MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevasta ohjelmasta (ISA2)Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä

6.7.2015 - (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD)) - ***I

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Carlos Zorrinho
Valmistelijat(*):
Liisa Jaakonsaari, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Jeroen Lenaers, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


Menettely : 2014/0185(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0225/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0225/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevasta ohjelmasta (ISA2)

Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0367),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0037/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. lokakuuta 2014 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean 12. helmikuuta 2015 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0225/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Otsikko 1

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevasta ohjelmasta (ISA2)

eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusperiaatteita ja -ratkaisuja koskevasta ohjelmasta (ISA 2)

Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä

Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

 

(Muutos ”ISA2”:sta ”ISA 2”:een koskee koko tekstiä.)

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Euroopan parlamentti totesi 20 päivänä huhtikuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa kilpailukykyisistä digitaalisista sisämarkkinoista – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut1a, että sähköisten viranomaispalvelujen käytön esteet eivät välttämättä ole pelkästään teknisiä tai yhteentoimivuuteen liittyviä, ja korosti, että on tarpeen ottaa digitaalinen kuilu huomioon ja torjua sitä.

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Tietosuojaan ja tiiviimpään rajatylittävään yhteistyöhön liittyvä yhteentoimivuus voisi tarjota huomattavaa potentiaalia jäsenvaltioiden julkisten palvelujen tehostamiseksi, mikä voisi täysimääräisesti hyödynnettynä edesauttaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Unionin tasolla yhteentoimivuus helpottaa politiikkojen onnistunutta täytäntöönpanoa. Tehokas täytäntöönpano on riippuvainen yhteentoimivuudesta erityisesti seuraavilla politiikan aloilla:

(4) Unionin tasolla yhteentoimivuus helpottaa politiikkojen onnistunutta täytäntöönpanoa ja tarjoaa monia mahdollisuuksia poistaa rajat ylittävät sähköiset esteet ja siten varmistaa uusien yhteisten julkisten palvelujen syntyminen tai kehitteillä olevien vakiintuminen. Tehokas täytäntöönpano on riippuvainen yhteentoimivuudesta erityisesti seuraavilla politiikan aloilla:

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Mitä tulee unionin kansalaisten oikeuteen liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, paikallisen, kansallisen ja unionin tason hallinnon yhteentoimivuus edistää tavoitteita, jotka Euroopan parlamentti esitti 29 päivänä maaliskuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen”1a.

 

____________________

 

1a P7_TA (2012)0120

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tullin, verotuksen ja valmisteverojen alalla yhteentoimivuus on ollut keskeinen menestystekijä sellaisten kaikki jäsenvaltiot kattavien Euroopan laajuisten tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien toiminnassa, joilla tuetaan komission ja kansallisten hallintojen toteuttamista Fiscalis 2013- ja Tulli 2013 -ohjelmista rahoitettavia yhteentoimivia yrityspalveluja. Fiscalis 2013- ja Tulli 2013 ‑ohjelmissa luotuja hyödykkeitä voidaan sellaisinaan jakaa ja käyttää uudelleen muilla politiikan aloilla.

(9) Tullin, verotuksen ja valmisteverojen alalla yhteentoimivuus on ollut keskeinen menestystekijä sellaisten kaikki jäsenvaltiot kattavien Euroopan laajuisten tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien toiminnassa, joilla tuetaan komission ja kansallisten hallintojen toteuttamista Fiscalis 2013- ja Tulli 2013 -ohjelmista rahoitettavia yhteentoimivia yrityspalveluja. Fiscalis 2013- ja Tulli 2013 ‑ohjelmissa luotuja hyödykkeitä voidaan sellaisinaan jakaa ja käyttää uudelleen muilla politiikan aloilla. Jäsenvaltiot ja komissio ovat lisäksi sitoutuneet 26 päivänä toukokuuta 2014 EU:n tulliliiton hallintouudistuksesta annetuissa neuvoston päätelmissä todetun mukaisesti laatimaan strategian, joka koskee yhteisesti hallinnoituja ja yhteisesti käytettäviä tietoteknisiä järjestelmiä kaikilla tulliin liittyvillä aloilla.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Tieto- ja viestintäteknisen standardoinnin alalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 yhteentoimivuus mainitaan standardoinnin olennaisena tuloksena.

(14) Tieto- ja viestintäteknisen standardoinnin alalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 yhteentoimivuus mainitaan standardoinnin olennaisena tuloksena. Kehitettäessä standardeja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 922/2009/EY1a perustetun ISA 2 ‑ohjelman puitteissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EU) N:o 1025/2012 säännöksiin, jotka koskevat sosiaalisten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien osallistumista.

 

___________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 922/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, yhteentoimivuusratkaisuista eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) (EUVL L 260, 3.10.2009, s. 20).

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Julkisten hankintojen alalla 28 päivänä maaliskuuta 2014 annetuissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 ja 2014/23/EU21 edellytetään, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön sähköiset hankintamenettelyt. Direktiiveissä todetaan, että sähköisessä muodossa tapahtuvaan tietojen toimittamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden sekä niiden teknisten ominaisuuksien on oltava yhteentoimivia yleisesti käytössä olevien tieto- ja viestintäteknologian tuotteiden kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentin 11 päivänä maaliskuuta 2014 hyväksymä direktiivi 2014/55/EU22 sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa koskee eurooppalaisen standardin laatimista julkisten hankintojen sähköistä laskutusta varten, jotta sähköisten laskutusjärjestelmien yhteentoimivuus voidaan varmistaa koko EU:ssa.

(16) Julkisten hankintojen alalla 28 päivänä maaliskuuta 2014 annetuissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 ja 2014/23/EU21 edellytetään, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön sähköiset hankintamenettelyt, jotta hankintamenettelyistä saadaan tehokkaampia ja avoimempia. Direktiiveissä todetaan, että sähköisessä muodossa tapahtuvaan tietojen toimittamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden sekä niiden teknisten ominaisuuksien on oltava yhteentoimivia yleisesti käytössä olevien tieto- ja viestintäteknologian tuotteiden kanssa. Tämän avulla voidaan saavuttaa merkittäviä julkisen talouden säästöjä ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset etenkin uusille ja olemassa oleville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille). Lisäksi Euroopan parlamentin 11 päivänä maaliskuuta 2014 hyväksymä direktiivi 2014/55/EU22 sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa koskee eurooppalaisen standardin laatimista julkisten hankintojen sähköistä laskutusta varten, jotta sähköisten laskutusjärjestelmien yhteentoimivuus voidaan varmistaa koko EU:ssa.

__________________

__________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1–64).

 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1–64).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (EUVL L 133, 6.5.2014, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (EUVL L 133, 6.5.2014, s. 1).

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Johdanto-osan 4–16 kappaleessa mainitut politiikan alat osoittavat, kuinka tärkeää on, että yhteentoimivuuteen liittyvää politiikkaa koordinoidaan unionin tasolla mahdollisimman tehokkaasti ja vastavuoroisesti. Jotta voitaisiin poistaa sirpaloituminen unionissa, olisi edistettävä yhteistä käsitystä yhteentoimivuudesta unionissa ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa yhteentoimivuusratkaisuihin.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Yhteentoimivuus on myös keskeinen elementti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1316/201323 laajakaistainfrastruktuurien ja -palvelujen alalla perustetussa Verkkojen Eurooppa -välineessä. Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista annetussa asetuksessa (EU) N:o 283/201424 mainitaan nimenomaan, että yksi Verkkojen Eurooppa -välineen tavoitteiden saavuttamista tukeva operatiivinen painopiste on Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen infrastruktuurien yhteentoimivuus, liitettävyys, kestävä käyttöönotto, ylläpito ja ajanmukaistaminen sekä unionin tason koordinointi.

(17) Yhteentoimivuus on myös keskeinen elementti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1316/201323 laajakaistainfrastruktuurien ja -palvelujen alalla perustetussa Verkkojen Eurooppa -välineessä. Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista annetussa asetuksessa (EU) N:o 283/201424 mainitaan nimenomaan, että yksi Verkkojen Eurooppa -välineen tavoitteiden saavuttamista tukevista operatiivisista painopisteistä on Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen infrastruktuurien yhteentoimivuus, liitettävyys, kestävä käyttöönotto, ylläpito ja ajanmukaistaminen sekä unionin tason koordinointi. Asetuksessa (EU) N:o 283/2014 säädetään erityisesti niin sanotuista rakenneosista kuten sähköisestä tunnistamisesta, asiakirjojen sähköisestä toimittamisesta ja automatisoidusta kääntämisestä, joilla helpotetaan rajatylittävää yhteentoimivuutta.

__________________

__________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 14).

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Poliittisella tasolla neuvosto on toistuvasti peräänkuuluttanut entistäkin suurempaa yhteentoimivuutta Euroopassa ja jatkuvia toimia eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistamiseksi. Etenkin Eurooppa-neuvoston 24 ja 25 päivänä lokakuuta 2013 hyväksymissä päätelmissä korostetaan, että julkishallintojen nykyaikaistamista olisi jatkettava toteuttamalla pikaisesti sellaiset palvelut kuin sähköinen viranomaisasiointi, sähköinen terveydenhuolto, sähköinen laskutus ja sähköiset hankintamenettelyt, jotka kaikki edellyttävät yhteentoimivuutta.

(18) Poliittisella tasolla neuvosto on toistuvasti peräänkuuluttanut entistäkin suurempaa yhteentoimivuutta Euroopassa ja jatkuvia toimia eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistamiseksi. Etenkin Eurooppa-neuvoston 24 ja 25 päivänä lokakuuta 2013 hyväksymissä päätelmissä korostetaan, että julkishallintojen nykyaikaistamista olisi jatkettava toteuttamalla pikaisesti sellaiset palvelut kuin sähköinen viranomaisasiointi, sähköinen terveydenhuolto, sähköinen laskutus ja sähköiset hankintamenettelyt, jotka kaikki edellyttävät yhteentoimivuutta. Jäsenvaltioiden sitoutuminen on olennaisen tärkeää, jotta unioniin saataisiin nopeasti luotua yhteentoimiva sähköinen yhteiskunta ja jotta julkishallinnot saataisiin edistämään verkkopohjaisten menettelyjen käyttöä. Jotta sähköisestä viranomaisasioinnista saataisiin tehokkaampaa, yksinkertaisempaa ja käyttäjäystävällisempää, myös eurooppalaisia julkishallintoja on muutettava merkittävästi jäsenvaltioiden tuella ja niiden entistä syvemmän sitoutumisen avulla. Tehokkaat verkkopohjaiset julkiset palvelut ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan lisätä yritysten ja kansalaisten luottamusta digitaalisiin palveluihin.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jos yhteentoimivuutta tarkastellaan vain yhden sektorin näkökulmasta, syntyy riski, että toisistaan poikkeavien tai yhteensopimattomien ratkaisujen käyttöönotto kansallisella tai sektoritasolla luo uusia sähköisiä esteitä, jotka haittaavat sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa ja siihen liittyviä liikkumisen vapauksia ja vaikeuttavat markkinoiden avoimuutta ja niillä harjoitettavaa kilpailua ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista kansalaisille ja yrityksille. Tämän riskin lieventämiseksi jäsenvaltioiden ja unionin olisi lisättävä yhteisiä toimia, joilla vältetään markkinoiden sirpaloituminen ja varmistetaan maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävä yhteentoimivuus lainsäädännön täytäntöönpanossa ja samalla vähennetään byrokratiaa ja kustannuksia ja edistetään yhteisesti sovittuja tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja ja niiden asianmukaista hallinnointia.

(19) Jos yhteentoimivuutta tarkastellaan vain yhden sektorin näkökulmasta, syntyy riski, että toisistaan poikkeavien tai yhteensopimattomien ratkaisujen käyttöönotto kansallisella tai sektoritasolla luo uusia sähköisiä esteitä, jotka haittaavat sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa ja siihen liittyviä liikkumisen vapauksia ja vaikeuttavat markkinoiden avoimuutta ja niillä harjoitettavaa kilpailua ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista kansalaisille ja yrityksille. Tämän riskin lieventämiseksi jäsenvaltioiden ja unionin olisi lisättävä yhteisiä toimia, joilla vältetään markkinoiden sirpaloituminen ja digitaalinen kuilu. Niiden olisi varmistettava maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävä yhteentoimivuus lainsäädännön täytäntöönpanossa ja samalla vähennettävä byrokratiaa ja kustannuksia, parannettava tehokkuutta ja edistettävä yhteisesti sovittuja tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja pyrkimällä yhdenmukaistamaan niitä mahdollisimman paljon unionin tasolla ja varmistettava niiden asianmukainen hallinnointi. ISA2 ‑ohjelman olisi katettava myös tietojen turvallinen käyttö ja taltiointi pilvipalveluissa.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Kehitettäessä, parannettaessa tai käytettäessä yhteisiä ratkaisuja kaikissa aloitteissa olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä perustana tai niiden yhteydessä olisi harjoitettava tiedonvaihtoa kokemuksista ja ratkaisuista sekä hyvistä käytännöistä ja niiden edistämistä, teknologianeutraaliutta ja sovitettavuutta, ja samalla olisi aina noudatettava tietoturvaa, yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa koskevia periaatteita. Tässä yhteydessä olisi edistettävä eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden sekä avointen standardien ja eritelmien noudattamista.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Koska päätöksen N:o 922/2009/EY soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2015, tarvitaan uusi eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskeva unionin ohjelma (ISA2), jotta voidaan kartoittaa ja analysoida Euroopan yleinen yhteentoimivuusympäristö ja välttää sen sirpaloituminen. Ohjelma mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja edistää ja tukee tällaista lähestymistapaa yhteentoimivuusratkaisujen keräämiseen, arviointiin, kehittämiseen, vahvistamiseen, tuotantokäyttöön saamiseen, käyttöön, parantamiseen ja ylläpitoon, mukaan lukien ratkaisut, jotka helpottavat sellaista tietojen uudelleenkäyttöä ja vaihtoa, joka tukee maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen välillä sekä julkishallintojen ja yritysten ja kansalaisten välillä. Lisäksi ohjelma edistää olemassa olevien ratkaisujen uudelleenkäytettävyyttä, yhdentämistä ja lähentämistä, mukaan lukien muilla unionin politiikan aloilla käytettävät ratkaisut.

(22) Koska päätöksen N:o 922/2009/EY soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2015, tarvitaan uusi eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskeva unionin ohjelma (ISA 2), jotta voidaan kartoittaa ja analysoida Euroopan yleinen yhteentoimivuusympäristö ja välttää sähköiset esteet, julkisten palvelujen yhteensopimattomuudet ja sirpaloituminen. Ohjelma mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja edistää ja tukee tällaista lähestymistapaa yhteentoimivuusratkaisujen keräämiseen, arviointiin, kehittämiseen, vahvistamiseen, tuotantokäyttöön saamiseen, käyttöön, parantamiseen ja ylläpitoon, mukaan lukien ratkaisut, jotka helpottavat sellaista tietojen uudelleenkäyttöä ja vaihtoa, joka tukee maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen välillä sekä julkishallintojen ja yritysten ja kansalaisten välillä. Lisäksi ohjelma edistää olemassa olevien ratkaisujen uudelleenkäytettävyyttä, yhdentämistä ja lähentämistä, mukaan lukien muilla unionin politiikan aloilla käytettävät ratkaisut. ISA 2 ‑ohjelman olisi perustuttava HVT-, HVTYK- ja ISA-ohjelmista saatuihin kokemuksiin ja Euroopan digitaalistrategiassa saavutettuun edistykseen. Koska ohjelman soveltamisalaa on laajennettu käsittämään julkishallinnon ja yritysten ja kansalaisten välinen vuorovaikutus, olisi varmistettava korkea turvallisuuden ja yksityisyyden suojan taso.

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Tätä päätöstä sovellettaessa yhteentoimivuusratkaisujen käyttäjinä olisi pidettävä eurooppalaisia julkishallintoja kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Kansalaiset ja yritykset ovat yhteentoimivuusratkaisujen loppukäyttäjiä (epäsuoria käyttäjiä) käyttäessään julkishallintojen tarjoamia sähköisiä julkisia palveluja. Käyttäjäkeskeisyys viittaa yhteentoimivuusratkaisujen loppukäyttäjiin.

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b) Vaarana on vanhaan teknologiaan sitoutuminen. Yhteentoimivuus ei saisi olla itsetarkoitus, vaan sillä olisi tehostettava nykyisiä hallinnon ja julkishallinnon nykyaikaistamiseen tähtääviä toimia. ISA 2 -ohjelmassa olisi mahdollistettava ratkaisujen mukauttaminen tulevaan teknologian kehitykseen, ja sen olisi oltava avoin ja joustava, jotta sillä voitaisiin vastata paremmin uusien, nuorille työpaikkoja tarjoavien liiketoimintamallien ja uusyritysten tarpeisiin.

