendamisele, täiustamisele ja hooldamisele, sealhulgas lahenduste puhul, mis hõlbustavad andmete korduvat kasutamist ja vahetamist, et toetada Euroopa haldusasutuste vahelist ning kõnealuste asutuste ja ettevõtete ja kodanike vahelist piiriülest või valdkondadevahelist suhtlemist. Lõpetuseks edendaks programm olemasolevate lahenduste, sealhulgas liidu muude poliitikavaldkondade lahenduste korduvat kasutamist, lõimimist ja ühtlustamist. ISA 2 programm peaks lähtuma programmidega IDA, IDABC ja ISA saadud kogemustest ning Euroopa digitaalarengu tegevuskavaga tehtavatest edusammudest. Kuna programmi kohaldamisala laiendatakse, et hõlmata ka haldusasutuste suhtlust ettevõtjate ja kodanikega, tuleks tagada kõrgetasemeline turvalisus ja andmete puutumatuse kaitse.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a) Käesoleva otsuse kohaldamisel tuleks koostalitlusvõime alaste lahenduste kasutajateks pidada Euroopa haldusasutusi riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Kodanikud ja ettevõtjad on koostalitlusvõime alaste lahenduste lõppkasutajad (kaudsed kasutajad), kuna nad kasutavad haldusasutuste pakutavaid elektroonilisi avalikke teenuseid. Kasutajakesksus on seotud koostalitlusvõime alaste lahenduste lõppkasutajatega.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 b) On olemas oht jääda kinni vanasse tehnoloogiasse. Koostalitlusvõime ei peaks olema eesmärk omaette, vaid see peaks tõhustama praeguseid valitsus- ja haldusasutuste ajakohastamise püüdeid. ISA 2 programm peaks võimaldama kohandumist tehnoloogia edasise arenguga ning olema avatud ja paindlik, et suuta reageerida noortele töökohti loovate uute ettevõtlusmudelite ja idufirmade vajadustele.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) ISA2 programmi raames loodavad või rakendatavad lahendused peaksid sobituma võimalikult hästi sidusasse teenuskeskkonda, hõlbustades Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike vahelist suhtlust ning tagades ja tehes võimalikuks piiriülese või valdkondadevahelise koostalitlusvõime.

(23) ISA 2 programmi raames loodavad või rakendatavad ühised raamistikud ja lahendused peaksid sobituma sidusasse ühiste raamistike ja teenuste keskkonda, hõlbustades Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike vahelist suhtlust, samuti peaksid need edendama e-valitsuse ja e-demokraatia potentsiaali ärakasutamist ning tagama piiriülese või valdkondadevahelise koostalitlusvõime ja hõlbustama ja soodustama seda. Sellised lahendused peaksid andma selget lisaväärtust, hõlbustades või võimaldades piiriülest või valdkondadevahelist koostalitlusvõimet. Liikmesriigid ja komisjon peaksid kehtestama koos sihtotstarbelised programmid, mille abil tagada, et piiriülese või valdkondadevahelise mõõtmega poliitikameetmeid rakendatakse nõuetekohaselt, vajaduse korral koostalitlusvõimeliste süsteemide väljatöötamise kaudu.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a) Kuna üha enam avalikke teenuseid muutub vaikimisi digitaalseks, on oluline maksimeerida IKT-lahendustele tehtavate avaliku sektori kulutuste tõhusust. Seda tuleks lihtsustada, tagades, et nende teenuste osutamist kavandatakse piisavalt varases järgus ja et võimaluse korral jagatakse ja kasutatakse lahendusi korduvalt, et neile tehtud avaliku sektori kulutuste tasuvust maksimeerida. ISA 2 programm peaks selle eesmärgi saavutamisele kaasa aitama.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 b) Et ISA 2 programm annaks liidu tasandil tõelist lisaväärtust, tuleb põhimõtte „ainult üks kord” kasutamine andmete registreerimisel ja põhimõte „vaikimisi digitaalne” muuta ISA 2 programmi rakendamise tugisammasteks, kusjuures seda tuleks teha ühe osana ulatuslikust strateegiast, mille eesmärk on luua liidus avalike teenuste osutamise digitaalne keskkond.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Kodanikud ja ettevõtted peaksid samuti saama kasutada Euroopa haldusasutuste ühiseid, korduvalt kasutatavaid ja koostalitlusvõimelisi klienditeenuseid, mis saavad tuge nimetatud asutuste sisupoole tööprotsesside paremast lõimimisest ja andmevahetusest.

(24) Kodanikud ja ettevõtted peaksid samuti saama kasutada Euroopa haldusasutuste ühiseid, korduvalt kasutatavaid ja koostalitlusvõimelisi klienditeenuseid, mis saavad tuge nimetatud asutuste sisupoole tööprotsesside paremast lõimimisest ja andmevahetusest. Haldusasutustele ühekordse andmete edastamise aluseks olevat põhimõtet „ainult üks kord” tuleks edendada, et vähendada kodanike ja ettevõtete halduskoormust. Selleks et kodanikud e-teenuseid usaldaksid, tuleks lisaks edendada lahendusi, millega tagatakse turvaline teabevahetus, eeskätt elektroonilise autentimise või krüpteerimise kaudu.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a) ISA 2 programmis tuleks järgida õiguskindluse põhimõtet ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 b) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 8 kohaselt järgib liit oma poliitika määratlemisel ja rakendamisel oma kodanike võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt kohtlevad liidu institutsioonid, organid ja asutused kodanikke võrdselt. Seepärast tuleks kõikjal liidus lähtuda koostalitlusvõime strateegiate väljatöötamisel kõigile kättesaadavusest, pöörates erilist tähelepanu kõige ebasoodsamas olukorras olevatele ja hõredamalt asustatud piirkondadele, et kaotada digitaalne lõhe.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 24 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 c) Selleks et kõik kodanikud ja ettevõtjad ISA 2 programmist täiel määral kasu saaksid, tuleks rõhutada, et e-oskuste edendamine jääb liidu prioriteediks, ning IKT-kirjaoskust ja -oskusi tuleks edendada traditsioonilise ja kutsehariduse kõikides etappides.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 24 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 d) ISA 2 programmi raames välja töötatud ja kasutatavad lahendused peaksid põhinema tehnoloogilise neutraalsuse ja kohandatavuse põhimõtetel, et tagada kodanikele, ettevõtjatele ja haldusasutustele valikuvabadus tehnoloogia kasutamisel.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 24 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 e) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 9 kohaselt võtab liit oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel arvesse sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega seotud nõudeid. Kättesaadavuse ja universaaldisaini põhimõtted tuleks integreerida koostalitlusvõime strateegiate väljatöötamisse liidu tasandil.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) ISA2 programm peaks olema vahend, mille abil ajakohastada liidu avalikku sektorit.

(25) ISA 2 programm on üks mitmest vahendist, mille abil soodustada liidu avaliku sektori ajakohastamist. Euroopa haldusasutuste ajakohastamine ja nende koostalitlusvõime suurendamine on eeltingimuseks digitaalse ühtse turu väljakujundamisele, mis toob kaasa traditsioonilise tööstuse ajakohastamise ja mille hinnanguline kasu on 500 miljardit eurot täiendava aastase kasvuna, kusjuures see võib oluliselt ergutada töökohtade loomist liidus. Liikmesriigid peaksid jätkama oma haldusasutuste ajakohastamist, parandades tööprotsesse ja IKT-taristuid. Käesolev otsus peaks olema kooskõlas komisjoni võetud kohustusega võimaldada liidu kodanikel saada täiel määral kasu koostalitlusvõimelistest e-teenustest e-valitsusest e-terviseni välja, mistõttu tuleks esikohale seada takistuste (näiteks ühendamata e-teenused) kõrvaldamine, et muuta liidu ühtse turu vabadused ka digitaalseks.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a) Ühtsete standardite ja sellise semantika loomine, mis hõlbustab kontaktide loomist haldusasutuste vahel ning haldusasutuste ja muude sektorite vahel, võimaldab suurendada liidu majanduse ülemaailmset konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 b) Selliste ühiste raamistike, koostalitlusvõime tehniliste kirjelduste ja standardite loomine, mille abil muudetakse võimalikuks püsiv ühendus haldusasutuse vahel ning haldusasutuste ja muude sektorite vahel, võimaldab tugevdada liidu majanduse ülemaailmset konkurentsisuutlikkust.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Koostalitlusvõime on otseselt seotud standardite ja ühiste tehniliste kirjelduste kasutamisega ning neist sõltuv. ISA2 programmiga tuleks edendada ja vajaduse korral toetada olemasolevate koostalitlusvõime alaste lahenduste osalist või täielikku standardimist. See tuleks saavutada koos liidu tasandil toimuva muu standardimistegevusega, koostöös Euroopa standardiorganisatsioonide ja teiste rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega.

(26) Koostalitlusvõime puudumine õõnestab sageli digitaalsete läbivteenuste rakendamist ning ettevõtjatele ja kodanikele mõeldud ühtsete kontaktpunktide väljatöötamist. Koostalitlusvõime on otseselt seotud avatud standardite ja ühiste tehniliste kirjelduste kasutamisega ning neist sõltuv. ISA 2 programmiga tuleks edendada ja vajaduse korral toetada olemasolevate koostalitlusvõime alaste lahenduste osalist või täielikku standardimist. See tuleks saavutada koos liidu tasandil toimuva muu standardimistegevusega, koostöös Euroopa standardiorganisatsioonide ja teiste rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Haldusasutuste ajakohastamine on strateegia „Euroopa 2020” edukat elluviimist silmas pidades üks põhiprioriteete. Sellega seoses selgub komisjoni 2011., 2012. ja 2013. aastal avaldatud majanduskasvu analüüsidest, et Euroopa haldusasutuste töö kvaliteet mõjutab vahetult majanduskeskkonda ning seepärast on see tootlikkuse, konkurentsivõime ja kasvu soodustamisel otsustava tähtsusega. See kajastub selgelt riigipõhistes soovitustes, kus kutsutakse üles võtma haldusasutuste reformimiseks konkreetseid meetmeid.

(27) Haldusasutuste ajakohastamine on strateegia „Euroopa 2020” edukat elluviimist silmas pidades üks põhiprioriteete. Sellega seoses selgub komisjoni 2011., 2012. ja 2013. aastal avaldatud majanduskasvu analüüsidest, et Euroopa haldusasutuste töö kvaliteet mõjutab vahetult majanduskeskkonda ning seepärast on see tootlikkuse, konkurentsivõime, majanduskoostöö, kasvu ja tööhõive soodustamisel otsustava tähtsusega. See kajastub selgelt riigipõhistes soovitustes, kus kutsutakse üles võtma haldusasutuste reformimiseks konkreetseid meetmeid.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Määrus (EL) nr 1303/2013 sisaldab valdkondlikku eesmärki „riigiasutuste ja sidusrühmade institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa avaliku halduse edendamine”. Seda arvesse võttes peaks ISA2 programm olema kooskõlas programmide ja algatustega, mis aitavad kaasa haldusasutuste ajakohastamisele, nagu digitaalarengu tegevuskava, ja asjaomaste võrgustikega, nagu Euroopa avaliku halduse koostöövõrgustik (EUPAN), ning püüdma saavutada nendega koostoimet.

(28) Määrus (EL) nr 1303/2013 sisaldab valdkondlikku eesmärki „riigiasutuste ja sidusrühmade institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa avaliku halduse edendamine”. Seda arvesse võttes peaks ISA 2 programm olema kooskõlas programmide ja algatustega (nagu digitaalarengu tegevuskava), mis aitavad kaasa haldusasutuste ajakohastamisele, ja asjaomaste võrgustikega (nagu Euroopa avaliku halduse koostöövõrgustik (EUPAN)), püüdma saavutada nendega koostoimet ning aitama kaasa teadmiste arendamisele haldusasutustes. Nende programmide ja algatustega tuleks ühtlasi tagada, et Euroopa haldusasutuste töötajatele pakutakse koostalitlusvõime alaste lahenduste rakendamiseks vajalikku koolitust ning et liikmesriikidel on olemas vajalikud finants- ja inimressursid.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõime puudutab kõiki haldustasandeid: Euroopa, kohalikku, piirkondlikku ja riiklikku tasandit. Seepärast on oluline, et lahenduste puhul võetaks arvesse nende tasandite vastavaid vajadusi ning, kui see on asjakohane, kodanike ja ettevõtete vajadusi.

(29) Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõime puudutab kõiki haldustasandeid: Euroopa, kohalikku, piirkondlikku ja riiklikku tasandit. Seepärast on oluline tagada võimalikult suur osalus ISA 2 programmis ning see, et lahenduste puhul võetaks arvesse nende tasandite vastavaid vajadusi ning kodanike, ettevõtjate ja eelkõige VKEde vajadusi, pidades silmas nende suurt osatähtsust liidu majanduse jaoks.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a) Suhtlus erasektori ning muude üksustega on juba tõestanud oma tõhusust ja lisaväärtust. Edendada tuleks koostoimet nimetatud sidusrühmadega, et tagada turul olemasolevate lahenduste eelistamine. Üldsuse selle osaga suhtlemise eesmärgil tuleks jätkata senist tava korraldada konverentse, seminare ja muid kohtumisi. Ergutada tuleks elektrooniliste platvormide jätkuvat kasutamist ning samuti kõigi muude asjakohaste vahendite kasutamist sidusrühmadega kontaktide hoidmiseks, sealhulgas võimalust hallata koostalitlusvõime alaseid lahendusi ühiselt koos mittetulundusorganisatsioonide või -ühendustega komisjoni järelevalve all.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30) Liikmesriikide haldusasutusi saab toetada nende jõupingutustes Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide erivahendite abil. ISA2 programmi raames tehtav tihe koostöö peaks muutma sellistest vahenditest oodatava kasu võimalikult suureks, tagades, et rahastatavad projektid viiakse vastavusse selliste kogu liitu hõlmavate koostalitlusvõime raamistikega nagu Euroopa koostalitlusvõime raamistik.

(30) Liikmesriikide, piirkondade ja kohaliku tasandi haldusasutusi saab toetada nende jõupingutustes Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide erivahendite abil ja neid tuleks innustada töötama ühiselt välja mitut liikmesriiki hõlmavaid lahendusi. ISA 2 programmi raames tehtav tihe koostöö peaks muutma sellistest vahenditest oodatava kasu võimalikult suureks, tagades, et rahastatavad projektid viiakse vastavusse selliste kogu liitu hõlmavate koostalitlusvõime raamistike ja tehniliste kirjeldustega nagu Euroopa koostalitlusvõime raamistik.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33) ISA2 programm peaks aitama ellu viia kõiki edasisi strateegia „Euroopa 2020” ja digitaalarengu tegevuskava kohaseid algatusi. Vältimaks igasugust jõupingutuste kattuvust, tuleks selle puhul arvesse võtta liidu muid programme, mis käsitlevad IKT-lahendusi, -teenuseid ja -infrastruktuure, eeskätt määruses (EL) nr 1316/2013 sätestatud Euroopa ühendamise rahastut ja määruses (EL) nr 1291/2013 sätestatud raamprogrammi „Horisont 2020”.

(33) ISA 2 programm peaks aitama ellu viia kõiki edasisi strateegia „Euroopa 2020” ja digitaalarengu tegevuskava kohaseid algatusi. Vältimaks igasugust jõupingutuste kattuvust, tuleks selle puhul arvesse võtta ja toetada liidu muid programme, mis käsitlevad IKT-lahendusi, -teenuseid ja -infrastruktuure, eeskätt määruses (EL) nr 1316/2013 sätestatud Euroopa ühendamise rahastut ja määruses (EL) nr 1291/2013 sätestatud raamprogrammi „Horisont 2020”. Komisjon peaks neid meetmeid ISA 2 programmi rakendamisel ja koostalitlusvõimet mõjutavate edasiste algatuste kavandamisel koordineerima.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 a) Kõigi selliste ISA 2 programmi raames arendatavate, loodavate ja rakendatavate lahenduste suhtes, mis hõlmavad isikuandmete töötlemist, tuleks kohaldada liidu õigusaktides sätestatud põhimõtteid ja sätteid, mis reguleerivad eraelu puutumatuse kaitset ning üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ1a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/20011b.

 

______________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 b) Selleks et täiendada või muuta käesoleva otsuse teatavaid mitteolemuslikke osi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, et täpsustada või muuta kõlblikkus-, valiku- ja rakenduskriteeriume ja -eeskirju, kui see on tulevikus ilmnevate asjaolude tõttu vajalik. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 33 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 c) ISA 2 programmi hindamisel peaks komisjon pöörama erilist tähelepanu sellele, kas loodud ja rakendatud lahenduste mõju avaliku sektori ajakohastamisele ning kodanike ja VKEde vajaduste rahuldamisele on positiivne või negatiivne, nt sellistes aspektides nagu kodanike ja VKEde halduskoormuse ja kulude vähendamine, töövõimaluste loomine ning üldise koostalitlusvõime suurendamine ühelt poolt haldusasutuste ning teiselt poolt kodanike ja ettevõtjate, eriti VKEde vahel.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 33 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 d) Välisteenuste hangete korraldamisel ISA 2 programmi jaoks peaks komisjon julgustama pakkumuste esitamist VKEde poolt ning eelkõige tegema kindlaks majanduslikult soodsaima pakkumuse, lähtudes kriteeriumidest, mis on seotud lepingu esemega, sealhulgas sotsiaalsete ja keskkonnaalaste näitajatega.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35) Kehtestatud jooksva tööprogrammiga seotud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel peaks komisjon juhul, kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, võtma vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

(35) Kehtestatud jooksva tööprogrammiga seotud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel peaks komisjon juhul, kui tungiv kiireloomulisus, näiteks teenuste osutamise katkemise oht, seda nõuab, võtma vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36) Käesoleva otsuse eesmärgid on lihtsustada Euroopa haldusasutuste vahelist ning kõnealuste asutuste ja kodanike ja ettevõtjate vahelist tõhusat ja tulemuslikku piiriülest või valdkondadevahelist elektroonilist suhtlemist ning võimaldada osutada elektrooniliselt liidu poliitika ja meetmete elluviimist toetavaid elektroonilisi avalikke teenuseid. Kuna liikmesriigid ei suuda neid eesmärke üksi tegutsedes piisaval tasemel saavutada – liikmesriikidel oleks raske ja kulukas saavutada liikmesriigi tasandil Euroopa tasandi kooskõlastatust – ning eesmärke on seetõttu kavandatava meetme ulatust ja mõju arvesse võttes lihtsam saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(36) Kuna käesoleva otsuse eesmärke lihtsustada Euroopa haldusasutuste vahelist ning kõnealuste asutuste ja kodanike ja ettevõtjate vahelist tõhusat ja tulemuslikku piiriülest või valdkondadevahelist elektroonilist suhtlemist ning võimaldada osutada elektrooniliselt liidu poliitika ja meetmete elluviimist toetavaid elektroonilisi avalikke teenuseid ei suuda liikmesriigid üksi tegutsedes piisavalt saavutada – liikmesriikidel oleks raske ja kulukas saavutada liikmesriigi tasandil Euroopa tasandi kooskõlastatust –, küll aga saab seda kavandatava meetme ulatust ja mõju arvesse võttes lihtsamini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. Need elektroonilised avalikud teenused eeldavad e-kaasavat lähenemisviisi, millega vähendatakse erinevusi IKT-lahenduste kasutamisel, edendatakse IKT kasutamist tõrjutuse vastases võitluses ja soodustatakse majanduskasvu, et luua töövõimalusi, tõsta elukvaliteeti ning parandada sotsiaalset kaasatust ja ühtekuuluvust.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva otsusega luuakse ajavahemikuks 2016–2020 Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (edaspidi ISA2 programm”).

1. Käesoleva otsusega luuakse ajavahemikuks 2016–2020 Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (edaspidi ISA 2 programm”).

ISA2 programmi raames lihtsustatakse Euroopa haldusasutuste vahelist ning kõnealuste asutuste ja kodanike ja ettevõtjate vahelist tõhusat ja tulemuslikku piiriülest või valdkondadevahelist elektroonilist suhtlemist, et võimaldada osutada liidu poliitika ja meetmete elluviimist toetavaid elektroonilisi avalikke teenuseid.

1 a. ISA 2 programmi raames lihtsustatakse Euroopa haldusasutuste vahelist ning kõnealuste asutuste ja kodanike ja ettevõtjate vahelist tõhusat ja tulemuslikku piiriülest või valdkondadevahelist elektroonilist suhtlemist, et võimaldada osutada liidu poliitika ja meetmete elluviimist toetavaid elektroonilisi avalikke teenuseid.

 

ISA 2 programmis võetakse arvesse koostalitlusvõime sotsiaalseid, majanduslikke ja muid aspekte, samuti mikroettevõtete ja VKEde eriolukorda, et parandada ühelt poolt Euroopa haldusasutuste ning teiselt poolt kodanike ja ettevõtjate suhtlust. ISA 2 programmis austatakse kodanike ja ettevõtjate õigust kasutada muid kui internetipõhiseid lahendusi.

 

ISA 2 programmiga toetatakse tõhusama, lihtsama ja kasutajasõbralikuma e-halduse arengut riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi haldusasutustes.

2. ISA2 programmi kaudu määratleb ja loob liit koostalitlusvõime alaseid lahendusi ja kasutab neid liidu poliitika elluviimiseks. Lahendused antakse seejärel liidu teiste institutsioonide ja asutuste ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi haldusasutuste piiramatusse kasutusse, hõlbustades sellega nendevahelist piiriülest või valdkondadevahelist suhtlemist.

2. ISA 2 programmi kaudu toetab ja edendab liit koostalitlusvõime alaste lahenduste määratlemist, loomist ja rakendamist ning kasutab neid liidu poliitika elluviimiseks. Lahendused antakse seejärel liidu teiste institutsioonide ja asutuste ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi haldusasutuste piiramatusse kasutusse, hõlbustades sellega nendevahelist piiriülest või valdkondadevahelist suhtlemist.

 

2 a. ISA 2 programmiga tagatakse koostalitlusvõime ühine käsitus ning hinnatakse korrapäraselt selle arengut. Lisaks sellele on ISA 2 programm piisavalt avatud ja paindlik, et areneda ja olla suuteline inkorporeerima uusi väljakutseid ja uusi valdkondi.

3. ISA2 programmi raames töötatakse eraldi välja koostalitlusvõime alased lahendused või täiendatakse või toetatakse muid liidu algatusi, katsetades koostalitlusvõime alaseid lahendusi „lahenduste inkubaatorina” või tagades nende jätkusuutlikkuse „lahenduste sillana”.

3. ISA 2 programmi raames töötatakse eraldi välja koostalitlusvõime alased lahendused või täiendatakse või toetatakse muid liidu algatusi, katsetades koostalitlusvõime alaseid lahendusi „lahenduste inkubaatorina” või tagades nende jätkusuutlikkuse „lahenduste sillana”. Komisjon tagab, et need lahendused ei põhjusta turuhäireid ega pane koostalitlusvõime alaste lahenduste erapakkujaid ebaõiglaselt ebasoodsasse olukorda.

 

3 a. ISA 2 programmi kaudu teeb liit liikmesriikidega koostööd, et määratleda parimad tavad, edendada neid, töötada välja suunised, kooskõlastada koostalitlusvõime alaseid algatusi ning ergutada ja toetada kogukondi, kes töötavad küsimuste kallal, mis on seotud Euroopa haldusasutuste, kodanike ja ettevõtjate vahelise piiriülese või valdkondadevahelise elektroonilise suhtlusega. Seejuures teeb liit tööstuse ja kodanikuühiskonnaga koostööd kõigis küsimustes, millega aidatakse toetada koostalitlusvõimet ja selle seost avalike teenuste parema osutamisega.

4. ISA2 programm on järg otsusega nr 922/2009/EÜ loodud liidu programmile haldusasutuste koostalitlusvõime alaste lahenduste kohta (edaspidi „ISA programm”) ning koondab, edendab ja laiendab selle tegevust.

4. ISA 2 programm on järg otsusega nr 922/2009/EÜ loodud liidu programmile haldusasutuste koostalitlusvõime alaste lahenduste kohta (edaspidi „ISA programm”) ning koondab, edendab ja laiendab selle tegevust.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) „koostalitlusvõime” – eri organisatsioonide suutlikkus toimida koos vastastikku kasulike ja omavahel kokku lepitud ühiste eesmärkide nimel, sh organisatsioonide vahel nende toetatavate äriprotsesside kaudu teabe ja teadmiste vahetamine, mis toimub andmete vahetamisena vastavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide vahel;

(1) „koostalitlusvõime” – erisuguste organisatsioonide suutlikkus toimida koos vastastikku kasulike ja omavahel kokku lepitud ühiste eesmärkide nimel, sh organisatsioonide vahel nende toetatavate äriprotsesside kaudu teabe ja teadmiste vahetamine, mis toimub andmete vahetamisena vastavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide vahel;

Selgitus

Sõna „erisugune” on „eri” väljendamiseks parem viis.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) „koostalitlusvõime alane raamistik” – soovitused, milles täpsustatakse, kuidas haldusasutused, ettevõtjad ja kodanikud omavahel liidus suhtlevad, kusjuures raamistikuga soodustatakse ja toetatakse piiriülese või valdkondadevahelise koostalitlusvõime edendamise abil Euroopa avalike teenuste osutamist ning toetatakse haldusasutusi ettevõtetele ja kodanikele Euroopa avalike teenuste osutamisel;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b) „Euroopa haldusasutus” – liidu, liikmesriigi, piirkondliku või kohaliku tasandi haldusasutus;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) „koostalitlusvõime alased lahendused” – eri organisatsioonide koostööd hõlbustavad ja Euroopa haldusasutuste kindlaks tehtud nõuetele tuginevad ühised raamistikud, üldteenused ja -vahendid, mis töötatakse välja ja mida rahastatakse eraldi ISA2 programmi kaudu või mis töötatakse välja koostöös liidu muude algatustega;

(2) „koostalitlusvõime alased lahendused” – erisuguste organisatsioonide koostööd hõlbustavad ja Euroopa haldusasutuste kindlaks tehtud nõuetele tuginevad ühised raamistikud, üldteenused ja teostusvahendid, mis töötatakse välja ja mida rahastatakse eraldi ISA 2 programmi kaudu või mis töötatakse välja koostöös liidu muude algatustega;

Selgitus

Sõna „erisugune” on „eri” väljendamiseks parem viis.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) koostalitlusvõime alaste lahenduste „kasutaja” – Euroopa riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi haldusasutus;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b) ISA 2 programmi „lõppkasutaja” – kodanikud ja ettevõtjad;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) „ühised raamistikud” – tehnilised kirjeldused, standardid, metoodikad, suunised, ühised semantilised varad ning muud samalaadsed lähenemisviisid ja dokumendid;

(5) „ühised raamistikud” – ühine tugistruktuur, tehnilised kirjeldused, standardid, metoodikad, suunised, ühised semantilised varad ning muud samalaadsed lähenemisviisid ja dokumendid;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 10 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– strateegilised ja teadlikkuse suurendamise meetmed;

– strateegilised meetmed;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 10 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

– teabemeetmed ning ISA 2 programmi eelistest teavitamise ja teadlikkuse tõstmise meetmed, mis on suunatud kodanikele ja ettevõtetele, eelkõige VKEdele;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) „eriti kiireloomulised asjaolud” – olukorrad, mis ISA 2 programmi raames ja artikli 10 lõike 3 tähenduses võivad sisaldada artiklis 3 nimetatud tegevustega seotud teenuste osutamise katkemise ohtu;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) olemasolevate piiriüleste või valdkondadevaheliste koostalitlusvõime alaste lahenduste hindamine, täiustamine, jõustamine, tootmisvalmidusse viimine, rakendamine ja korduv kasutamine;