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Tässä ISA2-ohjelmassa luotavien tai käytettävien ratkaisujen olisi, niin pitkälle kuin mahdollista, oltava osa yhdenmukaista palveluympäristöä, joka helpottaa vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen, yritysten ja kansalaisten välillä ja varmistaa, helpottaa ja mahdollistaa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävän yhteentoimivuuden.

(23) Tässä ISA 2 ‑ohjelmassa luotavien tai käytettävien yhteisten periaatteiden ja ratkaisujen olisi, niin pitkälle kuin mahdollista, oltava osa yhdenmukaista yhteisten periaatteiden ja palvelujen ympäristöä, joka helpottaa vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen, yritysten ja kansalaisten välillä, kannustaa hyödyntämään sähköisen hallinnon ja sähköisen demokratian mahdollisuuksia ja varmistaa ja mahdollistaa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävän yhteentoimivuuden sekä helpottaa sitä. Tällaisten ratkaisujen olisi tarjottava selkeää lisäarvoa siten, että ne helpottavat yhteentoimivuutta maiden ja hallinnonalojen rajojen yli tai mahdollistavat sen. Jäsenvaltioiden ja komission olisi yhdessä käynnistettävä kohdennettuja ohjelmia, joiden avulla voidaan tarvittaessa varmistaa, että politiikat, joilla on maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävä ulottuvuus, pannaan asianmukaisesti täytäntöön kehittämällä yhteentoimivia järjestelmiä.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a) Koska yhä useammista julkisista palveluista tulee ”oletusarvoisesti digitaalisia”, on tärkeää maksimoida tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin suunnatun julkisen varainkäytön tehokkuus. Tätä olisi helpotettava varmistamalla, että tällaisten palvelujen tarjoamisen suunnittelu aloitetaan varhaisessa vaiheessa ja että ratkaisuja tarjotaan muiden käyttöön ja käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen julkisen varainkäytön kannattavuuden maksimoimiseksi. ISA 2 -ohjelmalla olisi edistettävä tätä tavoitetta.

Tarkistus    19

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b) Jotta ISA-ohjelmasta voitaisiin saada todellista lisäarvoa unionin tasolla, tarvittavien tietojen rekisteröinnin kertaluonteisuutta ja digitaalisuuden asettamista oletusarvoksi koskevilla periaatteilla olisi oltava keskeinen asema ISA 2 -ohjelman täytäntöönpanossa osana kattavaa strategiaa digitaalisen ympäristön luomiseksi unioniin julkisten palvelujen tarjontaa varten.

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Kansalaisten ja yritysten pitäisi myös hyötyä yhteisistä, uudelleenkäytettävistä ja yhteentoimivista asiakaspalveluista, jotka ovat tuloksena eurooppalaisten julkishallintojen taustatoimintojen kautta tapahtuvasta paremmasta prosessien yhdentämisestä ja tietojenvaihdosta.

(24) Kansalaisten ja yritysten pitäisi myös hyötyä yhteisistä, uudelleenkäytettävistä ja yhteentoimivista asiakaspalveluista, jotka ovat tuloksena eurooppalaisten julkishallintojen taustatoimintojen kautta tapahtuvasta paremmasta prosessien yhdentämisestä ja tietojenvaihdosta. Kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen keventämiseksi olisi edistettävä kertaluonteisuuden periaatetta eli sitä, että tietyt tiedot tarvitsee toimittaa julkishallinnoille vain kerran. Jotta kansalaiset luottaisivat sähköisiin palveluihin, olisi lisäksi edistettävä sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat turvallisen viestinnän etenkin sähköisen todentamisen ja salauksen avulla.

Tarkistus    21

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a) ISA 2 -ohjelmassa olisi noudatettava oikeusvarmuuden periaatetta ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita.

Tarkistus    22

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 b) SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisesti unioni noudattaa politiikkansa määrittelyssä ja toteuttamisessa kansalaistensa yhdenvertaisuuden periaatetta, jonka mukaan sen toimielinten, elinten ja laitosten olisi kohdeltava kansalaisia yhdenvertaisesti. Tässä mielessä esteettömyyden periaate olisi sisällytettävä yhteentoimivuusstrategioiden kehittämiseen koko unionissa siten, että keskitytään erityisesti epäsuotuisimmassa asemassa oleviin ja harvaan asuttuihin alueisiin digitaalisen kuilun torjumiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 c) Jotta kaikki kansalaiset ja yritykset voisivat hyötyä ISA 2 -ohjelmasta täysimääräisesti, olisi korostettava, että digitaalisten taitojen edistäminen on unionille yhä prioriteetti ja että tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia ja taitoja olisi edistettävä kaikilla perinteisen ja ammatillisen koulutuksen tasoilla.

Tarkistus    24

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 d) ISA 2 ‑ohjelman puitteissa löydettyjen ja sovellettavien ratkaisujen olisi perustuttava teknologianeutraaliuteen ja sovitettavuuteen, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset, yritykset ja julkishallinnot voivat vapaasti valita käytettävän tekniikan.

Tarkistus    25

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 e) SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen liittyvät vaatimukset. Esteettömyyden ja kaikkia palvelevan suunnittelun käsitteet olisi sisällytettävä yhteentoimivuutta koskevien strategioiden kehittämiseen unionin tasolla.

Tarkistus    26

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) ISA2-ohjelman pitäisi olla julkisen sektorin nykyaikaistamisen väline unionissa.

(25) ISA 2 ‑ohjelma on yksi monista välineistä, joilla edistetään julkisen sektorin nykyaikaistamista unionissa. Eurooppalaisten hallintojen nykyaikaistaminen ja niiden yhteentoimivuuden parantaminen ovat välttämättömiä edellytyksiä digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiselle, joka johtaa perinteisen teollisuuden nykyaikaistamiseen, jonka arvioidaan lisäävän vuotuista kasvua 500 miljardilla eurolla ja joka voi vauhdittaa merkittävästi työpaikkojen luomista unionissa. Jäsenvaltioiden olisi jatkettava hallintojensa nykyaikaistamista parantamalla toimintaprosesseja ja tieto- ja viestintäteknisiä infrastruktuureja. Tämän päätöksen olisi vastattava komission sitoumusta auttaa unionin kansalaisia hyötymään täysimääräisesti yhteentoimivista sähköisistä palveluista aina sähköisestä viranomaisasioinnista sähköiseen terveydenhuoltoon asettamalla etusijalle sähköisten palvelujen erillisyys ja muiden esteiden poistaminen, jotta unionin sisämarkkinoiden vapaudet saadaan siirrettyä digitaaliaikaan.

Tarkistus    27

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Sellaisten yhteisten standardien ja sellaisen semantiikan luominen, joiden avulla on mahdollista yhdistää helposti julkishallinnot keskenään ja julkishallinnot muihin aloihin, mahdollistaa unionin talouden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vahvistamisen.

Tarkistus    28

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b) Sellaisten yhteisten periaatteiden ja yhteentoimivuutta koskevien eritelmien ja standardien luominen, joiden avulla voidaan yhdistää toteuttamiskelpoisesti julkishallinnot keskenään ja julkishallinnot muihin aloihin, mahdollistaa unionin talouden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vahvistamisen.

Tarkistus    29

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Yhteentoimivuus on suoraan yhteydessä standardien ja yhteisten eritelmien käyttöön ja riippuvainen siitä. ISA2-ohjelman pitäisi edistää ja, mikäli tarkoituksenmukaista, tukea olemassa olevien yhteentoimivuusratkaisujen osittaista tai täydellistä standardointia. Tämä olisi toteutettava yhteistoiminnassa muiden unionin tason standardointitoimien, eurooppalaisten standardointielinten ja muiden kansainvälisten standardointielinten kanssa.

(26) Yhteentoimivuuden puute vaikeuttaa usein digitaalisten päästä päähän -palvelujen toteuttamista ja keskitettyjen asiointipisteiden kehittämistä yrityksiä ja kansalaisia varten. Yhteentoimivuus on suoraan yhteydessä avoimien standardien ja yhteisten eritelmien käyttöön ja riippuvainen siitä. ISA 2 -ohjelman pitäisi edistää ja, mikäli tarkoituksenmukaista, tukea olemassa olevien yhteentoimivuusratkaisujen osittaista tai täydellistä standardointia. Tämä olisi toteutettava yhteistoiminnassa muiden unionin tason standardointitoimien, eurooppalaisten standardointielinten ja muiden kansainvälisten standardointielinten kanssa.

Tarkistus    30

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Julkishallintojen nykyaikaistaminen on yksi Eurooppa 2020 -strategian onnistuneen toteutuksen ensisijaisista tavoitteista. Tässä yhteydessä komission vuosina 2011, 2012 ja 2013 julkaisemat vuotuiset kasvuselvitykset osoittavat, että eurooppalaisten julkishallintojen laadulla on suora vaikutus taloudelliseen toimintaympäristöön, ja se on siten olennaisen tärkeää tuottavuuden, kilpailukyvyn ja kasvun edistämisen kannalta. Tämä käy selvästi ilmi maakohtaisista suosituksista, joissa peräänkuulutetaan julkishallinnon uudistamiseen tähtääviä erityistoimia.

(27) Julkishallintojen nykyaikaistaminen on yksi Eurooppa 2020 -strategian onnistuneen toteutuksen ensisijaisista tavoitteista. Tässä yhteydessä komission vuosina 2011, 2012 ja 2013 julkaisemat vuotuiset kasvuselvitykset osoittavat, että eurooppalaisten julkishallintojen laadulla on suora vaikutus taloudelliseen toimintaympäristöön, ja se on siten olennaisen tärkeää tuottavuuden, kilpailukyvyn, taloudellisen yhteistyön, kasvun ja työllisyyden edistämisen kannalta. Tämä käy selvästi ilmi maakohtaisista suosituksista, joissa peräänkuulutetaan julkishallinnon uudistamiseen tähtääviä erityistoimia.

Tarkistus    31

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Yksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 temaattisista tavoitteista on ”viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen”. Tähän liittyen ISA2-ohjelman tulisi nivoutua julkishallintojen nykyaikaistamista edistäviin ohjelmiin ja aloitteisiin, kuten Euroopan digitaalistrategiaan, ja niihin liittyviin verkkoihin, kuten julkishallintojen eurooppalaiseen verkkoon (EUPAN), ja pyrittävä luomaan synergioita niiden kanssa.

(28) Yksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 temaattisista tavoitteista on ”viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen”. Tähän liittyen ISA 2 ‑ohjelman tulisi nivoutua julkishallintojen nykyaikaistamista edistäviin ohjelmiin ja aloitteisiin, kuten Euroopan digitaalistrategiaan, ja niihin liittyviin verkkoihin, kuten julkishallinnon eurooppalaiseen verkkoon (EUPAN), pyrittävä luomaan synergioita niiden kanssa ja edistämään osaamisen kehittämistä julkishallinnoissa. Tällaisissa ohjelmissa ja aloitteissa olisi myös varmistettava, että eurooppalaisten julkishallintojen työntekijät saavat tarvittavaa koulutusta voidakseen panna yhteentoimivuusratkaisut täytäntöön ja että jäsenvaltioilla on tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit.

Tarkistus    32

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Eurooppalaisten julkishallintojen yhteentoimivuus koskee kaikkia hallinnon tasoja: eurooppalaista, paikallista, alueellista ja kansallista. Siksi on tärkeää, että ratkaisuissa otetaan huomioon kunkin tason tarpeet, sekä tarvittaessa kansalaisten ja yritysten tarpeet.

(29) Eurooppalaisten julkishallintojen yhteentoimivuus koskee kaikkia hallinnon tasoja: eurooppalaista, paikallista, alueellista ja kansallista. Siksi on tärkeää varmistaa, että ISA 2 -ohjelmaan osallistutaan mahdollisimman laajalti ja että ratkaisuissa otetaan huomioon kunkin tason tarpeet sekä kansalaisten ja yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, tarpeet, koska niiden panos unionin taloudelle on arvokas.

Tarkistus    33

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a) Vuorovaikutus yksityisen sektorin ja muiden tahojen kanssa on jo osoittanut tehokkuutensa ja lisäarvonsa. Olisi edistettävä synergioita näiden sidosryhmien kanssa, jotta varmistetaan, että etusijalle asetetaan käytettävissä olevat markkinoiden tukemat ratkaisut. Olisi säilytettävä nykyinen käytäntö järjestää konferensseja, seminaareja ja muita kokouksia, jotta näiden ryhmien kanssa voidaan olla vuorovaikutuksessa. Olisi kannustettava sähköisten foorumien jatkuvaan käyttöön sekä kaikkien sopivien keinojen käyttöön yhteyden pitämiseksi sidosryhmiin, mukaan luettuna vaihtoehto hallinnoida yhteentoimivuusratkaisuja yhdessä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja elinten kanssa komission valvonnassa.

Tarkistus    34

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Kansallisten hallintojen pyrkimyksiä voidaan tukea Euroopan rakenne- ja investointirahastojen erityisvälineillä. ISA2-ohjelman puitteissa toteutettavan tiiviin yhteistyön pitäisi maksimoida tällaisista välineistä odotettavat hyödyt varmistamalla, että rahoitettavat hankkeet ovat linjassa unionin laajuisten yhteentoimivuuspuitteiden ja -eritelmien kuten eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden kanssa.

(30) Kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallintojen pyrkimyksiä voidaan tukea Euroopan rakenne- ja investointirahastojen erityisvälineillä ja niitä voidaan kannustaa kehittämään yhdessä ratkaisuja eri jäsenvaltioiden kesken. ISA 2 -ohjelman puitteissa toteutettavan tiiviin yhteistyön pitäisi maksimoida tällaisista välineistä odotettavat hyödyt varmistamalla, että rahoitettavat hankkeet ovat linjassa unionin laajuisten yhteentoimivuuspuitteiden ja ‑eritelmien kuten eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden kanssa.

Tarkistus    35

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) ISA2-ohjelman tulisi edistää Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan digitaalistrategian puitteissa mahdollisesti toteutettavien jatkoaloitteiden täytäntöönpanoa. Toimien päällekkäisyyden välttämiseksi siinä olisi otettava huomioon muut unionin ohjelmat tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen, palvelujen ja infrastruktuurien alalla, erityisesti asetuksella (EU) N:o 1316/2013 perustettu Verkkojen Eurooppa -väline ja asetuksella (EU) N:o 1291/2013 perustettu Horisontti 2020 -puiteohjelma.

(33) ISA 2 ‑ohjelman tulisi edistää Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan digitaalistrategian puitteissa mahdollisesti toteutettavien jatkoaloitteiden täytäntöönpanoa. Toimien päällekkäisyyden välttämiseksi siinä olisi otettava huomioon muut unionin ohjelmat tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen, palvelujen ja infrastruktuurien alalla, erityisesti asetuksella (EU) N:o 1316/2013 perustettu Verkkojen Eurooppa -väline ja asetuksella (EU) N:o 1291/2013 perustettu Horisontti 2020 -puiteohjelma, ja sen olisi myötävaikutettava niihin. Komission olisi sovitettava nämä toimet yhteen pannessaan täytäntöön ISA 2 -ohjelmaa sekä suunnitellessaan tulevia aloitteita, jotka vaikuttavat yhteentoimivuuteen.

Tarkistus    36

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) Unionin lainsäädännössä vahvistettuja periaatteita ja säännöksiä, jotka koskevat yksityisyyden suojaa ja yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY1a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001b, olisi sovellettava kaikkiin ISA 2 -ohjelman mukaisesti kehitettäviin, vahvistettaviin ja käytettäviin ratkaisuihin, joihin sisältyy henkilötietojen käsittelyä.

 

______________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    37

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 b) Tiettyjen tämän päätöksen muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tarkennetaan tai mukautetaan tarvittaessa tukikelpoisuussääntöjä ja -kriteerejä sekä valinta- ja täytäntöönpanokriteerejä ja ‑sääntöjä tulevien olosuhteiden vuoksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    38

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 33 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 c) Komission olisi ISA 2 ‑ohjelmaa arvioidessaan kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, onko luoduilla ja toteutetuilla ratkaisuilla myönteinen vai kielteinen vaikutus julkisen sektorin nykyaikaistamiseen ja vastaavatko ne kansalaisten ja pk-yritysten tarpeita esimerkiksi siten, että ne vähentävät kansalaisille ja pk-yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta ja hallinnollisia kustannuksia, lisäävät työllistymismahdollisuuksia sekä parantavat yleisesti yhteyksiä julkishallintojen ja kansalaisten ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, välillä.

Tarkistus    39

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 33 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 d) Hankkiessaan ulkopuolisia palveluja ISA 2 -ohjelmaa varten komission olisi kannustettava pk-yrityksiä osallistumaan tarjouskilpailuihin ja erityisesti löydettävä kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous sopimuksen kohteeseen liittyvien kriteerien perusteella, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat mukaan lukien.

Tarkistus    40

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät vahvistettuun työohjelmaan.

(35) Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät vahvistettuun työohjelmaan, kuten jos on olemassa riski katkoksesta palvelujen tarjoamisessa.

Tarkistus    41

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36) Tämän päätöksen tavoitteena on helpottaa tehokasta ja tuloksellista maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää sähköistä vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen välillä sekä julkishallintojen ja yritysten ja kansalaisten välillä niin, että mahdollistetaan unionin politiikan ja toimien toteuttamista edesauttavien sähköisten julkisten palvelujen tarjonta. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tätä tavoitetta, koska jäsenvaltioiden olisi vaikeaa ja kallista toteuttaa Euroopan tasoinen koordinointi jäsenvaltioiden tasolla, vaan tavoitteet voidaan ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Perussopimuksessa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(36) Tämän päätöksen tavoitteena on helpottaa tehokasta ja tuloksellista maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää sähköistä vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen välillä sekä julkishallintojen ja yritysten ja kansalaisten välillä niin, että mahdollistetaan unionin politiikan ja toimien toteuttamista edesauttavien sähköisten julkisten palvelujen tarjonta. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tätä tavoitetta, koska jäsenvaltioiden olisi vaikeaa ja kallista toteuttaa Euroopan tasoinen koordinointi jäsenvaltioiden tasolla, vaan tavoitteet voidaan ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä sähköiset julkiset palvelut edellyttävät kokonaisvaltaista (sähköistä) lähestymistapaa, jolla vähennetään eroja tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen käytössä, edistetään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä syrjäytymisen torjumisessa ja tuetaan työllistymismahdollisuuksien luomista, elämänlaatua sekä sosiaalista osallistumista ja yhteenkuuluvuutta edistävää talouskasvua.

Tarkistus    42

Ehdotus päätökseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä päätöksellä perustetaan kaudeksi 2016–2020 eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskeva ohjelma, jäljempänä ISA2-ohjelma’.

1. Tällä päätöksellä perustetaan kaudeksi 2016–2020 eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskeva ohjelma, jäljempänä ISA 2 -ohjelma’.

ISA2-ohjelma helpottaa tehokasta ja tuloksellista maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää sähköistä vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen välillä sekä julkishallintojen ja yritysten ja kansalaisten välillä niin, että mahdollistetaan unionin politiikan ja toimien toteuttamista edesauttavien sähköisten julkisten palvelujen tarjonta.

1 a. ISA 2 -ohjelma helpottaa tehokasta ja tuloksellista maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää sähköistä vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen välillä sekä julkishallintojen ja yritysten ja kansalaisten välillä niin, että mahdollistetaan unionin politiikan ja toimien toteuttamista edesauttavien sähköisten julkisten palvelujen tarjonta.

 

ISA 2 ‑ohjelmassa otetaan huomioon yhteentoimivuuden sosiaaliset, taloudelliset ja muut näkökohdat sekä mikroyritysten ja pk-yritysten erityisasema, jotta voidaan parantaa vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen ja yritysten ja kansalaisten välillä. ISA 2 -ohjelmassa kunnioitetaan kansalaisten ja yritysten oikeutta käyttää muita kuin sähköisiä ratkaisuja.

 

ISA 2 -ohjelmalla edistetään tehokkaamman, yksinkertaisemman ja käyttäjäystävällisemmän sähköisen viranomaisasioinnin kehittämistä julkishallinnon kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

2. ISA2-ohjelman kautta unioni määrittelee, luo ja käyttää yhteentoimivuusratkaisuja, joilla pannaan täytäntöön unionin eri alojen politiikkaa. Nämä ratkaisut tarjotaan sitten rajoittamattomaan käyttöön muille unionin toimielimille ja elimille sekä kansallisille, alueellisille ja paikallisille julkishallinnoille, mikä helpottaa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää vuorovaikutusta niiden välillä.

2. ISA 2 -ohjelman kautta unioni tukee ja edistää sellaisten yhteentoimivuusratkaisujen määrittelemistä, luomista ja käyttämistä, joilla pannaan täytäntöön unionin eri alojen politiikkaa. Nämä ratkaisut tarjotaan sitten rajoittamattomaan käyttöön muille unionin toimielimille ja elimille sekä kansallisille, alueellisille ja paikallisille julkishallinnoille, mikä helpottaa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää vuorovaikutusta niiden välillä.

 

2 a. ISA 2 -ohjelmalla varmistetaan yhteinen käsitys yhteentoimivuudesta ja arvioidaan säännöllisesti sen kehitystä. Lisäksi ISA 2 -ohjelma on avoin ja tarpeeksi joustava, jotta sitä voidaan kehittää ja siihen voidaan sisällyttää uusia haasteita ja uusia alueita.

3. ISA2-ohjelmassa kehitetään yhteentoimivuusratkaisuja itsenäisesti tai täydennetään ja tuetaan muita unionin aloitteita pilotoimalla yhteentoimivuusratkaisuja ”ratkaisuhautomoina” tai varmistamalla niiden kestävyys ”ratkaisusiltoina”.

3. ISA 2 -ohjelmassa kehitetään yhteentoimivuusratkaisuja itsenäisesti tai täydennetään ja tuetaan muita unionin aloitteita pilotoimalla yhteentoimivuusratkaisuja ”ratkaisuhautomoina” tai varmistamalla niiden kestävyys ”ratkaisusiltoina”. Komissio varmistaa, että tällaisista ratkaisuista ei aiheudu markkinahäiriöitä tai epäoikeudenmukaisia haittoja yksityisille yhteentoimivuusratkaisujen toimittajille.

 

3 a. ISA 2 -ohjelman kautta unioni työskentelee jäsenvaltioiden kanssa voidakseen määritellä ja edistää parhaita toimintatapoja, laatia suuntaviivoja, koordinoida yhteentoimivuusaloitteita sekä edistää ja tukea yhteisöjä, jotka työskentelevät maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää sähköistä vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen välillä sekä niiden ja yritysten ja kansalaisten välillä koskevien kysymysten parissa. Näin tehdessään unioni työskentelee teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa kaikkien niiden olennaisten kysymysten parissa, joilla tuetaan yhteentoimivuutta ja sen yhteyttä entistä parempaan julkisten palvelujen tarjoamiseen.

4. ISA2-ohjelma on jatkoa päätöksellä N:o 922/2009/EY perustetulle julkishallintojen yhteentoimivuusratkaisuja koskevalle unionin ohjelmalle, jäljempänä ’ISA-ohjelma’, ja siinä vakiinnutetaan, edistetään ja laajennetaan edeltävän ohjelman toimia.

4. ISA 2 -ohjelma on jatkoa päätöksellä N:o 922/2009/EY perustetulle julkishallintojen yhteentoimivuusratkaisuja koskevalle unionin ohjelmalle, jäljempänä ’ISA-ohjelma’, ja siinä vakiinnutetaan, edistetään ja laajennetaan edeltävän ohjelman toimia.

Tarkistus    43

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1) ’yhteentoimivuudella’ erillisten ja erilaisten organisaatioiden kykyä olla vuorovaikutuksessa niiden yhteistä etua palvelevien ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi jakamalla tietoa ja osaamista organisaatioiden kesken niiden käyttämien toimintaprosessien kautta käyttäen niiden tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien välistä tiedonsiirtoa;

1) ’yhteentoimivuudella’ eri organisaatioiden kykyä olla vuorovaikutuksessa niiden yhteistä etua palvelevien ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi jakamalla tietoa ja osaamista organisaatioiden kesken niiden käyttämien toimintaprosessien kautta käyttäen niiden tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien välistä tiedonsiirtoa;

Perustelu

Ytimekkäämpi ilmaisu.

Tarkistus    44

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a) ’yhteentoimivuusperiaatteella’ joukkoa suosituksia, joissa määritellään, miten hallinnonalat, yritykset ja kansalaiset kommunikoivat keskenään kaikkialla unionissa, jotka edistävät ja tukevat eurooppalaisten julkisten palvelujen tarjoamista edistämällä maiden ja hallinnonalojen rajat ylittävää yhteentoimivuutta ja jotka tukevat julkishallintoja niiden tehdessä työtään eurooppalaisten julkisten palvelujen tarjoamiseksi yrityksille ja kansalaisille;

Tarkistus    45

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b) ’eurooppalaisilla julkishallinnoilla’ julkishallintoja unionin tasolla sekä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla;

Tarkistus    46

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2) ’yhteentoimivuusratkaisuilla’ yhteisiä toteutuspuitteita, yhteisiä palveluja ja yleiskäyttöisiä työkaluja, jotka helpottavat erillisten ja erilaisten organisaatioiden välistä yhteistyötä, jotka joko rahoitetaan ja kehitetään itsenäisesti ISA2-ohjelmassa tai kehitetään yhteistyössä muiden unionin aloitteiden kanssa ja jotka perustuvat eurooppalaisten julkishallintojen määrittelemiin vaatimuksiin;

2) ’yhteentoimivuusratkaisuilla’ yhteisiä toteutuspuitteita, yhteisiä palveluja ja tarkoituksenmukaisia työkaluja, jotka helpottavat eri organisaatioiden välistä yhteistyötä, jotka joko rahoitetaan ja kehitetään itsenäisesti ISA 2 -ohjelmassa tai kehitetään yhteistyössä muiden unionin aloitteiden kanssa ja jotka perustuvat eurooppalaisten julkishallintojen määrittelemiin vaatimuksiin;

Perustelu

Ytimekkäämpi ilmaisu.

Tarkistus    47

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) yhteentoimivuusratkaisujen ’käyttäjällä’ eurooppalaisia julkishallintoja kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla;

Tarkistus    48

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b) ISA 2 -ohjelman ’loppukäyttäjällä’ kansalaisia ja yrityksiä;

Tarkistus    49

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5) ’yhteisillä toteutuspuitteilla’ eritelmiä, standardeja, menetelmäkokonaisuuksia, ohjeistoja, yhteisiä semanttisia kokoelmia ja vastaavia lähestymistapoja ja asiakirjoja;

5) ’yhteisillä toteutuspuitteilla’ yhteistä viitearkkitehtuuria, eritelmiä, standardeja, menetelmäkokonaisuuksia, ohjeistoja, yhteisiä semanttisia kokoelmia ja vastaavia lähestymistapoja ja asiakirjoja;

Tarkistus    50

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 10 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– strategisia ja tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä;

– strategisia toimenpiteitä;

Tarkistus    51

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 10 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

tietoa ISA 2 -ohjelmasta saatavista hyödyistä, niistä tiedottamista ja valistustoimia, jotka suunnataan kansalaisille ja yrityksille, erityisesti pk-yrityksille;

Tarkistus    52

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a) ’erittäin kiireellisillä tapauksilla’ tilanteita, jotka voivat aiheuttaa 3 artiklassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamisen keskeytymisen vaaran, ISA 2 -ohjelman puitteissa ja 10 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa;

Tarkistus    53

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävien olemassa olevien yhteentoimivuusratkaisujen arviointia, parantamista, vahvistamista, tuotantokäyttöön saamista, käyttöä ja uudelleenkäyttöä;

a) maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävien olemassa olevien yhteentoimivuusperiaatteiden ja -ratkaisujen arviointia, parantamista, vahvistamista, tuotantokäyttöön saamista, käyttöä ja uudelleenkäyttöä;

Tarkistus    54

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävien uusien yhteentoimivuusratkaisujen kehittämistä, vahvistamista, tuotantokäyttöön saamista, käyttöä ja uudelleenkäyttöä;

b) maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävien uusien yhteentoimivuusperiaatteiden ja ‑ratkaisujen kehittämistä, vahvistamista, tuotantokäyttöön saamista, käyttöä ja uudelleenkäyttöä;

Tarkistus    55

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) ehdotetun tai hyväksytyn unionin lainsäädännön tieto- ja viestintäteknisten vaikutusten arviointia;

c) ehdotetun tai hyväksytyn unionin lainsäädännön tieto- ja viestintäteknisten vaikutusten arviointia, johon sisällytetään tarpeen vaatiessa arvio vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) tehtävien ja valtuuksien laajentamistarpeesta;

Tarkistus    56

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) eurooppalaisten julkishallintojen välistä yhteentoimivuutta haittaavien lainsäädännön puutteiden määrittelyä;

d) eurooppalaisten julkishallintojen välistä maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää yhteentoimivuutta haittaavien lainsäädännön puutteiden määrittelyä unionin tasolla ja kansallisella tasolla;

Tarkistus    57

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) Euroopan yhteentoimivuuskartoituksen luomista ja ylläpitämistä välineenä, jonka avulla helpotetaan olemassa olevien yhteentoimivuusratkaisujen uudelleenkäyttöä ja määritellään alueet, joilta tällaiset ratkaisut vielä puuttuvat;

f) Euroopan yhteentoimivuuskartoituksen luomista ja ylläpitämistä välineenä, jonka avulla helpotetaan olemassa olevien yhteentoimivuusperiaatteiden ja -ratkaisujen uudelleenkäyttöä ja määritellään alueet, joilta tällaiset periaatteet ja ratkaisut vielä puuttuvat;

Tarkistus    58

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) sellaisten julkisten palvelujen kehittämistä ja tarjoamista, joiden hallinnollinen rasite on vähäisempi ja kustannukset alhaisempia, hyödyntämällä täysimääräisesti sähköisen hallinnon ja sähköisen demokratian mahdollisuuksia;

Tarkistus    59

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) olemassa olevien yhteisten eritelmien ja standardien arviointia, päivittämistä ja tunnetuksi tekemistä ja uusien yhteisten eritelmien ja standardien laatimista, vahvistamista ja tunnetuksi tekemistä unionin standardointifoorumien kautta ja yhteistyössä eurooppalaisten tai kansainvälisten standardointielinten kanssa, tapauksen mukaan; ja

g) olemassa olevien yhteisten eritelmien ja standardien arviointia, päivittämistä ja tunnetuksi tekemistä ja uusien yhteisten eritelmien ja avoimien standardien laatimista, vahvistamista ja tunnetuksi tekemistä unionin standardointifoorumien kautta ja yhteistyössä eurooppalaisten tai kansainvälisten standardointielinten kanssa, tapauksen mukaan, ottaen huomioon myös tietojen siirtämisen, käsittelyn ja taltioinnin turvallisuus; ja

Tarkistus    60

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) yhteentoimivuusratkaisujen hyötyjä mittaavan ja kvantifioivan mekanismin kehittämistä.

h) yhteentoimivuusperiaatteiden ja -ratkaisujen hyötyjä mittaavan ja kvantifioivan mekanismin kehittämistä;

Tarkistus    61

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a) virtuaalisen keskitetyn palvelupisteen ylläpitämistä ja tiedottamista laajemmalti tästä palvelupisteestä, joka toimii ISA 2 ‑ohjelman tuloksena saatuja parhaita käytäntöjä koskevana tiedonsaantifoorumina sekä keinona tehdä tunnetuksi kehitettyjä ja jo toiminnassa olevia yhteisiä turvallisuusperiaatteita, niin että vältetään päällekkäiset toimet;

Tarkistus    62

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h b) sellaisen uudelleen käytettäviä ratkaisuja ja standardeja sisältävän yhteisen arkiston luomista, jota voivat käyttää julkishallinnot, jotka haluavat hyväksyä tai käyttää ratkaisuja ja standardeja tulevissa hankkeissaan, tai yritykset, jotka haluavat soveltaa niitä tarjotessaan tuotteitaan markkinoilla, jotta yhteentoimivuutta hyödynnetään täysin kaikilla aloilla;

Tarkistus    63

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – h c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h c) sen helpottamista, että yritykset ja kansalaiset voivat käyttää tietoja uudelleen hyödyllisellä ja käytännönläheisellä tavalla asiassa sovellettavan, muun muassa tietosuojaa koskevan, lainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus    64

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – h d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h d) julkishallintojen, kansalaisten ja yritysten yksityisyyden ja turvallisuuden takaamista koskevien mekanismien kehittämistä;

Tarkistus    65

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

ISA2-ohjelma voi lisäksi toimia ’ratkaisuhautomona’, jossa pilotoidaan uusia yhteentoimivuusratkaisuja, ja ’ratkaisusiltana’, jossa käytetään olemassa olevia yhteentoimivuusratkaisuja.

ISA 2 -ohjelma voi lisäksi toimia ’ratkaisuhautomona’, jossa pilotoidaan uusia yhteentoimivuusratkaisuja, ja ’ratkaisusiltana’, jossa käytetään, kehitetään tai tuetaan olemassa olevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä tarjotaan tietoa ja koulutusta yhteentoimivuusratkaisujen merkityksestä ja käytöstä kaikkialla unionissa.