(a) olemasolevate piiriüleste või valdkondadevaheliste koostalitlusvõime alaste raamistike ja lahenduste hindamine, täiustamine, jõustamine, tootmisvalmidusse viimine, rakendamine ja korduv kasutamine;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) uute piiriüleste või valdkondadevaheliste koostalitlusvõime alaste lahenduste arendamine, loomine, tootmisvalmidusse viimine, rakendamine ja korduv kasutamine;

(b) uute piiriüleste või valdkondadevaheliste koostalitlusvõime alaste raamistike ja lahenduste arendamine, loomine, tootmisvalmidusse viimine, rakendamine ja korduv kasutamine;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) liidu kavandatavate või vastuvõetud õigusaktide IKT-alase mõju hindamine;

(c) liidu kavandatavate või vastuvõetud õigusaktide IKT-alase mõju hindamine; asjakohasuse korral vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) kohaldamisala ja mandaadi laiendamise vajaduse hindamine;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) selliste õigusaktides esinevate lünkade kindlakstegemine, mis kahjustavad Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõimet;

(d) selliste liidu ja riigi tasandi õigusaktides esinevate lünkade kindlakstegemine, mis kahjustavad Euroopa haldusasutuste piiriülest või valdkondadevahelist koostalitlusvõimet;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) Euroopa koostalitlusvõime kaardistuse kui olemasolevate koostalitlusvõime alaste lahenduste korduva kasutamise hõlbustamiseks ja selliseid lahendusi vajavate valdkondade kindlakstegemiseks kasutatava vahendi loomine ja säilitamine;

(f) Euroopa koostalitlusvõime kaardistuse kui olemasolevate koostalitlusvõime alaste raamistike ja lahenduste korduva kasutamise hõlbustamiseks ning selliseid raamistikke ja lahendusi vajavate valdkondade kindlakstegemiseks kasutatava vahendi loomine ja säilitamine;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a) madalama halduskoormusega ja väiksemate kuludega osutatavate avalike teenuste väljatöötamine ja osutamine, kasutades täielikult ära e-valitsuse ja e-demokraatia potentsiaali;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) olemasolevate ühiste tehniliste kirjelduste ja standardite hindamine, ajakohastamine ja edendamine ning uute ühiste tehniliste kirjelduste ja standardite loomine, kehtestamine ja edendamine liidu standardimisplatvormide kaudu ning koostöös – vastavalt vajadusele – Euroopa või rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega ning

(g) olemasolevate ühiste tehniliste kirjelduste ja standardite hindamine, ajakohastamine ja edendamine ning uute ühiste tehniliste kirjelduste ja avatud standardite loomine, kehtestamine ja edendamine liidu standardimisplatvormide kaudu ning koostöös – vastavalt vajadusele – Euroopa või rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega, sealhulgas andmete edastamise, töötlemise ja säilitamise turvalisuse valdkonnas, ning

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) koostalitlusvõime alaste lahendustega loodavat kasu mõõtvate mehhanismide väljatöötamine.

(h) koostalitlusvõime alaste raamistike ja lahendustega loodavat kasu mõõtvate mehhanismide väljatöötamine.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a) internetipõhise ühtse kontaktpunkti kui juurdepääsuplatvormi ja ISA 2 programmi parimate tavade koondpunkti haldamine ja laiemalt tutvustamine, et edendada rohkem ühist turvalisuse ja ohutuse raamistikku ning välja töötatud ja juba toimivaid lahendusi, vältides samas dubleerimist.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h b) sellise ühise korduvalt kasutavate lahenduste ja standardite hoidla loomine, mis on juurdepääsetav haldusasutustele, kes tahavad neid lahendusi kasutada või tulevastesse projektidesse integreerida, või ettevõtetele, kes tahavad neid rakendada oma turupakkumiste raames, nii et koostalitlusvõime potentsiaali kasutataks kõigis valdkondades täielikult ära.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h c) andmete kasuliku ja praktilise korduvkasutamise hõlbustamine ettevõtete ja kodanike jaoks kooskõlas muu hulgas andmekaitse valdkonna kohaldatavate õigusaktidega.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h d) haldusasutuste, kodanike ja ettevõtjate privaatsuse ja turvalisuse kaitse mehhanismide väljatöötamine.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Peale selle võib ISA2 programm olla uute koostalitlusvõime alaste lahenduste katsetajana „lahenduste inkubaatoriks” ja olemasolevate koostalitlusvõime alaste lahenduste rakendajana „lahenduste sillaks”.

Peale selle võib ISA 2 programm olla uute koostalitlusvõime alaste lahenduste katsetajana „lahenduste inkubaatoriks” ja olemasolevate koostalitlusvõime alaste lahenduste rakendaja, arendaja või toetajana „lahenduste sillaks” ning pakkuda teavet ja koolitust koostalitlusvõime alaste lahenduste tähtsuse ja kasutamise kohta kogu liidus.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Hiljemalt ...* töötab komisjon välja eelkõige kodanikele ja VKEdele suunatud kommunikatsiooni- ja koolitusstrateegia teadlikkuse suurendamiseks ja teabe jagamiseks ISA 2 programmi ning sellest saadava kasu kohta, kasutades ISA 2 programmi veebisaidil kasutajale arusaadavat keelt ja infograafikat.

 

_____________

 

* 6 kuud pärast käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) olema kasulikud ja lähtuma kindlakstehtud vajadustest;

(a) olema valitud kasulikkuse ja prioriteetide alusel ja lähtuma kindlakstehtud vajadustest ja ISA 2 programmi eesmärkidest;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) vastama järgmistele põhimõtetele:

(b) vastama järgmistele põhimõtetele:

– subsidiaarsus ja proportsionaalsus;

– subsidiaarsus ja proportsionaalsus;

 

– keskendumine lõpptarbijale, eriti kodanike ja VKEde vajadustele;

– kasutajakesksus;

– kasutajakesksus;

– kaasavus ja juurdepääsetavus;

– kaasavus ja juurdepääsetavus;

turvalisus ja eraelu puutumatus;

turvalisus, eraelu puutumatuse austamine ja kõrgetasemeline andmekaitse;

 

– eraelu puutumatuse vaikimisi ja lõimitud kaitse;

– mitmekeelsus;

– mitmekeelsus;

– halduskorra lihtsustamine;

– halduskorra lihtsustamine ja ajakohastamine;

– läbipaistvus;

– läbipaistvus;

– teabe säilitamine;

– teabe säilitamine;

– avatus;

– avatus;

korduv kasutatavus;

korduvkasutatavus;

– tehnoloogiline neutraalsus ja kohandatavus ning

– tehnoloogiline neutraalsus, võimalikult tulevikukindlad lahendused ning kohandatavus ja võrgu neutraalsus;

– tõhusus ja tulemuslikkus;

– tõhusus ja tulemuslikkus;

 

– mitme kanali kasutamine, mis tähendab, et lisaks elektroonilisele juurdepääsule säilitatakse teenustele juurdepääs ka traditsioonilisel viisil ja elektrooniliste vahendite kasutamisel on olemas tehniline tugi.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) olema paindlikud, et kohanduda uute väljakutsete ja võimalustega, ning

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Projektide kujul võetavad meetmed hõlmavad vajaduse korral järgmisi etappe:

Projektide kujul võetavad meetmed hõlmavad järgmisi etappe:

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– järelevalve ja kontroll.

– järelevalve, kontroll ja järelhindamine.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Projektide etapid määratletakse ja täpsustatakse meetme lisamisel jooksvasse tööprogrammi.

Projektide etapid võidakse määratleda ja täpsustada meetme lisamisel jooksvasse tööprogrammi. Projekti lõpetamine peab olema võimalik igal ajal, kui see ei ole enam vajalik või kui seda ei peeta enam tulemuslikuks.

Selgitus

Paindlikkusega tuleks tagada, et käesoleva otsusega ei piirata lahenduse väljatöötamist.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6

Artikkel 6

Rakenduseeskirjad

Kõlblikkus- ja valikukriteeriumid

1. ISA2 programmi rakendamisel võetakse nõuetekohaselt arvesse Euroopa koostalitlusvõime strateegiat, Euroopa koostalitlusvõime raamistikku ja nende tulevasi ajakohastatud versioone.

1. ISA 2 programmi rahastamistaotluste puhul kohaldatakse järgmisi kõlblikkuskriteeriume:

 

a) liidu ja liikmesriikide infosüsteemide koostalitlusvõime tagamiseks peavad taotlejad viitama koostalitlusvõime alaste lahenduste puhul teabevahetuseks ja teenuste integreerimiseks olemas olevatele ja uutele liidu standarditele või üldsusele kättesaadavatele või avatud tehnilistele kirjeldustele;

 

b) kattuvuse vältimiseks ja koostalitlusvõime alaste lahenduste loomise kiirendamiseks tuleb arvesse võtta liidu ja liikmesriikide teiste asjaomaste algatuste tulemusi ning dubleerivaid lahendusi ei tohi kõlblikuks pidada.

 

2. Toetatakse võimalikult paljude liikmesriikide osalemist projektis. Liikmesriikidel on võimalus liituda projektiga selle mis tahes etapis ja neid julgustatakse seda tegema.

2. ISA 2 programmis kohaldatakse järgmisi valikukriteeriume:

 

a) toetatakse võimalikult paljude liikmesriikide osalemist projektis. Liikmesriikidel on võimalus liituda projektiga selle mis tahes etapis ja neid julgustatakse seda tegema, samuti ergutatakse osalema ettevõtjaid ja muid organisatsioone;

 

b) kõikide ISA 2 programmi raames rahastatavate meetmete ja koostalitlusvõime alaste lahenduste puhul ergutatakse olemasolevate koostalitlusvõime alaste lahenduste korduvat kasutamist.

3. Liikmesriikide ja liidu infosüsteemide koostalitlusvõime tagamiseks viidatakse koostalitlusvõime alaste lahenduste kindlaksmääramisel teabevahetust ja teenuste lõimimist käsitlevatele olemasolevatele ja uutele Euroopa standarditele või avalikult kättesaadavatele või avatud spetsifikatsioonidele.

 

4. Koostalitlusvõime alaste lahenduste väljatöötamise või täiustamise aluseks on või sellega kaasneb vastavalt vajadusele kogemuste jagamine ning heade tavade vahetamine ja edendamine. Toetatakse kogemuste ja heade tavade jagamist kõikide sidusrühmade vahel ning asjakohaseid avalikke konsultatsioone.

 

5. Kattuvuse vältimiseks ja koostalitlusvõime alaste lahenduste loomise kiirendamiseks võetakse vajaduse korral arvesse liidu ja liikmesriikide teiste asjaomaste algatuste tulemusi.

 

6. ISA2 programmi raames koostalitlusvõim alaseid lahendusi ellu viies juhindutakse vajaduse korral Euroopa koostalitlusvõime etalonarhitektuurist.

 

7. Koostalitlusvõime alased lahendused ja nende ajakohastatud versioonid lisatakse Euroopa koostalitlusvõime kaardistusse ning tehakse vajaduse korral korduvaks kasutamiseks kättesaadavaks Euroopa haldusasutustele.

 

8. Komisjon kontrollib artikli 7 kohaselt kehtestatud jooksva tööprogrammi raames korrapäraselt koostalitlusvõime alaste lahenduste rakendamist ja korduvat kasutamist kogu liidus.

 

9. Selleks et suurendada koostoimet ning tagada vastastikku täiendavad ja ühendatud jõupingutused, kooskõlastatakse meetmed vajaduse korral liidu teiste asjaomaste algatustega.

 

10. Kõikide ISA2 programmi raames rahastatavate meetmete ja koostalitlusvõime alaste lahenduste puhul julgustatakse uuesti kasutama olemasolevaid koostalitlusvõime alaseid lahendusi.

 

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Rakenduseeskirjad

 

1. Nõuetekohaselt võetakse arvesse Euroopa koostalitlusvõime strateegiat ja Euroopa koostalitlusvõime raamistikku ning nende tulevasi väljundeid.

 

2. Koostalitlusvõime alaste lahenduste väljatöötamise või täiustamise aluseks on või sellega kaasneb vastavalt vajadusele kogemuste jagamine ning heade tavade vahetamine ja edendamine. See hõlmab koostalitlusvõime alaste lahendustega eraelule ja isikuandmete kaitsele avaldatava mõju nõuetekohast arvessevõttu. Asjakohaste vahenditega, nt virtuaalse andmehoidla abil toetatakse ja edendatakse kogemuste ja heade tavade jagamist kõikide sidusrühmade vahel ning asjakohaseid avalikke konsultatsioone. Erilist tähelepanu pööratakse liikmesriikide osalusele, et tagada koostalitlusvõime valdkonna riiklike ekspertide koostöö.

 

3. ISA 2 programmi raames koostalitlusvõime alaseid lahendusi ellu viies lähtutakse vajaduse korral Euroopa koostalitlusvõime etalonarhitektuurist.

 

4. Koostalitlusvõime alased lahendused ja nende ajakohastatud versioonid lisatakse Euroopa koostalitlusvõime kaardistusse ning tehakse Euroopa haldusasutustele korduvaks kasutamiseks kättesaadavaks.

 

5. Komisjon kontrollib artikli 7 kohaselt kehtestatud jooksva tööprogrammi raames vähemalt igal aastal koostalitlusvõime alaste lahenduste rakendamist ja korduvat kasutamist liidus ning teavitab kontrolli tulemustest Euroopa Parlamenti.

 

6. ISA 2 programmi rakendamisega aidatakse kaasa ka komisjoni digitaalarengu tegevuskava rakendamisele.

 

7. Selleks et suurendada koostoimet ning tagada vastastikku täiendavad ja ühendatud jõupingutused, kooskõlastatakse meetmed vajaduse korral liidu teiste asjaomaste algatustega.

 

8. Komisjon koondab asjaomaseid sidusrühmi, et nad vahetaksid programmis käsitletavate küsimuste teemal üksteisega ja komisjoniga arvamusi. Sel eesmärgil korraldab komisjon konverentse, seminare ja muid kohtumisi, kasutab elektroonilisi interaktiivseid platvorme ja võib suhtlemiseks kasutada ka muid asjakohaseks peetavaid vahendeid.