Tarkistus    66

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio kehittää ... päivään ...kuuta …* mennessä viestintä- ja koulutusstrategian, jolla pyritään lisäämään tietoa ja tietoisuutta ISA 2 ‑ohjelmasta ja sen hyödyistä ja joka suunnataan erityisesti kansalaisille ja pk-yrityksille, ja huolehtii siitä, että ISA 2 ‑ohjelman verkkosivustolla käytetään käyttäjäystävällistä kieltä ja infografiikoita.

 

_____________

 

* Lisätään päivämäärä, joka on 6 kuukautta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus    67

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) perustuttava yleiseen hyötyyn ja yksilöityihin tarpeisiin;

a) oltava yleisen hyödyn ja ensisijaisten tavoitteiden perusteella valittuja ja niiden on vastattava yksilöityjä tarpeita ja ISA 2 -ohjelman tavoitteita;

Tarkistus    68

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) noudatettava seuraavia periaatteita:

b) noudatettava seuraavia periaatteita:

toissijaisuus ja suhteellisuus;

toissijaisuus ja suhteellisuus;

 

– keskittyminen loppukäyttäjiin, erityisesti kansalaisten ja pk-yritysten tarpeisiin;

käyttäjäkeskeisyys;

käyttäjäkeskeisyys;

osallisuus ja saatavuus;

osallisuus ja saatavuus;

turvallisuus ja yksityisyys;

turvallisuus, yksityisyyden kunnioittaminen ja korkeatasoinen tietosuoja;

 

– oletusarvoinen ja sisäänrakennettu yksityisyyden suoja;

monikielisyys;

monikielisyys;

hallinnon yksinkertaistaminen;

hallinnon yksinkertaistaminen ja nykyaikaistaminen;

läpinäkyvyys;

läpinäkyvyys;

tiedon säilyttäminen;

tiedon säilyttäminen;

avoimuus;

avoimuus;

uudelleenkäytettävyys;

uudelleenkäytettävyys;

teknologianeutraalius ja sovitettavuus; ja

teknologianeutraalius, mahdollisimman kestävät ratkaisut ja sovitettavuus sekä verkon neutraalius;

tehokkuus ja tuloksellisuus;

tehokkuus ja tuloksellisuus;

 

– monikanavainen tarjoaminen eli se, että säilytetään mahdollisuus käyttää palveluja perinteisin keinoin sähköisten välineiden lisäksi, ja teknisen tuen saatavuus sähköisiä välineitä käytettäessä.

Tarkistus    69

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) oltava joustavia, jotta ne voidaan mukauttaa uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin; ja

Tarkistus    70

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Hankkeiden muodossa toteutettavat toimet koostuvat, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, seuraavista vaiheista:

Hankkeiden muodossa toteutettavat toimet koostuvat seuraavista vaiheista:

Tarkistus    71

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

seuranta ja valvonta.

seuranta, valvonta ja jälkiarviointi.

Tarkistus    72

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yksittäisten hankkeiden vaiheet määritellään, kun toimi sisällytetään työohjelmaan.

Yksittäisten hankkeiden vaiheet voidaan määritellä, kun toimi sisällytetään työohjelmaan. Hanke voidaan lopettaa missä tahansa vaiheessa, jos sitä ei enää tarvita tai jos sen ei katsota enää olevan tuloksellinen.

Perustelu

Päätöksen olisi oltava joustava, jotta voidaan varmistaa, että sillä ei rajoiteta ratkaisujen kehittämistä.

Tarkistus    73

Ehdotus päätökseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

6 artikla

Toteutussäännöt

Tukikelpoisuus- ja valintakriteerit

1. ISA2-ohjelman toteutuksessa on otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan yhteentoimivuusstrategia, eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet ja niiden tulevat päivitykset.

1. ISA 2 ‑ohjelmasta saatavaa rahoitusta koskeviin hakemuksiin sovelletaan seuraavia tukikelpoisuuskriteerejä:

 

a) unionin ja jäsenvaltioiden tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi hakijoiden on täsmennettävä yhteentoimivuusratkaisut viittaamalla tietojenvaihtoa ja palvelujen integrointia koskeviin olemassa oleviin ja uusiin unionin standardeihin tai julkisesti saatavilla oleviin tai avoimiin eritelmiin;

 

b) päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteentoimivuusratkaisujen toteuttamisen nopeuttamiseksi on otettava huomioon muissa asiaan liittyvissä unionin ja jäsenvaltioiden aloitteissa aikaansaadut tulokset ja päällekkäisiä ratkaisuja ei voida hyväksyä.

2. Hankkeissa on pyrittävä siihen, että niihin osallistuu mahdollisimman monta jäsenvaltiota. Jäsenvaltiot voivat liittyä ja niitä kannustetaan liittymään hankkeisiin missä tahansa vaiheessa.

2. ISA 2 -ohjelmaan sovelletaan seuraavia valintakriteerejä:

 

a) hankkeissa on pyrittävä siihen, että niihin osallistuu mahdollisimman monta jäsenvaltiota. Jäsenvaltiot voivat liittyä ja niitä kannustetaan liittymään hankkeisiin missä tahansa vaiheessa, ja yrityksiä ja muita organisaatioita kannustetaan myös osallistumaan;

 

b) kaikissa ISA 2 -ohjelmasta rahoitettavissa toimissa ja yhteentoimivuusratkaisuissa kannustetaan käyttämään uudelleen saatavilla olevia yhteentoimivuusratkaisuja.

3. Kansallisten ja unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi yhteentoimivuusratkaisuja määriteltäessä on viitattava tietojenvaihtoa ja palvelujen integrointia koskeviin olemassa oleviin ja uusiin eurooppalaisiin standardeihin tai julkisesti saatavilla oleviin tai avoimiin eritelmiin.

 

4. Yhteentoimivuusratkaisujen vahvistamisessa tai parantamisessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä perustana tai niiden yhteydessä on harjoitettava kokemusten vaihtoa ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa ja edistämistä. Kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa kaikkien sidosryhmien kesken ja asiaan liittyvien julkisten kuulemisten järjestämistä on kannustettava.

 

5. Päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteentoimivuusratkaisujen toteuttamisen nopeuttamiseksi on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon muissa asiaan liittyvissä unionin ja jäsenvaltioiden aloitteissa aikaansaadut tulokset.

 

6. Toteutettaessa yhteentoimivuusratkaisuja ISA2-ohjelman puitteissa ohjenuorana on mahdollisuuksien mukaan käytettävä eurooppalaista yhteentoimivuuden viitearkkitehtuuria.

 

7. Yhteentoimivuusratkaisut ja niiden päivitykset on sisällytettävä Euroopan yhteentoimivuuskartoitukseen ja ne on mahdollisuuksien mukaan asetettava saataville, jotta eurooppalaiset julkishallinnot voivat käyttää niitä uudelleen.

 

8. Komissio seuraa määräajoin yhteentoimivuusratkaisujen toteuttamista ja uudelleenkäyttöä unionissa osana 7 artiklan mukaisesti vahvistettua työohjelmaa.

 

9. Mahdollisimman suuren synergian, täydentävyyden ja yhteispanostuksen aikaansaamiseksi toimia on mahdollisuuksien mukaan koordinoitava muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden kanssa.

 

10. Kaikissa ISA2-ohjelmasta rahoitettavissa toimissa ja yhteentoimivuusratkaisuissa kannustetaan käyttämään uudelleen saatavilla olevia yhteentoimivuusratkaisuja, sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista.

 

Tarkistus    74

Ehdotus päätökseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Täytäntöönpanosäännöt

 

1. Euroopan yhteentoimivuusstrategia, eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet ja niiden tulevat ilmenemismuodot on otettava asianmukaisesti huomioon.

 

2. Yhteentoimivuusratkaisujen vahvistamisessa tai parantamisessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä perustana tai niiden yhteydessä on harjoitettava kokemusten vaihtoa ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa sekä niiden tunnetuksi tekemistä. Tämän on pidettävä sisällään asianmukainen arviointi yhteentoimivuusratkaisujen vaikutuksesta yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan. Kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa kaikkien sidosryhmien kesken ja asiaan liittyvien julkisten kuulemisten järjestämistä on edistettävä ja helpotettava asianmukaisesti esimerkiksi virtuaalisen arkiston avulla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että jäsenvaltiot sitoutuvat varmistamaan kansallisten asiantuntijoiden yhteentoimivuutta koskevan yhteistyön.

 

3. Toteutettaessa yhteentoimivuusratkaisuja ISA 2 ‑ohjelman puitteissa ohjenuorana on mahdollisuuksien mukaan käytettävä eurooppalaista yhteentoimivuuden viitearkkitehtuuria.

 

4. Yhteentoimivuusratkaisut ja niiden päivitykset on sisällytettävä Euroopan yhteentoimivuuskartoitukseen ja asetettava mahdollisuuksien mukaan saataville, jotta eurooppalaiset julkishallinnot voivat käyttää niitä uudelleen.

 

5. Komissio seuraa vähintään vuosittain yhteentoimivuusratkaisujen täytäntöönpanoa ja uudelleenkäyttöä unionissa osana 7 artiklan mukaisesti vahvistettua työohjelmaa ja ilmoittaa seurannan tuloksista Euroopan parlamentille.

 

6. ISA 2 -ohjelman täytäntöönpanon on edistettävä myös komission digitaalistrategian täytäntöönpanoa.

 

7. Mahdollisimman laajan synergian, täydentävyyden ja yhteispanostuksen aikaansaamiseksi toimet on mahdollisuuksien mukaan sovitettava yhteen muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden kanssa.

 

8. Komissio saattaa yhteen eri sidosryhmät, jotta ne voivat käydä keskenään ja komission kanssa keskusteluja ohjelmassa käsitellyistä kysymyksistä. Komissio järjestää tätä varten konferensseja, seminaareja ja muita kokouksia sekä käyttää vuorovaikutteisia sähköisiä foorumeja, ja se voi käyttää muita sopiviksi katsomiaan vuorovaikutusvälineitä.

 

9. Ennen sellaisia toimia ja yhteentoimivuusratkaisuja, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, on sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

 

10. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa yhteentoimivuusratkaisuja voidaan hallinnoida yhdessä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa komission valvonnassa, ja ISA 2 ‑ohjelmasta rahoitetut toimet voidaan yhdistää suoraan toimiin, joilla laajennetaan ohjelman soveltamisalaa kansalaisten ja yritysten eduksi, ja käyttää siinä soveltuvissa tapauksissa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista saatavia muita rahoituslähteitä.

Tarkistus    75

Ehdotus päätökseksi

6 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b artikla:

 

Delegoidut säädökset

 

Jos on tarpeen täydentää 6 ja 6 a artiklassa säädettyjä tukikelpoisuus- ja valintakriteerejä ja täytäntöönpanosääntöjä, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti näiden kriteerien ja sääntöjen muuttamiseksi, selventämiseksi tai täydentämiseksi.

Tarkistus    76

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimien toteuttamiseksi tämän päätöksen koko soveltamisaikana komissio hyväksyy ISA2-ohjelman alussa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan työohjelma, ja tarkistaa sitä vähintään kerran vuodessa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Toimien toteuttamiseksi tämän päätöksen koko soveltamisaikana komissio hyväksyy ISA 2 ‑ohjelman alussa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan työohjelma, ja tarkistaa sitä vähintään kerran vuodessa, jos se on ehdottomasti tarpeen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Työohjelmassa eritellään, priorisoidaan, dokumentoidaan, valitaan, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan 5 artiklassa tarkoitettuja toimia sekä tehdään tunnetuksi niiden tuloksia.

Työohjelmassa eritellään, priorisoidaan, dokumentoidaan, valitaan, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan 5 artiklassa tarkoitettuja toimia, myös 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja liitännäistoimenpiteitä, varmistetaan mahdollisimman laaja ja kattava osallistuminen 6 artiklassa säädettyjen tukikelpoisuus- ja valintakriteerien mukaisesti sekä tehdään tunnetuksi niiden tuloksia ja ilmoitetaan niistä Euroopan parlamentille.

Tarkistus    77

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimia voidaan sisällyttää työohjelmaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että niissä noudatetaan sääntöjä ja ne täyttävät valintakriteerit. Nämä säännöt ja kriteerit ja niiden mahdolliset muutokset ovat erottamaton osa työohjelmaa.

2. Toimia voidaan sisällyttää työohjelmaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että niissä noudatetaan hallintomenettelyjä, joissa määritellään sovellettavat tavoitteet. Nämä hallintomenettelyt ja niihin tehdyt mahdolliset muutokset ovat erottamaton osa työohjelmaa.

Tarkistus    78

Ehdotus päätökseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2. Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2016 neljän vuoden ajaksi 6 b artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 b artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Edellä olevan 6 b artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    79

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio laatii ohjelman toteutuksesta vuosittain kertomuksen ISA2-komitealle.

2. Komissio laatii ISA 2 -ohjelman toteutuksesta, yhteentoimivuusratkaisujen uudelleenkäytöstä unionissa ja tulosindikaattoreiden kehityksestä vuosittain kertomuksen ISA 2 -komitealle, Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle tai asiasta vastaaville valiokunnille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

 

Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta tai asiasta vastaavat valiokunnat voivat pyytää komissiota raportoimaan ISA 2 ‑ohjelman toteutuksesta ja vastaamaan valiokuntien jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus    80

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. ISA2-ohjelmalle tehdään väliarviointi ja loppuarviointi. Väliarvioinnin tulokset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 ja loppuarvioinnin tulokset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021. Euroopan parlamentin toimivaltainen valiokunta voi tässä yhteydessä pyytää komissiota esittelemään arviointitulokset ja vastaamaan valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin.

3. ISA 2 -ohjelmalle tehdään väliarviointi ja loppuarviointi, joihin kumpaankin liitetään perusteellinen vaikutustenarviointi, ja väliarvioinnin tulokset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 ja loppuarvioinnin tulokset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021. Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta tai asiasta vastaavat valiokunnat voivat tässä yhteydessä pyytää komissiota esittelemään arviointitulokset ja vastaamaan valiokuntien jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus    81

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. ISA 2 ‑ohjelman väliarviointiin ja loppuarviointiin on sisällyttävä analyysi yksilöiden suojelua koskevan unionin lainsäädännön noudattamisesta siltä osin kuin on kyse henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta kaikissa asiaan liittyvissä toimissa ja yhteentoimivuusratkaisuissa, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

Tarkistus    82

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Arvioinneissa tarkastellaan muun muassa ohjelman toimien merkityksellisyyttä, tuloksellisuutta, tehokkuutta, hyödyllisyyttä, kestävyyttä ja johdonmukaisuutta. Loppuarvioinnissa tarkastellaan lisäksi sitä, missä määrin ohjelma on saavuttanut tavoitteensa.

4. Arvioinneissa tarkastellaan muun muassa ISA 2 ‑ohjelman toimien merkityksellisyyttä, tuloksellisuutta, tehokkuutta, hyödyllisyyttä, kansalaisten ja yritysten tyytyväisyys mukaan lukien, sekä kestävyyttä ja johdonmukaisuutta. Lisäksi niissä arvioidaan johdonmukaisuutta, synergioita ja täydentävyyttä unionin muiden ohjelmien ja erityisesti Verkkojen Eurooppa -välineen kanssa. Loppuarvioinnissa tarkastellaan lisäksi sitä, missä määrin ohjelma on saavuttanut tavoitteensa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ohjelman käyttäjien esiin tuomiin tarpeisiin.

Tarkistus    83

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Ohjelman tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa 1 artiklassa asetettuun tavoitteeseen ja työohjelmaan sisältyviin toimiin. Tavoitteen saavuttamisen mittaamiseen käytetään erityisesti eurooppalaisille julkishallinnoille toimitettujen ja niiden käyttämien keskeisten yhteentoimivuuden mahdollistajien ja julkishallintojen tukivälineiden lukumäärää. Ohjelman tuloksia ja vaikutuksia mittaavat indikaattorit määritellään työohjelmassa.

5. ISA 2 -ohjelman tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa 1 artiklan 2 kohdassa asetettuun tavoitteeseen ja 6 artiklassa säädettyihin tukikelpoisuus- ja valintakriteereihin. Tavoitteen saavuttamisen mittaamiseen käytetään erityisesti eurooppalaisille julkishallinnoille toimitettujen ja niiden käyttämien keskeisten yhteentoimivuuden mahdollistajien ja julkishallintojen tukivälineiden lukumäärää.

Tarkistus    84

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Komissio vahvistaa indikaattorit ISA 2 -ohjelman tulosten ja vaikutusten mittaamiseksi.

 

Näissä indikaattoreissa on otettava huomioon 6 artiklassa säädetyt tukikelpoisuus- ja valintakriteerit.

Tarkistus    85

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Lisäksi arvioinneissa tarkastellaan hyötyjä, joita toimista on koitunut unionille yhteisten politiikkojen edistämisen kannalta, yksilöidään osa-alueet, joilla on mahdollista tehdä parannuksia, ja todennetaan synergiat muiden unionin aloitteiden kanssa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävän yhteentoimivuuden ja eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistamisen alalla.

6. Lisäksi arvioinneissa tarkastellaan hyötyjä, joita toimista on koitunut unionille yhteisten politiikkojen edistämisen kannalta, yksilöidään osa-alueet, joilla on mahdollista tehdä parannuksia, ja todennetaan synergiat muiden unionin aloitteiden kanssa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävän yhteentoimivuuden ja eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistamisen, yksinkertaistamisen ja tehokkuuden alalla.

Tarkistus    86

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio arvioi myös ISA 2 -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden merkitystä paikallis- ja alueviranomaisten kannalta julkishallintojen yhteentoimivuuden parantamiseksi ja julkisten palvelujen tarjoamisen tehostamiseksi.

Tarkistus    87

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

8. ISA2-ohjelman arviointiin on sisällyttävä, soveltuvin osin, tietoja

8. ISA 2 -ohjelman arviointiin on sisällyttävä tietoja

Tarkistus    88

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 8 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) määrällisesti arvioitavissa olevista hyödyistä, joita yhteentoimivuusratkaisut tuottavat yhdistämällä tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäjien tarpeisiin;

a) määrällisesti ja laadullisesti arvioitavissa olevista hyödyistä ja kustannussäästöistä, joita yhteentoimivuusratkaisut tuottavat yhdistämällä tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäjien ja loppukäyttäjien, erityisesti kansalaisten ja pk-yritysten, tarpeisiin;

Tarkistus    89

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) yhteentoimivien tieto- ja viestintätekniikkapohjaisten ratkaisujen määrällisesti arvioitavissa olevista myönteisistä vaikutuksista.

b) yhteentoimivien tieto- ja viestintätekniikkapohjaisten ratkaisujen määrällisesti ja laadullisesti arvioitavissa olevista vaikutuksista erityisesti julkishallinnoille, kansalaisille ja pk-yrityksille.

Tarkistus    90

Ehdotus päätökseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

ISA2-ohjelmassa luotuja tai käytettyjä yhteentoimivuusratkaisuja voidaan käyttää myös muissa kuin unionin aloitteissa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan tästä ei aiheudu menoja unionin yleiseen talousarvioon eikä yhteentoimivuusratkaisuun liittyvä keskeisin unionin tavoite vaarannu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muiden politiikkojen soveltamista.

ISA 2 ‑ohjelmassa luotuja tai käytettyjä yhteentoimivuusratkaisuja voidaan käyttää myös muissa kuin unionin aloitteissa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan tästä ei aiheudu menoja unionin yleiseen talousarvioon eikä yhteentoimivuusratkaisuun liittyvä keskeisin unionin tavoite vaarannu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muiden politiikkojen soveltamista ja noudattaen 6 artiklassa säädettyjä tukikelpoisuus- ja valintakriteerejä.

Tarkistus    91

Ehdotus päätökseksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a artikla

 

Tietosuoja

 

ISA 2 ‑ohjelman puitteissa kehitettävissä, vahvistettavissa ja käytettävissä, henkilötietojen käsittelyä sisältävissä ratkaisuissa, mukaan lukien kaikenlainen yhteistyö kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, on noudatettava tiukasti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua unionin lainsäädäntöä.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Esittelijä suhtautuu myönteisesti eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevasta ohjelmasta (ISA 2) tehtyyn komission ehdotukseen.

Vuodesta 1995 alkaen, jolloin käynnistettiin hallintojen välistä tietojenvaihtoa koskeva ohjelma (HVT), komissio on pyrkinyt edistämään jäsenvaltioiden kanssa ratkaisuja, joilla mahdollistetaan jäsenvaltioiden hallintojen välinen sekä niiden ja EU:n toimielinten välinen tietojenvaihto.

Tässä päätöksessä edetään edelleen voimassa olevan ISA-ohjelman (yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille) viitoittamaa tietä, mutta käynnistetään samanaikaisesti uusi vaihe, jonka aikana ei voida olla ottamatta huomioon tapahtunutta teknistä kehitystä, hallintojen ja kansalaisyhteiskunnan uusia tarpeita sekä pilvipalvelujen tarjoamia uusia mahdollisuuksia.

Yritysten ja kansalaisten ottaminen ISA 2 -ohjelman kohderyhmäksi antaa tärkeän signaalin kehityksestä ja edellyttää, että komissio ei aseta ohjelman täytäntöönpanossa ja arvioinnissa käytettäviä kriteerejä pelkästään tarjonnan vaan ennen kaikkea kysynnän perusteella, eli julkisen sektorin uudistumiskyvyn perusteella, jotta voidaan vastata entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin.

Yhteentoimivuudella edistetään entistä enemmän julkisten palvelujen mahdollista laatua ja parannetaan yritysten kilpailuedellytyksiä ja lisätään kansalaisten tyytyväisyyttä. Se on myös Euroopan kasvu- ja työllisyysstrategian merkittävä liittolainen.

ISA 2 -ohjelma on yhdistetty muihin aloitteisiin, joilla edistetään julkishallintojen nykyaikaistamista Euroopassa ja lisätään niiden mahdollisuutta erilaistaa positiivisesti talouden yleistä kilpailukykyä ja kansalaisten elämänlaatua.

Ohjelmalla edistetään myös digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista sekä maailmanlaajuisesti johtoasemassa olevan ja sosiaalisesti osallistavan kunnianhimoisen Euroopan digitaalistrategian täytäntöönpanoa.

Esittelijä katsoo, että käsiteltävänä olevan päätöksen mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää ohjelman taloudellisen ja sosiaalisen omavastuullisuuden entistä voimakkaampaa korostamista seuraavien suuntaviivojen mukaisesti:

1.  Sellaisen yhteisen semantiikan kehittäminen, joka yhdistää julkishallinnot toisiinsa ja muihin aloihin tekijänä, joka tekee unionin taloudesta maailmanlaajuisesti entistä kilpailukykyisemmän.

2.  Ratkaisuja ja standardeja sisältävän arkiston luominen hallintojen välitöntä käyttöä tai uusien hankkeiden sisällyttämistä varten.

3.  Parhaita toimintatapoja koskevan keskitetyn palvelupisteen kehittäminen (Joinup-foorumi).

4.  Hallintojen, yritysten ja kansalaisten yksityisyyden ja turvallisuuden takaaminen.

5.  Menettelyjen yksinkertaistaminen ja soveltamisalan laajentaminen.

6.  Yhteistyössä tapahtuva sellaisten ratkaisujen kehittäminen, jotka koskevat samanaikaisesti kahden tai useamman jäsenvaltion hallintoja.

7.  Yritysten ja kansalaisten tyytyväisyyden vaikutusten huomioon ottaminen arvioitaessa ohjelman onnistumista.

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.6.2015)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevasta ohjelmasta (ISA2) – Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Valmistelija (*): Liisa Jaakonsaari

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on perustaa eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskeva ohjelma (ISA2). Valmistelija suhtautuu myönteisesti ehdotukseen ja sen tarkoitukseen ja katsoo, että ISA2-ohjelmaa tarvitaan jäsenvaltioiden välillä olevien sähköisten esteiden poistamiseen.

1. Toimivalta

Tämä menettely kuuluu parlamentissa kolmen valiokunnan toimivaltaan: teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta on vastaava valiokunta, ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta osallistuvat yhteistyöhän työjärjestyksen 54 artiklan mukaisessa valiokuntien yhteistyömenettelyssä. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalla on yksinomainen toimivalta kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä, kun taas teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan toimivallat liittyvät koko ehdotukseen eikä niitä voi eritellä tarkasti. Valiokunnat ovatkin sopineet, että kukin valiokunta keskittyy mahdollisuuksien mukaan keskeiseen toimivaltaansa kuuluviin kysymyksiin.

Tämän vuoksi valmistelija ei ole käsitellyt tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, vaikka pitääkin niitä äärimmäisen tärkeinä, vaan ne on jätetty kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan käsiteltäviksi. Valmistelija on sen sijaan keskittynyt kysymyksiin, jotka kuuluvat sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan keskeiseen toimivaltaan eli sisämarkkinoihin ja kuluttajiin.

2. Kansalaiset ja yritykset

Komission ehdotuksen mukaan ISA2-ohjelma pyrkii palvelemaan paitsi julkishallintoja myös yrityksiä ja kansalaisia. Valmistelija katsoo kuitenkin, että ehdotuksen sisältö ei vastaa tätä. Tämän vuoksi, jotta teksti vastaisi paremmin komission asettamaa tavoitetta, valmistelija on lisännyt joitakin selvennyksiä ja tarkennuksia:

1) joukon säännöksiä, joilla velvoitetaan komissio ottamaan huomioon yhteentoimivuuden sosiaaliset näkökohdat, jotta kaikki voisivat hyötyä täysimääräisesti uusien teknologioiden suomista mahdollisuuksista;

2) joukon säännöksiä, joilla velvoitetaan komissio ottamaan huomioon mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityinen tilanne ja vastaamaan paremmin pk-yritysten tarpeisiin;

3) ”käyttäjien” määritelmän. Komission ehdotuksen 2 artiklassa ei ole määritelty, mitä ”käyttäjillä” tarkoitetaan, vaikka käsitettä käytetään useissa, välillä vaihtelevissa yhteyksissä. Ehdotuksessa ISA2-ohjelman suoria ”käyttäjiä” ovat eurooppalaiset julkishallinnot, kun taas epäsuoria (loppu)käyttäjiä ovat kansalaiset ja yritykset. Käsite ”käyttäjäkeskeisyys” viittaa viimeksi mainittuun ryhmään. Valmistelijan mielestä terminologian vaihteleva käyttö on aiheuttanut joitakin sekaannuksia ja sitä on selkiytettävä.

3. Muut kysymykset

Valmistelijan mielestä ISA2-ohjelman tuomista hyödyistä ja sen perustamistarpeesta vallitsee tiedonpuute. Tämän vuoksi valmistelija on lisännyt 3 artiklaan säännöksen, joka velvoittaa komission laatimaan tiedotusstrategian, jolla tiedotetaan ja lisätään tietoisuutta ISA‑ohjelmasta ja sen tuomista hyödyistä.

Lisäksi valmistelija on tehnyt 4 artiklan yleisiin periaatteisiin lisäyksen korostaakseen sitä, että on löydettävä kestävä ratkaisu. Valmistelija on myös sitä mieltä, että kansalaisille ja yrityksille olisi tarvittaessa tarjottava teknistä tukea näiden käyttäessä yhteentoimivuusratkaisuja. Lisäksi myös tulevaisuudessa olisi oltava mahdollista käyttää palveluja perinteisin keinoin eikä vain sähköisesti.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ISA2-ohjelman täytäntöönpanon valvonnasta sekä 11 artiklan säännöksiin, jotka koskevat ohjelman arviointia. Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että toisena lainsäätäjänä Euroopan parlamentin olisi oltava mukana täytäntöönpano- ja arviointiprosessissa.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Unionin tasolla yhteentoimivuus helpottaa politiikkojen onnistunutta täytäntöönpanoa. Tehokas täytäntöönpano on riippuvainen yhteentoimivuudesta erityisesti seuraavilla politiikan aloilla:

(4) Unionin tasolla yhteentoimivuus voi helpottaa sellaisten politiikkojen onnistunutta täytäntöönpanoa, joilla on olennainen rajat ylittävä ulottuvuus. Tehokas täytäntöönpano on riippuvainen yhteentoimivuudesta erityisesti seuraavilla politiikan aloilla:

Perustelu

Yhteentoimivuuden ei tulisi olla itsetarkoitus vaan keino tehostaa toimintaa, silloin kun sille on selkeä tarve ja kun sille on selkeästi kysyntää asianomaisten käyttäjien keskuudessa. On erityisen tärkeää, ettei järjestelmistä tehdä yhteentoimivia, jos ne ovat vanhentuneita tai tarpeettomia taikka jos niitä olisi syytä nykyaikaistaa. Yhteentoimivuuden tulisi olla toissijaista suhteessa jäsenvaltioiden hallinnoinnin ja julkishallintojen järjestelmien digitalisointiin ja nykyaikaistamiseen.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tullin, verotuksen ja valmisteverojen alalla yhteentoimivuus on ollut keskeinen menestystekijä sellaisten kaikki jäsenvaltiot kattavien Euroopan laajuisten tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien toiminnassa, joilla tuetaan komission ja kansallisten hallintojen toteuttamista Fiscalis 2013- ja Tulli 2013 -ohjelmista rahoitettavia yhteentoimivia yrityspalveluja. Fiscalis 2013- ja Tulli 2013 -ohjelmissa luotuja hyödykkeitä voidaan sellaisinaan jakaa ja käyttää uudelleen muilla politiikan aloilla.

(9) Tullin, verotuksen ja valmisteverojen alalla yhteentoimivuus on ollut keskeinen menestystekijä sellaisten kaikki jäsenvaltiot kattavien Euroopan laajuisten tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien toiminnassa, joilla tuetaan komission ja kansallisten hallintojen toteuttamista Fiscalis 2013- ja Tulli 2013 -ohjelmista rahoitettavia yhteentoimivia yrityspalveluja. Fiscalis 2013- ja Tulli 2013 -ohjelmissa luotuja hyödykkeitä voidaan sellaisinaan jakaa ja käyttää uudelleen muilla politiikan aloilla. Jäsenvaltiot ovat myös sitoutuneet EU:n tulliliiton hallintouudistuksesta annetuissa neuvoston päätelmissä kehittämään strategian, joka koskee yhteisesti hallinnoituja ja yhteisesti käytettäviä tietoteknisiä järjestelmiä kaikilla tulliin liittyvillä aloilla.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Tieto- ja viestintäteknisen standardoinnin alalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 yhteentoimivuus mainitaan standardoinnin olennaisena tuloksena.

(14) Tieto- ja viestintäteknisen standardoinnin alalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 yhteentoimivuus mainitaan standardoinnin olennaisena tuloksena. Kehitettäessä standardeja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 922/2009/EY17a perustetun ISA2‑ohjelman yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kyseisessä asetuksessa vahvistettuihin säännöksiin, jotka koskevat yhteiskunnan sidosryhmien osallistumista.

 

___________________

 

17a Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 922/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, yhteentoimivuusratkaisuista eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA). EUVL L 260, 3.10.2009, s. 20.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Julkisten hankintojen alalla 28 päivänä maaliskuuta 2014 annetuissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 ja 2014/23/EU21 edellytetään, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön sähköiset hankintamenettelyt. Direktiiveissä todetaan, että sähköisessä muodossa tapahtuvaan tietojen toimittamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden sekä niiden teknisten ominaisuuksien on oltava yhteentoimivia yleisesti käytössä olevien tieto- ja viestintäteknologian tuotteiden kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentin 11 päivänä maaliskuuta 2014 hyväksymä direktiivi 2014/55/EU22 sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa koskee eurooppalaisen standardin laatimista julkisten hankintojen sähköistä laskutusta varten, jotta sähköisten laskutusjärjestelmien yhteentoimivuus voidaan varmistaa koko EU:ssa.

(16) Julkisten hankintojen alalla 28 päivänä maaliskuuta 2014 annetuissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 ja 2014/23/EU21 edellytetään, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön sähköiset hankintamenettelyt, jotta hankintamenettelyistä saadaan aiempaa tehokkaampia ja avoimempia. Direktiiveissä todetaan, että sähköisessä muodossa tapahtuvaan tietojen toimittamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden sekä niiden teknisten ominaisuuksien on oltava yhteentoimivia yleisesti käytössä olevien tieto- ja viestintäteknologian tuotteiden kanssa. Vaatimuksen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä julkisen talouden säästöjä ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) ja yrittäjille. Lisäksi Euroopan parlamentin 11 päivänä maaliskuuta 2014 hyväksymä direktiivi 2014/55/EU22 sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa koskee eurooppalaisen standardin laatimista julkisten hankintojen sähköistä laskutusta varten, jotta sähköisten laskutusjärjestelmien yhteentoimivuus voidaan varmistaa koko EU:ssa.

__________________

__________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242).

 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1–64).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1‑64).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (EUVL L 133, 6.5.2014, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (EUVL L 133, 6.5.2014, s. 1).

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Johdanto-osan kappaleissa 4–16 tarkoitetut politiikan alat osoittavat, kuinka tärkeää on, että yhteentoimivuuteen ja sen mahdollisiin käyttötarkoituksiin liittyvää politiikkaa olisi koordinoitava unionin tasolla mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti. Jotta voitaisiin korjata unionin yhteentoimivuusympäristön sirpaloituminen, olisi edistettävä unionin yhteistä käsitystä yhteentoimivuudesta ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa yhteentoimivuusratkaisuihin.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Poliittisella tasolla neuvosto on toistuvasti peräänkuuluttanut entistäkin suurempaa yhteentoimivuutta Euroopassa ja jatkuvia toimia eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistamiseksi. Etenkin Eurooppa-neuvoston 24 ja 25 päivänä lokakuuta 2013 hyväksymissä päätelmissä korostetaan, että julkishallintojen nykyaikaistamista olisi jatkettava toteuttamalla pikaisesti sellaiset palvelut kuin sähköinen viranomaisasiointi, sähköinen terveydenhuolto, sähköinen laskutus ja sähköiset hankintamenettelyt, jotka kaikki edellyttävät yhteentoimivuutta.