 

9. Enne isikuandmete töötlemist eeldavate meetmete ja koostalitlusvõime alaste lahenduste rakendamist koostatakse andmekaitse mõjuhinnang, kui see on asjakohane ja võimalik.

 

10. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib koostalitlusvõime alaseid lahendusi juhtida komisjoni järelevalve all ühiselt koos mittetulundusorganisatsioonidega ning ISA 2 programmist rahastatavad meetmed võib siduda otse meetmetega, mille abil laiendatakse programmi kohaldamisala kodanike ja ettevõtete hüvanguks, kasutades vajaduse korral Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames kättesaadavaid muid rahastamisallikaid.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 b

 

Delegeeritud õigusaktid

 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 10, kui see on vajalik artiklites 6 ja 6 a sätestatud kõlblikkus- ja valikukriteeriumide või rakenduseeskirjade kohandamiseks, et neid muuta, täpsustada või täiendada.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ISA2 programmi alguses võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse jooksev tööprogramm, mida muudetakse vähemalt kord aastas ning mille eesmärk on rakendada programmi meetmeid kogu käesoleva otsuse kohaldamise ajal. Rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

ISA 2 programmi alguses võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse jooksev tööprogramm, mida muudetakse vähemalt kord aastas, kui see on vältimatult vajalik, ning mille eesmärk on rakendada programmi meetmeid kogu käesoleva otsuse kohaldamise ajal. Rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Jooksvas tööprogrammis määratakse kindlaks, järjestatakse tähtsuse alusel, dokumenteeritakse ja valitakse välja artiklis 5 nimetatud meetmed, samuti kavandatakse, rakendatakse ja hinnatakse neid ning levitatakse nende tulemusi.

Jooksvas tööprogrammis määratakse kindlaks, järjestatakse tähtsuse alusel, dokumenteeritakse ja valitakse välja artiklis 5 nimetatud meetmed, kaasa arvatud artikli 5 lõikes 3 osutatud kaasmeetmed, neid kavandatakse, rakendatakse ja hinnatakse, eesmärgiga tagada võimalikult suur ja kaasav osalus kooskõlas artiklis 6 osutatud kõlblikkus- ja valikukriteeriumidega, ning ühtlasi levitatakse nende tulemusi ning tehakse need Euroopa Parlamendile teatavaks.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Meetme lisamiseks jooksvasse tööprogrammi peab see vastama teatavale hulgale eeskirjadele ja vastuvõetavuse kriteeriumidele. Need eeskirjad ja kriteeriumid ning nende mis tahes muudatused on jooksva tööprogrammi lahutamatu osa.

2. Meetme lisamiseks jooksvasse tööprogrammi peab see olema kooskõlas teatavate haldusmenetlustega, mille abil määratakse kindlaks kohaldatavad eesmärgid. Need haldusmenetlused ning nende mis tahes muudatused on jooksva tööprogrammi lahutamatu osa.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artiklis 6 b osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile neljaks aastaks alates 1. jaanuarist 2016.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 6 b osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 6 b alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab ISA2 komiteele igal aastal aruande programmi rakendamise kohta.

2. Komisjon esitab ISA 2 komiteele, Euroopa Parlamendi pädeva(te)le komisjoni(de)le, nõukogule ja Regioonide Komiteele aruande ISA 2 programmi rakendamise kohta, koostalitlusvõime alaste lahenduste korduva kasutamise kohta liidus ning tulemusnäitajate arengu kohta.

 

Euroopa Parlamendi pädev(ad) komisjon(id) võivad paluda Euroopa Komisjonil ISA 2 programmi rakendamise kohta aru anda ja vastata parlamendiliikmete küsimustele.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Programmile korraldatakse vahe- ja lõpphindamine, mille tulemused edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastavalt 31. detsembriks 2018 ja 31. detsembriks 2021. Sellega seoses võib vastutav parlamendikomisjon kutsuda komisjoni esindaja tutvustama hindamise tulemusi ja vastama parlamendikomisjoni liikmete küsimustele.

3. ISA 2 programmile korraldatakse vahe- ja lõpphindamine, mille mõlemaga kaasneb põhjalik mõjuhinnang ning mille tulemused edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastavalt 31. detsembriks 2018 ja 31. detsembriks 2021. Sellega seoses on Euroopa Parlamendi pädeva(te)l komisjoni(de)l õigus kutsuda Euroopa Komisjoni esindaja tutvustama hindamise tulemusi ja vastama parlamendiliikmete küsimustele.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. ISA 2 programmi vahe- ja lõpphindamine hõlmab kõigi isikuandmete töötlemist eeldavate asjaomaste meetmete ja koostalitlusvõime alaste lahenduste liidu õigusele vastavuse analüüsi seoses üksikisikute kaitsega isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumisega.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Hindamise käigus uuritakse programmi meetmete asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, kasulikkust, jätkusuutlikkust ja sidusust. Lõpphindamise käigus uuritakse lisaks seda, mil määral on programm saavutanud oma eesmärgi.

4. Hindamise käigus uuritakse ISA 2 programmi meetmete asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, kasulikkust, jätkusuutlikkust ja sidusust ning muu hulgas kodanike ja ettevõtjate rahulolu. Lisaks sellele hinnatakse sidusust, koostoimet ja täiendatavust teiste liidu programmidega, eriti Euroopa ühendamise rahastuga. Lõpphindamise käigus uuritakse lisaks seda, mil määral on programm saavutanud oma eesmärgi. Erilist tähelepanu pööratakse programmi kasutajate sõnastatud vajadustele.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Programmi tulemuslikkuse hindamisel lähtutakse artiklis 1 sätestatud eesmärgist ja jooksva tööprogrammi meetmetest elluviimisega. Eesmärgi saavutamise mõõdikuna kasutatakse eelkõige peamiste koostalitluse võimaldajate arvu ning Euroopa haldusasutustele pakutavate ja nende asutuste kasutatavate haldusasutusi toetavate vahendite arvu. Programmi tulemuste ja mõju mõõtmisel kasutatavad näitajad määratakse kindlaks jooksvas tööprogrammis.

5. ISA 2 programmi tulemuslikkuse hindamisel lähtutakse artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärgist ning artiklis 6 sätestatud kõlblikkus- ja valikukriteeriumidest. Eesmärgi saavutamist mõõdetakse eelkõige peamiste koostalitluse võimaldajate arvu ning Euroopa haldusasutustele pakutavate ja nende asutuste kasutatavate haldusasutusi toetavate vahendite arvu alusel.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Komisjon määrab kindlaks ISA 2 programmi tulemuste ja mõju mõõtmisel kasutatavad näitajad.

 

Nende näitajate puhul võetakse arvesse artiklis 6 sätestatud kõlblikkus- ja valikukriteeriume.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Hindamise käigus uuritakse ka seda, millist kasu on meetmed toonud liidule seoses ühise poliitika arendamisega, tehakse kindlaks valdkonnad, mida tuleks täiustada, ja kontrollitakse koostoimet liidu muude algatustega piiriülese ja valdkondadevahelise koostalitlusvõime ning Euroopa haldusasutuste ajakohastamise valdkonnas.

6. Hindamise käigus uuritakse ka seda, millist kasu on meetmed toonud liidule seoses ühise poliitika arendamisega, tehakse kindlaks valdkonnad, mida tuleks täiustada, ja kontrollitakse koostoimet liidu muude algatustega piiriülese ja valdkondadevahelise koostalitlusvõime ning Euroopa haldusasutuste ajakohastamise, lihtsustamise ja tõhususe valdkonnas.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon hindab ka ISA 2 programmi eesmärkide ja meetmete asjakohasust kohalike ja piirkondlike ametiasutuste jaoks, et suurendada haldusasutuste koostalitlusvõimet ning avalike teenuste osutamise tulemuslikkust.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Hinnang ISA2 programmile sisaldab vastavalt vajadusele järgmist teavet:

8. Hinnang ISA 2 programmile sisaldab järgmist teavet:

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) mõõdetav kasu, mida koostalitlusvõime alased lahendused toovad, sidudes IKT kasutajate vajadustega;

(a) mõõdetav ja kvalitatiivne kasu ja kulude kokkuhoid, mida koostalitlusvõime alased lahendused toovad, sidudes IKT kasutajate ja lõppkasutajate, eelkõige kodanike ja VKEde vajadustega;

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) koostalitlusvõimeliste IKT-põhiste lahenduste mõõdetav kasulik mõju.

(b) koostalitlusvõimeliste IKT-põhiste lahenduste mõõdetav ja kvalitatiivne mõju, eelkõige haldusasutuste, kodanike ja VKEde jaoks.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liidu muu poliitika rakendamist, võib ISA2 programmi raames loodud või kasutatavaid koostalitlusvõime alaseid lahendusi rakendada mittekaubanduslikul otstarbel liiduvälistes algatustes, kui selleks ei tehta liidu üldeelarvest lisakulutusi ega seata ohtu koostalitlusvõimelise lahenduse peamist eesmärki liidus.

Ilma et see piiraks liidu muu poliitika rakendamist, ning kooskõlas artiklis 6 sätestatud kõlblikkus- ja valikukriteeriumidega võib ISA 2 programmi raames loodud või kasutatavaid koostalitlusvõime alaseid lahendusi rakendada mittekaubanduslikul otstarbel liiduvälistes algatustes, kui selleks ei tehta liidu üldeelarvest lisakulutusi ega seata ohtu koostalitlusvõimelise lahenduse peamist eesmärki liidus.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 a

 

Andmekaitse

 

Kõik ISA 2 programmi raames välja töötatavad, loodavad ja rakendatavad isikuandmete töötlemist hõlmavad lahendused, kaasa arvatud mis tahes vormis koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, peavad täielikult vastama liidu õigusaktidele, mis reguleerivad üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2).

Alates aastast 1995, kui käivitati haldusasutuste vahelise andmevahetuse (IDA) programm, on komisjon ja liikmesriigid edendanud lahendusi, mis võimaldavad vahetada teavet haldusasutuste vahel ning haldusasutuste ja ELi institutsioonide vahel.

Viimase otsusega jätkatakse senini kasutatud lähenemisviisi, mille parimaks näiteks on endiselt jõus olev ISA programm Euroopa haldusasutuste koosvõimealaste lahenduste kohta, kuid samas tähistab see uue etapi algust, kus tuleb arvesse võtta tehnoloogia arengut, haldusasutuste ja kodanikuühiskonna uusi vajadusi ning pilvandmetöötluse pakutavaid uusi võimalusi.

ISA2 programmi suunamine ettevõtjatele ja kodanikele on märk olulisest edasiminekust ning eeldab seda, et kohaldatavate rakendus- ja hindamiskriteeriumite kindlaksmääramisel ei piirdu komisjon üksnes pakkuja poolse vaatenurgaga, vaid rõhutab vastupidi nõudluse poolt, st suutlikkust avalikku sektorit ajakohastada, et see vastaks tulemuslikumalt ja tõhusamalt kodanikuühiskonna vajadustele.

Koostalitlusvõime parandab üha enam avalike teenuste võimalikku kvaliteeti ning loob keskkonna, kus ettevõtjad saavad suurendada oma konkurentsivõimet ja kodanike rahulolu kasvab. Seega on tegemist ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegia võimsa liitlasega.

ISA2 programm on kooskõlas teiste algatustega, mis aitavad Euroopa haldusasutusi ajakohastada ning eristuvad seega positiivselt, käsitledes kas majanduse üldist konkurentsivõimet või inimeste elukvaliteeti.

Käesolev programm on digitaalse ühtse turu ning põhjaliku, maailma juhtiva ja sotsiaalselt kaasava digitaalarengu tegevuskava rakendamise alustala.

Raportöör on veendunud, et arutlusel oleva otsuse potentsiaali rakendamiseks tuleb rohkem tähelepanu pöörata programmi majanduslikule ja sotsiaalsele vastutusele, võttes arvesse allpool nimetatud põhiteemasid.

1.  Ühise semantika väljatöötamine haldusasutuste kokku koondamiseks ja nende ühendamiseks teiste sektoritega, võimaldades seeläbi Euroopa majanduse üldist konkurentsivõimet parandada.

2.  Sellise hoidla loomine, mis sisaldab lahendusi ja standardeid, mida haldusasutused saavad otse kasutada või mis on integreeritud uutesse projektidesse.

3.  Ühtse kontaktpunkti väljatöötamine parimate tavade vahetamiseks (Joinup platvorm).

4.  Haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike privaatsuse ja turvalisuse kaitsmine.

5.  Menetluse lihtsustamine ja võimaluste uurimine, et laiendada programmi ulatust.

6.  Kahe või enama liikmesriigi haldusasutusi hõlmavate lahenduste ühise väljatöötamise innustamine.

7.  Programmi edukuse hindamine selle alusel, milline on selle mõju ning milline on ettevõtjate ja kodanike rahulolu.


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS(*) (11.6.2015)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2). Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Arvamuse koostaja (*): Liisa Jaakonsaari

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärk on luua Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2 programm). Arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku ja selle eesmärgi üle ning leiab, et ISA2 programm on liikmesriikide vaheliste elektrooniliste tõkete ületamiseks vajalik.

1. Pädevus

Pädevus selle ettepaneku osas on Euroopa Parlamendis jagatud kolme komisjoni vahel – juhtiv roll on ITRE-komisjonil ning IMCO ja LIBE on kaasatud komisjonid vastavalt kodukorra artiklile 54. Kui LIBE-komisjonil on ainupädevus kõigis andmekaitset puudutavates küsimustes, siis ITRE- ja IMCO-komisjoni pädevused seostuvad kogu ettepanekuga ning ei ole nii selgesti eristatavad. Komisjonid on seega kokku leppinud, et igaüks neist keskendub nii palju kui võimalik oma põhiteemadele.

Arvamuse koostaja ei ole seepärast andmekaitsega seotud küsimusi puudutanud – kuigi peab neid ülimalt tähtsaks –, vaid on jätnud need LIBE-komisjoni käsitleda. Selle asemel on ta keskendunud IMCO põhipädevusele, milleks on siseturg ja tarbijad.