(18) Poliittisella tasolla neuvosto on toistuvasti peräänkuuluttanut entistäkin suurempaa yhteentoimivuutta Euroopassa ja jatkuvia toimia eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistamiseksi. Etenkin Eurooppa-neuvoston 24 ja 25 päivänä lokakuuta 2013 hyväksymissä päätelmissä korostetaan, että julkishallintojen nykyaikaistamista olisi jatkettava toteuttamalla pikaisesti sellaiset palvelut kuin sähköinen viranomaisasiointi, sähköinen terveydenhuolto, sähköinen laskutus ja sähköiset hankintamenettelyt, jotka kaikki edellyttävät yhteentoimivuutta. Jäsenvaltioiden sitoutuminen on olennaisen tärkeää, jotta unionista saataisiin nopeasti luotua yhteentoimiva sähköinen yhteiskunta ja jotta julkishallinnot saataisiin edistämään verkkopohjaisten menettelyjen käyttöä. Jotta sähköisestä viranomaisasioinnista saataisiin tehokkaampaa, yksinkertaisempaa ja käyttäjäystävällisempää, myös eurooppalaisia julkishallintoja on muutettava merkittävästi jäsenvaltioiden tuella ja niiden entistä syvemmän sitoutumisen avulla. Tehokkaat verkkopohjaiset julkiset palvelut ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan lisätä yritysten ja kansalaisten luottamusta digitaalisiin palveluihin.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jos yhteentoimivuutta tarkastellaan vain yhden sektorin näkökulmasta, syntyy riski, että toisistaan poikkeavien tai yhteensopimattomien ratkaisujen käyttöönotto kansallisella tai sektoritasolla luo uusia sähköisiä esteitä, jotka haittaavat sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa ja siihen liittyviä liikkumisen vapauksia ja vaikeuttavat markkinoiden avoimuutta ja niillä harjoitettavaa kilpailua ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista kansalaisille ja yrityksille. Tämän riskin lieventämiseksi jäsenvaltioiden ja unionin olisi lisättävä yhteisiä toimia, joilla vältetään markkinoiden sirpaloituminen ja varmistetaan maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävä yhteentoimivuus lainsäädännön täytäntöönpanossa ja samalla vähennetään byrokratiaa ja kustannuksia ja edistetään yhteisesti sovittuja tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja ja niiden asianmukaista hallinnointia.

(19) Jos yhteentoimivuutta tarkastellaan vain yhden sektorin näkökulmasta, syntyy riski, että toisistaan poikkeavien tai yhteensopimattomien ratkaisujen käyttöönotto kansallisella tai sektoritasolla luo uusia sähköisiä esteitä, jotka haittaavat sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa ja siihen liittyviä liikkumisen vapauksia ja vaikeuttavat markkinoiden, erityisesti julkisten hankintojen markkinoiden, avoimuutta ja niillä harjoitettavaa kilpailua ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista kansalaisille ja yrityksille. On kuitenkin tärkeää tunnustaa, että yhteentoimivuusratkaisujen käyttöönotossa on noudatettava kohdennettua lähestymistapaa, sillä erilaisiin poliittisiin tavoitteisiin liittyy erilaisia haasteita.

Perustelu

Yhteentoimivuuden ei tulisi olla itsetarkoitus vaan keino tehostaa toimintaa, silloin kun sille on selkeä tarve ja kun sille on selkeästi kysyntää asianomaisten käyttäjien keskuudessa. On erityisen tärkeää, ettei järjestelmistä tehdä yhteentoimivia, jos ne ovat vanhentuneita tai tarpeettomia taikka jos niitä olisi syytä nykyaikaistaa. Yhteentoimivuuden tulisi olla toissijaista suhteessa jäsenvaltioiden hallinnoinnin ja julkishallintojen järjestelmien digitalisointiin ja nykyaikaistamiseen.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Tätä päätöstä sovellettaessa yhteentoimivuusratkaisujen käyttäjiksi olisi ymmärrettävä eurooppalaiset julkishallinnot kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Kansalaiset ja yritykset ovat yhteentoimivuusratkaisujen loppukäyttäjiä (epäsuoria käyttäjiä) käyttäessään julkishallintojen tarjoamia sähköisiä julkisia palveluja. Käyttäjäkeskeisyys viittaa yhteentoimivuusratkaisujen loppukäyttäjiin.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b) Vaarana on vanhaan teknologiaan sitoutuminen. Yhteentoimivuuden ei tulisi olla itsetarkoitus, vaan sillä olisi tehostettava nykyisiä hallinnoinnin ja julkishallinnon nykyaikaistamiseen tähtääviä toimia. ISA2-ohjelmassa olisi mahdollistettava ratkaisujen mukauttaminen tulevaan uuteen teknologiaan, ja sen olisi oltava avoin ja joustava, jotta sillä voitaisiin vastata paremmin uusien, nuorille työpaikkoja luovien liiketoimintamallien ja startup-yritysten tarpeisiin.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 23 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(23) Tässä ISA2-ohjelmassa luotavien tai käytettävien ratkaisujen olisi, niin pitkälle kuin mahdollista, oltava osa yhdenmukaista palveluympäristöä, joka helpottaa vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen, yritysten ja kansalaisten välillä ja varmistaa, helpottaa ja mahdollistaa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävän yhteentoimivuuden.

(23) Tässä ISA2-ohjelmassa luotavien tai käytettävien ratkaisujen olisi, niin pitkälle kuin mahdollista, oltava osa yhdenmukaista palveluympäristöä, joka helpottaa vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen, yritysten ja kansalaisten välillä ja varmistaa, helpottaa ja mahdollistaa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävän yhteentoimivuuden. Tällaisten ratkaisujen olisi tarjottava selkeää lisäarvoa siten, että ne helpottavat yhteentoimivuutta maiden ja hallinnonalojen rajojen yli tai mahdollistavat sen. Jäsenvaltioiden ja komission olisi yhdessä käynnistettävä kohdennettuja ohjelmia, joiden avulla voidaan tarvittaessa varmistaa, että politiikat, joilla on maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävä ulottuvuus, pannaan asianmukaisesti täytäntöön kehittämällä yhteentoimivia järjestelmiä.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a) Jotta ISA2-ohjelmasta voitaisiin saada todellista lisäarvoa unionin tasolla, tarvittavien tietojen rekisteröinnin kertaluonteisuutta, digitaalisuuden asettamista oletusarvoksi ja avointa dataa koskevilla periaatteilla olisi oltava keskeinen asema ISA2-ohjelman täytäntöönpanossa osana kattavaa strategiaa digitaalisen ympäristön luomiseksi unioniin julkisten palvelujen tarjontaa varten.

 

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Kansalaisten ja yritysten pitäisi myös hyötyä yhteisistä, uudelleenkäytettävistä ja yhteentoimivista asiakaspalveluista, jotka ovat tuloksena eurooppalaisten julkishallintojen taustatoimintojen kautta tapahtuvasta paremmasta prosessien yhdentämisestä ja tietojenvaihdosta.

(24) Kansalaisten ja yritysten pitäisi myös hyötyä yhteisistä, uudelleenkäytettävistä ja yhteentoimivista asiakaspalveluista, jotka ovat tuloksena eurooppalaisten julkishallintojen taustatoimintojen kautta tapahtuvasta paremmasta prosessien yhdentämisestä ja tietojenvaihdosta. Kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvan byrokratian keventämiseksi olisi edistettävä kertaluonteisuuden periaatetta eli sitä, että tietyt tiedot tarvitsee toimittaa julkishallinnoille vain kerran. Jotta kansalaiset luottaisivat sähköisiin palveluihin, olisi lisäksi edistettävä sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat turvallisen viestinnän etenkin sähköisen todentamisen ja salauksen avulla.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a) Jotta kaikki kansalaiset ja yritykset voisivat hyötyä ohjelmasta täysimääräisesti, on korostettava, että digitaalisten taitojen edistäminen on unionille yhä painopistealue ja että tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia ja taitoja olisi edistettävä kaikilla perinteisen ja ammatillisen koulutuksen tasoilla.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 25 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(25) ISA2-ohjelman pitäisi olla julkisen sektorin nykyaikaistamisen väline unionissa.

(25) ISA2-ohjelma on yksi monista välineistä, joilla edistetään julkisen sektorin nykyaikaistamista unionissa. Eurooppalaisten hallintojen nykyaikaistaminen ja niiden yhteentoimivuuden parantaminen ovat välttämättömiä edellytyksiä digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiselle, joka johtaa perinteisen teollisuuden nykyaikaistamiseen ja jonka arvioidaan lisäävän vuotuista kasvua 500 miljardilla eurolla ja joka voi vauhdittaa merkittävästi työpaikkojen luomista unionissa. Jäsenvaltioiden olisi jatkettava hallintojensa nykyaikaistamista parantamalla toimintaprosesseja ja tieto- ja viestintäteknisiä infrastruktuureja. Päätöksen olisi vastattava komission sitoumusta auttaa EU:n kansalaisia hyötymään täysimääräisesti yhteentoimivista sähköisistä palveluista aina sähköisestä viranomaisasioinnista sähköiseen terveydenhuoltoon asettamalla etusijalle sähköisten palvelujen erillisyyden ja muiden esteiden poistaminen, jotta unionin sisämarkkinoiden vapaudet saadaan siirrettyä digitaaliaikaan.

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Yhteentoimivuus on suoraan yhteydessä standardien ja yhteisten eritelmien käyttöön ja riippuvainen siitä. ISA2-ohjelman pitäisi edistää ja, mikäli tarkoituksenmukaista, tukea olemassa olevien yhteentoimivuusratkaisujen osittaista tai täydellistä standardointia. Tämä olisi toteutettava yhteistoiminnassa muiden unionin tason standardointitoimien, eurooppalaisten standardointielinten ja muiden kansainvälisten standardointielinten kanssa.

(26) Yhteentoimivuuden puute usein vaikeuttaa digitaalisten päästä päähän ‑palvelujen toteuttamista ja keskitettyjen asiointipisteiden kehittämistä yrityksiä ja kansalaisia varten. Yhteentoimivuus on suoraan yhteydessä avoimien standardien ja yhteisten eritelmien käyttöön ja riippuvainen siitä. ISA2-ohjelman pitäisi edistää ja, mikäli tarkoituksenmukaista, tukea olemassa olevien yhteentoimivuusratkaisujen osittaista tai täydellistä standardointia. Tämä olisi toteutettava yhteistoiminnassa muiden unionin tason standardointitoimien, eurooppalaisten standardointielinten ja muiden kansainvälisten standardointielinten kanssa.

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Yksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 temaattisista tavoitteista on ”viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen”. Tähän liittyen ISA2-ohjelman tulisi nivoutua julkishallintojen nykyaikaistamista edistäviin ohjelmiin ja aloitteisiin, kuten Euroopan digitaalistrategiaan, ja niihin liittyviin verkkoihin, kuten julkishallintojen eurooppalaiseen verkkoon (EUPAN), ja pyrittävä luomaan synergioita niiden kanssa.

(28) Yksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 temaattisista tavoitteista on ”viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen”. Tähän liittyen ISA2ohjelman tulisi nivoutua julkishallintojen nykyaikaistamista edistäviin ohjelmiin ja aloitteisiin, kuten Euroopan digitaalistrategiaan, ja niihin liittyviin verkkoihin, kuten julkishallintojen eurooppalaiseen verkkoon (EUPAN), ja pyrittävä luomaan synergioita niiden kanssa. Tällaisissa ohjelmissa ja aloitteissa olisi myös varmistettava, että jäsenvaltioiden julkishallintojen työntekijät saavat tarvittavaa koulutusta voidakseen toteuttaa yhteentoimivuusratkaisuja ja että jäsenvaltioilla on tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit.

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Eurooppalaisten julkishallintojen yhteentoimivuus koskee kaikkia hallinnon tasoja: eurooppalaista, paikallista, alueellista ja kansallista. Siksi on tärkeää, että ratkaisuissa otetaan huomioon kunkin tason tarpeet, sekä tarvittaessa kansalaisten ja yritysten tarpeet.

(29) Eurooppalaisten julkishallintojen yhteentoimivuus koskee kaikkia hallinnon tasoja: eurooppalaista, paikallista, alueellista ja kansallista. Siksi on tärkeää, että ratkaisuissa otetaan huomioon kunkin tason tarpeet sekä kansalaisten, yritysten sekä muiden sidosryhmien ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet, koska niiden panos unionin taloudessa on huomattava.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a) Vuorovaikutus yksityisen sektorin ja muiden tahojen ja sidosryhmien kanssa on jo osoittanut tehokkuutensa ja lisäarvonsa. Olisi edistettävä synergioita näiden sidosryhmien kanssa, jotta käytettävissä olevat ja markkinoiden tukemat ratkaisut voidaan asettaa etusijalle. Tässä yhteydessä olisi säilytettävä nykyinen käytäntö järjestää konferensseja, seminaareja ja muita kokouksia myös loppukäyttäjien edustajien kanssa, ja olisi edistettävä sähköisten foorumien jatkuvaa käyttöä, jotta voidaan pitää yhteyttä sidosryhmiin.

Tarkistus    19

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Kansallisten hallintojen pyrkimyksiä voidaan tukea Euroopan rakenne- ja investointirahastojen erityisvälineillä. ISA2-ohjelman puitteissa toteutettavan tiiviin yhteistyön pitäisi maksimoida tällaisista välineistä odotettavat hyödyt varmistamalla, että rahoitettavat hankkeet ovat linjassa unionin laajuisten yhteentoimivuuspuitteiden ja -eritelmien kuten eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden kanssa.

(30) Kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallintojen pyrkimyksiä voidaan tukea Euroopan rakenne- ja investointirahastojen erityisvälineillä. ISA2-ohjelman puitteissa toteutettavan tiiviin yhteistyön pitäisi maksimoida tällaisista välineistä odotettavat hyödyt varmistamalla, että rahoitettavat hankkeet ovat linjassa unionin laajuisten yhteentoimivuuspuitteiden ja -eritelmien kuten eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden kanssa.

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 33 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(33) ISA2-ohjelman tulisi edistää Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan digitaalistrategian puitteissa mahdollisesti toteutettavien jatkoaloitteiden täytäntöönpanoa. Toimien päällekkäisyyden välttämiseksi siinä olisi otettava huomioon muut unionin ohjelmat tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen, palvelujen ja infrastruktuurien alalla, erityisesti asetuksella (EU) N:o 1316/2013 perustettu Verkkojen Eurooppa -väline ja asetuksella (EU) N:o 1291/2013 perustettu Horisontti 2020 -puiteohjelma.

(33) ISA2-ohjelman tulisi edistää Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan digitaalistrategian puitteissa mahdollisesti toteutettavien jatkoaloitteiden täytäntöönpanoa. Toimien päällekkäisyyden välttämiseksi siinä olisi otettava huomioon muut unionin ohjelmat tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen, palvelujen ja infrastruktuurien alalla, erityisesti asetuksella (EU) N:o 1316/2013 perustettu Verkkojen Eurooppa -väline ja asetuksella (EU) N:o 1291/2013 perustettu Horisontti 2020 -puiteohjelma. Komission olisi koordinoitava näitä toimia pannessaan täytäntöön ISA2-ohjelmaa sekä suunnitellessaan tulevia kannustimia, jotka vaikuttaisivat yhteentoimivuuteen.

Tarkistus    21

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) Komission olisi ISA2-ohjelmaa arvioidessaan kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, onko luoduilla ja toteutetuilla ratkaisuilla myönteinen vai kielteinen vaikutus julkisen sektorin nykyaikaistamiseen ja kansalaisten ja pk‑yritysten tarpeisiin vastaamiseen esimerkiksi sitä kautta, että ne vähentävät kansalaisille ja pk-yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja hallinnollisia kustannuksia, lisäävät työmahdollisuuksia sekä parantavat yleistä yhteenliittämistä toisaalta julkishallintojen ja toisaalta kansalaisten ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, välillä.

Tarkistus    22

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 b) Hankkiessaan ulkopuolisia palveluja ISA2-ohjelmaa varten komission olisi kannustettava pk-yritysten osallistumista tarjouskilpailuun ja erityisesti yksilöitävä taloudellisesti edullisin tarjous sopimuksen kohteeseen liittyvien kriteerien perusteella, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat mukaan lukien.

Tarkistus    23

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä päätöksellä perustetaan kaudeksi 2016–2020 eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskeva ohjelma, jäljempänä ’ISA2-ohjelma’.

1. Tällä päätöksellä perustetaan kaudeksi 2016–2020 eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskeva ohjelma, jäljempänä ’ISA2-ohjelma’.

ISA2-ohjelma helpottaa tehokasta ja tuloksellista maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää sähköistä vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen välillä sekä julkishallintojen ja yritysten ja kansalaisten välillä niin, että mahdollistetaan unionin politiikan ja toimien toteuttamista edesauttavien sähköisten julkisten palvelujen tarjonta.

1 a. ISA2-ohjelma helpottaa tehokasta ja tuloksellista maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää sähköistä vuorovaikutusta eurooppalaisten julkishallintojen välillä sekä julkishallintojen ja yritysten ja kansalaisten välillä niin, että mahdollistetaan unionin politiikan ja toimien toteuttamista edesauttavien sähköisten julkisten palvelujen tarjonta.

 

ISA2-ohjelmassa otetaan huomioon yhteentoimivuuden sosiaaliset, taloudelliset ja muut näkökohdat sekä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityinen tilanne, jotta voidaan parantaa vuorovaikutusta toisaalta eurooppalaisten julkishallintojen ja toisaalta yritysten ja kansalaisten välillä. ISA2-ohjelmassa kunnioitetaan kansalaisten ja yritysten oikeutta käyttää muita kuin sähköisiä ratkaisuja.

 

ISA2-ohjelmalla edistetään tehokkaamman, yksinkertaisemman ja käyttäjäystävällisemmän sähköisen viranomaisasioinnin kehittämistä julkishallinnon kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Tarkistus    24

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. ISA2-ohjelman kautta unioni määrittelee, luo ja käyttää yhteentoimivuusratkaisuja, joilla pannaan täytäntöön unionin eri alojen politiikkaa. Nämä ratkaisut tarjotaan sitten rajoittamattomaan käyttöön muille unionin toimielimille ja elimille sekä kansallisille, alueellisille ja paikallisille julkishallinnoille, mikä helpottaa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää vuorovaikutusta niiden välillä.

2. ISA2-ohjelman kautta komissio ja asetuksen (EU) N:o 182/2011 nojalla perustetun eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja käsittelevän komitean, jäljempänä ’ISA2‑komitea’, kautta edustettuina olevat jäsenvaltiot yhdessä määrittelevät, luovat ja käyttävät yhteentoimivuusratkaisuja, joilla pannaan täytäntöön unionin eri alojen politiikkaa. Nämä ratkaisut tarjotaan sitten rajoittamattomaan käyttöön muille unionin toimielimille ja elimille sekä kansallisille, alueellisille ja paikallisille julkishallinnoille, mikä helpottaa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää vuorovaikutusta niiden välillä.

Perustelu

Komission ei tulisi tehdä ohjelman puitteissa mitään päätöksiä, ellei se ole kuullut jäsenvaltioita täysimääräisesti ISA2-komitean kautta sen varmistamiseksi, että tarpeettomia tai tuhlaavaisia ohjelmia ei aloiteta tai jatketa.

Tarkistus    25

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. ISA2-ohjelma on jatkoa päätöksellä N:o 922/2009/EY perustetulle julkishallintojen yhteentoimivuusratkaisuja koskevalle unionin ohjelmalle, jäljempänä ’ISA-ohjelma’, ja siinä vakiinnutetaan, edistetään ja laajennetaan edeltävän ohjelman toimia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    26

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1) ’yhteentoimivuudella’ erillisten ja erilaisten organisaatioiden kykyä olla vuorovaikutuksessa niiden yhteistä etua palvelevien ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi jakamalla tietoa ja osaamista organisaatioiden kesken niiden käyttämien toimintaprosessien kautta käyttäen niiden tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien välistä tiedonsiirtoa;

1) ’yhteentoimivuudella’ erilaisten organisaatioiden kykyä olla vuorovaikutuksessa niiden yhteistä etua palvelevien ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi jakamalla tietoa ja osaamista organisaatioiden kesken niiden käyttämien toimintaprosessien kautta käyttäen niiden tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien välistä tiedonsiirtoa;

Perustelu

Ytimekkäämpi ilmaisu.

Tarkistus    27

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2) ’yhteentoimivuusratkaisuilla’ yhteisiä toteutuspuitteita, yhteisiä palveluja ja yleiskäyttöisiä työkaluja, jotka helpottavat erillisten ja erilaisten organisaatioiden välistä yhteistyötä, jotka joko rahoitetaan ja kehitetään itsenäisesti ISA2-ohjelmassa tai kehitetään yhteistyössä muiden unionin aloitteiden kanssa ja jotka perustuvat eurooppalaisten julkishallintojen määrittelemiin vaatimuksiin;

2) ’yhteentoimivuusratkaisuilla’ yhteisiä toteutuspuitteita, yhteisiä palveluja ja tarkoituksenmukaisia työkaluja, jotka helpottavat erilaisten organisaatioiden välistä yhteistyötä, jotka joko rahoitetaan ja kehitetään itsenäisesti ISA2-ohjelmassa tai kehitetään yhteistyössä muiden unionin aloitteiden kanssa ja jotka perustuvat eurooppalaisten julkishallintojen määrittelemiin vaatimuksiin;

Perustelu

Ytimekkäämpi ilmaisu.

Tarkistus    28

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) yhteentoimivuusratkaisujen ’käyttäjällä’ eurooppalaisia julkishallintoja kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla;

Tarkistus    29

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b) ISA2-ohjelman ’loppukäyttäjällä’ kansalaisia ja yrityksiä;

Tarkistus    30

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5) ’yhteisillä toteutuspuitteilla’ eritelmiä, standardeja, menetelmäkokonaisuuksia, ohjeistoja, yhteisiä semanttisia kokoelmia ja vastaavia lähestymistapoja ja asiakirjoja;

5) ’yhteisillä toteutuspuitteilla’ yhteistä viitearkkitehtuuria, eritelmiä, standardeja, menetelmäkokonaisuuksia, ohjeistoja, yhteisiä semanttisia kokoelmia ja vastaavia lähestymistapoja ja asiakirjoja;

Tarkistus    31

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 10 kohta – 1 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

– strategisia ja tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä;

– strategisia toimenpiteitä;

Tarkistus    32

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 10 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

– ISA2-ohjelman hyötyjä koskevaa tietoa sekä niistä tiedottamista ja tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka suunnataan kansalaisille ja yrityksille, erityisesti pk-yrityksille;

Tarkistus    33

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) ehdotetun tai hyväksytyn unionin lainsäädännön tieto- ja viestintäteknisten vaikutusten arviointia;

c) suunnitellun, ehdotetun tai hyväksytyn unionin lainsäädännön tieto- ja viestintäteknisten vaikutusten arviointia, johon sisältyy tarvittaessa arviointi siitä, onko vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) toimialaa ja toimeksiantoa tarpeen laajentaa;

Tarkistus    34

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) eurooppalaisten julkishallintojen välistä yhteentoimivuutta haittaavien lainsäädännön puutteiden määrittelyä;

d) eurooppalaisten julkishallintojen välistä maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävää yhteentoimivuutta haittaavien lainsäädännön puutteiden määrittelyä unionin tasolla ja kansallisella tasolla;

Tarkistus    35

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) olemassa olevien yhteisten eritelmien ja standardien arviointia, päivittämistä ja tunnetuksi tekemistä ja uusien yhteisten eritelmien ja standardien laatimista, vahvistamista ja tunnetuksi tekemistä unionin standardointifoorumien kautta ja yhteistyössä eurooppalaisten tai kansainvälisten standardointielinten kanssa, tapauksen mukaan; ja

g) olemassa olevien yhteisten eritelmien ja standardien arviointia, päivittämistä ja tunnetuksi tekemistä ja uusien yhteisten eritelmien ja avointen standardien laatimista, vahvistamista ja tunnetuksi tekemistä unionin standardointifoorumien kautta ja yhteistyössä eurooppalaisten tai kansainvälisten standardointielinten kanssa, tapauksen mukaan, myös tietojen siirtämisen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuden osalta; ja

Tarkistus    36

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) yhteentoimivuusratkaisujen hyötyjä mittaavan ja kvantifioivan mekanismin kehittämistä.

h) yhteentoimivuusratkaisujen hyötyjä mittaavan ja tarvittaessa kvantifioivan mekanismin kehittämistä.

Tarkistus    37

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Arvioitaessa, mitkä 1 kohdassa tarkoitetuista toimista on toteutettava, ISA2-ohjelmassa on otettava huomioon erityisesti 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt kelpoisuus- ja valintaperusteet.

Tarkistus    38

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ISA2-ohjelma voi lisäksi toimia ’ratkaisuhautomona’, jossa pilotoidaan uusia yhteentoimivuusratkaisuja, ja ’ratkaisusiltana’, jossa käytetään olemassa olevia yhteentoimivuusratkaisuja.

2. ISA2-ohjelma voi toimia ’ratkaisuhautomona’, jossa pilotoidaan uusia yhteentoimivuusratkaisuja, ja ’ratkaisusiltana’, jossa käytetään olemassa olevia yhteentoimivuusratkaisuja.

Tarkistus    39

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio kehittää ... päivään ...kuuta ....* mennessä viestintä- ja koulutusstrategian, jolla pyritään lisäämään tietoa ja tietoisuutta ISA2-ohjelmasta ja sen hyödyistä ja joka suunnataan erityisesti kansalaisille ja pk-yrityksille, ja huolehtii siitä, että ISA2-ohjelman verkkosivustolla käytetään käyttäjäystävällistä kieltä ja infografiikoita.

 

_____________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 6 kuukautta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus    40

Ehdotus päätökseksi

4 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Yleiset periaatteet

Kelpoisuus- ja valintaperusteet

ISA2-ohjelmassa käynnistettyjen tai jatkettujen toimien on

1. ISA2-ohjelmassa käynnistettyjen tai jatkettujen toimien on perustuttava yleiseen hyötyyn ja yksilöityihin tarpeisiin sekä niiden eurooppalaisille julkishallinnoille, yrityksille ja kansalaisille tuomaan lisäarvoon, ja toimien on lähdettävä siitä, että niiden on todettu olevan hyödyllisiä ja kustannustehokkaita ja niille on todettu olevan kysyntää.

a) perustuttava yleiseen hyötyyn ja yksilöityihin tarpeisiin;

 

 

2. ISA2-ohjelmassa käynnistettyjen tai jatkettujen toimien on noudatettava eurooppalaisissa yhteentoimivuusperiaatteissa vahvistettuja eurooppalaisen julkishallinnon periaatteita.

b) noudatettava seuraavia periaatteita:

Lisäksi niiden on noudatettava seuraavia kelpoisuus- ja valintaperusteita:

toissijaisuus ja suhteellisuus;

toissijaisuus ja suhteellisuus;

käyttäjäkeskeisyys;

keskittyminen loppukäyttäjiin, erityisesti kansalaisten ja pk‑yritysten tarpeisiin;

osallisuus ja saatavuus;

osallistavuus ja saatavuus;

turvallisuus ja yksityisyys;

turvallisuus ja yksityisyys;

– monikielisyys;

monikielisyys;

– hallinnon yksinkertaistaminen;

hallinnon yksinkertaistaminen ja nykyaikaistaminen;

– läpinäkyvyys;

läpinäkyvyys;

tiedon säilyttäminen;

tiedon säilyttäminen;

– avoimuus;

avoimuus;

uudelleenkäytettävyys;

uudelleenkäytettävyys;

teknologianeutraalius ja sovitettavuus; ja

teknologianeutraalius, mahdollisimman kestävät ratkaisut ja sovitettavuus;

 

–verkon neutraalius;

tehokkuus ja tuloksellisuus;

tehokkuus ja tuloksellisuus; ja

 

– monikanavainen toimittaminen eli se, että säilytetään mahdollisuus käyttää palveluja perinteisin keinoin sähköisten välineiden lisäksi, ja teknisen tuen saatavuus sähköisiä välineitä käytettäessä.

 

3. ISA2‑ohjelmassa käynnistettyjen tai jatkettujen toimien on vastattava ainakin yhtä 1 artiklassa tarkoitetuista ISA2‑ohjelman tavoitteista.

 

4. ISA2‑ohjelmassa käynnistetyt tai jatketut toimet on toteutettava tietojenvaihtoa ja palvelujen integrointia koskevien olemassa olevien tai uusien eurooppalaisten standardien tai julkisesti saatavilla olevien eritelmien mukaisesti.

 

5. ISA2‑ohjelmassa käynnistetyissä tai jatketuissa toimissa on noudatettava sähköisen hallinnon asiantuntijaryhmän, Euroopan yhteentoimivuusstrategian, eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden, Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen ja niiden tulevien päivitysten ohjeita.

c) oltava laajennettavissa ja sovellettavissa muilla liiketoiminnan tai politiikan aloilla; ja

6. ISA2‑ohjelmassa käynnistettyjen tai jatkettujen toimien on oltava laajennettavissa ja sovellettavissa muilla liiketoiminnan tai politiikan aloilla, erityisesti avoimen datan periaatteita soveltamalla, ja niiden on oltava joustavia tulevan uuden teknologian suhteen.

d) osoitettava taloudellista, organisatorista ja teknistä kestävyyttä.

7. ISA2‑ohjelmassa käynnistettyjen tai jatkettujen toimien on osoitettava taloudellista, organisatorista ja teknistä kestävyyttä.

 

8. Jotta toimi voidaan käynnistää tai sitä voidaan jatkaa ISA2‑ohjelmassa, on ensin todettava olevan jokin erityinen käyttäjien tarve tai markkina-alue, jota ei vielä ole tutkittu. Lisäksi on ensin osoitettava selkeästi, miten kyseinen toimi täyttää tarpeen 3 artiklassa tarkoitettujen toimien mukaisesti.

Tarkistus    41

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Hankkeiden muodossa toteutettavat toimet koostuvat, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, seuraavista vaiheista:

Silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, hankkeiden muodossa toteutettavat toimet voivat koostua useista vaiheista:

Perustelu

Päätöksen olisi oltava joustava, jotta voidaan varmistaa, että sillä ei rajoiteta ratkaisujen kehittämistä.

Tarkistus    42

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yksittäisten hankkeiden vaiheet määritellään, kun toimi sisällytetään työohjelmaan.

Yksittäisten hankkeiden vaiheet voidaan määritellä, kun toimi sisällytetään työohjelmaan. Hanke on voitava lopettaa missä tahansa vaiheessa, jos sitä ei enää tarvita tai jos sitä ei katsota tulokselliseksi.

Perustelu

Päätöksen olisi oltava joustava, jotta voidaan varmistaa, että sillä ei rajoiteta ratkaisujen kehittämistä.

Tarkistus    43

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. ISA2-ohjelman toteutuksessa on otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan yhteentoimivuusstrategia, eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet ja niiden tulevat päivitykset.

1. ISA2‑ohjelman toteutuksessa ratkaisujen on edistettävä Euroopan yhteentoimivuusstrategian täytäntöönpanoa, ja niitä on kehitettävä vain, jos ne ovat täysin Euroopan yhteentoimivuusstrategian, eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden, komission digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian ja niiden tulevien päivitysten mukaisia.

Tarkistus    44

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio kuulee ISA2‑ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä mahdollisimman laajasti sidosryhmiä, erityisesti kansalaisia ja pk-yrityksiä, kun asia koskee niitä.

 

Komissio ottaa mahdollisuuksien mukaan pk‑yritykset osallistumaan mahdollisimman moniin hankkeisiin.

Tarkistus    45

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteentoimivuusratkaisujen toteuttamisen nopeuttamiseksi on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon muissa asiaan liittyvissä unionin ja jäsenvaltioiden aloitteissa aikaansaadut tulokset.

5. Päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteentoimivuusratkaisujen toteuttamisen nopeuttamiseksi on otettava huomioon muissa asiaan liittyvissä unionin ja jäsenvaltioiden aloitteissa aikaansaadut tulokset sekä tiedotettava hyvistä toimintatavoista ja edistettävä niiden käyttöä.

Tarkistus    46

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 7–10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Yhteentoimivuusratkaisut ja niiden päivitykset on sisällytettävä Euroopan yhteentoimivuuskartoitukseen ja ne on mahdollisuuksien mukaan asetettava saataville, jotta eurooppalaiset julkishallinnot voivat käyttää niitä uudelleen.

7. Yhteentoimivuusratkaisut ja niiden päivitykset on sisällytettävä Euroopan yhteentoimivuuskartoitukseen ja ne on mahdollisuuksien mukaan asetettava saataville, jotta eurooppalaiset julkishallinnot ja soveltuvin osin myös kansalaiset ja yritykset voivat käyttää niitä uudelleen.

8. Komissio seuraa määräajoin yhteentoimivuusratkaisujen toteuttamista ja uudelleenkäyttöä unionissa osana 7 artiklan mukaisesti vahvistettua työohjelmaa.