2. Kodanikud ja ettevõtjad

Komisjoni ettepanekus öeldakse, et ISA2 programmist saavad kasu haldusasutused, kuid ka ettevõtjad ja kodanikud. Arvamuse koostaja arvates ettepaneku sisu seda siiski ei näita. Seega on arvamuse koostaja lisanud mõned selgitused ja täpsustused, et komisjoni seatud eesmärki paremini kajastada:

1) sätted, mis kohustavad komisjoni võtma arvesse koostalitlusvõime sotsiaalseid aspekte, võimaldades igaühel uute tehnoloogiate pakutavatest võimalustest täit kasu saada;

2) sätted, mis kohustavad komisjoni võtma arvesse mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate eriolukorda ning pakkuma lihtsamaid lahendusi, mis vastavad VKEde vajadustele;

3) „kasutaja” määratlus: komisjoni ettepaneku artikkel 2 ei sisalda mõiste „kasutaja” määratlust, ehkki terminit on kasutatud mitmes kontekstis, mis on vahel erinevad. Ettepaneku adressaadiks olev kasutaja on Euroopa haldusasutus, kuid ISA2 kaudsed (lõpp)kasutajad on kodanikud ja ettevõtjad. Termin „kasutajakeskne” viitab viimasele rühmale. Arvamuse koostaja hinnangul on terminite ebajärjekindel kasutamine tekitanud veidi segadust ja vajab selgitamist.

3. Muud küsimused

Arvamuse koostaja leiab, et ei ole esitatud piisavalt teavet ISA2 programmi loomise vajaduse ja sellest saadava kasu kohta. Seega lisas ta artiklisse 3 sätte, mis kohustab komisjoni töötama välja kommunikatsioonistrateegia teabe jagamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks ISA programmist ja sellest saadavast kasust.

Ka täiendas arvamuse koostaja artiklis 4 esitatud üldpõhimõtteid, rõhutades vajadust leida tulevikukindlaid lahendusi. Lisaks leiab ta, et vajaduse korral tuleks pakkuda koostalitlusvõime alaseid lahendusi kasutavatele kodanikele ja ettevõtjatele tehnilist tuge. Samuti peaks olema jätkuvalt võimalik pääseda teenustele ligi traditsioonilisel viisil, ilma internetita.

Arvamuse koostaja peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut ISA2 programmi rakendamise jälgimiseks, samuti selle hindamist käsitlevaid sätteid, mis on esitatud artiklis 11. Ta on siiski seisukohal, et Euroopa Parlament kui kaasseadusandja peaks olema rakendamisse ja hindamisse kaasatud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil hõlbustab koostalitlusvõime poliitika edukat elluviimist. Koostalitlusvõimest sõltub eeskätt järgmiste valdkondade poliitika tõhus ja tulemuslik elluviimine.

(4) Liidu tasandil võib koostalitlusvõime hõlbustada asjakohase piiriülese mõõtmega poliitika edukat elluviimist. Koostalitlusvõimest sõltub eeskätt järgmiste valdkondade poliitika tõhus ja tulemuslik elluviimine.

Selgitus

Koostalitlusvõimet ei tuleks lugeda eesmärgiks iseeneses, vaid vahendiks, mille abil jõuda suurema tõhususeni juhul, kus on olemas selge vajadus ja asjaomastel kasutajatel on selle järele selge nõudlus. Eriti oluline on mitte muuta süsteeme koostalitlusvõimeliseks, kui need on aegunud, ülearused või vajavad ajakohastamist. Koostalitlusvõime peaks olema liikmesriikide valitsus- ja haldussüsteemide digiteerimise ja ajakohastamise kõrval teisejärguline.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Tolli, maksustamise ja aktsiiside valdkonnas on koostalitlusvõime olnud väga oluline edu tagamise tegur selliste kõiki liikmesriike hõlmavate üleeuroopaliste IKT-süsteemide haldamisel, mis toetavad komisjoni ja liikmesriikide avaliku sektori asutuste rakendatavate ja juhitavate programmide „Fiscalis 2013” ja „Toll 2013” alusel rahastatavaid koostalitlusvõimelisi äriteenuseid. Programmide „Fiscalis 2013” ja „Toll 2013” raames loodud hüved on jagamiseks ja korduvaks kasutamiseks kättesaadavad muudest poliitikavaldkondadest.

(9) Tolli, maksustamise ja aktsiiside valdkonnas on koostalitlusvõime olnud väga oluline edu tagamise tegur selliste kõiki liikmesriike hõlmavate üleeuroopaliste IKT-süsteemide haldamisel, mis toetavad komisjoni ja liikmesriikide avaliku sektori asutuste rakendatavate ja juhitavate programmide „Fiscalis 2013” ja „Toll 2013” alusel rahastatavaid koostalitlusvõimelisi äriteenuseid. Programmide „Fiscalis 2013” ja „Toll 2013” raames loodud hüved on jagamiseks ja korduvaks kasutamiseks kättesaadavad muudest poliitikavaldkondadest. Lisaks on liikmesriigid võtnud ELi tolliliidu juhtimisfoorumit käsitlevates nõukogu järeldustes kohustuse töötada välja strateegia kõikides tolliga seotud valdkondades ühiselt hallatavate ja käitatavate IT-süsteemide kohta.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) IKT standardimise valdkonnas on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1025/2012 viidatud koostalitlusvõimele kui olulisele standardimise väljundile.

(14) IKT standardimise valdkonnas on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1025/2012 viidatud koostalitlusvõimele kui olulisele standardimise väljundile. Standardite väljatöötamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 922/2009/EÜ17a kehtestatud ISA2 programmi raames tuleks erilist tähelepanu pöörata eespool nimetatud määruse sätetele, mis puudutavad sotsiaalsete ja ühiskondlike sidusrühmade kaasamist.

 

___________________

 

17a Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 922/2009/EÜ, 16. september 2009, Euroopa haldusasutuste koosvõimealaste lahenduste (ISA) kohta. ELT L 260, 3.10.2009, lk 20.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Riigihangete valdkonnas nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. märtsi 2014. aasta direktiivides 2014/25/EL,19 2014/24/EL20 ja 2014/23/EL21 liikmesriikidelt e-hangete rakendamist. Nimetatud õigusaktides on sätestatud, et elektrooniliseks teabevahetuseks kasutatavad vahendid ja seadmed, nagu ka nende tehnilised omadused, peavad olema koostalitlusvõimelised üldkasutatavate IKT-toodetega. Euroopa Parlamendi 11. märtsil 2014 vastu võetud direktiivis 2014/55/EL22, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul, on keskendutud riigihangete raames elektrooniliste arvete esitamiseks Euroopa standardi väljatöötamisele, et tagada elektrooniliste arvete esitamise süsteemide koostalitlusvõime kogu ELis.

(16) Riigihangete valdkonnas nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. märtsi 2014. aasta direktiivides 2014/25/EL19, 2014/24/EL20 ja 2014/23/EL21 liikmesriikidelt e-hangete rakendamist, et muuta hankemenetlus tõhusamaks ja läbipaistvamaks. Nimetatud õigusaktides on sätestatud, et elektrooniliseks teabevahetuseks kasutatavad vahendid ja seadmed, nagu ka nende tehnilised omadused, peavad olema koostalitlusvõimelised üldkasutatavate IKT-toodetega. See tähendab väga suurt eelarvekokkuhoidu ning võrdsete võimaluste loomist eeskätt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) ja ettevõtete jaoks. Euroopa Parlamendi 11. märtsil 2014 vastu võetud direktiivis 2014/55/EL22, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul, on keskendutud riigihangete raames elektrooniliste arvete esitamiseks Euroopa standardi väljatöötamisele, et tagada elektrooniliste arvete esitamise süsteemide koostalitlusvõime kogu ELis.

__________________

__________________

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar 2014, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar 2014, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1–64).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1–64).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/55/EL, 16. aprill 2014, mis käsitleb e-arveldamist riigihangete puhul (ELT L 133, 6.5.2014, lk 1).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/55/EL, 16. aprill 2014, mis käsitleb e-arveldamist riigihangete puhul (ELT L 133, 6.5.2014, lk 1).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Põhjendustes 4–16 osutatud poliitikavaldkondadest nähtub, kui oluline on, et koostalitlusvõimega ja selle võimaliku kasutamisega seotud poliitikat koordineeritaks liidu tasandil ning seda tehtaks võimalikult tõhusalt ja oludele vastavalt. Selleks, et kaotada Euroopas koostalitlusvõime olukorra killustatus, tuleks ELis edendada ühist arusaama koostalitlusvõimest liidus ja koostalitlusvõime alaste lahenduste terviklikku käsitlusviisi.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Poliitilisel tasandil on nõukogu kutsunud korduvalt üles suurendama Euroopa koostalitlusvõimet veelgi ja tegema jätkuvalt jõupingutusi Euroopa haldusasutuste ajakohastamiseks. Euroopa Ülemkogu võttis 24. ja 25. oktoobril 2013 vastu järeldused, milles toonitatakse, et haldusasutuste ajakohastamine peaks jätkuma selliste koostalitlusvõimel põhinevate teenuste nagu e-valitsus, e-tervis, e-arved ja e-hanked kiire kasutuselevõtuga.

(18) Poliitilisel tasandil on nõukogu kutsunud korduvalt üles suurendama Euroopa koostalitlusvõimet veelgi ja tegema jätkuvalt jõupingutusi Euroopa haldusasutuste ajakohastamiseks. Euroopa Ülemkogu võttis 24. ja 25. oktoobril 2013 vastu järeldused, milles toonitatakse, et haldusasutuste ajakohastamine peaks jätkuma selliste koostalitlusvõimel põhinevate teenuste nagu e-valitsus, e-tervis, e-arved ja e-hanked kiire kasutuselevõtuga. Liikmesriikide võetud kohustused on hädavajalikud, et tagada koostalitlusvõimelise e-ühiskonna kiire toimima hakkamine liidus ja haldusasutuste osalemine internetipõhiste menetluste kasutamise soodustamises. Tõhusama, lihtsama ja kasutajasõbralikuma e-halduse loomiseks on lisaks vaja liikmesriikide toetusel ja nende suurema pühendumise abil toimuvat tegelikku muutust Euroopa haldusasutustes. Tõhusad internetipõhised avaliku sektori teenused hädavajalikud, et suurendada ettevõtjate ja kodanike usaldust digitaalsete teenuste vastu.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Kui koostalitlusvõime alaseid väljavaateid käsitleda ühe valdkonna piires, seostub sellega risk, et erinevate või kokkusobimatute lahenduste vastuvõtmisega riigi või valdkonna tasandil luuakse uued e-tõkked, mis takistavad ühtse turu ja sellega seotud liikumisvabaduse nõuetekohast toimimist, ning kahjustatakse turgude avatust ja konkurentsivõimet ning kodanikele ja ettevõtetele üldist huvi pakkuvate teenuste osutamist. Nimetatud riski maandamiseks peaksid liikmesriigid ja liit pingutama rohkem ühiselt selle nimel, et vältida turu killustumist ja tagada õigusaktide rakendamisel piiriülene või valdkondadevaheline koostalitlusvõime, vähendades samal ajal halduskoormust ja kulusid, ning edendada ühiselt kokku lepitud IKT-lahendusi, tagades samal ajal nõuetekohase juhtimise.

(19) Kui koostalitlusvõime alaseid väljavaateid käsitleda ühe valdkonna piires, seostub sellega risk, et erinevate või kokkusobimatute lahenduste vastuvõtmisega riigi või valdkonna tasandil luuakse uued e-tõkked, mis takistavad ühtse turu ja sellega seotud liikumisvabaduse nõuetekohast toimimist, ning kahjustatakse turgude, eelkõige riigihanketurgude avatust ja konkurentsivõimet ning kodanikele ja ettevõtetele üldist huvi pakkuvate teenuste osutamist. Oluline on siiski tunnistada, et koostalitlusvõime alaste lahenduste vastuvõtmist on vaja käsitleda sihipäraselt, võttes arvesse eri poliitikaeesmärkidest tingitud erisuguseid probleeme.

Selgitus

Koostalitlusvõimet ei tuleks lugeda eesmärgiks iseeneses, vaid vahendiks, mille abil jõuda suurema tõhususeni juhul, kus on olemas selge vajadus ja asjaomastel kasutajatel on selle järele selge nõudlus. Eriti oluline on mitte muuta süsteeme koostalitlusvõimeliseks, kui need on aegunud, ülearused või vajavad ajakohastamist. Koostalitlusvõime peaks olema liikmesriikide valitsus- ja haldussüsteemide digiteerimise ja ajakohastamise kõrval teisejärguline.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 22 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a) Käesoleva otsuse mõistes tuleks koostalitlusvõime alaste lahenduste kasutajateks pidada Euroopa haldusasutusi riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Kodanikud ja ettevõtjad on koostalitlusvõime alaste lahenduste lõppkasutajad (kaudsed kasutajad), tulenevalt sellest, et nad kasutavad haldusasutuste pakutavaid elektroonilisi avalikke teenuseid. Kasutajakesksus on seotud koostalitlusvõime alaste lahenduste lõppkasutajatega.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 22 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 b) On olemas oht jääda kinni vanasse tehnoloogiasse. Koostalitlusvõime ei peaks olema eesmärk omaette, vaid see peaks tõhustama praeguseid samme valitsus- ja haldusasutuste ajakohastamise poole. ISA2 programm peaks võimaldama kohandamist tehnoloogia edasise arenguga ning olema avatud ja paindlik, et suuta reageerida noortele uusi töökohti loovate uute ettevõtlusmudelite ja idufirmade vajadustele.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 23

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) ISA2 programmi raames loodavad või rakendatavad lahendused peaksid sobituma võimalikult hästi sidusasse teenuskeskkonda, hõlbustades Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike vahelist suhtlust ning tagades ja tehes võimalikuks piiriülese või valdkondadevahelise koostalitlusvõime.

(23) ISA2 programmi raames loodavad või rakendatavad lahendused peaksid sobituma võimalikult hästi sidusasse teenuskeskkonda, hõlbustades Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike vahelist suhtlust ning tagades ja tehes võimalikuks piiriülese või valdkondadevahelise koostalitlusvõime. Sellised lahendused peaksid andma selget lisaväärtust kas hõlbustades või võimaldades piiriülest või valdkondadevahelist koostalitlusvõimet. Liikmesriigid ja komisjon peaksid kehtestama koos sihtprogrammid, millega tagada, et vajaduse korral rakendatakse piiriülese mõõtmega poliitikameetmeid koostalitlusvõimeliste süsteemide nõuetekohase väljatöötamise kaudu.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a) Selleks, et ISA2 programmil oleks liidu tasandil tegelik lisaväärtus, peaks programmi rakendamine põhjaliku strateegia raames, millega luuakse digitaalne keskkond avaliku sektori teenuste osutamiseks liidus, tuginema asjakohaste andmete registreerimisel kehtivale põhimõttele „ainult üks kord” ning põhimõtetele „vaikimisi digitaalne” ja „avatud andmed”.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Kodanikud ja ettevõtted peaksid samuti saama kasutada Euroopa haldusasutuste ühiseid, korduvalt kasutatavaid ja koostalitlusvõimelisi klienditeenuseid, mis saavad tuge nimetatud asutuste sisupoole tööprotsesside paremast lõimimisest ja andmevahetusest.

(24) Kodanikud ja ettevõtted peaksid samuti saama kasutada Euroopa haldusasutuste ühiseid, korduvalt kasutatavaid ja koostalitlusvõimelisi klienditeenuseid, mis saavad tuge nimetatud asutuste sisupoole tööprotsesside paremast lõimimisest ja andmevahetusest. Haldusasutustele ainult üks kord andmete edastamise aluseks olevat „ainult üks kord” põhimõtet tuleks edendada, et vähendada kodanike ja ettevõtete halduskoormust. Selleks, et kodanikud e-teenuseid usaldaksid, tuleks lisaks edendada lahendusi, millega tagatakse turvaline teabevahetus, eeskätt elektroonilise autentimise või krüpteerimise kaudu.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a) Selleks, et kõik kodanikud ja ettevõtjad programmist täiel määral kasu saaksid, tuleks rõhutada, et e-oskuste edendamine jääb liidu prioriteediks ning IKT-kirjaoskust ja -oskusi tuleks edendada traditsioonilise ja kutsehariduse kõikides etappides.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 25

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) ISA2 programm peaks olema vahend, mille abil ajakohastada liidu avalikku sektorit.

(25) ISA2 programm on üks mitmest vahendist, mille abil soodustada liidu avaliku sektori ajakohastamist. Euroopa haldusasutuste ajakohastamine ja nende koostalitlusvõime suurendamine on eeltingimuseks digitaalse ühtse turu väljakujundamisele, mis toob kaasa traditsioonilise tööstuse ajakohastamise ja mille hinnanguline kasu on 500 miljardit eurot täiendava aastase kasvuna ning mis võib oluliselt ergutada töökohtade loomist liidus. Liikmesriigid peaksid jätkama oma haldusasutuste ajakohastamist, parandades tööprotsesse ja IKT-taristuid. Käesolev otsus peaks olema kooskõlas komisjoni võetud kohustusega võimaldada Euroopa kodanikel saada täiel määral kasu koostalitlusvõimelistest e-teenustest, e-valitsusest, e-tervisest, seades esmatähtsale kohale selliste takistuste kõrvaldamise, nagu ühenduseta e-teenused, et digitaliseerida liidu ühtse turu vabadused.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Koostalitlusvõime on otseselt seotud standardite ja ühiste tehniliste kirjelduste kasutamisega ning neist sõltuv. ISA2 programmiga tuleks edendada ja vajaduse korral toetada olemasolevate koostalitlusvõime alaste lahenduste osalist või täielikku standardimist. See tuleks saavutada koos liidu tasandil toimuva muu standardimistegevusega, koostöös Euroopa standardiorganisatsioonide ja teiste rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega.

(26) Koostalitlusvõime puudumine kahjustab sageli digitaalsete tervikteenuste rakendamist ning ettevõtetele ja kodanikele ettenähtud ühtse kontaktpunkti väljatöötamist. Koostalitlusvõime on otseselt seotud avatud standardite ja ühiste tehniliste kirjelduste kasutamisega ning neist sõltuv. ISA2 programmiga tuleks edendada ja vajaduse korral toetada olemasolevate koostalitlusvõime alaste lahenduste osalist või täielikku standardimist. See tuleks saavutada koos liidu tasandil toimuva muu standardimistegevusega, koostöös Euroopa standardiorganisatsioonide ja teiste rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Määrus (EL) nr 1303/2013 sisaldab valdkondlikku eesmärki „riigiasutuste ja sidusrühmade institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa avaliku halduse edendamine”. Seda arvesse võttes peaks ISA2 programm olema kooskõlas programmide ja algatustega, mis aitavad kaasa haldusasutuste ajakohastamisele, nagu digitaalarengu tegevuskava, ja asjaomaste võrgustikega, nagu Euroopa avaliku halduse koostöövõrgustik (EUPAN), ning püüdma saavutada nendega koostoimet.

(28) Määrus (EL) nr 1303/2013 sisaldab valdkondlikku eesmärki „riigiasutuste ja sidusrühmade institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa avaliku halduse edendamine”. Seda arvesse võttes peaks ISA2 programm olema kooskõlas programmide ja algatustega, mis aitavad kaasa haldusasutuste ajakohastamisele, nagu digitaalarengu tegevuskava, ja asjaomaste võrgustikega, nagu Euroopa avaliku halduse koostöövõrgustik (EUPAN), ning püüdma saavutada nendega koostoimet. Nende programmide ja algatustega tuleks ühtlasi tagada, et Euroopa haldusasutuste töötajatele pakutakse koostalitlusvõime alaste lahenduste rakendamiseks vajalikku koolitust ning liikmesriikidel on olemas vajalikud finants- ja inimressursid.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõime puudutab kõiki haldustasandeid: Euroopa, kohalikku, piirkondlikku ja riiklikku tasandit. Seepärast on oluline, et lahenduste puhul võetaks arvesse nende tasandite vastavaid vajadusi ning, kui see on asjakohane, kodanike ja ettevõtete vajadusi.

(29) Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõime puudutab kõiki haldustasandeid: Euroopa, kohalikku, piirkondlikku ja riiklikku tasandit. Seepärast on oluline, et lahenduste puhul võetaks arvesse nende tasandite vastavaid vajadusi, sealhulgas kodanike, ettevõtete ja sidusrühmade, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadusi, pidades silmas nende väärtuslikku panust liidu majandusse.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 29 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a) Suhtlus erasektoriga ning muude üksuste ja sidusrühmadega on juba tõestanud oma tõhusust ja lisaväärtust. Edendada tuleks koostoimet nimetatud sidusrühmadega, et tagada eelisõigus turul olemasolevatele ja toimivatele lahendustele. Sellega seoses tuleks jätkata senist tava korraldada konverentse, seminare ja muid kohtumisi, sealhulgas lõppkasutajate esindajatega, ning tuleks edendada elektrooniliste platvormide jätkuvat kasutamist sidusrühmadega kontakti hoidmiseks.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30) Liikmesriikide haldusasutusi saab toetada nende jõupingutustes Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide erivahendite abil. ISA2 programmi raames tehtav tihe koostöö peaks muutma sellistest vahenditest oodatava kasu võimalikult suureks, tagades, et rahastatavad projektid viiakse vastavusse selliste kogu liitu hõlmavate koostalitlusvõime raamistikega nagu Euroopa koostalitlusvõime raamistik.

(30) Liikmesriikide, piirkondade ja kohalike omavalitsuste haldusasutusi saab toetada nende jõupingutustes Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide erivahendite abil. ISA2 programmi raames tehtav tihe koostöö peaks muutma sellistest vahenditest oodatava kasu võimalikult suureks, tagades, et rahastatavad projektid viiakse vastavusse selliste kogu liitu hõlmavate koostalitlusvõime raamistike ja tehniliste kirjeldustega nagu Euroopa koostalitlusvõime raamistik.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 33

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33) ISA2 programm peaks aitama ellu viia kõiki edasisi strateegia „Euroopa 2020” ja digitaalarengu tegevuskava kohaseid algatusi. Vältimaks igasugust jõupingutuste kattuvust, tuleks selle puhul arvesse võtta liidu muid programme, mis käsitlevad IKT-lahendusi, -teenuseid ja -infrastruktuure, eeskätt määruses (EL) nr 1316/2013 sätestatud Euroopa ühendamise rahastut ja määruses (EL) nr 1291/2013 sätestatud raamprogrammi „Horisont 2020”.

(33) ISA2 programm peaks aitama ellu viia kõiki edasisi strateegia „Euroopa 2020” ja digitaalarengu tegevuskava kohaseid algatusi. Vältimaks igasugust jõupingutuste kattuvust, tuleks selle puhul arvesse võtta liidu muid programme, mis käsitlevad IKT-lahendusi, -teenuseid ja -infrastruktuure, eeskätt määruses (EL) nr 1316/2013 sätestatud Euroopa ühendamise rahastut ja määruses (EL) nr 1291/2013 sätestatud raamprogrammi „Horisont 2020”. Komisjon peaks koordineerima neid tegevusi ISA2 programmi rakendamisel ja koostalitlusvõimet mõjutavate edasiste algatuste kavandamisel.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 33 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 a) ISA2 programmi hindamisel peaks komisjon pöörama erilist tähelepanu sellele, kas loodud ja rakendatud lahenduste mõju avaliku sektori ajakohastamisele ning kodanike ja VKEde vajaduste rahuldamisele on positiivne või negatiivne, nt sellistes aspektides nagu kodanike ja VKEde halduskoormuse ja kulude vähendamine, töövõimaluste loomine ning üldise koostalitlusvõime suurendamine ühelt poolt haldusasutuste ning teiselt poolt kodanike ja ettevõtjate, eriti VKEde vahel.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 33 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 b) Välisteenuste hangete korraldamisel ISA2 programmi jaoks peaks komisjon julgustama pakkumuste esitamist VKEde poolt ning eelkõige tegema kindlaks majanduslikult kõige kasulikuma pakkumuse kriteeriumide põhjal, mis on seotud lepingu sisuga, sealhulgas sotsiaalsete ja keskkonnaalaste näitajatega.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva otsusega luuakse ajavahemikuks 2016–2020 Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (edaspidi „ISA2 programm”).

1. Käesoleva otsusega luuakse ajavahemikuks 2016–2020 Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (edaspidi „ISA2 programm”).

ISA2 programmi raames lihtsustatakse Euroopa haldusasutuste vahelist ning kõnealuste asutuste ja kodanike ja ettevõtjate vahelist tõhusat ja tulemuslikku piiriülest või valdkondadevahelist elektroonilist suhtlemist, et võimaldada osutada liidu poliitika ja meetmete elluviimist toetavaid elektroonilisi avalikke teenuseid.

1 a. ISA2 programmi raames lihtsustatakse Euroopa haldusasutuste vahelist ning kõnealuste asutuste ja kodanike ja ettevõtjate vahelist tõhusat ja tulemuslikku piiriülest või valdkondadevahelist elektroonilist suhtlemist, et võimaldada osutada liidu poliitika ja meetmete elluviimist toetavaid elektroonilisi avalikke teenuseid.

 

ISA2 programmis võetakse arvesse koostalitlusvõime sotsiaalseid, majanduslikke ja muid aspekte, samuti mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete eriolukorda, eesmärgiga parandada ühelt poolt Euroopa haldusasutuste ning teiselt poolt kodanike ja ettevõtjate suhtlust. ISA2 programmis austatakse kodanike ja ettevõtjate õigust kasutada muid kui internetipõhiseid lahendusi.

 

ISA2 programmiga toetatakse tõhusama, lihtsama ja kasutajasõbralikuma e-halduse arengut riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi haldusasutustes.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. ISA2 programmi kaudu määratleb ja loob liit koostalitlusvõime alaseid lahendusi ja kasutab neid liidu poliitika elluviimiseks. Lahendused antakse seejärel liidu teiste institutsioonide ja asutuste ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi haldusasutuste piiramatusse kasutusse, hõlbustades sellega nendevahelist piiriülest või valdkondadevahelist suhtlemist.

2. ISA2 programmi kaudu määratleb ja loob komisjon koostoimes liikmesriikidega, keda esindab määruse (EL) nr 182/2011 alusel loodud Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike koostalitlusvõime alaste lahenduste komitee (ISA2 komitee), koostalitlusvõime alaseid lahendusi ja kasutab neid liidu poliitika elluviimiseks. Lahendused antakse seejärel liidu teiste institutsioonide ja asutuste ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi haldusasutuste piiramatusse kasutusse, hõlbustades sellega nendevahelist piiriülest või valdkondadevahelist suhtlemist.