 

9. Mahdollisimman suuren synergian, täydentävyyden ja yhteispanostuksen aikaansaamiseksi toimia on mahdollisuuksien mukaan koordinoitava muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden kanssa.

9. Mahdollisimman suuren synergian, täydentävyyden ja yhteispanostuksen aikaansaamiseksi ja päällekkäisyyden välttämiseksi toimia on mahdollisuuksien mukaan koordinoitava muiden asiaan liittyvien unionin aloitteiden kanssa.

10. Kaikissa ISA2-ohjelmasta rahoitettavissa toimissa ja yhteentoimivuusratkaisuissa kannustetaan käyttämään uudelleen saatavilla olevia yhteentoimivuusratkaisuja, sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista.

10. Kaikissa ISA2-ohjelmasta rahoitettavissa toimissa ja yhteentoimivuusratkaisuissa on käytettävä uudelleen saatavilla olevia yhteentoimivuusratkaisuja, sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista.

Tarkistus    47

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1–2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimien toteuttamiseksi tämän päätöksen koko soveltamisaikana komissio hyväksyy ISA2-ohjelman alussa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan työohjelma, ja tarkistaa sitä vähintään kerran vuodessa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Toimien toteuttamiseksi tämän päätöksen koko soveltamisaikana komissio hyväksyy ISA2-ohjelman alussa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan työohjelma, ja tarkistaa sitä vähintään kerran vuodessa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Työohjelmassa eritellään, priorisoidaan, dokumentoidaan, valitaan, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan 5 artiklassa tarkoitettuja toimia sekä tehdään tunnetuksi niiden tuloksia.

Työohjelmassa eritellään, priorisoidaan, dokumentoidaan, valitaan, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan 5 artiklassa tarkoitettuja toimia, 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut liitännäistoimenpiteet mukaan luettuina, sekä tehdään tunnetuksi niiden tuloksia.

 

Työohjelmassa on otettava huomioon se, missä määrin 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt kelpoisuus- ja valintaperusteet toteutuvat.

2. Toimia voidaan sisällyttää työohjelmaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että niissä noudatetaan sääntöjä ja ne täyttävät valintakriteerit. Nämä säännöt ja kriteerit ja niiden mahdolliset muutokset ovat erottamaton osa työohjelmaa.

2. Toimia voidaan sisällyttää työohjelmaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että niissä noudatetaan sovellettavat tavoitteet määritteleviä hallinnollisia menettelyjä. Nämä hallinnolliset menettelyt ja niihin tehdyt mahdolliset muutokset ovat erottamaton osa työohjelmaa.

Tarkistus    48

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 2–3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio laatii ohjelman toteutuksesta vuosittain kertomuksen ISA2-komitealle.

2. Komissio laatii ohjelman toteutuksesta ja yhteentoimivuusratkaisujen uudelleenkäytöstä unionissa vuosittain kertomuksen ISA2-komitealle sekä Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle tai toimivaltaisille valiokunnille.

 

Euroopan parlamentin toimivaltainen valiokunta tai toimivaltaiset valiokunnat voivat pyytää komissiota raportoimaan ISA2-ohjelman täytäntöönpanosta ja vastaamaan valiokuntien jäsenten esittämiin kysymyksiin.

3. ISA2-ohjelmalle tehdään väliarviointi ja loppuarviointi. Väliarvioinnin tulokset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 ja loppuarvioinnin tulokset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021. Euroopan parlamentin toimivaltainen valiokunta voi tässä yhteydessä pyytää komissiota esittelemään arviointitulokset ja vastaamaan valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin.

3. ISA2-ohjelmalle tehdään väliarviointi ja loppuarviointi. Kumpaankin arviointiin liitetään vaikutustenarviointi. Väliarvioinnin tulokset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 ja loppuarvioinnin tulokset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021. Euroopan parlamentin toimivaltainen valiokunta tai toimivaltaiset valiokunnat voivat tässä yhteydessä pyytää komissiota esittelemään arviointitulokset ja vastaamaan valiokuntien jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus    49

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Arvioinneissa tarkastellaan muun muassa ohjelman toimien merkityksellisyyttä, tuloksellisuutta, tehokkuutta, hyödyllisyyttä, kestävyyttä ja johdonmukaisuutta. Loppuarvioinnissa tarkastellaan lisäksi sitä, missä määrin ohjelma on saavuttanut tavoitteensa.

4. Arvioinneissa tarkastellaan muun muassa ISA2‑ohjelman toimien merkityksellisyyttä, lisäarvoa, tuloksellisuutta, tehokkuutta, hyödyllisyyttä, kansalaisten ja yritysten tyytyväisyyttä, kestävyyttä ja johdonmukaisuutta sekä ohjelman toimien koordinointia muiden merkityksellisten unionin aloitteiden kanssa. Loppuarvioinnissa tarkastellaan lisäksi sitä, missä määrin ISA2‑ohjelma on saavuttanut tavoitteensa.

Tarkistus    50

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Ohjelman tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa 1 artiklassa asetettuun tavoitteeseen ja työohjelmaan sisältyviin toimiin. Tavoitteen saavuttamisen mittaamiseen käytetään erityisesti eurooppalaisille julkishallinnoille toimitettujen ja niiden käyttämien keskeisten yhteentoimivuuden mahdollistajien ja julkishallintojen tukivälineiden lukumäärää. Ohjelman tuloksia ja vaikutuksia mittaavat indikaattorit määritellään työohjelmassa.

5. ISA2-ohjelman tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa 1 artiklan 2 kohdassa asetettuun tavoitteeseen sekä 4 artiklan 2 kohdassa säädettyihin kelpoisuus- ja valintaperusteisiin. Tavoitteen saavuttamisen mittaamiseen käytetään erityisesti eurooppalaisille julkishallinnoille toimitettujen ja niiden käyttämien keskeisten yhteentoimivuuden mahdollistajien ja julkishallintojen tukivälineiden lukumäärää.

Tarkistus    51

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Komissio vahvistaa indikaattoreita ISA2‑ohjelman tulosten ja vaikutusten mittaamiseksi.

 

Näissä indikaattoreissa on otettava huomioon 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt periaatteet kelpoisuus- ja valintaperusteet.

Tarkistus    52

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Lisäksi arvioinneissa tarkastellaan hyötyjä, joita toimista on koitunut unionille yhteisten politiikkojen edistämisen kannalta, yksilöidään osa-alueet, joilla on mahdollista tehdä parannuksia, ja todennetaan synergiat muiden unionin aloitteiden kanssa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävän yhteentoimivuuden ja eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistamisen alalla.

6. Lisäksi arvioinneissa tarkastellaan hyötyjä, joita toimista on koitunut unionille yhteisten politiikkojen edistämisen kannalta, yksilöidään osa-alueet, joilla on mahdollista tehdä parannuksia, ja todennetaan synergiat muiden unionin aloitteiden kanssa maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävän yhteentoimivuuden ja eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistamisen, yksinkertaistamisen ja tehokkuuden alalla.

Tarkistus    53

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 8 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) määrällisesti arvioitavissa olevista hyödyistä, joita yhteentoimivuusratkaisut tuottavat yhdistämällä tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäjien tarpeisiin;

a) määrällisesti ja laadullisesti arvioitavissa olevista hyödyistä, joita yhteentoimivuusratkaisut tuottavat yhdistämällä tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäjien ja loppukäyttäjien, erityisesti kansalaisten ja pk‑yritysten, tarpeisiin;

Tarkistus    54

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 8 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) yhteentoimivien tieto- ja viestintätekniikkapohjaisten ratkaisujen määrällisesti arvioitavissa olevista myönteisistä vaikutuksista.

b) yhteentoimivien tieto- ja viestintätekniikkapohjaisten ratkaisujen määrällisesti ja laadullisesti arvioitavissa olevista vaikutuksista erityisesti julkishallinnoille, kansalaisille ja pk‑yrityksille.

Tarkistus    55

Ehdotus päätökseksi

13 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

ISA2-ohjelmassa luotuja tai käytettyjä yhteentoimivuusratkaisuja voidaan käyttää myös muissa kuin unionin aloitteissa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan tästä ei aiheudu menoja unionin yleiseen talousarvioon eikä yhteentoimivuusratkaisuun liittyvä keskeisin unionin tavoite vaarannu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muiden politiikkojen soveltamista.

ISA2-ohjelmassa luotuja tai käytettyjä yhteentoimivuusratkaisuja voidaan käyttää myös muissa kuin unionin aloitteissa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan tästä ei aiheudu menoja unionin yleiseen talousarvioon eikä yhteentoimivuusratkaisuun liittyvä keskeisin unionin tavoite vaarannu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muiden politiikkojen soveltamista ja noudattaen 4 artiklan 2 kohdassa säädettyjä kelpoisuus- ja valintaperusteita.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevat yhteentoimivuusratkaisut (ISA2) - Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä

Viiteasiakirjat

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

3.7.2014

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

15.1.2015

Valmistelija

Nimitetty (pvä)

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Valiokuntakäsittely

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Hyväksytty (pvä)

4.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrey Kovatchev

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.6.2015)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevasta ohjelmasta (ISA2)Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Valmistelija: Jeroen Lenaers

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Tämän ehdotuksen kohteena olevalla päätöksellä perustetaan eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskeva ohjelma, jäljempänä ’ISA2-ohjelma’, joka on tervetullut jatko ja parannus aikaisemmille ohjelmille (HVT, HVTYK, ISA). ITRE- ja IMCO-valiokuntien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti LIBE‑valiokunta vastaa työjärjestyksen liitteen VI nojalla yksinomaisesti tietosuojaan ja perusoikeuksiin liittyvistä näkökohdista.

Kaikkiin ISA2-ohjelman mukaisesti kehitettäviin yhteentoimivuusratkaisuihin ei sisälly henkilötietojen käsittelyä, mutta joihinkin ratkaisuihin niitä varmasti sisältyy. Valmistelija pitää näin ollen tärkeänä, että päätökseen sisällytetään nimenomaisia viittauksia unionin tietosuojasäännöstöön, koska nykyinen komission ehdotus ei kata tätä aihetta riittävästi.

Valmistelijan ehdottamiin tarkistuksiin on sisällytetty viittauksia unionin tietosuojasäännöstöön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 95/46/EY ja asetukseen (EY) N:o 45/2001, sen varmistamiseksi, että yksilöiden oikeuksia kunnioitetaan silloin, kun ISA2:n mukaisiin toimiin sisältyy henkilötietojen käsittelyä.

Sisäänrakennetun tietosuojan periaate on myös lisätty niihin yleisiin periaatteisiin, joiden mukaisesti ISA2-ohjelmaan sisältyvät toimet toteutetaan. Tällä varmistetaan, että tietosuojavaatimukset otetaan huomioon jo sellaisten yhteentoimivuusratkaisujen kehittämisvaiheessa, joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä. Samanlaisia viittauksia on sisällytetty täytäntöönpano-, seuranta- ja arviointivaiheisiin, jotta voidaan varmistaa, että myös noiden vaiheiden aikana henkilötietojen suojeluun kiinnitetään asianmukaista huomiota.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Tietosuojaan ja tiiviimpään rajatylittävään yhteistyöhön liittyvä yhteentoimivuus voisi tarjota huomattavaa potentiaalia jäsenvaltioiden julkisten palvelujen tehokkuuden parantamiseksi, mikä voisi täysimääräisesti hyödynnettynä edesauttaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jos yhteentoimivuutta tarkastellaan vain yhden sektorin näkökulmasta, syntyy riski, että toisistaan poikkeavien tai yhteensopimattomien ratkaisujen käyttöönotto kansallisella tai sektoritasolla luo uusia sähköisiä esteitä, jotka haittaavat sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa ja siihen liittyviä liikkumisen vapauksia ja vaikeuttavat markkinoiden avoimuutta ja niillä harjoitettavaa kilpailua ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista kansalaisille ja yrityksille. Tämän riskin lieventämiseksi jäsenvaltioiden ja unionin olisi lisättävä yhteisiä toimia, joilla vältetään markkinoiden sirpaloituminen ja varmistetaan maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävä yhteentoimivuus lainsäädännön täytäntöönpanossa ja samalla vähennetään byrokratiaa ja kustannuksia ja edistetään yhteisesti sovittuja tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja ja niiden asianmukaista hallinnointia.

(19) Jos yhteentoimivuutta tarkastellaan vain yhden sektorin näkökulmasta, syntyy riski, että toisistaan poikkeavien tai yhteensopimattomien ratkaisujen käyttöönotto kansallisella tai sektoritasolla luo uusia sähköisiä esteitä, jotka haittaavat sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa ja siihen liittyviä liikkumisen vapauksia ja vaikeuttavat markkinoiden avoimuutta ja niillä harjoitettavaa kilpailua ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista kansalaisille ja yrityksille. Tämän riskin lieventämiseksi jäsenvaltioiden ja unionin olisi lisättävä yhteisiä toimia, joilla vältetään markkinoiden sirpaloituminen ja varmistetaan maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävä yhteentoimivuus lainsäädännön täytäntöönpanossa ja samalla vähennetään byrokratiaa ja kustannuksia ja edistetään yhteisesti sovittuja tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja ja niiden asianmukaista hallinnointia. ISA2-ohjelman olisi katettava myös tietojen turvallinen käyttö ja varastoiminen pilvipalveluissa.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) Unionin lainsäädännössä vahvistettuja periaatteita ja säännöksiä, jotka koskevat yksityisyyden suojaa ja yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY1 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/20011 b, olisi sovellettava kaikkiin ISA2-ohjelman mukaisesti kehitettäviin, perustettaviin ja tarjottaviin ratkaisuihin, joihin sisältyy henkilötietojen käsittelyä.

 

______________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) olemassa olevien yhteisten eritelmien ja standardien arviointia, päivittämistä ja tunnetuksi tekemistä ja uusien yhteisten eritelmien ja standardien laatimista, vahvistamista ja tunnetuksi tekemistä unionin standardointifoorumien kautta ja yhteistyössä eurooppalaisten tai kansainvälisten standardointielinten kanssa, tapauksen mukaan; ja

g) olemassa olevien yhteisten eritelmien ja standardien arviointia, päivittämistä ja tunnetuksi tekemistä ja uusien yhteisten eritelmien ja standardien laatimista, vahvistamista ja tunnetuksi tekemistä unionin standardointifoorumien kautta ja yhteistyössä eurooppalaisten tai kansainvälisten standardointielinten kanssa, tapauksen mukaan, ottaen huomioon myös tietojen luovuttamisen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus; ja

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a) sen helpottamista, että yritykset ja kansalaiset voivat uudelleenkäyttää tietoja hyödyllisellä ja käytännöllisellä tavalla asiassa sovellettavan, muun muassa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – b alakohta – 4 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

– turvallisuus ja yksityisyys;

– turvallisuus, yksityisyyden kunnioittaminen ja korkeatasoinen tietosuoja;

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – b alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

– oletusarvoinen ja sisäänrakennettu yksityisyys;

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Yhteentoimivuusratkaisujen vahvistamisessa tai parantamisessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä perustana tai niiden yhteydessä on harjoitettava kokemusten vaihtoa ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa ja edistämistä. Kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa kaikkien sidosryhmien kesken ja asiaan liittyvien julkisten kuulemisten järjestämistä on kannustettava.

4. Yhteentoimivuusratkaisujen vahvistamisessa tai parantamisessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä perustana tai niiden yhteydessä on harjoitettava kokemusten vaihtoa ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa ja edistämistä. Tämän on pidettävä sisällään asianmukainen arviointi yhteentoimivuusratkaisujen vaikutuksesta yksityisyyteen ja tietosuojaan. Kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa kaikkien sidosryhmien kesken ja asiaan liittyvien julkisten kuulemisten järjestämistä on kannustettava.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 11 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11. Ennen sellaisia toimia ja yhteentoimivuusratkaisuja, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, on sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. ISA2-ohjelman väliarviointiin ja loppuarviointiin on sisällyttävä analyysi yhdenmukaisuudesta unionin lainsäädännön kanssa siltä osin kuin on kyse henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta kaikissa asiaan liittyvissä toimissa ja yhteentoimivuusratkaisuissa, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

13 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a artikla

 

Tietosuoja

 

ISA2-ohjelman mukaisesti kehitettävissä, perustettavissa ja tarjottavissa, henkilötietojen käsittelyä sisältävissä ratkaisuissa, mukaan lukien kaikenlainen yhteistyö kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, on noudatettava tiukasti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua unionin lainsäädäntöä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevat yhteentoimivuusratkaisut (ISA2) - Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä

Viiteasiakirjat

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

3.7.2014

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

15.1.2015

Valmistelija

Nimitetty (pvä)

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Valiokuntakäsittely

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Hyväksytty (pvä)

26.5.2015P

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevat yhteentoimivuusratkaisut (ISA2) - Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä

Viiteasiakirjat

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.6.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bart Staes

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.7.2015