Selgitus

Komisjon ei tohiks teha programmi raames mingeid otsuseid, välja arvatud juhul, kui ta on ISA2 komitee kaudu liikmesriikidega täiel määral konsulteerinud, et vältida tarbetute või pillavate programmide alustamist või jätkumist.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. ISA2 programm on järg otsusega nr 922/2009/EÜ loodud liidu programmile haldusasutuste koostalitlusvõime alaste lahenduste kohta (edaspidi „ISA programm”) ning koondab, edendab ja laiendab selle tegevust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

 

 

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) „koostalitlusvõime” – eri organisatsioonide suutlikkus toimida koos vastastikku kasulike ja omavahel kokku lepitud ühiste eesmärkide nimel, sh organisatsioonide vahel nende toetatavate äriprotsesside kaudu teabe ja teadmiste vahetamine, mis toimub andmete vahetamisena vastavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide vahel;

(1) „koostalitlusvõime” – erisuguste organisatsioonide suutlikkus toimida koos vastastikku kasulike ja omavahel kokku lepitud ühiste eesmärkide nimel, sh organisatsioonide vahel nende toetatavate äriprotsesside kaudu teabe ja teadmiste vahetamine, mis toimub andmete vahetamisena vastavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide vahel;

Selgitus

Sõna „erisugune” on „eri” väljendamiseks parem viis.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) „koostalitlusvõime alased lahendused” – eri organisatsioonide koostööd hõlbustavad ja Euroopa haldusasutuste kindlaks tehtud nõuetele tuginevad ühised raamistikud, üldteenused ja -vahendid, mis töötatakse välja ja mida rahastatakse eraldi ISA2 programmi kaudu või mis töötatakse välja koostöös liidu muude algatustega;

(2) „koostalitlusvõime alased lahendused” – erisuguste organisatsioonide koostööd hõlbustavad ja Euroopa haldusasutuste kindlaks tehtud nõuetele tuginevad ühised raamistikud, üldteenused ja teostusvahendid, mis töötatakse välja ja mida rahastatakse eraldi ISA2 programmi kaudu või mis töötatakse välja koostöös liidu muude algatustega;

Selgitus

Sõna „erisugune” on „eri” väljendamiseks parem viis.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) koostalitlusvõime lahenduste „kasutaja” – Euroopa riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi haldusasutus;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b) ISA2 programmi „lõppkasutaja” – kodanikud ja ettevõtted;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) „ühised raamistikud” – tehnilised kirjeldused, standardid, metoodikad, suunised, ühised semantilised varad ning muud samalaadsed lähenemisviisid ja dokumendid;

(5) „ühised raamistikud” – ühine tugistruktuur, tehnilised kirjeldused, standardid, metoodikad, suunised, ühised semantilised varad ning muud samalaadsed lähenemisviisid ja dokumendid;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 10 – taane 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– strateegilised ja teadlikkuse suurendamise meetmed;

– strateegilised meetmed;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – punkt 10 – taane 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ISA2 programmi eelistest teavitamise ja teadlikkuse suurendamise meetmed kodanikele ja ettevõtetele, eelkõige VKEdele;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) liidu kavandatavate või vastuvõetud õigusaktide IKT-alase mõju hindamine;

c) liidu kavandatavate, esildatud või vastuvõetud õigusaktide IKT-alase mõju hindamine, millega koos hinnatakse vajaduse korral vajadust laiendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) tegevusulatust ja volitusi;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) selliste õigusaktides esinevate lünkade kindlakstegemine, mis kahjustavad Euroopa haldusasutuste koostalitlusvõimet;

d) selliste liidu ja riigi tasandi õigusaktides esinevate lünkade kindlakstegemine, mis kahjustavad Euroopa haldusasutuste piiriülest või valdkondadevahelist koostalitlusvõimet;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) olemasolevate ühiste tehniliste kirjelduste ja standardite hindamine, ajakohastamine ja edendamine ning uute ühiste tehniliste kirjelduste ja standardite loomine, kehtestamine ja edendamine liidu standardimisplatvormide kaudu ning koostöös – vastavalt vajadusele – Euroopa või rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega ning

g) olemasolevate ühiste tehniliste kirjelduste ja avatud standardite hindamine, ajakohastamine ja edendamine ning uute ühiste tehniliste kirjelduste ja standardite loomine, kehtestamine ja edendamine liidu standardimisplatvormide kaudu ning koostöös – vastavalt vajadusele – Euroopa või rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega, sealhulgas andmete edastamise, töötlemise ja säilitamise turvalisuse valdkonnas, ning

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) koostalitlusvõime alaste lahendustega loodavat kasu mõõtvate mehhanismide väljatöötamine.

h) koostalitlusvõime alaste lahendustega loodavat kasu mõõtvate või, kui see on asjakohane, koguseliselt väljendavate mehhanismide väljatöötamine.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kui hinnatakse, milliseid lõikes 1 osutatud meetmeid tuleks võtta, lähtutakse ISA2 programmis eelkõige artikli 4 lõikes 2 sätestatud kõlblikkus- ja valikukriteeriumidest.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Peale selle võib ISA2 programm olla uute koostalitlusvõime alaste lahenduste katsetajana „lahenduste inkubaatoriks” ja olemasolevate koostalitlusvõime alaste lahenduste rakendajana „lahenduste sillaks”.

2. ISA2 programm võib olla uute koostalitlusvõime alaste lahenduste katsetajana „lahenduste inkubaatoriks” ja olemasolevate koostalitlusvõime alaste lahenduste rakendajana „lahenduste sillaks”.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

…* töötab komisjon välja eelkõige kodanikele ja VKEdele suunatud kommunikatsiooni- ja koolitusstrateegia teadlikkuse suurendamiseks ja teabe jagamiseks ISA2 programmi ning sellest saadava kasu kohta, kasutades ISA2 programmi veebisaidil kasutajale arusaadavat keelt ja infograafikat.

 

_____________

 

* ELT, palun sisestada kuupäev: 6 kuud pärast käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 4

Artikkel 4

Üldpõhimõtted

Kõlblikkus- ja valikukriteeriumid

ISA2 programmi raames algatatud või jätkuvad meetmed peavad:

1. ISA2 programmi raames algatatud või jätkuvad meetmed peavad olema kasulikud, neil peab olema lisaväärtus Euroopa haldusasutustele, ettevõtjatele ja kodanikele ning need peavad lähtuma kindlakstehtud vajadustest, nagu kasulikkus, kulutõhusus ja nõudlus.

(a) olema kasulikud ja lähtuma kindlakstehtud vajadustest;

 

 

2. ISA2 programmi raames algatatud või jätkuvates meetmes võetakse arvesse Euroopa avalike teenuste põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa koostalitlusvõime raamistikus.

(b) vastama järgmistele põhimõtetele:

Lisaks võetakse neis arvesse järgmisi kõlblikkus- ja valikukriteeriume:

– subsidiaarsus ja proportsionaalsus;

– subsidiaarsus ja proportsionaalsus;

kasutajakesksus;

– keskendumine lõpptarbijatele, eriti kodanike ja VKEde vajadustele;

– kaasavus ja juurdepääsetavus;

– kaasavus ja juurdepääsetavus;

– turvalisus ja eraelu puutumatus;

– turvalisus ja eraelu puutumatus;

– mitmekeelsus;

– mitmekeelsus;

– halduskorra lihtsustamine;

halduskorra lihtsustamine ja uuendamine;

– läbipaistvus;

– läbipaistvus;

– teabe säilitamine;

– teabe säilitamine;

– avatus;

– avatus;

– korduv kasutatavus;

– korduv kasutatavus;

– tehnoloogiline neutraalsus ja kohandatavus ning

tehnoloogiline neutraalsus, võimalikult tulevikukindlad lahendused ja kohandatavus

 

– võrgu neutraalsus;

– tõhusus ja tulemuslikkus;

– tulemuslikkus ja tõhusus ning

 

– mitme kanali kasutamine, mis tähendab, et säilitatakse teenustele juurdepääsu võimalus traditsioonilisel viisil lisaks elektroonilisele juurdepääsule ja tehniline tugi elektrooniliste vahendite kasutamisel.

 

3. ISA2 programmi raames algatatud või jätkuvad meetmed peavad olema kooskõlas vähemalt ühega ISA2 programmi eesmärkidest, mis on sätestatud artiklis 1.

 

4. ISA2 programmi raames algatatud või jätkuvaid meetmeid võetakse kooskõlas teabevahetust ja teenuste lõimimist käsitlevate kehtivate või uute Euroopa standarditega või avalikult kättesaadavate spetsifikatsioonidega.

 

5. ISA2 programmi raames algatatud või jätkuvad meetmed peavad olema kooskõlas e-valitsuse eksperdirühma suunistega, Euroopa koostalitlusvõime strateegia, Euroopa koostalitlusvõime raamistiku ja Euroopa statistika tegevusjuhisega ning nende tulevaste ajakohastatud versioonidega.

(c) olema laiendatavad ja kohandatavad teistele ettevõtlus- või poliitikavaldkondadele ning

6. ISA2 programmi raames algatatud või jätkuvad meetmed peavad olema laiendatavad ja kohandatavad teistele ettevõtlus- või poliitikavaldkondadele, eeskätt avatud andmete põhimõtete rakendamise kaudu, ning paindlikud tehnoloogia edasise arengu suhtes.

(d) tõendama rahalist, korralduslikku ja tehnilist jätkusuutlikkust.

7. ISA2 programmi raames algatatud või jätkuvad meetmed peavad olema rahaliselt, korralduslikult ja tehniliselt jätkusuutlikud.

 

8. Meetme algatamiseks või jätkamiseks ISA2 programmi raames tuleb teha kindlaks kasutaja konkreetne vajadus või turuvaldkond, mida ei ole veel uuritud. Lisaks tuleb näidata selgelt, kuidas meede kooskõlas artiklis 3 osutatud tegevustega sellele vajadusele vastab.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Projektide kujul võetavad meetmed hõlmavad vajaduse korral järgmisi etappe:

Vajaduse korral võivad projektide kujul võetavad meetmed hõlmata mitut etappi:

Selgitus

Paindlikkusega tuleks tagada, et käesoleva otsusega ei piirata lahenduse väljatöötamist.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Projektide etapid määratletakse ja täpsustatakse meetme lisamisel jooksvasse tööprogrammi.

Projektide etapid võidakse määrata kindlaks ja täpsustada meetme lisamisel jooksvasse tööprogrammi. Projekti lõpetamine peab olema võimalik igal ajal, kui see ei ole enam vajalik või seda ei peeta tulemuslikuks.

Selgitus

Paindlikkusega tuleks tagada, et käesoleva otsusega ei piirata lahenduse väljatöötamist.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. ISA2 programmi rakendamisel võetakse nõuetekohaselt arvesse Euroopa koostalitlusvõime strateegiat, Euroopa koostalitlusvõime raamistikku ja nende tulevasi ajakohastatud versioone.

1. ISA2 programmi rakendamisel peavad lahendused aitama kaasa Euroopa koostalitlusvõime strateegia, Euroopa koostalitlusvõime raamistiku, komisjoni digitaalse ühtse turu strateegia ja nende tulevaste ajakohastatud versioonide rakendamisele ning olema nendega täielikult kooskõlas, sest ainult sel juhul töötatakse neid välja.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. ISA2 programmi rakendamisel konsulteerib komisjon võimalikult palju sidusrühmadega, eriti kodanike ja VKEdega neid puudutavas osas.

 

Komisjon kaasab VKEsid võimalikult ulatuslikult ja võimalikult paljudesse projektidesse.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kattuvuse vältimiseks ja koostalitlusvõime alaste lahenduste loomise kiirendamiseks võetakse vajaduse korral arvesse liidu ja liikmesriikide teiste asjaomaste algatuste tulemusi.

5. Kattuvuse vältimiseks ja koostalitlusvõime alaste lahenduste loomise kiirendamiseks võetakse arvesse liidu ja liikmesriikide teiste asjaomaste algatuste tulemusi ning headest tavadest antakse teada ja neid propageeritakse.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – lõiked 7 kuni 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Koostalitlusvõime alased lahendused ja nende ajakohastatud versioonid lisatakse Euroopa koostalitlusvõime kaardistusse ning tehakse vajaduse korral korduvaks kasutamiseks kättesaadavaks Euroopa haldusasutustele.

7. Koostalitlusvõime alased lahendused ja nende ajakohastatud versioonid lisatakse Euroopa koostalitlusvõime kaardistusse ning tehakse vajaduse korral korduvaks kasutamiseks kättesaadavaks Euroopa haldusasutustele ning vajaduse korral kodanikele ja ettevõtjatele.

8. Komisjon kontrollib artikli 7 kohaselt kehtestatud jooksva tööprogrammi raames korrapäraselt koostalitlusvõime alaste lahenduste rakendamist ja korduvat kasutamist kogu liidus.

 

9. Selleks et suurendada koostoimet ning tagada vastastikku täiendavad ja ühendatud jõupingutused, kooskõlastatakse meetmed vajaduse korral liidu teiste asjaomaste algatustega.

9. Selleks et suurendada koostoimet, tagada vastastikku täiendavad ja ühendatud jõupingutused ning vältida kattuvust, kooskõlastatakse meetmed vajaduse korral liidu teiste asjaomaste algatustega.

10. Kõikide ISA2 programmi raames rahastatavate meetmete ja koostalitlusvõime alaste lahenduste puhul julgustatakse uuesti kasutama olemasolevaid koostalitlusvõime alaseid lahendusi.

10. Kõikide ISA2 programmi raames rahastatavate meetmete ja koostalitlusvõime alaste lahenduste puhul kasutatakse uuesti olemasolevaid koostalitlusvõime alaseid lahendusi.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõiked 1 ja 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. ISA2 programmi alguses võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse jooksev tööprogramm, mida muudetakse vähemalt kord aastas ning mille eesmärk on rakendada programmi meetmeid kogu käesoleva otsuse kohaldamise ajal. Rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

1. ISA2 programmi alguses võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse jooksev tööprogramm, mida muudetakse vähemalt kord aastas ning mille eesmärk on rakendada programmi meetmeid kogu käesoleva otsuse kohaldamise ajal. Rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Jooksvas tööprogrammis määratakse kindlaks, järjestatakse tähtsuse alusel, dokumenteeritakse ja valitakse välja artiklis 5 nimetatud meetmed, samuti kavandatakse, rakendatakse ja hinnatakse neid ning levitatakse nende tulemusi.

Jooksvas tööprogrammis määratakse kindlaks, järjestatakse tähtsuse alusel, dokumenteeritakse ja valitakse välja artiklis 5 nimetatud meetmed, kaasa arvatud artikli 5 lõikes 3 osutatud kaasmeetmed, samuti kavandatakse, rakendatakse ja hinnatakse neid ning levitatakse nende tulemusi.

 

Jooksvas tööprogrammis võetakse arvesse, mil määral on täidetud artikli 4 lõikes 2 sätestatud kõlblikkus- ja valikukriteeriumid.

2. Meetme lisamiseks jooksvasse tööprogrammi peab see vastama teatavale hulgale eeskirjadele ja vastuvõetavuse kriteeriumidele. Need eeskirjad ja kriteeriumid ning nende mis tahes muudatused on jooksva tööprogrammi lahutamatu osa.

2. Meetme lisamiseks jooksvasse tööprogrammi peab see vastama teatavale hulgale haldusmenetlustele, millega määratakse kindlaks kohaldatavad eesmärgid. Need haldusmenetlused ja nende muudatused on jooksva tööprogrammi lahutamatu osa.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõiked 2 ja 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab ISA2 komiteele igal aastal aruande programmi rakendamise kohta.

2. Komisjon esitab ISA2 komiteele ja Euroopa Parlamendi pädevale komisjonile või pädevatele komisjonidele igal aastal aruande ISA2 programmi rakendamise ning koostalitlusvõime alaste lahenduste korduva kasutamise kohta kogu liidus.

 

Euroopa Parlamendi pädev komisjon või pädevad komisjonid võivad paluda Euroopa Komisjonil ISA2 programmi rakendamisest aru anda ja vastata parlamendikomisjonide liikmete küsimustele.

3. Programmile korraldatakse vahe- ja lõpphindamine, mille tulemused edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastavalt 31. detsembriks 2018 ja 31. detsembriks 2021. Sellega seoses võib vastutav parlamendikomisjon kutsuda komisjoni esindaja tutvustama hindamise tulemusi ja vastama parlamendikomisjoni liikmete küsimustele.

3. ISA2 programmile korraldatakse vahe- ja lõpphindamine, mille mõlemaga kaasneb mõjuhinnang ning mille tulemused edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastavalt 31. detsembriks 2018 ja 31. detsembriks 2021. Sellega seoses võib Euroopa Parlamendi pädev komisjon või pädevad komisjonid kutsuda Euroopa Komisjoni esindaja tutvustama hindamise tulemusi ja vastama parlamendikomisjonide liikmete küsimustele.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Hindamise käigus uuritakse programmi meetmete asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, kasulikkust, jätkusuutlikkust ja sidusust. Lõpphindamise käigus uuritakse lisaks seda, mil määral on programm saavutanud oma eesmärgi.

4. Hindamise käigus uuritakse ISA2 programmi meetmete asjakohasust, lisaväärtust, tulemuslikkust, tõhusust, kasulikkust, kodanike ja ettevõtjate rahulolu, jätkusuutlikkust ja sidusust, samuti koordineerimist teiste asjaomaste liidu algatustega. Lõpphindamise käigus uuritakse lisaks seda, mil määral on ISA2 programm saavutanud oma eesmärgi.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Programmi tulemuslikkuse hindamisel lähtutakse artiklis 1 sätestatud eesmärgist ja jooksva tööprogrammi meetmetest elluviimisega. Eesmärgi saavutamise mõõdikuna kasutatakse eelkõige peamiste koostalitluse võimaldajate arvu ning Euroopa haldusasutustele pakutavate ja nende asutuste kasutatavate haldusasutusi toetavate vahendite arvu. Programmi tulemuste ja mõju mõõtmisel kasutatavad näitajad määratakse kindlaks jooksvas tööprogrammis.

5. ISA2 programmi tulemuslikkuse hindamisel lähtutakse artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärgist ja artikli 4 lõikes 2 sätestatud kõlblikkus- ja valikukriteeriumidest. Eesmärgi saavutamise mõõdikuna kasutatakse eelkõige peamiste koostalitluse võimaldajate arvu ning Euroopa haldusasutustele pakutavate ja nende asutuste kasutatavate haldusasutusi toetavate vahendite arvu.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Komisjon määrab kindlaks ISA2 programmi tulemuste ja mõju mõõtmisel kasutatavad näitajad.

 

Nende näitajate puhul võetakse arvesse artikli 4 lõikes 2 sätestatud kõlblikkus- ja valikukriteeriume.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Hindamise käigus uuritakse ka seda, millist kasu on meetmed toonud liidule seoses ühise poliitika arendamisega, tehakse kindlaks valdkonnad, mida tuleks täiustada, ja kontrollitakse koostoimet liidu muude algatustega piiriülese ja valdkondadevahelise koostalitlusvõime ning Euroopa haldusasutuste ajakohastamise valdkonnas.

6. Hindamise käigus uuritakse ka seda, millist kasu on meetmed toonud liidule seoses ühise poliitika arendamisega, tehakse kindlaks valdkonnad, mida tuleks täiustada, ja kontrollitakse koostoimet liidu muude algatustega piiriülese ja valdkondadevahelise koostalitlusvõime ning Euroopa haldusasutuste ajakohastamise, lihtsustamise ja tõhususe valdkonnas.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 8 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) mõõdetav kasu, mida koostalitlusvõime alased lahendused toovad, sidudes IKT kasutajate vajadustega;

a) mõõdetav ja kvalitatiivne kasu, mida koostalitlusvõime alased lahendused toovad, sidudes IKT kasutajate ja lõppkasutajate, eelkõige kodanike ja VKEde vajadustega;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 8 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) koostalitlusvõimeliste IKT-põhiste lahenduste mõõdetav kasulik mõju.

b) koostalitlusvõimeliste IKT-põhiste lahenduste mõõdetav ja kvalitatiivne kasulik mõju, eelkõige haldusasutuste, kodanike ja VKEde jaoks.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liidu muu poliitika rakendamist, võib ISA2 programmi raames loodud või kasutatavaid koostalitlusvõime alaseid lahendusi rakendada mittekaubanduslikul otstarbel liiduvälistes algatustes, kui selleks ei tehta liidu üldeelarvest lisakulutusi ega seata ohtu koostalitlusvõimelise lahenduse peamist eesmärki liidus.

Ilma et see piiraks liidu muu poliitika rakendamist, ning kooskõlas artikli 4 lõikes 2 sätestatud kõlblikkus- ja valikukriteeriumidega võib ISA2 programmi raames loodud või kasutatavaid koostalitlusvõime alaseid lahendusi rakendada mittekaubanduslikul otstarbel liiduvälistes algatustes, kui selleks ei tehta liidu üldeelarvest lisakulutusi ega seata ohtu koostalitlusvõimelise lahenduse peamist eesmärki liidus.

MENETLUS

Pealkiri

Koostalitlusvõime alased lahendused (ISA2) Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks - Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend

Viited

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

3.7.2014

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

15.1.2015

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Andrey Kovatchev


KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS(*) (10.6.2015)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2).

Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Arvamuse koostaja: Jeroen Lenaers

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Ettepanekuga luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2 programm), mis on varasemate programmide (IDA, IDABC, ISA) oodatud jätk ja täiustatud variant. Vastavalt kokkuleppele tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoniga ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoniga on kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil vastavalt kodukorra VI lisale andmekaitse ja põhiõiguste aspektide suhtes ainupädevus.

Kuigi kõik ISA2 programmi raames välja töötatavad koostalitlusvõime lahendused ei hõlma isikuandmete töötlemist, on osa lahendusi kindlasti isikuandmete töötlemisega seotud. Arvamuse koostaja peab seepärast tähtsaks lisada konkreetsed viited liidu andmekaitsealasele acquis`le, sest Euroopa Komisjoni praegune ettepanek ei hõlma seda aspekti piisavalt.

Arvamuse koostaja pakutud muudatusettepanekutega lisatakse konkreetsed viited liidu andmekaitsealasele acquis`le, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ ja määrusele (EÜ) nr 45/2001, et tagada üksikisikute õiguste kaitse isikuandmete töötlemisel, kui ISA2 programmi alla kuuluvad meetmed on seotud isikuandmete töötlemisega.

Peale selle lisatakse lõimitud andmekaitse põhimõte nende üldiste põhimõtete hulka, mille alusel meetmeid ISA2 programmi raames võetakse. Sellega tagatakse, et andmekaitsenõudeid võetakse juba isikuandmete töötlemist hõlmava koostalitlusvõime alase lahenduste väljatöötamisetapis arvesse. Sarnased viited lisatakse ka rakendamis-, järelevalve- ja hindamisetappi, et tagada, et ka nendes etappides pööratakse isikuandmete kaitsele nõuetekohast tähelepanu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Koostalitlusvõime andmekaitse ja tihedama piiriülese koostöö vallas peaks esile tooma märkimisväärse liikmesriikide avalike teenuste tõhususe suurendamise potentsiaali, mis täielikult ära kasutatuna võib aidata Euroopa poolaasta eesmärke saavutada.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Kui koostalitlusvõime alaseid väljavaateid käsitleda ühe valdkonna piires, seostub sellega risk, et erinevate või kokkusobimatute lahenduste vastuvõtmisega riigi või valdkonna tasandil luuakse uued e-tõkked, mis takistavad ühtse turu ja sellega seotud liikumisvabaduse nõuetekohast toimimist, ning kahjustatakse turgude avatust ja konkurentsivõimet ning kodanikele ja ettevõtetele üldist huvi pakkuvate teenuste osutamist. Nimetatud riski maandamiseks peaksid liikmesriigid ja liit pingutama rohkem ühiselt selle nimel, et vältida turu killustumist ja tagada õigusaktide rakendamisel piiriülene või valdkondadevaheline koostalitlusvõime, vähendades samal ajal halduskoormust ja kulusid, ning edendada ühiselt kokku lepitud IKT-lahendusi, tagades samal ajal nõuetekohase juhtimise.

(19) Kui koostalitlusvõime alaseid väljavaateid käsitleda ühe valdkonna piires, seostub sellega risk, et erinevate või kokkusobimatute lahenduste vastuvõtmisega riigi või valdkonna tasandil luuakse uued e-tõkked, mis takistavad ühtse turu ja sellega seotud liikumisvabaduse nõuetekohast toimimist, ning kahjustatakse turgude avatust ja konkurentsivõimet ning kodanikele ja ettevõtetele üldist huvi pakkuvate teenuste osutamist. Nimetatud riski maandamiseks peaksid liikmesriigid ja liit pingutama rohkem ühiselt selle nimel, et vältida turu killustumist ja tagada õigusaktide rakendamisel piiriülene või valdkondadevaheline koostalitlusvõime, vähendades samal ajal halduskoormust ja kulusid, ning edendada ühiselt kokku lepitud IKT-lahendusi, tagades samal ajal nõuetekohase juhtimise. ISA2 programm peaks hõlmama ka andmekasutuse turvalisust ja pilvandmesalvestust.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 a) Kõigi selliste ISA2 programmi raames arendatavate, loodavate ja rakendatavate lahenduste suhtes, mis hõlmavad isikuandmete töötlemist, tuleks kohaldada liidu õigusaktides sätestatud põhimõtteid ja sätteid, mis reguleerivad eraelu kaitset ning üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ1a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/20011b.

 

______________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) olemasolevate ühiste tehniliste kirjelduste ja standardite hindamine, ajakohastamine ja edendamine ning uute ühiste tehniliste kirjelduste ja standardite loomine, kehtestamine ja edendamine liidu standardimisplatvormide kaudu ning koostöös – vastavalt vajadusele – Euroopa või rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega ning

g) olemasolevate ühiste tehniliste kirjelduste ja standardite hindamine, ajakohastamine ja edendamine ning uute ühiste tehniliste kirjelduste ja standardite loomine, kehtestamine ja edendamine liidu standardimisplatvormide kaudu ning koostöös – vastavalt vajadusele – Euroopa või rahvusvaheliste standardiorganisatsioonidega, sealhulgas andmete edastamise, töötlemise ja säilitamise turvalisuse valdkonnas, ning

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a) andmete ettevõtete ja kodanike poolt kasulikul ja praktilisel viisil korduvkasutamise hõlbustamine kooskõlas muu hulgas andmekaitse valdkonna kohaldatavate õigusaktidega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – punkt b – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– turvalisus ja eraelu puutumatus;

– turvalisus, eraelu puutumatuse austamine ja andmekaitse kõrge tase;

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – punkt b – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

– eraelu puutumatuse vaikimisi kaitse ja lõimitud kaitse;

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Koostalitlusvõime alaste lahenduste väljatöötamise või täiustamise aluseks on või sellega kaasneb vastavalt vajadusele kogemuste jagamine ning heade tavade vahetamine ja edendamine. Toetatakse kogemuste ja heade tavade jagamist kõikide sidusrühmade vahel ning asjakohaseid avalikke konsultatsioone.

4. Koostalitlusvõime alaste lahenduste väljatöötamise või täiustamise aluseks on või sellega kaasneb vastavalt vajadusele kogemuste jagamine ning heade tavade vahetamine ja edendamine. See hõlmab koostalitlusvõime alaste lahenduste eraelu ja isikuandmete kaitsele avalduva mõju nõuetekohast arvessevõttu. Toetatakse kogemuste ja heade tavade jagamist kõikide sidusrühmade vahel ning asjakohaseid avalikke konsultatsioone.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – lõige 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11. Enne isikuandmete töötlemist eeldavate meetmete ja koostalitlusvõime lahenduste rakendamist koostatakse andmekaitse mõjuhinnang, kui see on asjakohane ja võimalik.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. ISA2 programmi vahe- ja lõpphindamine hõlmab kõigi isikuandmete töötlemist eeldavate asjaomaste meetmete ja koostalitlusvõime lahenduste liidu õigusele vastavuse analüüsi seoses üksikisikute kaitsega isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumisega.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 a

 

Andmekaitse

 

Kõik ISA2 programmi raames arendatavad, loodavad ja rakendatavad isikuandmete töötlemist hõlmavad lahendused, kaasa arvatud mis tahes vormis koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, peavad täielikult vastama liidu õigusaktidele, mis reguleerivad üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist.

MENETLUS

Pealkiri

Koostalitlusvõime alased lahendused (ISA2) Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks. Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend

Viited

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

3.7.2014

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

15.1.2015

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Vastuvõtmise kuupäev

26.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik


MENETLUS

Pealkiri

Koostalitlusvõime alased lahendused (ISA2) Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks - Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend

Viited

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

EP-le esitamise kuupäev

23.6.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Kaasatud komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

55

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Bart Staes

Esitamise kuupäev

6.7.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika